Brannhemmende overflatebehandling av tre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brannhemmende overflatebehandling av tre"

Transkript

1 NIKU Oppdragsrapport nr. 167/2011 Brannhemmende overflatebehandling av tre Barbro Wedvik

2 Fig. 1: Illustrasjonen er hentet fra nettstedet

3 Innhold 1. Bakgrunn Sammendrag Innledning Brannhemmende produkters virkemåte Mekanismer ved brannhemming Brannhemmende lag, eller mekaniske barrierer Ulemper med virkemåtene/ mulige bieffekter for underlaget Nedbrytning av metallfester Brannhemmende overflateprodukter i dag Langtidseffekter Når underlaget er treverk Når underlaget er lakk eller maling Test av brannhemmende produkts reversibilitet Produktenes levetid og varighet Vedlikehold En standard for brannbeskyttelsens bestandighet over tid - NT Fire Brannklasser: brannhemming og brannisolering Hvor mye forlenges underlagets motstand mot brann ved bruk av brannhemmende overflatebehandling? Hva slags brannklasse kreves på dørene fra leilighet til trapperom som rømningsvei i en eldre bygning? Hvordan forholder de seg til bruk av brannhemmende overflatebehandling på verneverdig bebyggelse i land som vi kan sammenligne oss med? Bruk av brannhemmende produkter i Norge Aktører i Norge Bruk av brannhemmende overflatebehandling i bygninger med vernestatus Malingsystemer Diffusjonsevne Bruk av brannhemmende produkter på eksteriør Eksempler på eksteriørbruk Befaring Bakgrunn Undersøkte overflater Observasjoner Sammendrag av befaring Avslutning Konklusjon Veien videre Kilder og litteratur... 23

4 1. Bakgrunn NIKU fikk i oppdrag fra Riksantikvaren å gjøre en vurdering av brannhemmende overflatebehandling i bygninger med vernestatus og sammenfatte erfaringer med bruk av disse. Prosjektet omfattet brannhemmende overflateprodukter av typen maling, lakk og impregnering for treverk. 1 Bakgrunnen var at Riksantikvaren hadde fått en del henvendelser både fra produsenter av brannhemmende overflateprodukter og fra huseiere angående eventuell anbefaling av bruk av brannhemmende produkter. NIKU utarbeidet et tilbud på forespørsel i Dette ble justert i 2011 gjennom møter og e- postkorrespondanse mellom Riksantikvaren, representert ved Einar Karlsen og Harald Ibenholt, og NIKU, representert ved Merete Winness og undertegnede, Barbro Wedvik. Prosjektforslaget fra NIKU inneholdt opprinnelig to delprosjekter. Del 1 bestod av innsamling av informasjon fra aktuelle kilder, samt befaring med vurdering av allerede oppmalte elementer i Oslo-området. I forslaget til del 2 inngikk praktiske tester dersom slike skulle vise seg nødvendige å utføre etter gjennomgang av tilgjengelig informasjon i del 1. Det ble inngått en avtale mellom NIKU og Riksantikvaren om gjennomføring av prosjektets del 1. En eventuell gjennomføring av prosjektets del 2 skulle vurderes etter at resultatene av del 1 forelå. 2. Sammendrag Gjennomgangen viser at Etter hvert finnes det noe kunnskap om langtidseffektene av brannhemmende impregnering av treverk. Studier viser reduksjon av mekanisk styrke og forvitring av overflaten. Konsekvensene for underlaget ved bruk av brannhemmende maling og lakk på treverk, og på overflatebehandlinger som maling og lakk, har fått svært liten oppmerksomhet, både i Norge og i utlandet. Produktenes datablader gir svært liten informasjon om produktenes bestanddeler og egenskaper, og produktenes diffusjonsåpenhet (damptetthet) opplyses ikke. Det er derfor vanskelig å forutsi dagens brannhemmende kjemikaliers mulige nedbrytende effekt på underlaget, eller hvordan brannhemmende maling vil oppføre seg i forhold til diffusjonsåpenhet. Brannhemmende produkter forlenger underlagtes motstand mot brann. Hvor lenge motstanden forlenges er avhengig av mange faktorer, og for brannhemmende maling/lakk med B-S1-d0-klassifisering 2 oppgis det ikke hvor lenge brannen hemmes. Noen brannhemmende produkter har i tillegg til B-S1-d0-klassifiseringen dokumentert 1 Kontrakt mellom Riksantikvaren og NIKU underskrevet Det er vedtatt en felles europeisk standard for brannklassifisering av materialer. Som norsk standard heter den NS-EN "Brannklassifisering av byggevarer og bygningsdeler - Del 1: Klassifisering ved bruk av resultater fra prøving av materialers egenskaper ved brannpåvirkning". I denne standarden blir materialene klassifisert i A1, A2, B, C, D, E og F. Brannbeskyttet tre kommer i klasse B. I tillegg er det nye krav til røykutvikling s1- s3 og gnist d0 - d2, slik at brannhemmet tre kan få klasse B-s1, d0 eller B-s2, d0 osv. Ref.: Brannbeskyttet trevirke, Trefokus nr. 31, Norsk Treteknisk Institutt. 4 Brannhemmende overflatebehandling av tre

5 brannisolasjonstid eller gjennombrenningstid på 30 og 60 minutter (EI30/60) 3, avhengig av underlaget og dets tykkelse. Med tanke på den brannhemmende overflatebehandlingens varighet over tid finnes det en test, NT Fire 054, som man kan være til hjelp ved valg av et holdbart brannhemmende produkt. 4 Brannhemmende maling og lakk har dårlige påføringsegenskaper og ser sjelden særlig bra ut, men en øvet maler kan få til et langt bedre resultat enn en uøvet. Oppfølgende tester vil være helt essensielle for å kunne trekke noen konklusjoner i (det NIKU har oppfattet som) det overordnede spørsmålet: Kan Riksantikvaren anbefale bruk av brannhemmende overflatebehandling på treverk i eldre, verneverdig bebyggelse, der det også i noen tilfeller ligger bevaringsverdig overflatebehandling under? NIKU anbefaler at det gjøres følgende tester: Laboratorietester for å vurdere de brannhemmende produktenes eventuelle nedbrytning av underliggende treverk og maling/lakk Reversibilitetstester for å finne ut om brannhemmende produkter lar seg fjerne, både før og etter brann, uten å skade den underliggende flaten Oppstryksprøver for å vurdere muligheter og begrensninger i forhold til overflatenes utseende sammenholdt med påkrevd/anbefalt brannklasse 3. Innledning Prosjektet har bestått av gjennomgang av tilgjengelig litteratur 5 - produktdatablader og annen informasjon fra de mest aktuelle produsentene - publikasjoner, hovedsakelig angående brannhemmende produkters kjemi - publiserte og ikke-publiserte tester av brannhemmende produkter - standarder som er av betydning for valg av brannhemmende produkter - diverse mer generelle utredninger om brannsikring befaringer korrespondanse med konservatorer og bygningsvernere, malingsprodusenter og testlaboratorier i inn- og utland korrespondanse med malere, forhandlere og branntekniske konsulenter i Norge NIKU skulle blant annet beskrive produktenes material- og aldringsegenskaper samt beskrive nødvendig forarbeid før påføring av brannhemmende overflatebehandling, mulighet for å fjerne denne og konsekvenser for underliggende maling og lakk. 3 EI60 Brannmotstand. Brannmotstanden måles i normerte tidsintervall ut i brannforløpet, hvor bygningsdelen fremdeles tilfredsstiller de forskjellige kriteria for sin funksjon. Ref.: Integritet/tetthet betegnes E, isolasjon betegnes I. 4 Se kapittel 8. 5 En oversikt over kilder og litteratur finnes bakerst i rapporten. 5 Brannhemmende overflatebehandling av tre

6 4. Brannhemmende produkters virkemåte Første del av rapporten er en innføring i brannhemmende produkters virkemåte. Dette lar seg dessverre ikke forklare helt kort og enkelt, men er nødvendig fordi produsentene av brannhemmende materialer i svært liten grad oppgir hva slags virkestoff og andre stoffer som finnes i produktene deres er. Nedenfor, i underkapitlene , er gjengitt noe av informasjonen i Grøttas hovedfagsoppgave Brannhemmende behandling av trevirke, som ble skrevet ved seksjon for treteknologi på Ås Landbrukshøgskole, på oppdrag for Moelven Treindustrigruppe AS, i Mekanismer ved brannhemming Brannhemming av trevirke innebærer en rekke kompliserte parallelle kjemiske reaksjoner. De fleste brannhemmende midlene som brukes til trevirke fremmer dehydreringsreaksjonene som oppstår under termisk nedbrytning, slik at det produseres mer trekull og færre forbrennbare gasser. De kjemikaliene som i hovedsak brukes i brannhemmende produkter, eller såkalte Fire Retardant (FR)-formler, er fosfater (f.eks. diammoniumfosfat, monoammoniumfosfat), noen nitrogenkomponenter, borater, silikater og amino-resiner. Stadier ved forbrenning: 1. Oppvarming 2. Nedbrytning og spalting 3. Dannelse av flyktige forbindelser 4. Oksidasjon Når materialer brenner er det oftest stoffer i gassfase som reagerer med oksygen og danner flammene. Ulike måter å slokke flammer på: Kjøle det faste materialet Danne barrierer Endre nedbrytningsprosessene til å produsere ikke-forbrennbare gasser, ved å tilføre for mye luft eller fjerne luft Hindre fullføring av oksidasjonsprosesser i gassfasen De fleste komponenter av organisk bundet fosfor gir flammehemmende effekt. Fosforkomponentene danner mye kull og lite flammegivende flyktige gasser. Man bruker f.eks. fosforsyrer, som er lite flyktige, til flammehemming. Fosfor har dessuten også en slukkende effekt på glør, ikke bare på flammer. De fleste FR er ikke resistente mot fuktighet. De består av vannløselige salter. I kommersiell sammenheng baserer de fleste seg på ammoniumfosfat og ammoniumsulfat. Diammoniumfosfat er mest effektivt, beholder effekten i mange år, og angriper ikke jern. Ammoniumsulfat er billig, men gir korrosjon på metall. Sinkborat kan blandes med blyhvitt, linolje, terpentin og gi godt brannvern. 4.2 Brannhemmende lag, eller mekaniske barrierer Dette er malinger eller overflatedekkende stoffer som Hindrer at flyktige brennbare stoffer kommer ut av materialet Hindrer oksygen fra å komme i kontakt med treoverflaten Kan isolere overflaten fra høye temperaturer Er svært elastiske, ellers ville de brytes ned og sprekke opp ved en brann Inneholder ofte silikater eller andre stoffer som sveller ved varmepåvirkning 6 Brannhemmende overflatebehandling av tre

7 Ved skumdannelse skaper barriere mot luft og flammer, gir termisk isolasjon og fanger opp flyktig tjæredamp Så lenge laget er intakt er brannhemmende malinger uten for mye pigmentering nesten ugjennomtrengelige for gasser, og på tørr ved tåler laget høyt trykk uten å skille seg fra treoverflaten. Brannhemmende malinger som holder seg harde opp til temperaturer for pyrolyse 6 av tre har lett for å brekke opp og skalle av. De mest effektive FR-malinger er de som svulmer kraftig opp (intumiserer) like før treet når temperaturen for pyrolyse. De produserer et voluminøst skum som forblir stabilt og ikke brennbart opp til flammetemperatur. Fordelene med brannhemmende maling og andre overflatebehandlinger er at de er lette å bruke. Men ved langvarig og sterk oppvarming vil denne typen FR komme noe til kort, da treverket under malingen etter en tid når pyrolyse-temperaturer. 4.3 Ulemper med virkemåtene/ mulige bieffekter for underlaget Brannhemmende overflatebehandling kan ha negative effekter på treverk: Økt fuktighetsinnhold Redusert styrke Risiko for korrosjon Ved impregnering kan treoverflaten bli mindre egnet for maling, lakking og liming Giftig De fleste FR-behandlinger reduserer styrken og stivheten til det behandlede treet. Når trevirke behandles med syre, settes det i gang en katalytisk reaksjon av hydrogenion. Under påvirkning av syre vil polysakkaridkjedene i treverket brytes ned. 4.4 Nedbrytning av metallfester FR kan gi korrosjon av metallfester i treet [Källman 2009]. Sammenligning ble gjort med ulike typer metallfester i ubehandlet tre og i tre behandlet med ulike FR-produkter. Resultatet viste at fester av ubehandlet stål korroderer mye i behandlet trevirke, elektrisk forsinkete og varmeforsinkete fester korroderer også en del, mens aluminiumfester korroderer mer i ubehandlet tre enn i FR-behandlet tre. 5. Brannhemmende overflateprodukter i dag Grøtta skrev i 1995 at de fleste FR består av vannløselige salter som ikke er resistente mot fuktighet, og at de fleste i kommersiell sammenheng baserer seg på ammoniumfosfat og ammoniumsulfat. I 2011 kan det ut fra produktdatabladene se ut til at brannhemmende virkestoffer i maling og lakk gjerne er bundet opp i syntetiske harpikser eller i kopolymerisat som er mer fuktbestandige. En oversiktartikkel fra 2001 av Östman m. fl. om FR-behandlet tre kan tyde på at det er blitt utviklet kommersielle produkter som er mer stabile og holdbare i forhold til fuktpåvirkning. I Storbrittannia i 2001 ble FR-impregnering av trevirke delt opp i tre grupper basert på holdbarhet i fuktige omgivelser og ved utendørs eksponering. 7 Type A kan brukes i interiør med relativ fuktighet (RF) under 75% og baserer seg på enkle uorganiske salter. Type B er for interiører med høy RF, en fuktresistent type basert på såkalte semi-komplekse systemer, langt mindre sensitive til høye eller varierende relative fuktigheter på grunn av kjemikalienes reduserte løselighet i vann og en grad av kjemisk interaksjon. Type C for eksteriør er resistente mot utvasking og er ofte basert på polymeriske harpikssystemer. 6 Pyrolyse er en termisk nedbrytning av tre uten surstoff. Se 7 Östman Brannhemmende overflatebehandling av tre

8 På en av våre vurderte produsenters nettside står denne beskrivelsen av brannhemmende produkter: Flammehemmere er stoffer som kan tilføres kjemisk i et polymermolekyl eller blandes inn fysisk i en polymer etter polymerisering for å undertrykke, redusere, forsinke eller endre utbredelsen av en flamme gjennom et plastisk materiale. Det fins mange klasser flammehemmere; halogenerte hydrokarboner (klor- og bromholdige forbindelser og reaktive flammehemmere), uorganiske flammehemmere (borforbindelser, antimonoksider, aluminiumhydroksider, molybdenumforbindelser, sink- og magnesiumoksider), fosforholdige forbindelser (organiske fosfatestere, fosfater, halogenerte fosforforbindelser og uorganisk fosfor med innhold av salt) Langtidseffekter 6.1 Når underlaget er treverk Angående de brannhemmende produktenes nedbrytning av trevirket på lang sikt etterlyses det fra flere hold mer kunnskap. Cruz m. fl. (2009) påpeker at man i forhold til bruk av FR på tømmer man mangler informasjon både om brannhemmende produkters varighet, deres egenskaper ved påføring på behandlede og/eller aldrede overflater og langtidseffektene på tømmerets egenskaper. En laboratorie- og feltstudie fra USA [Barnes et. al 2010] av FR-impregnert kryssfinér viste at varme og fukt akselererer tapet av mekanisk styrke i treet ved bruk av ammoniumfosfat. En annen undersøkelse fra USA av en 20 år gammel takstol impregnert med monoammoniumfosfat viste at styrken i treet er blitt sterkt redusert, til omtrent halvparten av treets opprinnelig styrke [Anthony og Drerup 2011]. En studie av takbjelker i historiske bygninger i Tsjekkia [Kučerová et. al 2007] viser nedbrytning av treet på grunn av gjentatt påføring av salter av ammoniumfosfat og ammoniumsulfat. Tømmerets overflate forvitret, og nedbrytning førte til svekkelse av den mekaniske styrken. 9 I Sverige arbeider SP Trätek, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, med brannhemmende behandling av tre. I e-post fra Birgit Östman, SP Trätek, skriver hun at det finnes lite litteratur om brannhemmende produkter til overflatebehandling av tre og om nedbrytningen av underlag som eldre tre og maling. Långtidsegenskaperna, både brandskyddets varaktigt och andra egenskaper, är oftast okända. Nedbrytning kan ske i vissa fall, t ex att sprödheten ökar, vilket uppmärksammats främst i USA, där man använder brandskyddsimpregnerat trä även i bärande konstruktioner. Ytskikt kan också försprödas och ytbehandlingen lossna. Generellt bör man använda produkter med dokumenterade egenskaper och erfarenheter från långvarig användning Når underlaget er lakk eller maling Et brannhemmende lag påført på en overflate blir generelt sett på som mindre nedbrytende enn at brannhemmende stoffer impregneres i materialstrukturen [Horrocks et. al 2008]. Ved bruk av FR-produkter på interiør med vernestatus vil spørsmål om bevaring av underliggende maling og lakk være viktig. Angående brannhemmende produkter brukt over maling/lakk har det ikke lykkes undertegnede å finne noen litteratur eller annen informasjon 8 oversatt av undertegnede fra engelsk. 9 I dette tilfellet ble skaden utbedret ved å skave av den skadde treoverflaten, og påføre en nøytraliserende væske, men effekten av den nøytraliserende behandlingen viste seg å være kun midlertidig. 10 E-post pr Brannhemmende overflatebehandling av tre

9 om FRs eventuelle nedbrytende langtidseffekt. I et forsøk på å forutse konsekvensene ved bruk av brannhemmende lag over bevaringsverdig maling eller lakk blir alternativet å finne mer generell informasjon om hvordan syrer og baser forventes å påvirke maling og lakk. I mer generell litteratur om linolje og dens evne til svelling i sure og basiske miljøer sier Eissler [Eissler 1970] at linoljefilmer (her: standolje), kanskje fordi linoljen i seg selv er sur, ikke sveller i sure løsninger, mens graden av svelling øker med ph i basiske løsninger. Wolbers nyanserer dette med å si at linolje vanligvis har en ph mellom 5.5 og 8.5, hvilket betyr at oljen kan være både sur og basisk [Wolbers 2000]. Tradisjonelle lakker som mastiks og dammar er basert på harpikser som oksiderer og danner svake syrer når de aldres, ph Det er en generell regel innenfor konservering, at naturlige harpiks-filmer renses sikrest med en svakt sur ph-verdi ( ), mens malingsfilmer med olje som bindemiddel kan renses med ph fra Det kan tenkes at man, for å unngå uønskede bivirkninger på underlaget, kan følge tankegangen for sikker rensing, og velge FR-produkter med en ph-verdi som tilsvarer underlaget som skal bevares. Så lenge omgivelsene er tørre betyr ikke ph noe, men ved påvirkning av fukt, f.eks. ved ukontrollerbare klimatiske omgivelser eller ved fjerning av det brannhemmende laget, vil ph-nivået kunne ha en betydning. 6.3 Test av brannhemmende produkts reversibilitet Angående muligheten for å fjerne brannhemmende overflatebehandling, og konsekvenser for eventuell underliggende bevaringsverdig overflatebehandling er det funnet én test, utført av konservatorer for National Trust, Storbritannia, på et av Envirografs lakk-systemer. 11 Konservatorer hos National Trust utførte reversibilitetstester ved kunstig aldring på en mahognidør med polert med skjellakk som senere var behandlet med et transparent brannhemmende intumiserende system (Envirograf HW02, 3-lags system). Produktene viste seg vanskelige å løse uten å skade underlaget. I sin rapport foreslo de å beskytte den verneverdige overflaten fra det brannhemmende produktet ved å legge et isolerende lag, for eksempel Paraloid B72, som er en svært stabil syntetisk ferniss. 7. Produktenes levetid og varighet Hylletid for brannhemmende maling i uåpnet emballasje er vanligvis oppgitt til å være ett år, frostfritt. De fleste produsenter skriver at åpnet emballasje ikke skal lagres. Påført er brannhemmende malingsfilm porøs, og overmales vanligvis av et beskyttende toppstrøk med vanlig maling som kan betraktes som et offersjikt. Dette toppstrøket skal vedlikeholdes. Feil ved påføring, for eksempel at den brannhemmende malingen blir stående for lenge uten toppstrøk og får anledning til å trekke til seg fukt, vil svekke det brannhemmende laget. Uten toppstrøket skades det brannhemmende porøse laget lett mekanisk. På utsatte steder som for eksempel hjørner og kanter får det også raskt skader. Malingen består av salter og er følsom for høyt fuktinnhold og store variasjoner i luftfuktighet. Dersom man ser at det dannes saltutslag på overflaten eller andre steder er det grunn til å tro at de brannhemmende saltene er på vandring og at brannhemmingen er redusert. Det brannhemmende laget har, i følge produsentene, ubegrenset levetid. I praksis er det liten erfaring blant norske brukere og malere, fordi det er særlig de senere årene at denne typen produkter er tatt i bruk i/på stående bygg. Man vet lite om den reelle levetiden. Man må kunne anta at det er stor forskjell på holdbarheten om malingen brukes på interiør som for eksempel dør og trapp, eller på eksteriør av typen værutsatt fasade. Se for øvrig kapittel 8; En standard for brannbeskyttelsens bestandighet over tid - NT Fire National Trust; Intumescent paint and varnishes, Brannhemmende overflatebehandling av tre

10 8. Vedlikehold Brannhemmende maling og lakk skal vedlikeholdes ved at man vedlikeholder toppstrøket. Ingen av produktenes datablader inneholder informasjon om hvordan dette skal gjøres. Når man tar kontakt med produsent forteller de at man får en vedlikeholdsplan når man kjøper produktet, men ingen av malerne vi snakket med hadde noen slik vedlikeholdsplan. På forespørsel ble det gitt en anbefaling for vedlikehold fra Envirograf/Biokjemi. De anbefaler at dersom toppstrøket er slitt eller flasser og det brannhemmende laget under er skadet, må det påføres et strøk (125 µm) brannhemmende maling over disse skadene. I tilfeller hvor man er usikker skal man flekkmale med brannmalingen for sikkerhets skyld. Steder hvor man kun har skrapt bort løs maling, uten å komme inn på det brannbeskyttende laget, kan man vaske med såpe og vann. For å være sikker på at brannhemmingen holdes vedlike kreves det altså et jevnlig tilsyn av toppstrøkets tilstand. La oss tenke oss at man ønsker å bevare en vanlig maling som historisk dokument uten at den er synlig. Malingen males over med brannhemmende maling, som etterhvert blir slitt. I følge produsentene kan man fjerne brannhemmende maling slik man fjerner annen maling, f.eks. med skrape. Et mulig fremtid-scenario kan være at den brannhemmende malingen viser seg så vanskelig å skrape, eller at malingen er så tykk at skraping gir for store nivåforskjeller, og at en maler derfor velger å bruke malingfjerner eller andre metoder og fjerner all maling ned til treverket. Et annet spørsmål som vil gjøre seg gjeldende angående bevaring av det underliggende treverket ved bruk av brannhemmende maling på eksteriør er hvor mange ganger man kan legge på nytt toppstrøk, evt. en ny runde med brannhemmende maling, før malingsfilmen blir for tett for treverket. Informasjon om diffusjonsevne eller damptetthet oppgis ikke i databladene. 9. En standard for brannbeskyttelsens bestandighet over tid - NT Fire 054 De første testene og rapporteringene av brannhemmende produkter på tre og deres varighet ble gjort i USA allerede på 70- og 80-tallet [Le Van and Holmes 1986]. SP Tretäk, Sverige har de siste årene arbeidet mye med spørmål om brannhemmende overflatebehandlings varighet over tid. Det kan være store forskjeller melllom ulike produkters varighet. SP har utarbeidet et standardsystem for å kunne vurdere bestandigheten, standarden NT Fire 054. Östman informerer at NT Fire 054 ventes å komme på sluttavstemming som europeisk standard høsten 2011, da som CEN TS Nedenfor gjengis de to første avsnittene i skrivet samt tabellen med kriterier som må oppfylles: 13 Introduction Requirements on the durability of fire retardant treatments are not specified in most national building codes. This is probably partly caused by unawareness of the problem and new procedures have to be implemented in order to increase the reliability and confidence of fire retardant wood-based products. 12 px?param=6156&title=round%20and%20sawn%20timber Brannhemmende overflatebehandling av tre

11 Fire retardant treatments may considerably improve the reaction to fire properties of woodbased products and the highest fire classifications for combustible products can be reached, but the durability of the fire retardant treatments has not yet been fully addressed. Two cases of durability of the fire retardant treatment of wood-based products can be identified. One is the risk of high moisture content and migration of the fire retardant chemicals within the wood product and salt crystallization on the product surface. These hygroscopic properties of the treated wood-based product can be evaluated by exposure to high relative humidity. The other case is the risk of decreased fire performance due to loss of the fire retardant chemicals by leaching or other mechanisms. This case is mainly pronounced in exterior applications, e.g. as façade claddings. Maintained fire performance over time has to be verified. Scope This document prescribes the classification requirements for the durability of the reaction to fire performance of fire-retardant treated wood-based products to be used in interior and/or exterior end use conditions. The products must initially meet required reaction to fire classification. In addition, the products must meet the minimum durability of reaction to fire performance requirements specific to the end use. For interior use, limited hygroscopicity has to be verified. For exterior use, the reaction to fire performance level has to be maintained after accelerated or natural weathering. This document may be used as a basis for an approval system. Östman sier at det finnes en liste over produkter som har bestått testen, og at de snart vil bli publisert på SPs nettside For utvendig bruk finnes det i følge henne per idag ingen overflatebehandling til bruk på stående trefasader/eksteriør som har bestått testen, men ett norskt foretak som heter Teknos har utviklet et malingsystem for nye 11 Brannhemmende overflatebehandling av tre

12 fasader som klarer både brann- og værtesten NT Fire Dette malingsystemet er i utgangspunktet tenkt påført trepanelet på fabrikk, før oppføring av fasaden. Ved henvendelse sier Teknos at det trolig ikke er noe i veien for å bruke systemet på allerede oppført panel, men at de da antagelig bør utarbeide en egen fremgangsmåte for dette. Teknos sier også at det ikke finnes noen konkrete regler for kvalitetssikring av utført arbeid ved påføring av brannhemmende overflatebehandling på eldre hus innenfor Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (FOBTOT), men at Teknos arbeider for å få et slikt system Brannklasser: brannhemming og brannisolering 10.1 Hvor mye forlenges underlagets motstand mot brann ved bruk av brannhemmende overflatebehandling? De fleste brannhemmende maling-, lakk- og impregneringsproduktene har klassifisering B- s1-d0 etter europeisk standard, tilsvarende tidligere norsk standard In1, dvs. at de ikke bidrar til flammespredning, brennende dråper og røykutvikling ved brann. Klassifiseringen sier ingenting om brannisolering eller gjennombrenningstid, altså hvor lang tid det tar å brenne gjennom f.eks. speil i fyllingsdører der brannhemmende overflatebehandling med b S1 d0- merking er brukt. Klassifiseringene El30 og EI60 (europeisk standard, tilsvarende tidligere norsk standard B30 og B60) viser til brannisolerende evne. Det finnes brannisolerende overflatebehandling til tre. Av de produsentene NIKU har vurdert er det kun Envirograf med produktet HW som tilbyr overflatebehandling med EI30 og EI60-klassifisering. Produktene Envirograf HW gir opp til 30 eller 60 minutters beskyttelse mot gjennombrenning, avhengig av tresort, tykkelse og strukturkonstruksjon i treverket. 16 Gjennombrenningstiden til en fyllingsdør vil nødvendigvis variere. I Brannsikring: trapperom i murhus utarbeidet for Riksantikvaren av COWI (2006) tas det utgangspunkt i at en fyllingsdør er vurdert å motstå brann i inntil 10 minutter [ ] hvis en ser bort fra svake detaljer som kan branntettes. En test utført av Forsvarets forskningsanstalt i Sverige i 2000, Försök med brandpåverkan mot fyllningsdörrar [Walmerdahl 2000: 13], dokumenterer at intumiserende brannhemmende maling har en beskyttende effekt. I denne testen hadde dør med brannhemmende maling (navn på maling og brannklasse oppgis ikke i testen) ca. 7 min lenger gjennombrenningstid (28 min) enn dør uten brannhemmende maling (21 min). I dette tilfellet var kun frisen, altså dørens tynneste element, mellom speilfylling og ramtre, malt med brannhemmende maling. En konklusjon fra forsøket var at man trolig kunne oppnådd en lenger gjennombrenningstid om også speilfyllingene, hvor brannen først brøt gjennom, var blitt malt. Tester utført av National Trust [Scott 1996] bekrefter forlenget gjennombrenningstid ved bruk av brannhemmende maling og lakk, og viser i tillegg at den brannhemmende malingens effekt på dører ikke endres nevneverdig av at det ligger vanlig maling under den brannhemmende malingen E-post fra Teknos Envirografs produkt HW01 og HW02 gir 20 minutter brannbeskyttelse på speildører med 4 mm, og 30 minutter på 6 mm tykke speil. 12 mm kan oppnå 60 minutter brannbeskyttelse. For å oppnå 60 minutters brannbeskyttelse på speil som er tynnere enn 12 mm kan det limes på grafittpapirfilm. Ref.: Biokjemis informasjonsblad om oppgradering av dører og e-post fra Biokjemi Brannhemmende overflatebehandling av tre

13 10.2 Hva slags brannklasse kreves på dørene fra leilighet til trapperom som rømningsvei i en eldre bygning? Brann- og redningsetaten i Oslo kommune har utført et prosjekt som heter Brannsikker bygård. I deres sluttrapport fra 2007 er Lovverkets minstekrav om brannsikkerhet i eldre bygninger gjengitt. Se vedlegg 1. Lovverket tolkes slik av undertegnede: For leiligheter med kun én rømningsvei er det ikke mulig å oppnå lovverkets minstekrav om brannsikkerhet i eldre bygninger ved bruk av overflatebehandling på dørene fra leilighet til trapperom. Men i leiligheter med to rømningsveier kan enten en dør skiftes og en dør oppgraderes til tilnærmet B30S 17, eller dørene til begge rømningsveiene kan oppgraderes til tilnærmet B30S dersom det installeres heldekkende brannalarmanlegg. Så langt har trolig kun brannhemmende maling (brannklasse b-s1 d0) blitt brukt i Norge til denne typen oppgradering. Man bør vurdere om flere eldre dører kan beholdes i bruk dersom de behandles med EI30/60- klassifisert, altså brannisolerende maling. 11. Hvordan forholder de seg til bruk av brannhemmende overflatebehandling på verneverdig bebyggelse i land som vi kan sammenligne oss med? NIKU har vært i kontakt med Kulturarvstyrelsen (Danmark), Riksantikvarämbetet (Sverige), Museoverrko (Finland), National Trust (Storbritannia), English Heritage og Historic Scotland, samt konservatorer i New York, USA. Både i Sverige, Danmark og Storbritannia har det en del steder blitt brukt brannhemmende maling og lakk på innvendige eldre dører i verneverdige bygninger. I USA har brannhemmende overflateprodukter blitt brukt i offentlige bygninger og på jernbanestasjoner som er utsatt for ildspåsettelse. Det ser ikke ut til at det finnes noen retningslinjer innenfor kulturminnevernet for hvordan man forholder seg til bruk av brannhemmende overflatebehandling i verneverdige bygninger i de nevnte landene. 12. Bruk av brannhemmende produkter i Norge 12.1 Aktører i Norge Det er svært mange aktører på markedet for brannhemmende maling og lakk i Norge, inkludert produsenter, importører, forhandlere og brannsikringskonsulenter. Hovedsatsningsområdet for produsentene av brannhemmende maling og lakk ser ut til å være stålkonstruksjoner, men de fleste produsentene har også ett malingsystem og ett lakksystem for treverk. Noen har også ett system for interiør og ett for eksteriør. Treimpregnering utgjør et annet marked, der forhandles det vanligvis ferdig fabrikkimpregnerte trematerialer Bruk av brannhemmende overflatebehandling i bygninger med vernestatus De fleste av maling- og lakk-forhandlerne forteller at de har få eller ingen henvendelser som gjelder bruk i verneverdige hus. Noen få forhandlere har en del forespørsler, som Biokjemi Norge/Envirograf og Thermax Norge. I de bygningene vi har fått kjennskap til bruk av 17 Se Byggforskserien Brannteknisk forbedring av gamle trefyllingsdører. Tilnærmet B30S : B30 er den gamle benevningen for dagens El30. Til forskjell fra B30 angir B30S at døren skal ha påmontert dørlukker. 13 Brannhemmende overflatebehandling av tre

14 brannhemmende maling og lakk er det i hovedsak trapperom med status som rømningsvei, og da oftest dører og trapper som er behandlet. Se kapittel 10. Befaring Malingsystemer Angående forarbeid før påføring av brannhemmende overflatebehandling tillater de fleste produktene at det ligger eldre maling under, når løs maling fjernes og overflaten rengjøres. Det anbefales å brukes en heftgrunn. Deretter påføres det brannhemmende laget, vanligvis i to tykke lag. De fleste brannhemmende produktene krever et isolerende toppstrøk med vanlig maling av godkjent kvalitet, og de fleste produsentene tilbyr egne toppstrøkprodukter. Alle de brannhemmende malingtypene NIKU kjenner til er tilpasset bruk av akryl/vannbasert maling som toppstrøk. Biokjemi Norge/Envirograf sier at man kan bruke både akryl, alkyd og linolje som toppstrøk på deres produkter, og viser til eksempler der linolje er brukt som toppstrøk på dører. 18 Produktet Flamex (se kapittel 10. Befaring) skiller seg ut. I dette systemet tilsettes 10 % av det brannhemmende produktet Flamex i f.eks. linolje. Blandingen av maling og brannhemmende virkestoff gjøres på fabrikk. Malingen påføres i tre strøk med normal tykkelse, uten heftgrunn eller toppstrøk. Det er svært sparsom informasjon i databladene om hva de brannhemmende produktene består av. I de tilfellene der produsenten gir opplysninger om innholdet kan det være vanskelig for en ikke-kjemiker å avgjøre om de stoffene som er nevnt er de brannhemmende virkestoffene eller andre bestanddeler i malingen Diffusjonsevne En overflatebehandlings diffusjonsevne og hvilken mulighet den gir for fuktvandring, er viktig i forhold til potensielle fukt- og råteskader i treverket. For brannhemmende overflateprodukter er selve det brannhemmende laget ofte porøst og saltholdig. Det tillater vandring av fukt, men også av salt. Bruken av heftgrunn og toppstrøk skal antagelig hjelpe til å holde de brannhemmende kjemikaliene på plass i det brannhemmende laget. Som vi har sett i det foregående er fare for økt fuktinnhold i treet til stede. Dette er vanligvis ikke problematisk innendørs, men ved utendørs bruk og ved høy eller vekslende luftfuktighet er det fare for fuktskader. Hva kan bli konsekvensene for en fasades diffusjonsåpenhet dersom man maler med brannhemmende maling utvendig? Ingen av produsentene gir informasjon om produktenes diffusjonsåpenhet/damptetthet, og vi vet derfor ikke hvor diffusjonsåpne de ulike brannhemmende overflatebehandlingene er. I praksis kommer diffusjonsevnen trolig mye an på hva slags bindemiddel saltene er bundet i, hva slags heftgrunn og toppstrøk som kreves/velges, kombinasjonen av utvendig og innvendig overflatebehandling på en vegg, hva slags maling som finnes på veggen fra før, hvilke andre materialer som ellers finnes i veggen, væreksponering og luftfuktighet, og om veggen trekker fukt opp fra grunnen Bruk av brannhemmende produkter på eksteriør Bruk av brannhemmende overflatebehandling utvendig kan være relevant i tette trehusområder for å forsinke brannsmitte til utsatte fasader eller bygningsdeler som for eksempel gesimser og takutstikk. Riksantikvaren ønsket noe informasjon om hvordan brannhemmende maling kan brukes for å forhindre for eksempel påsatte kirkebranner. Produsenten Biokjemi Norge/Envirograf har i et skriv som har blitt sendt ut til kirkene i Norge i 2009/ 2011 foreslått at kirkene males to meter opp fra bakken med brannklasse EI60- maling utvendig for å unngå brann ved ildspåsettelse. De viser til forsøk som de har utført i 18 Dører i industribygningen Malongen i Stockholm 14 Brannhemmende overflatebehandling av tre

