E-handel - en introduksjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "E-handel - en introduksjon"

Transkript

1 142 E-handel E-handel - en introduksjon I media har vi stadig oftere kunnet lese om «e-handels-fiaskoer» på WWW. Samtidig hevder analyseselskapet IDC at det i løpet av år 2000 ble foretatt elektroniske transaksjoner for en verdi av 354 milliarder dollar. Samme selskap spår at dette tallet vil være milliarder dollar i De fleste transaksjonene skjer mellom bedrifter og det er på dette området man forventer sterkest vekst i tiden framover. Hva er elektronisk handel? Ulike former for elektroniske forretningstransaksjoner har eksistert i flere tiår ved hjelp av løsninger for elektronisk datautveksling ( EDI - Electronic Data Interchange ) over lukkede nett eller dedikerte telelinjer. Felles for slike løsninger har vært at de er tilpasset spesielle bruksområder, noe som fører til at de ofte blir dyre i anskaffelse og drift. EDI-løsninger har derfor først og fremst vært benyttet av store virksomheter og deres faste samarbeidspartnere. En forutsetning for lønnsomhet har vært store transaksjonsvolum. Komplett data har et omfattende «datavarehus» på nettet. At flere tusen er innom nettstedet daglig gir et stort potensiale. Komplett har gjort mye riktig; sidene er relativt enkle å navigere i, du roter deg ikke bort i bestillingssystemet, de tilbyr brukbare priser og benytter en betalingsmåte som folk stoler på, nemlig postoppkrav. Dessuten gis det rabatt på nettet slik at kunden ikke behøver å betale mer enn om han tok turen til butikken. Legg merke til at det ikke finnes «ekstern» reklame på nettsiden. Her brukes all plass til det man faktisk tjener penger på, å selge egne produkter.

2 E-handel 143 I dag omfatter «elektronisk handel» alle former for forretningsvirksomhet over elektroniske nett. Transaksjonene kan være knyttet til bestilling, betaling og levering av fysiske varer og tjenester, men kan også omfatte overføring av digitaliserte varer og tilgang til tjenester og informasjon. Elektronisk handel kan defineres på mange måter, men på samme måte som andre former for handel består e-handel av en rekke prosesser fra markedsføring og til kundeservice. Vi kan snakke om en form for «e-handel» straks én eller flere av disse prosessene foregår elektronisk. Eksempler på e-handelsløsninger kan dermed være løsninger for kundebehandling, innkjøpsløsninger, betalingsløsninger eller rett og slett det forhold at innkjøp foretas via Internett eller «skreddersydde» systemer for EDI. Bedrifter som presenterer sine produkter og tjenester via et eget nettsted kan også sies å drive med en form for e-handel. En viktig forutsetning for at alle kan handle på nettet er at nettet er åpent. Åpne nett er elektroniske nettverk med fri tilgang for publikum, de har en kjent tilknytningsmåte og det må være mulig å knytte seg til nettet ved hjelp av forholdsvis enkel teknologi. Internett er åpent og kanskje derfor den mest omtalte bæreren av tjenester knyttet til elektronisk handel. For øyeblikket synes fokus å være rettet mot internettbasert e-handel mellom virksomheter, men interessen for elektronisk handel har sitt utgangspunkt i åpne løsninger for forbrukerrettet handel. Åpne nett skaper elektroniske markedsplasser der varer og tjenester tilbys til kunder man ikke kjenner på forhånd. Som følge av dette oppstår behovet for mekanismer for sikker bekreftelse av identitet til den man handler med og den som skal betale for en ytelse. De åpne markedsplassene har også skapt behov for å justere gjeldende regler for avtaleinngåelse, ansvarsforhold, m.v.. Fordi nettet er globalt må det også utarbeides regler om jurisdiksjon, lovvalg og internasjonale tvisteløsningsmekanismer. informasjons design for digitale medier E-handel er global Felles internasjonale standarder og åpne løsninger kan øke fleksibiliteten og kostnadseffektiviteten, men dersom mange små aktører skal kunne ta del i denne utviklingen, kreves enkle løsninger som er tilpasset mindre virksomheter, deres kompetanse og økonomi. FN har gjennom Kommisjonen for økonomisk utvikling i Europa (UN/ECE) utarbeidet EDIFACT (EDI for Administration, Commerce and

3 144 På nettet finnes det knapt et sterkere merkenavn enn Amazon. Selskapet har vært med lenge og vokst seg svært store. Den som vil lære seg de grunnleggende prinsippene for handel med fysiske produkter på nettet gjør derfor lurt i å bruke noen timer på å analysere hva Amazon gjør og tenke gjennom hvorfor de gjør det. At Amazon faktisk ikke klarer å gå med overskudd - snarere tvert imot - er et tankekors som det også er verd å ta med seg. E-handel Transport), som er et sett med felles regler for å definere hvordan data skal utveksles elektronisk mellom forretningsparter. Det finnes standardmeldinger for bestilling, ordrebekreftelse og fakturering som i dag utveksles elektronisk mellom mange bedrifter. Disse standardene er imidlertid ikke fullt ut tilpasset dagens situasjon hvor WWW er den dominerende kanalen for e-handel. Det pågår imidlertid et omfattende arbeid med å standardisere hvordan EDIFACT-meldinger skal kunne benyttes i WWW- løsninger. Dette vil implementeres i en egen XML-standard ( extensible Markup Language) kalt «XML/EDI». Dette arbeidet vil trolig resultere i en utvidelse av standardløsningene for World Wide Web, og gjøre disse i stand til å håndtere utveksling av strukturerte data, i tillegg til elektroniske dokumenter. Begrepet «globalisering» brukes blant annet om utviklingen i verdensøkonomien de siste årene, knyttet til en internasjonalisering av produksjon og markeder. Drivkreftene bak den globale økonomiske integrasjonen skyldes minimale restriksjoner på økonomiske transaksjoner kombinert med teknologiske fremskritt. Bak fallende kostnader ved internasjonal kommunikasjon, informasjonsformidling og transport ligger ikke bare teknologiske fremskritt, men også økt konkurranse skapt av større og mer liberale markeder.

4 E-handel 145 Handelen med varer har tradisjonelt vært betraktet som viktigere enn handel med tjenester. I de to siste tiårene har imidlertid handelen med tjenester vokst raskere enn handelen med varer, og utgjør nå en femtedel av den totale handelen. Teknologiske endringer, endringer i næringslivets struktur og mobilitet samt vekst i etterspørselen etter tjenester i blant annet nye globale markeder, har økt mulighetene for eksport av tjenester. Parallelt med den økende internasjonale spesialiseringen og veksten i antallet multinasjonale selskaper, har det funnet sted endringer i produksjonsmåtene. Fra og med 1980-årene har en stadig økende del av de større virksomhetenes produksjon blitt flyttet til underleverandører. Disse plasseres i økende grad der de økonomiske fordelene er størst, tilnærmet uavhengig av landegrensene. Transport av varer går nå så raskt, og omkostningene ved transport har falt så kraftig, at det knapt er av betydning at produksjonselementer fraktes over betydelige avstander. Videre opererer avtakerne av komponenter i produksjonen etter «just-in-time»-prinsippet, og har derfor lager for en svært kort tidsperiode. Stans i produksjonen i et ledd vil dermed raskt forplante seg videre. Med elektronisk handel og forretningsdrift vil også dokumentflyten mellom kjøper og selger i økende skje grad elektronisk. Kommunikasjon mellom markeds-, design og produksjonsavdelinger blir dermed en stadig viktigere del av elektronisk handel. Verdikjedene i industriell produksjon blir i økende grad integrert, både nasjonalt og internasjonalt, og gir muligheter for effektivisering. Alle deler av et komplekst produksjons- og logistikksystem - i økende grad med aktører i ulike land - må fungere dersom produksjonen skal kunne opprettholdes. World Wide Web med sin globale dekning og en betydelig brukermasse representerer et stort potensial for elektronisk handel. WWW har brakt inn nye elementer i forhold til tradisjonell elektronisk datautveksling, bl.a. interaktive løsninger som søkbare kataloger, online bestillinger samt enklere distribusjon av dokumenter. WWW har raskt utviklet seg til en kanal som langt på vei utkonkurrerer og erstatter lukkede, leverandørspesifikke nett. Dette har ledet til reduserte kostnader og åpnet nye markedsmuligheter for flere aktører. Globaliseringen av handelsmønstrene betyr, at norske virksomheter får lettere adgang til nye markeder. Men det betyr selvsagt også at utenlandske virksomheter lettere kan få adgang til det norske hjemmemarkedet. informasjons design for digitale medier

5 146 E-handel Fysisk avstand mellom produksjonssted og forbrukere har alltid vært viktig for bedrifter som opererer i et marked. Kunder som handler på nett trenger imidlertid ikke forholde seg til hvor butikken er lokalisert og kan i stedet fokusere på pris, leveringstid, leveringsmåte og ikke mist kvalitet. Elektronisk handel vil derfor kunne redusere konkurransefordelene knyttet til lokalisering ettersom de elektroniske markedsplassene utgangspunktet er globale. Særlig digitaliserte produkter kan leveres over nettet hvor som helst, noe det økende salget av programvare over Internett er et eksempel på. Musikk og film er andre eksempler på globale produkt. For andre produkter og tjenester er ikke markedet uten videre like globalt, pga språkbarrierer, transportkostnader, behovet for å ha et godt renommé osv. Forskjellige former for e-handel E-handel kan deles inn på flere ulike måter, etter funksjon, etter antall handelspartnere eller ut fra teknologi. Tar vi utgangspunkt i «funksjon» er det vanlig å dele e-handel inn i tre kategorier : Business-to-Consumer (B2C) Handelen skjer direkte mellom kunder og tilbydere av varer og tjenester. Business-to-Business (B2B) Handelen skjer mellom bedrifter. Business-to-Administration (B2A) Refererer til ulike former for interaksjon mellom bedrifter og offentlige myndigheter. Vi kan også kategorisere e-handel etter hvor mange som har tilgang til en bestemt handelsløsning. Også her står vi ovenfor en tredeling : En-til-en Selve formatet på overføringene og koblingene kan variere, men tradisjonelt dreier dette seg om EDI-løsninger som benytter faste linjer mellom handelspartnerne. Ulempen med denne infrastrukturen er at man må ha en kobling til hver handelspartner og at implementering har vært relativt kostbart. I dag baseres derfor stadig flere av disse løsningene på kommunikasjon over Internett.

6 E-handel 147 Mange-til-en I denne kategorien finner vi de typiske nettbutikker. Disse kan være styrt av en leverandør, av kunde eller som en ren butikk der forretningsideen er selve netthandelen. Nettbutikkene er vanligvis åpne for alle. For leverandøren representerer slike løsninger en fordel da bestillingene kan rutes direkte inn i eget ordresystem. For kundene forenkles produktbeskrivelser og selve bestillingsprosessen. Nettaviser, -tidsskrifter og ulike informasjonstjenester kommer også inn under denne kategorien. Innholdstjenester, gjerne reklamefinansierte, er også en form for elektronisk handel og kan i mange sammenhenger være inngangsportal til andre handelstjenester. Mange-til-mange Dette er «portalene» eller markedsplassene. Tankegangen er langt på vei den samme som for rene informasjonsportaler. Her kan mange kjøpere kommunisere med mange leverandører via et felles grensesnitt. Selve transaksjonen kan gå direkte fra kjøpers bestillingssystem via portalen til leverandørens ordresystem. Portalens funksjon blir da å formidle informasjonen via et felles grensesnitt. Det finnes også en rekke «varehus» på nett, hvor flere nettbutikker opptrer samlet. Butikkene opptrer gjerne under en felles paraply, for eksempel som et kjent varemerke. Grunnen til at butikker samles på denne måten er lavere kostnader og at de regner med at kundene lettere finner frem til dem ettersom de samlede markedsføringsressursene blir større. Det kan også være åpenbare fordeler ved felles brukergrensesnitt, betalingsløsninger og til en viss grad at det genereres trafikk fra de andre butikkene i varehuset. Endringer i markedsforhold Eksisterende aktører i et marked kan relativt raskt etablere seg innen e-handel. Ved netthandel kan nødvendig produktinformasjon gjøres tilgjengelig, noe som kan redusere tidsbruken ved en transaksjon både for selger og kjøper, og dermed bidra til reduserte kostnader. De rene etableringskostnadene for en elektronisk handelsløsning kan riktignok variere sterkt, men generelt er driftskostnader forbundet med handel på nettet betydelig lavere enn for tradisjonelle salgskanaler. informasjons design for digitale medier

7 148 E-handel ebay er på mange måter en solskinnshistorie på nettet. Grunnleggerne kom tidlig på banen med noe som den gang var et unikt konsept; enhver som ønsker det kan legge inn det de ønsker å selge, andre brukere byr og ebay tar noen få prosent av salgssummen. Selve transaksjonen forgår imidlertid direkte mellom sluttbrukerne. ebay har vært relativt tro mot dette konseptet og tjent penger hele tiden. Nåja, alt er kanskje ikke like lett for ebay heller. Leste nettopp at de skulle gi ut 23 millioner kataloger (papir!) i forkant av julehandelen. En nettbutikk kan relativt enkelt utvides for å møte økende etterspørsel, forutsatt at bakenforliggende løsningen, f eks knyttet til logistikk, også er skalerbare. Kostnadene forbundet med å selge en vare elektronisk vil derfor ideelt sett kunne reduseres kraftig ved overgang til netthandel. En nettbutikk er åpen 24 timer i døgnet, uten at det driver kostnadene i været! I verdikjeden fra produsent til konsument finnes det grovt sett tre ledd ;transport-, engros- og detaljleddet. I de fleste OECD-land utgjør påslaget i prisen på en vare samlet i disse leddene om lag 33 prosent, men påslaget for transport er relativt beskjedent. Det største effektiviseringspotensialet er derfor knyttet til fjerning av engros- og detaljledd. OECD har utført en undersøkelse av bransjer som har vært eller er forventet å bli betydelig berørt av elektronisk handel. Det viser seg at innsparingen i mellomleddene var liten, selv i bransjer som la helt om til elektronisk handel. Dette skyldes delvis at de produktene som lettest kan legge om til netthandel allerede i utgangspunktet selges uten mellomledd. For andre produkter som for eksempel bøker og CDer, erstattes en type detaljledd med et annet. Det største potensialet for effektivisering ser ut til å være knyttet til

8 E-handel 149 tjenester som forsikring, jobbformidling, eiendomsmekling, aksjehandel og reisebyråvirksomhet. Dette stemmer godt overens med det bildet en får når en ser på hvilke bransjer som faktisk klarer å tjene penger på e-handel. Redusert lagringstid, og dermed lavere lagerkostnader, har tradisjonelt vært drivkraften i mange bransjer, særlig der strømmen av nye produkter er stor. Bilbransjen er et eksempel på en bransje som var tidlig ute med å koble forhandlernettet opp mot produksjonsleddene slik at man i størst mulig grad kunne produsere etter behov. Ved å koble kundekontakt tettest mulig opp mot produksjon kan leveringstiden reduseres og det blir langt enklere å ha et tilfredstillende tilbud til kunder med spesielle behov. Erfaringer fra USA tyder på at netthandel kan gi en reduksjon i lagerhold på omlag prosent. Selv en lavere prosentvis reduksjon vil ha en betydelig økonomisk effekt. Redusert lagerhold stiller imidlertid strenge krav til logistikk og leveringssikkerhet. På den måten får elektroniske transaksjoner konsekvenser i alle ledd av verdikjeden. Bransjer som handler med produkter som er utsatt for rask verdiforringelse har også vært raske til å ta i bruk elektroniske løsninger. Siden datautstyr mister 1 prosent av verdien hver uke har databransjen vært en foregangsindustri innenfor effektivisering av lagerstyring og reduksjon i lagerkostnader. En nøkkelfaktor for å kunne redusere lagerkostnadene er evnen til å forutse etterspørselen mer nøyaktig. Nettbutikker der kunder kan skreddersy bestillinger eller velge blant et stort vareutvalg, vil kunne skaffe seg verdifull informasjon om kundenes behov. PC-produsenten Dell brukes i mange sammenhenger som eksempel på en vellykket forretningsmodell knyttet til elektronisk handel. Dell produserer kun på bestilling og leverer direkte til kunden. I gjennomsnitt blir ikke en PC stående på lager i mer enn en drøy uke før den når kunden. Dette kan gi en prisfordel overfor konkurrentene på opp mot 15 prosent. I et marked med svært knappe marginer gir dette en betydelig konkurransefordel. Når bedriftenes kostnadsstrukturer endrer seg, påvirker det konkurranseevnen til bedrifter som allerede er i markedet og insentivene for nykommere til å komme inn på markedet. Eksisterende bedrifter som etablerer seg på nett, har en fysisk plassering og et eksisterende logistikksystem som det kan være vanskelig å endre på. Nyetablerte elektroniske handelsbedrifter vil kunne operere uten en fast lokalisering og dermed lettere tilpasse seg markedet. De vil imidlertid være avhengige av å etablere egne logistikksystemer, men har større frihet i forhold til å tilpasse dette til markedet. informasjons design for digitale medier

9 150 E-handel Charter-reiser er et produkt som egner seg svært godt for nettet. Via skjermen kan ulike reisemål presenteres på en bedre måte enn hva tilfellet er på papir og all relevant informasjon kan oppdateres kontinuerlig. I tillegg til å gi reiseselskapene en relativt billig kommunikasjonskanal gjør slike nettsider det mulig å kutte de tradisjonelle reisebyråenes andel i verdikjeden. Vings satsing på nettet kan dermed gå på bekostning av arbeidsplasser andre steder i konsernet. Det ser med andre ord ut til at e-handel er mest fordelaktig for nye, små virksomheter som ikke er knyttet til tradisjonelle detaljhandlere og heller ikke er etablert med et stort salgsapparat. Dette skyldes først og fremst at denne typen bedrifter i de fleste tilfeller vil ha en fleksibilitet som gjør at de kan tilpasse seg raske endringer i markedet. På den annen side vil slike bedrifter ofte ha et svakt finansielt grunnlag og de blir dermed avhengig av jevnt salg, eller eksterne investorer. Elektronisk handel medfører at formen på noen av mellomleddene vi kjenner fra tradisjonell handelsvirksomhet endres. Noen mellomledd vil forsvinne helt, samtidig som det vokser frem helt nye mellomledd. Slike nye nettbaserte mellomledd kan være katalog- og søketjenester, «virtuelle butikker», betalingssystemer og betalingstjenester, auksjonsforretninger og råvarebørser eller «agenter» som søker etter ulike informasjonstilbud. Mest utsatt er de mellomleddene som ikke tilfører vesentlig merverdi. Bare de som er forberedt på denne utviklingen og tilpasser seg ved å endre sitt konsept, vil stå sterkest i konkurransesituasjonen fremover. Mellomleddene vil være særlig utsatt i virksomheter som kun samler og videreformidler informasjon som tidligere var vanskelig tilgjengelig for et allment publikum. Eksempler på dette kan være reisebyråer, forsikringsagenter, aksjemeglere, eiendomsmeglere osv. En del selgere vil likevel fortsette

10 E-handel 151 med å benytte seg av slike mellomledd, bl.a. for å fordele risiko og for å samle opp flere transaksjoner. E-handel åpner for helt nye måter å handle på. CoShopper tar utgangspunkt i at jo flere som går sammen om å kjøpe et produkt, desto lettere er det å få en god pris. Forretningsideen går dermed ut på å sette dette i system på nettet: CoShopper inngår avtaler med ulike leverandører og administerer interesserte kjøpere. Valg av forretningsmodell Ulike systemer for e-handel kan bidra til betydelige forenklinger på flere områder : Innkjøp Betaling Administrasjon - kjøp, leveranse, transport - faktura, betalingsoverføringer, økonomistyring - statistikk og innrapportering til det offentlige E-handel dreier seg om effektivisering av administrasjon, nye metoder for oppgaveløsning og endrede prosedyrer for kjøp av varer og tjenester. Valg av forretningsmodell kan derfor få store konsekvenser for hvordan en bedrift organiserer sin virksomhet. Valg av forretningsmodell kommer ikke inn under informasjonsdesignerens primære oppgaver, men i en bransje der mange fremdeles «fusker» i flere fag kan du komme opp i situasjoner der en kunde ber deg om råd. Vi vil derfor ta en kort gjennomgang av ulike modeller. informasjons design for digitale medier

11 152 E-handel En forretningsmodell kan kort beskrives som «hva en bedrift gjør og hvordan den tjener penger». For en virksomhet som vil begynne med e-handel vil dette omfatte forretningsidé, målsetninger, plassering i verdikjeden, konkurransestrategi og markedsområder. Alt dette må bedriften ta stilling til før den begynner å tenke på en løsning for e-handel. Det å finne fram til «riktig» forretningsmodell er svært viktig for alle typer foretak, men kanskje spesielt viktig for de som vil drive med e-handel. Vi har allerede vært inne på at kostnadene ved å etablere en nettbutikk er relativt lave. Derfor kommer mange aktører på markedet og det blir en utfordring å bli lagt merke til. Kjente selskaper med vel innarbeidede varemerker har selvsagt et fortrinn som de ofte utnytter til å trekke til seg andre aktører, og bidra til at disse blir lettere tilgjengelig gjennom egne portaler. Bedrifter hvis forretningsmodeller er knyttet til nettbasert kjøp eller salg av varer og tjenester vil vanligvis benytte en av de følgende modellene : Direkte handel Forretningsmodeller for «direkte handel» legger til rette for salg av varer og tjenester mellom kjøper og selger uten noen mellomledd. Dette passer best for salg av produkter som allerede er etablert i markedet, spesielt de som kan trekke veksler på et kjent varemerke.

12 E-handel 153 Samarbeidsmodeller Samarbeidsmodeller mellom to eller flere aktører gir mulighet til å effektivisere deler av verdikjeden. Det vanligste eksemplet på denne forretningsmodellen er ulike former for elektronisk kommunikasjon med underleverandører gjennom felles av bestillingssystemer. Ulike former for «outsourcing» av tjenester er også eksempel på en samarbeidsmodell ; nettbankene er kanskje det fremste eksemplet på akkurat det. Portaler «E-handels-portaler» gir et stort antall kunder tilgang til et bredt spekter av varer og tjenester. I tillegg gir ofte portalene en rekke tilleggsytelser som for eksempel nyheter, diskusjonsgrupper og andre tjenester som kan trekke kunder til portalen. Portalene vil derfor ofte ha en sammensatt forretningsmodell som ikke bare baserer seg på e-handel. Markedsplasser «Markedsplasser» kan minne om portalene, men denne forretningsmodellen forsøker å effektivisere handelen ytterligere gjennom å samle tilbud fra mange selgere på ett sted. For kjøpere betyr det at de kan få tilgang til flere selgere gjennom et felles grensesnitt, noe som kan gi dem bedre oversikt over produktog pristilbud. Det finnes en rekke ulike markedsplasser, spesielt på WWW, men disse kan deles inn i tre hovedkategorier : Elektroniske kataloger er markedsplasser som gir potensielle kunder gode muligheter for å sammenlikne priser og produkter samt løsninger for direkte bestilling. Enkelte kataloger tilbyr «intelligente agenter» som foretar prissammenligninger mellom en rekke nettbutikker. informasjons design for digitale medier Auksjoner er en salgsform som til enhver tid gir den prisen som markedet er villig til å betale for et produkt. Auksjoner er en etablert markedsform på WWW, men i Norge har mange leverandører forsvunnet. I USA ser derimot auksjoner ut til å ha blitt en etablert form for netthandel. En interessant variant er «omvendte auksjoner» hvor kjøperne legger inn informasjon om de produktene de ønsker å kjøpe, slik at ulike tilbydere komme med sine tilbud.

13 154 E-handel Børs er en form for markedsplass som er mest brukt i rene B2B-sammenhenger. Den norske utgaven av det internasjonale nettaksjonsfirmaet QXL. Hovedsiden sees over, «budgivningsvinduet» til høyre. Planlegge og beskrive løsninger for e-handel Vi har sett at det finnes en lang rekke forskjellige former for e-handel, fra de helt enkle til svært kompliserte løsninger. Som informasjonsdesigner får du neppe ansvaret for å utvikle en komplett løsning, men brukervennlighet og godt design er minst like viktig for en e-handelsløsning som for rene informasjonsprosjekt. Du kan derfor komme til å få en viktig rolle også i forbindelse med løsninger for e-handel og du bør derfor være i stand til å kategorisere og beskrive de ulike mulighetene for en potensiell kunde. Her må du være forberedt på å samarbeide nært med andre fagområder (økonomi, logistikk og ledelse for å nevne noen) med sikte på å kartlegge hvor og hvordan en planlagt løsning kan bidra til størst mulig verdiskapning. Planleggingen, implementering og drift av e-handels-løsninger kan rettferdiggjøre en egen bok, her skal vi kun se på en metode som kan benyttes som et hjelpemiddel i ulike faser. Denne metoden kan du bruke på både B2Bog B2C-løsninger og den kan benyttes til å kartlegge ulike løsningsalternativ

14 E-handel 155 både på kunde- og leverandørsiden. Kort fortalt dreier det seg om å klassifisere løsningen i fire hovedtyper, og knytte disse opp mot ulike faser i bedriftens verdiskapning. mao er De norske Bokklubbenes satsing på nettet. Til tross for at bokklubbene har en svært sterk stilling i det norske bokmarkedet venter man ennå på at dette skal gi seg utslag på nettet. De ulike delene av en e-handelsløsning kan knyttes til fire kategorier : Informasjon innebærer at WWW benyttes for å publisere informasjon om virksomheten, dens produkter og tjenester. Eksempler er firmapresentasjon, årsrapporter, pressemeldinger, produkt- og tjenesteinformasjon etc. Brukerne har ingen eller begrenset mulighet til å kommunisere med utgiveren. Kommunikasjon går et skritt videre og utnytter WWW til toveis kommunikasjon. Typiske eksempler er håndtering av spørsmål fra kunder, diskusjonsgrupper, ulike registreringsskjemaer osv. Brukerne kan kontakte avsender, utveksle ideer og påvirke deler av innholdet. Handel innebærer at nettet utnyttes for å gjennomføre rene forretningstransaksjoner som salg, betaling for og distribusjon av produkter, tjenester mm. informasjons design for digitale medier

15 156 E-handel Integrasjon innebærer tette forbindelser mellom flere aktører via de enkelte bedriftenes IT-systemer. Integrasjon av en bedrifts produksjonssystem med en eksterne salgs- og distribusjonsløsninger er et eksempel. Disse fire kategoriene innebærer økende grad av kompleksitet, i forhold til strategi, styring og teknologi. Dette vil selvsagt også påvirke investeringsbehovet. Dersom kunden ikke velger en optimal løsning kan det få store konsekvenser for gevinstpotensialet. Aktiviteter knyttet til verdiskapning kan deles inn i 2 hovedkategorier : Primære aktiviteter Innkjøpsrutiner Produksjon Markedsføring Salg Distribusjon Kundeservice og -oppfølging Støtteaktiviteter Administrasjon og ledelse Produktutvikling Modellen kan benyttes til analyse på ulike nivå og med varierende grad av kompleksitet. Ved å knytte «publisering», «kommunikasjon», «handel» og «integrasjon» opp mot verdiskapningen i bedriften kan du få en god indikasjon på hvor og hvordan e-handelsløsningen kan bidra til økt verdiskapning. I mange tilfeller vil oppdragsgiver stille begrensede ressurser til din rådighet, en analyse kan hjelpe deg til å gi råd om hvor midlene kan benyttes med størst effekt. Kundehåndtering «Customer Relationship Management» kalles det, men «kundehåndtering» beskriver vel så godt at det dreier seg om aktiviteter som gjøres for å betjene bedriftens kunder, fra første kontakt, via salg til videre oppfølging. Det er fullt mulig å samle inn informasjon om forbrukerne som siden kan brukes i målrettet markedsføring. De fleste nettbutikker samler informasjon om hva kunden er interessert i ved å registrere bevegelser og kjøp i butikken.

16 E-handel 157 Informasjonen kan, gjerne sammenholdt med informasjon om hva lignende kunder er interessert i, brukes til direkte markedsføring mot kunden. Elektronisk kundehåndtering består av tre ulike elementer : 1. Markedsføring Bruk av WWW kan gjøre det lettere å nå spesifikke målgrupper. De fleste store nettsteder har god informasjon om hvilke typer brukere de har. Det er også fullt mulig å samle informasjon om brukerne og gi dem målrettet tilbakemelding, enten elektronisk eller via salgsrepresentanter. 2. Tilbakemelding Når kundene bestiller varer via WWW kan bedriften loggføre hvilke kunder som kjøper ulike produkter eller tjenester og sammenholde dette med annen informasjon om kunden. Tilbakemeldinger kan også foretas eksplisitt via spørreundersøkelser, elektroniske skjemaer eller e-post. 3. Kundeservice Elektronisk kundehåndtering gir mulighet for automatisert kundeservice. Paradoksalt nok kan dette gjøre det mulig å yte større grad av «personlig» service til et stort antall kunder, enn hva tilfellet ofte er i fysiske butikker. For noen forbrukere oppleves dette som en god ekstraservice, andre ser en rekke betenkelige sider ved at informasjon om kjøpsadferd blir systematisert for å skreddersy tilbud og dermed påvirke fremtidige kjøp. Elektronisk kundehåndtering vil i de fleste tilfeller bidra til en mer effektiv håndtering av potensielle kunder og oppfølging av eksisterende kunder. Dette kan gjøres med produktinformasjon på Internett, publisering av lister med svar på spørsmål som kundene ofte spør om. E-post gir bedriften mulighet til å gi personlig tilbakemelding uten at informasjonen må gis med en gang. Dermed vil også mulighetene for mer-salg øke. informasjons design for digitale medier Handel med informasjon Nettet er i dag en betydelig informasjonskilde hvor en lang rekke leverandører leverer innhold uten at sluttbrukeren betaler for det. Problemet er at gratis innhold blir dyrt for leverandørene så lenge reklamemarkedet på WWW ikke gir tilstrekkelig inntjening. Informasjonleverandørene kan grovt sett velge mellom to strategier; mer effektiv reklame eller betaling for innhold.

17 158 E-handel Libresse er et selskap som i lengre tid har drevet en forbilledlig merkevarebygging i de fleste medier. Dette følges opp med kundeservice og informasjon av samme kvalitet, på nettet. Selskapet har maktet å bygge en form for fellesskap rundt noe så uspennende som bind og tamponger. Den som noensinne funderer på å selge til ungdom bør besøke dette nettstdet. Den som skal kunne ta betaling for innhold på WWW må gi en form for merverdi eller eksklusivitet til sluttbrukeren. Informasjon som aksjetips og oppdaterte aksjekurser har fram til i dag fungert som betalingstjenester, men marginene presses av en rekke gratistjenester En annen tjeneste som for øyeblikket henter inn mye penger er populære online-spill. Norske FunCom er et eksempel som med «Anarcy Online» hanker inn titalls millioner i året. Dette er imidlertid eksempler fra relativt smale og spesialiserte segment. De som sikter mot massemarkedet med mer allmenn informasjon (f eks nettaviser) må finne fram til andre løsninger som kan gi kundene en merverdi som de er villige til å betale for. Det er lite som tyder på at reklamefinansiering er en farbar vei. Veksten i det totale reklamemarkedet ikke er i nærheten av å kunne finansiere veksten i mediesektoren. For nettavisenes vedkommende er det tvert imot grunn til å tro at konvergensutviklingen vil føre til betydelig økt konkurranse om de reklamekronene som finnes innen denne sektoren.

18 E-handel 159 Prising av informasjon Informasjon er det som i økonomisk teori beskrives som et «kollektivt gode» og har dermed to grunnleggende egenskaper som skiller den fra «normale-» eller «private goder» : 1. Kostnadene forbundet med produksjonen av informasjon er uavhengig av hvor mange som forbruker den. For en nettavis er kostnaden forbundet med å skrive en artikkel fullstendig uavhengig av hvor mange som måtte finne på å lese artikkelen etter at den blir lagt ut på nettet 2. Nettbasert informasjon gir langt større fleksibilitet med hensyn til prising enn hva tilfellet er for fysiske varer. Dette skyldes at de variable kostnadene ikke øker selv om flere leser den samme artikkelen. Informasjon knyttet til helse ser ut til å være en vinner på nettet. En rekke mindre aktører har etabelert seg og ser ut til å finne sine nisjer. Spørsmålet er bare når de virkelig store selskapene innen medisin og helse tar nettet i bruk for alvor. Konsekvensen er at tradisjonell «kostbasert prising» er av liten betydning for digitale varer, noe som åpner alternative prismekanismer; såkal «verdibasert prising» som har som utgangspunkt i at hver enkelt kunde er villig til å betale det han mener en tjeneste er verd. informasjons design for digitale medier

19 160 E-handel Verdibasert prising forutsetter segmentering og individualisering av kundemassen. Dette kan oppnås på flere ulike måter, de mest aktuelle er abonnement,versjonering, bundling og direkte betaling eller, i de fleste tilfeller, en kombinasjon av disse. Abonnement Bruk av abonnement er vel kjent fra fysiske varer og betalingsmekanismene lar seg effektivt utnytte i tilknyttning til nettbaserte tjenester, spesielt i tilfeller hvor en tjeneste har ulik verdi over tid. Hovedpoenget med abonnementsordninger er å fange opp brukere som benytter tjenesten jevnlig og hvor den subjektive verdien av tjenesten varierer fra gang til gang. Erfaringer tyder på at det lønner seg å kombinere abonnement og stykkpris. Årsaken er at det er vanskelig for kunden å anslå verdien av en informasjonstjeneste før den faktisk er konsumert. Når stykkpris er et alternativ vil det kunne redusere usikkerhet rundt bindingstid og betalingsvillighet. Intrafish er er et magasin som har lykkes med å ta betalt på nettet. Årsaken er at nettstedet er raskt ute med informasjon som har stor økonomisk betydning for en klart definert, betalingsvillig målgruppe.

20 E-handel 161 Versjonering Versjonering innebærer at det lages to eller flere ulike varianter av samme tjeneste som prises ulikt. En stor fordel ved denne prismodellen er at kundene segmenterer seg selv gjennom de valgene de gjør. Som informasjonsleverandør slipper du dermed å anta kundens betalingsvillighet på forhånd. Versjonering har lenge blitt benyttet innenfor forlagsbransjen (hardback vs paperback) og programvareindustrien (fullversjon vs «free»- og «shareware»-versjoner med begrenset funksjonalitet), ofte med svært godt resultat. Det kan være lurt å operere med tre ulike versjoner; en billig med begrenset informasjonsverdi eller redusert kvalitet, en dyrere, men fullverdig versjon og en høyt priset variant som tilbyr tilleggsfunksjoner som de fleste ikke trenger. Bundling Bundling benyttes ofte ved lansering av nye tjenester. Prinsippet er å redusere kundens usikkerhet knyttet til verdien av et nytt produktet ved å tilby en «pakkeløsning» der det nye produktet selges sammen med et kjent produkt. Bundling er mye brukt i mobilbransjen hvor det er nærmest umulig å få kjøpt en telefon uten at en eller annen tjeneste eller abonnement følger med på lasset. Direkte betaling Ulike løsninger for «mikrobetaling» vil trolig komme i tiden fremover. Interesseorganisasjonen Innholdsnett jobber for å finne fram til fungerende modeller for direkte betaling. Den tekniske løsningen er allerede valgt, men det hefter svært stor usikkerhet knyttet til publikums betalingsvillighet. Stadig flere forsøker seg med ulike betalingsløsninger på nettet. På dette feltet kommer det derfor til å skje mye i månedene som kommer. Følg med på informasjons design for digitale medier

Forord. Kjersti Enger

Forord. Kjersti Enger Forord Etter et bedriftsbesøk hos Optimal as i desember 2000, og etter spørsmål fra Leif Nordahl, gav produksjonssjefen (Olav Engum) uttrykk for at de ønsket å kjøre et prosjekt om e-handel i samarbeid

Detaljer

E-handel konsekvenser for transport og miljø

E-handel konsekvenser for transport og miljø ISBN 82-7645-550-6 ECON Rapport nr. 72/02 SITMA-Rapport 03/2002 TØI Rapport 591/2002 E-handel konsekvenser for transport og miljø Forfattere: Arve Halseth Gry D. Hamarsland Jan Elling Rindli Olav Eidammer

Detaljer

Den gode kundereisen. Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen. E-handelsrapporten 2014

Den gode kundereisen. Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen. E-handelsrapporten 2014 Den gode kundereisen Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen for dine kunder? LEDER ÅRETS UNDERSØKELSE I TALL: 4595 forbrukere i,, og deltok i webundersøkelse 454 bedrifter med salg av varer på nett,

Detaljer

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0 Veiledning i bruk av EDIFACT i ELEKTRONISK SAMHANDLING Publikasjonsserie fra Norsk EDIPRO Hefte 1 En innføring i grunnleggende begreper og teknologier Versjon 3.0 Juni 1999 Forord Norsk veiledning i bruk

Detaljer

Effektive kommunale innkjøp med E-handel Teorier, metoder og erfaringer

Effektive kommunale innkjøp med E-handel Teorier, metoder og erfaringer ØF-notat nr. 01/2002 Effektive kommunale innkjøp med E-handel Teorier, metoder og erfaringer av Reidun Grefsrud ØF-notat nr. 01/2002 Effektive kommunale innkjøp med E-handel Teorier, metoder og erfaringer

Detaljer

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510 Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011 Studentnr: 18128, 56510 Internetthandel Hvilke faktorer avgjør om man handler på internett og i hvilken grad klarer aktørene å

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett?

Innholdsfortegnelse. 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett? 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett? 4 2 Sensa i det elektroniske markedet 5 2.1 Sensa Elektroniske Strømsenter 6 2.2 Kommunikasjon

Detaljer

Hvordan håndteres utfordringen fra netthandel?

Hvordan håndteres utfordringen fra netthandel? Hvordan håndteres utfordringen fra netthandel? Emnekode: EK206 Dato: 22.05.14 Kandidatnr.: 8 Totalt antall sider: 76 Abstract: Today's Norwegian retail trade experience that it's markets are changing.

Detaljer

e-markeder og nettkataloger

e-markeder og nettkataloger emarket Services gjør det enklere å bruke elektroniske markeder til internasjonal forretningsvirksomhet e-markeder og nettkataloger En håndbok for små bedrifter VI GIR LOKALE IDEER GLOBALE MULIGHETER Håndbok

Detaljer

Administrasjon og håndtering av varer

Administrasjon og håndtering av varer Kapittel 8 Administrasjon og håndtering av varer Kompetansemål: Eleven skal kunne bruke de vanligste prinsippene for varebestilling og vareflyt Eleven skal kunne kontrollere og rydde på plass varer og

Detaljer

Elektronisk handel: Endringer i organisasjon, teknologi og kundeforhold. Rasmus Andersen. Hovedfagsoppgave

Elektronisk handel: Endringer i organisasjon, teknologi og kundeforhold. Rasmus Andersen. Hovedfagsoppgave UNIVERSITETET I OSLO Institutt for informatikk Elektronisk handel: Endringer i organisasjon, teknologi og kundeforhold Rasmus Andersen Hovedfagsoppgave 8. februar 1999 Forord Denne hovedfagsoppgaven er

Detaljer

NTNU RAPPORT. Tredjepartslogistikk i bilindustrien: Løsninger, utøvere og Hydro Automotive Structures på det europeiske marked. Einar Erlang Sandaa

NTNU RAPPORT. Tredjepartslogistikk i bilindustrien: Løsninger, utøvere og Hydro Automotive Structures på det europeiske marked. Einar Erlang Sandaa NTNU INSTITUTT FOR PRODUKSJONS- OG KVALITETSTEKNIKK NORGES TEKNISKNATUR- VITENSKAPELIGE UNIVERSITET TITTEL RAPPORT Tredjepartslogistikk i bilindustrien: Løsninger, utøvere og Hydro Automotive Structures

Detaljer

VÅREN 2001. Sett kunden i fokus med Mamut Full kontroll med datax Privatøkonomi Enklere hverdag med økonomisystem fra Mamut Lysende Internett-suksess

VÅREN 2001. Sett kunden i fokus med Mamut Full kontroll med datax Privatøkonomi Enklere hverdag med økonomisystem fra Mamut Lysende Internett-suksess VÅREN 2001 Sett kunden i fokus med Mamut Full kontroll med datax Privatøkonomi Enklere hverdag med økonomisystem fra Mamut Lysende Internett-suksess INNHOLD Med Mamut for Pocket PC har du full oversikt

Detaljer

for tekniske entreprenører

for tekniske entreprenører Elektronisk samhandling Veien til building SMART TELFOs faktahefteserie Hefte nr. 5 Elektronisk samhandling for tekniske entreprenører forord TELFO har utviklet en rekke faktahefter som viser hvordan de

Detaljer

Hvordan påvirkes bedrifter av XML innen datautveksling?

Hvordan påvirkes bedrifter av XML innen datautveksling? Hvordan påvirkes bedrifter av XML innen datautveksling? Diplomoppgave skrevet ved Norges Informasjonsteknologiske Høgskole (NITH) Vårsemesteret 2002 Av Asle Kristian Andersen Bjørn Larsen Lars Athle Larsen

Detaljer

LEAN BUSINESS PLANDUGNAD II

LEAN BUSINESS PLANDUGNAD II LEAN BUSINESS PLANDUGNAD II Figur 1 Velkommen til samling 2 av denne plandugnaden. I dag blir en utrolig hektisk dag, så la oss bare komme i gang. Figur 2 I dag skal vi utelukkende fokusere på de to strategielementene

Detaljer

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET No. 6/Feb 11 Din guide til løsninger, applikasjoner og teknologi for bedre forretningsstyring BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER Økt fortjeneste

Detaljer

av Tove Maria Johansen Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon Studieretning økonomisk analyse (30 studiepoeng)

av Tove Maria Johansen Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon Studieretning økonomisk analyse (30 studiepoeng) Anvendelse av teori om vertikale restriksjoner for å kartlegge alternative forklaringer på Apples distribusjonsstrategi av iphone og dens effekter på mobilmarkedet av Tove Maria Johansen Mastergradsoppgave

Detaljer

VIRKE ehandelsbarometer. VIRKE ehandelsbarometer 1

VIRKE ehandelsbarometer. VIRKE ehandelsbarometer 1 VIRKE ehandelsbarometer VIRKE ehandelsbarometer 1 VELKOMMEN TIL VIRKES ehandelsbarometer ÅRSRAPPORT 2013/14 Johanne Kjuus Leder Analyse og bransjeutvikling Nordmenns netthandel er i vekst og stadig flere

Detaljer

Servicestrategi KAPITTEL 13

Servicestrategi KAPITTEL 13 KAPITTEL 13 Servicestrategi LÆRINGSMÅL Når du har lest dette kapitlet, skal du kunne: forstå begrepet tjenestefisering resonnere rundt drivkreftene bak tjenestefisering beskrive de viktigste særtrekkene

Detaljer

Eksamen i SOS 6501, Teknologiendring og samfunnsutvikling, våren 2010.

Eksamen i SOS 6501, Teknologiendring og samfunnsutvikling, våren 2010. Eksamen i SOS 6501, Teknologiendring og samfunnsutvikling, våren 2010. Oppgavetekst. Hvorfor har vi andre transaksjonskostnadene i en digital bedrift enn i en vanlig produksjonsbedrift og vil trenden forsterke

Detaljer

Elektronisk handel behov for nye distribusjons- og lagerløsninger?

Elektronisk handel behov for nye distribusjons- og lagerløsninger? Sammendrag: Elektronisk handel behov for nye distribusjons- og lagerløsninger? TØI notat 1163/2000 Forfatter: Tron Even Skyberg Oslo 2000, 26 sider Bakgrunn TØI har våren 2000 gjennomført et forprosjekt

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

LEAN BUSINESS PLANDUGNAD III

LEAN BUSINESS PLANDUGNAD III LEAN BUSINESS PLANDUGNAD III Figur 1 Velkommen til samling 3 i plandugnaden. I dag skal vi lage nåsituasjonsbeskrivelse, risikoanalyse og målsettinger. Figur 2 Ja her er dagens temaer Figur 3 Vi jobber

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Fjernkunder og lojalitet - En kvantitativ studie av Sparebank 1 Telemarks fjernkunder

Fjernkunder og lojalitet - En kvantitativ studie av Sparebank 1 Telemarks fjernkunder Navn: Julie Bratland Andersen Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI, Undergraduate Studies Fjernkunder og lojalitet - En kvantitativ studie av Sparebank 1 Telemarks fjernkunder Studium: Markedsføring

Detaljer

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr?

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Trine Aalmo Steffen Elnan Simen Bækken BACHELOROPPGAVE ved Handelshøyskolen BI Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Eksamenskode

Detaljer

Tid for å handle MAMUT MAGAZINE. Store endringer i varehandelen. På tide med netthandel. Fokus på marginer. Velg riktig kjede.

Tid for å handle MAMUT MAGAZINE. Store endringer i varehandelen. På tide med netthandel. Fokus på marginer. Velg riktig kjede. MAGAZINE Vinter 2007 Et fagblad for mindre virksomheter Store endringer i varehandelen Tid for å handle På tide med netthandel Fokus på marginer Velg riktig kjede Sats på service MODERNE KASSELØSNING Åpner

Detaljer

med wikipedia Hersker nettet Nettkongen Jimmy Wales Innovasjonsguru Sahar Hashemi: Skru deg på og utnytt teknologien Visma størst på ERP i Norden

med wikipedia Hersker nettet Nettkongen Jimmy Wales Innovasjonsguru Sahar Hashemi: Skru deg på og utnytt teknologien Visma størst på ERP i Norden ISMAgazine Nr 2 / 2010 - ET KUNDEMAGASIN FRA VISMA Innovasjonsguru Sahar Hashemi: Skru deg på og utnytt teknologien Visma størst på ERP i Norden Forutse inntjeningen Nettkongen Jimmy Wales Hersker nettet

Detaljer

Mamut Magazine. Et kundemagasin som forenkler din bedrifts hverdag. mamut introduserer. Mamut One 2011. Mamut inkluderer Microsoft Office 365

Mamut Magazine. Et kundemagasin som forenkler din bedrifts hverdag. mamut introduserer. Mamut One 2011. Mamut inkluderer Microsoft Office 365 Mamut Magazine Høst 2010 Et kundemagasin som forenkler din bedrifts hverdag mamut introduserer Mamut One 2011 Edition Mamut inkluderer Microsoft Office 365 Microsofts nye online produkter integrert i Mamut

Detaljer