Årsplan for Urtehagen Barnehage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan for Urtehagen Barnehage"

Transkript

1 Årsplan for Urtehagen Barnehage 2013 Barna i fokus. Vi bidrar til en meningsfylt og minnerik barndom Fastsatt i barnehagens Samarbeidsutvalg

2 Hei, og velkommen til ett nytt barnehageår! Vi gleder oss til å bli kjent med både nye og gamle barn, foreldre og ansatte. I Rammeplanen så har begrepet danning fått en fremtredende plass. Danning er både omsorg, sosialisering, utvikling, læring og oppdragelse, men samtidig omfatter danning også mer enn dette. Danning defineres i Rammeplanen som en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å tenke og reflektere over sine handlinger, verdier og væremåte. Danning skjer i samspill med andre. Urtehagens barnehager ønsker å legge til rette for danningsprosesser der barna får være medvirkende og undrende og der barna får oppleve likeverd, likestilling og å få være en viktig del av fellesskapet. Dette barnehageåret velger vi med tanke på danning å sette ekstra fokus på verdier og holdninger i barnehagens arbeid. Barns medvirkning i barnehagen vil være utgangspunkt for all planlegging. Refleksjon, dokumentasjon og vurdering vil være våre verktøy for å utvikle og kvalitetssikre barnehagens arbeid. Satsingsområdene våre vil for dette barnehageåret være: Lek og sosial kompetanse Islam Januar 2013, Javaria Tanveer 2

3 Innhold Hei, og velkommen til ett nytt barnehageår!... 2 Innhold... 3 Styringsdokumenter... 4 Om barnehagen... 5 Om avdelingene... 6 De syv fagområdene... 7 Prosjekt, pedagogisk dokumentasjon og vurdering... 9 Satsningsområdene lek og sosial kompetanse og islam Likestilling, demokrati og medvirkning Sosiale arrangementer og fellesaktiviteter Overgang barnehage og skole Plan for 5 års klubben Samarbeid mellom hjem og barnehage Samarbeidsutvalget og Foreldrenes arbeidsutvalg Samarbeidspartnere Kontakt oss Viktige hendelser og datoer Notater

4 Styringsdokumenter Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs og læringsmiljø som er til barnas beste. (Kunnskapsdepartementet 2011: 8) Barnehagens styringsdokumenter Lov om barnehager av 17. juni Loven har fastsatt overordnede formål og innhold for barnehagene. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Rammeplanen er en fastsatt forskrift til Lov om barnehager og gir retningslinjer for barnehagenes verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Vedtekter for Urtehagen Barnehage. Vedtektene til barnehagen styrer blant annet åpningstider, stengte dager, betaling og oppsigelse. Årsplan for Urtehagen Barnehage. Årsplanen bygger på Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver og er et dokument er fastsatt av barnehagens Samarbeidsutvalg. Månedsrapportene blir skrevet i slutten av måneden av alle avdelingene og gjort tilgjengelig for alle foreldre. I månedsrapportene så vil vi vise hva, hvorfor og hvordan vi har arbeidet og hvordan vi tenker veien videre. Vurdering blir en viktig del av rapporten. Barnas interesser og medvirkning vil være grunnlaget for videre planlegging. 4

5 Om barnehagen Barnehagen er en flerkulturell barnehage, som eies av Urtehagen barnehager AS - en ideell islamsk stiftelse. Her er vi åpne for alle uavhengig av religiøs, kulturell og etnisk bakgrunn. Vi har islamsk formålsparagraf. Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barns behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet (lov om barnehager). Urtehagen Barnehage er øvingsbarnehage for Høgskolen i Oslo og Akershus. Det betyr at vi får studenter fra Førskolelærerlinjen som skal ha praksis hos oss. Å ha studenter i praksis er spennende. Studentene kommer inn med nye tanker og spørsmål rundt våre måter å arbeide på, noe som gjør at vi må være reflekterte og åpne for å endre og utvikle oss. Vår barnehage har fire avdelinger med plass til 62 barn i alderen 3 6 år. Åpningstid er (foreldrene må være i barnehagen senest 16.45). 5

