UNIVERSITETET I OSLO PROSJEKT NIKE «NY, INTEGRERT KALENDER OG E-POST» RESULTATER AV BRUKERUNDERSØKELSEN. NIKE Brukerundersøkelse 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNIVERSITETET I OSLO PROSJEKT NIKE «NY, INTEGRERT KALENDER OG E-POST» RESULTATER AV BRUKERUNDERSØKELSEN. NIKE Brukerundersøkelse 1"

Transkript

1 UNIVERSITETET I OSLO PROSJEKT NIKE «NY, INTEGRERT KALENDER OG E-POST» RESULTATER AV BRUKERUNDERSØKELSEN NIKE Brukerundersøkelse 1

2 FORORD Universitetet i Osl satte i 211 gang prsjektet NIKE (Ny Integrert Kalender g E-pst). Prsjektet skal på bakgrunn av en grundig brukerundersøkelse kmme med en anbefaling av nytt kalender- g e-pstsystem. Brukerbehv skal stå sentralt i arbeidet. Freliggende dkument presenterer resultatet av brukerundersøkelsen. Intervjuene har uten unntak vært preget av psitivitet g hjelpsmhet, til trss fr at de har representert et avbrudd i en travel hverdag. Det setter prsjektet str pris på. Det er mange sm ikke er sitert her, så vi vil gjerne frsikre at gså tilbakemeldinger sm ikke er eksplisitt nevnt er tatt med sm grunnlag. På vegne av prsjektgruppen, Øyvin Wrmnæs NIKE Brukerundersøkelse 2

3 Antall 1 INNLEDNING Brukerundersøkelsen ble gjennmført høsten 211. Den består av en kvalitativ g en kvantitativ del. Frmålet med begge undersøkelsesdelene er å finne den løsningen sm i størst grad effektiviserer hverdagen til den enkelte ansatte. Den kvalitative delen er intervjuer med 25 frskjellige brukere, med vervekt av tyngre brukere g brukere sm på annen måte har uvanlige eller høye krav til løsning. Den kvantitative delen har vært en spørreundersøkelse, sm er gjennmført i frm av et nettskjema m ansattes bruk av g behv knyttet til elektrnisk kalender g e-pst. 2 BASISTALL FRA BRUKERUNDERSØKELSEN Det ble sendt et nettbasert spørreskjema til 998 alle ansatte sm var tilfeldig trukket ut blant alle ansatte ved UiO. Nen hadde sluttet, hadde ugyldig e-pstadresse eller var i permisjn, så mkring 99 mttk invitasjnen. Det km inn 371 svar, dvs vi fikk en svarprsent på ca 38 %. Nrmal frventet svarprsent på nettbaserte spørreundersøkelser angis sm 1 15 %. Spørsmålene dreide seg m bruk g behv tilknyttet e-pst g kalender, med størst vekt på funksjnalitet i elektrnisk kalender. Med antall svar g svarprsent anser vi at undersøkelsen dekker de frskjellige grupper ansatte ved universitetet på en gd måte. Vi kan frvente et visst bias i frm av at de uten interesse eller behv fr kalendertjeneste vil være ne underrepresentert. Alle ansatte bruker imidlertid e- pst, så vi antar at bias ikke er strt. Vi kan gså anta at det er en samvariasjn mellm de uten spesielle behv til kalender, g de sm velger ikke å svare. 2.1 STILLINGSKATEGORI I spørreskjemaet spurte vi m den ansatte var vitenskapelig, teknisk/administrativ, deltidsansatt eller annet. 369 (99,5 %) svarte på spørsmålet. Respndentene er nenlunde likt frdelt mellm vitenskapelig g teknisk/administrativt ansatte, sm betyr at de vitenskapelige er ne underrepresentert. I den videre presentasjnen er det fte vist til stillingskategri. Frdelingen er tatt med frdi den kan ha ne betydning når det gjelder hvilke elementer sm er viktige fr å gi tjenesten merverdi fr ansatte, g den kan gi infrmasjn m hvrdan tjenesten bør innføres. NIKE legger ikke str vekt på frskjellen ut ver det MØTEFREKVENS Vi stilte spørsmål m hvr fte de ansatte i de frskjellige stillingskategriene deltk på møter Stillingskategri Ttal Vitenskapelig Tekn/adm Deltid Annet NIKE Brukerundersøkelse 3

4 3 Møtefrekvens eller flere møter pr uke 5-9 møter pr uke -4 møter pr uke Ttalt Vitenskapelig Tekn/adm Deltid Annet Stillingskategriene har relativt lik frdeling av møtefrekvens. Vi valgte i spørreskjemaet å skille mellm gruppen med høy møtebelastning, litt tilfeldig satt til ti eller flere møter per uke, middels møtebelastning, g gruppen med under fem per uke. Disse tre kategriene kan tenkes å ha ne ulike preferanser. 2.3 EKSTERNE ELLER INTERNE MØTEDELTAGERE? Vi ba gså m pplysninger m hvem sm deltk på møtene. Spørsmålet g svaralternativene var: På disse møtene er det typisk Interne Eksterne Begge deler Eksterne møtedeltagere er betydelig vanligere enn den tradisjnelle myten m elfenbenstårn skulle tilsi Møtedeltagere Interne Både g Eksterne Ttalt Vitenskapelig Tekn/adm Deltid/annet Ttalt 41 % (149 av 211), g 53 % av de vitenskapelige (85 av 161), angir at både interne g eksterne typisk deltar på møtene. Vi kan anta at det er nen sm har frstått «eksterne» sm «eksterne relativt til egen enhet,» NIKE Brukerundersøkelse 4

