Virksomhetsplan for Betanien barnehage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsplan for Betanien barnehage 2013-17"

Transkript

1 Virksomhetsplan for Betanien barnehage

2 Innhold Del 1: Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 1.1 Barnehagens formålsbestemmelse Barnehagens verdigrunnlag Våre overordnede mål Barns medvirkning Samarbeid med barnas hjem Inkluderende fellesskap Åpen løsning i barnehagen 7 Del 2: Omsorg, lek og læring 2.1 Danning og omsorg Lek og læring Natur- og friluftsliv Sosial kompetanse Språklig kompetanse 11 Del 3: Fagområdene 3.1 Rammeplanens syv fagområder Progresjonsoversikt 14 Del 4: Planlegging, dokumentasjon og vurdering 4.1 Planlegging Dokumentasjon Vurdering 16 Del 5: Samarbeid 5.1 Personalsamarbeid Overgang barnehage skole Samarbeid med andre 17 Del 6: Kultur og tradisjoner 6.1 Kultur og tradisjoner Barnehagens tradisjoner 18 Virksomhetsplan for Betanien barnehage Side 2

3 Betanien barnehages virksomhetsplan skal gi en oversikt over formål, verdigrunnlag, overordnete mål, barnehagens innhold, fagområdene, arbeid med vurdering, samarbeid og tradisjoner i barnehagen. Virksomhetsplanen skal være et arbeidsdokument for personalet, og skal sikre sammenheng og progresjon i arbeidet. Videre skal virksomhetsplanen gi informasjon til foreldre, samarbeidsutvalg, eier av barnehagen og andre samarbeidspartnere. Virksomhetsplanen gjelder for perioden , og skal deretter revideres. Del 1: Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 1.1 Barnehagens formålsbestemmelse Barnehageloven med forskrifter og Rammeplan for barnehagen gir hovedrammen for arbeidet i barnehagen. I 1 er formål for barnehagen nedfelt: Barnehagen skal i samarbeide og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal få utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Barnehageloven 1 Formål Rammeplanen sier: Barnehagens formål er å ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling, i samarbeid og forståelse med barnets hjem. Barnehagen skal formidle grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og medansvar og representere et miljø som bygger opp om respekt for menneskeverd og retten til å være forskjellig. Menneskelig likeverd, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse og solidaritet er sentrale samfunnsverdier som skal legges til grunn omsorg, danning, lek og læring i barnehagen. Virksomhetsplan for Betanien barnehage Side 3

4 Den etiske veiledningen barnehagen gir, må ta hensyn til barnets alder og den enkelte hjems kulturelle, religiøse og verdimessige tilknytning. Rammeplanen kap Barnehagens verdigrunnlag Betanien barnehage er en privat heldagsbarnehage eid av Stiftelsen Betanien og er forpliktet på stiftelsens idégrunnlag. I Betaniens institusjoner er det ønskelig å satse spesielt på følgende verdier: Omsorg, som alltid setter brukernes behov i sentrum Helhetssyn på mennesket, der det vises respekt for hvert menneskes integritet og kulturelle bakgrunn Åpenhet for livets åndelige dimensjon Kreativitet i egen virksomhet og som noe brukere og ansatte oppfordres til å utøve og sette pris på blant annet i ulike kunstformer Kvalitetsbevissthet i det faglige arbeidet. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Barnehageloven 2. I Betanien barnehage vil vi formidle grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og medansvar. Vi ønsker å være et miljø som er opptatt av respekt for menneskeverdet og retten til å være forskjellig. Menneskelig likeverd, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse og solidaritet må ligge til grunn for omsorg, danning, lek og læring i barnehagen. Vi i barnehagen har ansvar for at alle barn, uansett funksjonsnivå, alder, kjønn og familiebakgrunn får oppleve at de selv og alle i gruppen er betydningsfulle personer for fellesskapet. Vi har et særlig ansvar for å forebygge vansker og å oppdage barn med særskilte behov, og gi et spesielt tilrettelagt tilbud til de barna som trenger det. Vi skal også fremme positive handlinger som motvirker avvisning, mobbing og vold. 1.3 Våre overordnede mål Vi ønsker å skape et aksepterende miljø, hvor barna opplever trygghet, tilhørighet og omsorg. Vi skal bidra til at barna utvikler en god selvfølelse. Virksomhetsplan for Betanien barnehage Side 4

5 Med et aksepterende miljø mener vi: et miljø hvor det vises respekt for det enkelte barn et miljø som tar barnet på alvor, og viser det anerkjennelse et miljø som gir rom for ulikheter Vi ønsker at barna skal bli trygge barn. Trygghet er viktig for at barna skal utvikle en positiv selvfølelse, og våge å være seg selv. Trygge barn våger i større grad å utforske omgivelsene, og tilegner seg nye ferdigheter. Vi ønsker at barna skal føle tilhørighet til barnehagen, noe vi mener er med på å skape trygghet. Barna skal føle seg velkommen, og føle at de hører til på sin stue og i barnehagen som helhet. Vi ønsker at barna skal oppleve at de er verdifulle for barnehagen, og at de er savnet når de er vekke. Vi ønsker å gi barna omsorg, og vise oppriktig interesse for hvert enkelt barn. Barna skal føle at de voksne bryr seg om dem, og at de blir ivaretatt både fysisk og psykisk. Når barna møter omsorg, blir de selv i stand til å vise omsorg for sine medmennesker. Vi ønsker at barna skal utvikle en god selvfølelse. Ved å gi barna utfordringer og stille forventninger som de kan klare, vil barna oppleve en følelse av å mestre. Dette vil igjen styrke deres selvfølelse. Vi ønsker at atmosfæren i barnehagen skal være positiv, og vi fokuserer på det barna kan og klarer, fremfor det de ikke kan. Hvordan når vi våre overordnete mål? Barnehagen har sin faste dagsrytme med faste rutinesituasjoner. Dette skaper trygghet og tilhørighet for barna. Barna kjenner til hva barnehagedagen inneholder, og i hvilken rekkefølge de ulike aktivitetene skjer. Det er viktig at det er tilstrekkelig voksne i barnehagen. De voksne må aktivt engasjere seg i forhold til barna, ta ansvar og være oppmerksom på barnas behov. For å kunne møte hvert barns behov, er det viktig at de voksne har kjennskap til hvert enkelt barn. En metode i vårt arbeid er bruk av observasjon. God relasjonskompetanse i personalgruppen gir trygghet og et godt læringsmiljø for barna. Vi legger vekt på et godt samspill mellom voksne og barn, og ønsker at barn og voksne utvikler seg i samspillet. Vi har god erfaring med å bruke samspillsmetoden Dialog i arbeidet med barna, og vi ønsker å lære opp alle nye ansatte i denne metoden. Virksomhetsplan for Betanien barnehage Side 5

6 Primærkontakt - en viktig del av vårt ansvar. Personalet i barnehagen har ansvar for alle barna, men i tillegg har hver voksen et spesielt ansvar for noen barn - primærbarn. Dvs. at disse barna følges spesielt opp av sin primærkontakt, noe som gir trygghet for barna og bedre mulighet for de voksne til å bli kjent med og engasjere seg i det enkelte barn. Tilknytningspersonen har også en funksjon i forhold til foreldrene. Hun/han har hovedansvaret for kommunikasjonen med barnets foresatte. 1.4 Barns medvirkning Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Barnehageloven 3 Barns mulighet for medvirkning handler i stor grad om personalets selvforståelse og holdninger til barna. Barns rett til medvirkning kan bare ivaretas gjennom voksne som vil prøve å forstå, og som har et menneskesyn der respekt for ulikhet ligger til grunn. Barns meninger om alle sider i barnehagen som vedrører dem, skal tillegges vekt. Barna oppmuntres aktivt til å gi uttrykk for sine tanker, opplevelser og meninger og de møter anerkjennelse for sine uttrykk, enten det er språklig, kroppsholdninger, mimikk eller andre følelsesmessige uttrykk. Vi har en forpliktelse til å prøve og få tak i barnas intensjoner, og lar dette få konsekvenser for det pedagogiske arbeidet vårt. 1.5 Samarbeid med barnas hjem Foreldresamarbeid er samarbeid mellom personalet i barnehagen og foreldrene om barnet og dets opphold i barnehagen. Foreldrene har ansvar for barnas oppdragelse, og barnehagen er et kompletterende miljø i forhold til hjemmet. Barnehagen må vise respekt for ulike familieformer og den enkelte familie. Et godt foreldresamarbeid er en forutsetning for kontinuitet mellom hjem og barnehage. Samarbeidet fordrer jevnlig kontakt og informasjon, og spørsmål vedrørende barnets trivsel og utvikling samt barnehagens pedagogiske virksomhet skal drøftes. Det er viktig å finne en balanse mellom respekt for foreldrenes prioriteringer og å ivareta barns rettigheter og grunnleggende verdier som barnehagen er forpliktet på. I barnehagen har hvert barn en primærkontakt som følger barnet hele barnehagetiden. Det daglige møtet i bringe og hentesituasjonene er en viktig kilde til informasjonsutveksling. Virksomhetsplan for Betanien barnehage Side 6

7 I løpet av de første ukene har vi en oppstartssamtale med foreldrene. Deretter har vi tilbud om 2 foreldresamtaler i løpet av året. I tillegg har vi samtaler ved behov. I foreldresamtalene får alle foreldre tilbakemelding om sitt barn. Tilbakemeldingene tar utgangspunkt i observasjoner som er gjort i løpet av året. Alle foreldrene i barnehagen utgjør et foreldreråd. De kan fremme foreldrenes interesser i saker som angår barnehagen. Foreldrerådet velger representanter til barnehagens samarbeidsutvalg hvor det sitter 2 foreldrerepresentanter. Foreldrene skal sikres medvirkning på barnehagens samlede virksomhet gjennom deltakelse i foreldreråd og samarbeidsutvalg. Vi har også en del faste tradisjoner hvor foreldre deltar på ulikt vis, som høstfest, påskefrokost, sommerfest og dugnad. Vi ønsker at foreldrene skal bidra med sine erfaringer, synspunkter, ideer og forslag. Vi ønsker en åpen dialog hvor begge parter kan ta opp ting underveis, og hvor vi har felles mål: barnets beste. Vi tilrettelegger følgende for et godt samarbeid: tid til daglig kontakt i bringe/hente situasjonen informerer via mail, oppslagstavle og skriv hjem arrangerer foreldremøter kaller inn til foreldresamtaler arrangerer dugnad for foreldre og ansatte hvor vi jobber sammen og blir kjent på en annen måte inviterer til fester og andre arrangementer. 1.6 Inkluderende fellesskap Vi i barnehagen har ansvar for at alle barn, uansett funksjonsnivå, alder, kjønn og familiebakgrunn får oppleve at de selv og alle i gruppen er betydningsfulle personer for fellesskapet. Vi har et særlig ansvar for å forebygge vansker og å oppdage barn med særskilte behov, og gi et spesielt tilrettelagt tilbud til de barna som trenger det. Vi skal også fremme positive handlinger som motvirker avvisning, mobbing og vold. 1.7 Åpen løsning i barnehagen Det fysiske miljø, praktisk tilrettelegging og det pedagogiske opplegget er basert på at Betanien barnehage har åpen løsning med aldersblandete grupper. Virksomhetsplan for Betanien barnehage Side 7

8 Fordeler ved aldersblandete grupper: barna tilhører samme gruppe i flere år gir barna mer varierte sosiale erfaringer større barn utvikler omsorg og gis anledning til ansvar overfor mindre barn mindre selvhevdelse og konkurranse enn blant jevnaldrende eldre barn kan være modeller for yngre barna kan i større grad finne lekekamerater utfra felles interesser Barna er fordelt på 3 stuer med barn i ulik alder og 3-4 voksne. Barna spiser og har sangstund på sin stue, men ellers kan hele barnehagen disponeres, med voksne tilgjengelige til enhver tid. De yngste barna samles daglig til lek og egen aktivitet, før de legges eller går ut. For barna under 3 år vil læring i dagliglivets aktiviteter være dominerende, mens for de barna som er eldre, er det naturlig med mer tema- og prosjektarbeid. Aktiviteter legges opp ulikt i forhold til alder, slik at det er en progresjon og utvikling i det vi gjør. Barna deles i grupper etter alder på tvers av stuene. Del 2: Omsorg, lek og læring Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehageloven 1 Formål Barnehagen skal gi barn tro på seg selv og andre. Barns aktivitet, engasjement og deltakelse i barnehagens fellesskap gir barn kunnskap om seg selv i forhold til andre. Ved å bli kjent med det som er forskjellig, blir barnet bevisst seg selv og sin personlighet. Å respektere forskjellighet er en del av barnehagens verdigrunnlag. Rammeplanen kap Danning og omsorg Danning har erstattet oppdragelse i barnehageloven og er et videre begrep enn oppdragelse. Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåte. Rammeplanen kap. 1.3 Omsorg og danning preger alle situasjoner i lek og læring, i stell, måltider og påkledning. Omsorg og danning handler både om relasjonen mellom barn og voksne og barnas omsorg for hverandre. Å gi barna mulighet til å gi hverandre og ta imot Virksomhetsplan for Betanien barnehage Side 8

9 omsorg er grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse, og det er et viktig bidrag i et livslangt læringsperspektiv. For oss betyr dette at vi vil gi barna en grunnleggende sosial kompetanse som de tar med seg videre i livet. De må lære å ta kontakt og forholde seg til andre, ta hensyn og vise omsorg. 2.2 Lek og læring Barnehagen skal gi barn mulighet for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Barnehageloven 2 Leken har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. Det er viktig å gi barna en meningsfull hverdag hvor lek og læring flettes inn i det daglige livet i barnehagen. Barna lærer gjennom alt de opplever med sanseinntrykk, direkte samspill og iakttakelse av andre. De første erfaringene med vennskap, lek, omsorg, konflikter og gleder sammen med andre mennesker danner grunnlag for barnets opplevelse av seg selv. Å få delta i lek og få venner er viktig for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samspill med hverandre legges grunnlaget for læring og sosial kompetanse. Barn lærer og utvikler en sammensatt kompetanse gjennom leken. Ved å late som, går barn inn i sin egen forestillingsverden, tar andres perspektiv og gir form til tanker og følelser. Lek, estetiske aktiviteter, humor og kreativitet er fenomener som har tilknytning til hverandre. Barnehagen skal legge fysisk og organisatorisk til rette for variert lek. Barnehagens innhold bør inspirere til fantasi, skaperglede og livsutfoldelse. Personalet må være tilgjengelige for barn ved å støtte, inspirere og oppmuntre barna i deres lek. Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og med miljøet, og er nært sammenvevd med lek, oppdragelse og omsorg. Barn kan lære gjennom alt de opplever og erfarer på alle områder. Hvordan personalet møter barns uttrykk gjennom kropp, språk, følelser og sosiale relasjoner har betydning for deres læring. Vennskap og tilrettelegging for gode relasjoner i barnehagen er forutsetning for god læring og opplevelser av glede og mestring. Læring vil være preget av kvaliteten i samspillet mellom barn og personale. Vi skal vektlegge en anerkjennende væremåte i forhold til barns læring. Støtte og utfordring gjennom varierte opplevelser, kunnskaper og materialer fremmer læring. Tidlige opplevelser og erfaringer påvirker selvoppfatningen. Derfor blir våre handlinger og holdninger i møte med barns læringserfaringer avgjørende. Virksomhetsplan for Betanien barnehage Side 9

10 2.3 Natur og friluftsliv Barnehagen har helt fra starten satt fokus på friluftsliv og samspillet i naturen, og personalets kompetanse og engasjement har gjort dette til vårt varemerke. Barna skal bli kjent med og forståelse for planter, dyr, landskap, årstiden og vær. Det er et mål at barna skal få en begynnende forståelse av betydningen av en bærekraftig utvikling. I dette inngår kjærlighet til naturen, forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen Rammeplanen kap. 3. Fagområder Målet er at barna skal; oppleve naturen og undring over naturens mangfoldighet oppleve gleden ved å ferdes i naturen og få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen få erfaringer med og kunnskap om dyr, insekter og vekster og deres avhengighet og betydning for hverandre. lære å iaktta, undre seg, eksperimentere, systematisere, beskrive og samtale om naturens fenomener. For å oppnå dette må barnehagen: ta utgangspunkt i barnas nysgjerrighet, interesser og forutsetninger inkludere friluftslivs aktiviteter og utelek i hverdagen bruke nærmiljøet lære barna gjennom samtale og aktiviteter å ta vare på naturen og få kunnskap om fødsel, vekst, aldring og død. De tre eldste aldersgruppene skal få innsikt i natur og miljø gjennom ukentlige turer i skog og mark. De yngste barna får boltre seg i naturen innenfor barnehagens gjerde. 2.4 Sosial kompetanse Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Barnehageloven 2 Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Denne kompetansen uttrykkes og tilegnes av barn i samspill med hverandre og med voksne. Den gjenspeiles i barns evne til å ta initiativ og til å opprettholde vennskap. Barn kan tidlig vise at de bryr seg om hverandre, løse konflikter og ta andres perspektiv. De kan ta hensyn og vise omsorg. Dette skjer både gjennom kroppslige og språklige handlinger. Barnehagen skal arbeide kontinuerlig med å støtte og fremme enkeltbarns og barnegruppens sosiale ferdigheter. Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom Virksomhetsplan for Betanien barnehage Side 10

11 egen væremåte til barns læring av sosiale ferdigheter. Anerkjennende og støttende relasjoner er et grunnlag for utvikling av sosial kompetanse. 2.5 Språklig kompetanse Småbarnsalderen er den grunnleggende perioden for utvikling av språk. At voksne oppfatter og bekrefter barns uttrykk og samtidig setter ord på deres inntrykk og opplevelser er av avgjørende betydning for videre utvikling av talespråket. Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke et budskap og å selv være avsender av et budskap. Meningsfull bruk av språket i barnehagen er knyttet til dagliglivet og barnas hverdagserfaringer. Både den nonverbale og den verbale kommunikasjonen er viktig for å utvikle et godt muntlig språk. Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for å forstå begreper. Personalet er viktige som språklige forbilder. Barnehagen må sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser. En veksling mellom bruk av kropp, bevegelser og ord er en støtte for utviklingen av talespråket. For å oppnå dette må barnehagen skape et miljø hvor barn og voksne daglig opplever spenning og glede ved: høytlesning og fortellinger, lek med lyder, rim og regler, sang og samtaler, at personalet er seg bevisst hvilke etiske, estetiske og kulturelle verdier som formidles Del 3: Fagområdene 3.1 Rammeplanens 7 fagområder Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjæring og gi utfordringer med utgangspunkt i barns interesser, kunnskap og ferdigheter. Barnehageloven 2 Barnehagen skal komme barna i møte i deres trang til å vite og å kunne. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver gir en ramme med 7 lærings- og Virksomhetsplan for Betanien barnehage Side 11

12 opplevelsesområder. Den forutsetter at alle barn får ta del i innholdet fra disse områdene gjennom året. Disse 7 fagområdene er: Kommunikasjon, språk og tekst Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna lytter, observerer og gir respons i samhandling med andre, øker begrepsforståelsen og ordforrådet, er aktive i bruk av språket, blir fortrolig med symbol og tall, blir kjent med bøker, sanger, bilder, media m.m. Kropp, bevegelse og helse Gjennom arbeid med kropp, bevegelse og helse skal barnehagen bidra til at barna får en positiv selvoppfatning, motorisk utfordring, erfaring med friluftsliv og uteliv til alle årets tider, glede ved og ivaretakelse av skaperverket, forståelse og respekt for egen og andres kropp, betydning av gode vaner og et sunt kosthold. Kunst, kultur og kreativitet Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna utvikler sin kulturelle identitet og personlige uttrykk, tar i bruk fantasi, kreativitet og skaperglede, bearbeider og kommuniserer sine inntrykk gjennom skapende uttrykk og opplevelse av at kunst, kultur og estetikk bidrar til nærhet og forståelse. Natur, miljø og teknikk Gjennom arbeidet med natur, miljø og teknikk skal barnehagen bidra til at barna opplever undring over naturens mangfold, glede og erfaringer med og kunnskap om dyre- og plantelivet og dets betydning, lære å iaktta, undre seg og eksperimentere. Etikk, religion og filosofi Gjennom arbeidet med etikk, religion og filosofi skal barnehagen bidra til at barna erfarer at grunnleggende spørsmål er vesentlige, tilegner seg samfunnets grunnleggende normer og verdier, utvikler toleranse og respekt, får innsikt i kristne grunnverdier og dets plass i kulturen, og kjennskap til representerte høytider og tradisjoner i barnegruppen. Nærmiljø og samfunn Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna utvikler tillit til egen deltakelse og påvirkning, blir kjent med og deltar i samfunnet gjennom opplevelser og erfaringer i nærmiljøet og utvikler forståelse for ulike tradisjoner og levesett. Virksomhetsplan for Betanien barnehage Side 12

13 Antall, rom og form Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna opplever glede over å utforske og leke med tall og former, mønster, størrelser og mål, og at barna tilegner seg gode og anvendbare matematiske begreper. For å arbeide i retning av de ulike fagområdenes mål må personalet: være seg bevisst sin forbildefunksjon organisere hverdagen og tilrettelegge for opplevelser, inntrykk og uttrykk med alle sanser vise oppmerksomhet, motivere, støtte og stimulere ta utgangspunkt i barnas interesser og nysgjerrighet og skape rom for undring bidra til forståelse og toleranse arbeide for at alle barn får erfare at de er verdifulle og viktige for fellesskapet. Virksomhetsplan for Betanien barnehage Side 13

14 Progresjonsoversikt Alder 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år Kommunikasjon, Barna stimuleres til å uttrykke ønsker Barna oppmuntres til å gjenfortelle språk og og behov verbalt opplevelser og tekst fortellinger Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Nærmiljø og samfunn Barna oppmuntres til å være språklig aktiv. Vi leser bøker for barna Barna oppmuntres til fysisk aktivitet for å oppøve bevissthet om egen kropp Barna deltar i sang og musikkstund Barna blir kjent inne og ute i barnehagen Barna oppmuntres til fysisk aktivitet inne og ute for å oppøve bevissthet om egen kropp Barna eksperimenterer med formingsmateriell og teknikker Barna deltar i ulike oppgaver i barnehagen, som ordenshjelp Ut på tur en gang i uken Barna bruker naturmateriale i formings aktiviteter Deltar i fredagssamlinger Barna utforsker nærmiljøet rundet barnehagen barna er med og bestemmer innholdet i de ulike prosjektene i barnehagen Barna oppmuntres til å dikte egne fortellinger og rim Ut på tur to ganger i uken. Ulike aktiviteter i barnehagen hver dag Barna synger på hospitalet Barna deltar i kildesortering og er med på miljøstasjon Barna øver på å skrive bokstaver og navnet sitt. Lekeskriving Ut på tur to ganger i uken. Vanntilvenning i basseng Barna besøker ulike kulturinstitusjoner. Vi bruker digitale medier sammen med barna Barna besøker Kårhuset, (Det gule huset) i Fyllingsdalen Etikk, religion og filosofi Barna møtes med respekt og toleranse Vi markerer de kristne høytidene Vi jobber med barns medvirkning Vi jobber med tema vennskap Barna undrer seg og filosoferer over ulike tema sammen med voksne Natur, miljø og teknikk Barna opplever naturen gjennom sansing Barna utforsker naturen rundt barnehagen Barna får bruke forstørrelsesglass, bøker og lignende på turene Barna deltar i ulike prosjekter i barnehagen og på turene Barna deltar i ulike eksperimenter, og besøker Vil vite senteret. Deltar i arbeidet med kjøkkenhagen Antall, rom og form Barna leker med ulike former Vi leker med telling, stor/ liten, og andre begreper Vi har konstruksjonslek og sortering Vi jobber med tall, telling og matematiske begreper Barna får erfaring med mål og vekt Virksomhetsplan for Betanien barnehage Side 14

15 Del 4: Planlegging, dokumentasjon og vurdering 4.1 Planlegging Planlegging av barnehagens fysiske utforming, organisering, innhold og prosesser må gjøres med utgangspunkt i barnehagens overordnede mål, som er gitt i barnehageloven og utdypet i rammeplanen. Rammeplanen kap. 4 Hvert år lager vi ny årsplan for barnehagen. Årsplanen er et viktig dokument for barnehagen og brukes både som arbeidsredskap for personalet og som utgangspunkt for foreldrenes mulighet for å kunne påvirke innholdet vårt. I tillegg legges den som grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen og den gir informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til barnehagens eier, barnehagens samarbeidspartnere og andre interesserte. I tillegg er barnehagens virksomhetsplan et viktig dokument som må sees i sammenheng med barnehagens årsplan for å få en tilstrekkelig informasjon om barnehagen. 4.2 Dokumentasjon Barns læring og personalets arbeid må synliggjøres som grunnlag for refleksjon over barnehagens verdigrunnlag og oppgaver og barnehagen som arena for lek, læring og utvikling. Barnehagens dokumentasjon skal gi foreldrene, lokalmiljøet og kommunen som barnehagemyndighet informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen. Et etisk perspektiv må legges til grunn ved dokumentasjon av barns lek, læring og arbeid. Rammeplanen kap. 4.2 Det er mye som skjer i løpet av en dag i barnehagen, og vi er opptatt av å dokumentere og formidle det vi jobber med. Gjennom vår dokumentasjon ønsker vi å gi foreldre informasjon om hva barna opplever, lærer og gjør i barnehagen. Vi formidler muntlig ved bringing og henting, vi lager referat fra turene våre, gjerne med bilder, vi bruker høstfesten til utstilling av det vi har jobbet med. På foreldremøtet og de ulike festene våre viser vi også noe av det vi har jobbet med i perioden som er gått. Virksomhetsplan for Betanien barnehage Side 15

16 4.3 Vurdering Barnehagens arbeid skal vurderes, det vil si beskrives, analyseres og fortolkes i forhold til kriterier gitt i barnehageloven, rammeplanen og evt. lokale retningslinjer og planer. Rammeplanen kap. 4.3 Vurdering i barnehagen skal i følge rammeplanen være helhetlig og allsidig. Fokuset for vurderingen skal være barnas samspill med hverandre og de voksne i barnehagen og barnas utbytte av oppholdet. Vurderingsarbeidet i barnehagen skal bygge på at personalet har vært med i både planleggings- og gjennomføringsfasen. Vurderingen kan ha mange former og sette søkelyset på ulike ting. Barnehagens målformuleringer innenfor de ulike områdene vil være sterkt førende for hva som skal vektlegges og hvordan vurderingen skal gjennomføres. Område for vurderingen nedfelles i årsplanen. Barnehagens foreldreråd og samarbeidsutvalg skal ha mulighet til reell innflytelse på vurderingsprosessen. Barns erfaringer og synspunkter skal inngå i vurderingsgrunnlaget. Personalet gjennomfører en skriftlig vurdering hvert år. Vi velger ut et vurderingsområde i begynnelsen av barnehageåret. Ut på våren har vi en periode hvor vi vurderer arbeidet vårt med dette området. Vi lager en vurderingsrapport som blir lagt frem for foreldrene påfølgende høst. Detaljer om årets vurdering finner du i årsplanen vår. Del 5: Samarbeid 5.1 Personalsamarbeid Et godt personalsamarbeid er en forutsetning for å kunne utføre et best mulig pedagogisk arbeid med barna. Målet for personalsamarbeidet er at personalet trives og føler at arbeidet er meningsfullt. Vi ønsker å skape en god atmosfære, samt trygghet blant de voksne, noe vi tror gir et godt utgangspunkt for personlig utvikling. Vi vil etterstrebe en god kommunikasjon hvor vi kan diskutere meninger, holdninger, ideer og utveksle erfaringer, slik at vi kan arbeide utfra en felles plattform i det pedagogiske arbeidet. Vi ønsker å arbeide for å ha felles holdninger til barna og metodene vi bruker. Det er ønskelig at personalets ressurser skal utnyttes, og at hver enkelt skal føle seg betydningsfull i arbeidet i barnehagen. Virksomhetsplan for Betanien barnehage Side 16

17 Våre samarbeidsformer: jevnlige stuemøter ukentlige førskolelærermøter månedlige personalmøter veiledning og medarbeidersamtaler. 5.2 Overgang barnehage skole Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og evt. skolefritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. Rammeplan kap. 5.1 Barnehagen har regelmessige møter med nærskolen til barnehagen for å tilrettelegge for en best mulig overgang for de barna som skal begynne på skolen. Vi har også samtaler med lærere dersom det er noe vi skal formidle til skolen angående enkeltbarn. I tillegg sender vi observasjonsskjemaet TRAS til skolen før skolestart. Dette skjer kun ved foreldrenes samtykke. Vi prøver også å få til et besøk til nærskolen og SFO om våren. Dersom vi har barn med særskilte behov har vi egne overføringsmøter en eller flere ganger før skolestart. 5.3 Samarbeid med andre Kommunen har ansvar for at de ulike tjenestene for barnefamiliene er godt koordinert. For at barn og foreldre skal få et best mulig helhetlig tilbud til beste for barns oppvekst og utvikling, kreves det at barnehagen samarbeider med andre tjenester og institusjoner i kommunen. Rammeplanen kap. 5 Vi har flere samarbeidspartnere: PPT(Pedagogisk psykologisk tjeneste) er sakkyndig instans når et barn etter loven har krav på spesialpedagogisk hjelp. PPT har også et lavterskeltilbud hvor barnehagen og foreldre kan få råd og veiledning. Vi er behjelpelig med å kontakte PPT. Barneverntjenesten skal ivareta barnas interesse i en vanskelig livssituasjon. Etter loven har barnehagen plikt til å melde fra til barnevernet dersom det skulle være bekymring for om barnet/ familien trenger hjelp. Helsestasjonen er også en viktig samarbeidspartner for barnehagen. Både generelt og for enkeltbarns helse. Noen helsestasjoner har også knyttet til seg logoped. BUP (Betanien barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk) Vi er praksisbarnehage for førskolelærerutdanningen (barnehagelærerutdanning fra 2013) ved Høgskolen i Bergen, og vi tar imot studenter gjennom hele året. Virksomhetsplan for Betanien barnehage Side 17

18 Vi har også samarbeid med ulike andre utdanningsinstitusjoner, hvor vi tar imot elever fra grunnskolen og videregående skoler som trenger praksisplass. Vi stiller også praksisplasser tilgjengelig for kursdeltakere i regi av NAV. Del 6 Kultur og tradisjoner 6.1 Kultur og tradisjoner Vi er opptatt av kultur og kulturformidling på mange områder. Barnas egen aktivitet er viktig for oss, og vi formidler det barna har jobbet med på ulike arrangementer i barnehagen og noen ganger utenfor barnehagen. Vi bruker både forming, drama, musikk og formidling aktivt i vår hverdag, og i løpet av året har vi mange faste tradisjoner hvor vi viser det vi har jobbet med. Vi bruker også eksterne tilbud som akvariebesøk, teater, kino og andre kulturformidlere vi har tilgang til slik at barna skal få et bredt tilbud i løpet av barnehagetiden deres. 6.2 Barnehagens tradisjoner Høstfest Høstfesten er avslutningen på det vi har jobbet med denne perioden, og markerer Overgangen mellom høst og adventstid/ vinter. Barn og voksne forbereder festen sammen, og vi bruker barnehagens nærmiljø til å samle naturmateriale, som vi bruker i ulike aktiviteter. Pengene vi får inn på høstfesten går i sin helhet til Betaniens prosjekt i Birzai, Litauen, hvor vi støtter barne- og ungdomsarbeidet i Metodistkirken der. Adventstid og jul Vi ønsker å ivareta norske juletradisjoner i denne perioden. Vi formidler det kristne Julebudskapet, og vi synger julesanger. Vi har adventsstund hver morgen, enten på stuene eller felles, og her synger vi og tenner adventslys. Barn og voksne formidler juleevangeliet gjennom sang, dramatisering, fortelling og litteratur. Adventskalenderen vår varierer fra år til år, men handler om å glede andre og hverandre. Vi baker, lager julegaver og julepynt. St. Lucia Luciafeiringen er opprinnelig en svensk tradisjon som vi markerer i barnehagen. Vi baker lussekatter som vi tar med på besøk til de eldre på Hospitalet. Der synger vi Virksomhetsplan for Betanien barnehage Side 18

19 julesanger og deler ut boller. Nissefest Nissen hører julen til, også i barnehagen. Vi ønsker at barna skal oppleve glede, moro og fellesskap. I løpet av adventstiden prater, synger og forteller vi om nissen. Både barn og voksne kler seg ut som nisser. Vi spiser grøt med mandel, synger nissesanger og går rundt juletreet. Og kanskje kommer nissen på besøk.. Lysfest Med lysfesten markerer vi avslutningen av adventstiden. Vi har felles adventsstund ute hvor vi synger julesanger og går rundt juletreet. Vi ønsker å legge til rette for at barn, foreldre,(andre slektninger) og ansatte kan kose seg sammen. Det er stor stas for barna når noen i familien kommer på besøk. Eventyrfest Vi ønsker å følge tradisjonen med fastelavn/ markering av fastetiden. Eventyrfesten knyttes til eventyrperioden vi har i januar og februar. Barna kler seg ut som eventyrfigurer fra eventyret vi har jobbet med. Vi leker, dramatiserer og synger sammen. Vi lager noe godt til festen, og spiser og koser oss. Barnehagedagen I mars hvert år arrangeres det en nasjonal barnehagedag. Denne dagen har som mål å vise fram barnehagene i Norge. I Betanien barnehage markerer vi denne dagen ved å ha et arrangement i barnehagen og på Hospitalet hvor vi samler inn penger til barne og ungdomsarbeidet i Birzai. Påske Påsken markerer begynnelsen på nytt liv. Barna får kjennskap til det positive og gleden i påskebudskapet. Vi formidler påskens budskap gjennom sang, fortelling, dramatisering og litteratur. Vi synger påske og vårsanger og lager påskepynt. Vi inviterer foreldre og søsken til påskefrokost før påske. 17. mai Barna får kjennskap til hva nasjonaldagen er. Dette er «barnas dag» fremfor noen, og det markerer vi med å synge17. mai sanger og lage 17. mai pynt. Vi går i tog til Hospitalet og gleder de eldre med sangene vi har lært oss. Sommerfest Vi markerer at barnehageåret går mot slutten og avslutter med en stor fest Virksomhetsplan for Betanien barnehage Side 19

20 hvor vi inviterer familien til å være sammen med oss. Foreldrene har hovedansvar for sommerfesten, mens barnehagen står for underholdningen. Telttur I slutten av mai/ begynnelsen av juni avslutter de eldste barna i barnehagen med en telttur i Kanadaskogen. Vi har en fast leirplass og her setter vi opp lavvo. Vi har med mat og drikke, toalettutstyr, førstehjelpsutstyr og det vi trenger for overnatting. Vi leker i skogen, har natursti med ulike oppgaver og førstehjelpskurs. Vi ønsker å styrke barnas selvtillit og stimulere samarbeidsevnen og samtidig bekrefte vennskapet og den tette relasjonen som har styrket seg gjennom flere år, både mellom barna og mellom barn og voksne. Samarbeid med Første Metodistkirke Vi har et godt samarbeid med Første Metodistkirke. En søndag i halvåret deltar vi på en generasjonsgudstjeneste / festgudstjeneste. Her opptrer barna med sang/ dramatisering. Alle er hjertelig velkommen og det er kjekt når mange barn fra barnehagen er med. Før jul og påske har vi en adventsstund/ påskegudstjeneste i kirken. Sangstunder på Hospitalet Betanien De eldre på hospitalet setter stor pris på å få besøk, og vi går jevnlig på besøk med smågrupper fra barnehagen. Det er viktig for barna å knytte kontakt med de eldre og se hvor glade de blir når vi kommer. Vi blir også invitert til å synge på ulike arrangementer Hospitalet arrangerer. Virksomhetsplan for Betanien barnehage Side 20

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 PERSONALET PÅ STEINRØYSA Nathalie Karoline Silje Katrine August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT Årsplan 2015-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL HOVLANDBANEN BARNEHAGE... SIDE 3 ANSATTE... SIDE 4 LOVER OG PLANER... SIDE 5 VISJON OG VERDIER... SIDE 7 DANNING...

Detaljer

Steinspranget barnehage

Steinspranget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Steinspranget barnehage Steinspranget barnehage steinspranget.barnehage@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494020 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/steinspranget-barnehage/

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE 2017 Våren 2017 «Se på meg her er jeg» Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige opplevelser. Glede,

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Halvårsplan for Trestubben Høst 2016

Halvårsplan for Trestubben Høst 2016 Halvårsplan for Trestubben Høst 2016 PERSONALET PÅ TRESTUBBEN Cathrine Jane Silje R Jorunn Marthe Emilie August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget

Detaljer

ÅRSPLAN. Et godt sted å være - et godt sted å lære

ÅRSPLAN. Et godt sted å være - et godt sted å lære 1 ÅRSPLAN RØSTAD BARNEHAGE 2015-2016 Et godt sted å være - et godt sted å lære 2 Røstad barnehage er en privat barnehage som ligger idyllisk til på Høgskoleområdet på Røstad. Eier er Studentsamskipnaden

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon ØYMARK BARNEHAGE - Tro, håp og kjærlighet - ÅRSPLAN 2018 - Kortversjon- 1-8 1. Planens innhold og vurderinger Denne planen er kortversjon av dokumentet «Årsplan og virksomhetsplan». Både virksomhetsplanen

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

Borgejordet barnehage

Borgejordet barnehage Årsplan Borgejordet barnehage Respekt Omsorg - Samarbeid Borgejordet 74 3269 LARVIK Mail: torunn.hamre@larvik.kommune.no Tlf: 98253214 INNHOLD: Forside Innhold Om barnehagen Lover og planverk Barnehagens

Detaljer

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap Året rundt Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon 1. august 18.november: Nye vennskap 21.november- 23.desember: Juleforberedelser 2. januar- 17. mars: Lofotfisket

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

ÅRSPLAN RØSTAD STUDENTBARNEHAGE

ÅRSPLAN RØSTAD STUDENTBARNEHAGE ÅRSPLAN 2016-2017 RØSTAD STUDENTBARNEHAGE ET GODT STED Å VÆRE - ET GODT STED Å LÆRE. Røstad barnehage er en privat barnehage som ligger idyllisk til på universitetsrådet på Røstad. Eier er Nord studentsamskipnad.

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Pedagogisk Årsplan 2016/2017

Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Danning Barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. I Løkebergstua får barn utfordringer,

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014.

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Rammeplanen for barnehagen stiller krav til at hvert fagområde skal ha en progresjonsplan for de ulike alderstrinnene i barnehagen. Hvordan fagområdene

Detaljer

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Temadag for eiere av private familiebarnehager v/anne

Detaljer

Alle med. En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage

Alle med. En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage Alle med En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage Vår barnehage består av barn i alderen 1 til 5 år. Den er preget av mangfold og ulikheter. Hvert enkelt barn skal bli ivaretatt

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 PERSONALET PÅ MAURTUÅ GRO AINA HANNE MONIKA DIA August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 VÅR VISJON ER : VI LEKER OSS KLOKE! Lov om barnehager; 1 formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform for Tolpinrud barnehage Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning

Detaljer

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage Årsplan 2014-2015 for Jakobsli Familiebarnehage FORORD Velkommen til Jakobsli Familiebarnehage. Jakobsli Familiebarnehage er en privateid barnehage med fire plasser for barn mellom 0-3 år. Barnehagen drives

Detaljer

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Verbalt språk Bøker med tekst Sanger med mange vers Lyd- og billedlotto IKT Lekeskriving Fortsettelsesbøker Skrive sitt eget navn Gjenfortelle/gjenkalle

Detaljer

Progresjonsplan 2016/17

Progresjonsplan 2016/17 Progresjonsplan Vi har delt fagområdene opp i aldersgrupper med tanke på å synliggjøre en tenkt progresjon. Det betyr imidlertid ikke at vi isolerer arbeidet innenfor en aldersgruppe og slutter å arbeide

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

Vassenga barnehage. Årsplan 2007/2008

Vassenga barnehage. Årsplan 2007/2008 Årsplan 2007/2008 Liten? Jeg? Langtifra. Jeg er akkurat stor nok. fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst. Er Du større enn deg selv kanskje? Inger Hagerup Vassenga barnehage Denne

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016 ÅRSPLAN Akasia Paradis barnehage 2015/2016 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 20 barnehager med rundt 380 ansatte og 1500 barnehageplasser. Akasia sin visjon

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage Sinsen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 gerd.ljokelsoy@bga.oslo.kommune.no Telefon: Telefon: 970 75 038 (kontor) Webside på kommunens portal:

Detaljer

Halvårsplan for Trestubben, Maurtuå og Steinrøysa. Høst 2017

Halvårsplan for Trestubben, Maurtuå og Steinrøysa. Høst 2017 Halvårsplan for Trestubben, Maurtuå og Steinrøysa Høst 2017 1 September, Oktober og November -Torbjørn Egner Kommunikasjon, språk og tekst «I barnehagen skal barna få mulighet til å erfare ulike formidlingsmåter

Detaljer

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag.

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag. Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage 2015-2016 En engasjert hverdag Innhold Innledning: Om barnehagen Kanvas pedagogiske plattform Planlegging, dokumentasjon og vurdering Kanvas læringsmål vårt arbeid

Detaljer

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015 Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura / August Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 0 0 God informasjon er viktig for å skape en god hverdag for barna. Tilbakemelding på godt å

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Velkommen til foreldremøte

Velkommen til foreldremøte Velkommen til foreldremøte 20.09.16 Barnehagens overordnede målsettinger Barnehagen arbeider etter Lov om barnehager og Rammeplan. Nytt formål for barnehager trådte i kraft 1. august 2010. På denne bakgrunn

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal:

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Melkeveien barnehage Melkeveien barnehage Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø

Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø Innhold 3 5 6 8 9 10 11 12 Overordna mål og verdier Grunnleggende verdier og holdninger for arbeidet i Studentbarnehagene i Tromsø Danning et helhetlig

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart Tema: Oppstart og tilvenning AUGUST 207 VELKOMMEN til nytt barnehageår her på Hauge barnehage. Vi ser frem til et spennende og innholdsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Kværnerdalen barnehage PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN Barn lærer ved å delta og observere, og de lærer mer enn det som er vår intensjon. De lærer kultur, måter å snakke

Detaljer

Mosjordet barnehage Årsplan Verden! Mosjordet barnehage Øvre gate 6c 2635 Tretten Tlf.:

Mosjordet barnehage Årsplan Verden! Mosjordet barnehage Øvre gate 6c 2635 Tretten Tlf.: Mosjordet barnehage Årsplan 2017-2018 Verden! Mosjordet barnehage Øvre gate 6c 2635 Tretten Tlf.: 61 05 62 90 Forord Barnehagen skal ha en årsplan som arbeidsredskap for personalet. Den skal dokumentere

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Foreldremøte høst 2011 Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Rammeplanen Omsorg Lek Læring Sosial kompetanse Språklig kompetanse De sju fagområdene: Kommunikasjon,

Detaljer

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Tøyengata barnehage Tøyengata barnehage rigmor.nordby@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22192965 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/toeyengata-barnehage/

Detaljer

Årsplan 2016 august - desember

Årsplan 2016 august - desember Granåsen barnehager Granåsen, Brannhaugen, Kolsås Årsplan 2016 august - desember Foto: Carl-Erik Eriksson Velkommen til et nytt barnehageår Årsplanen er laget med utgangspunkt i Barnehageloven, Rammeplanen

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Årsplan August 2015 - august 2016

Årsplan August 2015 - august 2016 ålesund kommune Årsplan August 2015 - august 2016 for Fagerlia barnehage Fagerlibakken 11, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 28 85 Innhold 1. BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG 3 1. 1 BARNEHAGELOVEN 3 1.2 RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE 2017-2020 Gjelder fra november 2017 til november 2020 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Barnehagens samfunnsmandat... 3 Bråten barnehages verdiplattform og visjon...

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE

PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE Kilde: Google bilder Avdeling oppvekst Revidert september 2014 INNLEDNING I rammeplan for barnehager, kap. 5.1 heter det: Barnehagen skal, i samarbeid

Detaljer

Vestre Aker Menighet Barnehage

Vestre Aker Menighet Barnehage Vestre Aker Menighet Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 amigosbarnehage@hotmail.com Stensgata 45B, 0451 Oslo Vestre Aker Menighet Barnehage Årsplan 2014 1 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen...

Detaljer