INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD/INNLEDNING 3 RAMMEBETINGELSER 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD/INNLEDNING 3 RAMMEBETINGELSER 4"

Transkript

1 Årsplan

2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD/INNLEDNING 3 RAMMEBETINGELSER 4 LOV OM BARNEHAGER 4 RAMMEPLAN 4 PRESENTASJON AV VIRKSOMHET FOR BARNEHAGER 9 FELLES REGLER; SKOLER OG BARNEHAGER I STANGE 11 MILJØFYRTÅRN 12 I VÅR BARNEHAGE 13 VISJON: Omsorg og respekt i hverdgen gir trygghet og glede for morgendagen 13 HOVEDMÅL; TIL BARNETS BESTE 14 Språklig kompetanse 14 Sosial kompetanse 15 Gode opplevelser 15 Vennskap 16 Lek og Læring 16 Utfordringer og mestring 16 Undring 16 Medbestemmelse 16 SATSNINGSOMRÅDER 17 Matematikk 17 GJENNOMGANGSTEMAER 18 Emneplaner 18 OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE 24 DOKUMENTASJON OG VURDERING 26 PERSONALET OG BARNEGRUPPER 27

3 FORORD/INNLEDNING Årsplanen vår har blitt til i en prosess med vurdering og ønsker fra foreldrene og personalet. Den er et arbeidsredskap for personalet, samtidig gir den informasjon og oversikt til foresatte og andre interesserte. Den inneholder rammebetingelser som vi forplikter å jobbe etter og hva vi i vår barnehage har som mål og planer. I tillegg er det laget en informasjonsbrosjyre, Velkommen til Nordstad barnehage, som blir delt ut en gang til alle nye barn. Denne inneholder presentasjon av barnehagen og nyttig informasjon. Vi deler også ut heftene Barn og helse, og Barn og sykdommer. Disse er utarbeidet av Stange kommune. Vi oppfordrer alle til å lese og ta vare på disse. Vi håper planen vår vil gi nyttig informasjon og skape et godt grunnlag for samarbeid med dere foreldre. Takk til Kjersti Skåret, mammaen til Vilje, som har hjulpet oss med utformingen av planen. 3

4 RAMMEBETINGELSER LOV OM BARNEHAGER I formålsparagrafen står det at barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. RAMMEPLAN Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Målet med rammeplanen er å gi styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Rammeplanen gir også informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet. Rammeplanen sier at barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg, lek og læring er sentrale deler. Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barns interesser, kunnskap og ferdigheter. (Lov om Barnehager 2 Barnehagens innhold) I tillegg er sosial og språklig kompetanse samt sju fagområder viktige deler av barnehagens læringsmiljø. Planen fremhever betydningen av voksnes holdninger, kunnskaper og ferdigheter til å møte, forstå og oppdra barn til aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn. 4

5 De sju fagområdene Kommunikasjon, språk, tekst Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Kommunikasjon foregår i vekselspill mellom å motta og tolke et budskap og å selv være avsender av et budskap. Både den verbale og den non verbale kommunikasjonen er viktig for å utvikle et godt muntlig språk. Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for å forstå begreper. Å samtale om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for utvikling av et rikt språk. Tekst omfatter både skriftlige og muntlige fortellinger, poesi, dikt, rim, regler og sanger. Viktige sider ved kulturoverføringen er knyttet til kommunikasjon, språk og tekst. Vi i vår barnehage jobber med dette ved å la barna prøve ut roller og kommunisere med venner i frilek ute og inne. Vi bruker sanger, rim, regler, fortellinger og bøker i ulike sammenhenger. Vi snakker, setter ord på og undres sammen på turer, under påkledning, i stellesituasjoner, under måltidet og ellers andre tider på dagen. Vi øver stadig på å motta beskjeder. Ellers er det viktig for oss at barna opplever å bli sett og hørt og at de opplever et variert språk i ulike sammenhenger gjennom dagen. I dette barnehageåret vil vi fokusere på Prøysen sine tekster ift ulike emner og årstider. Kropp, bevegelse og helse I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet. Barn er kroppslig aktive, og de uttrykker seg gjennom kroppen. Gjennom kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selv og kjenne. Ved sanseinntrykk og bevegelse skaffer barn seg erfaringer, ferdigheter og kunnskaper på mange områder. Barns kontakt med andre barn starter ofte med kroppslige signaler og aktiviteter. Dette har betydning for utvikling av sosial kompetanse. Riktig kosthold og god veksling mellom aktivitet og hvile er av betydning for å utvikle en sunn kropp. Variert fysisk aktivitet både inne og ute er av stor betydning for utvikling av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. Aktiv bruk av natur og nærmiljø gir mange muligheter. Vi i vår barnehage jobber med dette ved å bruke kroppen i ulike aktiviteter, ved å la barna utfolde seg fysisk på avgrensede områder inne, ute og i naturen i de ulike årstider. Vi legger vekt på gode vaner ift, hygiene, sunt kosthold, orden, klær, kropp og sjølhjulpenhet. Vi legger til rette for at barna i perioder på dagen selv skal få kjenne på behov for aktivitet og hvile. 5

