PROGRESJONSPLAN RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROGRESJONSPLAN RÅDHUSMARKA BARNEHAGE"

Transkript

1 Sandnes i sentrum for framtiden[skriv inn tekst] SANDNES KOMMUNE PROGRESJONSPLAN RÅDHUSMARKA BARNEHAGE MODIG, ROMSLIG, SUNN

2 HVA ER EN PROGRESJONSPLAN? Progresjon betyr fremskritt. Det du ikke kan eller får til i dag, kan du få til i morgen eller neste år. Progresjon er en prosess resultater måles ikke. Det vi skriver i punktene, ønsker vi at barna skal utvikle i løpet av barnehagetiden i Rådhusmarka barnehage. Vi vet det er store individuelle forskjeller på når barn når diverse milepæler, og når de er klar for ny læring. For oss i Rådhusmarka barnehage er det viktig å motivere, lære og inspirere barna til å få ny kunnskap og nye erfaringer. Ved å legge vekt på den gode relasjon, støtte og anerkjennelse, vil vi bidra til barnas positive utvikling. Barna skal ha mulighet til å bli den beste utgaven av seg selv. Sandnes, januar 2014

3 SOSIAL KOMPETANSE, LEK OG TRIVSEL Rammeplanen påpeker at sosial kompetanse er vesentlig for å motvirke utvikling av problematferd som diskriminering og mobbing. I tillegg er en i dag blitt stadig mer oppmerksom på hvor viktig barns sosiale kompetanse er for om de verdsettes av venner. Gode vennerelasjoner har betydning for barns positive sosiale og emosjonelle utvikling. Å styrke barns sosiale kompetanse er derfor et av de viktigste områdene for arbeidet i Rådhusmarka barnehage. Målsetting: Barnehagen skal bidra til å styrke barnas: Empati og rolletaking Prososial atferd Selvkontroll Selvhevdelse Lek, humor og glede Inkluderende atferd Mestring Tilhørighet Metode: Ha fokus på barna sin sosiale kompetanse Ha fokus på et inkluderende miljø Rose ønsket atferd Voksenrollen: Aktive og deltakende voksne Være gode rollemodeller Ha anerkjennende og støttende relasjoner til alle barn Være undrende sammen med barna

4 HVA SOSIAL KOMPETANSE HVORDAN 1-2 ÅR DEN VOKSNE Begynnende samspill turtaking Samspill i titt-tei lek Søker andre barn og voksne Takler fravær av andre barn og voksne Roser ønsket atferd Legger til rette for positiv lek Skaper glede og humor Deltar i lek Inspirerer til lek 2-3 ÅR DEN VOKSNE Gir fra seg leker til andre barn Fokus på sosial kompetanse i samlinger Liker å være sammen med andre barn og lignende Tilpasser seg nye situasjoner begynner Skaper rom og tid til variert lek å takle overganger Barnet får delta i dagligdagse aktiviteter Ser når andre er lei seg har evne til Oppmuntrer og deltar aktivt i barnas lek, empati humor og glede Kan motta og forstå en enkel beskjed Etablerer gode rutiner på avdelingen Kan holde oppmerksomheten over litt Positiv rollemodell lengre tid i lek Skaper glede og humor Leker parallell-lek, imiterer Begynnende late-som-om lek Begynner å ta imot initiativ fra andre barn 3-4 ÅR DEN VOKSNE Økt fantasi Tar aktivt kontakt med andre barn og voksne Utvikler vennskap Mestrer tur-taking Viser empati trøster andre Leker med allsidig Tar initiativ til lek alene og sosial lek Komme inn i leken på en positiv måte Inkluderer barn som vil inn i leken Er mer utholdende i leken/aktiviteter Begynner å lære sosiale spilleregler, som for eksempel å dele med andre og hjelpe andre 4-5 ÅR DEN VOKSNE Mestrer sosiale spilleregler Samarbeider med andre barn og voksne Har en viss selvkontroll, viser følelser uten at det går utover andre Utvikler rollelek og regelleker Er ikke avhengig av voksne i lek, våger å prøve ting og takler utfordringer bedre Holder oppmerksomheten over tid Forstår lekesignaler Alle skal ha en venn Gir respons på barnas initiativ positivitet Legger til rette for fellesopplevelser, gruppefølelse, humor og glede Legger til rette for god lek, rollelek, samtaler, leseopplevelser, og der barna får være i fokus på en positiv måte Gir positiv respons på ønsket atferd Skaper glede og humor Gir respons på det enkelte barns initiativ Gir gode felles opplevelser, humor og glede Legger til rette for lek, rollelek, leseopplevelser og samtaler Fokus på følelser rollespill, lese andre sitt ansiktsuttrykk, vise omsorg Gi og ta imot ros Skaper glede og humor

5 5-6 ÅR DEN VOKSNE Mottar og forstår en kollektiv beskjed Bevisst på å være felles om aktiviteter og Gjør prososiale handlinger, som å dele lek med andre, hjelpe til med dagligdagse Gir positiv respons på initiativ gjøremål og lignende Barnesamtaler Viser akseptable følelsesuttrykk Legger til rette for, og veileder til, gode Er initiativrik og sosialt aktiv, uten å samtaler, leseopplevelser, lek og opptre som verdensmester eller trykke aktiviteter andre ned Forventer ro i samling, trene på å rekke Bidrar til fellesskapsfølelse opp hånda Tør å diskutere og hevde sin mening, Gi barna rom og anledning til å være viser trygghet alene Innretter seg etter ordensrutiner, Se på kjedsomhet som en ressurs spilleregler og fellesleker Skaper glede og humor Løser enkle konflikter selv ved litt hjelp på mer avanserte konflikter Leker mer avansert konstruksjonslek, regellek og rollelek med mindre voksenstøtte Klarer å kjede seg i perioder, tåler å drive litt uten å bli aktivisert av en voksen

6 KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Det er viktig å ha et godt språklig miljø i barnehagen, der en har fokus på tidlig språkstimulering, nonverbal og verbal kommunikasjon. Barna utvikler språket gjennom samtaler med de voksne. Målsetting: Ha gode rammer for språklig utvikling Stimulere til språklig bevissthet Ha et godt språklig miljø Metode: Voksne som gode modeller, som setter ord på den en gjør og ser Dialogisk lesing Rollelek Bøker, sanger, eventyr, rim og regler Skrive- og leseforberedende aktiviteter Bruke IKT, bilder og konkreter Voksenrollen: Tilrettelegge for opplevelser Lytte og samtale, være nysgjerrig på barnas interesser Engasjerte Vise trygghet, tillit og åpenhet ved bruk av verbal og nonverbal kommunikasjon Oppmuntre flerspråklige til å være språklig aktive og gi dem erfaringer som bygger opp begrepsforståelsen og ordforråd i norsk

7 HVA KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST HVORDAN 1-2 ÅR 2-3 ÅR 3-4 ÅR Samtale om nært og synlig, hverdagsaktiviteter Kommunikasjon gjennom blikk, mimikk, enkle ord og setninger Oppmerksomhet, respons Videreutvikle begrepsforståelsen Sette ord på ønsker Se sammenhengen mellom ord og bilde Utvikle samtalene i tid og innhold, sette ord på ting som hendte i går Samspill med andre barn Bevisstgjøring på bruk av språk i konflikter Sette ord på følelser Mye en-til-en kontakt Smågrupper Tid Lese bildebøker, pekebøker, eventyr ved hjelp av bilder og konkreter Sanger Lek med lyder Smågrupper Samtale barn-voksne Bildebøker, sanger, eventyr, puslespill Tilrettelegge for begynnende rollelek Oppmuntre barna til å fortelle og å undre seg Snakke om, og sette ord på følelser Bildebøker med tekst, eventyr, sanger, puslespill, dramatisere Rollelek Humor 4-5 ÅR 5-6 ÅR Utvikle det abstrakte begrepsapparatet Utvikle variasjoner innenfor språket Se sammenheng mellom det talte og skrevne ord Lytte ut lyder i starten av ord Tekstskaping Gåter og vitser Trene på å hevde egne meninger og lytte til andres Tall og bokstaver, en del av det daglige livet Rim, regler og ellinger Kunne skrive navnet sitt Leke og tulle med ord, humor Bildebøker med mer tekst, eventyr, sanger, spill, dramatisere Begynne med å reflektere og resonnere om bøker en har lest Rim, regler og ellinger Lekeskriving Rollelek Barna dikterer tekster, voksne skriver ned Skrive navnet sitt Møte bokstaver og tall Bøker med mer tekst og færre bilder, fortsettelsesbøker, sanger, historier som gir inspirasjon til fabulering Reflektere og resonnere om bøker en har lest Rim, regler og ellinger Spille spill Rollelek

8 KROPP, BEVEGELSE OG HELSE: Rammeplanen sier at i løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet. Barn er kroppslig aktive, og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Ved sanseinntrykk og bevegelse skaffer barn seg erfaringer, ferdigheter og kunnskaper på mange områder. Ved aktiv bruk av natur og nærmiljø, vil barna bli gitt mange muligheter til varierte erfaringer. Målsetting: Barna skal få en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring Barna skal få møte utfordringer som er tilpasset deres mestringsnivå og interesser. Barna skal få videreutvikle sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk og finmotorikk. Barna skal bli tilbudt et variert og sunt kosthold. Metode: Aktive voksne som inspirerer og legger til rette. Være ute hver dag. Faste turdager gjennom hele året. Varierte fin- og grovmotoriske aktiviteter, slik at alle barn opplever mestring hver dag. Voksenrollen: Personalet skal se hvert enkelt barn, slik at utfordringene blir tilpasset barnets behov. Personalet skal være engasjert i barnas lek. Personalet skal oppmuntre, støtte og utfordre barna til å søke fysiske utfordringer. Personalet skal bidra til at barna opplever måltidssituasjoner som en hyggelig og god situasjon. Personalet skal tilrettelegge for og inspirere til trygg og utfordrende kroppslig lek og aktivitet for alle, uansett kjønn og kroppslige, psykiske og sosiale forutsetninger.

9 HVA KROPP, BEVEGELSE OG HELSE HVORDAN 1-2 ÅR Få kjennskap til hva forskjellige kroppsdeler heter Få utforske uteområdet Bli oppmuntret til å gå litt selv på tur Gå stødig Smake på variert mat Vaske hender før måltid ved hjelp av en voksen Benytte stellesituasjon til å benevne kroppsdeler Benytte av-og påkledningssituasjoner til å benevne kroppsdeler Være ute hver dag Varierte turer i nærområdet Ha variasjon i brød, pålegg, frukt, grønnsaker og varm mat 2-3 ÅR 3-4 ÅR 4-5 ÅR 5-6ÅR Vaske hender selv før måltid, hjelp ved behov Styrke og videreutvikle motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse Legge til rette for selvstendighetstrening; toalettbesøk, håndvask, påkledning Ha fokus på at barna skal smake på maten Skape en god atmosfære rundt bordet Vi legger til rette for at barna skal kle seg selv i garderobesituasjonen Vi går lengre turer, og utfordrer mer kondisjon og frie bevegelsesmønstre Oppmuntrer til finmotoriske øvelser; klipping, blyantgrep Bruke alle grunnbevegelser ( krype, rulle, hoppe osv.) Variere enda mer mat og smake Videreutvikle grov- og finmotoriske bevegelser, imitere kroppsbevegelse med fokus på god øye, kroppskoordinasjon Tegne hodefoting, sol Vaske hender etter toalettbesøk, få større forståelse for at vi vasker hender Kunne skrive navnet sitt Kunne kle av og på seg selv. Mestre glidelås, knapper og skosnorer Riktig blyantgrep Vite litt om hvilken mat som er bra for kroppen, og hva som ikke er bra for kroppen Sitte i ro i forventet situasjon, og rekke opp hånden Sette ord på andres følelser Oppfordre barna til å vaske hender Eksempel oppfordre barna til å reise seg igjen når de faller, gå på, tørre å prøve Snakke om, ha fokus på selvstendighetstrening Gi barna en positiv oppfatning av mat, skape spenning og magi rundt måltidet Vi gir barna tid og mulighet til å kle seg selv Konsekvent tur to ganger i uken, fokus på hopping, hinking, gange, løping, balansetrening, klatring, kaste og ta imot ball, grunnbevegelser Oppfordre til å tørke seg selv når barnet har tisset på toalettet Motivere til å smake nye matvarer Sang- og bevegelsesleker Hinderløype både ute og inne Den voksne lærer barna å tegne enkle figurer Den voksne følger med om barnet mestrer håndvask på egenhånd Den voksne gir opplæring til hvert enkelt barn Den voksne har fokus på spesielle utfordringer i påkledning Den voksne viser, følger opp riktig blyantgrep Samtaler rundt mat mellom barn og voksne Den voksne har mer fokus på å se etter spesielle bevegelsesmønstre hos barna

10 Balansere på en fot, hinke osv. Mestre ulendt terreng Tørke seg selv etter toalettbesøk Gir mulighet for å gå i ulendt terreng

11 KUNST, KULTUR OG KREATIVITET Barna skal få mulighet til å uttykke seg estetisk og oppleve kunst og kultur i barnehagen. Ved å arbeide med dette faget i barnehagen ønsker vi at barna skal få være med å skape, bruke sin kreativitet og eksperimentere sammen med andre barn og voksne. Målsetting: La barna oppleve forskjellig kunst og kultur. La barna uttrykke seg estetisk og stimulere til utforsking og bruke kreativitet i eget arbeid. Gjennom alle barnehageårene skal barna få prøve seg frem, uttrykke seg gjennom kunst, kultur og kreativitet. Metode: Gi barna erfaringer med ulike materiale og uttrykksformer. Introdusere barna for lokal kunst og kultur. Voksenrollen: De voksne skal skape rom for både voksen og barnestyrte kreative aktiviteter. Introdusere dem til de ulike uttrykksformene og Støtte dem i prosessen.

12 HVA KUNST, KULTUR OG KREATIVITET HVORDAN 1-2 ÅR Introdusere barn til enkle materialer, som maling, tusjer, leire som barna mestrer La barna bruke sansene og få førstehåndserfaringer Høre på forskjellig musikk, sanger og Gi tid og rom til å utforske formingsmaterialene Tilrettelegge det fysiske miljøet, slik at barna kan bruke alle sansene sine Skape rom for fantasi og lek Titt-tei-lek fortellinger 2-3 ÅR 3-4 ÅR 4-5 ÅR 5-6 ÅR La barna bruke kroppen som formidlingsmåte Enkel konstruksjonslek Navn på fargene Enkle figurer Gjemmelek Begynnende rollelek Utvide repetoaret innen materialer. Utforske nye metoder Lære sangtekster, skape noe helt nytt Bruke fantasien Bruke kjente eventyr og fortellinger i rollelek og dramatisering Fremme skaperglede, stolthet over eget arbeid Arbeid med prosjekter over tid, for eksempel dramatiseringer, perling, legolandsby, film Deltakende i samlinger Planlegge og iverksette Tørre å stå frem Lage egne sanger, rim og regler Avansert lek hvor barna bruker visuelt språk, drama og dans for å uttrykke seg Deltakende i samlinger Bruke musikk og dans Fokus på prosessen og ikke produktet Støtte skapergleden barna har Deltakende voksne Inspirere barna til å bruke innspill og ideer fra musikk, eventyr og fortellinger i begynnende rollelek Nysgjerrige voksne Tilby veving, trolldeig, dramatisering Finne nye materialer ute i naturen Lage rom og ha tilgjengelig utstyr til lek Bøker Varierte materialer Deltakende voksne som kan inspirere og veilede i utforskning og lek Utforske kunst i lokalmiljøet Bruke naturens materialer Finne farger og figurer ute Støttende voksne i fantasi og rollelek Samarbeide med andre barn om felles prosjekt Samarbeide med andre barn om felles prosjekt Museum besøk Lage teater/oppvisninger Blande farger og lage nye Lage rom for selvstendig lek, utforskning og skaping Støttende voksne som kan inspirere leken

13 NATUR, MILJØ OG TEKNIKK Fagområdet skal bidra til at barn blir kjent med, og får forståelse for, planter og dyr, landskap, årstider og vær. Barna skal få en forståelse for samspillet i naturen, og mellom menneske og naturen. De skal også lære å iaktta, undre seg, eksperimentere, systematisere, beskrive og samtale om fenomener i den fysiske verden. Målsetting: Erfare og oppdage naturen. Få gode naturopplevelser. Motivere til undring over naturen og årstidene. Fokus på naturen og enkel miljøvern. Få kjennskap til livsløpet i naturen fra fødsel til død. Voksenrollen: Sette ord på barnas undring og opplevelser. Utforske og være nysgjerrige sammen med barna. Være positive, tilstedeværende rollemodeller. Ta utgangspunkt i barnas forutsetninger (aldersmessig), og stimulere dem til å oppleve med alle sanser, iaktta og undre seg over fenomener i naturen og teknologien.

14 HVA NATUR, MILJØ OG TEKNIKK HVORDAN 1-2 ÅR Bruke sansene ute i naturen Få kjennskap til norske husdyr og deres lyder Være ute i allslags vær Oppleve uteområdet Smake, lukte, se og føle Delta på turer Bruke bildebøker, bilder og lignende 2-3 ÅR 3-4 ÅR 4-5 ÅR 5-6 ÅR Begynnende søppelsortering Få kjennskap til årstider La barna få erfaring med ulike naturfenomen; varme, kulde, lys og mørke Utforske nærmiljøet Bli kjent med ulike frukter Gårdsdyr Vi undrer oss over årstidene med barna Få kjennskap til blomster og insekter Søppelsortering Vi sår og planter Barna får erfaring med enkel miljøvern og kildesortering Eksperimentering med søppel Eksperimentering og registrering Få erfaring med, og kunnskap om dyr og vekster Få kjennskap til dyr og veksters gjensidige avhengighet Få kjennskap til dyr og veksters betydning for matproduksjon La barna være med å sortere søppel etter måltid Vi studerer naturen sammen med barna; blomster som gror, snøen som faller, varmt og kaldt Hva slags vær har vi ute? Lengre turer Hvilke husdyr er det i nærmiljøet? Vi snakker om frukt ved måltidene (smaker og lukter på) Samtale om hvorfor vi noen ganger har vann og andre ganger is Samtale om hva som skjer med planter og trær når det blir varmere/kaldere Se på insekter og blomster vi finner i og utenfor barnehagen Fokus på at ulikt søppel skal i ulike dunker Gå lengre turer Barna sår ulike grønnsaker/blomster La barna være miljøpoliti (Blekkulf) Sortere søppel Hva slags søppel er nedbrytbart/ikke nedbrytbart? Samtale om hvordan vi tar vare på naturen Turer Måle temperatur/nedbør og registrere ulikheter Bruke kalender Samtaler/bruk av bøker om hvordan produksjon av mat foregår Hva er spiselig av det vi sår? Navn på de mest kjente trær og planter i nærmiljøet Turer

15 ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI Etikk, religion og filosofi er et av det viktigste fagområde i barnehagens rammeplan. Gjennom dette faget skal barnehagen arbeide med omsorg, danning, lek og læring for å fremme barnas allsidige utvikling i samarbeid og forståelse med barns hjem. Målsetting: Oppleve respekt for sin kultur og religion. Tilegne seg samfunnets grunnleggende normer og verdier. Få kjennskap til tradisjoner knyttet til høytider og livssyn som er representert i barnegruppen. Oppleve anerkjennende voksne som gir barna rett til å medvirke i sin egen utvikling. Oppleve voksne som inspirerer og inviterer til undring over grunnleggende spørsmål. Metode: Møte barnas tro, spørsmål og undring med alvor og respekt. Barna skal få kjennskap til kristne tradisjoner og mulighet til å høre om andre religioner og tradisjoner på avdelingen. Hjelpe barna til å løse konflikter selv og finne gode løsninger. Voksenrollen: Grunnsyn: alle mennesker har lik verdi, og er like betydningsfulle. Være bevisst av den betydningen vi har som forbilder og opptre slik at barna kan få støtte i egen identitet og respekt for hverandre. Vi skal respektere barnas familie og det mangfold de har med seg av tro og kultur, bakgrunn og tradisjoner. Vi skal ta barna på alvor. Være lyttende, forståelsesfulle og engasjerte i det enkelte barn. Barna skal oppleve trygghet og tillit og støttes/motiveres til å delta aktivt i barnehagens fellesskap.

16 HVA ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI HVORDAN 1-2 ÅR Alle barn skal møtes med respekt for den de er Legge til rette for godt samspill La barna oppleve likheter og ulikheter som verdifullt Barna skal oppleve trygghet i hverdagen i barnehagen Bli kjent med tradisjonelle julesanger Hjelp til å håndtere vonde følelser, slik at det ikke går utover andre Voksne som er lydhøre og setter ord på barnas opplevelser og følelser FN/kunst-kafe, Luciafrokost, påskefrokost, nissefest og lignende Enkle adventsamlinger og julesanger Skape et godt miljø og samspill ved stellesituasjoner og av- og påkledningsituasjoner Hverdagssamtaler om det barna er opptatt av Voksne som er gode rollemodeller; aktiv i barnas lek, sitte på gulvet, stoppe negativ atferd, rose ønsket atferd, god blikkontakt, gi klem til hverandre, klapp på skulderen, snakke med god, lett og vennlig tone 2-3 ÅR 3-4 ÅR 4-5 ÅR Alle barna skal møtes med respekt for den de er Legge til rette for godt samspill Språket begynner å bli et viktig redskap for tanken (bruker ord og setninger for å løse problemer/konflikter) Bli kjent med tradisjonelle julesanger Hjelp til å håndtere vonde følelser, slik at det ikke går utover andre Kjennskap til andre religioner og høytider Tilrettelegge for gode samtaler og fortellinger i gruppe Kjennskap til julehøytiden og tradisjoner Kjennskap til andre religioner og høytider Bli kjent med tradisjonelle julesanger Hjelp til å håndtere vonde følelser, slik at det ikke går utover andre Samtaler om vennskap Kjennskap til julehøytiden og tradisjoner Bli kjent med tradisjonelle julesanger Hjelp til å håndtere vonde følelser, slik at det ikke går utover andre Lære å akseptere at vi har forskjellige følelser Lære å dele leker med andre Lære å gi og ta Lære å vente på tur Lære å høre hva de andre sier Sette ord på ting og opplevelser; kjekt å leke sammen med deg Si noe positivt til hverandre Vise positiv atferd Tilbud om julegudstjeneste og påskevandring i Gand kirke Fortelle juleevangeliet, påskebudskapet Tilbud om aktivitet som er tilpasset andres religion og kultur Lære om empati gjennom å vise bilder av ulike følelser; glad, lei, trist, redd Tilbud om julegudstjeneste og påskevandring i Gand kirke Lære å løse enkle konflikter ved å henvende seg direkte til den personen det gjelder; snakke, lytte, gi, få og ta Samtale om norske og andre lands tradisjoner Bruke konkreter, bilder, matretter fra andre land Fortelle julebudskapet, påskebudskapet

17 5-6 ÅR Samtaler om vennskap Kjennskap til julehøytiden og tradisjoner Bli kjent med tradisjonelle julesanger Hjelp til å håndtere vonde følelser, slik at det ikke går utover andre Lære å akseptere at vi har forskjellige følelser Tilbud om julegudstjeneste og påskevandring i Gand kirke Fortelle juleevangeliet, påskebudskap og delta i Luciatog Lære å løse konflikter med verdighet og rettferdighet; være åpen for en samtale, si unnskyld, beklager, spør om det går bra med deg, hva skal jeg/du gjøre/tilby hjelp eller tjeneste Samtale om andre lands tradisjoner (se på alder 4-5 år) Lære å vise empatiske evner ved å sette seg inn i andres situasjon og følelser: vise hvordan det andre barnet har det

18 NÆRMILJØ OG SAMFUNN Rådhusmarka Barnehage skal legge til rette for at barna kan få møte verden utenfor familien sin med tillit og nysgjerrighet. Barna skal også få være med på å utforske og oppdage nærmiljøet sitt på en god måte. Målsetting: Bli kjent med samfunnet gjennom opplevelse og erfaringer i nærmiljøet. Få erfaringer når det gjelder demokratiske avgjørelser, og betydningen av likhet og rettferdighet. De skal få oppleve at de er en aktiv part og må bidra til fellesskapet i barnehagen samtidig som de blir respektert og møtt på egne behov. Voksenrollen: Være lyttende og ta alle på alvor. Gi barna en opplevelse av at de kan påvirke sin egen situasjon, og kunne ta avgjørelser i fellesskapet. Være bevisste våre holdninger.

19 HVA NÆRMILJØ OG SAMFUNN HVORDAN 1-2 ÅR Likestilling Bli kjent med seg selv og familien Bli kjent med de ulike kulturene som er representert i barnehagen Bli kjent i og rundt barnehagen Bli møtt på egne behov Medvirkning Gi jenter og gutter like muligheter til valg av lek og aktiviteter Ha fokus på vennskap på tvers av kjønn som en viktig kvalitet Bruke navnesanger Turer i nærmiljøet Sensitive voksne Voksne som følger barnets initiativ Bli kjent med Vitenfabrikken Ha små grupper Flagg, dyr og mat fra de ulike land representert på avdelingen 2-3 ÅR 3-4 ÅR 4-5 ÅR Likestilling Ta hensyn til andre Vente på tur Utvide kjennskap til nærmiljøet Hjelpe med små oppgaver Flagg, dyr, mat og jordkloden Medvirkning Alle barn skal ha en venn Barnemøte Delta i samtaler rundt familien Besøke steder i nærmiljøet Medvirkning Ordenshjelp Flagg, dyr, mat og eventyr fra ulike land representert på avdelingen Likestilling Barnemøte Bli kjent med enkelte yrker i nærmiljøet basert på barnas interesser Utvide vennskapskretsen i barnehagen Få kjennskap til demokratiske avgjørelser ved å erfare at flertallet bestemmer Oppsøke flere steder i nærmiljøet Medvirkning Flagg, dyr, mat og eventyr fra ulike land representert på avdelingen Likestilling Bevisste voksne som veileder, støtter og atferdsregulerer Varierte turer i nærmiljøet; Vitenfabrikken, Sandvedparken, skogen Ordenshjelp Voksne som følger barnets interesser Ha smågrupper Gi jenter og gutter like muligheter til valg av lek og aktiviteter Ha fokus på vennskap på tvers av kjønn som en viktig kvalitet Lekegrupper Delta i opplegg på Vitenfabrikken Gå lengre turer; Sandvedparken, Langgata, kirkegården, biblioteket Hjelpe til i dagligdagse aktiviteter Gi jenter og gutter like muligheter til valg av lek og aktiviteter Ha fokus på vennskap på tvers av kjønn som en viktig kvalitet Bevisste voksne som veileder og støtter Smågrupper Ha enda mer varierte turer; Sandvedparken, biblioteket, Gand kirke, Langgate Ha flere opplegg på Vitenfabrikken Gjennomføre valg, som for eksempel hvilken bok som skal leses, eller hvilken lek som skal lekes Hjelpe til i dagligdagse aktiviteter Gi jenter og gutter like muligheter til valg av lek og aktiviteter Ha fokus på vennskap på tvers av kjønn

20 5-6 ÅR Barnemøte Barnesamtale Få kjennskap til ulike yrker i nærmiljøet Er kjent i nærområdet Kunnskap om hvordan demokratiet virker Fokus på likhet og rettferdighet Flagg, dyr, mat og eventyr fra ulike land Telle på ulike språk Likestilling Medvirkning som en viktig kvalitet Snakke om ulike yrker som er i nærmiljøet Besøke skoler i nærmiljøet Ha fokus på vennskap på tvers av kjønn som en viktig kvalitet Gi jenter og gutter like muligheter for valg av lek og aktiviteter Gjennomføre valg, som for eksempel hvilken bok som skal leses, eller hvilken lek som skal lekes Besøke Rådhuset og andre offentlige bygg i nærmiljøet Delta på opplegg på Vitenfabrikken Gå lange turer i Sandvedparken

21 ANTALL, ROM OG FORM Ifølge Rammeplanen, er barn tidlig opptatt av tall og telling. De utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter, utvikler barna sin matematiske kompetanse. Barnehagen har et ansvar for å legge til rette for tidlig stimulering og oppmuntre barns egen utforsking. Målsetting: Oppleve glede over å utforske og leke med tall og former Tilegne seg gode og anvendbare matematiske begreper Erfare, utforske og leke med form og mønster Erfare ulike typer størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenlikne Erfare plassering og orientering og på den måten utvikler sine evner til lokalisering Voksenrollen: Tilrettelegge lek og aktiviteter med vekt på antall, rom og form Være lyttende og oppmerksomme i forhold til den matematikken barnet uttrykker gjennom lek, samtaler og hverdagsaktiviteter Støtte barnets matematiske utvikling med utgangspunkt i barnets interesser og uttrykksformer Være bevisst egen begrepsbruk om matematiske fenomener Styrke barnas nysgjerrighet, matematikkglede og lyst til å utforske matematiske sammenhenger Resonnere og undre seg sammen med barna om likheter, ulikheter, størrelser og antall og stimulere til å bruke språket som redskap for logisk tenkning Sørge for at barna har tilgang til og tar i bruk ulike typer spill, teknologi, tellemateriell, klosser, leker og formingsmateriell og tilby materiell som gir barna erfaring med klassifisering, ordning, sortering og sammenlikning Gi barna impulser og erfaringer med design ved å utforske, oppdage å skape ulike former og mønstre Legge til rette for at barna i lek og hverdagsaktiviteter får erfaringer med ulike typer mål, måleenheter og måleredskaper og stimulere barna til å fundere rundt avstander, vekt, volum og tid Bruke kartleggingsskjema MIO (matematikk individet omgivelsene) for hvert enkelt barn.

22 HVA ANTALL, ROM OG FORM HVORDAN 1-2 ÅR Størrelsesbegrep: begrep som liten og stor Plasseringsbegrep: opp ned Utforske og undre (begrep hard - myk, varm - kald, våt - tørr) Utforske rommet i rommet ute og inne Kjenne på ulikt materiale (vann, stein, pinner, stoff, sand m.m.) Sanger, rim og regler med tellinger og matematiske begrep Undre seg sammen med barnet Sortere etter likheter, for eksempel farger (rød og gul) eller form (rund form og firkantet form) 2-3 ÅR 3-4 ÅR 4-5 ÅR Plasseringsbegrep: over under gjennom Størrelsesbegrep: liten mellom stor Mengde: forskjell på en og mange Kunne telle til tre Sortering og klassifisering. Farger: gul, blå og rød. Former: trekant, firkant og rund form Utvide sorteringsbegrepet og sortere etter farger og form (kvadrat, rektangel, trekant og sirkel) Kunne telle til fem Forstå at tallet 1 hører sammen med en bamse Begynnende logisk tenking enkle resonnement Utvide størrelsesbegrep til tung lett, høy lav Plasseringsord som under, bak, inni og oppå Utvide størrelsesbegrepet, kort lang, høy lav Lage enkle mønster Bli oppmerksomme på speiling og symmetri Kunne beskrive stofflighet som ru glatt, spiss butt Kunne telle til 10 Kunne peketelle til fem og vite hvor mange det er etter å ha talt Spille enkle strategispill og spill med terning Skille mellom kvadrat og rektangel Bruke klosser til lek og bygging/stabling Matematiske grunnbegrep i eventyr, som for eksempel De tre bukkene Bruse Enkle puslespill og spill, for eksempel lotto Sortere etter farge gul, blå og rød Sortering etter former: trekant, firkant/kvadrat og rund form/sirkel Sortere kongler, pinner, steiner og lignende ute/på tur Være med på borddekking; telle og koble 1 tallerk, 1 kniv, 1 gaffel, 1 stol Få erfaring med matematiske begrep som tung lett, høy lav, på turer, spill og i hverdagsaktiviteter. Bruke klosser og annet konstruksjonsmateriale Hinderløype der vi bruker plasseringsord Stille undrende spørsmål gjennom dagen for å få frem tanker og resonnement Spill; for eksempel form og fargespill, memory, terningsspill der vi teller hvor mange prikker det er på terningen Hinderløype inne og ute der vi legger vekt på plasseringsord, størrelser, rekkefølge (den første, den andre, i midten, den siste) Bruk av ulike formingsmateriell ute og inne; plastelina/leire, vann, sand, snø, steiner, pinner, ulike stoff, garn, kongler. Beskrive hvordan de er å ta på. Få erfaring med tredimensjonale former Bruke klosser og annet konstruksjonsmateriale Spille spill som Uno, Kråkespillet, Quips, Stigespillet og andre

23 5-6 ÅR Få erfaring med måleredskaper og bli kjent med begrep knyttet til disse, for eksempel kilo, meter, liter, time, sekund Eksperimentere med speiling og symmetri Avansert konstruksjonslek Erfaring med kart og orientering i uterommet Kunne telleramsen til 20, og peketelle til 10 Kunne begrep som pyramide, kube, kule, trekant, sirkel, kvadrat og rektangel Spille terningspill og strategispill terningspill Puslespill med biter Gå på formjakt, fargejakt. Beskrive hva vi ser/finner. Bruke lysbord med former og mønster Utvide størrelsesbegrepet til tykk tynn, brei smal. Bruke begrep som høyest, høyere enn, nest høyest, kortest, smalest osv. i lek og aktiviteter. Hinderløype, lek med lommelykt i mørket, gjemmeleken Vurdere avstander når vi er på tur Måle og sammenligne størrelser tilknyttet tid, areal, lengde og volum ved hjelp av egnet måleredskap Sanger med telleramsen framlengs og baklengs Bruke lego, yovo og forskjellige konstruksjonsmateriale Strategispill som Den forsvunne diamanten, Ludo og Uno Sortere og sammenligne to- og tredimensjonale former (kule sirkel, kube firkant, trekant pyramide). Hva er likt og ulikt?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014.

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Rammeplanen for barnehagen stiller krav til at hvert fagområde skal ha en progresjonsplan for de ulike alderstrinnene i barnehagen. Hvordan fagområdene

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

Fagområde: 2 3 åringer: 3 4åringer: 4 5åringer:

Fagområde: 2 3 åringer: 3 4åringer: 4 5åringer: Vedlegg 4. Progresjonsplan Progresjon betyr fremskritt. Det du ikke kan eller får til i dag, får du til i morgen eller neste år. Vi introduserer forventninger til ferdigheter og ulike teknikker fra barn

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Verbalt språk Bøker med tekst Sanger med mange vers Lyd- og billedlotto IKT Lekeskriving Fortsettelsesbøker Skrive sitt eget navn Gjenfortelle/gjenkalle

Detaljer

Progresjonsplan: 3.7 antall, rom og form (januar 2011)

Progresjonsplan: 3.7 antall, rom og form (januar 2011) Progresjonsplan: 3.7 antall, rom og form (januar 2011) Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering

Detaljer

PROGRESJONS- PLAN. Ness OS avd barnehage

PROGRESJONS- PLAN. Ness OS avd barnehage PROGRESJONS- PLAN Ness OS avd barnehage Rammeplanen sier at progresjon skal tydeliggjøres og dokumenteres i barnehagen. Vi har laget en progresjonsplan som omhandler fagområdene. Arbeidet med fagområdene

Detaljer

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter PROGRESJONSPLAN med fokus på idrett og uteaktiviteter Forord Kropp, bevegelse og helse Nærmiljø og samfunn Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon,

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

FAGOMRÅDENE: Slik jobber vi med fagområdet : 1-2 år 3 år 4 år 5 år

FAGOMRÅDENE: Slik jobber vi med fagområdet : 1-2 år 3 år 4 år 5 år PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDENE: Kommunikasjon, språk og tekst. Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for å forstå begreper.

Detaljer

1 2 år Kommunikasjon, språk og tekst

1 2 år Kommunikasjon, språk og tekst 1 2 år - Barn kommunisere en til en (verbalt og nonverbalt), og er i samspill voksen/barn, barn/barn - Møte enkle bøker, sanger, rim og regler, enkle og korte eventyr - Få gode erfaringer med varierte

Detaljer

Progresjonsplan 2016/17

Progresjonsplan 2016/17 Progresjonsplan Vi har delt fagområdene opp i aldersgrupper med tanke på å synliggjøre en tenkt progresjon. Det betyr imidlertid ikke at vi isolerer arbeidet innenfor en aldersgruppe og slutter å arbeide

Detaljer

Progresjonsplaner Engelsvoll barnehage

Progresjonsplaner Engelsvoll barnehage Progresjonsplaner Engelsvoll barnehage 1. Antall, rom og form Bli kjent med tala 1-3 Bli kjent med liten mellom stor, over under, likhet ulikhet Begynnende fargeforståelse Kjennskap til sortering av farge,

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Progresjonsplan for Stenseth barnehage

Progresjonsplan for Stenseth barnehage Progresjonsplan for Stenseth barnehage Vi har delt inn progresjonsplanen vår etter fagområdene som Rammeplanen sier vi skal jobbe med. Aldersinndelingen er veiledende og fleksibel, og barnas utvikling

Detaljer

Progresjonsplanen viser hvordan vi jobber med de syv fagområdene fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

Progresjonsplanen viser hvordan vi jobber med de syv fagområdene fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Progresjonsplanen viser hvordan vi jobber med de syv fagområdene fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Innhold Kommunikasjon, språk og tekst... 2 Kropp, bevegelse og helse... 3 Kunst, kultur

Detaljer

PROGRESJONSPLAN BYMARKA FRILUFTSBARNEHAGER.

PROGRESJONSPLAN BYMARKA FRILUFTSBARNEHAGER. PROGRESJONSPLAN BYMARKA FRILUFTSBARNEHAGER. «Hvordan fagområdene blir tilpasset det enkelte barns og gruppens interesser og det lokale samfunnet, skal avgjøres i den enkelte barnegage og nedfeles i barnehagens

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE.

PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE. PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE. Med progresjon menes fremgang, fremskritt, utvikling. Barnehagen skal støtte barns utvikling ut fra deres egne forutsetninger og gi det enkelte barn og barnegruppens

Detaljer

Progresjonsplan for arbeide med fagområdene i Dynamitten barnehage

Progresjonsplan for arbeide med fagområdene i Dynamitten barnehage Progresjonsplan for arbeide med fagområdene i Dynamitten barnehage Vi i barnehagen har lang tradisjon på å integrere fagområdene i arbeidet vårt. Det gjør vi mest og best mulig gjennom leken, ved gjøremål,

Detaljer

Satsningsområdet i Kilden

Satsningsområdet i Kilden Satsningsområdet i Kilden 2014-2015 Kropp, bevegelse og helse 2 Satsningsområde 2014/15 Dette barnehageåret har vi valgt å fordype oss i ett av de syv fagområdene i rammeplanen: Kropp, bevegelse og helse

Detaljer

Mål: Barna skal få gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer. 1-2 åringene

Mål: Barna skal få gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer. 1-2 åringene Kropp, bevegelse og helse: Vi vil arbeide med dette fagområdet ved å ha fokus på opplevelser i hverdagen og gi barna gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider. Mål: Barna skal få gode

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Årsplan - generell del

Årsplan - generell del Årsplan - generell del Progresjonsplan for fagområdene i Rammeplanen KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Bruke språket aktivt Bruke konkreter Pekebøker og billedbøker Samlingsstunder Rim og regler Bevegelsessanger

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

Hverdagsaktiviteter og rutinesituasjoner - Å la barna bli kjent med bevegelsessanger/sang

Hverdagsaktiviteter og rutinesituasjoner - Å la barna bli kjent med bevegelsessanger/sang Kommunikasjon, språk og tekst. - Gjennom kommunikasjon, språk og tekst skal barna tilegne seg grunnleggende språkferdigheter 1-åringen - Å gi barna gode erfaringer i å bruke verbale og Leik nonverbale

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme.

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. Vi ønsker at barna i løpet av barnehageårene skal få ulike opplevelser

Detaljer

PROGRESJONSPLAN FOR ARBEIDET MED FAGOMRÅDENE Kopervik menighetsbarnehage

PROGRESJONSPLAN FOR ARBEIDET MED FAGOMRÅDENE Kopervik menighetsbarnehage PROGRESJONSPLAN FOR ARBEIDET MED FAGOMRÅDENE Kopervik menighetsbarnehage Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de sju fagområdene som beskrevet i rammeplanen for barnehagens innhold

Detaljer

Progresjonsplan for arbeidet med fagområdene i Siggerud gård barnehage.

Progresjonsplan for arbeidet med fagområdene i Siggerud gård barnehage. Progresjonsplan for arbeidet med fagområdene i Siggerud gård barnehage. Det er en utfordring å lage en plan som denne, spesielt med tanke på at vi i barnehagen har lang tradisjon på å integrere fagområdene

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

PROGRESJONSPLAN FOR BARNA på de syv fagområdene

PROGRESJONSPLAN FOR BARNA på de syv fagområdene PROGRESJONSPLAN FOR BARNA på de syv fagområdene Utviklingsplanen sier hvordan barnehagen jobber med de syv fagområdene for barnas utvikling på ulike alderstrinn. Mål: Barna skal utfolde skaperglede, undring

Detaljer

1-2 ÅR. 1. Kommunikasjon, språk og tekst

1-2 ÅR. 1. Kommunikasjon, språk og tekst 1-2 ÅR FAGOMRÅDE: 1. Kommunikasjon, språk Bli kjent med enkle pekebøker og sanger Snakke om det vi ser og opplever, gjenta mye Snakke med bruk av begreper, f.eks navn på pålegg, klær Minstegym: lek med

Detaljer

Progresjonsplan: 3.2 Kropp, bevegelse og helse. ( april 2011)

Progresjonsplan: 3.2 Kropp, bevegelse og helse. ( april 2011) . ( april 2011) I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet.

Detaljer

Progresjonsplan knyttet til rammeplanens fagområder.

Progresjonsplan knyttet til rammeplanens fagområder. Progresjonsplan knyttet til rammeplanens fagområder. 1: Kommunikasjon, språk og tekst Rammeplan: Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Det er viktig å lytte til hverandre

Detaljer

Smørbukk og Ole Brumm 2013-2014

Smørbukk og Ole Brumm 2013-2014 MÅL Smørbukk og Ole Brumm 2013-2014 Satsningsområde: Vennskap og sosialt samspill Hovedmål: Barna skal utvikle evnen til samhandling med andre, og styrke sine sosiale ferdigheter. Tema: Du og jeg og vi

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Eksempler på hvordan vi jobber med fagområdet :

Eksempler på hvordan vi jobber med fagområdet : Kommunikasjon, språk og tekst. Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for å forstå begreper. Å samtale om opplevelser, tanker

Detaljer

! ' ( ' ' ) ' * + ', --./! ' * ' 0 ' ' ' ) ) ' 1 ' 2 '3,34 2 ' ' ' '

! ' ( ' ' ) ' * + ', --./! ' * ' 0 ' ' ' ) ) ' 1 ' 2 '3,34 2 ' ' ' ' " " # $ " % $ & ( ) *, --./ * 0 ) ) 1 2 3,34 2 #$ $%&(#)**)("),&-") )("-"%)* 5 *./001.2* 6 7 0 0.7 0 % 7-1 ( # -"("$ 3*,""4*(*#*,43$ ()",2 -3)**& %%)*% 5678 & 6 8 6 5 67 5 51 %%* 5678 & # 9 (2 5 5 %*%

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK OG ASKELADDEN 2013-2014. SATSINGSOMRÅDE: Sosial kompetanse

ÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK OG ASKELADDEN 2013-2014. SATSINGSOMRÅDE: Sosial kompetanse ÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK OG ASKELADDEN 2013-2014 SATSINGSOMRÅDE: Sosial kompetanse HOVEDMÅL: Barna skal utvikle evnen til samhandling med andre og styrke sine sosiale ferdigheter TEMA: Du og jeg og vi to.

Detaljer

SPRÅK TEKST KOMMUNIKASJON

SPRÅK TEKST KOMMUNIKASJON Hensikten med progresjonsplanen er å vise hvordan vi arbeider med Rammeplanens ulike fagområder, og hvordan vi arbeider forskjellig med de ulike aldersgruppene i barnehagen. Progresjon betyr framskritt,

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

1-2 Være var på barnas kommunikasjon, verbal og non verbal Setter ord. 2-3 Bruker språket aktivt, navngi og gjentar det som barna sier på en riktig

1-2 Være var på barnas kommunikasjon, verbal og non verbal Setter ord. 2-3 Bruker språket aktivt, navngi og gjentar det som barna sier på en riktig FAGOMRÅDE: KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke et budskap og å selv være avsender av et budskap. Både den nonverbale og den verbale kommunikasjonen

Detaljer

PROGRESJONSPLAN FOR GRØTNES BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN FOR GRØTNES BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN FOR GRØTNES BARNEHAGE Barnehagen er en pedagogisk virksomhet for omsorg, danning, lek og læring. Barnehagen skal bidra til en god start på livet og livslang læring. Som en del av årsplanen

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Foreldremøte høst 2011 Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Rammeplanen Omsorg Lek Læring Sosial kompetanse Språklig kompetanse De sju fagområdene: Kommunikasjon,

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015 Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura / August Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 0 0 God informasjon er viktig for å skape en god hverdag for barna. Tilbakemelding på godt å

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: Januar-Mai 2012. MÅL: Skogen som læringsarena

JEG KAN!  PERIODE: Januar-Mai 2012. MÅL: Skogen som læringsarena JEG KAN! " PERIODE: Januar-Mai 2012 MÅL: Skogen som læringsarena Øreåsen er en barnehage som ønsker å gi barna gode barndomsminner. I barnehagen skal barna føle trygghet, ha tilhørighet og merke at de

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015.

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015. KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE Årsplan 2014-2015. 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne annen barnehagevirksomhet,

Detaljer

PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST - ROA BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST - ROA BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST - ROA BARNEHAGE Rammeplanene for barnehager: 3.1 Kommunikasjon, språk og tekst: Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

Midtveisevaluering. Relasjoner og materialer

Midtveisevaluering. Relasjoner og materialer Ås kommune Relasjoner og materialer Midtveisevaluering I begynnelsen når barna utforsket vannet fikk de ingen verktøy, vi så da at de var opptatte av vannets bevegelser og lyder. Etter hvert ønsket vi

Detaljer

Våren. Elvland naturbarnehage

Våren. Elvland naturbarnehage Våren 2010 ( Elvland naturbarnehage LITT OM... ELVLAND BARNEHAGE: Våren 2010 går det 42 barn i barnehagen i alderen 1-6 år. Vi har en base for barn under 3 år og en base for barn over 3 år. Vi bruker naturen

Detaljer

Progresjonsplan for fagområdene i Rammeplanen

Progresjonsplan for fagområdene i Rammeplanen Progresjonsplan for fagområdene i Rammeplanen Hvert fagområde i rammeplanen dekker et vidt læringsfelt. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig både i

Detaljer

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet!

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! TEMA: Jeg og barnehagen min Periode: august november 2015 Satsningsområde: «Språk, sosial kompetanse og nærmiljø» MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! Delmål: Vi i Martodden jobber mot:

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

I Nordbyhagen har vi utarbeidet en progresjonsplan for fagområdene og vil bruke vårt årshjul for fagområdene for å synliggjøre dem:

I Nordbyhagen har vi utarbeidet en progresjonsplan for fagområdene og vil bruke vårt årshjul for fagområdene for å synliggjøre dem: NORDBYHAGEN BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDENE Barnehageloven 1 Formål, 2.ledd: Barna skal: få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen utvikle

Detaljer

Progresjonsplaner. Antall, rom og form og Natur, miljø og teknikk

Progresjonsplaner. Antall, rom og form og Natur, miljø og teknikk Progresjonsplaner Antall, rom og form og Natur, miljø og teknikk Lokale planer for barnehagene i Rennebu kommune Gjeldende fra 1.januar 2009 PROGRESJON: Gjennom progresjon vil barna oppleve at hvert barnehageår

Detaljer

Sørbøbarnehagene har her utarbeidet en progresjonsplan for fagområdene i Rammeplan som skal gjelde for barnehagens første 4-års periode.

Sørbøbarnehagene har her utarbeidet en progresjonsplan for fagområdene i Rammeplan som skal gjelde for barnehagens første 4-års periode. PROGRESJONSPLAN 2015-2018 Sørbøbarnehagene har her utarbeidet en progresjonsplan for fagområdene i Rammeplan som skal gjelde for barnehagens første 4-års periode. Rammeplanen inneholder 7 fagområder som

Detaljer

2 åringene Mål: Få en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring.

2 åringene Mål: Få en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring. 1 Kropp, bevegelse og helse Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennom kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selv å kjenne. 1 åringene Mål: Barna skal få gode erfaringer

Detaljer

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa Arbeid med fagområdene i rammeplanen FISKEDAMMEN - Innegruppa Fagområde Mål for barna Innhold Kommunikasjon, språk og tekst Lære å lytte, observere og gi respons i gjensidig samhandling med barn og voksne

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Innhold. Forside s. 1. Innhold s. 2. Forord s.3. Kommunikasjon, språk og tekst s. 4. Kropp, helse og bevegelse s. 5

Innhold. Forside s. 1. Innhold s. 2. Forord s.3. Kommunikasjon, språk og tekst s. 4. Kropp, helse og bevegelse s. 5 1 Innhold Forside s. 1 Innhold s. 2 Forord s.3 Kommunikasjon, språk og tekst s. 4 Kropp, helse og bevegelse s. 5 Kunst,, kultur og kreativitet s. 6 Natur, miljø og teknikk s. 7 Etikk, religion og filosofi

Detaljer

Januar Fagområder vi fokuserer ekstra på:

Januar Fagområder vi fokuserer ekstra på: Januar Kommunikasjon, språk og tekst -vinter Eventyr Antall, rom og form 1 åringen Synge kjente barnesanger og høre mye musikk. Bevege seg til musikk. Oppleve dramatisering av enkle eventyr. Utforske snøen,

Detaljer

Progresjon for fagområdene i barnehagehverdagen

Progresjon for fagområdene i barnehagehverdagen Progresjon for fagområdene i barnehagehverdagen Kommunikasjon, språk og tekst. Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for

Detaljer

Holten barnehage avd. Villabyen

Holten barnehage avd. Villabyen Holten barnehage avd. Villabyen 1 Velkommen til et nytt og spennende barnehageår. Vi som jobber på denne avdelingen er Birthe Levik, pedagogisk leder 100% Irene Melkild, barnehagelærer 100% Trine Hjelset,

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

PROGRESJONSPLAN VINJE BARNEHAGE 2012-2013

PROGRESJONSPLAN VINJE BARNEHAGE 2012-2013 PROGRESJONSPLAN VINJE BARNEHAGE 2012-2013 FAGOMRÅDE 1 Kommunikasjon, språk og tekst I Hemne kommune bruker vi TRAS (tidlig registrering av språkutvikling) som kartlegging av enkelt barns språkkompetanse.

Detaljer

SUPERKLUBBEN. Vi har en plan for «avgangselevene» våre... Et arbeidsdokument for barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland

SUPERKLUBBEN. Vi har en plan for «avgangselevene» våre... Et arbeidsdokument for barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland SUPERKLUBBEN Vi har en plan for «avgangselevene» våre... Et arbeidsdokument for barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland Superklubben, våre «avgangselever» i barnehagen I vår barnehage har vi Superklubb

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR STJERNESKUDDET 2015 / 2016

HANDLINGSPLAN FOR STJERNESKUDDET 2015 / 2016 HANDLINGSPLAN FOR STJERNESKUDDET 2015 / 2016 1 Innhold; Telefon... s 3 Besøksadresse... s 3 Barnegruppa og ansatte... s 3 Foreldresamarbeid... s 4 Visjoner og verdier... s 5 Hos oss på Stjerneskuddet...

Detaljer

Periodeplan for september/oktober/november/desember 2013

Periodeplan for september/oktober/november/desember 2013 Periodeplan for september/oktober/november/desember 2013 HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger

Detaljer

Progresjonsplan for fagområdet antall, rom og form

Progresjonsplan for fagområdet antall, rom og form Progresjonsplan for fagområdet natur, miljø og teknikk Progresjonsplan for fagområdet kropp, bevegelse og helse Progresjonsplan for fagområdet kommunikasjon,språk og tekst Progresjonsplan for fagområdet

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

5-ÅRSPLAN 2009-2014 MEBOND BARNEHAGE

5-ÅRSPLAN 2009-2014 MEBOND BARNEHAGE 5-ÅRSPLAN 2009-2014 MEBOND BARNEHAGE OMSORG, OPPDRAGELSE, LEK OG LÆRING Det er foreldrene som har ansvaret for barns oppdragelse. Dette prinsippet er nedfelt i barnekonvensjonen og i barneloven. Barnehagen

Detaljer

Når jeg setter egne spor i omgivelsene erfarer jeg at jeg er noen. Jeg erfarer at jeg har påvirkning på mitt eget liv, og at det nytter å gjøre noe

Når jeg setter egne spor i omgivelsene erfarer jeg at jeg er noen. Jeg erfarer at jeg har påvirkning på mitt eget liv, og at det nytter å gjøre noe Når jeg setter egne spor i omgivelsene erfarer jeg at jeg er noen. Jeg erfarer at jeg har påvirkning på mitt eget liv, og at det nytter å gjøre noe med min egen situasjon i mitt eget liv. Hvert menneske

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 Handlingsplanen for Månetoppen for barnehageåret 2014/2015, er et arbeidsverktøy for oss ansatte på avdelingen i forhold til mål og planer for Månetoppen. I Handlingsplanen

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha

Detaljer

BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER. Årsplan 2014. «Vi vil gjøre hver dag verdifull» DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER

BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER. Årsplan 2014. «Vi vil gjøre hver dag verdifull» DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER Årsplan 2014 «Vi vil gjøre hver dag verdifull» 1 DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER 2 Barnehagens plattform: Lilleløkka og Brannposten barnehage tar utgangspunkt i Lov om

Detaljer

Barnehagens visjon: Alle barn skal bli den beste utgaven av seg selv.

Barnehagens visjon: Alle barn skal bli den beste utgaven av seg selv. BÆRUM KOMMUNE Barnehagens visjon: Alle barn skal bli den beste utgaven av seg selv. FAGOMRÅDENE Rammeplanen sier at hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt og vil sjelden opptre isolert. Flere områder

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

[ÅRSPLAN SPESIELL DEL 2]

[ÅRSPLAN SPESIELL DEL 2] Tronstua barnehage [ÅRSPLAN SPESIELL DEL 2] Side 1 planen til Tommeliten og Veslefrikk. Gullegget og Tyrihans sin plan finner dere på side 3. Plan for musikksamlinger i Tronstua er på side 5. Trollklubben

Detaljer

PROGRESJONSPLAN VINJE BARNEHAGE 2011-2012

PROGRESJONSPLAN VINJE BARNEHAGE 2011-2012 PROGRESJONSPLAN VINJE BARNEHAGE 2011-2012 FAGOMRÅDE 1 Kommunikasjon, språk og tekst I Hemne kommune bruker vi TRAS (tidlig registrering av språkutvikling) som kartlegging av enkelt barns språkkompetanse.

Detaljer

0-3 år Hva Videreutvikle kroppskontrollen enten ved styrt aktivitet eller spontant. Utforske kroppens bevegelighet.

0-3 år Hva Videreutvikle kroppskontrollen enten ved styrt aktivitet eller spontant. Utforske kroppens bevegelighet. Kommunikasjon, Språk og Tekst Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold (...) Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke et budskap og å selv være avsender

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER. Årsplan «Vi vil gjøre hver dag verdifull» DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER

BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER. Årsplan «Vi vil gjøre hver dag verdifull» DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER Årsplan 2016 «Vi vil gjøre hver dag verdifull» 1 DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER Vi vil gjøre hver dag verdifull 2 BARNEHAGENS PLATTFORM: Lilleløkka og Brannposten naturbarnehage

Detaljer

Halvårsplan. For. Tyrihans

Halvårsplan. For. Tyrihans Halvårsplan For Tyrihans Vinter - Våren 2010 Evaluering av Høst 2009. Oppstarten, og det å bli kjent med omgivelsene og de andre barna, både for liten og stor, synes vi har gått fint. Vi har brukt uteområdet

Detaljer

PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE

PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE Bergerkollektivet Barnehage Brita Lagmo 15 September 2014 PLANLEGGING Planleggingen skal være i forhold til rammeplanen og retningslinjer for det pedagogiske virke.

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer