Årsplan. Sætreåsen Studentbarnehage. Et godt sted å være, -et godt sted å lære.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan. Sætreåsen Studentbarnehage. Et godt sted å være, -et godt sted å lære."

Transkript

1 Årsplan Sætreåsen Studentbarnehage Et godt sted å være, -et godt sted å lære. 1

2 Innholdsfortegnelse Innledning...side 3 Presentasjon av barnehagen....side 4 -Avdelingene -Personalet Rammeplanens 7 fagområder.. side 5 Barnehagens egne satsningsområder. side 5 -sosial kompetanse -Verdensarven.side 6 Danning gjennom omsorg, lek og læring..side 7 Barns medvirkning......side 8 Dokumentasjon og vurdering... side 8 Overgang barnehage skole....side 9 En studenttilpassa barnehage..side 9 Foreldresamarbeid... side 10 Samarbeidsutvalget (Su)... side 10 Arbeid i personalgruppa...side 11 Lokale begivenheter.side 12 Samarbeidspartnere...side 13 Årshjul-viktige datoer..side 14 2

3 Innledning Denne årsplanen bygger på Lov om barnehager, Rammeplan for barnehager og på Strategisk plan for Studentsamskipnaden i Telemark. Personalet har sammen arbeidet fram målsettinger og arbeidsmåter. Planen er et arbeidsverktøy for personalet, et samarbeidsverktøy mellom ansatte og foreldrene, og en synliggjøring av barnehagens profil og arbeid. Tilbakemeldinger og innspill fra foreldrene er viktig og nødvendig, for å kunne lage hensiktsmessige og god planer. Samarbeidsutvalget er de som fastsetter årsplan. Planen er utformet slik at vi må detaljplanlegge underveis. På den måten kan vi ivareta barns rett til medvirkning, ta i bruk deres interesser og utforskertrang, for så å stimulere til læring på ulike områder. Slik mener vi planen også kan være et verktøy i samarbeid med foreldrene gjennom året. Høgskolen i Telemark vil fra 1.jaunuar 2016 fusjoneres med høgskolene i Buskerud og Vestfold. Vi er en velferdsorganisasjon som jobber sammen med høgskoleinstitusjonene og følger derfor med i fusjonen. Dette tilsier at vi får «ny eier» fra januar Vi endrer navn til Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge. Med dette ønsker vi velkommen til et nytt og spennende år i Sætreåsen Studentbarnehage. 3

4 Sætreåsen Studentbarnehage er en to avdelings barnehage for barn i alderen 0-6 år. Vår åpningstid er fra kl Barnehagen er en av 3 studentbarnehager som Studentsamskipnaden i Telemark (SiTel) eier. Fra januar 2016 blir vi en del av Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge. Barnehagen skal gi alle barna et trygt og godt pedagogisk tilbud. Vi er samtidig et utdanningspolitisk virkemiddel som gir studenter med barn lik rett til høyere utdanning via et tilpasset tilbud. Barn fra nærmiljøet kan også søke plass i barnehagen. Sætreåsen Studentbarnehage ligger nært høgskolen i et flott skogsterreng. Dette benyttes naturlig nok til lek og forskning. Vi er opptatt av å se barnet og møte barnet der det er, med sine interesser og særtrekk, men også se barnet som en del av en gruppe. Avdelingene i barnehagen: Grønn avdeling: Avdelingen består av 9 barn: 5 barn født i 2013 og 4 barn født i 2014 Tilrettelegging og opplegg på avdelingen vil ta utgangspunkt i barnas ulike alder, behov og forutsetninger. Vi har 1 pedagog og 4 assistenter fordelt på 2 stillinger. Pedagogisk leder: Trude Rulnes 100 % Assistent: Mona Beate Bogen 80 % Assistent: Elisabeth G. Lien 70 % (langtidssykemeldt) Assistent: Marianne Svalestuen 100 % Assistent: Ladylou Sanchez 20 % Blå avdeling: Avdelingen består av 21 barn i alderen 2-6 år. 9 barn født i 2010, 4 barn født i 2011, 7 barn født i 2012 og 1 barn født i Ut i fra barnas behov, forutsetninger og alder har vi delt barnegruppa i to. Rumpetrollene er 2-4 åringene og vil være sammen med Katrine og Åse/Marthe. Froskene som er 4-6 åringene vil være med Lotte og Siv-Beathe. Vi har 1 pedagog, 1 førskolelærer og 2 assistenter Pedagogisk leder: Ann-Charlotte Jensen 100 % Førskolelærer: Katrine Finkenhagen 100 % Assistent: Åse Hæge Hillestad 100 % (langtidssykemeldt) Assistent: Siv Beathe Pedersen 100 % Vikar: Marthe Nilsen 100 % vikariat Styrer: Kaja Ødegården 4

5 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver/fagområdene Rammeplanen viser til sju fagområder som barna skal ha fått erfaringer i gjennom sine år i barnehagen: Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Rammeplanens fagområder skal knyttes til både uformelle og formelle læringssituasjoner. Gjennom ulike organiserte aktiviteter, leik og hverdagsaktiviteter vil alltid rammeplanens målsettinger ligge til grunn for arbeidet vi gjør. Studentsamskipnadens satsningsområde: + oppmerksom og utviklingsvillig Studentsamskipnaden har i sin strategiske plan for fokusområde på «Campus Notodden». Omtrent halvparten av studentene på Notodden er studenter ved såkalte samlingsbaserte studier. Det betyr at de bare er på campus(skolen) noen dager av gangen, ellers er de hjemme. Vi som barnehage, skal sammen med resten av studentsamskipnaden, lage en modell for hvordan vi kan levere tjenester med kvalitet og som er relevante også for denne gruppen av studenter. Barnehagens egne satsningsområder: Barnehagen har lenge jobbet med sosial kompetanse og legger nå dette tema som kjernen i sitt møte med barn og voksne. Sosial kompetanse handler om å mestre samspill med andre. Kari Lamer (1997) har definert sosial kompetanse via 5 områder: *Prososial atferd: hjelpe andre, anerkjenne, dele, oppmuntre. *Selvkontroll: kunne utsette egne behov, innordne seg, vente på tur. *Empati og rolletaking: innlevelse i andre menneskers følelser og forståelse for andres perspektiver og tanker. *Lek, Glede og humor: å kunne skille lek fra annen aktivitet, spøke og ha det moro, la seg rive med. *Selvhevdelse: hvordan en kan hevde seg selv og egne meninger på en god måte, og tørre å stå i mot gruppepress. Vi som personalet skal ha en bevisst og aktiv holdning i vår tilnærming til barna. De voksne i barnehagen skal opptre som tydelige, trygge og gode rollemodeller. De voksnes atferd og holdninger er en viktig del av miljøet. Alt vårt arbeid skal være med mål om å fremme sosial kompetanse. Det vil være seg i daglige gjøremål som når vi omgås hverandre i lek, måltider, stell og i garderoben. Vårt arbeid med sosial kompetanse er viktig i forbindelse med forebygging av problematferd, diskriminering og mobbing. Barnehagen har sitt eget manifest mot mobbing. 5

6 VI VELGER OSS VERDENSARVEN. - som prosjekt for dette barnehageåret Notodden kommune har søkt og kommet inn på Unescos verdensarvliste, og dette vil være noe som hele kommunen vil ha fokus på. Verdensarven er fortellingen om vannet fra Hardangervidda som renner østover til Rjukan og Notodden, vannet som blir omgjort til elektrisk energi, elektrisk energi som brukes til å bygge opp en kjemisk prosessindustri, en prosessindustri som produserer verdensproduktet kunstgjødsel, Vi snakker om starten på den andre industrielle revolusjon, og starten på det som har blitt kalt den norske velferdsmodellen Rjukan og Notodden var åsted for Norsk Hydros pionervirksomhet i norsk og internasjonal sammenheng innen utvikling av den elektrokjemiske industrien. Historien om Norsk Hydro med pionerene Sam Eyde og Kristian Birkeland er mangfoldig og fascinerende. Som verdensarv kan regionen fortelle om industrieventyret der vannet blir gjort om til elektrisk kraft, og der kunstgjødsel ble produsert for en voksende befolkning i verden. Notodden-Rjukan industriarv består ikke bare av imponerende kraftverk og industrianlegg. Den infrastrukturen som ble bygd opp rundt industrien, den sosiale boligbyggingen og velferdstiltakene i regi av selskapet Hydro, er også en viktig del av industriarven. Ut fra dette store området vil vi trekke ut temaer/innhold som barna vil få kjennskap på en forenklet måte. Personalet jobber for å innhente informasjon og kunnskap høsten 2015, samtidig som vi gir barna opplevelser i verdensarven. Det som blir viktig for oss er å kunne gi barna opplevelser og inntrykk, muligheter for å se og ta på. Vi ser for oss å gi opplevelser og så ta dette med tilbake til barnehagen for å jobbe videre. Sammen med barna vil vi benytte bibliotek, nettet og «verdensarvguidene» til å lære mer om arven. Det er mange områder som hus/bygninger, statuer og personer som er aktuelle å jobbe med. Både innhold og arbeidsmåter vil bli presentert for dere via månedsplaner og månedsbrev. Prosjektet avsluttes med utstilling i barnehagen på vårparten. 6

7 Danning gjennom omsorg, lek og læring Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn som er forankret i menneskerettighetene. Store Norske Leksikon omtaler dannelse som: Forming av menneskets personlighet, evner og anlegg, oppførsel og moralsk holdning gjennom oppdragelse, miljø og utdanning. Danning er en prosess som skjer i møtene mellom mennesker. I en barnehage møtes mennesker av ulik størrelse og alder, mennesker med ulik bakgrunn og kultur. Vi ser ut ifra dette at danning er noe som helt naturlig vil skje i barnehagen, så vel som i andre arenaer barnet befinner seg i. Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evnen til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Vi ser her en klar parallell til arbeidet med vårt satsningsområde som er sosial kompetanse. Danning skjer i samspill med omgivelsene og med andre, og er en forutsetning for meningsdanning, kritikk og demokrati. Danning er prosessen mot det å bli et selvstendig individ med evne til å skape egne meninger. Barn har rett til omsorg. Barnehagens personal har en forpliktelse til å handle omsorgsfullt i sitt arbeid i barnehagen. En omsorgsfull relasjon er preget av lydhørhet, nærhet og innlevelse. Den har også i seg evne og vilje til samspill. God omsorg styrker barns forutsetninger for å utvikle tillit til seg selv og andre, og til gradvis å ta større ansvar for seg selv og fellesskapet. Lek er det viktigste og morsomste et barn foretar seg. Den er frivillig og er et mål i seg selv. Lek er en grunnleggende livs og læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom. Barnehagen skal gi tid og rom til lek, og vi skal gi impulser til leken gjennom opplevelser i og utenfor barnehagen. Barn kan lære gjennom alt de opplever og erfarer på alle områder. Læring om seg selv, om andre mennesker, om samspill og om den fysiske verden omkring, er prosesser som er med på å skape mening i barns liv. Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som bygger på et helhetlig læringssyn der omsorg, lek og læring sees i sammenheng. Barnehagen er en læringsarena hvor barn skal få grunnleggende kunnskaper på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær, og gi barnet utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser. 7

8 Barns medvirkning. Å gi barn medvirkning i barnehagen handler i stor grad om en pedagogisk praksis som skaper prosesser der vi sikrer at alles stemmer blir hørt og at alle opplever de har betydning for det som foregår. Tanken om barns medvirkning bygger på ideer om likeverdighet og respekt for hverandre. Å arbeide med barns medvirkning, handler om hvordan vi som voksne tenker om og ser på barn. Eksempel på medvirkning i egen hverdag: Lekemiljø: Her vil de voksne prøve å ta hensyn til og tilrettelegge ut i fra hvilke ønsker og behov vi ser at barna har i forhold til interesser og utvikling. Et eksempel kan være: En voksen ser at flere av barna er opptatt av duplo og legger da til rette for denne typen lek på avdelingen. Dokumentasjon og vurdering Barnehagen skal gi foreldrene informasjon om hva barna opplever, lærer og gjør i barnehagen. Årsplanen er informasjon til foreldrene om hvordan barnehagen vil arbeide med omsorg, oppdragelse, lek og læring for å sikre barn gode utviklings og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Vi synliggjør barnas arbeider i form av små utstillinger på avdelingene. Vi viser bilder fra barnehagehverdagen på digital fotoramme i garderobene. Hvert barn får sin egen perm, som følger dem gjennom barnehagetiden. Det er læringssituasjonene og læringsprosessene som skal dokumenteres og vurderes. Vi bruker: -pedagogisk dokumentasjon som verktøy på blant annet på avdelingsmøter og pedagogmøter, på personalmøter og planleggingsdager. -informasjonsskriv/planer til foreldrene hver uke som forteller hva vi har jobba med og veien videre. -muntlig dokumentasjon i form av daglige samtaler med foreldre Hver avdeling har sine rutiner på å henge opp mer detaljerte planer for uker og perioder i garderoben. 8

9 Overgang barnehage skole Det skal legges til rette for at barn kan ta avskjed med barnehagen på en god måte, glede seg til å begynne på skolen, og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehage og skole. Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for at dette skjer. I Notodden kommune er det laget et eget opplegg for overgang fra barnehage til skole som heter «Sam-Sam». Informasjon om dette gis til foreldrene til førskolebarna våre. Det jobbes i egen førskolegruppe med ulike aktiviteter (egen plan) I vår barnehage er det flere barn som ikke blir boende i Notodden. De er her ofte i kortere perioder, mens foreldrene studerer. Det er derfor noen praktiske begrensninger i forhold til samarbeid med hver skole barn hos oss skal på. Det er likevel like viktig at vi har goderutiner for de barna som skal starte på skole i en annen kommune. Dette må vi samarbeide med de enkelte foreldrene om. Det aller viktigste for alle barna som skal over til skolen, er å bidra til god selvfølelse, gjøre dem trygge, slik at de er godt rustet til å møte ukjente situasjoner og være i stand til å samhandle i ulike fellesskap. En studenttilpassa barnehage Det er viktig for oss å legge til rette for at studenter med barn kan gjennomføre sine studier på normert tid. Dette vil tilsi at vi jobber for å tilrettelegge åpningstider, lage sosiale møtesteder, og har kunnskap om studentforeldre og deres behov. Vi har ulike arrangementer som dugnad, ulike «fester», påskefrokost og andre sammenkomster. Vi ber om at studentforeldre tidligst mulig melder i fra om behov for barnehage - utover ordinær åpningstid. Det kan være i forhold til praksisperioder, eksamener og andre obligatoriske aktiviteter. Sammen med foreldrene skal vi finne løsninger på «pass» av barn, om det blir sykt på foreldrenes eksamensdager. Vi kan bistå med hjelp om planleggingsdager faller på eksamensdager. Barnehagen kan lånes til barns bursdagsfeiringer og lignende. Vi er støttespillere for barn og foreldre i en travel studietilværelse. Vi kan gi tilbud om lørdagsåpen barnehage i eksamensperioder. Kafèen vår på høgskolen tilbyr gratis middag til studentbarn. Studentforeldre med 2 barn får 50% moderasjon på foreldrebetaling på barn nr.2. Vi tilbyr studenter som tar samlingsbasert utdannelse barnehageplass i periodene de er på skolen. 9

10 Foreldresamarbeid Foreldrene er barnehagens viktigste samarbeidspartner. Vi skal jobbe mot et felles mål: å skape den beste hverdagen for hvert enkelt barn. Foreldrenes rett til medvirkning gjelder uansett forutsetning, bakgrunn og tilhørighet Det er viktig med daglig kontakt i garderoben, ved levering og henting. Der skal vi fortelle om opplevelser barnet har hatt i løpet av dagen, og dere kan gi oss informasjon som kan ha betydning for en god barnehagedag. Det er for dere foreldre også mulighet til å bidra med aktiviteter i barnehagen, f.eks. forming, musikk, og lignende. Barnehagen holder 2 foreldremøter og foreldrene får tilbud om foreldresamtale 2 ganger i løpet av barnehageåret. Dette forventer vi av foreldrene: Barnet skal følges inn i barnehagen Ta kontakt med personalet ved levering og henting At dere leser informasjonen som er på døren og månedsplaner Barna skal ha klær og utstyr tilpasset vær og årstid Følger opp på foreldremøter og foreldresamtaler Gi beskjed til avdelingen hvis barnet ikke kommer i barnehagen Merk barna sine klær Syke barn skal være hjemme, av hensyn til barnet selv og andre Gi beskjed hvis barnet blir hentet av andre Respekterer barnehagens åpningstid Samarbeidsutvalget (Su) I følge barnehageloven er alle foreldrene i barnehagen medlemmer av foreldrerådet. De velger sine representanter til foreldreutvalg og samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalget er et kontaktskapende, samordnende og rådgivende organ for barnehagen. Foreldre og personal skal være likt representert. Personalrepresentanter velges på planleggingsdag i september. Representanter med vara fra foreldrene velges på foreldremøtet i september/oktober. 10

11 Arbeid i personalgruppa Rammeplan sier bl.a. om dette: Som pedagogisk samfunnsinstitusjon må barnehagen være i endring og utvikling. Barnehagen skal være en lærende organisasjon, slik at den er rusta til å møte nye krav og utfordringer Planlegging, vurdering og faglig påfyll er nødvendig for å fremme dette målet. Refleksjon over egen praksis sammen med kollegaer er et viktig redskap i arbeidet. På tirsdager er det satt av tid til møter for å sikre progresjon og sammenheng i arbeidet med barna. Avdelingsmøter Pedagogisk leder/styrer møter Pedagogmøter Personalmøter Veiledning Medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler 5 Planleggingsdager for hele personalgruppa: - 14.aug: Intern planlegging - 16.okt: Felles personalsamling i SiTel - 06.nov: Planlegging felles for hele kommunen - 02.jan: Intern planlegging - 06.mai: Intern planlegging Vi ønsker å videreføre og videreutvikle det positive engasjementet i personal gruppa, i henhold til arbeidet med sosial kompetanse. I dette ligger spesielt utvikling av og bevissthet om voksenrollen i arbeidet rettet både mot barn og voksne. Innen satsningsområdene og behov som arbeidet med barna vil framkalle gjennomføres det kurs/seminar for alle ansatte og for grupper av ansatte. Sammen med kommunale og private barnehager i Notodden kommune deltar barnehagen i et prosjekt ved vekt på styrking av kompetanse på barndom og leik i personalet. (en del av tiltaksplan for kompetanseheving i Notoddenbarnehagene ) 11

12 Noen lokale kulturbegivenheter vi er med på: Dugnad med høstsuppe Fotball turnering i Høgås for de eldste Åpen dør på HiT Lysfest i barnehagen - Luciafeiring Påskefrokost Karneval Togtur 17. mai Sommerfest Månedsplaner vil vise når de ulike begivenhetene finner sted Brannvernuke høst: Alle barn og voksne i barnehagen skal være med på den nasjonale brannvernuka. Barna skal via samlingsstunder og aktiviteter lære om hva man gjør hvis uhellet er ute og det blir brann. Vi snakker om røykvarslere, at de finnes i hvert et eneste hjem og selvfølgelig også i barnehagen. Vi skal gjennomføre brannøvelse og som avslutning får vi besøk av brannbil i barnehagen. Beredskapsuke vår: Her vil alle barn og voksne gå gjennom ulike øvelser i forbindelse med ulykker som kan oppstå i barnehagen. Barna vil gjennom samlinger og rollespill få øve på hva og hvordan vi skal takle en ulykke. Eksempel på ulykker kan være: at et barn har falt og fått hull i hodet eller at et barn har falt ned fra klatrestativet og brukket beinet. På slutten av uka får vi besøk av sykebil i barnehagen. 12

13 Samarbeidspartnere Tverrfaglig samarbeid PPT (Pedagogisk psykologisk tjeneste), Barnevernstjenesten, Helsestasjonen og Fysioterapeut i Barne- og Familiehuset: TLF: Vi har»kontaktordning» ca. 4-6.hver uke, en representant fra hjelpetjenestene i Barne- og Familiehuset deltar. Både personale og foreldre kan be om råd og veiledning fra disse instansene. I forhold til enkeltbarn er det alltid i samarbeid med foreldrene. Barnehagene i Notodden samarbeider i forhold til opptak, felles aktiviteter for barnehagebarn, kursvirksomhet for personalet og temamøter for foreldre. Samarbeid med Høgskolen i Telemark Barnehagen er pålagt Jfr. lov om barnehage å stå til disposisjon for øvingsopplæring for førskolelærerstudenter. Vi har studenter en periode både i høstsemesteret og vårsemesteret. Vi benytter gymsalen på Høgskolen ca. en time pr. uke, i aldersinndelte grupper. Biblioteket på Høgskolen benyttes til lån av barnebøker og faglitteratur. Vi blir invitert på teaterforestillinger når studentene skal avlegge eksamen i dramafaget. De minste barna blir invitert til Høgskolen for å vise studenter toddlerlek i praksis. Dette er lærerikt for studentene og spennende og morsomt for barna. 13

14 Viktige datoer barnehageåret august Oppstart for «gamle barn» 10.august Oppstart for nye barn 14.august Planleggingsdag Uke 38 Brannvernuke 7.okotber Foreldremøte kl oktober Planleggingsdag 23.okotber 20 års-jubileum 26.okotber Markering av FN-dagen 6.november Planleggingsdag 21.november Leselørdag kl desember Leselørdag kl desember Lysfest kl desember Juleferie 4.januar Planleggingsdag 5.februar Karneval 17.mars Påskefrokost kl mars Barnehagen stenger kl mars Påskeferie Uke 17 Beredskapsuke 5.mai Barnehagen stengt (offentlig helligdag) 6.mai Planleggingsdag 13.mai 17.mai-markering i barnehagen 16.mai Barnehagen stengt (offentlig helligdag) 17.mai Barnehagen stengt 21.mai Leselørdag kl juni Leselørdag kl juni Sommerfest i barnehagen kl.16 Fra 4.juli t.o.m. 29.juli Sommerferie 1.august Oppstart «gamle barn» 10. august Oppstart nye barn 14

Årsplan. for Veslekroa studentbarnehage 2014/2015

Årsplan. for Veslekroa studentbarnehage 2014/2015 Årsplan for Veslekroa studentbarnehage 2014/2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Presentasjon av barnehagen... 2 Fysiske rammer... 2 Personalet... 3 Avdelingene... 4 Vårt motto... 5 Satsingsområde

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE FRYDENHAUG. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE FRYDENHAUG. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE FRYDENHAUG www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 Velkommen til SiO Barnehage Frydenhaug Barnehagen en av 11 studentbarnehager, og en del

Detaljer

Årsplan 2015-2016. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2015-2016. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2015-2016 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

ÅRSPLAN FOR NYBERGSUND-, SØRE TRYSIL-, ØSTBY BARNEHAGER 2014-2015

ÅRSPLAN FOR NYBERGSUND-, SØRE TRYSIL-, ØSTBY BARNEHAGER 2014-2015 ÅRSPLAN FOR NYBERGSUND-, SØRE TRYSIL-, ØSTBY BARNEHAGER 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 INNLEDNING Organisering og ansvarsfordeling 3 Barnegruppene 3 Personalet 3 Utgangspunkt for utarbeidelse av årsplan

Detaljer

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2014-2015 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 1. PRESENTASJON Søråsteigen barnehage er en av 7 kommunale barnehager i Ås kommune. Vi har alle en felles pedagogisk plattform som utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet i våre

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Beitstad barnehage

VIRKSOMHETSPLAN Beitstad barnehage VIRKSOMHETSPLAN Beitstad barnehage 2014-2017 Innholdsfortegnelse 1. Utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet Lov om barnehager Rammeplan for barnehage Steinkjer kommunes lokale plan for barnehagene Beitstad

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber:

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber: INNLEDNING Årsplanen for Storeng Familiebarnehage er utarbeidet i tråd med Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen vår viser hva vi er opptatt av i familiebarnehagen

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Fagerheim barnehage Årsplan 2012 2013 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for 2011-2012 Vurdering av

Detaljer

ÅRSPLAN. Sandviken menighetsbarnehage 2012/2013

ÅRSPLAN. Sandviken menighetsbarnehage 2012/2013 ÅRSPLAN Sandviken menighetsbarnehage 2012/2013 Se for deg et barn som går og bærer på en skattekiste. Denne kisten inneholder alle barnas evner og forutsetninger for å lykkes her i verden. Vår viktigste

Detaljer

Årsplan 2014-2015. Åpningstid:Mandag-fredag kl. 7.00-16.30. Adresse:Figgjo barnehage, Utslåtten 2a, 4332 Figgjo. E-post:

Årsplan 2014-2015. Åpningstid:Mandag-fredag kl. 7.00-16.30. Adresse:Figgjo barnehage, Utslåtten 2a, 4332 Figgjo. E-post: Årsplan 2014-2015 Telefonnummer Figgjo barnehage: Kontor: 91140294 KariOlaHålå: 91140619 Hestastampen: 91140413 Flintbyen: 91160670 Plantene: 91141024 Åpningstid:Mandag-fredag kl. 7.00-16.30 Adresse:Figgjo

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Sammen skaper vi den gode hverdagen

Sammen skaper vi den gode hverdagen ÅRSPLAN 2014 2015 Sammen skaper vi den gode hverdagen Innholdsfortegnelse: Velkommen til Rødbøl barnehage.... 4 Besøksadressen vår er:... 4 Telefonnummer til avdelingene:... 4 Lover og planer... 5 Kommunale

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Myrdal 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Myrdal 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Myrdal 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan for Sandskogan barnehage

Årsplan for Sandskogan barnehage 2013 Årsplan for Sandskogan barnehage Årsplan 2013 er godkjent i samarbeidsutvalget 09.01.13. Barnehagen eies av Stjørdal kommune. Sandskogan barnehage Gymnasgata 9/11 7500 Stjørdal Tlf: 74 82 11 70 /

Detaljer

Barndommens land. Tidens melketann. Verden er ny for ditt øye. folk er to-tre meter høye. så de må bøye seg. ned til deg

Barndommens land. Tidens melketann. Verden er ny for ditt øye. folk er to-tre meter høye. så de må bøye seg. ned til deg Barndommens land Tidens melketann Verden er ny for ditt øye folk er to-tre meter høye så de må bøye seg ned til deg - Utdrag fra et dikt av Benny Andersen 1 Velkommen til et nytt barnehage år! Grefsen

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage Langtidsplan 2012-2014 Seljedalen barnehage INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 4 Felles retning for kommunale barnehager 4 Visjon og mål Vårt kommunikasjonsløfte 4 Våre verdier 5 Vår kompetanseforståelse

Detaljer

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 1 1. TROLLHAUGEN BARNEHAGE Trollhaugen barnehage er en 4 avdelings heldagsbarnehage. Barnehagen har til ca. 54 hele plasser for barn i alderen 0 5 år.

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

Skedsmo kommune Utdanningssektoren. Årsplan for Hagan Barnehage 2015

Skedsmo kommune Utdanningssektoren. Årsplan for Hagan Barnehage 2015 Skedsmo kommune Utdanningssektoren Årsplan for Hagan Barnehage 2015 Innledning... 2 Praktisk informasjon... 3 Kontakt og Planleggingsdager 2015... 3 Foreldresamarbeid... 4 Helhetlig læringssyn... 5 Hagan

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT 1 Vi tar vare på barndommens magi. SiO Barnehage Nær Målrettet Oppfinnsom 2 Om barnehagen SiO Barnehage Eilert Sundt er en av 11 barnehager som eies og drives av

Detaljer

Innhold - 3 - Visjonen Side 4

Innhold - 3 - Visjonen Side 4 Innhold Visjonen Side 4 Barnehagens pedagogiske innhold/vårt pedagogiske ståsted Omsorg, oppdragelse, lek og læring Fagområdene Barns medvirkning Side 4 Bamsebos satsningsområde - Lek Side 9 Overgang barnehage

Detaljer