6 RAMMEBETINGELSER Kunst, kultur og kreativitet Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet. Barn skaper sin egen kultur ut fra egne opplevelser. Gjennom rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barn få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenking og kommunikasjon. Fagområdet omhandler uttryksformer som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design. Formidling av kunst og kultur bidrar til å skape fortrolighet med og tilhørighet til kulturelle uttrykksformer. Vi i vår barnehage jobber med dette ved å la barna velge leketema, uttrykke og bruke sin fantasi og kreativitet i lek. Vi vil at barna skal få utforske sin kreativitet gjennom skapende aktivitet som sang, musikk, drama, dans, fortelling og ulike formingsaktiviteter med ulike materialer. Vi ønsker å gi inspirasjon til lek og aktivitet gjennom turer, opplevelser, fortellinger og historier. Vi oppfordrer barna til å ha det pent rundt seg og vi pynter ekstra til spesielle anledninger. I år vil vi ha sirkus som tema, og lage en forestilling. 6

7 Natur, miljø og teknikk Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Naturen er en kilde til skjønnhetsopplevelser og gir inspirasjon til estetiske uttrykk. Fagområdet skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. Det er et mål at barna skal få en begynnende forståelse av betydningen av en bærekraftig utvikling. I dette inngår kjærlighet til naturen, forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen. Barna skal lære seg å iaktta, undre seg, eksperimentere, systematisere, beskrive og samtale om fenomener i den fysiske verden. Vi i vår barnehage jobber med dette ved å bruke sansene ute og inne, ved å bruke barnehagens fantastiske nærområde ved alle årstider og i all slags vær. Vi ønsker å ta vare på barnehagens uteområde og i høstuka fokuserer vi bl.a på innhøsting og forandringer i naturen. Vi snakker og viser også betydningen av riktige klær i ulikt vær. Gjennom litteratur, undring, samtale, lage mat eller høste grønnsaker får barna kunnskap og erfaring. Å ta vare på tradisjoner er en del av vår kultur. Etikk, religion og filosofi Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier og holdninger. Religion og livssyn legger grunnlaget for etiske normer. Kristen tro og tradisjon har sammen med humanistiske verdier gjennom århundrer preget norsk og europeisk kultur. Norge er i dag et multireligiøst og flerkulturelt samfunn. Barnehagen skal reflektere og respektere det mangfold som er representert i barnegruppen, samtidig som den skal ta med seg verdier og tradisjoner i den kristne kulturarven. Den etiske veiledningen barnehagen gir barna, må ta hensyn til barnets forutsetninger og det enkelte hjems kulturelle og religiøse eller verdimessige tilknytning. 7

8 RAMMEBETINGELSER Vi i vår barnehage jobber med dette i hverdagen ved å veilede barna i å respektere hverandre og hverandres særegenheter og gi mulighet for å utvikle gode relasjoner. Gjennom nærhet og omsorg og undrende samtaler, i de ulike situasjonene i hverdagen. Vi legger til rette for glede, undring og bearbeidelse av opplevelser i lek. Vi fokuserer på høflighet, verdier og tradisjoner knyttet opp mot høytidene våre. Nærmiljø og samfunn Barns medvirkning i det indre liv i barnehagen kan være det første skritt for å få innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. Barnehagen skal bidra til at barna møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Den skal legge vekt på å styrke kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett. Barn skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt. Barnas ulike erfaringer fra hjem, omgangskrets og reiser vil kunne gi kunnskap om ulike samfunn. Fagområdet omfatter også medienes betydning i barnas hverdag. Vi i vår barnehage jobber med dette ved å være mye på tur i barnehagens nærområde, hvor vi ser på og snakker om det vi ser og opplever på turen. Vi fokuserer på å rydde etter oss og ta vare på området rundt oss, slik at det også skal være til glede for andre. Barna kommer også med sine ønsker og behov ellers i hverdagen, de blir tatt på alvor og vi vurderer sammen hva som praktisk lar seg gjennomføre, eller ikke. Vi vil jobbe med et opplegg fra FORUT, hvor vi blir litt kjent med hvordan det er å være barn i en annen kultur i et annet land. Antall, rom og form Barna er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. Barnehagen har et ansvar for å oppmuntre barnas egen utforsking og legge til rette for tidlig og god stimulering. 8