5 ikke sm «eksterne relativt til UiO» slik spørsmålet var ment. Dette kan imidlertid ikke alene frklare den stre andelen sm typisk har eksterne deltagere på møter. Kmmentarer i undersøkelsen g intervjuene angir Osl Universitetssykehus (OUS) sm en ekstern part med str kntaktflate mt UiO. Ansatte samarbeider gså i betydelig grad med departementene g mange andre samfunnsaktører. 2.4 ANSATTES HOVEDPLATTFORM Spørsmålet g svaralternativene var: Hva slags hvedmaskin(er) har du? Windws Mac Linux Annet 37 ( %) besvarte. 28 (7,6 %) angir å ha t g 4 (1,1 %) angir å ha tre hvedplattfrmer. Ingen har angitt «Annet.» Vi har srtert disse i Windws, Mac g Linux. Under Windws-verskriften finner vi alle sm har Windws sm en av sine hvedplattfrmer. Under Mac srterer de sm har Mac, men ikke Windws. Under Linux srterer de sm kun har Linuxplattfrm. Bakgrunnen fr srteringen er at der funksjnaliteten er ulik, vil nrmalt leverandørens pririteringer følge denne rekkefølgen. Dersm vi i tillegg frdeler på angitt møtefrekvens, får vi diagrammet under Hvedplattfrm Alle respndenter -4 møter pr uke 5-9 møter pr uke 1 eller flere møter pr uke Windws Mac Linux Windws dminerer fullstendig med 84,2 % (31) av ttalen, Mac har 12, % (44), mens Linux representerer kun 3,8 % (14). Dette siste er lavere enn frventet ut fra registrerte maskiner på UiOs nett, men det er ikke helt verraskende. Det er allerede slik at en del prgrammer i praksis NIKE Brukerundersøkelse 5

6 fungerer subptimalt fr Linux. Det gjelder ikke minst viktige fellesadministrative system, men gså mange andre. De fleste ansatte med administrative ppgaver vil derfr ha en maskin nummer t, sm regel en Windws-maskin. Dette får nen knsekvenser fr vurderingene i NIKE-prsjektet. Linux er en støttet plattfrm på UiO, g UiO kan vanskelig akseptere at den tekniske utviklingen fr en gruppe av ansatte går bakver. Det er viktig at Linux-brukere ikke får dårligere tilbud enn i dag. Ut ver det virker det imidlertid rimelig fr NIKE å fkusere på funksjnaliteten fr Windwsg Mac-brukere. I rent vlum årsverk er det umtvistelig her det er mest å hente på økt nytteverdi g redusert administrativ belastning. Det hører gså med til bildet at mbile enheter øker sterkt i bruk g betydning. De tradisjnelle datamaskinene frblir den viktigste arbeidsplattfrm ennå en gd stund, men bildet blir langsmt mer sammensatt. 3 KALENDERBRUK 3.1 ERFARING MED KALENDERE FRA FØR Spørsmålet g svaralternativene var: Hadde du erfaring med elektrnisk kalender før du begynte på UiO? Nei Ntes Outlk/Exchange Zimbra Ggle calendar Annen kalender Det var mulig å krysse av flere svar. Ttalt har 34 svart (82 %). Det er verdt å merke seg at de sm har vært ansatt lenge, ikke vil ha nen erfaring fra tidligere. De sm kmmer inn på UiO nå, vil i mye større grad ha erfaring fra tidligere enn frdelingen her antyder. NIKE Brukerundersøkelse 6

7 Erfaring fra før Vitenskapelig Tekn/adm Deltid/annet 3 Ikke erfaring Outlk Ggle Ntes Zimbra Erfaring med annen kalender De fleste hadde ingen tidligere erfaring med elektrnisk kalender. Blant de sm hadde, skiller erfaring med Outlk g Ggle seg klart ut sm vanligst. Det virker hensiktsmessig å støtte Outlk-klienten, m mulig. Et betydelig antall vil ha dette sm et kjent grensesnitt fra før. Det virker rimelig å anta ut fra tilbakemeldinger at spesielt Ggle-erfaring er i vekst. Mange bruker dette i frbindelse med idrettslag eller annet. Det kan redusere pplevd friksjn å ha beskrivelser knyttet til disse t, av typen «denne funksjnen i X kan du gjøre i UiOs kalender på denne måten,» eller lignende. 3.2 KALENDERBRUK I DAG Spørsmålet g svaralternativene var: Hvilket eller hvilke kalendersystem bruker du i dag? Ntes Outlk Ggle Calendar Kalender ved ekstern enhet Fysisk bk/almanakk Annet 369 (99,5 %) besvarte dette spørsmålet. Det var mulig å krysse av så mange alternativer man ønsket. Teknisk/administrative g vitenskapelige hadde svært ulik frdeling. 3.3 TEKNISK/ADMINISTRATIVE De fleste bruker universitetets felles kalender eller ikke elektrnisk kalender i det hele tatt. NIKE Brukerundersøkelse 7

8 Tekn/adm møter pr uke 5-9 møter pr uke 1 eller flere møter pr uke Besvarelser ttalt Ntes Bk Ggle Outlk Ekstern Annet Ttalt bruker 77 % Ntes. Fr de med fem møter per uke eller mer er det nesten full bruk (51 av 52). Fysisk bk er det nest mest brukte. 3.4 VITENSKAPELIGE Fr de vitenskapelige er bildet helt annerledes Vitenskapelige møter pr uke 5-9 møter pr uke 1 eller flere møter pr uke Besvarelser ttalt Ntes Bk Ggle Outlk Ekstern Annet Bare 13 % (22 av 167) av de vitenskapelige bruker Ntes. Det er naturlig å anta at dette øker med høyere møtefrekvens, men det er få Ntes-brukere gså blant de med fem møter eller mer (17 %). En standalne Outlk er nesten like vanlig. Det er tydelig (m ikke direkte verraskende) at det å vedta en felles elektrnisk kalender ikke autmatisk betyr at den blir brukt. Bruk av fysisk bk er frtsatt utbredt. Av de vitenskapelige sm bruker elektrnisk kalender, er det klart flest sm bruker Ggle. Både intervjuer g kmmentarer i nettskjema gjør det klart at nen internasjnale frskningsnettverk har Ggle sm de fact standard fr avtaler med fagfeller utenfr egen enhet. NIKE Brukerundersøkelse 8

9 Antall 3.5 GENERELT OM KALENDERBRUK Intervjuene avdekket at Ggle kalender gså er et vanlig verktøy fr å administrere ppbevaring, henting g bringing av mine, dine g våre barn til g fra bpeler g fritidsaktiviteter. Ggle eier markedet fr avkmslgistikk. Fr mange er dette behvet mer kmplekst g ppleves mer kritisk enn de arbeidsmessige kalenderbehvene. En respndent bruker fr eksempel Ggle fr familiebehv g fysisk bk på jbb. «Det virker.» Vi antar at mbile enheter utgjør en betydelig del av «Annet.» I ettertid ser vi at vi kunne hatt en egen kategri fr dette. Siden Ggle såpass utbredt bør vi lage knkrete ppskrifter g veiledninger fr utveksling av data med Ggle, deri hvilke regler g rutiner sm gjelder fr sensitive data. Dersm nøytralitetshensyn tilsier det, lager vi heller veiledninger fr flere alternative systemer. 4 HVORFOR BRUKER IKKE ALLE UIOS FELLES KALENDER? Spørsmålet med svaralternativer var: Hvis du ikke bruker Ntes i dag, hvrfr ikke? (De sm bruker Ntes kan hppe ver dette spørsmålet.) Jeg har ikke behv fr en elektrnisk kalender Ntes dekker ikke mitt behv Vi har ikke innført Ntes i min enhet De jeg samarbeider med har ikke tatt i bruk Ntes Jeg bruker en annen kalender Jeg bruker det ikke av annen årsak Det var mulig å krysse av flere svar. Ttalt svarte 21 persner med ett eller flere alternativer (56 % av alle respndenter), sm er nesten alle sm har angitt ikke å bruke Ntes Hvrfr ikke Ntes NIKE Brukerundersøkelse 9

10 Mange (25 % av de sm har svart) pplever ikke å ha behv fr en elektrnisk kalender. Av de sm mener å ha behv fr elektrnisk kalender er det nesten en tredel (ttalt 29 % av de sm har svart) sm har angitt minst ett av «ikke innført ved min avdeling» eller «samarbeidspartnere bruker ikke Ntes». Denne årsaken understrekes gså i intervjuene g kmmentarene. Det er få sm har valgt vekk Ntes frdi de ikke ppfatter at det er tilstrekkelig gdt. De fleste barnesykdmmene Ntes hadde, er fr lengst kurert. De sm bruker Ntes i dag er strt sett ganske frnøyde med det viktige unntak at kalender g e-pst er i separate system. 4.1 INNFØRING AV KALENDERSYSTEM Mange kmmentarer i spørreskjema g intervjuer kan knyttes til innføringen av Ntes. Ntes ble på mange måter innfaset i stedet fr innført ved UiO, g knsekvensene av dette ser vi frtsatt. Det kan være mange grunner til at det ble slik. Det var lavt ressurspådrag gjennm innføringen Knseptet elektrnisk kalender var nytt, g dermed var nytteverdien ukjent UiO fikk ikke bygget ljalitet til g begeistring fr Ntes, hverken lkalt eller sentralt Et initielt dårlig rykte, sm Ntes fikk, er vanskelig å bli kvitt Det kan være sirkulære g selvfrsterkende årsaker til valg av kalender i et miljø. Bruksverdien av en elektrnisk kalender er avhengig av hvr mange andre sm bruker den. En del bruker ikke Ntes hvedsakelig frdi samarbeidspartnere ikke bruker Ntes, sm de ikke gjør frdi det ikke er innført, hvilket det aldri ble frdi alle i miljøet bruker annen kalender. Det kan bli en tilsvarende psitiv spiral ved høy bruksfrekvens i et miljø. Om det blir en psitiv eller negativ frsterkning avgjøres dermed i str grad av lanseringen. Dersm en elektrnisk kalender ikke raskt tas i bruk av tilstrekkelig mange samtidig risikerer man ikke å ppnå en kritisk masse brukere, g bruksverdien kan synke til et nivå der andre løsninger er mer attraktive. Dette vil igjen redusere verdien fr de sm frtsatt bruker fellesløsningen. En frsker sm i dag bruker annen kalender: Det har vist seg vanskelig å bli enige m å bruke Ntes på tvers av enheter. Det er altså mye sm tilsier at en utydelig innføring kan få knsekvenser i hele systemets levetid. Å innføre felles bruk senere enn lansering har budt på utfrdringer. Et nytt kalendersystem må innføres med kraft, entusiasme g et visst ressurspådrag. Det er et krt suksessvindu før knklusjnene trekkes blant brukerne, i nen tilfelle kan det være minutter. Viljen til å prøve et nytt system i første mgang er liten, g viljen til å prøve et nytt system en gang til er minimal. En viktig del vil være på plass i g med at e-pst g kalender kmmer i samme klient. Da vil i nen grad alle være deltagere i kalendersystemet uansett m det brukes aktivt av dem eller ikke. Det reduserer vel å merke ikke betydningen av at systemet brukes aktivt av flertallet, men senker markant terskelen fr bruk. NIKE Brukerundersøkelse 1

11 4.2 BRUKERVENNLIGHET Brukervennligheten må være gd, gså fr det flertallet sm bruker systemet lite. Det er avgjørende at funksjnene kan frstås, frtrinnsvis uten ekstra pplæring. Tilbud m pplæring er frtsatt viktig. Vi har sett mange eksempler på at ne beskrives sm umulig, sm reelt har sin årsak i manglende kunnskap. Ikke standard Windws-basert frsker: Det er ikke mfanget av muligheter sm er avgjørende, men tilgjengeligheten av dem. Med en økende mbil bruk er en tjeneste ikke helt ut tilgjengelig før den er tilgjengelig fra alle plattfrmer. Det må være enklest mulig å se hvrdan en ønsket handling skal utføres. Det er ikke realistisk at våre ansatte skal bruke mye tid på å lære seg et kalendersystem. Viljen til å bruke tid på å bakse med nye systemer med pplevd uklar nytteverdi er liten. Det er et tidvis verveldende antall systemer vi frventer at våre ansatte skal bruke g kunne, g bare et fåtall av disse er direkte relatert til å utføre kjerneppgavene faglige handlinger. Travel frsker: Funksjner er i bruk basert på påtvunget erfaring. Først etter at jeg hadde brukt Ntes en stund skjønte jeg verdien. (Vi skal fr rdens skyld gjøre ppmerksm på at dette ikke innebar at all påtvungen erfaring var pplevd sm et gde.) Lavfrekvent Ntes-bruker: Det blir irritasjn når flyten eller tankegangen får friksjn. Eller når man blir usikker. Lett å verse, men like viktig, er at brukere må kunne føle seg trygge på at de har utført handlingene riktig. Det er generelt str ppmerksmhet rundt synlighet g privat infrmasjn. Uansett system må vi derfr ha klare beskrivelser fr hvrdan infrmasjn gjøres synlig eller usynlig fr ulike grupper. Det er viktig både å beskrive fremgangsmåten g å beskrive hvrdan hver enkelt kan kntrllere hva sm er synlig fr hvem, jamfør sitatet m usikkerhet ver. Dersm det er usikkerhet m hva sm er skjult g synlig fr hvem skapes det usikkerhet g frustrasjn. Realistisk vil nen funksjner faktisk være krnglete, uavhengig av valgt system. Vi må derfr vurdere å sette pp beskrivelser av typen «dette er dessverre ikke mulig på nen enkel måte» fr å redusere tiden brukt på fruktløs søken. Flere har fremhevet stabilitet. E-pst g kalender er en kritisk tjeneste. At den ppleves sm stabil g pålitelig er viktig. 4.3 BRUKSVERDI Å vedta et ffisielt kalendersystem har i seg selv liten betydning. Kun et system sm raskt NIKE Brukerundersøkelse 11

12 ppleves å gi reell merverdi fr en kritisk masse i et miljø, kan frventes å bli en suksess. Det er avgjørende at løsningen ppleves gd ved lansering. Entusiasme fra mgivelsene gir insentiv til å prøve et system, bruksverdi insentiv til å frtsette å bruke det. Det betyr ikke at all funksjnalitet må lanseres fra første øyeblikk, men alt sm er viktig må lanseres g alt sm lanseres må fungere. Om man tvinges til et slikt valg, er det bedre m systemet innføres t måneder frsinket enn t måneder før det er fullt fungerende. Implementasjnsprsjektet bør identifisere frskjellige muligheter fr merverdi. Et eksempel kan være veiledning. Prfessr ved et undervisningstungt fakultet: Jeg vil hlde styr på veiledning av enkeltstudenter. Hlde rden på møterekke, knversasjn, siste versjn av dkumentet, frister, gjøre-før-dater g jeg vil kunne lese kalenderen ut fra studentens navn. Det blir viktig å presentere de funksjnene vi frventer kan gi merverdi på en lett frståelig måte. Systemet må ppleves sm et verktøy. Å finne, identifisere g presentere bruksverdi fr flest mulig grupper brukere er en viktig del av implementasjnen. 5 BRUK AV EPOST-PROGRAMMER Spørsmålet g svaralternativene var: Hvilke epst/kalenderprgrammer bruker du i dag? Thunderbird Outlk Evlutin Pine Webmail intes Ntes Apple Mail Prgram på min mbiltelefn Prgram på mitt nettbrett/ipad/lignende Annet Det var mulig å krysse av flere svar. Ttalt 369 svarte. 5.1 BRUK AV E-POSTPROGRAMMER GENERELT Vi fikk følgende frdeling av klienter, frdelt på plattfrm. NIKE Brukerundersøkelse 12

13 Bruk av e-pstprgrammer Windwsplattfrm Macplattfrm Linuxplattfrm Det er vanlig å bruke UiOs standard e-pstlesere, 72 % (267 av 369) bruker Thunderbird. Det vil være en betydelig transaksjnskstnad fr virksmheten å bytte ut Thunderbird med et annet prgram. Webmail er mye brukt g hvrdan denne fungerer er viktig. 5.2 BRUK AV E-POST PÅ MOBILE ENHETER Det var følgende frdeling av svar fr hvem sm leser på mbile enheter g hvem sm ikke leser på mbile enheter. Svarene frdeles på møtefrekvens angitt tidligere. % Mbil bruk av e-pst 5% % Ikke mbil/nettbrett Også mbil/nettbrett 1 eller flere møter pr uke 5-9 møter pr uke -4 møter pr uke Det er 22 % sm angir å bruke smarttelefn eller nettbrett fr e-pst. Dette samvarierer ikke med møtefrekvens eller med stillingskategri, heller ikke med Ntesbruk. Vi kan riktignk se en samvariasjn der Outlk- g Ggle-brukere tenderer til ftere gså å være mbile e- pstlesere. Vi har ikke data fr m dette er mbile enheter betalt av universitetet eller av vedkmmende selv. Det ser altså ut sm ny teknlgi tas i bruk ut fra persnlig interesse, g at de sm ikke har trang til å ligge i frkant teknlgisk sett, heller ikke vesentlig lar seg påvirke av arbeidsmessige krav. NIKE Brukerundersøkelse 13

14 Det kan se ut sm det å ville ta i bruk ny teknlgi ikke samvarierer med stillingstype eller innhld. Andelen mbil lesning er i økning, g mbil teknlgi er frtsatt i startfasen. Vi har sett flere eksempler i intervjuene på at nettbrett brukes sm rent arbeidsverktøy. Etter hvert sm teknlgien mdnes, må vi anta dette blir vanligere. Enkelte har gså gått langt i å bli reelt papirløse g har i stedet saksdkumentene kun elektrnisk. 5.3 E-POST ER UIOS VIKTIGSTE ARKIV Mange, til dels svært mange, mente de var uvanlige i den frstand at de tk vare på e-pst sm persnlig arkiv fr dkumenter så vel sm kmmunikasjn. Det er ikke bare fr utveksling av infrmasjn, men gså fr histrikk. Nesten alle vi har intervjuet: Jeg er kanskje litt uvanlig. E-pst er mitt viktigste arkiv, jeg er fullstendig avhengig av tilgang til all e-pst fra tidenes mrgen Dette kan ha vært den vanligste uttalelsen i intervjuene. At alt skal tilgjengelig g søkbart, g at all e-pst må kunne verføres fra gammelt til nytt system er av str betydning. En i ledende vitenskapelig stilling frmulerte seg enda tydeligere: Frsker i ledende stilling: Jeg har arkiv t steder. ephrte er fr de mer høytidsstemte saker g dkumenter. Alt annet, g alt før det, er på e-pst. Da kan jeg i hvert fall søke på persn. Eller de ligger på felles filmråder, men dette er sårbart fr sletting g andre menneskelige feil. Denne løsningen bør vi vekk fra, men det er en seig materie. Sm en følge av dette er det avgjørende at e-pst kan verføres fra eksisterende til et eventuelt nytt system. 6 FUNKSJONALITET 6.1 SKILLE JOBBKALENDER FRA PRIVAT KALENDER Nettskjemaet hadde et eget punkt m private kalendre. Spørsmålet g svaralternativene var: Vil du skille en prfesjnell kalender fra din private kalender Jeg vil hlde dem fra hverandre Jeg vil kunne se privatkalender sammen med jbbkalender Jeg vil bruke jbbkalender gså til private avtaler Spørsmålet er ikke interessant eller ikke relevant NIKE Brukerundersøkelse 14

15 Ved en feil var det mulig å krysse av fr flere svar. 368 persner satte til sammen 422 avkrysninger. 33 av disse dbbeltavkrysningene var «se dem sammen» g «bruke samme kalender,» mens 15 var «se dem sammen» g «hlde dem fra hverandre.» Dette gir en viss verrepresentasjn av «se sammen.» Privat g prfesjnell kalender Vitenskapelig Tekn/adm Deltid/annet 1 Hlde adskilt Se dem sammen En kalender Ikke relevant Det er uansett ingen tvil m at det er viktig å kunne se flere kalendere i samme «view.» Ut fra kmmentarene betyr dette sm regel at UiOs kalender skal kunne sees sammen med Ggle. Integrasjn med Ggle må være gd, g gdt beskrevet. 6.2 ØNSKER OM FUNKSJONALITET Spørsmålet g svaralternativene var: Hvilke funksjner er viktigst fr deg? (Vi tenker her på tillegg til ren kalenderfunksjn. Kryss av inntil 3-4 alternativer.) Rmbestilling Arkivering/utveksling av dkumenter Egne kntakter/adressebk lagret sentralt Fraværsmeldinger Integrert telefn/videknferanse Undervisningsppdrag autmatisk plassert i kalender Gjøremålslister («t d») Invitasjner til g fra eksterne samarbeidspartnere Integrering mt enkelt prsjektstyringsverktøy Ressursbestilling (prsjektr.l.) Kbling til ssiale medier Man kunne altså krysse av flere svaralternativer. Ttalt har 341 svart med ett eller flere alternativ (92 %). NIKE Brukerundersøkelse 15

16 Antall kryss Funksjnsønsker 1 eller flere 5-9 møter pr uke -4 møter pr uke Svarene frdeler seg i tre kategrier med hensyn til ppularitet. Først g fremst er det tydelig at brukerne primært etterspør de basale funksjnene. Gjøremålslister, rmbestilling, egne kntaktlister g fraværsmeldinger er det viktigste å få på plass. Men gså de tre neste, dkumenthåndtering, eksterne invitasjner g undervisningsppdrag direkte inn i kalender har fått ver eller nesten 25 % avkrysning, g i intervjuene vektlegges disse behvene. Disse funksjnene gir altså gså betydelig bruksverdi. De fire minst ppulære er gså til dels i utkanten av mandatet. Vi kan tr at ssiale medier vil vkse i betydning, men det er ikke en priritert tjeneste ved UiO i dag. Å gi bruksverdi til flest mulig grupper bidrar til å ppnå kritisk masse brukere i flest mulig miljøer. Eksempelvis kan enkel tilgang til egne g andres undervisningsppdrag være med å gi en kalendertjeneste bruksverdi fr flere enn de tungt møtebelastede. Det er mange møter med eksterne deltagere. Det er derfr viktig å kunne håndtere invitasjner til g fra dem på en effektiv måte. Mens dette ikke er en kritisk tjeneste, ser det ut til at spesielt best mulig integrasjn med Osl Universitetssykehus kan påvirke arbeidshverdagen. Spesielt fra tunge kalenderbrukere er det et uttalt behv fr versjnskntrll av møtedkumenter. De har vist seg å kunne være like mange «siste» versjner av fremleggsntat sm Kjell Bækkelund kunne ha avskjedsknserter. Håndhldte enheter begynner fr nen å erstatte utskrifter, g dette kan vi frvente at akselererer. Det gir mulighet til stadig flere g senere ppdaterte siste versjner. Det blir stadig viktigere å ha den til en hver tid siste versjn av et dkument liggende ett, g kun ett, sted sm er lett tilgjengelig fra alle plattfrmer. Enkel dkumenthåndtering er tett knyttet til e-pst g kalender, spesielt filverføring g felles tilgang til møtedkumenter. Søkefunksjner i e-pst g tilstrekkelig diskplass er viktig. Mer avansert dkumenthåndtering er utenfr NIKEs mandat. NIKE Brukerundersøkelse 16

17 7 OPPSUMMERING Det viktigste funnet er kanskje hvr str betydning det har å få etablert tjenesten på riktig måte. Det er lite mtstand mt en elektrnisk kalender sm sådan. Den er heller etterspurt. Innføringsfasen når mange prøver systemet samtidig er kritisk. Det er lav terskel fr å velge ikke å bruke et system. Det er viktig å tilby et bredt nk spekter tjenester til at mange nk grupper finner tjenesten nyttig g at den gir dem verdi. Windws er verlegent mest utbredt på skrivebrdet. Linux er lite utbredt sm eneste maskin. Mbile plattfrmer er allerede etablert sm et arbeidsverktøy g disse er i vekst. Ggle er utbredt. Universitetets ansatte har mfattende kntakt med mverden. Å beskrive g lette prsedyrer fr kntakt utenfr institusj9nen er viktig. Kntaktlister er en nær kritisk ressurs fr en ikke ubetydelig gruppe ansatte. NIKE Brukerundersøkelse 17

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene Statens lånekasse fr utdanning Brukerhåndbk Arbeidsflate fr lærestedene Oppdatert ktber 2010 Innhldsfrtegnelse 1 Tilgang til arbeidsflaten... 3 2 Innlgging... 3 2.1 Første gang du lgger inn... 3 2.2 Vanlig

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 1 Skjerming g tilgangsgrupper Versjn/dat fr revisjn: 25.09.2014 P360-klient: Outlk g web Utarbeidet av: Mnica Narum Dat: 25.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dkumentsenteret Frmålet

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i IN 105 - Grunnkurs i prgrammering Eksamensdag: Onsdag 7. juni 1995 Tid fr eksamen: 9.00-15.00 Oppgavesettet er på 6 sider. Vedlegg:

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet?

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet? Så har vi fått et nytt medlem i klubben Og erfaring viser: Mange slutter før de har vært 3 år De sm blir 3 til 5 år, - blir lenge. Hvrdan skal vi behlde medlemmet? Fadderskapet i Rtary Nen tanker m fadderskapet

Detaljer

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag Svar på spørreundersøkelse m nettilknytning g anleggsbidrag Osl Jørn Bugge EC Grup AS Tlf: 907 28 011 E-pst: jrn.bugge@ecgrup.n http://www.ecgrup.n 20.04.2017 Jørgen Bjørndalen EC Grup AS Tlf: 986 09 000

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET Innledning KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET FAKULTETSADMINISTRASJONEN Kmpetanseutviklingsplanen er en rammeplan fr arbeid med individuell g kllektiv kmpetanseutvikling

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Utgitt med støtte av: Nrm fr infrmasjnssikkerhet www.nrmen.n Sikkerhets- g samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Støttedkument Faktaark nr 20b Versjn: 3.0 Dat: 14.10.2015 Frmål Virksmheten skal

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

1 Oppsummering og konklusjoner

1 Oppsummering og konklusjoner Rapprt fra Brukerundersøkelse 2009-03-27 Back App 1 Oppsummering g knklusjner Siden våren 2006 har Back App vært markedsført sm et treningsapparat sm trener musklene sm støtter ryggsøylen mens du sitter.

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

Vi fryser for å spare energi

Vi fryser for å spare energi Vi fryser fr å spare energi Øknmiske analyser 2/13 Vi fryser fr å spare energi Bente Halvrsen* Innetemperaturen er av str betydning fr energifrbruket. I denne artikkelen ser vi på variasjner i innetemperaturen

Detaljer

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura 8. Regnskapsrllen g behandling av faktura DFØ Versjn: 2.0 8.2 Fakturaer på sirkulasjn 06.06.14 Innhld Frmål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndbken: 1 Søke pp g endre infrmasjn på faktura

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

SENIORNETT NORGES HANDLINGSPLAN FOR 2013.

SENIORNETT NORGES HANDLINGSPLAN FOR 2013. SENIORNETT NORGES HANDLINGSPLAN FOR 2013. MERK: Aktivitetene i denne Handlingsplanen gjelder fr 2013 g til Landsmøte 2014. Budsjettet sm vist er fr periden 1.1.2013 til 31.12.2013 da budsjettet fr 2014

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER

INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER Opplegget er i regi av Helsenettverket Lister ved Fyrtårnet Velferdsteknlgi g telemedisin g Fyrtårnet Psykisk helse g rus. Kurssted: Listerreginen

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET Evalueringsrapprt fr kurs i cachende kmmunikasjn g veiledning i grupper Steinkjer kmmune, landbruksfrvaltningen, inviterte i ktber 2010 rådgivere innen landbruket til utprøving

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU Det Gde Lkallag Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU 2013-2015 Hva kjennetegner et gdt lkallag? Hvrfr klarer nen lkallag å hlde kken i mange år, mens andre sier takk fr seg veldig frt. Hva gjør at nen

Detaljer

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter plitikkmråder i Statens persnalhåndbk 1. Bemanning 1.1 Spørsmål g svaralternativer 1. Hvilken type virksmhet arbeider du i nå? (ett svar mulig)

Detaljer

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2007 Vedtatt på møte i instituttstyret den 27. februar 2007

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2007 Vedtatt på møte i instituttstyret den 27. februar 2007 Årsplan fr Institutt fr ssilgi g samfunnsgegrafi 2007 Vedtatt på møte i instituttstyret den 27. februar 2007 Innledning Hensikten med årsplanen fr 2007 er å gjøre rede fr instituttets pririteringer innen

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

Veileder til arbeid med årsplanen

Veileder til arbeid med årsplanen Veileder til arbeid med årsplanen Oktber- desember: Jbbe med innhld. Gjøre erfaringer. Januar/ februar: Innspill fra freldrene. (Samarbeidsutvalg, freldreråd, den enkelte fresatte. August/ september: Dele

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- g GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i infrmasjnssikkerhet g persnvern fr kmmuner basert på Nrmen Planen er et støttedkument til Nrm fr infrmasjnssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjn 0. 9 www.nrmen.n

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

Praksisgjennomgang. Rapport. Stiftelsen Hvasser

Praksisgjennomgang. Rapport. Stiftelsen Hvasser Praksisgjennmgang Rapprt Stiftelsen Hvasser Pega Human as Trettestykket 51 1388 Brgen Organisasjnsnr. 986 228 179 MVA Telefn 66 78 50 11 Mbiltelefn 962 21 270 e-pst pst@pegahuman.n www.pegahuman.n 2 Rapprtansvarlig:

Detaljer

Sportslig satsning 2015:

Sportslig satsning 2015: Sprtslig satsning 2015: Fr å tilrettelegge best mulig tilbud fr alle, vil BMIL tilby t treningstilbud fr alle spillere i barne-, ungdms- g vksenftballen. Tilbudene skal inkludere alle spillerne g samtidig

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

RIKSARKIVAREN ~ ~EN. Universitetet i Bergen Postboks 7800 N 5020 Bergen LL~L~ ~ Deres ref Vår ref Dato 2005/1 3708 ELFU 13.03.2007

RIKSARKIVAREN ~ ~EN. Universitetet i Bergen Postboks 7800 N 5020 Bergen LL~L~ ~ Deres ref Vår ref Dato 2005/1 3708 ELFU 13.03.2007 RIKSARKIVAREN ~ ~EN -1 i 1~MARS2nJ7 Universitetet i Bergen Pstbks 7800 N 5020 Bergen LL~L~ ~ Deres ref Vår ref Dat 2005/1 3708 ELFU 13.03.2007 Vedtak m bevaring g kassasjn av eksamensbesvarelser m.m. i

Detaljer

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon Utkast Ntat Brukers hverdagssituasjner g tiltak fr trygghet, mestring g ssial deltakelse sett i lys av kmmunal tjenesteinnvasjn Metdentat utarbeidet av Ulf Harry Evensen med bistand fra Thmas Andersen,

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn strategisk innebærer et frmål

Detaljer

Smarte målere (AMS) Status og planer for installasjon og oppstart per 1. kvartal 2015. Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77

Smarte målere (AMS) Status og planer for installasjon og oppstart per 1. kvartal 2015. Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77 Smarte målere (AMS) Status g planer fr installasjn g ppstart per 1. kvartal 2015 Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77 2015 R A P P O R T Smarte målere (AMS) Utgitt av: Redaktør: Frfattere: Nrges vassdrags-

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

Sluttrapport «Jenter og teknologi»

Sluttrapport «Jenter og teknologi» Sluttrapprt «Jenter g teknlgi» «Jenter g teknlgi» har vært et tårig prsjekt fr å rekruttere g frhindre frafall av jenter på teknlgiutdanningene ved HiST. Prsjektperiden startet høsten 2013 g ut vårsemesteret

Detaljer

Fjerne prosess og produkt rapport som overskrift. Ha det som bunntekst.

Fjerne prosess og produkt rapport som overskrift. Ha det som bunntekst. Milepælsplan Uke 21 Henvise til alt vi kan. VIKTIG fr karakteren ;) Sensr vektlegger fancy teknlgi, få med mer Punkter på effektmål. Fjerne prsess g prdukt rapprt sm verskrift. Ha det sm bunntekst. Vis/nevn

Detaljer

Sensorveiledning Eksamen POL1004: 30.mai 2014

Sensorveiledning Eksamen POL1004: 30.mai 2014 Sensrveiledning Eksamen POL1004: 30.mai 2014 Det er tillatt å levere besvarelser både på engelsk g nrsk. En del begreper fra pensum er gså naturlig å skrive på engelsk selv m besvarelsen er skrevet på

Detaljer

Pasientsikkerhetsprogrammet i trygge hender

Pasientsikkerhetsprogrammet i trygge hender Pasientsikkerhetsprgrammet i trygge hender Riktig legemiddelbruk i sykehjem g hjemmetjeneste Kmpendium til frbedringsteamene i Rgaland Januar 2014 Innhldsfrtegnelse Side Velkmmen til læringsnettverk Hva

Detaljer

Pasientsikkerhetsprogrammet i trygge hender

Pasientsikkerhetsprogrammet i trygge hender Pasientsikkerhetsprgrammet i trygge hender Læringsnettverk fr kmmuner i Hrdaland Fylke Kmpendium til frbedringsteamene September 2015 - mars 2016 1 Innhldsfrtegnelse Side Velkmmen til læringsnettverk Hva

Detaljer

Gjerpen vår menighet!

Gjerpen vår menighet! Gjerpen vår menighet! På trygg grunn, med åpne dører g mye varme Visjnsdkument 2014 Menighetsprfil (kt. 2013) Pririterte tiltak Sammen m gudstjenestefeiring Gudstjenesten sm viktigste fellesarena i møte

Detaljer

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Virksmhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene...

Detaljer

Styringsgruppen for prosjekt Kvalitet i praksisstudier

Styringsgruppen for prosjekt Kvalitet i praksisstudier Styringsgruppen fr prsjekt Kvalitet i praksisstudier Deltakere i styringsgruppen: Bente Skulstad, leder (Helsedirektratet), Nina Langeland (medisinutdanning), Pål Barkvll (dntlgiutdanning), Ingunn Skre

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Inga Marie Lund SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Dokumentasjon TDC Invoice Online Ver. August2010-3.0

Dokumentasjon TDC Invoice Online Ver. August2010-3.0 Dkumentasjn TDC Invice Online Ver. August2010-3.0 TDC AS Side 1 av 14 Innhld TDC INVOICE ONLINE FAKTURAPORTAL... 3 ADMINISTRATOR KATEGORIER... 3 1.1. KUNDEADMINISTRATOR...3 1.2. FAKTURASTEDSANSVARLIG...4

Detaljer

ReadIT. Sluttrapport

ReadIT. Sluttrapport ReadIT Sluttrapprt 1 SLUTTRAPPORT Prsjekt: ReadIT Prsjektnr.: Startdat: 06.09.2012 Sluttdat: 16.12.2012 Prsjektleder: Tbias Feiring Medarbeidere: Grennes, Chris-Thmas Lundem Gudmundsen, Eivind Årvik Kvamme,

Detaljer

Kartlegging av kommunikasjonsarbeid i kommunesektoren

Kartlegging av kommunikasjonsarbeid i kommunesektoren Kartlegging av kmmunikasjnsarbeid i kmmunesektren 1) Svarer du fr en Kmmune Fylkeskmmune 2) Navn på kmmunen/fylkeskmmunen Følgende kriterier må være ppfylt fr at spørsmålet skal vises fr respndenten: Hvis

Detaljer

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet:

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet: Høgsklen i Innlandet Hedmark 16. mai 2017 Veileder til sensurering av eksamen i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin Interne sensrer

Detaljer

Retningslinjer for Norsk medisinstudentforenings grafiske profil

Retningslinjer for Norsk medisinstudentforenings grafiske profil Retningslinjer fr Nrsk medisinstudentfrenings grafiske prfil Vedtatt: 24.05.2015 av Nasjnalt styre, Nrsk medisinstudentfrening Skal revideres innen: 24.05.2017 Bindende fr: Freningen sm helhet Innhld -

Detaljer

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR 1 VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR FJELLTUR BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING Frrd 2 Mål g rammer BB11 gruppa I ASF har alltid hldt en høy ssial prfil. Vi legger str vekt på at våre fester g arrangementer skal

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage Strm&Kuling STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE FOKUS FOR NOVEMBER: VÆRET Samtale m g ppleve ulike værtyper Samtale m ulike værfenmener Riktig påkledning

Detaljer

Kommunens utfordringer knyttet til informasjonsforvaltning

Kommunens utfordringer knyttet til informasjonsforvaltning KS - Arkivgruppe Kmmunens utfrdringer knyttet til infrmasjnsfrvaltning Sjekkliste fr anskaffelse av sak-/arkivsystem Side 2 av 13 Innhld 1 Innledning... 3 2 Bakteppe... 3 3 Sjekkliste... 4 3.1 Behvsavklaring...

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse. Tema: Ny rammeavtale på kundeinformasjonselementer til bruk i Jernbaneverkets infrastruktur.

Invitasjon til dialogkonferanse. Tema: Ny rammeavtale på kundeinformasjonselementer til bruk i Jernbaneverkets infrastruktur. Invitasjn til dialgknferanse Tema: Ny rammeavtale på kundeinfrmasjnselementer til bruk i Jernbaneverkets infrastruktur. Innledning Omfanget g kmpleksiteten i ffentlig transprt er knstant økende stadig

Detaljer

- Info om prosjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres for å bedre deres vilkår? - Anonymisering

- Info om prosjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres for å bedre deres vilkår? - Anonymisering Vedlegg 2 Intervjuguide arbeidsgiver - Inf m prsjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres fr å bedre deres vilkår? - Annymisering - Om bedriften Histrie: Hvr lenge eksistert, eierskap etc

Detaljer

ENGASJERE GENERASJON Y

ENGASJERE GENERASJON Y ENGASJERE GENERASJON Y Hva er likt, g hvrdan skiller de seg fra andre generasjner? Dale Carnegie Training White Paper The New Bm. Generasjn Y. Milenniumsgenerasjnen. Kjært barn har mange navn. Generasjnen

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål Ntat m franalysene Bakgrunn fr presentasjn av franalysene i Bligssialt utviklingsprgram fr kmmunene Bærum, Hamar, Lillehammer g Lørenskg Fellestrekk g refleksjnsspørsmål Husbanken Regin øst 2.september

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Veiledning Risikoanalyse for Digital postkasse til innbyggere. Versjon 1.0

Veiledning Risikoanalyse for Digital postkasse til innbyggere. Versjon 1.0 Veiledning Risikanalyse fr Digital pstkasse til innbyggere Versjn 1.0 Innhld 1 Innledning... 4 1.1 Om veiledningen... 4 1.2 Annet veiledningsmateriell på mrådet... 4 1.3 Sammendrag av hva sm må gjøres...

Detaljer

Hva kan læreren gjøre for å skape positive erfaringer hos de kroppsøvingsusikre elevene på mellomtrinnet? Maren Clausen. Kandidatnr.

Hva kan læreren gjøre for å skape positive erfaringer hos de kroppsøvingsusikre elevene på mellomtrinnet? Maren Clausen. Kandidatnr. Hva kan læreren gjøre fr å skape psitive erfaringer hs de krppsøvingsusikre elevene på mellmtrinnet? av Maren Clausen Kandidatnr. 148 Veileder: Inger Marie Vingdal, Krppsøving Bachelrppgave i GLU 1-7 G1PEL3900

Detaljer

VEILEDER FOR EXTRANET

VEILEDER FOR EXTRANET VEILEDER FOR EXTRANET Extranet er et nettbasert dkumentasjns- g analyseverktøy fr målinger sm deltakende enheter i det nasjnale pasientsikkerhetsprgrammet kan benytte fritt i frbindelse med eget frbedringsarbeid

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring g mestring. 1 INNHOLD Avdelingen vår, side 3 Persnalet på avdelingen, side 3 Vi er pptatt av, side 4-7

Detaljer

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Nytt fra NOKUT Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven NOKUTs utlandsknferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Agenda Status på dagens aktiviteter g tjenester Nye g kmmende aktiviteter g tjenester Hva kan dere frvente

Detaljer

3.1 Mål for nettløsningene

3.1 Mål for nettløsningene 3.1 Mål fr nettløsningene Dette kapittelet er fra innhldsstrategien fr spesialisthelsetjenestens nettløsninger. Kapittelet beskriver hvrdan nettløsningene skal bidra til å styrke spesialisthelsetjenesten.

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU Det integrerte universitetssykehuset O-SAK 23-16 Orientering m Felles støttefunksjner fr frskning, innvasjn g utdanning - FIU 1 Det integrerte universitetssykehuset Overrdnet strategisk målsetting, mai

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer

Hvordan benytter kommunene seg av og vedlikeholder IPLOS-dataene? En undersøkelse til norske kommuner

Hvordan benytter kommunene seg av og vedlikeholder IPLOS-dataene? En undersøkelse til norske kommuner Rapprt IS-0428 Hvrdan benytter kmmunene seg av g vedlikehlder IPLOS-dataene? En undersøkelse til nrske kmmuner Publikasjnens tittel: Utgitt: Bestillingsnummer: Hvrdan benytter kmmunene seg av g vedlikehlder

Detaljer

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør Frberedende kurs fr VG3 eksamen Energiperatør Bakgrunn Energi Nrge har på vegne av energibransjen ver en peride arbeidet med å perasjnalisere energifagene fr på den måten tilrettelegge fr en mer målrettet

Detaljer

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer.

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer. 1 Stikkrd fra cafedialgen i Glåmdalen 20.04.16 med alle frmannskapsmedlemmer. Arbeidet var rganisert med 7 cafebrd g der deltagerne deltk 15 minutter pr spørsmål. Frmannskapsmedlemmer fra alle kmmunene

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening

Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjnalt styre, Nrsk medisinstudentfrening Fr å sikre at det er tydelig hvilken planlegging sm er nødvendig fr et møte i Landsstyret etableres

Detaljer

TILLITSVALGTE: Intervjuguide

TILLITSVALGTE: Intervjuguide TILLITSVALGTE: Intervjuguide 1. Om prsjektet, annymitet 2. Bakgrunnsinfrmasjn Erfaring sm tillitsvalgt antall år i vervet, ppgaver Ansatte rganisasjnsgrad, frhld til eventuelle andre klubber i virksmheten

Detaljer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer FOKUS-virksmhetenes arbeid med flerspråklige barn g ungdmmer NAFOs Østfldknferanse 13.11.12 Observasjn g samtaler fra Kjølberg, Os, Malakff g Verket skler, tspråklige lærere g FRIS i Østfld, Kulås g Prestenga

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o

Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o Årsplan. 2011-2013 MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage Små barn stre Kanvas pedaggisk plattfrm Læring g Læringssyn - I Kanvas ser vi på barn sm aktive, kmpetente g ressurssterke individ. Barns nysgjerrighet

Detaljer

Krav til pilot Magasinmodul. MUSIT Ny IT-arkitektur, planleggingsfasen

Krav til pilot Magasinmodul. MUSIT Ny IT-arkitektur, planleggingsfasen Krav til pilt Magasinmdul MUSIT Ny IT-arkitektur, planleggingsfasen Krav til magasinmdul arbeidsdkument fr referansegruppen MagasinMdul (pilt) Figurer hentet fra kntekstdiagram fr magasin. Merk at magasinmdulen

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013 Yung Cittaslw- prsjektet Et ungdmsutvekslingssamarbeid mellm Levanger g Orviet 2012-2013 Yung Cittaslw (I) Ungdmsutveksling i Orviet juni 2012 24 ungdmmer fra Levanger and 24 ungdmmer fra Orviet 7 dager

Detaljer

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015 Levanger kmmune Innvandrertjenesten Levanger v Fagkurs fr inkludering av innvandrere i arbeidslivet frprsjekt 2013 Læreplan Fagkurs fr assistenter i barnehage 2015 Deltakere: Therese Granås, Eva Winnberg,

Detaljer