PROGRESJONSPLAN RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROGRESJONSPLAN RÅDHUSMARKA BARNEHAGE"

Transkript

1 Sandnes i sentrum for framtiden[skriv inn tekst] SANDNES KOMMUNE PROGRESJONSPLAN RÅDHUSMARKA BARNEHAGE MODIG, ROMSLIG, SUNN

2 HVA ER EN PROGRESJONSPLAN? Progresjon betyr fremskritt. Det du ikke kan eller får til i dag, kan du få til i morgen eller neste år. Progresjon er en prosess resultater måles ikke. Det vi skriver i punktene, ønsker vi at barna skal utvikle i løpet av barnehagetiden i Rådhusmarka barnehage. Vi vet det er store individuelle forskjeller på når barn når diverse milepæler, og når de er klar for ny læring. For oss i Rådhusmarka barnehage er det viktig å motivere, lære og inspirere barna til å få ny kunnskap og nye erfaringer. Ved å legge vekt på den gode relasjon, støtte og anerkjennelse, vil vi bidra til barnas positive utvikling. Barna skal ha mulighet til å bli den beste utgaven av seg selv. Sandnes, januar 2014

3 SOSIAL KOMPETANSE, LEK OG TRIVSEL Rammeplanen påpeker at sosial kompetanse er vesentlig for å motvirke utvikling av problematferd som diskriminering og mobbing. I tillegg er en i dag blitt stadig mer oppmerksom på hvor viktig barns sosiale kompetanse er for om de verdsettes av venner. Gode vennerelasjoner har betydning for barns positive sosiale og emosjonelle utvikling. Å styrke barns sosiale kompetanse er derfor et av de viktigste områdene for arbeidet i Rådhusmarka barnehage. Målsetting: Barnehagen skal bidra til å styrke barnas: Empati og rolletaking Prososial atferd Selvkontroll Selvhevdelse Lek, humor og glede Inkluderende atferd Mestring Tilhørighet Metode: Ha fokus på barna sin sosiale kompetanse Ha fokus på et inkluderende miljø Rose ønsket atferd Voksenrollen: Aktive og deltakende voksne Være gode rollemodeller Ha anerkjennende og støttende relasjoner til alle barn Være undrende sammen med barna

4 HVA SOSIAL KOMPETANSE HVORDAN 1-2 ÅR DEN VOKSNE Begynnende samspill turtaking Samspill i titt-tei lek Søker andre barn og voksne Takler fravær av andre barn og voksne Roser ønsket atferd Legger til rette for positiv lek Skaper glede og humor Deltar i lek Inspirerer til lek 2-3 ÅR DEN VOKSNE Gir fra seg leker til andre barn Fokus på sosial kompetanse i samlinger Liker å være sammen med andre barn og lignende Tilpasser seg nye situasjoner begynner Skaper rom og tid til variert lek å takle overganger Barnet får delta i dagligdagse aktiviteter Ser når andre er lei seg har evne til Oppmuntrer og deltar aktivt i barnas lek, empati humor og glede Kan motta og forstå en enkel beskjed Etablerer gode rutiner på avdelingen Kan holde oppmerksomheten over litt Positiv rollemodell lengre tid i lek Skaper glede og humor Leker parallell-lek, imiterer Begynnende late-som-om lek Begynner å ta imot initiativ fra andre barn 3-4 ÅR DEN VOKSNE Økt fantasi Tar aktivt kontakt med andre barn og voksne Utvikler vennskap Mestrer tur-taking Viser empati trøster andre Leker med allsidig Tar initiativ til lek alene og sosial lek Komme inn i leken på en positiv måte Inkluderer barn som vil inn i leken Er mer utholdende i leken/aktiviteter Begynner å lære sosiale spilleregler, som for eksempel å dele med andre og hjelpe andre 4-5 ÅR DEN VOKSNE Mestrer sosiale spilleregler Samarbeider med andre barn og voksne Har en viss selvkontroll, viser følelser uten at det går utover andre Utvikler rollelek og regelleker Er ikke avhengig av voksne i lek, våger å prøve ting og takler utfordringer bedre Holder oppmerksomheten over tid Forstår lekesignaler Alle skal ha en venn Gir respons på barnas initiativ positivitet Legger til rette for fellesopplevelser, gruppefølelse, humor og glede Legger til rette for god lek, rollelek, samtaler, leseopplevelser, og der barna får være i fokus på en positiv måte Gir positiv respons på ønsket atferd Skaper glede og humor Gir respons på det enkelte barns initiativ Gir gode felles opplevelser, humor og glede Legger til rette for lek, rollelek, leseopplevelser og samtaler Fokus på følelser rollespill, lese andre sitt ansiktsuttrykk, vise omsorg Gi og ta imot ros Skaper glede og humor

5 5-6 ÅR DEN VOKSNE Mottar og forstår en kollektiv beskjed Bevisst på å være felles om aktiviteter og Gjør prososiale handlinger, som å dele lek med andre, hjelpe til med dagligdagse Gir positiv respons på initiativ gjøremål og lignende Barnesamtaler Viser akseptable følelsesuttrykk Legger til rette for, og veileder til, gode Er initiativrik og sosialt aktiv, uten å samtaler, leseopplevelser, lek og opptre som verdensmester eller trykke aktiviteter andre ned Forventer ro i samling, trene på å rekke Bidrar til fellesskapsfølelse opp hånda Tør å diskutere og hevde sin mening, Gi barna rom og anledning til å være viser trygghet alene Innretter seg etter ordensrutiner, Se på kjedsomhet som en ressurs spilleregler og fellesleker Skaper glede og humor Løser enkle konflikter selv ved litt hjelp på mer avanserte konflikter Leker mer avansert konstruksjonslek, regellek og rollelek med mindre voksenstøtte Klarer å kjede seg i perioder, tåler å drive litt uten å bli aktivisert av en voksen

6 KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Det er viktig å ha et godt språklig miljø i barnehagen, der en har fokus på tidlig språkstimulering, nonverbal og verbal kommunikasjon. Barna utvikler språket gjennom samtaler med de voksne. Målsetting: Ha gode rammer for språklig utvikling Stimulere til språklig bevissthet Ha et godt språklig miljø Metode: Voksne som gode modeller, som setter ord på den en gjør og ser Dialogisk lesing Rollelek Bøker, sanger, eventyr, rim og regler Skrive- og leseforberedende aktiviteter Bruke IKT, bilder og konkreter Voksenrollen: Tilrettelegge for opplevelser Lytte og samtale, være nysgjerrig på barnas interesser Engasjerte Vise trygghet, tillit og åpenhet ved bruk av verbal og nonverbal kommunikasjon Oppmuntre flerspråklige til å være språklig aktive og gi dem erfaringer som bygger opp begrepsforståelsen og ordforråd i norsk

7 HVA KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST HVORDAN 1-2 ÅR 2-3 ÅR 3-4 ÅR Samtale om nært og synlig, hverdagsaktiviteter Kommunikasjon gjennom blikk, mimikk, enkle ord og setninger Oppmerksomhet, respons Videreutvikle begrepsforståelsen Sette ord på ønsker Se sammenhengen mellom ord og bilde Utvikle samtalene i tid og innhold, sette ord på ting som hendte i går Samspill med andre barn Bevisstgjøring på bruk av språk i konflikter Sette ord på følelser Mye en-til-en kontakt Smågrupper Tid Lese bildebøker, pekebøker, eventyr ved hjelp av bilder og konkreter Sanger Lek med lyder Smågrupper Samtale barn-voksne Bildebøker, sanger, eventyr, puslespill Tilrettelegge for begynnende rollelek Oppmuntre barna til å fortelle og å undre seg Snakke om, og sette ord på følelser Bildebøker med tekst, eventyr, sanger, puslespill, dramatisere Rollelek Humor 4-5 ÅR 5-6 ÅR Utvikle det abstrakte begrepsapparatet Utvikle variasjoner innenfor språket Se sammenheng mellom det talte og skrevne ord Lytte ut lyder i starten av ord Tekstskaping Gåter og vitser Trene på å hevde egne meninger og lytte til andres Tall og bokstaver, en del av det daglige livet Rim, regler og ellinger Kunne skrive navnet sitt Leke og tulle med ord, humor Bildebøker med mer tekst, eventyr, sanger, spill, dramatisere Begynne med å reflektere og resonnere om bøker en har lest Rim, regler og ellinger Lekeskriving Rollelek Barna dikterer tekster, voksne skriver ned Skrive navnet sitt Møte bokstaver og tall Bøker med mer tekst og færre bilder, fortsettelsesbøker, sanger, historier som gir inspirasjon til fabulering Reflektere og resonnere om bøker en har lest Rim, regler og ellinger Spille spill Rollelek

8 KROPP, BEVEGELSE OG HELSE: Rammeplanen sier at i løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet. Barn er kroppslig aktive, og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Ved sanseinntrykk og bevegelse skaffer barn seg erfaringer, ferdigheter og kunnskaper på mange områder. Ved aktiv bruk av natur og nærmiljø, vil barna bli gitt mange muligheter til varierte erfaringer. Målsetting: Barna skal få en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring Barna skal få møte utfordringer som er tilpasset deres mestringsnivå og interesser. Barna skal få videreutvikle sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk og finmotorikk. Barna skal bli tilbudt et variert og sunt kosthold. Metode: Aktive voksne som inspirerer og legger til rette. Være ute hver dag. Faste turdager gjennom hele året. Varierte fin- og grovmotoriske aktiviteter, slik at alle barn opplever mestring hver dag. Voksenrollen: Personalet skal se hvert enkelt barn, slik at utfordringene blir tilpasset barnets behov. Personalet skal være engasjert i barnas lek. Personalet skal oppmuntre, støtte og utfordre barna til å søke fysiske utfordringer. Personalet skal bidra til at barna opplever måltidssituasjoner som en hyggelig og god situasjon. Personalet skal tilrettelegge for og inspirere til trygg og utfordrende kroppslig lek og aktivitet for alle, uansett kjønn og kroppslige, psykiske og sosiale forutsetninger.

9 HVA KROPP, BEVEGELSE OG HELSE HVORDAN 1-2 ÅR Få kjennskap til hva forskjellige kroppsdeler heter Få utforske uteområdet Bli oppmuntret til å gå litt selv på tur Gå stødig Smake på variert mat Vaske hender før måltid ved hjelp av en voksen Benytte stellesituasjon til å benevne kroppsdeler Benytte av-og påkledningssituasjoner til å benevne kroppsdeler Være ute hver dag Varierte turer i nærområdet Ha variasjon i brød, pålegg, frukt, grønnsaker og varm mat 2-3 ÅR 3-4 ÅR 4-5 ÅR 5-6ÅR Vaske hender selv før måltid, hjelp ved behov Styrke og videreutvikle motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse Legge til rette for selvstendighetstrening; toalettbesøk, håndvask, påkledning Ha fokus på at barna skal smake på maten Skape en god atmosfære rundt bordet Vi legger til rette for at barna skal kle seg selv i garderobesituasjonen Vi går lengre turer, og utfordrer mer kondisjon og frie bevegelsesmønstre Oppmuntrer til finmotoriske øvelser; klipping, blyantgrep Bruke alle grunnbevegelser ( krype, rulle, hoppe osv.) Variere enda mer mat og smake Videreutvikle grov- og finmotoriske bevegelser, imitere kroppsbevegelse med fokus på god øye, kroppskoordinasjon Tegne hodefoting, sol Vaske hender etter toalettbesøk, få større forståelse for at vi vasker hender Kunne skrive navnet sitt Kunne kle av og på seg selv. Mestre glidelås, knapper og skosnorer Riktig blyantgrep Vite litt om hvilken mat som er bra for kroppen, og hva som ikke er bra for kroppen Sitte i ro i forventet situasjon, og rekke opp hånden Sette ord på andres følelser Oppfordre barna til å vaske hender Eksempel oppfordre barna til å reise seg igjen når de faller, gå på, tørre å prøve Snakke om, ha fokus på selvstendighetstrening Gi barna en positiv oppfatning av mat, skape spenning og magi rundt måltidet Vi gir barna tid og mulighet til å kle seg selv Konsekvent tur to ganger i uken, fokus på hopping, hinking, gange, løping, balansetrening, klatring, kaste og ta imot ball, grunnbevegelser Oppfordre til å tørke seg selv når barnet har tisset på toalettet Motivere til å smake nye matvarer Sang- og bevegelsesleker Hinderløype både ute og inne Den voksne lærer barna å tegne enkle figurer Den voksne følger med om barnet mestrer håndvask på egenhånd Den voksne gir opplæring til hvert enkelt barn Den voksne har fokus på spesielle utfordringer i påkledning Den voksne viser, følger opp riktig blyantgrep Samtaler rundt mat mellom barn og voksne Den voksne har mer fokus på å se etter spesielle bevegelsesmønstre hos barna

10 Balansere på en fot, hinke osv. Mestre ulendt terreng Tørke seg selv etter toalettbesøk Gir mulighet for å gå i ulendt terreng

11 KUNST, KULTUR OG KREATIVITET Barna skal få mulighet til å uttykke seg estetisk og oppleve kunst og kultur i barnehagen. Ved å arbeide med dette faget i barnehagen ønsker vi at barna skal få være med å skape, bruke sin kreativitet og eksperimentere sammen med andre barn og voksne. Målsetting: La barna oppleve forskjellig kunst og kultur. La barna uttrykke seg estetisk og stimulere til utforsking og bruke kreativitet i eget arbeid. Gjennom alle barnehageårene skal barna få prøve seg frem, uttrykke seg gjennom kunst, kultur og kreativitet. Metode: Gi barna erfaringer med ulike materiale og uttrykksformer. Introdusere barna for lokal kunst og kultur. Voksenrollen: De voksne skal skape rom for både voksen og barnestyrte kreative aktiviteter. Introdusere dem til de ulike uttrykksformene og Støtte dem i prosessen.

12 HVA KUNST, KULTUR OG KREATIVITET HVORDAN 1-2 ÅR Introdusere barn til enkle materialer, som maling, tusjer, leire som barna mestrer La barna bruke sansene og få førstehåndserfaringer Høre på forskjellig musikk, sanger og Gi tid og rom til å utforske formingsmaterialene Tilrettelegge det fysiske miljøet, slik at barna kan bruke alle sansene sine Skape rom for fantasi og lek Titt-tei-lek fortellinger 2-3 ÅR 3-4 ÅR 4-5 ÅR 5-6 ÅR La barna bruke kroppen som formidlingsmåte Enkel konstruksjonslek Navn på fargene Enkle figurer Gjemmelek Begynnende rollelek Utvide repetoaret innen materialer. Utforske nye metoder Lære sangtekster, skape noe helt nytt Bruke fantasien Bruke kjente eventyr og fortellinger i rollelek og dramatisering Fremme skaperglede, stolthet over eget arbeid Arbeid med prosjekter over tid, for eksempel dramatiseringer, perling, legolandsby, film Deltakende i samlinger Planlegge og iverksette Tørre å stå frem Lage egne sanger, rim og regler Avansert lek hvor barna bruker visuelt språk, drama og dans for å uttrykke seg Deltakende i samlinger Bruke musikk og dans Fokus på prosessen og ikke produktet Støtte skapergleden barna har Deltakende voksne Inspirere barna til å bruke innspill og ideer fra musikk, eventyr og fortellinger i begynnende rollelek Nysgjerrige voksne Tilby veving, trolldeig, dramatisering Finne nye materialer ute i naturen Lage rom og ha tilgjengelig utstyr til lek Bøker Varierte materialer Deltakende voksne som kan inspirere og veilede i utforskning og lek Utforske kunst i lokalmiljøet Bruke naturens materialer Finne farger og figurer ute Støttende voksne i fantasi og rollelek Samarbeide med andre barn om felles prosjekt Samarbeide med andre barn om felles prosjekt Museum besøk Lage teater/oppvisninger Blande farger og lage nye Lage rom for selvstendig lek, utforskning og skaping Støttende voksne som kan inspirere leken

13 NATUR, MILJØ OG TEKNIKK Fagområdet skal bidra til at barn blir kjent med, og får forståelse for, planter og dyr, landskap, årstider og vær. Barna skal få en forståelse for samspillet i naturen, og mellom menneske og naturen. De skal også lære å iaktta, undre seg, eksperimentere, systematisere, beskrive og samtale om fenomener i den fysiske verden. Målsetting: Erfare og oppdage naturen. Få gode naturopplevelser. Motivere til undring over naturen og årstidene. Fokus på naturen og enkel miljøvern. Få kjennskap til livsløpet i naturen fra fødsel til død. Voksenrollen: Sette ord på barnas undring og opplevelser. Utforske og være nysgjerrige sammen med barna. Være positive, tilstedeværende rollemodeller. Ta utgangspunkt i barnas forutsetninger (aldersmessig), og stimulere dem til å oppleve med alle sanser, iaktta og undre seg over fenomener i naturen og teknologien.

14 HVA NATUR, MILJØ OG TEKNIKK HVORDAN 1-2 ÅR Bruke sansene ute i naturen Få kjennskap til norske husdyr og deres lyder Være ute i allslags vær Oppleve uteområdet Smake, lukte, se og føle Delta på turer Bruke bildebøker, bilder og lignende 2-3 ÅR 3-4 ÅR 4-5 ÅR 5-6 ÅR Begynnende søppelsortering Få kjennskap til årstider La barna få erfaring med ulike naturfenomen; varme, kulde, lys og mørke Utforske nærmiljøet Bli kjent med ulike frukter Gårdsdyr Vi undrer oss over årstidene med barna Få kjennskap til blomster og insekter Søppelsortering Vi sår og planter Barna får erfaring med enkel miljøvern og kildesortering Eksperimentering med søppel Eksperimentering og registrering Få erfaring med, og kunnskap om dyr og vekster Få kjennskap til dyr og veksters gjensidige avhengighet Få kjennskap til dyr og veksters betydning for matproduksjon La barna være med å sortere søppel etter måltid Vi studerer naturen sammen med barna; blomster som gror, snøen som faller, varmt og kaldt Hva slags vær har vi ute? Lengre turer Hvilke husdyr er det i nærmiljøet? Vi snakker om frukt ved måltidene (smaker og lukter på) Samtale om hvorfor vi noen ganger har vann og andre ganger is Samtale om hva som skjer med planter og trær når det blir varmere/kaldere Se på insekter og blomster vi finner i og utenfor barnehagen Fokus på at ulikt søppel skal i ulike dunker Gå lengre turer Barna sår ulike grønnsaker/blomster La barna være miljøpoliti (Blekkulf) Sortere søppel Hva slags søppel er nedbrytbart/ikke nedbrytbart? Samtale om hvordan vi tar vare på naturen Turer Måle temperatur/nedbør og registrere ulikheter Bruke kalender Samtaler/bruk av bøker om hvordan produksjon av mat foregår Hva er spiselig av det vi sår? Navn på de mest kjente trær og planter i nærmiljøet Turer

15 ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI Etikk, religion og filosofi er et av det viktigste fagområde i barnehagens rammeplan. Gjennom dette faget skal barnehagen arbeide med omsorg, danning, lek og læring for å fremme barnas allsidige utvikling i samarbeid og forståelse med barns hjem. Målsetting: Oppleve respekt for sin kultur og religion. Tilegne seg samfunnets grunnleggende normer og verdier. Få kjennskap til tradisjoner knyttet til høytider og livssyn som er representert i barnegruppen. Oppleve anerkjennende voksne som gir barna rett til å medvirke i sin egen utvikling. Oppleve voksne som inspirerer og inviterer til undring over grunnleggende spørsmål. Metode: Møte barnas tro, spørsmål og undring med alvor og respekt. Barna skal få kjennskap til kristne tradisjoner og mulighet til å høre om andre religioner og tradisjoner på avdelingen. Hjelpe barna til å løse konflikter selv og finne gode løsninger. Voksenrollen: Grunnsyn: alle mennesker har lik verdi, og er like betydningsfulle. Være bevisst av den betydningen vi har som forbilder og opptre slik at barna kan få støtte i egen identitet og respekt for hverandre. Vi skal respektere barnas familie og det mangfold de har med seg av tro og kultur, bakgrunn og tradisjoner. Vi skal ta barna på alvor. Være lyttende, forståelsesfulle og engasjerte i det enkelte barn. Barna skal oppleve trygghet og tillit og støttes/motiveres til å delta aktivt i barnehagens fellesskap.

16 HVA ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI HVORDAN 1-2 ÅR Alle barn skal møtes med respekt for den de er Legge til rette for godt samspill La barna oppleve likheter og ulikheter som verdifullt Barna skal oppleve trygghet i hverdagen i barnehagen Bli kjent med tradisjonelle julesanger Hjelp til å håndtere vonde følelser, slik at det ikke går utover andre Voksne som er lydhøre og setter ord på barnas opplevelser og følelser FN/kunst-kafe, Luciafrokost, påskefrokost, nissefest og lignende Enkle adventsamlinger og julesanger Skape et godt miljø og samspill ved stellesituasjoner og av- og påkledningsituasjoner Hverdagssamtaler om det barna er opptatt av Voksne som er gode rollemodeller; aktiv i barnas lek, sitte på gulvet, stoppe negativ atferd, rose ønsket atferd, god blikkontakt, gi klem til hverandre, klapp på skulderen, snakke med god, lett og vennlig tone 2-3 ÅR 3-4 ÅR 4-5 ÅR Alle barna skal møtes med respekt for den de er Legge til rette for godt samspill Språket begynner å bli et viktig redskap for tanken (bruker ord og setninger for å løse problemer/konflikter) Bli kjent med tradisjonelle julesanger Hjelp til å håndtere vonde følelser, slik at det ikke går utover andre Kjennskap til andre religioner og høytider Tilrettelegge for gode samtaler og fortellinger i gruppe Kjennskap til julehøytiden og tradisjoner Kjennskap til andre religioner og høytider Bli kjent med tradisjonelle julesanger Hjelp til å håndtere vonde følelser, slik at det ikke går utover andre Samtaler om vennskap Kjennskap til julehøytiden og tradisjoner Bli kjent med tradisjonelle julesanger Hjelp til å håndtere vonde følelser, slik at det ikke går utover andre Lære å akseptere at vi har forskjellige følelser Lære å dele leker med andre Lære å gi og ta Lære å vente på tur Lære å høre hva de andre sier Sette ord på ting og opplevelser; kjekt å leke sammen med deg Si noe positivt til hverandre Vise positiv atferd Tilbud om julegudstjeneste og påskevandring i Gand kirke Fortelle juleevangeliet, påskebudskapet Tilbud om aktivitet som er tilpasset andres religion og kultur Lære om empati gjennom å vise bilder av ulike følelser; glad, lei, trist, redd Tilbud om julegudstjeneste og påskevandring i Gand kirke Lære å løse enkle konflikter ved å henvende seg direkte til den personen det gjelder; snakke, lytte, gi, få og ta Samtale om norske og andre lands tradisjoner Bruke konkreter, bilder, matretter fra andre land Fortelle julebudskapet, påskebudskapet

17 5-6 ÅR Samtaler om vennskap Kjennskap til julehøytiden og tradisjoner Bli kjent med tradisjonelle julesanger Hjelp til å håndtere vonde følelser, slik at det ikke går utover andre Lære å akseptere at vi har forskjellige følelser Tilbud om julegudstjeneste og påskevandring i Gand kirke Fortelle juleevangeliet, påskebudskap og delta i Luciatog Lære å løse konflikter med verdighet og rettferdighet; være åpen for en samtale, si unnskyld, beklager, spør om det går bra med deg, hva skal jeg/du gjøre/tilby hjelp eller tjeneste Samtale om andre lands tradisjoner (se på alder 4-5 år) Lære å vise empatiske evner ved å sette seg inn i andres situasjon og følelser: vise hvordan det andre barnet har det

18 NÆRMILJØ OG SAMFUNN Rådhusmarka Barnehage skal legge til rette for at barna kan få møte verden utenfor familien sin med tillit og nysgjerrighet. Barna skal også få være med på å utforske og oppdage nærmiljøet sitt på en god måte. Målsetting: Bli kjent med samfunnet gjennom opplevelse og erfaringer i nærmiljøet. Få erfaringer når det gjelder demokratiske avgjørelser, og betydningen av likhet og rettferdighet. De skal få oppleve at de er en aktiv part og må bidra til fellesskapet i barnehagen samtidig som de blir respektert og møtt på egne behov. Voksenrollen: Være lyttende og ta alle på alvor. Gi barna en opplevelse av at de kan påvirke sin egen situasjon, og kunne ta avgjørelser i fellesskapet. Være bevisste våre holdninger.

19 HVA NÆRMILJØ OG SAMFUNN HVORDAN 1-2 ÅR Likestilling Bli kjent med seg selv og familien Bli kjent med de ulike kulturene som er representert i barnehagen Bli kjent i og rundt barnehagen Bli møtt på egne behov Medvirkning Gi jenter og gutter like muligheter til valg av lek og aktiviteter Ha fokus på vennskap på tvers av kjønn som en viktig kvalitet Bruke navnesanger Turer i nærmiljøet Sensitive voksne Voksne som følger barnets initiativ Bli kjent med Vitenfabrikken Ha små grupper Flagg, dyr og mat fra de ulike land representert på avdelingen 2-3 ÅR 3-4 ÅR 4-5 ÅR Likestilling Ta hensyn til andre Vente på tur Utvide kjennskap til nærmiljøet Hjelpe med små oppgaver Flagg, dyr, mat og jordkloden Medvirkning Alle barn skal ha en venn Barnemøte Delta i samtaler rundt familien Besøke steder i nærmiljøet Medvirkning Ordenshjelp Flagg, dyr, mat og eventyr fra ulike land representert på avdelingen Likestilling Barnemøte Bli kjent med enkelte yrker i nærmiljøet basert på barnas interesser Utvide vennskapskretsen i barnehagen Få kjennskap til demokratiske avgjørelser ved å erfare at flertallet bestemmer Oppsøke flere steder i nærmiljøet Medvirkning Flagg, dyr, mat og eventyr fra ulike land representert på avdelingen Likestilling Bevisste voksne som veileder, støtter og atferdsregulerer Varierte turer i nærmiljøet; Vitenfabrikken, Sandvedparken, skogen Ordenshjelp Voksne som følger barnets interesser Ha smågrupper Gi jenter og gutter like muligheter til valg av lek og aktiviteter Ha fokus på vennskap på tvers av kjønn som en viktig kvalitet Lekegrupper Delta i opplegg på Vitenfabrikken Gå lengre turer; Sandvedparken, Langgata, kirkegården, biblioteket Hjelpe til i dagligdagse aktiviteter Gi jenter og gutter like muligheter til valg av lek og aktiviteter Ha fokus på vennskap på tvers av kjønn som en viktig kvalitet Bevisste voksne som veileder og støtter Smågrupper Ha enda mer varierte turer; Sandvedparken, biblioteket, Gand kirke, Langgate Ha flere opplegg på Vitenfabrikken Gjennomføre valg, som for eksempel hvilken bok som skal leses, eller hvilken lek som skal lekes Hjelpe til i dagligdagse aktiviteter Gi jenter og gutter like muligheter til valg av lek og aktiviteter Ha fokus på vennskap på tvers av kjønn

20 5-6 ÅR Barnemøte Barnesamtale Få kjennskap til ulike yrker i nærmiljøet Er kjent i nærområdet Kunnskap om hvordan demokratiet virker Fokus på likhet og rettferdighet Flagg, dyr, mat og eventyr fra ulike land Telle på ulike språk Likestilling Medvirkning som en viktig kvalitet Snakke om ulike yrker som er i nærmiljøet Besøke skoler i nærmiljøet Ha fokus på vennskap på tvers av kjønn som en viktig kvalitet Gi jenter og gutter like muligheter for valg av lek og aktiviteter Gjennomføre valg, som for eksempel hvilken bok som skal leses, eller hvilken lek som skal lekes Besøke Rådhuset og andre offentlige bygg i nærmiljøet Delta på opplegg på Vitenfabrikken Gå lange turer i Sandvedparken

21 ANTALL, ROM OG FORM Ifølge Rammeplanen, er barn tidlig opptatt av tall og telling. De utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter, utvikler barna sin matematiske kompetanse. Barnehagen har et ansvar for å legge til rette for tidlig stimulering og oppmuntre barns egen utforsking. Målsetting: Oppleve glede over å utforske og leke med tall og former Tilegne seg gode og anvendbare matematiske begreper Erfare, utforske og leke med form og mønster Erfare ulike typer størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenlikne Erfare plassering og orientering og på den måten utvikler sine evner til lokalisering Voksenrollen: Tilrettelegge lek og aktiviteter med vekt på antall, rom og form Være lyttende og oppmerksomme i forhold til den matematikken barnet uttrykker gjennom lek, samtaler og hverdagsaktiviteter Støtte barnets matematiske utvikling med utgangspunkt i barnets interesser og uttrykksformer Være bevisst egen begrepsbruk om matematiske fenomener Styrke barnas nysgjerrighet, matematikkglede og lyst til å utforske matematiske sammenhenger Resonnere og undre seg sammen med barna om likheter, ulikheter, størrelser og antall og stimulere til å bruke språket som redskap for logisk tenkning Sørge for at barna har tilgang til og tar i bruk ulike typer spill, teknologi, tellemateriell, klosser, leker og formingsmateriell og tilby materiell som gir barna erfaring med klassifisering, ordning, sortering og sammenlikning Gi barna impulser og erfaringer med design ved å utforske, oppdage å skape ulike former og mønstre Legge til rette for at barna i lek og hverdagsaktiviteter får erfaringer med ulike typer mål, måleenheter og måleredskaper og stimulere barna til å fundere rundt avstander, vekt, volum og tid Bruke kartleggingsskjema MIO (matematikk individet omgivelsene) for hvert enkelt barn.

22 HVA ANTALL, ROM OG FORM HVORDAN 1-2 ÅR Størrelsesbegrep: begrep som liten og stor Plasseringsbegrep: opp ned Utforske og undre (begrep hard - myk, varm - kald, våt - tørr) Utforske rommet i rommet ute og inne Kjenne på ulikt materiale (vann, stein, pinner, stoff, sand m.m.) Sanger, rim og regler med tellinger og matematiske begrep Undre seg sammen med barnet Sortere etter likheter, for eksempel farger (rød og gul) eller form (rund form og firkantet form) 2-3 ÅR 3-4 ÅR 4-5 ÅR Plasseringsbegrep: over under gjennom Størrelsesbegrep: liten mellom stor Mengde: forskjell på en og mange Kunne telle til tre Sortering og klassifisering. Farger: gul, blå og rød. Former: trekant, firkant og rund form Utvide sorteringsbegrepet og sortere etter farger og form (kvadrat, rektangel, trekant og sirkel) Kunne telle til fem Forstå at tallet 1 hører sammen med en bamse Begynnende logisk tenking enkle resonnement Utvide størrelsesbegrep til tung lett, høy lav Plasseringsord som under, bak, inni og oppå Utvide størrelsesbegrepet, kort lang, høy lav Lage enkle mønster Bli oppmerksomme på speiling og symmetri Kunne beskrive stofflighet som ru glatt, spiss butt Kunne telle til 10 Kunne peketelle til fem og vite hvor mange det er etter å ha talt Spille enkle strategispill og spill med terning Skille mellom kvadrat og rektangel Bruke klosser til lek og bygging/stabling Matematiske grunnbegrep i eventyr, som for eksempel De tre bukkene Bruse Enkle puslespill og spill, for eksempel lotto Sortere etter farge gul, blå og rød Sortering etter former: trekant, firkant/kvadrat og rund form/sirkel Sortere kongler, pinner, steiner og lignende ute/på tur Være med på borddekking; telle og koble 1 tallerk, 1 kniv, 1 gaffel, 1 stol Få erfaring med matematiske begrep som tung lett, høy lav, på turer, spill og i hverdagsaktiviteter. Bruke klosser og annet konstruksjonsmateriale Hinderløype der vi bruker plasseringsord Stille undrende spørsmål gjennom dagen for å få frem tanker og resonnement Spill; for eksempel form og fargespill, memory, terningsspill der vi teller hvor mange prikker det er på terningen Hinderløype inne og ute der vi legger vekt på plasseringsord, størrelser, rekkefølge (den første, den andre, i midten, den siste) Bruk av ulike formingsmateriell ute og inne; plastelina/leire, vann, sand, snø, steiner, pinner, ulike stoff, garn, kongler. Beskrive hvordan de er å ta på. Få erfaring med tredimensjonale former Bruke klosser og annet konstruksjonsmateriale Spille spill som Uno, Kråkespillet, Quips, Stigespillet og andre

23 5-6 ÅR Få erfaring med måleredskaper og bli kjent med begrep knyttet til disse, for eksempel kilo, meter, liter, time, sekund Eksperimentere med speiling og symmetri Avansert konstruksjonslek Erfaring med kart og orientering i uterommet Kunne telleramsen til 20, og peketelle til 10 Kunne begrep som pyramide, kube, kule, trekant, sirkel, kvadrat og rektangel Spille terningspill og strategispill terningspill Puslespill med biter Gå på formjakt, fargejakt. Beskrive hva vi ser/finner. Bruke lysbord med former og mønster Utvide størrelsesbegrepet til tykk tynn, brei smal. Bruke begrep som høyest, høyere enn, nest høyest, kortest, smalest osv. i lek og aktiviteter. Hinderløype, lek med lommelykt i mørket, gjemmeleken Vurdere avstander når vi er på tur Måle og sammenligne størrelser tilknyttet tid, areal, lengde og volum ved hjelp av egnet måleredskap Sanger med telleramsen framlengs og baklengs Bruke lego, yovo og forskjellige konstruksjonsmateriale Strategispill som Den forsvunne diamanten, Ludo og Uno Sortere og sammenligne to- og tredimensjonale former (kule sirkel, kube firkant, trekant pyramide). Hva er likt og ulikt?

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

KONTAKTINFORMASJON:... 2 HVA ER EN ÅRSPLAN... 3 PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 MÅL OG RAMMEFAKTORER... 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅLSETNINGER...

KONTAKTINFORMASJON:... 2 HVA ER EN ÅRSPLAN... 3 PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 MÅL OG RAMMEFAKTORER... 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅLSETNINGER... KONTAKTINFORMASJON:... 2 HVA ER EN ÅRSPLAN... 3 PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 MÅL OG RAMMEFAKTORER... 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅLSETNINGER... 4 1. Formål... 4 2. Barnehagens innhold... 4 Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring.

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. ÅRSPLAN 2012-2013 RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. INNHOLD: Forord side 3 Barnehagens visjon side 3 Barnehagens mål. side 4 Rufus barnehage

Detaljer

Progresjonsplan innenfor fagområdene

Progresjonsplan innenfor fagområdene Progresjonsplan innenfor fagområdene Rammeplanen sier at progresjon skal tydeliggjøres og dokumenteres i barnehagen. Denne planen omfatter aller fagområder, og er delt inn i aldersgruppene 1-3 og 3-6 år.

Detaljer

LANGTIDSPLAN Arna kyrkjelyd sin barnehage

LANGTIDSPLAN Arna kyrkjelyd sin barnehage LANGTIDSPLAN Arna kyrkjelyd sin barnehage 2012 2015 INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 3 Felles retning for BKF Barnehager 4 - Visjon og mål - Livssynsformål - Våre verdier - Samspillmetoden

Detaljer

Utdanningssektoren. Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014

Utdanningssektoren. Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014 Utdanningssektoren Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014 1 INNHOLD: INNHOLD:... 2 Innledning... 3 1.Barnehagens verdigrunnlag og oppgaver.... 4 1.1 Et likeverdig barnehagetilbud... 4 1.2 Barn og barndom...

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013 2016 STINALØKKA KANVAS - BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN 2013 2016 STINALØKKA KANVAS - BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN 2013 2016 STINALØKKA KANVAS - BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE Hva er en virksomhetsplan s. 1 Presentasjon av Stinaløkka Kanvas-barnehage s. 2 Visjon og verdier s. 2 Årsoversikt s. 3 Læring

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

LANGTIDSPLAN Nygård menighetsbarnehage

LANGTIDSPLAN Nygård menighetsbarnehage LANGTIDSPLAN Nygård menighetsbarnehage 2012 2015 INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 3 Felles retning for BKF Barnehager 4 - Visjon og mål - Livssynsformål - Våre verdier - Samspillmetoden

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Informasjon om årsplan, mål og retningslinjer side 3. Presentasjon av barnehagen og personalet side 4.

Innholdsfortegnelse. Informasjon om årsplan, mål og retningslinjer side 3. Presentasjon av barnehagen og personalet side 4. Barnehageåret 2013/2014 Innholdsfortegnelse Informasjon om årsplan, mål og retningslinjer side 3 Presentasjon av barnehagen og personalet side 4 Dagsrytme side 5 Praktiske opplysninger side 6 Gjennomløpende

Detaljer

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14 ÅRSPLAN Avdeling Velliveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE Forside. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4

Detaljer

Innhold. Barnehagens adresse: Nordbråten barnehage, Setersbergveien 50, 3340 åmot

Innhold. Barnehagens adresse: Nordbråten barnehage, Setersbergveien 50, 3340 åmot Innhold SIDE 3 SIDE 4 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 7 SIDE 8 SIDE 9,10 OG 11 SIDE 12 INNLEDNING, PLATTFORM OG VISJON PEDAGOGISK GRUNNSYN OG VERDIER OVERSIKT OVER PERSONALET ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE BARNS MEDVIRKNING

Detaljer

Årsplan. for 2015. Haslum idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. Haslum idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 Haslum idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Hans Øverlandsvei. Revidert 10.06.14

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Hans Øverlandsvei. Revidert 10.06.14 ÅRSPLAN Avdeling Hans Øverlandsvei Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan 2014/2015. Bekkestua Kanvas-Barnehage. Sett Hørt Verdsatt. www.bekkestua.kanvas.no

Årsplan 2014/2015. Bekkestua Kanvas-Barnehage. Sett Hørt Verdsatt. www.bekkestua.kanvas.no Årsplan 2014/2015 Bekkestua Kanvas-Barnehage Sett Hørt Verdsatt www.bekkestua.kanvas.no Velkommen til et nytt barnehageår i Bekkestua Kanvas-Barnehage! Bekkestua Kanvas-Barnehage skal være en trygg og

Detaljer

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage Langtidsplan 2012-2014 Seljedalen barnehage INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 4 Felles retning for kommunale barnehager 4 Visjon og mål Vårt kommunikasjonsløfte 4 Våre verdier 5 Vår kompetanseforståelse

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN 2014-2016

PEDAGOGISK PLAN 2014-2016 PEDAGOGISK PLAN 2014-2016 Steinberg barnehage «Et godt sted å være, leke og lære» Nedre Eiker kommune INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning s. 2 Visjoner s. 3 Pedagogisk plattform s. 4 Omsorg s. 5 Lek s. 6 Barns

Detaljer

RUSTAD BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN

RUSTAD BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN RUSTAD BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN Retningslinjer for arbeidet i Rustad barnehage bygger på lov om barnehager m/ forskrifter; herunder Rammeplanen for barnehagen, Fn`s barnekonvensjon samt kommunens egne

Detaljer

2011-2014. Progresjonsplaner for Frelsesarmeens barnehager

2011-2014. Progresjonsplaner for Frelsesarmeens barnehager 2011-2014 Progresjonsplaner for Frelsesarmeens barnehager Innledning Våren 2011 har pedagogiske ledere i Frelsesarmeens barnehager utarbeidet progresjonsplaner for Rammeplanens 7 fagområder. Det er tatt

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/15 HVARNES BARNEHAGE *RAUSHET // SAMARBEID // ÅPENHET* Side 1

ÅRSPLAN 2014/15 HVARNES BARNEHAGE *RAUSHET // SAMARBEID // ÅPENHET* Side 1 ÅRSPLAN 2014/15 HVARNES BARNEHAGE Side 1 VELKOMMEN TIL HVARNES BARNEHAGE Årsplanen er et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen, og et virkemiddel for å gjøre arbeidet målrettet og kvalitativt

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage Tyrihans barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 heidi.eeg@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494000 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

Hei og velkommen til et nytt barnehage år!

Hei og velkommen til et nytt barnehage år! ÅRSPLAN 2014/15 1 Hei og velkommen til et nytt barnehage år! Vi i Skyttelveien barnehage gleder oss til å ta tak i det nye året, komme i gang med det pedagogiske arbeidet og ikke minst bli kjent med de

Detaljer

Årsplan 2011-201. Laksevåg barnehage

Årsplan 2011-201. Laksevåg barnehage Årsplan 2011-201 2012 Laksevåg barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning

Detaljer

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017.

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. 1 Høyt lavt, under og over. Tekst : Lina Holt May Britt Frigstad Melodi: Lina Holt Barnehagen denne hagen på jord Hvor menneskebarna vokser og gror

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer