Litt om den digitale skolen i et ledelsesperspektiv og IKT som organisasjonsgrep for skoleutvikling!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Litt om den digitale skolen i et ledelsesperspektiv og IKT som organisasjonsgrep for skoleutvikling!"

Transkript

1 Litt om den digitale skolen i et ledelsesperspektiv og IKT som organisasjonsgrep for skoleutvikling!

2 E-læring i et ledelsesperspektiv Litt om mine rektorerfaringer fra endringsprosesser knyttet til e-læring ved to videregående skoler E-læring som mål Den digitale basisferdigheten og Kunnskapsløftet Nye læreplaner med kompetansemål knyttet til IKT Fokus på e-læring som et ledelsesgrep for organisasjonsutvikling og økt læringsutbytte E-læring og tilpasset opplæring

3 Nye krav til IKT i Kunnskapsløftet IKT som grunnleggende ferdighet i alle fag: Word Powerpoint Internettsøk og kildekritikk Noen fag: Excel: Utvikle modeller Diagrammer Bruk ferdigmodeller Animasjoner

4 Organisasjonsutvikling og IKT Fokusområder for ledelsen..

5 Den gyldne trekanten-skoleutvikling og IKT PEDAGOGIKK TEKNOLOGI ORGANISERING

6 Kritiske suksessfaktorer Beherske teknologien Driftsstabilitet Sentral vs lokal drifting Lokal driftingskompetanse og høy nok organisatorsk beredskap Bærbart og/eller stasjonært?

7 Kritiske suksessfaktorer Trådløst nettverk? Volum på maskinvare-pedagogisk bruk Hvordan skaffe skolen økonomisk handlingsrom for planmessige og systematiske IKT-investeringer? Brukerkompetanse og teknologi

8 Kritiske suksessfaktorer Kompetanse på IKT - pedagogikk og bruk av LMS Enhetlig, lokal minstestandard og praksis for bruk av LMS Ledelsesutfordringer knyttet til god nok brukertilfredshet og jevn kvalitet? Dokumentasjon av opplevd brukerkvalitet og kvanitet og ledelsens bruk av dokumentasjon internt Elevinspektørene, MMI, egne brukerundersøkelser, ledelsens bruk av CF-Innsyn

9 Kompetanse koster! Jevnlige kompetansekartlegginger IKT Lokal kompetanseplan for IKT-knyttet til Årsplan og budsjett Sentrale og lokale kompetansetiltak LærerIKT Kompetansetiltak knyttet til InnsIKT (1-4) i Oslo Kunnskapsløftet Oslo: IKT satsing HiV og HiO (på oppdrag fra UDE) (Hio;mappevurdering, skolehjemsamarbeid, avansert lærerikt, HiV: digitale mapper, IKT i realfag, prosjekt og PBL)

10 Kompetanse koster-2 Systematisk og strategisk bruk av Arbeidstidsavtalen (ATA) til kompetanseheving Kompetansespredning fra sentrale kurs Bruk av ATA til lokal kompetanseheving-ref Årsplan og kompetanseplanen

11 Læring og ledelse av IKT i Læring i nettverk nettverk InnsIKT-Lambertseter ressursskole 2006, Ulsrud Demoskole 2005, Ressursskole 2004 og 2005 Nettverk med MS og skoler i andre fylkerutvikling og deling av standardiserte nettressurser knyttet til læreplaner i grunn- og videregående skole-(maler i nettverket-deling)

12 Utvikling av nettbaserte ressurser Oppdrag for ILS og Utdanningsdirektoratet (Ulsrud 2004) Lokale sideeffekter Kompetanseutvikling Gründerånd Stolthet over egen skole Profilering

13 Utviklingsstrategier NOEN ( pilotering ) ALLE STOR ENDRING KVALITATIV ERFARING DRIFT LITEN ENDRING?? SYNERGI- EFFEKT-STOR NOK ENDRING?

14 På glasstaket Bevisst bruk av pilotering-hva er målet? Fra noen til alle - prosjekterhvilke standard skal settes?

15 Veien vi gikk på Ulsrud -hovedpunkter IKT i læring Mestringsdimensjonen Langsiktig IKT satsing fra 1990-tallet Differensieringsprosjektet fra bærbare PCer 3 klasser Data for alle 2001/ PILOT før innsikt Bonusskole IKT i læring Besøksskole 2002/2003 for innsikt-skolene -LMS (ITL/CF) Digital mappevurdering (i samarbeid med Utdanningsdirektoratet) og Lærende nettverk (Utdanningsdirektoratet/UiO/ILS) Skole Linux (avviklet 2005) INNSIKT IV / IKT ABC.

16 Tilbakeblikk på IKT som driver i skoleutviklingen på Ulsrud vgs IKT i læring ( Mestringsdimensjonen ) 1.Differensieringsprosjektet 2001-bærbare Pc`er 2. Data for alle -prosjektet 2001/2002 pilot før InnsIKT i Oslo 3. LINUX-prosjektet 2003/ InnsIKT /2005 LMS-kommunal besøksskole 2002/2003

17 VEIEN VI GIKK PÅ UVS -2 ad 2. UDE inviterte Ulsrud til prosjektet Data for alle 2001 /2002- en pilot til InnsIKT 1-(Bystyrebevilgning 2001) Utstyrs- og kompetanseprosjekt- 2,2 mill. Bærbart og stasjonært + infrastruktur Lokal drifting Utprøving av LMS Bruk av arbeidstidsavtalen til kompetanseheving-kompetente veiledere

18 VEIEN VI GIKK PÅ UVS -3 ad 2-forts. Data for alle 2001/2002 Økt resultatfokus ved bruk av IKT i læring-rapportering og oppfølging fra UDE på prosess og resultat. Prosjektkompetanse utvikles Sterkere målstyring av utviklingsarbeidet

19 VEIEN VI GIKK PÅ UVS -4 Status 2002: På tross av at UVS satset på ny teknologi, opplevde vi en viss stagnasjon. (frafall, fravær, faglige resultater, primærsøkning, sykefravær, mv) Mange lærere valgte en tradisjonell, formidlingsbasert undervisning. Langt fra alle lærere benyttet seg av ledig kapasitet på datarom. Behov for en helhetlig tilnærming til skoleutviklingen-ikke kenguruskole

20 VEIEN VI GIKK PÅ UVS-5 Strategisk prosess for hele skolen fra 2002, visjons- og verdidokumenter grunnlag for Ny organisering fra 2003: Fagteam Elevegrupper på120 per team Storrom med 90 elever 100 % Pc-dekning Mix bærbart og stasjonært

21 Ulsrud som LINUX-pilot 3. LINUX - prosjektet 2003/2004 Bakgrunn: Behov for økt IKT-tilgang, investeringsklemma, gamle maskiner Redusere kostnader- lisenser + sentrale driftingskostnader LINUX som operativsystem utprøves Utprøve tynne klienter i stor skala- god nok til skolens pedagogiske kravspesifikasjon? Ressurser-pilot 1 mill + 1 mill eget budsjett

22 InnsIKT 4 4. InnIKT 4 i 2004/2005 Fra lokal til sentral driftsløsning Enda større maskinpark-nye prosjektmidler - 1 mill Forsterket fokus på LMS og tilpasset opplæring Resultatfokus-effektmåling av IKT i læring

23 Pedagogikk hvor er Ulsrud i 2006? Mål: Tilpasset opplæring og økt læringsutbytte) Teamene planlegger, gjennomfører og evaluerer undervisning i lag Differensierte opplegg (3 nivåer) Nettressurser/multimedialitet Portefølje/mappevurdering (Læringsstier ) Diskusjoner felles feedback Innleveringer Logg (faglogg, elevlogg)

24 Classfronter bruk Ulsrud 2005 Fraværsføring: Elevene har innsyn Karakterføring: Første og andre termin, standpunkt. Modulen for individuelle vurderinger kan tas i bruk Midtveisvurdering: Faglig nivå samt vekstpunkter Kommunikasjon: Nyheter, meldinger, e-post Skoleevaluering: Skole basert evaluering undersøkelser Kvalitetssikring: Ledelsen har innsyn til fagrommene Kursing: Lav inngangsbillett for nybegynnere og viderekommende

25 IKT som driver i skoleutvikling på Lambertseter vgs LVS- 250 bærbare Trådløst nettverk-fleksibilitet IKT en inngang til teamorganisering Ny arkitektur høsten 2006-studietid Ny lærerrolle og større fokus på tilpasset opplæring? Større bevissthet på grunnleggende IKT ferdigheter og nye læreplaner

26 LMS og minimumskrav til bruk..? på Lambertseter vgs

27 Minimumsbruk av Classfronter 2005/2006 LVS Legge ut halvårsplaner, arbeidsplaner Lese e-post hver morgen Lese informasjon fra ledelsen hver morgen Legge ut meldinger Opprette mapper og innleveringsmapper Fraværsføring

28 Status våren 2006 på Lambertseter Alle lærerne leser nyheter i rommet Informasjon fra ledelsen Elever leser nyheter Informasjon til elevene Alle lærere bruker fagrommene aktivt og legger ut fagstoff, meldinger til elevene, læreplaner og arbeidsplaner

29 ClassFronter bruk LVS våren 2006 Lese/sende e-post Fraværsføring og ordensanmerkninger Evalueringer fra elevene Opprette mapper Laste opp filer og legge inn planer Opprette innleveringsmapper og kommentere besvarelser Legge ut meldinger/beskjeder Tilpasse Dagens Redigere verktøylisten Prøveverktøyet til prøver og evaluering, fagvalg mv Nyheter og presentasjonssider Læringsstier

30 IKT i læring-bruk av LMS Classfronter Undervisning Tilpassede mapper Innleveringsmapper og mappemetodikk og portefølje Arbeidsplaner Fagstoff og lenker

31 Status bruk av LMS på Lambertseter Classfronter - struktur: Kommunikasjon Samtlige lærere har lest nyheter uke 14 Evaluering - Evalueringsskjema som grunnlag for medarbeidersamtale Informasjonsrom Nyheter Planer Fagrom for deling av ressurser Klasserom Fellesrom for hver gruppe Rom for hver faggruppe Reservasjonsrom

32 Presentasjon av skolens resultater-bms Brukerperspektivet

33 Ledelse av IKTnettverk-Eksternt samarbeid- IKT LVS ressursskole for oppfølging av InnsIKT I-IIIskolene i regi av UDE 24 InnsIKT I-III skoler vil fra desember 2005 til mai 2006 få oppfølging på sin IKT-satsning. Skolene er underlagt vurdering basert på effektmålene, det gjennomføres kompetansekartlegging før og etter perioden. Effektmål: Økte generelle IKT ferdigheter Økt bruk av IKT i skolearbeidet og i fagene Økt bruk av Classfronter, herunder pedagogisk bruk av Classfronter Økt bevissthet rundt kildekritikk

34 Planer for bruk av Classfronter Større gjennomsiktighet i organisasjonen Foreldrenes innsyn gjestebrukere: rettigheter kontra personvern Kjennskap til den enkelte elev: informasjon tilgjengelig uten å ofre konfidensialitet Får LMS ene til å henge mest mulig sammen mht kartlegging av elevenes læringsforutsetninger, planlegging / gjennomføring / evaluering av undervisning, evaluering av elever, rapportering om elevene og ulike former for elevutviklingsaktiviteter (samtaler, logg, foreldre kontakt.)

35 Ledelse og pedagogisk oppfølging ved bruk av LMS Evalueringsskjemaer (elev > lærer) Porteføljeverktøy-se aktivitet og bruk/hyppighet og til hva? Elevens fagvalg (studieretningsfag/programfag) Følger den enkelte lærer opp kravene til minimumsbruken? Samarbeid skole-hjem-sjekke aktiviteten Info til ansatte (planer, maler for fagrapporter, løpende info, brukermanualer til Fronterverktøy)

36 HVORDAN LYKKES MED IKT I SKOLEN MED SMÅ RESSURSER? Tørre å gå foran-pilotering? Fokus på ressursallokering ved kommunale og statlige prosjekter (5,5 mill på 5 år på Ulsrud) + egne midler- Lambertseter-investert 3 mill kroner i siden sommeren 2005 i maskinvare og infrastruktur Få aksept for at det må investeres i IKT fra eget budsjett! Tillit fra UDA - forutsetning for å få prosjektmidler Kompetanseheving, ressurspersoner, tidsklemma, bruk av ATA

37 Hvordan lykkes..-2 Sette standardkrav til pedagogisk bruk-lms Oppfølging fra ledelsen Lokale brukerundersøkelser- er vi på rett veirefleksjon over resultater? Evalueringshjul- systematisk organisasjonslæring ved felles refleksjon over resultater

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA 2011 2014 : Elever og ansatte i grunnskolen i Vennesla kommune skal være aktive brukere av digitale verktøy, digitale kommunikasjonsformer og digitale læringsressurser.

Detaljer

SpenstIKT mangfold. IKT- plan for Sola videregående skole 2009-2012

SpenstIKT mangfold. IKT- plan for Sola videregående skole 2009-2012 SpenstIKT mangfold IKT- plan for Sola videregående skole 2009-2012 Innhold: 1. Innledning... 1 2. Hovedmål... 2 2.1 Delmål... 2 3. Ledelse og styring... 3 4. IKT-funksjoner... 3 5. Infrastruktur... 4 5.1

Detaljer

1. Innledning og bakgrunn...3. 2. Prosessen frem mot den endelige planen...3. 3. Mandat...4. 4. Sentrale føringer...4. 5. Begrepsavklaringer:...

1. Innledning og bakgrunn...3. 2. Prosessen frem mot den endelige planen...3. 3. Mandat...4. 4. Sentrale føringer...4. 5. Begrepsavklaringer:... Innholdsfortegnelse 1. Innledning og bakgrunn...3 2. Prosessen frem mot den endelige planen...3 3. Mandat...4 4. Sentrale føringer...4 5. Begrepsavklaringer:...5 5.1 Informasjons og kommunikasjonsteknologi

Detaljer

IKT - status og erfaringer i grunnskolen

IKT - status og erfaringer i grunnskolen 66948_Rapport17_2005_Omslag.qxp 05.09.2005 11:43 Side A Oslo kommune Kommunerevisjonen Rapport 17/2005 IKT - status og erfaringer i grunnskolen 2005 Kommunerevisjonen integritet og verdiskaping IKT - status

Detaljer

IKT I SKOLEN. Sande kommunes pedagogiske handlingsplan for IKT-arbeidet i skolen 2011-2013

IKT I SKOLEN. Sande kommunes pedagogiske handlingsplan for IKT-arbeidet i skolen 2011-2013 IKT I SKOLEN Sande kommunes pedagogiske handlingsplan for IKT-arbeidet i skolen 2011-2013 Utarbeidet av IKT-rådgiver i Sande kommune i samarbeid med oppvekstsjef Anne Margrethe Lindseth og rektorene Knut

Detaljer

LÆREPLAN / INVESTERINGSPLAN

LÆREPLAN / INVESTERINGSPLAN 1 06/632-1 IKT grunnskole LÆREPLAN / INVESTERINGSPLAN Vedtatt i kommunestyret som sak 66/06 i møte den 26/09-06 2 INNHOLD 1. Visjon... 3 1.1 Mål... 3 1.1.1 Delmål... 3 2. IKT i fagene i ny læreplan...

Detaljer

Plan for digital kompetanse i bergensskolen 2005-2008

Plan for digital kompetanse i bergensskolen 2005-2008 Vedlegg Plan for digital kompetanse i bergensskolen 2005-2008 Innhold 1. Innledning 2. Status og utfordringer 3. Visjon og målsettinger 4. Satsingsområder og tiltak 5. Økonomi/ansvarsfordeling 6. Vurdering

Detaljer

Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019)

Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019) Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019) Innhold Det digitale hamskiftet i larvikskolen - Sikt 3... 2 Forord... 2 Mandat... 2 Medlemmer... 2 Formålet med

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune RAPPORT Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen September 2008 Vest-Agder fylkeskommune Bakgrunn for saken Første halvår 2005 ble det startet opp et pilotprosjekt for

Detaljer

SpenstIKT mangfold. IKT- plan for Sola videregående skole 2012-2015

SpenstIKT mangfold. IKT- plan for Sola videregående skole 2012-2015 SpenstIKT mangfold IKT- plan for Sola videregående skole 2012-2015 Innhold: 1. Innledning... 2 2. Hovedmål... 3 2.1 Delmål... 3 3. Ledelse og styring... 4 4. IKT-funksjoner... 4 5. Infrastruktur... 5 5.1

Detaljer

Innholdsfortegnelse INNLEDNING ------------------------------------------------------------------------------------------- 3

Innholdsfortegnelse INNLEDNING ------------------------------------------------------------------------------------------- 3 Innholdsfortegnelse INNLEDNING ------------------------------------------------------------------------------------------- 3 SAMMENDRAG----------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015

KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015 KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015 29. nov 2011 GRUNNSKOLEN I TROMSØ Kvalitetsplan for Tromsøskolen 2011-2015 Grunnskolen i Tromsø omfatter p.t. 35 enheter som har ansvar for ordinær grunnskoleopplæring,

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Felles IKT-plan for grunnskolene i Levanger og Verdal

Felles IKT-plan for grunnskolene i Levanger og Verdal Felles IKT-plan for grunnskolene i Levanger og Verdal Strategiplan for grunnskolen 2011-2014 Levanger kommune og Verdal kommune 18.11.2011 Strategidokument Opplæringsplan i digitale ferdigheter for elever

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 05/01273-004 430 DRAMMEN 26.05.2005 STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I DRAMMENSSKOLEN 2005-2008

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 05/01273-004 430 DRAMMEN 26.05.2005 STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I DRAMMENSSKOLEN 2005-2008 Notat Til : Partssammensatt samarbeidsutvalg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 05/01273-004 430 DRAMMEN 26.05.2005 STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I DRAMMENSSKOLEN 2005-2008 En

Detaljer

Norsk Nettskole 2009/2010

Norsk Nettskole 2009/2010 ...når fleksibilitet betyr noe der du er Norsk Nettskole 2009/2010 For ansatte i skoler og barnehager Alle kurs og studier er nettbaserte Korte kurs: Digital kompetanse Det digitale klasserommet PedIT

Detaljer

Fronterplan for grunnskolen

Fronterplan for grunnskolen Fronterplan for grunnskolen Forord Fronter er en del av IKT-opplæringa i skolene i Skaun kommune. Denne planen må derfor sees på som en del av en total plan for IKT-opplæring. En fullstendig IKT-plan må

Detaljer

Prosjektrapport for Digitalt utstyr og kompetanse -utviklingslinjer frem mot 2008

Prosjektrapport for Digitalt utstyr og kompetanse -utviklingslinjer frem mot 2008 Prosjektrapport for Digitalt utstyr og kompetanse -utviklingslinjer frem mot 2008 1.juni 15. desember 2005 Prosjektet i PLP-sammenheng Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon

Detaljer

Vedlegg til forslag til Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2010-2013 Strategisk IKT-plan for grunnskoleseksjonen Sørum kommune 2009-2012

Vedlegg til forslag til Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2010-2013 Strategisk IKT-plan for grunnskoleseksjonen Sørum kommune 2009-2012 Vedlegg til forslag til Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2010-2013 Strategisk IKT-plan for grunnskoleseksjonen Sørum kommune 2009-2012 Vedtatt av: Lederforum 10.09.09 Innhold 1 Innledning... 3 2 Infrastruktur...

Detaljer

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Program for digital kompetanse 2004-2008 - programbeskrivelse 1 Program for digital

Detaljer

Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til: Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo

Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til: Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-01219-3 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med rettighetshaverne er enhver eksemplarfremstilling

Detaljer

Aronsløkka skole DRAMMENSSKOLEN Norges Beste Skole

Aronsløkka skole DRAMMENSSKOLEN Norges Beste Skole Aronsløkka skole DRAMMENSSKOLEN Norges Beste Skole Lede og lære TID OG TILLITT STØTTE OG KRAV PRAKSISNÆRT ENDRINGSAGENT RELASJON + OPPLEVELSER Aronsløkka Vi vokser sammen Ansvar Omsorg Respekt læring mestring

Detaljer

IKT-plan for Tromsø-skolene 2009-2012

IKT-plan for Tromsø-skolene 2009-2012 IKT-plan for Tromsø-skolene 2009-2012 Rådmannen 24.11.08 INNHOLD INNHOLD 1 1 INNLEDNING 2 1.1 FORORD...2 1.2 MANDAT...2 1.3 ARBEIDET MED PLANEN...3 2 BEGRUNNELSER 4 2.1 INNLEDNING...4 2.2 HOVEDMOMENTER...4

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR IKT I BARNEHAGE OG SKOLE 2013-2016

HANDLINGSPLAN FOR IKT I BARNEHAGE OG SKOLE 2013-2016 Ringerike kommune HANDLINGSPLAN FOR IKT I BARNEHAGE OG SKOLE 2013-2016 Alle skal opplevemestring hver dag Vedtatt i HOK, sak 33/13 INNHOLD Innledning... 2 Om planen... 3 Grunnlagsdokumenter... 4 Felles

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2015-2018 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2015. Visjon/slagord. Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent

Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2015-2018 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2015. Visjon/slagord. Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2015-2018 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2015 Visjon/slagord Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent virksomhetsplan 2015 og strategisk plan 2015-2018 ENHET

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Strategisk plan for den digitale Larviksskolen. Aktiviteter i planperioden 2015 2018

Strategisk plan for den digitale Larviksskolen. Aktiviteter i planperioden 2015 2018 Strategisk plan for den digitale Larviksskolen. Aktiviteter i planperioden 2015 2018 Visjon: Sm@rt digital skolehverdag Hovedmål: Økt læring med digitale verktøy Elever Elever skal daglig bruke digitale

Detaljer

Per Hetland og Inge Ramberg. Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering. NIFU skriftserie nr.

Per Hetland og Inge Ramberg. Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering. NIFU skriftserie nr. Per Hetland og Inge Ramberg Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering NIFU skriftserie nr. 13/2003 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien

Detaljer

PILOTER FOR SKOLEUTVIKLING Rapport for forskningen i PILOT 2000-2003

PILOTER FOR SKOLEUTVIKLING Rapport for forskningen i PILOT 2000-2003 ITU SKRIFTSERIE RAPPORT 28 PILOTER FOR SKOLEUTVIKLING Rapport for forskningen i PILOT 2000-2003 FORFATTERE Ola Erstad Forsknings- og kompetansnettverk for IT i utdanning (ITU) www.itu.no Produsert i samarbeid

Detaljer