6 Om avdelingene Bismillah Bismillah ligger i første etasje og er en storebarns avdeling. Bismillah har et stort rom for måltider, tegning, maling og andre aktiviteter. I tillegg deler de kjøkken med resten av huset. Avdelingen har 17 barn fra 3 6 år og tre voksne. De som jobber her er en pedagogisk leder og to assistenter. Djannah Djannah er en storebarns avdeling i første etasje med 18 barn mellom 3 6 år og 3 voksne. Djannah har et stort rom. Kjøkken deles med de andre avdelingene. Noor Noor ligger i andre etasje og er også en avdeling for store barn. Avdelingen disponerer et stort rom som kan deles av, samt dukkerom. Det er 18 barn mellom 3 og 6 år og 3 voksne på avdelingen, 1 pedagogisk leder og 3 assistenter. Reiyan Reiyan ligger også i første etasje. Her er det 16 barn fra 3 til 6 år og 3 voksne, en pedagogisk leder og to assistenter. 6

7 De syv fagområdene Arbeidsmåte Gjennom prosjektarbeid, turer og hverdagslivet i barnehagen så skal vi arbeide med alle de 7 fagområdene som er i Rammeplanen. Vi har utformet mål for hvert fagområde med utgangspunkt i Rammeplanen. Kommunikasjon, språk og tekst Vi vil bidra til at barna skal bruke sine språk og uttrykksformer for å skape positive relasjoner, utvikle begrepsforståelsen og ordforrådet. Personalet skal være lydhøre og tilstedeværende voksne som ser, hører, tolker og observerer barnas språklige uttrykk. Vi mener at barn har utallige språk og uttrykksformer og vi tar utgangspunkt i barnet og barnegruppene når vi arbeider med dette fagområdet. Kropp, bevegelse og helse Vi vil bidra til at barna får ett positivt selvbilde og respekt for at vi er forskjellige. Barna skal få gode erfaringer med uteliv og friluft. Gjennom fokus på sunt kosthold og fysisk aktivitet så vil vi bidra til gode matvaner og glede ved motoriske utfordringer Kunst, kultur og kreativitet Gjennom arbeid med ulike materialer, teknikker og uttrykksformer skal vi bidra til at barna utvikler sine personlige uttrykk. Vi vil at barna skal få ta i bruk sin kreativitet, skaperglede og fantasi. Vi ønsker at barna skal få estetiske opplevelser. Vi vil gi barna felles opplevelser gjennom å skape, erfare og oppleve sammen. 7

8 Natur, miljø og teknikk Vi vil bidra til at får undre, eksperimentere og utforske naturen. Barna skal få erfaringer med og kunnskaper om dyr og planter. Matproduksjon, miljøvern, samspill i naturen og årstider er områder som barna skal få erfaringer med. Etikk, religion og filosofi Gjennom samtale og felles opplevelser vil vi bidra til barna utvikler respekt for hverandres likheter og forskjeller i kultur, religion, livssyn og tradisjoner. Vi vil at barna skal få oppleve toleranse og likeverd og bidra til at de tilegner seg samfunnets grunnleggende normer og verdier. Den etiske veiledning barnehagen gir barna må ta hensyn til barnets forutsetninger og det enkelte hjems kulturelle, religiøse og verdimessige tilknytning. Nærmiljø og samfunn Barna skal få oppleve tilhørighet i barnehagen og nærmiljø. Gjennom deltakelse i barnehagens hverdagsliv skal barna få erfaringer med at deres meninger og synspunkter tillegges verdi. Vi vil bidra til at barna får opplevelser og erfaringer i nærmiljøet. Antall, rom og form Vi vil bidra til at barna skal få utforske sammen og undre seg over form, tall og rom. Gjennom bruk av ulike materialer og leker så vi vi gi barna erfaringer med å skape og oppleve forskjellige design, mønstre og former. Gjennom både hverdagslivet så skal barna få erfaringer med tid, volum, vekt og avstander 8

