INNKALLING TIL STYREMØTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL STYREMØTE"

Transkript

1 INNKALLING TIL STYREMØTE Stad: Rådhuset i Øygarden, Møterom Ulvsundet Dato: Tid: 13:00-15:30 01/17 Godkjenning av innkallinga og referat frå sist møte 02/17 Referatsakar Informasjon frå styret i LNK (Landssamanslutninga av nynorskkommunar) om vedtak vedrørande medlemsskap i organisasjonen opp mot regionråd og andre interkommunale selskap. Nyttårsoversyn Hardangerrådet Regional areal og transportplan for Bergensområdet/Regional transportplan for Hordaland 03/17 Skjønsmidlar 2017 Gjennomgang og prioritering/grunngjeving av prioritering av søknadane som er kome inn til Fylkesmannen. Sekretariatet for Regionrådet Vest har fått inn 8 søknadar på Fylkesmannen sine skjønsmidlar for I denne søknadsrunden skal Fylkesmannen fordele 32,4 mill. kroner til prosjektskjøn og generell fordeling. Følgjande området vert prioritert: 1. Lokale/interkommunale tiltak for utvikling av framtidsretta og gode omsorgstenester jmf. Omsorg Samfunnstryggleik og beredskap 3. Interkommunale samarbeidsprosjekt som kan førebu framtidig kommunesamanslåing t.d. innan tenesteområda plan- og byggesak, helse og barnevern 4. Tiltak innan miljø- og landbruksområdet, klimatilpassing og tiltak for å redusera klimagassutslepp t.d. : - Planlegging av infrastrukturelle skogbrukstiltak mot ras, flaum og storm - Tiltak etter vassforskrifta - Planlegging av biogassanlegg som del av interkommunal avfallshandtering i samarbeid med landbruket 5. Interkommunalt planarbeid - Prosjekt om kommunale planar - Om oppdrett/akvakultur - Om massedeponi Regionrådet Vest har søknader som fordeler seg på 3 av desse punkta: Punkt 1:: Lokale/interkommunale tiltak for utvikling av framtidsretta og gode omsorgstenester jmf. Omsorg 2020

2 Prioritering Namn på Prosjektet Deltakarkommunar Vedlegg Velferdsteknologi, Vidareføring av prosjektet frå 2016 Vest Ekstravidareføring av prosjektet frå 2016 Punkt 2: Samfunnstryggleik og beredskap Fjell, Sund og Øygarden Fjell, Sund og Øygarden Prioritering Namn på prosjektet Deltakarkommunar Vedlegg KommuneROS Sund, Fjell og Øygarden Punkt 3: Interkommunale samarbeidsprosjekt som kan førebu framtidig kommunesamanslåing, t.d. innan plan- og byggesak, helse og barnevern. Prioritering Namn på prosjektet Kartlegging, effektivisering og digitalisering av arkiv EinID- Ein identitet- til alt Barneverns samarbeid ecultura be the future Deltakarkommunar Fjell, Sund og Øygarden Fjell, Sund og Øygarden Fjell, Sund og Øygarden Fjell, Sund, Øygarden og Bergen Vedlegg Søknadar som Fylkesmannen ikkje har haldne av eigne midlar til å søkje på i 2017, men som er ei vidareføring av igangsette prosjekt: Integrering av flyktningar gjennom arbeid- vidareføring av eit prosjekt i Fjell Fjell kommune. Regionrådet Vest skal i dette møtet gå igjennom søknadene og prioritere og grunngje sine prioriteringar og sende desse til Fylkesmannen. Frist for å sende søknadene inn til Fylkesmannen er 10. mars Fristen gjeld også for Regionrådets prioriteringar. 04/17 Bruk av Regionrådet Vest Korleis skal Regionrådet brukast i åra som kjem? Sak frå sist møte. 05/17 Oppfølging av veteraner Regionalt samarbeid kring dette. 06/17 Møteplan 2017 Den 24.april er det møte i Førebuande fellesnemd og Regionrådet. Bør finne ny dato for regionrådsmøte. 07/17 Ymse Oppfølging beredskap Sotrasambandet.

3 Referat frå styremøte Stad: Rådhuset i Øygarden Dato: Tid: Desse møtte: Børge Haugetun (møteleiar), Marianne Bjorøy, Kari- Anne Landro, Siri Fahlvik Pettersen, Rune Lid, Steinar Nesse Informasjonsrådgjevar Vigleik Brekke og Inger Elin Litlere (møtesekretær). Forfall: Andre: Janne Mo, Bård Tyldum, Jan Gaute Haug (sak 26/16) og Åsta Årøen (sak 27/16) Nr Sak Konklusjonar/ansvar oppfølging 24/16 Godkjenning av innkallinga og referat frå sist møte Ingen merknad. Innkalling og referat vart godkjent slik det ligg føre. 25/16 Referatsakar Høyring intensjonsplan for etablering av Vestlandsregionen Det vart stilt spørsmål om det er hensiktsmessig at Regionrådet uttalar seg her. Konklusjon: Både Fjell, Sund og Øygarden har sendt høyringssvar, som er ganske like. Det vert ikkje sendt noko felles uttale frå Regionrådet. 26/16 Skjønsmidlar 2016 Omsorgsleiar i Fjell, Janne Mo, presenterte 2 prosjekt som fekk tildelt skjønsmidlar i 2016 frå Fylkesmannen. Det eine er «Vest Ekstra» og fekk tildelt 500 tusen kroner. Vest Ekstra er utvikling av ein modell for frivillig innsats retta mot helse og omsorgssektoren. Det er organisert med prosjektleiar frå Fjell kommune og 2 representantar frå kvar kommune i ei styringsgruppe. Det er nokre utfordringar knytt til frivillig arbeid, til dømes rekruttering av individuelle frivillige, transport og støtte til frivillige lag og organisasjonar. Det arbeidast med for å lage eit system for å ivareta dei frivillige og refusjonsordning av kostnader dei frivillige har. Det er ifølge Janne Mo mykje å hente på å samarbeide mellom kommunane og frivillige lag og organisasjonar. Janne Mo presenterte også prosjektet «Velferdsteknologi i Vest». Det er eit prosjekt som har som mål å ha ein saumlaus bruk av teknologi på tvers av alle einingar i alle kommunane og ha ein felles modell for kommunane. Dette prosjektet fekk tildelt 1 million kroner. Prosjektleiar her er innleigd av Sintef. Det sit også her 2 1

4 representantar frå kvar kommune i styringsgruppa. Det skal utarbeidast felles vurderingsverktøy, tildelingsrutinar og om mogelege betalingsordningar. Brannsjef i Øygarden, Jan Gaute Haug, orienterte om løyvinga på 150 tusen kroner til kompetanseheving innanfor kommunal beredskap i dei tre kommunane i regionen. Hovudfokus er kriseleiing og dei ulike rollene der. Det sit ein representant frå kvar kommune i styringsgruppa. Dei tre kommunane utarbeidar felles beredskapsplanar tilpassa kvar enkelt kommune. Jan Gaute Haug meiner dei skal få til eit godt kompetanseløft innanfor desse områda Det vert lagt opp til 2 seminar med blant anna kriseleiing og medietrening som tema. Barnevernsleiar i Fjell, Bård Tyldum, informerte om 2 prosjekt dei fekk midlar til. Dei fekk totalt 1,8 millionar kroner frå Fylkesmannen. Av desse er sett til kompetanseheving. Barnevernet står ovanfor store forandringar dei siste 5-6 åra, og det er større krav dei vert målt på no enn tidlegare. Høgare kompetanse blant dei tilsette er heilt nødvendig for å møte dei krav og utfordringar som er i jobben. Midlane har gjort det mogeleg å få på plass ein barnevernsvakt måndag til torsdag mellom kl og Den er felles for Fjell, Sund og Øygarden. Dei har og fått til ei bakvaktsordning i helgane der også Askøy kommune er med. Det arbeidast med og er ønskeleg med aktiv vakt fredag og laurdag kveld, då ein ser at det er mykje som skjer desse kveldane og store saker kjem opp. Kommunane er pålagt å ha barnevernsvakt. Konklusjon: Regionrådet Vest utarbeider eit notat som drøftar felles strategi for framtidig frivillig arbeid i regionen, blant anna innan helse og omsorg. Regionrådet ber om å få tilbake ei sak med konkretisering på korleis ein kan bruke velferdsteknologi i offentleg regi. Fjell kommune, ved Rådmann Steinar Nesse, har teke på seg ansvaret for dette. Dette vert grunnlag for ny drøfting av temaet på eit seinare møte i regionrådet. Det er viktig at alle interkommunale prosjekt tek med seg at desse tre kommunane vert ein felles kommune, og at ein tenkjer det inn i prosjekta allereie no der det er mogeleg. Regionrådet vil også følgje det opp i vidare interkommunale prosjekt som får tildelt midlar frå Fylkesmannen. 27/16 Felles Ansvar Dagleg leiar i Felles Ansvar, Åsta Årøen, saman med styremedlem Anette Henden, gav status for det felles rus- og kriminalitetsførebyggjande tiltaket, Felles Ansvar. Felles Ansvar vart i si tid initiert av Regionrådet- og består av Fjell, Sund, Øygarden og Askøy. Opprinneleg var det tenkt at det skulle vere ein sekundærførebyggjande måte å arbeid på. Slik er det ikkje lengre. No tenkjer ein meir inkludering i den generelle strukturen, hjelpe til å bygge nettverk og starte idear/bidra til å vidareutvikle ting 2

5 som allereie skjer. Felles Ansvar har gjennomført ein rekkje miniseminar, og har gode erfaringar med det. Tema dei har hatt på miniseminar er blant anna leksehjelp, idrett og inkludering og samarbeid mellom skule og næringsliv. Det er eit ønskje frå Felles Ansvar å få til eit samarbeid mellom næringslivet, kommunane og frivillige. Næringslivet bidreg ikkje så mykje i dag som i starten, men det handlar og om at Felles Ansvar ikkje har vore så gode på å selje seg inn til næringslivet. Dette vil dei gjere noko med. Resultatet av arbeidet har vore blanda. Mest vellukka tiltaka er Mekkeriet på Askøy og jentegruppa i Sund. Åsta Årøen inviterte regionrådet til å delta på årsmøte i februar. 28/16 Brannsamarbeid Denne saka vart ikkje drøfta. Alle dei 3 kommunane har oversikt på dette og på grunn av tidsmangel gjekk saka ut. 29/16 Bruk av Regionrådet i Det vart ikkje tid til ei inngåande drøfting av denne saka. Styreleiar framtida Børge Haugetun meinte at regionrådet har ei viktig rolle i utviklinga også utanfor våre kommunar. Han meinte også at regionrådet gjev høve til god samhandling mellom kommunane. Det vart og peika på rolla regionrådet har fått i samband med søknadsprosessen for tildeling av skjønsmidlar frå Fylkesmannen. Konklusjon: Regionrådet har ei viktig rolle, også framover mot ny felles kommune. Her vert ein del sakar teke opp, som for eksempel politiske arbeidsgrupper i regi av fylket. Ein får og invitasjonar til Regionrådet frå Fylkesmannen/Fylkeskommunen på lik linje med dei store kommunane og det er nyttig å delta i. 30/16 Oppfølging etter avvikling av BRB Regionrådet drøfta kort oppfølging etter avvikling av BRB. Arbeidsoppgåver som «står att» etter avviklinga er etablererersenter og «invest i Region Bergen». Sund og Øygarden er framleis med i dette, medan Fjell ikkje deltek. Konklusjon: Det er slik det er pr. no, fram til kommunesammenslåing. Då vert det tatt opp til ny vurdering. 31/16 Ymse Nærpolitireforma Regionrådet sender ikkje inn felles høyring. Slik det ligg føre no så får Region Vest behalde politikontora her ute. Styreleiar Børge Haugetun nemde vidaregåande skule og bompengeording i bergensområdet som viktige tema for regionrådet å halde tak i. Møteplan Møteplanen vart godkjent med mindre endringar. 3

6 Medlemskap i LNK Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK) er ein interesseorganisasjon for kommunar, fylkeskommunar og interkommunale føretak. Organisasjonen har som føremål å styrkja nynorsk språk og kultur i offentleg verksemd. Styret i LNK har gjort vedtak om at regionråd og andre interkommunale selskap, der minst ein av medlemskommunane er betalande medlem i LNK, har rett til gratis medlemskap i organisasjonen. Alle kommunane i Regionrådet Vest er medlemer i LNK. Eit medlemskap i LNK vil gi dykk tilgang til gratis språkkurs, diverse hjelpemiddel for betre rettskriving, klart språk og retteleiing om saksbehandling. De vil og få fortløpande informasjon om aktiviteten i LNK, gjennom netttilboda våre: LNK.no, Framtida.no, Magasinett.no, Pirion.no og ABC Startsida.no. Per i dag er 10 regionråd medlemer i LNK (sjå LNK.no under "Om LNK"). Eg ser fram til å høyra frå dykk. Vennleg helsing Vidar Høviskeland dagleg leiar i LNK Nytt frå Hardangerrådet Hardangerrådet iks er eit interkommunalt selskap for kommunane/herada Eidfjord, Granvin, Jondal, Odda, Kvam, Ullensvang og Ulvik. Hovudoppgåva er å styrkja regionen gjennom større grad av forpliktande samarbeid. Samarbeidet skal leggja til grunn deltaking frå likeverdige partar og skal vera eit supplement og ei støtte til kommunane si eiga verksemd. Hardangerrådet IKS sine organ er representantskapet, styret, dagleg leiar og klagenemnd. Regionrådet i Hardanger, Rådmannsforum og Hardingtinget er politiske og administrative einingar som Hardangerrådet IKS har utøvande sekretærfunksjon for. Andre kommunale samarbeidsorgan er Hardanger Ungdomsråd, Hardanger Kulturråd, Team Hardanger, Kompetanseregionen Hardanger/Voss. Regionrådet og Hardingtinget er i 2016 og 2017 leia av Rådsordførar Jon Larsgard med Rådsvaraordførar Hans Petter Thorbjørnsen. Styreleiar er Toralv Mikkelsen. Leiar i Rådmannsforum 2016 og 2017 er Siv Helle Prestegard. Vedlagt ligg nyttårsoversyn for 2016/2017 Hardangerraadet_ny ttaarsoversyn_2016- Regional areal og transportplan og Regional transportplan for Hordaland Fylkeskommunen har som mål å få vedtak om utsending av planforslaget til høyring i veke 8 og at høyringsfristen vert 7.april. Det ser ut til at målet er å senda Areal- og transportplan for Bergensområdet på høyring samstundes med transportplanen.

7 Søker Prosjektskjønn Søknad Org. nr Navn Fjell Kommune Adresse Postboks Straume Norge Kontaktperson JANNE MO Prosjekt Prosjektnummer Prosjektnavn VELFERDSTEKNOLOGI I VEST - vidareføring Søknadssum kr Fra dato Til dato Prioritet Annen finansiering kr Eigendel kommunar 45% Samarbeidspartnere Sund Hordaland Øygarden Hordaland Sund Kommune Postboks Skogsvåg Norge ØYgarden Kommune Ternholmvegen Rong Norge Marita Hilleren Åse Vik Utfordringene det skal taes tak i: Velferdsteknologi skal få ein sentral plass i helse- og omsorgstilbodet kommunane. Systematisk arbeid over tid er naudsynt for å lukkast med implementering av trygge teknologiske løysingar for brukarar og tenestene. Arbeidet følgjer nasjonale føringar (Omsorg 2020). Prosjektarbeidet starta 2016 og må vidareførast/ trappast opp i 2017/2018. I 2017 vil ein spesifikt arbeide vidare med: Kartlegging av ulike brukarar sine behov. Vi treng kunnskap om kva velferdsteknologiske løysingar den enkelte brukar kan ha nytte av. Opplæring av heimebuande, pårørande og helsepersonell i ulike velferdsteknologiske løsninger. Sikre stabil drift, oppfølging og vedlikehald av IKT / teknologiske løysingar i dei ulike kommunane. Det er behov for ingeniørkompetanse vidare med i prosjektet. Testing, tilpassing og utbetring av teknologi Kartleggje og utvikla integrering mellom velferdsteknologi i heimar, institusjon, bufellesskap og nytt Lokalmedisinsk senter. Styrke kommunen innen rollene: Tjenesteprodusent Side 1 av 2 Utkast

8 Mål og hvordan det skal gjennomføres: Hovudmål er å leggja til rette for at menneske med omsorgsbehov betre kan meistre eige liv og helse, og at fleire kjenner seg trygge og kan bu lengre i eigen heim. Delmål er: 1. Kartleggje, utvikle planar og gradvis innføra velferdsteknologi 2. Auke kompetanse og erfaring med velferdsteknologiske metodar, for å klara å integrera velferdsteknologi i tenestene. Prosjektleiar frå SINTEF koordinerer prosjektetteamet og vil i 2017 ha spesifikt fokus på metoder og verktøy for tenestedesign. Metodar for å involvera tenestemottakarar og andre aktørar fra kommunen gjennom dialog, workshops, intervju og observasjoner. Testmetodikk for både teknologi og tenester. Blant anna observasjon av teknologi i bruk og identifisering av kva som fungerer/ ikkje fungerer. Metodar for å utvikle nye tenestemodellar gjennom verktøy som blueprints, aktørkart og scenarios. Kunnskap nasjonalt/ internasjonalt frå ulike velferdsteknologiske prosjekt vil nyttast i prosjektteamet. Sektorer prosjektet omfatter: Administrasjon og styring Samfunnssikkerhet og beredskap Kommunalteknikk Pleie og omsorg Kommunehelse Virkemidler som skal benyttes: Interkommunale samarbeid Opplæring, erfaringsdeling og diskusjon Styringssystemer Kommunikasjon og innbyggerretting Planlegging IKT Innovasjon Begrunnelse for valg av virkemiddel/virkemidler: Implementering av velferdsteknologi i helse- og omsorgsetenestene er eit krevjande nybrottarbeid. Prosjektteamet har behov for sterk forankring politisk og i kommuneleiinga for å lukkast. Vidare er det naudsynt med samhandling med ei rekkje aktørar når det gjeld, planlegging, opplæring, erfaringsdeling, integrasjon og heilskap bruk av teknologi på tvers av tenestestader. Det må vektlaggast gode prosessar knytt til kommunikasjon med innbyggjarar/ pårørande, tilsette i ulike kommunale einingar, utdanningsinstitusjonar og private aktørar som leverer velferdsteknologiske løysingar. Eit sterkt og kompetent interkommunalt prosjektteam, inkl. ingeniør med IKT / velferdsteknologisk kompetanse, vurderer vi som viktig for at summen av virkemiddel skal gje forventa måloppnåing. Vedlegg: 2016 Statusrapport Velferdsteknologi FM.pdf Prosjektskisse_Velferdsteknologi i Vest.pdf budsj VELFERDSTEKNOLOGI I VEST 2017.pdf Side 2 av 2 Utkast

9 BUDSJETT FOR VELFERDSTEKNOLOGI I VEST 2017 Lønn / sosiale utgifter interkommunal prosjektkoordinator Lønn / sosiale utgifter Ingeniør m/ velferdsteknologisk kompetanse Lønn / sosiale utgifter prosjektmedarbeidarar frå kvar kommune Lønn / sosiale utgifter arbeidsgruppe / styringsgruppe Rekruttering Informasjons og kurs/ opplæring tilsette og innbyggjarar Administrasjonsutgifter ( husleige, straum, kontorutg, resieutg) SUM INNTEKTER Midlar det vert søkt om for NB kr av søkt beløp står på fond - overført frå 2016 Eigendel til fordeling mellom kommunane Janne Mo / Fjell kommune

10 BUDSJETT FOR VEST EKSTRA 2017 Lønn / sosiale utgifter prosjektmedarbeidarar Opplæring frivillige Administrasjonsutgifter ( husleige, straum, kontorutg, resieutg) Kartlegging av behov i heimetenester Opplæring nye koordinatorer Utvikling av programvare IKT Informasjonskampanjer / rekrutteringskampanjer SUM INNTEKTER Midlar det vert søkt om for NB kr av søkt beløp står på fond - overført frå 2016 Eigendel til fordeling mellom kommunane Janne Mo / Fjell kommune

11 Søker Prosjektskjønn Søknad Org. nr Navn Fjell Kommune Adresse Postboks Straume Norge Kontaktperson Janne Mo Prosjekt Prosjektnummer Prosjektnavn VEST EKSTRA - vidareføring Søknadssum kr Fra dato Til dato Prioritet Annen finansiering kr Eigendel kommunar 45% Samarbeidspartnere Øygarden Hordaland Sund Hordaland ØYgarden Kommune Ternholmvegen Rong Norge Sund Kommune Postboks Skogsvåg Norge Åse Vik Marita Hilleren Utfordringene det skal taes tak i: I 2016 har Fjell kommune samarbeidd med Nasjonalt Verdighetsenter, Sund kommune og Øygarden kommune om utvikling av ein modell for korleis kommunen og frivillig sektor kan samhandla om frivillig innsats knytt til helse- og omsorgstenestene. Statusrapport for arbeidet og eit høyringsnotat er lagt ved i denne søknaden. I 2017 skal modellen setjast i verk og tilpassast den enkelte kommune. Det er vidare naudsynt med omfattande informasjons- og rekrutteringskampanjar, retta både mot dei som yt frivillig innsats og dei som ønskjer å ta i mot frivillige tenester. Nye teknologiske verktøy må tilpassast og takast i bruk, slik at ein klarer å ivareta behov for koordinering av tenesteleveranse og samspel mellom involverte partar. Det er også behov for at fleire tilsette, spesielt i Sund og Øygarden deltek på vidareutdanning i regi av Nasjonalt Verdighetsenter. Styrke kommunen innen rollene: Tjenesteprodusent Samfunnsutvikler Side 1 av 2 Utkast

12 Mål og hvordan det skal gjennomføres: Prosjektet vil utvikla nye helsefremmande tenester gjennom samarbeid med frivillig sektor. Målet er å førebyggja einsemd og passivitet i kvardagen for menneske med omsorgsbehov. Tiltak i 2017: Iverksetting og tilpassing av modell/ rutinar for samhandling mellom brukar, kommune, frivillige og frivillige lag i dei ulike kommunane. Kartleggje behov for frivillig innsats hos heimebuande eldre. Udanna fleire tilsette frå tenestestadane som frivilligkoordinator. Informasjonskampanjar rekruttering av nye frivillige og gjera tenestene kjent for målgruppa. Gjennomføra introduksjonskurs for nye frivillige. Inngå forpliktande samarbeidsavtalar med frivillige organisasjonar om tenesteleveranse. Etablera gode møtestader for frivillige, frivillige lag og tilsette. Tilpassa og ta i bruk teknologisk hjelpemiddel i koordineringsarbeid mellom ulike aktørar i arbeidet. Sektorer prosjektet omfatter: Administrasjon og styring Kultur Pleie og omsorg Kommunehelse Virkemidler som skal benyttes: Interkommunale samarbeid Opplæring, erfaringsdeling og diskusjon Kommunikasjon og innbyggerretting Organisatoriske IKT Innovasjon Begrunnelse for valg av virkemiddel/virkemidler: Vest Ekstra er eit innovativt prosjekt knytt til etablering av nye helsefremmande tenester, levert som resultat av samarbeid mellom kommunane og frivillig sektor. For å lukkast er det vesentleg med forankring politisk og administrativt i alle kommunane. Prosjektarbeidet er i stor grad retta mot innbyggjarar, enten som ytar eller mottakar av frivillig innsats, og tilsette i kommunane. Gode prosessar knytt til kommunikasjon, erfaringsdeling og diskusjonar med alle involverte partar, frå brukar/ pårørande til frivillige/ frivillige lag og kommunalt tilsette er avgjerande. Det er vidare behov for nye digitale system som kan ivareta tenesteleveransen på ein tilfredsstillande måte. Ser vi fram mot 2019 og etablering av aksjonssenter i nytt lokalmedisinsk senter, ser vi også konturar av organisatorisk endring. Kommunen tar på seg ei ny rolle som tilrettleggjar for frivillig og privat tenesteleveranse, for at innbyggjarar med omsorgsbehov skal kunne bu heime så lenge som råd. Vedlegg: Eit høyringsnotat om frivillig innsats.pdf vedlegg høyringsnotat Ansvarskart - rolle og oppgåvefordeling.pdf 2016 Statusrapport Vest ekstra FM.pdf budsj VEST EKSTRA.pdf Side 2 av 2 Utkast

13 SUND KOMMUNE Dok.dato: Vår Ref: 17/208-1 Arkiv: PROSJEKTSPESIFIKASJON KOMMUNEROS FOR SUND, FJELL OG ØYGARDEN 1. PROSJEKTNAMN KommuneROS for Sund, Fjell og Øygarden 2. PROSJEKTMÅL Sund, Fjell og Øygarden skal samarbeide om å gjennomføre heilskaplege ROS analyser for desse tre kommunane. Arbeidet skal resultere i eit felles KommuneROS dokument. Det skal utarbeidast planar for oppfølging av dei områda der det vert avdekt uakseptabel risiko. Arbeidet skal innarbeidast i kommunane sine «styringshjul» og omtalast m.a. i økonomiplanar, årsbudsjett, årsrekneskap og årsrapportar. Det skal samarbeidast om å utarbeide system for opplæring som sikrar at alle som skal ha ei rolle i kommunen sitt krise og beredskapsarbeid har tilstrekkelege kvalifikasjonar I gjennomføring av prosjektet skal Sund, Fjell og Øygarden skaffe seg kunnskap om og lære å nytte prosjektleiingsmetodikken PLP (prosjektlederprosess). 3. NO-SITUASJON Sund, Fjell og Øygarden vart aktivt med i utarbeiding av KystROS 2014 (eit samarbeidsprosjekt mellom kommunane Askøy, Austevoll, Fjell, Sund og Øygarden). Dette skulle vere kommunane sitt hovuddokument for overordna ROS-analyse, men kvar kommune skulle komplimentere dette med eigne ROS analyser. Både Sund, Øygarden og Fjell hadde tilsyn frå Fylkesmannen med samfunnstryggleiks- og beredskapsarbeidet i kommunane i Alle tre kommunane hadde samanfallande avvik knytt til manglande heilskapelege ROS analyser, manglande plan for oppfølging av område for uakseptabel risiko samt manglande system for opplæring. Alle kommunane har frist på seg til å lukke avvik innan desse områda. Då Sund, Fjell og Øygarden blir ein kommune om tre år, er desse kommunane samd om at det er føremålstenleg å laga eit felles KommuneROS dokument. Dette prosjektet har difor støtte og forankring hos kommuneleiinga i alle tre kommunane, som ser verdien i å få eit slikt felles Side 1 av 4

14 overordna styrande dokument. Kommunane ser også potensiale i meir effektiv prosjektstyring av kommunale prosjekt, og ynskjer å få ein felles prosjektmetodikk for gjennomføring av dette prosjektet. 4. SKILDRING AV PROSJEKTET 4.1 Omfang Sund, Fjell og Øygarden ynskjer å gjennomgå alle risikoområda omtala i FylkesROS Hordaland 2015, og samarbeide om å gjere heilskaplege ROS analyser for alle tre kommunane. Det betyr at prosjektet skal gjennomgå og kartleggje kva uønskte hendingar som kan inntreffe i desse tre kommunane knytt til følgjande risikoområda: Naturhendingar Svikt i kritisk infrastruktur Epidemiar og helseberedskap Store ulykker og masseskadar Atomulykker og radioaktiv stråling Akutt forureining Viljestyrte hendingar Det skal så gjerast ein vurdering av sannsyn for at desse hendingane kan skje og korleis dei kan påverke kommunane. Det skal også utarbeidast tiltaksplan for oppfølging av dei områda der det vert avdekt uakseptabel risiko, som skal godkjennast i kvar kommune. Dei overordna ROS analysane og planar for oppfølging skal inngå i eit felles dokument for alle tre kommunane heilskapleg kommune ROS. 4.2 Gjennomføring Prosjektet vil bli organisert med interkommunal styringsgruppe, prosjektgruppe og arbeidsgrupper. Arbeidsgruppene vil få tildelt ulike identifiserte risikoområde og får ansvar for å gjennomføre ROS analyser, og utarbeiding av planar for oppfølging av dei områda der det vert avdekt uakseptabel risiko. Medlemmar i gruppene må hentast frå relevante fagmiljø i dei tre kommunane. I arbeidet med KystROS erfarte ein at det var for lite kompetanse på ROS analyse, og ein strevde med å få inn relevante statesikkar som grunnlag for analysane. Det er difor ei felles oppfatning at det i KystROS arbeidet vart for mykje «synsing». Ein erfarte også at det var for «laus» prosjektorganisering. Det var ingen definert prosjektorganisasjon med prosjektansvarleg og prosjektleiar. Det var ein av årsakene til at KystROS drog ut i tid. Ein føresetnad for å lukkast med prosjekt KommuneROS er at alle aktørane har naudsynt kompetanse på kommunal tryggleik og beredskapsplikt, risiko og sårbarheit i Fjell, Sund og Øygarden og ikkje minst kompetanse på metode for ROS analyse. Med bakgrunn i erfaringane frå Side 2 av 4

15 KystROS ser ein det naudsynt å leige inn eksterne ressursar til kunnskapsinnhenting, opplæring og bistand i analysearbeidet. Kurs/ kompetansetiltak vil difor vere ein sentral del av prosjektet. Dette prosjektet vil bli styrt etter prosjektleiingsmetodikken PLP (prosjektlederprosess). Prosjektleiarmetoden skal nyttast systematisk i all leiing og overordna arbeid i prosjektet og all prosjektdokumentasjon skal utarbeidast i høve til denne metoden. I Sund kommune er det vedteke at alle prosjekt skal styrast etter denne metoden og kommunen har over fleire år nytta metodikken med gode erfaringar. Både i Fjell og i Øygarden kommune er det behov og ynskje om å nytte ein metodikk for å kvalitetsikre og effektivisere all prosjektjobbing i desse kommunane. I Fjell kommune skal dei difor i nær framtid tilby kurs i PLP metodikken for organisasjonen. Gjennom interkommunal styringsgruppe, prosjektgruppe og arbeidsgrupper som får ansvar på tvers av kommunane med felles kompetanse innan beredskap og prosjektleiing, får ein eit godt felles grunnlag for tettare samhandling når ein også skal handtere faktiske hendingar. Ein får mobilisert alle nivå i kommunane, og det kan haustast nyttige erfaringar til det føreståande arbeidet med å slå saman kommunane. 4.3 Prosjektperiode PROSJEKTORGANISASJON Oppdragsgjevar: Fjell, Sund og Øygarden kommunar Styringsgruppe: Rådmennene frå Sund, Fjell og Øygarden Prosjektansvarleg: Kommunalsjef tekniske tenester i Øygarden Prosjektleiar: Beredskapsleiar i Fjell kommune Overordna prosjektgruppe: Beredskapsleiar Fjell kommune, brann og beredskapssjef Øygarden kommune, beredskapskontakt frå Sund kommune Referansegruppe: Fylkesmannen i Hordaland, Statoil avdeling i Øygarden og Fjell, CCB Ågotnes, Standard Norge mfl. 6. RESSURSBRUK OG ØKONOMI Tiltak To dagars kurs / oppstartsamling for styringsgruppe, og overordna prosjektgruppe Kostnad Kr ,- Side 3 av 4

16 Faselitering / prosessleiing av arbeidsgruppemøter Kr ,- Leige inn eksterne aktørar til kunnskapsinnhenting og analyse Kurs PLP for styringsgruppe, prosjektleiing og overordna prosjektgruppe Kr ,- Kr ,- Sum søknad Kr ,- Kommunal eigendel: - Personalressursar inklusiv prosjektleiing - Kostnadar ved leige av lokale til kurs, arbeidsgruppene og andre samlingar knytt til ROS analysearbeidet Side 4 av 4

17 Prosjektplan Kartlegging, effektivisering og digitalisering av arkiv i Fjell, Sund og Øygarden kommune Samanslåing av Fjell, Sund & Øygarden kommune

18 Innhaldsfortegnelse Bakgrunn og mål... 3 Organisering... 4 Styringsgruppa... 4 Prosjektgruppa... 4 Andre ressursar... 4 Mandat... 4 Leveransar i prosjektet Kartlegging av arkiv og IT-system for dei tre kommunane Plan for avslutning, ordning, digitalisering og deponering av arkiv og IT-system... 5 Framdriftsplan... 6 Risikoanalyse... 7 Gevinstar... 7 Rapportering... 7 Informasjon... 7 Aktiviteter... 8

19 Bakgrunn og mål Fjell, Sund og Øygarden kommunar har gjort vedtak om å slå seg saman til ein ny kommune frå Arkivtenesta har ein viktig funksjon både når det gjeld å sikra historiske dokument frå kommunane for ettertida, men og å leggja til rette for ei god og framtidsretta arkivteneste på alle fagområde i den nye kommunen. Ein viktig føresetnad for ei effektiv arkivteneste er at ein legg til rette for fullelektroniske arkiv så langt det let seg gjera ved val av datasystem i den nye kommunen, og at ein har god kvalitet og lett tilgjenge til dokument frå eksisterande kommunar. For å lukkast med dette må vi allereie no starta eit godt og grundig arbeid i dei tre eksisterande kommunane. Prosjektet gjeld kartlegging, effektivisering og digitalisering i Fjell, Sund og Øygarden kommune,- som grunnlag for ei effektiv og digital arkivteneste i ny kommune. Prosjektet omfattar alle arkiv i kommunen, samt fagsystem/sak og arkiv system. Erfaringar frå tilsvarande arbeid syner at det er ekstremt krevjande å gjennomføre kartlegging av alle arkiv i en heil kommune. Ein treng stram prosjektstyring. Den jobben desse tre kommunane no gjer i dette prosjektet, i samarbeid med IKAH der alle tre kommunane er medlemmer, vil og andre samanslåingskommunar kunna dra nytte av. Viser til vedtak og søknad om resterende skjønsmidlar i 2016 frå Fylkesmannen i Hordaland; Fjell, Sund og Øygarden Kommunane søkjar om skjønstilskot til å effektivisera arkivtenesta i kommunane. Ein viktig føresetnad for ei effektiv arkivteneste er at ein legg til rette for elektroniske arkiv ved val av datasystem i den nye kommunen, samt at det er god kvalitet og lett tilgang til dokumenta frå eksisterande kommunar. Det er eit budsjett for tiltaket på kr. 3,0 mill. for perioden Fylkesmannen vil gi tilskot kr ,- til tiltaket for Vi vil vurdera positivt seinare søknader om tilskot til føremålet for 2017 og Vi har også motteke søknad om tilskot kr. 2,5 mill. til etablering av felles ID-forvaltning i ein ny kommune. Vi finn ikkje å kunne prioritera tilskot knytt til denne søknaden no. Tilskot kr ,- Med bakgrunn i Fylkesmannen sitt vedtak, vert det sendt nye søknader til Fylkesmannen om ytterleger skjønsmidlar til prosjektet for 2017 og 2018.

20 Organisering Styringsgruppa Medlemar; Lillian Torsvik Fjell kommune Per Helge Marthinsen Øygarden kommune Rune Lid - Sund kommune Prosjektgruppa Følgjande opprettas som faste medlemar av gruppa: Eva Marit Telle Hamre arkivleiar Sund kommune Kristine Melsbø arkivleiar Fjell kommune Birte Marie Rine Young arkivleiar Øygarden kommune Prosjektleiar er arkivleiar i Øygarden kommune, Birte Young. Andre ressursar IKA Hordaland (IKAH) v/dagleg leiar Rune Lothe sin rolle skal vere rådgjevande, rettleiande og retningsgjevande i den innleiande fasen. IKAH set av 3 dagsverk til dette arbeidet for 1Q Vidare deltaking i prosjektet er avhengig av ekstern finansiering. Desse er fordelt på 1 dagsverk til rapportskriving administrasjon og 1 dagsverk knytt til eit felles arrangement seminar 25 januar. samt 1. dagsverk til møte med presentasjon av rapport frå kartlegging. IKAH kan og stille med inntil 1 dagsverk for kvar kommune til kartleggingsarbeide ute i den enkelte kommunane i løpet av februar / mars. Dette avtalast med særskilt IKAH v/ Rune Lothe. I periodar vil andre medlemmer verte utpeikt til å vere bidragsytar, som IKT, fagleiarar, politisk sekretær og andre tilsette ved arkivtenesta. Det kan i periode vere aktuelt å etablere undergrupper/arbeidsgrupper innanfor dei ulike fagområdane, som f.eks. barnevern, oppvekst, PPT m.m., -for å kartlegge spesialarkiva, samt ordning av avslutta arkiv. Mandat Prosjektgruppe sitt mandat er å styra, koordinera og ha ansvar for å effektivisera, digitalisera og avslutta eksisterande arkiv i Fjell, Sund og Øygarden kommune for slik å leggja til rette for ei effektiv arkivteneste i den nye kommunen.

21 Leveransar i prosjektet 1. Kartlegging av arkiv og IT-system for dei tre kommunane Vi må vite kvar me er for å kunne peike ut vegen til dit me skal. Leveransen er ein rapport og ei oversikt over mengda arkiv og dokument for alle funksjonar. Kven og kva system har skapt desse arkiva, kor finn me dei og kva tidsrom har me. Kva av arbeid står att for å oppfylle krava i forskrifta Er det ordna/uordna og er det listeført? 1.2. Kor mykje arkiv har me i fellesskap? 1.3. Kva aktive arkiv skal avsluttast på samanslåingstidspunktet? 1.4. Oversikt over interkommunale samarbeid kommunen har inngått 1.5. Oppgåver og tenester som er satt ut til private og kva avtalen seier om arkiv 1.6. Kor stort etterslep er det? 1.7. Kva IT-system har dei ulike kommunane? Fagsystem og sak/arkiv system Kva system er avlevert til depot (uttrekk)? Arbeidet skal vere ferdig medio april Plan for avslutning, ordning, digitalisering og deponering av arkiv og IT-system I dag har ein ulike depotløysingar for sine arkiv Kartlegge depotløysning for alle kommunane Lage en plan for ordning og rydding samt deponering av arkiver Avgjere innsynsløysingar for dei avslutta arkiva digitale kopiar «Sikker digital kopi» som kan inngå i digitalisert arbeidsflyt Kven og korleis skal innsyn i avslutta arkiver handsamast Avgjere digitaliseringsprosjekt Skal til dømes tekniske arkiv digitaliserast? Skal til dømes personal arkiver digitaliseras eller skal ein nytte seg av digitale. kopier? 2.5. Avgjere migrering av data inn i nye system Kva system/data skal førebuast for migrering Lage ein plan for deponering av elektroniske arkiver. Arbeidet skal vere ferdig medio april 2018.

22 Framdriftsplan Oppgåve Ansvar/ressursar Tid Kartlegge arkiv for dei 3 kommunane Arkivleiare i samarbeid med Ikah November 2016 april 2017 Ordne avslutta arkiv Arkivleiare Løpande Oppdatere arkivplaner i dei 3 Arkivleiare Løpande kommunane Bevarings og kassasjonsplan Fjell, Sund Undergruppe Oppstart haust 2017 og Øygarden Uttrekk av avslutta system IKah, IKT og arkivleiar Første uttrekk uke

23 Risikoanalyse Risikofaktor For lite kompetanse på arkivdanning og ordning av arkiv på ulike områder For lite person ressursar Mottiltak Opplæring/kunnskapsheving. Frikjøp av arkivleiare Ordningsressursar Økonomisk ramme Dokumentere behov fortløpande. Tilskot frå Fylkesmannen i Hordaland for ,-. Ny søknad til Fylkesmannen til føremålet for 2017 og Manglande framdrift på leveransar Setje opp forpliktande planar og lage tydelege leveransar Gevinstar Ved å gjennomføre leveranse 1 og 2 vil ein kunne skaffe seg oversikt samt kunne setje ressursar og riktig prioritet på leveransar i samband kartlegging, effektivisering og digitalisering av arkiv. Ein vil og ha eit faktagrunnlag for å ta strategiske val og prioriteringar for vegen vidare mot kommunesamanslåing. Rapportering Prosjektleiar rapporterer fortløpande til styringsgruppa. Informasjon Fortløpande informasjon om aktiviteter i prosjektet via e-post til tilsette i arkivtenesta. Organisasjonen vert informert via intranett, om resultatet av prosjektet når dette er ferdig. Arkivansvar og prosjektverktøy Det skal etablerast prosjektverktøy skybasert. Prosjektleiar opprettar felles dokument og deler via Microsoft OneDrive. Prosjektleiar skal ha dokumentasjonsansvaret for prosessen og dokumenta som vert skapt. Prosjektleiar opprettar eigen arkivdel i eigen kommune til dokumentasjon.

24 Aktiviteter Prosjektgruppe har møte 1 gang i månaden og gjerne fleire ved behov. Prosjektleiar arbeidar med kartlegging 1 dag i veka i kvar kommune. Dato Stad Tema 8. november 2016 Sund kommune Oppstartsmøte 15. desember 2016 Interkommunalt arkiv i Hordaland Prosjektplan, vegen vidare 25. Januar 2017 Interkommunalt arkiv i Hordaland Fellesmøte K Januar 2017 Fjell kommune Ny søknad om midlar, status og plan for kartlegging. 21. Februar 2017 Øygarden kommune Status kartlegging 28. februar 2017 Rapportering styringsgruppe foreløpig kartleggingsstatus 28. Mars 2017 Fjell kommune Ferdigstille rapport 31. mars 2017 Rapportering styringsgruppe foreløpig kartleggingsstatus 18. April 2017 Sund kommune Oppstart leveranse 2 Tidlig mai 2017 Presentere endeleg rapport etter kartlegging, til styringsgruppa 9. Mai 2017 IKAH Kongsberg Befaring Sandefjord kommune dersom avtale. 6. Juni 2017 Øygarden kommune Plan for ordningsarbeid Juli 2017 FERIE FERIE August 2017 Fjell kommune September 2017 Sund kommune Oktober 2017 Øygarden kommune November 2017 Fjell kommune Desember 2017 Sund kommune Januar 2018 Øygarden kommune Februar 2018 Fjell kommune Mars 2018 Sund kommune April 2018 Øygarden kommune Rapport frå ordningsarbeid Synfaring hjå ein kommune som nyleg har hatt kommunesamanslåing i 2018.

25 Prosjektmandat EinId Ein identitet til alt Ver Skildring 1.0 Søknadsgrunnlag 1.1 Logo 2.0 Søknadsgrunnlag skjønsmidlar, justert finansiering 1. Innleiing Fjell, Sund og Øygarden går saman i ein kommune frå I intensjonserklæringa for den nye kommunen tek ein mål av seg til at «den nye kommunen skal vera eit regionalt og nasjonalt fyrtårn innan teknologi». Informasjonsteknologi står sentralt: «Vår nye storkommune skal ha gode digitale løysingar, både publikumsretta og i tenesteyting». Digital samanslåing av verksemder er svært ressurskrevjande. I KS-rapporten «Digitale konsekvensar av ei kommunesamanslåing» (FOU ) slår ein fast at det er viktig å nytta samanslåinga som eit høve til å starta med blanke ark for å byggja ein framtidsretta kommune, og at det er viktig å koma i gang snarast. Kommunesamanslåing føreset samordning av fleire tusen tilsette og tre versjonar av all programvare. Det er ein krevjande situasjon, men kommunesamanslåinga er på same tid eit strålande høve til å ta grep og etablera eit framtidsretta og nytt regime basert på identitetsforvaltningssystem for å digitalisera registrering av slik informasjon. Dei største gevinstane kjem når digitale løysingar heng godt saman. Fjell, Sund og Øygarden ønskjer å starta utforminga av grunnleggande infrastruktur tidleg for i neste omgang å fokusera på ulike fagområde og system. Ks-rapporten er meir enn tydeleg: «Kommunene bør legge en plan for hvordan rolle- og identitetsforvaltning skal utføres og implementeres i den nye kommunen. Erfaringer fra utlandet (se kapittel 3) viser at implementering av rolle-, tilgangs- og identitetsforvaltning i den nye kommunen er én av de mest krevende oppgavene ved digital sammenslåing.» Prosjektmandat EinId Side 1 av 6

26 Kommunane vil gå i gang med utforming av ei ny forvaltning av roller, tilgang og identitet: Prosjektet tek mål av seg å designa arbeidsprosessar og IT-plattform slik at det i den nye kommunen er tilstrekkeleg med registrering av informasjon ein gong for å sikra at den tilsette har tilgang til dei IKT-verktøy/system som han/ho treng i jobben sin. Vi kallar prosjektet EinId: Ein identitet - til alt! Bakgrunn Fjell, Sund og Øygarden kommunar har gjennom mange år bygd opp kvar si IT-drift. Forutan nettverk og maskinar har ein skaffa ulik fagprogramvare på ulike tidspunkt som sjølvstendige løysingar, utan avhengighet til kvarandre. Kvar løysing, inklusive IT-systemet, krev at ein registrerer den tilsette sine rettar til kva del som skal brukast, med resultat at ein må registrera same informasjon mange stader. Tilsvarande må ein fjerna rettar når tilsette sluttar eller flyttar på seg, i mange tilfelle skortar det på slik oppdatering. Før etablering av ny kommune skal alle tilsette (og elevar) overførast til den nye kommunen: Ein vil flytta, oppretta og avslutta brukarkontoar i stor skala. Litt av biletet slik vi har det per dato: 6 x brukarkatalogar i IT-systemet (brukarnamn/passord, tilgangskontroll ++) for tilsette og elevar 3 x e-post system 3 x telefonsystem > 50 x 3 fagsystem (til dømes Rekneskap, HR, Sak/Arkiv, Pasientjournal etc) med eigne brukardatabasar og tilgangskontroll Ulike nøkkel/adgangsskontrollsystem Skytjenester (Office365) med tilgangskontroll osb Det er heilt naudsynt å effektivisera drifta til den nye kommunen. Prosjektmandat EinId Side 2 av 6

27 2. Prosjektskildring Hovudmål Prosjektet skal etablera teknisk plattform og utforma arbeidsprosessar for eingongsregistrering av tilsettinformasjon slik at informasjon i personalsystem vert synkronisert med brukarkatalog i IT-systemet og seinare med det einskilde fagsystem. Eit identitetsforvaltningssystem vil gjera kommunesamanslåing og organisasjonsendringar enklare på mange måtar: Systemet vil syta for at personar får rett tilgang til rett informasjon til ei kvar tid. Løysinga vil samordna identitets- og tilgangskontroll i arbeidsprosessar: Oppretting/endring av brukar vil styrast av personalavdelinga, systemet vil identifisere IT-behov for ulike brukargrupper og kontrollera deira tilgang til ulike digitale ressursar og tenester basert på organisasjonstilhøyre eller andre karakteristika. Brukarkatalog Epost-system Identity Management HR-system Øygarden Sjølvbetjening HR-system Sund HR-system Fjell Sak/arkivsystem Adgangssystem Prosjekt Potensielle Prosjektmandat EinId Side 3 av 6

28 Resultatmål/gevinstar Samla oversyn og kontroll over system og tilgang Effektivisering: Registrering i grunnsystem er tilstrekkeleg => Frigjort tid for leiarar og systemansvarlege Datakvalitet: Autorative data frå personalsystem som kjelde Sporing og logging av autentiseringsendringar Brukaroppleving: Tidleg autentisering av rett person til rett tid Automatisering: Implisitt fjerning av systemtilgang ved personellavgang/endring Kompetanseheving Tilrettelagt for autentisering mot skytenester Tryggleik: Sjølvbetjening med multi-faktor autentisering, tilrettelagt mot nasjonal løysing ID-porten Omfang Prosjektperiode vert Aktivitetsoversyn Fase Aktivitet Oppstart Etablering prosjektorganisasjon, leverandøravtaler, eksternkompetanse Etablering breiband mellom rådhusa Installasjon maskin og programvare Kompetanseheving Analyse Kartlegging personalsystem (HR - Human Resource), 3 kommunar Prosessanalyse brukarinnmelding/endring, 3 kommunar Design Prosessmodellering: Personnellendringar i ny kommune Design brukarkatalog IT-system (AD), ny kommune Pilotering Etablering Identitestforvaltnings-system (IM Identity Management) Konfigurering IM mot HR-systema og AD Testing/validering datakvalitet Konfigurering/testing/validering av IM mot ett stk fagsystem Prosjektavslutn. Sluttrapport / Sakshandsaming i Fellesnemnd Prosjektmandat EinId Side 4 av 6

29 Milepælsplan Frist Prosjekt etablert Analyse gjennomført Design etablert Pilot gjennomført Sluttrapport, saksinnstilling Sakshandsaming, Fellesnemnd Rammevilkår og kritiske faktorar Prosjektet vert gjennomført under følgjande rammevilkår: Prosjektet føreset ekstern finansiering Fokus og endringsvilje frå leiing med omsyn til re-design av arbeidsprosessar Kompetanseheving i kommunane Dynamisk samspel med utvalde leverandører / ekstern kompetanse Ansvar og Organisering Prosjektet følgjer tradisjonell prosjektmodell med omsyn til eigarskap, styring og gjennomføring. Styringsgruppe Prosjektgruppe Arbeidsgrupper Eigarskap Styring Gjennomføring Rådmennene Styringsgruppe står for overordna styring av prosjektet. Gruppa skal drøfta og ta standpunkt til viktige vegval i prosjektet Prosjektgruppe har ansvar for gjennomføring av prosjektet. Styringsgruppe Førebuande fellesnemnd er styringsgruppe for prosjektet fram til Fellesnemnd tek over ved etablering haust Prosjektmandat EinId Side 5 av 6

30 Prosjektgruppe Namn Rolle/Ansvar Kommune Kjell Fyllingen Prosjektleiar Nn IT Øygarden Nn IT Sund Nn IT Fjell Nn HR Øygarden Nn HR Sund Nn HR Fjell Nn Konsulent Arbeidsgrupper vert organisert ved behov. Eksterne aktørar Aktør Kompetanse Prosessanalyse og modellering Identitetsforvaltning, IM-programvare Infrastruktur breiband Prosjektrutiner Jamlege møte i prosjektgruppa med gjennomgang av status/framdrift, problem/utfordringar og aktivitetar neste periode Rapportering til styringsgruppa vert gjennomført i eigen statusrapport etter same agenda 3. Økonomisk kalkyle Kostnadar FOU-tenester/konsulent Infrastruktur, utstyr, programvarelisensar Personalkostnader Sum Finansiering Eigenfinansiering Skjønsmidlar Fylkesmannen Sum Prosjektmandat EinId Side 6 av 6

31

32

33

34 ecultura - Be the future! Søknad om skjønnsmidler - interkommunalt samarbeid Sund, Øygarden, Fjell og Bergen. Kort beskrivelse Prosjektet skal utvikle en prosess med program for digital forståelse og futurisme, en digital lekekasse for å teste ut nye ideer (testmiljø) og et rammeverk som webløsning for bruk i kulturfeltet i alle kommuner. Rammeverket blir en digital grunnmur for kultursektoren og kulturfeltet med muligheter for å koble på alle de verktøy en trenger for å synliggjøre, automatisere og demokratisere. Med dette vil innbyggerne, kommunal administrasjon og folkevalgte i en kommune få en ny og innovativ oversikt over frivillige lag og foreninger, kulturbygg og anlegg, og alle aktiviteter som skapes rundt disse. Kommunene vil i prosess og program få økt digital kompetanse og gjennom løsningen en bedre utnyttelse av spesielt personalressursene. Den helskaplige løsningen vil skape grunnlaget for, og være tilpasset, næringsutvikling. Behov Kultursektorene i dag er ikke forberedt på det paradigmeskiftet vi lever i idag synliggjort gjennom megatrender og teknologiske endringer. Prosjektet ønsker å øke kunnskapen om den digitale bølgen som er over oss. Samtidig ønsker vi å sørge for at kultursektoren er de som skaper fremtiden og ikke er de som blir skylt i land etterpå. Sektoren trenger fremtidsrettede digitale verktøy for å kunne få frem og synliggjøre områdets potensiale. Nøkkelen er god kommunikasjon med innbyggerne og de frivillige organisasjonene. Kultursektorene er også det fagområdet som står sist i køen når det gjelder denne type omlegging. Sektoren er ofte for liten, har få lovpålagte tjenester, og har for lite ressurser tilgjengelig for å kunne gjøre noe med dette. Løsning 1. Program for digital forståelse og futurisme: Prosjektet ønsker å øke den digitale kompetansen i kommunene gjennom en transformasjonsprosess, slik at kommunene vil være i bedre stand til å møte den digitale bølgen. Etter en slik prosess er også målet at deltakerne skal være skodd til å delta aktivt i den innovasjonen som definerer den digitale bølgen.

35 Deltakerne vil bedre se hvordan, og kartlegge behov, man vil jobbe etter i fremtidens kultursektor. 2. Digital grunnmur for kulturfeltet: Det er i fase 1 i prosjektet utviklet et rammeverk som skal være utgangspunkt for Den digitale grunnmur for kultursektoren. Rammeverket er basert på open source web løsninger. Grunnpilarer i rammeverket består av løsninger med oversikt over kommunale bygg (ressurser) (B), lag/organisasjoner (O) og aktiviteter/kalender (A) - forkortet til BOA. 3. Digital lekekasse: Den digitale grunnmuren er rammen for det som kan kalles en Digitale lekekasse (testmiljø). I den digitale lekekassen leker deltakerne i kultursektoren seg frem til optimale digitale verktøy basert på de kartlagte behov og megatrender prosessen har pekt på. Dette danner således grunnlaget for de glokalt tilpassede løsningene i hver enkelt kommune. Løsningene skal være enkle og bygges på logikk og intuisjon. På den måten blir innbyggerne godt ivaretatt. Kulturfeltet bidrar med å tilby gode digitale verktøy for innbyggerne og de frivillige organisasjonene. Verktøy som synliggjør trivselsfaktorene i lokalsamfunn.. Rammeverket og Den digitale grunnmur for kultursektoren vil tilrettelegges for næringsutvikling og vil kunne implementeres i alle kommuner med lokale tilpasninger basert på de kartlagte behov i prosessen. En slik prosess og løsning vil frigjøre eksisterende personalressurser i kultursektoren fra byråkratisk tilnærming i arbeidsdagen, til mer face-to-face-relasjoner kontakt med innbyggerne. Dette vil medføre en større grad av kvalitet i arbeidet opp mot innbyggerne. Kultursektoren har behov for en slik reform, men som det er blitt pekt på, så ligger det ofte få ressurser inn i sektoren til å gjøre noe med det. Tankegangen i dette prosjektet er at gjennom å ha et fast rammeverk, og en tilgang til de verktøy man trenger i hver enkelt kommune, så manifesteres det en symbiose. Symbiosen består av mange mindre og mellomstore kommuner, som sammen er sterke. Styrken til kultursektoren blir derfor at den ofte består av mindre enheter, og således lettere kan kjøre både prosess og løsning, og raskt bli en del av fremtiden heller enn å bli skylt i land. Samlet sett vil en slik prosess og løsning øke grad av trivsel for innbyggerne i hver kommune. Lag og organisasjoner sine tilbud i kulturfeltet blir synlige i større grad, og utnyttingen av mulighetene øker. En vil se hverandre mer, og det blir slik lagt til rette for større grad av samarbeid på tvers av organisasjoner. Det blir også lagt til rette for sosialt entreprenørskap, da behov vil bli mer synlige i prosessen. Sosialt entreprenørskap vil forekomme i mellomrommet til tilbud/behov som prosjektet belyser, og næringslivet generelt. I prosjektprosessen vil det også oppstå behov som legger til rette for

36 næringsutvikling og arbeidsplasser. Det vil trenges futurister/futurologister, kulturkatalysatorer, utviklere. Prosessen, programmet og løsningen vil med andre ord ha stor innvirkning på folkehelsen i hver kommune. De ansatte i kultursektoren vil være innovative i sine møter med utfordringer, og de vil kunne være i større grad direkte tilgjengelig for innbyggerne. Kultursektoren vil arbeide like mye, men få mangedoblet effekten. Kulturfeltet vil i denne prosessen således styrke sin posisjon som samfunnsbygger. Bakteppe Kulturavdelingen i Fjell kommune har siden sommeren 2015 hatt en intern prosess for å finne digitale løsninger for ulike fagfelt knyttet til kultur og fritid. Vi ønsker å utnytte IKT på en bedre måte ved å frigjøre ressurser og skape bedre kommunale tjenester for innbyggere. Resultatet av fase 1 i prosjektet og strategien, kalt ecultura, har resultert i følgende: En totaloversikt over kommunens frivillige lag og organisasjoner med tilhørende aktiviteter og målgrupper (webløsning) En oversikt over bygg, anlegg, rom og steder som er ressurser i kommunen (webløsning) Aktiviteter/Kalender (webløsning) Modell for prosess som kan videreutvikles for å kunne benyttes av ansatte i andre kommuner. Målet er å utvikle et program for transformasjon og futurisme. Dette vil skje i samarbeid med Københavns Institut for Fremtidsforskning (CIFF) og skal munne ut i en kokebok for hele denne prosessen. Struktur og plan for etablering av rammeverk til felles webløsning for kommuner Med denne webløsningen vil innbyggerne i en kommune får en bedre oversikt over frivillige lag og foreninger og all den aktiviteter som skapes rundt disse. Kommuner får samtidig en bedre utnyttelse av ressursene ved å tilby frivillighetene et verktøy for bestilling av bygg, anlegg og rom. Livskvaliteten og lysten til å bo i spesielt mindre perifere kommuner vil kunne økes enkelt, og skape en følelse av å være glokal - både som en del av lokalsamfunnet, men også det globale samfunn. Målgruppe Målgruppen for webløsningen er kultursektoren, kulturfeltet (lag og foreninger), samt innbyggerne i en kommune. I senere faser er meningen at målgruppen også innbefatter kommuner/lokalsamfunn i Europa.

37 Prosjektbeskrivelse Vi lever i realiteten i et paradigmeskifte i samfunnet generelt, og den digitale bølgen er kanskje et av de mest framtredende trekkene akkurat nå. Spesielt mindre og mellomstore kommuner sliter med å kunne møte denne digitale bølgen, og utnytte de mulighetene den byr på. Strategien, prosessen og løsningen ecultura ønsker å gjøre noe med dette. ecultura vil gi en god synliggjøring av et samlet kultur -og fritidstilbud og ressurser i kommuner. Løsningen vil også heve betydningen av kultursektoren sett i forhold til folkehelse. Bedre synlighet vil føre til mer aktivitet og bedre fysisk og psykisk helse - for alle. Det er gjennom kultur og fritid kommuner kan nå flest innbyggere. ecultura vil derfor også være et verktøy for å bygge gode innbygger relasjoner. Vi har laget en skisse til løsning for Fjell kommune - Aktiv Fjell ( ). Denne skissen er resultat av fase 1. ecultura fase 2 vil ta deler av funksjonaliteten fra fase 1 og gjøre disse tilgjengelig for flere kommuner, samt etablere ecultura som en sterk aktør og sentral løsning i kommunereformen. Se også avsnittene om Behov og Løsning. Prosjektmål Bedre synliggjøre kultur-og fritidstilbud i kommuner. Skape bedre vekst- og utviklingsvilkår for kulturaktører og tiltak. Bedre utnyttelse av kommunens ressurser. Økt trivsel og bedret folkehelse. Bygge nye og bedre innbygger relasjoner. Styrke posisjonen kulturfeltet har som samfunnsbygger. Bli en viktig innovativ og fremtidsrettet del av kommunereformen. Øke den digitale og futuristiske kompetansen i kommunene. Forankring Webløsningen er innovativ og er presentert for flere kommuner i Hordaland som alle har gitt svært gode tilbakemeldinger. Prosjektet har blitt presentert for Hordaland fylkeskommune, samt EU-systemet, ved Christopher Parker Programme Manager for Project Development Support i Northern Periphery programme, Norsk Kulturforum (Noku), samt alle kommunalt ansatte i kultursektoren i kommunene Fjell, Sund og Øygarden. Prosjektet er forankret i

38 Fjell kommune sin handlingsplan. Det er også etablert kontakt med ACOS og Netlife Research, som vil kunne bistå som rådgivende parter i prosjektet. Fjell kommune har etablert en samarbeidsavtale med Københavns Institut for Fremtidsforskning (CIFF), og CIFF vil være en prosjektpartner spesielt knyttet opp mot utviklingen av det skreddersydde futurisme-programmet. Løsningen Aktiv Fjell er også forankret i Bergen og Stavanger kommune. Fjell kommunes handlingsplan: yid=320646&documentid= Politiske prioriterte mål for Fjell kommune i perioden vedtatt i kommunestyre desember 2016: pkt. 9: Sikra trygge og gode oppvekstvilkår for barn og unge, der kunnskap, kultur og utvikling står sentralt. Videre mobilisera befolkninga til å engasjere seg i frivillig arbeid, og videreutvikle samarbeid med frivillige lag og organisasjoner. Prosjektet er forankret i Rådmannen i Fjell sitt lederteam. Prosjektet er godt forankret i Interkommunalt Kultursamarbeid (IKKUS), bestående av Fjell, Sund, Øygarden og Askøy kommune. Prosjektet er presentert i ulike fora med gode tilbakemeldinger og stor interesse, eksempelvis Fjell formannskap, Komite for drift og forvaltning i Fjell kommune, IKKUS årlige fagsamling, Norsk kulturforum Hordaland/Norge, i flere møter med Hordaland fylkeskommune, Hordaland fylkeskommunes kulturkonferanse m.m. Digital Agenda - Meld. St. 27 ( ) KS - Digitaliseringsstrategi for kommuner og fylkeskommuner iseringsstrategi.pdf ecultura er forankret prinsippmessig i Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland. Media- og kulturbasert næringsliv: Styrke verdiskapingen i og rundt kultursektoren, slik at det gir økt attraktivitet og bolyst.

39 Støtte pilotprosjekt og fellestiltak som stimulerer til kompetanse- og næringsutvikling. Stimulere til internasjonale samarbeidsprosjekt og utvikling av det næringsmessige potensialet i kulturnæringene. Samarbeidspartnere Aktiv Fjell, som er en del av ecultura fase 1, bruker i dag bl.a. informasjon fra webløsningen Aktiv Kommune (Aktiv By) (open source). Med utgangspunkt i denne løsningen, som benyttes av Bergen, Stavanger og Fjell kommune, har vi et samarbeid for koordinering for utvikling av ecultura. Aktiv Kommune benyttes i Fjell av frivillige lag og organisasjoner samt innbyggerne for booking av kommunens lokaler som er tilgjengelig for utlån og leie. Aktiv Kommune er integrert med Aktiv Fjell. Aktiv Kommune er en open source løsning som kan benyttes fritt. Prosess og utvikling av program for digital forståelse og futurisme Prosessansvarlig er Københavns Institutt for fremtidsforskning (CIFF). Utgangspunktet for denne prosessen er samme modell som tidligere gjennomført i kulturavdelinga i Fjell kommune. Prosessen vil i fase 2 utvikles videre, og skal etter planen ende opp i en kokebok for. Prosjektorganisering av ecultura fase 2 Prosjektet ledes av avdelingen Kultursjefen i Fjell kommune. Prosess og utvikling av Program for digital forståelse og futurisme gjøres av Fjell kommune i samarbeid med CIFF. Arbeidet ledes av Bogi Eliasen (Associate Partner i CIFF), og Lennart Fjell (Kultursjef, kulturviter og futurist i Fjell kommune). Sparringspartner og kvalitetssikrer fra næringslivet blir Netlife Research. Samarbeidskommuner og parter vil gjøre innspill til utviklingen av prosess og program. Videreutvikling av grunnmuren blir ledet av prosjektleder og utvikler, Arild M. Halvorsen eller andre med tilsvarende kompetanse. Halvorsen har mange års erfaring som prosjektleder og IT-utvikler innen bank-og finansnæringen. Han og også laget en skisse til løsning som er tilgjengelig på En viktig faktor i utviklingen av ecultura er også innbyggerfokus. Vi vil derfor invitere innbyggerne, lag og organisasjoner til å komme med innspill. Unik modell for utvikling Modellen for utvikling og organisering av ecultura er innovativ i offentlig sammenheng.

40 Utgangspunktet for utvikling er open source-løsninger. I noen tilfeller må det kjøpes lisenser for tilleggsmoduler, men da i størst mulig grad lisenser for Wordpress Multisite miljøet slik at lisenser dekker alle kommuner som knytter seg til løsningen. Om en kommune ønsker å utvikle egne moduler gjøres disse tilgjengelig for alle kommuner som bruker tjenesten - jmf. symbiosetankegang. Målet med denne modellen er at innbyggere i små kommuner, med små ressurser, skal få samme tjenester som større kommuner. Videre utvikling av ecultura En god synliggjøring av kultur -og fritidstilbud i regionen vil være samlende for innbyggerne. En naturlig videreutvikling av ecultura er derfor å tilrettelegge web-løsningen for vår region. For å få til dette må det etableres et rammeverk som kan håndtere flere kommuner. Vi kaller denne videreutviklingen ecultura fase 2. ecultura fase 2 vil ta funksjonalitet fra fase 1 (skissen til løsning) og gjøre disse tilgjengelig for flere kommuner. Utvikling av ecultura fase 2 inkluderer tilrettelegging for integrasjon mot Aktiv Kommune (Aktiv By). Utvikling skal følge ecultura sin underliggende filosofi. Utgangspunktet for utvikling er prosjektets filosofi, prosess og verktøy. Et viktig prinsipp i filosofien og ecultura-modellen er at det som utvikles i fremtiden, av den enkelte kommune, skal deles med alle kommuner i webløsningen. Videre utvikling, drift og vedlikehold av ecultura er tenkt utført eksternt. Leveransen webløsning - fase 2 - Opprette servermiljø som skyløsning - Google Cloud Platform el. - Etablere nødvendig sikkerhet iht. offentlige krav - Installere nødvendig programvare og tilpasninger slik at kommuner kan benytte Wordpress Multisite miljø - Installere tilleggsmoduler: Event Calendar Pro, Event Aggregator, Community Events og WPMU tilleggsmoduler for WP multisite - Utvikling/tilpasning av WP templates for Multisite miljø - Utvikling/tilpasning av Aktiv kommune (BOA) mot WP rammeverk

41 Infrastruktur og programvare ecultura - fase 2 1. Serverleie (Google Cloud Platform) kr /år 2. Event Calendar Pro $349/år for multisite 3. Event Aggregator $89/år pr. 10 kommuner 4. Community Events $349/år for multisite 5. WPMU tilleggsmoduler for multisite $49/år Prosjektoppgaver - fase 2 1. Kravspesifikasjon - rammeverk og standarder 2. Etablering av rammeverk 3. Etablering av SLA ( Service Level Agreement ) 4. Etablering av sikkerhet og ROS analyse 5. Utvikling av templates (brukergrensesnitt) for bruker og administrator 6. Teknisk dokumentasjon 7. Opplæring og dokumentasjon - Brukere og administratorer 8. Møtevirksomhet - rammeverk og prosjekt 9. Prosess og programutvikling - Institutt for fremtidsforskning, København 10.Prosessmøter med deltakerne 11.Kravspesifikasjon prosess 12.Gjennomføring iht. kravspesifikasjon prosess 13.EU-søknad for videreutvikling 14.Modell for fremtidig organisasjon Webløsning etableres på en egen server på Google Cloud Platform, Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, el. med nødvendig sikkerhet og serverprogramvare for å kjøre Wordpress Multisite. Wordpress Multisite muliggjør at et stort antall kommuner kan dele felles programvareressurser i en felles nettløsning. ecultura fase 2 vil da vil kunne tilby kommuner program for økt digital kompetanse og futurisme, samt en nettside med tilpasninger for Fritid og Kultur. Løsningen vil ha kalenderaktivitet for lag og organisasjoner som synliggjør fritids-og kulturtilbud i en kommune. En såkalt Event Aggregator vil lese kalenderinformasjon fra ulike kilder som blant annet Facebook, Google Calendar eller Aktiv By/kommune. Community Events muliggjør også for pålogget bruker å opprette egne arrangement. Målet med løsningen er at den i stor grad skal være selvdrevet uten for mye vedlikehold. Event Aggregator og Community Events vil sørge for dette. Den enkelte kommune står for oppdatering av innhold.

42 Næringsutvikling Rammeverket blir tilpasset for 3. parts utvikling. Løsningen er modulbasert og bygger på standarder (Wordpress) som gir et svært godt grunnlag for programutvikling og webdesign. Prosjektets varighet Prosjektperiode fase 2: 1. februar desember måneder. Milepæler ecultura fase (Fjell, Sund, Øygarden, Bergen, evt. andre): - Etablering av prosjektgruppe med deltakere fra partnere ferdig ecultura prosess oppstart - CIFF Prosessmøter: Det er planlagt 4 møter første halvår Kravspesifikasjon. ferdig Etablere system og rutiner for sikkerhet ferdig Etablering av rammeverk på Google Cloud Platform ferdig Prosessmøter: Det er planlagt 2 møter siste halvår Tilpasning/Utvikling av løsning iht. kravspesifikasjon ferdig Produsere nødvendig teknisk dokumentasjon ferdig Produsere nødvendig brukerdokumentasjon Opplæring ferdig EU søknad om midler for videre utvikling ferdig Modell for fremtidig organisasjon ferdig Ferdig Program for digital forståelse og futurisme Vi ser for oss følgende videreføring av prosjektet ( ): ecultura fase (Alle kommuner i Hordaland) - Etablering av organisasjon (Bergen kommune?) - Etablering av prosjektgruppe med deltakere fra partnere - ecultura prosess oppstart fase 3 - CIFF - Prosessmøter: Det er planlagt 4 møter første halvår Oppdatert kravspesifikasjon. - Utvikling og tilpasning av programvare iht. kravspesifikasjon - Prosessmøter: Det er planlagt 2 møter siste halvår Oppdatere nødvendig teknisk dokumentasjon - Oppdatere nødvendig brukerdokumentasjon

43 - Opplæring - EU søknad om midler for videre utvikling - ecultura fase (Resten av landet og EU) - Etablering av prosjektgruppe med deltakere fra partnere - ecultura prosess oppstart fase 4 - CIFF - Prosessmøter: Det er planlagt 4 møter første halvår Oppdatert kravspesifikasjon. ferdig Utvikling og tilpasning av programvare iht. kravspesifikasjon ferdig Prosessmøter: Det er planlagt 2 møter siste halvår Oppdatere nødvendig teknisk dokumentasjon - Oppdatere nødvendig brukerdokumentasjon - Opplæring - EU søknad om midler for videre utvikling Økonomi Fjell kommune har brukt kr ,- på ecultura-prosjektet fase 1 ( ). Kostnader budsjett fase Infrastruktur og programvare kr ,- Prosjektoppgaver fase 2 Kravspesifikasjon - rammeverk kr ,- Etablering av rammeverk kr ,- Utvikling av templates kr ,- Etablering av nødvendig sikkerhet kr ,- Teknisk dokumentasjon kr ,- Opplæring og dokumentasjon kr ,- Møtevirksomhet prosjekt kr ,- Prosessutvikling kr ,- Utvikling rammeverk kr ,- Prosessmøter med deltakerne kr ,- Kravspesifikasjon prosess kr ,- Gjennomføring iht. kravspesifikasjon kr ,- EU-søknad for videreutvikling kr ,- Planlegge fremtidig organisasjon kr ,- Sum prosjektoppgaver kr ,- Sum kostnader budsjett kr Finansiering fase

44 Fjell kommune kr ,- Andre kommuner kr ,- Søknadssum kr ,- Sum finansiering kr ,- Kostnader alternativt budsjett fase (Minimumsløsning) Etablering av infrastruktur, nødvendig programvare og tilpasninger for å skape et univers og rammeverk for utvikling av ecultura som webløsning for flere kommuner kr ,- Kultursjefen i Fjell stiller med kombinert prosjektleder-og utviklingsressurs i 60-80% stilling. Leveranse i minimumsløsning Det vil bli etablert egen side for kommunene i Wordpress Multisite miljø på egen dedikert server i skyen (Google Cloud Platform, Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, el.). Webløsningen vil ha kalenderaktivitet for lag og organisasjoner som synliggjør fritids-og kulturtilbud i kommunene. En såkalt Event Aggregator vil lese kalenderinformasjon fra ulike kilder som blant annet Facebook, Google Calendar eller Aktiv By/kommune. Community Events muliggjør for pålogget bruker å opprette egne arrangement. Webløsningen skal i stor grad skal være selvdrevet uten for mye vedlikehold. Event Aggregator og Community Events vil sørge for dette. Den enkelte kommune står for oppdatering av eget innhold. Det vil bli gitt opplæring i bruk. AktivBy/kommune AktivBy/kommune er en webløsning som i dag benyttes av Bergen, Stavanger og Fjell kommune. Løsningen er et frittstående verktøy for vedlikehold av bygg og organisasjoner og har muligheter for booking som genererer en aktivitetskalender. AktivBy/kommune kjører som et eget prosjekt og er ikke en del av leveransen i minimumsløsningen. ecultura webløsning er tilpasset for kommunikasjon mot AktivBy/kommune. Hensikten med minimumsløsningen er for å holde ecultura-prosjektet gående i påvente av ekstern finansiering.

45

46

47

48

49 MØTEPLAN REGIONRÅDET VEST 2017 MØTE DATO STAD Rådmannsmøte 06. februar (13:00-15:00) Fjell Styremøte 20. februar(13:00-15:30) Øygarden Rådmannsmøte Styremøte 24.april (13:00 15:00) (13:00 15:30) Fjell Fjell Rådmannsmøte Styremøte 12.juni (13:00-15:00) 26. juni (11:30-14:30) Fjell Sund Rådmannsmøte Styremøte 11.september (13:00 15:00) 25. september (11:30 14:30) Fjell Fjell Rådmannsmøte Styremøte 13.november (13:00 15:00) 27.november (11:30 14:30) Fjell Sund Møte i førebuande fellesnemd våren 2017: 27.mars, 24.april, 15.mai og 12.juni. 1

Prosjektplan

Prosjektplan Prosjektplan 2016-2018 Kartlegging, effektivisering og digitalisering av arkiv i Fjell, Sund og Øygarden kommune Samanslåing av Fjell, Sund & Øygarden kommune Innhaldsfortegnelse Bakgrunn og mål... 3 Organisering...

Detaljer

EinId Ein identitet til alt

EinId Ein identitet til alt Prosjektmandat EinId Ein identitet til alt Ver Skildring 1.0 Søknadsgrunnlag 1.1 Logo 2.0 Søknadsgrunnlag skjønsmidlar, justert finansiering 1. Innleiing Fjell, Sund og Øygarden går saman i ein kommune

Detaljer

Skjønsmidlar til fornyings- og innovasjonsprosjekt i kommunane

Skjønsmidlar til fornyings- og innovasjonsprosjekt i kommunane Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 17.12.2015 Dykkar dato Vår referanse 2015/16043 331.2 Dykkar referanse Kommunane i Hordaland Nordhordland Utviklingsselskap IKS, Postboks 13,5902

Detaljer

Utprøving og innføring av Velferdsteknologi i Stord kommune

Utprøving og innføring av Velferdsteknologi i Stord kommune Utprøving og innføring av Velferdsteknologi i Stord kommune Innhold 1. PROSJEKTNAMN... 2 2. PROSJEKTMÅL... 2 2.1 Hovudmål for prosjektet... 2 2.2 Delmål for prosjekt... 2 3. NOSITUASJONEN... 2 4. PROSJEKTBESKRIVELSE...

Detaljer

Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark

Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark Kommunestrukturen i Vest-Telemark Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark Oppdatert 21. oktober 2015. Innhald 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 3 2. Omfang og avgrensing...

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE

INNKALLING TIL STYREMØTE Stad: Rådhuset i Sund Dato: 28.11.2016 Tid: 09.00-11.00 INNKALLING TIL STYREMØTE 24/16 Godkjenning av innkallinga og referat frå sist møte 25/16 Referatsakar Høyring- Intensjonsplan for etablering av Vestlandsregion

Detaljer

Førebuande fellesnemnd. Møte Sund rådhus

Førebuande fellesnemnd. Møte Sund rådhus Førebuande fellesnemnd Møte 2-08.12.16 Sund rådhus Velkomen til Sund kommune v/ordførar Kari-Anne Landro Sak 10/16 - Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 11/16 - Godkjenning av referat 09.11.16 Sak

Detaljer

Tokke kommune. Planprogram kommunedelplan Helse og omsorg Framlegg 15. mai Ann Wraa Helse - og omsorgsleiar

Tokke kommune. Planprogram kommunedelplan Helse og omsorg Framlegg 15. mai Ann Wraa Helse - og omsorgsleiar Tokke kommune Planprogram kommunedelplan Helse og omsorg 2017 2030 Framlegg 15. mai 2017 Ann Wraa Helse - og omsorgsleiar Innhald 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Føremål 3. Føringar for planarbeidet 4.

Detaljer

Skjønnsmidlar til fornyings- og utviklingsprosjekt i kommunane

Skjønnsmidlar til fornyings- og utviklingsprosjekt i kommunane Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 22.04.2014 Dykkar dato Vår referanse 2014/5086 Dykkar referanse Kommunane i Hordaland Nordhordland Utviklingsselskap IKS, Postboks 13, 5902

Detaljer

MILEPELSPLAN. Prosjektområde

MILEPELSPLAN. Prosjektområde Adm. Framl Start/avslutning Under arbeid Pol vedteke Start/avslutning Under arbeid Prosjektområde 2019 2020 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4.kv Etablere/ utvikle/tilpasse prosjektorganisasjon

Detaljer

Prosjektplan - Samarbeid om etisk kompetanseheving

Prosjektplan - Samarbeid om etisk kompetanseheving Prosjektplan - Samarbeid om etisk kompetanseheving Meland 03. september 2012 1. Bakgrunn Meland kommune er etter søknad teke opp i utviklingsprogrammet Saman om ein betre kommune. Prosjektgruppa i Saman

Detaljer

MILEPELSPLAN. Prosjektområde

MILEPELSPLAN. Prosjektområde Til møte i fellesnemnda 11.desember Adm. Framl Start/avslutning Under arbeid Pol vedteke Start/avslutning Under arbeid Prosjektområde 2018 2019 2020 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet 29.01.2015 007/15 Kommunestyret 12.02.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/638-15/326 K1-024 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63

Detaljer

Førebuande fellesnemnd. Møte Øygarden rådhus

Førebuande fellesnemnd. Møte Øygarden rådhus Førebuande fellesnemnd Møte 3-20.02.17 Øygarden rådhus Velkomen til Øygarden kommune v/ordførar Børge Haugetun Saksliste Sak 01/17 Godkjenning av innkalling og saksliste 01/17 Godkjenning av innkalling

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016 KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG 2017-2027 FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016 Innhald 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Føremål 3. Føringar for planarbeidet 4. Mål 5. Tema og avgrensing

Detaljer

Nye kommunar i Møre og Romsdal

Nye kommunar i Møre og Romsdal Nye kommunar i Møre og Romsdal INFO-skriv nr. 2/2017 Innhald 1. Krav til felles kommunestyremøte 2. Unntak frå krav om felles kommunestyremøte 3. Saksbehandling fram til kongeleg resolusjon 4. Nærare om

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda 06.09.2012 112/12 Kommunestyret 06.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/771-3 K1-120,

Detaljer

MILEPELSPLAN Status etter møte i Fellesnemnda 30. oktober 2017.

MILEPELSPLAN Status etter møte i Fellesnemnda 30. oktober 2017. MILEPELSPLAN Status etter møte i Fellesnemnda 30. oktober. Start/avslutning Under arbeid Prosjektområde 2018 2019 2020 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4.kv Etablere/ utvikle/tilpasse

Detaljer

Prosjektplan. Utgreiing av «kystkommunealternativet» Bremanger kommune Flora kommune Vågsøy kommune

Prosjektplan. Utgreiing av «kystkommunealternativet» Bremanger kommune Flora kommune Vågsøy kommune Prosjektplan Utgreiing av «kystkommunealternativet» Bremanger kommune Flora kommune Vågsøy kommune Vedteken av Styringsgruppa 27.11.2015 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Bakgrunn... 4 2.1 Prosjektmål... 4

Detaljer

RAPPORT ETTER TILSYN MED SAMFUNNSTRYGGLEIKS- OG BEREDSKAPSARBEIDET I SUND KOMMUNE

RAPPORT ETTER TILSYN MED SAMFUNNSTRYGGLEIKS- OG BEREDSKAPSARBEIDET I SUND KOMMUNE RAPPORT ETTER TILSYN MED SAMFUNNSTRYGGLEIKS- OG BEREDSKAPSARBEIDET I SUND KOMMUNE 6. DESEMBER 2016 RAPPORT ETTER TILSYN MED SAMFUNNSTRYGGLEIKS- OG BEREDSKAPSARBEIDET I SUND KOMMUNE Kommunenr. og namn:

Detaljer

PROSJEKTDIREKTIV. Om prosjektet

PROSJEKTDIREKTIV. Om prosjektet 1 PROSJEKTDIREKTIV Om prosjektet Prosjektnamn Kommunereform i Sunnfjord Startdato samla prosjekt 23.01.15 Sluttdato samla prosjekt 01.07.16 Startdato fase 2 (fase 1 var 23.01.15 forprosjektet) Sluttdato

Detaljer

REFERAT FRÅ STYREMØTE I REGIONRÅDET VEST. Mandag 13. desember 2010 kl Fjell Rådhus

REFERAT FRÅ STYREMØTE I REGIONRÅDET VEST. Mandag 13. desember 2010 kl Fjell Rådhus REFERAT FRÅ STYREMØTE I REGIONRÅDET VEST Mandag 13. desember 2010 kl. 09.00 12.00 Fjell Rådhus Til stades: Ordførar Knut Hanselmann Ordførar Eli Årdal Berland Ordførar Ove Bernt Trellevik Ordførar Olav

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

05/12 Plan for forvaltningsrevisjon for perioden Forslag til prosjektplan

05/12 Plan for forvaltningsrevisjon for perioden Forslag til prosjektplan Øygarrdeen kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 13.02.2012 Kl.: 08.30 13.30 Stad: Rongesundet i Øygarden rådhus, Rong Saknr.: 01/12 10/12 MØTELEIAR Rune Haugetun /TVØ) DESSE MØTTE Frank Skjold

Detaljer

Budsjett 2018 prosess

Budsjett 2018 prosess Rådmannen Alle sektorleiarar, seksjonsleiarar, einingsleiarar ev. andre med budsjettansvar Saksbehandlar Tlf. direkte innval Vår ref. Dykkar ref. Dato Odd Ivar Øvregård 2017/2314-3 27.06.2017 Budsjett

Detaljer

Kommunestrukturprosessen i Hardangerrådet iks 2013 Fylkesmannsamling ved Dagleg leiar Leiv Vambheim

Kommunestrukturprosessen i Hardangerrådet iks 2013 Fylkesmannsamling ved Dagleg leiar Leiv Vambheim Kommunestrukturprosessen i Hardangerrådet iks 2013 Fylkesmannsamling 24.-25.10.2013 ved Dagleg leiar Leiv Vambheim Regionrådet i Hardanger Kommunestrukturprosessen i Hardangewr To løp: 1.Drøfting i Regionrådsmøta

Detaljer

Slik skal Lindås kommune arbeide med tiltakene i Strategisk næringsplan. Astrid Aarhus Byrknes, ordfører Lindås kommune, KrF

Slik skal Lindås kommune arbeide med tiltakene i Strategisk næringsplan. Astrid Aarhus Byrknes, ordfører Lindås kommune, KrF Slik skal Lindås kommune arbeide med tiltakene i Strategisk næringsplan Astrid Aarhus Byrknes, ordfører Lindås kommune, KrF Gode og relevante fokusområder i SNP Næringslivets rammevilkår Fysisk og sosial

Detaljer

SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnummer Formannskap /13 Kommunestyre /13

SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnummer Formannskap /13 Kommunestyre /13 Vågsøy kommune Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnummer Formannskap 13.06.2013 052/13 Kommunestyre 20.06.2013 063/13 Endeleg vedtak i: Kommunestyre Arkivsaknr.: 11/1827 Saksansvarleg:

Detaljer

Janne Mo Sjef i eige liv korleis kan kommunen møte eldre sine behov i framtida?

Janne Mo Sjef i eige liv korleis kan kommunen møte eldre sine behov i framtida? Janne Mo 18.10.16 Sjef i eige liv korleis kan kommunen møte eldre sine behov i framtida? Framtid Eldre ønskjer å bu heime Mangel på helsepersonell Kompetansekrevjande samhandlingsreform Ny stor undersøking

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

15/584-2/K1-002, K3-&23//HAR Ajourført

15/584-2/K1-002, K3-&23//HAR Ajourført NOTAT Dok. ref. Dato: 15/584-2/K1-002, K3-&23//HAR 22.04.2015 Ajourført 08.05.15 PROSJEKTDIREKTIV Om prosjektet Prosjektnamn Kommunereforma i midtre og indre Nordfjord Startdato samla prosjekt 20. april

Detaljer

06/12 Plan for forvaltingsrevisjon for perioden Forslag til prosjektplan

06/12 Plan for forvaltingsrevisjon for perioden Forslag til prosjektplan Bømlo kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 14.02.12 Kl.: 10.00 13.30 Stad: Møterom på Bømlo sjukeheim Saknr.: 01/12 10/12 MØTELEIAR Sonja Hellen Sele ( H ) DESSE MØTTE Georg Lønning (FrP) Kåre

Detaljer

Kommunereform samanslåing av kommunane Vågsøy, Selje og Vanylven. Kommunestyra i Vågsøy, Selje og Vanylven. Kommunestyra i dei deltakande kommunar

Kommunereform samanslåing av kommunane Vågsøy, Selje og Vanylven. Kommunestyra i Vågsøy, Selje og Vanylven. Kommunestyra i dei deltakande kommunar Vedteke 22.06.2016 Revidert versjon 08.01.2016/EMS PROSJEKTDIREKTIV Om prosjektet Prosjektnamn Startdato samla prosjekt Startdato Sluttdato Oppdragsgjevar Organisering Prosjekteigar Prosjektansvarleg Styringsgruppe

Detaljer

Innkalling av Valnemnd

Innkalling av Valnemnd OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Valnemnd Møtedato: 20.02.2017 Møtestad: Osterøy rådhus Møtetid: 20.00-22.00 Eventuelle forfall må meldast til per tlf. 40524876, sms til 40524876 eller per epost til Varamedlemmer

Detaljer

Kommuneplanen sin handlingsdel. Eid kommune

Kommuneplanen sin handlingsdel. Eid kommune Kommuneplanen sin handlingsdel Eid kommune 2014-2017 1 Innhald 1 Bakgrunn... 3 2 Definisjonar... 3 3 Plan og styringssystem i Eid... 4 3.1 Rapportering og evaluering... 4 4 Handlingdel 2014-2017... 5 4.1

Detaljer

Rapport frå tilsyn med samfunnstryggleiks- og beredskapsarbeidet i Osterøy kommune 3. november 2017

Rapport frå tilsyn med samfunnstryggleiks- og beredskapsarbeidet i Osterøy kommune 3. november 2017 Rapport frå tilsyn med samfunnstryggleiks- og beredskapsarbeidet i Osterøy kommune 3. november 2017 Om tilsynsobjektet Om tilsynsførande myndigheit Kommunenr. og namn: 1253 Osterøy Namn: Fylkesmannen i

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Referat. Styringsgruppa for kommunereform Os og Fusa Dato: fredag 18. august Tid: kl Stad: Fusa kommune - Kommunetunet Til stades:

Referat. Styringsgruppa for kommunereform Os og Fusa Dato: fredag 18. august Tid: kl Stad: Fusa kommune - Kommunetunet Til stades: Referat Styringsgruppa for kommunereform Os og Fusa Dato: fredag 18. august - 2017 Tid: kl. 10-14 Stad: Fusa kommune - Kommunetunet Til stades: Fusa kommune: Atle Kvåle, Aud May Boge, Svein Lang, Linda

Detaljer

Dokumentdato Vår referanse 13/407

Dokumentdato Vår referanse 13/407 Rapport Tilsyn Fyresdal kommune 25.september 2013 Bakgrunn for tilsynet Føremålet med tilsynet var å kontrollere at kommunen oppfyller føresegnene om kommunal beredskapsplikt. Tilsynet vart gjennomført

Detaljer

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt:

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt: EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet 22.01.2015 013/15 ÅKR Kommunestyret 29.01.2015 015/15 ÅKR Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandler: Åslaug

Detaljer

Trygg og framtidsretta

Trygg og framtidsretta Trygg og framtidsretta Innovasjonsstrategi Vedtatt av kommunestyret 9. desember 2014 Innhald 1 Innleiing 4 2 Kvifor innovasjon 5 3 Innovasjonsmetoden vår 5 4 Radikal innovasjon - prosjekt for innovasjon

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES Desse møtte: Edvard J. Stangeland Odd Harald Hovland Sverre Olav Svarstad Elling

Detaljer

Kommunestyra i Eid, Selje, Vågsøy og Vanylven. Kommunestyra i dei deltakande kommunar

Kommunestyra i Eid, Selje, Vågsøy og Vanylven. Kommunestyra i dei deltakande kommunar Versjon 02.12.2015 PROSJEKTDIREKTIV Om prosjektet Prosjektnamn Startdato samla prosjekt Startdato Sluttdato Oppdragsgjevar Organisering Prosjekteigar Prosjektansvarleg Styringsgruppe Prosjektleiar og sekretær

Detaljer

PROSJEKTPLAN SAMAN OM EIN BETRE KOMMUNE

PROSJEKTPLAN SAMAN OM EIN BETRE KOMMUNE PROSJEKTPLAN SAMAN OM EIN BETRE KOMMUNE 1. Mål og rammer 1.1 Bakgrunn Den 21.11.2012 fekk Stord kommune melding om opptak i programmet Saman om ein betre kommune, og får støtte med kr 300 000 per år til

Detaljer

Kommunestyra i dei deltakande kommunar

Kommunestyra i dei deltakande kommunar PROSJEKTDIREKTIV Om prosjektet Prosjektnamn Startdato samla prosjekt Startdato Sluttdato Oppdragsgjevar Organisering Prosjekteigar Prosjektansvarleg Styringsgruppe Prosjektleiar og sekretær Prosjektgruppe

Detaljer

FELLESNEMND FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN Fellesnemnd Ullensvang kommune

FELLESNEMND FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN Fellesnemnd Ullensvang kommune Møteinnkalling FELLESNEMND FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN 2017-2019 Utval: Møtestad: Fellesnemnd Ullensvang kommune Sandven hotell, Norheimsund Dato: 17.11.2017 Tidspunkt: 13:30 Forfall

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR HARDANGERRÅDET IKS Godkjent pr *Endra i tråd med forskriftene fom 2012 Endra 5 og ny 14, 13.

SELSKAPSAVTALE FOR HARDANGERRÅDET IKS Godkjent pr *Endra i tråd med forskriftene fom 2012 Endra 5 og ny 14, 13. Hardangerrådet iks KAPITTEL 1 FØREMÅL OG LOKALISERING SELSKAPSAVTALE FOR HARDANGERRÅDET IKS Godkjent pr 31.12.2007 *Endra i tråd med forskriftene fom 2012 Endra 5 og ny 14, 13.mars 2014 1 Føremål og føresetnader

Detaljer

Beredskap. Innlegg på statsetatane sitt møte med kommunane 24. og 25. oktober ved fylkesberedskapssjef Arve Meidell

Beredskap. Innlegg på statsetatane sitt møte med kommunane 24. og 25. oktober ved fylkesberedskapssjef Arve Meidell Beredskap Innlegg på statsetatane sitt møte med kommunane 24. og 25. oktober 2013 ved fylkesberedskapssjef Arve Meidell 1 Hovudbodskapen etter 22/7 er formulert slik: Vi må bli betre på risikoerkjenning

Detaljer

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Ny GIV Oppfølgingsprosjektet 2010 2013 Gjennomføring i vidaregåande opplæring www.sfj.no Innhald Prosjektplan for Ny GIV Sogn og Fjordane fylkeskommune... 3 1. Bakgrunn og mål Ny GIV... 3 2. Oppfølgingsprosjektet...

Detaljer

Ullensvang herad MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: Kl.: Stad: Saknr.: MØTELEIAR DESSE MØTTE FORFALL DESSUTAN MØTTE Sakliste: Saknr.

Ullensvang herad MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: Kl.: Stad: Saknr.: MØTELEIAR DESSE MØTTE FORFALL DESSUTAN MØTTE Sakliste: Saknr. Ullllensvang herrad MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 27.09.2013 Kl.: 09:00 12:20 Stad: Heradshuset i Ullensvang Saknr.: 19/13 26/13 MØTELEIAR Isak Reisæter DESSE MØTTE Jorunn Børve Marianne Haakonsdatter

Detaljer

PARTSAMANSETT UTVAL FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN Partssamansett utval - Ullensvang kommune

PARTSAMANSETT UTVAL FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN Partssamansett utval - Ullensvang kommune Møteinnkalling PARTSAMANSETT UTVAL FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN 2017-2019 Utval: Møtestad: Partssamansett utval - Ullensvang kommune Heradshuset i Kinsarvik Dato: 07.11.2017 Tidspunkt:

Detaljer

RAPPORT ETTER TILSYN MED SAMFUNNSTRYGGLEIKS- OG BEREDSKAPSARBEIDET I FUSA KOMMUNE 3. MAI 2016

RAPPORT ETTER TILSYN MED SAMFUNNSTRYGGLEIKS- OG BEREDSKAPSARBEIDET I FUSA KOMMUNE 3. MAI 2016 RAPPORT ETTER TILSYN MED SAMFUNNSTRYGGLEIKS- OG BEREDSKAPSARBEIDET I FUSA KOMMUNE 3. MAI 2016 RAPPORT ETTER TILSYN MED SAMFUNNSTRYGGLEIKS- OG BEREDSKAPSARBEIDET I FUSA KOMMUNE Kommunenr. og namn: Besøksadresse:

Detaljer

Sakspapirer til representantskapsmøte Solstrand Hotell og Bad, Os tirsdag kl Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS

Sakspapirer til representantskapsmøte Solstrand Hotell og Bad, Os tirsdag kl Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS INTERKOMMUNALT ARKIV I HORDALAND IKS Sakspapirer til representantskapsmøte Solstrand Hotell og Bad, Os tirsdag 25.04 2017 kl. 13.00 Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS Sak 01.17. Opprop og oppteljing

Detaljer

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd Servicetorgsjefen Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet postmottak@bld.dep.no Dykkar ref. Vår ref. Saksh. tlf. Dato 2014/2792-2652/2015 Unni Rygg - 55097155 05.02.2015 Høyringsuttale - Tolking

Detaljer

Hardanger. Om Hardangerrådet iks 2014 Dagleg leiar Leiv Vambheim

Hardanger. Om Hardangerrådet iks 2014 Dagleg leiar Leiv Vambheim Hardanger Om Hardangerrådet iks 2014 Dagleg leiar Leiv Vambheim HARDANGER 2030 PARAPLYPROSJEKT SENTRAL STYRINGSGRUPPE OG PROSJEKTANSVARLEG Framtidssatsing Folketalsauke Livskraftige kommunar Prosjektarbeid

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen. Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03.

VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen. Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03. NOTAT VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen Til: Frå: Kopi: Anna Lianes Sak: Kommunesamanslåing - f.o.m 2012 Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03.2015

Detaljer

Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark

Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark Innhald 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 3 2. Omfang og avgrensing... 3 2.1 Oppgåvedefinisjon... 3 2.2 Avgrensing... 3 2.3 Organisering...

Detaljer

I forkant av møtet, og etter avslutning av møtet, vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad.

I forkant av møtet, og etter avslutning av møtet, vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad. Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 31.05.12 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 20/12 27/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Prosjektplan. Nye Undarheim skule. Alternative løysingar. Kvinnherad kommune. Prosjektplan Nye Undarheim skule Side 1

Prosjektplan. Nye Undarheim skule. Alternative løysingar. Kvinnherad kommune. Prosjektplan Nye Undarheim skule Side 1 Prosjektplan. Nye Undarheim skule. Alternative løysingar. Kvinnherad kommune. Prosjektplan Nye Undarheim skule Side 1 1. MÅL OG RAMMER Målet er å få vedteke ny skulestruktur i Husnes ungdomsskulekrins.

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Kristin Nåmdal FE - 144, TI - &76 17/194 Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS 07.02.2017 Temaplan for barn og unge- oppstartsmelding Saksopplysningar:

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Austevoll Dato: Tidspunkt: 09:30-12:30

Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Austevoll Dato: Tidspunkt: 09:30-12:30 Austevoll kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Austevoll Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 09:30-12:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Prosjekteigar: Flora kommune.

Prosjekteigar: Flora kommune. 2015-2020 Prosjekteigar: Flora kommune. Samarbeidspartar Sogn og Fjordane fylkeskommune, utviklingssenteret for sjukeheimar og heimetenester i Sogn og Fjordane, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Kystmuseet,

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nye Øygarden kommune

Kommunikasjonsplan. Nye Øygarden kommune Kommunikasjonsplan Nye Øygarden kommune Fase 3: Fellesnemnda - oktober 2017 desember 2019 1 Innleiing Denne kommunikasjonsplanen skal vera ein reiskap for informasjon knytt til arbeidet med kommunereforma

Detaljer

Sjef i eigen heim korleis kan kommunen møte eldre sine behov i framtida

Sjef i eigen heim korleis kan kommunen møte eldre sine behov i framtida Sjef i eigen heim korleis kan kommunen møte eldre sine behov i framtida Utfordringar 70 % vekst i Fjell fram til 2040 - større vekst for eldre o 65-69 år = 100 % auke o 70-79 år = 250 % auke o 80-89 år

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Saksbehandlar: Vigdis Rotlid Vestad. Ref.: 2017/2464/FMMRVIVE Til: Felles kommunestyremøte

Saksbehandlar: Vigdis Rotlid Vestad. Ref.: 2017/2464/FMMRVIVE Til: Felles kommunestyremøte FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL Dato: 15.08.2017 Saksframlegg Saksbehandlar: Vigdis Rotlid Vestad Ref.: 2017/2464/FMMRVIVE Til: Felles kommunestyremøte FELLES KOMMUNESTYREMØTE for kommunane Norddal og Stordal

Detaljer

Austevoll kommune TILEGGSINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune TILEGGSINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune TILEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG KULTUR Møtestad: Selbjørn skule, møterom administrasjonsavdelinga Møtedato: 11.02.2014 Kl. 16:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf.

Detaljer

SAMORDNINGS- OG BEREDSKAPSSTABEN. Rapport frå tilsyn med samfunns-sikkerheit i Skjåk kommune.

SAMORDNINGS- OG BEREDSKAPSSTABEN. Rapport frå tilsyn med samfunns-sikkerheit i Skjåk kommune. SAMORDNINGS- OG BEREDSKAPSSTABEN Rapport frå tilsyn med samfunns-sikkerheit i Skjåk kommune www.fylkesmannen.no/oppland Samandrag Fylkesmannen meiner at samfunnssikkerheit og beredskap er godt sikra i

Detaljer

Trafikksikker kommune, Hordaland. Prosjektplan

Trafikksikker kommune, Hordaland. Prosjektplan Trafikksikker kommune, Hordaland Prosjektplan Innhold Innhold... 1 Mål og rammer... 2 Bakgrunn og mandat... 2 Føremål og mål... 2 Målgruppe... 3 Mål... 3 Prosjektorganisering... 3 Oppdragsgjevar/prosjekteigar...

Detaljer

Fusjonsprogrammet for Høgskulen på Vestlandet. Delprosjekt administrativ organisering delprosjekt i hovedprosjekt Faglig og administrativ organisering

Fusjonsprogrammet for Høgskulen på Vestlandet. Delprosjekt administrativ organisering delprosjekt i hovedprosjekt Faglig og administrativ organisering Sak Delprosjekt administrativ organisering delprosjekt i hovedprosjekt Faglig og administrativ organisering Saksnr. 16/05641 Dato sendt ut på høyring 19.12.16 Høyringsfrist 13.1.17 Send høyringsinnspel

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG PLANPROGRAM Dette bildet av ein del av Sjøholt sentrum er teke i slutten av 1860-åra INNHALDSLISTE 1. INNLEIING... 3 2. BAKGRUNN FOR KULTURMINNEPLANEN... 4 3. FØRINGAR,

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Tysnes rådhus Dato: 30.11.2015 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Britt

Detaljer

NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM

NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM 1. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...3 2. PROSJEKTMÅL...3 3. PROSJEKTORGANISERING...4 4. ANSVARSOMRÅDE OG SAMARBEID «EIT ARBEIDSRETTA

Detaljer

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting Side 1 av 5 Næringsavdelinga Notat Sakshandsamar: Kristin Arnestad E-post: kristin.arnestad@sfj.no Tlf: 57 65 62 45 Vår ref. Sak nr.: 11/5776-2 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 34646/11

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL PLAN I BØMLO KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL PLAN I BØMLO KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL PLAN I BØMLO KOMMUNE Me ønskjer felles retningslinjer for bruk av Individuell Plan i Bømlo kommune for å skape føreseie og for å sikre mest mogleg lik behandling av tenestemottakarane.

Detaljer

Forprosjekt Interkommunalt Friluftsråd

Forprosjekt Interkommunalt Friluftsråd Forprosjekt Interkommunalt Friluftsråd Bakgrunn Bakgrunn Sogn og Fjordane fylkeskommune ønskjer eit friluftsråd i fylket. Fylkeskommunen har etablering av interkommunalt friluftsråd både som ein strategi

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Anne Kristine Breivik SAKA GJELD: Mellombels særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald for Vaksdal kommune

DATO: SAKSHANDSAMAR: Anne Kristine Breivik SAKA GJELD: Mellombels særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald for Vaksdal kommune STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 12.02.2016 SAKSHANDSAMAR: Anne Kristine Breivik SAKA GJELD: Mellombels særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald for Vaksdal kommune STYRESAK:

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 036/14 Formannskapet PS /14 Kommunestyret PS

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 036/14 Formannskapet PS /14 Kommunestyret PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Martinsen, Bjarne Aksnes N - 012 14/458 Saksnr Utval Type Dato 036/14 Formannskapet PS 02.06.2014 045/14 Kommunestyret PS 16.06.2014 KOMMUNEREFORM I SUNNHORDLAND

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 10. MARS 2017 KL

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 10. MARS 2017 KL REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 10. MARS 2017 KL. 08.00-09.45 Desse møtte: Helge Skugstad Austevoll kommune Odd Harald Hovland Bømlo kommune Geir Aga Bømlo kommune Siri Klokkerstuen

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Problemstilling (1) Ivareta liv/helse, lov/orden, oppretthalde drift av samfunnet, inkl. samfunnsviktige funksjonar og infrastruktur.

Problemstilling (1) Ivareta liv/helse, lov/orden, oppretthalde drift av samfunnet, inkl. samfunnsviktige funksjonar og infrastruktur. Møte i FBR-H 19. & 20. januar 2016 Kritisk infrastruktur og transportberedskap Innleiing til temaet bruberedskap ved fylkesberedskapssjef Arve Meidell 1 Problemstilling (1) Samfunnskonsekvensar (generelt

Detaljer

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Tid: Tysdag 28. mars 2017 kl. 13.30 Stad: Fjell Rådhus, møterom 107 SAKER: 5/2017 Innkalling og saksliste 6/2017 Kontrollrapport 2016 om kemnerfunksjonen

Detaljer

Felles formannskapsmøte Flora og Vågsøy

Felles formannskapsmøte Flora og Vågsøy 20. mars 2017 Kåre Træen prosjektleiar til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Felles formannskapsmøte Flora og Vågsøy Nasjonal status 115 kommunar blir slått saman til 45 nye kommunar 358 kommunar

Detaljer

Arbeidsprogram for energi-, miljø- og klimaplan. Framlegg til arbeidsprogram

Arbeidsprogram for energi-, miljø- og klimaplan. Framlegg til arbeidsprogram Arbeidsprogram for energi-, miljø- og klimaplan Framlegg til arbeidsprogram 10.10.2016 1. Innleiing I planstrategi for Fjell kommune for perioden 2016-2019, blir det peika på at klimaendringane førar til

Detaljer

Ny revisjon av FylkesROS

Ny revisjon av FylkesROS Ny revisjon av FylkesROS Tankar om arbeidet med FylkesROS Hordaland 2013 ved fylkesberedskapssjef Arve Meidell 1 Revisjon av FylkesROS Historikk Første utgåve av FylkesROS vart laga i 2004, medan noverande

Detaljer

Austevoll kommune. Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref John Tveit 16/343-56

Austevoll kommune. Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref John Tveit 16/343-56 Austevoll kommune Hordaland Fylkeskommune 5020 BERGEN Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref. 24.11.2016 John Tveit 16/343-56 Melding om vedtak Høyringsuttale frå Austevoll kommune til intensjonsplan for

Detaljer

Helse- og omsorgstenester i framtida - Solstrand 18-19.10.2012

Helse- og omsorgstenester i framtida - Solstrand 18-19.10.2012 Helse- og omsorgstenester i framtida - Solstrand 18-19.10.2012 Fjell kommune Straume lokalmedisinske senter - under planlegging Intermediær eining; 10 senger til restbehandling Observasjonseining; 4 senger

Detaljer

SLUTTRAPPORT PROSJEKT K1. Synliggjering av gjennomgåande perspektiv i Fylkesplan Pilotfylke Møre og Romsdal

SLUTTRAPPORT PROSJEKT K1. Synliggjering av gjennomgåande perspektiv i Fylkesplan Pilotfylke Møre og Romsdal SLUTTRAPPORT PROSJEKT K1 Synliggjering av gjennomgåande perspektiv i Fylkesplan 2013-2016 Pilotfylke Møre og Romsdal 1. Innleiing Møre og Romsdal fylkeskommune fekk i 2013 eit tilskot på kroner 100 000

Detaljer

Prosjektplan. Bustadpolitisk handlingsplan

Prosjektplan. Bustadpolitisk handlingsplan Lærdal kommune Prosjektplan for utarbeiding av Bustadpolitisk handlingsplan 2018-2027 Prosjektfase: Hovudprosjekt Ein bustadpolitisk plan er er eit politisk styringsverktøy som fastset mål, tiltak og prioriteringar

Detaljer

på vegne av barn og unge

på vegne av barn og unge HAUGALANDSLØFTET på vegne av barn og unge HAUGALANDSLØFTET SKAL FØRE TIL AT BARN OG UNGE FÅR UTNYTTA RESSURSANE SINE OG BLI GODT INKLUDERT I DET ORDINÆRE OPPLEGGET I BARNEHAGE OG SKULE 4 hovudområde for

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Sogn og Fjordane fylkeskommune

Plan for forvaltningsrevisjon Sogn og Fjordane fylkeskommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016 2020 Sogn og Fjordane fylkeskommune Vedteken av fylkestinget 18. oktober 2016 i FT-sak 41/16 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Plan for forvaltningsrevisjon 3 1.2 Risiko-

Detaljer

RAPPORT ETTER TILSYN MED SAMFUNNSTRYGGLEIKS- OG BEREDSKAPSARBEIDET I AUSTEVOLL KOMMUNE

RAPPORT ETTER TILSYN MED SAMFUNNSTRYGGLEIKS- OG BEREDSKAPSARBEIDET I AUSTEVOLL KOMMUNE RAPPORT ETTER TILSYN MED SAMFUNNSTRYGGLEIKS- OG BEREDSKAPSARBEIDET I AUSTEVOLL KOMMUNE 16. FEBRUAR 2016 RAPPORT ETTER TILSYN MED SAMFUNNSTRYGGLEIKS- OG BEREDSKAPSARBEIDET I AUSTEVOLL KOMMUNE Kommunenr.

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

RAPPORT ETTER TILSYN MED SAMFUNNSTRYGGLEIKS- OG BEREDSKAPSARBEIDET I ASKØY KOMMUNE

RAPPORT ETTER TILSYN MED SAMFUNNSTRYGGLEIKS- OG BEREDSKAPSARBEIDET I ASKØY KOMMUNE RAPPORT ETTER TILSYN MED SAMFUNNSTRYGGLEIKS- OG BEREDSKAPSARBEIDET I ASKØY KOMMUNE 21. september 2016 RAPPORT ETTER TILSYN MED SAMFUNNSTRYGGLEIKS- OG BEREDSKAPSARBEIDET I ASKØY KOMMUNE OM TILSYNSOBJEKTET:

Detaljer