Helse, Miljø, Sikkerhet & Kvalitet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helse, Miljø, Sikkerhet & Kvalitet 2010-2011"

Transkript

1 Helse, Miljø, Sikkerhet & Kvalitet

2 Lilleborg Profesjonell Lilleborg Profesjonell er totalleverandør av renholds- og hygienesystemer til det profesjonelle markedet. I tillegg til kjemi, rekvisita og maskiner inkluderer produktsortimentet installasjoner og utstyr for dosering, distribusjon og overvåking av rengjørings- og hygienefunksjoner for vaskerier, næringsmiddel- og drikkevareindustri. Vår virksomhet omfatter hele verdikjeden; produktutvikling, produksjon, markedsføring, teknisk service, konsulenttjenester og opplæring. Lilleborg Profesjonell har rundt 150 ansatte og er markedsleder innen de fleste av sine virksomhetsområder. FORRETNINGSIDÉ Hva vi lever av Utvikling og salg av produkter, systemer, service, konsulentog opplæringstjenester som fremmer rengjøring og hygiene i profesjonelt virke. visjon Hva vi skal tilføre markedet Lilleborg Profesjonell skal være bransjens beste og mest fremgangsrike aktør ved å innovere og fremme rengjøringsog hygienesystemer som øker våre kunders verdiskaping.

3 kjernestrategi I vår KJERNESTRATEGI står det at Lilleborg Profesjonell skal: ha tett dialog med kunder, bransjeorganisasjoner, myndigheter og leverandører for å fange opp behov, trender og krav i samarbeid med våre kunder tilby markedets beste kombinasjon av høy kvalitet, stabile resultater, lav miljøbelastning, trygg bruk og optimal totaløkonomi Dette er strategiske intensjoner som forplikter vår organisasjon til å drive kontinuerlig forbedring innen HMSog kvalitetsdimensjonen. Det er et arbeid som stadig bringer våre løsninger fremover, og som aldri tar slutt. kvalitets- og miljøsystemer Lilleborg Profesjonell har et kvalitetssystem som er sertifisert av Nemko Certification etter NS-EN ISO 9001:2000-standarden. Alle våre prosesser er inkludert i kvalitetssystemet. Sertifiseringen innebærer at vi årlig gjennomgår interne revisjoner samt eksterne revisjoner fra Nemko Certification. Kvalitetssystemet bygger på Internkontrollforskriften og Orklas Mål og Verdier. Vår fabrikk på Ski har i tillegg et sertifisert miljøsystem i henhold til NS-EN ISO

4 miljøpolitikk Lilleborg Profesjonell skal innta en ledende rolle i å redusere miljøbelastningen av renholdsprodukter, -utstyr og -systemer, inkludert valg av produksjonsteknologi. Kundenes krav til hygiene og renhold må samtidig være oppfylt, og mange av våre kundegrupper har selv- og lovpålagte standarder for dette. Vi skal møte disse utfordringene gjennom kontinuerlige forbedringsprogrammer i retning av mer miljøtilpasset virksomhet som også inkluderer redusert forbruk av vann, kjemikalier og energi. Direktør Karl Johan Ingvaldsen: I en bransje som griper direkte og indirekte inn i kundenes miljøarbeid, kan en ikke bli den mest fremgangsrike aktøren uten å være opptatt av hvordan våre produkter og tjenester påvirker miljøet i vid forstand. Våre renholds- og hygienesystemer griper inn i kundenes miljøpåvirkning på en rekke områder. På renholdssiden er riktig valg av metode og kjemi sentralt for et godt inneklima og for å ivareta byggets verdi. For våre industrikunder er reduksjon av svinn gjennom mer stabile rengjøringssystemer og høyt nivå innen matvaresikkerhet, helt avgjørende for en rasjonell og miljøvennlig produksjons- og leveranseprosess. Vaskerikundene våre er naturlig nok opptatt av energibruk og vi fremmer tekniske løsninger som kan redusere dette signifikant. Innenfor hotell- restaurant, catering og helsesektoren er matvaresikkerhet og smittehindring/vern sentrale miljøforhold der vi kan bidra med gode løsninger. Også innenfor internasjonal skipsfart viser vi vår berettigelse for kundens miljøarbeid ved å levere produkter som gir lavest mulig miljøbelastning. I vår innovasjons- og utviklingsprosess blir miljømerking tillagt stor vekt og vi forsøker kontinuerlig å påvirke kundene til å velge de best mulig miljøtilpassede metoder og produkter. Karl Johan Ingvaldsen Økt verdiskaping handler til syvende og sist om å skape mer med mindre. For oss i Lilleborg Profesjonell er dette godt miljøarbeid. Vi tror at våre kunder også ser det slik.

