Prosjektplan. ansvar, Notodden Barnehagene i Notodden. aug. 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektplan. ansvar, Notodden 2014-15. Barnehagene i Notodden. aug. 2014"

Transkript

1 2: Barnehagene i Notodden Barns trivsel voksnes ansvar, Notodden aug

2 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Kunnskapsdepartement og Utdanningsdirektorat har de siste årene hatt fokus på å styrke og å videreutvikle barnehagene, både som pedagogiske institusjoner og som lærende organisasjoner (På udir.no står det mer om denne satsningen). Ny nasjonal kompetansehevingsstrategi for barnehagene er på trappene. I påvente av den nye strategi skal satsningen være på kompetanseheving for barnehagens ansatte og samtidig på å rekruttere nye, kvalifiserte medarbeidere og å beholde dem i barnehagen. Det er barnehageeiers oppgave å utvikle tiltakene. Det kan gjerne foregå i samarbeid med relevante kompetansemiljøer. Direktoratet oppfordrer kommunene til å samarbeide med universiteter og høgskoler for å utvikle kompetansetiltak som bygger på ny og forskningsbasert kunnskap på barnehagefeltet. Tiltakene skal være lokalt tilpasset. Hele personalet skal være involvert i tiltakene som foregår i den enkelte barnehage. Alternativt kan flere barnehager samarbeide om felles kompetansesatsning. På denne bakgrunn har Notodden kommune tatt initiativ til et kompetansehevingsprosjekt der alle barnehager (private og kommunale) i kommunen inviteres med. Målet med prosjektet at alle barnehager får mulighet til å gjennomgå sin lekekompetanse og praksis, som involverer hele personalet, men med en felles kursing for pedagogisk personell. Temaet er ansattes kompetanse og praksis tilknyttet barns trivsel og sosial kompetanse gjennom lek. Her har Terje Melaas, ved Høgskolen i Telemark, gjort et omfattende og forskningsbasert arbeid. Vi har vært heldige å fått Melaas til å gjennomføre dette prosjektet for barnehagene i Notodden. Som ramme for vårt prosjekt ligger veileder fra Utdanningsdirektoratet Barns trivsel voksnes ansvar. Så godt som alle barn går i dag i barnehagen, og de er der inntil 9 timer hver dag fra de er ett år gamle. Vi kan på mange måter si at barndommen er satt på institusjon. Barnets trivsel blir derfor en helt sentralt i hele barnehagetida. Direktoratets veileder har fokus på dette temaet, - barns trivsel og sosiale utvikling, og at dette er ansattes ansvar. I Terje Melaas sitt forsknings- og utviklingsarbeid er rolleleken i fokus. Med leken som briller ser Melaas på barns mulighet til vennskap og inkludering, konsentrasjonsevne/- mulighet og positive samværsformer (fravær av konflikt). Men leken kommer ikke alltid av seg selv. Det er personalets ansvar å starte, verne og videreutvikle leken, og å ha et Blikk for lek (Kommuneforlaget, 2013). Kompetanseheving og bevisstgjøring er derfor nødvendig. Prosjektet deles inn i planperioder. Prosjektplan 2 er en videreføring i prosjektets andre år, for barnehageåret Problemstilling og mål med prosjektet Visjon: Barnehagene anerkjennes som profesjonelle og attraktive institusjoner med høy kompetanse på barndom og lek. 2

3 Målgruppe Prosjektet retter seg i første rekke mot barnehagepersonell, men barna i barnehagen og også foreldrene vil være målgrupper for arbeidet. Problemstilling: Kan økt kompetanse om lek bedre barns trivsel og sosiale kompetanse i barnehagen? Prosjektets mål: Økt trivsel og sosial kompetanse for barna i barnehagen. Formål Effektmål: Resultatmål: Prosessmål 1) At personalet har en faglig forståelse og et fagspråk for lek. - Personalet har en felles faglig referanseramme. 2) At ansatte mener egen praksis for lek er god og tør å bli utfordret på dette. - Personalet har et fagspråk til felles forståelse. - Personalet har utfordret egen væremåte i forhold til lek. - Personalet er trygge på å motta og gi tilbakemeldinger om lek til/fra hverandre. - Lek har fått mer plass i alle typer møter i barnehagen. - Pedagogisk leder er tydeligere i sin lederrollen. - 2 x 3 kurs om lek og ledelse for pedagoger er gjennomført. - Indikator: Antall pedagoger og barnehager som har fulgt kursene. - Tilbudt og gjennomført veiledning. - Indikator: Antall gjennomførte veiledninger. - Tilbudt og gjennomført observasjon og analysemøter. - Indikator: Antall gjennomførte observasjoner (antall barnehager) og analysemøter. - Tilbudt og gjennomført veiledning. - Indikator: Antall gjennomførte veiledninger. - Personalet drøfter egen og andres lekepraksis. - Lek står på sakslista i personal-, avdelingsmøter ol., og drøfting gjengis i referater. - Personalet øker sin faglige kompetanse. - Felles faglig forståelse innad i organisasjonen. - Bedre dialog mellom barnehagene og mellom kommunale og private barnehager. - Barnehagene har økt sin kompetanse som lærende organisasjoner - Lek og lekeforståelse diskuteres i flere fora også utenfor barnehagen. - Økt forståelse og attraktivitet for barnehagelæreryrket. - Økt trygghet, åpenhet og refleksjon om egen praksis. - Økt trygghet og stolthet om kvalitet i barnehagene. - Styrket det faglige fellesskapet og økt trivsel på jobb blant ansatte. - Barnehagene har økt sin kompetanse som lærende organisasjoner - At fagnettverk på tvers av barnehagene kommer i stand. - Økt forståelse og attraktivitet for barnehagelæreryrket. - Læringsmiljøet gjenspeiler barnas lekeaktiviteter. - Pedagogisk leder fremmer sine ønsker med referanse til felles kompetanse innen lek (- om aktiviteter, planer, endringer i lekemiljø, dagsprogram ol.). - Læringsmiljøet endres jevnlig ut fra barnas lekeaktiviteter. - Indikator: Eksempler på endringer av læringsmiljøet, større eller mindre, som er begrunnet med tilrettelegging for lekeaktiviteter. 3

4 Formål Effektmål: Resultatmål: Prosessmål 3) At lek står sentralt i barnehagens samarbeid og samtaler med foreldre (om barnets utvikling) - Det oppleves naturlig å snakke om lek til foreldrene. - Det er gitt informasjon til foreldrene om prosjektet, lekens betydning og rolle i bl.a. planer og på foreldremøter. 4) At leken styrker barnets trivsel og sosiale kompetanse. - Det oppleves naturlig å ta opp barnets lekekompetanse i foreldresamtalen. - Det oppleves enkelt å informere foreldrene om f.eks. aktiviteter, endringer i læringsmiljøet og organisering av dagen med bakgrunn i lek. - Barn får utviklet konsentrasjonsevnen og evnen til å holde på med en aktivitet over tid. - Barnegruppen har færre konflikter. - Barn blir tryggere på seg selv, andre barn og voksne i barnehagen. - Barn får styrket sine evner til å inngå og styrke vennskap. - Barn blir flinkere på inkludering og anerkjennelse. - Det er gitt informasjon til foreldrene om prosjektet, lekens betydning og rolle i bl.a. planer og på foreldremøter. - Barnets lekekompetanse er fast sak i foreldresamtalen. - Barn er flinkere til å starte, verne og videreutvikle lek. - Barn får utvidet sitt lekerepertoar. - Barns lek avbrytes i mindre grad enn tidligere. - Barn lærer kjøreregler for god lek. - Barn lærer sosiale koder, kommunikasjon, språk og praktisk kunnskap. - Foreldre forventer dialog om lek og om eget barns lekekompetanse. - Foreldrene føler seg ivaretatt og deltagende. - Foreldrene forstår mer av barnehagens innhold og oppgaver og blir mer faglig interessert. - Foreldre har økt tillit til barnehagens kompetanse. - Barna får styrket sin identitet og selvforståelse. - Barna får et godt fundament i forhold til sosialisering og relasjonsbygging. - Barn lærer å bli kjent og å akseptere ulikheter. - Barn lærer medbestemmelse og demokrati. - Barn forstår roller og sammenhenger bedre. 1.3 Rammer Prosjektets ytre rammer er gitt i form av planperioder og økonomi. Vi antar at prosjektet vil vare ca 3 år, men forplikter oss kun til en planperiode (ett barnehageår) av gangen. Prosjektet forutsetter også ekstern finansiering. I hovedsak er dette knyttet til de årlige kompetansehevings-midlene via Fylkesmannen i Telemark. 2. OMFANG OG AVGRENSNING Det lages årlige prosjektplaner. Barnehageåret er å forstå som andre planperiode i prosjektet. Kostnadene følger budsjettåret. Kurs- og veiledningsdelen i fortsetter som første år, men i noe redusert omfang, - ett pedagogkurs og ett assistentkurs. I første planperiode ble gjennomført 2 observasjoner. I denne planperioden skal det gjennomføres 7 observasjoner. Kurs og observasjoner vil være et gratis tilbud (finansiert av kompetansehevingsmidlene) for barnehagene. Barnehagens bidrag vil defineres som egeninnsats, og tas fra planleggingstid og overtid. 4

5 Det er ønskelig at kurs og veiledningsdelen etter hvert leder over i et nettverksarbeid på tvers av barnehagene. Dette er imidlertid ikke en direkte del av prosjektet. I alt 13 av kommunens 15 barnehager deltar i prosjektet. 3. ORGANISERING 3.1 Prosjektledelse Prosjektansvarlig er Seksjon for oppvekst, Notodden kommune. Prosjektleder er Margrete Haga Lindeland. 3.2 Øvrige roller Det er Notodden kommune, seksjon for Oppvekst ved oppvekstsjefen som eier prosjektet, på vegne av alle barnehagene. Styrer for den enkelte deltagende barnehage vil være ansvarlig (og eier) for prosjektet i sin barnehage. Prosjektleder og styrere (fra deltagende barnehager), samt representant for PPT og Utdanningsforbundet vil utgjøre styringsgruppa. Deltagere: Alle barnehager i Notodden (kommunale og private) som melder seg på til kurs, veiledning og observasjon er å anse som deltagere i prosjektet. Prosjektet utføres/leveres av Høgskolen i Telemark, ved Terje Melaas (veileder) og Solveig Tokle (adm). 4. BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER 4.1 Beslutningspunkter Det bør kalles inn til følgende møter: Oppstartmøte i aug./sept. o Deltagere: Styringsgruppe og prosjektleder o Dokumentasjon: Prosjektplan og mål bør gjennomgås, og evt. justeres. Møte i tilknytning til midtveisvurdering, ca feb./mars o Deltagere: Oppvekstsjef, styringsgruppe, HIT/Melaas og prosjektleder o Dokumentasjon: Tilbakemelding fra tiltak styringsgruppe, HIT/Melaas og prosjektleder. Sluttvurdering i juni for å vurdere måloppnåelse, innspill til sluttrapport og evt. vurdere ny planperiode. o Deltagere: Oppvekstsjef, styringsgruppe og prosjektleder o Dokumentasjon: Tilbakemelding fra tiltak styringsgruppe, HIT/Melaas og prosjektleder. 4.2 Oppfølging Styringsgruppa møtes ellers når prosjektleder eller andre i gruppa mener det er behov. Ellers bør oppvekstsjef informeres løpende om framdrift i arbeidet. Alle deltagende barnehager gir en tilbakemelding til prosjektleder ved midtveisvurdering i feb./mars 2014 og sluttvurdering i juni Det skal skrives referater etter alle møter. Det skal skrives en enkelt sluttrapport ved avslutning av hver planperiode med tanke på måloppnåelse. 5

6 4.3 Milepæler Milepæler vil i hovedsak følge datoene for gjennomføring av tiltak: Kurs, veiledning observasjon og analyse, samt møter og vurderinger slik det er nevnt over. 5. RISIKOANALYSE OG KVALITETSSIKRING 5.1 Kritiske suksessfaktorer Prosjektet anser fire hovedfaktorer som kritiske suksessfaktorer. 1. Økonomi - Tildelingen av midler til prosjektet bevilges på årlig basis via Fylkesmannen. Forutsigbarheten i dette er relativt god, selv kan om vi ikke kan garantere at denne ordningen med kompetansehevingsmidler fra departementet fortsetter. - Den enkelte barnehage må bidra med egeninnsats. Det er trange økonomiske tider for barnehagene og dette gjør at bemanningen er på et minimum. Mange vil oppleve mangel på personell som så krevende at de ikke kan avsette tid til arbeidet. - Risikoen for at prosjektet stopper det kommende året som en konsekvens av økonomi er lite, men det er svært sannsynlig at enkelte barnehager ikke vil delta som en konsekvens av lav bemanning. 2. Tidkrevende og utfordrende - Deltagelse i prosjektet vil kreve tid og at man forplikter seg til å gå inn i en del vanskelige prosesser. Dette kan for mange oppleves som problematisk og krevende, og settes opp mot daglige utfordringer og drift. - Det er ikke sannsynlig at dette vil hindre prosjektet i å bli gjennomført, men vil kunne gjøre at noen vegrer seg fra å delta. 3. Forankring og medbestemmelse - Høsten 2012 og våren 2013 ble det arrangert to seminarer der Terje Melaas deltok. Melaas sitt arbeid anses å være godt kjent i kommunen, men ikke alle barnehagene har deltatt. For å holde kostnadene nede har vi valgt å ikke arrangere noen storsamling eller take off i prosjektet. - Muligheten for å få dette prosjektet til Notodden ble klart ganske seint på våren 2013 (Det var opprinnelig tenkt som prosjekt i Meaksmoen barnehage alene). Det har derfor manglet på medbestemmelse i forhold til valg av innhold og tema, evt også medbestemmelse i forhold til behovet for dette prosjektet. - Tiltakene i prosjektet er også i stor grad et ferdig opplegg fra kursholder. - Risikoen for at manglede forankring og medbestemmelse kan bli et problem for prosjektet er stor. Men prosjektet er fremmet som et tilbud og er så langt også blitt godt tatt imot. Det er derfor ikke grunn til å tro at det stopper arbeidet. 4. Aktualitet og motivasjon - Valg av tema, innhold eller forelesere kan av enkelte barnehager oppleves uaktuelt eller lite engasjerende. - Barnehager med lite fokus på pedagogikk og faglig innhold vil kanskje velge dette vekk. - Det er ikke sannsynlig at dette vil hindre prosjektet i å bli gjennomført, men vil kunne gjøre at noen barnehager ikke ønsker å delta. 6

7 5.2 Kvalitetssikring En av ideene bak prosjektet er at dette skal være et tilbud til alle, - slik at alle får en felles kompetanseplattform og en felles referanseramme. Selv om ingen av suksessfaktorene i seg selv vil kunne bidra til å stoppe prosjektet, vil de samlet kunne bety mye for utfallet av arbeidet. Prosjektet et tilbud barnehagen selv må velge. At prosjektet går over tid gjør også at barnehager som nøler kan melde seg på senere (gjelder ikke kursdelen). Det er likevel barnehager som vil kunne havne utenfor. Når det gjelder punkt 3 om forankring og medbestemmelse, er det beklagelig at ting gikk så fort fra start av. Kursene til pedagogene vil kunne ha effekt av å være take off for den enkelte barnehage. Erfaringer fra andre kommuner, deriblant Tinn, viser ellers at barnehagene har opplevd prosjektet som positivt og nyttig. Det er derfor å håpe at erfaringen fra tidligere arbeid kan gi nok inspirasjon til at flest mulig deltar. Men ettersom prosessen vil gå over flere år vil det bli mulighet for justering underveis. Det samme vil også gjelde for å motivere og aktualisere prosjektet. Her er det viktig at prosjektleder og styrere jobber aktivt med å informere og legge til rette. Kvaliteten på kurs og øvrige tiltak blir også viktige, samt at vi tar oss tid til å vurdere og evt. justere kursen underveis. Det er ellers å anbefale at barnehagen bruker tid til å lese seg opp på relevant litteratur, slik at motivasjon og engasjement kommer via flere kanaler. For første planperiode ble støtten fra Fylkesmannen noe høyere enn først antatt. Dette fordi Fylkesmannen lyste ut midler til kompetanseheving blant assistenter. Vi fikk innvilget prosjektstøtte herfra, ettersom prosjektet har en betydelig andel assistenter. Vi kunne også gjennomføre egne assistentkurs. Dette ekstra bidraget har betydd mye for gjennomføringsevnen til prosjektet, og har gjort at økonomisk egenandel har falt bort. 6. GJENNOMFØRING 6.1 Hovedaktiviteter I andre planperiode tilbyr følgende aktiviteter: Ett kurs for pedagoger og ett for assistenter (to alternative kvelder) 7 observasjon i barnehagen i arbeidstida Analysemøter oppfølging etter observasjon Veiledning etter ønske fra barnehagen 6.2 Tids- og ressursplaner 2014Protet har følgende plan 2014 September: - Styringsgruppa (alle bhg) 5. sept. Kl (Formannskapssalen) - Observasjon 1: Betania Uke 36: 2., 3. og 4. september. Analysemøte 4. sept - kveld Oktober: - Observasjon 2: Sætrebo Uke 40: 1., 2. og 3. oktober. Analysemøte 28. oktober. November: - Observasjon 3: Rygi 7

8 Uke 45: 4., 5. og 6. november Analysemøte 6. november - kveld - Pedagogkurs på kveld 4. og 5. nov. Sal 4-5 Desember : - Styringsgruppa (alle bhg) 3. des kl (Formannskapssalen) - Veiledning dato ikke klare 2015 Januar: - Observasjon 4: Villamoen Uke 2: 6., 7. og 8. jan. Analysemøte 8. jan Februar: - Observasjon 5: Toppen Uke 9: 23., 24., og 25. Analysemøte 25. februar - kveld - Assistentkurs på kveld 23. og 24. feb. Mars: - Observasjon 6: Tinnesmoen (1) Uke 12: 17., 18. og 19. mars Analysemøte 19. mars - kveld April: - Observasjon 7: Tinnesmoen (2) Uke 18: 28., 29. og 30. april Analysemøte 30. april - kveld - Styringsgruppa (alle bhg) 30. april kl ØKONOMI Kostnadsramme for prosjektet er, i hht tilbud fra Høgskolen i Telemark ( ), NOK ,-. Kostnadene er inkludert reisetid. Reiseutgifter og kost kommer i tillegg. Det er for 2014 mottatt kr ,- fra Midler til kompetanseutvikling på barnehageområdet 2014 og kr ,- fra Midler til kompetanseutvikling. Barnehagefaglig grunnkompetanse for barnehageassistenter for Det er for 1. Halvår 2014 utbetralt kr ,- til Høgskolen i Telemark. Det vil bli søkt om ytterligere midler fra Fylkesmannen. Ved at prosjektet mottok støtte fra kompetansehevingsmidler til assistenter har det ikke vært nødvendig med en økonomisk egenandel fra den enkelte deltaker-barnehage. 8. KONTRAKTER OG AVTALER Det skal inngås avtale med Høgskolen i Telemark i forhold til kjøp av veileder- og kurstjenestene før prosjektet starter. 8

9 Deltagelse fra den enkelte barnehage skjer i forbindelse med påmelding til de ulike aktiviteter. For observasjon og analyser er barnehagen selv ansvarlig for at avtale overholdes. Dersom ikke annet er avtalt gjelder dette også økonomisk ansvarlig. 8. LITTERATUR Kunnskapsdepartementet (2011): Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Oslo: Kunnskapsdepartementet. Kunnskapsdepartementet (2013): Kompetanse for framtidens barnehage strategi kompetanse og rekruttering Oslo: Kunnskapsdepartementet. Melaas, T. (2014): Kampen om leken ansvar og muligheter i barnehagen. Oslo: Kommuneforlaget. Melaas, T. (2013): Blikk for lek i barnehagen starte verne og videreutvikle. Oslo: Kommuneforlaget. NOU 2012:1 Til barnas beste. Ny lovgiving for barnehagen. Øie-utvalget Utdanningsdirektoratet (2012): Barns lek voksnes ansvar. Forebyggende arbeid mot mobbing starter i barnehagen. Oslo: Utdanningdirektoratet. Verken skole eller sykehus vil ha vansker med å definere sine kjerneoppgave? I barnehagen vil både ansatte, foreldre og barna selv nok si at det er leken som er mest sentral. Spør man læreren om hva læring er, havner man lett ut i en faglig og filosofisk debatt om temaet. I barnehagen går samtalen om lek fortere tom.? Alle vet at lek er viktig for barn, men herfra og til en allmenn interesse for barns ulike former for lek, om hva som kjenner tegner god eller dårlig lek eller om lekens betydning i sosial og emosjonell utvikling, dit er veien fortsatt lang. 9

Prosjektplan: ansvar, Notodden Barnehagene i Notodden. aug. 2013

Prosjektplan: ansvar, Notodden Barnehagene i Notodden. aug. 2013 : Barnehagene i Notodden Barns trivsel voksnes ansvar, Notodden aug. 2013 2013-14 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Kunnskapsdepartement og Utdanningsdirektorat har de siste årene hatt fokus på å styrke og

Detaljer

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013 Vennskap og deltakelse Bokmål Kompetansesatsing 2013 Vennskap og deltakelse Utdanningsdirektoratet viderefører kompetansesatsingen Vennskap og deltakelse

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I EIGERSUND KOMMUNES BARNEHAGER

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I EIGERSUND KOMMUNES BARNEHAGER PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I EIGERSUND KOMMUNES BARNEHAGER 2012 2016 Vedtatt plan pr 23.11.2012 ved Irene Skadberg, Margrethe Seim og Steinar Støle INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... side 3 STATUS I EIGERSUND

Detaljer

Profesjonelle standarder for barnehagelærere

Profesjonelle standarder for barnehagelærere Profesjonelle standarder for barnehagelærere De profesjonelle standardene markerer barnehagelærernes funksjon og rolle som leder av det pedagogiske i et arbeidsfellesskap der mange ikke har barnehagelærerutdanning.

Detaljer

En visuell inngang til den nye rammeplanen

En visuell inngang til den nye rammeplanen En visuell inngang til den nye rammeplanen Film om ny rammeplan på Udir.no: https://www.udir.no/laring-ogtrivsel/stottemateriell-tilrammeplanen/film-ny-rammeplan/ https://vimeo.com/215833717 Ny rammeplan

Detaljer

Et inspirerende lekeog læringsmiljø for alle barn

Et inspirerende lekeog læringsmiljø for alle barn LIAKROKEN BARNEHAGE Et inspirerende lekeog læringsmiljø for alle barn Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Kompetanseutviklingsplan 2016-17 INNLEDNING Barnehageåret 2016/17 skal personalet jobbe med

Detaljer

Tønsberg kommune. «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage

Tønsberg kommune. «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage Tønsberg kommune «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage INNLEDNING Sammen om barna - samarbeid mellom hjem og barnehage, er utarbeidet både som en forventningsavklaring og som et arbeidsverktøy

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan barnehagene i Longyearbyen

Kompetanseutviklingsplan barnehagene i Longyearbyen Kompetanseutviklingsplan barnehagene i Longyearbyen Vedtatt av Styret for Oppvekstforetaket KF 8.november 2013 Innhold Mål:... 2 1. Krav til alle som skal jobbe med barn ved barnehagene i Longyearbyen:...

Detaljer

Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene

Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2015-2016 Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene Den som slutter å bli bedre slutter å være bra Vennesla kommune Kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2015-2016 1 Nasjonal strategi: Kompetanse

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017)

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Innhold i presentasjonen Kort om bakgrunn for ny rammeplan Innholdet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Implementering av ny

Detaljer

Verdens fineste stilling er ledig! - Vi har en jobb å gjøre. Hvem skal gjøre hva? Rekrutteringskonferanse i Østfold, 9. april 2014

Verdens fineste stilling er ledig! - Vi har en jobb å gjøre. Hvem skal gjøre hva? Rekrutteringskonferanse i Østfold, 9. april 2014 Verdens fineste stilling er ledig! - Vi har en jobb å gjøre. Hvem skal gjøre hva? Rekrutteringskonferanse i Østfold, 9. april 2014 Stortinget Utdanningsdirektoratet opererer langs to akser 2 Sektoraksen

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Dette er metaforen for vår måte å tenke på. Dere kan lese mer om den i ideologien vår eller på www.basmobakken.

Innholdsfortegnelse. Dette er metaforen for vår måte å tenke på. Dere kan lese mer om den i ideologien vår eller på www.basmobakken. Innholdsfortegnelse Innledning s. 2 Årets satsing s. 3 Lek s. 4 Læring s. 5 Pedagogisk dokumentasjon s. 7 Overgang barnehage - skole s. 8 Årshjul 2013 / 2014 s. 9 Dette er metaforen for vår måte å tenke

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet Utdanningsdirektoratet - hva gjør vi? Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Iverksette nasjonal utdanningspolitikk

Detaljer

Kompetanse for fremtidens barnehage

Kompetanse for fremtidens barnehage Skole- og barnehageetaten Sandefjordsbarnehagene Kompetanse for fremtidens barnehage Kompetanseplan for Sandefjordsbarnehagene Kommunale og private barnehager 2015-2020 1 2 Innholdsfortegnelse Innledning...5

Detaljer

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i 2014 NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen (KOMPASS) MARIT GJERVAN Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen 2013-2014 Bakgrunn for kompetansetiltaket

Detaljer

Invitasjon til barnehageeiere og kommunen som barnehagemyndighet til å søke kompetansemidler 2016

Invitasjon til barnehageeiere og kommunen som barnehagemyndighet til å søke kompetansemidler 2016 Alle kommunene i Nord-Trøndelag Vår dato: 14.04.2016 Deres dato: Vår ref.: 2016/2576 Arkivkode: Deres ref.: Invitasjon til barnehageeiere og kommunen som barnehagemyndighet til å søke kompetansemidler

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Sarpsborg 1. juni 2017

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Sarpsborg 1. juni 2017 Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 2017 Sarpsborg 1. juni 2017 1996 2006 (11) 2017 Utdanningsdirektoratet - hva gjør de? Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Iverksette nasjonal

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Det som blir det gjennomgående temaet dette barnehageåret er mer et resultat av endrede rammebetingelser enn et tema ut fra det pedagogiske innholdet.

Detaljer

Sluttrapport. Motivasjonsløftet fra ufaglært til faglært helsefagarbeidere i Vesterålen

Sluttrapport. Motivasjonsløftet fra ufaglært til faglært helsefagarbeidere i Vesterålen Motivasjonsprosjekt for kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Sortland, Lødingen og Øksnes Sluttrapport Motivasjonsløftet fra ufaglært til faglært helsefagarbeidere i Vesterålen 1. SAMMENDRAG Prosjektet Motivasjonsløftet

Detaljer

LOKAL ÅRSPLAN FOR SKOGLUND BARNEHAGE

LOKAL ÅRSPLAN FOR SKOGLUND BARNEHAGE LOKAL ÅRSPLAN FOR SKOGLUND BARNEHAGE 2016 raus - engasjert - kompetent - reflektert 1 Denne lokale årsplan for Skoglund barnehage bygger på felles Årsplan for Virksomheten Søndre Slagen barnehager 2016,

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Informasjon til foresatte: Handlingsplan mot mobbing Læringsverkstedet har utarbeidet en egen handlingsplan mot mobbing i barnehagen. Jeg synes det er viktig at dere foreldre får informasjon om hvordan

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen 1 FUBs kvalitetsdokument Kvalitet i barnehagen Innledning Barna er det viktigste vi har. Foreldrene er barnas viktigste ressurs og den viktigste samarbeidspartneren for barnehagen. Foreldrenes innflytelse

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet Utdanningsdirektoratet - hva gjør vi? Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Iverksette nasjonal utdanningspolitikk

Detaljer

Kvalitet alles ansvar

Kvalitet alles ansvar Kvalitet alles ansvar * Strategi for kompetanseheving i Notoddenbarnehagene 2014 2020 * Tiltaksplan for kompetanseheving i Notoddenbarnehagene 2014-2017 Notodden, juni 2014 1 Strategi for kompetanseheving

Detaljer

Årsplan for Skårsetlia Naturbarnehage 2015/2016

Årsplan for Skårsetlia Naturbarnehage 2015/2016 Årsplan for Skårsetlia Naturbarnehage 2015/2016 Skårsetlia Naturbarnehage, Blesterveien 3, 2618 Lillehammer. Tlf : 61260483 Årsplan er et pedagogisk arbeidsverktøy for personalet i barnehagen der vi synliggjør

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v. Utdanningsdirektoratet Solveig Innerdal

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v. Utdanningsdirektoratet Solveig Innerdal Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v. Utdanningsdirektoratet Solveig Innerdal Utdanningsdirektoratet Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Iverksette nasjonal utdanningspolitikk

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

STRATEGI FOR ØKT KVALITET I BARNEHAGE ØVRE EIKER KOMMUNE

STRATEGI FOR ØKT KVALITET I BARNEHAGE ØVRE EIKER KOMMUNE STRATEGI FOR ØKT KVALITET I BARNEHAGE ØVRE EIKER KOMMUNE KOMPETANSE FOR FRAMTIDA Barnehagene i Øvre Eiker 1 2 STRATEGI FOR ØKT KVALITET I BARNEHAGE Visjon og mål for barnehagene i Øvre Eiker: KOMPETANSE

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan Venåsløkka barnehage 2012-2013 Forord Vi fortsetter arbeidet med den nye årsplanmalen som har sitt utspring i «Kvalitetutviklingsplanen». Vår årsplan har samme inndeling som den. Hvert kapittel

Detaljer

Å HØRE TIL. En plan mot mobbing for Romolslia barnehage

Å HØRE TIL. En plan mot mobbing for Romolslia barnehage Å HØRE TIL En plan mot mobbing for Romolslia barnehage Rammeplanen sier at barnehagen skal forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre.

Detaljer

2015-2016 KOMPETANSEPLAN FOR SANDEFJORDSBARNEHAGENE

2015-2016 KOMPETANSEPLAN FOR SANDEFJORDSBARNEHAGENE Skole- og barnehageetaten Sandefjordsbarnehagene 2015-2016 KOMPETANSEPLAN FOR SANDEFJORDSBARNEHAGENE Kompetanse for fremtidens barnehage Innledning Basert på Kunnskapsdepartementets dokument Kompetanse

Detaljer

Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017)

Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Utdanningsdirektoratet Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Iverksette nasjonal utdanningspolitikk Bidra til kvalitetsutvikling i utdanningssektoren

Detaljer

Samtlige 4 tematiske satsingsområder ligger til grunn for satsninga i Nord-Østerdal;

Samtlige 4 tematiske satsingsområder ligger til grunn for satsninga i Nord-Østerdal; KOMPETANSEPLAN BARNEHAGESEKTOREN I NORD- ØSTERDAL 2016-2018 1. BAKGRUNN /INNLEDNING Kommunene i Nord Østerdal samarbeider om kompetanseutvikling og utviklingsarbeid på barnehageområdet. Nord-Østerdal består

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Forskning viser at barnehagebarn med godt språkmiljø har bedre forutsetninger ved skolestart enn barn uten et godt barnehagetilbud.

PROSJEKTPLAN. Forskning viser at barnehagebarn med godt språkmiljø har bedre forutsetninger ved skolestart enn barn uten et godt barnehagetilbud. PROSJEKTPLAN. Fase: Hovedprosjekt. Navn: 1. MÅL OG RAMMER. 1.1. Bakgrunn. Selve bakgrunnen for prosjektet bunner i Statlige føringer. I Stortings melding nr 16, 23 og 41. Der de legger vekt på hvor viktig

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

Aktuelt fra Fylkesmannen. Kommuneledersamling 6.-7.nov. 2013

Aktuelt fra Fylkesmannen. Kommuneledersamling 6.-7.nov. 2013 Aktuelt fra Fylkesmannen Kommuneledersamling 6.-7.nov. 2013 «Barns trivsel voksnes ansvar». Forebyggende arbeid mot mobbing starter i barnehagen Udirs veileder om arbeidet mot mobbing Fylkesmannens embetsoppdrag

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2014 / 2015. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing FOR RINGSAKER KOMMUNES BARNEHAGER Hovedmål for barnehagesektoren i Ringsaker er: «Kommunen skal bidra til at alle barn får et formålstjenlig og kvalitativt godt barnehagetilbud.»

Detaljer

MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE. Foresattes navn. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder

MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE. Foresattes navn. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE Barnets navn.. Født Foresattes navn. Tlf. privat. Tlf. jobb. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder Andre samarbeidspartnere. Vi inngår

Detaljer

Felles pedagogisk plattform for de kommunale barnehagene i Lillehammer

Felles pedagogisk plattform for de kommunale barnehagene i Lillehammer Felles pedagogisk plattform for de kommunale barnehagene i Lillehammer. 2017-2021. God samordnet innsats gir trygghet, kompetanse og livsmestring. Vi har disse tre ordene som ledetråder for vårt arbeid:

Detaljer

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1.3 Fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver... 4 1.4 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

I Gnist Barnehager er vi stadig i utvikling. I etterkant av alle aktiviteter og prosjekter skal barnas reaksjoner og tilbakemeldinger danne grunnlag

I Gnist Barnehager er vi stadig i utvikling. I etterkant av alle aktiviteter og prosjekter skal barnas reaksjoner og tilbakemeldinger danne grunnlag Lek og aktiviteter spinner sjelden rundt ett fagområde. På tur i naturen kan for eksempel både samarbeid, miljøvern, matematikk, språk og kroppsbeherskelse utvikles. I Gnist barnehager anerkjenner vi at

Detaljer

Kravspesifikasjon til pilotprosjektet

Kravspesifikasjon til pilotprosjektet Kravspesifikasjon til pilotprosjektet Utvikling av barnehagen som lærende organisasjon og arena for kompetanseheving for ansatte og studenter Bakgrunn Utdanningsdirektoratet ønsker å igangsette et pilotprosjekt

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Visjon: Her i Vestveien ønsker vi å få frem den beste utgaven av alle sammen!

Visjon: Her i Vestveien ønsker vi å få frem den beste utgaven av alle sammen! 0 Vestveien barnehage Årsplan for 2017-18 Visjon: Her i Vestveien ønsker vi å få frem den beste utgaven av alle sammen! Våre tre verdier er Likeverd - Alle er like mye verdt, men unike i seg selv, Vi har

Detaljer

Pia Paulsrud Stab for barnehage

Pia Paulsrud Stab for barnehage Pia Paulsrud Stab for barnehage Mål for ettermiddagen: Kjennskap til veiledningsheftene Språk i barnehagen og Barns trivsel voksnes ansvar Informasjon om prosessen med revidering av rammeplan for barnehagens

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. for Ringsaker kommunes barnehager HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. for Ringsaker kommunes barnehager HANDLINGSPLAN MOT MOBBING for Ringsaker kommunes barnehager Hovedmål for barnehagesektoren i Ringsaker er: Kommunen skal bidra til at alle barn får et formålstjenlig og kvalitativt godt barnehagetilbud. I barnehagenes felles visjon

Detaljer

Kommunikasjon og språk. Lokal rammeplan for barnehagene i Levanger kommune 2006-2010

Kommunikasjon og språk. Lokal rammeplan for barnehagene i Levanger kommune 2006-2010 Kommunikasjon og språk Lokal rammeplan for barnehagene i Levanger kommune 2006-2010 INNHOLD 1. INNLEDNING 3 2. FORMÅL 3. HOVEDSATSNINGSOMRÅDE 5. PLANLEGGING 7 5. VURDERING OG DOKUMENTASJON 8 6. KOMPETANSEHEVING

Detaljer

Bakgrunnsdokument ved prosjektstart

Bakgrunnsdokument ved prosjektstart Bakgrunnsdokument ved prosjektstart August 2014 1 Hva er Agderprosjektet? Agderprosjektet er et nytt forsknings- og utviklingsprosjekt som sikter mot å frembringe ny kunnskap om hva som er viktig innhold

Detaljer

LIKE MULIGHETER BERGER BARNEHAGE

LIKE MULIGHETER BERGER BARNEHAGE LIKE MULIGHETER BERGER BARNEHAGE Tema: Likestilling og likeverd i praktiskpedagogisk arbeid i barnehagen Deltagere: Hele personalet i barnehagene i Rykkinn område. Rykkinn område består av barnehagene:

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ANDERSHAUGEN BARNEHAGE STORDAL KOMMUNE STORDAL KOMMUNE Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil. Innleing. Utarbeiding av

Detaljer

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser Kvalitetsutviklingsplan for kongsbergbarnehagene 2010 2014 Forord Alle barnehager innen kommunens grenser er en viktig del av kongsbergsamfunnet. Kommunestyret har fastsatt en kommuneplan som ved sin visjon

Detaljer

ÅRSPLAN SVELVIK BARNEHAGE Lille Åsgt Svelvik Telefon e-post:

ÅRSPLAN SVELVIK BARNEHAGE Lille Åsgt Svelvik Telefon e-post: ÅRSPLAN 2010-2011 SVELVIK BARNEHAGE Lille Åsgt. 1 3060 Svelvik Telefon 33772332 e-post: svelvik.barnehage@svelvik.kommune.no VISJON For virksomheten Tømmerås skole og Svelvik barnehage: SAMMEN FOR GOD

Detaljer

Å skape vennskap Ifølge Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver skal barnehagen tilby barna et omsorgs- og læringsmiljø som er til barnas beste. Å gi barn mulighet til å ta imot og gi omsorg er grunnlaget

Detaljer

Øke personalets bevissthet og kunnskap rundt samspill og tilknytning.

Øke personalets bevissthet og kunnskap rundt samspill og tilknytning. PEDAGOGISK RELASJONSKOMPETANSE I GYLDENPRIS BARNEHAGE 2012 Bakgrunn Gyldenpris har alltid hatt et stort fokus på omsorg og nære relasjoner i barnehagen. Personalet har vært bevisst sin rolle i forhold

Detaljer

Kompetanse for fremtidens barnehage Revidert strategi for kompetanse og rekruttering Bergen, 22. november 2017 Kjersti Okkelmo,

Kompetanse for fremtidens barnehage Revidert strategi for kompetanse og rekruttering Bergen, 22. november 2017 Kjersti Okkelmo, Kompetanse for fremtidens barnehage Revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018-2022 Bergen, 22. november 2017 Kjersti Okkelmo, Utdanningsdirektoratet Bakgrunn for revisjon av strategien Ny rammeplan

Detaljer

nå!!! :/ Kløfta barnehage. Visjon. En god barndom for alle barn Henviser også til Styringsdokumentet 2011-2014 for de Kommunale Barnehagene.

nå!!! :/ Kløfta barnehage. Visjon. En god barndom for alle barn Henviser også til Styringsdokumentet 2011-2014 for de Kommunale Barnehagene. ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014. nå!!! :/ Kløfta barnehage. Visjon. En god barndom for alle barn Henviser også til Styringsdokumentet 2011-2014 for de Kommunale Barnehagene. 1 Årsplanens innhold. Side

Detaljer

Du er du, og vi er glade for det.

Du er du, og vi er glade for det. Du er du, og vi er glade for det. DALEN BARNEHAGE Ett liv i dine hender Et barn som blir kritisert, lærer seg å fordømme. Et barn som opplever fiendtlighet, lærer seg og sloss. Et barn som blir gjort til

Detaljer

Underveisrapport Vurdering for læring - pulje 7

Underveisrapport Vurdering for læring - pulje 7 Underveisrapport Vurdering for læring - pulje 7 Svar - Tydal kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet Trenger ikke bekreftes. Innsendt av: mona.moan.lien@tydal.kommune.no Innsendt av: Mona Moan

Detaljer

Læringsmiljøprosjektet barnehage «Barns trivsel voksnes ansvar»

Læringsmiljøprosjektet barnehage «Barns trivsel voksnes ansvar» Læringsmiljøprosjektet barnehage «Barns trivsel voksnes ansvar» Agenda 17. november 2016 08.30-9.00: Barnehagepresentasjon 09.00: Hva er læringsmiljøprosjektet og hva innebærer prosjektet for barnehagene?

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`S FAMILIEBARNEHAGE Epost: Tlf:

ÅRSPLAN FOR KLARA`S FAMILIEBARNEHAGE Epost: Tlf: ÅRSPLAN FOR KLARA`S FAMILIEBARNEHAGE 2017 Epost: kl.magne@online.no Tlf: 47 30 26 91 Litt om familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Levanger kommune Språk og kommunikasjon. lokal rammeplan for barnehagene i Levanger kommune. (forslag )

Levanger kommune Språk og kommunikasjon. lokal rammeplan for barnehagene i Levanger kommune. (forslag ) Levanger kommune 2006-2010 Språk og kommunikasjon lokal rammeplan for barnehagene i Levanger kommune (forslag 09.11.06) INNHOLD 1. INNLEDNING 2. FORMÅL 3. HOVEDSATSNINGSOMRÅDE 4. PLANLEGGING 5. VURDERING

Detaljer

Kompetanse for fremtidens barnehage Revidert strategi for kompetanse og rekruttering Kjersti Okkelmo, Utdanningsdirektoratet Nettverksmøte

Kompetanse for fremtidens barnehage Revidert strategi for kompetanse og rekruttering Kjersti Okkelmo, Utdanningsdirektoratet Nettverksmøte Kompetanse for fremtidens barnehage Revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018-2022 Kjersti Okkelmo, Utdanningsdirektoratet Nettverksmøte veiledning av nyutdannede, Stord, 23.10.2017 Bakgrunn

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Foreldremøte 26.09.13. Velkommen

Foreldremøte 26.09.13. Velkommen Foreldremøte 26.09.13 Velkommen Årsplan Halvårsplan Praktisk informasjon Å skape vennskap Å SKAPE VENNSKAP FILM Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver sier: At barnehagen skal tilby barna et omsorgs-

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Sandsvær barnehage SA "DET DU TROR OM MEG, SLIK DU ER MOT MEG, HVORDAN DU SER PÅ MEG, SLIK BLIR JEG" (M. Jennes) 1 Innholdsfortegnelse 1. Hovedmål. 3 2. Delmål... 3 3. Formål...

Detaljer

Kurs barnehage/sfo. Inger Marie Højdahl Hege Øhrn

Kurs barnehage/sfo. Inger Marie Højdahl Hege Øhrn Kurs barnehage/sfo Inger Marie Højdahl Hege Øhrn KF Personal spesielt tilpasset kommunal sektor KS Personalhåndbok Temainngang Rundskriv (alle rundskriv KS har gitt ut) Avtaler (gjeldende og historiske

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE 01.01.2015 ULNA AS PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE Hvordan skape et positivt selvbilde hos barn? For at barnet skal utvikle et positivt selvbilde, må det møte positive holdninger fra barn og voksne.

Detaljer

Alle med. En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage

Alle med. En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage Alle med En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage Vår barnehage består av barn i alderen 1 til 5 år. Den er preget av mangfold og ulikheter. Hvert enkelt barn skal bli ivaretatt

Detaljer

Felles forståelser og utgangpunkt Mulighet for diskusjon og erfaringsutveksling Utgangspunkt for videre arbeid. Hvorfor denne dagen? Vi gleder oss!

Felles forståelser og utgangpunkt Mulighet for diskusjon og erfaringsutveksling Utgangspunkt for videre arbeid. Hvorfor denne dagen? Vi gleder oss! Felles forståelser og utgangpunkt Mulighet for diskusjon og erfaringsutveksling Utgangspunkt for videre arbeid Hvorfor denne dagen? Vi gleder oss! Hva skjer med rammeplanen? Etter planen fastsettes forskriften

Detaljer

Rullering Plan for utviklingsmål i barnehagene i Fet. Hovedmål

Rullering Plan for utviklingsmål i barnehagene i Fet. Hovedmål Rullering 2012 1 Plan for utviklingsmål i barnehagene i Fet Hovedmål 2012-2015 Rullering 2012 2 UTVIKLINGSPLAN FOR BARNEHAGENE I FET KOMMUNE Utviklingsplanen for barnehagene i Fet har som mål å Sikre at

Detaljer

Lærende nettverk i friluft. Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere

Lærende nettverk i friluft. Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere Lærende nettverk i friluft Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere Friluftsrådet Sør fungerer som nettverkskoordinator for prosjektet «Lærende nettverk i friluft

Detaljer

Kompetanse i barnehagen

Kompetanse i barnehagen Kompetanse i barnehagen Strategisk plan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren for Lyngen kommune 2014-2017 INNHOLD INNHOLD... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Visjon for barnehagene i Lyngen kommune...

Detaljer

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle ÅRSPLAN for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3-4 Vår pedagogiske profil s. 5 Satsningsområder Kommunale Barnehager s. 6 Våre satsningsområder 2016/2017:

Detaljer

Barns leik og vennskap. Utviklingsarbeid i Mork barnehage hausten våren 2018

Barns leik og vennskap. Utviklingsarbeid i Mork barnehage hausten våren 2018 Barns leik og vennskap Utviklingsarbeid i Mork barnehage hausten 2015- våren 2018 Skal vi vere venner? https://www.youtube.com/watch?v=etekkebxz m0 PROSJEKTPLAN MORK BARNEHAGE På leiarmøtet våren 2015

Detaljer

AVDELING FOR OPPVEKST

AVDELING FOR OPPVEKST AVDELING FOR OPPVEKST Utviklingsplan (virksomhetsplan) for perioden: 2016-2020 For ansvar: 2168 Tjenesteenhet: Egge barnehage/egge ressursbarnehage Ansvarlig tjenesteenhetsleder: Anne Stuevold Fokusområde

Detaljer

Det gjøres oppmerksom på at når begrepet skole brukes, er også SFO og skoleveien innbefattet.

Det gjøres oppmerksom på at når begrepet skole brukes, er også SFO og skoleveien innbefattet. FORORD Barn og elever har krav på et oppvekst- og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Den som mobbes blir fratatt respekt og anerkjennelse, og mobbing utgjør derfor en reell helsefare. Malvik

Detaljer

Fase: Forprosjekt Navn: Overgang barnehage / skole

Fase: Forprosjekt Navn: Overgang barnehage / skole Fase: Navn: Overgang barnehage / skole 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn FM i Oppland har i år gitt klare føringer på at fokus på tidlig intervenering, sett i forhold til læringsutbytte skal prioriteres. SØVN

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Lov om barnehager, 13, prioritet ved opptak: Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage.

Lov om barnehager, 13, prioritet ved opptak: Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. VERDAL KOMMUNE Lov om barnehager, 13, prioritet ved opptak: Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet

Detaljer

Foresattes navn. Pedleder

Foresattes navn. Pedleder SØNDRE BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE Barnets navn.. Født Foresattes navn Tlf. privat. Tlf. jobb. Er tildelt plass på: Avdeling Fra dato Plassstørrelse Pedleder Oversikt over avtaler som inngås

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling med lærende nettverk om barnehage-, skolemiljø og mobbing

Invitasjon til deltakelse i barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling med lærende nettverk om barnehage-, skolemiljø og mobbing Alle kommuner i Nordland Alle friskoler i Nordland Saksb.: Arne Sandnes Larsen e-post: fmnoala@fylkesmannen.no Tlf: 75531589 Vår ref: 2016/6686 Deres ref: Vår dato: 20.09.2016 Deres dato: Arkivkode: Invitasjon

Detaljer

Barnehageforum i Troms Tromsø, 7. mai 2014

Barnehageforum i Troms Tromsø, 7. mai 2014 Barnehageforum i Troms Tromsø, 7. mai 2014 Jobb i barnehage = bare lek og moro, eller = seriøs og hard jobbing? Utdanningsdirektortatets samfunnsmandat Analysere og videreformidle informasjon om tilstand

Detaljer

Implementering av reformer i barnehagen

Implementering av reformer i barnehagen Implementering av reformer i barnehagen Felles forståelser og utgangpunkt Mulighet for diskusjon og erfaringsutveksling Utgangspunkt for å utvikle kunnskap og handlingsrom Samlinger Første samling 3. 4.

Detaljer

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017 Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017 Innhold 1. Innledning... 2 2. Overordnede mål og målgrupper... 2 Udirs mål for 2017... 2 Målgrupper for sentrene... 3 3. Hovedoppgaver for sentrene... 3 Rammeplan-

Detaljer

ÅRSMELDING 2015/2016

ÅRSMELDING 2015/2016 4. 7. 2016 HAGA BARNEHAGE ÅRSMELDING 2015/2016 SKOLEGATA 7, 3070 Sande 33 78 79 00 Årsmelding 2015/2016 Haga barnehage Haga barnehage har det siste barnehageåret hatt 94 barnfordelt på seks avdelinger.

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v. Utdanningsdirektoratet Marianne Højdahl

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v. Utdanningsdirektoratet Marianne Højdahl Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v. Utdanningsdirektoratet Marianne Højdahl mhd@udir.no Kort om Utdanningsdirektoratet Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Bidra til å

Detaljer

LOKAL HANDLINGSPLAN FOR SOSIAL KOMPETANSE OG MOT MOBBING

LOKAL HANDLINGSPLAN FOR SOSIAL KOMPETANSE OG MOT MOBBING Byrådsavdeling for utdanning Sør-Tromsøya barnehager LOKAL HANDLINGSPLAN FOR SOSIAL KOMPETANSE OG MOT MOBBING 1. Hovedmål Barns trivsel voksnes ansvar I Sør-Tromsøya barnehager har vi nulltoleranse mot

Detaljer

Arbeid med å sikre gode og trygge barnehage- og skolemiljø

Arbeid med å sikre gode og trygge barnehage- og skolemiljø Arbeid med å sikre gode og trygge barnehage- og skolemiljø Innhold Hva menes med barnehage- og skolemiljø, læringsmiljø m.m. Om kompetansepakken og bakgrunnen for denne De tre differensierte tilbudene

Detaljer

Lese for livet. En kommunal plan for kvalitetssikring av lese- og skriveopplæringen i Odda kommune ODDA KOMMUNE

Lese for livet. En kommunal plan for kvalitetssikring av lese- og skriveopplæringen i Odda kommune ODDA KOMMUNE Lese for livet En kommunal plan for kvalitetssikring av lese- og skriveopplæringen i Odda kommune Dagsorden Prosessen fram til ferdig plan Presentasjon av Lese for livetplanen Resultat av evaluering/ brukerundersøkelse

Detaljer

Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen

Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen Møte i kompetansenettverket i Vestfold 18. mai 2017 18.05.2017 1 Lærelyst- tidlig innsats og kvalitet i skolen Lærelyst Meld. St. 21 2016-20177

Detaljer

ÅRSPLAN 2016 OPPVEKST OG UTDANNING LØKEN BARNEHAGE. Aurskog-Høland kommune

ÅRSPLAN 2016 OPPVEKST OG UTDANNING LØKEN BARNEHAGE. Aurskog-Høland kommune LØKEN BARNEHAGE Gruslinna 1. 1960 LØKEN. TLF 6720 5940 Loken.barnehage@ahk.no. ÅRSPLAN 2016 Virksomhetens formål 1 : Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet i vareta barnas behov for omsorg

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR KOMMUNALE BARNEHAGER

STRATEGIPLAN FOR KOMMUNALE BARNEHAGER STRATEGIPLAN FOR KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 2016 Vedtatt i Kommunestyret 16.6.2011, Ks-39/11 INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan er et plan- og styringsverktøy for de kommunale barnehagene i Lillehammer. Her

Detaljer

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER...

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER... 1 1 MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Rammer... 3 2 ORGANISERING... 4 3 BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER... 4 3.1 Beslutningspunkter... 4 3.2 Oppfølging... 4 3.3 Milepæler...

Detaljer

Kompetanseplan for barnehagene i Rana FREMTIDENS BARNEHAGE

Kompetanseplan for barnehagene i Rana FREMTIDENS BARNEHAGE Kompetanseplan for barnehagene i Rana 2014 2020 FREMTIDENS BARNEHAGE 1 1.0 Innledning Denne kompetanseplanen er et resultat av et samarbeid mellom barnehageeierne, både kommunale og private i Rana. Gjennom

Detaljer

Velkommen til foreldremøte i Setskog barnehagen Lek og vennskap i barnehagen Div.info Hverdagens innhold i barnehage/på avdelingen

Velkommen til foreldremøte i Setskog barnehagen Lek og vennskap i barnehagen Div.info Hverdagens innhold i barnehage/på avdelingen Velkommen til foreldremøte i Setskog barnehagen 25.09.17 Lek og vennskap i barnehagen Div.info Hverdagens innhold i barnehage/på avdelingen Hva sier Rammeplanen om vennskap Barnehagen skal fremme vennskap

Detaljer