INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD/INNLEDNING 3 RAMMEBETINGELSER 4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD/INNLEDNING 3 RAMMEBETINGELSER 4"

Transkript

1 Årsplan

2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD/INNLEDNING 3 RAMMEBETINGELSER 4 LOV OM BARNEHAGER 4 RAMMEPLAN 4 PRESENTASJON AV VIRKSOMHET FOR BARNEHAGER 9 FELLES REGLER; SKOLER OG BARNEHAGER I STANGE 11 MILJØFYRTÅRN 12 I VÅR BARNEHAGE 13 VISJON: Omsorg og respekt i hverdgen gir trygghet og glede for morgendagen 13 HOVEDMÅL; TIL BARNETS BESTE 14 Språklig kompetanse 14 Sosial kompetanse 15 Gode opplevelser 15 Vennskap 16 Lek og Læring 16 Utfordringer og mestring 16 Undring 16 Medbestemmelse 16 SATSNINGSOMRÅDER 17 Matematikk 17 GJENNOMGANGSTEMAER 18 Emneplaner 18 OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE 24 DOKUMENTASJON OG VURDERING 26 PERSONALET OG BARNEGRUPPER 27

3 FORORD/INNLEDNING Årsplanen vår har blitt til i en prosess med vurdering og ønsker fra foreldrene og personalet. Den er et arbeidsredskap for personalet, samtidig gir den informasjon og oversikt til foresatte og andre interesserte. Den inneholder rammebetingelser som vi forplikter å jobbe etter og hva vi i vår barnehage har som mål og planer. I tillegg er det laget en informasjonsbrosjyre, Velkommen til Nordstad barnehage, som blir delt ut en gang til alle nye barn. Denne inneholder presentasjon av barnehagen og nyttig informasjon. Vi deler også ut heftene Barn og helse, og Barn og sykdommer. Disse er utarbeidet av Stange kommune. Vi oppfordrer alle til å lese og ta vare på disse. Vi håper planen vår vil gi nyttig informasjon og skape et godt grunnlag for samarbeid med dere foreldre. Takk til Kjersti Skåret, mammaen til Vilje, som har hjulpet oss med utformingen av planen. 3

4 RAMMEBETINGELSER LOV OM BARNEHAGER I formålsparagrafen står det at barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. RAMMEPLAN Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Målet med rammeplanen er å gi styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Rammeplanen gir også informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet. Rammeplanen sier at barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg, lek og læring er sentrale deler. Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barns interesser, kunnskap og ferdigheter. (Lov om Barnehager 2 Barnehagens innhold) I tillegg er sosial og språklig kompetanse samt sju fagområder viktige deler av barnehagens læringsmiljø. Planen fremhever betydningen av voksnes holdninger, kunnskaper og ferdigheter til å møte, forstå og oppdra barn til aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn. 4

5 De sju fagområdene Kommunikasjon, språk, tekst Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Kommunikasjon foregår i vekselspill mellom å motta og tolke et budskap og å selv være avsender av et budskap. Både den verbale og den non verbale kommunikasjonen er viktig for å utvikle et godt muntlig språk. Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for å forstå begreper. Å samtale om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for utvikling av et rikt språk. Tekst omfatter både skriftlige og muntlige fortellinger, poesi, dikt, rim, regler og sanger. Viktige sider ved kulturoverføringen er knyttet til kommunikasjon, språk og tekst. Vi i vår barnehage jobber med dette ved å la barna prøve ut roller og kommunisere med venner i frilek ute og inne. Vi bruker sanger, rim, regler, fortellinger og bøker i ulike sammenhenger. Vi snakker, setter ord på og undres sammen på turer, under påkledning, i stellesituasjoner, under måltidet og ellers andre tider på dagen. Vi øver stadig på å motta beskjeder. Ellers er det viktig for oss at barna opplever å bli sett og hørt og at de opplever et variert språk i ulike sammenhenger gjennom dagen. I dette barnehageåret vil vi fokusere på Prøysen sine tekster ift ulike emner og årstider. Kropp, bevegelse og helse I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet. Barn er kroppslig aktive, og de uttrykker seg gjennom kroppen. Gjennom kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selv og kjenne. Ved sanseinntrykk og bevegelse skaffer barn seg erfaringer, ferdigheter og kunnskaper på mange områder. Barns kontakt med andre barn starter ofte med kroppslige signaler og aktiviteter. Dette har betydning for utvikling av sosial kompetanse. Riktig kosthold og god veksling mellom aktivitet og hvile er av betydning for å utvikle en sunn kropp. Variert fysisk aktivitet både inne og ute er av stor betydning for utvikling av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. Aktiv bruk av natur og nærmiljø gir mange muligheter. Vi i vår barnehage jobber med dette ved å bruke kroppen i ulike aktiviteter, ved å la barna utfolde seg fysisk på avgrensede områder inne, ute og i naturen i de ulike årstider. Vi legger vekt på gode vaner ift, hygiene, sunt kosthold, orden, klær, kropp og sjølhjulpenhet. Vi legger til rette for at barna i perioder på dagen selv skal få kjenne på behov for aktivitet og hvile. 5

6 RAMMEBETINGELSER Kunst, kultur og kreativitet Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet. Barn skaper sin egen kultur ut fra egne opplevelser. Gjennom rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barn få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenking og kommunikasjon. Fagområdet omhandler uttryksformer som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design. Formidling av kunst og kultur bidrar til å skape fortrolighet med og tilhørighet til kulturelle uttrykksformer. Vi i vår barnehage jobber med dette ved å la barna velge leketema, uttrykke og bruke sin fantasi og kreativitet i lek. Vi vil at barna skal få utforske sin kreativitet gjennom skapende aktivitet som sang, musikk, drama, dans, fortelling og ulike formingsaktiviteter med ulike materialer. Vi ønsker å gi inspirasjon til lek og aktivitet gjennom turer, opplevelser, fortellinger og historier. Vi oppfordrer barna til å ha det pent rundt seg og vi pynter ekstra til spesielle anledninger. I år vil vi ha sirkus som tema, og lage en forestilling. 6

7 Natur, miljø og teknikk Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Naturen er en kilde til skjønnhetsopplevelser og gir inspirasjon til estetiske uttrykk. Fagområdet skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. Det er et mål at barna skal få en begynnende forståelse av betydningen av en bærekraftig utvikling. I dette inngår kjærlighet til naturen, forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen. Barna skal lære seg å iaktta, undre seg, eksperimentere, systematisere, beskrive og samtale om fenomener i den fysiske verden. Vi i vår barnehage jobber med dette ved å bruke sansene ute og inne, ved å bruke barnehagens fantastiske nærområde ved alle årstider og i all slags vær. Vi ønsker å ta vare på barnehagens uteområde og i høstuka fokuserer vi bl.a på innhøsting og forandringer i naturen. Vi snakker og viser også betydningen av riktige klær i ulikt vær. Gjennom litteratur, undring, samtale, lage mat eller høste grønnsaker får barna kunnskap og erfaring. Å ta vare på tradisjoner er en del av vår kultur. Etikk, religion og filosofi Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier og holdninger. Religion og livssyn legger grunnlaget for etiske normer. Kristen tro og tradisjon har sammen med humanistiske verdier gjennom århundrer preget norsk og europeisk kultur. Norge er i dag et multireligiøst og flerkulturelt samfunn. Barnehagen skal reflektere og respektere det mangfold som er representert i barnegruppen, samtidig som den skal ta med seg verdier og tradisjoner i den kristne kulturarven. Den etiske veiledningen barnehagen gir barna, må ta hensyn til barnets forutsetninger og det enkelte hjems kulturelle og religiøse eller verdimessige tilknytning. 7

8 RAMMEBETINGELSER Vi i vår barnehage jobber med dette i hverdagen ved å veilede barna i å respektere hverandre og hverandres særegenheter og gi mulighet for å utvikle gode relasjoner. Gjennom nærhet og omsorg og undrende samtaler, i de ulike situasjonene i hverdagen. Vi legger til rette for glede, undring og bearbeidelse av opplevelser i lek. Vi fokuserer på høflighet, verdier og tradisjoner knyttet opp mot høytidene våre. Nærmiljø og samfunn Barns medvirkning i det indre liv i barnehagen kan være det første skritt for å få innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. Barnehagen skal bidra til at barna møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Den skal legge vekt på å styrke kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett. Barn skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt. Barnas ulike erfaringer fra hjem, omgangskrets og reiser vil kunne gi kunnskap om ulike samfunn. Fagområdet omfatter også medienes betydning i barnas hverdag. Vi i vår barnehage jobber med dette ved å være mye på tur i barnehagens nærområde, hvor vi ser på og snakker om det vi ser og opplever på turen. Vi fokuserer på å rydde etter oss og ta vare på området rundt oss, slik at det også skal være til glede for andre. Barna kommer også med sine ønsker og behov ellers i hverdagen, de blir tatt på alvor og vi vurderer sammen hva som praktisk lar seg gjennomføre, eller ikke. Vi vil jobbe med et opplegg fra FORUT, hvor vi blir litt kjent med hvordan det er å være barn i en annen kultur i et annet land. Antall, rom og form Barna er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. Barnehagen har et ansvar for å oppmuntre barnas egen utforsking og legge til rette for tidlig og god stimulering. 8

9 Vi i vår barnehage jobber med dette ved å ha leker og materiell som stimulerer til utforsking. Vi vil sette ord på mønster, former, mål og størrelser, se på sortering og plassering i systemer. Dette vil vi jobbe med i hverdagssituasjoner og i noen samlingsstunder. Ved å være bevisste voksne som fanger opp barnas interesser og nysgjerrighet vil vi jobbe for å øke den matematiske bevissthet på barnets eget utviklingsnivå. Vi vil ha antall, rom og form som satsningsområde i barnehageåret PRESENTASJON AV VIRKSOMHET FOR BARNEHAGER Alle kommunale barnehager er en felles virksomhet. Virksomheten har en felles administrasjon. Kontaktinformasjon: Leder Trude Hoel Rådgiver Inger Tove Kulseth Førstesekretær Wenche N. Karlsen Spesialpedagog teamet: Spesialpedagog Kari Opøien Spesialpedagog Karine Røhnebæk Spesialpedagog Heidi Myhre Migrasjonspedagog Lisa N. Østgård Adresse: Nettside: Epostadresse: Rådhuset, postboks 214, 2336 Stange 9

10 RAMMEBETINGELSER Virksomhet for barnehager er Stange kommunes barnehagemyndighet, for uten om barnehagens tilsynsmyndighet. Tilsynsmyndigheten er organisert direkte under Rådmannsteamet. Mål for virksomheten: Legge til rette for en glad, trygg og utviklende oppvekst for alle barnehagebarn i Stange kommune. Satsingsområder : 1. Styrke barnehagen som lærings- og danningsarena: Gjennom fokus på aktiviteter for gutter og jenter, gi barna like muligheter. Fortsatt styrke tilbudet til minoritetsspråklige barn Profesjonalitet i alle ledd, uansett profesjon. 2. Fagområdet Antall rom og form : I samarbeid med skolene har vi felles satsingsområde knyttet til matematikk Oppleve gleden over å utforske og leke med tall og former Tilegne seg gode og anvendbare matematiske begreper 10

11 Felles regler Skoler og barnehager i Stange Du skal: Hilse, si farvel, takk og unnskyld Holde orden, ta vare på Være til stede der du skal og når du skal Være mot andre slik du vil at andre skal være mot deg Være aktiv og engasjert

12 RAMMEBETINGELSER MILJØFYRTÅRN Som et tiltak i kommunens miljø og klimaplan er det satt i gang miljøsertifisering av noen barnehager. Vi er stolt av å være blant de første barnehagene i kommunen som er en miljøfyrtårnbarnehage. Fokusområder er om miljø- og klimautfordringer, slik som arbeidsmiljø, energibruk, innkjøp og materialbruk, transport, avfall, utslipp (til luft, jord og vann) og estetikk. Dette betyr at vi vil legge vekt på å få barn, foreldre og personalet til å bli miljøbeviste og dette vil prege vår årsplan. Miljøfyrtårn er en sertifiseringsordning som er for alle bedrifter og enheter i Norge. Miljøfyrtårn er en sertifiseringsordning som er for alle bedrifter og enheter i Norge. 12

13 sosial kompetanse næring til hode og kropp språklig kompetanse

14 I VÅR BARNEHAGE HOVEDMÅL: TIL BARNETS BESTE Språklig kompetanse Vi ønsker å støtte barna i deres språklige utvikling ved å la kommunikasjon, språk, tekst og litteratur være en del av hverdagen. Småbarnsalderen er en grunnleggende periode for utvikling av språk. Språk er identitetsdannende, nært knyttet til følelser og en forutsetning for ny læring. Forskning viser at det er viktig å jobbe bevisst med språkstimulering i barnehagen. Desto bedre språk et barn har når det slutter i barnehagen, desto lettere vil barnets møte med skolen bli. Mulighetene for å komme inn i en positiv læringsspiral med positivt selvfølelse og følelse av mestring er større. En god språkutvikling og språkforståelse er viktig for det sosiale samspillet og kommunikasjonen til barnet. Vi ønsker at barna skal oppleve oppmerksomme, interesserte, lyttende og spørrende voksne. Vi vil bruke rim, regler, dikt og sanger, fortellinger og høytlesing og språkutviklende lek. Vi vil ha fokus på de gode samtalene og legge til rette for utforsking av skriftspråket. Vi bruker snakkepakken i samlingsstund. Snakkepakken er et språkutviklingsverktøy. Det er en basispakke med språkstimulerende materiell som kan styrke barns språk og begrepslæring. 14

15 Sosial kompetanse Det er viktig å lære seg å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Sosial kompetanse utvikles kontinuerlig, gjennom handling og opplevelser. Dette er viktig for å motvirke problemadferd som diskriminering og mobbing. Når barna lærer å akseptere egne følelser, og finne egnede uttrykksformer gjennom samhandling, vil de kunne lære å mestre balansen mellom selvhevdelse og å se andres perspektiv. Tidlige erfaringer med jevnaldrende har stor betydning for barns samspillferdigheter. Dette gjør barnehagen til en viktig arena for sosial utvikling, læring og etablering av vennskap. Gjennom glede, humor, estetiske opplevelser, omsorg, lek og læring vil barns sosiale kompetanse bli uttrykt og bekreftet ved at de viser evne til å leve seg inn i andres situasjon og viser medfølelse. Barn kan tidlig vise at de bryr seg om hverandre, løser konflikter, tar hensyn, tar andres perspektiv og viser omsorg. Anerkjennelse og støttende relasjoner er grunnlag for utvikling av sosial kompetanse. Som gode rollemodeller vil vi legge vekt på trygghet, omsorg, tillit, respekt og anerkjennelse. Det er viktig for oss at barnas opplevelse av egenverd, mestring, lek med jevnaldrende og tilhørighet i et positivt fellesskap skal prege barnehagen. Gode opplevelser Barnehagen vil gi barna troen på seg selv og andre. Vi vil at de skal oppleve å bli møtt av positive barn og voksne. Barnehagens omsorg og læringsmiljø skal fremme barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd. 15

16 I VÅR BARNEHAGE Vennskap Kan utvikle seg mellom to eller flere barn som er sammen og trives i hverandres selskap, og som har noe tilfelles. Barna må få varierte samspillserfaringer både med voksne og hverandre. Viktige ingredienser i vennskap er bl.a sympati og empati. I et lekefellesskap legges barnas grunnlag for vennskap med hverandre. Lek og læring Det er vanskelig å skille mellom formell og uformell lek(frilek). Begge har en pedagogisk hensikt. Leken er en viktig del av barns liv; den er en grunnleggende livsog læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom. Den utvikler seg underveis og er lystbetont. Barn lærer seg sammensatt kompetanse gjennom leken. Lek, både inne og ute innebærer utforsking og bearbeiding av inntrykk. Læring skjer på ulike arenaer gjennom hele livet. Barn lærer gjennom opplevelser og erfaringer. Barn må få støtte når de er nysgjerrige, vitebegjærlige og har lærelyst. Læring om seg selv, andre mennesker og den fysiske verden omkring. Dette er prosesser som er med på å skape mening i barns liv. Utfordringer og mestring Vi må gi barna opplevelser og erfaringer slik at de kan mestre nye ting. De må få utforske og eksperimentere og selv søke nye utfordringer. Ved mestringsfølelse styrkes selvtilliten. Undring Barna må oppfordres til å undre seg og stille spørsmål. De må oppmuntres til aktivt å gi uttrykk for sine tanker og meninger, og møte anerkjennelse for sine uttrykk. Voksne kan undre seg sammen med barna og komme fram til nye undringer. Medbestemmelse Barna har rett til å gi uttrykk for sitt syn på hverdagen. De skal få mulighet til å delta aktivt i planlegging og vurdering. Synspunktene må tillegges vekt i samsvar med alder og modenhet. 16

17 SATSNINGSOMRÅDER Antall, rom og form Vi ønsker å støtte barna i deres matematiske utvikling ved å ta tak i her og nå situasjoner, ta tak i barnas erfaringer og fange opp hvordan barna selv bruker matematikk i ulike situasjoner. Hver dag møter vi matematiske begreper i en rekke situasjoner. Når vi dekker bordet må vi finne ut hvor mange som skal spise, da kommer vi inn på tall og mengder. Når vi tar for oss ukedagene og ramser opp dagene snakker vi f.eks om hvilken dag som kommer før og etter og snakker om rekkefølge. Vi kan se på familiebilder og snakke om hvem som er høyest, lavest, ved siden av osv og vi kommer innom størrelser, posisjon og plassering. Vi kan sortere ved å rydde leker og legge de på forskjellige steder. I påkledning kan vi finne fram votter, sokker og sko, se etter likheter og finne par. Vi kan lage mønster og se etter systemer når barna perler eller holder på med andre formingsaktiviteter. Slik kan vi jobbe med en rekke grunnleggende matematiske begreper i hverdagen. Matematikk i barnehagen handler ikke om at vi skal undervise barna, men at vi skal legge til rette for matematikklæring gjennom lek, undring og eksperimentering. Det er viktig å skape motivasjon og interesse for matematikk. Dette avhenger av at barnet får sjansen til å oppdage hva matematikk er og kan være. Tidlig stimulering er viktig. Det som skjer i barnehagealder danner grunnlag og er viktig for all senere matematikklæring. 17

18 I VÅR BARNEHAGE GJENNOMGANGSTEMAER Emneplaner Felles for målene vil være å styrke fellesskapsfølelsene gjennom ulike aktiviteter og arrangementer i løpet av året. Vi vil gjennom emnene vi jobber med å inkludere og fokusere på barnas utvikling av sosial kompetanse, identitet, forandringer i naturen, språkstimulering, Prøysen og matematikk. Emnene blir tydeliggjort mer detaljert på månedsplanene som blir sendt ut for hver avdeling. PERIODE AUGUST, SEPTEMBER OG OKTOBER Emner - Bli kjent, vennskap og trygghet - Årstider, høst - Høst og miljøuke - FORUT Viktige hendelser 15 og 16 august Planleggingsdager Uke 36 Miljøuke/ Høstuke Uke FORUT arbeid Besteforeldredag 24 oktober FN dagen 18 Mål - At barn og foreldre skal bli trygge i barnehagen - Skape tilhørighet, gode relasjoner og vennskap - Bli trygg og bevisst ift egne og andres følelser og behov - Få innsikt i forandringer i naturen og miljøver

19 - At barna gjennom kunnskap skal utvikle et positivt syn på mennesker i andre kulturer - At barna skal få erfare at de selv kan være med å bidra til å bedre livssituasjonen til barn i andre land Innhold - Lek - Lære navn og rutiner i barnehagen - Få en positiv selvoppfatning ved å jobbe med selvstendighet - Identitet og sosial kompetanse - Lære om barn i andre land. - Opplegg fra FORUT - Fokus ift miljøfyrtårnbarnehage - Se på forandringer i naturen - Eventyr, fabler, rim og regler. PERIODE OKTOBER OG NOVEMBER Emner - Matematikk - Kick off uke Viktige datoer Uke 45 Kick off uke ift matematikk Mål - Barna skal få oppleve gleden over å utforske, erfare og leke med tall, former, mønster, størrelser og mål, kunne sortere og sammenligne - Barna skal få oppleve gode og anvendbare matematiske begreper - Å få utvikle evner til lokalisering gjennom plassering og orientering 19

20 I VÅR BARNEHAGE Innhold - Jobbe med matematikk i hverdagslivet - Samlingstunder med sanger, rim/ regler, bøker og fortellinger. Samlinger på avdelingen og felles på huset - De voksne dramatiser Geitekillingen som kunne telle til 10 for barna - Formingsaktiviteter - Lek med tall, former og mønstre - Jakt på tall og former - Lage mat PERIODE DESEMBER Emner - Advent - Juletradisjoner - Prøysen Viktige hendelser 5 desember Julebord for barna 13 desember Foreldrekaffe med Lucia på morgenen 17 desember Grøtfest Kirkebesøk for de eldste aldersgruppene (en av de siste Foreldrenes nissefest dagene før jul) 20 Mål - At barna skal få kjennskap til julens tradisjoner og kristne budskap. - Å skape forventningsfull førjulsstemning med god tid og mye kos. Innhold - Juleevangeliet - Adventskalender - Julesanger og julefortellinger - Julepynt og julegaver - Prøysen tekster

21 PERIODE JANUAR, FEBRUAR OG MARS Emner - Sirkus - Prøysen - Vinteruker med samefolkets dag Viktige hendelser 31 januar Planleggingsdag Uke 5 og 6 Vinteruker (avhengig av vær og snøforhold) 6. februar Markering av folkets dag Uke 10 Sirkusforestilling (en samedag) Mål - Utvikle fantasi, kreativ tenking og skaperglede - Få inspirasjon til fabulering og skaperglede - Prosessen fram mot egen sirkusforestilling - Formidle kulturarven fra Prøysens tekster, regler, sanger og dikt gjennom året - Oppleve glede, mestring og fellesopplevelser gjennom vinteraktiviteter - Få innsikt i natur, miljøvern og forandringer i naturen Innhold - Musikk, dans, drama og forming - Lage kostymer og kulisser - Planlegge en forestilling med inspirasjon i Prøysens tekster, regler, sanger og dikt - Vinter og vinteraktiviteter, hva skjer i naturen, aktiviteter i snøen, skirenn 21

22 I VÅR BARNEHAGE PERIODE MARS, APRIL OG MAI Emne - Påske og påsketradisjoner - Årstid, vår, våruke mai Viktige hendelser 8 april Påskefrokost 22 april Planleggingsdag 2 mai Planleggingsdag Uke 19 og 20 Vår og miljøuke 17.mai Mål - At barna skal få kjennskap til påskens tradisjoner og kristne budskap med fokus på undring og nytt liv - At barna skal få innsikt i natur, miljøvern og forandringer i naturen - Fokusere på å få det pent rundt oss etter vinteren - At barna skal få innsikt i hvorfor vi feirer 17 mai Innhold - Påskepynt - Fokus på miljø, planter og at det spirer og gror. - Våruke/miljøuke - Plukke søppel, resirkulering, ruskendag og foreldredugnad - Vårtur 22

23 PERIODE JUNI Emner - Sommer Viktige hendelser Barnehagedagen, felles festdag for alle barnehager i Stange kommune Sommertur til Prøysenhuset Sommerfest Avslutning for klubbenbarna Mål Vi avslutter dette barnehageåret og forbereder oss på neste. Innhold Vi nyter sommeren, er mye ute og rydder og vasker for å gjøre klart til nytt barnehageår. 23

24 I VÅR BARNEHAGE OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE Skoleforberedende aktivitet De eldste barna i barnehagen, de som skal begynne på skolen neste høst er sammen i en gruppe stort sett en gang hver uke. I vår barnehage kaller vi denne gruppa for KLUBBEN. Det å være klubben barn gir noen privilegier, og det er svært å være størst i barnehagen. Det vi ønsker å sette i fokus dette siste året i barnehagen er at barna skal øve ekstra på det å være en del av en gruppe og på praktiske ferdigheter ift skolestart. De skal også få noen flere utfordringer og opplevelser enn de som er yngre. Vi drar på en del turer i nærmiljøet, besøker industri og kunstbanken. Vi skal jobbe med trafikkopplæring, sosial kompetanse, forberedende skoleaktiviteter og lese en bok som går over flere ganger. Målet med dette er: øve på sjølstendighet, kle på og finne fram riktige klær ift vær og årstid, pakke sekk og bære sekk, holde orden på tingene sine, vente på tur, bruke kroppen og bli kjent i barnehagens nærområde oppleve kollektivtrafikken og se at vi kan komme oss rundt og tilbake på forskjellige måter lære om hvordan man oppfører seg i trafikken og litt om noen trafikkregler 24

25 sette fokus på samspill og sosiale ferdigheter som å vente på tur, regler i samspill, godta andres ønsker, valg og meninger. Og å kunne uttrykke egne ønsker, valg og meninger. Øve på å sitte i ro, konsentrere seg om pålagte oppgaver, gjøre seg ferdig med det de holder på med og rydde bort etter seg. Øve på begrep ift størrelse, antall, form, tid og egenskaper. Øve på å skrive navnet sitt. bli kjent med industri og arbeidsplasser i barnehagens nærområde oppleve kunst og kultur Året med Klubben kan avsluttes med overnatting i barnehagen. Hvordan vi legger opp arbeidet i Klubben vil variere fra år til år, men vi har satt opp en plan for innhold og mål. 25

26 DOKUMENTASJON OG VURDERING Dokumentasjon har til hensikt å gi foreldrene innsikt i barnas opplevelser, lek og læring i barnehagen, og gi grunnlag for refleksjon. I vår barnehage bruker vi dagsreferat, fotografier, utstilling av barnas arbeider og kort oppsummering på månedsplanen som dokumentasjon. Vurdering skal sammen med planarbeid danne grunnlag for neste års plan og utvikling av det pedagogiske arbeidet. Personalet vurderer fortløpende hverdagslivet, det sosiale samspillet, enkeltbarns trivsel og utvikling, og utvalgte emner og satsningsområder. Foreldrene vurderer barnehagens arbeid ved å delta på foreldrerådsmøte med vurdering som tema og ved å svare på kommunal brukerundersøkelse. De eldste barna kan gi uttrykk for sine synspunkter gjennom strukturerte barnesamtaler. Det vil bli laget en egen plan for vurdering høsten

27 PERSONALET OG BARNEGRUPPER Nordstad barnehage Kavlebruveien 4, 2312 Ottestad Tlf Fax Mail: Berit Skogvold Styrer 100% Musu Skallerud Renholder 50% Erik Dufseth vaktmester 27

28 PERSONALET OG BARNEGRUPPER SOLSTUA TLF: Tove Olsrud Pedagogisk leder 100% Jan Tore Johansen Assistent/ Barne og ungdomsarbeider 80% Inger Myhre Fredrikstad Barne og ungdomsarbeider 70% Kari Sletten Hansen Assistent 50% Nikolas Wasa Førskolelærer 2 (Vikar for Turid Solberg) 100% Lise Lundberg Hospitant 40% Kine Olstad Utplassert fra Storhamar vgs. 40% 28

29 TYTTEBÆRSTUA TLF: Mona Nilsen Pedagogisk leder 90% Evy Øien Barne og ungdomsarbeider 80% Kari Sletten Hansen Assistent 20% Marianne Haugsrud Assistent Barne og ungdomsarbeider 100% Inger Myhre Fredrikstad Barne og ungdomsarbeider 10% Lise Lundberg Hospitant 40% Silje Struperud Skansen Lærling 60% Kine Olstad Utplassert fra Storhamar vgs. 40% 29

30 PERSONALET OG BARNEGRUPPER BLÅBÆRSTUA TLF: Anne Lise Enger Pedagogisk leder 100% Linda Elisabeth Halvorsen Barne og ungdomsarbeider 100% Ann-Helen Aas Barne og ungdomsarbeider 80% Jan Tore Johansen Assistent/ Barne og ungdomsarbeider 20% Vivi Vardeberg Hansen Pedagogisk leder (Vikar for Anne Lise Enger) 80% Styrestedsfortreder 20% Silje Struperud Skansen Lærling 40% 30

31

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage Langtidsplan 2012-2014 Seljedalen barnehage INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 4 Felles retning for kommunale barnehager 4 Visjon og mål Vårt kommunikasjonsløfte 4 Våre verdier 5 Vår kompetanseforståelse

Detaljer

Årsplan 2014-2015. Navneberget barnehage

Årsplan 2014-2015. Navneberget barnehage Årsplan 2014-2015 Navneberget barnehage ÅRSPLAN FOR NAVNEBERGET BARNEHAGE Innhold Side Velkommen 2 Presentasjon av Virksomhet for barnehager 3 Felles regler for skoler og barnehager 4 Viktig å vite 5

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Fagerheim barnehage Årsplan 2012 2013 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for 2011-2012 Vurdering av

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 1 1. TROLLHAUGEN BARNEHAGE Trollhaugen barnehage er en 4 avdelings heldagsbarnehage. Barnehagen har til ca. 54 hele plasser for barn i alderen 0 5 år.

Detaljer

Årsplan 2014 2015. Skrellinga Kanvas-barnehage

Årsplan 2014 2015. Skrellinga Kanvas-barnehage Årsplan 2014 2015 Skrellinga Kanvas-barnehage Innhold Velkommen til Skrellinga Kanvas-barnehage Små barn, store muligheter Barnehagens mål Sosial kompetanse Barns medvirkning Fysisk læringsmiljø Observasjon/kartlegging

Detaljer

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15 ÅRSPLAN Annen Etasje barnehage 2014/15 INNHOLD s 1-3 s 4-19 s 19 s 20 S 22 Innledning, formål, visjon og serviceerklæring Annen Etasje som læringsarena Vår forståelse og prioritering av viktige områder

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013 2016 STINALØKKA KANVAS - BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN 2013 2016 STINALØKKA KANVAS - BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN 2013 2016 STINALØKKA KANVAS - BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE Hva er en virksomhetsplan s. 1 Presentasjon av Stinaløkka Kanvas-barnehage s. 2 Visjon og verdier s. 2 Årsoversikt s. 3 Læring

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 1. Formål... 4 2. Barnehagens innhold... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Rammeplanens fagområder... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 1.

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14 ÅRSPLAN Avdeling Velliveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE Forside. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4

Detaljer

Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR

Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR Visjon: Barnet i fokus. Verdier: Barnet skal møtes med respekt, aksept, tillit og tiltro. Ved alle handlinger som angår barn som foretas av myndigheter

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Informasjon om årsplan, mål og retningslinjer side 3. Presentasjon av barnehagen og personalet side 4.

Innholdsfortegnelse. Informasjon om årsplan, mål og retningslinjer side 3. Presentasjon av barnehagen og personalet side 4. Barnehageåret 2013/2014 Innholdsfortegnelse Informasjon om årsplan, mål og retningslinjer side 3 Presentasjon av barnehagen og personalet side 4 Dagsrytme side 5 Praktiske opplysninger side 6 Gjennomløpende

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

LANGTIDSPLAN Arna kyrkjelyd sin barnehage

LANGTIDSPLAN Arna kyrkjelyd sin barnehage LANGTIDSPLAN Arna kyrkjelyd sin barnehage 2012 2015 INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 3 Felles retning for BKF Barnehager 4 - Visjon og mål - Livssynsformål - Våre verdier - Samspillmetoden

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

Utdanningssektoren. Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014

Utdanningssektoren. Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014 Utdanningssektoren Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014 1 INNHOLD: INNHOLD:... 2 Innledning... 3 1.Barnehagens verdigrunnlag og oppgaver.... 4 1.1 Et likeverdig barnehagetilbud... 4 1.2 Barn og barndom...

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

Årsplan 2014-2015. Romedal barnehage

Årsplan 2014-2015. Romedal barnehage Årsplan 2014-2015 Romedal barnehage FORORD Vi ønsker barn, foreldre og ansatte velkommen til et nytt og godt barnehageår i 2014-15. Årsplanen er en oversikt over de planer og mål vi har for året, om hva

Detaljer

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Hans Øverlandsvei. Revidert 10.06.14

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Hans Øverlandsvei. Revidert 10.06.14 ÅRSPLAN Avdeling Hans Øverlandsvei Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FROLAND FRILUFTSBARNEHAGE 2014/2015

ÅRSPLAN FOR FROLAND FRILUFTSBARNEHAGE 2014/2015 ÅRSPLAN FOR FROLAND FRILUFTSBARNEHAGE 2014/2015 Innledning: Barns møte med naturen bringer tusenvis av spørsmål, opplevelser og utfordringer, som å smake, lukte, se, føle og snakke om det. Det er god næring

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

ÅRSPLAN FOR PORSHOLEN BARNEHAGE 2015-2016

ÅRSPLAN FOR PORSHOLEN BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN FOR PORSHOLEN BARNEHAGE 2015-2016 VISJON: VI GIR TANKENE VINGER OG FØTTENE RØTTER KONTAKTINFO: ADRESSE: Porsholen barnehage Porsmyrvn.35 4314 Sandnes Mail:porsholen.barnehage@sandnes.kommune.no

Detaljer