Prosjektplan. ansvar, Notodden Barnehagene i Notodden. aug. 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektplan. ansvar, Notodden 2014-15. Barnehagene i Notodden. aug. 2014"

Transkript

1 2: Barnehagene i Notodden Barns trivsel voksnes ansvar, Notodden aug

2 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Kunnskapsdepartement og Utdanningsdirektorat har de siste årene hatt fokus på å styrke og å videreutvikle barnehagene, både som pedagogiske institusjoner og som lærende organisasjoner (På udir.no står det mer om denne satsningen). Ny nasjonal kompetansehevingsstrategi for barnehagene er på trappene. I påvente av den nye strategi skal satsningen være på kompetanseheving for barnehagens ansatte og samtidig på å rekruttere nye, kvalifiserte medarbeidere og å beholde dem i barnehagen. Det er barnehageeiers oppgave å utvikle tiltakene. Det kan gjerne foregå i samarbeid med relevante kompetansemiljøer. Direktoratet oppfordrer kommunene til å samarbeide med universiteter og høgskoler for å utvikle kompetansetiltak som bygger på ny og forskningsbasert kunnskap på barnehagefeltet. Tiltakene skal være lokalt tilpasset. Hele personalet skal være involvert i tiltakene som foregår i den enkelte barnehage. Alternativt kan flere barnehager samarbeide om felles kompetansesatsning. På denne bakgrunn har Notodden kommune tatt initiativ til et kompetansehevingsprosjekt der alle barnehager (private og kommunale) i kommunen inviteres med. Målet med prosjektet at alle barnehager får mulighet til å gjennomgå sin lekekompetanse og praksis, som involverer hele personalet, men med en felles kursing for pedagogisk personell. Temaet er ansattes kompetanse og praksis tilknyttet barns trivsel og sosial kompetanse gjennom lek. Her har Terje Melaas, ved Høgskolen i Telemark, gjort et omfattende og forskningsbasert arbeid. Vi har vært heldige å fått Melaas til å gjennomføre dette prosjektet for barnehagene i Notodden. Som ramme for vårt prosjekt ligger veileder fra Utdanningsdirektoratet Barns trivsel voksnes ansvar. Så godt som alle barn går i dag i barnehagen, og de er der inntil 9 timer hver dag fra de er ett år gamle. Vi kan på mange måter si at barndommen er satt på institusjon. Barnets trivsel blir derfor en helt sentralt i hele barnehagetida. Direktoratets veileder har fokus på dette temaet, - barns trivsel og sosiale utvikling, og at dette er ansattes ansvar. I Terje Melaas sitt forsknings- og utviklingsarbeid er rolleleken i fokus. Med leken som briller ser Melaas på barns mulighet til vennskap og inkludering, konsentrasjonsevne/- mulighet og positive samværsformer (fravær av konflikt). Men leken kommer ikke alltid av seg selv. Det er personalets ansvar å starte, verne og videreutvikle leken, og å ha et Blikk for lek (Kommuneforlaget, 2013). Kompetanseheving og bevisstgjøring er derfor nødvendig. Prosjektet deles inn i planperioder. Prosjektplan 2 er en videreføring i prosjektets andre år, for barnehageåret Problemstilling og mål med prosjektet Visjon: Barnehagene anerkjennes som profesjonelle og attraktive institusjoner med høy kompetanse på barndom og lek. 2

3 Målgruppe Prosjektet retter seg i første rekke mot barnehagepersonell, men barna i barnehagen og også foreldrene vil være målgrupper for arbeidet. Problemstilling: Kan økt kompetanse om lek bedre barns trivsel og sosiale kompetanse i barnehagen? Prosjektets mål: Økt trivsel og sosial kompetanse for barna i barnehagen. Formål Effektmål: Resultatmål: Prosessmål 1) At personalet har en faglig forståelse og et fagspråk for lek. - Personalet har en felles faglig referanseramme. 2) At ansatte mener egen praksis for lek er god og tør å bli utfordret på dette. - Personalet har et fagspråk til felles forståelse. - Personalet har utfordret egen væremåte i forhold til lek. - Personalet er trygge på å motta og gi tilbakemeldinger om lek til/fra hverandre. - Lek har fått mer plass i alle typer møter i barnehagen. - Pedagogisk leder er tydeligere i sin lederrollen. - 2 x 3 kurs om lek og ledelse for pedagoger er gjennomført. - Indikator: Antall pedagoger og barnehager som har fulgt kursene. - Tilbudt og gjennomført veiledning. - Indikator: Antall gjennomførte veiledninger. - Tilbudt og gjennomført observasjon og analysemøter. - Indikator: Antall gjennomførte observasjoner (antall barnehager) og analysemøter. - Tilbudt og gjennomført veiledning. - Indikator: Antall gjennomførte veiledninger. - Personalet drøfter egen og andres lekepraksis. - Lek står på sakslista i personal-, avdelingsmøter ol., og drøfting gjengis i referater. - Personalet øker sin faglige kompetanse. - Felles faglig forståelse innad i organisasjonen. - Bedre dialog mellom barnehagene og mellom kommunale og private barnehager. - Barnehagene har økt sin kompetanse som lærende organisasjoner - Lek og lekeforståelse diskuteres i flere fora også utenfor barnehagen. - Økt forståelse og attraktivitet for barnehagelæreryrket. - Økt trygghet, åpenhet og refleksjon om egen praksis. - Økt trygghet og stolthet om kvalitet i barnehagene. - Styrket det faglige fellesskapet og økt trivsel på jobb blant ansatte. - Barnehagene har økt sin kompetanse som lærende organisasjoner - At fagnettverk på tvers av barnehagene kommer i stand. - Økt forståelse og attraktivitet for barnehagelæreryrket. - Læringsmiljøet gjenspeiler barnas lekeaktiviteter. - Pedagogisk leder fremmer sine ønsker med referanse til felles kompetanse innen lek (- om aktiviteter, planer, endringer i lekemiljø, dagsprogram ol.). - Læringsmiljøet endres jevnlig ut fra barnas lekeaktiviteter. - Indikator: Eksempler på endringer av læringsmiljøet, større eller mindre, som er begrunnet med tilrettelegging for lekeaktiviteter. 3