9 Vi i vår barnehage jobber med dette ved å ha leker og materiell som stimulerer til utforsking. Vi vil sette ord på mønster, former, mål og størrelser, se på sortering og plassering i systemer. Dette vil vi jobbe med i hverdagssituasjoner og i noen samlingsstunder. Ved å være bevisste voksne som fanger opp barnas interesser og nysgjerrighet vil vi jobbe for å øke den matematiske bevissthet på barnets eget utviklingsnivå. Vi vil ha antall, rom og form som satsningsområde i barnehageåret PRESENTASJON AV VIRKSOMHET FOR BARNEHAGER Alle kommunale barnehager er en felles virksomhet. Virksomheten har en felles administrasjon. Kontaktinformasjon: Leder Trude Hoel Rådgiver Inger Tove Kulseth Førstesekretær Wenche N. Karlsen Spesialpedagog teamet: Spesialpedagog Kari Opøien Spesialpedagog Karine Røhnebæk Spesialpedagog Heidi Myhre Migrasjonspedagog Lisa N. Østgård Adresse: Nettside: Epostadresse: Rådhuset, postboks 214, 2336 Stange 9

10 RAMMEBETINGELSER Virksomhet for barnehager er Stange kommunes barnehagemyndighet, for uten om barnehagens tilsynsmyndighet. Tilsynsmyndigheten er organisert direkte under Rådmannsteamet. Mål for virksomheten: Legge til rette for en glad, trygg og utviklende oppvekst for alle barnehagebarn i Stange kommune. Satsingsområder : 1. Styrke barnehagen som lærings- og danningsarena: Gjennom fokus på aktiviteter for gutter og jenter, gi barna like muligheter. Fortsatt styrke tilbudet til minoritetsspråklige barn Profesjonalitet i alle ledd, uansett profesjon. 2. Fagområdet Antall rom og form : I samarbeid med skolene har vi felles satsingsområde knyttet til matematikk Oppleve gleden over å utforske og leke med tall og former Tilegne seg gode og anvendbare matematiske begreper 10

11 Felles regler Skoler og barnehager i Stange Du skal: Hilse, si farvel, takk og unnskyld Holde orden, ta vare på Være til stede der du skal og når du skal Være mot andre slik du vil at andre skal være mot deg Være aktiv og engasjert

12 RAMMEBETINGELSER MILJØFYRTÅRN Som et tiltak i kommunens miljø og klimaplan er det satt i gang miljøsertifisering av noen barnehager. Vi er stolt av å være blant de første barnehagene i kommunen som er en miljøfyrtårnbarnehage. Fokusområder er om miljø- og klimautfordringer, slik som arbeidsmiljø, energibruk, innkjøp og materialbruk, transport, avfall, utslipp (til luft, jord og vann) og estetikk. Dette betyr at vi vil legge vekt på å få barn, foreldre og personalet til å bli miljøbeviste og dette vil prege vår årsplan. Miljøfyrtårn er en sertifiseringsordning som er for alle bedrifter og enheter i Norge. Miljøfyrtårn er en sertifiseringsordning som er for alle bedrifter og enheter i Norge. 12

13 sosial kompetanse næring til hode og kropp språklig kompetanse

14 I VÅR BARNEHAGE HOVEDMÅL: TIL BARNETS BESTE Språklig kompetanse Vi ønsker å støtte barna i deres språklige utvikling ved å la kommunikasjon, språk, tekst og litteratur være en del av hverdagen. Småbarnsalderen er en grunnleggende periode for utvikling av språk. Språk er identitetsdannende, nært knyttet til følelser og en forutsetning for ny læring. Forskning viser at det er viktig å jobbe bevisst med språkstimulering i barnehagen. Desto bedre språk et barn har når det slutter i barnehagen, desto lettere vil barnets møte med skolen bli. Mulighetene for å komme inn i en positiv læringsspiral med positivt selvfølelse og følelse av mestring er større. En god språkutvikling og språkforståelse er viktig for det sosiale samspillet og kommunikasjonen til barnet. Vi ønsker at barna skal oppleve oppmerksomme, interesserte, lyttende og spørrende voksne. Vi vil bruke rim, regler, dikt og sanger, fortellinger og høytlesing og språkutviklende lek. Vi vil ha fokus på de gode samtalene og legge til rette for utforsking av skriftspråket. Vi bruker snakkepakken i samlingsstund. Snakkepakken er et språkutviklingsverktøy. Det er en basispakke med språkstimulerende materiell som kan styrke barns språk og begrepslæring. 14

15 Sosial kompetanse Det er viktig å lære seg å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Sosial kompetanse utvikles kontinuerlig, gjennom handling og opplevelser. Dette er viktig for å motvirke problemadferd som diskriminering og mobbing. Når barna lærer å akseptere egne følelser, og finne egnede uttrykksformer gjennom samhandling, vil de kunne lære å mestre balansen mellom selvhevdelse og å se andres perspektiv. Tidlige erfaringer med jevnaldrende har stor betydning for barns samspillferdigheter. Dette gjør barnehagen til en viktig arena for sosial utvikling, læring og etablering av vennskap. Gjennom glede, humor, estetiske opplevelser, omsorg, lek og læring vil barns sosiale kompetanse bli uttrykt og bekreftet ved at de viser evne til å leve seg inn i andres situasjon og viser medfølelse. Barn kan tidlig vise at de bryr seg om hverandre, løser konflikter, tar hensyn, tar andres perspektiv og viser omsorg. Anerkjennelse og støttende relasjoner er grunnlag for utvikling av sosial kompetanse. Som gode rollemodeller vil vi legge vekt på trygghet, omsorg, tillit, respekt og anerkjennelse. Det er viktig for oss at barnas opplevelse av egenverd, mestring, lek med jevnaldrende og tilhørighet i et positivt fellesskap skal prege barnehagen. Gode opplevelser Barnehagen vil gi barna troen på seg selv og andre. Vi vil at de skal oppleve å bli møtt av positive barn og voksne. Barnehagens omsorg og læringsmiljø skal fremme barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd. 15

16 I VÅR BARNEHAGE Vennskap Kan utvikle seg mellom to eller flere barn som er sammen og trives i hverandres selskap, og som har noe tilfelles. Barna må få varierte samspillserfaringer både med voksne og hverandre. Viktige ingredienser i vennskap er bl.a sympati og empati. I et lekefellesskap legges barnas grunnlag for vennskap med hverandre. Lek og læring Det er vanskelig å skille mellom formell og uformell lek(frilek). Begge har en pedagogisk hensikt. Leken er en viktig del av barns liv; den er en grunnleggende livsog læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom. Den utvikler seg underveis og er lystbetont. Barn lærer seg sammensatt kompetanse gjennom leken. Lek, både inne og ute innebærer utforsking og bearbeiding av inntrykk. Læring skjer på ulike arenaer gjennom hele livet. Barn lærer gjennom opplevelser og erfaringer. Barn må få støtte når de er nysgjerrige, vitebegjærlige og har lærelyst. Læring om seg selv, andre mennesker og den fysiske verden omkring. Dette er prosesser som er med på å skape mening i barns liv. Utfordringer og mestring Vi må gi barna opplevelser og erfaringer slik at de kan mestre nye ting. De må få utforske og eksperimentere og selv søke nye utfordringer. Ved mestringsfølelse styrkes selvtilliten. Undring Barna må oppfordres til å undre seg og stille spørsmål. De må oppmuntres til aktivt å gi uttrykk for sine tanker og meninger, og møte anerkjennelse for sine uttrykk. Voksne kan undre seg sammen med barna og komme fram til nye undringer. Medbestemmelse Barna har rett til å gi uttrykk for sitt syn på hverdagen. De skal få mulighet til å delta aktivt i planlegging og vurdering. Synspunktene må tillegges vekt i samsvar med alder og modenhet. 16

17 SATSNINGSOMRÅDER Antall, rom og form Vi ønsker å støtte barna i deres matematiske utvikling ved å ta tak i her og nå situasjoner, ta tak i barnas erfaringer og fange opp hvordan barna selv bruker matematikk i ulike situasjoner. Hver dag møter vi matematiske begreper i en rekke situasjoner. Når vi dekker bordet må vi finne ut hvor mange som skal spise, da kommer vi inn på tall og mengder. Når vi tar for oss ukedagene og ramser opp dagene snakker vi f.eks om hvilken dag som kommer før og etter og snakker om rekkefølge. Vi kan se på familiebilder og snakke om hvem som er høyest, lavest, ved siden av osv og vi kommer innom størrelser, posisjon og plassering. Vi kan sortere ved å rydde leker og legge de på forskjellige steder. I påkledning kan vi finne fram votter, sokker og sko, se etter likheter og finne par. Vi kan lage mønster og se etter systemer når barna perler eller holder på med andre formingsaktiviteter. Slik kan vi jobbe med en rekke grunnleggende matematiske begreper i hverdagen. Matematikk i barnehagen handler ikke om at vi skal undervise barna, men at vi skal legge til rette for matematikklæring gjennom lek, undring og eksperimentering. Det er viktig å skape motivasjon og interesse for matematikk. Dette avhenger av at barnet får sjansen til å oppdage hva matematikk er og kan være. Tidlig stimulering er viktig. Det som skjer i barnehagealder danner grunnlag og er viktig for all senere matematikklæring. 17

18 I VÅR BARNEHAGE GJENNOMGANGSTEMAER Emneplaner Felles for målene vil være å styrke fellesskapsfølelsene gjennom ulike aktiviteter og arrangementer i løpet av året. Vi vil gjennom emnene vi jobber med å inkludere og fokusere på barnas utvikling av sosial kompetanse, identitet, forandringer i naturen, språkstimulering, Prøysen og matematikk. Emnene blir tydeliggjort mer detaljert på månedsplanene som blir sendt ut for hver avdeling. PERIODE AUGUST, SEPTEMBER OG OKTOBER Emner - Bli kjent, vennskap og trygghet - Årstider, høst - Høst og miljøuke - FORUT Viktige hendelser 15 og 16 august Planleggingsdager Uke 36 Miljøuke/ Høstuke Uke FORUT arbeid Besteforeldredag 24 oktober FN dagen 18 Mål - At barn og foreldre skal bli trygge i barnehagen - Skape tilhørighet, gode relasjoner og vennskap - Bli trygg og bevisst ift egne og andres følelser og behov - Få innsikt i forandringer i naturen og miljøver

