Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 18.4.2008 200800014-4 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser"

Transkript

1 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF Direktøren i Universitetssykehuset Nord-Norge HF Revisoren i Universitetssykehuset Nord-Norge HF FORETAKSMØTE, DEN 23. APRIL 2008 INNKALLING UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF Under henvisning til bestemmelsene i Lov om helseforetak kapittel 5 16, 17, 18 og 19, samt stiftelsesprotokoll for Universitetssykehuset Nord-Norge HF 10, innkalles til foretaksmøtet for Universitetssykehuset Nord-Norge HF på onsdag, den 23. april 2008 kl Møtet avvikles på Universitetssykehuset Nord-Norge HF i Tromsø adm. møterom D Det vises til foretakslovens 18 med hensyn til frist for utsendelse av innkalling som følger: Innkallingen skal skje med minst en ukes varsel, med mindre kortere frist i særlige tilfeller er nødvendig. Til behandling foreligger følgende saker: Sak : Sak : Sak : Sak : Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Valg av representant til å underskrive protokollen sammen med møteleder Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2007, herunder dekning av underskudd Sak : Godkjenning av revisors godtgjørelse Sak : Årlig melding 2007 Sak : Endring av vedtekter Sak : Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer, Universitetssykehuset Nord-Norge HF Sak : Valg av nytt styre i Universitetssykehuset Nord-Norge HF, jf. helseforetaksloven 21 Med henvisning til helseforetakslovens 17 gjøres spesielt oppmerksom på at styreleder og daglig leder skal være til stede i foretaksmøtet. Ved forfall skal det utpekes stedfortreder. Fullmakt legges frem ved møtestart. Vennlig hilsen Bjørn Kaldhol /s/ Styreleder Lars Vorland Adm. direktør Postadresse: Besøksadr.: Telefon: Telefax: Helse Nord RHF Sjøgata Epost: 8038 BODØ Organisasjonsnummer:

2 Vedlegg: Foretaksmøtesak : Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2007, herunder dekning av underskudd Foretaksmøtesak : Godkjenning av revisors godtgjørelse Foretaksmøtesak : Årlig melding 2007 Foretaksmøtesak : Endring av vedtekter Foretaksmøtesak : Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer, Universitetssykehuset Nord-Norge HF Foretaksmøtesak : Valg av nytt styre i Universitetssykehuset Nord-Norge HF, jf. helseforetaksloven 21 Kopi: Riksrevisjonen, Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo 2

3 Saksbehandler: Jan-Petter Monsen, tlf FORETAKSMØTESAK Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2007, HERUNDER DEKNING AV UNDERSKUDD Møtedato: 23. april 2008 Det vises til styremøte i helseforetaket og styremøte i Helse Nord RHF. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2007 Fremlagte årsregnskap og årsberetning 2007 for Universitetssykehuset Nord-Norge HF foreslås godkjent av foretaksmøtet. Avvikling strukturfond Strukturfondene ble etablert som bundne fond som bare kunne benyttes til dekning av de meravskrivninger av åpningsbalansen som ikke var finansiert i basisbevilgningene. Stortinget har vedtatt å øke bevilgningene til helseforetakene med sikte på at verdien av bygg og utstyr som ble overtatt i 2002 kan gjenanskaffes. Når samlede bevilgninger nå forutsettes å dekke avskrivninger på fulle verdier av varige driftsmidler, bortfaller formålet med strukturfondene. Det vil ikke lenger være anledning til å dekke noen del av avskrivningene ved overføring fra strukturfondet. I og med at formålet er falt bort, og strukturfondene ikke lenger vil kunne anvendes regnskapsmessig, er det hensiktsmessig å oppløse fondene. Det foreslås derfor at strukturfondet oppløses ved overføring til annen innskutt egenkapital. Foretaksmøte i Universitetssykehuset Nord-Norge HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt dekning av underskudd fastsettes som Universitetssykehuset Nord-Norge HF s regnskap for Strukturfondet oppløses ved overføring til annen innskutt egenkapital. Bodø, den 18. april 2008 Lars Vorland adm. direktør Trykte vedlegg: Styrets årsberetning Årsregnskap med noter Revisjonsberetning Vedleggene legges frem ved møtestart.

4 Saksbehandler: Jan-Petter Monsen, tlf Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: FORETAKSMØTESAK GODKJENNING AV REVISORS GODTGJØRELSE Møtedato: 23. april 2008 Det vises til styremøte i helseforetaket og styremøte i Helse Nord RHF. Revisjonshonorar for 2007 foreslås fastsatt til Lovpålagt revisjon kr ,- Andre attestasjonstjenester kr ,- Skatte- og avgiftsrådgivning kr 9 738,- Andre tjenester utenfor revisjon kr ,- SUM kr ,- Foretaksmøte i Universitetssykehuset Nord-Norge HF inviteres til å fatte følgende vedtak: Revisjonshonorar 2007 foreslås fastsatt i henhold til mottatte fakturaer til: Lovpålagt revisjon kr ,- Andre attestasjonstjenester kr ,- Skatte- og avgiftsrådgivning kr 9 738,- Andre tjenester utenfor revisjon kr ,- SUM kr ,- Bodø, den 18. april 2008 Lars Vorland Adm. direktør

5 Saksbehandler: Ingvild Røe, tlf Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: FORETAKSMØTESAK ÅRLIG MELDING 2007 FOR UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD- NORGE HF Møtedato: 23. april 2008 Årlig melding for 2007 fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF ble oversendt til Helse Nord RHF pr. e-post, den 15. februar Årlig melding ble behandlet i styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF, den 5.mars 2008, sak 15/2008. Under behandlingen av saken godkjente styret meldingen, men ønsket å ta inn i meldingen et eget kapittel om særskilte hendelser ved helseforetaket i Vedlagt følger den reviderte utgaven av meldingen, mottatt pr. e-post, den 7. mars Styrets vedtak i saken fremkommer av oversendelsesbrevet. Saken legges nå fram for foretaksmøtet. Foretaksmøtet inviteres til å fatte følgende vedtak: Foretaksmøtet vedtar vedlagte sak som Årlig melding 2007 for Universitetssykehuset Nord- Norge HF. Bodø, den 18. april 2008 Lars Vorland Adm. direktør Vedlegg: Årlig melding 2007 fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF (revidert etter styrebehandling), oversendt pr. e-post, den 7. mars 2008 Styresak 15/2008 til styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF Brev til Helse Nord RHF av Årlig melding 2007, som også refererer styrets vedtak

6 Årlig melding 2007 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Innholdsfortegnelse: 1. Innledning Rapportering indikatorer målekort og oppdragsdokument Kvalitet/pasient/bruker Ventetider Andel med individuell plan barnehabilitering og psykisk helsevern Andel epikriser sendt innen 7 dager somatikk Andel epikriser sendt innen 7 dager BUP Antall pasienter i korridor somatikk Sykehusinfeksjoner Strykninger fra planlagt operasjon Antall utskrivningsklare pasienter somatikk Andel elektroniske henvisninger Andel elektroniske epikriser Andel barn diagnostisk vurdert etter ICD-10 i barne- og ungdomspsykiatri Oppfølging av tilsyn som gjennomføres i helseforetakene Brukermedvirkning Øvrige indikatorer: Personal Samlet sykefravær og langtidsfravær Aktivitet Somatikk Psykisk helse Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Økonomi Økonomisk utvikling, herunder inntekter, kostnader og prognose Årsverksutvikling Prioritering Rapporteringspunkter tiltak i Oppdragsdokumentet Rapportering hvert tertial/årlig melding: Tiltak som kun skal rapporteres i årlig melding Kvalitet Lokalsykehus mv Psykisk helsevern Kronikersatsing Landsfunksjoner og kompetansesentra Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige Smittevern og beredskap Forskning Utdanning Organisatoriske krav...38