15 Nederland. Forslaget er interessant, men bringer opp spørsmål som hvor på bygningen det i så fall bør males, og, selvfølgelig, om treverket vil tåle en slik behandling over tid. I forbindelse med eventuelt å prøve ut dette i et delprosjekt 2 vil det være viktig å vite hvor og hvordan en utvendig, påsatt brann oppstår. Spørsmål ble sendt til Brann- og redningsetaten i Oslo kommune. De svarte at en brann sjelden blir påsatt direkte på fasaden. Oftest er det søppeldunker, containere eller andre forvaring/ lagringsrom inntil bygningen som blir antent for siden å spre seg videre til bygningskroppen. De sier at det er vanskelig å estimere høyden på antennelsesområdet. For horisontal spredning mellom byggverk står det i veiledningen til teknisk forskrift (VTEK) at minimumsavstand er 8m, uten kompenserende tiltak. Ved vertikal spredning er varmespredningen mye mer effektiv på grunn av den naturlige termiske oppdriften. Det er altså veldig vanskelig å beregne eventuell vertikal brannspredning Eksempler på eksteriørbruk Noen eksempler på bruk av brannhemmende maling utendørs: Et stabbur på Lillestrøm er malt med 10 % Flamex i linolje, på stående staffpanel med eldre maling under. Biokjemi Norge/Envirograf har flere eksempler: En ny gangbro i impregnert tre i Stavanger, mellom to hus. Broen er malt med det brannhemmende produktet Envirograf ES/VF, 2 x 85 µm. Isolerende toppstrøk med hvit dekkbeis. Svalganger med liggende panel på boligblokk i Stavanger (2-3 år gammelt tidligere linoljeimpregnert panel) ble behandlet med ES/VF Envirograf, brannklassifisering ut1, 2 x 85 µm, lik 170 µm våt film. Isolerende toppstrøk med oljedekkbeis. 13. Befaring 13.1 Bakgrunn Som en del av NIKUs oppdrag for Riksantikvaren om brannhemmende overflatebehandling av tre dro NIKU v / malerikonservatorene Jon Brænne og Barbro Wedvik (undertegnede) på befaring til bygninger der brannhemmende maling er blitt brukt. Dokumentasjonen bestod i å gjøre en vurdering av de brannhemmende produktenes estetiske egenskaper, og å fotografere de malte overflatene. Produktenes egenskaper ble vurdert ved hjelp av egendefinerte kriterier i skjemaform. 19 Totalt ble sju bygninger besøkt og ni malte flater vurdert. Én bygning var behandlet med brannhemmende produkt utvendig, de øvrige innvendig. Fem av de vurderte flatene var på dører mot rømningsveier, det vil si mot korridor og trapperom, tre flater var bakside/vange på tretrapper i trapperom, også i rømningsveier, og en flate var et utvendig, stående panel. Utførende malere var til stede på to av befaringene. Det har vært vanskelig å spore opp bygninger der det er brukt brannhemmende maling, der man også vet hvilken maling som er brukt og hvor i bygningen den er brukt. Dokumentasjonen på anvendte produkter, utførelse og planer for vedlikehold er manglende. To av bygningene som ble besøkt er i det følgende utelatt fordi det ikke fantes dokumentasjon på hvilket produkt som var brukt. De malte flatene i disse bygningene var en dør til rømningsvei og en trapp i rømningsvei i to bolig-bygårder som står på Byantikvarens gule liste i Oslo. 19 Forbehandling, tekstur, tykkelse/gjengroing, glans, farge, fargeendring, lysbrytning, krakelering, blakking, saltutslag, skitt, fukt, vaskeslitasje og mekanisk slitasje. 15 Brannhemmende overflatebehandling av tre

16 De undersøkte overflatene er presentert i tabellform nedenfor. Deretter følger våre vurderinger i tekstform Undersøkte overflater Brannhemmen de materiale Lakk Envirograf ES/VFR 92 klarlakk. Oppgitt kjemisk sammensetning: Vannholdig spredning av et kopolymerisat med akrylester og et blandingspolym erisat av vinylacetat og crotonsyre og brannavvisende tilsetningsstoff. (ikke intumiserende) Bygning Element Påføring, og krav til tykkelse. Brannklasse Nobels Fredsinstitut, kontorer Innside av fyllingsdør mot korridor, kun speil og fris (ikke ramtre) Pensel, 170 µm våtfilm. B-S1 d0 Foto Løselig i vann. PH 8,5 9,5. Toppstrøk: vannbasert lakk av ukjent merke. (2010) Hensotherm 1 KS. Oppgitt kjemisk sammensetning: Magnesium silikat, inerte fyllstoffer. Intumiserende. Ås Landbrukshøyskole, foredragssal i Husdyrfagbygningen, 1. etg. Innside av dør mot korridor. Glatt dør, finér Rulle 400 µm våtfilm, B-S1 d0. Påført av malermester PH: Løselig i vann Toppstrøk: Hensotop 84 f, løsemiddelbasert (2010) 16 Brannhemmende overflatebehandling av tre

17 Hensotherm1 KS. Oppgitt kjemisk sammensetning: Magnesium silikat, inerte fyllstoffer. Intumiserende. Ås Landbrukshøyskole, foredragssal i Husdyrfagbygningen, 1. etg. Innside av dør mot korridor Glatt dør, finér Ukjent påførings metode, 400 µm våtfilm, B-S1 d0. Påført av lærling. ph: Løselig i vann Toppstrøk: Hensotop 84 f, løsemiddelbasert (2010) Maling Unitherm Ikke oppgitt kjemisk sammensetning. Intumiserende. Ås Landbrukshøyskole, foredragssal i Tårnbygning en, 4.etg. Innside av fyllingsdør mot korridor, hele Pensel 320 µm våtfilm, B-S1 d0. Påført av malermester. Løselig i organiske løsemidler (ikke vann). PH ikke oppgitt Toppstrøk: akrylmaling av ukjent merke. (2009) Unitherm Madera. Oppgitt kjemisk sammensetning: Dispersjon av syntetiske harpikser. Intumiserende. Brugata 8, Oslo. Bygård med leiligheter. Bakside trapp i trapperom Sprøyte, 400 µm våtfilm, B-S1 d0. Påført av maler, tidligere billakkerer. ph 8. Løselighet i vann ikke oppgitt. Toppstrøk: akryl/vannbasert av ukjent merke (2009) 17 Brannhemmende overflatebehandling av tre

18 Unitherm Madera. Oppgitt kjemisk sammensetning: Dispersjon av syntetiske harpikser. Intumiserende. Brugata 8, Oslo. Bygård med leiligheter. Bakside trapp i trapperom Sprøyte, 400 µm våtfilm, B-S1 d0. Påført av maler. ph 8 Løselighet i vann ikke oppgitt. Toppstrøk: akryl/vannbasert av ukjent merke (2009) Flamex, 10 % blandet i linoljemaling fra WI-BO (2010) Oppgitt kjemisk sammensetning: ammoniumfosfat er, ammoniumklorid, urea. (Ikke oppgitt å være intumiserende) Løselig i vann. ph 7-8 Damptetthet: Brogata 2, Lillestrøm, stabbur, nærmere enn 5 meter til eldre trehus. Utvendig panel Pensel, 180 µm tørrfilm, (våtfilm ikke oppgitt - vanlig strøk x 3) Når brukt som impregner ing på ubehandl et treverk: B-s2-d0. Når blandet i maling: Under testing, i beste fall B-S1-d0. Påført av maler. 18 Brannhemmende overflatebehandling av tre

19 Mest sannsynlig Unitherm 38303,(ref. forhandler, Firesafe). Har antagelig ikke toppstrøk. (2007) Markveien 7, Oslo. Bygård med leiligheter. Innside av fyllingsdør mot korridor Øvre speil av nettingglass, kun nedre speil malt (ikke ramtre). Pensel 320 µm våtfilm, B-S1 d0. Påført av maler Observasjoner Brannklasse Alle de brannhemmende overflateproduktene som er vurdert på befaring er B-S1-d0 (tidligere In1) -produkter, unntatt Flamex i linolje, som har manglet godkjenning og for tiden er under testing hos SINTEF. B-S1 d0 gir brannhemming, men ikke brannisolering. Ingen brannisolerende maling/lakk (EI30 og EI60), er benyttet der vi har vært på befaring. Tykkelse og gjengroing Unitherm-produktene skal ha et brannhemmende lag på 400 µm før toppstrøkene. Dette gjør at profiler mister mye av sin definisjon. Malernes dyktighet og erfaring med malingen er av svært stor betydning for resultatet. Den brannhemmende lakken på dørene på Nobelsinstituttet var pent påført av en maler som har erfaring med denne typen produkter. Eksemplene fra Ås, samme produkt påført på to dører, er utført av henholdsvis lærling og malermester. Resultatet viser at erfaring er viktig. Produktet Flamex på Stabburet i Lillestrøm, som er blandet i linoljemaling, kunne trolig, om det ble påført av noen som kunne male med linoljemaling, hatt en penere overflate over det hele. Lysbrytning 20 og overflatetekstur Av lakkproduktene hadde Envirograf ES/VFR 92, brukt på Nobels Fredsinsitutt, den beste overflateteksturen, mens Hensotherm 1 KS så ut til ha en bedre lysbrytning. Hensotherm 1 KS-strukturen består av ett, evt. to lag brannhemmende lakk og ett lag 20 Lysbryting er det optiske fenomen at en lysstråle skifter retning i grenseovergangen mellom to stoffer med ulik optisk tetthet. Ref.: 19 Brannhemmende overflatebehandling av tre

20 toppstrøk. Kanskje hadde denne strukturen en bedre lysbrytning fordi strukturen består av færre lag. Hensotherm 1 KS lakk hadde fin lysbrytning, men var påført med rulle, i tykke lag, og hadde fått en overflate som minnet om appelsinskall. Envirograf lakk krevde i tilfellet på Nobels fredsinstitutt tre toppstrøk for å fjerne blakking i det brannhemmende laget. Mange lag gir mye refleksjoner og støy i lysbrytningen, og man får redusert dybdeopplevelse og fargeintensitet i den underliggende bevaringsverdige malingen. Overflateteksturen er svært avhengig av påføringsverktøyet som blir brukt. I disse eksemplene var det brukt både pensel, rulle og sprøyte. Av de som var påført med pensel - Envirograf-lakk, maling av typen Unitherm samt Flamex i linolje - gav Flamex-malingen stedvis den beste overflaten. Unitherm gav svært grove penselstrøk. Lakken fra Envirograf gav noe grov penselstrøktekstur, men så likevel ganske bra ut. Annet Alle de vurderte produktene er påført (og kan påføres, i følge databladene) over gammel maling. Heftgrunn anbefales, og er brukt, i ulike varianter. Med unntak av Flamex i linoljemaling har alle de brannhemmende produktene beskyttende toppstrøk. Toppstrøkene er av akryl/vannbasert maling/lakk. Farge og glans velges i toppstrøket med vanlig maling. Vi observerte ingen problemer med vaskeslitasje eller mekanisk slitasje. Saltutslag er et faremoment ved bruk av brannhemmende maling i omgivelser med høy eller vekslende luftfuktighet. Ingen av eksemplene vi så befant seg i slike omgivelser, og vi observerte ingen slike problemer. Angående fremtidig vedlikehold hadde ingen av malerne så langt forholdt seg til ny oppmaling. Ingen har heller forsøkt å fjerne brannhemmende maling. I databladene står det ingenting om vedlikehold. Ved forespørsel til produsentene sier de at dette blir gitt til kjøper av forhandler ved kjøp Sammendrag av befaring Malernes dyktighet og erfaring med brannhemmende maling og lakk, samt påføringsmetoden er av svært stor betydning for resultatet. Av den grunn er det vanskelig å si hvilke av produktene som visuelt sett fungerer best. Blakking av lakkproduktene er et problem. Den blakkingen vi observerte var et problem allerede ved påføring. Både Hensotherm og Envirograf brannhemmende lakk er hvitlige ved påføring. Dette skal forsvinne i løpet av påførings-/tørkeprosessen, men så er, i følge malerne, ikke alltid tilfellet. Tykkelsen på det brannhemmende laget er viktig. Tykkelsen har mye å si i forhold til tilgroing av profiler. Det er stor forskjell på hvilken tykkelse som kreves for det enkelte maling/lakk-produktet for at det skal oppnå brannklasse B-S1-d0. Det minste 21 For mer info se kap.8 Vedlikehold. 20 Brannhemmende overflatebehandling av tre

21 kravet til lagtykkelse vi har sett er på 180 µm Flamex tørrfilm 22 mens det tykkeste er på 400 µm våtfilm ( Hensotherm 1 KS lakk og Unitherm Madera maling), med et til to toppstrøk i tillegg. De vurderte produktene har kun brannklasse B-S1 d0 (In1). Av de produsentene vi har vurdert leverer Envirograf også maling og lakk med EI60-klassifisering til treverk. Kravet til tykkelse på Envirografs maling for EI60-beskyttelse er litt mindre enn for eksempel Unitherms Madera-maling med brannklasse B-S1 d Avslutning 14.1 Konklusjon Bruken av brannhemmende produkter på treverk i verneverdige bygninger er ikke uproblematisk. I forhold til fukt- og værbestandighet kan man forhåpentligvis i fremtiden finne veiledning til valg av produkter i klassifiseringen NT Fire 054. Den klassifiseringen handler imidlertid om nedbrytningen av det brannhemmende produktet, og ikke om nedbrytningen av underlaget. Angående nedbrytning av treverk ved impregnering har man nå noe kunnskap. På steder med høy eller varierende fuktighet er det fare for at cellulosen i treet brytes ned. Det blir viktig å finne ut om dette vil være tilfellet ved bruk av brannhemmende eksteriørmaling også, selv om denne legges over en eksisterende maling og/eller en heftgrunn. Om og eventuelt hvordan de brannhemmende produktene vil bryte ned underliggende oljemaling og lakk vet vi fremdeles ikke. Ved bruk på interiør er det mest sannsynlig først når man vil fjerne brannhemmende lag at skadene oppstår. Før man velger å bruke slike produkter på overflater som man vil bevare bør reversibilitetstester utføres. For brannhemmende maling/lakk på bevaringsverdig interiør bør også reversibiliteten til et oppsvulmet, forkullet og eventuelt vannskadet lag testes Veien videre På grunnlag av informasjon som er samlet i dette delprosjektet anbefaler NIKU at det utføres tester med brannhemmende maling og lakk i et kommende delprosjekt: Tester Interiør Oppmalingsprøver med både brannhemmende (b-s1-d0) og brannisolerende (EI60) lakk og maling for å finne visuelt/estetisk gode løsninger i samarbeid med malermester. - Teste ulike produkter - Teste ulike påføringsverktøy og metoder - Det finnes flere muligheter for rekkefølgen på lagene, f.eks. kan en ådring ved nyoppmaling legges over en brannhemmende maling, eller under en brannhemmende lakk. Man bør finne ut hva som fungerer visuelt. - Ulike typer maling/lakk som toppstrøk bør prøves ut på de produktene som tillater dette, for eksempel alkyd- eller linoljemaling som toppstrøk på Envirografproduktene for å få en penere overflate. Teste for reversibilitet og aldringsegenskaper. Dette er særlig aktuelt for transparente overflatebehandlinger - Kunstig aldring i laboratorium - Renseprøver på atelier 22 Dette tilsvarer i følge forhandler tre strøk med våtfilm av såkalt normal tykkelse. 21 Brannhemmende overflatebehandling av tre

22 - Teste med ulike isolasjonslag mellom underlag og brannhemmende maling/lakk, f. eks med stabile produkter som Paraloid B72, som isolasjon/ heftgrunn. Tester Eksteriør Teste for nedbrytning av tre med ulike sorter brannhemmende og brannisolerende maling både på laboratorium med kunstig aldring og utendørs med naturlig aldring - Hva slags nedbrytning finner sted i treverket, og i hvor stor grad? - Hva slags maling (akryl/alkyd/olje) vil fungere best som dekklag, også med gjentatt påførte lag? - Finne grad av dampåpenhet/diffusjonsevne i de ulike systemene. Vi har pr. i dag ingen ideelle testprodukter for eksteriørmaling med tanke på malingens bestandighet. - Teknos system er NT Fire 054-testet, men ikke for stående fasader - Envirograf/Biokjemis maling er ikke NT Fire 054 godkjent, men mye brukt, og de er interessert i forhold til verneverdige hus - Flamex-systemet er estetisk sett interessant, men mangler s-b1-d0-klassifisering. Flamex er dessuten basert på ammoniumfosfat, som det nå finnes flere eksempler på at har forårsaket stor grad av nedbrytning på tre. For å komme videre i vurderingen av brannhemmende og brannisolerende maling på eksteriør anbefaler NIKU at man likevel gjør tester med produktene som er nevnt ovenfor. Forøvrig Brannhemmende produkter er forholdsvis kostbare. I en eventuell fortsettelse av prosjektet kunne en vurdering av produktenes kostnader, både ved oppmaling og senere vedlikeholdskostnader, inngå. Første del av prosjektet innbar ikke noen vurdering av helse, miljø og sikkerhet ved bruk av brannhemmende/brannisolerende maling og lakk. Fordi databladene ikke opplyser om hvilke brannhemmende virkestoffer man har med å gjøre, er dette et aspekt som NIKU mener bør følges opp i en eventuell fortsettelse av prosjektet. Norsk Folkehelseinstitutt skriver om flammehemmere at Uorganiske flammehemmere antas i liten grad å utgjøre et helseproblem selv om de benyttes i stor utstrekning. Derimot finnes det blant de organiske brom-fluor- /klorholdige flammehemmerne, stoffer som ved eksponering kan føre til helseskader. Blant de organiske (ofte halogenerte) flammehemmerne som finnes på markedet er det flere som er mangelfullt undersøkt med hensyn til mulige helseskader. For andre er det kjent at de i eksperimentelle systemer kan føre til kreft, arvestoffskader, reproduksjonsskader, samt til skade på ulike organsystemer (lever, nyre, kjønnsorganer, osv.) Ref. B.7.04 Flammehemmere (brannreduserende kjemikalier) på 0:0:::0:0&MainLeft_6039=6041:70097::1:6043:4:::0:0 22 Brannhemmende overflatebehandling av tre

Kan lauvtre brannsikres?

Kan lauvtre brannsikres? Kan lauvtre brannsikres? Og samtidig beholde sitt opprinnelige utseende Biokjemi Norge as 1 Brannhemmende Produkter redder liv og eiendeler Informasjon om Biokjemi Norge as Biokjemi Norge as etablert i

Detaljer

Hvor mange MILLIONER. kan denne koste?

Hvor mange MILLIONER. kan denne koste? Hvor mange MILLIONER kan denne koste? DET SKJER IKKE MEG... I løpet av livet vil ca. 1 av 10 nordmenn oppleve brann i egen bolig. I følge statistikk fra Norsk Brannvernforening dør over 60 personer i boligbranner

Detaljer

Brannhemmende malingssystem

Brannhemmende malingssystem Gode rom OKTOBER 2011 Brannhemmende malingssystem www.moelven.no Moelven Wood Brannbeskyttet tre Moelven Wood kan levere brannhemmende trebeskyttelser, i form av brannmaling. Denne brosjyren vil presentere

Detaljer

NULLIFIRE S707-60 TEKNISK DATABLAD

NULLIFIRE S707-60 TEKNISK DATABLAD NULLIFIRE S70760 Innholdsfortegnelse Generelle tekniske data Side 12 verdier og tykkelser, HEA og HEB Side verdier og tykkelser, HEB og IPE Side verdier og tykkelser, Side 5 Enkomponent Vannbasert Maling

Detaljer

TEKNISK DATABLAD FIRETEX FX5000 1 (5) 2010 10 13

TEKNISK DATABLAD FIRETEX FX5000 1 (5) 2010 10 13 FIRETEX FX5000 1 (5) 2010 10 1 Innholdsfortegnelse Generelle tekniske data Side 12 verdier og tykkelser, HEA og HEB Side verdier og tykkelser, HEB, HEM og IPE Side verdier og tykkelser, IPE og Side 5 Enkomponent

Detaljer

PROTEGA-METODEN TIL STÅL & TRE

PROTEGA-METODEN TIL STÅL & TRE PROTEGA-METODEN TIL STÅL & TRE Å være maler handler ikke kun om å arbeide med estetiske verdier, men også med de menneskelige og materielle. Hvis du arbeider med brannbeskyttelsesmaling, har du en avgjørende

Detaljer

TEKNISK DATABLAD FIRETEX FX5000 1 (5) 2010 10 13

TEKNISK DATABLAD FIRETEX FX5000 1 (5) 2010 10 13 FIRETEX FX0 1 (5) 2010 10 1 Innholdsfortegnelse Generelle tekniske data Side 12 verdier og tykkelser, HEA og HEB Side verdier og tykkelser, HEB, HEM og IPE Side verdier og tykkelser, IPE og Side 5 Enkomponent

Detaljer

4.2 Brannbeskyttelse

4.2 Brannbeskyttelse Brannbeskyttelse .1 Begreper Følgende avsnitt viser bl.a. vanlige begreper iht. Byggeforskriften, nye Euroklasser samt gipsplatens brannbeskyttende egenskaper. Utover dette se respektive konstruksjoners

Detaljer

11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann

11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 26.10.2015 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann (1) Byggverk skal prosjekteres og utføres

Detaljer

Dette bør du tenke gjennom før du begynner

Dette bør du tenke gjennom før du begynner Gode Rom Dette bør du tenke gjennom før du begynner Rommets form kan være av gjør ende for hvor og hvordan du skal benytte panel. Her gir vi deg noen ideer om hvordan rommet endrer form og karakter ved

Detaljer

Brannteknisk forbedring av bevaringsverdige trapperomsdører

Brannteknisk forbedring av bevaringsverdige trapperomsdører Informasjonsark Oslo kommune Brannteknisk forbedring av bevaringsverdige trapperomsdører Innholdsfortegnelse Innledning 1. Dørenes tekniske egenskaper økonomiske verdi 2. Krav om forbedring vurdering av

Detaljer

Trinnvise anvisninger Ulike typer maling og lakk

Trinnvise anvisninger Ulike typer maling og lakk Trinnvise anvisninger Ulike typer maling og lakk Underlagstrøk grunnlaget Du får bedre heftevne og dekning hvis du først påfører et underlagstrøk eller grunning. Den har spesielle egenskaper som skiller

Detaljer

Gir farge til livet ditt.

Gir farge til livet ditt. En helt ny måte å male på. Gir farge til livet ditt. Er veggene grå og triste, eller panelet bleknet? Veggmalingssystemene fra Bosch er akkurat det du trenger for å gjøre omgivelsene dine mer fargerike.

Detaljer

Brannbeskyttende maling, løsemiddelabasert. Sika Unitherm shop er en tynnfilmsmaling for beskyttelse av stålkonstruksjoner utendørs.

Brannbeskyttende maling, løsemiddelabasert. Sika Unitherm shop er en tynnfilmsmaling for beskyttelse av stålkonstruksjoner utendørs. Product Data Sheet Edition 20/11/08 Identification no: 02 06 04 00 003 0 000029 Brannbeskyttende maling, løsemiddelabasert Construction Produkt beskrivelse er en tynnfilmsmaling for beskyttelse av stålkonstruksjoner

Detaljer

PROTEGA STÅLHÅNDBOKEN. Verkstadsgatan 6B Trelleborg. Sverige. Tel + 46 (0) Fax +46 (0) /

PROTEGA STÅLHÅNDBOKEN. Verkstadsgatan 6B Trelleborg. Sverige. Tel + 46 (0) Fax +46 (0) / PROTEGA MER TID REDDER FLERE LIV STÅLHÅNDBOKEN MADE IN SWEDEN BEREGN NOVATHERM 4FRe Verkstadsgatan 6B. 231 66 Trelleborg. Sverige. Tel + 46 (0)410-56780. Fax +46 (0)410-56789 info@protega.se / www.protega.se

Detaljer

FIRETEX FX5090 TEKNISK DATABLAD. Polyseam AS tlf (5) Innholdsfortegnelse. Enkomponent Vannbasert Maling.

FIRETEX FX5090 TEKNISK DATABLAD.  Polyseam AS tlf (5) Innholdsfortegnelse. Enkomponent Vannbasert Maling. Innholdsfortegnelse Generelle tekniske data Side 12 verdier og tykkelser, HEA og HEB Side 3 verdier og tykkelser, HEB og IPE Side 4 verdier og tykkelser, Side 5 Enkomponent Vannbasert Maling FX5090 er

Detaljer

FIRETEX FX5120 TEKNISK DATABLAD. Innholdsfortegnelse. Enkomponent Vannbasert Maling. Preparering av overflaten. Påføring. Sprøyteutstyr.

FIRETEX FX5120 TEKNISK DATABLAD. Innholdsfortegnelse. Enkomponent Vannbasert Maling. Preparering av overflaten. Påføring. Sprøyteutstyr. Innholdsfortegnelse Generelle tekniske data Side 12 verdier og tykkelser, HEA og HEB Side verdier og tykkelser, HEB og IPE Side verdier og tykkelser, Side 5 Enkomponent Vannbasert Maling FX5120 er ett

Detaljer

FIRETEX FX5090 TEKNISK DATABLAD. Polyseam AS tlf (5) Innholdsfortegnelse. Enkomponent Vannbasert Maling.

FIRETEX FX5090 TEKNISK DATABLAD.  Polyseam AS tlf (5) Innholdsfortegnelse. Enkomponent Vannbasert Maling. Innholdsfortegnelse Generelle tekniske data Side 12 verdier og tykkelser, HEA og HEB Side verdier og tykkelser, HEB og IPE Side verdier og tykkelser, Side 5 Enkomponent Vannbasert Maling FX5090 er ett

Detaljer

TEKNISK DATABLAD. Innholdsfortegnelse. En-komponent Løsemiddelbasert Maling. Påføring. Preparering av overflaten.

TEKNISK DATABLAD.  Innholdsfortegnelse. En-komponent Løsemiddelbasert Maling. Påføring. Preparering av overflaten. Innholdsfortegnelse Generelle tekniske data Side 12 verdier og tykkelser, HEA og HEB Side verdier og tykkelser, HEB og IPE Side verdier og tykkelser, Side 5 Enkomponent Løsemiddelbasert Maling FX1002 er

Detaljer

Et maritimt oljeprogram

Et maritimt oljeprogram Et maritimt oljeprogram Oljeprodukter av høy kvalitet til behandling av alle typer treverk. Det er noe ekte med det som er laget i tre. Det flotteste treverket vil man gjerne vise frem og ikke gjemme det

Detaljer

Branntrygt tre. Brannmalt Brannimpregnert. Branntrygt tre. fra Moelven. Gode rom

Branntrygt tre. Brannmalt Brannimpregnert. Branntrygt tre. fra Moelven. Gode rom Branntrygt tre Brannmalt Brannimpregnert Branntrygt tre fra Moelven Gode rom Innhold Brannklasser/ Oversikt 2014 2 Generelt om branntrygt tre a) Hva er brannmalt tre? b) Hva er brannimpregnert tre? Branntrygt

Detaljer

For huset BEHANDLING AV UTVENDIG KLEDNING/PANEL INNLEDNING

For huset BEHANDLING AV UTVENDIG KLEDNING/PANEL INNLEDNING BEHANDLING AV UTVENDIG KLEDNING/PANEL INNLEDNING Panel/kledning kan deles inn i store hovedgrupper. Vi deler inn i uhøvlet eller høvlet, furu eller gran, gammelt eller nytt, stående eller liggende. UHØVLET

Detaljer

Silikonhartspuss for fasader. StoSilco MP

Silikonhartspuss for fasader. StoSilco MP Sto Norge AS Silikonhartspuss for fasader StoSilco MP StoSilco MP En pålitelig puss det kan stilles store krav til StoSilco MP Egnet for alle typer pussede fasader, teglstensfasader og betongfasader Meget

Detaljer

Vegg Butinox Futura Maling 607 Gammelrød Detaljer Butinox Futura Dør og Vindu maling 929 Egghvit

Vegg Butinox Futura Maling 607 Gammelrød Detaljer Butinox Futura Dør og Vindu maling 929 Egghvit Vegg Butinox Futura Maling 607 Gammelrød Detaljer Butinox Futura Dør og Vindu maling 929 Egghvit Vegg Butinox Futura Maling 958 Antikk Detaljer Butinox Futura Dør og Vindu maling 929 Egghvit Full oversikt

Detaljer

Jotun Panellakk BESKYTTER, BEVARER OG FORNYER TREVERKET

Jotun Panellakk BESKYTTER, BEVARER OG FORNYER TREVERKET Jotun Panellakk BESKYTTER, BEVARER OG FORNYER TREVERKET MILJØMERKET TIPS Usikker på hvilken farge du skal velge? Spør etter oppstrøksprøver i butikken! JOTUN PANELLAKK KLAR gir farge og karakter Jotun

Detaljer

Bolting i berg 7 9 oktober 2008. Stålkvalitet, Korrosjon, Overflatebehandling, og Produksjon

Bolting i berg 7 9 oktober 2008. Stålkvalitet, Korrosjon, Overflatebehandling, og Produksjon Bolting i berg 7 9 oktober 2008 Stålkvalitet, Korrosjon, Overflatebehandling, og Produksjon Det benyttes i dag flere materialkvaliteter innen bergsikring. Mest benyttet er kamstål som produseres etter

Detaljer

Teak Special brukes også for å holde terrasse- og havemøbler pene.

Teak Special brukes også for å holde terrasse- og havemøbler pene. Boracol Teak Special Unngå sopp og sorte prikker på teakdekket Fjerner effektivt sopp, mugg, grønnalger, jordslag og sorte prikker på teak. For rengjøring, beskyttelse se og vedlikehold av teakdekk, teakmøbler

Detaljer

B.359. RØROS. SKANSVEIEN 14. Fargeundersøkelser av panelbord og rådgiving om farger og materialbruk

B.359. RØROS. SKANSVEIEN 14. Fargeundersøkelser av panelbord og rådgiving om farger og materialbruk NIKU OPPDRAGSRAPPORT 192/2014 B.359. RØROS. SKANSVEIEN 14. Fargeundersøkelser av panelbord og rådgiving om farger og materialbruk Jon Brænne Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2,

Detaljer

Tre i fasader. Midt-Norsk Forum for Brannsikkerhet 2007-11-14. Per Jostein Hovde NTNU Institutt for bygg, anlegg og transport

Tre i fasader. Midt-Norsk Forum for Brannsikkerhet 2007-11-14. Per Jostein Hovde NTNU Institutt for bygg, anlegg og transport 1 Tre i fasader Midt-Norsk Forum for Brannsikkerhet 2007-11-14 Per Jostein Hovde NTNU Institutt for bygg, anlegg og transport 2 Vi har lange tradisjoner med bruk av tre i fasader 1 3 Nye byggeregler har

Detaljer

4.2 Brannbeskyttelse

4.2 Brannbeskyttelse Brannbeskyttelse .1 Begreper Følgende avsnitt viser bl.a. vanlige begreper iht. Byggeforskriften, nye Euroklasser samt gipsplatens brannbeskyttende egenskaper. Utover dette se respektive 2 og 3. Nåværende

Detaljer

Klimatesting av massivtreelementer

Klimatesting av massivtreelementer Norsk Treteknisk Institutt 3 Klimatesting av massivtreelementer Climate testing of solid wood elements Saksbehandler: Karl Harper og Knut Magnar Sandland Finansiering: Norges forskningsråd Dato: Juni 2009

Detaljer

Installasjon av Alutile Fasade plater

Installasjon av Alutile Fasade plater Installasjon av Alutile Fasade plater Generelt. Alle plater er kvalitetsgodkjent fra fabrikk og blir testet etter mange ulike krevende tester standardisert av Amerikanske ASTM og Britiske Standarder. Alle

Detaljer

DRYWOOD NORGE AS. - Økonomisk og arbeidsbesparende! Malingen med DRYWOOD. - Malingen som tåler Norges tøffe værforhold! - Gratis og uforpliktende!

DRYWOOD NORGE AS. - Økonomisk og arbeidsbesparende! Malingen med DRYWOOD. - Malingen som tåler Norges tøffe værforhold! - Gratis og uforpliktende! Malingen med - inntillengst varighet! - innt lev Ta kontakt for mer informasjon om priser, befaring, demonstrasjon av produktet, faglig vurdering, veiledning etc. - Gratis og uforpliktende! - Malingen

Detaljer

DURA-BRIGHT. WHEELS Flott utseende - enkelt vedlikehold DURA-BRIGHT

DURA-BRIGHT. WHEELS Flott utseende - enkelt vedlikehold DURA-BRIGHT DURA-BRIGHT WHEELS Flott utseende - enkelt vedlikehold DURA-BRIGHT Alcoa Dura-Bright EVO wheels Neste generasjon med The Dura-Bright behandling med enda bedre overflatebeskyttelse. Now Alcoa kan tilby

Detaljer

Nye brannkrav og merking for kabler - Regler, endringer og tidsperspektiv

Nye brannkrav og merking for kabler - Regler, endringer og tidsperspektiv Nye brannkrav og merking for kabler - Regler, endringer og tidsperspektiv 1 CPR i et nøtteskall Construction Products Regulation (Byggevareforordningen på norsk) Regelsett/metode for klassifisering av

Detaljer

SödraGrunn og SödraDekk Industriell overflatebehandlet kledning

SödraGrunn og SödraDekk Industriell overflatebehandlet kledning SödraGrunn og SödraDekk Industriell overflatebehandlet kledning En god start på livet betyr mye. Det gjelder også for våre hus. Södra ønsker å gi husets ytre de beste forutsetninger for et sunt og langt

Detaljer

BRANNAKRYL. Fugemasse for branntetting PRODUKTINFORMASJON

BRANNAKRYL. Fugemasse for branntetting PRODUKTINFORMASJON Side 1 av 6 SINTEF-godkjent for fuging og tetting av rør-, kabel- og kanalgjennomføringer (se monteringsanvisningen for detaljer) Kan brukes i de fleste typer konstruksjoner og gjennomføringer EI 30 >

Detaljer

Nedre Berglia garasjer Vedlegg 4, armeringskorrosjon i betong s. 1/5

Nedre Berglia garasjer Vedlegg 4, armeringskorrosjon i betong s. 1/5 Nedre Berglia garasjer Vedlegg 4, armeringskorrosjon i betong s. 1/5 Armeringskorrosjon i betong HVA ER BETONG OG HVORFOR BRUKES ARMERING Betong består av hovedkomponentene: Sand / stein Sement Vann Når

Detaljer

Fargekart. Helt strøkent! UTEN D Ø R S BESKYTTER OG FORNYER. g j o c o. n o. Verdi: kr. 20,-

Fargekart. Helt strøkent! UTEN D Ø R S BESKYTTER OG FORNYER. g j o c o. n o. Verdi: kr. 20,- Fargekart FA R G E - O G P R O D U K TG U I D E UTEN D Ø R S Verdi: kr. 20,- g j o c o. n o BESKYTTER OG FORNYER Helt strøkent! Transparente farger 635 630 658 649 Oljebeis Nytt treverk som har stått ubehandlet

Detaljer

SIKA BRANNHEMMENDE PRODUKTER

SIKA BRANNHEMMENDE PRODUKTER SIKA BRANNHEMMENDE PRODUKTER FOR FUGER OG GJENNOMFØRINGER Vi tar forbehold om trykkfeil, informasjon angående våre salgs og leveringsbetingelser se www.sika.no 1 GEVINSTEN AV VÅRE LØSNINGER Sika tilbyr

Detaljer

TEKNISK DATABLAD FIRETEX FX2000 1 (5) 2010 12 30

TEKNISK DATABLAD FIRETEX FX2000 1 (5) 2010 12 30 FIRETEX FX2000 1 (5) 2010 12 0 Innholdsfortegnelse Generelle tekniske data Side 12 verdier og tykkelser, HEA og HEB Side verdier og tykkelser, HEB, HEM og IPE Side verdier og tykkelser, IPE og Side 5 Løsemiddelbasert

Detaljer

Brannbeskyttende maling for tre, vannbasert

Brannbeskyttende maling for tre, vannbasert Product Data Sheet Edition20/11/08 Identification no: 02 06 04 00 003 0 000028 Brannbeskyttende maling for tre, vannbasert Construction Produkt beskrivelse Sika Unitherm Madera er en vannbasert brannbeskyttende

Detaljer

B Å T P L E I E / B I L P L E I E

B Å T P L E I E / B I L P L E I E B Å T P L E I E / B I L P L E I E Optimal pleie og beskyttelse med produkter basert på hybrid, kjemisk nanoteknologi! Gelcoat Nanopolish 3D NanoProtect 3D NanoPolish TEAKRENS 7xM ANTGRA TEAKBESKYTTELSE

Detaljer

BRANN 11-6. www.natre.no. Brannhemmende. vinduer og dører i laminert tre

BRANN 11-6. www.natre.no. Brannhemmende. vinduer og dører i laminert tre www.natre.no BRANN 11-6 Brannhemmende vinduer og dører i laminert tre FØR DU VELGER 1 23 Det er mye å tenke på når du skal velge trygge brannvinduer og dører, men vi vil hjelpe deg. Det er 3 enkle grunner

Detaljer

Brukstemperatur: +5 / +40C +5 / +40C

Brukstemperatur: +5 / +40C +5 / +40C Bygg og sanitærsilikon Gir god vedheft til en rekke underlag uten bruk av primer Tilsatt mugg- og soppdreper Meget god UV- og værbestandighet Ikke korrosivt mot metall Høy elastisitet og fleksibilitet

Detaljer

BRANNHEMMENDE VINDUER OG DØRER I LAMINERT TRE

BRANNHEMMENDE VINDUER OG DØRER I LAMINERT TRE BRANN 06-1 w w w. h - v i n d u e t. c o m BRANNHEMMENDE VINDUER OG DØRER I LAMINERT TRE FØR DU VELGER 1 2 3 Det er mye å tenke på når du skal velge trygge brannvinduer og dører, men vi vil hjelpe deg.

Detaljer

Kapittel 12. Brannkjemi. 12.1 Brannfirkanten

Kapittel 12. Brannkjemi. 12.1 Brannfirkanten Kapittel 12 Brannkjemi I forbrenningssonen til en brann må det være tilstede en riktig blanding av brensel, oksygen og energi. Videre har forskning vist at dersom det skal kunne skje en forbrenning, må

Detaljer

Motek Brannstopp Fugemasse

Motek Brannstopp Fugemasse Fugemasse Fugemasse M.B.F. En fleksibel til branntetting av både rør, kabler, ventilasjon og fuger. Bruksområder Tetting av ventilasjonskanaler Tetting av gjennomføringer med kabler og kabelbunter Tetting

Detaljer

Boligkonferansen 2016

Boligkonferansen 2016 Boligkonferansen 2016 Hvordan løse de nye forskriftskravene til rørisolering Løsninger for termisk isolering av rør samt brannbeskyttelse av kanaler Verktøy for kalkulering Henrik Stene Produktsjef Teknisk

Detaljer

Fargeundersøkelser av eksteriøret

Fargeundersøkelser av eksteriøret Oppdragsrapport nr. 124/2010 B.359. Røros Kjerkgata 29 Fargeundersøkelser av eksteriøret Jon Brænne Røros. Kjerkgata. 17. mai. Trolig 1912. Kjerkgata 29 under bygging. Dato: 17.6.2010 Til: Riksantikvaren

Detaljer

inne JOTUN Panellakk BESKYTTER, BEVARER OG FORNYER TREVERKET JOTUN Panellakk Klar JOTUN Panellakk Antikk JOTUN Panellakk Hvit

inne JOTUN Panellakk BESKYTTER, BEVARER OG FORNYER TREVERKET JOTUN Panellakk Klar JOTUN Panellakk Antikk JOTUN Panellakk Hvit inne JOTUN Panellakk BESKYTTER, BEVARER OG FORNYER TREVERKET JOTUN Panellakk Klar JOTUN Panellakk Antikk MILJØMERKET TIPS Usikker på hvilken farge du skal velge? Spør etter oppstrøksprøver i butikken!

Detaljer

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Dato: 08.11.2013 Utarbeidet av: Runar Skippervik, TOBB Formål TOBB har på oppdrag fra styret i Høgreina BRL foretatt en tilstandsvurdering av deres bygningsmasse.

Detaljer

naturens egen trebehandling

naturens egen trebehandling naturens egen trebehandling TRETJÆRE - verdens eldste trebehandling I snart 1000 år har milebrent tretjære vært overflatebehandlingen på stavkirker. Det borger for kvalitet. Tjære var så viktig at i Magnus

Detaljer

Workshop Maling av betongoverflater Per F. Rismark. Byggutengrenser 15.02.2012. Sika Norge AS PFR/BS 15.02.2012

Workshop Maling av betongoverflater Per F. Rismark. Byggutengrenser 15.02.2012. Sika Norge AS PFR/BS 15.02.2012 Workshop Maling av betongoverflater Per F. Rismark 15.02.2012 NS EN 1504 Overflatebeskyttelsessystemer for betong Begrensninger - Nybygg - Vertikale betongoverflater utendørs og innendørs - Estetisk etterbehandling

Detaljer

HMS-datablad Dette HMS-databladet er i overensstemmelse med direktiv 91/155/EU og med NF ISO 11014-1 Produktnavn: Freshpro desinfeksjonsog

HMS-datablad Dette HMS-databladet er i overensstemmelse med direktiv 91/155/EU og med NF ISO 11014-1 Produktnavn: Freshpro desinfeksjonsog 1. Produkt: Desinfeksjons- og FRESHPRO for sportshjelmer Ref.nr. 55-100-787 - PRODUSENTENS NAVN: CLADE S.A. 39, route d'avignon F-30490 MONTFRIN - NØDTELEFONNUMMER: INRS TLF. : + 33 (0)1 45 42 59 59 -

Detaljer

AB 000 Kl 1. Norsk Standards tekniske spesifikasjon for terrassebord SN/TS 3188

AB 000 Kl 1. Norsk Standards tekniske spesifikasjon for terrassebord SN/TS 3188 Impregnert tre Norsk Standards tekniske spesifikasjon for terrassebord SN/TS 3188 Standard Norge har utgitt en teknisk spesifikasjon for trykkimpregnerte terrassebord Spesifikasjonen vil være naturlig

Detaljer

Røros. Kjerkgata 54 Matr. 263/264 Fargeundersøkelse av fasaden mot Kjerkgata

Røros. Kjerkgata 54 Matr. 263/264 Fargeundersøkelse av fasaden mot Kjerkgata Kunst og inventar nr. 44/år 2007 Røros. Kjerkgata 54 Matr. 263/264 Fargeundersøkelse av fasaden mot Kjerkgata Jon Brænne Malerikonservator/forsker Kjerkgata 54. 29.6.2007. Foto. J. Brænne. Dato: 30.8.2007

Detaljer

Dokumentasjon av brannegenskaper

Dokumentasjon av brannegenskaper Dokumentasjon av brannegenskaper Anne Steen-Hansen, Forskningsleder SP Fire Research AS anne.steen.hansen@spfr.no Fagdag brann Direktoratet for byggkvalitet, 25. september 2014 Innhold Litt om brann Standardisert

Detaljer

Brannteknisk prosjektering og rådgivning

Brannteknisk prosjektering og rådgivning Brannteknisk prosjektering og rådgivning Harald Landrø Hvorfor brannteknisk prosjektering? Verne LIV Verne MILJØ Verne VERDIER 1 Ønsket prosess Brannrådgiver i en aktiv rolle Tidlig inn i prosjektet Løpende

Detaljer

Brannsikker ventilasjon Endringer fra 2014

Brannsikker ventilasjon Endringer fra 2014 Brannsikker ventilasjon Endringer fra 2014 1 Detaljprosjektering: Kanalgjennomføring og brannisolasjon Innhold - Hvorfor skjer det egentlig endringer nå - Overgangsordning - Trekk ut strategi, Avtrekkskanal

Detaljer

Nye forskrifter, strengere krav?

Nye forskrifter, strengere krav? Grønt eller rødt lys for grønne bygg? Nye forskrifter, strengere krav? TROND S. ANDERSEN 28.04.2015, Brannvernkonferansen, Gardermoen Funksjonsbaserte regler > Muliggjør innovativ utforming av byggverk

Detaljer

SINTEF NBL as Norges branntekniske laboratorium

SINTEF NBL as Norges branntekniske laboratorium Sandwichelementer Anne Steen-Hansen, (Norges branntekniske laboratorium) anne.steen.hansen@sintef.no Seminar om brennbar isolasjon og bruk av plastprodukter i nye bygg Porsgrunn 23. mars 2011 1 Norges

Detaljer

Fasadefuging med. SikaHyflex -250 Facade og Sikaflex Construction +

Fasadefuging med. SikaHyflex -250 Facade og Sikaflex Construction + Fasadefuging med Sikahyflex SikaHyflex -250 Facade og Sikaflex Construction + 1 Den høytpresterende værbestandige fugemassen SikaHyflex -250 Facade Fugedimensjoner i fasader vil endres på grunn av termisk

Detaljer

Brann og kompositter hvor står vi? Anne Steen-Hansen, forskningsleder SP Fire Research AS

Brann og kompositter hvor står vi? Anne Steen-Hansen, forskningsleder SP Fire Research AS Brann og kompositter hvor står vi? Anne Steen-Hansen, forskningsleder SP Fire Research AS anne.steen.hansen@spfr.no www.spfr.no SP Fire Research AS Tidligere SINTEF NBL Eid av SP (Sverige) og SINTEF (Norge)

Detaljer

Protecta AS. TEKNISK DATABLAD - 1 - Protecta Hardplate Pluss. Harde plater for brannbeskyttelse av stålkonstruksjoner. Platens egenskaper

Protecta AS. TEKNISK DATABLAD - 1 - Protecta Hardplate Pluss. Harde plater for brannbeskyttelse av stålkonstruksjoner. Platens egenskaper TEKNISK DATABLAD - 1 - Harde plater for brannbeskyttelse av stålkonstruksjoner Hardplate Pluss er en plate for bruk til blant annet brannbeskyttelse av bærende stålkonstruksjoner. Platene består av kalsiumsilikat

Detaljer

Fasadefuging med. SikaHyflex -250 Facade og Sikaflex Construction + (med Breeam dokumentasjon)

Fasadefuging med. SikaHyflex -250 Facade og Sikaflex Construction + (med Breeam dokumentasjon) Fasadefuging med Sikahyflex SikaHyflex -250 Facade og Sikaflex Construction + (med Breeam dokumentasjon) 1 Den høytpresterende værbestandige fugemassen SikaHyflex -250 Facade Fugedimensjoner i fasader

Detaljer

GORI systembehandling av kledning og annet utvendig tre. Industriell påføring

GORI systembehandling av kledning og annet utvendig tre. Industriell påføring GORI systembehandling av kledning og annet utvendig tre Industriell påføring Hvorfor industriell systembehandling? Systembehandling trinn for trinn Når trevirket står ubehandlet utendørs, setter sollyset

Detaljer

Vennlligst behold for fremtidig rengjøring. Vedlikehold og garanti

Vennlligst behold for fremtidig rengjøring. Vedlikehold og garanti Vennlligst behold for fremtidig rengjøring og garanti Vennligst følg anvisningene for vedlikehold for å sikre at møblene dine holder seg lenge. En normal forandring av utseende på tekstiler, hud og tre

Detaljer

Construction. Type N og Type R. 2-komponent epoksylim En del av Sikadur -Combiflex Systemet. Produkt Beskrivelse. Tester

Construction. Type N og Type R. 2-komponent epoksylim En del av Sikadur -Combiflex Systemet. Produkt Beskrivelse. Tester Produktdatablad Utgave 13/07/2007 Identifikasjonsnr.: 02 07 03 02 003 0 000001 Type N og Type R Sikadur -Combiflex Lim Type N og Type R 2-komponent epoksylim En del av Sikadur -Combiflex Systemet Construction

Detaljer

Monteringsanvisning. Brannhemmende akryl. Generell produktbeskrivelse. Installasjon. Brannklassifisering - tabell. Test standarder

Monteringsanvisning. Brannhemmende akryl. Generell produktbeskrivelse. Installasjon. Brannklassifisering - tabell. Test standarder Side 1 av 5 Generell produktbeskrivelse er utviklet for å forhindre spredning av brann, gass og røyk gjennom åpninger og tekniske gjennomføringer i brannklassifiserte vegger og dekker. ekspanderer når

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON HELTREKLEDNING AV BARTRE TIL UTVENDIG BRUK

FDV-DOKUMENTASJON HELTREKLEDNING AV BARTRE TIL UTVENDIG BRUK FDV-DOKUMENTASJON HELTREKLEDNING AV BARTRE TIL UTVENDIG BRUK 1. Produktbeskrivelse Moelvens heltrekledning av bartre produseres hovedsakelig av trevirke fra gran og furu. Produktkrav for de vanligste profiler

Detaljer

FARGEGUIDE FOR DEKKBEIS OG MALING

FARGEGUIDE FOR DEKKBEIS OG MALING FARGEGUIDE FOR DEKKBEIS OG MALING ÅRS SKRIFTLIG GARANTI PÅ FARGE OG GLANS FOR HELE HUSET Vegg: 90 Antikkhvit Grunnmur: 90 Snøull Dør/vindu: 99 Egghvit butinoxfutura.no /0 BUTINOX FUTURA ÅRS SKRIFTLIG GARANTI

Detaljer

Bona Craft Oil Brukerveiledning og teknisk datablad

Bona Craft Oil Brukerveiledning og teknisk datablad Brukerveiledning for bruk med Bona Effektsystem og Bona Hard Wax oil Bona Craft Oil er en unik blanding av ulike vegetabilske oljer, modifisert for overlegen impregnering og langvarig beskyttelse av tregulv.

Detaljer

Plast i bygg Hvordan møter myndighetene u6ordringene? VIDAR STENSTAD 28.05.2013 Tromsø, Brannvernkonferansen - Fagseminar 5

Plast i bygg Hvordan møter myndighetene u6ordringene? VIDAR STENSTAD 28.05.2013 Tromsø, Brannvernkonferansen - Fagseminar 5 Plast i bygg Hvordan møter myndighetene u6ordringene? VIDAR STENSTAD 28.05.2013 Tromsø, Brannvernkonferansen - Fagseminar 5 Hvordan møter myndighetene u6ordringene? Funksjonsbaserte regler > Muliggjør

Detaljer

Kledning. Tre en miljøvennlig og fornybar ressurs. Gode rom

Kledning. Tre en miljøvennlig og fornybar ressurs. Gode rom Kledning Tre en miljøvennlig og fornybar ressurs Gode rom Innhold Moelven har følgende produktspekter i utvendig kledning 6 7 Grunnet kledning 8 9 Beiset kledning (transparent) 10 Malt kledning 11 Vedlikehold

Detaljer

PREMIUM KVALITETSMALING SIDEN 1975

PREMIUM KVALITETSMALING SIDEN 1975 PREMIUM KVALITETSMALING SIDEN 1975 DRYWOOD - historie helt tilbake til 1893! Mange har ikke hørt om oss, men DRYWOOD har faktisk en historie helt tilbake til 1893! Det var da selskapet Creation UK LTD

Detaljer

TRE behandling. MK Trading A.S, Oslo. Sioo Wood Protection AB. Juni

TRE behandling. MK Trading A.S, Oslo. Sioo Wood Protection AB. Juni SiOO TRE behandling Juni - 2017 MK Trading A.S, Oslo Sioo Wood Protection AB SiOO:X impregnering Kiselbehandling i to steg Gir lyse, rene, vakre treoverflaten med attraktiv glans Forhindrer sprekker og

Detaljer

Veiledning for deg som gjør det selv. Lime tre

Veiledning for deg som gjør det selv. Lime tre Veiledning for deg som gjør det selv. Lime tre Denne guiden er et hjelpemiddel for deg som ønsker å gjøre jobben selv. Lime den gamle stolen som farfar satt i. Utebordet i teak som knakk et bein i fjor

Detaljer

Brannsikker bygård. Problemstillinger og løsninger. Andreas Coll, Brann- og redningsetaten

Brannsikker bygård. Problemstillinger og løsninger. Andreas Coll, Brann- og redningsetaten Brannsikker bygård Problemstillinger og løsninger Andreas Coll, Brann- og redningsetaten Temaer for presentasjonen Generelt om brannårsaker, og konsekvenser av brann Brannsikkerhet i eldre murgårder Branntekniske

Detaljer

Fargeundersøkelse av eksteriøret på hovedbygningen

Fargeundersøkelse av eksteriøret på hovedbygningen Oppdragsrapport nr. 130/2012 B.359. Røros landsogn Mattisvollen Fargeundersøkelse av eksteriøret på hovedbygningen Jon Brænne Røros. Landsogn. Mattisvollen. Hovedfasaden mot sør. Boligdelen til høyre,

Detaljer

Notat. 2. Puss- og overflatebehandling utført av murhåndverker 1

Notat. 2. Puss- og overflatebehandling utført av murhåndverker 1 Dato: 11.9.2012 Til: Balestrand kirkelig fellesråd Fra: NIKU v/ konservator Hilde Viker Berntsen Emne: Kvamsøy kirke. Murerarbeid og oppfølging av kalkmalerikonservering 1. Bakgrunn På bakgrunn av NIKUs

Detaljer

NS Eksempler på poster - Passiv brannsikring. 2 Branntetting Brannfuging... 1

NS Eksempler på poster - Passiv brannsikring. 2 Branntetting Brannfuging... 1 NS 3420-2017 Eksempler på poster - Passiv brannsikring INNHOLDSFORTEGNELSE 2 Branntetting... 1 1 Brannfuging... 1 1 Branntetting av bevegelig fuge med fugemasse... 1 2 Branntetting av fuge med tettelist...

Detaljer

Overflatebehandling av aluminiumprofiler

Overflatebehandling av aluminiumprofiler Overflatebehandling av aluminiumprofiler Innhold Anodisering 2 3 Lakkering 4 Mekanisk/Kjemisk overflatebehandling 5 Annen overflatebehandling 6 Kontakter og Prøver 7 Aluminium har allerede i naturlig tilstand

Detaljer

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene Bærum kommune Eiendom Søsterboligene Brannteknisk notat med tiltakplan v/ Espen Viksjø 16.11.2015 Sammendrag Dette notatet beskriver de branntekniske løsningene som er lagt til grunn for prosjektet; videreføring

Detaljer

EIDSFOS HOVEDGÅRD - RESTAURERING AV HOVEDDØR RAPPORT OG ANVISNINGER Bente Bjerknes og Ragnar Kristensen, februar 2010

EIDSFOS HOVEDGÅRD - RESTAURERING AV HOVEDDØR RAPPORT OG ANVISNINGER Bente Bjerknes og Ragnar Kristensen, februar 2010 EIDSFOS HOVEDGÅRD - RESTAURERING AV HOVEDDØR RAPPORT OG ANVISNINGER Bente Bjerknes og Ragnar Kristensen, februar 2010 Revidert... Rapporten vil komplettes med flere foto. 1 TEGNING MED MARKERING AV ULIKE

Detaljer

Gamle hus representerer store ressurser

Gamle hus representerer store ressurser Gamle hus representerer store ressurser Hvordan gjennomføre gode klimatiltak og samtidig ta vare på de kulturhistoriske verdiene? Marte Boro, Seniorrådgiver Riksantikvaren v/ Annika Haugen Enøk for å redusere

Detaljer

KLASSISK 3-LAGS VINDU

KLASSISK 3-LAGS VINDU KLASSISK 3-LAGS VINDU ET KLASSISK 3-LAGS VINDU MED UNIK ISOLASJONSEVNE Det vakre håndverket i Frekhaug vinduet har gledet mennesker i tradisjoner. Nå setter vi en ny standard med toppmodellen Frekhaug

Detaljer

Sofienberg skole, Oslo

Sofienberg skole, Oslo Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 23/2014 Sofienberg skole, Oslo Behandling av Robert Clarke Esdailes veggmaleri, «Ukjent tittel» 1973.. Oppdrag Behandling av R.C.Esdaile: okk.00395. «Ukjent tittel» Oppdragssted

Detaljer

Protokoll i sak 839/2016. for. Boligtvistnemnda

Protokoll i sak 839/2016. for. Boligtvistnemnda Protokoll i sak 839/2016 for Boligtvistnemnda 21.06.2016 Saken gjelder: Reklamasjon på behandling av utvendig trekledning og kvalitet på levert ferdigplen. --------------------------------------------------------------

Detaljer

Vestfoldkonservatorene/ I. Korvald og H. V. Berntsen. Rapport 1/ 2016. Holmestrand kirke. Behandling av draperimaleri

Vestfoldkonservatorene/ I. Korvald og H. V. Berntsen. Rapport 1/ 2016. Holmestrand kirke. Behandling av draperimaleri Vestfoldkonservatorene/ I. Korvald og H. V. Berntsen. Rapport 1/ 2016 Holmestrand kirke Behandling av draperimaleri Oppdrag Behandling av draperimaleri Oppdragssted Holmestrand kirke Oppdragsgiver Kirkevergen

Detaljer

MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl

MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl 1 (5) 2009 7 21 Generell produktbeskrivelse Typisk detaljtegning Protecta FR Akryl er konstruert for å forhindre spredning av brann, gass og røyk gjennom åpninger og

Detaljer

Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB

Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB BRANNEN Bybrannen utganspunkt for plan- og bygningslovgivningen Hva brenner og hvorfor brenner det? KRAVENE

Detaljer

Begreper og beskrivelser standarder 1504

Begreper og beskrivelser standarder 1504 Workshop byggutengrenser.no 15.Februar 2012 Slik kan betongoverflater etterbehandles Begreper og beskrivelser standarder 1504 Rådgivende ingeniør Jan Lindland, Stærk & Co. a.s NS-EN 1504 «Produkter og

Detaljer

Utvendig kledning. RingAlm Tre AS. Utvendig kledning. www.ringalm-tre.no

Utvendig kledning. RingAlm Tre AS. Utvendig kledning. www.ringalm-tre.no RingAlm Tre AS Utvendig kledning Utvendig kledning www.ringalm-tre.no 17 Utvendig kledning RingAlm Tre AS Bruk av trekledninger har lange tradisjoner i Norge, og er det naturlige valget for alle som vil

Detaljer

Branntrygt tre. Brannmalt Brannimpregnert. Branntrygt tre. fra Moelven. Gode rom

Branntrygt tre. Brannmalt Brannimpregnert. Branntrygt tre. fra Moelven. Gode rom Branntrygt tre Brannmalt Brannimpregnert Branntrygt tre fra Moelven Gode rom Innhold Brannklasser/ Oversikt 2016 2 Generelt om branntrygt tre a) Hva er brannimpregnert tre? b) Hva er brannmalt tre? Branntrygt

Detaljer

11-7. Brannseksjoner

11-7. Brannseksjoner 11-7. Brannseksjoner Publisert dato 09.09.2013 11-7. Brannseksjoner (1) Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store økonomiske eller materielle

Detaljer

Grip stavkirke. Behandling av hvit himling vest i kirkerommet. Dokumentasjon av interiøret

Grip stavkirke. Behandling av hvit himling vest i kirkerommet. Dokumentasjon av interiøret NIKU Oppdragsrapport 117/2009 Grip stavkirke. Behandling av hvit himling vest i kirkerommet. Dokumentasjon av interiøret Tone M. Olstad 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Vending av limfargen... 5 2.1 Erfaringer

Detaljer

Sto Norge AS I Fasade. Fasadesystem StoNordic Pussystem

Sto Norge AS I Fasade. Fasadesystem StoNordic Pussystem Sto Norge AS I Fasade Fasadesystem StoNordic Pussystem StoNordic Pussystem I Fordeler Et system for alle underlag Magasinstorget, Linköping, Sverige StoNordic Pussystem er et komplett system med velprøvde

Detaljer

Fouling? Don t fight it. Release it.

Fouling? Don t fight it. Release it. Fouling? Don t fight it. Release it. Sjekk HEMPEL`S nyeste innovasjon og tekniske nyvinning det nye Silicone Fouling Release System! + + grunning bindesjikt silikon fås i følgende nyanser: RØD SVART Dette

Detaljer

Pålitelighet av ulike brannsikringstiltak. Anders Arnhus

Pålitelighet av ulike brannsikringstiltak. Anders Arnhus Pålitelighet av ulike brannsikringstiltak Anders Arnhus For å oppnå reell vurdering av brannsikkerheten må den prosjekterende ts følgende hensyn: (påstander) Om en prosjekterer etter preaksepterte løsninger

Detaljer