ÅRSPLAN KROKEMOA BARNEHAGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN 2014-2015 KROKEMOA BARNEHAGE"

Transkript

1 ÅRSPLAN KROKEMOA BARNEHAGE

2

3 ÅRSPLAN INNHOLD SANDEFJORD KOMMMUNE 1 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen 2. Barnehagens overordnede mål 3. Rammeplan for barnehager - Danning gjennom omsorg, lek og læring 4. Rammeplan for barnehager - Barns medvirkning og sosial kompetanse 5. Fokus Fagområdene i rammeplanen 7. Barnehagens planverktøy 8. Sammenheng barnehage skole 9. Foreldremedvirkning 10. Samarbeid med andre instanser 11. Planlegging, dokumentasjon og vurdering 12. Kulturbegivenheter og arrangementer KROKEMOA BARNEHAGE Tennisveien 19, 3244 Sandefjord Telefon mob / 97/ 98/ 99 telefon kontor

4 ÅRSPLAN PRESENTASJON AV BARNEHAGEN SANDEFJORD KOMMMUNE 2 1. PRESENTASJON AV BARNEHAGEN SAKOMBA står for SAndefjord KOmmunale BArnehager. Vi er i alt 13 barnehager, som ligger spredt geografisk i Sandefjord kommune. Vårt slagord er KJÆRLIGHET OG KUNNSKAP som skal tydeliggjøre at de ansatte skal møte barn, foreldre og hverandre med kjærlighet og kunnskap. SAKOMBA har gode systemer for kvalitetsutvikling som er like i alle barnehagene, og felles kompetanseplan for alle ansatte. Krokemoa barnehage har vært i drift siden Krokemoa barnehage tilbyr dette året 74 plasser til barn i alderen 0-6 år. Barnehagen har to avdelinger for barn under 3 år med plass til 14 barn på hver avdeling, og to avdelinger for barn over 3 år med plass til totalt 47 barn. Avdelingene er barnas hovedbase men vi jobber også på tvers av avdelinger med aldersinndelte grupper knyttet til ulike aktiviteter og prosjekter. Alle avdelinger jobber ut fra gjeldene årsplan og vektlegger samme fagområder med temaer og prosjekter i de samme tidsbestemte periodene. Vi serverer kald eller varm lunch og et enkelt ettermiddagsmåltid med frukt hver dag. Barnehagens åpningstid er fra Barnehagen har en styrerressurs på totalt 0,9 stilling som dette halvåret deles av styrer med 60% og assisterende styrer med 30%. Barnehagen har en grunnbemanning på 16,0 årsverk som fordeler seg med 4 årsverk på hver avdeling. Støttepedagoger som er tilknyttet barnehagen jobber opp mot barn som ut fra opplæringsloven har fått ekstra støtte for å få en god utvikling i barnehagen. I perioder har vi ekstra personalet inne for å drive utvidet språktrening med minioritetsspråklige barn. Barnehagen ligger i et boligfelt med kort vei til Bugårdsparken og skogsområdene ved Krokenskogen. Disse områdene brukes aktivt da uteliv og turvirksomhet er et prioritert område for barnehagen.

5 ÅRSPLAN BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL SANDEFJORD KOMMMUNE 3 2. BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL BARNEHAGELOVEN (2005) Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. RAMMEPLAN FOR BARNEHAGER( 2011) Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver, og redgjør for barnehagens samfunnsmandat. Målet med Rammeplanen er å gi styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktede ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet VISJON FOR SANDEFJORD KOMMUNE Å maksimere velferden for innbyggerne FOKUS 2015 FOKUS 2015, er et strategidokument som uttrykker felles mål og retning for Sandefjordsbarnehagene. FOKUS 2015 setter fokus på seks områder. Disse områdene er i tråd med det Sandefjord kommune har forpliktet seg til å følge på fylkes og kommunenivå. Fokusområdene: Barnehagen den første danningsarenaen Utvikle og anvende et godt norsk språk Positiv selvoppfatning Mangfold Trygg og kvalitetssikret overgang barnehage-skole Nærværsarbeid for personal og barn I vårt arbeid med barnehagens overordna verdimål tar vi utgangspunkt i et menneskesyn basert på humanistiske verdier. Det krever en stor bevisthet hos voksne om deres betydning som gode rollemodeller og hvordan de skal samhandle med barn for å bidra til gode danningsprosesser.

6 ÅRSPLAN RAMMEPLAN FOR BARNEHAGER DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING SANDEFJORD KOMMMUNE 4 3. RAMMEPLAN FOR BARNEHAGER DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING DANNING Det er et overordnet mål for SAKOMBA barnehagene å være gode danningsarenaer. Mål og tiltak som blir presentert i denne planen, skal bidra til gode og varierte danningsprosesser for barna, slik at de utvikler best mulige forutsetninger for å håndtere og mestre livet sitt. Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Danning skjer i samspill med omgivelsene og med andre er en forutsetning for meningsdanning, kritikk og demokrati. Den voksnes rolle og bevisste holdning til omsorg, lek og læring er avgjørende for at danningsprosessene skal bli gode. KJÆRLIGHET OG KUNNSKAP Læring og utvikling forutsetter nærhet, fysisk kontakt og kjærlighet. Barn er små mennesker og vi mennesker trenger kjærlighet for å få et godt liv. Begrepet kjærlighet i barnehagen rommer nærhet og tilknytning til de voksne, og ekte engasjement og innlevelse for barnet. Den voksne er åpen for barnet og dets særegenheter. I Krokemoa SAKOMBA barnehage betyr dette: Danning en prosess der voksne gjennom veiledning og refleksjon i samspill med barn skaper innsikt og forståelse for de holdninger og handlinger som er akseptable i samvær med hverandre. Gjennom veiledning og en god grensesetting ønsker vi at våre barn gjennom barnehagetiden lærer å: Samarbeider godt i lek og aktivitet Verdsetter ulikheter hos hverandre Viser innlevelse med andre Viser en begynnende evne til å løse konflikter som oppstår Hevder egne meninger på en god måte Tar avgjørelser på egne vegne Tar ansvar for egne handlinger Opptrer høflig og klarer å tilpasse sin adferd seg i ulike situasjoner ( føre seg ) Barn må få ansvar og anledning til å reflektere over hvordan de ønsker å ha det sammen, og hvordan deres egne handlinger virker inn på andre. Vår oppgave er å gi barn mange muligheter til å reflektere over egne handlinger og væremåte.

7 ÅRSPLAN RAMMEPLAN FOR BARNEHAGER DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING SANDEFJORD KOMMMUNE 5 OMSORG Barn har rett til omsorg og nærhet. Barnehagens personale har en yrkesetisk forpliktelse til å handle omsorgsfullt overfor alle barn i barnehagen, Omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagslivet og komme til uttrykk når barn leker og lærer, i stell, måltider og påkledning. Omsorg har verdi i seg selv og er samtidig en viktig forutsetning for barns utvikling, læring og danning. I Krokemoa SAKOMBA barnehage betyr dette: Ansvaret for bygge en god relasjonen til det enkelte barn ligger på den voksne. Voksne skal ivareta og utvikle sin relasjon til barn gjennom sin faglighet generelt samt sin evne til å være personlig og nær overfor det enkelte barn. En omsorgsfull relasjon er preget av voksne som gir trygghet og tilhørighet ved å: vise nærhet og innlevelse verdsette barns personlighet handle og kommunisere anerkjennende bekrefte og speile deres følelser gi spesifikke og konkrete tilbakemeldinger fokusere på positiv opplevelser viser glede og humor i hverdagen LEK Leken skal ha en fremtredende plass i barns liv i barnehagen. Leken har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. Leken er et allment menneskelig fenomen, der barn har høy kompetanse og engasjement. Den er en grunnleggende livs og læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom. Leken fører til vennskap og forståelse på tvers av alder, kjønn og kultur og er vår viktigste innfallsport for å gi barna gode mestringsopplevelser og økt kunnskap i hverdagen. Tid og mulighet til lek skal prioriteres hver dag, og er grunnlaget for den struktur og organisering av rutiner og aktiviteter som gjøres på den enkelte avdeling. I Krokemoa SAKOMBA barnehage betyr dette at: Alle barn skal oppleve å bli inkludert i lek Voksne veileder og støtter barn i deres lek Voksne legger til rette for mindre lekegrupper ved behov Vi skaper gode rammer for lek inne og ute, og bruker vårt nærmiljø aktiv Voksne skal sørge for at barn får god inspirasjon til sin lek gjennom opplevelser, materiell og utstyr.

8 ÅRSPLAN RAMMEPLAN FOR BARNEHAGER DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING SANDEFJORD KOMMMUNE 6 LÆRING Rammeplanen tar utgangspunkt i et helhetssyn på barn og barns læring. Barns utvikling sees som et tett samspill mellom deres fysiske og mentale forutsetninger og det miljøet det vokser opp i. Barn er sosiale aktører som selv bidrar til egen og andres læring. Samspill med andre mennesker er avgjørende for barns utvikling og læring. Læringssynet i SAKOMBA-barnehagene er at barn skal være aktivt deltakende i egen læring, og få støtte for sin nyskjerrighet og vitebegjær. Barn må få ulike erfaringer og opplevelser, slik at de kan erfare, forstå og tenke, mene og utrykke seg. Barn lærer gjennom undring, utforskning og erfaring. For at barn skal ha en god utvikling, er de avhengig av de voksne med engasjement, omsorg og en bevisst holdning til hvordan de kan støtte, hjelpe, sette grenser og tilrettelegge rammene i barnehagen. I Krokemoa SAKOMBA barnehage betyr dette: Vi bruker prosjekt som en viktig arbeidsmetode og barnas ytringer, forståelse og undring er viktige i utviklingn av ulike prosjekter. Voksne planlegger opplevelser og aktiviteter ut fra alder og forutsetninger. Dette fremkommer i våre planer for barnehagens læringsområder og vårt årshjul. Gode læringsprosesser krever en aktiv voksenrolle der: Vi tilbyr et bredt spekter av opplevelser og aktiviteter innenfor rammeplanens læringsområder Vi er undrende og undersøkende i vår væremåte sammen med barna Vi bruker her - og nå situasjoner til å befeste læring Vi veileder og gir gode tilbakemeldinger i læreprosesser med barna Vi tilrettelegger for gjentagelser og øving av ferdigheter.

9 ÅRSPLAN RAMMEPLAN FOR BARNEHAGER BARNS MEDVIRKNING OG SOSIAL KOMPETANSE SANDEFJORD KOMMMUNE 7 4. RAMMEPLAN FOR BARNEHAGER BARNS MEDVIRKNING OG SOSIAL KOMPETANSE BARNS MEDVIRKNING Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset barnas alder og forutsetninger. Barn i barnehagen har rett til å gi utrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. I Krokemoa barnehage ivaretar vi barns medvirkning ved å være lyttende og lydhøre for barns uttrykk og behov gjennom dagen. Barnas forutsetninger og interesse er alltid medvirkende på vår måte å tilnærme oss rammeplanenes læringsområder. Deres signaler om hva de vil vite, undersøke og finne ut av er viktig rettesnor i arbeidet. Hvordan barna skal medvirke til aktiv deltakelse i barnehagedagen avhenger av alder, modenhet, interesser og situasjon. Våre tiltak for å oppnå dette i år: Voksne er undersøkende til hva barn er opptatt av i sin lek og aktivitet Vi etterspør barns tanker og meninger, og har en lyttende holdning til deres uttrykk og meninger Vi er bevisste på våre grunner til å si nei til barns forslag og ideer Gjennom temaer og prosjektarbeide er barns interesser medvirkende i vårt valg av innhold og aktiviteter Vi gir barn valgmuligheter når de har forutsetning til selv å ta avgjørelser på egen vegne. Vi gir barn erfaringer i demokratiske beslutningsprosesser ( flertall og mindretall etc.) SOSIAL KOMPETANSE Alle barn i barnehagen, uansett alder, kjønn, etnisk bakgrunn og funksjonsnivå, må få likeverdige muligheter til å delta i meningsfylte aktiviteter i et fellesskap med jevnaldrende. Sosial kompetansse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Denne kompetansen uttrykkes og tilegnes av barn i samspill med hverandre og med voksne. Sosial kompetanse utvikles kontinuerlig gjennom handlinger og opplevelser. Barnehagen har et samfunnsmandat i tidlig forebygging av diskriminering og mobbing. Får å jobbe spesifikt og konkret med begrepet sosial kompetanse har vi valgt å støtte oss til Kari Lamers inndeling og forståelse av begrepet sosial kompetanse. I hennes program Du og jeg og vi to er sosial kompetanse delt inn i Empati, selvhevdelse, selvkontroll, prososial adferd og lek, glede og humor. Denne inndelingen gir voksne en oversikt og forståelse av de ferdighetene barn må lære og øve på gjennom sin barndom. På dette område er det spesielt viktig å tenke utvikling og progresjon knyttet til barns alder og modenhet.

10 ÅRSPLAN FOKUS 2015 SANDEFJORD KOMMMUNE 8 Våre tiltak for å oppnå dette i år: Vi jobber aktivt med å gjennkjenne gode ferdigheter hos barna og anerkjenner disse med gode tilbakemeldinger og speiling i felleskapet Vi veileder barn til å forstå hverandres intensjoner og hensikter i lek og aktivitet Vi reflekter sammen med barn om hva som er gode regler for å fremme samarbeide i felleskapet Vi hjelper barn til å uttrykke sine følelser og sette ord på disse overfor hverandre Vi jobber etter gjeldene retningslinjer for grensetting 5. FOKUS 2015 Øke barnets positive selvoppfatning Begrepet selvoppfatning er summen av vår selvfølelse og vår selvtillitt. En god selvfølelse utvikles ved å ble verdsatt for den du er akkurat slik du er. En sunn og god selvtillit utvikles gjennom gode opplevelser og aktiviteter som gir barna følelsen av å lykkes i lek og læring. Barn som opplever at de mestrer får ny motivasjon til å lære mer. Målet er at alle våre barn skal ha lyst og vilje til å mestre nye utfordringer. Våre tiltak for å oppnå dette i år: Alle barn skal få gode og anerkjennende tilbakemeldinger på seg selv daglig Vi skal fremsnakke barns gode intensjoner og handlinger i felleskapet. Alle barn skal få bekreftet og speilet sine følelser Vi er tydelige i våre forventninger og kommuniserer disse på en positiv måte. Vi følger våre retningslinjer for grensesetting Utvikle og anvende et godt norsk språk Utvikling av det muntlige språket er sentralt i barnehagealder. Et godt utviklet språk gir barn en identitet, tilhørighet og et felleskap med andre. Språk er inngangsporten til lek og et godt samspill med andre. Muntlig språk er igjen grunnlag for læring av skriftspråk. Språk læres i meningsfylte sammenhenger og krever fokus på området gjennom dagen i alle situasjoner. Personalet må ha et bevist forhold til egen språkbruk. Våre tiltak for å oppnå dette i år: Vi oppmuntrer barn til å samtale, lytte og leke med språk og tekst. Lesegrupper etterfulgt av kommunikasjon om tekst gjennomføres ukentlig Vi bruker fortellinger, rim, regler, og sanger daglig Matriell fra Snakkepakken brukes til systematisk språk og begrepsinnlæring Vi oppmuntrer til lek med bokstavsymboler og lekeskriving Vi lager tekst og fortellinger sammen med barna Vi bruke metoden skrivedans med skolestarterne

11 ÅRSPLAN FAGOMRÅDENE I RAMMEPLANEN SANDEFJORD KOMMMUNE 9 Øke nærværet hos barn og personal Våre tiltak for å oppnå dette i år: Følger gjeldene smittevernsregler gjennom deres anbefalte hygienetiltak Følger gjeldene retningslinjer for kosthold i barnehage og prinsipper nedfelt i vårt interne dokument Det gode måltid Gjennomfører ulike prosjekter knyttet til fagområdet Kropp, bevegelse og helse Vektlegger uteliv og turopplevelser i aldersinndelte grupper ukentlig. Har fokus på mobbeproblematikk Systematisk implementering av barnehagens personalpolitikk, og tett oppfølgning av personalet ved sykefravær. 6. FAGOMRÅDENE I RAMMEPLANEN Rammeplanen beskriver 7 fagområder vi skal ha fokus på gjennom året. Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt, og fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere av disse områdene vil være representert i temaopplegg, i forbindelse med hverdagsaktiviteter og i lek og samspill. Hvordan fagområdene blir tilpasset det enkelte barns og gruppens interesser, skal avgjøres i den enkelte barnehage og nedfelles i barnehagens årsplan. Her må også en progresjon tydeliggjøres. Gjennom fagområdene skal barna utfolde skaperglede, undring og utforskertrang skal barna utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter skal barnehagen støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. I Krokemoa SAKOMBA barnehage jobber vi med fagområdene og progresjon på følgende måte: Barnehagens læringsområder er beskrevet i rammeplan for barnehager. Ut fra et voksenperspektiv kan innholdet deles i sju fagområder: Religion, etikk og filosofi Språk, tekst og kommunikasjon Kunst, kultur og kreativitet Kropp, bevegelse og helse Antall, rom og form Natur, miljø og teknikk Nærmiljø og samfunn For hvert fagområde har vi utarbeidet læringsmål som er retningsgivende for det innholdet og de aktivitetene vi velger å presentere barna for. Progresjonsarbeidet sikres gjennom personalets kunnskap og erfaring om barns utvikling generelt, ved kjennskap til det enkelte barn og ved at mål og tiltak er alderstilpasset.

12 ÅRSPLAN BARNEHAGENS PLANVERKTØY SANDEFJORD KOMMMUNE BARNEHAGENS PLANVERKTØY Barnehagens årsplan beskriver hvordan vi jobber med Barnehageloven, Rammeplan for barnehagen og lokale satsningsområder for Sandefjord kommune. Ansatte i barnehagen skal benytte årsplanen som et overordnet arbeidsdokument. Foreldre skal gjennom planverktøyet til barnehagen, få et godt innblikk i barnehagens arbeid, og se en klar sammenheng mellom de konkrete aktivitetene i barnehagen og de overordnede målene. Barnehagens styrer har det faglige ansvaret for utarbeidelse av årsplan, i samarbeid med ansatte og foreldre. Årsplanen skal fastsettes av barnehagens Samarbeidsutvalg, og danne grunnlag for Barnehagemyndighetens tilsyn med barnehagen. Vi har valgt å ha fokus på ulike læringsområder i ulike perioder av året. Periodene er felles for hele huset og basis for valg av prosjekter. I mange daglige leke- og læringssituasjoner vil vi finne elementer fra alle fagområder og de vil gli over i hverandre. For ytterligere å sikre innholdet i fagområdene har vi valgt å dele disse inn i kjerneområder og fokusområder. Kjerneområdene er gjennomgripende og sentrale i all aktivitet og læring gjennom hele året, mens fokusområdene er mer periodebestemt. Periodeplaner utarbeides på hver avdeling om prosjektet vi skal jobbe med og aktiviteter for den den aktuelle periode. Vårt årshjul illustrerer tidsperioder med sine fokusområder og de kjerneområdene som vi vektlegger. Disse har klar sammenheng med Fokus 2015 og beskrevene retningslinjer og tiltak. ÅRSHJULET I KROKEMOA BARNEHAGE Antall,rom og form Kropp, bevegelse og helse Språk, tekst og kommunikasjon Etikk, religion, filosofi Natur, miljø og teknikk Nærmiljø og samfunn

13 ÅRSPLAN SAMMENHENG BARNEHAGE SKOLE SANDEFJORD KOMMMUNE SAMMENHENG BARNEHAGE SKOLE Vi skal styrke sammenhengen, og skape en god overgang mellom barnehage og skole. Våre tiltak for å oppnå dette: - Sandefjord kommune har laget et årshjul som beskriver samarbeid og aktiviter for barna (og deres foreldre) som skal begynne på skolen. - Barnehagen har egen plan for tilbudet til skolestarterne. Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene overbringe informasjon om barnets trivsel og utvikling, slik at skoletilbudet i størst mulig grad er tilrettelagt. Tilbud til skolestarterne I Krokemoa barnehage ønsker vi å danne et godt grunnlag i læringsløpet gjennom eget fokus på skolestarterne. Skoleklubben er samlet 3 dager i uka. Læringsmålene bygger på rammeplanens fagområder. Skoleklubbens satsingsområder er: Positiv selvoppfatning Språklig bevisstgjøring Matematiske begreper Motoriske ferdigheter Praktiske ferdigheter Vi følger Sandefjord kommunes årshjul for samarbeid og informasjon mellom barnehage og skole. Alle foreldre til skolestartere får nærmere informasjon på foreldremøter og i samtaler om overgangen.

14 ÅRSPLAN FORELDREMEDVIRKNING SANDEFJORD KOMMMUNE FORELDREMEDVIRKNING Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Et godt samarbeid med barnets beste som felles mål er viktig for barnets trivsel og utvikling i barnehagen. Vi ønsker et samarbeid som er basert på gjensidig respekt og en åpen dialog. Vi har flere ulike samarbeidsformer for å fremme dette: Daglig muntlig kommunikasjon Skriftlig informasjon Dokumentasjon fra dagens opplevelser Samtaletimer / konferansetimer basert på observasjonsvertøyet Alle med Foreldremøter med aktuelt innhold Sosiale arrangementer Foreldreråd og SU er også en arena for samarbeid mellom foreldre og barnehagen. 10. SAMARBEID MED ANDRE INSTANSER For at barn og foreldre skal få et mest mulig helhetlig tilbud til beste for barns oppvekst og utvikling, kreves det at barnehagen samarbeider med andre tjenester og institusjoner i kommunen. Et slikt samarbeid gjøres alltid i samarbeid med foreldrene. Ved samarbeid med andre, overholder barnehagen de bestemmelser om taushets- og opplysningsplikt som de er underlagt. Barnhagen har en lovfestet plikt til å melde fra til barneverntjenesten når det er grunnlag for å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet, eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker. PPT (Pedagogisk psykologisk tjeneste) Veileder barnehagen i arbeidet med spesialpedagogiske tiltak for barn med særskilte behov. Barnevern Er en viktig samarbeidspartner i forhold til enkeltbarns behov. Helse Er en samarbeidspartner i forbindelse med videre henvisning til andre instanser og foreldrerådgiving.

15 ÅRSPLAN SANDEFJORD KOMMMUNE PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING Barnehagens pedagogisk virksomhet skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling skal observeres og vurderes fortløpende. Dette er viktige områder for å kvalitetssikre arbeidet i barnehagen. I SAKOMBA barnehagene er det innarbeidet systematiske tiltak for vurdering av egen og kollegaers praksis i arbeid med barn. Denne systematiske refleksjonen danner grunnlaget for kontinuerlig planlegging og utvikling av barnehagen, som en lærende organisasjon. SAKOMBA-barnehagene bruker ALLE MED som verktøy for å observere det enkelte barns trivsel og utvikling, samt barnegruppens behov. Årlige brukerundersøkelser, medarbeiderundersøkelser og barnesamtaler er gode verktøy vi bruker for vår vurdering og planlegging. I Krokemoa barnhage er vårt planarbeide basert på: kunnskap om barns læring og utvikling barnas forutsetninger barns innspill og interesser personalets vurdering og refleksjon Rammeplanens fagområder Fokus 2015 og satsingsområder Dokumentasjon Dokumentasjon har til hensikt å: Synliggjøre barnas arbeider Dokumentere læringsprosesser og opplevelser med bilder. Bruke dokumentasjon som verktøy for å reflektere omkring pedagogisk praksis. Vurdering Vurderingsarbeidet legger grunnlaget for barnehagen som en lærende organisasjon. Vurdering skjer både fortløpende og mer systematisk gjennom dokumentasjon, observasjon, samtaler og refleksjon. Vurderingsarbeidet er viktig i vårt planarbeide og gjør at vi kan justere og utvikle oss som virksomhet.

16 ÅRSPLAN SANDEFJORD KOMMMUNE KULTURBEGIVENHETER OG ARRANGEMENTER DATO Høsthalvåret 2014 TEMA / ARRANGEMENT Planleggingsdag Høstsuppe for foreldre og barn i barnehagen Foreldremøte med tema: Samarbeid, positiv innvolvering og grensesetting Uke 40 Høstferie Planleggingsdag Planleggingsdag Uke 48 Desember: Skolestartere på teater Besøk i kirken Lucia fest internt i barnehagen Nissefest internt i barnehagen Vårhalvåret Planleggingsdag Uke 8 Vinterferie Uke 12 Påskefrokost for foreldre og barn i barnehagen Uke 14 Påskeferie 6.05 Planleggingsdag Kristi Himmelfartsdag Planleggingsdag pinsedag Planleggingsdag Uke 24 Sommerfest for foreldre og barn i barnehagen Faglig ansvarlig for årsplanen ved styrer: Helle Sjølyst Årsplanen ble fastsatt i barnehagens Samarbeidsutvalg:

17

ÅRSPLAN 2014-2015 BUGÅRDEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2014-2015 BUGÅRDEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 BUGÅRDEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 INNHOLD SANDEFJORD KOMMMUNE 1 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen 2. Barnehagens overordnede mål 3. Rammeplan for barnehager - Danning gjennom

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 BUGÅRDEN SAKOMBA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015-2016 BUGÅRDEN SAKOMBA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 BUGÅRDEN SAKOMBA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 INNHOLD SANDEFJORD KOMMMUNE 1 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen 2. Barnehagens overordnede mål 3. Rammeplan for barnehager - Danning gjennom

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015 BREILI SAKOMBA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2014-2015 BREILI SAKOMBA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 BREILI SAKOMBA BARNEHAGE En ring av gull, en riktig stor med plass til alle hender. Der ingen er størst, der ingen er minst, der ingen er først, der ingen er sist. Vi holder fast så alle

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 ÅPEN SAKOMBA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015-2016 ÅPEN SAKOMBA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 ÅPEN SAKOMBA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 INNHOLD SANDEFJORD KOMMMUNE 1 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen 2 2. Barnehagens overordnede mål 3 3. Rammeplan for barnehager Danning gjennom

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015 RANVIK SAKOMBA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2014-2015 RANVIK SAKOMBA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 RANVIK SAKOMBA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 INNHOLD SANDEFJORD KOMMMUNE 1 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen 2 2. Barnehagens overordnede mål 2 3. Rammeplan for barnehager - Danning

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 ÅSANE SAKOMBA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015-2016 ÅSANE SAKOMBA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 ÅSANE SAKOMBA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 INNHOLD SANDEFJORD KOMMMUNE 1 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen 2 2. Barnehagens overordnede mål 3 3. Rammeplan for barnehager - Danning

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 HAUKERØD SAKOMBA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015-2016 HAUKERØD SAKOMBA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 HAUKERØD SAKOMBA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 INNHOLD SANDEFJORD KOMMMUNE 1 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen 2 2. Barnehagens overordnede mål 3 3. Rammeplan for barnehager - Danning

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE 2017-2020 Gjelder fra november 2017 til november 2020 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Barnehagens samfunnsmandat... 3 Bråten barnehages verdiplattform og visjon...

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 VÅR VISJON ER : VI LEKER OSS KLOKE! Lov om barnehager; 1 formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA Værøy kommunale barnehage Årsplan 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA 1 INNHOLD Innledning.3 Vår visjon.. 4 Barnehagens mål og satsinger 4 Danning gjennom omsorg, lek og læring 4 Barns

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Munkerudtoppen. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender

Munkerudtoppen. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender Munkerudtoppen ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Munkerudtoppen.barnehage@gmail.com Telefon: 22287755/mobil 48114711 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager!

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager! Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. «FRISKUS» Friske barn

Detaljer

FLASSABEKKN BARNEHAGE: ÅRSPLAN 2017/2018. Lov om barnehager:

FLASSABEKKN BARNEHAGE: ÅRSPLAN 2017/2018. Lov om barnehager: FLASSABEKKN BARNEHAGE: ÅRSPLAN 2017/2018 Lov om barnehager: 1.Formål Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag

Detaljer

Steinspranget barnehage

Steinspranget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Steinspranget barnehage Steinspranget barnehage steinspranget.barnehage@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494020 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/steinspranget-barnehage/

Detaljer

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Temadag for eiere av private familiebarnehager v/anne

Detaljer

ÅRSPLAN KROKEMOA BARNEHAGE ÅRSPLAN INNHOLD SANDEFJORD KOMMMUNE 1

ÅRSPLAN KROKEMOA BARNEHAGE ÅRSPLAN INNHOLD SANDEFJORD KOMMMUNE 1 ÅRSPLAN 2017-2018 KROKEMOA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017-2018 INNHOLD SANDEFJORD KOMMMUNE 1 ÅRSPLAN 2017-2018 INNHOLD SANDEFJORD KOMMMUNE 2 INNHOLD FORORD 3 1. PRESENTASJON AV BARNEHAGEN 5 2. BARNEHAGENS OVERORDNEDE

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! FORELDREUTGAVE K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Tøyengata barnehage Tøyengata barnehage rigmor.nordby@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22192965 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/toeyengata-barnehage/

Detaljer

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 gjokungen@outlook.com Tlf. 468 40 544/ 917 76 994 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene...

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

ÅRSPLAN. Et godt sted å være - et godt sted å lære

ÅRSPLAN. Et godt sted å være - et godt sted å lære 1 ÅRSPLAN RØSTAD BARNEHAGE 2015-2016 Et godt sted å være - et godt sted å lære 2 Røstad barnehage er en privat barnehage som ligger idyllisk til på Høgskoleområdet på Røstad. Eier er Studentsamskipnaden

Detaljer

ÅRSPLAN 2017 OPPVEKST OG UTDANNING LØKEN BARNEHAGE. Aurskog-Høland kommune

ÅRSPLAN 2017 OPPVEKST OG UTDANNING LØKEN BARNEHAGE. Aurskog-Høland kommune LØKEN BARNEHAGE Gruslinna 1. 1960 LØKEN. TLF 6720 5940 Loken.barnehage@ahk.no. ÅRSPLAN 2017 Virksomhetens formål 1 : Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform for Tolpinrud barnehage Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Tøyengata barnehage Tøyengata barnehage rigmor.nordby@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22192965 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/toeyengata-barnehage/

Detaljer

Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien)

Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien) Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien) hakkebakkeskogen@familiebarnehage.no Telefon: 66822222 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Private barnehagers webadresse:

Detaljer

Årsplan 2016 august - desember

Årsplan 2016 august - desember Granåsen barnehager Granåsen, Brannhaugen, Kolsås Årsplan 2016 august - desember Foto: Carl-Erik Eriksson Velkommen til et nytt barnehageår Årsplanen er laget med utgangspunkt i Barnehageloven, Rammeplanen

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE

PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE Kilde: Google bilder Avdeling oppvekst Revidert september 2014 INNLEDNING I rammeplan for barnehager, kap. 5.1 heter det: Barnehagen skal, i samarbeid

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Kværnerdalen barnehage PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN Barn lærer ved å delta og observere, og de lærer mer enn det som er vår intensjon. De lærer kultur, måter å snakke

Detaljer

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag.

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag. Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage 2015-2016 En engasjert hverdag Innhold Innledning: Om barnehagen Kanvas pedagogiske plattform Planlegging, dokumentasjon og vurdering Kanvas læringsmål vårt arbeid

Detaljer

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN BARNDOMMEN I FOKUS I EN GLAD HVERDAG Ved Nardo barnehager setter vi barnet i fokus. Dere møter positive, fleksible voksne

Detaljer

ÅRSPLAN 2016 OPPVEKST OG UTDANNING LØKEN BARNEHAGE. Aurskog-Høland kommune

ÅRSPLAN 2016 OPPVEKST OG UTDANNING LØKEN BARNEHAGE. Aurskog-Høland kommune LØKEN BARNEHAGE Gruslinna 1. 1960 LØKEN. TLF 6720 5940 Loken.barnehage@ahk.no. ÅRSPLAN 2016 Virksomhetens formål 1 : Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet i vareta barnas behov for omsorg

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

Et samfunn som ikke med jevne mellomrom diskuterer formålet med sin viktigste offentlige sosialiseringsinstitusjon, svikter sin demokratiske oppgave

Et samfunn som ikke med jevne mellomrom diskuterer formålet med sin viktigste offentlige sosialiseringsinstitusjon, svikter sin demokratiske oppgave Et samfunn som ikke med jevne mellomrom diskuterer formålet med sin viktigste offentlige sosialiseringsinstitusjon, svikter sin demokratiske oppgave Inge Eidsvåg Lov om barnehager av 17.juni 2005 nr.64

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Velkommen til foreldremøte

Velkommen til foreldremøte Velkommen til foreldremøte 20.09.16 Barnehagens overordnede målsettinger Barnehagen arbeider etter Lov om barnehager og Rammeplan. Nytt formål for barnehager trådte i kraft 1. august 2010. På denne bakgrunn

Detaljer

ÅRSPLAN RØSTAD STUDENTBARNEHAGE

ÅRSPLAN RØSTAD STUDENTBARNEHAGE ÅRSPLAN 2016-2017 RØSTAD STUDENTBARNEHAGE ET GODT STED Å VÆRE - ET GODT STED Å LÆRE. Røstad barnehage er en privat barnehage som ligger idyllisk til på universitetsrådet på Røstad. Eier er Nord studentsamskipnad.

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Bamsebo Familiebarnehage

Bamsebo Familiebarnehage Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bamsebo Familiebarnehage Bamsebo Familiebarnehage ochrkleppe@hotmail.no Telefon: 910 07 325 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/finn-barnehage-ioslo/bamsebo-familiebarnehage/

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Christinegård 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Christinegård 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Christinegård 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Årsplan for Skjelstadmark barnehage 2016/2017

Årsplan for Skjelstadmark barnehage 2016/2017 Årsplan for Skjelstadmark barnehage 2016/2017 Generell del Godkjent i samarbeidsutvalg BARNEHAGENS SAMFUNDSMANDAT (FORMÅLSPARAGRAFEN) Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas

Detaljer

Virksomhetsplan

Virksomhetsplan Virksomhetsplan 2014-2015 Innledning Virksomhetsplanen er en konkret beskrivelse av virksomheten som skal synliggjøre hvilke elementer som er med på å skape kvalitet i Seilduken barnehage. Planen er et

Detaljer

Årsplan August 2015 - august 2016

Årsplan August 2015 - august 2016 ålesund kommune Årsplan August 2015 - august 2016 for Fagerlia barnehage Fagerlibakken 11, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 28 85 Innhold 1. BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG 3 1. 1 BARNEHAGELOVEN 3 1.2 RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS

Detaljer

Årsplan 2016. side 1 03.12.15

Årsplan 2016. side 1 03.12.15 Årsplan 2016 side 1 03.12.15 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en pedagogisk virksomhet

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

Detaljer

Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø

Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø Innhold 3 5 6 8 9 10 11 12 Overordna mål og verdier Grunnleggende verdier og holdninger for arbeidet i Studentbarnehagene i Tromsø Danning et helhetlig

Detaljer

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle ÅRSPLAN for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3-4 Vår pedagogiske profil s. 5 Satsningsområder Kommunale Barnehager s. 6 Våre satsningsområder 2017/2018:

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehagers pedagogiske plattform Kidsa Ospelis pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold INNLEDNING... 3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE... 3 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER... 3

Detaljer

Rasmusbakken barnehage

Rasmusbakken barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Rasmusbakken barnehage Rasmusbakken barnehage ivar.hjelvik@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 976 23 873 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/rasmusbakkenbarnehage/

Detaljer

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2016/2017 JOTUNHEIMEN OG NORDSLETTVEIEN BARNEHAGE

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2016/2017 JOTUNHEIMEN OG NORDSLETTVEIEN BARNEHAGE NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2016/2017 JOTUNHEIMEN OG NORDSLETTVEIEN BARNEHAGE BARNDOMMEN I FOKUS I EN GLAD HVERDAG Ved Nardo barnehager setter vi barnet i fokus. Dere møter positive, fleksible voksne som

Detaljer

Hakkebakkeskogen familiebarnehage (Stamhusveien)

Hakkebakkeskogen familiebarnehage (Stamhusveien) Hakkebakkeskogen familiebarnehage (Stamhusveien) hakkebakkeskogen@familiebarnehage.no Telefon: 66822222 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Private barnehagers webadresse:

Detaljer

Tønsberg kommune. «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage

Tønsberg kommune. «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage Tønsberg kommune «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage INNLEDNING Sammen om barna - samarbeid mellom hjem og barnehage, er utarbeidet både som en forventningsavklaring og som et arbeidsverktøy

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1)

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1) INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Side 8 Visjon Formål og innhold Mål Kulturbegrepet Samfunnsmandat og danning Satsningsområder Kort historikk om barnehagen Barns rett til medvirkning

Detaljer

ÅRSPLAN. BRUNES NATURBARNEHAGE Del 1

ÅRSPLAN. BRUNES NATURBARNEHAGE Del 1 ÅRSPLAN BRUNES NATURBARNEHAGE 2016-2017 Del 1 Vår visjon: Trivelig og annerledes en herlig barndom Trivelig fordi barnehagen består av glede, humor, trivsel, felleskap og positivitet Annerledes fordi barnehagens

Detaljer

FELLES VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE I SALTDAL KOMMUNE

FELLES VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE I SALTDAL KOMMUNE Saltdal kommune Enhet - Saltdal barnehager FELLES VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE I SALTDAL KOMMUNE Engan gårdsbarnehage Saltnes barnehage Knekthågen barnehage Trollskogen barnehage Rognan barnehage Høyjarfall

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017

Detaljer

Kværnerdalen barnehage Støperiet

Kværnerdalen barnehage Støperiet Oslo kommune Kværnerdalen barnehage Kværnerdalen barnehage Støperiet Kværnerdalen barnehage Støperiet linda.gardar@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 97573101 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/kvaernerdalenbarnehage/

Detaljer

Alle med. En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage

Alle med. En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage Alle med En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage Vår barnehage består av barn i alderen 1 til 5 år. Den er preget av mangfold og ulikheter. Hvert enkelt barn skal bli ivaretatt

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna Hellerud Barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna Hellerud Barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Alna Hellerud Barnehage Hellerud Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 post@hellerud-barnehage.no Telefon: 21902156 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/hellerud-barnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN I KROKEMOA BARNEHAGE 2013-2014

ÅRSPLAN I KROKEMOA BARNEHAGE 2013-2014 ÅRSPLAN I KROKEMOA BARNEHAGE 2013-2014 ÅRSHJULET I KROKEMOA BARNEHAGE Antall,rom og form Kropp, bevegelse og helse Språk, tekst og kommunikasjon Etikk, religion, filosofi Natur, miljø og teknikk Nærmiljø

Detaljer

Hakkebakkeskogen familiebarnehage (Dr. Rustads vei)

Hakkebakkeskogen familiebarnehage (Dr. Rustads vei) Hakkebakkeskogen familiebarnehage (Dr. Rustads vei) hakkebakkeskogen@familiebarnehage.no Telefon: 66822222 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 https://www.oslo.kommune.no/barnehage/finn-barnehage-ioslo/hakkebakkeskogen-familiebarnehage-dr-rustads-vei/

Detaljer