19 - At barna gjennom kunnskap skal utvikle et positivt syn på mennesker i andre kulturer - At barna skal få erfare at de selv kan være med å bidra til å bedre livssituasjonen til barn i andre land Innhold - Lek - Lære navn og rutiner i barnehagen - Få en positiv selvoppfatning ved å jobbe med selvstendighet - Identitet og sosial kompetanse - Lære om barn i andre land. - Opplegg fra FORUT - Fokus ift miljøfyrtårnbarnehage - Se på forandringer i naturen - Eventyr, fabler, rim og regler. PERIODE OKTOBER OG NOVEMBER Emner - Matematikk - Kick off uke Viktige datoer Uke 45 Kick off uke ift matematikk Mål - Barna skal få oppleve gleden over å utforske, erfare og leke med tall, former, mønster, størrelser og mål, kunne sortere og sammenligne - Barna skal få oppleve gode og anvendbare matematiske begreper - Å få utvikle evner til lokalisering gjennom plassering og orientering 19

20 I VÅR BARNEHAGE Innhold - Jobbe med matematikk i hverdagslivet - Samlingstunder med sanger, rim/ regler, bøker og fortellinger. Samlinger på avdelingen og felles på huset - De voksne dramatiser Geitekillingen som kunne telle til 10 for barna - Formingsaktiviteter - Lek med tall, former og mønstre - Jakt på tall og former - Lage mat PERIODE DESEMBER Emner - Advent - Juletradisjoner - Prøysen Viktige hendelser 5 desember Julebord for barna 13 desember Foreldrekaffe med Lucia på morgenen 17 desember Grøtfest Kirkebesøk for de eldste aldersgruppene (en av de siste Foreldrenes nissefest dagene før jul) 20 Mål - At barna skal få kjennskap til julens tradisjoner og kristne budskap. - Å skape forventningsfull førjulsstemning med god tid og mye kos. Innhold - Juleevangeliet - Adventskalender - Julesanger og julefortellinger - Julepynt og julegaver - Prøysen tekster

21 PERIODE JANUAR, FEBRUAR OG MARS Emner - Sirkus - Prøysen - Vinteruker med samefolkets dag Viktige hendelser 31 januar Planleggingsdag Uke 5 og 6 Vinteruker (avhengig av vær og snøforhold) 6. februar Markering av folkets dag Uke 10 Sirkusforestilling (en samedag) Mål - Utvikle fantasi, kreativ tenking og skaperglede - Få inspirasjon til fabulering og skaperglede - Prosessen fram mot egen sirkusforestilling - Formidle kulturarven fra Prøysens tekster, regler, sanger og dikt gjennom året - Oppleve glede, mestring og fellesopplevelser gjennom vinteraktiviteter - Få innsikt i natur, miljøvern og forandringer i naturen Innhold - Musikk, dans, drama og forming - Lage kostymer og kulisser - Planlegge en forestilling med inspirasjon i Prøysens tekster, regler, sanger og dikt - Vinter og vinteraktiviteter, hva skjer i naturen, aktiviteter i snøen, skirenn 21

22 I VÅR BARNEHAGE PERIODE MARS, APRIL OG MAI Emne - Påske og påsketradisjoner - Årstid, vår, våruke mai Viktige hendelser 8 april Påskefrokost 22 april Planleggingsdag 2 mai Planleggingsdag Uke 19 og 20 Vår og miljøuke 17.mai Mål - At barna skal få kjennskap til påskens tradisjoner og kristne budskap med fokus på undring og nytt liv - At barna skal få innsikt i natur, miljøvern og forandringer i naturen - Fokusere på å få det pent rundt oss etter vinteren - At barna skal få innsikt i hvorfor vi feirer 17 mai Innhold - Påskepynt - Fokus på miljø, planter og at det spirer og gror. - Våruke/miljøuke - Plukke søppel, resirkulering, ruskendag og foreldredugnad - Vårtur 22

23 PERIODE JUNI Emner - Sommer Viktige hendelser Barnehagedagen, felles festdag for alle barnehager i Stange kommune Sommertur til Prøysenhuset Sommerfest Avslutning for klubbenbarna Mål Vi avslutter dette barnehageåret og forbereder oss på neste. Innhold Vi nyter sommeren, er mye ute og rydder og vasker for å gjøre klart til nytt barnehageår. 23

24 I VÅR BARNEHAGE OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE Skoleforberedende aktivitet De eldste barna i barnehagen, de som skal begynne på skolen neste høst er sammen i en gruppe stort sett en gang hver uke. I vår barnehage kaller vi denne gruppa for KLUBBEN. Det å være klubben barn gir noen privilegier, og det er svært å være størst i barnehagen. Det vi ønsker å sette i fokus dette siste året i barnehagen er at barna skal øve ekstra på det å være en del av en gruppe og på praktiske ferdigheter ift skolestart. De skal også få noen flere utfordringer og opplevelser enn de som er yngre. Vi drar på en del turer i nærmiljøet, besøker industri og kunstbanken. Vi skal jobbe med trafikkopplæring, sosial kompetanse, forberedende skoleaktiviteter og lese en bok som går over flere ganger. Målet med dette er: øve på sjølstendighet, kle på og finne fram riktige klær ift vær og årstid, pakke sekk og bære sekk, holde orden på tingene sine, vente på tur, bruke kroppen og bli kjent i barnehagens nærområde oppleve kollektivtrafikken og se at vi kan komme oss rundt og tilbake på forskjellige måter lære om hvordan man oppfører seg i trafikken og litt om noen trafikkregler 24

25 sette fokus på samspill og sosiale ferdigheter som å vente på tur, regler i samspill, godta andres ønsker, valg og meninger. Og å kunne uttrykke egne ønsker, valg og meninger. Øve på å sitte i ro, konsentrere seg om pålagte oppgaver, gjøre seg ferdig med det de holder på med og rydde bort etter seg. Øve på begrep ift størrelse, antall, form, tid og egenskaper. Øve på å skrive navnet sitt. bli kjent med industri og arbeidsplasser i barnehagens nærområde oppleve kunst og kultur Året med Klubben kan avsluttes med overnatting i barnehagen. Hvordan vi legger opp arbeidet i Klubben vil variere fra år til år, men vi har satt opp en plan for innhold og mål. 25

26 DOKUMENTASJON OG VURDERING Dokumentasjon har til hensikt å gi foreldrene innsikt i barnas opplevelser, lek og læring i barnehagen, og gi grunnlag for refleksjon. I vår barnehage bruker vi dagsreferat, fotografier, utstilling av barnas arbeider og kort oppsummering på månedsplanen som dokumentasjon. Vurdering skal sammen med planarbeid danne grunnlag for neste års plan og utvikling av det pedagogiske arbeidet. Personalet vurderer fortløpende hverdagslivet, det sosiale samspillet, enkeltbarns trivsel og utvikling, og utvalgte emner og satsningsområder. Foreldrene vurderer barnehagens arbeid ved å delta på foreldrerådsmøte med vurdering som tema og ved å svare på kommunal brukerundersøkelse. De eldste barna kan gi uttrykk for sine synspunkter gjennom strukturerte barnesamtaler. Det vil bli laget en egen plan for vurdering høsten

27 PERSONALET OG BARNEGRUPPER Nordstad barnehage Kavlebruveien 4, 2312 Ottestad Tlf Fax Mail: Berit Skogvold Styrer 100% Musu Skallerud Renholder 50% Erik Dufseth vaktmester 27

28 PERSONALET OG BARNEGRUPPER SOLSTUA TLF: Tove Olsrud Pedagogisk leder 100% Jan Tore Johansen Assistent/ Barne og ungdomsarbeider 80% Inger Myhre Fredrikstad Barne og ungdomsarbeider 70% Kari Sletten Hansen Assistent 50% Nikolas Wasa Førskolelærer 2 (Vikar for Turid Solberg) 100% Lise Lundberg Hospitant 40% Kine Olstad Utplassert fra Storhamar vgs. 40% 28

29 TYTTEBÆRSTUA TLF: Mona Nilsen Pedagogisk leder 90% Evy Øien Barne og ungdomsarbeider 80% Kari Sletten Hansen Assistent 20% Marianne Haugsrud Assistent Barne og ungdomsarbeider 100% Inger Myhre Fredrikstad Barne og ungdomsarbeider 10% Lise Lundberg Hospitant 40% Silje Struperud Skansen Lærling 60% Kine Olstad Utplassert fra Storhamar vgs. 40% 29

30 PERSONALET OG BARNEGRUPPER BLÅBÆRSTUA TLF: Anne Lise Enger Pedagogisk leder 100% Linda Elisabeth Halvorsen Barne og ungdomsarbeider 100% Ann-Helen Aas Barne og ungdomsarbeider 80% Jan Tore Johansen Assistent/ Barne og ungdomsarbeider 20% Vivi Vardeberg Hansen Pedagogisk leder (Vikar for Anne Lise Enger) 80% Styrestedsfortreder 20% Silje Struperud Skansen Lærling 40% 30

31

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014.

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Rammeplanen for barnehagen stiller krav til at hvert fagområde skal ha en progresjonsplan for de ulike alderstrinnene i barnehagen. Hvordan fagområdene

Detaljer

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 PERSONALET PÅ STEINRØYSA Nathalie Karoline Silje Katrine August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015.

