Styret ved Norges idrettshøgskole ved styrets leder Sigmund Lolancl 14. oktober 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styret ved Norges idrettshøgskole ved styrets leder Sigmund Lolancl 14. oktober 2010"

Transkript

1 -- Etikkutvalget ved Norges idrettshøgskole Styret ved Norges idrettshøgskole ved styrets leder Sigmund Lolancl 14. oktober 2010 Rapport tid styret ved Norges idrettshogskole Deltakere: Inger Wiig, leder Professor Nina Vøllestad, Ui0 Professor II Kai-Hakon Carlsen Professor Gunnar Breivik, NIH Gunnar Breivik som er vararepresentant for Ka.ri Fasting som er inhabil i saken, deltar som ordinært medlem av utvalget i denne saken. Ved brev av 1. juli 2010 ble Etikkutvalget ved Norges idrettshøgskole (NIFI) varslet om "Mulig brudd på vitenslcapelig redelighet og god vitenskapelig praksis" av rektor Sigmund Loland og direktør Baard Wist ved høyskolen. Farut for dette brevet var utvalgets leder Inger Wiig varslet om saken og hadde hatt et møte med Baard Wist mandag 5. juli 2010 på høyskolen. I brevet heter det blant annet: 4. mai 2010 mottok rektor ved Norges idrettshøgskole en rapport fra en gruppe forskere ved høgskolen. Rapporten omhandler uregelmessigheter i datagrunnlaget til NFR prosjektet /S20. I rapportens konklusjon åpnes det for at uregelmessighetene i datagrunnlaget er av en slik karakter at de kan skyldes brudd på vitenskapelig redelighet og god vitenskapelig praksis. Det er ikke foretatt publiseringer i form av vitenskapelige artikler fra prosjektet. Prosjektgruppens rapport er vedlagt, inkludert mernorystick med datafiler fra 2006 og Vedlagt brevet var: referat fra møte den 14. juni 2010 med Sigrnund Loland og Baard Wist vurdering av uregelmessigheter i data base for NFR prosjekt av 25. mai 2010 fra professor II Ingar Halme, NIH "Report on the data set for the NFR projeet: /520" fra prosjektgruppen datert 4. mai 2010 med følgende vedlegg: omarbeidet prosjektbeskrivelse (March ), fra prosjektgruppen, vedlegg 1

2 - foreløpig rapport til NFR fra prosjektgruppen datert 22. mai 2006 vedlagt notat, vedlegg 2 utskrift fra analyse av memorystick med datafiler for årene 2006 og 2007, vedlegg 3 Minutes of the meeting of the NFR group, Feb. 10, 2010, April 19, 2010, April 23rd, 2010, vedlegg 4 datafiler for årene 2006 og 2007 I forbindelse med saken har utvalget hatt møter 12.08, 23.08, 24.08, 13.09, og På bakgrunn av vurderingen fra Ingar Holme som er professor II i statistikk ved NIH, til høyskolens ledelse 25. mai i år, ble det reist spørsmål om Holme ved å ha avgitt denne forutgående vurderingen til skolens ledelse, måtte anses som inhabil i den videre behandlingen av saken. I møtet den 12. august i år ble det ut i fra et forsiktighetsprinsipp besluttet at Holme ikke skulle delta som medlem av utvalget i denne saken. Hohne uttalte seg til spørsmålet, men deltok ikke i avgjørelsen av habilitetsspørsmålet, jf gjeldende Reglernent for vurdering av vitenskapelig uredelighet ved Norges idrettshøgskole (reglementet) punkt 7 andre avsnitt. Utvalget har likevel tilstrekkelig mange medlenuner til at det kan treffe vedtak i saken, jf reglementet punkt lb. I møtet 12. august 2010 ble det deretter besluttet at saken skulle tas under realitetsbehandling, jf også reglementet punkt 7 første avsnitt. Utvalget besluttet i samme møte å innkalle ffl for å redegjøre for utvalget og besvare spørsmål. Det ble senere besluttet at prosjektgruppens leder Glyn Roberts, også skulle få anledning til å redegjøre for utvalget på samme måte. Ingar Holme har vært til stede i utvalgsmøtene 12. august og 23. august 2010 for å gi sakkyndig bistand til utvalget vedrørende spørsmålet om datafilenes validitet og innhold og om mulig manipulering av data. På spørsmål har Holme senere bekreftet at han fastholder den vurdering han avga i mai I forbindelse med utvalgsmøtene 23. og 24. august 2010 møtte henholdsvis og Glyn Roberts og forklarte seg om saken. Før møtene hadde begge fått innsyn i det materiale utvalget hadde, jf reglementet punkt 7 første avsnitt. Møtet med Roberts ble holdt på engelsk etter hans ønske. Begge ble orientert om sakens videre gang. imean.gjort kjent med at han har rett til å la seg representere med advokat, jf reglementet punkt 5b. Han opplyste at han hadde vært i kontakt med advokat før møtet, men ikke ønsket å ha med advokat på møtet. også spurt om det var ytterligere opplysninger han ønsket at utvalget skulle innhente uten at han i ettertid har anmodet om dette. Etter dette har utvalget den 8. september 2010 fått tilsendt følgende dokumenter: 1. søknadsskjema omarbeidet prosjektbeskrivelse datert brev fra Null datert vedrørende endring av oppstarttidspunkt 4. brev fra NFR datert vedrørende oversendelse av kontrakt 5. avtaledokurnent for FOU-prosjekt 6. tilbud om midlertidig tilsetting datert fremdriftsrapport med rapporteringsfrist

3 8. brev fra NFR datert vedrørende innfrielse av tilsagn for kvittering fra Personvernombudet datert fremdriftsrapport med rapporteringsfrist brev fra NFR datert vedrørende innfrielse av tilsagn for prelirninary Report to NFR on Project Number /S20, datert mai 22, psykososialt utbytte gjennom deltakelse i organisert ungdomsidrett. Fase e-post fra Glyn Roberts til datert brev fra NFR datert vedrørende oversendelse av endring til kontrakt 16. fremdriftsrapport for: Psykososialt utbytte og forlenget deltagelse i organisert ungdomsidrett 17. sluttrapport med rapporteringsfrist Disse dokumentene forutsettes kjent av Roberts og I møtet med Roberts ga han uttrykk for at han ønsket at de øvrige deltakerne i prosjektgruppen også fikk anledning til å unale seg om saken for utvalget. Gruppens øvrige medlemmer har etter dette blitt spurt om de ønsker å forklare seg, men ingen av dem har ønsket dette. Før dette var avklart varslet Roberts i e-post den 3. september 2010 til utvalgets sekretariat, at han ønsket å avholde et møte i prosjektgruppen neste torsdag, det vil si torsdag 9. september Etter initiativ fra utvalgets leder Inger Wiig, ble irnidlertid Roberts i e-post samme dag bedt om at slikt møte ikke ble avholdt før det var avklart om noen av prosjektgruppens øvrige medlemmer ønsket å forklare seg for utvalget. Begrunnelsen for dette var at utvalget, hvis flere ønsket å uttale seg, ville få et best mulig grunnlag for sine vurderinger hvis medlemmene ikke hadde snaldce sammen på forhånd. Det er senere avklart at ingen av de øvrige medlemmene i gruppen har ønsket å redegjøre for utvalget. Roberts ble i e- post 6. september 2010 fra utvalgets sekretariat orientert om dette, og om at det følgelig ikke var noe til hinder for at prosjektgruppen avholdt møte. Utkast til referat fra samtalene er utarbeidet og har vært forelagt leleog Roberts. 9. september 2010 sendt tilleggsuttalelse til utkastet til referatet. Roberts har avgitt en tresiders skriftlig uttalelse til utkastet samt kommentert dette med påtegninger. Utvalget har besluttet at tilleggskornmentarene vedlegges møtereferatene. I e-post 22. september 2010 har Roberts til utvalgets sekretariat reist spørsmål om prosjektgruppen kan få utvalgets rapport til uttalelse før rapporten sendes skolens ledelse. Utvalget har imidlertid ikke furmet det riktig å forelegge rapporten for prosjektgruppen. De innldagede har krav på innsyn i det materiale skolens ledelse legger til grunn for sin vurdering, jf reglementet punk 7 bokstav b første avsnitt. Om dette også omfatter utvalgets rapport helt eller delvis, bør avgjøres av skolens ledelse når rapporten foreligger. 3

4 Etikkutvalget bemerker: Det fremgår av "Reglementet for vurdering av vitenskapelig uredelighet ved Norges idrettshøgskole", punkt 7 tredje avsnitt, at utvalget skal skrive rapport i saker som gjelder innberetning av mulig brudd på forskningsetikk og god vitenskapelig praksis (vitenskapelig uredelighet), og at rapporten skal inneholde: a) En sammenfatning av sakens dokumenter, vitneforklaringer og annet materiale utvalget har lagt til grunn for sin konklusjon b) Hvilke fakta utvalget har funnet bevist, og de slutninger/konklusjoner utvalget har trukket på grunnlag av disse fakta c) Anbefalinger om videre oppfølging Til punkt a) Forskningsprosjektet som er brakt inn for utvalget, omhandler "Psykososialt utbytte gjennom deltakelse i organisert ungdomsidrett". Dette er et større prosjekt der flere seniorforskere ved NIH deltar. Prosjektet startet opp i 2004 og skulle sluttføres i 2007 (beskrevet i søknadene), og det har fått bevilgning på til sammen kroner fra Norges forskningsråd. Professor Glyn Roberts har vært prosjektleder. ble tilsatt i et 3 års engasjement fra sommeren 2004 til sommeren 2007, for å bidra til utforming av spørreskjemaer og for å gjennornføre den praktiske datainnsamlingen. Illiehadde også ansvar for å sørge for scanning av skjemaene og for å klargjøre data for videre analyser. Ut fra den første datainnsamlingen ( ) ble det i mai 2006 laget en rapport til Norges forskningsråd som også var grunnlag for søknad om ytterligere ett års bevilgning. Rapporten oppgis å være basert på data fra 1514 respondenter. 7 I 2007 ble det oppdaget at et stort antall av spørreskjemaene manglet har opplyst at han fra høsten 2005 hadde store private problemer som resulterte i et samlivsbrudd. Dette informerte han Roberts om. aup antok at spørreskjemaene kunne ligge igjen i en garasje etter samlivsbruddet, og Roberts ble gjort kjent med dette. Gjennom analyser høsten 2009 fremkom uventede resultater som syntes ulogiske. Gj ennom undersøkelser av datafilene fra fremkom det mønstre i dataene som ga grumilag for å reise spørsmål om de var manipulert (beskrevet i "Report on the data set for the NFR project /S20" fra prosjektgruppen og i vurdering gitt av Ingar Holme skriftlig og muntlig). Mønstrene viser at det med regelmessighet ligger helt identiske data for alle variable (unntatt idrettstilhørighet) for presumptivt ulike personer. Med 168 forskjellige observasjoner for hver enkelt synes det svært usannsynlig at så mange identiske datasett forekommer. Mistanken om manipulering styrkes av regelmessigheten. Analysene av datamaterialet viser at det sannsynligvis er reelle data fra ca. 600 personer, mens de øvrige ca. 900 er kopier av disse. Verken fielpeller andre har noen forklaring på hvordan det kan ha skjedd, men 4

5 anfører at han var i en livskrise og kan ha foretatt handlinger han ikke hadde kontroll over eller husker (jfr. referater fra møte med rektor 14. juni og med etikkutvalget 23. august 2010). Dataene ble i hele prosjektperioden oppbevart på en bærbar PC i tråd med konsesjon gitt av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, slik det fremgår i brev av 13. april oppgir at han også tok backup på en rnirmebrikke. Det er bare har hatt tilgang til PCen og minnebrikken. I møtet 23. august opplyste lernat listen over respondentene, som kan brukes til å identifisere personene i datafilen, også ble lagret på den samme PCen. Dette er i strid med konsesjonen, som forutsetter at dette skal oppbevares atskilt oppgir at harddisken er kastet, på grunn av crash på den bærbare PCen. Også minnebrikken er i følge gått tapt. Både dataene og koblingsfil som gir mulighet for å identifisere respondentene i datafilen, er dermed borte, og ingen vet hvor de er. Det er ikke rapportert om dette til noen før våren Bådelleillog Roberts oppgir at rutiner for kvalitetssikring av data og datalagring (spørreskjemaer og elektroniske data), ikke ble diskutert i prosjektgruppen. Til punkt b) Når det gjelderell~arbeid med prosjektet, viser utvalget til det som fremgår ovenfor. Det er påvist at det foreligger data som er identiske med en eller flere andre personer for et klart flertall av personene i datapen, 6g mønstel;et disse likhetene opptrer med er påfallende. Utvalget fmner det svært lite sannsynlig at en teknisk/elektronisk svikt har ført til en så systematisk duplisering, og samtidig at e'n variabel (idrettstilhørighet) helt gjennomgående ikke er duplisert. Utvalget legger til grunn at det er hevet over enhver rimelig og fornuftig tvil at dataene er manipulert, og at det er klar sannsynlighetsovervekt for at det erillefsom forsettlig har gjort dette. Utvalget har merket seggeleopplysninger om at han på den aktaelle tiden var i en livskrise og under sterkt press. Dette endrer ikke utvalgets vurdering. Når det gjelder prosjektgruppens arbeidsforrn, legger utvalget til grunn at: Det har ikke vært oppfølging og kontroll med at forutsetningene for å innhente og lagre personopplysninger er fulgt. Det har medført at koblingsfil er oppbevart på samme harddisk som clatamaterialet. Det har vært skjødesløs oppbevaring av spørreskjemaer og datafiler, noe som har resultert i at både filer og skjemaer er kommet på avveie. Da det ble oppdaget at spørreskjemaer manglet, gikk det over ett år før man tok tak i problemet. Man tok ikke dette problemet på alvor før man også oppdaget mulige irregulariteter i datamaterialet. Verken Roberts som prosjektleder ellerteellsom ansvarlig for oppbevaring og kvåitetskontroll av data, har vurdert å rapportere feil i datafiler og manglende spørreskjemaer til Norges forskningsråd som finansierte studien, eller til Norsk

6 samfunnsvitenskapelig datatjeneste som ga dem tillatelse til å samle inn personopplysningene. I dette prosjektet har prosjektgruppen ikke tilfredsstilt kriterier for god vitenskapeiig praksis, og prosjektleder må sies å ha et særlig ansvar for at brudd på godvitenskapelig praksis har forekommet i dette prosj ektet. Utvalget finner deffor med klar sannsynlighetsovervekt at prosjektleder har utvist grov uaktsomhet i forhold til retningslinjer for god vitenskapelig praksis. Til punkt c) Utvalget finner ettei dette at høyskolens styre snarest mulig bør orientere Norges forskningsråd om saken. Hvis deler av materialet fra prosjektet er publisert, må høyskolen sørge for at dette trekkes tilbake. Alle data fra prosjektet må slettes/makuleres. Skolen bør også vurdere om forskningsprosjektet likevel skal gjennomføres med ny finansiering, eventuelt for skolens regning. Når det gjelder~aer han ikke lenger ansatt ved NIH. er nå ansatt ved Det er følgelig ikke aktuelt for Norges idrettshøgskole å treffe vedtak om arbeidsrettslige sanksjoner. Høyskolen bør varsle og eventuelt andre arbeidsgivere om saken. Høyskolen bør også vurdere om arbeider bør undersøkes nærmere med sikte på å avdekke eventuelle uregelmessigheter. Utvalget har lagt til grunn at det har vært mangelfull oppfølging og kontroll av fra prosjektgruppen. Norges idrettshøgskole bør innskjerpe retningslinjer for god vitenskapelig praksis herunder hvowan prosjektgrupper skal ledes og fungere. +, arbeid, 19/1/ jita/ Inger Wiig, leder Nina Vøllestad Kai-Håkon Carlsen Gunnar Breivik 6

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har den 4. juni 2014 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har den 4. juni 2014 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har den 4. juni 2014 truffet vedtak i Sak nr: 80/13 (arkivnr: 201300669-25) Saken gjelder: Klage fra A på tidligere dommerfullmektig B, tingrettsdommer

Detaljer

Rapport fra granskningskommisjon oppnevnt av Rikshospitalet Radiumhospitalet HF og Universitetet i Oslo 18. januar 2006. Avgitt 30.

Rapport fra granskningskommisjon oppnevnt av Rikshospitalet Radiumhospitalet HF og Universitetet i Oslo 18. januar 2006. Avgitt 30. Rapport fra granskningskommisjon oppnevnt av Rikshospitalet Radiumhospitalet HF og Universitetet i Oslo 18. januar 2006 Avgitt 30. juni 2006 Til Rikshospitalet Radiumhospitalet Helseforetak og Universitetet

Detaljer

Spesialundervisning i grunnskolen

Spesialundervisning i grunnskolen Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Spesialundervisning i grunnskolen Enebakk kommune 6. JUNI 2008 RAPPORT 10/08 Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Enebakk kommune

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Dokument nr 3:4 (1998 99)

Dokument nr 3:4 (1998 99) Riksrevisjonen Dokument nr 3:4 (1998 99) Riksrevisjonens undersøkelse av produksjon og kvalitet i Statens Pensjonskasse Til Stortinget Riksrevisjonen legger med dette fram Dokument nr 3:4 (1998 99) Riksrevisjonens

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----DOM --- --- Avsagt: 26.05.2008 Saksnr.: Dommere: 07-121782ASI-BORG/03 Lagdommer Lagdommer Ekstraordinær lagdommer Jørgen F. Brunsvig Fredrik Charlo Borchsenius Ola R. Melheim

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

ABCD. Vurdering av. Haugesund kommunes. beslutningsprosesser og vedtak i. Terrasaken

ABCD. Vurdering av. Haugesund kommunes. beslutningsprosesser og vedtak i. Terrasaken ABCD Vurdering av Haugesund kommunes beslutningsprosesser og vedtak i Terrasaken Forord KPMG har etter oppdrag fra kontrollutvalget i Haugesund kommune gjennomført en vurdering av kommunens behandlingsprosesser

Detaljer

VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 12/2943 06.05.2013

VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 12/2943 06.05.2013 Atlas Securities AS Att: Styret Karenslyst Allé 2 2 Etg 0278 OSLO VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 12/2943 06.05.2013 Tilbakekall av tillatelser 1 INNLEDNING Finanstilsynet gjennomførte stedlig tilsyn

Detaljer

Fordelingsutvalgets rapport om kontroll av grunnlag for nasjonalt og internasjonalt driftstilskudd 2013

Fordelingsutvalgets rapport om kontroll av grunnlag for nasjonalt og internasjonalt driftstilskudd 2013 FORDELINGSUTVALGET POSTBOKS 8113 DEP. 0032 OSLO TLF: 46 61 50 00 Fordelingsutvalgets rapport om kontroll av grunnlag for nasjonalt og internasjonalt driftstilskudd 2013 - Vedtatt av Fordelingsutvalget

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet - Goldberg Partners AS

Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet - Goldberg Partners AS Advokatfirmaet Grette DA Karl Rosén Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/2826-10.07.2015 Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tone Kleven, Kai Krüger og Andreas Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tone Kleven, Kai Krüger og Andreas Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en konkurranse med forhandlinger for anskaffelse av varmeleveranse basert på biobrensel til kommunale bygg i Lom kommune. Klagenemnda fant

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Arkivsak: 14/1 Møtedato/tid: 20.01.2014, kl. 17:00 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: Andre møtende: Rådhuset, 2.etg. Per Walseth, leder Per-Arild Lyng,

Detaljer

Forkortet årsmelding for 2009. Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget)

Forkortet årsmelding for 2009. Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) Forkortet årsmelding for 2009 Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) FORORD EOS-utvalget skal hvert år sende melding til Stortinget om sin virksomhet.

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Arkivsak: 14/139 Møtedato/tid: 18.11.2014, kl. 11:30 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: Andre møtende: Kopi: Fylkeshuset, Granitt Guro A.

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Barn i fosterhjem Frogn kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Barn i fosterhjem Frogn kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Barn i fosterhjem Frogn kommune 5. desember 2006 Rapport 10/2006 Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG 4 2. INNLEDNING 5 2.1. BAKGRUNN 5 2.2. FORMÅL OG

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 29. april 2013 Tid: Kl 09:00 Sted: Verdal rådhus - kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser Ski kommune Dato 17.01.2011 RAPPORT 6/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Onsdag 05.06.13 Dokumentdato: 03.06.13 Saksbehandler: Johnny Thorsen Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN I BUSKERUD

Detaljer

Innst. S. nr. 237. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen

Innst. S. nr. 237. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Innst. S. nr. 237 (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen vedrørende Utlendingsdirektoratets (UDI) behandling av

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Byggesakulovlighetsoppfølging

Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Byggesakulovlighetsoppfølging 2007 REVISJONSRAPPORT 51/F - 04 Avgitt september 2007 Forvaltningsrevisjonsprosjektet Byggesakulovlighetsoppfølging Forord Bergen kommunerevisjon har gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjektet Byggesak

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Partilovnemnda. 1. Innledning

Partilovnemnda. 1. Innledning Partilovnemnda Sak 7-06 Klage fra Simon Strøm ved advokat Pål Berg, Brækhus Dege Advokatfirma ANS, på Partiregisterets vedtak om ikke å registrere melding for partiet Sosialdemokratene, org.nr. 983 569

Detaljer

DEL I INNLEDNING... 5 1. SAMMENDRAG AV HOVEDFUNN - KONKLUSJONER... 5

DEL I INNLEDNING... 5 1. SAMMENDRAG AV HOVEDFUNN - KONKLUSJONER... 5 Innholdsfortegnelse DEL I INNLEDNING... 5 1. SAMMENDRAG AV HOVEDFUNN - KONKLUSJONER... 5 2. OM PROSESSEN... 7 2.1 Bakgrunnen for Undersøkelsen... 7 2.1.1 Innledning... 7 2.1.2 Øvrige eksterne undersøkelser...

Detaljer

LB-2010-89858. Borgarting lagmannsrett - Dom DATO:! 2011-06-20

LB-2010-89858. Borgarting lagmannsrett - Dom DATO:! 2011-06-20 LB-2010-89858 INSTANS:! DATO:! 2011-06-20 DOKNR/PUBLISERT:! Borgarting lagmannsrett - Dom LB-2010-89858 STIKKORD:"Skadeserstatning. Lov om skadeserstatning 5-1 og 5-2. Entreprise. Brudd på likebehandlingsprisippet

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Arbeid med etikk. i Sør-Trøndelag fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon. Arbeid med etikk. i Sør-Trøndelag fylkeskommune Forvaltningsrevisjon Arbeid med etikk i Sør-Trøndelag fylkeskommune August 2007 Forord Denne undersøkelsen er utført i tidsrommet april - august 2007, på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør- Trøndelag

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 13. oktober 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 13. oktober 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7837 Patentsøknad nr. 2005 2858 PCT-nummer: PCT/EP03/12581 Søker: Almirall-Prodesfarma SA, Barcelona, Spania Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Studieforbundet Folkeuniversitetet

NOKUTs tilsynsrapporter Studieforbundet Folkeuniversitetet NOKUTs tilsynsrapporter Studieforbundet Folkeuniversitetet Revidering av Mesterbrev tømrer Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Nivå/fagskolepoeng: Undervisningsform: Sakkyndige:

Detaljer

Innholdet i oppdragsansvaret - fellesrapport

Innholdet i oppdragsansvaret - fellesrapport Innholdet i oppdragsansvaret - fellesrapport Tematilsyn 2009 DATO: 23. desember 2009 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE / AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN Innhold 1 Bakgrunn

Detaljer