MENNESKEVERD POLITISK PROGRAM TØNSBERG KRF I SENTRUM. Vedtatt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MENNESKEVERD POLITISK PROGRAM TØNSBERG KRF I SENTRUM. Vedtatt 09.04.2015"

Transkript

1 MENNESKEVERD I SENTRUM POLITISK PROGRAM TØNSBERG KRF Vedtatt

2 2 IDEOLOGI Kristelig Folkeparti bygger sin politikk på kristendemokratisk ideologi. Den har sitt utgangspunkt i ideen om et demokratisk samfunn preget av det kristne verdigrunnlag. Hovedelementene i en kristendemokratisk samfunnsforståelse er menneskeverdet, forvalteransvaret og nestekjærlighet. Vi ønsker et samfunn preget av mangfold, solidaritet, frihet under ansvar og respekt for enkeltmennesket. Mennesker søker også fellesskap gjennom frivillige organisasjoner, lag, foreninger, arbeidsfellesskap, bedrifter og forsamlinger. Fellesskapene bidrar til engasjement og utfører en uvurderlig samfunnsinnsats som ikke uten videre kan eller bør ivaretas av det offentlige. Sammen bidrar de til å bygge et velferdssamfunn, ikke bare en velferdsstat. Menneskets mest grunnleggende fellesskap er familien. Derfor legger vi særlig vekt på familiens og nærmiljøets betydning for menneskets vekst og utfoldelse. Den kristendemokratiske ideologien skiller seg fra sosialismens kollektive forståelse og liberalismens sterke vektlegging av individet alene. Mennesket er skapt til fellesskap med hverandre, samtidig som det er et selvstendig individ med uendelig verdi og ukrenkelige rettigheter. UTFORDRINGER I TØNSBERG Tønsberg fremstår som regionsenter i en større region. Byen er administrativt sentrum og fylkeshovedstad, men også sentrum for arbeidsmarkedet i sin del av fylket. Antall sysselsatte i privat og offentlig sektor er høyt. Dette bekrefter byens stilling som handelssenter og senter for privat og offentlig tjenesteyting. Tønsberg kommune er i sterk vekst. Dette krever at kommunen aktivt styrer utviklingen. Utfordringen i årene fremover blir å legge forholdene til rette, slik at menneskene som bor i kommunen vår opplever den som et godt sted å bo. Tønsberg kommune må ta på seg en aktiv rolle i forhold til det lokale næringsliv. Målet må være å utvikle rammebetingelser, som oppmuntrer til investeringer og gir flere arbeidsplasser i et allsidig og fremtidsrettet næringsliv. Industri og primærnæringer må sikres utviklingsmuligheter. Bomiljøene må få mulighet til å bygge opp trygge nærmiljøer rundt oppveksten til barn og unge. Samtidig må det gis muligheter til utfoldelse i barnehage, skole, organisasjonsliv og kulturvirksomhet.