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015. KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE Årsplan 2014-2015. 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne annen barnehagevirksomhet,

Detaljer

Halvårsplan for Trestubben Høst 2016

Halvårsplan for Trestubben Høst 2016 Halvårsplan for Trestubben Høst 2016 PERSONALET PÅ TRESTUBBEN Cathrine Jane Silje R Jorunn Marthe Emilie August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE 2017 Våren 2017 «Se på meg her er jeg» Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige opplevelser. Glede,

Detaljer

Progresjonsplan 2016/17

Progresjonsplan 2016/17 Progresjonsplan Vi har delt fagområdene opp i aldersgrupper med tanke på å synliggjøre en tenkt progresjon. Det betyr imidlertid ikke at vi isolerer arbeidet innenfor en aldersgruppe og slutter å arbeide

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 PERSONALET PÅ MAURTUÅ GRO AINA HANNE MONIKA DIA August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon ØYMARK BARNEHAGE - Tro, håp og kjærlighet - ÅRSPLAN 2018 - Kortversjon- 1-8 1. Planens innhold og vurderinger Denne planen er kortversjon av dokumentet «Årsplan og virksomhetsplan». Både virksomhetsplanen

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

Årsplan Trygghet og glede hver dag!

Årsplan Trygghet og glede hver dag! Årsplan 2007-2008 Trygghet og glede hver dag! MANGELBERGET BARNEHAGE 2007 M FORORD ed utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD/INNLEDNING 3 RAMMEBETINGELSER 4

INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD/INNLEDNING 3 RAMMEBETINGELSER 4 Årsplan 2012-2013 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD/INNLEDNING 3 RAMMEBETINGELSER 4 LOV OM BARNEHAGER 4 RAMMEPLAN 4 Kommunikasjon, språk og tekst 5 Kropp, bevegelse og helse 5 Kunst kultur og kreativitet 6 Natur,

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD/INNLEDNING 3 RAMMEBETINGELSER 4

INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD/INNLEDNING 3 RAMMEBETINGELSER 4 Årsplan 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD/INNLEDNING 3 RAMMEBETINGELSER 4 LOV OM BARNEHAGER 4 RAMMEPLAN 4 De sju fagområdene 5 PRESENTASJON AV VIRKSOMHET FOR BARNEHAGER 9 KOMMUNENS VISJON, MÅL OG SATSNINGSOMRÅDER

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Verbalt språk Bøker med tekst Sanger med mange vers Lyd- og billedlotto IKT Lekeskriving Fortsettelsesbøker Skrive sitt eget navn Gjenfortelle/gjenkalle

Detaljer

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014 AUGUST 2013 Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Arbeidsmåter: - Fast dagsrytme - Innarbeide gode rutiner - Lage/ vise familiegalleri

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap Året rundt Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon 1. august 18.november: Nye vennskap 21.november- 23.desember: Juleforberedelser 2. januar- 17. mars: Lofotfisket

Detaljer

Halvårsplan for Trestubben, Maurtuå og Steinrøysa. Høst 2017

Halvårsplan for Trestubben, Maurtuå og Steinrøysa. Høst 2017 Halvårsplan for Trestubben, Maurtuå og Steinrøysa Høst 2017 1 September, Oktober og November -Torbjørn Egner Kommunikasjon, språk og tekst «I barnehagen skal barna få mulighet til å erfare ulike formidlingsmåter

Detaljer

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE Kommunikasjon, språk og tekst 0-3 år Barna skal forstå hverdagsord Barna skal forstå enkle instrukser Barna skal kunne henvende seg verbalt på eget initiativ Barna skal

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Få erfaring med å skape en tekst regler. Ikt finne informasjon, ta ut Vi benevner alt vi gjør,

Få erfaring med å skape en tekst regler. Ikt finne informasjon, ta ut Vi benevner alt vi gjør, KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd bruker sitt språk for å uttrykke

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid Nærmiljø og samfunn I Grandehagen bhg vil vi at barna skal møte omverden med trygghet og nyskjerrighet. Vi vil utforske vårt nærmiljø og bruke de inntrykk og erfaringer vi gjør oss i blant annet naturen

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE 2017-2020 Gjelder fra november 2017 til november 2020 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Barnehagens samfunnsmandat... 3 Bråten barnehages verdiplattform og visjon...

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage Årsplan 2014-2015 for Jakobsli Familiebarnehage FORORD Velkommen til Jakobsli Familiebarnehage. Jakobsli Familiebarnehage er en privateid barnehage med fire plasser for barn mellom 0-3 år. Barnehagen drives

Detaljer

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag!

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag! ÅRSPLAN -2009 Trygghet og glede hver dag! FORORD Årsplan -2009 Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage utarbeidet en årsplan

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Borgejordet barnehage

Borgejordet barnehage Årsplan Borgejordet barnehage Respekt Omsorg - Samarbeid Borgejordet 74 3269 LARVIK Mail: torunn.hamre@larvik.kommune.no Tlf: 98253214 INNHOLD: Forside Innhold Om barnehagen Lover og planverk Barnehagens

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager!

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager! Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. «FRISKUS» Friske barn

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt August 0 0 0 Planleggings dag bhg stengt I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø la nysgjerrighet og

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2015/2016

ÅRSPLAN FOR 2015/2016 ÅRSPLAN FOR 2015/2016 PERSONALET 2015/2016 Enhetsleder kommunale barnehager: Laila Linn 100% Styrer: Ann Kristin Brudal (Anki) 100% Telefon nr barnehagen: 61 22 09 79 / mobil: 948 59 097 / 977 68 292 (Anki)

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1)

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1) INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Side 8 Visjon Formål og innhold Mål Kulturbegrepet Samfunnsmandat og danning Satsningsområder Kort historikk om barnehagen Barns rett til medvirkning

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehagers pedagogiske plattform Kidsa Ospelis pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Halvårsplan for Veslefrikk og Tommeliten høsten 2016

Halvårsplan for Veslefrikk og Tommeliten høsten 2016 Halvårsplan for Veslefrikk og Tommeliten høsten 2016 TEMA: «Fysisk aktivitet, psykisk helse og kosthold» «Være sammen» Tommeliten Lene, pedagogisk leder Åsa, barnehagelærer Tone, barne- og ungdomsarbeider

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

Humla i august: Marihøna i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Faste plasser - Vennskap - Lek - Trygghet

Humla i august: Marihøna i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Faste plasser - Vennskap - Lek - Trygghet Til mamma og pappa! Aksepter at jeg er meg på godt og vondt. Gi meg betingelsesløs kjærlighet også når jeg handler i strid med det dere vil. Kjenn på både positive og negative følelser dere har for meg.

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE HØSTEN 2016

HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE HØSTEN 2016 HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE HØSTEN 2016 Oversikt over arrangementer høsten 2016 Planleggingsdag: 15. august, 10 oktober Kultursekken: 2.september Foreldremøte: 14.oktober Høstfest: tirsdag 1.nov.

Detaljer

Progresjonsplan: 3.5 Etikk, religion og filosofi

Progresjonsplan: 3.5 Etikk, religion og filosofi Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier og holdninger. Religion og livssyn legger grunnlaget for etiske normer. Kristen tro og tradisjon

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

Steinspranget barnehage

Steinspranget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Steinspranget barnehage Steinspranget barnehage steinspranget.barnehage@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494020 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/steinspranget-barnehage/

Detaljer

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18.

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18. August 0 Planleggin gsdag 0 0 0 Foreldre møte kl..0 I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer - la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø - la

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD/INNLEDNING 3 RAMMEBETINGELSER 4

INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD/INNLEDNING 3 RAMMEBETINGELSER 4 Årsplan 2015-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD/INNLEDNING 3 RAMMEBETINGELSER 4 LOV OM BARNEHAGER 4 RAMMEPLAN 4 De sju fagområdene 5 KOMMUNENS VISJON, MÅL OG SATSNINGSOMRÅDER 9 FELLES REGLER; SKOLER OG BARNEHAGER

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter PROGRESJONSPLAN med fokus på idrett og uteaktiviteter Forord Kropp, bevegelse og helse Nærmiljø og samfunn Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon,

Detaljer

Humla i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Trygghet - Være mye ute - Turer - Sosiale ferdigheter

Humla i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Trygghet - Være mye ute - Turer - Sosiale ferdigheter Til mamma og pappa! Aksepter at jeg er meg på godt og vondt. Gi meg betingelsesløs kjærlighet også når jeg handler i strid med det dere vil. Kjenn på både positive og negative følelser dere har for meg.

Detaljer

Årsplan 2016 august - desember

Årsplan 2016 august - desember Granåsen barnehager Granåsen, Brannhaugen, Kolsås Årsplan 2016 august - desember Foto: Carl-Erik Eriksson Velkommen til et nytt barnehageår Årsplanen er laget med utgangspunkt i Barnehageloven, Rammeplanen

Detaljer

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015 Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura / August Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 0 0 God informasjon er viktig for å skape en god hverdag for barna. Tilbakemelding på godt å

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 VÅR VISJON ER : VI LEKER OSS KLOKE! Lov om barnehager; 1 formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING MARIHØNA HØSTEN 2015

PERIODEPLAN FOR AVDELING MARIHØNA HØSTEN 2015 PERIODEPLAN FOR AVDELING MARIHØNA HØSTEN 2015 Det mest avgjørende som skjedde oss da vi var barn, var at det var kjærlige øyne som så oss. Så oss med glede og varme. Ikke fordi vi hadde de og de gode egenskapene,

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012/2013.

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012/2013. SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012/2013. SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012/2013. TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Halva rsplan for Veslefrikk og Tommeliten høsten 2015

Halva rsplan for Veslefrikk og Tommeliten høsten 2015 Halva rsplan for Veslefrikk og Tommeliten høsten 2015 TEMA «MEG SELV» Tommeliten Lene, pedagogisk leder Åsa, førskolelærer Karina, pedagogisk Berit, pedagogisk Tone, pedagogisk Marianne, pedagogisk Veslefrikk

Detaljer