Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID PROGRAMSKISSE 2011.doc Kirkemøtet Program og saksliste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID 19.01.2011 PROGRAMSKISSE 2011.doc 58535. Kirkemøtet 2011 - Program og saksliste"

Transkript

1 DEN NORSKE KIRKE KR 18/11 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Klækken, februar 2011 Saksbehandler: Gerd Karin Røsæg Referanser: Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID PROGRAMSKISSE 2011.doc Kirkemøtet Program og saksliste Sammendrag Det er Kirkerådet som i henhold til Kirkemøtets forretningsorden 2-3 fremmer, forbereder og tilrettelegger saker som skal behandles av Kirkemøtet. Forslag til saksliste for Kirkemøtet 2011 legges her frem for rådet sammen med momenter til program, gudstjenesteliv m.v. Forslag til vedtak 1. Kirkerådet vedtar følgende sakslite for Kirkemøtet 2011: Sak 01/11 Sak 02/11 Sak 03/11 Innstilling fra protokollkomiteen Valg og oppnevninger 1. Valg av dirigentskap for møtet 2. Valg av tellekorps 3. Valg av komitéledere for møtet 4. Fordeling av medlemmer på komiteer 5. Oppnevning av nominasjonskomité for KM Orienteringssaker Årsmelding for De sentralkirkelige råd 2010 Årsmelding fra Bispemøtet Arbeidet med ny salmebok og kriterier for utvelgelse av salmer Årsmelding for Sjømannskirken/Norsk kirke i utlandet Årsmelding for Døvekirkenes Fellesråd og Døveprosten Plan for samisk trosopplæring Stat-kirke prosessen 1

2 Sak 04/11 Sak 05/11 Sak 06/11 Sak 07/11 Sak 08/11 Sak 09/11 Sak 10/11 Sak 11/11 Sak 12/11 Sak 13/11 Sak 14/11 Gudstjenestereformen hovedgudstjenesten med nattverdliturgi Gudstjenestereformen dåpsliturgi Gudstjenestereformen tekstbok Gudstjenestereformen alminnelige bestemmelser Strategiplan for samisk kirkeliv Diakontjenesten i kirkens tjenestemønster Konsekvenser av endringer i Grunnloven høring på endringer i Kirkeloven Forslag til endringer i regler for valg av Kirkeråd Den norske kirke som evangelisk luthersk kirke i økumenisk perspektiv Delegasjon fra KM til KR av valg og oppnevninger Gudstjenestereformen - dåp i hovedgudstjenesten. 2. Kirkerådet ber sekretariatet arbeide videre med planleggingen av Kirkemøtet 2011 ut fra de føringer som kom i møtet. 2

3 Saksorientering Bakgrunn Kirkemøtet avholdes i perioden april på Quality Hotell Tønsberg. Kirkerådet behandlet i sitt møte desember 2010 foreløpig saksliste for KM 2011 og fattet følgende vedtak: KM 01/11 Innstilling fra protokollkomiteen KM 02/11 Valg og oppnevninger 1. Valg av dirigentskap for møtet 2. Valg av tellekorps 3. Valg av komitéledere for møtet 4. Fordeling av medlemmer på komiteer 5. Oppnevning av nominasjonskomité for KM KM 03/11 Orienteringssaker 1. Årsmelding for De sentralkirkelige råd Årsmelding for Sjømannskirken/Norsk kirke i utlandet 3. Årsmelding for Døvekirkenes Fellesråd og Døveprosten KM 04/11 Gudstjenestereformen hovedgudstjenesten KM 05/11 Gudstjenestereformen nattverdliturgi KM 06/11 Gudstjenestereformen dåpsliturgi KM 07/11 Gudstjenestereformen tekstbok KM 08/11 Gudstjenestereformen alminnelige bestemmelser KM 09/11 Strategiplan for samisk kirkeliv KM 10/11 Regler for bruk av kirken KM 11/11 Regler for kirkelig inventar og utstyr KM 12/11 Diakontjenesten i kirkens tjenestemønster KM 13/11 Mindre endring i tjenesteordning for kateket og diakon KM 14/11 Misjon til forandring - utfordringene fra Edinburgh KM 15/11 Konsekvenser av endringer i Grunnloven høring på endringer i Kirkeloven KM 16/11 Forslag til endringer i regler for valg av Kirkeråd KM 17/11 Den norske kirke som evangelisk luthersk kirke i økumenisk perspektiv KM 18/11 Endring av retningslinjer for disponering av tilskudd fra Opplysningsvesenets fond til kirkelige formål KM 19/11 Delegasjon fra KM til KR av valg og oppnevninger Kirkerådet bemerket at det var svært mange saker som var planlagt fremmet og ba derfor administrasjonen se på muligheten for reduksjon. 3

4 Endringer i den foreslåtte saksliste Saker som ikke blir fremmet for KM 2011: - Regler for bruk av kirken Det er behov for et større grunnlagsarbeid før det utarbeides nye regler. Utfordringene fra forliket om livssynsnøytrale seremonirom i kommunene og det voksende behovet for en tydeligere kirkelig definisjon av hva kirkebygg er og skal være må bl.a. drøftes i denne sammenheng. Det er igangsatt et samarbeid med KA om denne saken. Målsetningen er å rekke behandling fram mot neste Kirkemøte. - Regler for kirkelig inventar og utstyr Saken fremmes etter at det foreligger gyldige vedtak om nytt gudstjenesteliv i Den norske kirke. - Mindre endring i tjenesteordning for kateket og diakon Gjennom trosopplæringsreformen har Kirkerådet blitt utfordret til å arbeide med kvalifikasjonskravene for kateket. Det er rekruttert inn mange medarbeidere med forskjellig utdanning. Fra flere hold har det vært ønskelig å kunne åpne for at flere kunne bli godkjent som kateketer. Kirkerådet sendte derfor sist høst på høring et forslag om å endre kvalifikasjonskravet for kateket. Forslaget var å redusere kravet om kristendomskunnskap fra 80 til 60 studiepoeng. Dette for å åpne for lettere å kunne ha andre mastergrader enn kristendomsfaglige. Det er kommet inn 28 høringssvar. Forslaget får støtte fra 12 høringsinstanser, men flertallet (16) går imot endringen. Blant de som støtter endringen er det noen forutsetninger som ligger til grunn. På noe lenger sikt er det behov for en større gjennomgang av kirkens totale stillingsmønster. Siden flertallet av høringsinstanser ikke ser behovet for endring nå foreslår administrasjonen at saken tas av sakskartet. Kirkerådet kommer tilbake til en helhetlig gjennomgang av kirkens stillingsmønster etter at ny kirkeordning er avklart. - Misjon til forandring - utfordringene fra Edinburgh Saken skulle ta utgangspunkt i Sluttrapporten fra Edinburgh-markingen i Oslo i september med Sør-teamets evaluering. Rapporten foreligger ennå ikke i endelig form. Sør-teamets evaluering ser dessuten ut til å bli for tynn til at det kan bygges en KM sak på den, perspektivet må utvides og det må tas inn flere nyere utviklingstrekk innen misjonstenkningen i norsk og internasjonal økumenisk kontekst, bl.a. fra LVF nye misjonsdokument og KVs nye misjonstenkning og KV og Lausannes E2010-markeringer. Det er en målsetting å lage en sak som sier noe bredere om de viktige utviklingstrekkene som har skjedd på misjonsfeltet siden KM forrige gang behandlet misjon som sak. Saken utsettes derfor til KM Endring av retningslinjer for disponering av tilskudd fra Opplysningsvesenets fond til kirkelige formål 4

5 Sekretariatet har ikke prioritert å utrede denne saken siden sakslisten til KM allerede er uforholdsmessig lang, og det er ingen hast med å endre retningslinjene. Det tas sikte på å fremme saken for Kirkemøtet Forslag om nye saker - Gudstjenestereformen - dåp i egen gudstjeneste Kirkerådet er bedt om å utrede Ordning for dåp utenom Hovedgudstjenesten. Det er naturlig å fremme denne saken slik at den blir behandlet innenfor rammen av gudstjenestereformen. - Oljefondet Kirkemøtemedlem Øyvind Benestad har fremmet forslag til sak om at Norge skal gi en folkegave til verdens fattige i form av en tiendedel av oljefondets verdi 17. mai Det er foretatt en intern vurdering i sekretariatet hvor det heter at en slik engangsgave fra oljefondet vil være en god symbolsak for vår samvittighet, men arbeidsinnsatsen man legger inn for å påvirke beslutninger som gjelder oljefondet vil ha større verdi om man retter arbeidsinnsatsen mot å påvirke de etiske retningslinjene oljefondets investeringer blir styrt etter. Dette vil også gi bærekraftige ringvirkninger. En engangsgave som foreslås her kan føre mye godt med seg, men kan også ha negative virkninger som man har erfart etter tidlig utviklingshjelp med kortsiktige og lite bærekraftige prosjekter og korrupsjon. En slik engangsgave vil også koste mye å administrere slik saken foreslås å gå utenom ordinær pengebevilgning som for eksempel gjennom Norad. Som nevnt er økonomisk rettferdighet og etikk knyttet til oljefondet viktige saker, men om kirken skulle fremme denne saken vil senere forslag om å påvirke politiske beslutninger knyttet til oljefondets investeringer kunne bli tatt mindre alvorlig. Administrasjonen ser at det kan være tjenlig å drøfte forslaget både med andre kirkelige aktører og med Styringsgruppen for Skapelse og Bærekraft før det tas endelig stilling til om saken skal reises for Kirkemøtet. Det er imidlertid ikke mulig å få saken frem for KM i år. Administrasjonen foreslår videre at Gudstjenestereformen nattverd behandles som en del av hovedgudstjenesten for slik å kunne se et helhetsbilde nattverd skal jo feires i rammen av hovedgudstjenesten. På denne bakgrunn fremmes følgende forslag til saksliste KM 2011: Sak 01/11 Sak 02/11 Innstilling fra protokollkomiteen Valg og oppnevninger 1. Valg av dirigentskap for møtet 2. Valg av tellekorps 3. Valg av komitéledere for møtet 4. Fordeling av medlemmer på komiteer 5. Oppnevning av nominasjonskomité for KM

6 Sak 03/11 Sak 04/11 Sak 05/11 Sak 06/11 Sak 07/11 Sak 08/11 Sak 09/11 Sak 10/11 Sak 11/11 Sak 12/11 Sak 13/11 Sak 14/11 Orienteringssaker Årsmelding for De sentralkirkelige råd 2010 Årsmelding fra Bispemøtet Arbeidet med ny salmebok og kriterier for utvelgelse av salmer Årsmelding for Sjømannskirken/Norsk kirke i utlandet Årsmelding for Døvekirkenes Fellesråd og Døveprosten Plan for samisk trosopplæring Stat-kirke prosessen Gudstjenestereformen hovedgudstjenesten med nattverdliturgi Gudstjenestereformen dåpsliturgi Gudstjenestereformen tekstbok Gudstjenestereformen alminnelige bestemmelser Strategiplan for samisk kirkeliv Diakontjenesten i kirkens tjenestemønster Konsekvenser av endringer i Grunnloven høring på endringer i Kirkeloven Forslag til endringer i regler for valg av Kirkeråd Den norske kirke som evangelisk luthersk kirke i økumenisk perspektiv Delegasjon fra KM til KR av valg og oppnevninger Gudstjenestereformen - dåp i hovedgudstjenesten. Program - Gudstjenesteliv Både av tidsmessige og økonomiske årsaker vil KM 2011 få et noe annet preg enn KM Åpningsdagen vil være enklere og det avsettes kortere tid til behandling av hovedtemaet senere i uken. Det er en målsetting å få mest mulig tid til saksbehandling uten at det skal være nødvendig å arbeide sent utover kveldene. Det foreslås at forhandlingene starter kl Kirkemøtet skal vedta Strategiplan for Samisk kirkeliv. Det er naturlig at Kirkemøtet bærer preg av dette. Åpningsgudstjenesten vil i hovedsak være på de tre samiske språkene, og det vil bli samiske innslag under åpningsmøtet. Også i år vil gudstjenestene planlegges og gjennomføres i nært samarbeid med Tønsberg biskop og domprosten. Kirkerådet vil i sitt møte få en bredere orientering om administrasjonens arbeid med Kirkemøtets program. Administrative og økonomiske konsekvenser Planlegging og oppfølging av Kirkemøtet krever en stor innsats av Kirkerådets administrasjon. Utover personellinnsatsen er det vedtatt en budsjettramme på ca 2,6 mill. 6

Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Kirkemøtet 2016, evaluering, program og saksliste

Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Kirkemøtet 2016, evaluering, program og saksliste DEN NORSKE KIRKE KR 46/15 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Bodø, 16.-18. september 2015 Kirkemøtet 2016, evaluering, program og saksliste Sammendrag Det er Kirkerådet som i henhold til Kirkemøtets

Detaljer

Referanser: KR 13/08, KR 14/08, KR 15/08, KR 25.11/08, KR 30/08, KR 31/08, KR 32/08, KR 42.8/08

Referanser: KR 13/08, KR 14/08, KR 15/08, KR 25.11/08, KR 30/08, KR 31/08, KR 32/08, KR 42.8/08 DEN NORSKE KIRKE KR 66/08 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Øyer, 09. november 2008 Saksbehandler: Lillian Dittmann Referanser: KR 13/08, KR 14/08, KR 15/08, KR 25.11/08, KR 30/08, KR 31/08,

Detaljer

Protokoll KIRKEMØTET 2014. Kristiansand, 3.- 8. april

Protokoll KIRKEMØTET 2014. Kristiansand, 3.- 8. april Protokoll KIRKEMØTET 2014 Kristiansand, 3.- 8. april Kirkemøtet på internett. Taler og vedtak fra Kirkemøtet er tilgjengelig på http://www.kirken.no. Der finnes også taler og vedtak fra kirkemøtene i perioden

Detaljer

KR 26/03 Opplysningsvesenets fond. Kriterier for tildeling av midler

KR 26/03 Opplysningsvesenets fond. Kriterier for tildeling av midler KR 26/03 Opplysningsvesenets fond. Kriterier for tildeling av midler Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Møtested Oslo Møtedato 4.-5. juni 2003 Saksbehandler: Per Dehlin Saksdokumenter: Retningslinjer for disponering

Detaljer

Til stede: Helga Haugland Byfuglien, preses. Ole Chr. M. Kvarme Solveig Fiske Ingeborg Midttømme

Til stede: Helga Haugland Byfuglien, preses. Ole Chr. M. Kvarme Solveig Fiske Ingeborg Midttømme DEN NORSKE KIRKE N BISPEMØTET Oslo, 9.-13. februar 2015 Godkjent av Bispemøtet 26. februar 2015 Protokoll Bispemøtet BM Voksenåsen, Oslo, 9.-13. februar 2015 Til stede: Helga Haugland Byfuglien, preses

Detaljer

Innhold. Forord v/ preses Helga Haugland Byfuglien 3 Forord v/ generalsekretær Christofer Solbakken 5 Protokoll 6 Årsrapport 34

Innhold. Forord v/ preses Helga Haugland Byfuglien 3 Forord v/ generalsekretær Christofer Solbakken 5 Protokoll 6 Årsrapport 34 Bispemøtet 2011 Innhold Forord v/ preses Helga Haugland Byfuglien 3 Forord v/ generalsekretær Christofer Solbakken 5 Protokoll 6 Årsrapport 34 Innsettelse av preses 43 Tor Singsaas: Inngangsord 44 Ole

Detaljer

Kirkerådets økonomi og overføring av nye oppgaver fra FAD

Kirkerådets økonomi og overføring av nye oppgaver fra FAD DEN NORSKE KIRKE KR 8/12 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. 03. 2012 Saksdokumenter: KR 8.1/12 Faste utgifter og frie midler 2010.doc Kirkerådets økonomi og overføring av nye

Detaljer

Saken gjelder et forslag til reviderte Regler for bruk av kirkene.

Saken gjelder et forslag til reviderte Regler for bruk av kirkene. DEN NORSKE KYRKJA KM 16/15 Kyrkjemøtet Trondheim, 09.-15. april 2015 Referanser: KR 15/14, KR 49/14, BM 34/14 og KR 58/14 Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID KM 16.1/15 Fra høringen om Regler for bruk

Detaljer

Staten og Den norske kirke et tydelig skille. Forslag til endringer i kirkeloven til behandling i Kirkemøtet 2015

Staten og Den norske kirke et tydelig skille. Forslag til endringer i kirkeloven til behandling i Kirkemøtet 2015 DEN NORSKE KIRKE KM 10/15 Kirkemøtet 2015 Trondheim, 09. 15. april 2015 Referanser: KM 4/14, 5/13, 10/12, 9/07 og 8/07 KR 37/14, 11/15 Saksdokumenter: KM 10.1/15 Staten og Den norske kirke et tydelig skille.

Detaljer

4. Merknader til kapitler for trossamfunn og kirke

4. Merknader til kapitler for trossamfunn og kirke 4. Merknader til kapitler for trossamfunn og kirke Når det gjelder kapitler og poster som ikke er omtalt nedenfor, har komiteen ingen merknader og slutter seg til regjeringens forslag. 4.1 Kulturdepartementet

Detaljer

Om økonomien i Den norske kirke St. meld. nr. 41

Om økonomien i Den norske kirke St. meld. nr. 41 DEN NORSKE KIRKE KM 3.1/05 Kirkemøtet Saksorientering Om økonomien i Den norske kirke St. meld. nr. 41 Sammendrag St.meld. nr. 41 Om økonomien i Den norske kirke omtaler utviklingen i økonomien fra 1999

Detaljer

KR 62/14 Oslo, 11.-12. desember 2014

KR 62/14 Oslo, 11.-12. desember 2014 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd KR 62/14 Oslo, 11.-12. desember 2014 Referanser: KR 63/14, kr 64/14 Saksdokumenter: KR 62.1/14 Tallbudsjett 2015 KR 62.2/14 Statsbudsjettet

Detaljer

Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE KR 41/15 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Bodø, 16.-18. september 2015 Referanser: SKR 24/10, KM 6/10, KM 5/11, KR 32/13, KR 23/14, KR 60/14, NFG 05/15, NFG 12/15 Saksdokumenter:

Detaljer

Saksdokumenter: Tjenestebolig- og bopliktordningen for prestene, Høringsnotat 21. mai 2013, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Saksdokumenter: Tjenestebolig- og bopliktordningen for prestene, Høringsnotat 21. mai 2013, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet DEN NORSKE KIRKE KR 72/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo 05.-06. desember 2013 Referanser: Saksdokumenter: Tjenestebolig- og bopliktordningen for prestene, Høringsnotat 21. mai 2013,

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Til høringsinstansene Dato: 24.03.2014 Vår ref: 14/51-2 KAA Deres ref: Invitasjon til høring - Undervisningstjenesten i Den norske kirke

Detaljer

Protokoll KIRKEMØTET 2010. Tønsberg, 14.- 20. november

Protokoll KIRKEMØTET 2010. Tønsberg, 14.- 20. november Protokoll KIRKEMØTET 2010 Tønsberg, 14.- 20. november Kirkemøtet på internett Taler og vedtak fra Kirkemøtet er tilgjengelig på http://www.kirken.no. Der finnes også taler og vedtak fra kirkemøtene i perioden

Detaljer

Framlagt på møte 5.-6.desember 2012 Styresak 67/2012 Saksnr. 09/00961 Arknr. 170

Framlagt på møte 5.-6.desember 2012 Styresak 67/2012 Saksnr. 09/00961 Arknr. 170 STYRESAK FEFOS OVERSKUDDSANVENDELSE OG FORRETNINGSMESSIGE ENGASJEMENT 1. Bakgrunn Finnmarksloven angir alternative anvendelsesområder for eventuelle overskudd i FeFo, og i strategiplanen fra april 2011

Detaljer

Staten og Den norske kirke et tydelig skille. Sammendrag av Kulturdepartementets høringsnotat 2. september 2014

Staten og Den norske kirke et tydelig skille. Sammendrag av Kulturdepartementets høringsnotat 2. september 2014 Staten og Den norske kirke et tydelig skille Sammendrag av Kulturdepartementets høringsnotat 2. september 2014 Staten og Den norske kirke et tydelig skille Sammendrag av Kulturdepartementets høringsnotat

Detaljer

KR 23/15 Oslo, 11.-12. juni 2015

KR 23/15 Oslo, 11.-12. juni 2015 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd KR 23/15 Oslo, 11.-12. juni 2015 Referanser: KM 11/08, KM 11/10 Organisering av praktisk teologisk-utdanning høring Sammendrag Kirkerådet

Detaljer

ÅRSPLAN 2008. Kirkerådet Samisk kirkeråd Mellomkirkelig råd

ÅRSPLAN 2008. Kirkerådet Samisk kirkeråd Mellomkirkelig råd ÅRSPLAN 2008 Kirkerådet Samisk kirkeråd Mellomkirkelig råd 2 ÅRSPLAN FOR DE SENTRALKIRKELIGE RÅD 2008 Kirkerådet Samisk kirkeråd Mellomkirkelig råd 3 Innholdsfortegnelse Utfordringer for Kirkerådet i 2008:...

Detaljer

Kirkemøtets høringsuttalelse til NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke

Kirkemøtets høringsuttalelse til NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke KIRKEMØTET 2006 Kirkemøtets høringsuttalelse til NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke Vedtatt 18. november på Kirkemøtet på Øyer Sammendrag - Hovedsynspunkter 1. Kirkemøtets flertall mener at det er på

Detaljer

Tilskudd til felleskirkelige tiltak

Tilskudd til felleskirkelige tiltak Rapport 2002:6 Tilskudd til felleskirkelige tiltak Gjennomgang av mål, forvaltning og organisering Forord På oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet har Statskonsult foretatt en gjennomgang av tilskudd

Detaljer

Østre Bolæren - Oppfølging av sak om strategi og rammevilkår

Østre Bolæren - Oppfølging av sak om strategi og rammevilkår Arkivsak 200902009-19 Arkivnr. E: 611 Saksbehandler Kurt Orre Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 21.10.2010 71/10 Fylkestinget 26.10.2010 63/10 Østre Bolæren - Oppfølging av sak om strategi og rammevilkår

Detaljer

Kirkeordning etter 2013 Uttalelse fra styret i KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon til Kirkerådets refleksjonsdokument

Kirkeordning etter 2013 Uttalelse fra styret i KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon til Kirkerådets refleksjonsdokument Kirkeordning etter 2013 Uttalelse fra styret i KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon til Kirkerådets refleksjonsdokument Vi viser til Kirkerådets refleksjonsdokument om kirkeordning for Den

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

Saksdokument: KM 18.1/15 Høringssammendrag om bruk av kirkens klokker

Saksdokument: KM 18.1/15 Høringssammendrag om bruk av kirkens klokker DEN NORSKE KYRKJA KM 18/15 Kyrkjemøtet Trondheim, 09.-15 april 2015 Referanser: KR 15/14, KR 35/14, BM 34/14, KR 67/14 Saksdokument: KM 18.1/15 Høringssammendrag om bruk av kirkens klokker Regler for bruk

Detaljer

Den norske kirkes presteforening/ Ruth-Line Walle-Hansen NY ORGANISERING AV ARBEIDSGIVERANSVARET I DEN NORSKE KIRKE

Den norske kirkes presteforening/ Ruth-Line Walle-Hansen NY ORGANISERING AV ARBEIDSGIVERANSVARET I DEN NORSKE KIRKE Til: Den norske kirkes presteforening/ Ruth-Line Walle-Hansen Fra: Ansv. advokat: / Jan Fougner og Inger Skeimo Jan Fougner Dato: 26. september 2012 NY ORGANISERING AV ARBEIDSGIVERANSVARET I DEN NORSKE

Detaljer

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse DEN NORSKE KIRKE KR 35/11 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2011 Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse Saksdokumenter: KR 35.1/11

Detaljer

Kommunen som arbeidsgiver

Kommunen som arbeidsgiver Kommunen som arbeidsgiver Delegasjon og oppfølging av nyansatte Forvaltningsrevisjon nr 1740-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden mai til september 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

Lokal grunnordning - innledende kommentarer til høring i menighetsmøtet

Lokal grunnordning - innledende kommentarer til høring i menighetsmøtet Til: Menighetsmøtet Østenstad menighet 26. august 2012 Fra: Menighetsrådet Lokal grunnordning - innledende kommentarer til høring i menighetsmøtet Bakgrunn Den nasjonalt organiserte gudstjenestereformen

Detaljer