5 *

6 3 produksjon Lilleborg Profesjonell har egen fabrikk for flytende vaskemidler i Ski, like utenfor Oslo. Fabrikken ble bygget i 1989 og utvidet i 1997 i forbindelse med flytting av Lilleborg Dagligvares produksjonsanlegg for flytende vaskemidler. Fabrikken på Ski har siden 2001 vært sertifisert etter følgende standarder: Miljøkurver Ski 2004 til 2009 Måleenhet Strømforbruk Mwt Vannforbruk m Utslipp tonn KOF 112, ,3 82,5 88,5 91,2 Prod. mengde 1000t 34,0 32,7 35,5 34,3 35,3 37,4 Strømforbruk Kvalitet: EN-ISO 9001 Miljø: EN-ISO Arbeidsmiljø og sikkerhet: OHSAS Mwt Vannforbruk Ved produksjon av vaskemidler benyttes kjemikalier som i konsentrert form kan forårsake skade på omgivelsene. Produksjonen i Ski har derfor en utslippstillatelse fra SFT som regulerer vårt forhold til omgivelsene, og da spesielt utslipp av vaskevann til det offentlige avløpsnett. m Vaskevann oppstår ved vask av prosessanlegg ved produktbytter og er en konsentrert vaskemiddeloppløsning. Prosessanlegget er utformet slik at vannbruken ved vasking er redusert til et minimum. Vaskevannet samles opp, behandles og det som er egnet, brukes om igjen. Det har i de senere år blitt investert ytterligere for å øke gjenbruksgraden av vaskevannet, noe som har gitt en kontinuerlig bedring i utslippene til offentlig avløpsnett fra og med tonn KOF Utslipp til avløp Produsert mengde tonn

7 produktutvikling & systemer som bidrar til forbedret miljø. Marketingdirektør Hans Petter Grette. All vår produktutvikling og innovasjon har ett mål for øye; å øke våre kunders verdiskaping, gjennom å utvikle produkter og systemer som gir et overlegent renholdsresultat til lavest mulig miljøbelastning. Det er paradoksalt nok kun et fåtall av våre kundegrupper som har renhold som sin primæroppgave fellesnevneren for alle er imidlertid ønsket om et optimalt renholdsresultat til lavest mulig totalkostnad. Når vi ser at arbeidskostnaden i gjennomsnitt står for 77 % av totalkostnadene innen renhold vet vi at det er god økonomi og fokusere opplæring og bruk av riktig metode for å sikre et best mulig arbeidsmiljø, samtidig som vi kontinuerlig jobber med nye løsninger for å redusere risikoen for at brukerne kommer i kontakt med konsentrerte midler, overdoserer eller på annen måte bruker produktene til andre formål enn de er tiltenkt. Tiltak for å forhindre dette: Hans Petter Grette SBL klassifisering av alle renholdsprodukter til romrenhold og gulvpleie. Fargekoding av produkters innhold, etiketter og emballasje. Lukkede doseringssystemer som hindrer kontakt med konsentrerte midler. Unike koblinger mellom produkt og dosering som vanskeliggjør feilkobling. Alfanumeriskkoding og stigerørsetiketter for å vanskeliggjøre feilkoblinger. Metodekort, Renholdplaner og Hva-til-Hva - for å redusere feilbruk. Salgsdirektør Arve Gunnes. I tråd med vår visjon søker Lilleborg Profesjonell til en hver tid å se etter muligheter for verdiskaping for våre kunder. Vi velger å se på HMS som en mulighet både for våre kunder og vår forretningsmessige utvikling. Dette er begrunnet i at minst mulig HMS- belastning ofte er synonymt med lavere kostnader og at høy hygienisk standard er en sikkerhet for matkvalitet og forebygging av sykdom. De viktigste innfallsvinkler i så måte er følgende hovedpunkter: Utvikling og optimering av hygiene- og renholdsprosesser hos våre kunde Økt hygienisk standard Opplæring og kursing av våre kunder i optimal bruk av våre systemer Doseringskontroll og overvåking Miljøeffektive emballasjeløsninger

8 Utvikling og optimalisering av hygieneog renholdsprosesser hos våre kunder Tre typiske eksempler på produktsystemer som bidrar til bedret Helse, Miljø og Sikkerhet hos våre kunder er: KIV Energo Miljøstasjon for vaskerier gjenvinning av vann og energi Svanemerking av OMO Profesjonell CLIMAX Cipton system for enfaset CIP vask i næringsmiddelindustri KIV Energo Miljøstasjon er utviklet for gjenvinning av varme og gjenbruk av vann i vaskeprosessen i vaskeriene. Erfaringer fra drift viser reduksjon i energiforbruk i hele vaskeriet på inntil 30 % samt gjenbruk av vann på opp til 20 %. Teknologien vurderes også benyttet på andre deler av markedet. OMO Profesjonell er først ute i det norske markedet med en komplett serie med Svanemerkede flytende produkter i kombinasjon med automatisk dosering til profesjonell tøyvask. Det vil si hovedvask, finvask, blekemiddel og skyllemiddel. Dette sikrer våre kunder markedets mest effektive og miljøtilpassede tøyvaskmidler. Arve Gunnes CLIMAX Cipton er et produktsystem som reduserer de totale innsatsfaktorene i forbindelse med CIP- vask i matindustrien. Produktet har vist spesielt gode egenskaper i meieriindustrien. Med bruk av CLIMAX Cipton har vi i forhold til konvensjonelle metoder eksempler på reduksjoner på inntil 47 % på vasketid, 25 % på vaskevann og 20 % på energi. Økt hygiensk standard Eksempler på produkter som bidrar til økt hygienisk standard er vår nyutviklede gulvstativ for våtserviett beregnet for å vaske hendene uten såpe og vann. Dette produktet har vært et gjennombrudd i å gjøre håndhygiene tilgjengelig nærmest mulig spisestedet og andre relevante situasjoner i og med at produktet tilbyr en våtserviett og en avfallskurv i ett og samme system og som kan plasseres hvor som helst i et bygg uavhengig av andre tekniske installasjoner. Det har bidratt til en betydelig økt hyppighet i håndvask, noe som igjen reduserer smittefare i forbindelse med influensa og andre sykdommer. Opplæring og kursing av våre kunder i optimal bruk av våre systemer. Vår fagavdeling utarbeider, i samarbeid med øvrige kompetansemiljøer internt og eksternt, opplæringsprogrammer for best mulig utnyttelse av våre produkter og for å sikre feil bruk. I disse opplæringsprogrammene inngår også direkte prosessopplæring får å oppnå best mulig resultat med

9 minst mulig ressursbruk. Med ressursbruk i denne sammenheng menes eksempelvis arbeidskraft, vann, energi, slitasje på bygg samt renholdskjemi. Doseringskontroll og overvåking Riktig mengde og type kjemi til riktig mengde vann etc. er viktig både med tanke på miljø og våre kunders økonomi. Lilleborg Profesjonell har utviklet systemer som også omfatter denne delen av kundens behov. Dette omfatter alt fra enkle, manuelle pumpeanordninger på kanner til avansert doserings- og overvåkingsutstyr som eksempelvis styrer hele prosessen fra innveiing av skittentøy til ferdig vasket tøy i et vaskeri, og derigjennom styrer mengde kjemi og vann avhengig av tøysortering og skittenhetsgrad. I det siste tilfellet, KIV, blir også alle prosessdata tatt vare på i en egen rapportgenerator som igjen benyttes administrativt hos kunden for videre optimering av prosessene. KIV har en relativt ubegrenset mulighet til å ta kontroll over andre viktige miljømessige parametere i vaskeriet, så som vann- og energiforbruk med mer. Miljøeffektive emballasjeløsninger Lilleborg Profesjonell har medlemskap i Materialretur as og Plastretur as. Ordningen innebærer at vi betaler inn en avgift til disse selskapene i forhold til omsetningen av de aktuelle produktene. Disse midlene går til drift av innsamlingsordninger for emballasje. Man kan finne mer om ordningen ved å gå inn på eller Vi har etablert returordning for fat gjennom samarbeid med Noreko as. Dette omfatter alle de produktene som Lilleborg Profesjonell distribuerer på 200 liters plastfat. Gjennom denne avtalen tilbys våre kunder gratis retur av fat til vår samarbeidspartner, og med målsetning om at fatene skal vaskes og gjenbrukes. Mer om ordningen kan man finne ved å gå inn på Direkte gjenbruk av plastcontainere i samarbeid med Noreko as. Denne ordningen omfatter kjemikalier for salg i plastcontainere som er godkjent for transport av farlig gods. Containerne returneres fra kunde, rekondisoneres og gjenbrukes av Lilleborg Profesjonell til samme formål.

10 Salgssjef Kompetanse og HMS Koordinator Steinar Stensson HMS for salgs- og teknisk personale i Lilleborg Profesjonell Lilleborg Profesjonell vil medvirke til et godt og sikkert arbeidsmiljø både for egne ansatte og våre kunder. Vår målsetning er å bedre HMS arbeidet slik at vi ved neste kundeundersøkelse har en forbedring med 5 % i spørsmål relatert til HMS hos våre kunder. Det er i løpet av de siste to år foretatt to undersøkelser basert på selvevaluering og hvor vi har gjennomført forbedringer i våre salgs og serviceavdelinger innen internt HMS arbeid og overfor våre kunder. Orkla Brands Nordic har høy fokus på HMS arbeid og alle HMS-koordinatorer har dannet nettverk for erfaringsutveksling og felles plattform for HMS arbeid. Lilleborg Profesjonell har et fungerende avvikssystem for HMS, og ansatte har i perioden blitt mer bevisste på egen rolle og viktigheten av HMS. Steinar Stensson Det er foretatt kartlegging av risiko og iverksatt tiltak i fht arbeid som utføres hos kunder. Resultatet er presisering av ansvar og utøvende myndighet innen elektroarbeider ved installering av elektriske doseringanlegg hos kundene. I den forbindelse har medarbeidere etter gjennomført grunnopplæring gjennomført interne og eksterne kurs innen ulike fag og ansvarsområder: Verneombud og tillitsvalgte har gjennomført fem dagers HMS kurs. Linjeledelse har gjennomført to dagers spesialkurs i HMS arbeid for linjeledere. 14 teknikere er sertifisert i elektroarbeider for utstyr til Lilleborg Profesjonell som Instruert Personell i tillegg til 10 som har elektromontørsertifikat gruppe L eller R. 16 personer har fått utstedet sertifikat i hht byggebransjens våtromsnorm. Av disse har 12 personer i tillegg sertifikat for varme arbeider. Det er foretatt årlige vernerunder med fokus på HMS i salgs -og servicearbeid. Resultatet ble innkjøp av transportkasser til reisende for å sikre last i bil. Det er skrevet samordningsavtale med gårdeiere vedrørende ansvarsforhold innen forskriftenes krav og brannsikkerhet ved alle lokalkontorer der Lilleborg Profesjonell er leietagere. Det vil fortsatt fokuseres på dette arbeidet. HMS er programfestet på våre salgskonferanser, og vårt HMS arbeid utvikles kontinuerlig ved ledertrening og oppdatering av linjeledere.

11 produktutvikling Utviklingsdirektør Line Vikersveen Lilleborg utviklingsavdeling og -laboratorium har ansvar for at produktene til enhver tid har en optimal sammensetning med tanke på effektivitet, kvalitet, helse og miljø. Avdelingen som i de senere årene har ekspandert, har medarbeidere med høyere utdannelse (universitets-/høyskolenivå) innenfor kjemi og/eller medarbeidere med lang erfaring i bransjen. Denne kompetansen benyttes til såvel produktutvikling som til råd og veiledning for våre kunder. Avdelingen er hyppig i kontakt med råvareleverandører og søker aktivt opp informasjon om råvarene som er i bruk og ikke minst for å etablere kunnskap om nye råvarer. Dette er viktige innspill i det systematiske og kontinuerlige arbeidet med utvikling av eksisterende og nye produkter. Avdelingen har også ansvar for å holde seg ajour med alle lover og forskrifter som regulerer vår virksomhet. Dette gjøres gjennom god kontakt med myndighetene, kursdeltakelse og aktiv bruk av internett. Lover, forskrifter og produktdokumentasjon. Line Vikersveen Våre produkter er merket i samsvar med krav i Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier av Alle merkeetiketter er på norsk. Vi utarbeider brukerinformasjon for våre produkter. Produktene er sammensatt og merket i henhold til Forskrift om begrensning i bruk av helse og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) av Lilleborg Profesjonell deklarerer alle merkepliktige produkter til Produktregisteret og påfører deklareringsnummer på merkepliktige produkter i Sikkerhetsdatablad punkt 1. Vi utarbeider Sikkerhetsdatablad for samtlige produkter. Forskriften krever at man skal ha Sikkerhetsdatablad for alle produkter beregnet til yrkesmessig bruk og som inneholder < 1 % merkepliktige komponenter eller 0.2 % gassformig-merkepliktige komponenter. Vi benytter Eco-online til å utabeide/distribuere Sikkerhetsdatablad. Kundene kan også motta Sikkerhetsdatablad i papirversjon, på diskett eller hente de fra internett gjennom portalen Alle våre produkter tilmeldes Giftinformasjonen som har døgnåpen vakttelefon: Teknisk utstyr dokumenteres og merkes i henhold til gjeldende normer og direktiver (CE-merking).

12 REACH (Registrering, evaluering, autorisasjon av kjemikalier) - nytt regelverk i EU/EØS som trådte i kraft 1. juni 2008 og skal være fullt innplementert innen Regelverket stiller strengere krav til så vel valg av råvarer som dokumentasjon på kjemikaliene vi benytter. Lilleborg Profesjonell deltar aktivt i kursvirksomhet knyttet til regelverket for å sikre god forståelse og etterlevelse av regelverket. Vi har en egen prosedyre i vårt kvalitetssystem som beskriver hvordan vi etterlever Substitusjonsplikten ( 3a i Produktkontrolloven). Det er et lovpålagt krav at vi skal søke å unngå bruk av miljøbetenkelige råvarer. Hvis de benyttes, skal vi dokumentere vårt arbeid for om mulig finne bedre alternativer.

13 Substitusjonsplikten Hva er Substitusjonsplikten og hva krever den av deg som kunde og av oss som produsent? Substitusjonsplikten og miljømerking (som Svanen) er på mange måter to sider av samme sak. Substitusjon er imidlertid lovpålagt og gjelder alle, mens miljømerking er frivillig. Substitusjonsplikten er beskrevet i 3a i Produktkontrollloven (http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/tl html&emne=produktkontrollov*&& ), og lyder: Virksomhet som bruker produkt med innhold av kjemisk stoff som kan medføre virkning som nevnt i 1 skal vurdere om det finnes alternativ som medfører mindre risiko for slik virkning. Virksomheten skal i så fall velge dette alternativet, hvis det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe. Produktkontrolloven pålegger alle virksomheter å ha kontroll med, og kunnskap om de produkter eller råvarer de bruker. Loven gjelder altså ikke bare for produsenter og leverandører, men også for profesjonelle kunder. Substitusjonsplikten krever fokus på videreutvikling av produkter for å oppnå optimal miljøtilpasning samtidig som krav til kvalitet og effektivitet ivaretas. Dette er en tidkrevende oppgave, både det å søke etter informasjon, samt det å gjennomføre utprøving av nye blandinger på laboratoriet. Å følge loven krever kunnskap og kompetanse innen kjemi, og derfor teller staben ved Lilleborgs utviklingslaboratorium i dag 20 høyt utdannede personer/akademikere. Dersom en råvare har en uønsket egenskap, må vi aktivt søke om vi kan finne et bedre alternativ: En av hovedoppgavene for utviklingsavdelingen, er hele tiden å holde seg oppdatert om råvarers egenskaper gjennom å studere sikkerhetsdatablader fra leverandører, kontakt med leverandørene, ved å følge med på OBS-listen og øvrig relevant litteratur/nettet. OBS-listen, er en liste over kjemiske stoffer med antatt negativ egenskap utarbeidet av Statens Forurensningstilsyn. I mange tilfeller kan vi gangske enkelt bytte råvarer, men vi må imidlertid kvalitetssikre alle elementer som har betydning for metode og rengjøringsresultat. Parfymer, kompleksbindere, konserveringsmidler og tensider er blant råvarene som vurderes, erstattes og byttes. Arbeidet dokumenteres og beskrives i årsrapport og følger en gitt og ISO-sertifisert prosedyre. Både prosedyrer, arbeidet og rapporten blir gjennomgått av revisor i forbindelse med årlige ISO 9001-sertifisering. Ettersom substitusjonsplikten også omfatter kunders valg av produkter, er råd og veiledning med hensyn til å finne den beste løsningen også en betydelig del av utviklingsavdelingens daglige arbeid.

14 Resultater fra vårt arbeid med substitusjonsplikten siste 2 år er b.la: I Renax og Taski Jontec Dagligrent er DTPA tatt ut DTPA (dietylentriaminpentaacetat) er en kompleksbinder merket Xi. DTPA anses i tillegg å være tungt nedbrytbar. Taski Jontec Tensol og Taski Jontec Linosafe L har fått ny DEP-fri parfyme. DEP (dietylphtalat) benyttes i parfymer og som denatureringsmiddel i etanol. DEP har reproduksjonsskadelige egenskaper. Climax MS. Sulfaminsyre er byttet ut og erstattet av en ny formulering bestående av svovelsyre, maursyre og melkesyre. Sulfaminsyre endrer merkeregler og er nå merket R-52 (Skadelig for vannlevende organismer) /R-53 (Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet). Suma Nordlys Profesjonell tabletter: Perborat er erstattet med perkarbonat. Perborat er et blekemiddel, og bor har reproduksjonskadelige egenskaper. Suma Nova L6 (safepack) og Suma Alu L10 ( Begge safepack) som inneholdt NTA er erstattet med svanemerkede Suma Nova Pur-Eco og Suma Jade Pur Eco, begge med GLDA som kompleksbinder. NTA er en kompleksbinder som brukes overalt, inkludert i Norge, som erstatning for fosfat i en rekke rengjøringsmidler til tøyvask, storkjøkken, generell rengjøring og næringsmiddelrenhold. Det er nå blitt fastslått at NTA, som i mange land har vært ansett for å være et trygt, miljøtilpasset kjemikalium, vil bli reklassifisert (i EU) til CRM3 med R-40 (Mulig fare for kreft). Vi har i løpet av 2009 faset ut NTA fra alle våre produkter. I tillegg har vi byttet kvalitet på vår kompleksbinder EDTA som inneholdt reststoffer av NTA til en meget ren kvalitet av råstoffet EDTA. I Dixin Desinfeksjonsgel er siloksan fjernet. Siloksan er en fellesbetegnelse på en gruppe stoffer som er omdiskutert ut i fra spørsmål om de kan ha negative miljømessige egenskaper. Som resultat av vårt arbeid med Dixin beholder Dixin-serien som eneste leverandør av hånddesinfeksjon til det profesjonelle markedet, anbefaling fra Norges Astma og Allergiforbund, NAAF. Ta gjerne kontakt med oss ved spørsmål eller ønske om ytterligere informasjon. Direktør Karl Johan Ingvaldsen, Oslo januar 2010

15 Lilleborg Profesjonell Hovedkontor Besøksadresse: Sandakervn. 56, 0477 Oslo Postadresse: P.boks 4236-Nydalen, 0401 Oslo Telefon/ Kundesenter: Telefaks: Produksjon og lager Besøksadresse: Glynitveien, Ski Næringspark, 1400 Ski Postadresse: P.boks 3000-Ski Næringspark, 1402 Ski Lilleborg hovedkontor, Oslo

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, HMS Av: Evy Johannessen Kand.nr. 22 Astrid Låte Kand.nr. 43 Haugesund Våren

Detaljer

Veileder. Miljø og regelverket for offentlige anskaffelser

Veileder. Miljø og regelverket for offentlige anskaffelser Veileder Miljø og regelverket for offentlige anskaffelser Innhold 1 Innledning............................................... 9 1.1 Anskaffelsesloven og forskriften............................. 9 1.2

Detaljer

Kom i gang Kvalitetsforbedring i praksis

Kom i gang Kvalitetsforbedring i praksis Kom i gang Kvalitetsforbedring i praksis Redaktør: Ada Schreiner Skriftserie for leger: Utdanning og kvalitetsutvikling KOM I GANG Kvalitetsforbedring i praksis Oslo, 2004 FORORD «Det viktigste er å ikke

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen 2007-2012 Forord Foreliggende Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall viser byggenæringens

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon November 2003 Opplag: 2000 Grafisk produksjon og trykk: GAN

Detaljer

En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge

En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge Innhold Innledning Leder: En god nabo og et friskere norge St.meld. nr. 10 (2008-2009): Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynets organisasjon 2 Mål og resultatkrav 5 Resultatperspektivet 8 Forebygging av ulykker 8 Skadelig kjemisk påvirkning 9 Organisatoriske arbeidsforhold 10 Ergonomiske

Detaljer

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi Innhold 1 1.1 Innledning.................... Hvorfor

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

Tid til nyskaping og produksjon

Tid til nyskaping og produksjon Handlingsplan Tid til nyskaping og produksjon En handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Foto side 8 t.h. og side 20 t.h.: StockXpert 3 Forord

Detaljer

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport FOTO FREDRIK MYHRE OG GLENN RØKEBERG Innhold for arv og miljø dialog og åpenhet kollektiv drivkraft miljøvennlig jernbanedrift 46-50 51-53 54-58 59-65 motiverte medarbeidere sikker reise etiske normer

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 3 Forretningsidé...

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

2012/2013. Å skape noe med omtanke Miljøredegjørelse for Stibo Graphic

2012/2013. Å skape noe med omtanke Miljøredegjørelse for Stibo Graphic 2012/2013 Å skape noe med omtanke Miljøredegjørelse for Stibo Graphic 2 leder Som en av Europas ledende produsenter av magasiner, reklametrykksaker og kataloger har Stibo Graphic skarpt fokus på miljøbelastningen

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Potensial- og barrierestudie

Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg enova rapport 2012:01 201 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Innhold Rapporten bringer frem

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Energieffektivisering bør gi skattelette

Energieffektivisering bør gi skattelette nr 01/2011 nytt fra Norsk teknologi norsk teknologi ber regjeringen innføre energifunn Energieffektivisering bør gi skattelette SIDE 9 «Vi foreslår at EnergiFunn skal gjelde dokumenterte arbeidskostnader

Detaljer

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Denne veilederen er laget for å motivere ledere og

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 68 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 FORORD Året vi nå er godt inne i vil fra et elsikkerhetssynspunkt bli et interessant år. Først

Detaljer