Årsplan for Urtehagen Barnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan for Urtehagen Barnehage"

Transkript

1 Årsplan for Urtehagen Barnehage 2013 Barna i fokus. Vi bidrar til en meningsfylt og minnerik barndom Fastsatt i barnehagens Samarbeidsutvalg

2 Hei, og velkommen til ett nytt barnehageår! Vi gleder oss til å bli kjent med både nye og gamle barn, foreldre og ansatte. I Rammeplanen så har begrepet danning fått en fremtredende plass. Danning er både omsorg, sosialisering, utvikling, læring og oppdragelse, men samtidig omfatter danning også mer enn dette. Danning defineres i Rammeplanen som en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å tenke og reflektere over sine handlinger, verdier og væremåte. Danning skjer i samspill med andre. Urtehagens barnehager ønsker å legge til rette for danningsprosesser der barna får være medvirkende og undrende og der barna får oppleve likeverd, likestilling og å få være en viktig del av fellesskapet. Dette barnehageåret velger vi med tanke på danning å sette ekstra fokus på verdier og holdninger i barnehagens arbeid. Barns medvirkning i barnehagen vil være utgangspunkt for all planlegging. Refleksjon, dokumentasjon og vurdering vil være våre verktøy for å utvikle og kvalitetssikre barnehagens arbeid. Satsingsområdene våre vil for dette barnehageåret være: Lek og sosial kompetanse Islam Januar 2013, Javaria Tanveer 2

3 Innhold Hei, og velkommen til ett nytt barnehageår!... 2 Innhold... 3 Styringsdokumenter... 4 Om barnehagen... 5 Om avdelingene... 6 De syv fagområdene... 7 Prosjekt, pedagogisk dokumentasjon og vurdering... 9 Satsningsområdene lek og sosial kompetanse og islam Likestilling, demokrati og medvirkning Sosiale arrangementer og fellesaktiviteter Overgang barnehage og skole Plan for 5 års klubben Samarbeid mellom hjem og barnehage Samarbeidsutvalget og Foreldrenes arbeidsutvalg Samarbeidspartnere Kontakt oss Viktige hendelser og datoer Notater

4 Styringsdokumenter Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs og læringsmiljø som er til barnas beste. (Kunnskapsdepartementet 2011: 8) Barnehagens styringsdokumenter Lov om barnehager av 17. juni Loven har fastsatt overordnede formål og innhold for barnehagene. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Rammeplanen er en fastsatt forskrift til Lov om barnehager og gir retningslinjer for barnehagenes verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Vedtekter for Urtehagen Barnehage. Vedtektene til barnehagen styrer blant annet åpningstider, stengte dager, betaling og oppsigelse. Årsplan for Urtehagen Barnehage. Årsplanen bygger på Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver og er et dokument er fastsatt av barnehagens Samarbeidsutvalg. Månedsrapportene blir skrevet i slutten av måneden av alle avdelingene og gjort tilgjengelig for alle foreldre. I månedsrapportene så vil vi vise hva, hvorfor og hvordan vi har arbeidet og hvordan vi tenker veien videre. Vurdering blir en viktig del av rapporten. Barnas interesser og medvirkning vil være grunnlaget for videre planlegging. 4

5 Om barnehagen Barnehagen er en flerkulturell barnehage, som eies av Urtehagen barnehager AS - en ideell islamsk stiftelse. Her er vi åpne for alle uavhengig av religiøs, kulturell og etnisk bakgrunn. Vi har islamsk formålsparagraf. Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barns behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet (lov om barnehager). Urtehagen Barnehage er øvingsbarnehage for Høgskolen i Oslo og Akershus. Det betyr at vi får studenter fra Førskolelærerlinjen som skal ha praksis hos oss. Å ha studenter i praksis er spennende. Studentene kommer inn med nye tanker og spørsmål rundt våre måter å arbeide på, noe som gjør at vi må være reflekterte og åpne for å endre og utvikle oss. Vår barnehage har fire avdelinger med plass til 62 barn i alderen 3 6 år. Åpningstid er (foreldrene må være i barnehagen senest 16.45). 5

6 Om avdelingene Bismillah Bismillah ligger i første etasje og er en storebarns avdeling. Bismillah har et stort rom for måltider, tegning, maling og andre aktiviteter. I tillegg deler de kjøkken med resten av huset. Avdelingen har 17 barn fra 3 6 år og tre voksne. De som jobber her er en pedagogisk leder og to assistenter. Djannah Djannah er en storebarns avdeling i første etasje med 18 barn mellom 3 6 år og 3 voksne. Djannah har et stort rom. Kjøkken deles med de andre avdelingene. Noor Noor ligger i andre etasje og er også en avdeling for store barn. Avdelingen disponerer et stort rom som kan deles av, samt dukkerom. Det er 18 barn mellom 3 og 6 år og 3 voksne på avdelingen, 1 pedagogisk leder og 3 assistenter. Reiyan Reiyan ligger også i første etasje. Her er det 16 barn fra 3 til 6 år og 3 voksne, en pedagogisk leder og to assistenter. 6

7 De syv fagområdene Arbeidsmåte Gjennom prosjektarbeid, turer og hverdagslivet i barnehagen så skal vi arbeide med alle de 7 fagområdene som er i Rammeplanen. Vi har utformet mål for hvert fagområde med utgangspunkt i Rammeplanen. Kommunikasjon, språk og tekst Vi vil bidra til at barna skal bruke sine språk og uttrykksformer for å skape positive relasjoner, utvikle begrepsforståelsen og ordforrådet. Personalet skal være lydhøre og tilstedeværende voksne som ser, hører, tolker og observerer barnas språklige uttrykk. Vi mener at barn har utallige språk og uttrykksformer og vi tar utgangspunkt i barnet og barnegruppene når vi arbeider med dette fagområdet. Kropp, bevegelse og helse Vi vil bidra til at barna får ett positivt selvbilde og respekt for at vi er forskjellige. Barna skal få gode erfaringer med uteliv og friluft. Gjennom fokus på sunt kosthold og fysisk aktivitet så vil vi bidra til gode matvaner og glede ved motoriske utfordringer Kunst, kultur og kreativitet Gjennom arbeid med ulike materialer, teknikker og uttrykksformer skal vi bidra til at barna utvikler sine personlige uttrykk. Vi vil at barna skal få ta i bruk sin kreativitet, skaperglede og fantasi. Vi ønsker at barna skal få estetiske opplevelser. Vi vil gi barna felles opplevelser gjennom å skape, erfare og oppleve sammen. 7

8 Natur, miljø og teknikk Vi vil bidra til at får undre, eksperimentere og utforske naturen. Barna skal få erfaringer med og kunnskaper om dyr og planter. Matproduksjon, miljøvern, samspill i naturen og årstider er områder som barna skal få erfaringer med. Etikk, religion og filosofi Gjennom samtale og felles opplevelser vil vi bidra til barna utvikler respekt for hverandres likheter og forskjeller i kultur, religion, livssyn og tradisjoner. Vi vil at barna skal få oppleve toleranse og likeverd og bidra til at de tilegner seg samfunnets grunnleggende normer og verdier. Den etiske veiledning barnehagen gir barna må ta hensyn til barnets forutsetninger og det enkelte hjems kulturelle, religiøse og verdimessige tilknytning. Nærmiljø og samfunn Barna skal få oppleve tilhørighet i barnehagen og nærmiljø. Gjennom deltakelse i barnehagens hverdagsliv skal barna få erfaringer med at deres meninger og synspunkter tillegges verdi. Vi vil bidra til at barna får opplevelser og erfaringer i nærmiljøet. Antall, rom og form Vi vil bidra til at barna skal få utforske sammen og undre seg over form, tall og rom. Gjennom bruk av ulike materialer og leker så vi vi gi barna erfaringer med å skape og oppleve forskjellige design, mønstre og former. Gjennom både hverdagslivet så skal barna få erfaringer med tid, volum, vekt og avstander 8

9 Prosjekt, pedagogisk dokumentasjon og vurdering Prosjekt Vi arbeider med prosjekter fordi vi ønsker å ta utgangspunkt i barnas interesser og gi barna reell medvirkning i hverdagen. Vi observerer barna, lytter til det de har å si, ser hva de gjør, samtaler med dem, og ut i fra det så vokser det fram prosjekter. Prosjektene vil kunne vare alt fra en dag til flere måneder og vil kunne inneholde alt fra ett fagområde til alle fagområdene. Prosjektene kan da oppstå ut i fra barnas initiativ eller ut i fra behov som personaler ser. Prosjekt innebærer at vi får mulighet til å arbeide med et tema/område over tid og det gir mulighet for fordypning. Prosjektarbeid kan gi barna mulighet for medvirkning og innflytelse over sin egen hverdag, og i større grad mulighet til å oppleve mening med det de gjør. Hva ønsker vi å oppnå med prosjektarbeid? Vi ønsker å bidra til at barna blir glad i lære, at de opplever mestring og selvtillit. At barna får gode erfaringer med samarbeid og at de får en utforskende og undrene hverdag. Vi vil arbeide med de syv fagområdene i Rammeplanen ut i fra barna. Hva kreves det av personalet for å arbeide med prosjektarbeid? Det kreves blant annet at vi er medforskere, anerkjennende, engasjerte, deltagende, tilstedeværende og åpne for muligheter. 9

10 Pedagogisk dokumentasjon og vurdering Hvert prosjekt vil bli dokumentert med tekst, bilder og noen ganger video. Dokumentasjonen vil bli brukt sammen med barna og av personalet for vurdering og evaluering, Avdelingsmøter og personalmøter blir brukt til felles refleksjon. Fra nå vil dere få en månedsrapport i slutten av hver måned som beskriver hva avdelingene har arbeidet med, vurdering, samt hva som blir veien videre. I tillegg så kommer det prosjektrapporter som viser konkret hva de ulike prosjektene inneholder. Månedsrapportene og prosjektrapporter vil gi innsyn i avdelingenes arbeide. Satsningsområdene lek og sosial kompetanse og islam. Satsingsområdet lek og sosial kompetanse. Det ene satsningsområdet vårt i år er Lek og sosial kompetanse. Dette er to store områder som sammen utgjør noe av det viktigste fokuset vi har i barnehagen. Hva er lek? Lek er ikke bare lek. Lek gir glede og er lystbetont. Lek er frivillig. Leken er en aktivitet som barnet selv velger å delta i. Hvorfor er lek viktig? Gjennom lek fremmes barnets utvikling på alle områder: Intellektuelt, språklig, fysisk, sosialt og emosjonelt. I leken utvikler og styrker barnet sin identitet og selvfølelse. Leken er en del av barns væremåte. Lek er en arena hvor barna kan skape sin egen kultur. 10

11 Hva er sosial kompetanse? Sosial kompetanse dreier seg om et sett av lærte kunnskaper, ferdigheter og holdninger, som trengs for å kunne etablere og vedlikeholde positive relasjoner. Sosial kompetanse handler i stor grad om selvkontroll av egen atferd og av egne følelser og tanker, og hvordan disse tre områdene påvirker hverandre. Hvorfor er sosial kompetanse viktig? Det handler blant annet om evnen til å ta andres perspektiv og vise forståelse og respekt, evnen til å kunne vente på tur, dele, følge regler og gjennomføre oppgaver, evnen til å uttrykke meninger og ta initiativ og å vise ansvarlighet ovenfor andres eiendeler og arbeid Sosial kompetanse utvikles igjennom hele livet. Lek og samhandling med andre kan være med på å fremme og utvikle sosial kompetanse. Vår sosiale kompetanse påvirker blant annet vennskap, relasjoner, trivsel, identitet og selvbilde. Mål for satsningsområdet Mestrende barn Motiverte barn Modige barn Satsningsområdet islam. Vi ønsker at de muslimske barna blir kjent med islamske verdier i løpet av en vanlig barnehagehverdag. Fokuset er spesielt rettet mot de islamske grunnverdiene om hvordan man skal være mot andre mennesker. Mål for satsningsområdet Bidra til å styrke barnas islamske identitet Bidra foreldrene med å gi en islamsk oppdragelse 11

12 Likestilling, demokrati og medvirkning I Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver så har likestilling, demokrati og medvirkning en sentral plass. Dette er tre områder som vi er pliktige å arbeide med og barna har rett til å ha likestilling, demokrati og medvirkning i barnehagen. Likestilling Det er viktig å ha forståelse for at alle mennesker har lik verdi og derved samme rettigheter uavhengig av kjønn, sosial, religiøs, eller etnisk bakgrunn. Vi voksne skal møte gutter og jenter med samme respekt og vi skal hjelpe dem til å bli i stand til å møte omverden både sosialt, teoretisk og praktisk. Demokrati Barnehagen må gi rom for barns ulike perspektiver og vise respekt for deres opplevelsesverden. Kunnskapsdepartementet, 2011: 18 For oss i Urtehagen barnehage så betyr demokrati at alle barn har rett til å bli hørt og til å føle at de bidrar til fellesskapet som betydningsfulle og likeverdige. Medvirkning Medvirkning = virke sammen med. Vi i personalet i Urtehagen barnehage ønsker å gi barna reell medvirkning i barnehagehverdagen. Ved å bevisstgjøre oss våre verdier og holdninger så vil vi arbeide med å være lydhøre og tilstedeværende voksne som tar barns medvirkning på alvor. 12

13 Positivt barnesyn Hvorfor si nei når du kan si ja Tilstedeværende voksne Demokratiske holdninger Dialog Ønske om en inkluderende hverdag Gjensidighet mellom barn og voksne Ta barns tanker på alvor Interesse Imøtekommenhet «Åpne øyne» Tanker fra personalet om hva vi må arbeide med for å sikre barna reell medvirkning. Kunnskap/kompetanse/bevissthet Ta barns perspektiv Lydhørhet Likeverd Fleksibilitet Engasjement Anerkjennelse Endringsvillighet Åpenhet Hørestyrke Sensitive voksne Tilstedeværelse Likestilling Respekt Ansvar i relasjoner Oppmerksomhet Ønske om kunnskap Innlevelse Ærlighet Inkludering 13

14 Sosiale arrangementer og fellesaktiviteter Fellesaktiviteter Vi ønsker at barna skal bli kjent med og oppleve fellesskap på tvers av avdelinger, kjønn og alder. Vi satser derfor på en del fellesaktiviteter på tvers av avdelingene. Flere fellesaktiviteter kan være vinteraktivitetsdagen, 17-mai (markeres den 16. mai i barnehagen), markering av høytider, felles utetid og samlinger på tvers av avdelingene. Fellesskap, samhold og gode opplevelser er viktige stikkord. Sommerfest Onsdag 5.juni har vi Sommerfest i barnehagen fra kl Da setter vi opp mat og kake buffet på uteområdet og det blir fri servering. Barnehagen stiller opp med, saft, te, kaffe, salat, ris og brød. Foreldrene tar med mat eller kake. FAU er med på planleggingen av Sommerfesten. Avdelingene har ansvaret for underholdningen. Det blir avslutningsseremoni for de barna som skal over til skolen. Overgang barnehage og skole I overgangen barnehage og skole så er det viktig med ett godt samarbeid mellom barnehage, foresatte og skolen. Oslo kommune har utviklet «Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole». I denne standarden så er det ett skjema som skal fylles ut av foresatte og barnehagen i samarbeid og leveres til skolen før skolestart. Dette er for at foresatte skal være trygge på at skolen får den informasjonen som de trenger for å være godt 14

15 forberedt på å ta i mot barnet til skolestart. Skjemaet vil bli utdelt på foreldresamtalen i oktober/november for å gi god tid på å tenke igjennom hvilken informasjon som foresatte ønsker at skolen skal ha om barnet. Skjema fylles ut sammen med barnehagen på foreldresamtalen på våren og oversendes så til skolen. Utfylling av skjema er frivillig og sendes til skolen hvis foresatte ønsker det. Barnehagen vil også besøke skoler i nærområdet på våren med barna som skal skrives inn der. Vi vil invitere skolene i nærområdet til et foreldremøte for foreldre med skolestartere. Representanten fra skolen kan fortelle mer om skolestart og forventningene skolen har til foresatte og barn og kan svare på spørsmål som foresatte har om skolestart. Plan for 5 års klubben Storebarn avdelingene utarbeider plan for 5 års klubben ut i fra barnegruppen. Planene skal ta hensyn til både enkelt barnet sine behov og til gruppen sine behov. Bismillah har 8 barn, Djennah har 3 barn, Noor har 7 barn og Reiyan har 3 barn som skal starte på skolen august Planen for 5 års klubben lager avdelingene sammen da de samarbeider om felles turer og aktiviteter i løpet av året. Planen for 5 års klubben utarbeides hvert år spesielt for de barna vi har som skal starte på skolen. Vi har imidlertid noen grunnleggende mål for 5 års klubben som vi arbeider ut i fra. Barna skal bli kjent med bokstaver, tall, former og farger Barna skal få erfaringer med vekt, volum, mengde, avstander og tid. 15

16 Barna skal få kjennskap til bostavnene i navnet sitt Barna skal få erfaring med å skrive bokstaver og tall Barna skal få erfaringer med å behandle bøker og med å lese i bøker Barna skal få erfaringer med Informasjons og kommunikasjonsverktøy (IKT) Barna skal få erfaringer med å sitte rolig og lytte, vente på tur og rekke opp hånda. Barna skal få gode opplevelser med å stå foran en gruppe og fortelle Samarbeid mellom hjem og barnehage «Det daglige samarbeidet mellom hjem og barnehage må bygge på gjensidig åpenhet og tillitt» Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver s 20. «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.» Barnehageloven 1 Formål, 1 ledd.) Med samarbeid mener rammeplanen regelmessig kontakt der informasjon og begrunnelser utveksles. Barnets trivsel og utvikling samt barnehagens pedagogiske virksomhet skal drøftes. Barnehagens personaler og foreldrene har ett felles ansvar for barnets trivsel og utvikling. Det daglige samarbeidet mellom hjem og barnehage kan være med på å bygge gjensidig tillitt, trygghet og forståelse. 16

17 Samarbeidsarenaer mellom hjem og Urtehagen barnehage: Ny i barnehagen. Vi ønsker at barnet skal få en myk overgang til barnehagen og setter av tre dager til tilvenning. Individuelle behov og alder spiller en vesentlig rolle i denne fasen, og personalet vil i nært samarbeid med foreldrene finne fram til hva som passer best for det enkelte barn. Avdelingsleder skal ha en bli kjent med samtale med foreldrene en av disse tre første dagene. Dette for å bli kjent med barnet og familien, og for å utveksle forventninger og informasjon. Bringe og hente. Bringe- og hentesituasjonen gir oss gode muligheter til å bli bedre kjent og ikke minst kunne utveksle verdifull informasjon som har betydning for barnet, foreldrene og barnehagen. Foreldresamtaler. Alle foreldre vil få tilbud om to foreldresamtaler i året. Formålet med en slik samtale er å gi foreldre og barnehagen mulighet til å utveksle informasjon om barnet, og på den måten skaffe seg en helhetlig oppfatning. Foreldresamtaler gir grunnlag for å etablere et godt samarbeid mellom hjem og barnehage, og grunnlag for å følge barnets utvikling. Foreldremøte. Vi har foreldremøte en gang om høsten og en gang om våren. Foreldrene vil alltid få beskjed i god tid om når møtet skal være og alle foreldre kan melde til sine foreldrerepresentanter, eller til personalet, om saker de ønsker skal være med på møtet. Foreldremøtet på høsten består av en fellesdel og en avdelingsdel. Foreldremøte på våren er avdelingsvis med mindre det oppstår behov for å ta deler av møtet i fellesskap. 17

18 Arrangementer. Foreldrefrokoster, barnekunst utstilling, sommerfest, foreldrekaffe, dugnad, diverse markeringer og tradisjoner. Samarbeidsutvalget og Foreldrenes arbeidsutvalg. I Barnehagelovens 4 står det at: "Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontakt skapende og samordnende organ." "Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget." Styrer er med i SU, men kan ikke stemme. Styrer kaller inn til det første SU møtet og er saksbehandler og sekretær. Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen. Styrer er med i Su men kan ikke stemme. Styrer kaller inn til det første SU møtet og er saksbehandler og sekretær. Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen. I tillegg til foreldrerådet og samarbeidsutvalget så har Grønland Barnehage også Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU). Medlemmene i FAU er foreldrerepresentantene som er valgt på hver avdeling og er således foreldrerådets representanter. 18

19 FAU skal tradisjonelt ha ansvar for organiseringen av sosiale arrangementer, dugnader og lignende som skal fremme samarbeidet mellom barnehagen og foreldrene. Samarbeidspartnere Barnehagen har flere samarbeidspartnere. Under er en liste over flere av dem: Barnevernet Barneskoler Fagsenteret Helsestasjon Høgskolen i Oslo og Akershus Pedagog psykologisk tjeneste (PPT) 19

20 Kontakt oss ADRESSE Norbygata 34, 0187 Oslo Styrer: Javaria Tanveer Tlf Web: Barnehageleder: Karin Linstad Tlf Avdeling Bismillah avdeling Djannah avdeling Noor avdeling Reiyan avdeling Kontakt Tlf Avdelingsleder: Hamda Jamac Tlf Avdelingsleder:Shamaila Begum Tlf Avdelingsleder:Aishah Mukhtar Tlf Avdelingsleder:Lise Due Grimstad

21 Viktige datoer og hendelser Tirsdag 1. januar Nyttårsdag Fredag 11. januar Plandag, barnehagen er stengt Torsdag 28. mars Skjærtorsdag, barnehagen er stengt Fredag 29. mars Langfredag, barnehagen er stengt Mandag 1. april 2. påskedag, barnehagen er stengt Onsdag 1. mai Offentlig høytidsdag, barnehagen er stengt Torsdag 9. mai Kr. Himmelfartsdag, barnehagen er stengt Fredag 10. mai Plandag, barnehagen er stengt Fredag 17. mai Grunnlovsdag, barnehagen er stengt Mandag 20.mai 2. pinsedag, barnehagen er stengt Onsdag 5. juni Sommerfest Uke 28,29,30 Sommerstengt fra Barnehagen åpner Torsdag 8. august Eid ul fitr, barnehagen er stengt Fredag 30. august Plandag, barnehagen er stengt Tirsdag 15. oktober Eid ul adha, barnehagen er stengt Tirsdag 24. desember Juleaften, barnehagen er stengt Onsdag 25. desember 1.juledag, barnehagen er stengt Torsdag 26. desember 2. Juledag, barnehagen er stengt Tirsdag 31. desember Nyttårsaften, barnehagen er stengt 21

22 Notater 22

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 1. PRESENTASJON Søråsteigen barnehage er en av 7 kommunale barnehager i Ås kommune. Vi har alle en felles pedagogisk plattform som utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet i våre

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

Grønland barnehage. Årsplan progresjonsplan og kalender 2015. Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte.

Grønland barnehage. Årsplan progresjonsplan og kalender 2015. Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. Grønland barnehage Årsplan progresjonsplan og kalender 2015 Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. Innhold Forord 3 Om barnehagen 4 Om Maurtu barnebondegård 4 Mål og satsinger for

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Fagerheim barnehage Årsplan 2012 2013 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for 2011-2012 Vurdering av

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

Gamlebyen barnehage. Årsplan progresjonsplan og kalender 2015. Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte.

Gamlebyen barnehage. Årsplan progresjonsplan og kalender 2015. Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. Gamlebyen barnehage Årsplan progresjonsplan og kalender 2015 Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. Innhold Forord 3 Om barnehagen 4 Om Maurtu barnebondegård 4 Mål og satsinger for

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT 1 Vi tar vare på barndommens magi. SiO Barnehage Nær Målrettet Oppfinnsom 2 Om barnehagen SiO Barnehage Eilert Sundt er en av 11 barnehager som eies og drives av

Detaljer

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017.

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. 1 Høyt lavt, under og over. Tekst : Lina Holt May Britt Frigstad Melodi: Lina Holt Barnehagen denne hagen på jord Hvor menneskebarna vokser og gror

Detaljer

SKOMAKERGATA GÅRDS- OG NATURBARNEHAGE

SKOMAKERGATA GÅRDS- OG NATURBARNEHAGE SKOMAKERGATA GÅRDS- OG NATURBARNEHAGE Årsplan progresjonsplan og kalender 2015 15 Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. 1 Innhold Forord 3 Om barnehagen 3 Om Maurtu barnebondegård

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage Årsplan 2015-2016 Petedalsheia barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning

Detaljer

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage Langtidsplan 2012-2014 Seljedalen barnehage INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 4 Felles retning for kommunale barnehager 4 Visjon og mål Vårt kommunikasjonsløfte 4 Våre verdier 5 Vår kompetanseforståelse

Detaljer

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: 69206530 post@mellosparkenbarnehage.no

Detaljer

SØRHOLTET BARNEHAGE. www.sorholtet.no

SØRHOLTET BARNEHAGE. www.sorholtet.no SØRHOLTET BARNEHAGE www.sorholtet.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHETSPLAN Nr Innhold Side 1 Presentasjon av barnehagen 3 2 Hovedmål 4 3 Pedagogisk ståsted 6 4 Kjerneverdier 7 5 Pedagogisk satsingsområde

Detaljer

Årsplan 2014 / 2015. Enhet barnehager Varteig og Hafslund. Hesthaugen barnehage

Årsplan 2014 / 2015. Enhet barnehager Varteig og Hafslund. Hesthaugen barnehage Årsplan 2014 / 2015 Enhet barnehager Varteig og Hafslund Hesthaugen barnehage DEL I: Enhet barnehager Varteig og Hafslund 1. Enhet barnehager Varteig og Hafslund s. 3 2. Lovverk og planer s. 4 3. Verdigrunnlag

Detaljer

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 1. Formål... 4 2. Barnehagens innhold... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Rammeplanens fagområder... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 1.

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15 ÅRSPLAN Annen Etasje barnehage 2014/15 INNHOLD s 1-3 s 4-19 s 19 s 20 S 22 Innledning, formål, visjon og serviceerklæring Annen Etasje som læringsarena Vår forståelse og prioritering av viktige områder

Detaljer

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber:

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber: INNLEDNING Årsplanen for Storeng Familiebarnehage er utarbeidet i tråd med Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen vår viser hva vi er opptatt av i familiebarnehagen

Detaljer

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Espira Torshovdalen TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinformasjon...4 Barnehagens verdigrunnlag...4 Mål for barnehageåret...4 Barnehagens organisering

Detaljer

Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE

Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE 1 Innledning Litt om årsplanen: Årsplanen skal være et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Den skal være retningsgivende,

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage Sinsen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 gerd.ljokelsoy@bga.oslo.kommune.no Telefon: Telefon: 970 75 038 (kontor) Webside på kommunens portal:

Detaljer

Årsplan 2014/2015. Bekkestua Kanvas-Barnehage. Sett Hørt Verdsatt. www.bekkestua.kanvas.no

Årsplan 2014/2015. Bekkestua Kanvas-Barnehage. Sett Hørt Verdsatt. www.bekkestua.kanvas.no Årsplan 2014/2015 Bekkestua Kanvas-Barnehage Sett Hørt Verdsatt www.bekkestua.kanvas.no Velkommen til et nytt barnehageår i Bekkestua Kanvas-Barnehage! Bekkestua Kanvas-Barnehage skal være en trygg og

Detaljer

Innhold - 3 - Visjonen Side 4

Innhold - 3 - Visjonen Side 4 Innhold Visjonen Side 4 Barnehagens pedagogiske innhold/vårt pedagogiske ståsted Omsorg, oppdragelse, lek og læring Fagområdene Barns medvirkning Side 4 Bamsebos satsningsområde - Lek Side 9 Overgang barnehage

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM

Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Vigilo er et digitalt verktøy for bruk i barnehagen Kommunikasjon med foresatte Kulur barnehager er opptatt av å kvalitetssikre kommunikasjonen

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer