Sandbukta barnehage. Den lille barnehagen med det store hjertet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sandbukta barnehage. Den lille barnehagen med det store hjertet"

Transkript

1 Sandbukta barnehage Den lille barnehagen med det store hjertet Årsplan

2 Årsplanen består av: Innhold Årsplanen består av:... 2 Barnehagen... 3 Hva er spesielt for vår barnehage?... 4 Personalet... 5 Rammefaktorer... 7 Vår visjon... 9 Ut i naturen Vårt satsningsområde Overgang barnehage/skole Evaluering Dokumentasjon MyKid Foreldresamarbeid Strategier personalet bruker i hverdagen Sosial kompetanse Strategier for å verne om og å utvikle leken Barnehagens årshjul For ytterligere opplysninger vises det til Barnehagen ligger nord for sentrum, med utsikt til Jeløya. 2 Årsplan Sandbukta barnehage

3 Barnehagen Sandbukta barnehage AS er en privat barnehage eid av Kirsten Holm. Vi har en avdeling for barn over 3 år, og en avdeling for barn under 3 år. Personalet består av 2 barne- og ungdomsarbeidere, 1 kjøkkenansvarlig, 4 barnehagelærere, 1 barnevernspedagog, 1 lærling og 3 pedagogiske medarbeidere, hvor en tar utdanning som barnehagelærer. Barnehagen ligger vestvendt mot Mossesundet i Sandbukta, i et lite trafikkert strøk, nesten i enden av en blindvei. All aktiviteten som foregår i området med båt- og togtrafikk er spennende elementer i hverdagen. Vi har skogen rett utenfor barnehagen, samtidig som vi har kort vei til sentrum, som også er en viktig del av hverdagen vår. For lengre skogsturer har vi Røysåsen rett nord for barnehagen. Her er det et skog- og fjellområde med et rikt dyreliv, samt utsikt over hele byen. Uteplassen ligger lunt og skjermet for vind med et variert uteområde på to mål, som rommer fjell, asfalt, heller, busker, gress og forskjellige tretyper. Vi satser på å dyrke det vi kan på området vårt, hvor vi blant annet har frukttrær, bærbusker, rabarbra, bjørnebær, bringebær, jordbær, tomater m.m.. Avdelingene er fordelt på to bygg, huset og hytta. Byggene har fasader med mange spennende kroker, og terrasser og veranda vendt mot sjøen. Vi har markiser mot øst og vest, noe som gir flotte uterom i både sol og regnvær. Vi har et ildsted for utendørs matlaging, og planert ut en flate til ballspill ved hytta. Hytta er basen til de eldste barna, men brukes også av de andre aldersgruppene. Vi vektlegger mye utendørsaktiviteter, og er ute hver dag i all slags vær. 3 Årsplan Sandbukta barnehage

4 Hva er spesielt for vår barnehage? Liten barnehage med to avdelinger fordelt på to bygg. Egen småbarnsavdeling. Mange rom hvor vi kan få være i små grupper. Personalet har ikke pause til fastsatte tider. Dermed er vi ikke så styrt av klokka, og det blir mer ro og mindre stress i hverdagen for små og store. Hele personalet har kontakt med alle barn og foreldre. Personalgruppe hvor 80 % har pedagogisk fagutdanning. Egen kjøkkenansvarlig som lager all mat fra bunnen av. Alle måltider blir servert i barnehagen. Varmmat minimum tre ganger i uka, Vi vektlegger et sunt kosthold med mye frukt og grønt. Stort solrikt og variert uteområde med sjøutsikt, kupert terreng, mye vekster og småkryp, fugler, ekorn m.m.. Skogen 5 minutter unna med herlig utsikt over byen fra Røysåsen. Sentrumsnær beliggenhet og lett å komme på biblioteket o.a. til fots. Musikkpedagog fra Kulturskolen i Moss i barnehagen en gang i uka. Samarbeider med Moss bibliotek om utlån av biblioteksbøker i barnehagen. Bruker MyKid som er et digitalt verktøy hvor foreldrene raskt kan få informasjon og oppdateres på hva som skjer i barnehagen. Samtidig frigjør MyKid tid for personalet som de da kan bruke på barnegruppa. 4 Årsplan Sandbukta barnehage

5 Personalet Bjørnen Trine Bentzen Pedagogisk leder Sebastian Rundblad Barne- og ungdomsarbeider Tim Reinback Vikar Lise Thorvaldsen Pedagogisk leder Marihøna Ida Mathisen Lærling første året Anne Fjeldhaug Pedagogisk medarbeider Malin Svarød Aasen Pedagogisk leder Agnete Bekkåsen Barne- og ungdomsarbeider Christina Rossing Pedagogisk medarbeider Tone Falla Kjøkkenansvarlig / pedagogisk medarbeider Christin Bakkerud. Faglig leder / pedagogisk leder Kirsten Holm Daglig leder 5 Årsplan Sandbukta barnehage

6 6 Årsplan Sandbukta barnehage

7 Rammefaktorer Kunnskapsdepartementet har utgitt Lov om barnehager og fastsatt en Rammeplan for barnehager, som gir retningslinjer for barnehagenes innhold og oppgaver. Med utgangspunkt i disse er Årsplan en generell plan over barnehagens innhold for barnehageåret. Årsplanen er en orientering til foreldre, eiere, samarbeidspartnere og andre interesserte. Den er også et arbeidsdokument og hjelpemiddel for personalet. Lov om barnehager Barnehageloven inneholder overordnede bestemmelser om barnehagenes formål og innhold. Barnehagenes formålsparagraf: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier, i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. ( Lov om barnehager, kapittel 1, 1. ) Rammeplanen På bakgrunn av Barnehageloven er det i Rammeplanens kapittel 3 beskrevet syv fagområder som barna skal få kjennskap til: Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form 7 Årsplan Sandbukta barnehage

8 Barna blir kjent med de ulike læringsområdene og arbeidsmetodene gjennom prosessorientert arbeid, tilpasset hvert enkelt barn, hvor progresjon i arbeidet er i fokus.for å tilrettelegge for dette jobber vi i små og alders rene grupper i adskilte rom, slik at alle barna blir sett og hørt. Omsorg, lek og læring, medvirkning, danning og likestilling Er beskrevet i Rammeplanen, og er nært knyttet sammen i barnehagens hverdag. Dette er hva vi legger i begrepene: Omsorg skal prege alt vi gjør i barnehagen, og krever at vi voksne er tilstedeværende og engasjerte, trygge og nære, lyttende og anerkjennende, har god tid, og ser hvert enkelt barn. Lek er barnas viktigste aktivitet i barnehagen. Barna knytter vennskap, uttrykker seg og lærer gjennom leken. Den er deres egen verden av fantasi, kreativitet, spontanitet og glede. Leken er viktig for å utvikle en god selvfølelse, empati og følelse av mestring. Vi vektlegger tid og rom for lek, og jobber for et best mulig stimulerende lekemiljø. Vårt mål er at alle barn skal få leke og få være med i leken. Se lekestrategier s. 19. Læring handler om sosialisering, og er en kontinuerlig prosess som foregår hele livet. Det forutsetter refleksjon, og at vi voksne legger til rette for mestring og utvikling gjennom varierte aktiviteter og opplevelser. Læring foregår i det daglige samspillet i barnehagen hvor hverdagssituasjoner er spesielt viktige. For et positivt og engasjerende miljø, må barna få være med å påvirke sin egen hverdag, de skal ha medvirkning i det som skjer. Det vil si at de blir spurt og lyttet til, slik at alle opplever at de har betydning for det som skjer i barnehagen. Danning i barnehagen har som mål at barn skal utvikle selvstendighet og trygghet på seg selv som individ og egen personlige og kulturelle identitet. Jfr. Rammeplanen Vi vektlegger selvstendighetstrening, mestringsopplevelser og positiv samhandling i hverdagen vår. Gjennom dette kan barna få oppleve egenverd, glede og trygghet over at de klarer selv. Når barna sier Se på meg må de voksne ta dette på alvor. Vi mener det er viktig at barn lærer at ingen er like, men alle er like mye verdt. Se sosial kompetanse s. 17. Likestilling må sikres gjennom at begge kjønn gis like muligheter i hverdagen. Gjennom refleksjon over egen praksis kan vi støtte hverandre i å nå dette målet. Barnehagen skal forebygge mobbing. Mobbing er handlinger som foregår over tid med en viss hyppighet. Det kan være barn som opplever mistrivsel pga. at de blir ertet, plaget, utestengt fra lek og eller holdt utenfor fellesskapet. Vi voksne er rollemodeller og tilretteleggere for et trygt og inkluderende miljø i barnehagen. Viktige tiltak for å motvirke mobbing er å få alle barn med i lek, skape gode relasjoner og vennskap. Vi jobber med å styrke den sosiale kompetansen hos barna, slik som empati, prososial atferd, selvhevdelse, selvkontroll og selvfølelse. 8 Årsplan Sandbukta barnehage

9 Vår visjon Alle barn skal bli den beste utgaven av seg selv For å oppnå dette vektlegger vi: et miljø preget av samhold, glede og humor, nærhet og trygghet å være i nuet sammen med barna å ikke være styrt av klokka slik at det blir mer ro og mindre stress i hverdagen for små og store. å ivareta leken, og å gi barna tid og rom for lek fast kontakt- og ansvarsperson for hvert barn å jobbe i smågrupper slik at ALLE barn blir SETT og HØRT! å gi rom for spontanitet og barnas medvirkning samarbeid og kvalitet i fokus for barn, personale og foreldre 9 Årsplan Sandbukta barnehage

10 Ut i naturen Naturen er en unik arena for læring og gode opplevelser. Det å bli glad i å ferdes i naturen, og å få utfolde seg i et stort rom, er et flott utgangspunkt for samspill og lek med andre, hvor vi opplever at konfliktene avtar og samhørigheten og vennskapet øker. 10 Årsplan Sandbukta barnehage

11 Vårt satsningsområde Vi har valgt å ha fokus på kropp og natur. Vårt mål er at barna skal få et sunt og godt forhold til kropp, helse og natur. For mer detaljer se vår hjemmeside, hvor halvårsplanene for de ulike gruppene er lagt ut. 11 Årsplan Sandbukta barnehage

12 Overgang barnehage/skole Vi følger Moss kommunes plan for overgang barnehage/skole, som består av et Årshjul for overgang barnehage/skole og Systematisk språktilbud siste året før skolestart. Se hjemmesiden vår, Hovedmålet er: Å sørge for god sammenheng i overgangen fra barnehage til skole slik at barnets behov for trygghet i overgangsprosessen blir ivaretatt og opplæring kan tilpasses det enkelte barn fra første skoledag. Den eldste gruppa har sin base i hytta. Vi har utarbeidet en egen plan for arbeidet med de eldste barna det siste året i barnehagen på hjemmesiden vår. 12 Årsplan Sandbukta barnehage

13 Evaluering Evaluering av arbeidet vårt skjer muntlig/skriftlig gjennom samtaler, observasjoner, evalueringsskjemaer, spørreundersøkelser, intervju, og på alle møter og planleggingsdager. Hele personalgruppa skal delta i gjennomføringen av evalueringsarbeidet. Metode: gjort lært lurt. Denne metoden brukes for å nå målene våre. Har vi nådd målene vi har satt oss? Hvorfor? Hva skal vi jobbe videre med? Hvorfor? Hvordan skal dette skje? Hvorfor? Kontinuerlig i det daglige arbeidet vårt Avdelingsmøter annenhver uke Personalmøter en gang i måneden Ledermøter for pedagogiske ledere annenhver uke Planleggingsdager 5 per år Foreldresamtaler minimum 1 per år Barnesamtaler/intervju hver vår og høst Observasjonsmateriell, som TRAS og Alle med Dokumentasjon Hele personalgruppa bidrar i arbeidet med dokumentasjon av arbeidet vårt gjennom: Muntlig overlevering av informasjon daglig til foreldre/andre Ukeplan, månedsplan, halvårsplan og årsplan Bildefremvisning på avdelingenes bildeskjermer Synliggjøring i barnehagen av arbeidsprosessen i arbeidet med barna Samle bilder m.m. i en perm gjennom hele barnehagetiden til hvert barn Hjemmesiden vår Dette inngår i kompetanseutviklingsplanen for personalet hvor vi jobber med faglitteratur, kurs og intern skolering. MyKid MyKid er en kommunikasjonsportal spesielt utviklet for foreldre i barnehager. MyKid sikrer at foreldre får all informasjon de trenger som månedsplaner, ukeplaner, nyhetsbrev, viktig informasjon osv. enten på mail eller direkte til mobil. Foreldrene får tilgang til bildene som blir tatt i barnehagen slik at de får et innblikk i barnehagehverdagen. 13 Årsplan Sandbukta barnehage

14 Foreldresamarbeid Målet vårt er å ha fornøyde foreldre i forhold til tilbudet vi gir gjennom: å imøtekomme foreldrenes behov så langt som mulig, innenfor rammene vi må forholde oss til lovmessig og økonomisk. rom for å påvirke gjennom foreldremøter, foreldresamtaler, foreldrerådsmøter, foreldrenes samarbeidsutvalg, spørreundersøkelser og idé/forslagskasse. å introdusere foreldrene for hverandre, og sørge for at nye foreldre blir en del av den etablerte gruppa. møtearenaer hvor vi kan bli bedre kjent, som foreldrekaffe, dugnader og arrangement i barnehagen. å gi foreldrene informasjon i tråd med dokumentering av arbeidet vårt. 14 Årsplan Sandbukta barnehage

15 Strategier personalet bruker i hverdagen og som vi håper dere foreldre også vil ha nytte av: Gi en beskjed/grense bare en gang! Si hvorfor Ha en konsekvens, hva om dette ikke skjer? Må gjennomføres, ellers bedre å ikke ha en konsekvens. Felles forståelse; be barnet gjenta det som er sagt. Handling framfor ord. Kroppsspråket = 80 %, ordene = 20 % Positiv vinkling ved grensesetting (se eksempelet nedenfor). Spørre Hva har skjedd? Ikke Hva gjorde du nå? Unngå syndebukkstempel! Eksempel: Noen barn kaster ball på veggen der det er flere vinduer. Istedenfor å si «Ikke kast ball på vinduene», kan den voksne peke på mulige alternativer barna har ved å si; «Dere kan kaste ball på veggen ved døra. Der er det god plass, og ingen vinduer som kan knuses». Det er mange ikke-er i et barns liv, og vi kan begrense dem ved å se på hvilke alternativer som finnes for å vinkle grensen positivt. Da kan vi unngå mange utprøvinger med dertil konflikter, og ikke minst unødvendig kjefting. Vi bruker ikke kjefting som metode i barnehagen. Dette fordi det har liten effekt, skaper en dårlig stemning, sliter oss ut, barnet går fort i skyttergraven, osv. Ved bruk av kjefting kommer en gjerne inn i en ond spiral det er vanskelig å komme ut av. Målet er å ha en dialog med barnet, hvor barnet blir bevisstgjort sine handlinger, og lærer å ta ansvar for det gjør. Gjensidig respekt er et nøkkelord her. 15 Årsplan Sandbukta barnehage

16 16 Årsplan Sandbukta barnehage

17 Sosial kompetanse Du må delta for å få kompetanse! Du får kompetanse ved å delta! Ansvar for egne handlinger Ta initiativ Vente på tur Stå på sine rettigheter Håndtere uenighet Lytte aktivt Være empatisk (ha innlevelsesevne, dele glede/sorg) Dele låne bort vinne tape Rydde etter seg Kunne rose/anerkjenne Være kritisk på en konstruktiv måte Hilse på en ordentlig måte Få andre til å le Jo mer SELVFØLELSE et barn får, jo større livsglede og livskvalitet vil det oppnå! 17 Årsplan Sandbukta barnehage

18 18 Årsplan Sandbukta barnehage

19 Strategier for å verne om og å utvikle leken 1. Observer barns lek. Generell og enkeltbarns individuelle utvikling. 2. Ta vare på mulighetene til å utvikle barnas lek. For eksempel komme med tepper, klyper, vann og andre lekerekvisitter. 3. Unngå å sirkle rundt barnet eller henlede oppmerksomheten mot noe annet når barnet leker selvstendig. Iaktta barnet istedenfor å si hva det skal gjøre. 4. Tillat barn å være så selvstendig som mulig og la dem få gjøre så mye de greier selv. Det er mer utviklende om barnet, med en viss voksenstyring, får oppdage hvor puslebiten passer inn. Dette resulterer i en følelse av å erobre noe, og som igjen kan føre barnet videre i utfordrende aktiviteter. 5. Unngå å avbryte barns lek hvis det ikke er absolutt nødvendig. Forbered alltid barna på de avbruddene som er nødvendige, f. eks. «Nå er det snart rydding». 6. La barnet få vite at du er interessert i det de leker, og oppmuntre dem til å fortelle om leken sin. For barn som selv ikke kan fortelle om leken sin, kan den vokse gjøre dette for barnet. 7. Hjelp barnet når det trenger hjelp. 8. Unngå unødvendig samtale med andre voksne. Vær delaktig i barnas lek også når du trekker deg tilbake for å observere. Når voksne gir et lekesignal, er barn alltid med på notene. De som har fått leke og utvikle leken sin, klarer livets påkjenninger bedre. LEK BERIKER LIVET! 19 Årsplan Sandbukta barnehage

20 20 Årsplan Sandbukta barnehage

21 Barnehagens årshjul August n 15. august nytt barnehageår. Første dag i det nye barnehageåret er det planleggingsdag for personalet, da er barnehagen stengt. September n Tirsdag i uke 38 foreldremøte. n Fotografering Enoksen. n Lørdag i uke 38 dugnad. Oktober n Foreldremøte for foreldrene til skolestarterne n 5 åringene inviteres på skolebesøk. Skolen bestemmer dato. n Fredag i uke 41 foreldrekaffe i forbindelse med TV-aksjonen. n Fredag i uke 43 høstfest. November n Foreldresamtaler med foreldrene til skolestarterne. Desember n Juleverksted n Lucia kl for Isbjørnen/Brunbjørnen. n Uke 51 nissefest. n desember juleferie. Januar n 1. Nyttårsdag barnehagen stengt. n 2. januar planleggingsdag, barnehagen stengt. Februar n Feire fastelavn. n Foreldresamtaler. n Uke 9 karneval. Mars n Skolen bestemmer dato fadderne til kommende skolestartere kommer på besøk. April n Onsdag før påskeferien påskefrokost. n Hverdagene før skjærtorsdag barnehagen stengt. n Tirsdag etter 2. påskedag planleggingsdag, barnehagen stengt. n Markere Bokdagen. n Kommende skolestartere besøker skolen. n Skolen bestemmer dato førstetrinnslærere/sfo-ledere besøker barnehagen. Mai n Uke 19 dugnad n Varierende dato 17. mai -fest i barnehagen. Juni n Varierende dato avslutningstur for skolestarterne. n Uke 24 solfest. Juli n Uke 28, 29 og 30 sommerferie, barnehagen stengt. n Uke 28, 29 og 30 n I løpet av barnehageåret kommer ytterligere to planleggingsdager. 21 Årsplan Sandbukta barnehage

22 22 Årsplan Sandbukta barnehage

23 23 Årsplan Sandbukta barnehage

24 24 Årsplan Sandbukta barnehage

25 25 Årsplan Sandbukta barnehage

26 26 Årsplan Sandbukta barnehage

27 For ytterligere opplysninger vises det til Lov om barnehage Rammeplan for barnehage med temahefter. Disse finnes på Kunnskapsdepartementets hjemmeside, Vi er forpliktet til å jobbe i tråd med det som står i barnehageloven. På finner du: Årsplan for Sandbukta barnehage Vedtekter for Sandbukta barnehage Plan for arbeid med de eldste barna Systematisk språktilbud siste år før skolestart Årshjul for overgang og sammenheng barnehage skole/sfo i Moss kommune Halvårsplaner for hver gruppe Barnehagetakster Kan barnet mitt gå i barnehagen i dag? Søknadsskjema for barnehageplass Vi har valgt å komprimere innholdet i årsplanen til et minimum slik at det blir et oversiktlig arbeidsdokument, og overkommelig lesing for andre. Er det noe dere savner planer for, eller informasjon om, som ikke er beskrevet i årsplanen eller ligger på vår hjemmeside, ber vi om at dere spør personalet for ytterligere informasjon. Vi byr gjerne på en kopp kaffe/te, og eventuelt et stille rom dersom noen ønsker å lese noe av litteraturen vi har tilgjengelig i barnehagen. Se hylle i inngangspartiet hvor dette står. Adresse: Sandbukta barnehage Sandbukta Moss. Telefon: Mobil: E-post: Hjemmeside: (daglig leder) (Marihøna) (Bjørnen) (Hytta) 27 Årsplan Sandbukta barnehage

28 Lyst til å besøke oss? Bare ring barnehagen! Årsplan Sandbukta barnehage

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Myrdal 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Myrdal 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Myrdal 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: 69206530 post@mellosparkenbarnehage.no

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Årsplan 2015-2016. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2015-2016. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2015-2016 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 1 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Fagerheim barnehage Årsplan 2012 2013 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for 2011-2012 Vurdering av

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

SØRHOLTET BARNEHAGE. www.sorholtet.no

SØRHOLTET BARNEHAGE. www.sorholtet.no SØRHOLTET BARNEHAGE www.sorholtet.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHETSPLAN Nr Innhold Side 1 Presentasjon av barnehagen 3 2 Hovedmål 4 3 Pedagogisk ståsted 6 4 Kjerneverdier 7 5 Pedagogisk satsingsområde

Detaljer

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene.

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene. Årsplan 2013/2014 1 Presentasjon av de ansatte: Laila Vevik Bierud er eier og daglig leder. Hun har kontordager i Drømmevika mandag, onsdag og fredag, samt at hun er på avdeling tirsdag og torsdag. Siv

Detaljer

Åsenhagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Sagene. progresjonsplan og kalender

Åsenhagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Sagene. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Sagene Åsenhagen barnehage Åsenhagen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 fellespost.asenhagen@gmail.com Telefon: 91911064 avdeling Epleblomst.91004398 avdeling Solsikken.

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE FRYDENHAUG. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE FRYDENHAUG. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE FRYDENHAUG www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 Velkommen til SiO Barnehage Frydenhaug Barnehagen en av 11 studentbarnehager, og en del

Detaljer

vennskap, mangfold og fellesskap I vår fremragende barnehage: - gjør vi alltid vårt beste og gir vårt beste til andre - setter vi oss høye mål

vennskap, mangfold og fellesskap I vår fremragende barnehage: - gjør vi alltid vårt beste og gir vårt beste til andre - setter vi oss høye mål Årsplan for Store Brevik barnehage 2015/2016 Vår visjon er: Vår fremragende barnehage har fokus på vennskap, mangfold og fellesskap I vår fremragende barnehage: - gjør vi alltid vårt beste og gir vårt

Detaljer

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017.

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. 1 Høyt lavt, under og over. Tekst : Lina Holt May Britt Frigstad Melodi: Lina Holt Barnehagen denne hagen på jord Hvor menneskebarna vokser og gror

Detaljer

PEDAGOGISK VIRKSOMHETSPLAN FOR GRANDEHAGEN BARNEHAGE AS

PEDAGOGISK VIRKSOMHETSPLAN FOR GRANDEHAGEN BARNEHAGE AS PEDAGOGISK VIRKSOMHETSPLAN FOR GRANDEHAGEN BARNEHAGE AS GJELDENE FRA JANUAR 2013 TIL OG MED JULI 2017 1. Innholdsliste INNLEDNING...3 GRANDEHAGENS VISJON:...3 FORMÅL:...6 BARNEHAGENS INNHOLD:...10 Hvordan

Detaljer

Gjennom 2015 skal vi utvikle tiltak for kvalitetskjennetegn, alle sammen, og holde trykket oppe, til beste for små og store, hver dag.

Gjennom 2015 skal vi utvikle tiltak for kvalitetskjennetegn, alle sammen, og holde trykket oppe, til beste for små og store, hver dag. Side 0 Innhold Forord... 2 Økonomi... 3 Balansert målstyring... 3 Brukerperspektivet og -medvirkning... 3 Hva bestemmer innholdet i barnehagen?... 4 Lov om barnehager... 4 Formålsparagrafen... 4 Rammeplan

Detaljer

Slalåmveien barnehage

Slalåmveien barnehage Slalåmveien barnehage styrersvbh@barnehage.no Telefon: 22730090 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: My Kid.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage Sinsen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 gerd.ljokelsoy@bga.oslo.kommune.no Telefon: Telefon: 970 75 038 (kontor) Webside på kommunens portal:

Detaljer

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2014-2015 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer