E-handel - en introduksjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "E-handel - en introduksjon"

Transkript

1 142 E-handel E-handel - en introduksjon I media har vi stadig oftere kunnet lese om «e-handels-fiaskoer» på WWW. Samtidig hevder analyseselskapet IDC at det i løpet av år 2000 ble foretatt elektroniske transaksjoner for en verdi av 354 milliarder dollar. Samme selskap spår at dette tallet vil være milliarder dollar i De fleste transaksjonene skjer mellom bedrifter og det er på dette området man forventer sterkest vekst i tiden framover. Hva er elektronisk handel? Ulike former for elektroniske forretningstransaksjoner har eksistert i flere tiår ved hjelp av løsninger for elektronisk datautveksling ( EDI - Electronic Data Interchange ) over lukkede nett eller dedikerte telelinjer. Felles for slike løsninger har vært at de er tilpasset spesielle bruksområder, noe som fører til at de ofte blir dyre i anskaffelse og drift. EDI-løsninger har derfor først og fremst vært benyttet av store virksomheter og deres faste samarbeidspartnere. En forutsetning for lønnsomhet har vært store transaksjonsvolum. Komplett data har et omfattende «datavarehus» på nettet. At flere tusen er innom nettstedet daglig gir et stort potensiale. Komplett har gjort mye riktig; sidene er relativt enkle å navigere i, du roter deg ikke bort i bestillingssystemet, de tilbyr brukbare priser og benytter en betalingsmåte som folk stoler på, nemlig postoppkrav. Dessuten gis det rabatt på nettet slik at kunden ikke behøver å betale mer enn om han tok turen til butikken. Legg merke til at det ikke finnes «ekstern» reklame på nettsiden. Her brukes all plass til det man faktisk tjener penger på, å selge egne produkter.

2 E-handel 143 I dag omfatter «elektronisk handel» alle former for forretningsvirksomhet over elektroniske nett. Transaksjonene kan være knyttet til bestilling, betaling og levering av fysiske varer og tjenester, men kan også omfatte overføring av digitaliserte varer og tilgang til tjenester og informasjon. Elektronisk handel kan defineres på mange måter, men på samme måte som andre former for handel består e-handel av en rekke prosesser fra markedsføring og til kundeservice. Vi kan snakke om en form for «e-handel» straks én eller flere av disse prosessene foregår elektronisk. Eksempler på e-handelsløsninger kan dermed være løsninger for kundebehandling, innkjøpsløsninger, betalingsløsninger eller rett og slett det forhold at innkjøp foretas via Internett eller «skreddersydde» systemer for EDI. Bedrifter som presenterer sine produkter og tjenester via et eget nettsted kan også sies å drive med en form for e-handel. En viktig forutsetning for at alle kan handle på nettet er at nettet er åpent. Åpne nett er elektroniske nettverk med fri tilgang for publikum, de har en kjent tilknytningsmåte og det må være mulig å knytte seg til nettet ved hjelp av forholdsvis enkel teknologi. Internett er åpent og kanskje derfor den mest omtalte bæreren av tjenester knyttet til elektronisk handel. For øyeblikket synes fokus å være rettet mot internettbasert e-handel mellom virksomheter, men interessen for elektronisk handel har sitt utgangspunkt i åpne løsninger for forbrukerrettet handel. Åpne nett skaper elektroniske markedsplasser der varer og tjenester tilbys til kunder man ikke kjenner på forhånd. Som følge av dette oppstår behovet for mekanismer for sikker bekreftelse av identitet til den man handler med og den som skal betale for en ytelse. De åpne markedsplassene har også skapt behov for å justere gjeldende regler for avtaleinngåelse, ansvarsforhold, m.v.. Fordi nettet er globalt må det også utarbeides regler om jurisdiksjon, lovvalg og internasjonale tvisteløsningsmekanismer. informasjons design for digitale medier E-handel er global Felles internasjonale standarder og åpne løsninger kan øke fleksibiliteten og kostnadseffektiviteten, men dersom mange små aktører skal kunne ta del i denne utviklingen, kreves enkle løsninger som er tilpasset mindre virksomheter, deres kompetanse og økonomi. FN har gjennom Kommisjonen for økonomisk utvikling i Europa (UN/ECE) utarbeidet EDIFACT (EDI for Administration, Commerce and

3 144 På nettet finnes det knapt et sterkere merkenavn enn Amazon. Selskapet har vært med lenge og vokst seg svært store. Den som vil lære seg de grunnleggende prinsippene for handel med fysiske produkter på nettet gjør derfor lurt i å bruke noen timer på å analysere hva Amazon gjør og tenke gjennom hvorfor de gjør det. At Amazon faktisk ikke klarer å gå med overskudd - snarere tvert imot - er et tankekors som det også er verd å ta med seg. E-handel Transport), som er et sett med felles regler for å definere hvordan data skal utveksles elektronisk mellom forretningsparter. Det finnes standardmeldinger for bestilling, ordrebekreftelse og fakturering som i dag utveksles elektronisk mellom mange bedrifter. Disse standardene er imidlertid ikke fullt ut tilpasset dagens situasjon hvor WWW er den dominerende kanalen for e-handel. Det pågår imidlertid et omfattende arbeid med å standardisere hvordan EDIFACT-meldinger skal kunne benyttes i WWW- løsninger. Dette vil implementeres i en egen XML-standard ( extensible Markup Language) kalt «XML/EDI». Dette arbeidet vil trolig resultere i en utvidelse av standardløsningene for World Wide Web, og gjøre disse i stand til å håndtere utveksling av strukturerte data, i tillegg til elektroniske dokumenter. Begrepet «globalisering» brukes blant annet om utviklingen i verdensøkonomien de siste årene, knyttet til en internasjonalisering av produksjon og markeder. Drivkreftene bak den globale økonomiske integrasjonen skyldes minimale restriksjoner på økonomiske transaksjoner kombinert med teknologiske fremskritt. Bak fallende kostnader ved internasjonal kommunikasjon, informasjonsformidling og transport ligger ikke bare teknologiske fremskritt, men også økt konkurranse skapt av større og mer liberale markeder.

4 E-handel 145 Handelen med varer har tradisjonelt vært betraktet som viktigere enn handel med tjenester. I de to siste tiårene har imidlertid handelen med tjenester vokst raskere enn handelen med varer, og utgjør nå en femtedel av den totale handelen. Teknologiske endringer, endringer i næringslivets struktur og mobilitet samt vekst i etterspørselen etter tjenester i blant annet nye globale markeder, har økt mulighetene for eksport av tjenester. Parallelt med den økende internasjonale spesialiseringen og veksten i antallet multinasjonale selskaper, har det funnet sted endringer i produksjonsmåtene. Fra og med 1980-årene har en stadig økende del av de større virksomhetenes produksjon blitt flyttet til underleverandører. Disse plasseres i økende grad der de økonomiske fordelene er størst, tilnærmet uavhengig av landegrensene. Transport av varer går nå så raskt, og omkostningene ved transport har falt så kraftig, at det knapt er av betydning at produksjonselementer fraktes over betydelige avstander. Videre opererer avtakerne av komponenter i produksjonen etter «just-in-time»-prinsippet, og har derfor lager for en svært kort tidsperiode. Stans i produksjonen i et ledd vil dermed raskt forplante seg videre. Med elektronisk handel og forretningsdrift vil også dokumentflyten mellom kjøper og selger i økende skje grad elektronisk. Kommunikasjon mellom markeds-, design og produksjonsavdelinger blir dermed en stadig viktigere del av elektronisk handel. Verdikjedene i industriell produksjon blir i økende grad integrert, både nasjonalt og internasjonalt, og gir muligheter for effektivisering. Alle deler av et komplekst produksjons- og logistikksystem - i økende grad med aktører i ulike land - må fungere dersom produksjonen skal kunne opprettholdes. World Wide Web med sin globale dekning og en betydelig brukermasse representerer et stort potensial for elektronisk handel. WWW har brakt inn nye elementer i forhold til tradisjonell elektronisk datautveksling, bl.a. interaktive løsninger som søkbare kataloger, online bestillinger samt enklere distribusjon av dokumenter. WWW har raskt utviklet seg til en kanal som langt på vei utkonkurrerer og erstatter lukkede, leverandørspesifikke nett. Dette har ledet til reduserte kostnader og åpnet nye markedsmuligheter for flere aktører. Globaliseringen av handelsmønstrene betyr, at norske virksomheter får lettere adgang til nye markeder. Men det betyr selvsagt også at utenlandske virksomheter lettere kan få adgang til det norske hjemmemarkedet. informasjons design for digitale medier

5 146 E-handel Fysisk avstand mellom produksjonssted og forbrukere har alltid vært viktig for bedrifter som opererer i et marked. Kunder som handler på nett trenger imidlertid ikke forholde seg til hvor butikken er lokalisert og kan i stedet fokusere på pris, leveringstid, leveringsmåte og ikke mist kvalitet. Elektronisk handel vil derfor kunne redusere konkurransefordelene knyttet til lokalisering ettersom de elektroniske markedsplassene utgangspunktet er globale. Særlig digitaliserte produkter kan leveres over nettet hvor som helst, noe det økende salget av programvare over Internett er et eksempel på. Musikk og film er andre eksempler på globale produkt. For andre produkter og tjenester er ikke markedet uten videre like globalt, pga språkbarrierer, transportkostnader, behovet for å ha et godt renommé osv. Forskjellige former for e-handel E-handel kan deles inn på flere ulike måter, etter funksjon, etter antall handelspartnere eller ut fra teknologi. Tar vi utgangspunkt i «funksjon» er det vanlig å dele e-handel inn i tre kategorier : Business-to-Consumer (B2C) Handelen skjer direkte mellom kunder og tilbydere av varer og tjenester. Business-to-Business (B2B) Handelen skjer mellom bedrifter. Business-to-Administration (B2A) Refererer til ulike former for interaksjon mellom bedrifter og offentlige myndigheter. Vi kan også kategorisere e-handel etter hvor mange som har tilgang til en bestemt handelsløsning. Også her står vi ovenfor en tredeling : En-til-en Selve formatet på overføringene og koblingene kan variere, men tradisjonelt dreier dette seg om EDI-løsninger som benytter faste linjer mellom handelspartnerne. Ulempen med denne infrastrukturen er at man må ha en kobling til hver handelspartner og at implementering har vært relativt kostbart. I dag baseres derfor stadig flere av disse løsningene på kommunikasjon over Internett.

6 E-handel 147 Mange-til-en I denne kategorien finner vi de typiske nettbutikker. Disse kan være styrt av en leverandør, av kunde eller som en ren butikk der forretningsideen er selve netthandelen. Nettbutikkene er vanligvis åpne for alle. For leverandøren representerer slike løsninger en fordel da bestillingene kan rutes direkte inn i eget ordresystem. For kundene forenkles produktbeskrivelser og selve bestillingsprosessen. Nettaviser, -tidsskrifter og ulike informasjonstjenester kommer også inn under denne kategorien. Innholdstjenester, gjerne reklamefinansierte, er også en form for elektronisk handel og kan i mange sammenhenger være inngangsportal til andre handelstjenester. Mange-til-mange Dette er «portalene» eller markedsplassene. Tankegangen er langt på vei den samme som for rene informasjonsportaler. Her kan mange kjøpere kommunisere med mange leverandører via et felles grensesnitt. Selve transaksjonen kan gå direkte fra kjøpers bestillingssystem via portalen til leverandørens ordresystem. Portalens funksjon blir da å formidle informasjonen via et felles grensesnitt. Det finnes også en rekke «varehus» på nett, hvor flere nettbutikker opptrer samlet. Butikkene opptrer gjerne under en felles paraply, for eksempel som et kjent varemerke. Grunnen til at butikker samles på denne måten er lavere kostnader og at de regner med at kundene lettere finner frem til dem ettersom de samlede markedsføringsressursene blir større. Det kan også være åpenbare fordeler ved felles brukergrensesnitt, betalingsløsninger og til en viss grad at det genereres trafikk fra de andre butikkene i varehuset. Endringer i markedsforhold Eksisterende aktører i et marked kan relativt raskt etablere seg innen e-handel. Ved netthandel kan nødvendig produktinformasjon gjøres tilgjengelig, noe som kan redusere tidsbruken ved en transaksjon både for selger og kjøper, og dermed bidra til reduserte kostnader. De rene etableringskostnadene for en elektronisk handelsløsning kan riktignok variere sterkt, men generelt er driftskostnader forbundet med handel på nettet betydelig lavere enn for tradisjonelle salgskanaler. informasjons design for digitale medier

7 148 E-handel ebay er på mange måter en solskinnshistorie på nettet. Grunnleggerne kom tidlig på banen med noe som den gang var et unikt konsept; enhver som ønsker det kan legge inn det de ønsker å selge, andre brukere byr og ebay tar noen få prosent av salgssummen. Selve transaksjonen forgår imidlertid direkte mellom sluttbrukerne. ebay har vært relativt tro mot dette konseptet og tjent penger hele tiden. Nåja, alt er kanskje ikke like lett for ebay heller. Leste nettopp at de skulle gi ut 23 millioner kataloger (papir!) i forkant av julehandelen. En nettbutikk kan relativt enkelt utvides for å møte økende etterspørsel, forutsatt at bakenforliggende løsningen, f eks knyttet til logistikk, også er skalerbare. Kostnadene forbundet med å selge en vare elektronisk vil derfor ideelt sett kunne reduseres kraftig ved overgang til netthandel. En nettbutikk er åpen 24 timer i døgnet, uten at det driver kostnadene i været! I verdikjeden fra produsent til konsument finnes det grovt sett tre ledd ;transport-, engros- og detaljleddet. I de fleste OECD-land utgjør påslaget i prisen på en vare samlet i disse leddene om lag 33 prosent, men påslaget for transport er relativt beskjedent. Det største effektiviseringspotensialet er derfor knyttet til fjerning av engros- og detaljledd. OECD har utført en undersøkelse av bransjer som har vært eller er forventet å bli betydelig berørt av elektronisk handel. Det viser seg at innsparingen i mellomleddene var liten, selv i bransjer som la helt om til elektronisk handel. Dette skyldes delvis at de produktene som lettest kan legge om til netthandel allerede i utgangspunktet selges uten mellomledd. For andre produkter som for eksempel bøker og CDer, erstattes en type detaljledd med et annet. Det største potensialet for effektivisering ser ut til å være knyttet til

8 E-handel 149 tjenester som forsikring, jobbformidling, eiendomsmekling, aksjehandel og reisebyråvirksomhet. Dette stemmer godt overens med det bildet en får når en ser på hvilke bransjer som faktisk klarer å tjene penger på e-handel. Redusert lagringstid, og dermed lavere lagerkostnader, har tradisjonelt vært drivkraften i mange bransjer, særlig der strømmen av nye produkter er stor. Bilbransjen er et eksempel på en bransje som var tidlig ute med å koble forhandlernettet opp mot produksjonsleddene slik at man i størst mulig grad kunne produsere etter behov. Ved å koble kundekontakt tettest mulig opp mot produksjon kan leveringstiden reduseres og det blir langt enklere å ha et tilfredstillende tilbud til kunder med spesielle behov. Erfaringer fra USA tyder på at netthandel kan gi en reduksjon i lagerhold på omlag prosent. Selv en lavere prosentvis reduksjon vil ha en betydelig økonomisk effekt. Redusert lagerhold stiller imidlertid strenge krav til logistikk og leveringssikkerhet. På den måten får elektroniske transaksjoner konsekvenser i alle ledd av verdikjeden. Bransjer som handler med produkter som er utsatt for rask verdiforringelse har også vært raske til å ta i bruk elektroniske løsninger. Siden datautstyr mister 1 prosent av verdien hver uke har databransjen vært en foregangsindustri innenfor effektivisering av lagerstyring og reduksjon i lagerkostnader. En nøkkelfaktor for å kunne redusere lagerkostnadene er evnen til å forutse etterspørselen mer nøyaktig. Nettbutikker der kunder kan skreddersy bestillinger eller velge blant et stort vareutvalg, vil kunne skaffe seg verdifull informasjon om kundenes behov. PC-produsenten Dell brukes i mange sammenhenger som eksempel på en vellykket forretningsmodell knyttet til elektronisk handel. Dell produserer kun på bestilling og leverer direkte til kunden. I gjennomsnitt blir ikke en PC stående på lager i mer enn en drøy uke før den når kunden. Dette kan gi en prisfordel overfor konkurrentene på opp mot 15 prosent. I et marked med svært knappe marginer gir dette en betydelig konkurransefordel. Når bedriftenes kostnadsstrukturer endrer seg, påvirker det konkurranseevnen til bedrifter som allerede er i markedet og insentivene for nykommere til å komme inn på markedet. Eksisterende bedrifter som etablerer seg på nett, har en fysisk plassering og et eksisterende logistikksystem som det kan være vanskelig å endre på. Nyetablerte elektroniske handelsbedrifter vil kunne operere uten en fast lokalisering og dermed lettere tilpasse seg markedet. De vil imidlertid være avhengige av å etablere egne logistikksystemer, men har større frihet i forhold til å tilpasse dette til markedet. informasjons design for digitale medier

9 150 E-handel Charter-reiser er et produkt som egner seg svært godt for nettet. Via skjermen kan ulike reisemål presenteres på en bedre måte enn hva tilfellet er på papir og all relevant informasjon kan oppdateres kontinuerlig. I tillegg til å gi reiseselskapene en relativt billig kommunikasjonskanal gjør slike nettsider det mulig å kutte de tradisjonelle reisebyråenes andel i verdikjeden. Vings satsing på nettet kan dermed gå på bekostning av arbeidsplasser andre steder i konsernet. Det ser med andre ord ut til at e-handel er mest fordelaktig for nye, små virksomheter som ikke er knyttet til tradisjonelle detaljhandlere og heller ikke er etablert med et stort salgsapparat. Dette skyldes først og fremst at denne typen bedrifter i de fleste tilfeller vil ha en fleksibilitet som gjør at de kan tilpasse seg raske endringer i markedet. På den annen side vil slike bedrifter ofte ha et svakt finansielt grunnlag og de blir dermed avhengig av jevnt salg, eller eksterne investorer. Elektronisk handel medfører at formen på noen av mellomleddene vi kjenner fra tradisjonell handelsvirksomhet endres. Noen mellomledd vil forsvinne helt, samtidig som det vokser frem helt nye mellomledd. Slike nye nettbaserte mellomledd kan være katalog- og søketjenester, «virtuelle butikker», betalingssystemer og betalingstjenester, auksjonsforretninger og råvarebørser eller «agenter» som søker etter ulike informasjonstilbud. Mest utsatt er de mellomleddene som ikke tilfører vesentlig merverdi. Bare de som er forberedt på denne utviklingen og tilpasser seg ved å endre sitt konsept, vil stå sterkest i konkurransesituasjonen fremover. Mellomleddene vil være særlig utsatt i virksomheter som kun samler og videreformidler informasjon som tidligere var vanskelig tilgjengelig for et allment publikum. Eksempler på dette kan være reisebyråer, forsikringsagenter, aksjemeglere, eiendomsmeglere osv. En del selgere vil likevel fortsette

10 E-handel 151 med å benytte seg av slike mellomledd, bl.a. for å fordele risiko og for å samle opp flere transaksjoner. E-handel åpner for helt nye måter å handle på. CoShopper tar utgangspunkt i at jo flere som går sammen om å kjøpe et produkt, desto lettere er det å få en god pris. Forretningsideen går dermed ut på å sette dette i system på nettet: CoShopper inngår avtaler med ulike leverandører og administerer interesserte kjøpere. Valg av forretningsmodell Ulike systemer for e-handel kan bidra til betydelige forenklinger på flere områder : Innkjøp Betaling Administrasjon - kjøp, leveranse, transport - faktura, betalingsoverføringer, økonomistyring - statistikk og innrapportering til det offentlige E-handel dreier seg om effektivisering av administrasjon, nye metoder for oppgaveløsning og endrede prosedyrer for kjøp av varer og tjenester. Valg av forretningsmodell kan derfor få store konsekvenser for hvordan en bedrift organiserer sin virksomhet. Valg av forretningsmodell kommer ikke inn under informasjonsdesignerens primære oppgaver, men i en bransje der mange fremdeles «fusker» i flere fag kan du komme opp i situasjoner der en kunde ber deg om råd. Vi vil derfor ta en kort gjennomgang av ulike modeller. informasjons design for digitale medier

11 152 E-handel En forretningsmodell kan kort beskrives som «hva en bedrift gjør og hvordan den tjener penger». For en virksomhet som vil begynne med e-handel vil dette omfatte forretningsidé, målsetninger, plassering i verdikjeden, konkurransestrategi og markedsområder. Alt dette må bedriften ta stilling til før den begynner å tenke på en løsning for e-handel. Det å finne fram til «riktig» forretningsmodell er svært viktig for alle typer foretak, men kanskje spesielt viktig for de som vil drive med e-handel. Vi har allerede vært inne på at kostnadene ved å etablere en nettbutikk er relativt lave. Derfor kommer mange aktører på markedet og det blir en utfordring å bli lagt merke til. Kjente selskaper med vel innarbeidede varemerker har selvsagt et fortrinn som de ofte utnytter til å trekke til seg andre aktører, og bidra til at disse blir lettere tilgjengelig gjennom egne portaler. Bedrifter hvis forretningsmodeller er knyttet til nettbasert kjøp eller salg av varer og tjenester vil vanligvis benytte en av de følgende modellene : Direkte handel Forretningsmodeller for «direkte handel» legger til rette for salg av varer og tjenester mellom kjøper og selger uten noen mellomledd. Dette passer best for salg av produkter som allerede er etablert i markedet, spesielt de som kan trekke veksler på et kjent varemerke.

12 E-handel 153 Samarbeidsmodeller Samarbeidsmodeller mellom to eller flere aktører gir mulighet til å effektivisere deler av verdikjeden. Det vanligste eksemplet på denne forretningsmodellen er ulike former for elektronisk kommunikasjon med underleverandører gjennom felles av bestillingssystemer. Ulike former for «outsourcing» av tjenester er også eksempel på en samarbeidsmodell ; nettbankene er kanskje det fremste eksemplet på akkurat det. Portaler «E-handels-portaler» gir et stort antall kunder tilgang til et bredt spekter av varer og tjenester. I tillegg gir ofte portalene en rekke tilleggsytelser som for eksempel nyheter, diskusjonsgrupper og andre tjenester som kan trekke kunder til portalen. Portalene vil derfor ofte ha en sammensatt forretningsmodell som ikke bare baserer seg på e-handel. Markedsplasser «Markedsplasser» kan minne om portalene, men denne forretningsmodellen forsøker å effektivisere handelen ytterligere gjennom å samle tilbud fra mange selgere på ett sted. For kjøpere betyr det at de kan få tilgang til flere selgere gjennom et felles grensesnitt, noe som kan gi dem bedre oversikt over produktog pristilbud. Det finnes en rekke ulike markedsplasser, spesielt på WWW, men disse kan deles inn i tre hovedkategorier : Elektroniske kataloger er markedsplasser som gir potensielle kunder gode muligheter for å sammenlikne priser og produkter samt løsninger for direkte bestilling. Enkelte kataloger tilbyr «intelligente agenter» som foretar prissammenligninger mellom en rekke nettbutikker. informasjons design for digitale medier Auksjoner er en salgsform som til enhver tid gir den prisen som markedet er villig til å betale for et produkt. Auksjoner er en etablert markedsform på WWW, men i Norge har mange leverandører forsvunnet. I USA ser derimot auksjoner ut til å ha blitt en etablert form for netthandel. En interessant variant er «omvendte auksjoner» hvor kjøperne legger inn informasjon om de produktene de ønsker å kjøpe, slik at ulike tilbydere komme med sine tilbud.

13 154 E-handel Børs er en form for markedsplass som er mest brukt i rene B2B-sammenhenger. Den norske utgaven av det internasjonale nettaksjonsfirmaet QXL. Hovedsiden sees over, «budgivningsvinduet» til høyre. Planlegge og beskrive løsninger for e-handel Vi har sett at det finnes en lang rekke forskjellige former for e-handel, fra de helt enkle til svært kompliserte løsninger. Som informasjonsdesigner får du neppe ansvaret for å utvikle en komplett løsning, men brukervennlighet og godt design er minst like viktig for en e-handelsløsning som for rene informasjonsprosjekt. Du kan derfor komme til å få en viktig rolle også i forbindelse med løsninger for e-handel og du bør derfor være i stand til å kategorisere og beskrive de ulike mulighetene for en potensiell kunde. Her må du være forberedt på å samarbeide nært med andre fagområder (økonomi, logistikk og ledelse for å nevne noen) med sikte på å kartlegge hvor og hvordan en planlagt løsning kan bidra til størst mulig verdiskapning. Planleggingen, implementering og drift av e-handels-løsninger kan rettferdiggjøre en egen bok, her skal vi kun se på en metode som kan benyttes som et hjelpemiddel i ulike faser. Denne metoden kan du bruke på både B2Bog B2C-løsninger og den kan benyttes til å kartlegge ulike løsningsalternativ

14 E-handel 155 både på kunde- og leverandørsiden. Kort fortalt dreier det seg om å klassifisere løsningen i fire hovedtyper, og knytte disse opp mot ulike faser i bedriftens verdiskapning. mao er De norske Bokklubbenes satsing på nettet. Til tross for at bokklubbene har en svært sterk stilling i det norske bokmarkedet venter man ennå på at dette skal gi seg utslag på nettet. De ulike delene av en e-handelsløsning kan knyttes til fire kategorier : Informasjon innebærer at WWW benyttes for å publisere informasjon om virksomheten, dens produkter og tjenester. Eksempler er firmapresentasjon, årsrapporter, pressemeldinger, produkt- og tjenesteinformasjon etc. Brukerne har ingen eller begrenset mulighet til å kommunisere med utgiveren. Kommunikasjon går et skritt videre og utnytter WWW til toveis kommunikasjon. Typiske eksempler er håndtering av spørsmål fra kunder, diskusjonsgrupper, ulike registreringsskjemaer osv. Brukerne kan kontakte avsender, utveksle ideer og påvirke deler av innholdet. Handel innebærer at nettet utnyttes for å gjennomføre rene forretningstransaksjoner som salg, betaling for og distribusjon av produkter, tjenester mm. informasjons design for digitale medier

15 156 E-handel Integrasjon innebærer tette forbindelser mellom flere aktører via de enkelte bedriftenes IT-systemer. Integrasjon av en bedrifts produksjonssystem med en eksterne salgs- og distribusjonsløsninger er et eksempel. Disse fire kategoriene innebærer økende grad av kompleksitet, i forhold til strategi, styring og teknologi. Dette vil selvsagt også påvirke investeringsbehovet. Dersom kunden ikke velger en optimal løsning kan det få store konsekvenser for gevinstpotensialet. Aktiviteter knyttet til verdiskapning kan deles inn i 2 hovedkategorier : Primære aktiviteter Innkjøpsrutiner Produksjon Markedsføring Salg Distribusjon Kundeservice og -oppfølging Støtteaktiviteter Administrasjon og ledelse Produktutvikling Modellen kan benyttes til analyse på ulike nivå og med varierende grad av kompleksitet. Ved å knytte «publisering», «kommunikasjon», «handel» og «integrasjon» opp mot verdiskapningen i bedriften kan du få en god indikasjon på hvor og hvordan e-handelsløsningen kan bidra til økt verdiskapning. I mange tilfeller vil oppdragsgiver stille begrensede ressurser til din rådighet, en analyse kan hjelpe deg til å gi råd om hvor midlene kan benyttes med størst effekt. Kundehåndtering «Customer Relationship Management» kalles det, men «kundehåndtering» beskriver vel så godt at det dreier seg om aktiviteter som gjøres for å betjene bedriftens kunder, fra første kontakt, via salg til videre oppfølging. Det er fullt mulig å samle inn informasjon om forbrukerne som siden kan brukes i målrettet markedsføring. De fleste nettbutikker samler informasjon om hva kunden er interessert i ved å registrere bevegelser og kjøp i butikken.

16 E-handel 157 Informasjonen kan, gjerne sammenholdt med informasjon om hva lignende kunder er interessert i, brukes til direkte markedsføring mot kunden. Elektronisk kundehåndtering består av tre ulike elementer : 1. Markedsføring Bruk av WWW kan gjøre det lettere å nå spesifikke målgrupper. De fleste store nettsteder har god informasjon om hvilke typer brukere de har. Det er også fullt mulig å samle informasjon om brukerne og gi dem målrettet tilbakemelding, enten elektronisk eller via salgsrepresentanter. 2. Tilbakemelding Når kundene bestiller varer via WWW kan bedriften loggføre hvilke kunder som kjøper ulike produkter eller tjenester og sammenholde dette med annen informasjon om kunden. Tilbakemeldinger kan også foretas eksplisitt via spørreundersøkelser, elektroniske skjemaer eller e-post. 3. Kundeservice Elektronisk kundehåndtering gir mulighet for automatisert kundeservice. Paradoksalt nok kan dette gjøre det mulig å yte større grad av «personlig» service til et stort antall kunder, enn hva tilfellet ofte er i fysiske butikker. For noen forbrukere oppleves dette som en god ekstraservice, andre ser en rekke betenkelige sider ved at informasjon om kjøpsadferd blir systematisert for å skreddersy tilbud og dermed påvirke fremtidige kjøp. Elektronisk kundehåndtering vil i de fleste tilfeller bidra til en mer effektiv håndtering av potensielle kunder og oppfølging av eksisterende kunder. Dette kan gjøres med produktinformasjon på Internett, publisering av lister med svar på spørsmål som kundene ofte spør om. E-post gir bedriften mulighet til å gi personlig tilbakemelding uten at informasjonen må gis med en gang. Dermed vil også mulighetene for mer-salg øke. informasjons design for digitale medier Handel med informasjon Nettet er i dag en betydelig informasjonskilde hvor en lang rekke leverandører leverer innhold uten at sluttbrukeren betaler for det. Problemet er at gratis innhold blir dyrt for leverandørene så lenge reklamemarkedet på WWW ikke gir tilstrekkelig inntjening. Informasjonleverandørene kan grovt sett velge mellom to strategier; mer effektiv reklame eller betaling for innhold.

17 158 E-handel Libresse er et selskap som i lengre tid har drevet en forbilledlig merkevarebygging i de fleste medier. Dette følges opp med kundeservice og informasjon av samme kvalitet, på nettet. Selskapet har maktet å bygge en form for fellesskap rundt noe så uspennende som bind og tamponger. Den som noensinne funderer på å selge til ungdom bør besøke dette nettstdet. Den som skal kunne ta betaling for innhold på WWW må gi en form for merverdi eller eksklusivitet til sluttbrukeren. Informasjon som aksjetips og oppdaterte aksjekurser har fram til i dag fungert som betalingstjenester, men marginene presses av en rekke gratistjenester En annen tjeneste som for øyeblikket henter inn mye penger er populære online-spill. Norske FunCom er et eksempel som med «Anarcy Online» hanker inn titalls millioner i året. Dette er imidlertid eksempler fra relativt smale og spesialiserte segment. De som sikter mot massemarkedet med mer allmenn informasjon (f eks nettaviser) må finne fram til andre løsninger som kan gi kundene en merverdi som de er villige til å betale for. Det er lite som tyder på at reklamefinansiering er en farbar vei. Veksten i det totale reklamemarkedet ikke er i nærheten av å kunne finansiere veksten i mediesektoren. For nettavisenes vedkommende er det tvert imot grunn til å tro at konvergensutviklingen vil føre til betydelig økt konkurranse om de reklamekronene som finnes innen denne sektoren.

18 E-handel 159 Prising av informasjon Informasjon er det som i økonomisk teori beskrives som et «kollektivt gode» og har dermed to grunnleggende egenskaper som skiller den fra «normale-» eller «private goder» : 1. Kostnadene forbundet med produksjonen av informasjon er uavhengig av hvor mange som forbruker den. For en nettavis er kostnaden forbundet med å skrive en artikkel fullstendig uavhengig av hvor mange som måtte finne på å lese artikkelen etter at den blir lagt ut på nettet 2. Nettbasert informasjon gir langt større fleksibilitet med hensyn til prising enn hva tilfellet er for fysiske varer. Dette skyldes at de variable kostnadene ikke øker selv om flere leser den samme artikkelen. Informasjon knyttet til helse ser ut til å være en vinner på nettet. En rekke mindre aktører har etabelert seg og ser ut til å finne sine nisjer. Spørsmålet er bare når de virkelig store selskapene innen medisin og helse tar nettet i bruk for alvor. Konsekvensen er at tradisjonell «kostbasert prising» er av liten betydning for digitale varer, noe som åpner alternative prismekanismer; såkal «verdibasert prising» som har som utgangspunkt i at hver enkelt kunde er villig til å betale det han mener en tjeneste er verd. informasjons design for digitale medier

19 160 E-handel Verdibasert prising forutsetter segmentering og individualisering av kundemassen. Dette kan oppnås på flere ulike måter, de mest aktuelle er abonnement,versjonering, bundling og direkte betaling eller, i de fleste tilfeller, en kombinasjon av disse. Abonnement Bruk av abonnement er vel kjent fra fysiske varer og betalingsmekanismene lar seg effektivt utnytte i tilknyttning til nettbaserte tjenester, spesielt i tilfeller hvor en tjeneste har ulik verdi over tid. Hovedpoenget med abonnementsordninger er å fange opp brukere som benytter tjenesten jevnlig og hvor den subjektive verdien av tjenesten varierer fra gang til gang. Erfaringer tyder på at det lønner seg å kombinere abonnement og stykkpris. Årsaken er at det er vanskelig for kunden å anslå verdien av en informasjonstjeneste før den faktisk er konsumert. Når stykkpris er et alternativ vil det kunne redusere usikkerhet rundt bindingstid og betalingsvillighet. Intrafish er er et magasin som har lykkes med å ta betalt på nettet. Årsaken er at nettstedet er raskt ute med informasjon som har stor økonomisk betydning for en klart definert, betalingsvillig målgruppe.

20 E-handel 161 Versjonering Versjonering innebærer at det lages to eller flere ulike varianter av samme tjeneste som prises ulikt. En stor fordel ved denne prismodellen er at kundene segmenterer seg selv gjennom de valgene de gjør. Som informasjonsleverandør slipper du dermed å anta kundens betalingsvillighet på forhånd. Versjonering har lenge blitt benyttet innenfor forlagsbransjen (hardback vs paperback) og programvareindustrien (fullversjon vs «free»- og «shareware»-versjoner med begrenset funksjonalitet), ofte med svært godt resultat. Det kan være lurt å operere med tre ulike versjoner; en billig med begrenset informasjonsverdi eller redusert kvalitet, en dyrere, men fullverdig versjon og en høyt priset variant som tilbyr tilleggsfunksjoner som de fleste ikke trenger. Bundling Bundling benyttes ofte ved lansering av nye tjenester. Prinsippet er å redusere kundens usikkerhet knyttet til verdien av et nytt produktet ved å tilby en «pakkeløsning» der det nye produktet selges sammen med et kjent produkt. Bundling er mye brukt i mobilbransjen hvor det er nærmest umulig å få kjøpt en telefon uten at en eller annen tjeneste eller abonnement følger med på lasset. Direkte betaling Ulike løsninger for «mikrobetaling» vil trolig komme i tiden fremover. Interesseorganisasjonen Innholdsnett jobber for å finne fram til fungerende modeller for direkte betaling. Den tekniske løsningen er allerede valgt, men det hefter svært stor usikkerhet knyttet til publikums betalingsvillighet. Stadig flere forsøker seg med ulike betalingsløsninger på nettet. På dette feltet kommer det derfor til å skje mye i månedene som kommer. Følg med på informasjons design for digitale medier

E-handel. Hva er e-handel og viktigere: - Hvordan utnytte de mulighetene e-handel gir og styre unna de fellene som finnes?

E-handel. Hva er e-handel og viktigere: - Hvordan utnytte de mulighetene e-handel gir og styre unna de fellene som finnes? Hva er e-handel og viktigere: - Hvordan utnytte de mulighetene e-handel gir og styre unna de fellene som finnes? Her lærer du alt du trenger for å utvikle en egen nettbutikk som er integrert med resten

Detaljer

Elektronisk handel behov for nye distribusjons- og lagerløsninger?

Elektronisk handel behov for nye distribusjons- og lagerløsninger? Sammendrag: Elektronisk handel behov for nye distribusjons- og lagerløsninger? TØI notat 1163/2000 Forfatter: Tron Even Skyberg Oslo 2000, 26 sider Bakgrunn TØI har våren 2000 gjennomført et forprosjekt

Detaljer

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER Susoft Retail er en glimrende løsning for salg av klær og sko. I tillegg passer løsningen både enkeltstående butikker og kjeder. Susoft Retail er en nettsky løsning som gir

Detaljer

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER Susoft Retail er en glimrende løsning for salg av klær, sko og annet tilsvarende. I tillegg passer løsningen både enkeltstående butikker og kjeder. Susoft Retail er en nettskyløsning

Detaljer

Markedskrefter i endring

Markedskrefter i endring Markedskrefter i endring Søkemotorer, det nye biblioteket? Morten Hatlem, adm dir Sesam Media AS Sesam konsept Har ca. 650.000 unike brukere i uka Alltid mest informasjon, så oppdatert som mulig og så

Detaljer

Ole Vinje - Konsernsjef Komplett ASA

Ole Vinje - Konsernsjef Komplett ASA Ole Vinje - Konsernsjef Komplett ASA Kort om Komplett konsernet Netthandel i Norge Kompletts suksesskriterier Forutsigbar og fleksibel logistikk Komplett konsernet Kort om Komplett Komplett er en ledende

Detaljer

Realisere gevinster gjennom e-handel

Realisere gevinster gjennom e-handel Realisere gevinster gjennom e-handel Powered by Sven Bergland Capgemini Hvem er din kunde? Hvordan handler hun/han? Business to Consumer Copyright 2010 Capgemini. All rights reserved. 2 E-handel fordi

Detaljer

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget!

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! Utmerkede forretningsmuligheter m ed Mamut Busin ess Software Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! 3 Prisvinnende løsninger dine kunder kan vokse med 3 Microsoft Gold Partner 3

Detaljer

Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt

Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt 2 400 000 Over 2,4 millioner nordmenn bruker allerede BankID daglig i nettbanken nordmenn kan bruke BankID på ditt nettsted BankID installert på ditt nettsted

Detaljer

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske dokumenter Til: Utveksling av strukturert informasjon

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

CloudWindow digital skjermløsning

CloudWindow digital skjermløsning CloudWindow digital skjermløsning Din enkeltleverandør av digitale annonseløsninger Enkeltleverandør av digitale annonseløsninger Improviser annonseringen din og oppnå salgsfremmende effekt ved å avertere

Detaljer

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord E-handel og endrede krav til transportører Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord PostNord Norge En del av et nordisk post- og logistikkonsern, som tilbyr kommunikasjons- og

Detaljer

Side 1 av 8. Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker?

Side 1 av 8. Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker? Side 1 av 8 Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker? Hvordan kan norske butikker møte konkurransen fra globale nettbutikker? Handelslekkasjen til utenlandske nettbutikker i kategoriene elektriske

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

INTERNETT OG HANDEL 2015

INTERNETT OG HANDEL 2015 INTERNETT OG HANDEL 2015 Handel via internett blir mer og mer viktig. Hvordan kan man utnytte mulighetene dette gir? Brukerdag, Økonomibistand 2015 www.kreatif.no 1 E-handel: Viktig for de som HAR nettbutikk

Detaljer

publisering - ehandel - intranett innhold - design

publisering - ehandel - intranett innhold - design publisering - ehandel - intranett innhold - design Om Digitroll AS Digitroll ble etablert i 1999 Microsoft Gullpartner AAA Rated av Dun & Bradstreet for 6. året på rad Digitroll utvikler og leverer standard

Detaljer

Kartlegging av innovasjonstyper

Kartlegging av innovasjonstyper Kartlegging av innovasjonstyper Referanse til kapittel 12 Analysen er utviklet på basis av Keeleys beskrivelse av 10 typer innovasjoner (Keeley, L. 2013. Ten Types of Innovation. New Jersey: John Wiley

Detaljer

7 trinn for å starte et affiliate program

7 trinn for å starte et affiliate program 7 trinn for å starte et affiliate program Affiliate markedsføring er en Internett basert salgskanal, der såkalte publisister (også kjent som "affiliates" eller " publishers ") formidler besøkende til en

Detaljer

Moss Industri og næringsforening

Moss Industri og næringsforening Moss Industri og næringsforening Jens Haviken Vice President Services and Solutions Dustin Group AGENDA Moss Industri- og næringsforening 28. mars 2017 Fakta om Dustin Markedssituasjon Strategi Rolle i

Detaljer

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag BD nett BD mobil Bda Filoverføring Papirløs faktura en enklere hverdag Hvorfor ekanaler? 01 02 Løsninger for alle! Riktig verktøy er mer enn halve jobben også når det gjelder IT! Brødrene Dahl har som

Detaljer

Bruktbilkonferanse 20.11.12

Bruktbilkonferanse 20.11.12 En rekke nye trender drar oss raskt inn i fremtiden Feminisering/kvinner tar kontroll Forenkling/brukervennlighet Eldrebølgen vs. nye generasjoner Raskt voksende middelklasse Global bærekraftighet/miljø

Detaljer

Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM

Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM Elegante, smarte og lettlærte alt-i-ett kasseløsninger som gir deg kontroll, sparer tid og gjør din hverdag enklere. Tlf. 08745 E-post: post@unipos.no Om Unipos Unipos

Detaljer

SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK

SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK 2017 SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK MyCity.no DIN BY PÅ NETT 2017 MyCity ønsker, og skal være kanalen for nyheter om varer og tjenester for lokalhandel. MyCity er en stabil plass å

Detaljer

Integrasjon av kanaler: Hvilke steg bør handelsbedrifter gå, og hvordan løser de noen av sine utfordringer?

Integrasjon av kanaler: Hvilke steg bør handelsbedrifter gå, og hvordan løser de noen av sine utfordringer? Integrasjon av kanaler: Hvilke steg bør handelsbedrifter gå, og hvordan løser de noen av sine utfordringer? PULS Prosjektledersamling Gardermoen, 20. 21. april 2004 Dr. polit., førsteamanuensis Institutt

Detaljer

EHF Katalog og Ordre flere veier til å få med de leverandørene du ønsker deg

EHF Katalog og Ordre flere veier til å få med de leverandørene du ønsker deg EHF Katalog og Ordre flere veier til å få med de leverandørene du ønsker deg Avdeling for offentlige anskaffelser Jan Mærøe ELEKTRONISK HANDEL ER KOMMET FOR Å BLI Alle gjør det Hvorfor skal ikke deres

Detaljer

Harald A. Møller AS. Harald A. Møller AS

Harald A. Møller AS. Harald A. Møller AS 1 Den digitale revolusjonen En trussel eller en mulighet for den etablerte bilbransjen? Verden er ikke som før Detaljhandelen 2013: Hver nordmann handlet i snitt for kr. 75 000,- Unge norske menn handlet

Detaljer

Effektivt produksjonsplanlegging gir mer lønnsom drift

Effektivt produksjonsplanlegging gir mer lønnsom drift Effektivt produksjonsplanlegging gir mer lønnsom drift Skreddersydd it-verktøy for produksjonsbedrifter Med bransjeløsningen Pilaro ProPlanner kan du automatisere rutinepregede, manuelle prosesser og redusere

Detaljer

Business Model Canvas forretningsplanen visualisert på en side

Business Model Canvas forretningsplanen visualisert på en side Business Model Canvas forretningsplanen visualisert på en side Alexander Osterwalders Business Model Canvas er et utviklingsverktøy som hjelper gründer i prosessen fra ide frem til ferdig utviklet og testet

Detaljer

Oslo, august 2013 Ole A. Hagen, Kommunikasjons- og Markedsdirektør, Tollpost Globe. Om e-barometeret

Oslo, august 2013 Ole A. Hagen, Kommunikasjons- og Markedsdirektør, Tollpost Globe. Om e-barometeret E-barometer Q2 2013 Status netthandel i Norge Q2 2013 E-handelen er i en rivende utvikling, i form av omsetningsvekst, populære varegrupper og ikke minst netthandelskanaler. Enkelhet er viktigste årsak

Detaljer

Emballasje er en samlebetegnelse på innpakningsmateriale du kan bruke til å pakke produktet ditt i.

Emballasje er en samlebetegnelse på innpakningsmateriale du kan bruke til å pakke produktet ditt i. Emballasje fra Foodgarage. Foto/design: Scandinavian Design Group. Valg av emballasje kan være avgjørende for om salget av nettopp ditt produkt blir en suksess eller ikke. Det er emballasjen som kommuniserer

Detaljer

NORSK ehandelsbarometer. 3. kvartal 2013

NORSK ehandelsbarometer. 3. kvartal 2013 1 NORSK ehandelsbarometer 3. kvartal 2013 Innhold Forord... 2 Om Norsk ehandelsbarometer... 2 Netthandelens størrelse... 3 Menn vs kvinner... 5 Kjøp fra norske og utenlandske nettbutikker... 6 De fleste

Detaljer

Nettverk og relasjonsbygging. Morten H. Abrahamsen Lederskolen, 28. Mars 2014

Nettverk og relasjonsbygging. Morten H. Abrahamsen Lederskolen, 28. Mars 2014 Nettverk og relasjonsbygging Morten H. Abrahamsen Lederskolen, 28. Mars 2014 Hvorfor har vi relasjoner? Eller: Hvordan skal bedriften organisere samarbeid med omverdenen? Innkjøp Leverandør A Leverandør

Detaljer

I følge andre kilder mangler 80-90% av norske bedrifter den nødvendige programvare til å sende og motta efaktura.

I følge andre kilder mangler 80-90% av norske bedrifter den nødvendige programvare til å sende og motta efaktura. INNLEDNING E2b Forum har vedtatt ny strategi som går ut på å være pådriver for økt bruk av efaktura b2b, uavhengig av format. Som et grunnlag for dette, har e2b Forum Styringsgruppen invitert representanter

Detaljer

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-handelen er i stadig utvikling og utgjør for en del forbrukere en detaljhandelskanal som i økende grad erstatter den tradisjonelle butikkhandelen.

Detaljer

Schibsted Søk fremover

Schibsted Søk fremover Schibsted Søk fremover Presentasjon for SEB Enskilda 20. November 2007 Agenda Søkeproduktet forenkles og redesignes, langsiktig løp for å bygge unikhet Annonsenettverk for søkeordsannonser strategisk viktig

Detaljer

Produktinformasjon WIPS publiseringsløsning

Produktinformasjon WIPS publiseringsløsning Enkel og effektiv publisering på på nett! Produktinformasjon WIPS publiseringsløsning WIPS publiseringsløsninger - Oversikt WIPS Start Standard PRO PRO med intranett Fleksibel forside * * * * 1 stk designmal

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Kjære kunde, det begynner som oftest med at foreningen, idrettslaget eller klassen gir uttrykk for å

Detaljer

FORBRUKERTRENDENE SOM FORMER MORGENDAGENS NETTHANDEL TETT PÅ TRENDENE. Ole Petter Nyhaug, Opinion

FORBRUKERTRENDENE SOM FORMER MORGENDAGENS NETTHANDEL TETT PÅ TRENDENE. Ole Petter Nyhaug, Opinion FORBRUKERTRENDENE SOM FORMER MORGENDAGENS NETTHANDEL TETT PÅ TRENDENE Ole Petter Nyhaug, Opinion 4 TRENDER MULIGHETER FORVENTNINGER 3-5 ÅR IT S NOT THE STRONGEST OF THE SPECIES THAT SURVIVES, NOR THE MOST

Detaljer

Standardisert e-faktura B2B i praktisk bruk. Jørn Einard Skjærlund Gjensidige NOR Forsikring

Standardisert e-faktura B2B i praktisk bruk. Jørn Einard Skjærlund Gjensidige NOR Forsikring Standardisert e-faktura B2B i praktisk bruk Jørn Einard Skjærlund Gjensidige NOR Forsikring Den vanlige scenariet er i dag at fakturaer sendes på papir og deretter behandles manuelt i mottaker organisasjonen

Detaljer

Produktsammenbinding

Produktsammenbinding Kilde: Hjemmeside til Lars Sørgard (1997), Konkurransestrategi, Fagbokforlaget Produktsammenbinding 1. Eksempler på produktsammenbinding 2. Hvorfor produktsammenbinding? Seks ulike motiver 3. Mer om aggregeringsfordeler

Detaljer

Difis arbeid med digitalisering av anskaffelsesprosessen. Direktoratet for forvaltning og IKT

Difis arbeid med digitalisering av anskaffelsesprosessen. Direktoratet for forvaltning og IKT Difis arbeid med digitalisering av anskaffelsesprosessen. Direktoratet for forvaltning og IKT Digitalisering Direktoratet for forvaltning og IKT Hvorfor elektronisk handel? I avtaleperioden Presise bestillinger

Detaljer

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Kom i gang med e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Hva er e-handel Hvorfor e-handel HVA ER E-HANDEL Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske

Detaljer

Hvordan markedsføre seg på nett? Hva bør dere tenke på? Kristoffer Hjorth, 36 år Markant Norge AS

Hvordan markedsføre seg på nett? Hva bør dere tenke på? Kristoffer Hjorth, 36 år Markant Norge AS Hvordan markedsføre seg på nett? Hva bør dere tenke på? Kristoffer Hjorth, 36 år Markant Norge AS Kristoffer.hjorth@markant.no Introduksjon til digital markedsføring Nettsiden Søk Google Sosiale medier

Detaljer

Integrasjon en utfordring for SMB bedriftene! - Vi får bitene til å passe sammen!

Integrasjon en utfordring for SMB bedriftene! - Vi får bitene til å passe sammen! Integrasjon en utfordring for SMB bedriftene! Integrasjon er en utfordring! i alle fall å skrive riktig! Digi.no: Handel.no: Nortib.no: Oracle: og Digi.no igjen: Profitbase: IntegrasjonsPartner BITS AS?

Detaljer

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunnskapsserie Kom i gang med Mamut Online Survey Kom i gang med Mamut Online Survey Innhold MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GANG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-BRUKERE: OPPRETT

Detaljer

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Kom i gang med e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Hva er e-handel Hvorfor e-handel Hvordan komme i gang med e-handel Hvordan hente gevinster HVA ER E-HANDEL Fra: Omfattende

Detaljer

WebOn - for din lønnsomhet. Google Analytics og konvertering i praksis Oluf Haugen, Senior Rådgiver

WebOn - for din lønnsomhet. Google Analytics og konvertering i praksis Oluf Haugen, Senior Rådgiver Google Analytics og konvertering i praksis Oluf Haugen, Senior Rådgiver Bakgrunn Vestlandsforsking: Forsker 1999-2007 WebOn: Senior Rådgiver fra 2007 Måle suksess Hvorfor webanalyse? Selge mer Viser hvordan

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q4 2014

Virkes ehandelsbarometer Q4 2014 Virkes ehandelsbarometer Q4 2014 Virkes ehandelsbarometer Q4 2014 Velkommen! Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 4. kvartal 2014. Her finner svar på hvordan julehandelen på nett gikk, hvilke

Detaljer

Gründertrening. kursinnhold, uke for uke

Gründertrening. kursinnhold, uke for uke Gründertrening kursinnhold, uke for uke UKE 1 Bygg ditt livsverk og sett spor! Om veivalg, tidsbruk og fokus GRÜNDER, JEG? Få tankesettet til en profesjonell gründer. Hvordan du får ut ditt potensiale

Detaljer

ELCOM deltagerprosjekt: Elektronisk strømmarked. Siri A. M. Jensen, NR. Oslo Energi, 3.desember 1996. Epost: Siri.Jensen@nr.no.

ELCOM deltagerprosjekt: Elektronisk strømmarked. Siri A. M. Jensen, NR. Oslo Energi, 3.desember 1996. Epost: Siri.Jensen@nr.no. ELCOM deltagerprosjekt: Elektronisk strømmarked Siri A. M. Jensen, NR Oslo Energi, 3.desember 1996 1 Hva gjøres av FoU innenfor Elektronisk handel og markedsplass? Elektronisk handel -> Information Highway

Detaljer

Høringsuttalelse forskrift om offentlige anskaffelser, klassisk sektor

Høringsuttalelse forskrift om offentlige anskaffelser, klassisk sektor Notat Til: MOD KPA Fra: Ehandelssekretariatet v/andré Hoddevik Kopi: MOD ITP Dato 6. juli 2005 Høringsuttalelse forskrift om offentlige anskaffelser, klassisk sektor Bakgrunn Det vises til Departementets

Detaljer

Vedlegg 1 Spesifisering av tjenestene Vedlegg 1 Spesifisering av tjenestene Selger

Vedlegg 1 Spesifisering av tjenestene Vedlegg 1 Spesifisering av tjenestene Selger Vedlegg 1 Spesifisering av tjenestene Selger Versjon-1 1 av 6 Selger Versjon-1 2 av 6 Selger Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Utveksling av forretningsdokumenter... 4 2.1 Supplier Order and Invoice

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Har du sikte på en klassetur, en treningsleir eller en annen morsom aktivitet? Uansett hva du tar sikte

Detaljer

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Visma SuperOffice Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Utvid Visma Business med en markedsledende CRM-løsning Et godt økonomisystem hjelper bedriften med å ha kontroll på kostnadene. Et godt verktøy

Detaljer

KONTANTLØST BETALINGSSYSTEM. for festivaler, konserter og arrangement

KONTANTLØST BETALINGSSYSTEM. for festivaler, konserter og arrangement KONTANTLØST BETALINGSSYSTEM for festivaler, konserter og arrangement Om Espos Norge AS Selskapet ble etablert i 2006 og startet sin virksomhet med utleie av kasser og bankterminaler til festival- og konsertmarkedet.

Detaljer

2.7 Egen markedsplan

2.7 Egen markedsplan 2.7 Egen markedsplan Målsetting med temaet: Markedsmål og salgsmål Markedsstrategi Markedsføringstiltak Markedsplan er en konkret beskrivelse av de markedsaktiviteter som en virksomhet skal iverksette

Detaljer

Vedlegg 2 KRAVSPESIFIKASJON. Anskaffelse av Medieovervåkingstjenester

Vedlegg 2 KRAVSPESIFIKASJON. Anskaffelse av Medieovervåkingstjenester Vedlegg 2 KRAVSPESIFIKASJON Anskaffelse av Medieovervåkingstjenester INNHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 FORMÅLET MED ANSKAFFELSEN... 3 2.0 ANSKAFFELSEN... 3 3.0 GENERELLE KRAV TIL TJENESTENE.... 4 3.1 KILDER...

Detaljer

SUKSESS MED INNGÅENDE SALG I SOSIALE MEDIER

SUKSESS MED INNGÅENDE SALG I SOSIALE MEDIER SUKSESS MED INNGÅENDE SALG I SOSIALE MEDIER www.meet-agency.no 1 INNLEDNING Jeg vil med dette takke for at du laster ned denne boken, og håper den kan være en god innledning i din videre prosess innenfor

Detaljer

Betal kun for resultater slik fungerer affiliate markedsføring

Betal kun for resultater slik fungerer affiliate markedsføring Betal kun for resultater slik fungerer affiliate markedsføring Affiliate markedsføring er prestasjonsbasert markedsføring på Internett, der såkalte Publisister (også kjent som "affiliates" eller "publishers")

Detaljer

Kvinnedagen 8 Mars 2016 Tema fyll dine online kurs eller workshops med de rette kundene.

Kvinnedagen 8 Mars 2016 Tema fyll dine online kurs eller workshops med de rette kundene. Kvinnedagen 8 Mars 2016 Tema fyll dine online kurs eller workshops med de rette kundene. Hvordan fylle dine kurs og workshops med de rette kundene som gjerne betaler det hva koster? Det har aldri før vært

Detaljer

NY KUNDESERVICE- OG LOGISTIKKMODELL

NY KUNDESERVICE- OG LOGISTIKKMODELL NY KUNDESERVICE- OG LOGISTIKKMODELL Vi gjør det enklere å være kunde Vi lanserer nå vår nye kundeservice- og logistikkmodell for raskere, tydeligere og bedre kommunikasjon. Dette skal føre til økt tilgjengelighet

Detaljer

Vedlegg. Tallgrunnlag. Fullstendige tabeller til «Den gode kundereisen» E-handelsrapporten 2014

Vedlegg. Tallgrunnlag. Fullstendige tabeller til «Den gode kundereisen» E-handelsrapporten 2014 Vedlegg Tallgrunnlag Fullstendige tabeller til «Den gode kundereisen» FIGUR 1: Hvor viktig er følgende faktor for deg ved valg av nettbutikk? Trygghet 72% 79% 79% 73% Enkel betalingsløsning 67% 74% 73%

Detaljer

Canon Business Services

Canon Business Services Canon Business Services Utvikle virksomheten din Canon Business Services Kunders endrede adferd påvirker hvordan alle virksomheter må drive i fremtiden, derfor endres måten organisasjoner bygger og selger

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Product Search Kelkoo

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Product Search Kelkoo Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Product Search Kelkoo Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Product Search Kelkoo Versjon: 11.1 i Innhold MAMUT

Detaljer

Offentlig e-handel. Hvilke utviklingstrekk ser vi fremover? Daglig leder Prosjektservice - Rolf-Inge Sleipnes

Offentlig e-handel. Hvilke utviklingstrekk ser vi fremover? Daglig leder Prosjektservice - Rolf-Inge Sleipnes Offentlig e-handel. Hvilke utviklingstrekk ser vi fremover? Daglig leder Prosjektservice - Rolf-Inge Sleipnes Målsetning med SIIS-prosjektet Utvikle en lokal markedsplass for åtte kommuner og deres leverandører.

Detaljer

NORGES STØRSTE OG LEDENDE FORMIDLER AV: BYGGEVAREDATA DOKUMENTASJON BYGGEREGLER

NORGES STØRSTE OG LEDENDE FORMIDLER AV: BYGGEVAREDATA DOKUMENTASJON BYGGEREGLER NORGES STØRSTE OG LEDENDE FORMIDLER AV: BYGGEVAREDATA DOKUMENTASJON BYGGEREGLER NOBB - Norsk Varedatabase for byggenæringen ByggDok - Sluttdokumentasjon på en enkel måte ECOproduct - Miljødatabase for

Detaljer

Personvernpolicy for forbrukerkunder

Personvernpolicy for forbrukerkunder Personvernpolicy for forbrukerkunder 1. Kontrollør av filer med personlige data Tikkurila Norge AS (heretter kalt Tikkurila) Stanseveien 25 0976 Oslo Tlf.: (+47) 22 80 32 90 Faks: (+47) 22 80 32 91 2.

Detaljer

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER Markedets mest komplette og innovative betalingsløsning SPAR INNTIL ÉN TIME OM DAGEN Mer tid til flere pasienter og bedre oppfølging Som lege har du mye du må forholde deg

Detaljer

TeePlay. - enklere kan det ikke bli! www.teeplay.com post@teeplay.com. Tlf: 957 21 840

TeePlay. - enklere kan det ikke bli! www.teeplay.com post@teeplay.com. Tlf: 957 21 840 - enklere kan det ikke bli! www.teeplay.com post@teeplay.com Tlf: 957 21 840 - en ny og unik måte å bestille tee time på er et unikt online bookingsystem for bestilling av starttid på golfbaner og innendørs

Detaljer

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Kom i gang med e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Hva er e-handel Hvorfor e-handel HVA ER E-HANDEL Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske

Detaljer

ENKLERE E-HANDEL. symbrio.com

ENKLERE E-HANDEL. symbrio.com ENKLERE E-HANDEL symbrio.com Vi gjør det enklere Symbrio forenkler innkjøpene og effektiviserer fakturahåndteringen. Vi hjelper våre kunder med å senke sine kostnader og minske tiden til administrasjon.

Detaljer

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015 Tema Levering E-handelen i Norden Q1 2015 Nordisk netthandel for SEK 36,5 milliarder i første kvartal FORORD Netthandelen i Norden er i stadig utvikling. I første kvartal 2015 kjøpte flere enn sju av ti

Detaljer

HVOR VIKTIG ER BETALINGSLØSNINGER FOR KOMPLETT GROUP? 12. NOVEMBER 2014

HVOR VIKTIG ER BETALINGSLØSNINGER FOR KOMPLETT GROUP? 12. NOVEMBER 2014 HVOR VIKTIG ER BETALINGSLØSNINGER FOR KOMPLETT GROUP? 12. NOVEMBER 2014 Våre suksesskriterier Kunder Være «The Obvious Choice» Ledende på kundeopplevelse Kundeservice Hjelpende, ærlig, kompetent og

Detaljer

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram Microsoft Partner Awards 2009 W O R L D W I D E AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brukervennlig Service Kunnskap Utmerkede forretningsmuligheter med Mamut Business

Detaljer

ehandel 2015 - trender, trusler og muligheter Johanne Kjuus, fagsjef handel

ehandel 2015 - trender, trusler og muligheter Johanne Kjuus, fagsjef handel ehandel 2015 - trender, trusler og muligheter Johanne Kjuus, fagsjef handel ehandel 2015 trender, trusler og muligheter 1 Forstå forbrukeren 2 Den der netthandel går nok snart over igjen 3 Gi kundene det

Detaljer

efaktura og EDI Kjell Erik Magnussen

efaktura og EDI Kjell Erik Magnussen efaktura og EDI Kjell Erik Magnussen Forskjellige typer fakturering Papirfaktura PDF faktura på mail efaktura / EDI Hva er efaktura? elektronisk fakturering er utveksling av fakturaer i et standardformat(feks.

Detaljer

Kommisjon & Avgift Versjon mars 07- Side 1 av 7

Kommisjon & Avgift Versjon mars 07- Side 1 av 7 Versjon mars 07- Side 1 av 7 Innhold Innledning...2 Kommisjoner...3 Forvaltningsgebyr...4 Månedlig avgift...5 Års Avgift...6 Time Avgift...6 Sucsess avgift...6 Blanding...6 Konklusjon....7 Copyright FinanceCube

Detaljer

Erfaringer med elektronisk ID og signatur. Mari Holien, Steinkjer kommune

Erfaringer med elektronisk ID og signatur. Mari Holien, Steinkjer kommune Erfaringer med elektronisk ID og signatur Mari Holien, Steinkjer kommune Filmen - To prosjekter, mange kommuner, én framtidsrettet region Mål om modernisering, effektivisering og bedre tjenester Behov

Detaljer

Master of Media Science. Interaksjonsdesigner. Av Pål Eirik Paulsen. pp@mto-lab.no. www.blest.no. oktober 2005. webanalyse

Master of Media Science. Interaksjonsdesigner. Av Pål Eirik Paulsen. pp@mto-lab.no. www.blest.no. oktober 2005. webanalyse www.blest.no webanalyse oktober 2005 Av Pål Eirik Paulsen pp@mto-lab.no Interaksjonsdesigner Master of Media Science Formål Det overordnede formål og utgangspunkt for vår gjennomgang av Blest.no er å bruke

Detaljer

E-handelstrender i Norden 2015. Slik handler vi på nett

E-handelstrender i Norden 2015. Slik handler vi på nett E-handelstrender i Norden 2015 Slik handler vi på nett 1 3 4 5 6-8 Anna Borg Enkelhet er enkelt eller? Rapporten kort oppsummert Fakta Sverige, Danmark, Finland og Norge Sterk netthandel i Norden 9-12

Detaljer

7 TING du må huske på før du starter egen Coaching praksis!

7 TING du må huske på før du starter egen Coaching praksis! 1 of 12 7 TING du må huske på før du starter egen Coaching praksis! av Rachel Wilmann Starte egen Coachingpraksis! 2 of 12 Side 1. Ditt Business mål 2. Din Business modell 3. Finn din Nisje 4. Ha et nettverk

Detaljer

Digitalisering av offentlig sektor - EVRY`s rolle og samfunnsansvar

Digitalisering av offentlig sektor - EVRY`s rolle og samfunnsansvar Sak- og portaldagene 2014 Digitalisering av offentlig sektor - EVRY`s rolle og samfunnsansvar Bård Jørgen Haaland Direktør, Løsninger Offentlig sektor EVRY EVRY`s rolle som samfunnsaktør. Kort om digitalisering

Detaljer

Vi erstatter den tradisjonelle oppslagstavlen

Vi erstatter den tradisjonelle oppslagstavlen Norges mest moderne og dynamiske oppslagstavle Vi erstatter den tradisjonelle oppslagstavlen Nå kan du kommunisere med beboerne via en digital skjerm i oppgangen hva er engage? Digitalisert oppslagstavle

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q2 2014

Virkes ehandelsbarometer Q2 2014 Virkes ehandelsbarometer Q2 2014 Virkes ehandelsbarometer - Q2 2014 Velkommen! Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 1. kvartal 2014. Her finner du svar på spørsmål som hvor mye vi handlet

Detaljer

Velferdsteknologi på teknologiens eller brukernes premisser: Et bedriftsperspektiv

Velferdsteknologi på teknologiens eller brukernes premisser: Et bedriftsperspektiv Velferdsteknologi på teknologiens eller brukernes premisser: Et bedriftsperspektiv Norwegian Smart Care Cluster 9. juni 2016 Martin Gjelsvik Velferdsteknologi arbeidspakke 3 11 intervjuer med ARENA bedrifter/leverandører

Detaljer

Visma.net. Redefining business solutions

Visma.net. Redefining business solutions Visma.net Redefining business solutions Hvorfor Visma.net Styr hele virksomheten fra én løsning Visma.net er en nettbasert forretningsløsning med ytelse på høyde med de beste lokalt installerte løsningene.

Detaljer

INNGANGEN TIL KINESISKE FORBRUKERE

INNGANGEN TIL KINESISKE FORBRUKERE INNGANGEN TIL KINESISKE FORBRUKERE Det kinesiske turist markedet vokser konstant i Europa og tilbyr enorme omsetningsmuligheter for butikker. Med APAY løsningen for Alipay, Kinas største e-betalingstjeneste

Detaljer

ECON1410 Internasjonal økonomi Næringsinternhandel og Foretak i internasjonal handel

ECON1410 Internasjonal økonomi Næringsinternhandel og Foretak i internasjonal handel 1 / 42 ECON1410 Internasjonal økonomi Næringsinternhandel og Foretak i internasjonal handel Andreas Moxnes 7.april 2015 0 / 42 Introduksjon til ny handelsteori Så langt har vi sett på handel med ulike

Detaljer

fleksibilitet når det gjelder geografisk plassering og etablerte arbeidsrutiner. Qubic cms

fleksibilitet når det gjelder geografisk plassering og etablerte arbeidsrutiner. Qubic cms Qubic cms Qubic cms publiseringsverktøy tilbyr avanserte, men lettfattelige løsninger for å publisere innhold på internett. Ved å bestå av flere forskjellige moduler, som både kan legges til og skreddersys,

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Røros-konferansen 2013. Direktør TINE Distribusjon Christian A. E. Andersen

Røros-konferansen 2013. Direktør TINE Distribusjon Christian A. E. Andersen Røros-konferansen 2013 Direktør TINE Distribusjon Christian A. E. Andersen Hva skal jeg snakke om.. TINE en kompleks verdikjede i kontinuerlig endring Kort om TINE Distribusjon Hvorfor egendistribusjon?

Detaljer

Med selvbetjening når vi ut til kundene med nye muligheter som setter nye trender.. More Software Solutions AS

Med selvbetjening når vi ut til kundene med nye muligheter som setter nye trender.. More Software Solutions AS Med selvbetjening når vi ut til kundene med nye muligheter som setter nye trender.. More Software Solutions AS 80% av alle forretningsdokumenter er skjema (Gartner og PWC) I stedet for å spørre hva det

Detaljer

Fra 4P til kunde-, verdi- og merke- ledelse! Med fokus på relasjonsbygging. Kjetil Aukland Høyskolelektor, Faglig leder BI Kristiansand

Fra 4P til kunde-, verdi- og merke- ledelse! Med fokus på relasjonsbygging. Kjetil Aukland Høyskolelektor, Faglig leder BI Kristiansand Fra 4P til kunde-, verdi- og merke- ledelse! Med fokus på relasjonsbygging Kjetil Aukland Høyskolelektor, Faglig leder BI Kristiansand Kjetil Aukland Faglig leder BI Kristiansand PhD kandidat - Aalborg

Detaljer

for å lykkes med e-handel? WebOn - for din lønnsomhet

for å lykkes med e-handel? WebOn - for din lønnsomhet Hvorfor er måling viktig for å lykkes med e-handel? Bakgrunn Vestlandsforsking: Forsker / utvikler - 1999 WebOn: Rådgiver - 2007 Butikk Trafikk Hvorfor de kommer Hvem og hvor mange handler Hva handler

Detaljer

BRUKTBILKONFERANSEN 2015

BRUKTBILKONFERANSEN 2015 Så, etter en trygg landing av dansken, svensken og nordmannen er 1.000 kroners spørsmålet: Hva gjør vi med det? Hvordan lukker vi gapet? Hvordan forbereder vi oss på morgendagen? I praksis. I det daglige.

Detaljer

DET ER NÅ DET BEGYNNER

DET ER NÅ DET BEGYNNER 2016 DET ER NÅ DET BEGYNNER DIN BY PÅ NETT 2016 MyCity ønsker å være kanalen for nyheter om varer og tjenester for oss i Sandefjord. handelen kunne ha en stor fordel av som en fellessatsing mot sluttbrukerne.

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

10:15 Difi: - hva er elektronisk faktura - hvorfor elektronisk faktura - offentlige krav - EU krav - elektronisk handel

10:15 Difi: - hva er elektronisk faktura - hvorfor elektronisk faktura - offentlige krav - EU krav - elektronisk handel Agenda - elektronisk faktura og e-handel 10:00 Bodø kommune ønsker velkommen 10:15 Difi: - hva er elektronisk faktura - hvorfor elektronisk faktura - offentlige krav - EU krav - elektronisk handel 11:15

Detaljer

samarbeid Alltid i forkant Hovedkontor: 3. Industrivei Oslo

samarbeid Alltid i forkant Hovedkontor: 3. Industrivei Oslo RYKTE Foto: Terje Borud samarbeid Hovedkontor: 3. Industrivei 25 0668 Oslo Postadresse: Postboks 6441 Etterstad 0605 Oslo Telefon: 09300 Faks: 2232 9001 www.tollpost.no Alltid i forkant RYKTE Foto: Terje

Detaljer