Frihet og gode naturopplevelser - uteliv på barnas premisser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Frihet og gode naturopplevelser - uteliv på barnas premisser"

Transkript

1 Bymarka friluftsbarnehager Sverresborg friluftsbarnehage og Ferista friluftsbarnehage Årsplan Frihet og gode naturopplevelser - uteliv på barnas premisser

2 Bymarka friluftsbarnehager Ferista friluftsbarnehage og Sverresborg friluftsbarnehage Litt om barnehagen vår Bymarka Friluftsbarnehager består av to barnehager, Ferista Friluftsbarnehage og Sverresborg Friluftsbarnehage, med felles ledelse og felles styringsdokumenter: Lov om barnehager, Rammeplan for barnehagenes innhold og oppgaver, Enhetsavtale Trondheim kommune, felles årsplan. Vi ønsker at barna skal ha en utviklende hverdag basert på glede, leik, vennskap og gode naturopplevelser, og vår visjon er å drive barnehager som vektlegger uteliv på barnas premisser. Gjennom omsorg, leik og læring i friluft ønsker vi å gi barna en sunn og trygg oppvekst, basert på gode naturopplevelser, vennskap, medbestemmelse og fysisk aktivitet. Vi er mye ute hele året, men alltid med hovedfokus på barnas sikkerhet, trygghet og glede. Vi ønsker å stimulere barnas utforskertrang, nysgjerrighet og engasjement både inne og ute. Inne vektlegger vi aktiviteter som stimulerer til leik, sosialt samspill, konsentrasjon og fordypning. Barnas kreativitet skal blomstre både inne og ute, og humor er en viktig del av barnas hverdag hos oss. Frihet og gode naturopplevelser uteliv på barnas premisser Vi ønsker å gi barna tid og frihet til å leike og utforske i eget tempo, og vi vektlegger opplevelsene barna får ved å være ute i friluft og i naturen. Hvor langt vi går eller hvor lenge vi er ute er ikke avgjørende for å gi barna gode naturopplevelser. Rammeplanen sier at personalet skal ta utgangspunkt i barnas nysgjerrighet, interesser og forutsetninger og stimulere dem til å oppleve med alle sanser, iaktta og undre seg over fenomener i naturen. Skogen er godt egnet som leike- og læringsarena for barna, med sitt mangfold og variasjon. Gjennom leik og læring i naturen vil barna oppleve mestring tilpassa sin utvikling og sine ferdigheter.

3 Barnas stemme Alle barna skal føle at de opplever vennskap, fellesskap og medbestemmelse i barnehagen. Vi er engasjerte og fleksible voksne som ønsker at barna skal ha medbestemmelse i hverdagen sin ut fra sine forutsetninger og behov. Rammeplan for barnehagen sier: Barn må både få oppleve tilknytning og fellesskap, og kjenne at de kan utøve sin selvbestemmelse og uttrykke egne intensjoner. Vi legger til rette for å gi barna innflytelse på dagen sin i barnehagen. Både enkeltvis og i grupper får barna muligheten til å påvirke innholdet i sin egen barnehagehverdag. Barna får utøve sin selvbestemmelse, men må også ta hensyn til andre. Vi vektlegger verdiene tillit, respekt og anerkjennelse, vi skal være et inkluderende fellesskap med plass til det enkelte barn. På langsikt vil medbestemmelse oppdra barna til aktive og medansvarlige deltakere i et demokrati. På kort sikt vil det være en måte å tilrettelegge for utvikling av selvbilde og sosial kompetanse. Leik og vennskap Leiken har en sentral plass i hverdagen vår. Barna utvikler seg på alle områder gjennom leik, og leiken legger grunnlaget for sosiale ferdigheter og vennskap, språkutvikling og læring Det er gjennom leiken barna utfolder seg i ulike roller, blir kjent med seg selv og samtidig oppdager verden. For barna har leiken en egenverdi, og den er en viktig kilden til glede, humor og trivsel på barnehagen.

4 Barnehagen jobber også aktivt med miljøarbeid. Sverresborg fikk Grønt Flagg i 2004, og Ferista i Grønt Flagg er en internasjonal miljøsertifisering. Enheten har en rullerende femårsplan for arbeidet med Grønt Flagg-tema, og i år har vi valgt å ha ekstra fokus på kosthold og matglede. Avfall, kompost, kjøkkenhage, energiøkonomisering og Gjest i naturen er andre miljøtema vi jobber med. Barnehagen har utarbeidet et årshjul for arbeidet med Grønt Flagg som dere finner på enhetens hjemmeside. Pedagogisk dokumentasjon og vurdering Planlegging: Det lages hvert år en årsplan med aktivitetsplan og årets satsningsområder. Årsplanen er basert på Lov om barnehager, Rammeplan for barnehager og lederavtalen for Trondheim Gjest i naturen friluftsliv på naturens premisser «Gjest i naturen» er en del av barnehagens holdningsskapende arbeid, og det er vår måte å formidle innholdet i Direktoratet for Naturforvaltnings «sporløs ferdsel» på og de rettigheter og plikter som følger av friluftsloven. Barna opplever naturen i alt slags vær og til alle årstider. De får god kjennskap til hvordan alt i naturen henger sammen, hvordan alle livsformer er avhengige av hverandre, og hvordan vi som mennesker er en del av denne sammenhengen. Vi tror at barn som får være mye ute i naturen og blir glad i den, vil ta ansvar for naturen i sitt nærområde senere og ønsker å ta vare på jorda vi lever på.

5 kommune. Ut fra denne lager hver sin gruppe sine månedsplaner. Førskolegruppene på Ferista og Sverresborg har egne planer for sine aktiviteter. Vi følger Trondheim kommune sine planer for overgang barnehage skole, og plan for oppstart i barnehage. Vi har også plan for overgangen fra små til stor. Vurdering: vi vurderer vår egen virksomhet to ganger i året. Da setter vi av uker hvor vi observerer og har samtaler med barn og forelder. I tillegg har vi evaluering av planer på planleggingsdager og på foreldremøter. Trondheim kommune gjennomfører annethvert år en brukerundersøkelse som vi følger opp i etterkant. Dokumentasjon av pedagogisk virksomhet er spennende og lærerikt, og det gir oss god anledning til å reflektere rundt det pedagogiske arbeidet vi gjør. Vi tar film, bilder, skriver praksisfortellinger og tar vare på barnas egne uttrykk. Mye av denne dokumentasjonen blir synliggjort inne og ute for barn og foreldre på de ulike basene. I år skal vi ha fokus på språk og gode språkmiljø for barn. I den forbindelse ønsker vi å gjennomføre og dokumentere flere samtaler med barna gjennom året. Fokusområder Enheten har deltatt i ulike prosjekt i regi av Trondheim kommunes satsning på kvalitetsutvikling i Trondheimsbarnehagene. I prosjektet De yngste barna var temaet tilknytning. Vi fordypet oss i rutiner for velkomst og oppstart og voksenrollen hadde stort fokus i dette prosjektet. Dette vil gjenspeiles i det daglige arbeidet og rutinene i barnehagen. I prosjektet Barn og rom har vi hatt fokus på

6 hvordan rommene inne og ute brukes, og hvordan vi kan tilrettelegge rommene slik at de stimulerer barna til leik, undring og læring. Vi ønsker å tilby barna et mangfoldig og kreativt miljø som er tilrettelagt for barn, og hvor spor av barn skal være synlig. Enheten har utviklet et eget «Veiledningsteam» for å sikre god oppfølging av barn med ulike behov. Vi ønsker at hvert enkelt barn skal ha det best mulig i barnehagen vår. Av og til står vi som personalet overfor små eller store utfordringer som vi ikke klarer å løse på egen hånd. Da er det fint å få veiledning og råd i fra andre, noen som står utenfor og som kan være med på å finne gode løsninger i hverdagen. For å jobbe mot barnets beste må vi tenke helhetlig rundt barnet. For oss er det viktig med et godt samarbeid med foreldrene. Vi jobber mot et felles mål og det er barnets beste. Språk i barnehagen mye mer enn prat I det kommende barnehageåret har vi valgt å ha ekstra fokus på språk og hvordan vi best kan tilrettelegge gode språkmiljø for barn i barnehagen. Vi skal delta i et utviklingsarbeid «Et godt språkmiljø for alle», hvor målet er kvalitetsutvikling og kompetanseheving hos personalet. I barnehagen møter barna noen å kommunisere med, de deltar i et sosialt samspill, og de får felles opplevelser de kan snakke om. Barnehagen har derfor et godt utgangspunkt for å tilby alle barn et godt språkmiljø og bidra til utviklingen av positive språkholdninger. Å støtte barns tilegnelse av språk er en av barnehagens kjerneoppgaver, og kompetanse og bevisstgjøring blant personalet er viktig.

7 Barnehagens syv fagområder og progresjonsplan Arbeidet med de syv fagområdene som står i Rammeplanen gjøres både i planlagte og ikke planlagte læringssituasjoner sammen med barna. Hvordan hvert enkelt fagområde vektlegges er avhengig av barnas alder og utvikling. Hvordan vi jobber mere spesifikt med disse områdene står beskrevet i barnehagens progresjonsplan som er under utarbeidelse. Her er en kort beskrivelse av de ulike fagområdene, slik de er beskrevet i rammeplanen: Kommunikasjon, språk og tekst Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Å samtale om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for utvikling av et rikt språk. Tekst omfatter både skriftlige og muntlige fortellinger, poesi, dikt, rim, regler og sanger. Viktige sider ved kulturoverføringer er knyttet til kommunikasjon, språk og tekst. Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selv å kjenne. Ved sanseinntrykk og bevegelse skaffer barn seg erfaringer, ferdigheter og kunnskaper på mange områder. Barns kontakt med andre barn starter ofte med kroppslige signaler og aktiviteter. Dette har betydning for utvikling av sosial kompetanse. Godt kosthold og god veksling mellom aktivitet og hvile er av betydning for å utvikle en sunn kropp.

8 Kunst, kultur og kreativitet Barna må få oppleve kunst og kultur, og selv få uttrykke seg estetisk. Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet. Barn skaper sin egen kultur ut fra egne opplevelser. Gjennom erfaring med kunst og kultur får barnet et mangfold av muligheter for sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon. Fagområdet omhandler mange uttrykksformer; for eksempel musikk, dans, drama, billedkunst for å nevne noe. Natur, miljø og teknikk Fagområdet skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, natur, årstider og vær. Barnet skal få en begynnende forståelse for betydningen av en bærekraftig utvikling, kjærlighet til naturen, forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen. Etikk, religion og filosofi Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden om mennesker på og preger verdier og holdninger. Religion og livssyn legger grunnlaget for etiske normer. Barnehagen skal reflektere og respektere det mangfoldet som er representert i barnegruppen, samtidig som den skal ta med seg verdier og tradisjoner i den kristne kulturarven.

9 Nærmiljø og samfunn Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Barnehagen skal legge vekt på å styrke kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett. Barn skal medvirke i og utforske og oppdage nærmiljøet sitt. Antall, rom og form Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. Barnehagen har et ansvar for å oppmuntre barns egen utforskning og legge til rette for tidlig og god stimulering. Samarbeid Barnehagen har mange viktige samarbeidspartnere. Foruten dere foreldre, som er de absolutt viktigste, har barnehagen flere eksterne samarbeidspartnere. Samarbeid med skolene om overgangen barnehage - skole og et helhetlig læringsløp er viktig. Overføringssamtaler mellom barnehage og skole gjennomføres i mai/juni dersom det er nødvendig. I tillegg samarbeider vi med Barne og familietjenesten, fysioterapitjenesten, ergoterapitjenesten og logopedtjenesten ved behov. Dette samarbeidet er viktig for å ivareta barns gode utviklingsmuligheter, samt å sikre at alle barn med særskilte hjelp skal få det. Vi vil være aktive deltakere i den kulturelle barnehagesekken. Det betyr at vi vil delta på de aktivitetene som tilbys av Trondheim Kommune, og vi vil også legge til rette for opplevelser av kunst og kultur i barnehagen og nærområdene. Enheten benytter seg av tilbudene ved Sverresborg museum, vitenskapsmuseet, vitensenteret, biblioteket etc. Foreldremedvirkning Foreldrenes arbeidsutvalg, FAU, er foreldrenes eget organ. Hver gruppe har en foreldrerepresentant i FAU. Vi har ett FAU på Ferista og ett FAU på Sverresborg. FAU tar initiativ til foreldrestyrte tiltak og arrangement, f.eks. juletrefest, sommerfest og skirenn. Enheten har utarbeidet et årshjul for foreldresamarbeid, dette finner dere på barnehagens hjemmeside. Representantene i FAU velges i begynnelsen av hvert barnehageår. Noen av foreldrerepresentantene møtes i barnehagens brukerråd. Samarbeidsutvalget består av representanter valgt av foreldrene på Ferista og Sverresborg. Enhetsleder er sekretær i Brukerråd. Brukerrådet skal ivareta barnas og foreldrenes interesser når det gjelder å sikre barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i barnehagen. Brukerrådet skal i aktuelle saker gi råd til barnehagens leder. Praktisk informasjon. Planleggingsdager: 15.august, 9. og 10.oktober, 2.januar og 22.juni Høytider: Barnehagen er stengt onsdag før skjærtorsdag, julaften og nyttårsaften. Sommerferie: Vi er stengt 3 uker i fellesferien. I år uke 28, 29 og 30 I mellomjula, dagene før påske og en uke før sommerferien slår vi sammen Sverresborg og Ferista, og er sammen på Ferista-huset. For mer informasjon om barnehagen, se våre nettsider

10

11 August og september Trygghet og tilknytning Trygghet og tilknytning til nære voksenpersoner er viktig for barns trivsel og utvikling. Vi som voksne i barnehagen er ansvarlige for å skape denne trygge relasjonen. Ved å være mye ute blir barna trygge på omgivelsene og glade i naturen. Tryggheten og gleden gir stort rom for utforskende leik, utvikling og vennskap. Høste, sanke og samle Oppstart aktive familier Høstleir med opptaksseremoni for storbarn på Sverresborg og Ferista Oppstart av matglede på småbarn i september Foreldremøter Planlaggingsdag 15. august Barnemøter om vennskap Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling Barnehageloven 1

12

13 Oktober og november Vennskap og sosial kompetanse FN-dagen Barnemøter om gjest i naturen Følge naturen som går i dvale Planleggingsdager 9. og 10. oktober Middelaldermarked på Sverresborg Høsttakkefest på Ferista Sikkerhetsuke Foreldresamtaler I et lekfellesskap legges grunnlag for barns vennskap med hverandre. Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling med hverandre legges grunnlaget for læring og sosial kompetanse (Rammeplanen s. 32). Vurdering av barnehagens arbeid foregår i forståelse med foreldrene og personalgruppen. Barns erfaringer og synspunkter skal inngå i vurderingsgrunnlaget. Rammeplanen s. 56

14

15 Desember Advent Egen plan for advent og jul med blant annet: Fokus på advent som ventetid Adventsamling på morgenene Gamle juletradisjoner Gave til Frelsesarmeen fra de eldste og besøk i Vår Frues kirke Bruk av naturmaterialer i forbindelse med juleverksted Jul i gamledager på Sverresborg folkemuseum for storbarna Juleverksted med forming og baking Lysfest og hentegløgg Adventsfrokost for barn og foreldre

16

17 Januar, februar og mars Vinterglede Aktiv bruk av naturen og nærmiljøet om vinteren gir barna mange muligheter og erfaringer. Aktivitetene er leikbaserte, barnas glede og trivsel rundt de vinterlige aktivitetene vektlegges, og vi tilrettelegger for mestring ut fra barnas kompetanse og utviklingsnivå. Mestring, glede, leik Planleggingsdag 2. januar Vinterleirer når snøforholdene er gode Skikurs i starten av skisesongen Tjuende dag jul rydder jula ut Sikkerhetsuke Samefolkets dag Påskefrokoster Påskeverksted Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling Barnehageloven 1

18

19 April og mai Naturen våkner til liv igjen Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehageloven 1 Foreldresamtaler Rusken-aksjon Grunnlovsmarkering Oppstart kjøkkenhagen Sykkelglede Med utgangpunkt i barnas nysgjerrighet, interesser og forutsetninger ønsker vi å stimulere barna til å oppleve med alle sansene, iaktta og undre seg over fenomener i naturen. Det at barna får direkte erfaringer og opplevelser med virkeligheten i naturen i samspill og samhandling med barn og voksne vil ha stor betydning for barnas begrepsutvikling.

20

21 Juni og juli Sommerbarnehage Sommerleir Planleggingsdag 22. juni Fellesferie Avslutninger Overgang fra småbarn til storbarn Overgang fra barnehage til skole Sulle rundt Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barnehageloven 1

22

23 Året rundt i Bymarka friluftsbarnehager Oppstart Grønt Flagg Bli kjent på gruppa Foreldrekaffe Rense fuglekassene Tømme komposten Høste kjøkkenhagene Trettende dag jul Solfest Høsttakkefest med mat fra kjøkkenhagen Julefrokost Høste, sanke og samle Advent og jul September November Oktober Vinterforberedelser Planleggingsdag Barnas og foreldrenes stemme Barnemøte om Gjest i naturen Sikkerhetsuke Oppstart av Aktive familier Kildesortering og kompost Blåbær, bringebær, tyttebær, sopp og naturmaterialer Fugleforing starter Lage fuglemat Tur til biblioteket Vinterleir Mars FN-dagen Sommerbarnehage Juni Juli Sommerleir Mai Plante ut i kjøkkenhagen Barnas og foreldrenes stemme Samefolkets dag Konsert Tømme kompostbingen Fugleforing Så frø inne til utplanting i kjøkkenhagen Barnemøter Foreldremøte Besøk på Vitenskapsmuseet April Februar Besøk av barn som har begynt på skolen Planleggingsdager Middelalderperiode Nytt liv Skikursuke for alle på storbarn Oppstart førskolegruppa Lommelykttur Ski- og snøleik Januar Utflukt til fjæra Maileker Forberedelse til overgang fra små til stor Rengjøring av ski og skisko Juletrefest Jul i gamledager Desember Sommerbarnehage Sommerfest Planleggingsdag Oppstart kjøkkenhagene Hundesledetur Gave til Frelsesarmeen fra de eldste Høstleir med opptaksseremoni August Fugleforing Tømme kompostbingen Fokus på gamle juletradisjoner og primstaven Lysfest med grøt Trygghet og tilknytning Middelaldermarked Montere fuglekassekamera Sikkerhetsuke Påskeforbredelser Påskefrokost Fugleforing Plukke søppel Barnesamtaler Skirenn på Ferista

24 Gjest i naturen friluftsliv på naturens premisser Bymarka friluftsbarnehager Postadresse: Trondheim kommune, Bymarka friluftsbarnehager Postboks 2300 Sluppen 7004 TRONDHEIM Tlf Ferista: Tlf Sverresborg: Besøksadresse: Fjellseterveien 24 og Odenseveien 11B Åpningstider: Ferista: 07:15-16:30 Sverresborg: 07:30-16:30 /bymarka-friluftsbarnehager

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

ÅRSPLAN AUG 2010 AUG 2011

ÅRSPLAN AUG 2010 AUG 2011 ÅRSPLAN AUG 2010 AUG 2011 Barneøyne som skinner Latter som ringer En barndom blir som minner Før er ikke nå Men la oss gjøre så godt vi kan Også for de små Som er fremtidas kvinne og mann Leik og opplevelser

Detaljer

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 1 1. TROLLHAUGEN BARNEHAGE Trollhaugen barnehage er en 4 avdelings heldagsbarnehage. Barnehagen har til ca. 54 hele plasser for barn i alderen 0 5 år.

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Fagerheim barnehage Årsplan 2012 2013 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for 2011-2012 Vurdering av

Detaljer

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal Årsplan for Åpen barnehage i, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal 2015 Åpen barnehage Åpen barnehage er et utradisjonelt barnehagetilbud for barn i alderen 0-6 år. Det som først og fremst skiller en åpen

Detaljer

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15 ÅRSPLAN Annen Etasje barnehage 2014/15 INNHOLD s 1-3 s 4-19 s 19 s 20 S 22 Innledning, formål, visjon og serviceerklæring Annen Etasje som læringsarena Vår forståelse og prioritering av viktige områder

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014

ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014 ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014 TLF: 61 17 40 20 ADR: Teknologiveien 18 2815 Gjøvik Hjemmeside: www.sopp.no 1 ÅRSPLAN SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014. INNHOLDSFORTEGNELSE. FORORD... 3 PERSONALET...

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del 1.0 Grunnlag 1.1 Lov om barnehager 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og virksomhet 1.3 Årsplan for barnehagen generelle krav 1.4 Strategiplan

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14 ÅRSPLAN Avdeling Velliveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE Forside. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

Årsplan for 2013-2014: Åpen barnehage Sentrum, Kong Oscarsgt.22 Språkstien Åpen barnehage avd. Joacim Lampesv 5

Årsplan for 2013-2014: Åpen barnehage Sentrum, Kong Oscarsgt.22 Språkstien Åpen barnehage avd. Joacim Lampesv 5 Årsplan for 2013-2014: Åpen barnehage Sentrum, Kong Oscarsgt.22 Språkstien Åpen barnehage avd. Joacim Lampesv 5 Språkstien er et samarbeid med Bergen kommune og holder til i BBB sitt sambrukshus på Slettebakken

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SOPP BARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR SOPP BARNEHAGE 2015 ÅRSPLAN FOR SOPP BARNEHAGE 2015 TLF: 61 17 40 20 ADR: Teknologiveien 18 2815 Gjøvik Hjemmeside: www.sopp.no 1 ÅRSPLAN SOPP BARNEHAGE 2015. INNHOLDSFORTEGNELSE. FORORD... 3 PERSONALET... 4 BARNEHAGENS VISJON

Detaljer

Åsenhagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Sagene. progresjonsplan og kalender

Åsenhagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Sagene. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Sagene Åsenhagen barnehage Åsenhagen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 fellespost.asenhagen@gmail.com Telefon: 91911064 avdeling Epleblomst.91004398 avdeling Solsikken.

Detaljer

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Hans Øverlandsvei. Revidert 10.06.14

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Hans Øverlandsvei. Revidert 10.06.14 ÅRSPLAN Avdeling Hans Øverlandsvei Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR

Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR Visjon: Barnet i fokus. Verdier: Barnet skal møtes med respekt, aksept, tillit og tiltro. Ved alle handlinger som angår barn som foretas av myndigheter

Detaljer

SØRHOLTET BARNEHAGE. www.sorholtet.no

SØRHOLTET BARNEHAGE. www.sorholtet.no SØRHOLTET BARNEHAGE www.sorholtet.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHETSPLAN Nr Innhold Side 1 Presentasjon av barnehagen 3 2 Hovedmål 4 3 Pedagogisk ståsted 6 4 Kjerneverdier 7 5 Pedagogisk satsingsområde

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

Akersbakken barnehage

Akersbakken barnehage Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Akersbakken barnehage Akersbakken barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 kjersti.holmo@bsh.oslo.kommune.no Telefon: 41637169 Webside på kommunens portal: Innhold

Detaljer

Årsplan 2014 2015. Skrellinga Kanvas-barnehage

Årsplan 2014 2015. Skrellinga Kanvas-barnehage Årsplan 2014 2015 Skrellinga Kanvas-barnehage Innhold Velkommen til Skrellinga Kanvas-barnehage Små barn, store muligheter Barnehagens mål Sosial kompetanse Barns medvirkning Fysisk læringsmiljø Observasjon/kartlegging

Detaljer

Innhold. Barnehagens adresse: Nordbråten barnehage, Setersbergveien 50, 3340 åmot

Innhold. Barnehagens adresse: Nordbråten barnehage, Setersbergveien 50, 3340 åmot Innhold SIDE 3 SIDE 4 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 7 SIDE 8 SIDE 9,10 OG 11 SIDE 12 INNLEDNING, PLATTFORM OG VISJON PEDAGOGISK GRUNNSYN OG VERDIER OVERSIKT OVER PERSONALET ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE BARNS MEDVIRKNING

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage Sinsen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 gerd.ljokelsoy@bga.oslo.kommune.no Telefon: Telefon: 970 75 038 (kontor) Webside på kommunens portal:

Detaljer

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 Godkjent i samarbeidsutvalget 27. september 2012 PLANVERKTØY SOM LEGGER FØRINGER FOR VÅRT ARBEID: LOV OM BARNEHAGER RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN BARNEHAGENS VEDTEKTER EVALUERING

Detaljer