4 Formål Effektmål: Resultatmål: Prosessmål 3) At lek står sentralt i barnehagens samarbeid og samtaler med foreldre (om barnets utvikling) - Det oppleves naturlig å snakke om lek til foreldrene. - Det er gitt informasjon til foreldrene om prosjektet, lekens betydning og rolle i bl.a. planer og på foreldremøter. 4) At leken styrker barnets trivsel og sosiale kompetanse. - Det oppleves naturlig å ta opp barnets lekekompetanse i foreldresamtalen. - Det oppleves enkelt å informere foreldrene om f.eks. aktiviteter, endringer i læringsmiljøet og organisering av dagen med bakgrunn i lek. - Barn får utviklet konsentrasjonsevnen og evnen til å holde på med en aktivitet over tid. - Barnegruppen har færre konflikter. - Barn blir tryggere på seg selv, andre barn og voksne i barnehagen. - Barn får styrket sine evner til å inngå og styrke vennskap. - Barn blir flinkere på inkludering og anerkjennelse. - Det er gitt informasjon til foreldrene om prosjektet, lekens betydning og rolle i bl.a. planer og på foreldremøter. - Barnets lekekompetanse er fast sak i foreldresamtalen. - Barn er flinkere til å starte, verne og videreutvikle lek. - Barn får utvidet sitt lekerepertoar. - Barns lek avbrytes i mindre grad enn tidligere. - Barn lærer kjøreregler for god lek. - Barn lærer sosiale koder, kommunikasjon, språk og praktisk kunnskap. - Foreldre forventer dialog om lek og om eget barns lekekompetanse. - Foreldrene føler seg ivaretatt og deltagende. - Foreldrene forstår mer av barnehagens innhold og oppgaver og blir mer faglig interessert. - Foreldre har økt tillit til barnehagens kompetanse. - Barna får styrket sin identitet og selvforståelse. - Barna får et godt fundament i forhold til sosialisering og relasjonsbygging. - Barn lærer å bli kjent og å akseptere ulikheter. - Barn lærer medbestemmelse og demokrati. - Barn forstår roller og sammenhenger bedre. 1.3 Rammer Prosjektets ytre rammer er gitt i form av planperioder og økonomi. Vi antar at prosjektet vil vare ca 3 år, men forplikter oss kun til en planperiode (ett barnehageår) av gangen. Prosjektet forutsetter også ekstern finansiering. I hovedsak er dette knyttet til de årlige kompetansehevings-midlene via Fylkesmannen i Telemark. 2. OMFANG OG AVGRENSNING Det lages årlige prosjektplaner. Barnehageåret er å forstå som andre planperiode i prosjektet. Kostnadene følger budsjettåret. Kurs- og veiledningsdelen i fortsetter som første år, men i noe redusert omfang, - ett pedagogkurs og ett assistentkurs. I første planperiode ble gjennomført 2 observasjoner. I denne planperioden skal det gjennomføres 7 observasjoner. Kurs og observasjoner vil være et gratis tilbud (finansiert av kompetansehevingsmidlene) for barnehagene. Barnehagens bidrag vil defineres som egeninnsats, og tas fra planleggingstid og overtid. 4

5 Det er ønskelig at kurs og veiledningsdelen etter hvert leder over i et nettverksarbeid på tvers av barnehagene. Dette er imidlertid ikke en direkte del av prosjektet. I alt 13 av kommunens 15 barnehager deltar i prosjektet. 3. ORGANISERING 3.1 Prosjektledelse Prosjektansvarlig er Seksjon for oppvekst, Notodden kommune. Prosjektleder er Margrete Haga Lindeland. 3.2 Øvrige roller Det er Notodden kommune, seksjon for Oppvekst ved oppvekstsjefen som eier prosjektet, på vegne av alle barnehagene. Styrer for den enkelte deltagende barnehage vil være ansvarlig (og eier) for prosjektet i sin barnehage. Prosjektleder og styrere (fra deltagende barnehager), samt representant for PPT og Utdanningsforbundet vil utgjøre styringsgruppa. Deltagere: Alle barnehager i Notodden (kommunale og private) som melder seg på til kurs, veiledning og observasjon er å anse som deltagere i prosjektet. Prosjektet utføres/leveres av Høgskolen i Telemark, ved Terje Melaas (veileder) og Solveig Tokle (adm). 4. BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER 4.1 Beslutningspunkter Det bør kalles inn til følgende møter: Oppstartmøte i aug./sept. o Deltagere: Styringsgruppe og prosjektleder o Dokumentasjon: Prosjektplan og mål bør gjennomgås, og evt. justeres. Møte i tilknytning til midtveisvurdering, ca feb./mars o Deltagere: Oppvekstsjef, styringsgruppe, HIT/Melaas og prosjektleder o Dokumentasjon: Tilbakemelding fra tiltak styringsgruppe, HIT/Melaas og prosjektleder. Sluttvurdering i juni for å vurdere måloppnåelse, innspill til sluttrapport og evt. vurdere ny planperiode. o Deltagere: Oppvekstsjef, styringsgruppe og prosjektleder o Dokumentasjon: Tilbakemelding fra tiltak styringsgruppe, HIT/Melaas og prosjektleder. 4.2 Oppfølging Styringsgruppa møtes ellers når prosjektleder eller andre i gruppa mener det er behov. Ellers bør oppvekstsjef informeres løpende om framdrift i arbeidet. Alle deltagende barnehager gir en tilbakemelding til prosjektleder ved midtveisvurdering i feb./mars 2014 og sluttvurdering i juni Det skal skrives referater etter alle møter. Det skal skrives en enkelt sluttrapport ved avslutning av hver planperiode med tanke på måloppnåelse. 5

6 4.3 Milepæler Milepæler vil i hovedsak følge datoene for gjennomføring av tiltak: Kurs, veiledning observasjon og analyse, samt møter og vurderinger slik det er nevnt over. 5. RISIKOANALYSE OG KVALITETSSIKRING 5.1 Kritiske suksessfaktorer Prosjektet anser fire hovedfaktorer som kritiske suksessfaktorer. 1. Økonomi - Tildelingen av midler til prosjektet bevilges på årlig basis via Fylkesmannen. Forutsigbarheten i dette er relativt god, selv kan om vi ikke kan garantere at denne ordningen med kompetansehevingsmidler fra departementet fortsetter. - Den enkelte barnehage må bidra med egeninnsats. Det er trange økonomiske tider for barnehagene og dette gjør at bemanningen er på et minimum. Mange vil oppleve mangel på personell som så krevende at de ikke kan avsette tid til arbeidet. - Risikoen for at prosjektet stopper det kommende året som en konsekvens av økonomi er lite, men det er svært sannsynlig at enkelte barnehager ikke vil delta som en konsekvens av lav bemanning. 2. Tidkrevende og utfordrende - Deltagelse i prosjektet vil kreve tid og at man forplikter seg til å gå inn i en del vanskelige prosesser. Dette kan for mange oppleves som problematisk og krevende, og settes opp mot daglige utfordringer og drift. - Det er ikke sannsynlig at dette vil hindre prosjektet i å bli gjennomført, men vil kunne gjøre at noen vegrer seg fra å delta. 3. Forankring og medbestemmelse - Høsten 2012 og våren 2013 ble det arrangert to seminarer der Terje Melaas deltok. Melaas sitt arbeid anses å være godt kjent i kommunen, men ikke alle barnehagene har deltatt. For å holde kostnadene nede har vi valgt å ikke arrangere noen storsamling eller take off i prosjektet. - Muligheten for å få dette prosjektet til Notodden ble klart ganske seint på våren 2013 (Det var opprinnelig tenkt som prosjekt i Meaksmoen barnehage alene). Det har derfor manglet på medbestemmelse i forhold til valg av innhold og tema, evt også medbestemmelse i forhold til behovet for dette prosjektet. - Tiltakene i prosjektet er også i stor grad et ferdig opplegg fra kursholder. - Risikoen for at manglede forankring og medbestemmelse kan bli et problem for prosjektet er stor. Men prosjektet er fremmet som et tilbud og er så langt også blitt godt tatt imot. Det er derfor ikke grunn til å tro at det stopper arbeidet. 4. Aktualitet og motivasjon - Valg av tema, innhold eller forelesere kan av enkelte barnehager oppleves uaktuelt eller lite engasjerende. - Barnehager med lite fokus på pedagogikk og faglig innhold vil kanskje velge dette vekk. - Det er ikke sannsynlig at dette vil hindre prosjektet i å bli gjennomført, men vil kunne gjøre at noen barnehager ikke ønsker å delta. 6

7 5.2 Kvalitetssikring En av ideene bak prosjektet er at dette skal være et tilbud til alle, - slik at alle får en felles kompetanseplattform og en felles referanseramme. Selv om ingen av suksessfaktorene i seg selv vil kunne bidra til å stoppe prosjektet, vil de samlet kunne bety mye for utfallet av arbeidet. Prosjektet et tilbud barnehagen selv må velge. At prosjektet går over tid gjør også at barnehager som nøler kan melde seg på senere (gjelder ikke kursdelen). Det er likevel barnehager som vil kunne havne utenfor. Når det gjelder punkt 3 om forankring og medbestemmelse, er det beklagelig at ting gikk så fort fra start av. Kursene til pedagogene vil kunne ha effekt av å være take off for den enkelte barnehage. Erfaringer fra andre kommuner, deriblant Tinn, viser ellers at barnehagene har opplevd prosjektet som positivt og nyttig. Det er derfor å håpe at erfaringen fra tidligere arbeid kan gi nok inspirasjon til at flest mulig deltar. Men ettersom prosessen vil gå over flere år vil det bli mulighet for justering underveis. Det samme vil også gjelde for å motivere og aktualisere prosjektet. Her er det viktig at prosjektleder og styrere jobber aktivt med å informere og legge til rette. Kvaliteten på kurs og øvrige tiltak blir også viktige, samt at vi tar oss tid til å vurdere og evt. justere kursen underveis. Det er ellers å anbefale at barnehagen bruker tid til å lese seg opp på relevant litteratur, slik at motivasjon og engasjement kommer via flere kanaler. For første planperiode ble støtten fra Fylkesmannen noe høyere enn først antatt. Dette fordi Fylkesmannen lyste ut midler til kompetanseheving blant assistenter. Vi fikk innvilget prosjektstøtte herfra, ettersom prosjektet har en betydelig andel assistenter. Vi kunne også gjennomføre egne assistentkurs. Dette ekstra bidraget har betydd mye for gjennomføringsevnen til prosjektet, og har gjort at økonomisk egenandel har falt bort. 6. GJENNOMFØRING 6.1 Hovedaktiviteter I andre planperiode tilbyr følgende aktiviteter: Ett kurs for pedagoger og ett for assistenter (to alternative kvelder) 7 observasjon i barnehagen i arbeidstida Analysemøter oppfølging etter observasjon Veiledning etter ønske fra barnehagen 6.2 Tids- og ressursplaner 2014Protet har følgende plan 2014 September: - Styringsgruppa (alle bhg) 5. sept. Kl (Formannskapssalen) - Observasjon 1: Betania Uke 36: 2., 3. og 4. september. Analysemøte 4. sept - kveld Oktober: - Observasjon 2: Sætrebo Uke 40: 1., 2. og 3. oktober. Analysemøte 28. oktober. November: - Observasjon 3: Rygi 7

8 Uke 45: 4., 5. og 6. november Analysemøte 6. november - kveld - Pedagogkurs på kveld 4. og 5. nov. Sal 4-5 Desember : - Styringsgruppa (alle bhg) 3. des kl (Formannskapssalen) - Veiledning dato ikke klare 2015 Januar: - Observasjon 4: Villamoen Uke 2: 6., 7. og 8. jan. Analysemøte 8. jan Februar: - Observasjon 5: Toppen Uke 9: 23., 24., og 25. Analysemøte 25. februar - kveld - Assistentkurs på kveld 23. og 24. feb. Mars: - Observasjon 6: Tinnesmoen (1) Uke 12: 17., 18. og 19. mars Analysemøte 19. mars - kveld April: - Observasjon 7: Tinnesmoen (2) Uke 18: 28., 29. og 30. april Analysemøte 30. april - kveld - Styringsgruppa (alle bhg) 30. april kl ØKONOMI Kostnadsramme for prosjektet er, i hht tilbud fra Høgskolen i Telemark ( ), NOK ,-. Kostnadene er inkludert reisetid. Reiseutgifter og kost kommer i tillegg. Det er for 2014 mottatt kr ,- fra Midler til kompetanseutvikling på barnehageområdet 2014 og kr ,- fra Midler til kompetanseutvikling. Barnehagefaglig grunnkompetanse for barnehageassistenter for Det er for 1. Halvår 2014 utbetralt kr ,- til Høgskolen i Telemark. Det vil bli søkt om ytterligere midler fra Fylkesmannen. Ved at prosjektet mottok støtte fra kompetansehevingsmidler til assistenter har det ikke vært nødvendig med en økonomisk egenandel fra den enkelte deltaker-barnehage. 8. KONTRAKTER OG AVTALER Det skal inngås avtale med Høgskolen i Telemark i forhold til kjøp av veileder- og kurstjenestene før prosjektet starter. 8

9 Deltagelse fra den enkelte barnehage skjer i forbindelse med påmelding til de ulike aktiviteter. For observasjon og analyser er barnehagen selv ansvarlig for at avtale overholdes. Dersom ikke annet er avtalt gjelder dette også økonomisk ansvarlig. 8. LITTERATUR Kunnskapsdepartementet (2011): Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Oslo: Kunnskapsdepartementet. Kunnskapsdepartementet (2013): Kompetanse for framtidens barnehage strategi kompetanse og rekruttering Oslo: Kunnskapsdepartementet. Melaas, T. (2014): Kampen om leken ansvar og muligheter i barnehagen. Oslo: Kommuneforlaget. Melaas, T. (2013): Blikk for lek i barnehagen starte verne og videreutvikle. Oslo: Kommuneforlaget. NOU 2012:1 Til barnas beste. Ny lovgiving for barnehagen. Øie-utvalget Utdanningsdirektoratet (2012): Barns lek voksnes ansvar. Forebyggende arbeid mot mobbing starter i barnehagen. Oslo: Utdanningdirektoratet. Verken skole eller sykehus vil ha vansker med å definere sine kjerneoppgave? I barnehagen vil både ansatte, foreldre og barna selv nok si at det er leken som er mest sentral. Spør man læreren om hva læring er, havner man lett ut i en faglig og filosofisk debatt om temaet. I barnehagen går samtalen om lek fortere tom.? Alle vet at lek er viktig for barn, men herfra og til en allmenn interesse for barns ulike former for lek, om hva som kjenner tegner god eller dårlig lek eller om lekens betydning i sosial og emosjonell utvikling, dit er veien fortsatt lang. 9

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013 Vennskap og deltakelse Bokmål Kompetansesatsing 2013 Vennskap og deltakelse Utdanningsdirektoratet viderefører kompetansesatsingen Vennskap og deltakelse

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I EIGERSUND KOMMUNES BARNEHAGER

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I EIGERSUND KOMMUNES BARNEHAGER PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I EIGERSUND KOMMUNES BARNEHAGER 2012 2016 Vedtatt plan pr 23.11.2012 ved Irene Skadberg, Margrethe Seim og Steinar Støle INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... side 3 STATUS I EIGERSUND

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Verdens fineste stilling er ledig! - Vi har en jobb å gjøre. Hvem skal gjøre hva? Rekrutteringskonferanse i Østfold, 9. april 2014

Verdens fineste stilling er ledig! - Vi har en jobb å gjøre. Hvem skal gjøre hva? Rekrutteringskonferanse i Østfold, 9. april 2014 Verdens fineste stilling er ledig! - Vi har en jobb å gjøre. Hvem skal gjøre hva? Rekrutteringskonferanse i Østfold, 9. april 2014 Stortinget Utdanningsdirektoratet opererer langs to akser 2 Sektoraksen

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Kompetanse for fremtidens barnehage

Kompetanse for fremtidens barnehage Skole- og barnehageetaten Sandefjordsbarnehagene Kompetanse for fremtidens barnehage Kompetanseplan for Sandefjordsbarnehagene Kommunale og private barnehager 2015-2020 1 2 Innholdsfortegnelse Innledning...5

Detaljer

Sluttrapport. Motivasjonsløftet fra ufaglært til faglært helsefagarbeidere i Vesterålen

Sluttrapport. Motivasjonsløftet fra ufaglært til faglært helsefagarbeidere i Vesterålen Motivasjonsprosjekt for kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Sortland, Lødingen og Øksnes Sluttrapport Motivasjonsløftet fra ufaglært til faglært helsefagarbeidere i Vesterålen 1. SAMMENDRAG Prosjektet Motivasjonsløftet

Detaljer

Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene

Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2015-2016 Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene Den som slutter å bli bedre slutter å være bra Vennesla kommune Kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2015-2016 1 Nasjonal strategi: Kompetanse

Detaljer

Kvalitet alles ansvar

Kvalitet alles ansvar Kvalitet alles ansvar * Strategi for kompetanseheving i Notoddenbarnehagene 2014 2020 * Tiltaksplan for kompetanseheving i Notoddenbarnehagene 2014-2017 Notodden, juni 2014 1 Strategi for kompetanseheving

Detaljer

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1.3 Fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver... 4 1.4 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan barnehagene i Longyearbyen

Kompetanseutviklingsplan barnehagene i Longyearbyen Kompetanseutviklingsplan barnehagene i Longyearbyen Vedtatt av Styret for Oppvekstforetaket KF 8.november 2013 Innhold Mål:... 2 1. Krav til alle som skal jobbe med barn ved barnehagene i Longyearbyen:...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Dette er metaforen for vår måte å tenke på. Dere kan lese mer om den i ideologien vår eller på www.basmobakken.

Innholdsfortegnelse. Dette er metaforen for vår måte å tenke på. Dere kan lese mer om den i ideologien vår eller på www.basmobakken. Innholdsfortegnelse Innledning s. 2 Årets satsing s. 3 Lek s. 4 Læring s. 5 Pedagogisk dokumentasjon s. 7 Overgang barnehage - skole s. 8 Årshjul 2013 / 2014 s. 9 Dette er metaforen for vår måte å tenke

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen 1 FUBs kvalitetsdokument Kvalitet i barnehagen Innledning Barna er det viktigste vi har. Foreldrene er barnas viktigste ressurs og den viktigste samarbeidspartneren for barnehagen. Foreldrenes innflytelse

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan Venåsløkka barnehage 2012-2013 Forord Vi fortsetter arbeidet med den nye årsplanmalen som har sitt utspring i «Kvalitetutviklingsplanen». Vår årsplan har samme inndeling som den. Hvert kapittel

Detaljer

Kravspesifikasjon til pilotprosjektet

Kravspesifikasjon til pilotprosjektet Kravspesifikasjon til pilotprosjektet Utvikling av barnehagen som lærende organisasjon og arena for kompetanseheving for ansatte og studenter Bakgrunn Utdanningsdirektoratet ønsker å igangsette et pilotprosjekt

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Forskning viser at barnehagebarn med godt språkmiljø har bedre forutsetninger ved skolestart enn barn uten et godt barnehagetilbud.

PROSJEKTPLAN. Forskning viser at barnehagebarn med godt språkmiljø har bedre forutsetninger ved skolestart enn barn uten et godt barnehagetilbud. PROSJEKTPLAN. Fase: Hovedprosjekt. Navn: 1. MÅL OG RAMMER. 1.1. Bakgrunn. Selve bakgrunnen for prosjektet bunner i Statlige føringer. I Stortings melding nr 16, 23 og 41. Der de legger vekt på hvor viktig

Detaljer

2015-2016 KOMPETANSEPLAN FOR SANDEFJORDSBARNEHAGENE

2015-2016 KOMPETANSEPLAN FOR SANDEFJORDSBARNEHAGENE Skole- og barnehageetaten Sandefjordsbarnehagene 2015-2016 KOMPETANSEPLAN FOR SANDEFJORDSBARNEHAGENE Kompetanse for fremtidens barnehage Innledning Basert på Kunnskapsdepartementets dokument Kompetanse

Detaljer

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Det som blir det gjennomgående temaet dette barnehageåret er mer et resultat av endrede rammebetingelser enn et tema ut fra det pedagogiske innholdet.

Detaljer

STRATEGI FOR ØKT KVALITET I BARNEHAGE ØVRE EIKER KOMMUNE

STRATEGI FOR ØKT KVALITET I BARNEHAGE ØVRE EIKER KOMMUNE STRATEGI FOR ØKT KVALITET I BARNEHAGE ØVRE EIKER KOMMUNE KOMPETANSE FOR FRAMTIDA Barnehagene i Øvre Eiker 1 2 STRATEGI FOR ØKT KVALITET I BARNEHAGE Visjon og mål for barnehagene i Øvre Eiker: KOMPETANSE

Detaljer

nå!!! :/ Kløfta barnehage. Visjon. En god barndom for alle barn Henviser også til Styringsdokumentet 2011-2014 for de Kommunale Barnehagene.

nå!!! :/ Kløfta barnehage. Visjon. En god barndom for alle barn Henviser også til Styringsdokumentet 2011-2014 for de Kommunale Barnehagene. ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014. nå!!! :/ Kløfta barnehage. Visjon. En god barndom for alle barn Henviser også til Styringsdokumentet 2011-2014 for de Kommunale Barnehagene. 1 Årsplanens innhold. Side

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser Kvalitetsutviklingsplan for kongsbergbarnehagene 2010 2014 Forord Alle barnehager innen kommunens grenser er en viktig del av kongsbergsamfunnet. Kommunestyret har fastsatt en kommuneplan som ved sin visjon

Detaljer

Lærende nettverk i friluft. Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere

Lærende nettverk i friluft. Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere Lærende nettverk i friluft Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere Friluftsrådet Sør fungerer som nettverkskoordinator for prosjektet «Lærende nettverk i friluft

Detaljer

Kurs barnehage/sfo. Inger Marie Højdahl Hege Øhrn

Kurs barnehage/sfo. Inger Marie Højdahl Hege Øhrn Kurs barnehage/sfo Inger Marie Højdahl Hege Øhrn KF Personal spesielt tilpasset kommunal sektor KS Personalhåndbok Temainngang Rundskriv (alle rundskriv KS har gitt ut) Avtaler (gjeldende og historiske

Detaljer

Øke personalets bevissthet og kunnskap rundt samspill og tilknytning.

Øke personalets bevissthet og kunnskap rundt samspill og tilknytning. PEDAGOGISK RELASJONSKOMPETANSE I GYLDENPRIS BARNEHAGE 2012 Bakgrunn Gyldenpris har alltid hatt et stort fokus på omsorg og nære relasjoner i barnehagen. Personalet har vært bevisst sin rolle i forhold

Detaljer

SVARVERUD BARNEHAGE. En hånd å holde i. et fang å sitte på i en eventyrlig verden

SVARVERUD BARNEHAGE. En hånd å holde i. et fang å sitte på i en eventyrlig verden SVARVERUD BARNEHAGE En hånd å holde i et fang å sitte på i en eventyrlig verden ÅRSPLAN 2013-2014 PRESENTASJON AV BARNEHAGEN: Svarverud barnehage er kommunens eldste barnehage med en stor og spennende

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2014 / 2015. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Kommunikasjon og språk. Lokal rammeplan for barnehagene i Levanger kommune 2006-2010

Kommunikasjon og språk. Lokal rammeplan for barnehagene i Levanger kommune 2006-2010 Kommunikasjon og språk Lokal rammeplan for barnehagene i Levanger kommune 2006-2010 INNHOLD 1. INNLEDNING 3 2. FORMÅL 3. HOVEDSATSNINGSOMRÅDE 5. PLANLEGGING 7 5. VURDERING OG DOKUMENTASJON 8 6. KOMPETANSEHEVING

Detaljer

VURDERING FOR LÆRING

VURDERING FOR LÆRING Plan for hovedprosjekt ved Seksjon for oppvekst, Notodden kommune 01.02.13 20.06.14: VURDERING FOR LÆRING I Notodden deltar alle grunnskolene i satsingen, og alle lærerne er med! Om gjess - og samarbeid:

Detaljer

Fase: Forprosjekt Navn: Overgang barnehage / skole

Fase: Forprosjekt Navn: Overgang barnehage / skole Fase: Navn: Overgang barnehage / skole 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn FM i Oppland har i år gitt klare føringer på at fokus på tidlig intervenering, sett i forhold til læringsutbytte skal prioriteres. SØVN

Detaljer

MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE. Foresattes navn. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder

MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE. Foresattes navn. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE Barnets navn.. Født Foresattes navn. Tlf. privat. Tlf. jobb. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder Andre samarbeidspartnere. Vi inngår

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage

Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage Innholdsfortegnelse 1. Overordnede kommunale mål... 2 2. Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 3. Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål... 6

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Prosjektplan. for felles overbygning for veilagene på Blefjell. Vegforum Blefjell (arb.tittel)

Prosjektplan. for felles overbygning for veilagene på Blefjell. Vegforum Blefjell (arb.tittel) ArealKonsult AS Prosjektplan for felles overbygning for veilagene på Blefjell Vegforum Blefjell (arb.tittel) Prosjektplan.rtf 1 Innholdsfortegnelse... 1 Prosjektplan... 1 Innholdsfortegnelse... 2 1. Mål

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan Hvittingfoss barnehage Barnehageåret 2012 / 2013 Barnehageåret 2012 / 2013 Hvittingfoss barnehage 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er

Detaljer

Bakgrunnsdokument ved prosjektstart

Bakgrunnsdokument ved prosjektstart Bakgrunnsdokument ved prosjektstart August 2014 1 Hva er Agderprosjektet? Agderprosjektet er et nytt forsknings- og utviklingsprosjekt som sikter mot å frembringe ny kunnskap om hva som er viktig innhold

Detaljer

Innhold DEL I: HVA ER BARNEHAGEKVALITET? KAPITTEL 1 KAPITTEL 2

Innhold DEL I: HVA ER BARNEHAGEKVALITET? KAPITTEL 1 KAPITTEL 2 Innhold DEL I: HVA ER BARNEHAGEKVALITET? KAPITTEL 1 Hvorfor er barnehagekvaliteten kommet i fokus?............ 17 Økt oppmerksomhet på kvalitet i vårt samfunn........ 17 St.meld.nr. 27 (1999 2000) Barnehager

Detaljer

Etter- og videreutdanning

Etter- og videreutdanning Etter- og videreutdanning 2013/ 2014 v/ Studieleder Marianne Hatlem og Leder SKUT Morten Skaug 1 Ulike veier til kompetanseutvikling med HIØ- SKUT 1. Åpne studier på kveldstid/ helger/ delvis nettbasert

Detaljer

Drammen - Norges beste barnehage

Drammen - Norges beste barnehage Drammen - Norges beste barnehage Prosjektbeskrivelse 2013 Barnehagene i Drammen Forankring av prosjektet Bakgrunn 2012 -Bystyret Vedtatt opprettet i forbindelse med økonomiplanen 2012-15 Mars 2013 - Bystyret

Detaljer

Kompetanseplan 2011-2014

Kompetanseplan 2011-2014 Kompetanseplan 2011-2014 Strategi for kompetanseheving med tiltak 2011 Barnehageseksjonen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Innledning. 1.1. Plangrunnlag 1.2. Læringsarenaer i Sørum kommune og barnehageseksjonen

Detaljer

Sørtrønderske barnehager og skoler: Muligheter og utfordringer ut fra dagens situasjon

Sørtrønderske barnehager og skoler: Muligheter og utfordringer ut fra dagens situasjon Sørtrønderske barnehager og skoler: Muligheter og utfordringer ut fra dagens situasjon 26. mars 2014 Lasse Arntsen Utdanningsdirektør Fylkesmannen i Sør-Trøndelag HVORFOR TRENGER VI BARNEHAGE? HVORFOR

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

OVERORDNET KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN. for barnehagene i Vennesla INNHOLD. Hvorfor. Hvordan. Kalender

OVERORDNET KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN. for barnehagene i Vennesla INNHOLD. Hvorfor. Hvordan. Kalender OVERORDNET KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN for barnehagene i Vennesla INNHOLD Hvorfor Hvem Hvordan Hva Kalender HVORFOR? Hvorfor skal det drives kompetanseutvikling for barnehageansatte i Vennesla? En overordnet

Detaljer

Foreldremøte 26.09.13. Velkommen

Foreldremøte 26.09.13. Velkommen Foreldremøte 26.09.13 Velkommen Årsplan Halvårsplan Praktisk informasjon Å skape vennskap Å SKAPE VENNSKAP FILM Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver sier: At barnehagen skal tilby barna et omsorgs-

Detaljer

Kompetanse i barnehagen

Kompetanse i barnehagen Kompetanse i barnehagen Strategisk plan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren for Lyngen kommune 2014-2017 INNHOLD INNHOLD... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Visjon for barnehagene i Lyngen kommune...

Detaljer

Kompetanseplan 2010-2013

Kompetanseplan 2010-2013 Kompetanseplan 2010-2013 Strategi for kompetanseheving med tiltak 2010 Barnehageseksjonen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Innledning. 1.1. Plangrunnlag 1.2. Læringsarenaer i Sørum kommune og barnehageseksjonen

Detaljer

Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011

Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011 Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011 1 Om tilstandsrapporten Ikke lovpålagt, men nødvendig for å få faktakunnskap og for å utvikle sektoren på en god måte. Innhold er drøftet med styrere

Detaljer

Høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet Steinkjer

Høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet Steinkjer Steinkjer Dato 15.09.2011 19.09.2011 Vår referanse Vår saksbehandler Monica Rakvåg Direkte telefon 99788161 Nytt arbeidsgiverdokument i Steinkjer kommune, Høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet Steinkjer

Detaljer

nå!!! :/ Kløfta barnehage. Visjon. En god barndom for alle barn Henviser også til Styringsdokumentet 2014-2017 for de Kommunale Barnehagene.

nå!!! :/ Kløfta barnehage. Visjon. En god barndom for alle barn Henviser også til Styringsdokumentet 2014-2017 for de Kommunale Barnehagene. ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015. nå!!! :/ Kløfta barnehage. Visjon. En god barndom for alle barn Henviser også til Styringsdokumentet 2014-2017 for de Kommunale Barnehagene. 1 Årsplanens innhold. Side

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim 73 93 19 38/ 73 55 16 77 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage

Detaljer

Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving

Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving Sluttrapport sendes prosjektleder Christine N. Evensen: cne@ks.no innen den 15.juni 2013 Dato for utfylling 1.

Detaljer

Årsrapportering pulje 1 Saman om ein betre kommune

Årsrapportering pulje 1 Saman om ein betre kommune Årsrapportering pulje 1 Saman om ein betre kommune Frist for rapportering 1. februar. Vi anbefaler at dere gjennomgår og fyller ut skjemaet i styringsgruppen/prosjektgruppen eller annet egnet fora. På

Detaljer

Barnehagen som utdanning

Barnehagen som utdanning Barnehagen som utdanning Arbeid med revidering av rammeplanen 2013/14 Utdanningsforbundet Vest-Agder, kurs 07.10.13 -Kristin Vasvik Håland Rammeplangruppa (RPG) - sammensetting - Elin Eriksen Ødegaard

Detaljer

Rapportering av prosjekt kompetanseutviklingsarbeid i barnehagen

Rapportering av prosjekt kompetanseutviklingsarbeid i barnehagen Nettverk for fokusbarnehager flerspråklige barn Rapportering av prosjekt kompetanseutviklingsarbeid i barnehagen Barnehage ( namn, adresse, kommune og fylke) Storgaten barnehage, Storgaten 46, 4876 Grimstad,

Detaljer

Barnehage ett år i Utdanningsdirektoratet. Kontaktmøte i Morgedal 6.desember 2012

Barnehage ett år i Utdanningsdirektoratet. Kontaktmøte i Morgedal 6.desember 2012 Barnehage ett år i Utdanningsdirektoratet Kontaktmøte i Morgedal 6.desember 2012 Prop 1 S: Mål for bgh Retten til barnehageplass blir innfridd Likeverdig og høg kvalitet i alle barnehagar Alle barnehagar

Detaljer

Kvalitetssystem for barnehagetjenesten i Søndre Land

Kvalitetssystem for barnehagetjenesten i Søndre Land Kvalitetssystem for barnehagene Side 1 Dato... 21.11.2012 Vår Ref... KÅB-12545/12 Arkiv... A10 Saksnr... 12/1747 Deres Ref... Kvalitetssystem for barnehagetjenesten i Søndre Land 1. Innledning Kommunen

Detaljer

God læring for alle!

God læring for alle! Pedagogisk utviklingsplan for Eidsbergskolen 2012 2016 God læring for alle! 19.09.2012 Innholdsfortegnelse: Pedagogisk utviklingsplan... 1 Innledning:... 2 Forankring i kommuneplanen for Eidsberg:... 3

Detaljer

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT:

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: MÅLTALL, NØKKELINDIKATORER OG RAPPORTERING Vedtatt av styringsgruppen 17. 02. 2010 1. Mål med delprosjektet

Detaljer

PLAN FOR ET SYSTEMATISK SPRÅKTILBUD SISTE ÅR FØR SKOLESTART

PLAN FOR ET SYSTEMATISK SPRÅKTILBUD SISTE ÅR FØR SKOLESTART 1 PLAN FOR ET SYSTEMATISK SPRÅKTILBUD SISTE ÅR FØR SKOLESTART Planen er forankret i Moss kommunes økonomiplan 2011-2014: Alle barn i Moss kommunes barnehager skal fra 2011 ha et systematisk språktilbud

Detaljer

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT:

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: SAMMENHENG OG SAMARBEID MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Vedtatt av styringsgruppen 17. 02. 2011 1. Mål

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Program for nyutdannede/nytilsatte pedagoger i barnehage og skole i Inderøy.

Program for nyutdannede/nytilsatte pedagoger i barnehage og skole i Inderøy. Program for nyutdannede/nytilsatte pedagoger i barnehage og skole i Inderøy. KS, Kommunenes Sentralforbund og Kunnskapsdepartementet skrev 5. februar 2009 under en avtale om veiledning av nytilsatte nyutdannede

Detaljer

TILTAKSDEL: Barnehagens rom MÅL 1. Barnehagen skal skape et læringsmiljø som legger vekt på barn trivsel

TILTAKSDEL: Barnehagens rom MÅL 1. Barnehagen skal skape et læringsmiljø som legger vekt på barn trivsel TILTAKSDEL: Barnehagens rom MÅL 1. Barnehagen skal skape et læringsmiljø som legger vekt på barn trivsel Læringsmiljøet skal inspirere til forskning, leik, kreativitet og selvstendighet Barna skal delta

Detaljer

Lov om barnehager, 13, prioritet ved opptak: Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage.

Lov om barnehager, 13, prioritet ved opptak: Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. VERDAL KOMMUNE Lov om barnehager, 13, prioritet ved opptak: Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet

Detaljer

Vardekroken 3 Barnehagens E-post. kitt@kvisle.no

Vardekroken 3 Barnehagens E-post. kitt@kvisle.no ULLENSAKER kommune Kroken familiebarnehage Vardekroken 3 2054 MOGREINA Vår ref: (Oppgis ved svar) Deres ref: Dato 2010/2592-21 29.10.2015 Rapport fra tilsyn i Kroken familiebarnehage Tilsyn er en viktig

Detaljer

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Skisse til forprosjekt Mandat: Utarbeide en prosjektplan for forebygging av sykefravær

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier

Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier Ressursgruppe for skoleeier: Kommunale skoleeiere i satsingen Vurdering for læring (2014-2017) PULJE 6 Rådgiver skoleeier: Marianne Støa Pedagogisk

Detaljer

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere.

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere. Denne årsplanen bygger på formålsparagrafen for barnehager (barnehageloven 1), og er en del av planverket i Haga barnehage. Planen er godkjent som årsplan sammen med pedagogisk plan for personalet av SU

Detaljer

Ny ordning for å søke pedagogiske utviklingsmidler til skolene

Ny ordning for å søke pedagogiske utviklingsmidler til skolene Til skolen Rundskriv S 26-2015 Oslo, 16.12.2015 Ny ordning for å søke pedagogiske utviklingsmidler til skolene Vi viser til rundskriv 14/15 fra Folkehøgskolerådet. NKF har i samråd med FHF blitt enig om

Detaljer

Alle med. En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage

Alle med. En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage Alle med En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage Vår barnehage består av barn i alderen 1 til 5 år. Den er preget av mangfold og ulikheter. Hvert enkelt barn skal bli ivaretatt

Detaljer

Dato: 22.05.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/49 Line Brandt, enhetsleder 323.0

Dato: 22.05.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/49 Line Brandt, enhetsleder 323.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.05.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/49 Line Brandt, enhetsleder 323.0 Saksgang Utvalg Møtedato Barne- og ungdomsrådet 04.06.2013 Barne- og ungekomiteen

Detaljer

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Båly barnehage LINDESNES KOMMUNE

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Båly barnehage LINDESNES KOMMUNE Virksomhetsplan for Båly barnehage 2014 2017 LINDESNES KOMMUNE Innhold: 1. Bakgrunn 2. Kommuneplanens mål og verdier 3. Etatsplanens føringer 4. Enhetens fokusområder 5. Handlingsprogram Vedlegg: Plan

Detaljer

Prosjektplan: Barnehageplan 2012-2016. Tema: Utarbeide barnehageplan for perioden 2012-2016

Prosjektplan: Barnehageplan 2012-2016. Tema: Utarbeide barnehageplan for perioden 2012-2016 Prosjektplan: Barnehageplan 2012-2016 Prosjektplan Tema: Utarbeide barnehageplan for perioden 2012-2016 Kort innledning: Det er utarbeidet en barnehageplan som gjelder for perioden 2007 2011. Det skal

Detaljer

KOMPETANSEPLAN BARNEHAGESEKTOREN I NORD ØSTERDAL 2014-2016

KOMPETANSEPLAN BARNEHAGESEKTOREN I NORD ØSTERDAL 2014-2016 KOMPETANSEPLAN BARNEHAGESEKTOREN I NORD ØSTERDAL 2014-2016 1. BAKGRUNN /INNLEDNING Kommunene i Nord Østerdal samarbeider om kompetanseutvikling og utviklingsarbeid på barnehageområdet. Nord-Østerdal består

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken (Dks) i Oslo kommune ble startet i 2006, og er et prosjekt som baserer seg på skolenes egne kunst-

Detaljer

LIKE MULIGHETER BERGER BARNEHAGE

LIKE MULIGHETER BERGER BARNEHAGE LIKE MULIGHETER BERGER BARNEHAGE Tema: Likestilling og likeverd i praktiskpedagogisk arbeid i barnehagen Deltagere: Hele personalet i barnehagene i Rykkinn område. Rykkinn område består av barnehagene:

Detaljer

Steinrøysa barnehage en verden full av opplevelser ÅRSPLAN 2015/2016

Steinrøysa barnehage en verden full av opplevelser ÅRSPLAN 2015/2016 Steinrøysa barnehage en verden full av opplevelser ÅRSPLAN 2015/2016 Årsplanen skal gi en oversikt over mål, innhold og arbeidsmåter i barnehagen. Den fungerer som et arbeidsredskap for personalet, og

Detaljer

Trivsel + læring = sant

Trivsel + læring = sant Trivsel + læring = sant 1 En liten film fra hverdagen 2 Visjonen til Gran Ungdomsskole ALLE SOM HAR SITT VIRKE VED GRAN UNGDOMSSKOLE SKAL KUNNE GÅ HJEM HVER DAG MED MINST EN OPPLEVELSE AV MESTRING. 3 Skolekultur

Detaljer

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen - et verktøy for refleksjon og utvikling INNLEDNING Dette heftet inneholder kjennetegn ved god læringsledelse. Det tar utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets

Detaljer

LOKAL HANDLINGSPLAN FOR SOSIAL KOMPETANSE OG MOT MOBBING

LOKAL HANDLINGSPLAN FOR SOSIAL KOMPETANSE OG MOT MOBBING Byrådsavdeling for utdanning Sør-Tromsøya barnehager LOKAL HANDLINGSPLAN FOR SOSIAL KOMPETANSE OG MOT MOBBING 1. Hovedmål Barns trivsel voksnes ansvar I Sør-Tromsøya barnehager har vi nulltoleranse mot

Detaljer

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT Prosjektnamn: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Start: 010407 Slutt: 311207 Helge Møller, Reisemål Hardanger Fjord AS Venatio AS v/ Tom Nøvik 1. Bakgrunn og hensikt De fleste reiselivsdestinasjonene i

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu Høsten 2012

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu Høsten 2012 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu Høsten 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2012 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise

Detaljer

Å skape vennskap Ifølge Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver skal barnehagen tilby barna et omsorgs- og læringsmiljø som er til barnas beste. Å gi barn mulighet til å ta imot og gi omsorg er grunnlaget

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

Velkommen til samling for kommunens barnehagemyndighet! Scandic Elgstua 24. 25. mars 2015

Velkommen til samling for kommunens barnehagemyndighet! Scandic Elgstua 24. 25. mars 2015 Velkommen til samling for kommunens barnehagemyndighet! Scandic Elgstua 24. 25. mars 2015 Dette skrev vi i invitasjonen om målet for samlinga: Sikre helhet og sammenheng mellom lokale planer og behov

Detaljer

PROSJEKTPLAN. FORPROSJEKT FOR ØRIN INDUSTRIOMRÅDE. UTREDNING OM AREALBRUK OG OPPARBEIDELSE.

PROSJEKTPLAN. FORPROSJEKT FOR ØRIN INDUSTRIOMRÅDE. UTREDNING OM AREALBRUK OG OPPARBEIDELSE. PROSJEKTPLAN. FORPROSJEKT FOR ØRIN INDUSTRIOMRÅDE. UTREDNING OM AREALBRUK OG OPPARBEIDELSE. Saksnr. - Arkivkode: 00/00228 - K53 Dat. oktober 2002. Innholdsfortegnelse 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn 1.2

Detaljer

Årsplan Tislegård barnehage

Årsplan Tislegård barnehage Årsplan 2014-2015 Forord Vi har lagt bak oss et barnehageår med mange gode og faglige prosesser som vil følge oss inn i det nye barnehageåret. Dere vil derfor kjenne igjen mål og arbeidsmetoder fra forrige

Detaljer

Presentasjon ved barnehagekonferanse Høgskolen i Østfold 4. mai 2012 Anne-Lise Arnesen anne-lise.arnesen@hiof.no

Presentasjon ved barnehagekonferanse Høgskolen i Østfold 4. mai 2012 Anne-Lise Arnesen anne-lise.arnesen@hiof.no Presentasjon ved barnehagekonferanse Høgskolen i Østfold 4. mai 2012 Anne-Lise Arnesen anne-lise.arnesen@hiof.no Prosjekt: Barnehagens arbeid for inkludering av barn med nedsatt funksjonsevne i profesjonsperspektiv

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015-2020

VIRKSOMHETSPLAN 2015-2020 VIRKSOMHETSPLAN 2015-2020 AHUS BARNEHAGENE Vi har tid til undring, utfordring og utvikling sammen med ditt barn! Hvem er AHUS barnehagene? Akershus universitetssykehus eier og driver 5 personal barnehager

Detaljer

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen 12. Desember 2005 Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen Prosjektet Fysisk aktivitet og måltider i skolen Fysisk aktivitet i Strategi for kompetanseutvikling

Detaljer

Med spent forventning... Sjekkliste for en god overgang fra barnehage til skole

Med spent forventning... Sjekkliste for en god overgang fra barnehage til skole Med spent forventning... Sjekkliste for en god overgang fra barnehage til skole Med spent forventning... Skolestart er en stor begivenhet i alle barns liv. De aller fleste barn og foreldre ser frem til

Detaljer

Flerspråklig arbeid. i barnehagen. Tospråklig assistanse Samarbeid Kompetanseutvikling. NAFO-konferanse Oslo, 14.September 2012

Flerspråklig arbeid. i barnehagen. Tospråklig assistanse Samarbeid Kompetanseutvikling. NAFO-konferanse Oslo, 14.September 2012 Flerspråklig arbeid i barnehagen Tospråklig assistanse Samarbeid Kompetanseutvikling NAFO-konferanse Oslo, 14.September 2012 Denne dagen skal handle om Hvordan barnehagen kan støtte flerspråklige barns

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken (Dks) i Oslo kommune er et prosjekt som ble startet i 2006. Prosjektet er basert på skolens eget kunst-

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer