Årsplan. Sætreåsen Studentbarnehage. Et godt sted å være, -et godt sted å lære.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan. Sætreåsen Studentbarnehage. Et godt sted å være, -et godt sted å lære."

Transkript

1 Årsplan Sætreåsen Studentbarnehage Et godt sted å være, -et godt sted å lære. 1

2 Innholdsfortegnelse Innledning...side 3 Presentasjon av barnehagen....side 4 -Avdelingene -Personalet Rammeplanens 7 fagområder.. side 5 Barnehagens egne satsningsområder. side 5 -sosial kompetanse -Verdensarven.side 6 Danning gjennom omsorg, lek og læring..side 7 Barns medvirkning......side 8 Dokumentasjon og vurdering... side 8 Overgang barnehage skole....side 9 En studenttilpassa barnehage..side 9 Foreldresamarbeid... side 10 Samarbeidsutvalget (Su)... side 10 Arbeid i personalgruppa...side 11 Lokale begivenheter.side 12 Samarbeidspartnere...side 13 Årshjul-viktige datoer..side 14 2

3 Innledning Denne årsplanen bygger på Lov om barnehager, Rammeplan for barnehager og på Strategisk plan for Studentsamskipnaden i Telemark. Personalet har sammen arbeidet fram målsettinger og arbeidsmåter. Planen er et arbeidsverktøy for personalet, et samarbeidsverktøy mellom ansatte og foreldrene, og en synliggjøring av barnehagens profil og arbeid. Tilbakemeldinger og innspill fra foreldrene er viktig og nødvendig, for å kunne lage hensiktsmessige og god planer. Samarbeidsutvalget er de som fastsetter årsplan. Planen er utformet slik at vi må detaljplanlegge underveis. På den måten kan vi ivareta barns rett til medvirkning, ta i bruk deres interesser og utforskertrang, for så å stimulere til læring på ulike områder. Slik mener vi planen også kan være et verktøy i samarbeid med foreldrene gjennom året. Høgskolen i Telemark vil fra 1.jaunuar 2016 fusjoneres med høgskolene i Buskerud og Vestfold. Vi er en velferdsorganisasjon som jobber sammen med høgskoleinstitusjonene og følger derfor med i fusjonen. Dette tilsier at vi får «ny eier» fra januar Vi endrer navn til Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge. Med dette ønsker vi velkommen til et nytt og spennende år i Sætreåsen Studentbarnehage. 3

4 Sætreåsen Studentbarnehage er en to avdelings barnehage for barn i alderen 0-6 år. Vår åpningstid er fra kl Barnehagen er en av 3 studentbarnehager som Studentsamskipnaden i Telemark (SiTel) eier. Fra januar 2016 blir vi en del av Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge. Barnehagen skal gi alle barna et trygt og godt pedagogisk tilbud. Vi er samtidig et utdanningspolitisk virkemiddel som gir studenter med barn lik rett til høyere utdanning via et tilpasset tilbud. Barn fra nærmiljøet kan også søke plass i barnehagen. Sætreåsen Studentbarnehage ligger nært høgskolen i et flott skogsterreng. Dette benyttes naturlig nok til lek og forskning. Vi er opptatt av å se barnet og møte barnet der det er, med sine interesser og særtrekk, men også se barnet som en del av en gruppe. Avdelingene i barnehagen: Grønn avdeling: Avdelingen består av 9 barn: 5 barn født i 2013 og 4 barn født i 2014 Tilrettelegging og opplegg på avdelingen vil ta utgangspunkt i barnas ulike alder, behov og forutsetninger. Vi har 1 pedagog og 4 assistenter fordelt på 2 stillinger. Pedagogisk leder: Trude Rulnes 100 % Assistent: Mona Beate Bogen 80 % Assistent: Elisabeth G. Lien 70 % (langtidssykemeldt) Assistent: Marianne Svalestuen 100 % Assistent: Ladylou Sanchez 20 % Blå avdeling: Avdelingen består av 21 barn i alderen 2-6 år. 9 barn født i 2010, 4 barn født i 2011, 7 barn født i 2012 og 1 barn født i Ut i fra barnas behov, forutsetninger og alder har vi delt barnegruppa i to. Rumpetrollene er 2-4 åringene og vil være sammen med Katrine og Åse/Marthe. Froskene som er 4-6 åringene vil være med Lotte og Siv-Beathe. Vi har 1 pedagog, 1 førskolelærer og 2 assistenter Pedagogisk leder: Ann-Charlotte Jensen 100 % Førskolelærer: Katrine Finkenhagen 100 % Assistent: Åse Hæge Hillestad 100 % (langtidssykemeldt) Assistent: Siv Beathe Pedersen 100 % Vikar: Marthe Nilsen 100 % vikariat Styrer: Kaja Ødegården 4

5 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver/fagområdene Rammeplanen viser til sju fagområder som barna skal ha fått erfaringer i gjennom sine år i barnehagen: Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Rammeplanens fagområder skal knyttes til både uformelle og formelle læringssituasjoner. Gjennom ulike organiserte aktiviteter, leik og hverdagsaktiviteter vil alltid rammeplanens målsettinger ligge til grunn for arbeidet vi gjør. Studentsamskipnadens satsningsområde: + oppmerksom og utviklingsvillig Studentsamskipnaden har i sin strategiske plan for fokusområde på «Campus Notodden». Omtrent halvparten av studentene på Notodden er studenter ved såkalte samlingsbaserte studier. Det betyr at de bare er på campus(skolen) noen dager av gangen, ellers er de hjemme. Vi som barnehage, skal sammen med resten av studentsamskipnaden, lage en modell for hvordan vi kan levere tjenester med kvalitet og som er relevante også for denne gruppen av studenter. Barnehagens egne satsningsområder: Barnehagen har lenge jobbet med sosial kompetanse og legger nå dette tema som kjernen i sitt møte med barn og voksne. Sosial kompetanse handler om å mestre samspill med andre. Kari Lamer (1997) har definert sosial kompetanse via 5 områder: *Prososial atferd: hjelpe andre, anerkjenne, dele, oppmuntre. *Selvkontroll: kunne utsette egne behov, innordne seg, vente på tur. *Empati og rolletaking: innlevelse i andre menneskers følelser og forståelse for andres perspektiver og tanker. *Lek, Glede og humor: å kunne skille lek fra annen aktivitet, spøke og ha det moro, la seg rive med. *Selvhevdelse: hvordan en kan hevde seg selv og egne meninger på en god måte, og tørre å stå i mot gruppepress. Vi som personalet skal ha en bevisst og aktiv holdning i vår tilnærming til barna. De voksne i barnehagen skal opptre som tydelige, trygge og gode rollemodeller. De voksnes atferd og holdninger er en viktig del av miljøet. Alt vårt arbeid skal være med mål om å fremme sosial kompetanse. Det vil være seg i daglige gjøremål som når vi omgås hverandre i lek, måltider, stell og i garderoben. Vårt arbeid med sosial kompetanse er viktig i forbindelse med forebygging av problematferd, diskriminering og mobbing. Barnehagen har sitt eget manifest mot mobbing. 5

6 VI VELGER OSS VERDENSARVEN. - som prosjekt for dette barnehageåret Notodden kommune har søkt og kommet inn på Unescos verdensarvliste, og dette vil være noe som hele kommunen vil ha fokus på. Verdensarven er fortellingen om vannet fra Hardangervidda som renner østover til Rjukan og Notodden, vannet som blir omgjort til elektrisk energi, elektrisk energi som brukes til å bygge opp en kjemisk prosessindustri, en prosessindustri som produserer verdensproduktet kunstgjødsel, Vi snakker om starten på den andre industrielle revolusjon, og starten på det som har blitt kalt den norske velferdsmodellen Rjukan og Notodden var åsted for Norsk Hydros pionervirksomhet i norsk og internasjonal sammenheng innen utvikling av den elektrokjemiske industrien. Historien om Norsk Hydro med pionerene Sam Eyde og Kristian Birkeland er mangfoldig og fascinerende. Som verdensarv kan regionen fortelle om industrieventyret der vannet blir gjort om til elektrisk kraft, og der kunstgjødsel ble produsert for en voksende befolkning i verden. Notodden-Rjukan industriarv består ikke bare av imponerende kraftverk og industrianlegg. Den infrastrukturen som ble bygd opp rundt industrien, den sosiale boligbyggingen og velferdstiltakene i regi av selskapet Hydro, er også en viktig del av industriarven. Ut fra dette store området vil vi trekke ut temaer/innhold som barna vil få kjennskap på en forenklet måte. Personalet jobber for å innhente informasjon og kunnskap høsten 2015, samtidig som vi gir barna opplevelser i verdensarven. Det som blir viktig for oss er å kunne gi barna opplevelser og inntrykk, muligheter for å se og ta på. Vi ser for oss å gi opplevelser og så ta dette med tilbake til barnehagen for å jobbe videre. Sammen med barna vil vi benytte bibliotek, nettet og «verdensarvguidene» til å lære mer om arven. Det er mange områder som hus/bygninger, statuer og personer som er aktuelle å jobbe med. Både innhold og arbeidsmåter vil bli presentert for dere via månedsplaner og månedsbrev. Prosjektet avsluttes med utstilling i barnehagen på vårparten. 6

7 Danning gjennom omsorg, lek og læring Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn som er forankret i menneskerettighetene. Store Norske Leksikon omtaler dannelse som: Forming av menneskets personlighet, evner og anlegg, oppførsel og moralsk holdning gjennom oppdragelse, miljø og utdanning. Danning er en prosess som skjer i møtene mellom mennesker. I en barnehage møtes mennesker av ulik størrelse og alder, mennesker med ulik bakgrunn og kultur. Vi ser ut ifra dette at danning er noe som helt naturlig vil skje i barnehagen, så vel som i andre arenaer barnet befinner seg i. Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evnen til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Vi ser her en klar parallell til arbeidet med vårt satsningsområde som er sosial kompetanse. Danning skjer i samspill med omgivelsene og med andre, og er en forutsetning for meningsdanning, kritikk og demokrati. Danning er prosessen mot det å bli et selvstendig individ med evne til å skape egne meninger. Barn har rett til omsorg. Barnehagens personal har en forpliktelse til å handle omsorgsfullt i sitt arbeid i barnehagen. En omsorgsfull relasjon er preget av lydhørhet, nærhet og innlevelse. Den har også i seg evne og vilje til samspill. God omsorg styrker barns forutsetninger for å utvikle tillit til seg selv og andre, og til gradvis å ta større ansvar for seg selv og fellesskapet. Lek er det viktigste og morsomste et barn foretar seg. Den er frivillig og er et mål i seg selv. Lek er en grunnleggende livs og læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom. Barnehagen skal gi tid og rom til lek, og vi skal gi impulser til leken gjennom opplevelser i og utenfor barnehagen. Barn kan lære gjennom alt de opplever og erfarer på alle områder. Læring om seg selv, om andre mennesker, om samspill og om den fysiske verden omkring, er prosesser som er med på å skape mening i barns liv. Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som bygger på et helhetlig læringssyn der omsorg, lek og læring sees i sammenheng. Barnehagen er en læringsarena hvor barn skal få grunnleggende kunnskaper på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær, og gi barnet utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser. 7

8 Barns medvirkning. Å gi barn medvirkning i barnehagen handler i stor grad om en pedagogisk praksis som skaper prosesser der vi sikrer at alles stemmer blir hørt og at alle opplever de har betydning for det som foregår. Tanken om barns medvirkning bygger på ideer om likeverdighet og respekt for hverandre. Å arbeide med barns medvirkning, handler om hvordan vi som voksne tenker om og ser på barn. Eksempel på medvirkning i egen hverdag: Lekemiljø: Her vil de voksne prøve å ta hensyn til og tilrettelegge ut i fra hvilke ønsker og behov vi ser at barna har i forhold til interesser og utvikling. Et eksempel kan være: En voksen ser at flere av barna er opptatt av duplo og legger da til rette for denne typen lek på avdelingen. Dokumentasjon og vurdering Barnehagen skal gi foreldrene informasjon om hva barna opplever, lærer og gjør i barnehagen. Årsplanen er informasjon til foreldrene om hvordan barnehagen vil arbeide med omsorg, oppdragelse, lek og læring for å sikre barn gode utviklings og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Vi synliggjør barnas arbeider i form av små utstillinger på avdelingene. Vi viser bilder fra barnehagehverdagen på digital fotoramme i garderobene. Hvert barn får sin egen perm, som følger dem gjennom barnehagetiden. Det er læringssituasjonene og læringsprosessene som skal dokumenteres og vurderes. Vi bruker: -pedagogisk dokumentasjon som verktøy på blant annet på avdelingsmøter og pedagogmøter, på personalmøter og planleggingsdager. -informasjonsskriv/planer til foreldrene hver uke som forteller hva vi har jobba med og veien videre. -muntlig dokumentasjon i form av daglige samtaler med foreldre Hver avdeling har sine rutiner på å henge opp mer detaljerte planer for uker og perioder i garderoben. 8

9 Overgang barnehage skole Det skal legges til rette for at barn kan ta avskjed med barnehagen på en god måte, glede seg til å begynne på skolen, og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehage og skole. Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for at dette skjer. I Notodden kommune er det laget et eget opplegg for overgang fra barnehage til skole som heter «Sam-Sam». Informasjon om dette gis til foreldrene til førskolebarna våre. Det jobbes i egen førskolegruppe med ulike aktiviteter (egen plan) I vår barnehage er det flere barn som ikke blir boende i Notodden. De er her ofte i kortere perioder, mens foreldrene studerer. Det er derfor noen praktiske begrensninger i forhold til samarbeid med hver skole barn hos oss skal på. Det er likevel like viktig at vi har goderutiner for de barna som skal starte på skole i en annen kommune. Dette må vi samarbeide med de enkelte foreldrene om. Det aller viktigste for alle barna som skal over til skolen, er å bidra til god selvfølelse, gjøre dem trygge, slik at de er godt rustet til å møte ukjente situasjoner og være i stand til å samhandle i ulike fellesskap. En studenttilpassa barnehage Det er viktig for oss å legge til rette for at studenter med barn kan gjennomføre sine studier på normert tid. Dette vil tilsi at vi jobber for å tilrettelegge åpningstider, lage sosiale møtesteder, og har kunnskap om studentforeldre og deres behov. Vi har ulike arrangementer som dugnad, ulike «fester», påskefrokost og andre sammenkomster. Vi ber om at studentforeldre tidligst mulig melder i fra om behov for barnehage - utover ordinær åpningstid. Det kan være i forhold til praksisperioder, eksamener og andre obligatoriske aktiviteter. Sammen med foreldrene skal vi finne løsninger på «pass» av barn, om det blir sykt på foreldrenes eksamensdager. Vi kan bistå med hjelp om planleggingsdager faller på eksamensdager. Barnehagen kan lånes til barns bursdagsfeiringer og lignende. Vi er støttespillere for barn og foreldre i en travel studietilværelse. Vi kan gi tilbud om lørdagsåpen barnehage i eksamensperioder. Kafèen vår på høgskolen tilbyr gratis middag til studentbarn. Studentforeldre med 2 barn får 50% moderasjon på foreldrebetaling på barn nr.2. Vi tilbyr studenter som tar samlingsbasert utdannelse barnehageplass i periodene de er på skolen. 9

10 Foreldresamarbeid Foreldrene er barnehagens viktigste samarbeidspartner. Vi skal jobbe mot et felles mål: å skape den beste hverdagen for hvert enkelt barn. Foreldrenes rett til medvirkning gjelder uansett forutsetning, bakgrunn og tilhørighet Det er viktig med daglig kontakt i garderoben, ved levering og henting. Der skal vi fortelle om opplevelser barnet har hatt i løpet av dagen, og dere kan gi oss informasjon som kan ha betydning for en god barnehagedag. Det er for dere foreldre også mulighet til å bidra med aktiviteter i barnehagen, f.eks. forming, musikk, og lignende. Barnehagen holder 2 foreldremøter og foreldrene får tilbud om foreldresamtale 2 ganger i løpet av barnehageåret. Dette forventer vi av foreldrene: Barnet skal følges inn i barnehagen Ta kontakt med personalet ved levering og henting At dere leser informasjonen som er på døren og månedsplaner Barna skal ha klær og utstyr tilpasset vær og årstid Følger opp på foreldremøter og foreldresamtaler Gi beskjed til avdelingen hvis barnet ikke kommer i barnehagen Merk barna sine klær Syke barn skal være hjemme, av hensyn til barnet selv og andre Gi beskjed hvis barnet blir hentet av andre Respekterer barnehagens åpningstid Samarbeidsutvalget (Su) I følge barnehageloven er alle foreldrene i barnehagen medlemmer av foreldrerådet. De velger sine representanter til foreldreutvalg og samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalget er et kontaktskapende, samordnende og rådgivende organ for barnehagen. Foreldre og personal skal være likt representert. Personalrepresentanter velges på planleggingsdag i september. Representanter med vara fra foreldrene velges på foreldremøtet i september/oktober. 10

11 Arbeid i personalgruppa Rammeplan sier bl.a. om dette: Som pedagogisk samfunnsinstitusjon må barnehagen være i endring og utvikling. Barnehagen skal være en lærende organisasjon, slik at den er rusta til å møte nye krav og utfordringer Planlegging, vurdering og faglig påfyll er nødvendig for å fremme dette målet. Refleksjon over egen praksis sammen med kollegaer er et viktig redskap i arbeidet. På tirsdager er det satt av tid til møter for å sikre progresjon og sammenheng i arbeidet med barna. Avdelingsmøter Pedagogisk leder/styrer møter Pedagogmøter Personalmøter Veiledning Medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler 5 Planleggingsdager for hele personalgruppa: - 14.aug: Intern planlegging - 16.okt: Felles personalsamling i SiTel - 06.nov: Planlegging felles for hele kommunen - 02.jan: Intern planlegging - 06.mai: Intern planlegging Vi ønsker å videreføre og videreutvikle det positive engasjementet i personal gruppa, i henhold til arbeidet med sosial kompetanse. I dette ligger spesielt utvikling av og bevissthet om voksenrollen i arbeidet rettet både mot barn og voksne. Innen satsningsområdene og behov som arbeidet med barna vil framkalle gjennomføres det kurs/seminar for alle ansatte og for grupper av ansatte. Sammen med kommunale og private barnehager i Notodden kommune deltar barnehagen i et prosjekt ved vekt på styrking av kompetanse på barndom og leik i personalet. (en del av tiltaksplan for kompetanseheving i Notoddenbarnehagene ) 11

12 Noen lokale kulturbegivenheter vi er med på: Dugnad med høstsuppe Fotball turnering i Høgås for de eldste Åpen dør på HiT Lysfest i barnehagen - Luciafeiring Påskefrokost Karneval Togtur 17. mai Sommerfest Månedsplaner vil vise når de ulike begivenhetene finner sted Brannvernuke høst: Alle barn og voksne i barnehagen skal være med på den nasjonale brannvernuka. Barna skal via samlingsstunder og aktiviteter lære om hva man gjør hvis uhellet er ute og det blir brann. Vi snakker om røykvarslere, at de finnes i hvert et eneste hjem og selvfølgelig også i barnehagen. Vi skal gjennomføre brannøvelse og som avslutning får vi besøk av brannbil i barnehagen. Beredskapsuke vår: Her vil alle barn og voksne gå gjennom ulike øvelser i forbindelse med ulykker som kan oppstå i barnehagen. Barna vil gjennom samlinger og rollespill få øve på hva og hvordan vi skal takle en ulykke. Eksempel på ulykker kan være: at et barn har falt og fått hull i hodet eller at et barn har falt ned fra klatrestativet og brukket beinet. På slutten av uka får vi besøk av sykebil i barnehagen. 12

13 Samarbeidspartnere Tverrfaglig samarbeid PPT (Pedagogisk psykologisk tjeneste), Barnevernstjenesten, Helsestasjonen og Fysioterapeut i Barne- og Familiehuset: TLF: Vi har»kontaktordning» ca. 4-6.hver uke, en representant fra hjelpetjenestene i Barne- og Familiehuset deltar. Både personale og foreldre kan be om råd og veiledning fra disse instansene. I forhold til enkeltbarn er det alltid i samarbeid med foreldrene. Barnehagene i Notodden samarbeider i forhold til opptak, felles aktiviteter for barnehagebarn, kursvirksomhet for personalet og temamøter for foreldre. Samarbeid med Høgskolen i Telemark Barnehagen er pålagt Jfr. lov om barnehage å stå til disposisjon for øvingsopplæring for førskolelærerstudenter. Vi har studenter en periode både i høstsemesteret og vårsemesteret. Vi benytter gymsalen på Høgskolen ca. en time pr. uke, i aldersinndelte grupper. Biblioteket på Høgskolen benyttes til lån av barnebøker og faglitteratur. Vi blir invitert på teaterforestillinger når studentene skal avlegge eksamen i dramafaget. De minste barna blir invitert til Høgskolen for å vise studenter toddlerlek i praksis. Dette er lærerikt for studentene og spennende og morsomt for barna. 13

14 Viktige datoer barnehageåret august Oppstart for «gamle barn» 10.august Oppstart for nye barn 14.august Planleggingsdag Uke 38 Brannvernuke 7.okotber Foreldremøte kl oktober Planleggingsdag 23.okotber 20 års-jubileum 26.okotber Markering av FN-dagen 6.november Planleggingsdag 21.november Leselørdag kl desember Leselørdag kl desember Lysfest kl desember Juleferie 4.januar Planleggingsdag 5.februar Karneval 17.mars Påskefrokost kl mars Barnehagen stenger kl mars Påskeferie Uke 17 Beredskapsuke 5.mai Barnehagen stengt (offentlig helligdag) 6.mai Planleggingsdag 13.mai 17.mai-markering i barnehagen 16.mai Barnehagen stengt (offentlig helligdag) 17.mai Barnehagen stengt 21.mai Leselørdag kl juni Leselørdag kl juni Sommerfest i barnehagen kl.16 Fra 4.juli t.o.m. 29.juli Sommerferie 1.august Oppstart «gamle barn» 10. august Oppstart nye barn 14

ÅRSPLAN. for Sætreåsen barnehage 2014-2015. Et godt sted å være, et godt sted å lære.

ÅRSPLAN. for Sætreåsen barnehage 2014-2015. Et godt sted å være, et godt sted å lære. ÅRSPLAN for Sætreåsen barnehage 2014-2015 Et godt sted å være, et godt sted å lære. 1 Innholdsfortegnelse Innledning....side 3 Presentasjon av barnehagen.....side 4 -Avdelingene -Personalet Rammeplanens

Detaljer

Kontaktinformasjon: Telefon: Styrer mobil: E-post:

Kontaktinformasjon: Telefon: Styrer mobil: E-post: Årsplanen bygger på Rammeplan for barnehager som er ny dette året og gjelder fra 01.08.2017. Den bygger også på planer for oppvekstmiljø i Notodden kommune og Strategisk plan for Studentsamskipnaden i

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Denne årsplanen bygger på Rammeplanen for barnehager, SiTels strategiske plan og på SiTels handlingsplan for studentbarnehagene i Telemark.

Denne årsplanen bygger på Rammeplanen for barnehager, SiTels strategiske plan og på SiTels handlingsplan for studentbarnehagene i Telemark. Innledning Denne årsplanen bygger på Rammeplanen for barnehager, SiTels strategiske plan og på SiTels handlingsplan for studentbarnehagene i Telemark. Årsplanen er et arbeidsredskap for personalet og et

Detaljer

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager!

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager! Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. «FRISKUS» Friske barn

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

ÅRSPLAN RØSTAD STUDENTBARNEHAGE

ÅRSPLAN RØSTAD STUDENTBARNEHAGE ÅRSPLAN 2016-2017 RØSTAD STUDENTBARNEHAGE ET GODT STED Å VÆRE - ET GODT STED Å LÆRE. Røstad barnehage er en privat barnehage som ligger idyllisk til på universitetsrådet på Røstad. Eier er Nord studentsamskipnad.

Detaljer

ÅRSPLAN. Et godt sted å være - et godt sted å lære

ÅRSPLAN. Et godt sted å være - et godt sted å lære 1 ÅRSPLAN RØSTAD BARNEHAGE 2015-2016 Et godt sted å være - et godt sted å lære 2 Røstad barnehage er en privat barnehage som ligger idyllisk til på Høgskoleområdet på Røstad. Eier er Studentsamskipnaden

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Årsplan 2016 august - desember

Årsplan 2016 august - desember Granåsen barnehager Granåsen, Brannhaugen, Kolsås Årsplan 2016 august - desember Foto: Carl-Erik Eriksson Velkommen til et nytt barnehageår Årsplanen er laget med utgangspunkt i Barnehageloven, Rammeplanen

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 VÅR VISJON ER : VI LEKER OSS KLOKE! Lov om barnehager; 1 formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Mosjordet barnehage Årsplan Verden! Mosjordet barnehage Øvre gate 6c 2635 Tretten Tlf.:

Mosjordet barnehage Årsplan Verden! Mosjordet barnehage Øvre gate 6c 2635 Tretten Tlf.: Mosjordet barnehage Årsplan 2017-2018 Verden! Mosjordet barnehage Øvre gate 6c 2635 Tretten Tlf.: 61 05 62 90 Forord Barnehagen skal ha en årsplan som arbeidsredskap for personalet. Den skal dokumentere

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! FORELDREUTGAVE K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA Værøy kommunale barnehage Årsplan 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA 1 INNHOLD Innledning.3 Vår visjon.. 4 Barnehagens mål og satsinger 4 Danning gjennom omsorg, lek og læring 4 Barns

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2014 Fokusområdet dette året er «Etikk, religion og filosofi». Årsplanen bygger på «Rammeplan

Detaljer

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform for Tolpinrud barnehage Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016. kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

ÅRSPLAN 2015-2016. kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. ÅRSPLAN 2015-2016 Studentbarnehagen Steinkjer Steinkjersannan 6 7713 STEINKJER Innledning: Studentbarnehagene i Nord-Trøndelag har over flere arbeidet fram et verdigrunnlag for drift av våre barnehager.

Detaljer

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Tøyengata barnehage Tøyengata barnehage rigmor.nordby@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22192965 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/toeyengata-barnehage/

Detaljer

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag.

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag. Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage 2015-2016 En engasjert hverdag Innhold Innledning: Om barnehagen Kanvas pedagogiske plattform Planlegging, dokumentasjon og vurdering Kanvas læringsmål vårt arbeid

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet.

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet. Hallingmo og Breidokk er to barnehagehus som samarbeider med felles ledelse. Dette er et prøveprosjekt for dette barnehageåret, og siden vi samarbeider lager vi felles årsplan. Barnehagene ligger sentralt

Detaljer

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE HANDLINGSPLAN 2011-2013 RUGLANDVEIEN BARNEHAGE Ruglandveien barnehage ble åpnet november 1989, og tok da i bruk de nåværende lokalene som var nybygde. Høsten 2002 ble barnehagen

Detaljer

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 gjokungen@outlook.com Tlf. 468 40 544/ 917 76 994 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene...

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN BARNDOMMEN I FOKUS I EN GLAD HVERDAG Ved Nardo barnehager setter vi barnet i fokus. Dere møter positive, fleksible voksne

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

Vi utvikler oss i samspill med andre.

Vi utvikler oss i samspill med andre. Barnehagens innhold Skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek, læring og danning er sentrale deler. Vår pedagogiske plattform bygger på Barnehageloven og Rammeplan for barnehager. Vi legger

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage 1 En god arena for mestring og utvikling Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage Markveien 34 3060 Svelvik Telefon: 33 77 50 30 e-post: ebbestad@barnehage.svelvik.kommune.no www.svelvik.kommune.no 2 Kort

Detaljer

Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien)

Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien) Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien) hakkebakkeskogen@familiebarnehage.no Telefon: 66822222 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Private barnehagers webadresse:

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Velkommen til foreldremøte

Velkommen til foreldremøte Velkommen til foreldremøte 20.09.16 Barnehagens overordnede målsettinger Barnehagen arbeider etter Lov om barnehager og Rammeplan. Nytt formål for barnehager trådte i kraft 1. august 2010. På denne bakgrunn

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Avdeling Malangseidet 2015-16

Avdeling Malangseidet 2015-16 Årsplan for Malangen barnehage Avdeling Malangseidet 2015-16 Litt om barnehagen Presentasjon av personalet Barnegruppa Dagsrytme Satsingsområde Prosjekt arbeid Års oversikt Hvis barnehagen er ubemannet

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE Kontaktinformasjon Solveien familiebarnehage Adresse: Solveien 3 1415 Oppegård Tlf.nr til barnehagen: 91 24 60 50 E-post til barnehagen: Solveien3@hotmail.com

Detaljer

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Tøyengata barnehage Tøyengata barnehage rigmor.nordby@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22192965 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/toeyengata-barnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN. BRUNES NATURBARNEHAGE Del 1

ÅRSPLAN. BRUNES NATURBARNEHAGE Del 1 ÅRSPLAN BRUNES NATURBARNEHAGE 2016-2017 Del 1 Vår visjon: Trivelig og annerledes en herlig barndom Trivelig fordi barnehagen består av glede, humor, trivsel, felleskap og positivitet Annerledes fordi barnehagens

