SKUDE INDUSTRI AS 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKUDE INDUSTRI AS 2014"

Transkript

1 SKUDE INDUSTRI AS 2014

2 GENERELLT Skude Industri AS ble etablert i Skudeneshavn, som mekanisk bedrift for skipsfartsreparasjoner, tidlig på 60 tallet, da under navnet Håkonsen Mekaniske Verksted. Etter mange år med nedgang I skipsaktiviteten, ble fokuset endret mot industri og offshore/subsea markedet. En stadig økende del av våre aktiviteter i dag, (ca.80%) er nå rettet mot offshore og subsea markedet

3 GENERELLT Avdeling ble etablert på Husøy i (tidligere Bjørge Offshore og Grenland MMO) Skude Industri er også plassert på Hydro Aluminium Karmøy fabrikker med et vedlikeholdsteam på menn, avhengig av arbeidsmengden, og på Kårstø på test lab fasiliteter (K-lab). Skude Industri har også åpnet en seksjon for aluminium fabrikasjon (tidligere Sveiseservice). Skude Industri AS har en solid kundeportefølje og rammeavtaler godt inn i fremtiden. Vi har 85 ansatte og er heleid av Solstad Invest as

4 HISTORISKE MILEPÆLER Håkonsen Mekaniske etablert Byttet navn fra Håkonsen Mekaniske til Skude Verft Overtatt av Solstad Invest Fokus endret fra skips vedlikehold / reparasjon til Offshore / subsea markedet Husøy divisjon etablert ISO sertifisert Flyttet til nye lokaler i Skudeneshavn Byttet navn til Skude Industri AS

5 Helse-Miljø-Sikkerhet Denne rapporten gjør rede for de vesentlige miljøbelastningene som oppstår under produksjonsprosessen hos Skude Industri AS, Måloppnåelse mht, egne miljømålsettinger og arbeidet for å sikre miljøansvarlig drift. Skude Industri AS prioriterer arbeidet med helse- miljø og sikkerhet høyt. Vi omfattes av en rekke lover og forskrifter, og myndighetene fører jevnlig tilsyn med oss. Gjennom risikovurderinger treffes tiltak for å forhindre ulykker, og faren for at noe skal skje er liten. Gjennom vårt HMS arbeid prøver vi å få et bedre miljø både innenfor og utenfor bedriften. Vi er overbevist om at de selskapene som satser seriøst på HMS i en vid forstand, vil være vinnere i tiden som kommer. Skude Industri AS vil fortsatt være i fremste rekke på dette området

6 Miljøpolitikk: Skude Industri AS har som mål at virksomheten skal drives uten skade på mennesker og miljø. Med miljøstyringssystem som verktøy, arbeider bedriften for en kontinuerlig forbedring av miljøinnsats. Miljøpolitikken revurderes hvert år ved ledelsens gjennomgang og godkjennes av bedriftens øverste ledelse. Utdrag fra Miljøpolitikken: De gjeldende tillatelser skal overholdes og lover og forskrifter skal etterleves. Helse, Miljø og Sikkerhet skal vektlegges og inngå som en naturlig del både under planlegging og drift. Det skal arbeides kontinuerlig med forbedring av de ulike faktorer som påvirker miljøet vedrørende prosesser, produkter og tjenester. Våre ansatte skal informeres og motiveres i miljøarbeidet, slik at miljøpolitikk og målsettinger blir oppnådd. Våre underentreprenører som arbeider innenfor vårt fabrikkområde skal følge miljøstandarden til Skude Industri AS. Beredskapsplaner utarbeides og vedlikeholdes i samarbeid med offentlige myndigheter for å forebygge og redusere virkningen av utilsiktet utslipp.

7 Miljøforhold Denne rapporten gjør rede for de vesentligste miljøbelastningene som oppstår under produksjonsprosessen. Forbruk av råvarer, energi og vann, samt utslipp til luft og vann, ekstrem støy, avfall og ferdig produkt, er gitt i skjema som utarbeides årlig og som vedlegges rapporten. Forbruk av energi I produksjonshallen for rør benytter vi varmeovn med diesel- fyring til oppvarming om vinteren. Bedriften har installert 1 stk dieselkjel. Brukes kun når det er ekstremt kalt ute. Prøver å begrense bruken. Maskinhallen har vannbåren varme i gulv. Kontorlokaler har oppvarming med elektriske ovner og varmepumper. Avfall / El-forbruk: Skude Industri AS har avtale med underleverandør om å hente avfall som: Spillolje, Tre, Stål, Aluminium, Rustfritt stål, Papir og plast, Spesial avfall (Batterier etc), Elektro-avfall, Organisk avfall.

8 Miljøpolitikk: Denne avtalen skal sikre at alt avfall håndteres etter gjeldende forskrifter. Etter at bedriften startet med kildesortering er avfallssammensetting endret. I tillegg til miljøgevinsten som oppnås ved avfall sortering, er avstand til mottak kort, noe som fører til liten miljøbelastning for transport. Mengden av avfall som er levert, angitt i tonn/liter. Forbruk angitt i kwh Trevirke 20,5t 19,3t 13,6t 28,3t Papp/papir 4,6t 5,1t 3,2t 4,3t Rest 100,7t 62,5t 43,7t 49,4t Plast 0,2t 0,6t 0,2t 0,42t Svartstål 256,1t 215t 192t 119t Rustfritt 3,4t 12t 5,1t 4,1t Aluminium 3,98t 1,3t 2,6t 1,5t Spillolje 41300l 8100l 4400l 8900l Organisk 2,7t 1,2t 1,3t 2,6t Spesial/El.. 6,0t 0,35t 1,1t 1,1t Elektrisitet

9 Skude Industri hadde et aktivt år i Dette viser også igjen i avfallsmengden. Målet for 2014 er å redusere avfallsmengde, i forhold til Men her vil aktivitet og ordretilgang spille en vesentlig rolle for måloppnåelsen. Når det gjelder strømforbruk, har dette økt, da vi nå har til sammen 4 målere, etter sammenslåingen av Skude Verft / Grenland KSI. Utslipp til luft Bedriften har installert vifter/punktavsug m/rensefilter i alle produksjonshallene på verkstedene. Disse blir med jevne mellomrom sjekket slik at disse ikke skal gå tett. Det blir foretatt målinger i hallen av bedriftshelsetjenesten. Det kan i tillegg være noe utslipp av eksos fra slepebåt/skip, samt fra intern transport, som foregår med dieseldrevne kjøretøy. Følgende utslip til luft har Skude Industri AS: Sveiserøyk- Slipestøv- Sandblåsing- Maling Eksos fra transport kjøretøy

10 Utslipp til vann All sanitæravløp er knyttet opp mot kommunalt renseanlegg. Ifb. med dokken, så er det installert en oppsamlings kum for å ta opp evt. oljebestandige stoffer, som skulle komme fra skipet som er blitt dokket. Bedriften har og gått til innkjøp av en beredskapslense som blir lagt ut rundt dokkport hvis et uhell skulle skje. Dette for å hindre at utslipp av olje fra dokken forurenser sjøen. Skude Industri har ikke hatt utslipp av oljesøl fra dokk de 5 siste årene. Utslipp til grunn Bedriften ligger til ved sjøkanten og har ikke hatt utslipp til grunn de siste årene. Ekstern støy Bedriften holder seg innenfor de gjeldende grenser som er gitt for industriområder Bedriften har avtale med Haugaland HMS, som utfører alle målinger av støy både inne i og utenfor produksjonshallene.

11 Skude Industri AS har hatt 2 klager på bråk fra naboer de siste 4 årene. Den ene klagen gikk ut på at tårnkranen ved dokken bråket noe under kjøring. Dette problem er nå ordnet ved at motorrommet er isolert. Den andre klagen var bråk fra avsugsvifte fra produksjonshallen. Dette er ordnet med at viftene ut mot naboene er støyisolert. Bedriften har fått gode tilbakemeldinger fra naboene. Andre opplysninger som gjelder miljøforhold Det er utført modifisering av adm. bygg både innvendig og utvendig bla. med nye vinduer. All elektrisk installasjon ved dokken er fornyet.

12 Helse og Arbeidsmiljø: Sykefravær ,38% 2,62% 6,74% 5,53% 5,76% 6,78% 6,89% Bedriften utfører for tiden en undersøkelse sammen med Haugaland HMS for å se på hva som var årsak til oppgang i sykefraværet de siste 5 årene. Målet for 2014 er å få sykefraværet ned under 5% Skader Bedriften hadde en skade med fravær i Dette er den første fraværsskade siden januar Målet for 2014 er 0 fraværsskader. Sikkerhet. Et viktig element i sikkerhetsarbeid er risikovurderinger, som danner grunnlag for handlingsplaner og risikoreduserende tiltak.

13 Ledelsen ved Skude Industri AS har i samarbeid med ansatte utarbeidet risikovurderinger på alt utstyr som kan medføre risiko. Risikovurderingene revideres med jevne mellomrom, og ved større endringer og utvidelser. Det er ikke funnet forhold med høy risiko. Brann I løpet av de 5 siste årene har det ikke vært tilløp til brann på anleggene. Bedriften utfører brannøvelser iht. handlingsplan. Har faste mønstringsplasser ved evakuering. Bedriften har egen beredskapsplan med varsling både på brann og førstehjelp. Bedriften har egne røykdykkere. Bedriften har avtale med eksternt firma, Haugaland Brannsikring, om å utføre årlig kontroll av alt beredskapsutstyr på anleggene. Revisjoner og klager Bedriften revideres med jevne mellomrom av offentlige tilsynsmyndigheter som KLIF, Arbeidstilsynet og Brannvesen

14 Miljømål for periode 2014 Miljørapporten skal være fast agenda på drifts- og ledelsesmøter. Dette for å ha fokus på miljø, helse og sikkerhet ved vår bedrift, og hele tiden arbeide for å bli bedre. Miljø og HMS skal ha første prioritet på alle info. møter med produksjonen. Fokus på gjenvinning og resirkulering av metaller. Vi skal oppnå våre mål gjennom samarbeid både internt i konsernet, og eksternt. Kommunikasjon skal være preget av åpenhet og gjensidig respekt for hverandre.

15 MARKEDSOMRÅDER Skude Industri leverer alle typer fabrikasjon for offshore,subsea, maritim og landbasert industri. Lang tradisjon for skipsreparasjoner og vedlikehold, og en lang merittliste i å utføre konstruksjonstjenester til olje- og gassindustrien og utføre vedlikehold / modifikasjoner for landbasert industri. Kompetanse og erfaring i å levere følgende fabrikasjonstjenester. Moduler / skids Stålkonstruksjoner, subsea og topside Aluminium Subsea spoler PLET, PLEM & Riser Bases Rørsystemer Trykktesting Cladding / maskinering av caps / flenser Tørr dokking fasiliteter Overflatebehandling Skips klassifiseringer Skude Industri s produksjonsanlegg er lokalisert på Steiningsholmen i Skudeneshavn, og Husøy på nord/øst siden av Karmøy. Begge steder med tilgang til sjø og med utmerkede kaianlegg.

16 CERTIFICATES

17 CERTIFICATES

18 SKUDENESHAVN FACILITIES Outdoor area: m² Produksjonshall rør: 3 Produksjonshall struktur: 4 Produksjonshall aluminium: 1 Malingshall: 1 Sandblåsingshall: 1 Test hall: 1 Tørrdokk: 93 m x 15 m x 4,7 m m/krane kapasitet: 13 MT Traverskrane: 1 x 90 MT (hall dimmensjon 40x40x20 m) Traverskrane 2 x 25 MT (hall dimmensjon 60 x 20x 10 m) CNC-styrt brennerbord CNC-styrd sag Automatisk sveiserobot / maskin

19 FASILITETER SKUDENESHAVN

20 FASILITETER SKUDENESHAVN Administration Assembly Hall Aluminium & White Piping White Prod. Hall Structures Carbon Piping Mech Testing Dry Dock

21 FASILITETER SKUDENESHAVN Assembly hall 90 tons overhead crane Adminstration Quay water, depth 6 m Surface treatm.hall

22 AVDELING HUSØY Totalt areal til disp: 11000m ² Fabrikasjonsfasiliteter: 2500m ² Eget avsnitt hvite materialer: 324m ² Sveiseprosedyre arkiv med over 200 forskjellige sveiseprosedyrer Dypvannskai: 120m 20T Traverskran CNC operert skjærebord CNC operert sag Automatiske sveisemaskiner 20 ansatte

23 HUSØY HAVN SETT MOT VEST

24 HUSØY HAVN SETT MOT NORD

25 KUNDER Statoil BP Norge Aibel GE Oil & Gas Technip Norge FMC Aker Solutions Deepocean Compocean Marine Aluminium Semco Maritime Deepwell Hydro Aluminium

26 UTVALG AV PRODKTER

27 UTVALG AV PRODKTER

28 UTVALG AV PRODKTER

29 KONTAKTINFORMASJON Samson Wiig/ acting managing director Tlf.: Tore Steinsland / Technical manager Tlf.: Postal address: Skude Industri AS Postboks Skudeneshavn Web:

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, HMS Av: Evy Johannessen Kand.nr. 22 Astrid Låte Kand.nr. 43 Haugesund Våren

Detaljer

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang God jul & godt nytt år! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Når denne utgaven av On Site leses, er solen i ferd med å snu og vi går mot lysere tider. Om

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport

Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport 2012 2013 Innhold Ansvarlig utgiver Aspelin Ramm Eiendom AS Maridalsveien 13E Postboks 389 Sentrum 0102 Oslo Telefon:

Detaljer

Årsrapport 2010. K v a l i t e t K u n n s k a p T i l l i t. Vi setter grønne spor for fremtiden

Årsrapport 2010. K v a l i t e t K u n n s k a p T i l l i t. Vi setter grønne spor for fremtiden Årsrapport 2010 K v a l i t e t K u n n s k a p T i l l i t Vi setter grønne spor for fremtiden 2 Innhold Direktøren 3 Styret 4 Samfunnsansvar 5 Mangfoldige FREVAR 7 Energigjenvinning 9 Avfallshåndtering

Detaljer

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Denne veilederen er laget for å motivere ledere og

Detaljer

SFTs tilsyn i 2001 TA-1874/2002 ISBN 82-7655-212-9

SFTs tilsyn i 2001 TA-1874/2002 ISBN 82-7655-212-9 TA-1874/2002 ISBN 82-7655-212-9 Innhold Side Sammendrag 3 1. Kontroll i 2001 4 1.1 Kontrollvolum 4 1.2 Hensikt og prioriteringer 4 1.2.1 Hensikt 4 1.2.2 Prioriteringer 4 1.3 Resultater 5 1.3.1 Virksomheter

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport FOTO FREDRIK MYHRE OG GLENN RØKEBERG Innhold for arv og miljø dialog og åpenhet kollektiv drivkraft miljøvennlig jernbanedrift 46-50 51-53 54-58 59-65 motiverte medarbeidere sikker reise etiske normer

Detaljer

Stasjonær energibruk i bygg

Stasjonær energibruk i bygg Stasjonær energibruk i bygg Status Fredrikstad kommune gjennomførte i 2008 et klimaregnskap for kommunen som bedrift. Dette viste at størsteparten av CO 2 forbruket kom i fra stasjonær energi. Ca. 84 %

Detaljer

2012/2013. Å skape noe med omtanke Miljøredegjørelse for Stibo Graphic

2012/2013. Å skape noe med omtanke Miljøredegjørelse for Stibo Graphic 2012/2013 Å skape noe med omtanke Miljøredegjørelse for Stibo Graphic 2 leder Som en av Europas ledende produsenter av magasiner, reklametrykksaker og kataloger har Stibo Graphic skarpt fokus på miljøbelastningen

Detaljer

NYTT FRA NOVATEK MARS 2015 26 ÅR 1989 2015. Medlem av:

NYTT FRA NOVATEK MARS 2015 26 ÅR 1989 2015. Medlem av: NYTT FRA NOVATEK MARS 2015 26 ÅR 1989 2015 Medlem av: Vår målsetting er å bygge langsiktige relasjoner til våre kunder og samarbeidspartnere. Vi satser på personlig service og stor faglig kompetanse og

Detaljer

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften)

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Innledning Alle som eier, driver, leier eller på annen måte påvirker miljørisiko for tanker som inneholder farlige kjemikalier

Detaljer

Kom i gang Kvalitetsforbedring i praksis

Kom i gang Kvalitetsforbedring i praksis Kom i gang Kvalitetsforbedring i praksis Redaktør: Ada Schreiner Skriftserie for leger: Utdanning og kvalitetsutvikling KOM I GANG Kvalitetsforbedring i praksis Oslo, 2004 FORORD «Det viktigste er å ikke

Detaljer

Miljørapport. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus. Grøn stat

Miljørapport. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus. Grøn stat HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2009 Grøn stat Innføring av Grønn stat er et pålegg fra Miljøverndepartementet om å innføre enkel miljøledelse i alle statlige virksomheter, også

Detaljer

Omsetning av avfallsressurser. via internett. Spørreundersøkelse. om interesse i Østfold. Knut Magne Furuheim. Hanne L. Raadal. Ingunn S.

Omsetning av avfallsressurser. via internett. Spørreundersøkelse. om interesse i Østfold. Knut Magne Furuheim. Hanne L. Raadal. Ingunn S. Omsetning av avfallsressurser via internett Spørreundersøkelse om interesse i Østfold av Knut Magne Furuheim Hanne L. Raadal Ingunn S. Modahl Stiftelsen Østfoldforskning Mars 1999 OR.09.99 RAPPORTFORSIDE

Detaljer

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Veiledning om lakkblanderom

Veiledning om lakkblanderom Veiledning om lakkblanderom Veiledningen gir en oversikt over de reglene som gjelder for et lakkblanderom og i noen utstrekning hvordan reglene skal tolkes Norges Bilbransjeforbund Januar 2000 Noen av

Detaljer

Veiledning om biogassanlegg

Veiledning om biogassanlegg Veiledning om biogassanlegg Utarbeidet av Direktoratet for brann- og eksposjonsvern (DBE) i august 1998. Veiledningen foreligger pr 01.01.00 kun i elektronisk form. Veiledning om biogassanlegg 1 Innhold

Detaljer

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og

Detaljer

En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge

En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge Innhold Innledning Leder: En god nabo og et friskere norge St.meld. nr. 10 (2008-2009): Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 1: Introduksjon

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 1: Introduksjon Tema Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg Modul 1: Introduksjon Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2007 ISBN: 978-82-7768-109-2 Forsidefoto: Berit Roald, Scanpix

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Går så det gnistrer. Aktuell. Eikefjord Mekaniske Verksted AS: Måler krefter med de store

Går så det gnistrer. Aktuell. Eikefjord Mekaniske Verksted AS: Måler krefter med de store Nr. 3 Desember 2010 1. årgang Magasin for næringslivet i Rogaland og Hordaland Opplag 30.000 Eikefjord Mekaniske Verksted AS: Foto: David E. Antonsen. Går så det gnistrer Måler krefter med de store I høst

Detaljer

Hvordan kan en drikk bidra til en mer bærekraftig fremtid?

Hvordan kan en drikk bidra til en mer bærekraftig fremtid? Hvordan kan en drikk bidra til en mer bærekraftig fremtid? Miljø- og samfunnsrapport 2011 2012 Innholdsfortegnelse Introduksjon 4 Virksomheten vår 5 Strategi og styring 6 Vår verdikjede 7 Våre produkter

Detaljer