Protokoll Årsmøte Troglodytt 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll Årsmøte Troglodytt 2012"

Transkript

1 Protokoll Årsmøte Troglodytt 2012 Oppmøtt: 22 personer: - Francis Paulin - Hallgeir Revhaig - Stein-Erik Lauritzen - Birgit Stav - Sverre Aksnes - Geir Winsrygg - Tore Langekjend - Hallvard Winterseth - Roy Fagermoen - Edel Trengen Apeland - Svein Apeland - Christian Svebakk-Johansen - Harry Vegard Nilsen - Veronika Wang - Eivind Østbye - Kjartand Østbye - Torbjørn Nilssen - Mona Stidahl - Andre T. Strand - Hans Henrik Bergan - Arne Bergan - Tor Lindseth Møtet startes 12:15 Andre Strand velges enstemmig til ordstyrer: Francis Paulin velges enstemmig til referent. Tor Lindseth og Kjartand Østybye velges enstemmig til tellekorps. Eivind Østbye og Hallvard Winterseth velges entemmig til Prokollunderskrivere. Pause fra 12:23 12:41 Det er kontrollert at alle oppmøtte er stemmeberettiget. Årsberetningen for 2012 leses av Harry Vegard Nilsen. - Det korrigeres at Ingen styremedlenmmer meldte seg ut av foreningen, men at to styremedlemmer meldte seg ut av styret på grunn av uenighetene innad i styret. - Det presiseres at foreningens totale medlemsmasse pålyder 56 medlemmer.

2 Regnskapet for 2012 presenteres av Hallgeir Revhaug. Kommentar av Stein Erik Lauritzen: Forening har god økonomi, og foreningen kan med fordel sponse, for å promotere medlemsøkning ble sagt i Velfjord, Hallgeir Revhaug kommenterer at mye penger på konto ikke er det samme som en god økonomi. Roy Fagermoen: Spørs om regnskapet er revidert. Hallgeir Revhaug svarer at det ikke er revidert, på grunn av at det er så oversiktlig. Kommer med forslag om at regnskapet kunne revideres av en tredje person. Stein Erik Lauritzen: Synes man burde ha en revisjon for å «sette strek». Geir Winsrygg: Poengterer hvor dyrt det er med en revisjon, foreslår at Stein Erik ser gjennom regnskapet. Hallvard: Foreslår at regnskapet revideres av tredjepart internt i foreningen, slik som i andre foreninger. Roy Fagermoen: Presiserer at dette kommer opp i senere sak på agendaen. Regnskapet godkjennes ved enstemmig vedtak. Medlemskontigent: Kontingent forblir uendret enstemmig vedtatt. Budsjett: Det nye styret får i oppgave å forme budsjett innen to måneder 21 for, 1 mot. Geir Winsrygg: Poengterer at det er vanskelig å budsjettere, i forbindelse med trykking av årbøker ref innkommet sak 3, punkt 4. Organisasjonsplan: Åpen avstemning er vedtatt. - 1) Redaktør, webmaster og materialforvalter kan fritas fra styret: Enstemmig vedtatt - 2) Styret velger redaktør, webmaster og materialforvalter: Enstemmig vedtatt - 3-1) Leder skal ha presseansvar i foreningens regi: Vedtatt 17 for, 5 mot ) Styret oppretter en presseansvarlig etter hvert årsmøte: - Utgår som følge av vedtak av forrige punkt. Geir Winsrygg kommenterer: Leser fra mail, og blir avbrutt. Hallgeir Revhaug mener at saker ikke bør sendes inn anonymt. Mona Stidahl poengterer at man bør kunne profilere foreningen i mindre saker/positiv omtale. Lindseth: Stiller spørsmål ved om man setter munnkurv på medlemsmassen? Stav: Vanlig at presseansvarlig har styret bak seg. Hallgeir: Presseansvarlig vil måtte forsvare det andre medlemmet uttrykker i media. Mona støtter tanken om at leder uttaler seg på vegne av troglodytt. Lauritzen: Poenget er at det er en person som uttaler seg på vegne av foreningen, med konsesus i styret.

3 Innkommen sak 1: Geir Winsrygg forteller om Velfjord, at det er mye for alle og at vi har lokale bekjente som kan bistå i foreningens aktiviteter. Stav poengterer at det er lurt å legge opp til aktiviteter som genererer inntekter. Nilsen poengterer at det kanskje ikke er tiden å planlegge Velfjord-dager nå, siden det er mye som må ryddes opp i. Revhaug foreslår å stemme over forslag en, og/eller stemme om å utsette dette punktet til neste års generalforsamling. Geir poengterer at troglodytt ikke vil ha økonomiske forpliktelser til Velfjord-dagene, men at det kan være et arrangement som man deltar frivillig på, som er i foreningens regi. Vedtak: 7 stemmer for, 4 stemmer blankt, 11 stemmer mot. Ikke vedtatt. Innkommen sak 2: Det diskuteres om styret, i vedtektenes eksisterende form, kan ekskludere medlemmer på grunn av brudd på vedtekter. Mona: Styret bør ikke ha mulighet for å ekskludere medlemmer. Lindseth: Enig med Stidahl eventuell ekskludering bør bestemmer på generalforsamling. Vi stemmer over at vi stryker «av styret eller generalforsamling» i 3 i foreningens vedtekter: Enstemmig vedtatt. Vi stemmer over at resterende ny tekst inkluderes i vedtektene: Geir poengterer at underverden.com drives privat, og at det ikke vil sensureres der på vegne av Troglodytt. Francis Paulin poengterer at ordlyden i teksten innebærer at det gjelder samtlige sosiale medier der en eller flere medlemmer i troglodytt opptrer. Ikke vedtatt: 8 stemmer for, 11 stemmer mot, 3 blanke stemmer. Vi stemmer over å stryke «eller bortvises fra foreningen lokaler» fra 3 i foreningens vedtekter: Ny tekst pålyder: «Gjør et medlem seg skyldig i brudd på vedtekter og regler, kan vedkommende av generalforsamling ekskluderes fra foreningen»: Enstemmig vedtatt. Vi stemmer over ny tekst i 7 i foreningens vedtekter: 17 stemmer mot, 4 stemmer for, en blank stemme. Forslag til ny paragraf vedrørende revisjon. Enstemmig vedtak om intern revisjon. Hallgeir Revhaug sier at årsmøtet må velge en intern revisor. Det stemmes om å ta inn i vedtektene at regnskapet skal revideres før hvert årsmøte: Vedtatt: 21 stemmer for, en blank Innkommen sak 3: - 1) Ikke vedtatt: 14 stemmer mot, en blankt stemme, 7 stemmer for. - 2) Ikke vedtatt: 15 stemmer mot, 6 stemmer for, en blank stemme: Ikke vedtatt. - 3) Faller bort, da det ikke er definert hva en troglodytt-tur er.

4 - 3) Geir: Årbok som kommer ut i 20xx er for 20xx-1. Vil være «snodig» for medlemmer som melder seg inn tidlig i året, men må bli slik på grunn av budsjettering. - Stein Erik Lauritzen: Foreningen er liten og trenger å vokse. Årboka er det eneste som medlemmer får tilbake - en kontant belønning for medlemskap. - Hallgeir Revhaug: Hvis man forespeiler nye medlemmer «ikke reelle goder», blir folk skuffet. I dag sponser Trogldytt allerede årbok til halv pris for nye medlemmer. - Francis Paulin: Skal man bestille opplag som er mye større enn nåværende behov, i «tilfelle»? - Ikke vedtatt: 14 stemmer for, 6 stemmer mot, to blanke stemmer. Innkommen sak 4: Stein Erik Lauritzen: hva med åndsverk tegning, fotografier. Geir Winsrygg: I Sauda ble vi leid inn av Vegvesenet, slik at dataene vi innsamlet tilhører dem. Stein-Erik Lauritzen: Data som er publisert, er i offentlig domene, og kan fritt brukes av alle. Ikke vedtatt: 2 stemmer for, 20 stemmer mot. Innkommen sak 5: Stein Erik Lauritzen: Synes ikke at en skal være avhengig av privat forum. Forslag til lukket gruppe på FaceBook der betalende medlemmer slippes inn. Vedtatt: 8 stemmer for, 12 stemmer mot, 2 blanke stemmer. Forslag 6: Geir: Hele grunnlaget til bråket bunner ut i bråk som har vært. Dersom det ikke diskutere, vil det ikke bli ro i fremtiden. Har ikke interesse av å sitte i styret, da jeg har vært en del av konflikten. Mener at punkt 6 burde være under punkt 8. Hallgeir Revhaug: Det står «medlemme mener». Hvem er dette? Svar: Medlemmene som stemmer. Sverre Aksnes: Mener at det er en grei måte å avslutte saken på fjerne styret og starte på nytt. Winsrygg: skjønner Aksnes sitt argument. Når man leser «ekskluderingsforslagene som er kommet inn» ser man at det er argumentert usaklig. Saken må behandles, og at det ikke vil komme ro i foreningen uten behandling? Hallvard: Ikke medlem i foreningen for å høre på gamle krangler. Hallgeir: Forslaget er greit, med ett forbehold: Det må stilles mistillit mot styremedlemmer som ikke er på valg. Hallvard Winterseth: Hele punktet kan tolkes som mistillit mot hele styret. Roy Fagermoen: Det er nåværende årsmøte som gjelder, og er foreningens øverste organ. Geir Winsrygg leser fra mail vedrørende tråden i på Underverden. Føler at han er blitt angrepet på underverden, og ikke vil få mulighet for å forsvare seg selv dersom punkt seks vedtas.

5 Winterseth: Gjentar at det stilles mistillit til HELE styret, og ser ikke problemet med å kaste hele styret. Svebakk-Johansen: Synes mistillit er i sterkeste laget, og at man kanskje kunne bedt styremedlemmer om å gå frivillig istedenfor. Stein-Erik Lauritzen: Geir kan få presentere sin sak som et eget punkt etterpå. Lindseth: Synes det er veldig spesielt at saken forsøkes tiet ned. På godt norsk, en «hofftakling». Vedtatt: 11 stemmer for, 9 stemmer mot, 2 blanke stemmer. Øvrige saker har utspring i denne konflikten og vil ikke behandles, ettersom forslag 6 ble vedtatt. Interimstyre velges: - Leder: Hallvard Winterseth - Sekretær: Sverre Aksnes - 1. styremedlem: Jan Odvar Nielsen - 2. styremedlem: Roy Fagermoen - Vara: Francis Dougherty Paulin Enstemmig vedtatt.

6 From: eivindoe Date: 2013/5/11 Subject: Re: Protokoll til underskrivelse To: Francis Paulin Hei tilbake, Har du helt glemt meg med hensyn til rapporten fra Troglodyttmøtet/protokollen som skulle underskrives? Jeg har fortsatt adressen: Ringeriksveien 580, 3410 Sylling. Ha en god dag, beste hilsen Eivind On :46, Francis Paulin wrote: Hei igjen Eivind, Hva er postadressen du ønsker protokollen sendt til? Mvh Francis Paulin 2013/4/30 Francis Paulin Hei Eivind, Jeg sender protokollen i slutten av uka. Jeg er ikke på jobb de neste tre dagene, og har ikke skriver hjemme som fungerer. Mvh Francis Paulin 2013/4/28 eivindoe Hei, og takk for sist. Siden jeg ble valgt til å underskrive protokollen fra årsmøtet på Langebru, ser jeg frem til å få oversendt referatet fra deg slik at jeg får satt min underskrift under det. Ha en god dag, beste hilsen Eivind Østbye

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 Roy Bjørkå Fagermoen From: Stein-Erik Lauritzen Sent: 23. mai :24 To: Roy Bjørkå Fagermoen; 'Jan O. Nielsen'; Subject: Troglodytt: Nye medlemmer og utgivelse av årboka Til Styret i Troglodytt Jeg går ut fra at Årboka fortsatt skal utgis, og da må vi f. eks. få inn stoff. Årboka er foreningens viktigste flaggskip og det er den som skaffer oss medlemmer ut over en engere krets. For å få til dette må foreningen ha en uavhengig kommunikasjonskanal som fungerer. Jeg foreslår derfor at vi gjør slik som bl.a. Salten Grotteklubb og Rana Grotteklubb har gjort, å opprette en facebook-side til foreningen - Francis har jo allerede gjort en side der som ligger ubrukt. Den kan evt reguleres slik at bare medlemmer har adgang. Jeg anbefaler å ta en titt på facebook-sidene til de andre klubbene for ideer. Jeg har fått endel henvendelser fra folk som vil melde seg inn i Troglodytt, men som ikke har noe kontonummer eller annen info å holde seg til. Jeg vil også tro at mange har behov for å vite om de ER medlemmer. Dette kan også lett ordnes på en facebook-side. Årbokas utgivelse: 1) Medlemmer som har stoff til årboka må sende det inn. Redaksjonsprosessen er tidkrevende. 2) Jeg må få tilsendt signert referat fra årsmøte snarest mulig. 3) Vi må diskutere en økonomisk ramme for trykningsutgiftene. 4) Det har vært en del problemer (forsinkelser) med utsendelsen av årboka, både til medlemmer og til eksterne abonnenter. Dette har sin grunn i at regnskap (medlemskap og adresselister), utsendelse og redaksjon har befunnet seg på tre forskjellige geografiske steder. Det er mest praktisk at opplaget fysisk befinner seg i redaksjonen og at vi herfra også tar ansvaret med utsendelsen til medlemmer og abbonenter i tide. Vi har god kapasitet til det herfra. 5) Jeg ber derfor om å få oversendt restopplagene av de to årbøkene som er kommet ut og at det lages en ordning med økonomisk fullmakt til trykking og utsendelse, se punkt 3 over. Stein-Erik 1

17 Roy Bjørkå Fagermoen From: Sent: 26. mai :50 To: Geir Loe Winsrygg Cc: Roy Bjørkå Fagermoen; Francis; Subject: Re: Hva skjer rundt Troglodytt. Hei Geir Interimsstyret har nå hatt sitt første møte etter en del mail korrespondanse, vi jobber videre med å få frem saken som en avart av det vi har pratet om på telefon tidligere. Du vil bli kontaktet nærmere de neste ukene. Årsmøte protokollen kan sendes deg straks den er ferdig signert. mvh Hallvard Hei. Nå begynner jeg å bli noe utålmodig i påvente av at det skal skje noe i interim styret. Etter det ødeleggende årsmøtet hvor det ble lovet at saken i sin helhet skulle behandles, sitter nå nesten halvparten av medlemsmassen og føler seg lurt. Denne lovnaden ble gitt for at begge sider skulle enes om en dato for årsmøte. Dette var noe vi umiddelbart stilte oss bak, da vi kun ønsket å få avsluttet bråket ved å få det behandlet en gang for alle. Vi stilte oss bak dette forslaget ikke bare på vegne av oss to, men også for de medlemmene som ønsket saken behandlet. Denne lovnaden ble overhodet ikke holdt fra de personer som stod bak den, dette til tross for telefonsamtale hvor sakslisten ble påpekt og hva som kunne hende. Etter årsmøtet hadde jeg en lang telefonsamtale med Hallvard, hvor jeg og mange flere ble bedt om å vente med utmeldelse fra foreningen, da det skulle forsøkes å rydde opp i hva som hadde hendt. Hva skjer med dette? Er det noe som skjer i det hele tatt? Jeg får hele tiden henvendelser på om det skjer noe, om de bare skal melde seg ut eller hva som skjer Jeg har ikke engang fått kopi av årsmøterefferatet. 1

18 Bruddet på den lovnaden som ble gitt for årsmøtet, er på vei eller har ødelagt en velfungerende forening. Er det ikke på tide å forsøke å redde denne? Det burde allerede ha vært arrangert turer og kurs i foreningens regi, men de som kunne gjort dette sitter nå på gjerdet og venter for å se hvordan ansikt foreningen ønsker å vise utad til sine medlemmer. Det kom jo klart frem på årsmøtet at Stein Erik ikke ønsket å få belyst saken hvor han startet bråket, hvorfor det tro? Dessverre så har han en historikk som nettopp går på dette innen foreninger og personer i grottemiljøet. Han beviste jo også hvordan han driver ved å få fire ukjente personer med på årsmøtet, hvor de betalte kontingenten og stemte det han ønsket. Dette viste vi kom til å skje, siden han kjempet så hardt for denne datoen, selv om de i utgangspunktet benyttet et flertall som var av ikke betalende styremedlemmer Det hadde ikke vært noe problem for undertegnede i å samle mange som kunne møtt opp, betalt kontingenten for så å stemme for det jeg sa, men slik er ikke jeg. Ikke hadde det vært rettferdig ovenfor foreningens medlemmer heller. Da går jeg heller med hodet hevet og kan si jeg kjempet ærlig Men nå etter at lovnaden ble fullstendig oversett, og dere fikk trumfet mellom deres saksliste, har ikke bare gitt Stein Erik mulighet til fortsatt å sitte i styret, men også til å kuppe hele foreningen. Noe han også foreslo vi skulle gjøre med NGF, men som vi alle andre stemte ned. Dette er en sjanse han kommer til å benytte seg av ved første anledning, så tenk dere godt om før dere innkaller til generalforsamling/årsmøte Dette er helt tragisk gjort av noen som mener de arbeider for foreningen. Det var Hallgeir og meg som jobbet for å starte foreningen, det var vi som fikk den startet, og det har vært vi som har stått på for å få foreningen dit den var før årsmøtet. For så å bli lurt med feilaktige lovnader. Unnskyld utrykket! Men vi føler oss Rævkjørt og lurt.. Er det noen som snart kan komme opp med en løsning? og holde hva de har lovet? Vennlig hilsen Geir Loe Winsrygg T.W Nett & Data AS Mob

19 Roy Bjørkå Fagermoen From: Francis Paulin Sent: 3. juni :02 To: Stein-Erik Lauritzen Cc: Jan O Nielsen; Roy Bjørkå Fagermoen; hallvard Winterseth Subject: Svar på henvendelse til styret i Troglodytt Hei Stein-Erik, Denne e-posten er et svar til din e-post til styret den 23. mai. Interimstyrets primæroppgave er å få et nytt styre på plass. Interimstyret har derfor besluttet at alt arbeid med årboka settes på vent, frem til det foreligger et nytt ordinært styre. Det er veldig hyggelig at du har fått henvendelser fra folk som ønsker å melde seg inn i Troglodytt. Det er fint om du henviser dem til Hallvard Winterseth for innmelding til foreningen. Mvh Francis Paulin, på vegne av interimstyret i Troglodytt 1

20 Jan O Nielsen Sausvatn 8960 Hommelstø Mob: Epost: Dato: 16. juni 2013 Interimsstyret i Troglodytt Kopi: neste ekstraordinære årsmøtet, samt et vedlegg til protokollen. Kopi: Troglodytt-tråden på Underverden. Kopi: Stein-Erik Lauritsen og Geir Winsrygg Jeg vil med dette informere om at jeg føler meg nødt til å trekke med ut av interimsstyret med øyeblikkelig virkning. Jeg sender her en kort begrunnelse til leder Hallvard Winterseth, hvorpå jeg selvfølgelig antar det resterende styret også straks orienteres. Begrunnelse: J eg har mottatt et brev fra Stein-Erik Lauritsen nylig, som er den ene parten i konflikten som har herjet Troglodytt på verste vis i vinter. Innholdet i brevet, som er konfidensielt, medfører at et videre arbeide i interimsstyret for min del blir umuliggjort av private og familiære årsaker. Når i tillegg interimsstyrets muntlige forslag til Lauritsen hvordan konflikten kunne legges brakk, gjennom en kort og likevel opplysende behandling, uten diskusjon eller vedtak i et ekstraordinært årsmøte ble avvist, anser jeg at muligheten for å bringe ro i foreningen er umuliggjort. Da en av partene har akseptert forslaget som ville skape ro, mens den andre ikke ønsker denne løsningen, kommer jeg som interimsstyremedlem opp i et håpløst forhold med en lojalitetskonflikt på mange plan som jeg ikke ønsker. Sannsynligvis bringer dette også konflikten inn på en vei hvor mange medlemmer i Troglodytt blir avkrevd en stemme /støtte til en av partene veien videre for foreningen vil kunne bli en sekterisk vei, isteden for en fredfull vei med alle medlemmer i behold. Jeg ønsker å takke for tilliten fra årsmøtet, og beklager at jeg ikke makter å fullføre vervet. Jan O Nielsen

21 Jan O Nielsen Sausvatn 8960 Hommelstø Mobil: Epost: Dato: 16. juni 2013 kl. 18:30 Interimsstyret i Troglodytt v/leder Hallvard Winterseth Kopi: Stein-Erik Lauritsen og Geir Winsrygg Utmeldelse av Troglodytt Jeg vil med dette meddele at jeg melder meg ut av Troglodytt med øyeblikkelig virkning. Jeg vil kort komme med en begrunnelse. Jeg ønsker også som medlem nå (inntil formell bekreftelse har kommet om utmeldelse er jeg medlem) å be om å få dette brevet protokollført som vedlegg til protokollen på det kommende ekstraordinære årsmøtet på forhånd hjertelig takk. Jeg vil også legge dette ut på Underverden.com sin Troglodytt-tråd da det angår en konflikt som har filleristet forening siste året. Det utstyret jeg er i besittelse av som tilhører Troglodytt, vil bli overbrakt ved første høve, eller etter hvordan interimsstyret ønsker det. Begrunnelse: Å være medlem av Troglodytt har vært en utsøkt fornøyelse. Så mange nerder på grotter, så mange personligheter, så flotte medlemmer med så underlig humor, tror jeg det er få foreninger som vi kan sammenlignes med! Takk for alle turer, besøk, MANGE telefonsamtaler og ikke minst den enorme kunnskapsmengden jeg har fått ta del i fantastisk. Medlemskapet har gitt meg et rikere liv og mange venner! MEN; i dag er ikke det å være medlem av Troglodytt lengre noen utsøkt fornøyelse. Jeg gruer meg hver dag til å se om den ødeleggende konflikten har avstedkommet enda noen høyere gjengecentimeter på stridsskruen. Det kreves at jeg skal ta standpunkt i en sak som i utgangspunktet dreier seg om tilstand mellom to av mine venner. At jeg skal avkreves et lojalitskrav i denne saken, som angår en svært liten del av det vennskapsforhold jeg har, anser jeg som utidig. Jeg vil kort gi mitt syn på konflikten, slik jeg tror mange opplever den muligens likevel ikke partene: Da forespørselen fra Geir Winsrygg kom til styret om hvorvidt Troglodytt burde delta i en anmeldelse av et forhold rundt gruvetyverisaken, syntes jeg oppriktig dette var formålstjenlig å gjøre. Begrunnelsen er at Troglodytt som forening nettopp burde stå fremst når det gjelder å få politiet til å etterforske mulige lovbrudd på offentlig geologi- og gruvehistorie, også selv om det kunne herske tvil om holdbarheten i saken. Heldigvis kan vi i Norge be politiet etterforske saker gjennom anmeldelser,

22 også der vi ikke sitter med egne bevis. Jeg mener likevel det er fullstendig legitimt også å mene at Troglodytt som forening prinsipielt ikke burde anmelde noe som helst. Stein-Erik Lauritsen ønsket ikke at foreningen skulle gjøre dette. Det er han i sin fulle rett til å mene, og sannsynlig ville det stoppet med dette. Likevel startet begrunnelsen en konflikt da han stilte spørsmål ved Geir Winsrygg`s integritet både i denne saken og i andre saker. Kjære Stein-Erik; slikt gjør man ikke. Derfra tok konflikten helt av, og begynte å skade Troglodytt som forening på et vis som aldri skulle oppstått. Harde ord, beskyldninger og formuleringer kom, og alt ble giftig. I slike saker er jeg av den oppfatning at det er partenes ansvar å unngå å skade foreningen. Det kunne skjedd ved en unnskyldning, og en omformulering. Dermed ville saken sannsynligvis vært ute av verden. Også et årsmøte kunne i verste fall tvunget gjennom i ro av saken. Så skjedde ikke. Før årets årsmøte lovet begge parter å bringe saken frem for opplysning og behandling. Dette ble ikke holdt av en av partene, hvorpå flertallet avviste dette tross lovnaden. Dette utgjorde enda et skadelig aspekt som umuliggjør ro i foreningen. Når en av partene heller ikke nå ønsker å løse denne skadelige konflikten, men tvert i mot anser seg som ferdig med saken, på tross av at mange medlemmer ikke er enige i dette, er min tid i foreningen ute. I min tid i foreninger er dette den skammeligste saken jeg noen gang har vært ute for hvor voksne mennesker skaper seg så stor at man ikke makter å gjøre seg liten nok til gjøre det som skal til for å bringe ro. Jeg takker for meg nå. Som logistikkansvarlig i området Velfjord/Brønnøy ønsker jeg nå ikke lengre å bidra til Troglodytt fremover. All konferering med grunneiere, hytteleie, koordinatpunkter av grotter samt fremvisning av grotter er slutt fra min side. Jeg beklager sterkt at dette endte slik. Med vennlig hilsen Jan O. Nielsen

23 Roy Bjørkå Fagermoen From: Sent: 17. juni :48 To: Roy Bjørkå Fagermoen; sverre aksnes; Francis Subject: Svar til SEL Attachments: svar sel.odt; svar sel.doc Svar til sel i vedlegg. Hans spørsmål osv under. Vær venlig og men noe om dette alle sammen Opprinnelig melding Emne: Til Interrimstyret- om bruk av internettforum Fra: "Stein-Erik Lauritzen" Dato: søn, juni 16, 2013, 17:37 Til: "Sverre Aksnes" Beklager ufullstendig e-postliste - jeg er i utlandet. Like etter at jeg for en del uker siden henvendte meg til styret om årbok, etc, fikk jeg en e-post fra Jan Odvar Nielsen hvor han opplyste meg om at underverden.com var åpnet som kommunikasjonskanal for Troglodytt. Dette er jeg sterkt uenig i. 1) Verken Geir eller Hallgeir er lenger medlemmer i Troglodytt. De to meldte seg ut på stedet under generalforsamlingen - som er foreningens øverste organ, med 20 vitner. Under slike betingelser er en muntlig avtale like juridisk bindende som en skriftlig. Det var selvvalgt -ingen tvang dem - og en mann er en mann og et ord er et ord. Det er derfor utenkelig at du eller andre i interrimstyret skal kunne handle som om det ikke er tilfelle. Det er å underkjenne generalforsamlingen og det går også ut over det mandat interrimstyret har fått. Jeg kan ikke tro at et slikt grep er lovlig. 2) Underverden er et privat forum eid og moderert av Geir Winsrygg. Det ble bl.a. opprettet fordi Geir røk uklar med eieren av Grottegruppa. UV er i dag fullt av injurier og sjikane mot mange personer, meg inklusive. Generalforsamlingen nedstemte å overta det, og det er derfor heller ingen grunn til å bruke det. Underverden er ikke lenger noen nøytral informasjonskanal og det eies heller ikke av noen som er medlem i foreningen. Jeg kommer derfor ikke til å bruke underverden som kommunikasjonskanal med styret. Jeg ber derfor interrimstyret opprette en annen, helt nøytral informasjonskanal for Troglodytt sine medlemmer hvor en kan fokusere på det foreningen skal drive med. 3) Det er fortsatt svært god datakompetanse hos flere av foreningens nåværende medlemmer. 4) Det enkleste er å opprette en lukket facebook-side slik som andre foreninger har gjort. Stein-Erik 1

24 Roy Bjørkå Fagermoen From: Sent: 21. juni :53 To: Stein-Erik Lauritzen Cc: sverre aksnes; Francis; Roy Bjørkå Fagermoen Subject: Re: Til Interrimstyret- om bruk av internettforum Hei Stein-Erik. Interimstyret jobber nå med sakene som ble forelagt oss, på sist årsmøte. Det som er hovedfokuset vårt er å legge tilrette for et nytt styre. Slik at vi kan jobbe videre som en forening. 1. Geir og Hallgeir er medlemmer i Troglodytt. De har meldt seg inn skriftlig, og de må da også melde seg ut skriftlig. Får jeg også minne deg på hva som faktisk ble sagt på årsmøte: «Geir: Nå går jeg hjem og legger ned web siden som har mitt private innhold, for så å skrive en skriftlig utmelding av Troglodytt». Så fremt den ikke blir undertegnet og sendt til foreningen er han å betrakte som en medlem. «Hallgeir: Jeg har betalt 2013 og kommer til og stå som medlem ut den perioden. Om jeg fortsetter medlemskapet etter det, får tiden vise.» Hallgeir er derfor også soleklart medlem i Troglodytt. 2. Interimstyret har aldri sagt at Underverden skal være deres informasjonsentral. Dette ble behandlet på styremøte og nedstemt. Mail lista er vår offisielle informasjonskanal. Derimot ble det sagt at, for alle som ønsker å levere ut vår informasjon så er vi glad for det. Hvorvidt dette er underverden, grottegruppa, Dagbladet eller VG bryr vi oss lite om. Målet vårt er å nå flest mulig medlemmer. 3. Jeg er på mange måter enig med deg at f.eks. Facebook kan bli en fin løsning. Som vi også tidligere har nevnt for deg, anser vi dette som en av jobbene for et nytt ordinært styre. Håper du nå har fått klarhet i det du lurte på. Mvh. Hallvard Winterseth 1

25 Den søn, juni 16, 2013, 17:37 skrev Stein-Erik Lauritzen: Beklager ufullstendig e-postliste - jeg er i utlandet. Like etter at jeg for en del uker siden henvendte meg til styret om årbok, etc, fikk jeg en e-post fra Jan Odvar Nielsen hvor han opplyste meg om at underverden.com var åpnet som kommunikasjonskanal for Troglodytt. Dette er jeg sterkt uenig i. 1) Verken Geir eller Hallgeir er lenger medlemmer i Troglodytt. De to meldte seg ut på stedet under generalforsamlingen - som er foreningens øverste organ, med 20 vitner. Under slike betingelser er en muntlig avtale like juridisk bindende som en skriftlig. Det var selvvalgt -ingen tvang dem - og en mann er en mann og et ord er et ord. Det er derfor utenkelig at du eller andre i interrimstyret skal kunne handle som om det ikke er tilfelle. Det er å underkjenne generalforsamlingen og det går også ut over det mandat interrimstyret har fått. Jeg kan ikke tro at et slikt grep er lovlig. 2) Underverden er et privat forum eid og moderert av Geir Winsrygg. Det ble bl.a. opprettet fordi Geir røk uklar med eieren av Grottegruppa. UV er i dag fullt av injurier og sjikane mot mange personer, meg inklusive. Generalforsamlingen nedstemte å overta det, og det er derfor heller ingen grunn til å bruke det. Underverden er ikke lenger noen nøytral informasjonskanal og det eies heller ikke av noen som er medlem i foreningen. Jeg kommer derfor ikke til å bruke underverden som kommunikasjonskanal med styret. Jeg ber derfor interrimstyret opprette en annen, helt nøytral informasjonskanal for Troglodytt sine medlemmer hvor en kan fokusere på det foreningen skal drive med. 3) Det er fortsatt svært god datakompetanse hos flere av foreningens nåværende medlemmer. 4) Det enkleste er å opprette en lukket facebook-side slik som andre foreninger har gjort. Stein-Erik 2

26 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling for Troglodytt Kl.1200 Sted: Langebru Gjestegård, Hokksund. Dato Uro i foreningen fortsetter, og har medført at interimstyret ikke har fått jobbet uforstyrret. Dette har medført at styret ser seg nødt til å la de aktuelle partene få ordet. Partene får ordet i 15. minutter for å fremlegge sin sak. Det blir anledning for hver part å stille spørsmål etter at begge partene har lagt frem sin sak. Det blir bare anledning til 1. spørsmål fra hver person i salen, hvorav maksimalt 2. minutter svartid er tillatt. Det trekkes om hvem som får første innlegg og hvem som får siste innlegg. 2.Mener medlemmene i salen at Troglodytt er en forening som er verdt å drive videre (på tross av alle konfliktene som finnes i dag)? 3.Valg av ordinert styre i foreningen. Dersom et nytt komplett styre ikke blir etablert på dette møtet, legges foreningen død frem til neste ordinære generalforsamling. Medlemmene kan da velge om de ønsker å legge foreningen ned, eller komme opp med et styre, slik at foreningen kan driftes videre. For å stemme under den ekstraordinære generalforsamlingen, må man være fysisk tilstede på møtet. Fullmakter godtas ikke. Viktig at folk har med kvittering på betalt medlemskap. Det er også denne gangen mulig og betale før møte på stedet. Mvh. Interimstyret v / Hallvard Winterseth

27 Roy Bjørkå Fagermoen From: Sent: 22. juni :34 To: Jan O. Nielsen Cc: Francis; Roy Bjørkå Fagermoen; sverre aksnes Subject: Re: Utmeldelse av Troglodytt Beklager sent svar. Jeg bekrefter herved din utmeldelse av foreningen. Trist det skulle ende slik. Vi skal se til at dette blir protokollført Mvh. Hallvard Den søn, juni 16, 2013, 18:58 skrev Jan O. Nielsen: MVH Jan O 1

28 Roy Bjørkå Fagermoen From: Geir Loe Winsrygg Sent: 23. juni :02 To: Cc: 'andre Strand'; 'Francis'; 'sverre aksnes'; Roy Bjørkå Fagermoen Subject: SV: Innkalling til ekstraordinær genelalforsamling for Troglodytt Ser det er benyttet en epost liste fra Stein Erik, eller Harry her... Her har samme person som Stein Erik beskyldte meg å sende epost til som "Utenforstående" svart om at denne eposten er kommet feil... Grunnen! Se på epost adressen... "Hi there, thanks for your message to Dette var Robert Staven sin epost adresse. Altså IKKE utenforstående, men en epost adresse som tydligvis ikke lenger er I bruk Noe en skjønner når en leser følgende... "Martina Diel (owner of thilde.org and receiving all messages directed to Bare til info og for å stoppe tullet fra Bergen før det begynner igjen Geir 1

29 Roy Bjørkå Fagermoen From: Sent: 25. juni :27 To: Francis; Roy Bjørkå Fagermoen; sverre aksnes Subject: [Fwd: Re: Innkalling til ekstraordinær genelalforsamling for Troglodytt] Attachments: Troglodytt NY.docx Ja detta blir et lærret og bleke. Jeg begynner og bli bru usikker vittsen med detta Opprinnelig melding Emne: Re: Innkalling til ekstraordinær genelalforsamling for Troglodytt Fra: "eivindoe" Dato: tir, juni 25, 2013, 11:13 Til: Hei tilbake. Vennligst se våre kommentarer til innkallingen i vedlagte brev. Med vennlig hilsen Eivind og Kjartan Østbye On :25, wrote: Hei Vennligst se vedlakt innkalling. Mvh. Hallvard Winterseth For Interimstyret Troglodytt 1

30 Eivind og Kjartan Østbye Sylling Ringeriksveien Sylling Interimstyret for Troglodytt v/hallvard Winterseth Gamleveien 77 B, 1642 Saltnes VEDR. INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Vi har mottatt innkallingen til den ekstraordinære generalforsamlingen, og har noen momenter til sakslisten vi vil returnere til interimstyret. Først synes vi at tidspunktet for den ekstraordinære generalforsamlingen er noe uheldig valgt. Det er vel sannsynligvis noen medlemmer som har tatt ut ferie, med familie eller alene, ved det aktuelle tidspunkt, og som vil være på et feriested som gjør det lite ønskverdig eller helt utelukkende å kunne foreta en reise til Langebru Gjestegård den Som sak 1 er ført opp at de to aktuelle partene i den vel kjente striden skal få anledning til å legge frem sine synspunkter i et 15 min innlegg hver. Til det vil vi få anføre at denne striden har vi hørt mer enn nok om fra begge sider, og noen nye argumenter burde overhodet ikke være nødvendig å fremføre, om de finnes. Vi tviler også på at det vil fremkomme noe nytt i disse innleggene som vil kunne påvirke medlemmene til å forandre det standpunkt de allerede har tatt. I tillegg meldte den ene parten, med sin følgesvenn, seg ut av foreningen på siste ekstraordinære generalforsamling (jfr. Møtereferatet fra siste ekstraordinære generalforsamling), og skulle vel da også klart ha stilt seg utenfor muligheten til å fremføre sine argumenter på nytt i en ekstraordinær generalforsamling hvor bare medlemmer har stemme- og talerett. Sak 2. Vi tror at dersom de to utmeldte medlemmene (Winsrygg og Revhaug) tas inn i foreningen igjen, så vil det fortsatt eksistere to fronter som vil stå steilt mot hverandre, og som vil skape et uholdbart miljø for en fremtidig eksistens, uten muligheter for et fruktbart og trivelig foreningsmiljø. En slik forening vil ikke ha livets rett. Sak 3. Dersom et komplett styre ikke blir valgt, foreslår interimstyret at foreningen blir lagt død frem til neste ordinære generalforsamling. Vi tror at det beste for foreningens medlemmer vil være nettopp at foreningen oppløses, og at foreningens midler og utstyr, i henhold til vedtektene, fordeles på medlemmene. Om det fortsatt er ønskelig med å samles i forening, er det vårt forslag at medlemmene heller kan samles i en av to grupperinger, alt etter sin tilhørighet. Videre at de da overfører sin andel av foreningens midler/utstyr til denne grupperingen. Som et foreløpig forslag fra vår side vil det være naturlig med en samling av de som holder med Stein-Erik Lauritzen og en samling av de som støtter Geir Winsrygg.

31 Det anføres videre at for å kunne stemme under den ekstraordinære generalforsamling må man ha betalt medlemskontingent, samt fysisk være tilstede. Videre at fullmakter ikke godtas. Så vidt vi kan se fremgår det ikke av foreningens vedtekter at stemmegivning ved fullmakt ikke er lovlig eller gyldig. Siden flere medlemmer sannsynligvis ikke vil ha anledning til personlig fremmøte pga ferieavvikling, synes vi det vil være rimelig, og fullt lovlig, for fraværende medlemmer å kunne avgi sin stemme via fullmakt. Vi regner med at interimstyret juridisk klargjør lovligheten ved å nekte fullmaktstemming. Hvis ikke regner vi med at stemmegivning via fullmakt er gyldig. Et siste spørsmål: Vil de to medlemmene som meldte seg ut av foreningen på siste ekstraordinære generalforsamling, Winsrygg og Revhaug, ha stemmerett under avstemningene ved denne ekstraordinære generalforsamling? I så fall vil vi bare minne om det gamle norske ordtaket «et ord er et ord, og en mann er en mann». I vanlig tekst står det for at det man har sagt, det står man for og ved. Hvis ikke er man ikke troendes. En skriftlig fremføring av det samme (en utmelding) er unødvendig. Vil det være mulig for de to samme eks-medlemmene å betale ny medlemskontingent før den ekstraordinære generalforsamlings start, for så å kunne delta i møtet med like rettigheter som de øvrige? Hvis det blir mulig er farsen fullkommen. Med hilsen Eivind Østbye og Kjartan Østbye (begge betalende medlemmer i 2013; kontrollert ved den forrige ekstraordinære generalforsamling. P:S! Dersom vi begge skulle være forhindret fra å møte opp ved den ekstraordinære generalforsamling, ber vi om at interimstyret på en eller annen måte gjør våre synspunkter kjent, enten ved opplesning eller utlevering av kopi av dette brev. D.s.

32 Roy Bjørkå Fagermoen From: Stein-Erik Lauritzen Sent: 26. juni :31 To: Cc: sverre aksnes; Francis; Roy Bjørkå Fagermoen; eivindoe Harry V Nilsen; 'Arne Bergan' Subject: Om møteinnkalling, møteprotokoll, etc. Til Hallvard og interimstyret. Innholdet i denne e-posten er diskutert med et par andre medlemmer, de er satt opp som mottakere. For å presisere, jeg har i min e-post til dere (se nedenfor) ikke lurt på noe eller spurt om noe som helst, jeg har kommet med faktaopplysninger. 1) Geir og Hallgeirs muntlige utmelding på generalforsamlingen I slike saker er det protokollen som gjelder. Den er undertegnet av deg, Eivind Østbye og Francis. Her synes jeg at du opptrer uryddig som leder. Du må følge normal prosedyre når noen annonserer sin utmelding. Prosedyren er å oversende en utmeldingsblankett, henvise til møteprotokollen og be om underskrift for ordens skyld. Helt nøytralt. Har du gjort det? Din diskusjon om ordlyden i hva som ble sagt eller ikke sagt virker merkelig. For det første skulle du tatt den diskusjonen med Eivind Østbye. Når du nå har undertegnet protokollen, så har du (og Francis) godkjent og attestert hva som står der. Der står det at de to melder seg ut. Det virker som om du siterer visse utsagn ordrett. Dersom det ble gjort lyd- eller videoopptak under møtet, så var det ikke godkjent av de tilstedeværende, og derfor ulovlig. Det er straffbart å gjøre opptak uten samtykke, og dersom det tas hensyn til noe sånt, så kan noen politianmelde det. Har noen gjort opptak under møtet? Det du siterer fra Hallgeir, gjelder som jeg husker ikke hans utmelding, Det hadde han allerede gjort. Sammenhengen i det du siterer var da han tilbød seg å fortsette som kasserer inntil en ny er på plass. Det koster forøvrig en bagatell å overføre kontoen til en annen ansvarsperson. Dere må også se å få dette gjort pr. omgående, finne et helt nøytralt medlem av god vandel og overføre ansvaret til vedkommende. Det er i sin tur like enkelt å overføre dette til ny kasserer når rollen evt. er valgt. Det er også ryddig å gjøre det slik. 2) Møteinnkalling til Ekstraordinær Generalforsamling 7. juli 2013 Jeg har fått en møteinnkalling hvor du skriver at "uroen i foreningen fortsetter". Det betyr vel i klartekst at dere ikke mestrer oppgaven, dvs. at dere har latt dere påvirke av de to som de facto har meldt seg ut? Jan Odvar Nielsen har tydeligvis også meldt seg ut av styre og forening, og da er det vel heller ikke nødvendig å følge opp forslag som eventuelt kom derfra? For å få til et slikt møte som dere skisserer, så forutsetter det samtykke fra "partene". Jeg er verken spurt, eller har samtykket. Jeg har ikke bedt om å "få ordet"; jeg har sagt siste ord i denne saken, det er mine sammenredigerte og anonymiserte e-poster som gjelder. Det er alt jeg har ytret i saken, og det er ikke nødvendig å si mer. Jeg stiller meg helt likegyldig til om Geir Winsrygg vil ha "siste ord". Dere i interrimstyret må vel forstå at dette uansett vil fortsette i all fremtid? Jeg tar eventuelle utsagn om meg fra den kanten med stor ro, for jeg regner ikke vedkommende som noen troverdig kilde. Det er imidlertid svært kritikkverdig av dere - og kanskje tilogmed ulovlig - å autorisere dette igjennom et formalisert møte uten mitt samtykke. Det vil jeg ikke ha noe av: dere kan se dette som en advarsel fra min side. Jeg kommer til å undersøke de juridiske forholdene rundt dette. Den 7/7 passer heller ikke for meg. 1

33 3) Vedtak på siste ordinære generalforsamling Saken omkring "bråket" i styret i forbindelse med at Geir Winsrygg ville bruke foreningen til å politianmelde en person som han ikke liker, er avgjort. Den er avsluttet. På siste ordinære generalforsamling ble initiativet til å legge fram dette "våset" - for å bruke ditt eget uttrykk - stemt ned. Jeg hadde selvsagt gjort klar et innlegg (tilsvar) som absolutt ikke er til Geir Winsryggs fordel. Generalforsamlingen var ikke interessert i å høre på noe av det. Det må respekteres, saken er avgjort og lagt død. Noen i interrimstyret har ikke respektert denne avgørelsen, og det er ugyldig. og grunn god nok til å fjerne punkt 1 fra generalforsamlingen. 4) Forslag til nytt styre i Troglodytt Dersom dere ikke har kommet opp med noe forslag til nytt styre, så har dere ikke gjort den jobben dere har fått i oppdrag å utføre. Trenger dere forslag, så kan dere få mange av meg. 5) Protokollen fra siste møte skal vedlegges møteinnkallingen. Ved en møteinnkalling skal protokollen fra forrige møte legges ved og sendes alle medlemmene. Det er utgangspunket for et nytt nøte. Jeg krever at dere gjør det. Den er gyldig, underskrevet, og alle medlemmene har krav på å få vite hva som står der. Det er ikke tilstrekkelig å legge det ut på et forum få besøker. 6) Adressater i møteinnkallingen Jeg legger merke til at møteinnkallingen er adressert kun til Harry og meg, jeg kan ikke se hvem andre som er på postlista. Vi har selvsagt begge krav på å få se hvem som er medlemmer og som har fått e-posten. Innholdet i e- posten omhandler min person, idet du impliserer at jeg er en av "partene". Da har jeg krav på å få vite hvem du har sent dette til. Til slutt vil jeg si at denne saken for lengst har gått ut over alle akseptable grenser. Det er to uromomenter i foreningen som mangler tilstrekkelig dannelse, og dere tar ikke de nødvendige grep for å bringe ro i dette, til tross for at dere har de hjemler og redskaper som trengs. Etter mitt skjønn lar dere de to fortsatt styre dere. Før dere tok over saken ble det sagt mye om å rydde opp og om hva som var personangrep og ikke og hva som var «vås» og ikke. - og det ble også bedyret om hvor lojaliteten lå. Verken jeg eller Harry Nilsen har gjort noe galt i styresaken, - vi har som tidligere sagt gjort vår plikt- og da vi gikk med på forslaget ditt om at hele styret skulle kastes- som en nødløsning, var det selvsagt i tillit til at dere skulle oppfylle det øvrige som ble forespeilet. Jeg har dessverre ikke sett noen ryggrad så langt. Men det er enda ikke for sent. Stein-Erik Hei Stein-Erik. Interimstyret jobber nå med sakene som ble forelagt oss, på sist årsmøte. Det som er hovedfokuset vårt er å legge tilrette for et nytt styre. Slik at vi kan jobbe videre som en forening. Geir og Hallgeir er medlemmer i Troglodytt. De har meldt seg inn skriftlig, og de må da også melde seg ut skriftlig. Får jeg også minne deg på hva som faktisk ble sagt på årsmøte: «Geir: Nå går jeg hjem og legger ned web siden som har mitt private innhold, for så å skrive en skriftlig utmelding av Troglodytt». Så fremt den ikke blir undertegnet og sendt til foreningen er han å betrakte som en medlem. «Hallgeir: Jeg har betalt 2013 og kommer til og stå som medlem ut den perioden. Om jeg fortsetter medlemskapet etter det, får tiden vise.» Hallgeir er derfor også soleklart medlem i Troglodytt. 2

34 Interimstyret har aldri sagt at Underverden skal være deres informasjonsentral. Dette ble behandlet på styremøte og nedstemt. Mail lista er vår offisielle informasjonskanal. Derimot ble det sagt at, for alle som ønsker å levere ut vår informasjon så er vi glad for det. Hvorvidt dette er underverden, grottegruppa, Dagbladet eller VG bryr vi oss lite om. Målet vårt er å nå flest mulig medlemmer. Jeg er på mange måter enig med deg at f.eks. Facebook kan bli en fin løsning. Som vi også tidligere har nevnt for deg, anser vi dette som en av jobbene for et nytt ordinært styre. Håper du nå har fått klarhet i det du lurte på. Mvh. Hallvard Winterseth Den søn, juni 16, 2013, 17:37 skrev Stein-Erik Lauritzen: Beklager ufullstendig e-postliste - jeg er i utlandet. Like etter at jeg for en del uker siden henvendte meg til styret om årbok, etc, fikk jeg en e-post fra Jan Odvar Nielsen hvor han opplyste meg om at underverden.com var åpnet som kommunikasjonskanal for Troglodytt. Dette er jeg sterkt uenig i. 1) Verken Geir eller Hallgeir er lenger medlemmer i Troglodytt. De to meldte seg ut på stedet under generalforsamlingen - som er foreningens øverste organ, med 20 vitner. Under slike betingelser er en muntlig avtale like juridisk bindende som en skriftlig. Det var selvvalgt -ingen tvang dem - og en mann er en mann og et ord er et ord. Det er derfor utenkelig at du eller andre i interrimstyret skal kunne handle som om det ikke er tilfelle. Det er å underkjenne generalforsamlingen og det går også ut over det mandat interrimstyret har fått. Jeg kan ikke tro at et slikt grep er lovlig. 2) Underverden er et privat forum eid og moderert av Geir Winsrygg. Det ble bl.a. opprettet fordi Geir røk uklar med eieren av Grottegruppa. UV er i dag fullt av injurier og sjikane mot mange personer, meg inklusive. Generalforsamlingen nedstemte å overta det, og det er derfor heller ingen grunn til å bruke det. Underverden er ikke lenger noen nøytral informasjonskanal og det eies heller ikke av noen som er medlem i foreningen. Jeg kommer derfor ikke til å bruke underverden som kommunikasjonskanal med styret. Jeg ber derfor interrimstyret opprette en annen, helt nøytral informasjonskanal for Troglodytt sine medlemmer hvor en kan fokusere på det foreningen skal drive med. 3) Det er fortsatt svært god datakompetanse hos flere av foreningens nåværende medlemmer. 4) Det enkleste er å opprette en lukket facebook-side slik som andre foreninger har gjort. Stein-Erik 3

35 4

36 Roy Bjørkå Fagermoen From: Sent: 26. juni :07 To: Francis; Roy Bjørkå Fagermoen Subject: [Fwd: Ordinær generalforsamling] Opprinnelig melding Emne: Ordinær generalforsamling Fra: "Stein-Erik Lauritzen" Dato: ons, juni 26, 2013, 16:04 Til: "Hallvard Winterseth" Kopi til: "eivindoe "Sverre Aksnes" Vi foreslår at Interrimstyret avlyser møtet 7/7 og legger foreningen død (eller passiv) fram til neste ordinære generalforsamling. Interrimstyret fortsetter fram til da, men de trenger ikke foreta seg noe som helst. Eventuell avvikling av foreningen kan neste år foretaes med avstemning pr. e-post fra alle gyldige medlemmer. Stein-Erik Lauritzen Eivind Østbye 1

37 Roy Bjørkå Fagermoen From: hallvard Winterseth Sent: 30. juni :53 To: Roy Bjørkå Fagermoen; Subject: Vs: SV: Innkalling til ekstraordinær genelalforsamling for Troglodytt Mvh. Hallvard Sendt fra en Samsung Mobil Opprinnelig melding Fra: Harry Vegard Nilsen Dato: Til: Hallvard Winterseth Ko: Stein-Erik Lauritzen Emne: SV: Innkalling til ekstraordinær genelalforsamling for Troglodytt Hei. Jeg sitter her og undres hva som skjer og hva som skal til for og få ro i foreningen, Etter det jeg og flere med meg oppfattet på Årsmøte var det to stk. som meldte seg muntlig ut, de skulle bekrefte det skriftlig senere på kvelden, noe som da ikke har skjedd. Men med alle de vitnene og at det står i referatet er det liten tvil. Det som er blitt gjengitt i en e-post til Stein-Erik stemmer ikke med hva jeg hørte og hva jeg oppfattet, jeg leser også at det muligens er tatt opp lydopptak under møte, det er jo helt forkastelig at noe slik kan forekomme uten nog informere og få godkjennelse av alle på årsmøte, noe som også strider imot lover og regler, lurer på hvordan Geir og Hallgeir tar det, for jeg regner med det ikke er noen av de som har gjort det, for da har de gjort noe straffbart som jeg ikke kan akseptere. AT det kan avholdes ett møte ang saken kan jeg være med på, men ikke og kalle inn til ekstraordinært møte, da er ikke det ordinære årsmøte tatt til etterretning iht. årsmøtereferatet. Denne saken kommer aldri til og lande uansett, da enkelte aldri blir ferdig med noe uansett om de har riktig eller galt. Jeg har ikke vert på Underverden siden årsmøte, forumet med takhøyde. da jeg har blitt fratatt alle rettigheter, det har eierne av forumet også gjort med samboeren min, så det er tydeligvis ett forum med trynetillegg, Jeg var innom nå og så det var lagt ut innkalling til ekstraordinært årsmøte, og at interim styre er moderatorer, det står "Vi forventer redelighet, neddempete og løsningsorienterte innlegg" og kan ikke si innlegget til Geir W tar det til etterretning, 1

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 Ordstyrer: Bisitter: Referent: Per Olav Myhre Silje Brattgjerd Håkon Berger Sæther 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp

Detaljer

Nye oppgåver og utfordringar vert heile tida lagt til lokallaga.

Nye oppgåver og utfordringar vert heile tida lagt til lokallaga. Organisasjonslære Organisasjonslære Organisasjonslæra er sjølve basiskunnskapen for alle tillitsvalte. Kunnskap om drift av lokallaga, rollefordeling i styresamarbeidet og reglar for møteavvikling er nødvendig

Detaljer

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling Saker til høring 34. ordinære generalforsamling 3. oktober 2011 Høringsrunde høsten 2011 Denne høringsrunden arrangeres for at Kvarterstyret, Representantskapet, arbeidsgruppene og interesserte studenter

Detaljer

Årsmøte i Klanen 2014

Årsmøte i Klanen 2014 Årsmøte i Klanen 2014 Vallhall 06. mars 2014 kl 1800 Sidefortegnelse Dagsorden Forretningsorden Klansstyrets årsmelding 2013-2014 Medlemskontingent, budsjett og regnskap Resultat 2013 / Budsjett 2014 Balanse

Detaljer

REFERAT STYRINGSGRUPPEMØTE. 11.04.2015 Gardermoen

REFERAT STYRINGSGRUPPEMØTE. 11.04.2015 Gardermoen REFERAT STYRINGSGRUPPEMØTE 11.04.2015 Gardermoen INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 19-15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 20-15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 21-15 Behandlingssak:

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 2971 Møte mandag den 10. juni kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 95): 1. Innstilling

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Side 1 av 43 Innholdsliste Organisasjonshåndbok for Rødt...1 Del 1: Organisasjonen Rødt...4 Lokale organisasjoner...4 Lokallaget...4 Fylkesstyret/distriktsstyret...4 Sentrale

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Kristi Åpenbaringsmenighet i Bergen org. nr. 987 227 370 ÅRSMELDING FOR 2008

Kristi Åpenbaringsmenighet i Bergen org. nr. 987 227 370 ÅRSMELDING FOR 2008 1 Kristi Åpenbaringsmenighet i Bergen org. nr. 987 227 370 ÅRSMELDING FOR 2008 Generelt Innledningsvis gis et lite tilbakeblikk også for 2007. Fader Mikhail (Mikhail Selyavkin) sluttet i februar 2007 som

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2012 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling / #2012 / 1 Innhold 2 En hilsen fra styreleder i Angstringen Norge 3 Nye tider, nye erfaringer & nye muligheter! En hilsen

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever og lærlinger i videregående opplæring og i ungdomsskolen.

Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever og lærlinger i videregående opplæring og i ungdomsskolen. 1. innkalling til Elevtinget Elevorganisasjonen 2014 Elevtingsdesign: Andvord & www.mrwho.no Layout: Maja Kristine Forsbakk Thomassen, Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

ELEVTINGET. 1. innkalling

ELEVTINGET. 1. innkalling ELEVTINGET 1. innkalling 1. innkalling til Elevtinget 2014 Elevorganisasjonen 2013 Elevtingsdesign: Andvord & www.mrwho.no Layout: Morten Østigård, Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen er en partipolitisk

Detaljer

Kristi Åpenbaringsmenighet 5236 RÅDAL

Kristi Åpenbaringsmenighet 5236 RÅDAL Årsregnskap for 2008 Kristi Åpenbaringsmenighet 5236 RÅDAL Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: RISNES REGNSKAP SANDBREKKETOPPEN 36 5224 NESTTUN Org.nr. 956524415 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Ordinær generalforsamling 2015. Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5. Avsluttet : kl. 02:00. - Referat -

Ordinær generalforsamling 2015. Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5. Avsluttet : kl. 02:00. - Referat - Ordinær generalforsamling 2015 Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5 Avsluttet : kl. 02:00 - Referat - 1 Innholdsbetegnelse Oppsummering Referentenes forord Introduksjon Godkjenning av

Detaljer

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Til stede: 30 personer Antall stemmeberettigede: 30 personer Generalforsamlingen startet med et minutt

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 Forord Velkommen til det 42. Landsmøte for organisasjonen BI Studentsamfunn. Sentralledelsen har jobbet i lang tid med forberedelsene

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe)

NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe) REFERAT FRA NRRS 47. GENERALFORSAMLING 2010 Vettre, 5.mars 7.mars 2010 Åpning av NRRs Generalforsamling 2010 og innledning ved president Christer Einvik. Da vil jeg ønske alle som er tilstede hjertelig

Detaljer