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

De eldste i barnehagen

De eldste i barnehagen De eldste i barnehagen HØBB barnehager LIVSLANGT LÆRINGSPERSPEKTIV Det skal være sammenheng mellom barnehagens rammeplan og skolens læreplaner et livslangt læringsperspektiv. Rammeplanen for barnehagen

Detaljer

Årsplan for Skjelstadmark barnehage 2016/2017

Årsplan for Skjelstadmark barnehage 2016/2017 Årsplan for Skjelstadmark barnehage 2016/2017 Generell del Godkjent i samarbeidsutvalg BARNEHAGENS SAMFUNDSMANDAT (FORMÅLSPARAGRAFEN) Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: styrer.nesjane@gjesdal.kommune.no Barnehagens

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

Læring i alt for alle

Læring i alt for alle ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 Tiurkroken barnehage Læring Visjon: i alt for alle Læring i alt for alle 1 Vår pedagogiske profil: «Læring i alt for alle» Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig

Detaljer

Årsplan. Klinga familiebarnehage 2014 / 2015

Årsplan. Klinga familiebarnehage 2014 / 2015 Årsplan Klinga familiebarnehage 2014 / 2015 Innholdsfortegnelse: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Innledning Målsetning/Tema Temaplan Overgang fra barnehage til skole Barnegruppene og personalet Rammeplanens 7

Detaljer

Årsplan. Nustad barnehage 2015-2016

Årsplan. Nustad barnehage 2015-2016 Årsplan Nustad barnehage 2015-2016 1.Innledning Nustad barnehage er en kommunal barnehage som ligger på Nustad like nord for Langesund sentrum. Barnehagen ligger sentralt i forhold til skog, vann, sjø

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

SLANGSVOLd BARNEHAGE ÅRSPLAN

SLANGSVOLd BARNEHAGE ÅRSPLAN SLANGSVOLd BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017-2018 Slangsvold barnehage, Veumveien 88, 1613 FREDRIKSTAD Tlf: 69 39 07 30, E-post: reneca@aadalenbarnehager.no VELKOMMEN Hei, og velkommen til Slangsvold barnehage! Denne

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan

Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan 2017-2018 Gode barndomsminner i trygge omgivelser Trygghet Fellesskap Ansvarlighet Nedre Auren gårdsbarnehages konsept Vi i barnehagen er levende opptatt av konseptet

Detaljer

Årsplan / Utviklingsplan for Orre barnehage Magiske øyeblikk i kvardagen!

Årsplan / Utviklingsplan for Orre barnehage Magiske øyeblikk i kvardagen! Årsplan / Utviklingsplan for Orre barnehage 2016-2018 Magiske øyeblikk i kvardagen! Årsplan / Utviklingsplan Orre barnehage 2016-2018 Presentasjon av barnehagen Orre barnehage er en kommunal barnehage

Detaljer

Tønsberg kommune. «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage

Tønsberg kommune. «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage Tønsberg kommune «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage INNLEDNING Sammen om barna - samarbeid mellom hjem og barnehage, er utarbeidet både som en forventningsavklaring og som et arbeidsverktøy

Detaljer

Hakkebakkeskogen familiebarnehage (Vækerøveien)

Hakkebakkeskogen familiebarnehage (Vækerøveien) Hakkebakkeskogen familiebarnehage (Vækerøveien) Hakkebakkeskogen@familiebarnehage.no Telefon: 66822222 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Private barnehagers webadresse:

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag 27.08.13 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILJA FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR LILJA FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR LILJA FAMILIEBARNEHAGE 1. NAVN OG EIERFORHOLD Barnehagens navn er Lilja familiebarnehage. Barnehagen består av to avdelinger. En i Grinistubben 2 og en avdeling i Grinistubben 6. Familiebarnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

VEDTEKTER SOPP`S STUDENTBARNEHAGER

VEDTEKTER SOPP`S STUDENTBARNEHAGER VEDTEKTER MED FELLESDEL SOPP`S STUDENTBARNEHAGER VEDTEKTER FOR STUDENTSAMSKIPNADEN I OPPLAND SINE BARNEHAGER 1. Eierforhold Smestad, og Soppen studentbarnehager eies og drives av Studentsamskipnaden i

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Gaustadsnippen Barnehage AS

Gaustadsnippen Barnehage AS Vår visjon og mål En barnehage i bevegelse barn og voksne finner veien sammen Vi er opptatt av barns medvirkning og ser på barn som kompetente Ansatte som er oppriktig engasjerte i barnets hverdag i lek

Detaljer

Vestre Aker Menighet Barnehage

Vestre Aker Menighet Barnehage Vestre Aker Menighet Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 amigosbarnehage@hotmail.com Stensgata 45B, 0451 Oslo Vestre Aker Menighet Barnehage Årsplan 2014 1 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen...

Detaljer

ÅRSPLAN STUDENTBARNEHAGEN STEINKJER

ÅRSPLAN STUDENTBARNEHAGEN STEINKJER ÅRSPLAN 2016-2017 STUDENTBARNEHAGEN STEINKJER INNLEDNING Studentbarnehagen Steinkjer eies og drives av Nord Studentsamskipnad. Lov om barnehager med forskrifter herunder rammeplan for barnehager danner

Detaljer

HANDLINGSPLAN -MOT MOBBING I SKOVHEIM BARNEHAGE STOPP! IKKE MOBB!

HANDLINGSPLAN -MOT MOBBING I SKOVHEIM BARNEHAGE STOPP! IKKE MOBB! HANDLINGSPLAN -MOT MOBBING I SKOVHEIM BARNEHAGE STOPP! IKKE MOBB! INNLEDNING Handlingsplan mot mobbing i Skovheim barnehage Handlingsplan mot mobbing i Skovheim barnehage er et forpliktende verktøy for

Detaljer

RAMSTAD ÅRSPLAN BARNEHAGE 2015/2016. Ramstadåsveien 1b, 1363 HØVIK Telefon: 916 57 250 Epost: marholck@online.no

RAMSTAD ÅRSPLAN BARNEHAGE 2015/2016. Ramstadåsveien 1b, 1363 HØVIK Telefon: 916 57 250 Epost: marholck@online.no RAMSTAD BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015/2016 Ramstadåsveien 1b, 1363 HØVIK Telefon: 916 57 250 Epost: marholck@online.no Presentasjon av barnehagen Ramstad Barnehage ble startet i 1992 og eies av Vibeke Sauer.

Detaljer

ÅRSPLAN 2016 OPPVEKST OG UTDANNING LØKEN BARNEHAGE. Aurskog-Høland kommune

ÅRSPLAN 2016 OPPVEKST OG UTDANNING LØKEN BARNEHAGE. Aurskog-Høland kommune LØKEN BARNEHAGE Gruslinna 1. 1960 LØKEN. TLF 6720 5940 Loken.barnehage@ahk.no. ÅRSPLAN 2016 Virksomhetens formål 1 : Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet i vareta barnas behov for omsorg

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE 2017-2020 Gjelder fra november 2017 til november 2020 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Barnehagens samfunnsmandat... 3 Bråten barnehages verdiplattform og visjon...

Detaljer

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle ÅRSPLAN for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3-4 Vår pedagogiske profil s. 5 Satsningsområder Kommunale Barnehager s. 6 Våre satsningsområder 2017/2018:

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Virksomhetsplan

Virksomhetsplan Virksomhetsplan 2014-2015 Innledning Virksomhetsplanen er en konkret beskrivelse av virksomheten som skal synliggjøre hvilke elementer som er med på å skape kvalitet i Seilduken barnehage. Planen er et

Detaljer

VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE Pr 01.01.14 1. ADRESSE / EIERFORHOLD Familiebarnehagens adresse er Løvsangerveien 15b., 4626 Kr. sand. Tlf: 380 12886 / 97 67 16 97 Barnehagen eies og drives av

Detaljer

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Temadag for eiere av private familiebarnehager v/anne

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2014 / 2015. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

ÅRSPLAN 2017 OPPVEKST OG UTDANNING LØKEN BARNEHAGE. Aurskog-Høland kommune

ÅRSPLAN 2017 OPPVEKST OG UTDANNING LØKEN BARNEHAGE. Aurskog-Høland kommune LØKEN BARNEHAGE Gruslinna 1. 1960 LØKEN. TLF 6720 5940 Loken.barnehage@ahk.no. ÅRSPLAN 2017 Virksomhetens formål 1 : Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg

Detaljer

Hakkebakkeskogen familiebarnehage (Stamhusveien)

Hakkebakkeskogen familiebarnehage (Stamhusveien) Hakkebakkeskogen familiebarnehage (Stamhusveien) hakkebakkeskogen@familiebarnehage.no Telefon: 66822222 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Private barnehagers webadresse:

Detaljer

ÅRSPLAN 2013-2014. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/sitbarn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2013-2014. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/sitbarn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/sitbarn ÅRSPLAN 2013-2014 Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt

Detaljer

Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger

Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger Virksomhetsplan 2016-2019 Innledning. Finneidfjord barnehages virksomhetsplan beskriver hva barnehagen skal arbeide med de neste fire årene. Denne planen

Detaljer

Velkommen til Tøffe barnehage

Velkommen til Tøffe barnehage Velkommen til Tøffe barnehage Årsplan del 1 2013-1016 FORORD Velkommen til Tøffe Barnehage! Dette er del en av vår årsplan. Denne revideres hvert tredje år. Dokumentet skal gi informasjon om våre langsiktige

Detaljer

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 - Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 Innhold 1. Innledning.. s.3 2. Ekornbarna våren 2015 s.4 2.1 Jeg og Oss....s.4 2.2 Våre temaer og mål for perioden...s.5-7 3. Praktiske

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Årsplan( for) Veslekroa) studentbarnehage) ) 2015)5)2016)

Årsplan( for) Veslekroa) studentbarnehage) ) 2015)5)2016) Årsplan( for) Veslekroa) studentbarnehage) ) 2015)5)2016) Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Presentasjon av barnehagen... 3 Fysiske rammer... 3 Personalet... 4 Avdelingene... 5 Vårt motto... 6 Satsingsområder

Detaljer