3 Det bør legges til rette for at funksjonshemmede får et tilbud likeverdig med de funksjonsfriske. Eldre mennesker som trenger hjelp må få et tilbud som passer, enten det er i hjemmet eller i ny boenhet. KrF vil: - legge til rette for en stadig økende befolkningsvekst. - prioritere stimulering av bolig- og næring utvikling i sentrumsområdet. - legge forholdene til rette for et aktivt og levende bymiljø. - videreutvikle Tønsberg sin rolle som regionsenter for midtfylket. 3 BARN OG UNGE Barnehage - et sted å trives Kommunens barnehagetilbud skal være fleksibelt og tilpasset familienes behov. Barnehagen skal være et trygt og godt sted for små barn å være. Et sted der barn får utvikle seg gjennom lek, samspill og kreativ utfoldelse. Barnehagen skal samarbeide med foreldrene om barnets beste. Alle som ønsker det må få tilbud om barnehageplass. - dekke behovet for barnehageplasser i nærmiljøet - likestille private og offentlige barnehager - dekke vikarbehovet i barnehagene - sikre fleksible og varierte oppholdstider tilpasset familiens behov - innføre to barnehageopptak i året Skole - fokus på kunnskap og ferdigheter Skolens viktigste oppgave er læring. Vi vil styrke skolens fokus på kunnskap og grunnleggende ferdigheter. Dette er viktig for å gi barn og ungdom ballast for å mestre utfordringer i samfunnet og i sitt eget liv. Her er både kreativ utfoldelse og sosial, kulturell og etisk kompetanse viktige ingredienser. Skolen favner alle barn, og skal samtidig utfordre enkelteleven ut fra individuelle behov og forutsetninger. Foreldre må ha rett til å velge en annen skole for barna enn det som det offentlige tilbyr. Vi vil sikre retten til å starte friskoler basert på alternativ pedagogikk, Livssyn eller ideologi. Friskoler er et flott supplement til det offentlige. Vi vil Ikke åpne for friskoler basert på kommersiell drift. - tilføre offentlig skole ressurser i tråd med sentrale læreplaner - sikre tilpasset opplæring til hver enkelt elev, inkludert spesialundervisning for de med spesifikke lærervansker - sikre funksjonshemmede barn og unge en tilrettelagt hverdag i skolen - bånd mellom hjem og skole styrkes gjennom god kontakt med nærmiljøet - åpne for ulike typer lokale initiativ og forsøksordninger for å forbedre kvaliteten på skoletilbudet

4 4 - arbeide for større lærertetthet i skolen - styrke etterutdanning av lærere - sikre alle elever tilgang til informasjonsteknologi - fastholde nulltoleranse mot mobbing - legge til rette for elevdemokrati i skolen - skolehelsetjenesten må være tilgjengelig og ha tilstrekkelig kapasitet til elevene både i grunnskole og videregående skole - skoleveiene sikres ved utbygging av gang- og sykkelveier - sikre alle elever i kommunen skolebygg med god standard - opprettholde en ordning med kretsgrenser og ikke gjeninnføre fritt skolevalg - sikre retten til å etablere friskoler - sikre SFO god bemanning - åpne for samarbeid med nærmiljøet innenfor SFO Barnevern - trygg oppvekst Alle barn må sikres en trygg og god oppvekst. Det er behov for en bred satsing på forebyggende arbeid. Barnevernet må få nok ressurser til å hjelpe dem som trenger det. - arbeide for full kapasitetsdekning i barnevernet - styrke barnevernets forebyggende arbeid - arbeide for full fosterhjemsdekning i Tønsberg - arbeide for nødvendige ressurser til svangerskapskontroll/helsestasjon og barnehage/skole for å avdekke behov for hjelp på et tidlig stadium - styrke barnevernets kunnskap om barn og unge fra minoritetsgrupper Ungdomspolitikk - helhetlig oppvekstpolitikk Oppvekstpolitikk stiller store krav om samarbeid mellom foreldre, frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter. Et overordnet mål må være at all ungdom får likeverdige tilbud og muligheter for å utvikle seg. Ungdom må også selv kunne påvirke politiske vedtak. - opprettholde støtten til de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene - gi særskilt støtte til organisasjoner, klubber og velforeninger som ønsker å drive rusfritt ungdomsarbeid - sikre gode rammebetingelser for Kulturskolen - flere ungdomsklubber

5 5 HELSE- OG OMSORG Helsetjenester bedre alderdom Fremtidens eldreomsorg skal ha tjenester med kvalitet, innhold og kapasitet. Det må legges til rette for at eldre kan få dekket sine fysiske, psykiske, sosiale og åndelige/kulturelle behov. Det må satses på kvalifiserte ansatte, tilrettelagte aktivitetstilbud og møteplasser. De sykeste eldre må sikres sykehjemsplasser. - alle eldre må få tilbud om en boform som er tilpasset deres behov og medisinske tilstand - legge til rette for avlastningsplasser og dagsenter for eldre - at mennesker med demens, som har behov for å bo på tilrettelagte enheter skal få tilbud om dette - dekke behovet for legestillinger ved sykehjemmene i kommunen - arbeide for økt bemanning innenfor hjemmebasert omsorg - legge til rette for at ansatte i eldreomsorgen får mulighet til faglig utvikling - innføre oppdatert helse- og velferdsteknologi i hjemmetjenesten - gode opptreningstilbud etter sykdom - ingen skal oppleve underernæring - styrke ordningen med trygghetsalarmer - at private og frivillige aktører kan fungere som et supplement til en god offentlig eldreomsorg. - å utrede et prosjekt med demenslandsby i samarbeid med andre kommuner. Psykiatri - psykisk helse KrF ønsker at mennesker med psykiske lidelser får et meningsfylt liv i tråd med statlige opptrappingsplaner, der brukere og pårørende kan påvirke tiltakene. - tilrettelagt arbeid og meningsfylt fritid for brukere - bygging av egnede boliger og boliger med bemanning/ tilsyn - satse på kompetansehevende tiltak for ansatte Forebyggende arbeid - ta vare på livet Forebyggende arbeid må ikke bli nedprioritert. KrF ønsker å ta vare på det enkelte menneske ved å forebygge, og gi barn og unge muligheter til hjelp ved behov. Det er viktig i forebyggende arbeid at vi tilrettelegger for samarbeid mellom kommunen, spesialisttjenesten og frivillige organisasjoner. - arbeide for å styrke bemanning innen barnevern - skolehelsetjenesten må være tilgjengelig og ha tilstrekkelig kapasitet til

6 elevene både i grunnskole og videregående skole - heve kompetansen om adferdsproblemer i skole og helsetjeneste - heve kompetansen om alkohol- og rusmisbruk i skole og helsetjeneste - opprette kontaktperson for familier med barn med funksjonshemming - styrke brukerstyrt personlig assistanse (BPA) for funksjonshemmede - sikre familierådgivningen og ta vare på familien som ressurs - trygge barns nærmiljø og skape rusfrie soner i lek og idrett - sikre drift av Utekontakten - støtte opp om private tiltak for barn og unge 6 Ja til en rusfri livsstil - enhver har rett til å si nei KrF ønsker å sette fokus på en rusfri livsstil. Helseskadene ved høyt alkoholbruk er store. Vår alkoholpolitikk handler om forebygging, skape færre problemer og mindre misbruk. Vi vil ha færre hjem der barn gruer seg til helg og høytider. - opprettholde en rusmiddelpolitisk handlingsplan - vedta salgs- og skjenketider som begrenser tilgangen til alkohol på kvelds- og nattetid - gi salgsbevilling til dagligvarebutikker og skjenkebevilling til ordinære kaféer, barer og restauranter - ikke åpne for skjenkebevilling til andre typer handels- og servicevirksomheter, som f.eks bensinstasjoner, frisører, kiosker og lignende - ikke gi skjenkebevilling til ungdomsklubber, idrettsanlegg og lignende hvor barn og ungdom utgjør en viktig brukergruppe - jevnlig rapportere overtredelser av lov og forskrift til politisk behandling - å støtte «BRY DEG - kampanjen» Rusomsorgen - retten til et verdig og rusfritt liv KrF vil ha som målsetting å begrense tilgangen til rusmiljøene ved opplysningsog forebyggende arbeid. Lavterskeltilbud til tunge rusmisbrukere og til rettelegging for tilpasset behandling er en utfordring i Tønsberg. Det må legges til rette for frivillige organisasjoner innen rusomsorg, slik at kommunen og frivillige sammen kan være en ressurs og ha et konstruktivt samarbeide. - fokusere på tiltak som stimulerer til livsendring - støtte til ulike tiltak fra Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen og andre frivillige organisasjoner - sikre bolig for bostedsløse rusmisbrukere - egnede boliger med fokus på ettervern/ rehabilitering av rusmisbrukere

7 7 KULTUR Idretten i Tønsberg - aktivitet og trivsel Idrettslige aktiviteter fører til trivsel for mange mennesker i kommunen vår. Det er viktig at kommunen spiller på lag med idrettslagene for å legge forholdene til rette for breddeidrett. - lage en helhetlig idrettsplan - støtten til idretten må målrettes til aktiviteter mot barn og ungdom - videreføre kommunal støtte til Tønsberg Ishall og Tønsberg Svømmehall Kulturlivet - kreativ satsing Kristelig Folkeparti ønsker å stimulere et bredt kulturliv til kreativ satsing på oppsetninger og arrangementer. Kulturopplevelser inspirerer og forarger. Det gir mennesket viktige bidrag til å forstå seg selv og det samfunnet som omgir det. KrF mener kommunen fortsatt skal gi driftsstøtte til organisasjoner og utvikle ulike arenaer. Kultur for og med barn og unge prioriteres. - etablere kommunal kultursjef - samordne alle de ulike kulturarenaene i vårt næromåde - sikre drift av Kulturhuset Støperiet - styrke Kulturskolen for barn og unge - utvidet åpningstid ved biblioteket - aktører innen teater, dans og musikk sikres støtte til oppsetninger i egen regi - legge til rette for at barn og unge sikres kulturopplevelser gjennom ordningen med Den kulturelle skolesekken - legge til rette for at beboere på alders- og sykehjem skal få kulturopplevelser gjennom ordningen med Den kulturelle spaserstokken - nei til spilleautomater i kommunen - ta vare på viktige kulturminner i kommunen vår - sikre at Oseberghaugen får status på Unescos verdensarvliste - legge til rette for oppbevaring av nytt Osebergskip - sikre drift og utviklingsmuligheter for Slottsfjellsmuséet - opprustning av Slottsfjellet og anlegget med ringmur Kirken og andre trossamfunn - lokal verdiformidling Kommunen må opprettholde et godt forhold til kirken og andre trossamfunn som verdiformidler i lokalsamfunnet. Videre må kommunen være en viktig bidragsyter til vedlikehold av offentlige kirkebygg. Driftsstøtte til trossamfunn og kristne organisasjoner bør gis med tanke på aktiviteter for barn og unge.

8 8 - å fortsette samarbeidet mellom Den norske kirke og kommunen, der kirken selv må prioritere sine oppgaver - sikre Kirkelig Fellesråd gode økonomiske rammebetingelser - kommunen må bidra til et godt vedlikehold av kirkebygg og gravplasser - kristne trossamfunn og organisasjoner må sikres støtte til aktivitet overfor barn, unge og eldre - sikre utvidelsesmuligheter for kirke- og menighetsbygg ulike steder - nytt fremtidig menighetssenter på Sem MILJØVERN, SAMFERDSEL OG UTBYGGING Miljøvern - miljøbyen Tønsberg Forholdet mellom mennesker og natur skaper ofte konflikter som kan få konsekvenser for oss selv og for generasjoner som kommer etter oss. Det dreier seg om selve livsgrunnlaget. De verdier vi legger til grunn i miljøpolitikken må sette rammer for politikken på andre områder. - at CO2-nøytral oppvarming av bygninger foretrekkes - nye utbyggingsområder skal tilrettelegges for vannbåren varme og utnyttelse av fornybare energikilder - økt satsing på biobrensel til oppvarming - justere de kommunale avgiftene i takt med investeringsbehovet for vann og avløp basert på selvkost - videreføre ordningen med kildesortering av avfall og henting av grovavfall - sikre drikkevannet i offentlig eie - etablere ladestasjoner for EL-biler - sikre allmennheten tilgang til strandområder Samferdsel - lokale løsninger Tønsberg er en kommune med befolkningsvekst og økende belastning på veinettet. Dette medfører økt fokus på bruk av kollektivtrafikk og veivedlikehold. - kommunen skal være pådriver for regional veiløsning i Tønsbergdistriktet - sikre Nattbusstilbudet til omkringliggende kommuner - å etablere en ordning med bybusser - legge til rette for en samlokalisering av buss, taxi og jernbane - fjerne jernbanesløyfen - legge jernbanestasjonen i sentrum under bakken

9 - togspor legges i tunnel over til Nøtterøy og Stokke - Intercity tog til Vestfold med stopp i Tønsberg - omlegging av riksvei 303 i Hogsnesbakken - heve veistandarden på kommunale veier - ferdigstille gang- og sykkelveinettet - etablering av overbygde parkeringsanlegg for sykkel i sentrum. 9 Utbygging - styrt utvikling Tønsberg er i vekst. Hotellkapasiteten er økt betydelig, byen har fått nye arenaer for kultur og større kinoanlegg. Sammen med Kaldnes-utbyggingen og annen boligbygging har vi fått en revitalisert by. Det krever at kommunen aktivt styrer utviklingen, slik at infrastruktur og tjenesteproduksjon holder følge med veksten. - å legge til rette for en stadig økende befolkningsvekst - utvikle ny bydel på Stensarmen i samarbeid med lokale grunneiere - oppnå en viss geografisk spredning av boligfeltene i kommunen - ta vare på dyrket mark i valg av utbyggingsfelt - hindre etablering av kjøpesenter langs E-18 - hindre nedbygging av strandsonen - økt boligbygging krever utbygging av offentlige servicefunksjoner som lekeplasser, barnehager, skoler og eldresentra - kommunen skal legge forholdene til rette for studentboliger - kommunen skal legge forholdene til rette for rimelige boliger for alle - sikre kulturlandskapet rundt Slottsfjellet i forbindelse med nye prosjekter - oppruste åpne torg og byrom for å sikre et levende sentrum - bevare og oppruste grønne lunger i sentrale områder - begrense kjøpesenterarealet i øvre bykjerne ARBEIDS- OG NÆRINGSLIV Tønsberg er administrativt senter og handelssenter for en større region. Det er ønskelig at kommunen befester denne posisjonen. Det lokale næringsliv bør oppleve kommunen som en aktiv medspiller. Målet må være å utvikle rammebetingelser, som oppmuntrer til økte investeringer og gir flere arbeidsplasser. Samtidig må man sikre utviklingsmuligheter for industri og primærnæringer. - utvikle arenaer for samarbeid mellom kommunen og lokalt næringsliv - være behjelpelig ved nyetablering i næringslivet for å sikre et variert og godt tilbud på arbeidsmarkedet i kommunen - prioritere stimulering av bolig- og næringutvikling i sentrumsområdet for å

10 10 legge forholdene til rette for et aktivt og levende bymiljø - utvikle og tilrettelegge næringsarealer utenfor bykjernen under forutsetning av at hensynet til bomiljø, landbruk og friluftsinteresser blir ivaretatt - opprette nye næringsarealer i kommunen for håndverk, industri og kompetansekrevende virksomhet - å si nei til søndagsåpne butikker KOMMUNAL ADMINISTRASJON, TJENESTEYTING OG POLITISK LEDELSE Partiet vil åpne for nye tiltak som kan gi innbyggerne best og bredest mulig tilbud av kommunale tjenester. Ledelsen av kommunen sikres ved å slutte opp om tiltak som kan fremme lokaldemokratiet og øke valgdeltagelsen. - forenkling av skjemaveldet i kommunal sektor - sikre alle brukere av kommunale tjenester fastsatt saksbehandlingstid - løpende evaluering av kvaliteten på tjenestene i kommunen - gå inn for trivsels- og helsefremmende tiltak som kan være med på å redusere sykefraværet i kommunal sektor - nei til bonuslønn for alle kommunalt ansatte - hovedregelen skal være fast ansettelse i kommunen - legge til rette for heltid og fjerne uønsket deltid - innføre åremål for lederstillinger i kommunen - sette fokus på etikk i opplæring av ansatte og politikere KOMMUNENS ØKONOMI KrF ønsker å være et ansvarlig parti der vi tar hensyn til kommunens inntekter og utgifter. Dette gjøres for å opprettholde balanse i de kommunale budsjetter, og sikre kommunen forutsigbare økonomiske rammebetingelser. - opprettholde balanse mellom utgifts- og inntektsnivået i kommunen - nei til parkeringsavgift i sentrum etter kl 18 og søn- og helligdager - ikke konkurranseutsette sentrale velferdstjenester som pleie, omsorg og skole. Andre sektorer er bedre egnet for dette. - innfasing av samhandlingsreformen i samarbeid med andre kommuner - arbeide aktivt for en ny storkommune med Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme - åpne for grensejustering og folkeavstemming om Vear/Hogsnes/Bjelland

Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019

Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019 Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019 1. Verdigrunnlag Vårt mål er å skape et godt samfunn med god livskvalitet for hvert enkelt menneske. Vi vil fremme en politikk bygget på det kristne menneskesynet,

Detaljer

Program for Harstad KrF perioden 2016-2019.

Program for Harstad KrF perioden 2016-2019. Program for Harstad KrF perioden 2016-2019. VERDISYN Harstad KrF vil bygge sin politikk på den kristendemokratiske ideologi. Vårt verdigrunnlag er fra bibelen, den kristne kulturarven, grunnleggende menneskerettigheter

Detaljer

Tromsø - Byen med plass til alle

Tromsø - Byen med plass til alle Tromsø - Byen med plass til alle Tromsø Kristelig Folkepartis program 2015-2019 Kjære Tromsøværing! Tromsø skal være en by å leve, jobbe og studere i. Ingen skal se seg nødt til å flytte som følge av høye

Detaljer

Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix KOMMUNEPROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI 2015-2019

Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix KOMMUNEPROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI 2015-2019 Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix KOMMUNEPROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI 2015-2019 1 Kjære velger! Røyken er en god kommune å bo i for de fleste av oss, men mye kan bli bedre. Mange av fellesskapets virksomheter

Detaljer

Bystyreprogram. Sandefjord Venstre 2011-2015. Vedtatt 13. mai 2011. www.sandefjord.venstre.no

Bystyreprogram. Sandefjord Venstre 2011-2015. Vedtatt 13. mai 2011. www.sandefjord.venstre.no Bystyreprogram Sandefjord Venstre 2011-2015 Vedtatt 13. mai 2011 www.sandefjord.venstre.no Innhold: Den liberale byen... 2 Den moderne byen... 3 Byutvikling... 3 Kommunen... 4 Den kreative byen... 5 Næringsliv...

Detaljer

Program 2015-2019. Trondheim Senterparti TRONDHEIM KOMMUNE

Program 2015-2019. Trondheim Senterparti TRONDHEIM KOMMUNE Program 2015-2019 Trondheim Senterparti TRONDHEIM KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Mål for perioden 2015-2019... 1 Kommunal økonomi og forvaltning... 2 Skole, oppvekst og utdanning... 2 Skole...

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

Kommunevalgprogram. Tromsø Arbeiderparti

Kommunevalgprogram. Tromsø Arbeiderparti Kommunevalgprogram Tromsø Arbeiderparti 2015-2019 Et verdivalg for fremtidens Tromsø... 3 Oppvekst... 4 Skole og læring... 4 Grunnskole... 4 Nærskole og et trygt lokalsamfunn... 4 Skolefritidsordningen

Detaljer

Politisk program for Sør-Aurdal KrF 2011-2015

Politisk program for Sør-Aurdal KrF 2011-2015 1 Politisk program for Sør-Aurdal KrF 2011-2015 KrF s VERDIGRUNNLAG OG IDEOLOGI KrF er et verdiparti som bygger sin politikk på et kristent verdigrunnlag og en kristendemokratisk ideologi. Vårt verdigrunnlag

Detaljer

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Innhold 1. Den liberale kommunen 3 2. Den åpne kommunen 5 2.1. Åpenhet og tilgjengelighet 5 2.2. Bred medvirkning 5 3. Den ansvarlige kommunen 6 3.1. Sunn økonomisk

Detaljer

Fremtidens Nøtterøy. Med vennlig hilsen. Jon Sanness Andersen Ordførerkandidat Nøtterøy Arbeiderparti.

Fremtidens Nøtterøy. Med vennlig hilsen. Jon Sanness Andersen Ordførerkandidat Nøtterøy Arbeiderparti. Fremtidens Nøtterøy Nøtterøy er en flott kommune å bo i. Vi er glade i og stolte av kommunen vår, men mye kan bli bedre og vi mener det er på tide med et politisk skifte her på øya Nøtterøy er en stor

Detaljer

Kristiansund Sosialistisk Venstreparti sitt valgprogram for perioden 2015-2019 Frihet tillit fellesskap SV tar kampen for :

Kristiansund Sosialistisk Venstreparti sitt valgprogram for perioden 2015-2019 Frihet tillit fellesskap SV tar kampen for : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Kristiansund Sosialistisk Venstreparti sitt valgprogram for perioden 2015-2019

Detaljer

Valgprogram for. Trondheim KrF

Valgprogram for. Trondheim KrF Valgprogram for 2015-2019 Valgprogrammet for 2015-2019 Trondheim Kristelig Folkeparti er et kristendemokratisk og verdibasert parti. KrF ønsker å bygge sin politikk på et kristent og humanistisk verdigrunnlag

Detaljer

Det er særlig fem saker som er viktige for oss:

Det er særlig fem saker som er viktige for oss: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Programkomiteens forslag til program for Arbeiderpartiet, 2015-2019

Detaljer

Program 2011-2015 Kristelig Folkeparti Halden

Program 2011-2015 Kristelig Folkeparti Halden Program 2011-2015 Kristelig Folkeparti Halden KRISTELIG FOLKEPARTI bygger sin politikk på kristne verdier. Grunnleggende i denne sammenheng er det kristne synet på mennesket, nestekjærlighetstanken, forvalteransvaret

Detaljer

Arbeidsprogram 2015-2019. Haugesund SV

Arbeidsprogram 2015-2019. Haugesund SV Arbeidsprogram 2015-2019 Haugesund SV Vedtatt på årsmøte 09.02.2015. Revidert av styret 04.05.2015 Fortellingen om Haugesund som SV-kommune Gjennom dette programmet vil vi vise hvordan SV-kommunen vil

Detaljer

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by med kristne verdier Kristelig Folkeparti vil at Oslo skal være byen med det store hjertet varm, menneskelig og inkluderende.

Detaljer

PROGRAM SARPSBORG VENSTRE 2011 2015

PROGRAM SARPSBORG VENSTRE 2011 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 PROGRAM SARPSBORG VENSTRE 2011 2015 Sarpsborg en fremtidsrettet kommune. Sarpsborg kommune har et rikt mangfold på mennesker, ressurser og

Detaljer

Utfordringer. Senterpartiet vil at kommunen skal gjøre sitt beste for at frivillig innsats på ulike områder finner sted.

Utfordringer. Senterpartiet vil at kommunen skal gjøre sitt beste for at frivillig innsats på ulike områder finner sted. Utfordringer Sandnessamfunnet har hatt en sterk vedvarende vekst gjennom generasjoner. Samtidig gir Stortinget kommunene stadig nye oppgaver som bare delvis blir finansiert av staten. Sterk vekst gir behov

Detaljer

Sandefjord, kommunen vår - en inkluderende, demokratisk og levende kommune -

Sandefjord, kommunen vår - en inkluderende, demokratisk og levende kommune - Sandefjord, kommunen vår - en inkluderende, demokratisk og levende kommune - Lokalvalgprogram for Sandefjord SV 2015 2019 (Kommunesammenslåingen med virkning fra 01.01.2017 vil kunne medføre samordning

Detaljer

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON Varmere by bj Erik Lunde, førstekandidat Oddbjørg Minos, andrekandidat Foto: Marcel Lelienhof Politisk program Politisk regnskap Våre kandidater INFORMASJON En Varmere by INNHOLD I. POLITISK PROGRAM FOR

Detaljer

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Et liberalt Strand Venstre er Norges eldste parti og det eneste som bygger sin politikk på den liberale ideologien. Vi mener at det enkelte menneskets

Detaljer

Skedsmo KrFs program kommunestyreperioden 2015-2019

Skedsmo KrFs program kommunestyreperioden 2015-2019 Skedsmo KrFs program kommunestyreperioden 2015-2019 Verdigrunnlag Skedsmo KrF bygger sin politikk på den kristendemokratiske ideologi, slik det framkommer i det kristne nestekjærlighetsbudet, menneskeverdet

Detaljer

Program 2015-2019. åpenhet og tillit. Stavanger Arbeiderparti

Program 2015-2019. åpenhet og tillit. Stavanger Arbeiderparti Program 2015-2019 åpenhet og tillit Stavanger Arbeiderparti 2 INNHOLD Side 5: En framtid for Stavanger Side 6: Åpenhet og demokrati Side 8: Skole og barnehage Side 10: Helse, omsorg og velferd Program

Detaljer

Bergen Senterparti Bystyreprogram 2015-2019 Grønn by, levende bydeler, små forskjeller www.sp.no/bergen

Bergen Senterparti Bystyreprogram 2015-2019 Grønn by, levende bydeler, små forskjeller www.sp.no/bergen Bergen Senterparti Bystyreprogram 2015-2019 Grønn by, levende bydeler, små forskjeller www.sp.no/bergen Innhold GRUNNSYN... 3 NÆRINGSBYEN BERGEN...4 Hav- og kystnæringene...4 Energinæringene...5 Kultur-

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 VI TAR KAMPEN FOR OFFENTLIG VELFERD! Sosialisme i hverdagen Kommunen er fellesskapets løsning for å skape trygghet, velferd, frihet og rettferdighet. En god og moderne

Detaljer

Bærum KrF. Program. Bærum KrF s visjon er: Bærum KrF program for perioden 2015 2019. for. KrF grunnverdier

Bærum KrF. Program. Bærum KrF s visjon er: Bærum KrF program for perioden 2015 2019. for. KrF grunnverdier Program for Bærum KrF 2015 2019 KrF grunnverdier For øvrig vises til Krf s hovedprogram, www.krf.no Bærum KrF har i kommunestyreperioden 2011 2014 bl.a. bidratt til : skolen har et høyt faglig nivå og

Detaljer

Gjøvik KrF Politisk program 2015 2019

Gjøvik KrF Politisk program 2015 2019 Gjøvik KrF Politisk program 2015 2019 KrF vil være stemmen til de som trenger det mest, enten det er de minste, de eldre, eller sårbare grupper som trenger talspersoner. Menneskeverd i sentrum 1. KrF vil

Detaljer

BERGEN SENTERPARTI BYSTYREPROGRAM 2011-2015

BERGEN SENTERPARTI BYSTYREPROGRAM 2011-2015 BERGEN SENTERPARTI BYSTYREPROGRAM 2011-2015 Giftskyen 9. januar 2010 kl 1230 GRUNNSYN 3 NÆRINGSBYEN BERGEN 4 HAV OG KYSTNÆRINGENE 4 ENERGINÆRINGENE 4 KULTUR- OG OPPLEVELSESNÆRINGENE 5 LANDBRUK 5 OMSORGSBYEN

Detaljer

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Kommunevalgprogram for kommunestyreperioden 2015-2019 Kunnskapssøkende, kunnskapsrike og kunnskapsbaserte inn i framtida Fræna er en

Detaljer