Frihet og gode naturopplevelser - uteliv på barnas premisser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Frihet og gode naturopplevelser - uteliv på barnas premisser"

Transkript

1 Bymarka friluftsbarnehager Sverresborg friluftsbarnehage og Ferista friluftsbarnehage Årsplan Frihet og gode naturopplevelser - uteliv på barnas premisser

2 Bymarka friluftsbarnehager Ferista friluftsbarnehage og Sverresborg friluftsbarnehage Litt om barnehagen vår Bymarka Friluftsbarnehager består av to barnehager, Ferista Friluftsbarnehage og Sverresborg Friluftsbarnehage, med felles ledelse og felles styringsdokumenter: Lov om barnehager, Rammeplan for barnehagenes innhold og oppgaver, Enhetsavtale Trondheim kommune, felles årsplan. Vi ønsker at barna skal ha en utviklende hverdag basert på glede, leik, vennskap og gode naturopplevelser, og vår visjon er å drive barnehager som vektlegger uteliv på barnas premisser. Gjennom omsorg, leik og læring i friluft ønsker vi å gi barna en sunn og trygg oppvekst, basert på gode naturopplevelser, vennskap, medbestemmelse og fysisk aktivitet. Vi er mye ute hele året, men alltid med hovedfokus på barnas sikkerhet, trygghet og glede. Vi ønsker å stimulere barnas utforskertrang, nysgjerrighet og engasjement både inne og ute. Inne vektlegger vi aktiviteter som stimulerer til leik, sosialt samspill, konsentrasjon og fordypning. Barnas kreativitet skal blomstre både inne og ute, og humor er en viktig del av barnas hverdag hos oss. Frihet og gode naturopplevelser uteliv på barnas premisser Vi ønsker å gi barna tid og frihet til å leike og utforske i eget tempo, og vi vektlegger opplevelsene barna får ved å være ute i friluft og i naturen. Hvor langt vi går eller hvor lenge vi er ute er ikke avgjørende for å gi barna gode naturopplevelser. Rammeplanen sier at personalet skal ta utgangspunkt i barnas nysgjerrighet, interesser og forutsetninger og stimulere dem til å oppleve med alle sanser, iaktta og undre seg over fenomener i naturen. Skogen er godt egnet som leike- og læringsarena for barna, med sitt mangfold og variasjon. Gjennom leik og læring i naturen vil barna oppleve mestring tilpassa sin utvikling og sine ferdigheter.

3 Barnas stemme Alle barna skal føle at de opplever vennskap, fellesskap og medbestemmelse i barnehagen. Vi er engasjerte og fleksible voksne som ønsker at barna skal ha medbestemmelse i hverdagen sin ut fra sine forutsetninger og behov. Rammeplan for barnehagen sier: Barn må både få oppleve tilknytning og fellesskap, og kjenne at de kan utøve sin selvbestemmelse og uttrykke egne intensjoner. Vi legger til rette for å gi barna innflytelse på dagen sin i barnehagen. Både enkeltvis og i grupper får barna muligheten til å påvirke innholdet i sin egen barnehagehverdag. Barna får utøve sin selvbestemmelse, men må også ta hensyn til andre. Vi vektlegger verdiene tillit, respekt og anerkjennelse, vi skal være et inkluderende fellesskap med plass til det enkelte barn. På langsikt vil medbestemmelse oppdra barna til aktive og medansvarlige deltakere i et demokrati. På kort sikt vil det være en måte å tilrettelegge for utvikling av selvbilde og sosial kompetanse. Leik og vennskap Leiken har en sentral plass i hverdagen vår. Barna utvikler seg på alle områder gjennom leik, og leiken legger grunnlaget for sosiale ferdigheter og vennskap, språkutvikling og læring Det er gjennom leiken barna utfolder seg i ulike roller, blir kjent med seg selv og samtidig oppdager verden. For barna har leiken en egenverdi, og den er en viktig kilden til glede, humor og trivsel på barnehagen.

4 Barnehagen jobber også aktivt med miljøarbeid. Sverresborg fikk Grønt Flagg i 2004, og Ferista i Grønt Flagg er en internasjonal miljøsertifisering. Enheten har en rullerende femårsplan for arbeidet med Grønt Flagg-tema, og i år har vi valgt å ha ekstra fokus på kosthold og matglede. Avfall, kompost, kjøkkenhage, energiøkonomisering og Gjest i naturen er andre miljøtema vi jobber med. Barnehagen har utarbeidet et årshjul for arbeidet med Grønt Flagg som dere finner på enhetens hjemmeside. Pedagogisk dokumentasjon og vurdering Planlegging: Det lages hvert år en årsplan med aktivitetsplan og årets satsningsområder. Årsplanen er basert på Lov om barnehager, Rammeplan for barnehager og lederavtalen for Trondheim Gjest i naturen friluftsliv på naturens premisser «Gjest i naturen» er en del av barnehagens holdningsskapende arbeid, og det er vår måte å formidle innholdet i Direktoratet for Naturforvaltnings «sporløs ferdsel» på og de rettigheter og plikter som følger av friluftsloven. Barna opplever naturen i alt slags vær og til alle årstider. De får god kjennskap til hvordan alt i naturen henger sammen, hvordan alle livsformer er avhengige av hverandre, og hvordan vi som mennesker er en del av denne sammenhengen. Vi tror at barn som får være mye ute i naturen og blir glad i den, vil ta ansvar for naturen i sitt nærområde senere og ønsker å ta vare på jorda vi lever på.

5 kommune. Ut fra denne lager hver sin gruppe sine månedsplaner. Førskolegruppene på Ferista og Sverresborg har egne planer for sine aktiviteter. Vi følger Trondheim kommune sine planer for overgang barnehage skole, og plan for oppstart i barnehage. Vi har også plan for overgangen fra små til stor. Vurdering: vi vurderer vår egen virksomhet to ganger i året. Da setter vi av uker hvor vi observerer og har samtaler med barn og forelder. I tillegg har vi evaluering av planer på planleggingsdager og på foreldremøter. Trondheim kommune gjennomfører annethvert år en brukerundersøkelse som vi følger opp i etterkant. Dokumentasjon av pedagogisk virksomhet er spennende og lærerikt, og det gir oss god anledning til å reflektere rundt det pedagogiske arbeidet vi gjør. Vi tar film, bilder, skriver praksisfortellinger og tar vare på barnas egne uttrykk. Mye av denne dokumentasjonen blir synliggjort inne og ute for barn og foreldre på de ulike basene. I år skal vi ha fokus på språk og gode språkmiljø for barn. I den forbindelse ønsker vi å gjennomføre og dokumentere flere samtaler med barna gjennom året. Fokusområder Enheten har deltatt i ulike prosjekt i regi av Trondheim kommunes satsning på kvalitetsutvikling i Trondheimsbarnehagene. I prosjektet De yngste barna var temaet tilknytning. Vi fordypet oss i rutiner for velkomst og oppstart og voksenrollen hadde stort fokus i dette prosjektet. Dette vil gjenspeiles i det daglige arbeidet og rutinene i barnehagen. I prosjektet Barn og rom har vi hatt fokus på

6 hvordan rommene inne og ute brukes, og hvordan vi kan tilrettelegge rommene slik at de stimulerer barna til leik, undring og læring. Vi ønsker å tilby barna et mangfoldig og kreativt miljø som er tilrettelagt for barn, og hvor spor av barn skal være synlig. Enheten har utviklet et eget «Veiledningsteam» for å sikre god oppfølging av barn med ulike behov. Vi ønsker at hvert enkelt barn skal ha det best mulig i barnehagen vår. Av og til står vi som personalet overfor små eller store utfordringer som vi ikke klarer å løse på egen hånd. Da er det fint å få veiledning og råd i fra andre, noen som står utenfor og som kan være med på å finne gode løsninger i hverdagen. For å jobbe mot barnets beste må vi tenke helhetlig rundt barnet. For oss er det viktig med et godt samarbeid med foreldrene. Vi jobber mot et felles mål og det er barnets beste. Språk i barnehagen mye mer enn prat I det kommende barnehageåret har vi valgt å ha ekstra fokus på språk og hvordan vi best kan tilrettelegge gode språkmiljø for barn i barnehagen. Vi skal delta i et utviklingsarbeid «Et godt språkmiljø for alle», hvor målet er kvalitetsutvikling og kompetanseheving hos personalet. I barnehagen møter barna noen å kommunisere med, de deltar i et sosialt samspill, og de får felles opplevelser de kan snakke om. Barnehagen har derfor et godt utgangspunkt for å tilby alle barn et godt språkmiljø og bidra til utviklingen av positive språkholdninger. Å støtte barns tilegnelse av språk er en av barnehagens kjerneoppgaver, og kompetanse og bevisstgjøring blant personalet er viktig.

7 Barnehagens syv fagområder og progresjonsplan Arbeidet med de syv fagområdene som står i Rammeplanen gjøres både i planlagte og ikke planlagte læringssituasjoner sammen med barna. Hvordan hvert enkelt fagområde vektlegges er avhengig av barnas alder og utvikling. Hvordan vi jobber mere spesifikt med disse områdene står beskrevet i barnehagens progresjonsplan som er under utarbeidelse. Her er en kort beskrivelse av de ulike fagområdene, slik de er beskrevet i rammeplanen: Kommunikasjon, språk og tekst Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Å samtale om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for utvikling av et rikt språk. Tekst omfatter både skriftlige og muntlige fortellinger, poesi, dikt, rim, regler og sanger. Viktige sider ved kulturoverføringer er knyttet til kommunikasjon, språk og tekst. Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selv å kjenne. Ved sanseinntrykk og bevegelse skaffer barn seg erfaringer, ferdigheter og kunnskaper på mange områder. Barns kontakt med andre barn starter ofte med kroppslige signaler og aktiviteter. Dette har betydning for utvikling av sosial kompetanse. Godt kosthold og god veksling mellom aktivitet og hvile er av betydning for å utvikle en sunn kropp.

8 Kunst, kultur og kreativitet Barna må få oppleve kunst og kultur, og selv få uttrykke seg estetisk. Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet. Barn skaper sin egen kultur ut fra egne opplevelser. Gjennom erfaring med kunst og kultur får barnet et mangfold av muligheter for sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon. Fagområdet omhandler mange uttrykksformer; for eksempel musikk, dans, drama, billedkunst for å nevne noe. Natur, miljø og teknikk Fagområdet skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, natur, årstider og vær. Barnet skal få en begynnende forståelse for betydningen av en bærekraftig utvikling, kjærlighet til naturen, forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen. Etikk, religion og filosofi Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden om mennesker på og preger verdier og holdninger. Religion og livssyn legger grunnlaget for etiske normer. Barnehagen skal reflektere og respektere det mangfoldet som er representert i barnegruppen, samtidig som den skal ta med seg verdier og tradisjoner i den kristne kulturarven.

9 Nærmiljø og samfunn Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Barnehagen skal legge vekt på å styrke kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett. Barn skal medvirke i og utforske og oppdage nærmiljøet sitt. Antall, rom og form Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. Barnehagen har et ansvar for å oppmuntre barns egen utforskning og legge til rette for tidlig og god stimulering. Samarbeid Barnehagen har mange viktige samarbeidspartnere. Foruten dere foreldre, som er de absolutt viktigste, har barnehagen flere eksterne samarbeidspartnere. Samarbeid med skolene om overgangen barnehage - skole og et helhetlig læringsløp er viktig. Overføringssamtaler mellom barnehage og skole gjennomføres i mai/juni dersom det er nødvendig. I tillegg samarbeider vi med Barne og familietjenesten, fysioterapitjenesten, ergoterapitjenesten og logopedtjenesten ved behov. Dette samarbeidet er viktig for å ivareta barns gode utviklingsmuligheter, samt å sikre at alle barn med særskilte hjelp skal få det. Vi vil være aktive deltakere i den kulturelle barnehagesekken. Det betyr at vi vil delta på de aktivitetene som tilbys av Trondheim Kommune, og vi vil også legge til rette for opplevelser av kunst og kultur i barnehagen og nærområdene. Enheten benytter seg av tilbudene ved Sverresborg museum, vitenskapsmuseet, vitensenteret, biblioteket etc. Foreldremedvirkning Foreldrenes arbeidsutvalg, FAU, er foreldrenes eget organ. Hver gruppe har en foreldrerepresentant i FAU. Vi har ett FAU på Ferista og ett FAU på Sverresborg. FAU tar initiativ til foreldrestyrte tiltak og arrangement, f.eks. juletrefest, sommerfest og skirenn. Enheten har utarbeidet et årshjul for foreldresamarbeid, dette finner dere på barnehagens hjemmeside. Representantene i FAU velges i begynnelsen av hvert barnehageår. Noen av foreldrerepresentantene møtes i barnehagens brukerråd. Samarbeidsutvalget består av representanter valgt av foreldrene på Ferista og Sverresborg. Enhetsleder er sekretær i Brukerråd. Brukerrådet skal ivareta barnas og foreldrenes interesser når det gjelder å sikre barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i barnehagen. Brukerrådet skal i aktuelle saker gi råd til barnehagens leder. Praktisk informasjon. Planleggingsdager: 15.august, 9. og 10.oktober, 2.januar og 22.juni Høytider: Barnehagen er stengt onsdag før skjærtorsdag, julaften og nyttårsaften. Sommerferie: Vi er stengt 3 uker i fellesferien. I år uke 28, 29 og 30 I mellomjula, dagene før påske og en uke før sommerferien slår vi sammen Sverresborg og Ferista, og er sammen på Ferista-huset. For mer informasjon om barnehagen, se våre nettsider

10

11 August og september Trygghet og tilknytning Trygghet og tilknytning til nære voksenpersoner er viktig for barns trivsel og utvikling. Vi som voksne i barnehagen er ansvarlige for å skape denne trygge relasjonen. Ved å være mye ute blir barna trygge på omgivelsene og glade i naturen. Tryggheten og gleden gir stort rom for utforskende leik, utvikling og vennskap. Høste, sanke og samle Oppstart aktive familier Høstleir med opptaksseremoni for storbarn på Sverresborg og Ferista Oppstart av matglede på småbarn i september Foreldremøter Planlaggingsdag 15. august Barnemøter om vennskap Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling Barnehageloven 1

12

13 Oktober og november Vennskap og sosial kompetanse FN-dagen Barnemøter om gjest i naturen Følge naturen som går i dvale Planleggingsdager 9. og 10. oktober Middelaldermarked på Sverresborg Høsttakkefest på Ferista Sikkerhetsuke Foreldresamtaler I et lekfellesskap legges grunnlag for barns vennskap med hverandre. Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling med hverandre legges grunnlaget for læring og sosial kompetanse (Rammeplanen s. 32). Vurdering av barnehagens arbeid foregår i forståelse med foreldrene og personalgruppen. Barns erfaringer og synspunkter skal inngå i vurderingsgrunnlaget. Rammeplanen s. 56

14

15 Desember Advent Egen plan for advent og jul med blant annet: Fokus på advent som ventetid Adventsamling på morgenene Gamle juletradisjoner Gave til Frelsesarmeen fra de eldste og besøk i Vår Frues kirke Bruk av naturmaterialer i forbindelse med juleverksted Jul i gamledager på Sverresborg folkemuseum for storbarna Juleverksted med forming og baking Lysfest og hentegløgg Adventsfrokost for barn og foreldre

16

17 Januar, februar og mars Vinterglede Aktiv bruk av naturen og nærmiljøet om vinteren gir barna mange muligheter og erfaringer. Aktivitetene er leikbaserte, barnas glede og trivsel rundt de vinterlige aktivitetene vektlegges, og vi tilrettelegger for mestring ut fra barnas kompetanse og utviklingsnivå. Mestring, glede, leik Planleggingsdag 2. januar Vinterleirer når snøforholdene er gode Skikurs i starten av skisesongen Tjuende dag jul rydder jula ut Sikkerhetsuke Samefolkets dag Påskefrokoster Påskeverksted Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling Barnehageloven 1

18

19 April og mai Naturen våkner til liv igjen Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehageloven 1 Foreldresamtaler Rusken-aksjon Grunnlovsmarkering Oppstart kjøkkenhagen Sykkelglede Med utgangpunkt i barnas nysgjerrighet, interesser og forutsetninger ønsker vi å stimulere barna til å oppleve med alle sansene, iaktta og undre seg over fenomener i naturen. Det at barna får direkte erfaringer og opplevelser med virkeligheten i naturen i samspill og samhandling med barn og voksne vil ha stor betydning for barnas begrepsutvikling.

20

21 Juni og juli Sommerbarnehage Sommerleir Planleggingsdag 22. juni Fellesferie Avslutninger Overgang fra småbarn til storbarn Overgang fra barnehage til skole Sulle rundt Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barnehageloven 1

22

23 Året rundt i Bymarka friluftsbarnehager Oppstart Grønt Flagg Bli kjent på gruppa Foreldrekaffe Rense fuglekassene Tømme komposten Høste kjøkkenhagene Trettende dag jul Solfest Høsttakkefest med mat fra kjøkkenhagen Julefrokost Høste, sanke og samle Advent og jul September November Oktober Vinterforberedelser Planleggingsdag Barnas og foreldrenes stemme Barnemøte om Gjest i naturen Sikkerhetsuke Oppstart av Aktive familier Kildesortering og kompost Blåbær, bringebær, tyttebær, sopp og naturmaterialer Fugleforing starter Lage fuglemat Tur til biblioteket Vinterleir Mars FN-dagen Sommerbarnehage Juni Juli Sommerleir Mai Plante ut i kjøkkenhagen Barnas og foreldrenes stemme Samefolkets dag Konsert Tømme kompostbingen Fugleforing Så frø inne til utplanting i kjøkkenhagen Barnemøter Foreldremøte Besøk på Vitenskapsmuseet April Februar Besøk av barn som har begynt på skolen Planleggingsdager Middelalderperiode Nytt liv Skikursuke for alle på storbarn Oppstart førskolegruppa Lommelykttur Ski- og snøleik Januar Utflukt til fjæra Maileker Forberedelse til overgang fra små til stor Rengjøring av ski og skisko Juletrefest Jul i gamledager Desember Sommerbarnehage Sommerfest Planleggingsdag Oppstart kjøkkenhagene Hundesledetur Gave til Frelsesarmeen fra de eldste Høstleir med opptaksseremoni August Fugleforing Tømme kompostbingen Fokus på gamle juletradisjoner og primstaven Lysfest med grøt Trygghet og tilknytning Middelaldermarked Montere fuglekassekamera Sikkerhetsuke Påskeforbredelser Påskefrokost Fugleforing Plukke søppel Barnesamtaler Skirenn på Ferista

24 Gjest i naturen friluftsliv på naturens premisser Bymarka friluftsbarnehager Postadresse: Trondheim kommune, Bymarka friluftsbarnehager Postboks 2300 Sluppen 7004 TRONDHEIM Tlf Ferista: Tlf Sverresborg: Besøksadresse: Fjellseterveien 24 og Odenseveien 11B Åpningstider: Ferista: 07:15-16:30 Sverresborg: 07:30-16:30 /bymarka-friluftsbarnehager

Ferista friluftsbarnehage. Årsplan

Ferista friluftsbarnehage. Årsplan Ferista friluftsbarnehage Årsplan 2015-2016 Ferista friluftsbarnehage Årsplan 2015 2016 Barnehagen er starten på et helthetlig læringsløp. Årsplanen er basert på Lov om barnehager, Rammeplanen for barnehager

Detaljer

Bymarka friluftsbarnehager. Sverresborg friluftsbarnehage og Ferista friluftsbarnehage. Frihet og gode naturopplevelser - uteliv på barnas premisser

Bymarka friluftsbarnehager. Sverresborg friluftsbarnehage og Ferista friluftsbarnehage. Frihet og gode naturopplevelser - uteliv på barnas premisser Bymarka friluftsbarnehager Sverresborg friluftsbarnehage og Ferista friluftsbarnehage Frihet og gode naturopplevelser - uteliv på barnas premisser Årsplan 2012-2013 Bymarka friluftsbarnehager 2012-2013

Detaljer

Ferista friluftsbarnehage. Årsplan

Ferista friluftsbarnehage. Årsplan Ferista friluftsbarnehage Årsplan 2016-2017 Bymarka friluftsbarnehage Årsplan 2016-2017 Barnehagen er starten på et helthetlig læringsløp. Årsplanen er basert på Lov om barnehager, Rammeplanen for barnehager

Detaljer

FERISTA FRILUFTSBARNEHAGE ÅRSPLAN

FERISTA FRILUFTSBARNEHAGE ÅRSPLAN 1 FERISTA FRILUFTSBARNEHAGE ÅRSPLAN 2017-2018 FERISTA FRILUFTSBARNEHAGE ÅRSPLAN 2017-2018 Barnehagen er starten på et helhetlig læringsløp. Årsplanen er basert på Lov om barnehager, rammeplanen for barnehager

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon ØYMARK BARNEHAGE - Tro, håp og kjærlighet - ÅRSPLAN 2018 - Kortversjon- 1-8 1. Planens innhold og vurderinger Denne planen er kortversjon av dokumentet «Årsplan og virksomhetsplan». Både virksomhetsplanen

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE 2017 Våren 2017 «Se på meg her er jeg» Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige opplevelser. Glede,

Detaljer

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015.

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015. KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE Årsplan 2014-2015. 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne annen barnehagevirksomhet,

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

Årsplan Trygghet og glede hver dag!

Årsplan Trygghet og glede hver dag! Årsplan 2007-2008 Trygghet og glede hver dag! MANGELBERGET BARNEHAGE 2007 M FORORD ed utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage

Detaljer

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage Årsplan for foreldre 2013-2014 Gamleskolen barnehage BARNEHAGEN SKAL I SAMARBEID OG FORSTÅELSE MED HJEMMET IVARETA BARNAS BEHOV FOR OMSORG OG LEK, OG FREMME LÆRING OG DANNING SOM GRUNNLAG FOR ALLSIDIG

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2014 / 2015. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015 Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura / August Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 0 0 God informasjon er viktig for å skape en god hverdag for barna. Tilbakemelding på godt å

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 PERSONALET PÅ STEINRØYSA Nathalie Karoline Silje Katrine August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

Halvårsplan for Trestubben Høst 2016

Halvårsplan for Trestubben Høst 2016 Halvårsplan for Trestubben Høst 2016 PERSONALET PÅ TRESTUBBEN Cathrine Jane Silje R Jorunn Marthe Emilie August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget

Detaljer

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag!

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag! ÅRSPLAN -2009 Trygghet og glede hver dag! FORORD Årsplan -2009 Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage utarbeidet en årsplan

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 PERSONALET PÅ MAURTUÅ GRO AINA HANNE MONIKA DIA August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Veien videre 2015 Side 5 Vår pedagogiske profil

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014.

Detaljer

Periodeplan for september/oktober/november/desember 2013

Periodeplan for september/oktober/november/desember 2013 Periodeplan for september/oktober/november/desember 2013 HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger

Detaljer

Årsplan Klinga familiebarnehage 2015 / 2016

Årsplan Klinga familiebarnehage 2015 / 2016 Årsplan Klinga familiebarnehage 2015 / 2016 Innledning: Velkommen til et nytt barnehageår! Vi gleder oss til å møte dere igjen og til å bli godt kjent med dere som er ny fra høsten. Årsplanen skal gi foreldre,

Detaljer

Avdeling Marihaugen. Barnegruppen Marihaugen er en avdeling med 26 barn fra 4-6 år.

Avdeling Marihaugen. Barnegruppen Marihaugen er en avdeling med 26 barn fra 4-6 år. Avdeling Marihaugen Barnegruppen Marihaugen er en avdeling med 26 barn fra 4-6 år. Personalet På Marihaugen arbeider to pedagogiske ledere og 2 barne- og ungdomsarbeidere/assistenter. Visjon: I Jakobsgrenda

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal:

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Melkeveien barnehage Melkeveien barnehage Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2015/2016

ÅRSPLAN FOR 2015/2016 ÅRSPLAN FOR 2015/2016 PERSONALET 2015/2016 Enhetsleder kommunale barnehager: Laila Linn 100% Styrer: Ann Kristin Brudal (Anki) 100% Telefon nr barnehagen: 61 22 09 79 / mobil: 948 59 097 / 977 68 292 (Anki)

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

Borgejordet barnehage

Borgejordet barnehage Årsplan Borgejordet barnehage Respekt Omsorg - Samarbeid Borgejordet 74 3269 LARVIK Mail: torunn.hamre@larvik.kommune.no Tlf: 98253214 INNHOLD: Forside Innhold Om barnehagen Lover og planverk Barnehagens

Detaljer

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014.

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Rammeplanen for barnehagen stiller krav til at hvert fagområde skal ha en progresjonsplan for de ulike alderstrinnene i barnehagen. Hvordan fagområdene

Detaljer

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18.

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18. August 0 Planleggin gsdag 0 0 0 Foreldre møte kl..0 I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer - la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø - la

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: styrer.nesjane@gjesdal.kommune.no Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Årsplan for Valset og Kystadåsen barnehager

Årsplan for Valset og Kystadåsen barnehager Årsplan for Valset og Kystadåsen barnehager 2011-2014 Innhold Innholdsfortegnelse 2 1 Innledning..3 2 Mål for virksomheten..4 3 Fagområdene.4 4 Pedagogisk grunnsyn...7 7 5 Grønt flagg 8 6 Gjennomgangstemaer

Detaljer

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart Tema: Oppstart og tilvenning AUGUST 207 VELKOMMEN til nytt barnehageår her på Hauge barnehage. Vi ser frem til et spennende og innholdsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana

Detaljer

Progresjonsplan 2016/17

Progresjonsplan 2016/17 Progresjonsplan Vi har delt fagområdene opp i aldersgrupper med tanke på å synliggjøre en tenkt progresjon. Det betyr imidlertid ikke at vi isolerer arbeidet innenfor en aldersgruppe og slutter å arbeide

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Våren. Elvland naturbarnehage

Våren. Elvland naturbarnehage Våren 2010 ( Elvland naturbarnehage LITT OM... ELVLAND BARNEHAGE: Våren 2010 går det 42 barn i barnehagen i alderen 1-6 år. Vi har en base for barn under 3 år og en base for barn over 3 år. Vi bruker naturen

Detaljer

Årsplan 2016 august - desember

Årsplan 2016 august - desember Granåsen barnehager Granåsen, Brannhaugen, Kolsås Årsplan 2016 august - desember Foto: Carl-Erik Eriksson Velkommen til et nytt barnehageår Årsplanen er laget med utgangspunkt i Barnehageloven, Rammeplanen

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

Vestre Aker Menighet Barnehage

Vestre Aker Menighet Barnehage Vestre Aker Menighet Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 amigosbarnehage@hotmail.com Stensgata 45B, 0451 Oslo Vestre Aker Menighet Barnehage Årsplan 2014 1 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen...

Detaljer

PROGRESJONSPLAN BYMARKA FRILUFTSBARNEHAGER.

PROGRESJONSPLAN BYMARKA FRILUFTSBARNEHAGER. PROGRESJONSPLAN BYMARKA FRILUFTSBARNEHAGER. «Hvordan fagområdene blir tilpasset det enkelte barns og gruppens interesser og det lokale samfunnet, skal avgjøres i den enkelte barnegage og nedfeles i barnehagens

Detaljer

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt August 0 0 0 Planleggings dag bhg stengt I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø la nysgjerrighet og

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: Januar, februar, mars, april, mai og juni 2012 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: Januar, februar, mars, april, mai og juni 2012 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: Januar, februar, mars, april, mai og juni 2012 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehagers pedagogiske plattform Kidsa Ospelis pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir hørt i fellesskapet.

Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir hørt i fellesskapet. Lånke barnehage sin visjon er: Glede i hvert steg I det legger vi: Glede er å utvikle seg, føle mestring. Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir

Detaljer

TILVENNING -Trygghet. Fellessamling Matgrupper. Prosjekt HØST. Lavvoleir Turglede

TILVENNING -Trygghet. Fellessamling Matgrupper. Prosjekt HØST. Lavvoleir Turglede TILVENNING -Trygghet Fellessamling Matgrupper Lavvoleir Turglede Prosjekt HØST Våre viktige verdier: toleranse, trygghet, tilstedeværelse, nysgjerrighet og anerkjennelse Først vil vi takke for oppmøte

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: Januar-Mai 2012. MÅL: Skogen som læringsarena

JEG KAN!  PERIODE: Januar-Mai 2012. MÅL: Skogen som læringsarena JEG KAN! " PERIODE: Januar-Mai 2012 MÅL: Skogen som læringsarena Øreåsen er en barnehage som ønsker å gi barna gode barndomsminner. I barnehagen skal barna føle trygghet, ha tilhørighet og merke at de

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu.

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. VÅREN 2010 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOL BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013 Aktivitetene i barnehagen

Detaljer

Lyngen har 9 barn. 1 pedagogisk leder som heter Hege Moe, og to barneveiledere, Mette Fredriksen og Tine Hauge.

Lyngen har 9 barn. 1 pedagogisk leder som heter Hege Moe, og to barneveiledere, Mette Fredriksen og Tine Hauge. Småbarnsavdeling: Småbarnsavdelingen ved Lunderhaugen Barnehage heter Lyngen Lyngen har 9 barn. 1 pedagogisk leder som heter Hege Moe, og to barneveiledere, Mette Fredriksen og Tine Hauge. Barna vil også

Detaljer

Den russiske barnehagen

Den russiske barnehagen Den russiske barnehagen ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender 2014 Årsplan 2014 1 Innledning Om barnehagen Barnehagens hovedmål og satsinger Hva vi jobber med for å nå målene innen hvert tema Danning gjennom

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage Årsplan 2014-2015 for Jakobsli Familiebarnehage FORORD Velkommen til Jakobsli Familiebarnehage. Jakobsli Familiebarnehage er en privateid barnehage med fire plasser for barn mellom 0-3 år. Barnehagen drives

Detaljer