Sandbukta barnehage. Den lille barnehagen med det store hjertet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sandbukta barnehage. Den lille barnehagen med det store hjertet"

Transkript

1 Sandbukta barnehage Den lille barnehagen med det store hjertet Årsplan

2 Årsplanen består av: Innhold Årsplanen består av:... 2 Barnehagen... 3 Hva er spesielt for vår barnehage?... 4 Personalet... 5 Rammefaktorer... 7 Vår visjon... 9 Ut i naturen Vårt satsningsområde Overgang barnehage/skole Evaluering Dokumentasjon MyKid Foreldresamarbeid Strategier personalet bruker i hverdagen Sosial kompetanse Strategier for å verne om og å utvikle leken Barnehagens årshjul For ytterligere opplysninger vises det til Barnehagen ligger nord for sentrum, med utsikt til Jeløya. 2 Årsplan Sandbukta barnehage

3 Barnehagen Sandbukta barnehage AS er en privat barnehage eid av Kirsten Holm. Vi har en avdeling for barn over 3 år, og en avdeling for barn under 3 år. Personalet består av 2 barne- og ungdomsarbeidere, 1 kjøkkenansvarlig, 4 barnehagelærere, 1 barnevernspedagog, 1 lærling og 3 pedagogiske medarbeidere, hvor en tar utdanning som barnehagelærer. Barnehagen ligger vestvendt mot Mossesundet i Sandbukta, i et lite trafikkert strøk, nesten i enden av en blindvei. All aktiviteten som foregår i området med båt- og togtrafikk er spennende elementer i hverdagen. Vi har skogen rett utenfor barnehagen, samtidig som vi har kort vei til sentrum, som også er en viktig del av hverdagen vår. For lengre skogsturer har vi Røysåsen rett nord for barnehagen. Her er det et skog- og fjellområde med et rikt dyreliv, samt utsikt over hele byen. Uteplassen ligger lunt og skjermet for vind med et variert uteområde på to mål, som rommer fjell, asfalt, heller, busker, gress og forskjellige tretyper. Vi satser på å dyrke det vi kan på området vårt, hvor vi blant annet har frukttrær, bærbusker, rabarbra, bjørnebær, bringebær, jordbær, tomater m.m.. Avdelingene er fordelt på to bygg, huset og hytta. Byggene har fasader med mange spennende kroker, og terrasser og veranda vendt mot sjøen. Vi har markiser mot øst og vest, noe som gir flotte uterom i både sol og regnvær. Vi har et ildsted for utendørs matlaging, og planert ut en flate til ballspill ved hytta. Hytta er basen til de eldste barna, men brukes også av de andre aldersgruppene. Vi vektlegger mye utendørsaktiviteter, og er ute hver dag i all slags vær. 3 Årsplan Sandbukta barnehage

4 Hva er spesielt for vår barnehage? Liten barnehage med to avdelinger fordelt på to bygg. Egen småbarnsavdeling. Mange rom hvor vi kan få være i små grupper. Personalet har ikke pause til fastsatte tider. Dermed er vi ikke så styrt av klokka, og det blir mer ro og mindre stress i hverdagen for små og store. Hele personalet har kontakt med alle barn og foreldre. Personalgruppe hvor 80 % har pedagogisk fagutdanning. Egen kjøkkenansvarlig som lager all mat fra bunnen av. Alle måltider blir servert i barnehagen. Varmmat minimum tre ganger i uka, Vi vektlegger et sunt kosthold med mye frukt og grønt. Stort solrikt og variert uteområde med sjøutsikt, kupert terreng, mye vekster og småkryp, fugler, ekorn m.m.. Skogen 5 minutter unna med herlig utsikt over byen fra Røysåsen. Sentrumsnær beliggenhet og lett å komme på biblioteket o.a. til fots. Musikkpedagog fra Kulturskolen i Moss i barnehagen en gang i uka. Samarbeider med Moss bibliotek om utlån av biblioteksbøker i barnehagen. Bruker MyKid som er et digitalt verktøy hvor foreldrene raskt kan få informasjon og oppdateres på hva som skjer i barnehagen. Samtidig frigjør MyKid tid for personalet som de da kan bruke på barnegruppa. 4 Årsplan Sandbukta barnehage

5 Personalet Bjørnen Trine Bentzen Pedagogisk leder Sebastian Rundblad Barne- og ungdomsarbeider Tim Reinback Vikar Lise Thorvaldsen Pedagogisk leder Marihøna Ida Mathisen Lærling første året Anne Fjeldhaug Pedagogisk medarbeider Malin Svarød Aasen Pedagogisk leder Agnete Bekkåsen Barne- og ungdomsarbeider Christina Rossing Pedagogisk medarbeider Tone Falla Kjøkkenansvarlig / pedagogisk medarbeider Christin Bakkerud. Faglig leder / pedagogisk leder Kirsten Holm Daglig leder 5 Årsplan Sandbukta barnehage

6 6 Årsplan Sandbukta barnehage

7 Rammefaktorer Kunnskapsdepartementet har utgitt Lov om barnehager og fastsatt en Rammeplan for barnehager, som gir retningslinjer for barnehagenes innhold og oppgaver. Med utgangspunkt i disse er Årsplan en generell plan over barnehagens innhold for barnehageåret. Årsplanen er en orientering til foreldre, eiere, samarbeidspartnere og andre interesserte. Den er også et arbeidsdokument og hjelpemiddel for personalet. Lov om barnehager Barnehageloven inneholder overordnede bestemmelser om barnehagenes formål og innhold. Barnehagenes formålsparagraf: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier, i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. ( Lov om barnehager, kapittel 1, 1. ) Rammeplanen På bakgrunn av Barnehageloven er det i Rammeplanens kapittel 3 beskrevet syv fagområder som barna skal få kjennskap til: Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form 7 Årsplan Sandbukta barnehage

8 Barna blir kjent med de ulike læringsområdene og arbeidsmetodene gjennom prosessorientert arbeid, tilpasset hvert enkelt barn, hvor progresjon i arbeidet er i fokus.for å tilrettelegge for dette jobber vi i små og alders rene grupper i adskilte rom, slik at alle barna blir sett og hørt. Omsorg, lek og læring, medvirkning, danning og likestilling Er beskrevet i Rammeplanen, og er nært knyttet sammen i barnehagens hverdag. Dette er hva vi legger i begrepene: Omsorg skal prege alt vi gjør i barnehagen, og krever at vi voksne er tilstedeværende og engasjerte, trygge og nære, lyttende og anerkjennende, har god tid, og ser hvert enkelt barn. Lek er barnas viktigste aktivitet i barnehagen. Barna knytter vennskap, uttrykker seg og lærer gjennom leken. Den er deres egen verden av fantasi, kreativitet, spontanitet og glede. Leken er viktig for å utvikle en god selvfølelse, empati og følelse av mestring. Vi vektlegger tid og rom for lek, og jobber for et best mulig stimulerende lekemiljø. Vårt mål er at alle barn skal få leke og få være med i leken. Se lekestrategier s. 19. Læring handler om sosialisering, og er en kontinuerlig prosess som foregår hele livet. Det forutsetter refleksjon, og at vi voksne legger til rette for mestring og utvikling gjennom varierte aktiviteter og opplevelser. Læring foregår i det daglige samspillet i barnehagen hvor hverdagssituasjoner er spesielt viktige. For et positivt og engasjerende miljø, må barna få være med å påvirke sin egen hverdag, de skal ha medvirkning i det som skjer. Det vil si at de blir spurt og lyttet til, slik at alle opplever at de har betydning for det som skjer i barnehagen. Danning i barnehagen har som mål at barn skal utvikle selvstendighet og trygghet på seg selv som individ og egen personlige og kulturelle identitet. Jfr. Rammeplanen Vi vektlegger selvstendighetstrening, mestringsopplevelser og positiv samhandling i hverdagen vår. Gjennom dette kan barna få oppleve egenverd, glede og trygghet over at de klarer selv. Når barna sier Se på meg må de voksne ta dette på alvor. Vi mener det er viktig at barn lærer at ingen er like, men alle er like mye verdt. Se sosial kompetanse s. 17. Likestilling må sikres gjennom at begge kjønn gis like muligheter i hverdagen. Gjennom refleksjon over egen praksis kan vi støtte hverandre i å nå dette målet. Barnehagen skal forebygge mobbing. Mobbing er handlinger som foregår over tid med en viss hyppighet. Det kan være barn som opplever mistrivsel pga. at de blir ertet, plaget, utestengt fra lek og eller holdt utenfor fellesskapet. Vi voksne er rollemodeller og tilretteleggere for et trygt og inkluderende miljø i barnehagen. Viktige tiltak for å motvirke mobbing er å få alle barn med i lek, skape gode relasjoner og vennskap. Vi jobber med å styrke den sosiale kompetansen hos barna, slik som empati, prososial atferd, selvhevdelse, selvkontroll og selvfølelse. 8 Årsplan Sandbukta barnehage

9 Vår visjon Alle barn skal bli den beste utgaven av seg selv For å oppnå dette vektlegger vi: et miljø preget av samhold, glede og humor, nærhet og trygghet å være i nuet sammen med barna å ikke være styrt av klokka slik at det blir mer ro og mindre stress i hverdagen for små og store. å ivareta leken, og å gi barna tid og rom for lek fast kontakt- og ansvarsperson for hvert barn å jobbe i smågrupper slik at ALLE barn blir SETT og HØRT! å gi rom for spontanitet og barnas medvirkning samarbeid og kvalitet i fokus for barn, personale og foreldre 9 Årsplan Sandbukta barnehage

10 Ut i naturen Naturen er en unik arena for læring og gode opplevelser. Det å bli glad i å ferdes i naturen, og å få utfolde seg i et stort rom, er et flott utgangspunkt for samspill og lek med andre, hvor vi opplever at konfliktene avtar og samhørigheten og vennskapet øker. 10 Årsplan Sandbukta barnehage

11 Vårt satsningsområde Vi har valgt å ha fokus på kropp og natur. Vårt mål er at barna skal få et sunt og godt forhold til kropp, helse og natur. For mer detaljer se vår hjemmeside, hvor halvårsplanene for de ulike gruppene er lagt ut. 11 Årsplan Sandbukta barnehage

12 Overgang barnehage/skole Vi følger Moss kommunes plan for overgang barnehage/skole, som består av et Årshjul for overgang barnehage/skole og Systematisk språktilbud siste året før skolestart. Se hjemmesiden vår, Hovedmålet er: Å sørge for god sammenheng i overgangen fra barnehage til skole slik at barnets behov for trygghet i overgangsprosessen blir ivaretatt og opplæring kan tilpasses det enkelte barn fra første skoledag. Den eldste gruppa har sin base i hytta. Vi har utarbeidet en egen plan for arbeidet med de eldste barna det siste året i barnehagen på hjemmesiden vår. 12 Årsplan Sandbukta barnehage

13 Evaluering Evaluering av arbeidet vårt skjer muntlig/skriftlig gjennom samtaler, observasjoner, evalueringsskjemaer, spørreundersøkelser, intervju, og på alle møter og planleggingsdager. Hele personalgruppa skal delta i gjennomføringen av evalueringsarbeidet. Metode: gjort lært lurt. Denne metoden brukes for å nå målene våre. Har vi nådd målene vi har satt oss? Hvorfor? Hva skal vi jobbe videre med? Hvorfor? Hvordan skal dette skje? Hvorfor? Kontinuerlig i det daglige arbeidet vårt Avdelingsmøter annenhver uke Personalmøter en gang i måneden Ledermøter for pedagogiske ledere annenhver uke Planleggingsdager 5 per år Foreldresamtaler minimum 1 per år Barnesamtaler/intervju hver vår og høst Observasjonsmateriell, som TRAS og Alle med Dokumentasjon Hele personalgruppa bidrar i arbeidet med dokumentasjon av arbeidet vårt gjennom: Muntlig overlevering av informasjon daglig til foreldre/andre Ukeplan, månedsplan, halvårsplan og årsplan Bildefremvisning på avdelingenes bildeskjermer Synliggjøring i barnehagen av arbeidsprosessen i arbeidet med barna Samle bilder m.m. i en perm gjennom hele barnehagetiden til hvert barn Hjemmesiden vår Dette inngår i kompetanseutviklingsplanen for personalet hvor vi jobber med faglitteratur, kurs og intern skolering. MyKid MyKid er en kommunikasjonsportal spesielt utviklet for foreldre i barnehager. MyKid sikrer at foreldre får all informasjon de trenger som månedsplaner, ukeplaner, nyhetsbrev, viktig informasjon osv. enten på mail eller direkte til mobil. Foreldrene får tilgang til bildene som blir tatt i barnehagen slik at de får et innblikk i barnehagehverdagen. 13 Årsplan Sandbukta barnehage

14 Foreldresamarbeid Målet vårt er å ha fornøyde foreldre i forhold til tilbudet vi gir gjennom: å imøtekomme foreldrenes behov så langt som mulig, innenfor rammene vi må forholde oss til lovmessig og økonomisk. rom for å påvirke gjennom foreldremøter, foreldresamtaler, foreldrerådsmøter, foreldrenes samarbeidsutvalg, spørreundersøkelser og idé/forslagskasse. å introdusere foreldrene for hverandre, og sørge for at nye foreldre blir en del av den etablerte gruppa. møtearenaer hvor vi kan bli bedre kjent, som foreldrekaffe, dugnader og arrangement i barnehagen. å gi foreldrene informasjon i tråd med dokumentering av arbeidet vårt. 14 Årsplan Sandbukta barnehage

15 Strategier personalet bruker i hverdagen og som vi håper dere foreldre også vil ha nytte av: Gi en beskjed/grense bare en gang! Si hvorfor Ha en konsekvens, hva om dette ikke skjer? Må gjennomføres, ellers bedre å ikke ha en konsekvens. Felles forståelse; be barnet gjenta det som er sagt. Handling framfor ord. Kroppsspråket = 80 %, ordene = 20 % Positiv vinkling ved grensesetting (se eksempelet nedenfor). Spørre Hva har skjedd? Ikke Hva gjorde du nå? Unngå syndebukkstempel! Eksempel: Noen barn kaster ball på veggen der det er flere vinduer. Istedenfor å si «Ikke kast ball på vinduene», kan den voksne peke på mulige alternativer barna har ved å si; «Dere kan kaste ball på veggen ved døra. Der er det god plass, og ingen vinduer som kan knuses». Det er mange ikke-er i et barns liv, og vi kan begrense dem ved å se på hvilke alternativer som finnes for å vinkle grensen positivt. Da kan vi unngå mange utprøvinger med dertil konflikter, og ikke minst unødvendig kjefting. Vi bruker ikke kjefting som metode i barnehagen. Dette fordi det har liten effekt, skaper en dårlig stemning, sliter oss ut, barnet går fort i skyttergraven, osv. Ved bruk av kjefting kommer en gjerne inn i en ond spiral det er vanskelig å komme ut av. Målet er å ha en dialog med barnet, hvor barnet blir bevisstgjort sine handlinger, og lærer å ta ansvar for det gjør. Gjensidig respekt er et nøkkelord her. 15 Årsplan Sandbukta barnehage

16 16 Årsplan Sandbukta barnehage

17 Sosial kompetanse Du må delta for å få kompetanse! Du får kompetanse ved å delta! Ansvar for egne handlinger Ta initiativ Vente på tur Stå på sine rettigheter Håndtere uenighet Lytte aktivt Være empatisk (ha innlevelsesevne, dele glede/sorg) Dele låne bort vinne tape Rydde etter seg Kunne rose/anerkjenne Være kritisk på en konstruktiv måte Hilse på en ordentlig måte Få andre til å le Jo mer SELVFØLELSE et barn får, jo større livsglede og livskvalitet vil det oppnå! 17 Årsplan Sandbukta barnehage

18 18 Årsplan Sandbukta barnehage

19 Strategier for å verne om og å utvikle leken 1. Observer barns lek. Generell og enkeltbarns individuelle utvikling. 2. Ta vare på mulighetene til å utvikle barnas lek. For eksempel komme med tepper, klyper, vann og andre lekerekvisitter. 3. Unngå å sirkle rundt barnet eller henlede oppmerksomheten mot noe annet når barnet leker selvstendig. Iaktta barnet istedenfor å si hva det skal gjøre. 4. Tillat barn å være så selvstendig som mulig og la dem få gjøre så mye de greier selv. Det er mer utviklende om barnet, med en viss voksenstyring, får oppdage hvor puslebiten passer inn. Dette resulterer i en følelse av å erobre noe, og som igjen kan føre barnet videre i utfordrende aktiviteter. 5. Unngå å avbryte barns lek hvis det ikke er absolutt nødvendig. Forbered alltid barna på de avbruddene som er nødvendige, f. eks. «Nå er det snart rydding». 6. La barnet få vite at du er interessert i det de leker, og oppmuntre dem til å fortelle om leken sin. For barn som selv ikke kan fortelle om leken sin, kan den vokse gjøre dette for barnet. 7. Hjelp barnet når det trenger hjelp. 8. Unngå unødvendig samtale med andre voksne. Vær delaktig i barnas lek også når du trekker deg tilbake for å observere. Når voksne gir et lekesignal, er barn alltid med på notene. De som har fått leke og utvikle leken sin, klarer livets påkjenninger bedre. LEK BERIKER LIVET! 19 Årsplan Sandbukta barnehage

20 20 Årsplan Sandbukta barnehage

21 Barnehagens årshjul August n 15. august nytt barnehageår. Første dag i det nye barnehageåret er det planleggingsdag for personalet, da er barnehagen stengt. September n Tirsdag i uke 38 foreldremøte. n Fotografering Enoksen. n Lørdag i uke 38 dugnad. Oktober n Foreldremøte for foreldrene til skolestarterne n 5 åringene inviteres på skolebesøk. Skolen bestemmer dato. n Fredag i uke 41 foreldrekaffe i forbindelse med TV-aksjonen. n Fredag i uke 43 høstfest. November n Foreldresamtaler med foreldrene til skolestarterne. Desember n Juleverksted n Lucia kl for Isbjørnen/Brunbjørnen. n Uke 51 nissefest. n desember juleferie. Januar n 1. Nyttårsdag barnehagen stengt. n 2. januar planleggingsdag, barnehagen stengt. Februar n Feire fastelavn. n Foreldresamtaler. n Uke 9 karneval. Mars n Skolen bestemmer dato fadderne til kommende skolestartere kommer på besøk. April n Onsdag før påskeferien påskefrokost. n Hverdagene før skjærtorsdag barnehagen stengt. n Tirsdag etter 2. påskedag planleggingsdag, barnehagen stengt. n Markere Bokdagen. n Kommende skolestartere besøker skolen. n Skolen bestemmer dato førstetrinnslærere/sfo-ledere besøker barnehagen. Mai n Uke 19 dugnad n Varierende dato 17. mai -fest i barnehagen. Juni n Varierende dato avslutningstur for skolestarterne. n Uke 24 solfest. Juli n Uke 28, 29 og 30 sommerferie, barnehagen stengt. n Uke 28, 29 og 30 n I løpet av barnehageåret kommer ytterligere to planleggingsdager. 21 Årsplan Sandbukta barnehage

22 22 Årsplan Sandbukta barnehage

23 23 Årsplan Sandbukta barnehage

24 24 Årsplan Sandbukta barnehage

25 25 Årsplan Sandbukta barnehage

26 26 Årsplan Sandbukta barnehage

27 For ytterligere opplysninger vises det til Lov om barnehage Rammeplan for barnehage med temahefter. Disse finnes på Kunnskapsdepartementets hjemmeside, Vi er forpliktet til å jobbe i tråd med det som står i barnehageloven. På finner du: Årsplan for Sandbukta barnehage Vedtekter for Sandbukta barnehage Plan for arbeid med de eldste barna Systematisk språktilbud siste år før skolestart Årshjul for overgang og sammenheng barnehage skole/sfo i Moss kommune Halvårsplaner for hver gruppe Barnehagetakster Kan barnet mitt gå i barnehagen i dag? Søknadsskjema for barnehageplass Vi har valgt å komprimere innholdet i årsplanen til et minimum slik at det blir et oversiktlig arbeidsdokument, og overkommelig lesing for andre. Er det noe dere savner planer for, eller informasjon om, som ikke er beskrevet i årsplanen eller ligger på vår hjemmeside, ber vi om at dere spør personalet for ytterligere informasjon. Vi byr gjerne på en kopp kaffe/te, og eventuelt et stille rom dersom noen ønsker å lese noe av litteraturen vi har tilgjengelig i barnehagen. Se hylle i inngangspartiet hvor dette står. Adresse: Sandbukta barnehage Sandbukta Moss. Telefon: Mobil: E-post: Hjemmeside: (daglig leder) (Marihøna) (Bjørnen) (Hytta) 27 Årsplan Sandbukta barnehage

28 Lyst til å besøke oss? Bare ring barnehagen! Årsplan Sandbukta barnehage

Årsplan 2012-2013. Sandbukta barnehage. Den lille barnehagen med det store hjertet

Årsplan 2012-2013. Sandbukta barnehage. Den lille barnehagen med det store hjertet Årsplan 2012-2013 Sandbukta barnehage Den lille barnehagen med det store hjertet Årsplanen består av: En presentasjon i bilder av hva barnehagen er opptatt av og vektlegger. En skriftlig presentasjon av

Detaljer

Sandbukta barnehage. Den lille barnehagen med det store hjertet

Sandbukta barnehage. Den lille barnehagen med det store hjertet Sandbukta barnehage Den lille barnehagen med det store hjertet Årsplan 2016 2018 Årsplanen består av: Innhold Årsplanen består av:... 2 Barnehagen... 3 Hva er spesielt for vår barnehage?... 4 Personalet...

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 VÅR VISJON ER : VI LEKER OSS KLOKE! Lov om barnehager; 1 formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN BARNDOMMEN I FOKUS I EN GLAD HVERDAG Ved Nardo barnehager setter vi barnet i fokus. Dere møter positive, fleksible voksne

Detaljer

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA Værøy kommunale barnehage Årsplan 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA 1 INNHOLD Innledning.3 Vår visjon.. 4 Barnehagens mål og satsinger 4 Danning gjennom omsorg, lek og læring 4 Barns

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager!

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager! Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. «FRISKUS» Friske barn

Detaljer

Munkerudtoppen. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender

Munkerudtoppen. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender Munkerudtoppen ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Munkerudtoppen.barnehage@gmail.com Telefon: 22287755/mobil 48114711 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Temadag for eiere av private familiebarnehager v/anne

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

Årsplan 2016 august - desember

Årsplan 2016 august - desember Granåsen barnehager Granåsen, Brannhaugen, Kolsås Årsplan 2016 august - desember Foto: Carl-Erik Eriksson Velkommen til et nytt barnehageår Årsplanen er laget med utgangspunkt i Barnehageloven, Rammeplanen

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Velkommen til foreldremøte

Velkommen til foreldremøte Velkommen til foreldremøte 20.09.16 Barnehagens overordnede målsettinger Barnehagen arbeider etter Lov om barnehager og Rammeplan. Nytt formål for barnehager trådte i kraft 1. august 2010. På denne bakgrunn

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE 2017-2020 Gjelder fra november 2017 til november 2020 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Barnehagens samfunnsmandat... 3 Bråten barnehages verdiplattform og visjon...

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform for Tolpinrud barnehage Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

ÅRSPLAN 2016 OPPVEKST OG UTDANNING LØKEN BARNEHAGE. Aurskog-Høland kommune

ÅRSPLAN 2016 OPPVEKST OG UTDANNING LØKEN BARNEHAGE. Aurskog-Høland kommune LØKEN BARNEHAGE Gruslinna 1. 1960 LØKEN. TLF 6720 5940 Loken.barnehage@ahk.no. ÅRSPLAN 2016 Virksomhetens formål 1 : Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet i vareta barnas behov for omsorg

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

ÅRSPLAN. Et godt sted å være - et godt sted å lære

ÅRSPLAN. Et godt sted å være - et godt sted å lære 1 ÅRSPLAN RØSTAD BARNEHAGE 2015-2016 Et godt sted å være - et godt sted å lære 2 Røstad barnehage er en privat barnehage som ligger idyllisk til på Høgskoleområdet på Røstad. Eier er Studentsamskipnaden

Detaljer

PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE

PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE Kilde: Google bilder Avdeling oppvekst Revidert september 2014 INNLEDNING I rammeplan for barnehager, kap. 5.1 heter det: Barnehagen skal, i samarbeid

Detaljer

ÅRSPLAN 2017 OPPVEKST OG UTDANNING LØKEN BARNEHAGE. Aurskog-Høland kommune

ÅRSPLAN 2017 OPPVEKST OG UTDANNING LØKEN BARNEHAGE. Aurskog-Høland kommune LØKEN BARNEHAGE Gruslinna 1. 1960 LØKEN. TLF 6720 5940 Loken.barnehage@ahk.no. ÅRSPLAN 2017 Virksomhetens formål 1 : Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg

Detaljer

Mosjordet barnehage Årsplan Verden! Mosjordet barnehage Øvre gate 6c 2635 Tretten Tlf.:

Mosjordet barnehage Årsplan Verden! Mosjordet barnehage Øvre gate 6c 2635 Tretten Tlf.: Mosjordet barnehage Årsplan 2017-2018 Verden! Mosjordet barnehage Øvre gate 6c 2635 Tretten Tlf.: 61 05 62 90 Forord Barnehagen skal ha en årsplan som arbeidsredskap for personalet. Den skal dokumentere

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

Steinspranget barnehage

Steinspranget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Steinspranget barnehage Steinspranget barnehage steinspranget.barnehage@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494020 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/steinspranget-barnehage/

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

Bamsebo Familiebarnehage

Bamsebo Familiebarnehage Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bamsebo Familiebarnehage Bamsebo Familiebarnehage ochrkleppe@hotmail.no Telefon: 910 07 325 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/finn-barnehage-ioslo/bamsebo-familiebarnehage/

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold INNLEDNING... 3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE... 3 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER... 3

Detaljer

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT Årsplan 2015-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL HOVLANDBANEN BARNEHAGE... SIDE 3 ANSATTE... SIDE 4 LOVER OG PLANER... SIDE 5 VISJON OG VERDIER... SIDE 7 DANNING...

Detaljer

VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE Om barnehagen Toppen barnehage åpnet 30.juli 1990. Barnehagen har fire avdelinger med plass til 65 barn i alderen 0 6 år. Barna fordeler seg

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Rasmusbakken barnehage

Rasmusbakken barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Rasmusbakken barnehage Rasmusbakken barnehage ivar.hjelvik@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 976 23 873 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/rasmusbakkenbarnehage/

Detaljer

FLASSABEKKN BARNEHAGE: ÅRSPLAN 2017/2018. Lov om barnehager:

FLASSABEKKN BARNEHAGE: ÅRSPLAN 2017/2018. Lov om barnehager: FLASSABEKKN BARNEHAGE: ÅRSPLAN 2017/2018 Lov om barnehager: 1.Formål Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna Hellerud Barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna Hellerud Barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Alna Hellerud Barnehage Hellerud Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 post@hellerud-barnehage.no Telefon: 21902156 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/hellerud-barnehage/

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

KROPPANMARKA BARNEHAGER. Okstad og Okstadvegen barnehager. VIRKSOMHETSPLAN for 2015-2018

KROPPANMARKA BARNEHAGER. Okstad og Okstadvegen barnehager. VIRKSOMHETSPLAN for 2015-2018 KROPPANMARKA BARNEHAGER Okstad og Okstadvegen barnehager VIRKSOMHETSPLAN for 2015-2018 1 VÅR VIRKSOMHET BYGGER PÅ Lov om barnehager Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Enhetsavtalens mål, kjennetegn

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 gjokungen@outlook.com Tlf. 468 40 544/ 917 76 994 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene...

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2014 / 2015. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`S FAMILIEBARNEHAGE Epost: Tlf:

ÅRSPLAN FOR KLARA`S FAMILIEBARNEHAGE Epost: Tlf: ÅRSPLAN FOR KLARA`S FAMILIEBARNEHAGE 2017 Epost: kl.magne@online.no Tlf: 47 30 26 91 Litt om familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

ÅRSPLAN. BRUNES NATURBARNEHAGE Del 1

ÅRSPLAN. BRUNES NATURBARNEHAGE Del 1 ÅRSPLAN BRUNES NATURBARNEHAGE 2016-2017 Del 1 Vår visjon: Trivelig og annerledes en herlig barndom Trivelig fordi barnehagen består av glede, humor, trivsel, felleskap og positivitet Annerledes fordi barnehagens

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016 PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016 Velkommen til et nytt barnehageår! Velkommen til et nytt barnehageår i nye lokaler! Ekstra velkommen til nye barn og foreldre! Etter en god sommerferie, er vi nå klare og ser

Detaljer

VI GLEDER OSS. Årsplanen er utarbeidet av barnehagens pedagogiske team, barneveiledere og godkjent av SU (samarbeidsutvalget).

VI GLEDER OSS. Årsplanen er utarbeidet av barnehagens pedagogiske team, barneveiledere og godkjent av SU (samarbeidsutvalget). VI GLEDER OSS Ekornheia Barnehage SA drives i en sjarmerende og gammel villa, og her har det vært barnehage i over 20 år. Ute har vi en grønn og eventyrlig hage. Og imellom hagens mange frukttrær og busker,

Detaljer

ÅRSPLAN RØSTAD STUDENTBARNEHAGE

ÅRSPLAN RØSTAD STUDENTBARNEHAGE ÅRSPLAN 2016-2017 RØSTAD STUDENTBARNEHAGE ET GODT STED Å VÆRE - ET GODT STED Å LÆRE. Røstad barnehage er en privat barnehage som ligger idyllisk til på universitetsrådet på Røstad. Eier er Nord studentsamskipnad.

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Krødsherad kommune. Vedtekter for Krøderen og Noresund barnehager

Krødsherad kommune. Vedtekter for Krøderen og Noresund barnehager Krødsherad kommune Vedtekter for Krøderen og Noresund barnehager Gjeldende fra 01.08.2016 1. EIERFORHOLD Krøderen barnehage eies og drives av Krødsherad kommune i henhold til kommunestyrevedtak 07.11.1978

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012/2013.

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012/2013. SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012/2013. SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012/2013. TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde

Detaljer

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 INNLEDNING Årsplanen forteller noe om våre intensjoner, mål og ønsker, og bygges på overordnede mål og retningslinjer fra stat og kommune, samt Årvollskogen barnehages

Detaljer

Årsplan / Utviklingsplan for Orre barnehage Magiske øyeblikk i kvardagen!

Årsplan / Utviklingsplan for Orre barnehage Magiske øyeblikk i kvardagen! Årsplan / Utviklingsplan for Orre barnehage 2016-2018 Magiske øyeblikk i kvardagen! Årsplan / Utviklingsplan Orre barnehage 2016-2018 Presentasjon av barnehagen Orre barnehage er en kommunal barnehage

Detaljer

Virksomhetsplan

Virksomhetsplan Virksomhetsplan 2014-2015 Innledning Virksomhetsplanen er en konkret beskrivelse av virksomheten som skal synliggjøre hvilke elementer som er med på å skape kvalitet i Seilduken barnehage. Planen er et

Detaljer

Årsplan 2016. Lærende organisasjon. www.malvik.kommune.no. Mostadmark barnehage. Visjon «Hvordan kan personale fremme språkglede hos barn»?

Årsplan 2016. Lærende organisasjon. www.malvik.kommune.no. Mostadmark barnehage. Visjon «Hvordan kan personale fremme språkglede hos barn»? www.malvik.kommune.no Årsplan 2016 Mostadmark barnehage Visjon «Hvordan kan personale fremme språkglede hos barn»? «En tidlig morgenstund i Mostadmark» Lærende organisasjon Innholdsfortegnelse 1. Informasjon

Detaljer

VEDTEKTER FOR HUSEBYGRENDA FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR HUSEBYGRENDA FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR HUSEBYGRENDA FAMILIEBARNEHAGE 1. EIERFORHOLD Husebygrenda familiebarnehage er en privateid barnehage med 5 plasser for barn i alderen 0 til 5 år. Eier er selvstendig næringsdrivende. Eier

Detaljer

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet.

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet. Hallingmo og Breidokk er to barnehagehus som samarbeider med felles ledelse. Dette er et prøveprosjekt for dette barnehageåret, og siden vi samarbeider lager vi felles årsplan. Barnehagene ligger sentralt

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon ØYMARK BARNEHAGE - Tro, håp og kjærlighet - ÅRSPLAN 2018 - Kortversjon- 1-8 1. Planens innhold og vurderinger Denne planen er kortversjon av dokumentet «Årsplan og virksomhetsplan». Både virksomhetsplanen

Detaljer

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2016/2017 JOTUNHEIMEN OG NORDSLETTVEIEN BARNEHAGE

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2016/2017 JOTUNHEIMEN OG NORDSLETTVEIEN BARNEHAGE NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2016/2017 JOTUNHEIMEN OG NORDSLETTVEIEN BARNEHAGE BARNDOMMEN I FOKUS I EN GLAD HVERDAG Ved Nardo barnehager setter vi barnet i fokus. Dere møter positive, fleksible voksne som

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Eplekneika barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender

Eplekneika barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender Eplekneika barnehage eplekneika@barnehage.no Telefon: 22291330 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: www.eplekneika.barnehage.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold

Detaljer

Barnegruppen: Ved skoleårets start består barnegruppen av 24 barn; 15 jenter og 9 gutter.

Barnegruppen: Ved skoleårets start består barnegruppen av 24 barn; 15 jenter og 9 gutter. 1 Innhold: 1.0 Personalet og barnegruppen på SFO... 3 Barnegruppen:... 3 Personalet:... 3 2.0 SFO: Formål 2 i vedtektene.... 3 3.0 Pedagogisk grunnsyn og visjon for Tenor SFO:... 4 4.0 Satsningsområder

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Ullern Lilleaker barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Ullern Lilleaker barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Ullern Lilleaker barnehage Lilleaker barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 lilleaker.barnehage@bun.oslo.kommune.no Telefon: Maurtua:tlf. 91 24 72 18 Bjørnebo:91 24 66 19

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal:

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Melkeveien barnehage Melkeveien barnehage Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

ÅRSPLAN 12-13 HVARNES BARNEHAGE WWW.HVARNES.LARVIKGS.NO

ÅRSPLAN 12-13 HVARNES BARNEHAGE WWW.HVARNES.LARVIKGS.NO ÅRSPLAN 12-13 HVARNES BARNEHAGE WWW.HVARNES.LARVIKGS.NO VELKOMMEN TIL HVARNES BARNEHAGE Årsplanen er et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen, og et virkemiddel for å gjøre arbeidet

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien)

Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien) Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien) hakkebakkeskogen@familiebarnehage.no Telefon: 66822222 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Private barnehagers webadresse:

Detaljer