MENNESKEVERD POLITISK PROGRAM TØNSBERG KRF I SENTRUM. Vedtatt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MENNESKEVERD POLITISK PROGRAM TØNSBERG KRF I SENTRUM. Vedtatt 09.04.2015"

Transkript

1 MENNESKEVERD I SENTRUM POLITISK PROGRAM TØNSBERG KRF Vedtatt

2 2 IDEOLOGI Kristelig Folkeparti bygger sin politikk på kristendemokratisk ideologi. Den har sitt utgangspunkt i ideen om et demokratisk samfunn preget av det kristne verdigrunnlag. Hovedelementene i en kristendemokratisk samfunnsforståelse er menneskeverdet, forvalteransvaret og nestekjærlighet. Vi ønsker et samfunn preget av mangfold, solidaritet, frihet under ansvar og respekt for enkeltmennesket. Mennesker søker også fellesskap gjennom frivillige organisasjoner, lag, foreninger, arbeidsfellesskap, bedrifter og forsamlinger. Fellesskapene bidrar til engasjement og utfører en uvurderlig samfunnsinnsats som ikke uten videre kan eller bør ivaretas av det offentlige. Sammen bidrar de til å bygge et velferdssamfunn, ikke bare en velferdsstat. Menneskets mest grunnleggende fellesskap er familien. Derfor legger vi særlig vekt på familiens og nærmiljøets betydning for menneskets vekst og utfoldelse. Den kristendemokratiske ideologien skiller seg fra sosialismens kollektive forståelse og liberalismens sterke vektlegging av individet alene. Mennesket er skapt til fellesskap med hverandre, samtidig som det er et selvstendig individ med uendelig verdi og ukrenkelige rettigheter. UTFORDRINGER I TØNSBERG Tønsberg fremstår som regionsenter i en større region. Byen er administrativt sentrum og fylkeshovedstad, men også sentrum for arbeidsmarkedet i sin del av fylket. Antall sysselsatte i privat og offentlig sektor er høyt. Dette bekrefter byens stilling som handelssenter og senter for privat og offentlig tjenesteyting. Tønsberg kommune er i sterk vekst. Dette krever at kommunen aktivt styrer utviklingen. Utfordringen i årene fremover blir å legge forholdene til rette, slik at menneskene som bor i kommunen vår opplever den som et godt sted å bo. Tønsberg kommune må ta på seg en aktiv rolle i forhold til det lokale næringsliv. Målet må være å utvikle rammebetingelser, som oppmuntrer til investeringer og gir flere arbeidsplasser i et allsidig og fremtidsrettet næringsliv. Industri og primærnæringer må sikres utviklingsmuligheter. Bomiljøene må få mulighet til å bygge opp trygge nærmiljøer rundt oppveksten til barn og unge. Samtidig må det gis muligheter til utfoldelse i barnehage, skole, organisasjonsliv og kulturvirksomhet.

3 Det bør legges til rette for at funksjonshemmede får et tilbud likeverdig med de funksjonsfriske. Eldre mennesker som trenger hjelp må få et tilbud som passer, enten det er i hjemmet eller i ny boenhet. KrF vil: - legge til rette for en stadig økende befolkningsvekst. - prioritere stimulering av bolig- og næring utvikling i sentrumsområdet. - legge forholdene til rette for et aktivt og levende bymiljø. - videreutvikle Tønsberg sin rolle som regionsenter for midtfylket. 3 BARN OG UNGE Barnehage - et sted å trives Kommunens barnehagetilbud skal være fleksibelt og tilpasset familienes behov. Barnehagen skal være et trygt og godt sted for små barn å være. Et sted der barn får utvikle seg gjennom lek, samspill og kreativ utfoldelse. Barnehagen skal samarbeide med foreldrene om barnets beste. Alle som ønsker det må få tilbud om barnehageplass. - dekke behovet for barnehageplasser i nærmiljøet - likestille private og offentlige barnehager - dekke vikarbehovet i barnehagene - sikre fleksible og varierte oppholdstider tilpasset familiens behov - innføre to barnehageopptak i året Skole - fokus på kunnskap og ferdigheter Skolens viktigste oppgave er læring. Vi vil styrke skolens fokus på kunnskap og grunnleggende ferdigheter. Dette er viktig for å gi barn og ungdom ballast for å mestre utfordringer i samfunnet og i sitt eget liv. Her er både kreativ utfoldelse og sosial, kulturell og etisk kompetanse viktige ingredienser. Skolen favner alle barn, og skal samtidig utfordre enkelteleven ut fra individuelle behov og forutsetninger. Foreldre må ha rett til å velge en annen skole for barna enn det som det offentlige tilbyr. Vi vil sikre retten til å starte friskoler basert på alternativ pedagogikk, Livssyn eller ideologi. Friskoler er et flott supplement til det offentlige. Vi vil Ikke åpne for friskoler basert på kommersiell drift. - tilføre offentlig skole ressurser i tråd med sentrale læreplaner - sikre tilpasset opplæring til hver enkelt elev, inkludert spesialundervisning for de med spesifikke lærervansker - sikre funksjonshemmede barn og unge en tilrettelagt hverdag i skolen - bånd mellom hjem og skole styrkes gjennom god kontakt med nærmiljøet - åpne for ulike typer lokale initiativ og forsøksordninger for å forbedre kvaliteten på skoletilbudet

4 4 - arbeide for større lærertetthet i skolen - styrke etterutdanning av lærere - sikre alle elever tilgang til informasjonsteknologi - fastholde nulltoleranse mot mobbing - legge til rette for elevdemokrati i skolen - skolehelsetjenesten må være tilgjengelig og ha tilstrekkelig kapasitet til elevene både i grunnskole og videregående skole - skoleveiene sikres ved utbygging av gang- og sykkelveier - sikre alle elever i kommunen skolebygg med god standard - opprettholde en ordning med kretsgrenser og ikke gjeninnføre fritt skolevalg - sikre retten til å etablere friskoler - sikre SFO god bemanning - åpne for samarbeid med nærmiljøet innenfor SFO Barnevern - trygg oppvekst Alle barn må sikres en trygg og god oppvekst. Det er behov for en bred satsing på forebyggende arbeid. Barnevernet må få nok ressurser til å hjelpe dem som trenger det. - arbeide for full kapasitetsdekning i barnevernet - styrke barnevernets forebyggende arbeid - arbeide for full fosterhjemsdekning i Tønsberg - arbeide for nødvendige ressurser til svangerskapskontroll/helsestasjon og barnehage/skole for å avdekke behov for hjelp på et tidlig stadium - styrke barnevernets kunnskap om barn og unge fra minoritetsgrupper Ungdomspolitikk - helhetlig oppvekstpolitikk Oppvekstpolitikk stiller store krav om samarbeid mellom foreldre, frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter. Et overordnet mål må være at all ungdom får likeverdige tilbud og muligheter for å utvikle seg. Ungdom må også selv kunne påvirke politiske vedtak. - opprettholde støtten til de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene - gi særskilt støtte til organisasjoner, klubber og velforeninger som ønsker å drive rusfritt ungdomsarbeid - sikre gode rammebetingelser for Kulturskolen - flere ungdomsklubber

5 5 HELSE- OG OMSORG Helsetjenester bedre alderdom Fremtidens eldreomsorg skal ha tjenester med kvalitet, innhold og kapasitet. Det må legges til rette for at eldre kan få dekket sine fysiske, psykiske, sosiale og åndelige/kulturelle behov. Det må satses på kvalifiserte ansatte, tilrettelagte aktivitetstilbud og møteplasser. De sykeste eldre må sikres sykehjemsplasser. - alle eldre må få tilbud om en boform som er tilpasset deres behov og medisinske tilstand - legge til rette for avlastningsplasser og dagsenter for eldre - at mennesker med demens, som har behov for å bo på tilrettelagte enheter skal få tilbud om dette - dekke behovet for legestillinger ved sykehjemmene i kommunen - arbeide for økt bemanning innenfor hjemmebasert omsorg - legge til rette for at ansatte i eldreomsorgen får mulighet til faglig utvikling - innføre oppdatert helse- og velferdsteknologi i hjemmetjenesten - gode opptreningstilbud etter sykdom - ingen skal oppleve underernæring - styrke ordningen med trygghetsalarmer - at private og frivillige aktører kan fungere som et supplement til en god offentlig eldreomsorg. - å utrede et prosjekt med demenslandsby i samarbeid med andre kommuner. Psykiatri - psykisk helse KrF ønsker at mennesker med psykiske lidelser får et meningsfylt liv i tråd med statlige opptrappingsplaner, der brukere og pårørende kan påvirke tiltakene. - tilrettelagt arbeid og meningsfylt fritid for brukere - bygging av egnede boliger og boliger med bemanning/ tilsyn - satse på kompetansehevende tiltak for ansatte Forebyggende arbeid - ta vare på livet Forebyggende arbeid må ikke bli nedprioritert. KrF ønsker å ta vare på det enkelte menneske ved å forebygge, og gi barn og unge muligheter til hjelp ved behov. Det er viktig i forebyggende arbeid at vi tilrettelegger for samarbeid mellom kommunen, spesialisttjenesten og frivillige organisasjoner. - arbeide for å styrke bemanning innen barnevern - skolehelsetjenesten må være tilgjengelig og ha tilstrekkelig kapasitet til

6 elevene både i grunnskole og videregående skole - heve kompetansen om adferdsproblemer i skole og helsetjeneste - heve kompetansen om alkohol- og rusmisbruk i skole og helsetjeneste - opprette kontaktperson for familier med barn med funksjonshemming - styrke brukerstyrt personlig assistanse (BPA) for funksjonshemmede - sikre familierådgivningen og ta vare på familien som ressurs - trygge barns nærmiljø og skape rusfrie soner i lek og idrett - sikre drift av Utekontakten - støtte opp om private tiltak for barn og unge 6 Ja til en rusfri livsstil - enhver har rett til å si nei KrF ønsker å sette fokus på en rusfri livsstil. Helseskadene ved høyt alkoholbruk er store. Vår alkoholpolitikk handler om forebygging, skape færre problemer og mindre misbruk. Vi vil ha færre hjem der barn gruer seg til helg og høytider. - opprettholde en rusmiddelpolitisk handlingsplan - vedta salgs- og skjenketider som begrenser tilgangen til alkohol på kvelds- og nattetid - gi salgsbevilling til dagligvarebutikker og skjenkebevilling til ordinære kaféer, barer og restauranter - ikke åpne for skjenkebevilling til andre typer handels- og servicevirksomheter, som f.eks bensinstasjoner, frisører, kiosker og lignende - ikke gi skjenkebevilling til ungdomsklubber, idrettsanlegg og lignende hvor barn og ungdom utgjør en viktig brukergruppe - jevnlig rapportere overtredelser av lov og forskrift til politisk behandling - å støtte «BRY DEG - kampanjen» Rusomsorgen - retten til et verdig og rusfritt liv KrF vil ha som målsetting å begrense tilgangen til rusmiljøene ved opplysningsog forebyggende arbeid. Lavterskeltilbud til tunge rusmisbrukere og til rettelegging for tilpasset behandling er en utfordring i Tønsberg. Det må legges til rette for frivillige organisasjoner innen rusomsorg, slik at kommunen og frivillige sammen kan være en ressurs og ha et konstruktivt samarbeide. - fokusere på tiltak som stimulerer til livsendring - støtte til ulike tiltak fra Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen og andre frivillige organisasjoner - sikre bolig for bostedsløse rusmisbrukere - egnede boliger med fokus på ettervern/ rehabilitering av rusmisbrukere

7 7 KULTUR Idretten i Tønsberg - aktivitet og trivsel Idrettslige aktiviteter fører til trivsel for mange mennesker i kommunen vår. Det er viktig at kommunen spiller på lag med idrettslagene for å legge forholdene til rette for breddeidrett. - lage en helhetlig idrettsplan - støtten til idretten må målrettes til aktiviteter mot barn og ungdom - videreføre kommunal støtte til Tønsberg Ishall og Tønsberg Svømmehall Kulturlivet - kreativ satsing Kristelig Folkeparti ønsker å stimulere et bredt kulturliv til kreativ satsing på oppsetninger og arrangementer. Kulturopplevelser inspirerer og forarger. Det gir mennesket viktige bidrag til å forstå seg selv og det samfunnet som omgir det. KrF mener kommunen fortsatt skal gi driftsstøtte til organisasjoner og utvikle ulike arenaer. Kultur for og med barn og unge prioriteres. - etablere kommunal kultursjef - samordne alle de ulike kulturarenaene i vårt næromåde - sikre drift av Kulturhuset Støperiet - styrke Kulturskolen for barn og unge - utvidet åpningstid ved biblioteket - aktører innen teater, dans og musikk sikres støtte til oppsetninger i egen regi - legge til rette for at barn og unge sikres kulturopplevelser gjennom ordningen med Den kulturelle skolesekken - legge til rette for at beboere på alders- og sykehjem skal få kulturopplevelser gjennom ordningen med Den kulturelle spaserstokken - nei til spilleautomater i kommunen - ta vare på viktige kulturminner i kommunen vår - sikre at Oseberghaugen får status på Unescos verdensarvliste - legge til rette for oppbevaring av nytt Osebergskip - sikre drift og utviklingsmuligheter for Slottsfjellsmuséet - opprustning av Slottsfjellet og anlegget med ringmur Kirken og andre trossamfunn - lokal verdiformidling Kommunen må opprettholde et godt forhold til kirken og andre trossamfunn som verdiformidler i lokalsamfunnet. Videre må kommunen være en viktig bidragsyter til vedlikehold av offentlige kirkebygg. Driftsstøtte til trossamfunn og kristne organisasjoner bør gis med tanke på aktiviteter for barn og unge.

8 8 - å fortsette samarbeidet mellom Den norske kirke og kommunen, der kirken selv må prioritere sine oppgaver - sikre Kirkelig Fellesråd gode økonomiske rammebetingelser - kommunen må bidra til et godt vedlikehold av kirkebygg og gravplasser - kristne trossamfunn og organisasjoner må sikres støtte til aktivitet overfor barn, unge og eldre - sikre utvidelsesmuligheter for kirke- og menighetsbygg ulike steder - nytt fremtidig menighetssenter på Sem MILJØVERN, SAMFERDSEL OG UTBYGGING Miljøvern - miljøbyen Tønsberg Forholdet mellom mennesker og natur skaper ofte konflikter som kan få konsekvenser for oss selv og for generasjoner som kommer etter oss. Det dreier seg om selve livsgrunnlaget. De verdier vi legger til grunn i miljøpolitikken må sette rammer for politikken på andre områder. - at CO2-nøytral oppvarming av bygninger foretrekkes - nye utbyggingsområder skal tilrettelegges for vannbåren varme og utnyttelse av fornybare energikilder - økt satsing på biobrensel til oppvarming - justere de kommunale avgiftene i takt med investeringsbehovet for vann og avløp basert på selvkost - videreføre ordningen med kildesortering av avfall og henting av grovavfall - sikre drikkevannet i offentlig eie - etablere ladestasjoner for EL-biler - sikre allmennheten tilgang til strandområder Samferdsel - lokale løsninger Tønsberg er en kommune med befolkningsvekst og økende belastning på veinettet. Dette medfører økt fokus på bruk av kollektivtrafikk og veivedlikehold. - kommunen skal være pådriver for regional veiløsning i Tønsbergdistriktet - sikre Nattbusstilbudet til omkringliggende kommuner - å etablere en ordning med bybusser - legge til rette for en samlokalisering av buss, taxi og jernbane - fjerne jernbanesløyfen - legge jernbanestasjonen i sentrum under bakken

9 - togspor legges i tunnel over til Nøtterøy og Stokke - Intercity tog til Vestfold med stopp i Tønsberg - omlegging av riksvei 303 i Hogsnesbakken - heve veistandarden på kommunale veier - ferdigstille gang- og sykkelveinettet - etablering av overbygde parkeringsanlegg for sykkel i sentrum. 9 Utbygging - styrt utvikling Tønsberg er i vekst. Hotellkapasiteten er økt betydelig, byen har fått nye arenaer for kultur og større kinoanlegg. Sammen med Kaldnes-utbyggingen og annen boligbygging har vi fått en revitalisert by. Det krever at kommunen aktivt styrer utviklingen, slik at infrastruktur og tjenesteproduksjon holder følge med veksten. - å legge til rette for en stadig økende befolkningsvekst - utvikle ny bydel på Stensarmen i samarbeid med lokale grunneiere - oppnå en viss geografisk spredning av boligfeltene i kommunen - ta vare på dyrket mark i valg av utbyggingsfelt - hindre etablering av kjøpesenter langs E-18 - hindre nedbygging av strandsonen - økt boligbygging krever utbygging av offentlige servicefunksjoner som lekeplasser, barnehager, skoler og eldresentra - kommunen skal legge forholdene til rette for studentboliger - kommunen skal legge forholdene til rette for rimelige boliger for alle - sikre kulturlandskapet rundt Slottsfjellet i forbindelse med nye prosjekter - oppruste åpne torg og byrom for å sikre et levende sentrum - bevare og oppruste grønne lunger i sentrale områder - begrense kjøpesenterarealet i øvre bykjerne ARBEIDS- OG NÆRINGSLIV Tønsberg er administrativt senter og handelssenter for en større region. Det er ønskelig at kommunen befester denne posisjonen. Det lokale næringsliv bør oppleve kommunen som en aktiv medspiller. Målet må være å utvikle rammebetingelser, som oppmuntrer til økte investeringer og gir flere arbeidsplasser. Samtidig må man sikre utviklingsmuligheter for industri og primærnæringer. - utvikle arenaer for samarbeid mellom kommunen og lokalt næringsliv - være behjelpelig ved nyetablering i næringslivet for å sikre et variert og godt tilbud på arbeidsmarkedet i kommunen - prioritere stimulering av bolig- og næringutvikling i sentrumsområdet for å

10 10 legge forholdene til rette for et aktivt og levende bymiljø - utvikle og tilrettelegge næringsarealer utenfor bykjernen under forutsetning av at hensynet til bomiljø, landbruk og friluftsinteresser blir ivaretatt - opprette nye næringsarealer i kommunen for håndverk, industri og kompetansekrevende virksomhet - å si nei til søndagsåpne butikker KOMMUNAL ADMINISTRASJON, TJENESTEYTING OG POLITISK LEDELSE Partiet vil åpne for nye tiltak som kan gi innbyggerne best og bredest mulig tilbud av kommunale tjenester. Ledelsen av kommunen sikres ved å slutte opp om tiltak som kan fremme lokaldemokratiet og øke valgdeltagelsen. - forenkling av skjemaveldet i kommunal sektor - sikre alle brukere av kommunale tjenester fastsatt saksbehandlingstid - løpende evaluering av kvaliteten på tjenestene i kommunen - gå inn for trivsels- og helsefremmende tiltak som kan være med på å redusere sykefraværet i kommunal sektor - nei til bonuslønn for alle kommunalt ansatte - hovedregelen skal være fast ansettelse i kommunen - legge til rette for heltid og fjerne uønsket deltid - innføre åremål for lederstillinger i kommunen - sette fokus på etikk i opplæring av ansatte og politikere KOMMUNENS ØKONOMI KrF ønsker å være et ansvarlig parti der vi tar hensyn til kommunens inntekter og utgifter. Dette gjøres for å opprettholde balanse i de kommunale budsjetter, og sikre kommunen forutsigbare økonomiske rammebetingelser. - opprettholde balanse mellom utgifts- og inntektsnivået i kommunen - nei til parkeringsavgift i sentrum etter kl 18 og søn- og helligdager - ikke konkurranseutsette sentrale velferdstjenester som pleie, omsorg og skole. Andre sektorer er bedre egnet for dette. - innfasing av samhandlingsreformen i samarbeid med andre kommuner - arbeide aktivt for en ny storkommune med Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme - åpne for grensejustering og folkeavstemming om Vear/Hogsnes/Bjelland

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid Folkemøte 24.november Sammenstilling av gruppearbeid 1. Drømmekommune Gode eldre, helse- og oppvekstsvilkår Idretts - og kulturtilbud, gode møtearenaer Tilrettelagt for godt næringsliv Barnehage, skole

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

Frihet uten egoisme. Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre

Frihet uten egoisme. Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre Frihet uten egoisme Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre Til velgerne! Venstres program vil vise Venstres grunntenkning om å sette Mennesket i sentrum Vi vil i denne folderen få presentere hva vi står

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011 Samarbeidsplattform for det nye Sentrum-venstre samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - Lerkendal-erklæringen 2011 - - - - - - - - - - DET NYE SENTRUM-VENSTRESAMARBEIDET Arbeiderpartiet, Sosialistisk

Detaljer

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med!

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med! Partiprogram Færder Arbeiderparti 2017-2019 Alle skal med! Barnehage, skole og oppvekst Barn og unge er Færders fremtid. Vi vil sørge for at alle får trygge og gode oppvekstsvilkår i vår nye kommune. Mangfold

Detaljer

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder Innledning. Kristelig folkeparti bygger sin politikk på det kristne menneskesynet, nestekjærlighetsbudet, forvalteransvaret og vår felles kulturarv. Vi vil være med å bygge et samfunn der enkeltmennesket

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Program kommunevalg Rakkestad

Program kommunevalg Rakkestad d a t s ar kke Program kommunevalg 2015-2019 Rakkestad Vår visjon Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre Valgprogram 2011 Flekkefjord Venstre Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke

Detaljer

Frihet Likhet Solidaritet

Frihet Likhet Solidaritet Frihet Likhet Solidaritet Frihet fra fattigdom, likhet i rettigheter og i muligheter, solidaritet mellom de som har og de som ikke har, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lier Arbeiderparti Kommunevalgprogram

Detaljer

Program for Ringerike Høyre 2015-2019

Program for Ringerike Høyre 2015-2019 Program for Ringerike Høyre 2015-2019 Ringerike utvikling og vekst - med Høyre Høyre vil, sammen med, deg skape et godt bo- og oppvekstmiljø og et godt sted å leve for barn, unge og eldre. Høyre vil, sammen

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

PROGRAM Klepp Arbeiderparti

PROGRAM Klepp Arbeiderparti PROGRAM 2015-2019 Klepp Arbeiderparti GODE KLEPPSBU Frihet, solidaritet, likeverd og samhold er grunnverdier i Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet sin politikk er basert på å skape verdier, og å dele dem

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2010-2021 Forslag dat. 19.04.2010 Visjon: Klæbu en kommune i forkant Hovedmål: Klæbu skal være: - en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid - en aktiv næringskommune

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Sørum Kristelig Folkepartis valgprogram for kommunestyreperioden 2007-2011.

Sørum Kristelig Folkepartis valgprogram for kommunestyreperioden 2007-2011. Sørum Kristelig Folkepartis valgprogram for kommunestyreperioden 2007-2011. 1.0. KRFs VERDIGRUNNLAG OG IDEOLOGISKE PLATTFORM Med KrFs verdigrunnlag som rettesnor, ønsker vi i Sørum KrF å utvikle Sørum

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Lokalvalgsprogram 2015-19 Vegårshei FrP LOKALVALG PROGRAM 2015-2019 FOR VEGÅRSHEI FRP Fremskrittspartiet bygger på Norges grunnlov, norsk kulturarv, tradisjon og vestlig

Detaljer

Partiprogram Songdalen Høyre

Partiprogram Songdalen Høyre Partiprogram Songdalen Høyre 2015-2019 Songdalen Songdalen Høyre Høyre i Songdalen vil føre en fremtidsrettet politikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag. Songdalen Høyre vil jobbe for at du som innbygger,

Detaljer

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 De viktigste sakene for Hå Arbeiderparti fremover vil være: Sikre at det er nok kommunale boliger og tomter At alle tilsette blir tilbudt hele faste stillinger

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn og en kaldere klode

Ta kampen for et varmt samfunn og en kaldere klode Ta kampen for et varmt samfunn og en kaldere klode OPPVEKSTPARTIET SV Bodø kommune hadde en målsetting om å være Norges beste oppvekstkommune. Høyre, FrP, V, KrF og Sp forlot målsettingen. Vi i Bodø SV

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti

Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti KOMMUNEVALG I INDERØY 2011 Fra 01.10.2012 er kommunene Inderøy og Mosvik sammenslått til en ny kommune: Inderøy Kommune med kommunenummer 1756. Dette gir

Detaljer

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI Vestfold Arbeiderparti - Fylkestingsprogram 2015-2019 Vestfold Arbeiderparti vil gå i spissen for å skape et nytt Vestfold med egen, bærekraftig vekst

Detaljer

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Program 2015 2019 Høyres ideologi går ut på å ta vare på de konservative løsningene og grunnverdiene, samtidig som vi tilrettelegger politikken etter hvert som samfunnet

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013

Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013 Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013 1. Innledning Alle mennesker har behov for å gi uttrykk for følelser, tanker og fantasi gjennom kunstneriske og kulturelle

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden Program for kommunestyreperioden 2011-2015 Meldal Siste 4 år Nytt næringssenter Løkken Verk Ny barnehage Løkken Verk Ny felles grunnskole for hele bygda Ny demensavdeling ved Meldal Helsetun Ny stilling

Detaljer

ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden

ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden 2015-2019 Arbeiderpartiet er et sosialdemokratisk parti, og vi bygger vår politikk på grunnverdiene frihet, likhet og solidaritet. Arbeiderpartiet

Detaljer

Vestby Senterparti 2015-2019

Vestby Senterparti 2015-2019 Vestby Senterparti 2015-2019 Våre hovedsaker er: Vestby lokalsamfunnenes kommune Våre lokalsamfunn skal få utvikle seg basert på egne premisser og særtrekk. Kommunens skal være en aktiv deltaker i lokalsamfunnsutviklingen.

Detaljer

Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019

Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019 Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019 Hole Arbeiderparti Partiprogram 2015 2019 Hole Arbeiderparti vil i denne perioden arbeide målrettet med følgende mål: Sikre at barnehage, skole og SFO opprettholder

Detaljer

HJERTESAKER. Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn

HJERTESAKER. Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn HJERTESAKER Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn At viktige samfunnsoppgaver som utdanning, helse og omsorg skal løses i fellesskap.

Detaljer

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold!

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold! PROGRAM 2015 2019 Grønne Lier med innhold! Lier vil bli en bedre kommune å bo i med et sterkere Senterparti. Innbyggerne og det lokale næringsliv står i sentrum for partiets aktiviteter. Lier Senterparti

Detaljer

Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 -

Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 - Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 - Jeg er ordførerkandidat for Sør-Fron Arbeiderparti. Det året jeg fyller 48 år skal jeg bruke til å vinne tilbake

Detaljer

Rennesøy Arbeiderparti

Rennesøy Arbeiderparti Rennesøy Arbeiderparti Program 2011-2015 Program for Rennesøy Arbeiderparti 2011 2015 INNHOLD : Våre viktigste saker 2011-15 side 2 Vi vil gjøre Rennesøy bedre 2 En trygg oppvekst 3 Skole - kunnskap for

Detaljer

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Alle har et medansvar for å skape gode lokalsamfunn gjennom arbeidsliv, kultur, organisasjonsliv og det sosiale fellesskapet. Senterpartiets ideologi bygger

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Bærum KrF. Program. Bærum KrF s visjon er: Bærum KrF program for perioden 2015 2019. for. KrF grunnverdier

Bærum KrF. Program. Bærum KrF s visjon er: Bærum KrF program for perioden 2015 2019. for. KrF grunnverdier Program for Bærum KrF 2015 2019 KrF grunnverdier For øvrig vises til Krf s hovedprogram, www.krf.no Bærum KrF har i kommunestyreperioden 2011 2014 bl.a. bidratt til : skolen har et høyt faglig nivå og

Detaljer

Gjerdrum Senterparti

Gjerdrum Senterparti Gjerdrum Senterparti Trygt framover Kommunevalget 2015 I Gjerdrum senterparti mener vi at et demokratisk lokalsamfunn sikres på en god måte med dagens kommunestruktur. en sammenslått kommune vil gi større

Detaljer

Valgprogram for Molde Venstre

Valgprogram for Molde Venstre Folk først! Mennesker er viktigere enn systemer! Samfunnet utvikles gjennom å satse på menneskene. Derfor setter Venstre folk først! Valgprogram for Molde Venstre 2011-2015 Vårt program for perioden 2011-2015

Detaljer

Ulike mennesker. Like muligheter.

Ulike mennesker. Like muligheter. Nord-Odal SVs program for perioden 2008-2011 Ulike mennesker. Like muligheter. Skal mennesker trives og ha det bra, trenger vi andre verdimål enn bare kroner og øre! 1 Ulike mennesker. Like muligheter.

Detaljer

Venstre gjør Gjesdal grønnere.

Venstre gjør Gjesdal grønnere. Gjesdal Venstre Venstre gjør Gjesdal grønnere. Om 30 år kan hun være en av verdens fremste klimaforskere......om hun får noen av verdens beste lærere Politikk handler om å prioritere, og Venstre prioriterer

Detaljer

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Definisjon Psykisk helse er evne til å mestre tanker, følelser, sosiale relasjoner for å kunne fungere i hverdagen. Alle

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV.

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV. TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER Bydelsprogram 2015-2019 Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV Grorud SV Ta kampen for et varmt samfunn GRORUD SOM MILJØBY Grorud bydel vil i

Detaljer

Politisk program for Sør-Aurdal KrF 2015-2019

Politisk program for Sør-Aurdal KrF 2015-2019 Politisk program for Sør-Aurdal KrF 2015-2019 KrF s VERDIGRUNNLAG OG IDEOLOGI KrF er et verdiparti som bygger sin politikk på et kristent verdigrunnlag og en kristendemokratisk ideologi. Vårt verdigrunnlag

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Våre 5 toppkandidater

Våre 5 toppkandidater Alle skal med! L O K A L T F O K U S : Økonomi Næringsliv Oppvekst Samferdsel og tekniske tjenester Kultur Program Sørreisa Arbeiderparti 2011-2015 Våre 5 toppkandidater 1. Paul Dahlø 2. May-Tove Grytnes

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

Politisk program for Sør-Aurdal KrF 2011-2015

Politisk program for Sør-Aurdal KrF 2011-2015 1 Politisk program for Sør-Aurdal KrF 2011-2015 KrF s VERDIGRUNNLAG OG IDEOLOGI KrF er et verdiparti som bygger sin politikk på et kristent verdigrunnlag og en kristendemokratisk ideologi. Vårt verdigrunnlag

Detaljer

SENTERPARTIET I sandnes

SENTERPARTIET I sandnes SENTERPARTIET i Sandnes Program 2011 Vi vil gjøre en god jobb for innbyggerne i Sandnes kommune. STEM PÅ SENTERPARTIET! Ordførerkandidat ved kommunevalget i Sandnes 2011 Martin S. Håland Alder: 61 år Sivil

Detaljer

HOLMESTRAND ARBEIDERPARTI PARTIPROGRAM FOR PERIODEN 2015 2019

HOLMESTRAND ARBEIDERPARTI PARTIPROGRAM FOR PERIODEN 2015 2019 HOLMESTRAND ARBEIDERPARTI PARTIPROGRAM FOR PERIODEN 2015 2019 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Oppvekst og utdanning... 2 Holmestrand Arbeiderparti vil... 3 Helse og omsorg... 3 Holmestrand Arbeiderparti

Detaljer

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Kvalitetsdokument for SFO Formålet med kvalitetsdokumentet Opplæringsloven 13-7 pålegger alle kommuner å ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid

Detaljer

Borgerlig samarbeidsplattform i Råde

Borgerlig samarbeidsplattform i Råde Borgerlig samarbeidsplattform i Råde 2011 2015 Høyre Fremskrittspartiet - Venstre Råde, 20-10- 2011 René Rafshol Frederikke Stensrød Christian Holstad Lilleng 1 Innledning "Råde kommune skal sette åpenhet,

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging

Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging Gruppe 3: Sekretær: Torill Myklebust 12/1742-88 140 OPPGAVE 1: Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging

Detaljer

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE!

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE! Kommunevalgprogram i Trondheim 2015 2019 Kjære velger Hvilken by vil du at Trondheim skal være? Stemmer du Pensjonistpartiet ved dette valget, gir du et klart svar. Trondheim skal være en variert kommune,

Detaljer

PROGRAM FOR PERIODEN 2011 2015. STEM SENTERPARTIET DA STEMMER DU FOR:

PROGRAM FOR PERIODEN 2011 2015. STEM SENTERPARTIET DA STEMMER DU FOR: SIRDAL SENTERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2011 2015. STEM SENTERPARTIET DA STEMMER DU FOR: Fornøyde innbyggere som har trygghet i alle livets faser Boligtilbud for alle og forventning om økning av folketallet

Detaljer

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune 2018-2021 UTKAST Innhold 1. Innledning 2. Status ungdomssatsing 3. Visjon og mål 3.1. Visjon 3.2. Formålet med ungdomsstrategien 3.3. Hovedmål 4.

Detaljer

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre.

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre. Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold Er ditt parti fornøyd med standarden på biblioteket i deres kommune? Ønsker ditt parti å satse

Detaljer

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Senterpartiet ønsker: - en aktiv og synlig kommune - en myldrende kulturkommune - god skole både i trivsel og læring - god helse- og omsorgstjeneste i hele livsløpet

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

Kåfjord Arbeiderparti

Kåfjord Arbeiderparti Kåfjord Arbeiderparti Program 2015 2019 Kjære velger i Kåfjord! Vi har nå en regjering utgått fra Høyre og FRP, og distriktene merker bortfall av arbeidsplasser og statlige virkemidler. Kåfjord AP vil

Detaljer

Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019

Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019 Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019 Sterke fellesskap og solidaritet med hverandre skaper et godt lokalsamfunn. Det omfatter både rettigheter og plikter. Grunnleggende verdier like muligheter Arbeiderpartiet

Detaljer

Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene

Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene Innspill om fremtidens kommune og kommunereformen Innledning I arbeidet med kommunereformen har det vært et ønske fra kommunens politikere å legge til

Detaljer

Partiprogram Nedre Eiker Venstre

Partiprogram Nedre Eiker Venstre Partiprogram Nedre Eiker Venstre Kommunevalget 2011 Folk først Venstre er Norges liberale parti. Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin

Detaljer

Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016

Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016 Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016 Kommunen som planmyndighet rolle og ansvar med fokus på samfunssdelen kobling til økonomiplan og budsjett v/aslaug Dæhlen, rådmann

Detaljer

Gruppeoppgave 5 dag 2

Gruppeoppgave 5 dag 2 Gruppeoppgave 5 dag 2 Fra forhandlingsutvalget 4. des ble følgende setninger notert ( ikke bearbeidet): Betre nærings- og samfunnsutvikling. Betre soliditet/større øk handlingsrom. Betre og likeverdige

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

Frosta Venstre[...] Valgprogram 2015-2019. [..]

Frosta Venstre[...] Valgprogram 2015-2019. [..] Frosta Venstre[...] Valgprogram 2015-2019. [..] Frosta Venstre - Folk Først. [..] Det er ingen tvil om at vi står overfor store utfordringer i kommende 4 års periode. Da er det viktig å ikke glemme at

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016

Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016 Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016 1 Bakgrunn for Kvalitet og utviklingsplanen Mathopen SFO sin kvalitets og utviklingsplan har bakgrunn i Bergen kommunes håndbok og vedtekter revidert

Detaljer

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013 Utkast til program Tromsø SV 2011-2013 Programkomiteen Pål Julius Skogholt, leiar Gunhild Johansen Ingrid Kielland Ida Killie Kristian Mørkved Det er ingen dissensar i utkastet Hovudtema Kommunevalgkampen

Detaljer

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE Fra: Sylvi Sande[sylvi.sande@ibestad.kommune.no] Mottatt: 03.11.2009 16:52:49 Til: Postmottak Fylkesmannen Tittel: VS: Sjumilssteget Fra: Sylvi Sande Sendt: 3. november 2009 16:49 Til: 'gha@fmtr.no' Emne:

Detaljer

Kommuneprogram. Alle skal med. Øksnes Arbeiderparti. for Øksnes Arbeiderparti 2011 2015

Kommuneprogram. Alle skal med. Øksnes Arbeiderparti. for Øksnes Arbeiderparti 2011 2015 Kommuneprogram for Øksnes Arbeiderparti 2011 2015 Øksnes Arbeiderparti Alle skal med Innhold En trygg oppvekst Skole Kunnskap for alle Helse og omsorg En aktiv alderdom i Øksnes Øksnes et inkluderende

Detaljer

Det politiske samarbeidet i perioden skal bygge på visjonen om at Askøy skal bli den grønne, aktive og inkluderende øyen.

Det politiske samarbeidet i perioden skal bygge på visjonen om at Askøy skal bli den grønne, aktive og inkluderende øyen. Møtebehandling i Kommunestyret - 22.10.2015 Innkalling: Godkjent Saksliste: Godkjent Før møtet ble hevet refererte Ordfører Terje Mathiassen (AP) kort fra den felles Politiskplattform for 2015-2019. Dokumentet

Detaljer