7 1. Innledning 2007 har vært et spesielt år for Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Fra 1. januar 2007 ble sykehusene i Harstad og Narvik overført til UNN. Dette medførte flere store utfordringer. Det ble gjort en større organisatorisk gjennomgang med ny organisasjonsplan basert på gjennomgående faglig ledelse. Det ble startet en omfattende prosess på å integrere de tre sykehusene. Sykehusene i Harstad og Narvik kom inn med et årlig driftsunderskudd på ca 120 millioner kroner, noe som forverret den totale økonomiske situasjonen for UNN. Det ble raskt klargjort at det var behov for omfattende bygningsmessige utbedringer, og for Narviks vedkommende utredning om nybygg. For å sikre de mest risikofylte problemer i Narvik med brannsikkerhet og hygiene ble det igangsatt utbedringer for 55 millioner kroner. Arbeidet med å innplassere virksomheten i Harstad og Narvik hadde en ekstra omkostning som er beregnet til 42 millioner kroner. Dette ble ikke kompensert og medvirker til den dårlige økonomiske situasjonen som UNN er i. Det 20.august 2007 fikk UNN ny direktør. Tor Ingebrigtsen overtok som direktør etter Knut E. Schrøder som gikk av etter 23 år som direktør for UNN. Tor Ingebrigtsen startet et stort langsiktig utviklings- og omstillingsprosjekt, LUO, som bl.a. skal iverksette ny organisering med klinikkstruktur. 2. Rapportering indikatorer målekort og oppdragsdokument 2.1 Kvalitet/pasient/bruker Ventetider Til UNN - styret rapporter vi antallet nyhenviste pasienter på venteliste den siste dagen i hver måned, og i år har antallet variert en del over året og ved årsskifter har vi 700 flere pasienter på venteliste enn i januar flere i Nyhenviste på venteliste - Somatikk Harstad, 131 flere i Narvik og 258 flere i Tromsø. Økningen er beskjeden sett i forhold til at mye av aktiviteten er redusert. Antallet nyhenviste som venter på første oppmøte/besøk i somatisk virksomhet har variert en del i løpet av året. Det er normalt at ventelistene øker i løpet av ferieavviklingen, men vi ser her at de har steget jevnt og trutt i høsthalvåret og har passert antallet på venteliste ved årets begynnelse. Dette er urovekkende fordi vi også vet at Nyhenviste på venteliste - Voksenpsykiatri 2

8 det i høst har vært ryddet i ventelistene i Harstad og Narvik, samt at aktiviteten i UNN HF er redusert i løpet av Ventelistene/nyhenviste til voksenpsykiatrisk behandling har holdt seg relativt stabile i hele Når det gjelder gjennomsnittlig ventetid så har den, i hht NPR gått opp 3. tertial i Årsaken er sannsynligvis at vi i ryddeaksjonen i Harstad og i Narvik har avviklet en del henvisninger som har stått lenge som listefyll av ulike årsaker. Dette fører til at snitt ventetid/avviklede øker for en kort periode. Totalt sett er ventelistene på UNN av bedre kvalitet nå enn de har vært siden vi fikk DIPS i 2004, og vi tar sikte på å få godkjent NPR - ventelisteuttrekket i XML -format i løpet av året. Andelen Rett til nødvendig helsehjelp er stabil. 3

9 Ventetider BUP til vurderingssamtale UNN fikk i henvisninger til Barne- og Ungdomspsykiatri (eks Harstad og Narvik). Vurderingsgarantien ble brutt for 199 av dem, dvs. 38 %. Gjennomsnittlig ventetid har gått ned fra 88 dager i 2005, 75 dager i 2006 og var 67 dager i 2007 Vurderingsfristen STED Data 2007 Brudd Overholdt Totalt Bup Tromsø Indre Sør-Troms Midt-Troms Nord Troms SUM Antall Antall Antall Antall Antall Gjennomsnitt ventetid Gjennomsnitt ventetid Gjennomsnitt ventetid Gjennomsnitt ventetid Gjennomsnitt ventetid Andel med individuell plan barnehabilitering og psykisk helsevern Barnehab %andel m ind.plan Special Cause Flag Prosent kvartal 03 3.kvartal 03 4.kvartal 03 1.tertial 04 2.tertial 04 3.tertial tertial tertial tertial tertial tertial tertial tertial 07 inkl H/N 2. tertial 07 inkl H/N 3. tertial 07 inkl H/N Periode Barnehabiliteringen i Tromsø har hatt økt fokus på individuell plan etter det lave resultatet 2. tertial. Landsgjennomsnittet var 33 % for 2. tertial. En manuell opptelling i Tromsø viser at 54 % av de som er dagpasienter eller polikliniske pasienter har individuell plan. 4

10 2.1.3 Andel epikriser sendt innen 7 dager somatikk % epikriser ut innen 7 dager Special Cause Flag Prosent kvartal 03 3.kvartal 03 4.kvartal 03 1.tertial 04 2.tertial 04 3.tertial tertial tertial tertial tertial tertial tertial tertial 07 inkl H/N 2. tertial 07 inkl H/N 3. tertial 07 inkl H/N Periode Resultatene for andel epikriser sendt innen 7 dager er 54,1 % for 3. tertial for UNN samlet. Landsgjennomsnittet for 2. tertial var 62 %. Harstad har 64,1 %, Narvik 31,5 % og Tromsø 54,6 %. Det er en liten nedgang fra 2. tertial i Tromsø og Harstad og en stor nedgang i Narvik. Variasjonen mellom avdelingene er også stor. Det har i denne perioden vært en omlegging av kontortjenesten, så det kan tenkes at noe av forklaringen ligger her. Indikatoren suppleres med andel polikliniske notater som sendes ut innen 7 dager (måltall 80 %). Disse tallene er det ennå ikke mulig å ta ut fra DIPS Andel epikriser sendt innen 7 dager BUP Alle barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i UNN har epikrisetid fra 88 % %. Landsgjennomsnittet er 88 %. 5

11 2.1.5 Antall pasienter i korridor somatikk Andel korr.pas Special Cause Flag 3,5 3 2,5 Prosent 2 1,5 1 0,5 0 2.kvartal 03 3.kvartal 03 4.kvartal 03 1.tertial 04 2.tertial 04 3.tertial tertial tertial tertial tertial tertial tertial tertial 07 inkl H/N 2. tertial 07 inkl H/N 3. tertial 07 inkl H/N Periode Det var i 3. tertial registrert 1549 korridorpasienter. Dette er en økning fra forrige tertial. Tallet bør sees i sammenheng med antall utskrivningsklare pasienter. I det store omstillingsprosjektet som pågår (LUO), vil bedre utnyttelse av sengekapasitet på tvers av avdelinger være et eget delprosjekt, i tillegg til et annet prosjekt som ser på overføring av flere pasienter til dagbehandling. 6

12 2.1.6 Sykehusinfeksjoner Prevalens Prosent /1 1997/3 1998/1 1998/3 1999/1 1999/3 2000/1 2000/3 2001/1 2001/3 År/kvartal 2002/1 2002/3 2003/1 2003/3 2004/1 2005/1 2006/1 2007/2 Tallene er innrapportert fra helseforetaket til folkehelsa. Figuren viser prevalensregistreringer ved UNN Tromsø. Siste registrering var 4,5 % inklusive infeksjoner fra andre sykehus (november 2007). Pga problemer med innføring av elektronisk registreringsverktøy, var det lav deltakelse ved siste registrering. Tallene er derfor beheftet med betydelig usikkerhet. For Narvik var siste prevalens 7 %. Harstad har ikke fått gjennomført måling. Fra november 2007 har vi startet med registrering av postoperative sårinfeksjoner hos hjerteopererte i Tromsø (insidensregistrering av ACB-operasjoner). Det foreligger enda ikke tall herfra. Narvik registrerer postoperative sårinfeksjoner hos pasienter som får utført keisersnitt. Her har vi heller ikke resultater enda. 7

13 2.1.7 Strykninger fra planlagt operasjon Strykn% opr Special Cause Flag kvartal 03 3.kvartal 03 4.kvartal 03 1.tertial 04 2.tertial 04 3.tertial tertial tertial tertial tertial tertial tertial tertial 07 inkl H/N 2. tertial 07 inkl H/N 3. tertial 07 inkl H/N Prosent Periode Det kan se ut som det har vært et skifte i prosessen etter innføring av elektronisk operasjonsplanleggingsprogram i Tromsø. Fra medio februar vil dette verktøyet være på plass i hele UNN. Det pågår en kontinuerlig dialog mellom operasjonsavdelingen og de opererende avdelinger i forhold til å få ned strykningsprosenten. I juni startet et prosjekt Optimal ressursutnyttelse av operasjonskapasiteten. Dette arbeidet er ikke sluttført. Ca 25 % av strykningene kommer av at det vurderes å være manglende indikasjon for operasjon, 8 % av strykningene skyldes at pasienten ikke møter Antall utskrivningsklare pasienter somatikk Tall for utskrivingsklare pasienter som bli liggende i sykehuset i påvente at et akseptabelt kommunalt tilbud registreres i DIPS fordelt på sykehusavdelinger og hjemmekommuner. Det registreres både ved somatiske og psykiatriske enheter. Registreringene i DIPS viser at de aller fleste pasientene venter på sykehjemsplass, noen få venter på rehabiliteringsopphold og noen på botilbud. Somatiske enheter Totalt antall utskrivningsklare døgn i 2007 i de somatiske avdelinger ved UNN Tromsø var Dette er en liten nedgang fra 2006 (-336 døgn). Det var 17 enheter som hadde registrert liggedøgn for utskrivningsklare pasienter. Geriatrisk avdeling og Med B hadde største andel av disse liggedøgnene med henholdsvis 53 og 14 %. Ved UNN Harstad var det totalt 2513 utskrivningsklare døgn i 2007 mot 1953 i Av disse var 51 % registrert i kirurgisk avdeling og 45 % i medisinsk avdeling. 8

14 Ved UNN Narvik var det totalt 1769 utskrivningsklare døgn i 2007 mot 1969 i Av disse var 69 % i medisinsk avdeling og 31 % i kirurgisk avdeling. Psykiatriske enheter Det var totalt 826 registrerte liggedøgn i 2007 for utskrivningsklare pasienter. 82 % av disse var ved Spesialpsykiatrisk avd., 10 % var ved Allmennpsykiatrisk avdeling og 8 % var ved Senter for psykisk helse i Ofoten. Tabell som viser fordeling av utskrivningsklare døgn i 2007 ved UNN HF Antall døgn utskrivningsklare pasienter i 2007 (Kilde DIPS rapport D691) UNN Tromsø UNN Harstad UNN Narvik Totalt UNN HF Somatiske avdelinger 4447 (51 %) 2513 (29 %) 1769 (20 %) 8729 (91 %) Psykiatriske avdelinger 758 (92 %) 0 68 (8 %) 826 (9 %) Sum Kommentarer til utviklingen Når antall ventedøgn fordeles på kommunene i bostedsområdet til sykehusene, viser det seg at en stor andel av pasientene hører hjemme i vertskommunene for sykehusene (bykommunene). (Tromsø kommune 55 %, Harstad kommune 57 % og Narvik kommune 76 %). Både Tromsø og Harstad har hatt en betydelig nedgang i sin andel fra 2006, mens tallet for Narvik er stabilt fra (Selv om antall liggedøgn ved UNN Narvik er gått ned med 10 % er ikke andel til Narvik kommune gått ned!) Lenvik kommune hadde i 2006 en betydelig økning i antall ventedøgn og denne utviklingen har fortsatt utover i Det er nå iverksatt tiltak i kommunen slik at de har 20 flere korttidsplasser for å avhjelpe denne situasjonen. Forholdene rundt utskrivningsklare pasienter er fast tema på de årlige samarbeidsmøtene med alle kommunene. Både den overordnede samarbeidsavtalene med kommunene, egen avtale om saksgang ved melding om utskrivningsklar pasient og detaljerte retningslinjer om samhandling mellom sykehus og kommune ved utskrivning gjennomgås på disse møtene. Det synes som om kommunene i langt større grad er bevisst på å motta egne pasienter, men at det ikke er tilstrekkelig omløp i de kommunale sykehjemsplassene til at de kan unngå ventedøgn. Man har også i større grad gått over til å ha samarbeidsmøter med helsepersonell fra hjemkommunen for å vurdere hvilket hjelpetiltak pasienten har best nytte av, i stedet for at sykehusavdelingene rekvirerer sykehjemsplass. 9

15 2.1.9 Andel elektroniske henvisninger Mål om at 60 % skal mottas elektronisk Antall eksterne henvisninger mottatt via EDI Tredje tertial UNN Tromsø/Harstad/Narvik År 2007 Mottatte Henvisninger på EDI Antall mottatte henvisninger Prosent mottat EDI September - desember % Andel elektroniske epikriser Mål om at 100 % skal sendes elektronisk Antall epikriser (heldøgnspasienter) sendt via EDI - Tredje tertial UNN Tromsø/Harstad/Narvik År 2007 Sendte Epikriser på EDI Antall skrevne epikriser Prosent sendt EDI September - desember % * Regnet etter at 1 av mottakerne for epikrisen er elektronisk. DIPS rapport D Andel barn diagnostisk vurdert etter ICD-10 i barne- og ungdomspsykiatri Mål > 90 %. Institusjon Målt fra til Akse 1 Akse 2 Akse 5 Akse 6 Landsgjennomsnitt 69 % 34 % 59 % 58 % UNN HF, Barne- og ungdomsklinikken, BUP Tromsø 66 % 40 % 59 % 59 % UNN HF, Psykisk helse Midt-Troms, BUP poliklinikk Silsand 66 % 44 % 66 % 63 % UNN HF, Psykisk helse Midt-Troms, BUP poliklinikk Sjøvegan 71 % 33 % 71 % 62 % UNN HF, Psykisk helse Nord-Troms, BUP Nord-Troms (Storslett) 54 % 15 % 54 % 48 % UNN HF, Psykisk helse Ofoten, BUP Narvik 30 % 1 % 3 % 0 % UNN HF, psykisk helse Sør-Troms, BUP Sør-Troms (Harstad) 40 % 13 % 22 % 27 % Barne- og ungdomspsykiatrien i UNN har ikke nådd den målsatte andel på 90 %. På de ulike akser ligger de fleste avdelinger omkring landsgjennomsnittet med unntak fra barne- og ungdomspsykiatrien i Ofoten og Sør-Troms som ble del av UNN fra Det vil bli et økt fokus på andel barn diagnostisert etter ICD 10 fremover. Kvalitetsindikatoren er et viktig element i dette fokus i tillegg til interne faglige diskusjoner og gjennomganger. 10

16 Oppfølging av tilsyn som gjennomføres i helseforetakene Se vedlagte tabell. Enhet for forskning og kvalitet koordinerer de fleste tilsyn, og påser at avvik lukkes. Alle tilsynsavvik er besvart/lukket. Mangler tilbakemelding fra tilsynene på 2 av disse Brukermedvirkning Brukerutvalget for pasienter og pårørende ved UNN har avviklet 5 møter i 2007, herav ett med brukerutvalget i Harstad og ett med brukerutvalget i Narvik. Lederne fra disse to utvalgene ble tatt inn i Brukerutvalget for pasienter og pårørende fra 1/1-07. Det har vært behandlet 40 saker inklusive orienteringer fra flere avdelinger og Kvalitetsutvalget ved UNN. Utvalgets medlemmer har deltatt på flere konferanser med brukermedvirkning som tema. Utvalgsmedlemmer har også vært involvert i flere styrings- og prosjektgrupper i forbindelse med omstillinger og endringer. Utvalget opplever en økt etterspørsel etter brukerrepresentanter i prosjekter, og dette oppfattes som positivt Øvrige indikatorer: Andel keisersnitt av det totale antall fødsler Institusjon Målt fra til Andel Andel Total andel Landsgjennomsnitt 7 % 9 % 16 % Universitetssykehuset Nord- Norge HF Tromsø 6 % 9 % 15 % UNN HF, Harstad sykehus 5 % 11 % 16 % UNN HF, Narvik sykehus 5 % 9 % 14 % Her ligger både Harstad, Narvik og Tromsø på eller litt under landsgjennomsnittet. Andel tvangsinnlagte i psykisk helsevern UNN ligger under landsgjennomsnittet når det gjelder tvungen innskrivning som andel av befolkningen i opptaksområdet i første tertial Landsgjennomsnittet er 1,78 %, mens UNN ligger på 0,78 %. Det er et vedvarende fokus på bruk av tvang og tvangsmidler ved de av avdelingene i UNN som er godkjent for tvungent psykisk helsevern med døgnopphold (Allmennpsykiatrisk avdeling, Spesialpsykiatrisk avdeling, Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn samt Senter for Psykisk helse Sør-Troms). Kvalitetsindikatoren er et viktig element i dette fokus i tillegg til interne faglige diskusjoner og gjennomganger. Andel ikke-planlagte reinnleggelser innen 30 dager for utvalgte sykdommer (fra 2.tertial) Dette er det enda ikke mulig å ta ut fra DIPS. Antall konsultasjoner per virkedag per årsverk ved voksenpsykiatriske poliklinikker 1. tertial 2007: 1,5 konsultasjoner 2. tertial 2007: 1,2 konsultasjoner Oppdragsdokumentets bestilling m.h.t. antall konsultasjoner pr. virkedag pr. årsverk innen voksenpsykiatri (3 konsultasjoner pr. dag pr. behandler) har vært tematisert både gjennom 11

17 bestilling til avdelinger og gjennom oppfølging (møter med avdelingsledelser, budsjettmøter, ledersamling m.v.). For voksenpsykiatri stiller en spørsmål ved datagrunnlaget og dernest beregningsmåte (j.fr tidligere henvendelser til Helse Nord RHF). En vil ha fortsatt fokus på målet både m.h.t. oppfølging av avdelinger, registreringsrutiner og kvalitetssikring av rapportering. Sommerferieavvikling slår ut på registreringen på 2. tertial. Det er opp mot forannevnte gjort manuell beregning av antall konsultasjoner pr. virkedag pr. behandler ved den største voksenpsykiatriske poliklinikken (Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn). Her er grunnlaget antall faktiske arbeidsdager med fradrag av registrert fravær. Med hensyn til konsultasjoner er også konsultasjoner i gruppebehandling medregnet, mens en har tatt ut Akutt-teamets virksomhet som, med sin beredskapsordning, vanskelig kan underlegges produktivitetsmålet. Denne beregningen viser et gjennomsnittlig antall konsultasjoner pr. behandler pr. dag på 2,0 (1. tertial), 1,7 (2. tertial) og 2,2 (3. tertial). I forhold til produktivitetsmålet kunne det være interessant å få referanse til voksenpsykiatriske poliklinikker som faktisk har oppnådd dette. Antall tiltak per virkedag per årsverk ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker 1. tertial 2007: 2,2 konsultasjoner 2. tertial 2007: 1,7 konsultasjoner Oppdragsdokumentets bestilling m.h.t. antall konsultasjoner pr. virkedag pr. årsverk innen barneog ungdomspsykiatri (2 konsultasjoner pr. dag pr. behandler) har vært tematisert både gjennom bestilling til avdelinger og gjennom oppfølging (møter med avdelingsledelser, budsjettmøter m.v.). En vil ha fortsatt fokus på målet både m.h.t. oppfølging av avdelinger, registreringsrutiner og kvalitetssikring av rapportering. Sommerferie-avvikling slår ut på registreringen på 2. tertial. 2.2 Personal Samlet sykefravær og langtidsfravær Sykefraværstallene vi operer med skriver seg fra UNN Tromsø sine tall fra 2006, sammenlignet med UNN Tromsø, UNN Harstad og UNN Narvik sine tall fra Tallene for 4. kvartal 2007 er ikke publisert, så vi har valgt å bruke akkumulerte sykefraværstall per 3, kvartal Vi vet ikke hvordan utviklingen for det enkelte foretaket er da slike tall ikke har blitt presentert for oss. UNN Tromsø, UNN Harstad og UNN Narvik akkumulert sykefravær pr. 3. kvartal ,2 % sammenlignet med UNN Tromsø HF samme periode ,6 %. En nedgang på 4,2 %. Akkumulert Pr 30 sep 2007 Akkumulert Pr 30 sep 2006 Egenmeldt 1,4 % 1,4 % 1-3 dgr 0,2 % 0,2 % 4-16 dgr 1,2 % 1,2 % dgr 1,8 % 1,8 % 12

18 over 56 dgr 4,6 % 5 % Fraværet under 8 uker er stabilt i 2007 sammenlignet med tilsvarende perioder i Der vi ser endring er på det lange fraværet utover 8 uker hvor vi har en nedgang på 8 %. Vi regner med at nye rutiner for oppfølging av sykmeldte, kursing og veiledning av ledere og prosjekter (bl.a. gravideprosjektet, Prosjekt arbeidsglede) kan være årsak til denne nedgangen. Hvis vi ser på antall tapte dagsverk pga sykefravær UNN HF hadde de 3 første kvartaler 2007 er det dager, som fordeler seg på dager innafor arbeidsgiverperioden og utover arbeidsgiverperioden. Kostnader: gjennomsnittlige kostnader ved sykefravær er om lag kroner per dag, ifølge en undersøkelse SINTEF har utført for NHO. (SINTEF -rapport 1999: Økonomiske konsekvenser av sykefravær. Oppjustert til prisnivået i 2005) Bruker vi modellen som NHO har, snakker vi her om en kostnad de 9 første mnd av 2007 på hele 170 millioner kroner, med en refusjon fra NAV (estimert til ca kr per dag for fravær utover dag 16), har vi utgifter på i overkant av 107 millioner kroner. Hvis en klarer å gjøre noe med sykefraværet ligger det et godt potensial til store økonomiske innsparinger. Viktige suksesskriterier er at lederne viser vilje og evne til å utøve godt HMS-arbeide, og at dette etterspørres i linjen. Det forutsetter at alle ledere har kunnskap om og opplæring i HMS. Tiltak i 2007: HMS-grunnopplæring for ledere, verneombud, HMS - gruppemedlemmer og tillitsvalgte. I tillegg hadde vi et spesiallaget HMS-opplæring for avdelingsledere HMS opplæring for HMS - gruppemedlemmer, Hvordan ivareta et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Veiledning og tilstedeværelse i sykefraværsoppfølging. De nye oppfølgingsrutinene som ble revidert i tråd med nye lovkrav fra myndighetene tvinger fram ennå tettere oppfølging av sykmeldte arbeidstakere, etter 6 uker skal det være møte og utarbeidelse av individuell oppfølgingsplan, samt 12 ukers dialogmøte med tilbakemelding til NAV, i tillegg halvårs dialogmøte med representanter fra NAV tilstede. Tett samarbeid med NAV trygd og NAV arbeid, faste møter hvor vi ser på muligheter for de som ikke har arbeidsevne og hvor avdelingen / UNN HF ikke har annen jobb å tilby dem. Saksbehandling i attføringssaker. Samarbeid med NAV Arbeidslivssenter. Kurs for ledere i sykefraværsoppfølging med innføring av nye sykefraværsrutiner. Fokus på planer og samtale. En av våre store utfordringer er at leger med personalansvar ikke deltar på denne og lignende obligatorisk opplæring innen HMS. Kompetansehevende kurs for verneombud og tillitsvalgte i sykefraværsarbeide. Oppgradering av det systematiske HMS-arbeide, forbedring av verktøy og tilgjengelighet av disse. Gravideprosjekt; Samarbeid mellom NAV og UNN Tromsø. Jordmor i 50 % stilling. Alle ledere skulle melde fra til prosjektet om gravide medarbeidere slik at felles møte med leder, gravid og jordmor kunne finne sted. Fokus på den friske gravide som evt. kunne 13

19 ha behov for tilrettelegging slik at sykmelding kunne unngås. Mål om reduksjon i sykefravær blant gravide og implementering av en god gravidepolitikk i foretaket. Lignende prosjekt ved UNN Narvik og videreføring av arbeidsmetoden ved UNN Harstad. Prosjekt arbeid og psykisk helse, samarbeid mellom NAV og UNN Tromsø. Tilbud om psykologisk rådgivning til ansatte som er eller står i fare for å bli sykmeldt pga lettere psykiske lidelser. Pilotprosjekt kartlegging psykososialt arbeidsmiljø i Helse Nord hvor Seksjon for Arbeidsmiljø har hatt prosjektledelse ansatte i UNN HF har så langt vært med på dette. Alle ledere følges opp. Implementering av tiltak etter tilsynskampanjen God vakt. Deltakelse i prosjekt Arbeidsglede - jakten på friskfaktorer initiert av Helse-Nord. UNN har utdannet 4 karriereveiledere som skal veilede langtidssykemeldte hvor andre tiltak ikke har ført frem. Beskrivelse av seniorpolitikk i UNN. Tiltak ikke iverksatt. UNN Harstad deltar i deltar i det landsomfattende prosjektet Aktive sykehus. Prosjektet har fokus på trivselsnærvær gjennom fysisk aktivitet på arbeidsplassen. 2.3 Aktivitet Se nedenstående tabell. Den totale aktiviteten mål i antall DRG-poeng gikk litt ned fra 2006 til Dette er et resultat av de tiltak avdelingene iverksatte i løpet av siste del av 2006 og 2007 for å få driften mer i balanse med budsjettet. Totalt sett har det vært en større reduksjon i innleggelser enn i andre virksomhetsmål. Det har vært relativt stor økning i antall dagkirurgiske inngrep. Således har vi oppnådd en ønsket og tilsiktet vridning i aktiviteten fra innleggelser til dagbehandling/poliklinisk virksomhet. Aktivitet UNN HF Endring Antall i % Innleggelser - heldøgn Somatikk Dagbehandlinger Somatikk Dagkirurgiske opphold Somatikk DRG poeng - korrigerte Somatikk Liggedager i perioden Somatikk Polikliniske konsultasjoner Somatikk Røntgenundersøkelser Somatikk Laboratorieanalyser Somatikk Undersøkelser - Coronar angiografi Somatikk Behandlinger - PCI Somatikk Hjerteoperasjoner Somatikk Utskrivelser fra døgnopphold VOP Liggedager i perioden VOP Polikliniske konsultasjoner VOP Utskrivelser fra døgnopphold BUP Liggedøgn BUP

20 Polikliniske konsultasjoner BUP Utskrivelser fra døgnopphold Rusomsorg Liggedøgn Rusomsorg Polikliniske konsultasjoner Rusomsorg Nyhenviste pasienter på venteliste i øyeblikket Somatikk og psykiatri Innleggelser, dagopphold, polikliniske konsultasjoner inkl dagkirurgi Somatikk DRG poeng i 2006 er beregnet med 2007 logikk Somatikk Aktivitetsutviklingen innen somatisk virksomhet viser samme trend som den totale aktivitetsutvikling som beskrevet over. Det har vært en relativt stor økning i antall dagkirurgiske opphold (13 % økning fra 2006 til 2007), og en nedgang i innleggelser på 2 %. Således har vi oppnådd en ønsket vridning fra innleggelser til dagbehandling. Antall polikliniske konsultasjoner viser en liten nedgang på 1 %. Den totale somatiske aktiviteten er litt redusert fra 2006 til Endringen er beskjeden, og således er dette omtrent i tråd med oppdragsdokumentets ordlyd om at aktiviteten skulle videreføres på omtrent samme nivå som i Det er dog verd å merke seg at en langvarig trend med årviss økning i aktiviteten nå er brutt. Alle avdelinger i UNN har så vel i den opprinnelige budsjettprosessen for 2007, som i en prosess med til dels betydelige avdelingsvise budsjettkutt i første halvår 2007, vært igjennom flere runder med analyser av virksomheten og tilpassning av virksomheten til budsjett. I disse prosessene har det vært et viktig fokus at den samlede aktivitet ikke skulle vise en uønsket vekst, samt at det har vært lagt stor vekt på tiltak for å oppnå dreining i aktiviteten fra innleggelser til dagkirurgi/ dagbehandling. Dette fokuseres det også meget sterkt i den meget store og omfattende omstillingsprosess som pågår i UNN fra høsten Den relativt store reduksjonen i hjertekirurgisk aktivitet samt invasiv kardiologi (koronar angiografi/pci) skyldes reduksjon i operasjonskapasitet og personell tilknyttet denne virksomheten. Dette har vi imidlertid kunnet påvise at medførte økt pasientlekkasje ut av Helse Nord i første halvår 2007, med økte kostnader for Helse Nord totalt sett som følge. Tiltak er planlagt for igjen å kunne øke aktiviteten på dette området noe. Imidlertid er det nå litt usikkert hvorvidt det er behov for en økning, og situasjonen følges fortløpende. UNN Tromsø har nå vært sammenslått med Harstad og Narvik Sykehus i ett år, og det har vært et år med redusert aktivitet på de aller fleste områder. Totalt sett har aktiviteten gått ned i det somatiske virksomhetsområdet sammenlignet med Antallet sykehusinnleggelser er redusert med 2 %, og dette har ført til at inntjeningen av DRG -poeng er lavere i 2007 enn i Denne reduksjonen er på 4 %, eller 984 DRG poeng. Dette tallet er inkludert en prognose for DRG 470, og vil ikke bli endelig før etter 10.februar. Vi ser også reduksjon i forbruket av liggedager, hjerteoperasjoner og PCI - behandlinger. Omfanget av laboratorieundersøkelser er også 8 % lavere enn i fjor. 15

21 Det er også registrert færre røntgenundersøkelser i år enn i fjor. Dette er en styrt utvikling fra Radiologisk avdeling ettersom de har lagt om rutinene ved demonstrasjoner av bilder for å redusere medgått legetid. Vi er nå inne i en omfattende omstilling av organisasjonen der hensikten blant annet er å få til bedre samhandling og pasientflyt, og det forventes at vi vil effekter av dette arbeidet utover i Psykisk helse Barne- og ungdomspsykiatri: Det har i 2007 vært en nedgang i utskrivinger med 12 % og en nedgang i liggedøgn på 39 %. Nedgang i liggedøgn har sammenheng med kapasitetsreduksjon i forbindelse med nedleggelse av Barnepsykiatrisk avdeling (Berglund) ressurser fra denne virksomheten er bl.a. nyttet til styrking av poliklinisk og ambulant virksomhet ved Barne- og ungdomsklinikken i Tromsø. Kapasitetsreduksjonen har bl.a. sammenheng med innsparinger knyttet til sykehusets økonomiske situasjon. Polikliniske konsultasjoner viser en økning på 23 % som ansees som tilfredsstillende. Også i 2007 har det vært rekrutteringsproblemer knyttet til sentrale faggrupper innenfor barne- og ungdomspsykiatri. Voksenpsykiatri: Det har i 2007 vært en økning i utskrivninger på 2 %. Antall liggedøgn har vært uendret. Som resultat av innsparinger knyttet til sykehusets økonomiske situasjon er det foretatt kapasitetsreduksjoner ved Allmennpsykiatrisk avdeling (2 døgnplasser ved intermediærpost) og Spesialpsykiatrisk avdeling (2 døgnplasser ved Sikkerhetspost B). Med hensyn til poliklinisk aktivitet er det en økning i antall konsultasjoner på 11 % som ansees som tilfredsstillende. Stillingsstoppen med bakgrunn i sykehusets økonomiske situasjon har innvirket på poliklinisk kapasitet. Også i 2007 har det vært rekrutteringsproblemer knyttet til sentrale faggrupper innenfor voksenpsykiatri Tverrfaglig spesialisert rusbehandling I 2007 registreres en reduksjon i antall utskrivninger på 12 % og en reduksjon i liggedøgn med 39 % med bakgrunn i kapasitetsreduksjoner (nedleggelse av familieprosjekt ca. 6 plasser og langtidsplasser ved Rusklinikken i Tromsø 10 plasser). Kapasitetsreduksjonen har sammenheng med innsparinger knyttet til sykehusets økonomiske situasjon. I forhold til poliklinisk virksomhet registreres en økning i antall polikliniske konsultasjoner på 73 % som blant annet har sammenheng med økt satsing og bedre registrering. Dette ansees som tilfredsstillende. Andel behandlingsavbrudd er 20 % (noe som er lavt innen russektoren). 16

22 En ønsket satsing på tverrfaglig spesialisert rusbehandling som blant annet skulle bidra til økt andel helsepersonell er ikke gjennomført grunnet sykehusets økonomiske situasjon. Rusklinikken har imidlertid søkt å øke andelen helsepersonell i virksomheten ved rekruttering til vakante stillinger. Også i 2007 har det vært rekrutteringsproblemer knyttet til sentrale faggrupper innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 2.4 Økonomi Resultat i forhold til budsjett Ordinært resultat for 2007 er pt minus 352, 9 mnok. Den kan komme små endringer i løpet av februar måned da rgnskapet ikke er endelig avsluttet. Styringsmål er 74 mnok og gir resultat etter styringsmål på 278,9 mnok. Avviket i forhold til budsjett blir derfor 278,9 mnok. Inkludert i resultatet er imidlertid en ekstraordinær netto kostnad på 115 mnok knyttet til økte pensjonskostnader som følge av endrede forutsetninger. Beløpet er verken budsjettert eller finansiert, men skal belastes 2007-regnskapet. Håndteringen er samordnet i helseregionen. Resultat i forhold til 2006 Et regnskap for 2006 som er sammenlignbart med 2007 består av gamle UNN samt den delen av Hålogalandsforetaket som er videreført i regi av UNN HF. Ordinært resultat er da 80,2 mnok bedre enn Resultat etter styringsmål er 6,4 mnok bedre enn Hele Regnskap Budsjett Avvik Hittil i år Endring Basisramme ISF og poliklinikkinntekter Øvrige inntekter Sum inntekter Varekostnad Personalkostnader Kjøp av helsetjenester Andre driftskostnader Sum kostnader Driftsresultat Netto finansposter Resultat Styringsmål Resultat etter styringsmål Tabell: Resultat 2007 holdt opp mot budsjett 2007, prognose 2007 og regnskap 2006 vb Økonomisk utvikling, herunder inntekter, kostnader og prognose. Økonomisk utvikling gjennom året vises i følgende figur: 17

23 Hele Januar Februar Ordinært resultat Mars April Mai Juni Juli Regnskap 07 akk. Akk. Budsjett Måned August September Oktober November Desember Tilleggspensjon Regnskap 06 akk Ser man bort fra tilleggspensjon viser utviklingen en bedring i forhold til 2006, men betydelig avvik i forhold til budsjett resultatet er korrigert for ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger i Narvik. Oppsummerte avvik Inntekter Inntektene har et positivt budsjettavvik på 104,7 mnok. Avviket består av følgende hovedposter: ISF inntektene er drøyt 2 mill kroner høyere enn budsjettert. Dette inkluderer avkorting ISF for 2006 og 2007 på til sammen ca 18 mill kroner, og ISF på poliklinikk ca 6,5 mill kroner. Poliklinikk og laboratorieinntekter er ca 5 mill kroner bedre enn budsjett til sammen. Poliklinikk er 8 mill kroner lavere enn budsjettert, og må ses i sammenheng med ISF på poliklinikk, mens labinntektene er ca 13 mill kroner høyere enn budsjett. Salgs og kursinntektene er ca 15 mill kroner høyere enn budsjett Egenandelsinntektene, inntekter fra selvbetalende pasienter, samt refusjon fra NAV på drosje etc er drøyt 22 mill kroner høyere enn budsjettert Tilskudd og øremerkede inntekter viser et positivt budsjettavvik på ca 56 mill kroner. (motposter i form av økte kostnader) I forhold til 2006 er inntektene 139 mnok høyere. Aktivitetsavhengige inntekter er 2,3 mnok lavere i 2007 enn 2006 Kostnader Varekostnader Varekostnader er 27 mnok høyere enn budsjettert. Størst avvik er det på medikamenter (-5,4 mnok), lab/røntgenrekvisita (-4,8 mnok) og mat og drikkevarer (-3,0 mnok) I forhold til 2006 er vareforbruket i ,7 mnok høyere. Økning er i sin helhet på medikamenter. Personalkostnader Personalkostnader overskrider budsjettet med ca 190 mill kroner. Av dette er 115 mill kroner økte pensjonskostnader for De øvrige budsjettoverskridelsene finner vi i første rekke på variabel lønn (overtid, vikarer og ekstrahjelp) som er drøyt 81 mill kroner høyere enn budsjett. I 18

24 tillegg er kostnadene for engasjementer ca 20 mill kroner høyere enn budsjettert. Disse kostnadene har i stor grad sammenheng med prosjektarbeid, og må ses i sammenheng med høyere inntekter jfr over. Fast lønn og diverse refusjoner viser et budsjettoverskudd på ca 60 mill kroner til sammen. Dette bør ses i sammenheng med de store kostnadene til variabel lønn. I forhold til 2006 øker personalkostnadene med 203,7 mnok. De to årene er imidlertid ikke sammenlignbare bla pga omlegging av ambulansedriften til egen regi og omdefinering av lønnsposter. Kjøp av helsetjenester Budsjettoverskridelsen på 48 mill kroner er fordelt på: Gjestepasienter somatikk - 14 mill kroner Gjestepasienter rus - 18 mill kroner Kjøp av gjestepasienter psykiatri - 5 mill kroner Innleie av helsepersonell fra byrå - 11 mill kroner I forhold til 2006 øker gjestepasientkjøp med 21 mnok, mens innleie er 9 mnok lavere i 2007 enn For øvrig skyldes endringen mellom 2006 og 2007 reduksjon i den kontraktsbaserte ambulansevirksomheten. I tillegg til redusert innleie fra byrå, er det også redusert innleie over lønnssystemet på ca 6 mill kr, til sammen 15 mill kr. Andre driftskostnader Det er en budsjettoverskridelse på 114 mnok, som i sin all hovedsak skyldes at ikke inndekt underbalanse i budsjettet er lagt på denne posten. I tillegg har vi nesten 7 mill kroner mer i reisekostnader enn budsjett. Tiltaksplan Foretaket har i 2007 hatt en tiltakspakke med opprinnelig forventet innsparing på 238 mnok, herav er ca 80 mnok fordelt ut på avdelingene. Underveis i løpet av året har man sett seg nødt til å redusere forventet innsparing til totalt 119 mnok, og herav 65 på avdelingsnivå. Likviditet Utvikling likviditet Jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Mnok Limit Trekk Måned 19

25 Figuren viser saldo på konti som inngår i konsernkontosystem (inkl. skattetrekkskonto) Trekkramme er forhøyd 2 ganger i løpet av året. Først i februar fra 250 til 450 mnok, og i oktober fra 450 til 550 mnok. Investering I 2007 har vi investert for 137,8 mill kroner. Dette inkluderer egenkapitalsinnskudd KLP på nesten 10 mill kroner. I Harstad og Narvik er det brukt 3,4 mill kroner på bygg og anlegg, og for Tromsø ca 2,9 mill kroner. For øvrig har vi brukt 88,2 mill kroner på utstyr. Herav gjelder 2,7 mill kroner IKT utstyr, 62,3 mill kroner medisinsk teknisk utstyr, og 23,2 mill kroner annet Årsverksutvikling Grafen under viser månedsverk per måned 2006 og 2007, samt korrigert Det vil ikke være hensiktmessig å sammenligne 06 og 07 uten å korrigere for endringer i oppgaver og dermed antall årsverk. Som grafen under viser har vi gjennom hele året brukt betydelig flere årsverk i 2007 enn vi gjorde i Men for desember er antall forbrukte månedsverk identiske for de to årene til tross for endring i oppgaver Månedsverk 2006 Månedsverk 2007 Korrigert Antall jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Måned Men for å gjøre sammenligningen mer reell har vi korrigert for følgende forhold: Overtakelse av ambulanser. (Utgjør i gjennomsnitt 268 månedsverk per måned. For desember er økningen bare 105 månedsverk siden vi allerede i desember 2006 hadde overtatt deler av dette) Økte eksternfinansierte stillinger (utgjør i gjennomsnitt 56 månedsverk per måned) Tillegg. Fom februar 2007 ble en del tillegg omregnet til årsverk. Dette bidrar til å øke antall månedsverk per måned fom februar og utover, og er en teknisk endring (Utgjør i gjennomsnitt 108 månedsverk per måned fom februar) Barnehager. Barnehagene som ble overført til kommunen 15. september i år. Disse fikk lønn fra UNN tom oktober (refundert fra kommunen). Fom november er ca 60 månedsverk redusert som følge av dette. Tabellen under viser korrigeringene per måned. Disse er trukket fra antall registrerte månedsverk per måned i 2007, og vises i den stiplende linjen i grafen over. Denne viser at vi har en markant nedgang i forbrukte månedsverk fra sommeren og ut året. 20

26 Ambulanser Tillegg Eksterne still Barnehager Korrigeringer jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Sum Prioritering Funksjonsregnskapet er ikke ferdigstilt og blir ettersendt. 3. Rapporteringspunkter tiltak i Oppdragsdokumentet I tillegg til rapportering i henhold til indikatorene i målekortet og i oppdragsdokumentet, skal helseforetakene rapportere i tertialrapporter og årlig melding for 2007 om oppfølgingen av følgende tiltak (det vises til oversikt over rapporteringspunkter vedlagt): 3.1 Rapportering hvert tertial/årlig melding: Arbeid med vurderinger og tiltak for tilpasning av lokalsykehusfunksjon i hhv. Tromsø og Bodø til behov til eldre/kronisk syke (UNN, NLSH) I forbindelse med den store, langsiktige utviklings- og omstillingsprosessen som er startet i UNN høsten 2007 er dette et viktig fokus. Tilsvarende er dette sentralt i prosessen vi har hatt med å integrerer Harstad og Narvik sykehus i UNN. Vi har etablert, og vil i vår nye organisasjonsstruktur fortsatt ha, gjennomgående faglig ledelse i hele UNN. Dette er viktig for å sikre ensartede prosedyrer og likeverdig tilbud i hele UNN, og dermed også viktig for en god lokalsykehusfunksjon. Etablering av klinikkstruktur i UNN vil bedre tilbudet til pasienter med flere og sammensatte lidelser, da enhetene blir større og skillene mellom avdelingene vil reduseres. Formalisering av samarbeid mellom DPS og akuttavdelinger Det har i 2007, gjennom et eget prosjekt, vært arbeidet med utarbeidelse og inngåelse av samarbeidsavtaler mellom sykehusavdelinger (Allmenn-psykiatrisk avdeling og Spesialpsykiatrisk avdeling) og DPSer i UNN og Helse Finnmark (jfr. fremlegg fra prosjektleder Åshild Vangen på DPS-lederkonferansen). Avtalene er gitt utforminger spesielt tilpasset de enkelte DPSer. Gjennom disse avtalene omtales håndtering av akuttproblematikk, elektive innleggelser, samarbeidsfora m.v. De siste avtaler vil komme på plass i løpet av de to første måneder av

27 Utredning av framtidige behov/kapasitet for behandling av smertepasienter (UNN, NLSH) Det er etablert kontakt og felles planlegging mellom smerteklinikkene i Tromsø og Bodø. Oppdatering stillingsstruktur i Nasjonalt råds database, oppdatering av hjemmelsregisteret i lønns- og personalsystemet Det ble i 2007 igangsatt et arbeid for å få et mer oppdatert register over legenes IDnr. i forhold til nasjonalt råds database. I dette arbeidet skal registeret legges inn i lønnssystemet for å sikre jevnlig ajourhold. Målsettingen var at arbeidet skulle sluttføres innen utgangen av Pga stort fravær blant nøkkelpersoner har arbeidet blitt forsinket, og forventes ikke sluttført før sommeren Uavhengig av arbeidet på UNN har Sosial- og helsedirektoratet bestemt seg for at databasen med oversikt over legehjemler skal kjøres inn i lønns- og personalsystemet til hvert enkelt RHF og forvaltes av HF ene. I den forbindelse skal det utvikles nye tekniske løsninger. Helse Nord er representert i dette arbeidet Status arbeid for identifisering og realisering av økonomiske og personalmessige gevinster som følge av systemanskaffelser, samt oppfølging med organisatoriske endringer SKIS hadde i 2007 begrenset ansvarsområdet til kliniske informasjonssystemer hvor de viktigste er: DIPS (PAS-EPJ-Labsystem for klinisk kjemi) DIPS operasjonsmodul (ny modul 2007 for operasjonsplanlegging og monitorering) BUP-data (Barne og Ungdomspsykiatri) RUS-data TRIS (Radiologi) AGFA Impax (Radiologi) Varian (Stråleterapi) Sympathi (Patologi) Labcraft (Blodbanksystem) Partus (System for fødeavdelinger) MedGen (Medisinsk Genetikk) Deltrix-Safir (Mikrobiologi- Innført 2007) AMIS (AMK) Labas (Intensivmedisin) Auditbase (Høresentralen) MMS Gold (Urodynamisk Målesystem) Nimes Klinisk modul (Støttesystem for analyse og kvalitetssikring av medisinsk kodepraksis) De kliniske IKT systemer har pågående interne utviklingsprosesser samtidig som man arbeider med å koordinere de slik at alle kliniske brukere har et felles påloggingsbilde og en felles arbeidsflyt å forholde seg til. Dette skjer i samarbeide med HN IKT som er sykehusets hovedleverandør av IKT tjenester. I 2007 har man parallelt med annet utviklingsarbeid i applikasjonene utviklet SLA avtaler for leveransene fra HN IKT til UNN HF De forventes ferdigstilt februar Fase I i sammenslåing av DIPS og Radiologisystemene i UNN Tromsø, UNN Harstad, og UNN Narvik ble terminert før sommerferien. Fase II utsatt som følge av LUO - prosjektet, planlegges iverksatt høst 2008/vår

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. april 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 23.4.2013 Styresak 43-2013 Virksomhetsrapport nr. 3-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Regnskapsrapport september 2006

Regnskapsrapport september 2006 Vår dato: Vår referanse: 13. oktober 2006 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomisjef Jan-Erik Hansen Helse Nord RHF Sjøgata 10 Kopi til: 8038 BODØ Regnskapsrapport september 2006 1. Konklusjon

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.2.2015 Styresak 18-2015 Virksomhetsrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 18. juni 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 17.6.2014 Styresak 80-2014 Virksomhetsrapport nr. 5-2014 Saken var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner Direktøren Styresak 26/2009 BUDSJETT 2009 REVISJON AV TILTAKSPLAN Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/156 Dato: 29.05.2009 Trykt vedlegg: Vedlegg 1: Sammenligning av kostnader

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Ventetid i dager Målområde 1: PASIENTBEHANDLING 85 80 75 70 65 60 55 50 Ventetid fra NPR 2012 Mål 2012 HiÅ avviklet 2012 HiÅ fortsatt ventende 2012 Avviklet pr mnd 2011 HiÅ avviklet HSØ har igjennom høsten

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9 18.02. Virksomhetsrapport Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet Page 1 of 9 Page 2 of 9 18.02. Driftskommentar Denne måneden: Aktivitet: - Somatikk - Psykiatri Økonomi: Akkumulert: Aktivitet: Økonomi:

Detaljer

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009 Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport Per 30. april Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 40-09: 1. tertialrapport Side 1 av 7 SYKEHUSET ØSTFOLD HF 1. tertialrapport per 1. april ØKONOMI måned Budsjett Prognose

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3 Direktøren Styresak 110- Nasjonale kvalitetsindikatorer 2- - Resultater for Nordlandssykehuset Saksbehandlere: Jan Terje Henriksen, Anne Kristine Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: /1107 Dato: 02.12.

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012 Ledelsesrapport og risikovurdering - 212 Hovedmål Mål 1 Utvikling siste 12 mnd 212 Gjennomsnitt ventetid som. red. til 6 dager 6 6 Pasienten opplever ikke fristbrudd 1 113-2 Pasienten får bekreftelse og

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Rune Sundset, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Styresak 61-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.02.15 Sak nr: 003/2015 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Resultater 2014 og rapportering januar 2015 Hensikten med saken: Helse SørØsts

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR 084-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016 Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Sunnaas sykehus HF 1 - Tidsplan skriv nr. 7 fra HSØ RHF: FTL behandlet forslag til 30.11.2015 Styret vedtar 16.12.2015 Alle tall og grafer i denne presentasjon er fra

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/J.P. Monsen Bodø, 19.11.2014 Styresak 130-2014 Virksomhetsrapport nr. 10-2014 Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. mars 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.3.2015 Styresak 29-2015 Virksomhetsrapport nr. 2-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Adm.dir. vurdering av foretaket

Adm.dir. vurdering av foretaket Adm.dir. vurdering av foretaket Foretaket har hatt en god oppstart av 2014 med høyere pasientaktivitet enn budsjettert og stor aktivitet på nybygget. Ved utgangen av februar 2014 vil følgende områder bli

Detaljer

Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr

Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 16.5.2012 Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr 30.4.2012 Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.9.13 Sak nr: 44/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. august 213 Bakgrunn for saken Helse Sør-Østs oppdrag

Detaljer

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Økonomi Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 16.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport april 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport november 2015

SSHF virksomhetsrapport november 2015 SSHF virksomhetsrapport november 2015 (Styresak 105-2015) Styrepresentasjon 17.des 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Vi har kommet langt til jul..og har fremgang på alle fronter Vekst i antall konsultasjoner

Detaljer

Vedlegg 2 September 2015

Vedlegg 2 September 2015 Vedlegg 2 September 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 06.02. Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Munthe Styresak 6/15 B B oppfølging budsjett Arkivsak 15/193 Forslag til vedtak 1. Styret tar

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014.

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 01.10.2014 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2014/2/012 Øystein Fjelldal, Øyvind Aas Styresak 69/14 O Nasjonale kvalitetsindikatorer

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 20.10.16 Sak nr: 048/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering september Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mars 2011

Virksomhetsrapport pr mars 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Årsberetning og årsregnskap 2013 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 19-2014 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 26.3.2014 Rønning Trykte vedlegg:

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 STYREMØTE 24. august 2009 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 Sammendrag: Innholdet i LGG og risikovurderingen baserer

Detaljer

Innkallingen sendes kun elektronisk til mottakernes e-postadresser. FORETAKSMØTE, DEN 6. DESEMBER 2007 INNKALLING NORDLANDSSYKEHUSET HF

Innkallingen sendes kun elektronisk til mottakernes e-postadresser. FORETAKSMØTE, DEN 6. DESEMBER 2007 INNKALLING NORDLANDSSYKEHUSET HF Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 4.12.2007 200700006-8 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styret Nordlandssykehuset

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010 Møtedato: 23. mars 2010 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 17/2010 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark

Detaljer

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016

Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016 Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016 Styresak 043-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 19. mai 2016 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk, april Virksomhetsrapport

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Saksbehandler Eli Aassve Saksmappe Dato for styremøte 08. april 2013 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Virksomhetsrapport. September 2012 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD NORGE HF. Aktivitet psykisk helsevern 10 9 8 7 6 5 4 3 2. Økonomi. Aktivitet somatikk

Virksomhetsrapport. September 2012 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD NORGE HF. Aktivitet psykisk helsevern 10 9 8 7 6 5 4 3 2. Økonomi. Aktivitet somatikk UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD NORGE HF Virksomhetsrapport September 212 Ventetider Økonomi Aktivitet psykisk helsevern 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Aktivitet somatikk Aktivitet TSB Sykefravær Bemanning Fristbrudd

Detaljer

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Møtedato: 12. 13.12.2013 Møtested: Mo i Rana, Meyergården hotell Innledning Resultat Resultatet for november er positivt og viser et overskudd

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 25-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 1. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per april et negativt resultat på 63,4

Detaljer

Status pr. juli 2013. Kortrapport

Status pr. juli 2013. Kortrapport Status pr. juli 2013 Kortrapport Innhold 1. Hovedmål og status... 3 1.1 Ventetid... 3 1.2 Fristbrudd... 4 1.3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev... 4 1.4 Sykehusinfeksjoner...

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan 1 Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2012 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs. plan Faktisk I mai vart det behandla færre

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.03.15 Sak nr: 013/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering februar Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Dato 17.november 2011 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 114/2011 21.12.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Økonomi Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2012/405 Dato: 15.03.2012 Dokumenter i saken Trykt vedlegg: Driftsrapport februar 2012 Ikke trykt vedlegg: ØBAK

Detaljer

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1 Resultat og tiltaksrapport kvalitet - Januar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 29. mars 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erling Bang, 75 51 29 56 Dato: 22.3.2012 Styresak 34-2012 Virksomhetsrapport nr. 2-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har

Detaljer

09.03.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 8

09.03.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 8 09.03.2015 Virksomhetsrapport Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet 2015 Page 1 of 8 Page 2 of 8 09.03.2015 Driftskommentar Denne måneden: Aktivitet: - Somatikk - Psykiatri Økonomi: Akkumulert: Aktivitet:

Detaljer

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Møtedato: 22. mai 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 119 2010/729 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 19 Bodø, 7.5.2013 Styresak 58-2013 Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Formål Hovedformålet med

Detaljer

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Intern resultatrapport for OUS November 2010 Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Virksomhetsrapport oktober 2016

Virksomhetsrapport oktober 2016 Virksomhetsrapport oktober Styresak 085- Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.11. Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer

Utviklingen innenfor psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) Ventetid og fristbrudd. Gjennomsnittlig ventetid til behandling

Utviklingen innenfor psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) Ventetid og fristbrudd. Gjennomsnittlig ventetid til behandling Utviklingen innenfor psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) Ventetid og fristbrudd Ved utgangen av september 2012 var gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helsevern for barn og unge fortsatt vesentlig

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per desember 2008 til etterretning. Hamar, 17.

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per desember 2008 til etterretning. Hamar, 17. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25-26.02.2009 SAK NR 004-2009 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2008 Forslag til vedtak: Styret tar foreløpig aktivitets-

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 004/2011 A Styremøte

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 27.3.14 Sak nr: 15/214 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering pr. februar 214 Bakgrunn for saken Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Utarbeidet 8. juli 2014 1 Innhold Økonomisk status pr 30. juni 2014 Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning

Detaljer

Styresak. Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004

Styresak. Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 18.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Terje Arne Krokvik Økonomirapport januar 2004 Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004 Generelt:

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Saksbehandler Sissel Hovland Nordaune Saksmappe Dato for styremøte 12. og 13. september 2013 Forslag

Detaljer

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 mai 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport kvalitet Finnmarkssykehuset - desember 2013

Resultat og tiltaksrapport kvalitet Finnmarkssykehuset - desember 2013 Resultat og tiltaksrapport kvalitet Finnmarkssykehuset - desember 2013 1.0 Bakgrunn Finnmarkssykehusets kvalitetsstrategi skal gi økt fokus på kvalitet, og sikre detaljerte kvalitets - resultater til de

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per februar 2009 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per februar 2009 til etterretning. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 019-2009 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar foreløpig aktivitets-

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Mai hadde god aktivitet, men litt færre heildøgnspasientar. Etter fem månader har klinikken behandla 6,2% fleire

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 16. MARS 2005

PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 16. MARS 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 16. 3.2005 200400457-23 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 21.05.15 Sak nr: 023/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering april Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

HELSE NORD PR 31. AUGUST 2004

HELSE NORD PR 31. AUGUST 2004 Saksbehandler: Erik Arne Hansen, tlf.75 51 29 24 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 10.11.2004 200300022-78 134 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 81-2004

Detaljer

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF Rapportering januar 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Resultat- og estimatutvikling 2006-2007 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Januar Februar Mars

Detaljer

PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 28. APRIL 2004

PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 28. APRIL 2004 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 28.4.2004 200300113-191 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport kvalitet Helse Finnmark HF - November 2013

Resultat og tiltaksrapport kvalitet Helse Finnmark HF - November 2013 Resultat og tiltaksrapport kvalitet Helse Finnmark HF - November 2013 1.0 Bakgrunn Helse Finnmarks kvalitetsstrategi skal gi økt fokus på kvalitet, og sikre detaljerte kvalitetsresultater til de ulike

Detaljer

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Oslo Universitetssykehus HF Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Om rapporten Formål og innhold Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved OUS. Mer informasjon om

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 27/2012 Konstituert økonomidirektør Beslutningssak 21.03.11

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 27/2012 Konstituert økonomidirektør Beslutningssak 21.03.11 Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2011 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 27/2012 Konstituert økonomidirektør Beslutningssak 21.03.11 Dana Tønnessen

Detaljer

SYKEFRAVÆR. STATISTIKK OG OPPFØLGING

SYKEFRAVÆR. STATISTIKK OG OPPFØLGING Styresaknr. 34/07 REF: 2007/000294 SYKEFRAVÆR. STATISTIKK OG OPPFØLGING Saksbehandler: Kerstin Thoresen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: AMU-sak: Sykefravær. Statistikk og oppfølging Saksbehandlers kommentar:

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: mai 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode I fjor frå plan frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 19.3.2014 Tid: 08:30-14.

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 19.3.2014 Tid: 08:30-14. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 19.3.2014 Tid: 08:30-14.50 Faste mer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill

Detaljer

Praktisering av vernebestemmelsene knyttet til arbeids- og hviletid i Helse Nord, gjennomføring av tiltak og utvikling oppfølging av styresak 146-2011

Praktisering av vernebestemmelsene knyttet til arbeids- og hviletid i Helse Nord, gjennomføring av tiltak og utvikling oppfølging av styresak 146-2011 Møtedato: 21. mars 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Haakon Eichler, 75 51 29 86 Bodø, 8.3.2013 Styresak 32-2013 Praktisering av vernebestemmelsene knyttet til arbeids- og hviletid i Helse Nord, gjennomføring

Detaljer

Budsjett 2012 Endelig behandling

Budsjett 2012 Endelig behandling Styret i Sunnaas sykehus HF Sak 91/11 Budsjett 2012 Endelig behandling Dato: 21.12.2011 Forslag til vedtak: Endelig Budsjett 2012 vedtas. Sammendrag og konklusjon Budsjett 2012: Tilnærmet likt aktivitetsnivå

Detaljer

Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering

Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering Rapporteres per måned eller per tertial Aktivitet Styringsparameter Mål Rapportering Jf.. Oppdragsdok. HOD Kap 3 Aktivitet Antall produserte DRG-poeng Kap

Detaljer

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Styrepresentasjon 31. mars 2011 Overordnede mål og krav for 2011 MÅL: 1. Ingen fristbrudd 2. Sykehusinfeksjoner < 3% 3. Brev med timeavtale sammen med

Detaljer