Kompetanseplan. for barnehagene i Asker kommune Liten og viktigst!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kompetanseplan. for barnehagene i Asker kommune 2012 2015. Liten og viktigst!"

Transkript

1 Kompetanseplan for barnehagene i Asker kommune Liten og viktigst!

2 Kjære medarbeidere! De sentrale utfordringene i Handlingsprogrammet for er kvalitet, tidlig innsats og samordning av tjenester for hele oppvekstområdet. For at dette skal synliggjøres, har ansatte fått mulighet til å utforme visjonen for barnehagene i Asker: Liten og viktigst! Innhold KOMPETANSEPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER INNLEDNING 4 Barnehagen som læringsarena 4 Tidlig innsats 4 Sammenheng og samarbeid barnehage/skole 4 Kompetent personale 4 STRUKTUR 5 FORMELL KOMPETANSE - UTDANNING 6 MODULKOMPETANSE 7 BASISKOMPETANSE 8 Årlige Kurs 8 KOMPETANSEPLAN TEMA FOR 2012: KOMMUNIKASJON OG RELASJON 10 Temaer for kompetanseheving 10 Kjennetegn på måloppnåelse 10 TEMAER FOR 2013: KULTUR FOR OMSORG, LEK OG LÆRING 11 Temaer for kompetanseheving 11 Kjennetegn på måloppnåelse 11 TEMAER FOR 2014: DANNING - MER ENN SOSIAL KOMPETANSE? 12 Temaer for kompetanseheving 12 Kjennetegn på måloppnåelse 12 TEMAER FOR 2015: DOKUMENTASJON ELLER DEKORASJON? 12 Det vil være fokus på følgende områder: 13 Kjennetegn på måloppnåelse 13 EVALUERING 13 Tidlig innsats skal skje så tidlig som mulig i barnets utvikling og nå som alle barn over ett år har rett til barnehageplass hviler det et stort ansvar på alle ansatte i barnehagene. Personalets kompetanse er helt avgjørende for å ha god kvalitet i alle barnehager! Barnehagens samfunnsmandat er blitt mye tydeligere. Det som står i formålsparagraf og rammeplan er overordnet alle andre lover og forskrifter som sier hva vi VIL med barnehagene og dermed også hvor viktig den jobben dere gjør er. Barnehagen som en del av utdanningsløpet, skal gi den oppvoksende generasjon kraft og motivasjon til å møte dagens og morgendagens utfordringer i arbeidslivet, i samfunnet og det globale miljøet. For å gjøre barna i stand til å møte denne utfordringen må vi ha sterk satsing på høy kompetanse. Jeg blir stolt og ydmyk når jeg besøker barnehager og opplever det sterke engasjementet og den utrolige jobben som gjøres. De ansattes lojalitet til rammeplan og entusiasme for barnehagens oppdrag er synlig. Den nye formålsparagrafen stiller høye krav til bevissthet om menneskesynet og verdiene barnehagepersonalet skal formidle i kommunikasjon og samspill med barna. Sett fra dette perspektivet, betyr barnehagen mye fordi barn får lov å modnes og utvikle seg i sitt eget tempo i barnehagen. Hver eneste dag legger dere en bit av det store puslespillet og dere gjør en kjempeviktig jobb. Fra møtet med foreldrene og barna i garderoben gjennom samlingsstunden uteleken og i de gode samtalene - alt det hverdagslivet i en barnehage rommer. Dere vet at dere har verdens viktigste jobb, men vi trenger å fortelle mange, mange flere at den mest meningsfylte, varierte, tøffeste, artigste og smarteste jobben fins i barnehagen. Vi har en felles drivkraft ønsket om at barn skal få den beste starten i livet. Og dere sitter med en viktig bit av fasiten for å videreføre dette arbeidet. Jeg håper derfor at alle benytter denne sjansen til egen kompetanseutvikling og oppfordrer virksomhetsledere og styrere til å tilrettelegge for at ansatte får mulighet til å delta på dette kompetanseløftet! Med vennlig hilsen Jo Fiske Direktør for oppvekst og utdanning 2 KOMPETANSEPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMPETANSEPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER

3 Innledning For at barnehagen skal kunne oppfylle sitt samfunnsmandat og realisere kommunens målsettinger, kreves en stadig utvikling av kompetansen til alle grupper av ansatte i barnehagen. Strategi for kvalitet og kompetanse i barnehagene i Asker ble vedtatt av Kommunestyret 14. juni Strategien er førende for det pedagogiske arbeidet i barnehagene, samarbeidet med foreldrene, Barne- og Familieenheten og barnevernet. Den omfatter både kommunale og private barnehager i Asker kommune og er basert på de sentrale utfordringene i HP ; kvalitet, tidlig innsats, samordning av tjenester og Rammeplan for barnehager. Strategien og Handlingsprogrammet har særlig fokus på tidlig innsats og har som mål å snu ressursinnsatsen slik at den settes inn tidlig i barnets liv. Dette er utgangspunktet for askerbarnehagenes visjon: Strategi for kvalitet og kompetanse i barnehagene i Asker har sitt utspring i Stortingsmelding nr. 41; Kvalitet i barnehagen. Den tar utgangspunkt i barnehagens samfunnsmandat og framhever at tilstrekkelig personale med relevant kompetanse er barnehagens viktigste innsatsfaktor. Barnehagen skal være en lærende organisasjon som skal være i stand til å møte nye krav og utfordringer, og som skal drive med kontinuerlig kvalitetsutvikling (St. meld. 41, side 29). De ansattes kompetanse er helt sentral for å styrke både barnehagen som pedagogisk institusjon og de ansattes yrkesstatus, og for at barnehagene skal nå målene i Handlingsprogrammet Kompetanseplanen for barnehagene i Asker er direkte knyttet til visjonen og kvalitetsmålene i Strategi for kvalitet og kompetanse for barnehagene i Asker med underliggende tiltak. Barnehagen som læringsarena I Askers barnehager møter barna ansatte som fremmer barns læring gjennom gode mestringsopplevelser, lek og nysgjerrighet. Struktur Planen gjelder for fire år og inkluderer alle ansattegrupper i kommunale og private barnehager. Det vil være ett gjennomgående tema pr. år, som er relatert til kvalitetsmålene. Til temaet knyttes det kompetansetiltak. Det vil bli laget en kurskatalog årlig med oversikt over datoer og foredragsholdere. Vi har organisert kompetansetiltakene inn i følgende områder: Formell kompetanse Modulkompetanse Basiskompetanse Årlige Kurs Kompetanseplanen legger opp til formell utdanning som utløser studiepoeng og fagbrev. Modulkompetansen baserer seg på temaer knyttet til Asker kommunes satsningsområder og Rammeplan for barnehager. Basiskompetanse er gjentagende hvert år for nyansatte pedagoger, fagarbeidere og assistenter. I tillegg vil det tilbys kurs slik at alle ansatte får faglig påfyll. Kurstilbudet kan variere noe fra år til år. Vi ønsker at alle ansatte gjennom denne organiseringen skal få mulighet til å tilegne seg ny kompetanse uavhengig av fartstid i barnehagen. Temaene er ikke rangert og samtlige mål er like viktige. Barnehagene jobber selvfølgelig med andre temaer i tillegg for å sikre at vi jobber i henhold til barnehagens til enhver tid gjeldene lover og rammeverk. Kompetansetiltakene og temaene er ment som et supplement for økt kvalitet i Asker kommunes barnehager. Kompetanseplanen er langsiktig med obligatoriske og frivillige kurs. Den har struktur som er gjennomførbar for barnehagene. Vi søker å skape arenaer, slik at de enkelte barnehagene selv kan skape egne nettverk der dette er hensiktsmessig. Liten og viktigst! Tidlig innsats Barnehagene i Asker har arenaer og gode rutiner for tverrfaglig samarbeid for å kunne ivareta barn og foreldre som trenger ekstra støtte og oppfølging. Sammenheng og samarbeid barnehage/skole I barnehagene i Asker skapes grunnlaget for daning og sosial kompetanse i det sammenhengende utviklingsløpet fra barnehage opptil videregående skole. Kompetent personale I barnehagene i Asker er det profesjonelle og kompetente ansatte som tar et aktivt ansvar for barns utvikling og læring gjennom å reflektere og evaluere eget arbeid. 4 KOMPETANSEPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMPETANSEPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER

4 Formell kompetanse - utdanning Modulkompetanse Grunnutdannelse og videreutdannelse gir studiepoeng, og skal gi et kompetanseløft for alle som deltar på dette. Kompetanseheving av personalet i barnehagene er viktig for å øke kvaliteten. Det er viktig for Asker kommune å tilby et kompetanseløft for alle grupper ansatte. Grunnutdanning førskolelærer: Mangelen på førskolelærere er stor i Asker. Det legges derfor til rette for at assistenter og barne - og ungdomsarbeidere kan ta førskolelærerutdanning på deltid. Flere høgskoler tilbyr nå arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning (ABF). I de barnehagene hvor ansatte deltar på studiet, tilbys barnehagen vikarmidler under studietiden (4 år). Asker kommune har ansvar for at studentene tilbys veileder som er et krav fra høgskolene. Videreutdanning Veiledning PUB studier Barnehagepedagogikk For å stimulere til utviklingsarbeid i barnehagene er det ønskelig at flere førskolelærere videreutdanner seg. Ansatte med annen pedagogisk utdanning gis mulighet til å utdanne seg til førskolelærere ved å studere barnehagepedagogikk og småbarnspedagogikk (60 studiepoeng). På samme måte som på grunnutdanningen tilbys barnehagen vikarmidler når den ansatte har studiepermisjon. Den enkelte ansatte søker selv studiet som skal være relatert til Asker kommunes satsningsområder. Fagbrev barne- og ungdomsarbeider Mange ansatte i barnehagene i Asker har fagbrev som barne og ungdomsarbeidere. Dette er en yrkesgruppe som er ettertraktet. Asker kommune ønsker å legge til rette for at flere assistenter får mulighet til å ta fagbrevet. For å ta fagbrev basert på arbeidspraksis må man ha arbeidet 5 år i barnehage. Ansatte som får mulighet til å videreutdanne seg, må påregne bindingstid i barnehagene i Asker. Nyutdannede, ansatte med lang ansiennitet, pedagoger, ledere, fagarbeidere og assistenter skal alle føle at de lærer noe nytt. Kompetanseplanen har derfor fokus på ulike temaer i de fire årene planen strekker seg over. Kompetanseåret går fra april til april. Det vil være noe differensiert tilnærming til temaene for de ulike gruppene. Modulkompetansen er obligatorisk for kommunale barnehager, men private barnehager oppfordres til å delta. Det legges opp til felles planleggingsdag første dag etter påske og tre kveldssamlinger i løpet av kompetanseåret. I tillegg vil det være to dagskurs organisert som to eller flere likelydende dager, slik at det vil være mulig å drive ordinær drift i barnehagen disse dagene. Det vil årlig komme en plan med datoer og foredragsholdere for gjeldende tema inneværende år. Temaene for fireårsperioden er: > 2012; Kommunikasjon og relasjon > 2013; Kultur for omsorg, lek og læring > 2014; Danning - mer enn sosial kompetanse? > 2015; Dokumentasjon eller dekorasjon? 6 KOMPETANSEPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMPETANSEPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER

5 Basiskompetanse Kompetanseplan Personalets kompetanse er den viktigste ressursen i barnehagen og er en forutsetning for at barnehagen skal være en god arena for lek, omsorg, læring, danning og sosial kompetanse. Kompetanseplanen skal sikre at alle ansatte får kompetanseheving innenfor prioriterte temaer, men også basiskompetanse til de ulike ansattegruppene. Basiskurs > Basiskompetanse for nyansatte assistenter > Basiskurs for nyansatte førskolelærere > Kurs for pedagoger på dispensasjon > Jevnlig veiledning for nyutdannende førskolelærere Kurs administrert av Barne og famileenheten og barnevernet: > TRAS kurs oppdatering > TFS kurs nybegynner og oppdatering Førskolelærer-utdanning og videreutdanning Modul 2012 Modul 2013 Modul 2014 Modul 2015 Årlige kurs Basiskompetanse Årlige tema og kurs I Asker vil det hvert år tilbys kurs innenfor ulike områder. Enkelte kurs bærer preg av opplæring og vil gi en innføring i ulike temaer og/eller relevant metodikk. Vi håper de årlige kursene vil gi personalet mulighet til oppdatering innenfor aktuelle temaer. Eksempler på kurs som vil ligge i kategorien øvrig kompetanseheving er: > Kurs - minoritetsspråklige barn flerspråklig kompetanse > LØFT for barn > MIB (Menn i barnehager) kurs Kurs administrert av Barne og famileenheten og barnevernet: > Erfaringskonferanse TFS sonevis fra 2012 > Kurs Individuell plan (IP) > Barnevern/barnehage > Tidlig tilknytning Kurstilbudet kan variere noe fra år til år. 8 KOMPETANSEPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMPETANSEPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER

6 Tema for 2012: Tema for 2013: Kommunikasjon og relasjon God kommunikasjon og relasjon med barn, foreldre og ansatte er avgjørende for å kunne nå kvalitetsmålene. Kommunikasjon er noe vi gjør hele tiden både verbalt og non-verbalt. Det er grunnleggende i vår samhandling med andre, både barn, foreldre og kollegaer. Hvorfor er da kommunikasjon også noe av det vanskeligste vi gjør? Kultur for omsorg, lek og læring Kommunikasjon er ikke bare det vi sier og måten det sies på, men hva mottaker oppfatter. En god relasjon avhenger av kommunikasjon. Hvordan kan vi skape og opprettholde disse relasjonene? Tidlig tilknytning og gode relasjoner er vesentlig for barns senere utvikling. Det er derfor viktig at barnehagene har ansatte som kan skape gode arenaer for relasjonsbygging, og ser hvor viktig det er. Det vil være fokuset på følgende områder: Temaer for kompetanseheving > Voksenrollen, ansvar og tilstedeværelse. > Selvfølelse og selvtillit, hva er forskjellen? > Barns medvirkning hvordan møte barns innspill? > Samspill og relasjon med barn den gode samtalen. > Samspill og relasjon med foreldre. > Tidlig tilknytning. > Samspill med kollegaer og samarbeidspartene. Kjennetegn på måloppnåelse > Barnehagen har et godt foreldresamarbeid. > Barnehagene legger til rette for samspill og relasjonsbygging. > Voksne som tar ansvar i egen hverdag og er tilstedeværende for barna. > Voksne som legger til rette for barns medvirkning. > Barnehager har dokumentert kompetanse på gjennomføring av barnesamtaler. Barnehagen skal være en arena for omsorg, lek og læring. Asker kommune har et mangfold av barnehager med hver sin kultur for å skape gode leke- og læringsarenaer for barn. Vi vil dette året sette fokus på hva som skaper disse kulturene, og hva som kjennetegner en god kultur. Hvordan kan vi som ansatte i barnehagen være med på å skape gyldne og magiske øyeblikk? Hva kjennetegner barnehager og voksne der disse øyeblikkene blir til dager, måneder og år? Lek i barnehagen er et alltid like aktuelt tema. Barn lærer, bearbeider, forsker og utvikler sosiale ferdigheter gjennom lek. Leken er derfor viktig for barns læring, men også viktig som bare LEK. Barn skal leke og lære i omsorgsfulle omgivelser. Hva er god omsorg i barnehagen? Vi vet at de voksnes rolle og engasjement er viktig i et godt prosjekt hvordan får vi engasjerte voksne? Temaer for kompetanseheving > Kunnskap om lek og lekens verdi > Former for lek og når vi forventer at barn mestrer ulik type lek > Jeg en leken voksen? > Hvordan skape god kultur for omsorg, lek og læring? > Engasjementets betydning > Hvordan lærer barn, og hva ønsker de å lære? > Den voksne som profesjonell omsorgsperson > Hvordan skape et godt fysisk miljø for lek og læring? > Barnehagen som kulturbærer > Inspirasjon fra ulike pedagogiske retninger Hvordan påvirker fysiske forhold mulighetene for lek og læring, og hvordan kan vi med enkle grep skape de gode læringsarenaene? Kjennetegn på måloppnåelse > Barnehager som har allsidige lekemuligheter > Voksne med god kunnskap om lek > Barn som evner å skape og bevare sosiale relasjoner, og få venner > Engasjerte voksne 10 KOMPETANSEPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMPETANSEPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER

7 Tema for 2014: Tema for 2015: Det er viktig å stimulere til refleksjon rundt den pedagogiske dokumentasjonen i barnehagen. De ansatte må være bevisste på hva som dokumenteres, hvordan og hvorfor, for at barnehagen skal være i utvikling. Danning - mer enn sosial kompetanse? Dokumentasjon eller dekorasjon? Barnehagens oppgave er å skape gode forutsetninger for utvikling. Gjennom omsorg, lek og læring vil barna få kompetanse til å møte egne behov uten å ignorere andres. I barnehageloven er ordet Danning nytt og handler om mer enn sosial kompetanse. Hva krever det av kunnskap for de voksne i barnehagen? Danning er en livslang prosess heter det i rammeplanen. Det handler om å reflektere over egne handlinger, og det skjer i samspill med omgivelsene rundt deg. Gjennom danning legges grunnlaget for barnets allsidige utvikling. Hvem er du, jeg og vi? Hvordan blir barn trygge, nysgjerrige og glade, og hva er min rolle som voksen i dette? Videre sier rammeplanen at danning er mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, mer enn oppdragelse og mer enn sosialisering. Samtidig rommer danning alt dette. Hva ligger i dette mer enn begrepet og hvordan jobber vi med det i barnehagen? Temaer for kompetanseheving > Hvordan jobber vi med danningsbegrepet i barnehagen? > Vennskap > Inkludering ekskludering > Barn som strever i samspill med andre > Skoleklar? > Barnehager som fremmer allsidig utvikling > Mangfold > Likestilling Kjennetegn på måloppnåelse > Barn opplever at de har en eller flere venner > Voksne ser og støtter enkeltbarnet såvel som barnegruppa. > Voksne i stadig utvikling > Barnehagen tilrettelegger for allsidige utviklingsmuligheter. Stjeler dokumentasjonskravet fokuset fra barna, eller er det et viktig element? Det stilles stadig større krav til dokumentasjon. Hva skal vi bruke all denne dokumentasjonen til? På hvilken måte tar vi et aktivt ansvar for enkeltbarnets utvikling og læring gjennom å reflektere og evaluere eget arbeid? I barnehagen snakker vi om kartlegging, testing, vurdering, evaluering, reflektering og dokumentering. Nå skal dokumentasjonen i tillegg bli pedagogisk. Hvem gjør vi det for? Det vi henger opp i barnehagen er det dokumentasjon på prosesser eller fine bilder av barn? Ved å sette fokus på dokumentasjon ønsker vi en dreining fra dekorasjon og portretter til pedagogisk dokumentasjon. Det vil være fokus på følgende områder: > Refleksjon og evaluering av barnehagenes arbeid > Dokumentasjon for hvem? > Kartleggingsverktøy > Pedagogisk dokumentasjon > Jeg har reflektert, hva nå? > Etiske perspektiv på dokumentasjon Kjennetegn på måloppnåelse > Barnehager som dokumenterer prosesser. > Pedagogisk refleksjon > Barnehager som tar med seg refleksjonen inn i videre arbeid > Barnehager i bevegelse 12 KOMPETANSEPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMPETANSEPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER

8 Evaluering Kompetanseplanen er et viktig tiltak for å nå Asker kommunes mål om økt kompetanse og kvalitet i barnehagene. For å kunne måle en eventuell styrkning på disse områdene er det viktig og starte denne kompetanse- og kvalitetssatsningen med en ståstedsanalyse. Denne spørreundersøkelsen vil sendes samtlige ansatte i kommunale og private barnehager og det er et ønske om at alle tar seg tid til å svare. Hvor er vi i dag, hva er vårt utgangspunkt? Det vil også bli lagt opp til korte evalueringer av hvert kurs, for å få en tilbakemelding på om vi har lykkes med tema, foredragsholdere og organisering. Dette vil være nyttig i planlegging av de neste års organisering og formidlere av tema og satsningsområde. Gjennom brukerundersøkelser kan man kartlegge i hvor stor grad vi som barnehager har greid å formidle til våre brukere hvorvidt de opplever en kvalitets og kompetanseøkning i barnehagene. For de kommunale barnehagene vil også balansert målstyring være et målebarometer. I 2015 vil vi på nytt gjennomføre ståstedsanalysen. Har de ansatt opplevd en satsning på kvalitet og kompetanse? Har vi lykkes med å heve kvaliteten og kompetansen i Asker kommunes barnehager? 14 KOMPETANSEPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMPETANSEPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER

9 Vinner av tegnekonkurranse:!ask fra Åby barnehage foto: Trykket på 100% resirkulert papir. Visjon: Liten og viktigst! > Oppvekst og utdanning

TEMAPLAN FOR SOMMERLY BARNEHAGE SA

TEMAPLAN FOR SOMMERLY BARNEHAGE SA TEMAPLAN FOR SOMMERLY BARNEHAGE SA TEMAPLAN: Planen gjelder fra 2013 2018 og inkluderer alle ansatte i Sommerly barnehage. Det vil være et gjennomgående tema pr. år, som er særlig relatert til kvalitetsmålene.

Detaljer

Strategi for kvalitet og kompetanse

Strategi for kvalitet og kompetanse Strategi for kvalitet og kompetanse for barnehagene i Asker kommune Liten og viktigst! Nasjonale føringer Hovedmålene til Stortingsmelding 41: Kvalitet i barnehagen er: Innledning > Sikre likeverdig kvalitet

Detaljer

Strategi for kvalitet og kompetanse

Strategi for kvalitet og kompetanse Strategi for kvalitet og kompetanse FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE Liten og viktigst! NASJONALE FØRINGER Hovedmålene til Stortingsmelding 41: Kvalitet i barnehagen er: Innledning > Sikre likeverdig kvalitet

Detaljer

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013 Vennskap og deltakelse Bokmål Kompetansesatsing 2013 Vennskap og deltakelse Utdanningsdirektoratet viderefører kompetansesatsingen Vennskap og deltakelse

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR KOMMUNALE BARNEHAGER

STRATEGIPLAN FOR KOMMUNALE BARNEHAGER STRATEGIPLAN FOR KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 2016 Vedtatt i Kommunestyret 16.6.2011, Ks-39/11 INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan er et plan- og styringsverktøy for de kommunale barnehagene i Lillehammer. Her

Detaljer

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser Kvalitetsutviklingsplan for kongsbergbarnehagene 2010 2014 Forord Alle barnehager innen kommunens grenser er en viktig del av kongsbergsamfunnet. Kommunestyret har fastsatt en kommuneplan som ved sin visjon

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

BARNEHAGENE I ARENDAL KOMMUNE Kvalitetsdokument 2013 2016

BARNEHAGENE I ARENDAL KOMMUNE Kvalitetsdokument 2013 2016 BARNEHAGENE I ARENDAL KOMMUNE Kvalitetsdokument 2013 2016 ARENDAL KOMMUNE Oppvekst Vedtatt i Arendal bystyre 20. juni 2013 Arendalsbarnehagene sammen om kvalitet Vår visjon: Blikk for den enkelte og rom

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

Strategiplan FOR KOMMUNALE. Barnehager

Strategiplan FOR KOMMUNALE. Barnehager Strategiplan FOR KOMMUNALE Barnehager 2011-2016 INNLEDNING Bakgrunn Kommunestyret er Jfr. Barnehageloven 8 øverste myndighet og eier av de kommunale barnehagene, og derved ansvarlig for at kravene i Barnehageloven

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

Kompetanseplan for Villa Villekulla familiebarnehage

Kompetanseplan for Villa Villekulla familiebarnehage Kompetanseplan for Villa Villekulla familiebarnehage 2014-2018 Kompetanseplan for Hortensbarnehagen 2014-2018 Personalets faglige og personlige kompetanse er barnehagens viktigste ressurs og en forutsetning

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag 27.08.13 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og

Detaljer

Kompetanseheving i Frelsesarmeens barnehager

Kompetanseheving i Frelsesarmeens barnehager Kompetanseheving i Frelsesarmeens barnehager 2016 HANDLE! «Min viten må skape handling, ikke bare spre kunnskapen» Innledning: I barnehager kreves det kompetanseutvikling innenfor mange ulike områder.

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Sammen Barnehager. Mål og Verdier

Sammen Barnehager. Mål og Verdier Sammen Barnehager Mål og Verdier Kjære leser Rammeplan for barnehager legger de sentrale føringene for innholdet i alle norske barnehager. Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere

Detaljer

FAGPLAN. Planlegging, dokumentasjon og vurdering

FAGPLAN. Planlegging, dokumentasjon og vurdering FAGPLAN Planlegging, dokumentasjon og vurdering Frampå 2013 2016 «Frampå 2013-2016» er Grenland Barnehagedrifts (GBD) overordnede strategidokument. Det bygger på styringsdokumenter som barnehageloven med

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

KOMPETANSEPLAN BARNEHAGESEKTOREN I NORD ØSTERDAL 2014-2016

KOMPETANSEPLAN BARNEHAGESEKTOREN I NORD ØSTERDAL 2014-2016 KOMPETANSEPLAN BARNEHAGESEKTOREN I NORD ØSTERDAL 2014-2016 1. BAKGRUNN /INNLEDNING Kommunene i Nord Østerdal samarbeider om kompetanseutvikling og utviklingsarbeid på barnehageområdet. Nord-Østerdal består

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Kompetanseheving i Frelsesarmeens barnehager

Kompetanseheving i Frelsesarmeens barnehager Kompetanseheving i Frelsesarmeens barnehager 2015 ANERKJENNE! "Det er en kunst å lytte så barn snakker, og snakke så barn lytter" Innledning: I barnehager kreves det kompetanseutvikling innenfor mange

Detaljer

Tjenesteområde barnehage. Kommunale og ikke- kommunale barnehager. Dato:

Tjenesteområde barnehage. Kommunale og ikke- kommunale barnehager. Dato: Tjenesteområde barnehage Kommunale og ikke- kommunale barnehager Dato: 12.05.2016 Saksbehandler: Vår ref.: Deres ref.: Ellen Tetlie, tlf: 330 85 089 16/24761/ 16/2151 Kompetanseplan for Hortensbarnehagen

Detaljer

OVERORDNET KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN. for barnehagene i Vennesla INNHOLD. Hvorfor. Hvordan. Kalender

OVERORDNET KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN. for barnehagene i Vennesla INNHOLD. Hvorfor. Hvordan. Kalender OVERORDNET KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN for barnehagene i Vennesla INNHOLD Hvorfor Hvem Hvordan Hva Kalender HVORFOR? Hvorfor skal det drives kompetanseutvikling for barnehageansatte i Vennesla? En overordnet

Detaljer

Samtlige 4 tematiske satsingsområder ligger til grunn for satsninga i Nord-Østerdal;

Samtlige 4 tematiske satsingsområder ligger til grunn for satsninga i Nord-Østerdal; KOMPETANSEPLAN BARNEHAGESEKTOREN I NORD- ØSTERDAL 2016-2018 1. BAKGRUNN /INNLEDNING Kommunene i Nord Østerdal samarbeider om kompetanseutvikling og utviklingsarbeid på barnehageområdet. Nord-Østerdal består

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Kompetanseplan 2011-2014

Kompetanseplan 2011-2014 Kompetanseplan 2011-2014 Strategi for kompetanseheving med tiltak 2011 Barnehageseksjonen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Innledning. 1.1. Plangrunnlag 1.2. Læringsarenaer i Sørum kommune og barnehageseksjonen

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen 1 FUBs kvalitetsdokument Kvalitet i barnehagen Innledning Barna er det viktigste vi har. Foreldrene er barnas viktigste ressurs og den viktigste samarbeidspartneren for barnehagen. Foreldrenes innflytelse

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT 2014 FOR FRYDENHAUG BARNEHAGE

TILSTANDSRAPPORT 2014 FOR FRYDENHAUG BARNEHAGE TILSTANDSRAPPORT 2014 FOR FRYDENHAUG BARNEHAGE 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Barnehagens visjon... 3 1.2 Konklusjon... 4 1.3 De viktigste tiltakene i 2015 for å bedre kvaliteten i barnehagen...

Detaljer

Fokus på forståelser av barndom, lek og læring

Fokus på forståelser av barndom, lek og læring Barnehagens samfunnsmandat: Nye diskurser nye barn, nye voksne og nye muligheter? Fokus på forståelser av barndom, lek og læring Pedagogisk kvalitet Finner vi i holdninger mellom personale og barn I pedagogenes

Detaljer

Kvalitets- og kompetanseplan for barnehagene

Kvalitets- og kompetanseplan for barnehagene Kvalitets- kompetanseplan for barnehagene 2016-2018 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE KVALITETS- OG KOMPETANSEPLAN I BARNEHAGENE 2016-2018 SIDE 2 - Gode barnehager krever kompetente voksne Kjære medarbeidere!

Detaljer

Kravspesifikasjon til pilotprosjektet

Kravspesifikasjon til pilotprosjektet Kravspesifikasjon til pilotprosjektet Utvikling av barnehagen som lærende organisasjon og arena for kompetanseheving for ansatte og studenter Bakgrunn Utdanningsdirektoratet ønsker å igangsette et pilotprosjekt

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

Visjon, pedagogisk grunnsyn og verdier

Visjon, pedagogisk grunnsyn og verdier NÆRHET ENGASJEMENT RESPEKT TILLIT FLEKSIBILITET ÅPENHET OPPLEVELSER EKTE GLEDER LEKENDE LÆRENDE SANSENDE FØLELSER KVALITET HVERDAGSLIV NÆRHET ENGASJEMENT RESPEKT TILLIT FLEKSIBILITET ÅPENHET OPPLEVELSER

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

KOMPETANSEPLAN FOR KOMMUNALE OG IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER LINDESNES KOMMUNE 2011-2014

KOMPETANSEPLAN FOR KOMMUNALE OG IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER LINDESNES KOMMUNE 2011-2014 KOMPETANSEPLAN FOR KOMMUNALE OG IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER LINDESNES KOMMUNE 2011-2014 Kompetanseplan for kommunale og ikke-kommunale barnehager i Lindesnes kommune 2011 2014. Barnehagene fremmer trivsel,

Detaljer

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1.3 Fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver... 4 1.4 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

Verdens fineste stilling er ledig! - Vi har en jobb å gjøre. Hvem skal gjøre hva? Rekrutteringskonferanse i Østfold, 9. april 2014

Verdens fineste stilling er ledig! - Vi har en jobb å gjøre. Hvem skal gjøre hva? Rekrutteringskonferanse i Østfold, 9. april 2014 Verdens fineste stilling er ledig! - Vi har en jobb å gjøre. Hvem skal gjøre hva? Rekrutteringskonferanse i Østfold, 9. april 2014 Stortinget Utdanningsdirektoratet opererer langs to akser 2 Sektoraksen

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015-2020

VIRKSOMHETSPLAN 2015-2020 VIRKSOMHETSPLAN 2015-2020 AHUS BARNEHAGENE Vi har tid til undring, utfordring og utvikling sammen med ditt barn! Hvem er AHUS barnehagene? Akershus universitetssykehus eier og driver 5 personal barnehager

Detaljer

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet.

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet. Hallingmo og Breidokk er to barnehagehus som samarbeider med felles ledelse. Dette er et prøveprosjekt for dette barnehageåret, og siden vi samarbeider lager vi felles årsplan. Barnehagene ligger sentralt

Detaljer

ÅRSPLAN GOL BARNEHAGE AVD. ØYGARDANE 2015

ÅRSPLAN GOL BARNEHAGE AVD. ØYGARDANE 2015 ÅRSPLAN GOL BARNEHAGE AVD. ØYGARDANE 2015 Teigen: 1-2 år Skimten: 3-5 år Informasjon om Øygardane barnehage / Gol barnehage finnes på Gol kommune sine heimesider: www.gol.kommune.no PLANLEGGINGSDAGER:

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT 2014 FOR Togrenda BARNEHAGE Kan, vil og våger

TILSTANDSRAPPORT 2014 FOR Togrenda BARNEHAGE Kan, vil og våger TILSTANDSRAPPORT 2014 FOR Togrenda BARNEHAGE Kan, vil og våger 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 1.1 Barnehagens visjon 1.2 Konklusjon... 1.3 De viktigste tiltakene i 2015 for å bedre kvaliteten

Detaljer

Hva er godt vurderingsarbeid i barnehagen? Debattnotat om vurderingsarbeid i barnehagen. www.utdanningsforbundet.no

Hva er godt vurderingsarbeid i barnehagen? Debattnotat om vurderingsarbeid i barnehagen. www.utdanningsforbundet.no Hva er godt vurderingsarbeid i barnehagen? Debattnotat om vurderingsarbeid i barnehagen www.utdanningsforbundet.no Innhold 1. Forord...s. 3 2. Utdanningsforbundet mener...s. 4 3. Målet med debatten...s.

Detaljer

Kompetanse i barnehagen

Kompetanse i barnehagen Kompetanse i barnehagen Strategisk plan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren for Lyngen kommune 2014-2017 INNHOLD INNHOLD... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Visjon for barnehagene i Lyngen kommune...

Detaljer

Visjon: Her i Vestveien ønsker vi å få frem den beste utgaven av alle sammen!

Visjon: Her i Vestveien ønsker vi å få frem den beste utgaven av alle sammen! 0 Vestveien barnehage Årsplan for 2016-17 Visjon: Her i Vestveien ønsker vi å få frem den beste utgaven av alle sammen! Våre tre verdier er Likeverd - Alle er like mye verdt, men unike i seg selv, Vi har

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Implementering av ny rammeplan. V/ rådgiver Monja H. J. Myreng Oppvekst og utdanningsavdelinga

Implementering av ny rammeplan. V/ rådgiver Monja H. J. Myreng Oppvekst og utdanningsavdelinga Implementering av ny rammeplan V/ rådgiver Monja H. J. Myreng Oppvekst og utdanningsavdelinga Hva mener vi egentlig med implementering? Implementerer = at den iverksettes og realisere dens intensjoner,

Detaljer

Overordnet handlingsplan

Overordnet handlingsplan Overordnet handlingsplan 2013 2016 Innholdsfortegnelse: Innledning akgrunn for det pedagogiske arbeidet Satsningsområder Handlingsplan Innledning Virksomhetsplanen er en fireårig plan. Den vil bli jevnlig

Detaljer

Barns trivsel- voksnes ansvar

Barns trivsel- voksnes ansvar Barns trivsel- voksnes ansvar Strategiplan mobbing i Saudabarnehagene 2013-2020 Strategiplanen planlegges å vurdere og evalueres i desember, hvert år, for å sikre et levende dokument i praksis. Ansvar:

Detaljer

Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene

Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2015-2016 Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene Den som slutter å bli bedre slutter å være bra Vennesla kommune Kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2015-2016 1 Nasjonal strategi: Kompetanse

Detaljer

Pedagogisk plattform for Frelsesarmeens barnehager

Pedagogisk plattform for Frelsesarmeens barnehager Pedagogisk plattform for Frelsesarmeens barnehager Frelsesarmeens barnehager Vennskap og mestring i barndommens klatrestativ I Frelsesarmeens barnehager vil vi utruste barna til dager i alle farger; de

Detaljer

Profesjonelle standarder for barnehagelærere

Profesjonelle standarder for barnehagelærere Profesjonelle standarder for barnehagelærere De profesjonelle standardene markerer barnehagelærernes funksjon og rolle som leder av det pedagogiske i et arbeidsfellesskap der mange ikke har barnehagelærerutdanning.

Detaljer

Helsefremmende arbeid, danning og demokrati, barnehagen som kulturarena LOKAL RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENE I LEVANGER KOMMUNE

Helsefremmende arbeid, danning og demokrati, barnehagen som kulturarena LOKAL RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENE I LEVANGER KOMMUNE Helsefremmende arbeid, danning og demokrati, barnehagen som kulturarena LOKAL RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENE I LEVANGER KOMMUNE 2015-2019 Innhold 1. Innledning og formål s. 4 2. Tidlig og tverrfaglig innsats

Detaljer

Fra plan til (sam)handling. Kristiansand

Fra plan til (sam)handling. Kristiansand Fra plan til (sam)handling Kristiansand.18.11.2015 Det er i barnehagen det skjer! Tidlig innsats i en helhetlig sammenheng Jo Fiske Direktør oppvekst og utdanning Regiondirektør i Statped Innhold > 1.

Detaljer

Styrermøte. 5.desember 2012. Barnehagekontoret

Styrermøte. 5.desember 2012. Barnehagekontoret Styrermøte 5.desember 2012 Handlingsprogram 2013 2016 behandles i kommunestyret 12.desember Følgende forslag er vedtatt i BAUN og i formannsskapet Det satses på å utdanne flere assistenter som pedagoger

Detaljer

Strategi for kvalitet og kompetanse

Strategi for kvalitet og kompetanse Strategi for kvalitet og kompetanse FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE Liten og viktigst! NASJONALE FØRINGER Hovedmålene til Stortingsmelding 41: Kvalitet i barnehagen er: Innledning > Sikre likeverdig kvalitet

Detaljer

Kompetanseplan 2010-2013

Kompetanseplan 2010-2013 Kompetanseplan 2010-2013 Strategi for kompetanseheving med tiltak 2010 Barnehageseksjonen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Innledning. 1.1. Plangrunnlag 1.2. Læringsarenaer i Sørum kommune og barnehageseksjonen

Detaljer

En engasjert hverdag på jobb i Kanvas. på jobb i Kanvas

En engasjert hverdag på jobb i Kanvas. på jobb i Kanvas En engasjert hverdag på jobb i Kanvas En engasjert hverdag på jobb i Kanvas Kanvas Små barn store muligheter Små barn store muligheter Helt siden 1986 har barnehagestiftelsen Kanvas vært pådriver for å

Detaljer

Felles strategidokument for skole og barnehage i Bamble kommune

Felles strategidokument for skole og barnehage i Bamble kommune Enhet for skole og barnehage åpner dører mot verden og framtida Felles strategidokument for skole og barnehage i Bamble kommune Gyldig fra 01.01.2012 til 31.07.2016 Forord: Enhet for skole og barnehage

Detaljer

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage -med livslang lyst til lek og læring Årsplan for Sørumsand barnehage År 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV SØRUMSAND BARNEHAGE... 4 VERDIGRUNNLAG... 5 OMSORG, LEK OG LÆRING... 6 FAGOMRÅDENE... 7

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Innholdsfortegnelse felles del

Innholdsfortegnelse felles del Innholdsfortegnelse felles del Om barnehage...2 Pedagogisk årsplan...2 Pedagogisk grunnsyn...2 Syn på barn...2 Læringssyn...2 Verdigrunnlag...3 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver....3 Barns

Detaljer

Kompetanseplan 2015. For kommunale og private barnehager i Ski kommune

Kompetanseplan 2015. For kommunale og private barnehager i Ski kommune Kompetanseplan 2015 For kommunale og private barnehager i Ski kommune «Barn og elever skal ha et godt læringsmiljø, som bidrar til at de får realisert sitt potensial for læring og utvikling og tilegner

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! FORELDREUTGAVE K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager

Detaljer

Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017)

Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Utdanningsdirektoratet Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Iverksette nasjonal utdanningspolitikk Bidra til kvalitetsutvikling i utdanningssektoren

Detaljer

Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn!

Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn! Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn! Samhandling om oppvekst: Plattform for oppvekst Barnehage, grunnskole og kulturskole Flerkultur Inkludering Lederforankring Berit

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der.

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der. PERIODEPLAN PÅ KNALL HØSTEN 2017 Tema: Å skape/bygge gode relasjoner Dagsrytme; NÅR HVA 07.15-07.30 Lunta åpner Knall og Lunta 07.30-08.30 Frokost og frilek 09.30-08.45 Rydding 08.45-09.00 Samling 09.00-09.30

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan Hvittingfoss barnehage Barnehageåret 2012 / 2013 Barnehageåret 2012 / 2013 Hvittingfoss barnehage 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er

Detaljer

Pia Paulsrud Stab for barnehage

Pia Paulsrud Stab for barnehage Pia Paulsrud Stab for barnehage Mål for ettermiddagen: Kjennskap til veiledningsheftene Språk i barnehagen og Barns trivsel voksnes ansvar Informasjon om prosessen med revidering av rammeplan for barnehagens

Detaljer

BLLINGSTAD BARNEHAGE VIRKSOMHETS PLAN

BLLINGSTAD BARNEHAGE VIRKSOMHETS PLAN BLLINGSTAD BARNEHAGE VIRKSOMHETS PLAN INNHOLD Innledning side 3 Rammeplan side 4 Asker Kommune side 4 Barnehagens visjon side 5 Våre verdier side 6 Mål side 7 Sosial kompetanse side 8 Barn med individuelle

Detaljer

Kommunikasjon og språk. Lokal rammeplan for barnehagene i Levanger kommune 2006-2010

Kommunikasjon og språk. Lokal rammeplan for barnehagene i Levanger kommune 2006-2010 Kommunikasjon og språk Lokal rammeplan for barnehagene i Levanger kommune 2006-2010 INNHOLD 1. INNLEDNING 3 2. FORMÅL 3. HOVEDSATSNINGSOMRÅDE 5. PLANLEGGING 7 5. VURDERING OG DOKUMENTASJON 8 6. KOMPETANSEHEVING

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon ØYMARK BARNEHAGE - Tro, håp og kjærlighet - ÅRSPLAN 2018 - Kortversjon- 1-8 1. Planens innhold og vurderinger Denne planen er kortversjon av dokumentet «Årsplan og virksomhetsplan». Både virksomhetsplanen

Detaljer

Barnehagesatsing i Asker kommune. 13 og 14.11.2014

Barnehagesatsing i Asker kommune. 13 og 14.11.2014 Barnehagesatsing i Asker kommune 13 og 14.11.2014 Jo Fiske Direktør oppvekst og utdanning Det er i barnehagen det skjer! Barnehagepolitikk i en helhetlig sammenheng Innhold > 1. Gi et helhetsbilde over

Detaljer

5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på barnet

5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på barnet 2012 /2013 INNHOLD : 3 Barnehagetype / beliggenhet / litt historikk / Årsplan Lov om barnehage 4 Barn med spesielle rettigheter Felles pedagogisk filosofi 5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I EIGERSUND KOMMUNES BARNEHAGER

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I EIGERSUND KOMMUNES BARNEHAGER PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I EIGERSUND KOMMUNES BARNEHAGER 2012 2016 Vedtatt plan pr 23.11.2012 ved Irene Skadberg, Margrethe Seim og Steinar Støle INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... side 3 STATUS I EIGERSUND

Detaljer

Kartlegging av språkmiljø og Kartlegging av språkutvikling Barnehageenheten Bydel Stovner 2012-2013

Kartlegging av språkmiljø og Kartlegging av språkutvikling Barnehageenheten Bydel Stovner 2012-2013 Kartlegging av språkmiljø og Kartlegging av språkutvikling Barnehageenheten Bydel Stovner 2012-2013 Bakgrunnen for Kartleggingsverktøyet: I 2006 skulle vi vurdere hvilket kartleggingsverktøy som kunne

Detaljer

Kompetanseplan for barnehagene i Rana FREMTIDENS BARNEHAGE

Kompetanseplan for barnehagene i Rana FREMTIDENS BARNEHAGE Kompetanseplan for barnehagene i Rana 2014 2020 FREMTIDENS BARNEHAGE 1 1.0 Innledning Denne kompetanseplanen er et resultat av et samarbeid mellom barnehageeierne, både kommunale og private i Rana. Gjennom

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

HALVÅRSPLAN KASPER VINTER/VÅR 2011

HALVÅRSPLAN KASPER VINTER/VÅR 2011 HALVÅRSPLAN KASPER VINTER/VÅR 2011 ÅRETS FOKUS; SPRÅK OG SOSIAL KOMPETANSE (hentet fra barnehagens årsplan) Årets fokus i hele barnehagen er språk og sosial kompetanse. Vi ønsker at barna skal få varierte

Detaljer

VERDIPLAN FOR SIO BARNEHAGE

VERDIPLAN FOR SIO BARNEHAGE VERDIPLAN VERDIPLAN FOR SIO BARNEHAGE SiO Barnehage tar vare på barndommens magi SiO Barnehage er til for deg som forelder og student Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) er en velferdsorganisasjon

Detaljer

Årsplan for Tislegård barnehage 2015 2016

Årsplan for Tislegård barnehage 2015 2016 Årsplan for Tislegård barnehage 2015 2016 1 Styrers forord Styrers forord Alle barnehager skal lage sin egen årsplan. Årsplanen har ulike funksjoner, forankret i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Detaljer

FOR FORELDRE FOR BARNA FOR ANSATTE

FOR FORELDRE FOR BARNA FOR ANSATTE SOM BEDRIFT Denne ambisiøse visjonen ligger til grunn for alt arbeid vi gjør i Gnist Barnehager. Den sier noe om målsetningen og retningen vi jobber etter i vår virksomhet. FOR FORELDRE Denne enkle setningen

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2015-2020 for barnehagene i Numedal

Kompetanseutviklingsplan 2015-2020 for barnehagene i Numedal Flesberg Rollag Nore og Uvdal Kompetanseutviklingsplan 2015-2020 for barnehagene i Numedal Innhold 1 Innledning... 3 2 Strategiens mål, innhold og forutsetning... 3 3 Sentrale aktørers roller og ansvar

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

Kompetanse for fremtidens barnehage Revidert strategi for kompetanse og rekruttering Bergen, 22. november 2017 Kjersti Okkelmo,

Kompetanse for fremtidens barnehage Revidert strategi for kompetanse og rekruttering Bergen, 22. november 2017 Kjersti Okkelmo, Kompetanse for fremtidens barnehage Revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018-2022 Bergen, 22. november 2017 Kjersti Okkelmo, Utdanningsdirektoratet Bakgrunn for revisjon av strategien Ny rammeplan

Detaljer

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner Plattformens innhold: Hvorfor en utdanningspolitisk plattform? KS utdanningspolitiske mål Innsatsområder og forventninger KS oppfølging

Detaljer

ÅRSMELDING 2015/2016

ÅRSMELDING 2015/2016 4. 7. 2016 HAGA BARNEHAGE ÅRSMELDING 2015/2016 SKOLEGATA 7, 3070 Sande 33 78 79 00 Årsmelding 2015/2016 Haga barnehage Haga barnehage har det siste barnehageåret hatt 94 barnfordelt på seks avdelinger.

Detaljer

Hvordan stimulere til læring på egen arbeidsplass?

Hvordan stimulere til læring på egen arbeidsplass? Hvordan stimulere til læring på egen arbeidsplass? Være Sammen Auglend barnehage 115 barn hørende og hørselshemmede 35 ansatte hørende og hørselshemmede Eies og drives av Stavanger kommune Faggrupper;

Detaljer

Sammen for. kvalitet. Kvalitetsutviklingsplan for barnehagene i Bergen

Sammen for. kvalitet. Kvalitetsutviklingsplan for barnehagene i Bergen Sammen for kvalitet Kvalitetsutviklingsplan for barnehagene i Bergen 2013-2016 I 1964 gikk knappe 10 000 barn i hele Norge i barnehage, i dag er tallet økt til nesten 300 000 barn. Utbyggingen av barnehageplasser

Detaljer

Kompetanse for fremtidens barnehage Revidert strategi for kompetanse og rekruttering Kjersti Okkelmo, Utdanningsdirektoratet Nettverksmøte

Kompetanse for fremtidens barnehage Revidert strategi for kompetanse og rekruttering Kjersti Okkelmo, Utdanningsdirektoratet Nettverksmøte Kompetanse for fremtidens barnehage Revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018-2022 Kjersti Okkelmo, Utdanningsdirektoratet Nettverksmøte veiledning av nyutdannede, Stord, 23.10.2017 Bakgrunn

Detaljer

Videreføring av utviklingsarbeid kompetanse for mangfold Kritiske faktorer

Videreføring av utviklingsarbeid kompetanse for mangfold Kritiske faktorer Videreføring av utviklingsarbeid kompetanse for mangfold Kritiske faktorer Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 14. Oktober 2015 Kjersti Nissen Å drive et utviklingsarbeid Et utviklingsarbeid/

Detaljer

Kompetanse for fremtidens barnehage

Kompetanse for fremtidens barnehage Skole- og barnehageetaten Sandefjordsbarnehagene Kompetanse for fremtidens barnehage Kompetanseplan for Sandefjordsbarnehagene Kommunale og private barnehager 2015-2020 1 2 Innholdsfortegnelse Innledning...5

Detaljer