ÅRSPLAN KROKEMOA BARNEHAGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN 2014-2015 KROKEMOA BARNEHAGE"

Transkript

1 ÅRSPLAN KROKEMOA BARNEHAGE

2

3 ÅRSPLAN INNHOLD SANDEFJORD KOMMMUNE 1 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen 2. Barnehagens overordnede mål 3. Rammeplan for barnehager - Danning gjennom omsorg, lek og læring 4. Rammeplan for barnehager - Barns medvirkning og sosial kompetanse 5. Fokus Fagområdene i rammeplanen 7. Barnehagens planverktøy 8. Sammenheng barnehage skole 9. Foreldremedvirkning 10. Samarbeid med andre instanser 11. Planlegging, dokumentasjon og vurdering 12. Kulturbegivenheter og arrangementer KROKEMOA BARNEHAGE Tennisveien 19, 3244 Sandefjord Telefon mob / 97/ 98/ 99 telefon kontor

4 ÅRSPLAN PRESENTASJON AV BARNEHAGEN SANDEFJORD KOMMMUNE 2 1. PRESENTASJON AV BARNEHAGEN SAKOMBA står for SAndefjord KOmmunale BArnehager. Vi er i alt 13 barnehager, som ligger spredt geografisk i Sandefjord kommune. Vårt slagord er KJÆRLIGHET OG KUNNSKAP som skal tydeliggjøre at de ansatte skal møte barn, foreldre og hverandre med kjærlighet og kunnskap. SAKOMBA har gode systemer for kvalitetsutvikling som er like i alle barnehagene, og felles kompetanseplan for alle ansatte. Krokemoa barnehage har vært i drift siden Krokemoa barnehage tilbyr dette året 74 plasser til barn i alderen 0-6 år. Barnehagen har to avdelinger for barn under 3 år med plass til 14 barn på hver avdeling, og to avdelinger for barn over 3 år med plass til totalt 47 barn. Avdelingene er barnas hovedbase men vi jobber også på tvers av avdelinger med aldersinndelte grupper knyttet til ulike aktiviteter og prosjekter. Alle avdelinger jobber ut fra gjeldene årsplan og vektlegger samme fagområder med temaer og prosjekter i de samme tidsbestemte periodene. Vi serverer kald eller varm lunch og et enkelt ettermiddagsmåltid med frukt hver dag. Barnehagens åpningstid er fra Barnehagen har en styrerressurs på totalt 0,9 stilling som dette halvåret deles av styrer med 60% og assisterende styrer med 30%. Barnehagen har en grunnbemanning på 16,0 årsverk som fordeler seg med 4 årsverk på hver avdeling. Støttepedagoger som er tilknyttet barnehagen jobber opp mot barn som ut fra opplæringsloven har fått ekstra støtte for å få en god utvikling i barnehagen. I perioder har vi ekstra personalet inne for å drive utvidet språktrening med minioritetsspråklige barn. Barnehagen ligger i et boligfelt med kort vei til Bugårdsparken og skogsområdene ved Krokenskogen. Disse områdene brukes aktivt da uteliv og turvirksomhet er et prioritert område for barnehagen.

5 ÅRSPLAN BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL SANDEFJORD KOMMMUNE 3 2. BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL BARNEHAGELOVEN (2005) Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. RAMMEPLAN FOR BARNEHAGER( 2011) Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver, og redgjør for barnehagens samfunnsmandat. Målet med Rammeplanen er å gi styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktede ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet VISJON FOR SANDEFJORD KOMMUNE Å maksimere velferden for innbyggerne FOKUS 2015 FOKUS 2015, er et strategidokument som uttrykker felles mål og retning for Sandefjordsbarnehagene. FOKUS 2015 setter fokus på seks områder. Disse områdene er i tråd med det Sandefjord kommune har forpliktet seg til å følge på fylkes og kommunenivå. Fokusområdene: Barnehagen den første danningsarenaen Utvikle og anvende et godt norsk språk Positiv selvoppfatning Mangfold Trygg og kvalitetssikret overgang barnehage-skole Nærværsarbeid for personal og barn I vårt arbeid med barnehagens overordna verdimål tar vi utgangspunkt i et menneskesyn basert på humanistiske verdier. Det krever en stor bevisthet hos voksne om deres betydning som gode rollemodeller og hvordan de skal samhandle med barn for å bidra til gode danningsprosesser.

6 ÅRSPLAN RAMMEPLAN FOR BARNEHAGER DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING SANDEFJORD KOMMMUNE 4 3. RAMMEPLAN FOR BARNEHAGER DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING DANNING Det er et overordnet mål for SAKOMBA barnehagene å være gode danningsarenaer. Mål og tiltak som blir presentert i denne planen, skal bidra til gode og varierte danningsprosesser for barna, slik at de utvikler best mulige forutsetninger for å håndtere og mestre livet sitt. Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Danning skjer i samspill med omgivelsene og med andre er en forutsetning for meningsdanning, kritikk og demokrati. Den voksnes rolle og bevisste holdning til omsorg, lek og læring er avgjørende for at danningsprosessene skal bli gode. KJÆRLIGHET OG KUNNSKAP Læring og utvikling forutsetter nærhet, fysisk kontakt og kjærlighet. Barn er små mennesker og vi mennesker trenger kjærlighet for å få et godt liv. Begrepet kjærlighet i barnehagen rommer nærhet og tilknytning til de voksne, og ekte engasjement og innlevelse for barnet. Den voksne er åpen for barnet og dets særegenheter. I Krokemoa SAKOMBA barnehage betyr dette: Danning en prosess der voksne gjennom veiledning og refleksjon i samspill med barn skaper innsikt og forståelse for de holdninger og handlinger som er akseptable i samvær med hverandre. Gjennom veiledning og en god grensesetting ønsker vi at våre barn gjennom barnehagetiden lærer å: Samarbeider godt i lek og aktivitet Verdsetter ulikheter hos hverandre Viser innlevelse med andre Viser en begynnende evne til å løse konflikter som oppstår Hevder egne meninger på en god måte Tar avgjørelser på egne vegne Tar ansvar for egne handlinger Opptrer høflig og klarer å tilpasse sin adferd seg i ulike situasjoner ( føre seg ) Barn må få ansvar og anledning til å reflektere over hvordan de ønsker å ha det sammen, og hvordan deres egne handlinger virker inn på andre. Vår oppgave er å gi barn mange muligheter til å reflektere over egne handlinger og væremåte.

7 ÅRSPLAN RAMMEPLAN FOR BARNEHAGER DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING SANDEFJORD KOMMMUNE 5 OMSORG Barn har rett til omsorg og nærhet. Barnehagens personale har en yrkesetisk forpliktelse til å handle omsorgsfullt overfor alle barn i barnehagen, Omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagslivet og komme til uttrykk når barn leker og lærer, i stell, måltider og påkledning. Omsorg har verdi i seg selv og er samtidig en viktig forutsetning for barns utvikling, læring og danning. I Krokemoa SAKOMBA barnehage betyr dette: Ansvaret for bygge en god relasjonen til det enkelte barn ligger på den voksne. Voksne skal ivareta og utvikle sin relasjon til barn gjennom sin faglighet generelt samt sin evne til å være personlig og nær overfor det enkelte barn. En omsorgsfull relasjon er preget av voksne som gir trygghet og tilhørighet ved å: vise nærhet og innlevelse verdsette barns personlighet handle og kommunisere anerkjennende bekrefte og speile deres følelser gi spesifikke og konkrete tilbakemeldinger fokusere på positiv opplevelser viser glede og humor i hverdagen LEK Leken skal ha en fremtredende plass i barns liv i barnehagen. Leken har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. Leken er et allment menneskelig fenomen, der barn har høy kompetanse og engasjement. Den er en grunnleggende livs og læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom. Leken fører til vennskap og forståelse på tvers av alder, kjønn og kultur og er vår viktigste innfallsport for å gi barna gode mestringsopplevelser og økt kunnskap i hverdagen. Tid og mulighet til lek skal prioriteres hver dag, og er grunnlaget for den struktur og organisering av rutiner og aktiviteter som gjøres på den enkelte avdeling. I Krokemoa SAKOMBA barnehage betyr dette at: Alle barn skal oppleve å bli inkludert i lek Voksne veileder og støtter barn i deres lek Voksne legger til rette for mindre lekegrupper ved behov Vi skaper gode rammer for lek inne og ute, og bruker vårt nærmiljø aktiv Voksne skal sørge for at barn får god inspirasjon til sin lek gjennom opplevelser, materiell og utstyr.

8 ÅRSPLAN RAMMEPLAN FOR BARNEHAGER DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING SANDEFJORD KOMMMUNE 6 LÆRING Rammeplanen tar utgangspunkt i et helhetssyn på barn og barns læring. Barns utvikling sees som et tett samspill mellom deres fysiske og mentale forutsetninger og det miljøet det vokser opp i. Barn er sosiale aktører som selv bidrar til egen og andres læring. Samspill med andre mennesker er avgjørende for barns utvikling og læring. Læringssynet i SAKOMBA-barnehagene er at barn skal være aktivt deltakende i egen læring, og få støtte for sin nyskjerrighet og vitebegjær. Barn må få ulike erfaringer og opplevelser, slik at de kan erfare, forstå og tenke, mene og utrykke seg. Barn lærer gjennom undring, utforskning og erfaring. For at barn skal ha en god utvikling, er de avhengig av de voksne med engasjement, omsorg og en bevisst holdning til hvordan de kan støtte, hjelpe, sette grenser og tilrettelegge rammene i barnehagen. I Krokemoa SAKOMBA barnehage betyr dette: Vi bruker prosjekt som en viktig arbeidsmetode og barnas ytringer, forståelse og undring er viktige i utviklingn av ulike prosjekter. Voksne planlegger opplevelser og aktiviteter ut fra alder og forutsetninger. Dette fremkommer i våre planer for barnehagens læringsområder og vårt årshjul. Gode læringsprosesser krever en aktiv voksenrolle der: Vi tilbyr et bredt spekter av opplevelser og aktiviteter innenfor rammeplanens læringsområder Vi er undrende og undersøkende i vår væremåte sammen med barna Vi bruker her - og nå situasjoner til å befeste læring Vi veileder og gir gode tilbakemeldinger i læreprosesser med barna Vi tilrettelegger for gjentagelser og øving av ferdigheter.

9 ÅRSPLAN RAMMEPLAN FOR BARNEHAGER BARNS MEDVIRKNING OG SOSIAL KOMPETANSE SANDEFJORD KOMMMUNE 7 4. RAMMEPLAN FOR BARNEHAGER BARNS MEDVIRKNING OG SOSIAL KOMPETANSE BARNS MEDVIRKNING Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset barnas alder og forutsetninger. Barn i barnehagen har rett til å gi utrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. I Krokemoa barnehage ivaretar vi barns medvirkning ved å være lyttende og lydhøre for barns uttrykk og behov gjennom dagen. Barnas forutsetninger og interesse er alltid medvirkende på vår måte å tilnærme oss rammeplanenes læringsområder. Deres signaler om hva de vil vite, undersøke og finne ut av er viktig rettesnor i arbeidet. Hvordan barna skal medvirke til aktiv deltakelse i barnehagedagen avhenger av alder, modenhet, interesser og situasjon. Våre tiltak for å oppnå dette i år: Voksne er undersøkende til hva barn er opptatt av i sin lek og aktivitet Vi etterspør barns tanker og meninger, og har en lyttende holdning til deres uttrykk og meninger Vi er bevisste på våre grunner til å si nei til barns forslag og ideer Gjennom temaer og prosjektarbeide er barns interesser medvirkende i vårt valg av innhold og aktiviteter Vi gir barn valgmuligheter når de har forutsetning til selv å ta avgjørelser på egen vegne. Vi gir barn erfaringer i demokratiske beslutningsprosesser ( flertall og mindretall etc.) SOSIAL KOMPETANSE Alle barn i barnehagen, uansett alder, kjønn, etnisk bakgrunn og funksjonsnivå, må få likeverdige muligheter til å delta i meningsfylte aktiviteter i et fellesskap med jevnaldrende. Sosial kompetansse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Denne kompetansen uttrykkes og tilegnes av barn i samspill med hverandre og med voksne. Sosial kompetanse utvikles kontinuerlig gjennom handlinger og opplevelser. Barnehagen har et samfunnsmandat i tidlig forebygging av diskriminering og mobbing. Får å jobbe spesifikt og konkret med begrepet sosial kompetanse har vi valgt å støtte oss til Kari Lamers inndeling og forståelse av begrepet sosial kompetanse. I hennes program Du og jeg og vi to er sosial kompetanse delt inn i Empati, selvhevdelse, selvkontroll, prososial adferd og lek, glede og humor. Denne inndelingen gir voksne en oversikt og forståelse av de ferdighetene barn må lære og øve på gjennom sin barndom. På dette område er det spesielt viktig å tenke utvikling og progresjon knyttet til barns alder og modenhet.

10 ÅRSPLAN FOKUS 2015 SANDEFJORD KOMMMUNE 8 Våre tiltak for å oppnå dette i år: Vi jobber aktivt med å gjennkjenne gode ferdigheter hos barna og anerkjenner disse med gode tilbakemeldinger og speiling i felleskapet Vi veileder barn til å forstå hverandres intensjoner og hensikter i lek og aktivitet Vi reflekter sammen med barn om hva som er gode regler for å fremme samarbeide i felleskapet Vi hjelper barn til å uttrykke sine følelser og sette ord på disse overfor hverandre Vi jobber etter gjeldene retningslinjer for grensetting 5. FOKUS 2015 Øke barnets positive selvoppfatning Begrepet selvoppfatning er summen av vår selvfølelse og vår selvtillitt. En god selvfølelse utvikles ved å ble verdsatt for den du er akkurat slik du er. En sunn og god selvtillit utvikles gjennom gode opplevelser og aktiviteter som gir barna følelsen av å lykkes i lek og læring. Barn som opplever at de mestrer får ny motivasjon til å lære mer. Målet er at alle våre barn skal ha lyst og vilje til å mestre nye utfordringer. Våre tiltak for å oppnå dette i år: Alle barn skal få gode og anerkjennende tilbakemeldinger på seg selv daglig Vi skal fremsnakke barns gode intensjoner og handlinger i felleskapet. Alle barn skal få bekreftet og speilet sine følelser Vi er tydelige i våre forventninger og kommuniserer disse på en positiv måte. Vi følger våre retningslinjer for grensesetting Utvikle og anvende et godt norsk språk Utvikling av det muntlige språket er sentralt i barnehagealder. Et godt utviklet språk gir barn en identitet, tilhørighet og et felleskap med andre. Språk er inngangsporten til lek og et godt samspill med andre. Muntlig språk er igjen grunnlag for læring av skriftspråk. Språk læres i meningsfylte sammenhenger og krever fokus på området gjennom dagen i alle situasjoner. Personalet må ha et bevist forhold til egen språkbruk. Våre tiltak for å oppnå dette i år: Vi oppmuntrer barn til å samtale, lytte og leke med språk og tekst. Lesegrupper etterfulgt av kommunikasjon om tekst gjennomføres ukentlig Vi bruker fortellinger, rim, regler, og sanger daglig Matriell fra Snakkepakken brukes til systematisk språk og begrepsinnlæring Vi oppmuntrer til lek med bokstavsymboler og lekeskriving Vi lager tekst og fortellinger sammen med barna Vi bruke metoden skrivedans med skolestarterne

11 ÅRSPLAN FAGOMRÅDENE I RAMMEPLANEN SANDEFJORD KOMMMUNE 9 Øke nærværet hos barn og personal Våre tiltak for å oppnå dette i år: Følger gjeldene smittevernsregler gjennom deres anbefalte hygienetiltak Følger gjeldene retningslinjer for kosthold i barnehage og prinsipper nedfelt i vårt interne dokument Det gode måltid Gjennomfører ulike prosjekter knyttet til fagområdet Kropp, bevegelse og helse Vektlegger uteliv og turopplevelser i aldersinndelte grupper ukentlig. Har fokus på mobbeproblematikk Systematisk implementering av barnehagens personalpolitikk, og tett oppfølgning av personalet ved sykefravær. 6. FAGOMRÅDENE I RAMMEPLANEN Rammeplanen beskriver 7 fagområder vi skal ha fokus på gjennom året. Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt, og fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere av disse områdene vil være representert i temaopplegg, i forbindelse med hverdagsaktiviteter og i lek og samspill. Hvordan fagområdene blir tilpasset det enkelte barns og gruppens interesser, skal avgjøres i den enkelte barnehage og nedfelles i barnehagens årsplan. Her må også en progresjon tydeliggjøres. Gjennom fagområdene skal barna utfolde skaperglede, undring og utforskertrang skal barna utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter skal barnehagen støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. I Krokemoa SAKOMBA barnehage jobber vi med fagområdene og progresjon på følgende måte: Barnehagens læringsområder er beskrevet i rammeplan for barnehager. Ut fra et voksenperspektiv kan innholdet deles i sju fagområder: Religion, etikk og filosofi Språk, tekst og kommunikasjon Kunst, kultur og kreativitet Kropp, bevegelse og helse Antall, rom og form Natur, miljø og teknikk Nærmiljø og samfunn For hvert fagområde har vi utarbeidet læringsmål som er retningsgivende for det innholdet og de aktivitetene vi velger å presentere barna for. Progresjonsarbeidet sikres gjennom personalets kunnskap og erfaring om barns utvikling generelt, ved kjennskap til det enkelte barn og ved at mål og tiltak er alderstilpasset.

12 ÅRSPLAN BARNEHAGENS PLANVERKTØY SANDEFJORD KOMMMUNE BARNEHAGENS PLANVERKTØY Barnehagens årsplan beskriver hvordan vi jobber med Barnehageloven, Rammeplan for barnehagen og lokale satsningsområder for Sandefjord kommune. Ansatte i barnehagen skal benytte årsplanen som et overordnet arbeidsdokument. Foreldre skal gjennom planverktøyet til barnehagen, få et godt innblikk i barnehagens arbeid, og se en klar sammenheng mellom de konkrete aktivitetene i barnehagen og de overordnede målene. Barnehagens styrer har det faglige ansvaret for utarbeidelse av årsplan, i samarbeid med ansatte og foreldre. Årsplanen skal fastsettes av barnehagens Samarbeidsutvalg, og danne grunnlag for Barnehagemyndighetens tilsyn med barnehagen. Vi har valgt å ha fokus på ulike læringsområder i ulike perioder av året. Periodene er felles for hele huset og basis for valg av prosjekter. I mange daglige leke- og læringssituasjoner vil vi finne elementer fra alle fagområder og de vil gli over i hverandre. For ytterligere å sikre innholdet i fagområdene har vi valgt å dele disse inn i kjerneområder og fokusområder. Kjerneområdene er gjennomgripende og sentrale i all aktivitet og læring gjennom hele året, mens fokusområdene er mer periodebestemt. Periodeplaner utarbeides på hver avdeling om prosjektet vi skal jobbe med og aktiviteter for den den aktuelle periode. Vårt årshjul illustrerer tidsperioder med sine fokusområder og de kjerneområdene som vi vektlegger. Disse har klar sammenheng med Fokus 2015 og beskrevene retningslinjer og tiltak. ÅRSHJULET I KROKEMOA BARNEHAGE Antall,rom og form Kropp, bevegelse og helse Språk, tekst og kommunikasjon Etikk, religion, filosofi Natur, miljø og teknikk Nærmiljø og samfunn

13 ÅRSPLAN SAMMENHENG BARNEHAGE SKOLE SANDEFJORD KOMMMUNE SAMMENHENG BARNEHAGE SKOLE Vi skal styrke sammenhengen, og skape en god overgang mellom barnehage og skole. Våre tiltak for å oppnå dette: - Sandefjord kommune har laget et årshjul som beskriver samarbeid og aktiviter for barna (og deres foreldre) som skal begynne på skolen. - Barnehagen har egen plan for tilbudet til skolestarterne. Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene overbringe informasjon om barnets trivsel og utvikling, slik at skoletilbudet i størst mulig grad er tilrettelagt. Tilbud til skolestarterne I Krokemoa barnehage ønsker vi å danne et godt grunnlag i læringsløpet gjennom eget fokus på skolestarterne. Skoleklubben er samlet 3 dager i uka. Læringsmålene bygger på rammeplanens fagområder. Skoleklubbens satsingsområder er: Positiv selvoppfatning Språklig bevisstgjøring Matematiske begreper Motoriske ferdigheter Praktiske ferdigheter Vi følger Sandefjord kommunes årshjul for samarbeid og informasjon mellom barnehage og skole. Alle foreldre til skolestartere får nærmere informasjon på foreldremøter og i samtaler om overgangen.

14 ÅRSPLAN FORELDREMEDVIRKNING SANDEFJORD KOMMMUNE FORELDREMEDVIRKNING Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Et godt samarbeid med barnets beste som felles mål er viktig for barnets trivsel og utvikling i barnehagen. Vi ønsker et samarbeid som er basert på gjensidig respekt og en åpen dialog. Vi har flere ulike samarbeidsformer for å fremme dette: Daglig muntlig kommunikasjon Skriftlig informasjon Dokumentasjon fra dagens opplevelser Samtaletimer / konferansetimer basert på observasjonsvertøyet Alle med Foreldremøter med aktuelt innhold Sosiale arrangementer Foreldreråd og SU er også en arena for samarbeid mellom foreldre og barnehagen. 10. SAMARBEID MED ANDRE INSTANSER For at barn og foreldre skal få et mest mulig helhetlig tilbud til beste for barns oppvekst og utvikling, kreves det at barnehagen samarbeider med andre tjenester og institusjoner i kommunen. Et slikt samarbeid gjøres alltid i samarbeid med foreldrene. Ved samarbeid med andre, overholder barnehagen de bestemmelser om taushets- og opplysningsplikt som de er underlagt. Barnhagen har en lovfestet plikt til å melde fra til barneverntjenesten når det er grunnlag for å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet, eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker. PPT (Pedagogisk psykologisk tjeneste) Veileder barnehagen i arbeidet med spesialpedagogiske tiltak for barn med særskilte behov. Barnevern Er en viktig samarbeidspartner i forhold til enkeltbarns behov. Helse Er en samarbeidspartner i forbindelse med videre henvisning til andre instanser og foreldrerådgiving.

15 ÅRSPLAN SANDEFJORD KOMMMUNE PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING Barnehagens pedagogisk virksomhet skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling skal observeres og vurderes fortløpende. Dette er viktige områder for å kvalitetssikre arbeidet i barnehagen. I SAKOMBA barnehagene er det innarbeidet systematiske tiltak for vurdering av egen og kollegaers praksis i arbeid med barn. Denne systematiske refleksjonen danner grunnlaget for kontinuerlig planlegging og utvikling av barnehagen, som en lærende organisasjon. SAKOMBA-barnehagene bruker ALLE MED som verktøy for å observere det enkelte barns trivsel og utvikling, samt barnegruppens behov. Årlige brukerundersøkelser, medarbeiderundersøkelser og barnesamtaler er gode verktøy vi bruker for vår vurdering og planlegging. I Krokemoa barnhage er vårt planarbeide basert på: kunnskap om barns læring og utvikling barnas forutsetninger barns innspill og interesser personalets vurdering og refleksjon Rammeplanens fagområder Fokus 2015 og satsingsområder Dokumentasjon Dokumentasjon har til hensikt å: Synliggjøre barnas arbeider Dokumentere læringsprosesser og opplevelser med bilder. Bruke dokumentasjon som verktøy for å reflektere omkring pedagogisk praksis. Vurdering Vurderingsarbeidet legger grunnlaget for barnehagen som en lærende organisasjon. Vurdering skjer både fortløpende og mer systematisk gjennom dokumentasjon, observasjon, samtaler og refleksjon. Vurderingsarbeidet er viktig i vårt planarbeide og gjør at vi kan justere og utvikle oss som virksomhet.

16 ÅRSPLAN SANDEFJORD KOMMMUNE KULTURBEGIVENHETER OG ARRANGEMENTER DATO Høsthalvåret 2014 TEMA / ARRANGEMENT Planleggingsdag Høstsuppe for foreldre og barn i barnehagen Foreldremøte med tema: Samarbeid, positiv innvolvering og grensesetting Uke 40 Høstferie Planleggingsdag Planleggingsdag Uke 48 Desember: Skolestartere på teater Besøk i kirken Lucia fest internt i barnehagen Nissefest internt i barnehagen Vårhalvåret Planleggingsdag Uke 8 Vinterferie Uke 12 Påskefrokost for foreldre og barn i barnehagen Uke 14 Påskeferie 6.05 Planleggingsdag Kristi Himmelfartsdag Planleggingsdag pinsedag Planleggingsdag Uke 24 Sommerfest for foreldre og barn i barnehagen Faglig ansvarlig for årsplanen ved styrer: Helle Sjølyst Årsplanen ble fastsatt i barnehagens Samarbeidsutvalg:

17

ÅRSPLAN 2014-2015 TRUDVANG SAKOMBA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2014-2015 TRUDVANG SAKOMBA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 TRUDVANG SAKOMBA BARNEHAGE INNHOLD SANDEFJORD KOMMUNE 1 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen 2 2. Barnehagens overordnede mål 4 3. Rammeplan for barnehager - Danning

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT 7 KAPITTEL 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 10 1.1 Barnehagens verdigrunnlag 11 1.2 Barnehager

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grorud Flaen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grorud Flaen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Grorud Flaen barnehage Flaen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 merete.andersen@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 975 18 597 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/flaen-barnehage/

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 Barnehagens samfunnsmandat 7 Kapittel 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 8 1.1 Barnehagens formålsbestemmelse 9 1.2 Barnehager

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Fagerheim barnehage Årsplan 2012 2013 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for 2011-2012 Vurdering av

Detaljer

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 1 1. TROLLHAUGEN BARNEHAGE Trollhaugen barnehage er en 4 avdelings heldagsbarnehage. Barnehagen har til ca. 54 hele plasser for barn i alderen 0 5 år.

Detaljer

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage Årsplan 2015-2016 Petedalsheia barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017.

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. 1 Høyt lavt, under og over. Tekst : Lina Holt May Britt Frigstad Melodi: Lina Holt Barnehagen denne hagen på jord Hvor menneskebarna vokser og gror

Detaljer

Utdanningssektoren. Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014

Utdanningssektoren. Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014 Utdanningssektoren Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014 1 INNHOLD: INNHOLD:... 2 Innledning... 3 1.Barnehagens verdigrunnlag og oppgaver.... 4 1.1 Et likeverdig barnehagetilbud... 4 1.2 Barn og barndom...

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

Utdanningssektoren. Årsplan for Volla barnehage 2015. Et godt sted å være få omsorg, leke og lære!

Utdanningssektoren. Årsplan for Volla barnehage 2015. Et godt sted å være få omsorg, leke og lære! Utdanningssektoren Årsplan for Volla barnehage 2015 Et godt sted å være få omsorg, leke og lære! Innhold: Innledning s. 1 Mål fra Virksomhetsplanen for barnehagene s. 1 1. Barnehagens verdigrunnlag og

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage Sinsen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 gerd.ljokelsoy@bga.oslo.kommune.no Telefon: Telefon: 970 75 038 (kontor) Webside på kommunens portal:

Detaljer

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage Langtidsplan 2012-2014 Seljedalen barnehage INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 4 Felles retning for kommunale barnehager 4 Visjon og mål Vårt kommunikasjonsløfte 4 Våre verdier 5 Vår kompetanseforståelse

Detaljer

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 1. PRESENTASJON Søråsteigen barnehage er en av 7 kommunale barnehager i Ås kommune. Vi har alle en felles pedagogisk plattform som utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet i våre

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 1 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE FRYDENHAUG. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE FRYDENHAUG. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE FRYDENHAUG www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 Velkommen til SiO Barnehage Frydenhaug Barnehagen en av 11 studentbarnehager, og en del

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Skedsmo kommune Utdanningssektoren. Årsplan for Hagan Barnehage 2015

Skedsmo kommune Utdanningssektoren. Årsplan for Hagan Barnehage 2015 Skedsmo kommune Utdanningssektoren Årsplan for Hagan Barnehage 2015 Innledning... 2 Praktisk informasjon... 3 Kontakt og Planleggingsdager 2015... 3 Foreldresamarbeid... 4 Helhetlig læringssyn... 5 Hagan

Detaljer

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 gjokungen@outlook.com Tlf. 468 40 544/ 917 76 994 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene...

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber:

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber: INNLEDNING Årsplanen for Storeng Familiebarnehage er utarbeidet i tråd med Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen vår viser hva vi er opptatt av i familiebarnehagen

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

LANGTIDSPLAN Nygård menighetsbarnehage

LANGTIDSPLAN Nygård menighetsbarnehage LANGTIDSPLAN Nygård menighetsbarnehage 2012 2015 INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 3 Felles retning for BKF Barnehager 4 - Visjon og mål - Livssynsformål - Våre verdier - Samspillmetoden

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

Akersbakken barnehage

Akersbakken barnehage Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Akersbakken barnehage Akersbakken barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 kjersti.holmo@bsh.oslo.kommune.no Telefon: 41637169 Webside på kommunens portal: Innhold

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Beitstad barnehage

VIRKSOMHETSPLAN Beitstad barnehage VIRKSOMHETSPLAN Beitstad barnehage 2014-2017 Innholdsfortegnelse 1. Utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet Lov om barnehager Rammeplan for barnehage Steinkjer kommunes lokale plan for barnehagene Beitstad

Detaljer