9 Prosjekt, pedagogisk dokumentasjon og vurdering Prosjekt Vi arbeider med prosjekter fordi vi ønsker å ta utgangspunkt i barnas interesser og gi barna reell medvirkning i hverdagen. Vi observerer barna, lytter til det de har å si, ser hva de gjør, samtaler med dem, og ut i fra det så vokser det fram prosjekter. Prosjektene vil kunne vare alt fra en dag til flere måneder og vil kunne inneholde alt fra ett fagområde til alle fagområdene. Prosjektene kan da oppstå ut i fra barnas initiativ eller ut i fra behov som personaler ser. Prosjekt innebærer at vi får mulighet til å arbeide med et tema/område over tid og det gir mulighet for fordypning. Prosjektarbeid kan gi barna mulighet for medvirkning og innflytelse over sin egen hverdag, og i større grad mulighet til å oppleve mening med det de gjør. Hva ønsker vi å oppnå med prosjektarbeid? Vi ønsker å bidra til at barna blir glad i lære, at de opplever mestring og selvtillit. At barna får gode erfaringer med samarbeid og at de får en utforskende og undrene hverdag. Vi vil arbeide med de syv fagområdene i Rammeplanen ut i fra barna. Hva kreves det av personalet for å arbeide med prosjektarbeid? Det kreves blant annet at vi er medforskere, anerkjennende, engasjerte, deltagende, tilstedeværende og åpne for muligheter. 9

10 Pedagogisk dokumentasjon og vurdering Hvert prosjekt vil bli dokumentert med tekst, bilder og noen ganger video. Dokumentasjonen vil bli brukt sammen med barna og av personalet for vurdering og evaluering, Avdelingsmøter og personalmøter blir brukt til felles refleksjon. Fra nå vil dere få en månedsrapport i slutten av hver måned som beskriver hva avdelingene har arbeidet med, vurdering, samt hva som blir veien videre. I tillegg så kommer det prosjektrapporter som viser konkret hva de ulike prosjektene inneholder. Månedsrapportene og prosjektrapporter vil gi innsyn i avdelingenes arbeide. Satsningsområdene lek og sosial kompetanse og islam. Satsingsområdet lek og sosial kompetanse. Det ene satsningsområdet vårt i år er Lek og sosial kompetanse. Dette er to store områder som sammen utgjør noe av det viktigste fokuset vi har i barnehagen. Hva er lek? Lek er ikke bare lek. Lek gir glede og er lystbetont. Lek er frivillig. Leken er en aktivitet som barnet selv velger å delta i. Hvorfor er lek viktig? Gjennom lek fremmes barnets utvikling på alle områder: Intellektuelt, språklig, fysisk, sosialt og emosjonelt. I leken utvikler og styrker barnet sin identitet og selvfølelse. Leken er en del av barns væremåte. Lek er en arena hvor barna kan skape sin egen kultur. 10

11 Hva er sosial kompetanse? Sosial kompetanse dreier seg om et sett av lærte kunnskaper, ferdigheter og holdninger, som trengs for å kunne etablere og vedlikeholde positive relasjoner. Sosial kompetanse handler i stor grad om selvkontroll av egen atferd og av egne følelser og tanker, og hvordan disse tre områdene påvirker hverandre. Hvorfor er sosial kompetanse viktig? Det handler blant annet om evnen til å ta andres perspektiv og vise forståelse og respekt, evnen til å kunne vente på tur, dele, følge regler og gjennomføre oppgaver, evnen til å uttrykke meninger og ta initiativ og å vise ansvarlighet ovenfor andres eiendeler og arbeid Sosial kompetanse utvikles igjennom hele livet. Lek og samhandling med andre kan være med på å fremme og utvikle sosial kompetanse. Vår sosiale kompetanse påvirker blant annet vennskap, relasjoner, trivsel, identitet og selvbilde. Mål for satsningsområdet Mestrende barn Motiverte barn Modige barn Satsningsområdet islam. Vi ønsker at de muslimske barna blir kjent med islamske verdier i løpet av en vanlig barnehagehverdag. Fokuset er spesielt rettet mot de islamske grunnverdiene om hvordan man skal være mot andre mennesker. Mål for satsningsområdet Bidra til å styrke barnas islamske identitet Bidra foreldrene med å gi en islamsk oppdragelse 11

12 Likestilling, demokrati og medvirkning I Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver så har likestilling, demokrati og medvirkning en sentral plass. Dette er tre områder som vi er pliktige å arbeide med og barna har rett til å ha likestilling, demokrati og medvirkning i barnehagen. Likestilling Det er viktig å ha forståelse for at alle mennesker har lik verdi og derved samme rettigheter uavhengig av kjønn, sosial, religiøs, eller etnisk bakgrunn. Vi voksne skal møte gutter og jenter med samme respekt og vi skal hjelpe dem til å bli i stand til å møte omverden både sosialt, teoretisk og praktisk. Demokrati Barnehagen må gi rom for barns ulike perspektiver og vise respekt for deres opplevelsesverden. Kunnskapsdepartementet, 2011: 18 For oss i Urtehagen barnehage så betyr demokrati at alle barn har rett til å bli hørt og til å føle at de bidrar til fellesskapet som betydningsfulle og likeverdige. Medvirkning Medvirkning = virke sammen med. Vi i personalet i Urtehagen barnehage ønsker å gi barna reell medvirkning i barnehagehverdagen. Ved å bevisstgjøre oss våre verdier og holdninger så vil vi arbeide med å være lydhøre og tilstedeværende voksne som tar barns medvirkning på alvor. 12

13 Positivt barnesyn Hvorfor si nei når du kan si ja Tilstedeværende voksne Demokratiske holdninger Dialog Ønske om en inkluderende hverdag Gjensidighet mellom barn og voksne Ta barns tanker på alvor Interesse Imøtekommenhet «Åpne øyne» Tanker fra personalet om hva vi må arbeide med for å sikre barna reell medvirkning. Kunnskap/kompetanse/bevissthet Ta barns perspektiv Lydhørhet Likeverd Fleksibilitet Engasjement Anerkjennelse Endringsvillighet Åpenhet Hørestyrke Sensitive voksne Tilstedeværelse Likestilling Respekt Ansvar i relasjoner Oppmerksomhet Ønske om kunnskap Innlevelse Ærlighet Inkludering 13

14 Sosiale arrangementer og fellesaktiviteter Fellesaktiviteter Vi ønsker at barna skal bli kjent med og oppleve fellesskap på tvers av avdelinger, kjønn og alder. Vi satser derfor på en del fellesaktiviteter på tvers av avdelingene. Flere fellesaktiviteter kan være vinteraktivitetsdagen, 17-mai (markeres den 16. mai i barnehagen), markering av høytider, felles utetid og samlinger på tvers av avdelingene. Fellesskap, samhold og gode opplevelser er viktige stikkord. Sommerfest Onsdag 5.juni har vi Sommerfest i barnehagen fra kl Da setter vi opp mat og kake buffet på uteområdet og det blir fri servering. Barnehagen stiller opp med, saft, te, kaffe, salat, ris og brød. Foreldrene tar med mat eller kake. FAU er med på planleggingen av Sommerfesten. Avdelingene har ansvaret for underholdningen. Det blir avslutningsseremoni for de barna som skal over til skolen. Overgang barnehage og skole I overgangen barnehage og skole så er det viktig med ett godt samarbeid mellom barnehage, foresatte og skolen. Oslo kommune har utviklet «Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole». I denne standarden så er det ett skjema som skal fylles ut av foresatte og barnehagen i samarbeid og leveres til skolen før skolestart. Dette er for at foresatte skal være trygge på at skolen får den informasjonen som de trenger for å være godt 14

15 forberedt på å ta i mot barnet til skolestart. Skjemaet vil bli utdelt på foreldresamtalen i oktober/november for å gi god tid på å tenke igjennom hvilken informasjon som foresatte ønsker at skolen skal ha om barnet. Skjema fylles ut sammen med barnehagen på foreldresamtalen på våren og oversendes så til skolen. Utfylling av skjema er frivillig og sendes til skolen hvis foresatte ønsker det. Barnehagen vil også besøke skoler i nærområdet på våren med barna som skal skrives inn der. Vi vil invitere skolene i nærområdet til et foreldremøte for foreldre med skolestartere. Representanten fra skolen kan fortelle mer om skolestart og forventningene skolen har til foresatte og barn og kan svare på spørsmål som foresatte har om skolestart. Plan for 5 års klubben Storebarn avdelingene utarbeider plan for 5 års klubben ut i fra barnegruppen. Planene skal ta hensyn til både enkelt barnet sine behov og til gruppen sine behov. Bismillah har 8 barn, Djennah har 3 barn, Noor har 7 barn og Reiyan har 3 barn som skal starte på skolen august Planen for 5 års klubben lager avdelingene sammen da de samarbeider om felles turer og aktiviteter i løpet av året. Planen for 5 års klubben utarbeides hvert år spesielt for de barna vi har som skal starte på skolen. Vi har imidlertid noen grunnleggende mål for 5 års klubben som vi arbeider ut i fra. Barna skal bli kjent med bokstaver, tall, former og farger Barna skal få erfaringer med vekt, volum, mengde, avstander og tid. 15

16 Barna skal få kjennskap til bostavnene i navnet sitt Barna skal få erfaring med å skrive bokstaver og tall Barna skal få erfaringer med å behandle bøker og med å lese i bøker Barna skal få erfaringer med Informasjons og kommunikasjonsverktøy (IKT) Barna skal få erfaringer med å sitte rolig og lytte, vente på tur og rekke opp hånda. Barna skal få gode opplevelser med å stå foran en gruppe og fortelle Samarbeid mellom hjem og barnehage «Det daglige samarbeidet mellom hjem og barnehage må bygge på gjensidig åpenhet og tillitt» Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver s 20. «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.» Barnehageloven 1 Formål, 1 ledd.) Med samarbeid mener rammeplanen regelmessig kontakt der informasjon og begrunnelser utveksles. Barnets trivsel og utvikling samt barnehagens pedagogiske virksomhet skal drøftes. Barnehagens personaler og foreldrene har ett felles ansvar for barnets trivsel og utvikling. Det daglige samarbeidet mellom hjem og barnehage kan være med på å bygge gjensidig tillitt, trygghet og forståelse. 16

17 Samarbeidsarenaer mellom hjem og Urtehagen barnehage: Ny i barnehagen. Vi ønsker at barnet skal få en myk overgang til barnehagen og setter av tre dager til tilvenning. Individuelle behov og alder spiller en vesentlig rolle i denne fasen, og personalet vil i nært samarbeid med foreldrene finne fram til hva som passer best for det enkelte barn. Avdelingsleder skal ha en bli kjent med samtale med foreldrene en av disse tre første dagene. Dette for å bli kjent med barnet og familien, og for å utveksle forventninger og informasjon. Bringe og hente. Bringe- og hentesituasjonen gir oss gode muligheter til å bli bedre kjent og ikke minst kunne utveksle verdifull informasjon som har betydning for barnet, foreldrene og barnehagen. Foreldresamtaler. Alle foreldre vil få tilbud om to foreldresamtaler i året. Formålet med en slik samtale er å gi foreldre og barnehagen mulighet til å utveksle informasjon om barnet, og på den måten skaffe seg en helhetlig oppfatning. Foreldresamtaler gir grunnlag for å etablere et godt samarbeid mellom hjem og barnehage, og grunnlag for å følge barnets utvikling. Foreldremøte. Vi har foreldremøte en gang om høsten og en gang om våren. Foreldrene vil alltid få beskjed i god tid om når møtet skal være og alle foreldre kan melde til sine foreldrerepresentanter, eller til personalet, om saker de ønsker skal være med på møtet. Foreldremøtet på høsten består av en fellesdel og en avdelingsdel. Foreldremøte på våren er avdelingsvis med mindre det oppstår behov for å ta deler av møtet i fellesskap. 17

18 Arrangementer. Foreldrefrokoster, barnekunst utstilling, sommerfest, foreldrekaffe, dugnad, diverse markeringer og tradisjoner. Samarbeidsutvalget og Foreldrenes arbeidsutvalg. I Barnehagelovens 4 står det at: "Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontakt skapende og samordnende organ." "Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget." Styrer er med i SU, men kan ikke stemme. Styrer kaller inn til det første SU møtet og er saksbehandler og sekretær. Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen. Styrer er med i Su men kan ikke stemme. Styrer kaller inn til det første SU møtet og er saksbehandler og sekretær. Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen. I tillegg til foreldrerådet og samarbeidsutvalget så har Grønland Barnehage også Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU). Medlemmene i FAU er foreldrerepresentantene som er valgt på hver avdeling og er således foreldrerådets representanter. 18

19 FAU skal tradisjonelt ha ansvar for organiseringen av sosiale arrangementer, dugnader og lignende som skal fremme samarbeidet mellom barnehagen og foreldrene. Samarbeidspartnere Barnehagen har flere samarbeidspartnere. Under er en liste over flere av dem: Barnevernet Barneskoler Fagsenteret Helsestasjon Høgskolen i Oslo og Akershus Pedagog psykologisk tjeneste (PPT) 19

20 Kontakt oss ADRESSE Norbygata 34, 0187 Oslo Styrer: Javaria Tanveer Tlf Web: Barnehageleder: Karin Linstad Tlf Avdeling Bismillah avdeling Djannah avdeling Noor avdeling Reiyan avdeling Kontakt Tlf Avdelingsleder: Hamda Jamac Tlf Avdelingsleder:Shamaila Begum Tlf Avdelingsleder:Aishah Mukhtar Tlf Avdelingsleder:Lise Due Grimstad

21 Viktige datoer og hendelser Tirsdag 1. januar Nyttårsdag Fredag 11. januar Plandag, barnehagen er stengt Torsdag 28. mars Skjærtorsdag, barnehagen er stengt Fredag 29. mars Langfredag, barnehagen er stengt Mandag 1. april 2. påskedag, barnehagen er stengt Onsdag 1. mai Offentlig høytidsdag, barnehagen er stengt Torsdag 9. mai Kr. Himmelfartsdag, barnehagen er stengt Fredag 10. mai Plandag, barnehagen er stengt Fredag 17. mai Grunnlovsdag, barnehagen er stengt Mandag 20.mai 2. pinsedag, barnehagen er stengt Onsdag 5. juni Sommerfest Uke 28,29,30 Sommerstengt fra Barnehagen åpner Torsdag 8. august Eid ul fitr, barnehagen er stengt Fredag 30. august Plandag, barnehagen er stengt Tirsdag 15. oktober Eid ul adha, barnehagen er stengt Tirsdag 24. desember Juleaften, barnehagen er stengt Onsdag 25. desember 1.juledag, barnehagen er stengt Torsdag 26. desember 2. Juledag, barnehagen er stengt Tirsdag 31. desember Nyttårsaften, barnehagen er stengt 21

22 Notater 22

Årsplan for Maurtua Barnehage

Årsplan for Maurtua Barnehage Årsplan for Maurtua Barnehage 2013 Barna i fokus. Vi bidrar til en meningsfylt og minnerik barndom Fastsatt i barnehagens Samarbeidsutvalg 15.01.13 Hei, og velkommen til ett nytt barnehageår! Vi gleder

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Lille Grønland barnehage

Lille Grønland barnehage Lille Grønland barnehage Årsplan progresjonsplan og kalender 2016 Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. Innhold Forord 3 Om barnehagen 4 Mål og satsinger for Urtehagen Barnehager

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

Pedagogisk Årsplan 2016/2017

Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Danning Barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. I Løkebergstua får barn utfordringer,

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2014 Fokusområdet dette året er «Etikk, religion og filosofi». Årsplanen bygger på «Rammeplan

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

Maurtua barnehage. Årsplan progresjonsplan og kalender Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte.

Maurtua barnehage. Årsplan progresjonsplan og kalender Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. Maurtua barnehage Årsplan progresjonsplan og kalender 2016 Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. Innhold Forord 3 Om barnehagen 4 Mål og satsinger for Urtehagen Barnehager AS 4

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart Tema: Oppstart og tilvenning AUGUST 207 VELKOMMEN til nytt barnehageår her på Hauge barnehage. Vi ser frem til et spennende og innholdsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017

Detaljer

Vestre Aker Menighet Barnehage

Vestre Aker Menighet Barnehage Vestre Aker Menighet Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 amigosbarnehage@hotmail.com Stensgata 45B, 0451 Oslo Vestre Aker Menighet Barnehage Årsplan 2014 1 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen...

Detaljer

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon ØYMARK BARNEHAGE - Tro, håp og kjærlighet - ÅRSPLAN 2018 - Kortversjon- 1-8 1. Planens innhold og vurderinger Denne planen er kortversjon av dokumentet «Årsplan og virksomhetsplan». Både virksomhetsplanen

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

SLANGSVOLd BARNEHAGE ÅRSPLAN

SLANGSVOLd BARNEHAGE ÅRSPLAN SLANGSVOLd BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017-2018 Slangsvold barnehage, Veumveien 88, 1613 FREDRIKSTAD Tlf: 69 39 07 30, E-post: reneca@aadalenbarnehager.no VELKOMMEN Hei, og velkommen til Slangsvold barnehage! Denne

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE 01.01.2015 ULNA AS PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE Hvordan skape et positivt selvbilde hos barn? For at barnet skal utvikle et positivt selvbilde, må det møte positive holdninger fra barn og voksne.

Detaljer

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN BARNDOMMEN I FOKUS I EN GLAD HVERDAG Ved Nardo barnehager setter vi barnet i fokus. Dere møter positive, fleksible voksne

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Steinspranget barnehage

Steinspranget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Steinspranget barnehage Steinspranget barnehage steinspranget.barnehage@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494020 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/steinspranget-barnehage/

Detaljer

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting!

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting! AUGUST LITJKROKEN: Tilvenning. Denne måneden skal vi ha et overordnet fokus på å bli kjent med hverandre og miljøet i barnehagen. Det er veldig individuelt hvordan et barn venner seg til sine nye omgivelser,

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Årsplan for Støtvigenga barnehage

Årsplan for Støtvigenga barnehage Årsplan for Støtvigenga barnehage 2016 1 GRUNN TIL ÅRSPLAN: 2 Barnehagens innhold «. Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget (SU) for hver barnehage fastsette en årsplan for

Detaljer

Mosaikk barnehage. Årsplan progresjonsplan og kalender 2015. Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte.

Mosaikk barnehage. Årsplan progresjonsplan og kalender 2015. Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. Mosaikk barnehage Årsplan progresjonsplan og kalender 2015 Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. Innhold Forord 3 Om barnehagen 4 Om Maurtu barnebondegård 4 Mål og satsinger for

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SØMME BARNEHAGE SØMME BARNEHAGE Vi setter spor!

ÅRSPLAN FOR SØMME BARNEHAGE SØMME BARNEHAGE Vi setter spor! ÅRSPLAN FOR SØMME BARNEHAGE 2017-2018 SØMME BARNEHAGE Vi setter spor! 2 Telefon nummer og mailadresse til Sømme barnehage... 3 ÅRSPLANENS INNHOLD... 3 EVALUERING AV BARNEHAGEÅRET 2016-2017... 4 VISJON...

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

Årsplan for 2016\2017

Årsplan for 2016\2017 Årsplan for 2016\2017 BIRKELAND BARNEHAGE EN GOD BARNEDOM VARER HELE LIVET Forord Alle barnehager er pålagt å skrive en årsplan. Den skal presentere barnehagen på en slik måte at det kommer klart og tydelig

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1)

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1) INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Side 8 Visjon Formål og innhold Mål Kulturbegrepet Samfunnsmandat og danning Satsningsområder Kort historikk om barnehagen Barns rett til medvirkning

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE 2 Hva er en pedagogisk plattform: En pedagogisk plattform

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

Velkommen til Tøffe barnehage

Velkommen til Tøffe barnehage Velkommen til Tøffe barnehage Årsplan del 1 2013-1016 FORORD Velkommen til Tøffe Barnehage! Dette er del en av vår årsplan. Denne revideres hvert tredje år. Dokumentet skal gi informasjon om våre langsiktige

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Lille Grønland barnehage

Lille Grønland barnehage Lille Grønland barnehage Årsplan progresjonsplan og kalender 07 Innhold Forord... Om barnehagen... 4 Mål og satsinger i Urtehagen barnehager AS... 4 Satsingsområde: realfag i barnehagen... 5 Likestilling

Detaljer

årsplan for rustadskogen barnehage

årsplan for rustadskogen barnehage årsplan for rustadskogen barnehage 2009 Småforskerne i Ås kan, vil og våger! www.rustadskogenbarnehage.no godkjent i SU 31.03.09 innhold: s.2 Presentasjon av Rustadskogen barnehage s.3 Årsplanen Pedagogisk

Detaljer

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag.

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag. Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage 2015-2016 En engasjert hverdag Innhold Innledning: Om barnehagen Kanvas pedagogiske plattform Planlegging, dokumentasjon og vurdering Kanvas læringsmål vårt arbeid

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA Værøy kommunale barnehage Årsplan 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA 1 INNHOLD Innledning.3 Vår visjon.. 4 Barnehagens mål og satsinger 4 Danning gjennom omsorg, lek og læring 4 Barns

Detaljer

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage Årsplan 2014-2015 for Jakobsli Familiebarnehage FORORD Velkommen til Jakobsli Familiebarnehage. Jakobsli Familiebarnehage er en privateid barnehage med fire plasser for barn mellom 0-3 år. Barnehagen drives

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016. «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.»

ÅRSPLAN 2015/2016. «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.» Lensmannsgarden barnehage ÅRSPLAN 2015/2016 «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.» Lensmannsgarden barnehage Åpningstid: kl. 06:45

Detaljer

Velkommen til foreldremøte

Velkommen til foreldremøte Velkommen til foreldremøte 20.09.16 Barnehagens overordnede målsettinger Barnehagen arbeider etter Lov om barnehager og Rammeplan. Nytt formål for barnehager trådte i kraft 1. august 2010. På denne bakgrunn

Detaljer

OMSORG Mål Vi ønsker at barna skal oppleve det gjennom: VOKSENHANDLING Personalet i barnehagen skal: Vi som foresatte kan bidra med : Alle barn ved Byneset barnehager skal oppleve omsorg og bli sett i

Detaljer

HANS OG GRETE BARNEHAGE SA

HANS OG GRETE BARNEHAGE SA HANS OG GRETE BARNEHAGE SA Årsplan 2016 2017 Årsplan for Hans og Grete Barnehage skal gi en kort oversikt og innføring i barnehagens faste rutiner og aktiviteter, samt barnehagens målsetning og metoder

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE

VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE Gjelder fra 01.08.2011 Enhet for skole og barnehage 11/1306-20761/11 01.08.2011 Arkiv A10 Side 1 av 6 1 EIERFORHOLD 1.1. Kommunale barnehager

Detaljer

Oppgaveveiledning for alle filmene

Oppgaveveiledning for alle filmene Oppgaveveiledning for alle filmene Film 1 Likestilling Hvorfor jobbe med dette temaet: Lov om barnehager: Barnehagen skal fremme likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Rammeplan for

Detaljer

Grorud Åpen Barnehage

Grorud Åpen Barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Grorud Åpen Barnehage Grorud Åpen Barnehage mariann.oppberget@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 22258589 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/aapen-barnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag!

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag! ÅRSPLAN -2009 Trygghet og glede hver dag! FORORD Årsplan -2009 Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage utarbeidet en årsplan

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! FORELDREUTGAVE K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager

Detaljer

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage Årsplan for foreldre 2013-2014 Gamleskolen barnehage BARNEHAGEN SKAL I SAMARBEID OG FORSTÅELSE MED HJEMMET IVARETA BARNAS BEHOV FOR OMSORG OG LEK, OG FREMME LÆRING OG DANNING SOM GRUNNLAG FOR ALLSIDIG

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE 2017-2020 Gjelder fra november 2017 til november 2020 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Barnehagens samfunnsmandat... 3 Bråten barnehages verdiplattform og visjon...

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

PLATTFORM FOR VIRKSOMHETEN

PLATTFORM FOR VIRKSOMHETEN PLATTFORM FOR VIRKSOMHETEN 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Barnehagens verdigrunnlag og oppgaver... 3 2.1 Lover og retningslinjer... 3 2.2 Barn og barndom... 3 2.3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 2.4

Detaljer

Vedtekter for Urtehagen barnehager AS

Vedtekter for Urtehagen barnehager AS Vedtekter for Urtehagen barnehager AS Gamlebyen barnehage Urtehagen barnehage Grønland barnehage & Maurtua gårds og naturbarnehage Barna i fokus. Vi bidrar til en meningsfylt og minnerik barndom 1 Formål

Detaljer

Grorud åpen barnehage

Grorud åpen barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Grorud åpen barnehage Grorud åpen barnehage mariann.oppberget@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 22258589 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/aapen-barnehage/

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform for Tolpinrud barnehage Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning

Detaljer

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Veien videre 2015 Side 5 Vår pedagogiske profil

Detaljer

Plan for skolestarterne barnehageåret 2014/2015

Plan for skolestarterne barnehageåret 2014/2015 Plan for skolestarterne barnehageåret 2014/2015 Det er til sammen 15 skolestartere ved Gartneriet barnehage i barnehageåret 2014/2015, fordelt på Sverdlilje og Dragehode. Det er lagt en felles plan for

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle ÅRSPLAN for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3-4 Vår pedagogiske profil s. 5 Satsningsområder Kommunale Barnehager s. 6 Våre satsningsområder 2017/2018:

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer