Kompetanseplan. for barnehagene i Asker kommune Liten og viktigst!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kompetanseplan. for barnehagene i Asker kommune 2012 2015. Liten og viktigst!"

Transkript

1 Kompetanseplan for barnehagene i Asker kommune Liten og viktigst!

2 Kjære medarbeidere! De sentrale utfordringene i Handlingsprogrammet for er kvalitet, tidlig innsats og samordning av tjenester for hele oppvekstområdet. For at dette skal synliggjøres, har ansatte fått mulighet til å utforme visjonen for barnehagene i Asker: Liten og viktigst! Innhold KOMPETANSEPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER INNLEDNING 4 Barnehagen som læringsarena 4 Tidlig innsats 4 Sammenheng og samarbeid barnehage/skole 4 Kompetent personale 4 STRUKTUR 5 FORMELL KOMPETANSE - UTDANNING 6 MODULKOMPETANSE 7 BASISKOMPETANSE 8 Årlige Kurs 8 KOMPETANSEPLAN TEMA FOR 2012: KOMMUNIKASJON OG RELASJON 10 Temaer for kompetanseheving 10 Kjennetegn på måloppnåelse 10 TEMAER FOR 2013: KULTUR FOR OMSORG, LEK OG LÆRING 11 Temaer for kompetanseheving 11 Kjennetegn på måloppnåelse 11 TEMAER FOR 2014: DANNING - MER ENN SOSIAL KOMPETANSE? 12 Temaer for kompetanseheving 12 Kjennetegn på måloppnåelse 12 TEMAER FOR 2015: DOKUMENTASJON ELLER DEKORASJON? 12 Det vil være fokus på følgende områder: 13 Kjennetegn på måloppnåelse 13 EVALUERING 13 Tidlig innsats skal skje så tidlig som mulig i barnets utvikling og nå som alle barn over ett år har rett til barnehageplass hviler det et stort ansvar på alle ansatte i barnehagene. Personalets kompetanse er helt avgjørende for å ha god kvalitet i alle barnehager! Barnehagens samfunnsmandat er blitt mye tydeligere. Det som står i formålsparagraf og rammeplan er overordnet alle andre lover og forskrifter som sier hva vi VIL med barnehagene og dermed også hvor viktig den jobben dere gjør er. Barnehagen som en del av utdanningsløpet, skal gi den oppvoksende generasjon kraft og motivasjon til å møte dagens og morgendagens utfordringer i arbeidslivet, i samfunnet og det globale miljøet. For å gjøre barna i stand til å møte denne utfordringen må vi ha sterk satsing på høy kompetanse. Jeg blir stolt og ydmyk når jeg besøker barnehager og opplever det sterke engasjementet og den utrolige jobben som gjøres. De ansattes lojalitet til rammeplan og entusiasme for barnehagens oppdrag er synlig. Den nye formålsparagrafen stiller høye krav til bevissthet om menneskesynet og verdiene barnehagepersonalet skal formidle i kommunikasjon og samspill med barna. Sett fra dette perspektivet, betyr barnehagen mye fordi barn får lov å modnes og utvikle seg i sitt eget tempo i barnehagen. Hver eneste dag legger dere en bit av det store puslespillet og dere gjør en kjempeviktig jobb. Fra møtet med foreldrene og barna i garderoben gjennom samlingsstunden uteleken og i de gode samtalene - alt det hverdagslivet i en barnehage rommer. Dere vet at dere har verdens viktigste jobb, men vi trenger å fortelle mange, mange flere at den mest meningsfylte, varierte, tøffeste, artigste og smarteste jobben fins i barnehagen. Vi har en felles drivkraft ønsket om at barn skal få den beste starten i livet. Og dere sitter med en viktig bit av fasiten for å videreføre dette arbeidet. Jeg håper derfor at alle benytter denne sjansen til egen kompetanseutvikling og oppfordrer virksomhetsledere og styrere til å tilrettelegge for at ansatte får mulighet til å delta på dette kompetanseløftet! Med vennlig hilsen Jo Fiske Direktør for oppvekst og utdanning 2 KOMPETANSEPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMPETANSEPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER

3 Innledning For at barnehagen skal kunne oppfylle sitt samfunnsmandat og realisere kommunens målsettinger, kreves en stadig utvikling av kompetansen til alle grupper av ansatte i barnehagen. Strategi for kvalitet og kompetanse i barnehagene i Asker ble vedtatt av Kommunestyret 14. juni Strategien er førende for det pedagogiske arbeidet i barnehagene, samarbeidet med foreldrene, Barne- og Familieenheten og barnevernet. Den omfatter både kommunale og private barnehager i Asker kommune og er basert på de sentrale utfordringene i HP ; kvalitet, tidlig innsats, samordning av tjenester og Rammeplan for barnehager. Strategien og Handlingsprogrammet har særlig fokus på tidlig innsats og har som mål å snu ressursinnsatsen slik at den settes inn tidlig i barnets liv. Dette er utgangspunktet for askerbarnehagenes visjon: Strategi for kvalitet og kompetanse i barnehagene i Asker har sitt utspring i Stortingsmelding nr. 41; Kvalitet i barnehagen. Den tar utgangspunkt i barnehagens samfunnsmandat og framhever at tilstrekkelig personale med relevant kompetanse er barnehagens viktigste innsatsfaktor. Barnehagen skal være en lærende organisasjon som skal være i stand til å møte nye krav og utfordringer, og som skal drive med kontinuerlig kvalitetsutvikling (St. meld. 41, side 29). De ansattes kompetanse er helt sentral for å styrke både barnehagen som pedagogisk institusjon og de ansattes yrkesstatus, og for at barnehagene skal nå målene i Handlingsprogrammet Kompetanseplanen for barnehagene i Asker er direkte knyttet til visjonen og kvalitetsmålene i Strategi for kvalitet og kompetanse for barnehagene i Asker med underliggende tiltak. Barnehagen som læringsarena I Askers barnehager møter barna ansatte som fremmer barns læring gjennom gode mestringsopplevelser, lek og nysgjerrighet. Struktur Planen gjelder for fire år og inkluderer alle ansattegrupper i kommunale og private barnehager. Det vil være ett gjennomgående tema pr. år, som er relatert til kvalitetsmålene. Til temaet knyttes det kompetansetiltak. Det vil bli laget en kurskatalog årlig med oversikt over datoer og foredragsholdere. Vi har organisert kompetansetiltakene inn i følgende områder: Formell kompetanse Modulkompetanse Basiskompetanse Årlige Kurs Kompetanseplanen legger opp til formell utdanning som utløser studiepoeng og fagbrev. Modulkompetansen baserer seg på temaer knyttet til Asker kommunes satsningsområder og Rammeplan for barnehager. Basiskompetanse er gjentagende hvert år for nyansatte pedagoger, fagarbeidere og assistenter. I tillegg vil det tilbys kurs slik at alle ansatte får faglig påfyll. Kurstilbudet kan variere noe fra år til år. Vi ønsker at alle ansatte gjennom denne organiseringen skal få mulighet til å tilegne seg ny kompetanse uavhengig av fartstid i barnehagen. Temaene er ikke rangert og samtlige mål er like viktige. Barnehagene jobber selvfølgelig med andre temaer i tillegg for å sikre at vi jobber i henhold til barnehagens til enhver tid gjeldene lover og rammeverk. Kompetansetiltakene og temaene er ment som et supplement for økt kvalitet i Asker kommunes barnehager. Kompetanseplanen er langsiktig med obligatoriske og frivillige kurs. Den har struktur som er gjennomførbar for barnehagene. Vi søker å skape arenaer, slik at de enkelte barnehagene selv kan skape egne nettverk der dette er hensiktsmessig. Liten og viktigst! Tidlig innsats Barnehagene i Asker har arenaer og gode rutiner for tverrfaglig samarbeid for å kunne ivareta barn og foreldre som trenger ekstra støtte og oppfølging. Sammenheng og samarbeid barnehage/skole I barnehagene i Asker skapes grunnlaget for daning og sosial kompetanse i det sammenhengende utviklingsløpet fra barnehage opptil videregående skole. Kompetent personale I barnehagene i Asker er det profesjonelle og kompetente ansatte som tar et aktivt ansvar for barns utvikling og læring gjennom å reflektere og evaluere eget arbeid. 4 KOMPETANSEPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMPETANSEPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER

4 Formell kompetanse - utdanning Modulkompetanse Grunnutdannelse og videreutdannelse gir studiepoeng, og skal gi et kompetanseløft for alle som deltar på dette. Kompetanseheving av personalet i barnehagene er viktig for å øke kvaliteten. Det er viktig for Asker kommune å tilby et kompetanseløft for alle grupper ansatte. Grunnutdanning førskolelærer: Mangelen på førskolelærere er stor i Asker. Det legges derfor til rette for at assistenter og barne - og ungdomsarbeidere kan ta førskolelærerutdanning på deltid. Flere høgskoler tilbyr nå arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning (ABF). I de barnehagene hvor ansatte deltar på studiet, tilbys barnehagen vikarmidler under studietiden (4 år). Asker kommune har ansvar for at studentene tilbys veileder som er et krav fra høgskolene. Videreutdanning Veiledning PUB studier Barnehagepedagogikk For å stimulere til utviklingsarbeid i barnehagene er det ønskelig at flere førskolelærere videreutdanner seg. Ansatte med annen pedagogisk utdanning gis mulighet til å utdanne seg til førskolelærere ved å studere barnehagepedagogikk og småbarnspedagogikk (60 studiepoeng). På samme måte som på grunnutdanningen tilbys barnehagen vikarmidler når den ansatte har studiepermisjon. Den enkelte ansatte søker selv studiet som skal være relatert til Asker kommunes satsningsområder. Fagbrev barne- og ungdomsarbeider Mange ansatte i barnehagene i Asker har fagbrev som barne og ungdomsarbeidere. Dette er en yrkesgruppe som er ettertraktet. Asker kommune ønsker å legge til rette for at flere assistenter får mulighet til å ta fagbrevet. For å ta fagbrev basert på arbeidspraksis må man ha arbeidet 5 år i barnehage. Ansatte som får mulighet til å videreutdanne seg, må påregne bindingstid i barnehagene i Asker. Nyutdannede, ansatte med lang ansiennitet, pedagoger, ledere, fagarbeidere og assistenter skal alle føle at de lærer noe nytt. Kompetanseplanen har derfor fokus på ulike temaer i de fire årene planen strekker seg over. Kompetanseåret går fra april til april. Det vil være noe differensiert tilnærming til temaene for de ulike gruppene. Modulkompetansen er obligatorisk for kommunale barnehager, men private barnehager oppfordres til å delta. Det legges opp til felles planleggingsdag første dag etter påske og tre kveldssamlinger i løpet av kompetanseåret. I tillegg vil det være to dagskurs organisert som to eller flere likelydende dager, slik at det vil være mulig å drive ordinær drift i barnehagen disse dagene. Det vil årlig komme en plan med datoer og foredragsholdere for gjeldende tema inneværende år. Temaene for fireårsperioden er: > 2012; Kommunikasjon og relasjon > 2013; Kultur for omsorg, lek og læring > 2014; Danning - mer enn sosial kompetanse? > 2015; Dokumentasjon eller dekorasjon? 6 KOMPETANSEPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMPETANSEPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER

5 Basiskompetanse Kompetanseplan Personalets kompetanse er den viktigste ressursen i barnehagen og er en forutsetning for at barnehagen skal være en god arena for lek, omsorg, læring, danning og sosial kompetanse. Kompetanseplanen skal sikre at alle ansatte får kompetanseheving innenfor prioriterte temaer, men også basiskompetanse til de ulike ansattegruppene. Basiskurs > Basiskompetanse for nyansatte assistenter > Basiskurs for nyansatte førskolelærere > Kurs for pedagoger på dispensasjon > Jevnlig veiledning for nyutdannende førskolelærere Kurs administrert av Barne og famileenheten og barnevernet: > TRAS kurs oppdatering > TFS kurs nybegynner og oppdatering Førskolelærer-utdanning og videreutdanning Modul 2012 Modul 2013 Modul 2014 Modul 2015 Årlige kurs Basiskompetanse Årlige tema og kurs I Asker vil det hvert år tilbys kurs innenfor ulike områder. Enkelte kurs bærer preg av opplæring og vil gi en innføring i ulike temaer og/eller relevant metodikk. Vi håper de årlige kursene vil gi personalet mulighet til oppdatering innenfor aktuelle temaer. Eksempler på kurs som vil ligge i kategorien øvrig kompetanseheving er: > Kurs - minoritetsspråklige barn flerspråklig kompetanse > LØFT for barn > MIB (Menn i barnehager) kurs Kurs administrert av Barne og famileenheten og barnevernet: > Erfaringskonferanse TFS sonevis fra 2012 > Kurs Individuell plan (IP) > Barnevern/barnehage > Tidlig tilknytning Kurstilbudet kan variere noe fra år til år. 8 KOMPETANSEPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMPETANSEPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER

6 Tema for 2012: Tema for 2013: Kommunikasjon og relasjon God kommunikasjon og relasjon med barn, foreldre og ansatte er avgjørende for å kunne nå kvalitetsmålene. Kommunikasjon er noe vi gjør hele tiden både verbalt og non-verbalt. Det er grunnleggende i vår samhandling med andre, både barn, foreldre og kollegaer. Hvorfor er da kommunikasjon også noe av det vanskeligste vi gjør? Kultur for omsorg, lek og læring Kommunikasjon er ikke bare det vi sier og måten det sies på, men hva mottaker oppfatter. En god relasjon avhenger av kommunikasjon. Hvordan kan vi skape og opprettholde disse relasjonene? Tidlig tilknytning og gode relasjoner er vesentlig for barns senere utvikling. Det er derfor viktig at barnehagene har ansatte som kan skape gode arenaer for relasjonsbygging, og ser hvor viktig det er. Det vil være fokuset på følgende områder: Temaer for kompetanseheving > Voksenrollen, ansvar og tilstedeværelse. > Selvfølelse og selvtillit, hva er forskjellen? > Barns medvirkning hvordan møte barns innspill? > Samspill og relasjon med barn den gode samtalen. > Samspill og relasjon med foreldre. > Tidlig tilknytning. > Samspill med kollegaer og samarbeidspartene. Kjennetegn på måloppnåelse > Barnehagen har et godt foreldresamarbeid. > Barnehagene legger til rette for samspill og relasjonsbygging. > Voksne som tar ansvar i egen hverdag og er tilstedeværende for barna. > Voksne som legger til rette for barns medvirkning. > Barnehager har dokumentert kompetanse på gjennomføring av barnesamtaler. Barnehagen skal være en arena for omsorg, lek og læring. Asker kommune har et mangfold av barnehager med hver sin kultur for å skape gode leke- og læringsarenaer for barn. Vi vil dette året sette fokus på hva som skaper disse kulturene, og hva som kjennetegner en god kultur. Hvordan kan vi som ansatte i barnehagen være med på å skape gyldne og magiske øyeblikk? Hva kjennetegner barnehager og voksne der disse øyeblikkene blir til dager, måneder og år? Lek i barnehagen er et alltid like aktuelt tema. Barn lærer, bearbeider, forsker og utvikler sosiale ferdigheter gjennom lek. Leken er derfor viktig for barns læring, men også viktig som bare LEK. Barn skal leke og lære i omsorgsfulle omgivelser. Hva er god omsorg i barnehagen? Vi vet at de voksnes rolle og engasjement er viktig i et godt prosjekt hvordan får vi engasjerte voksne? Temaer for kompetanseheving > Kunnskap om lek og lekens verdi > Former for lek og når vi forventer at barn mestrer ulik type lek > Jeg en leken voksen? > Hvordan skape god kultur for omsorg, lek og læring? > Engasjementets betydning > Hvordan lærer barn, og hva ønsker de å lære? > Den voksne som profesjonell omsorgsperson > Hvordan skape et godt fysisk miljø for lek og læring? > Barnehagen som kulturbærer > Inspirasjon fra ulike pedagogiske retninger Hvordan påvirker fysiske forhold mulighetene for lek og læring, og hvordan kan vi med enkle grep skape de gode læringsarenaene? Kjennetegn på måloppnåelse > Barnehager som har allsidige lekemuligheter > Voksne med god kunnskap om lek > Barn som evner å skape og bevare sosiale relasjoner, og få venner > Engasjerte voksne 10 KOMPETANSEPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMPETANSEPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER

7 Tema for 2014: Tema for 2015: Det er viktig å stimulere til refleksjon rundt den pedagogiske dokumentasjonen i barnehagen. De ansatte må være bevisste på hva som dokumenteres, hvordan og hvorfor, for at barnehagen skal være i utvikling. Danning - mer enn sosial kompetanse? Dokumentasjon eller dekorasjon? Barnehagens oppgave er å skape gode forutsetninger for utvikling. Gjennom omsorg, lek og læring vil barna få kompetanse til å møte egne behov uten å ignorere andres. I barnehageloven er ordet Danning nytt og handler om mer enn sosial kompetanse. Hva krever det av kunnskap for de voksne i barnehagen? Danning er en livslang prosess heter det i rammeplanen. Det handler om å reflektere over egne handlinger, og det skjer i samspill med omgivelsene rundt deg. Gjennom danning legges grunnlaget for barnets allsidige utvikling. Hvem er du, jeg og vi? Hvordan blir barn trygge, nysgjerrige og glade, og hva er min rolle som voksen i dette? Videre sier rammeplanen at danning er mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, mer enn oppdragelse og mer enn sosialisering. Samtidig rommer danning alt dette. Hva ligger i dette mer enn begrepet og hvordan jobber vi med det i barnehagen? Temaer for kompetanseheving > Hvordan jobber vi med danningsbegrepet i barnehagen? > Vennskap > Inkludering ekskludering > Barn som strever i samspill med andre > Skoleklar? > Barnehager som fremmer allsidig utvikling > Mangfold > Likestilling Kjennetegn på måloppnåelse > Barn opplever at de har en eller flere venner > Voksne ser og støtter enkeltbarnet såvel som barnegruppa. > Voksne i stadig utvikling > Barnehagen tilrettelegger for allsidige utviklingsmuligheter. Stjeler dokumentasjonskravet fokuset fra barna, eller er det et viktig element? Det stilles stadig større krav til dokumentasjon. Hva skal vi bruke all denne dokumentasjonen til? På hvilken måte tar vi et aktivt ansvar for enkeltbarnets utvikling og læring gjennom å reflektere og evaluere eget arbeid? I barnehagen snakker vi om kartlegging, testing, vurdering, evaluering, reflektering og dokumentering. Nå skal dokumentasjonen i tillegg bli pedagogisk. Hvem gjør vi det for? Det vi henger opp i barnehagen er det dokumentasjon på prosesser eller fine bilder av barn? Ved å sette fokus på dokumentasjon ønsker vi en dreining fra dekorasjon og portretter til pedagogisk dokumentasjon. Det vil være fokus på følgende områder: > Refleksjon og evaluering av barnehagenes arbeid > Dokumentasjon for hvem? > Kartleggingsverktøy > Pedagogisk dokumentasjon > Jeg har reflektert, hva nå? > Etiske perspektiv på dokumentasjon Kjennetegn på måloppnåelse > Barnehager som dokumenterer prosesser. > Pedagogisk refleksjon > Barnehager som tar med seg refleksjonen inn i videre arbeid > Barnehager i bevegelse 12 KOMPETANSEPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMPETANSEPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER

8 Evaluering Kompetanseplanen er et viktig tiltak for å nå Asker kommunes mål om økt kompetanse og kvalitet i barnehagene. For å kunne måle en eventuell styrkning på disse områdene er det viktig og starte denne kompetanse- og kvalitetssatsningen med en ståstedsanalyse. Denne spørreundersøkelsen vil sendes samtlige ansatte i kommunale og private barnehager og det er et ønske om at alle tar seg tid til å svare. Hvor er vi i dag, hva er vårt utgangspunkt? Det vil også bli lagt opp til korte evalueringer av hvert kurs, for å få en tilbakemelding på om vi har lykkes med tema, foredragsholdere og organisering. Dette vil være nyttig i planlegging av de neste års organisering og formidlere av tema og satsningsområde. Gjennom brukerundersøkelser kan man kartlegge i hvor stor grad vi som barnehager har greid å formidle til våre brukere hvorvidt de opplever en kvalitets og kompetanseøkning i barnehagene. For de kommunale barnehagene vil også balansert målstyring være et målebarometer. I 2015 vil vi på nytt gjennomføre ståstedsanalysen. Har de ansatt opplevd en satsning på kvalitet og kompetanse? Har vi lykkes med å heve kvaliteten og kompetansen i Asker kommunes barnehager? 14 KOMPETANSEPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMPETANSEPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER

9 Vinner av tegnekonkurranse:!ask fra Åby barnehage foto: Trykket på 100% resirkulert papir. Visjon: Liten og viktigst! > Oppvekst og utdanning

Strategi for kvalitet og kompetanse

Strategi for kvalitet og kompetanse Strategi for kvalitet og kompetanse for barnehagene i Asker kommune Liten og viktigst! Nasjonale føringer Hovedmålene til Stortingsmelding 41: Kvalitet i barnehagen er: Innledning > Sikre likeverdig kvalitet

Detaljer

Kursplan for 2014. for barnehagene i Asker kommune. Liten og viktigst!

Kursplan for 2014. for barnehagene i Asker kommune. Liten og viktigst! Kursplan for 2014 for barnehagene i Asker kommune Liten og viktigst! Som beskrevet i den overordnede kompetanseplan for 2012 2014 er temaet for 2014: Danning mer enn sosial kompetanse? Barnehagens oppgave

Detaljer

Kursplan for 2015 FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE. Liten og viktigst!

Kursplan for 2015 FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE. Liten og viktigst! Kursplan for 2015 FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE Liten og viktigst! SOM BESKREVET I DEN OVERORDNEDE KOMPETANSEPLAN FOR 2012 2015 ER TEMAET FOR 2015: Dokumentasjon eller dekorasjon? Stjeler dokumentasjonskravet

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

Rekrutteringsstrategi for kommunale barnehager i Rælingen kommune

Rekrutteringsstrategi for kommunale barnehager i Rælingen kommune for kommunale barnehager i Rælingen kommune 2014 2017 Vedtatt i kommunestyret 22.10.2014 i sak 14/67 2 Innhold 1. Formål...5 2. Bakgrunn...5 2.1 Sentrale føringer...5 2.2 Lokale føringer...6 3. Status

Detaljer

Årsplan/ Virksomhetsplan. 2010 2014 Sandvika område. Hamang barnehage

Årsplan/ Virksomhetsplan. 2010 2014 Sandvika område. Hamang barnehage Årsplan/ Virksomhetsplan 2010 2014 Sandvika område VIRKSOMHETSPLAN 2010-2014 Alle barnehager er underlagt gjeldende lover og regler. I Sandvika område har barnehagene utarbeidet en felles virksomhetsplan.

Detaljer

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013 Vennskap og deltakelse Bokmål Kompetansesatsing 2013 Vennskap og deltakelse Utdanningsdirektoratet viderefører kompetansesatsingen Vennskap og deltakelse

Detaljer

Stadig bedre. Kvalitetsplan for 2007 2011. Barnehage

Stadig bedre. Kvalitetsplan for 2007 2011. Barnehage Stadig bedre Kvalitetsplan for 2007 2011 Barnehage Forord Nye kvalitetsutviklingsplaner for barnehage, skole og skolefritidsordning skal vise helhet og sammenheng i lærings- og utviklingsarbeidet for barnehage-

Detaljer

Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage

Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage 1 Innholdsfortegnelse Side 3-6 Side 7 Sise 8-9 Side 10-12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Side 21-22 Barnehagens fokusområder Sosial

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage

Kompetanse for framtidens barnehage Strategi Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020 Strategi Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020 4 Forord Barnehagen

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015. - jf. Opplæringslova 13-10

Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015. - jf. Opplæringslova 13-10 Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015 - jf. Opplæringslova 13-10 Forord Med dette legger vi fram Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO for skole- og barnehageåret 2014-15. I årets

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017.

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. 1 Høyt lavt, under og over. Tekst : Lina Holt May Britt Frigstad Melodi: Lina Holt Barnehagen denne hagen på jord Hvor menneskebarna vokser og gror

Detaljer

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 1. PRESENTASJON Søråsteigen barnehage er en av 7 kommunale barnehager i Ås kommune. Vi har alle en felles pedagogisk plattform som utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet i våre

Detaljer

PEDAGOGISK VIRKSOMHETSPLAN FOR GRANDEHAGEN BARNEHAGE AS

PEDAGOGISK VIRKSOMHETSPLAN FOR GRANDEHAGEN BARNEHAGE AS PEDAGOGISK VIRKSOMHETSPLAN FOR GRANDEHAGEN BARNEHAGE AS GJELDENE FRA JANUAR 2013 TIL OG MED JULI 2017 1. Innholdsliste INNLEDNING...3 GRANDEHAGENS VISJON:...3 FORMÅL:...6 BARNEHAGENS INNHOLD:...10 Hvordan

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE BARNEHAGEPLAN FOR SØR-VARANGER KOMMUNE 2008-2012 Grensesprengende barnehager i en grensesprengende kommune Vedtatt i kommunestyret 22.04.08, sak 018/08 Handlingsplanen rulleres hvert

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016. Alle barn er kompetente på å være seg selv!

STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016. Alle barn er kompetente på å være seg selv! STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016 Alle barn er kompetente på å være seg selv! 1 I vår strategiplan finner du: Innledning; barnehagens kvalitetsplattform side 3 Litt fra, ST. meld.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Strai barnehage. Slik vil vi ha det slik gjør vi det Årsplan for 2012 13

Strai barnehage. Slik vil vi ha det slik gjør vi det Årsplan for 2012 13 Slik vil vi ha det slik gjør vi det Årsplan for 2012 13 Strai barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord..3 Nytt formål for barnehagen..4

Detaljer

TORSBERGSKOGEN. SOLKNATTEN Espira Torsbergskogen Årsplan 2014-15

TORSBERGSKOGEN. SOLKNATTEN Espira Torsbergskogen Årsplan 2014-15 TORSBERGSKOGEN SOLKNATTEN Espira Torsbergskogen Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Del 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens plan og vurderingsarbeid...4 Lek - Lek er læring, og læring er

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14 ÅRSPLAN Avdeling Velliveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE Forside. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4

Detaljer

Espira Kløverenga. Årsplan 2015-16 KLØVERENGA SOLKNATTEN

Espira Kløverenga. Årsplan 2015-16 KLØVERENGA SOLKNATTEN Espira Kløverenga KLØVERENGA SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Personalet...4 Del 1 Organisering...4 Barnehagens verdigrunnlag...4 Danning gjennom omsorg, lek og læring...5 Personalutvikling...6

Detaljer

Espira Hovsmarka. Årsplan 2014-15 HOVSMARKA SOLKNATTEN

Espira Hovsmarka. Årsplan 2014-15 HOVSMARKA SOLKNATTEN Espira Hovsmarka HOVSMARKA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Presentasjon av barnehagen...3 Barnehagens verdigrunnlag...4 Organisasjonskart...4 Del 1 Nasjonale føringer...4 Lokale føringer...4

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE FRYDENHAUG. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE FRYDENHAUG. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE FRYDENHAUG www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 Velkommen til SiO Barnehage Frydenhaug Barnehagen en av 11 studentbarnehager, og en del

Detaljer