Årsplan for for Åpen barnehage Sentrum, Kong Oscarsgt.22 Språkstien Åpen barnehage avd. Joacim Lampesv 5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan for 2015-2016 for Åpen barnehage Sentrum, Kong Oscarsgt.22 Språkstien Åpen barnehage avd. Joacim Lampesv 5"

Transkript

1 Årsplan for for Åpen barnehage Sentrum, Kong Oscarsgt.22 Språkstien Åpen barnehage avd. Joacim Lampesv 5 Språkstien er et samarbeid med Bergen kommune og holder til i EBF sitt sambrukshus på Slettebakken 1

2 Innledning Innholdet i planen vil vise hvem vi er, hva vi vektlegger i våre barnehager og hvorfor. Vi vil her presentere følgende: Kirkens Bymisjon i Bergen Avdeling Oppvekst og Mangfold Kort om hva åpen barnehage er 1 og 2 åringen Våre satsingsområder Tradisjoner for barnehagene Fagområdene i Rammeplan for barnehage Vurderingsarbeid Årshjul Årsplanen og satsingsområde gjelder for 2 år av gangen. Denne planen gjelder for barnehageåret 2015 og Kirkens Bymisjon i Bergen Våre to åpne barnehager er en del av avdeling Oppvekst og Mangfold i Kirkens Bymisjon i Bergen. Bymisjonen ønsker å møte mennesker slik at de erfarer respekt, rettferdighet og omsorg. Ingen mennesker er bare det du ser. Alle er i samme båt sårbare og fra tid til annen med behov for at noen ser en og omslutter en, når hverdagen blir slitsom. Kirkens Bymisjon står for toleranse og likeverd. Bymisjonens visjon: «Rom for alle» Bymisjonens tilbud er åpne for alle, uavhengig av religion, kultur og sosial status. Oppvekst og Mangfold Oppvekst og Mangfold driver ulike tiltak for barn, ungdom, voksne og familier; åpne møteplasser, gruppetiltak og individuelle tilbud. Avdeling oppvekst og Mangfold er en sammenslåing av avdelingen Ada og ungdomstiltaket V13. Avdelingen har samlet sine primær- og sekundærforebyggende tiltak for barn, ungdom og foreldre. Vi driver blant annet: Åpne møteplasser for småbarnsfamilier, ungdommer, kvinner og menn Gruppetiltak for ungdommer, foreldre, kvinner Individuelle tilbud til småbarnsfamilier, ungdom og foreldre. Avdelingen består nå av 8 ulike tiltak og prosjekter. Personalet i avdelingen består av sosionomer, pedagoger, barnehagelærere, familieterapeuter, helsesøster og akademikere, og utgjør totalt 19 årsverk. I tillegg har vi vel 100 frivillige medarbeidere som bidrar på ett eller flere tiltak. Gjennom ulike tiltak kan avdelingen møte familiene på flere arenaer. I tillegg får mange foreldre tilbud om å delta i foreldregrupper, og en del har fått individuell veiledning. Avdelingen tilbyr også sosiale aktiviteter og fellesturer på tvers av tiltakene. De åpne tilbudene er frivillige, og familiene kan velge å bruke ett eller flere tiltak. Gjennom tilbudene når vi ut til mange familier fra ulike miljøer. Staben er flerkulturell, og har gode kontakter i minoritetsmiljøene. Avdeling Oppvekst og Mangfold er et supplement til det offentlige og har et godt samarbeid med helsestasjon, barnevern, sosialkontor, skoler og ulike integreringstiltak i kommunen. Vi har samlokalisert tiltakene i familiehus, noe som sikrer synergi mellom tiltakene og tilgjengelig fagkompetanse knyttet til de ulike praksisområder. 2

3 Home-Start Familiekontakten (HSF) HSF er et familiestøtteprogram som skal bidra til å bedre småbarnfamiliers livssituasjon, gjennom støttetiltak gitt av frivillige, i familienes eget hjem. Hjelpen til familiene består av regelmessig kontakt, støtte og praktisk hjelp, avhengig av familiens behov. Familiene må selv ønske hjelp av HSF og ved oppstart må familien ha minst ett barn under skolepliktig alder. Tilbudet er åpent for familier som benytter et av tiltakene i avdelingen eller familier som er bosatt i en av bydelene Årstad, Laksevåg og Bergenhus. Home-Start Familiekontakten har også et byomfattende tilbud til familier som har barn med nedsatt funksjonsevne eller kronisk syke barn. Ønsker dere kontakt med Home-Start; ring tlf For mer info: Empo flerkulturelt ressurssenter Empo retter seg mot minoritetskvinner og - menn i Bergen og deres familier. Empo Vi holder vil være til i et sted å være, et sted å mestre, et sted å lære. Kong Oscarsgate 22. Vi har åpent for minoritetskvinner, med eller uten barn, tirsdag Tlf formiddag og mandag ettermiddager Da møtes vi til samtale, måltid og kreative aktiviteter. I tillegg tilbyr Empo mange ulike prosjekter og kurs. Vi har flerkulturelt mannstreff hver mandager fra kl i Kong O gt. 28. ( i lokalene til V13 ) Empo har kvinnegruppe på Slettebakken /Landås med eller uten barn annenhver onsdag kl Her er også norske kvinner velkommen. Mer info om Empo: Bamsehiet Bamsehiet er et åpent møtested på ettermiddagstid for barn mellom 0-12 år i følge med foreldre eller en annen voksen person. Vi har åpent i Sentrum hver tirsdag og på Slettebakken/ Landås hver onsdag. Begge dager fra kl Bamsehiet retter seg mot foreldre som har behov for et sted å gå til utover de tilbudene som finnes på dagtid. Tiden i Bamsehiet går med til samvær, prat, lek, middag og ulike aktiviteter. En pedagogisk leder er ansvarlig for tilbudet. Bamsehiet skal være et sted hvor barn og foreldre opplever positive ting sammen, bygger sosiale nettverk og vi gir mulighet for veiledning. Mer om Bamsehiet: Myrsnipa samværssted tilbyr samvær med tilsyn. For mer info se: Ungdomstiltaket V13 driver skolegrupper, aktivitets- og samhandlingsgrupper og Åpen helg for ungdom i alderen år. For mer info se: Foreldreveiledning. Vi tilbyr individuelle samtaler, rådgivning og foreldreveiledningskurs. Flerkulturelt mannstreff holder til i Kong Oscarsgate 28 Kvinnegruppe i BBB s sambrukshus Joacim Lampesvei 5 Bamsehiet tirsd og Kong Oscarsgt 22 Tlf Bamsehiet onsdag i BBB s sambrukshus Joacim Lampesvei 5 3

4 Åpen barnehage Åpen barnehage er et utradisjonelt barnehagetilbud for barn i alderen 0-6 år. Det som først og fremst skiller en åpen barnehage fra en ordinær barnehage, er at barnet kommer sammen med en voksen omsorgsperson. Vedkommende er til stede, og har ansvar for barnet, den tiden det er i barnehagen Kirkens Bymisjons visjon: Rom for alle gjelder også i Åpen barnehage. Vi ønsker at alle skal oppleve at de er velkommen uansett språk, kultur, sosial status og ulike livssituasjoner. Barn og foreldre deltar i de aktivitetene man selv ønsker. Åpen barnehage har en kontaktskapende funksjon og kan være med å bidra til å utvikle felleskap i nærmiljøet. Det er en møteplass som også gir voksne gode muligheter for å etablere sosiale nettverk. For mange er fleksibiliteten i åpen barnehage viktig. Her kan man være så lenge man selv vil, og så ofte eller så sjelden man ønsker. Åpen barnehage ledes av en barnehagelærer. Vi har to ansatte på jobb hver dag + evt frivillige. Siden vi som ansatte er så tett på våre gjester, er det et mål å kunne være gode forbilder i forhold til hvordan man snakker og samhandler med barn. Vi ønsker at barna som kommer i Åpen barnehage lærer seg grunnleggende ferdigheter innen lek, språk og sosial kompetanse før de begynner i ordinær barnehage. Kirkens Bymisjon driver i dag 2 åpne barnehager: Åpen Barnehage Sentrum Barnehagen ligger i Kong Oscarsgate 22. Åpningstiden er mandag, onsdag og fredag Fra Barnehagen er godkjent for 46 barn. Tlf Språkstien Åpen Barnehage avdeling Joacim Lampes vei 5 Barnehagen ligger i Joacim Lampes vei 5 Åpningstiden er tirsdag, torsdag og fredag Fra Barnehagen er godkjent for 23 barn. Tlf Barnehagens dagsrytme Vi ønsker velkommen/ frilek 11 Samling-/Sangstund 1130 Lunsj Fellesaktivitet/frilek Barnehagens dagsrytme Vi ønsker velkommen/ frilek 11 Samling-/Sangstund 11 Lunsj Fellesaktivitet/frilek 1400 Opprydding 1- og 2-åringen De fleste barna som kommer til åpen barnehage tilhører denne aldersgruppen. Typiske fellestrekk for barn i denne alderen er: 4

5 Motorisk utvikling 1- og 2-åringer er motorisk aktive. Det meste handler om å utforske, lære og mestre. Barna lærer å stå, gå, klatre og løpe. De kan bygge tårn og putte små gjenstander i en boks. Kroppsbeherskelsen øker. Sosial utvikling 1 og 2 åringen har stor glede av lek og samvær med andre barn. Barna leker ofte med hver sine leker i samme rom, med kan også samarbeide ved å bytte leker. Barna kan lese de voksnes ansiktsuttykk, det påvirker hva barnet gjør. De kan gjenkjenne seg selv i speilet og forstår at det er seg selv de ser. Barna kan også hjelpe og trøste andre, og de kan bli sjalu. Språkutvikling I denne alderen sier barna sine første ord, ordene mamma og pappa kommer tidlig. De lærer å knytte ord til gjenstander som bil, ball, nese osv. Barnet kan forstå 3 ganger så mange ord som de selv kan uttrykke. De bruker ofte samme ord på flere gjenstander, selv om de vet at det er forskjell på gjenstandene. Barna kommuniserer fortsatt mye med kroppsspråk Nærmere to års alder kommer den første setningen som min mamma. Barnehagenes målsetting og satsingsområder Visjon: Rom for alle ( Denne visjonen er felles for alle i Kirkens Bymisjon ) Åpen barnehage skal være en møteplass for barn og deres omsorgspersoner der det blir gitt mulighet for lek, læring og gode fellesopplevelser. Åpen barnehage skal bidra til toleranse og glede over flerkulturelt mangfold. Vi har gjennom flere år erfart at barnehagene våre er preget av et flerkulturelt mangfold. Her møtes barn og voksne med forskjellig bakgrunn. Vi ønsker at disse møtene skal være gode, preget av åpenhet og dialog. Vi vil fremme toleranse og respekt og at alle skal oppleve seg inkludert. Både familier med majoritets- og minoritetsbakgrunn har noe å lære av å gå i en flerkulturell barnehage. Det gir en unik mulighet til å bli kjent med folk med annen kultur, religion, utseende og språk. Gjennom bedre kjennskap erfarer vi mange likheter. At vi er forskjellige er normalt og positiv. Et flerkulturelt mangfold gjør fellesskapet i barnehagen rikere. Når barna blir mer bevisste sin egen identitet og får delta i andres kultur, vil de kunne se flere ressurser enn hindringer i møte med andre mennesker. Barnehagens virksomhet er forankret i Lov om barnehager og Rammeplan for barnehager. Med basis i dette har vi valgt å trekke frem lek, språk, sosial kompetanse, styrking av foreldrerollen samt fester og tradisjoner, som satsingsområder for våre åpne barnehager. 5

6 Lek Barnehagen skal gi barn mulighet for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende aktiviteter. (Fra Rammeplan for barnehager) Vi ønsker å tilby et stimulerende miljø som innbyr til lek. Leken er viktig for barnets helhetlige utvikling. Lek og læring går hånd i hånd i førskolealder, og vi vil legge til rette for både barnets spontane lek og for mer strukturerte aktiviteter. Den frie leken er barnets viktigste redskap og uttrykksform. Sosial kompetanse Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Sosial kompetanse handler om å mestre samspill med andre mennesker. Det inkluderer de ferdigheter, kunnskaper, holdninger og motivasjon barn trenger for å mestre de miljøer de oppholder seg i, samtidig som deres trivsel og et positivt selvbilde ivaretas. Barn helt ned til ett års alder viser evne til empati og forståelse for andre. De har en intuitiv evne til å dele felles opplevelser, først med omsorgsgiver, siden med andre barn. Gjennom den sosiale utviklingen blir barnet flinkere til å både knytte forbindelser med andre og til å se sin egen identitet atskilt fra andre. Språk kompetanse Småbarnsalderen er den grunnleggende perioden for språkutviklingen. Gjennom det verbale og det nonverbale språket tilnærmer barnet seg andre mennesker. Når voksne forstår og bekrefter det barnet uttrykker og samtidig setter ord på det som skjer har det betydning for barnets utvikling. I samspill og lek i hverdagen lærer barn språk av hverandre og av voksne. Mange barn har et språk som vi voksne ikke helt forstår. Dette er helt vanlig i førskolealderen. Det kan oppstå misforståelser. Voksne må forsikre seg om at de har forstått det som barnet prøver å formidle, og skape trygghet slik at barnet tør å gjenta for at man skal forstå. Vi mener at vi ved å stimulere til utvikling gjennom ord, sanger og leker, er med på å sikre barna en god, språklig kompetanse Styrking av foreldrerollen Trygge barn trenger trygge foreldre. Personalet møter barn og foreldre med åpenhet og interesse. Ansatte er tilgjengelig for råd og veiledning. Foreldrene er og rollemodeller og ressurser for hverandre. Vi tilbyr foreldrehalvtime annenhver uke; her tar vi opp aktuelle tema som småbarnsforeldre er opptatt av. Foreldrehalvtimen ledes av avdelingens familieveileder. Den ansattes rolle De ansatte i åpen barnehage er pedagogisk personale og skal fremstå som tydelige rollemodeller. Vi ønsker å skape trygge og forutsigbare rammer og å bidra til at alle trives hos oss! Trygghet er en forutsetning for å inkludere andre, ta egne valg og se muligheter. Skal 6

7 barna bli trygge må de få god omsorg. Omsorg krever at personalet er tilstede og ser det unike hos hvert enkelt barn, at de tilbyr varierte og meningsfulle utfordringer og at de er lydhøre og engasjerte i den enkelte. Omsorg er viktig for intellektuell og sosial stimulering og utvikling. Vi gir tilbud om samtaler og veiledning til foreldre som ønsker dette. Barnehagens bidrag til barns oppvekst Gjennom leken og samværet med andre barn og voksne lærer barnet grunnleggende ferdigheter og egenskaper som de skal ta med seg videre i livet, og som er med på å forme dem som mennesker. Gjennom å gi barnet kjærlighet og omsorg og lære dem akseptabel atferd, skape trygge og faste grenser, er voksne med å gi barnet egen identitet. Disse handlingene viser at gutter og jenter har lik verdi. Gjennom lek lærer barnet å vente på tur, ta hensyn til andre, være en del av fellesskapet. Gjennom faste regler og grenser lærer barnet forskjell på rett og galt, hva samfunnet aksepterer, gode og tillatte måter å løse konflikter på. Gjennom å vise barnet respekt for den det er, lærer vi barnet å akseptere andre. Gjennom humor og glede lærer vi barnet å ikke ta seg selv altfor alvorlig. Gjennom skryt og bekreftelse på at det er et flott menneske, gir vi barnet selvtillit og selvrespekt. Gjennom å anerkjenne barnets følelser opplever barnet at de blir sett, respektert og forstått og at de har rett til sin egen opplevelse. Anerkjennelse krever at vi er tilstede, lytter aktivt og prøver å forstå og legge merke til barnets fokus. Det betyr ikke at de voksne ikke skal sette grenser. Handlinger som oppleves sårende eller krenkende overfor andre barn skal ikke tolereres. Gjennom samvær med barn lærer vi hele tiden noe om livet, om det å være menneske. Tradisjoner Tradisjoner er med på å skape trygghet og stabilitet. Barna blir kjent med det som gjentas, forventer og ser frem mot det som skal skje. Tema, aktiviteter og høytider vi markerer: Eventyr. I november har vi fokus på eventyr gjennom sang, dramatisering og formingsaktiviteter. Adventssamling i Korskirken og besøk i Pepperkakebyen i begynnelsen av desember Nissefest Denne dagen kler vi oss i nisseklær, har noe ekstra godt til lunsj, går rundt juletre og får besøk av nissen. Festen går av stabelen siste uken før jul. Karneval Denne dagen kommer vi utkledd til barnehagen, danser, slår katten ut av sekken og har noe ekstra godt til lunsj. Festen finner sted i slutten av februar. Påske I forbindelse med påske arrangerer vi påskefrokost/lunsj. Sommerfest Som en avslutning på barnehageåret arrangerer vi en felles utflukt for barnehagene. Når vi har fester og turer, betaler man noe ekstra, avhengig av vi finner på. 7

8 Turdager. Vi har felles turdag for de åpne barnehagene oftest siste fredag i måneden. Vi legger opp turene etter årstidene. Det kan være turer i en park, på Fløyen, på bondegården eller vi kan besøke museum eller et bibliotek. Vurderingsarbeid Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som planlegges, dokumenteres og vurderes. Barnehagens plandokumenter: Månedsplaner Tilgjengelig i barnehagen, på nettsiden og oppslag på helsestasjonene. Barnehagens årsplan Tilgjengelig på nettsiden og foreldrene kan få den i barnehagen. Dokumentasjon danner utgangspunkt for drøftinger av den pedagogiske praksisen og gir grunnlag for videre planer og utvikling av barnehagens praksis. Evalueringsrutiner: Jevnlig evaluering fra personalet daglig, på samarbeidsmøtet en dag i uken styrer og de pedagogiske lederne og på tiltaksmøtene en gang i måneden. Tilbakemeldinger fra barn og foreldre i barnehagehverdagen Foreldremøte minimum en gang i året Spørreundersøkelse til foreldrene i begge barnehagene. Samarbeidsutvalget minimum en gang i året. Den jevnlige evalueringen er viktig, vi må vite om det vi planlegger og gjennomfører går slik vi ønsker eller om vi skal foreta endringer. Vi evaluerer planene, samarbeidet og hvordan vi når ut til barn og foreldre i forhold til deres behov. Vi legger til rette for en kort evaluering på slutten av dagen og på våre stabsmøter. Ikke minst er det viktig at barn og foreldre blir lyttet til og får si noe om hva de opplever er bra og hva vi kan forbedre. Barnas opplevelser kan vi få gjennom samtale og observasjon. Foreldre kan gi tilbakemeldinger i løpet av barnehagedagen eller de kan be om foreldresamtale. På foreldremøtet går vi inn i deler av årsplanen og vi ber om tilbakemelding på barnehagedagen; hvordan foreldrene opplever dagen er for seg og sitt barn og hvordan de ønsker at den skal være. Foreldre blir også bedt om å svare på våre årlige spørreundersøkelser. Våre Åpne barnehagers fokusområde for 2015 og 2016 er språk og styrking av foreldrerollen Språk: En stor andel av brukerne våre av Åpen barnehage er minoritetsspråklige. Som Åpen barnehage kan vi bidra til bedre språk og økt språkforståelse både hos barna og foreldrene. Språkfokuset blir ekstra viktig for minoritetsspråklige, men også for norske barn og foreldre. Vi ønsker å skape et godt språkmiljø for hvert enkelt barn, slik at de kan videreutvikle språket sitt i tråd med egne forutsetninger. Dette gjør vi ved å: være tydelige språkmodeller lytte aktivt og sette ord på det barnet gjør 8

9 være språklig aktiv i hverdagssituasjoner bruke tekster, bøker, muntlige fortellinger, sanger, eventyr, rim og regler bruke bilder, symboler og kroppsspråk ha bøker tilgjengelig som er tilpasset barnas språklige utvikling legge til rette samlingsstunder som er tilpasset barnegruppen. oppfordre barn og voksne til å snakke norsk Styrking av foreldrerollen Dette gjør vi ved å være tilgjengelige engasjerte positivt nysgjerrige prøver å bygge på familiens ressurser åpen for å gi veiledning ved behov tilbyr foreldrehalvtime annenhver uke ( ledet av familieveileder ansatt i avdelingen) I spørreundersøkelsene for 2015 og 2016 vil vi ha ekstra spørsmål i forhold til barnehagens fokus på språk. De syv fagområdene i Rammeplanen Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter (Barnehageloven 2). Rammeplanen definerer syv fagområder som barnehagene skal jobbe med gjennom året: Nærmiljø og samfunn Kunst, kultur og kreativitet Språk, tekst og kommunikasjon Antall, rom og form Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Målsettingen for barnas utvikling og læring er formulert for hvert av de 7 fagområdene: Nærmiljø og samfunn Barns medvirkning i det indre liv i barnehagen kan være første skritt for å få innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Fagområdet omfatter også medienes betydning for barns hverdag. 9

10 Kunst, kultur og kreativitet Gjennom dette fagområdet får barna kjennskap til viktige redskap for sansing, opplevelse, tenkning og kommunikasjon. Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur, og til selv å uttrykke seg estetisk. Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet. Barn skaper sin egen kultur ut fra egne opplevelser. Formidling av kunst og kultur bidrar til å skape fortrolighet med og tilhørighet til kulturelle uttrykksformer. Språk, tekst og kommunikasjon Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for å forstå begreper. Å samtale om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for utvikling av et rikt språk. Tekst omfatter både skriftlige og muntlige fortellinger, poesi, dikt, rim, regler og sanger. Viktige sider ved kulturoverføringen er knyttet til kommunikasjon, språk og tekst. Antall, rom og form Vi lærer å sortere, ordne og slik forstå matematiske ord og begreper i en hverdagslig og selvsagt sammenheng. Barnehagen har et ansvar for å oppmuntre barns egen utforskning og legge til rette for tidlig og god stimulering. Natur, miljø og teknikk Fagområdet skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. Det er et mål at barn skal få en begynnende forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen. Kropp, bevegelse og helse Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennom kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selv å kjenne. Ved sanseinntrykk og bevegelse skaffer barn seg erfaringer, ferdigheter og kunnskaper på mange områder. Barns kontakt med andre barn starter ofte med kroppslige signaler og aktiviteter. Dette har betydning for utvikling av sosial kompetanse. Godt kosthold og god veksling mellom aktivitet og hvile er av betydning for å utvikle en sunn kropp. Variert fysisk aktivitet, både inne og ute, er viktig for utvikling av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. 10

11 Etikk, religion og filosofi Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier og holdninger. Religion og livssyn legger grunnlaget for etiske normer. Kristen tro og tradisjon har sammen med humanistiske verdier gjennom århundrer preget norsk og europeisk kultur. Norge er i dag et multireligiøst og flerkulturelt samfunn. Barnehagen skal reflektere og respektere det mangfoldet som er representert i barnegruppen, samtidig som den skal ta med seg verdier og tradisjoner i den kristne kulturarven. Den etiske veiledning barnehagen gir barn, må ta hensyn til barnets forutsetninger og det enkelte hjems kulturelle og religiøse eller verdimessige tilknytning. Årshjul Årstid Måned Arrangement Tema Hva Når Fagområde Vår Mars Vår Turdag, rim, regler og morovers, Rim og regler sang, rytme April Mai Påskelunsj Påske 17. mai Turdag, se på naturen, bøker, plante frø, fugleliv, farger, plukke blomster, forming, påske, sanger, 17. mai-tradisjoner, lage rekvisitter Sommer Juni Sommerfest Sommer Turdag, se på naturen, utelek Felles turdag for barnehagene Sangstund Lek Temasamling - Språk, tekst og kommunikasjon - Estetiske fag - Fysisk aktivitet og helse - Natur, miljø og teknikk - Samfunn, religion og etikk Juli Måltid Fellesaktivitet August Bli kjent med hverandre Høst September Bli kjent Kroppen min Lære navn på barn og voksne, sanger og leker, bøker Sang, rim og regler, sansemotoriske leker, forming Formingsaktiviteter Samtaler Fest - Språk, tekst og kommunikasjon - Estetiske fag - Fysisk aktivitet og helse - Natur, miljø og teknikk Oktober Høst Innhøsting Smake på frukt og grønnsaker, sang November Eventyr De tre bukkene Bruse, fortelling, sang, drama, forming Vinter Desember Jul og norske juletradisjoner Forming, sang, kalender, julebudskap. nisser, bytur, gårdsbesøk Nissefest Januar Vinter Mate fugler, bøker, sanger, dikt, forming, dans, lage instrument, bake, katta i sekken Februar Karneval Karneval - Språk, tekst og kommunikasjon - Estetiske fag - Fysisk aktivitet og helse - Natur, miljø og teknikk - samfunn, religion og etikk - Samfunn, religion og etikk - Estetiske fag - Språk, tekst og kommunikasjon - Estetiske fag - Fysisk aktivitet og helse - Natur, miljø og teknikk 11

12 Praktisk informasjon. Lunch. I barnehagene er det smørelunch hver dag. Betaling. Familiene betaler kroner 25 hver dag. Dette inkluderer kaffe, te og lunsj. Samlingsstund. Hver dag har vi felles samlingsstund for store og små. Vi synger, trekker kalender og har rim og regler. Rydding. Vi ønsker at alle hjelper til å rydde leker før samlingsstund og når dere går hjem. Månedsplan. Vi lager månedsplaner med tema og aktiviteter i barnehagene. Planen kan taes med hjem. Planen blir lagt ut på hjemmesiden vår og henges opp på helsestasjonene i Bergen. Barnehagens vedtekter Vedtektene ligger tilgjengelig på hjemmesiden vår og henger som oppslag i barnehagene. Innesko. Vi anbefaler alle å ha på seg innesko. Sykdom. Syke barn må holdes hjemme fra barnehagen ved feber, øyebetennelse, oppkast, diaré og smittsomme barnesykdommer. Dette er av hensyn til de andre barna og voksne i barnehagen. Foreldremøte. Det holdes minst ett foreldremøte i året i barnehagene på dagtid. Tema på foreldemøtene er informasjon fra personalet om hverdagen i barnehagen, og barnehagens satsingsområde. Alle barnehagene velger en til to foreldrerepresentanter til å sitte som medlem i barnehagens Samarbeidsutvalg (SAU). Foreldresamarbeid. De som ønsker en samtale med personalet om barnets utvikling og trivsel er velkommen til å ta kontakt. Planleggingsdager. Barnehagen har 5 planleggingsdager i året og da er barnehagene stengt. Informasjon om planleggingsdager står på månedsplanen og på oppslag i barnehagen. Årsplanen godkjent av samarbeisutvalget

Årsplan for 2013-2014: Åpen barnehage Sentrum, Kong Oscarsgt.22 Språkstien Åpen barnehage avd. Joacim Lampesv 5

Årsplan for 2013-2014: Åpen barnehage Sentrum, Kong Oscarsgt.22 Språkstien Åpen barnehage avd. Joacim Lampesv 5 Årsplan for 2013-2014: Åpen barnehage Sentrum, Kong Oscarsgt.22 Språkstien Åpen barnehage avd. Joacim Lampesv 5 Språkstien er et samarbeid med Bergen kommune og holder til i BBB sitt sambrukshus på Slettebakken

Detaljer

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal Årsplan for Åpen barnehage i, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal 2015 Åpen barnehage Åpen barnehage er et utradisjonelt barnehagetilbud for barn i alderen 0-6 år. Det som først og fremst skiller en åpen

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Fagerheim barnehage Årsplan 2012 2013 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for 2011-2012 Vurdering av

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Informasjon om årsplan, mål og retningslinjer side 3. Presentasjon av barnehagen og personalet side 4.

Innholdsfortegnelse. Informasjon om årsplan, mål og retningslinjer side 3. Presentasjon av barnehagen og personalet side 4. Barnehageåret 2013/2014 Innholdsfortegnelse Informasjon om årsplan, mål og retningslinjer side 3 Presentasjon av barnehagen og personalet side 4 Dagsrytme side 5 Praktiske opplysninger side 6 Gjennomløpende

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013 2016 STINALØKKA KANVAS - BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN 2013 2016 STINALØKKA KANVAS - BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN 2013 2016 STINALØKKA KANVAS - BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE Hva er en virksomhetsplan s. 1 Presentasjon av Stinaløkka Kanvas-barnehage s. 2 Visjon og verdier s. 2 Årsoversikt s. 3 Læring

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

Årsplan 2014 2015. Skrellinga Kanvas-barnehage

Årsplan 2014 2015. Skrellinga Kanvas-barnehage Årsplan 2014 2015 Skrellinga Kanvas-barnehage Innhold Velkommen til Skrellinga Kanvas-barnehage Små barn, store muligheter Barnehagens mål Sosial kompetanse Barns medvirkning Fysisk læringsmiljø Observasjon/kartlegging

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 1. Formål... 4 2. Barnehagens innhold... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Rammeplanens fagområder... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 1.

Detaljer

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 1 1. TROLLHAUGEN BARNEHAGE Trollhaugen barnehage er en 4 avdelings heldagsbarnehage. Barnehagen har til ca. 54 hele plasser for barn i alderen 0 5 år.

Detaljer

KUNSTEN Å OMGÅS ANDRE

KUNSTEN Å OMGÅS ANDRE KUNSTEN Å OMGÅS ANDRE Samspillet mellom barna og personalet er det mest avgjørende for barnas mulighet til å utvikle seg i barnehagen. Barna må få oppleve seg selv som positive i et sosialt fellesskap.

Detaljer

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage Langtidsplan 2012-2014 Seljedalen barnehage INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 4 Felles retning for kommunale barnehager 4 Visjon og mål Vårt kommunikasjonsløfte 4 Våre verdier 5 Vår kompetanseforståelse

Detaljer

INNHOLD. Innledning s. 3. Barnehagens personale. Lover og rammer o Utvidet kristen formålsparagraf s. 4. Satsingsområde for Bogafjell åpne barnehage

INNHOLD. Innledning s. 3. Barnehagens personale. Lover og rammer o Utvidet kristen formålsparagraf s. 4. Satsingsområde for Bogafjell åpne barnehage INNHOLD Innledning s. 3 Barnehagens personale Lover og rammer o Utvidet kristen formålsparagraf s. 4 Satsingsområde for Bogafjell åpne barnehage Foreldrenes rolle Barns medvirkning s.5 Omsorg, lek og læring

Detaljer

ÅRSPLAN FOR NYBERGSUND-, SØRE TRYSIL-, ØSTBY BARNEHAGER 2014-2015

ÅRSPLAN FOR NYBERGSUND-, SØRE TRYSIL-, ØSTBY BARNEHAGER 2014-2015 ÅRSPLAN FOR NYBERGSUND-, SØRE TRYSIL-, ØSTBY BARNEHAGER 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 INNLEDNING Organisering og ansvarsfordeling 3 Barnegruppene 3 Personalet 3 Utgangspunkt for utarbeidelse av årsplan

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

TEMAPLAN FOR GRUA 2014/2015

TEMAPLAN FOR GRUA 2014/2015 TEMAPLAN FOR GRUA 2014/2015 NATVEITÅSEN BARNEHAGE HOVEDMÅL: BARNEHAGENE I BIRKENES FREMMER MESTRING, LÆRING OG UTVIKLING FOR ALLE «EN GOD BARNDOM VARER HELE LIVET» DELMÅL: Alle barn skal oppleve trygghet,

Detaljer

LANGTIDSPLAN Arna kyrkjelyd sin barnehage

LANGTIDSPLAN Arna kyrkjelyd sin barnehage LANGTIDSPLAN Arna kyrkjelyd sin barnehage 2012 2015 INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 3 Felles retning for BKF Barnehager 4 - Visjon og mål - Livssynsformål - Våre verdier - Samspillmetoden

Detaljer

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15 ÅRSPLAN Annen Etasje barnehage 2014/15 INNHOLD s 1-3 s 4-19 s 19 s 20 S 22 Innledning, formål, visjon og serviceerklæring Annen Etasje som læringsarena Vår forståelse og prioritering av viktige områder

Detaljer

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2014-2015 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

Årsplan 2014-2015. Gunnar Warebergsgate 15 4021 STAVANGER Tlf: 51842160 Mail: barnehagen@imikirken.no Facebook; Imi Åpen Barnehage

Årsplan 2014-2015. Gunnar Warebergsgate 15 4021 STAVANGER Tlf: 51842160 Mail: barnehagen@imikirken.no Facebook; Imi Åpen Barnehage Årsplan 2014-2015 Gunnar Warebergsgate 15 4021 STAVANGER Tlf: 51842160 Mail: barnehagen@imikirken.no Facebook; Imi Åpen Barnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING PRESENTASJON AV IMI- KIRKENS ÅPEN BARNEHAGE

Detaljer

Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR

Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR Visjon: Barnet i fokus. Verdier: Barnet skal møtes med respekt, aksept, tillit og tiltro. Ved alle handlinger som angår barn som foretas av myndigheter

Detaljer

Praktisk og pedagogisk informasjon til deg som har barn i Jordbrekkskogen barnehage

Praktisk og pedagogisk informasjon til deg som har barn i Jordbrekkskogen barnehage Praktisk og pedagogisk informasjon til deg som har barn i Jordbrekkskogen barnehage Jordbrekkskogen Barnehage 1 Generelle opplysninger om Jordbrekkskogen barnehage Jordbrekkskogen barnehage Jarlsbergveien

Detaljer

ÅRSPLAN FOR PORSHOLEN BARNEHAGE 2015-2016

ÅRSPLAN FOR PORSHOLEN BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN FOR PORSHOLEN BARNEHAGE 2015-2016 VISJON: VI GIR TANKENE VINGER OG FØTTENE RØTTER KONTAKTINFO: ADRESSE: Porsholen barnehage Porsmyrvn.35 4314 Sandnes Mail:porsholen.barnehage@sandnes.kommune.no

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer