Brannhemmende overflatebehandling av tre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brannhemmende overflatebehandling av tre"

Transkript

1 NIKU Oppdragsrapport nr. 167/2011 Brannhemmende overflatebehandling av tre Barbro Wedvik

2 Fig. 1: Illustrasjonen er hentet fra nettstedet

3 Innhold 1. Bakgrunn Sammendrag Innledning Brannhemmende produkters virkemåte Mekanismer ved brannhemming Brannhemmende lag, eller mekaniske barrierer Ulemper med virkemåtene/ mulige bieffekter for underlaget Nedbrytning av metallfester Brannhemmende overflateprodukter i dag Langtidseffekter Når underlaget er treverk Når underlaget er lakk eller maling Test av brannhemmende produkts reversibilitet Produktenes levetid og varighet Vedlikehold En standard for brannbeskyttelsens bestandighet over tid - NT Fire Brannklasser: brannhemming og brannisolering Hvor mye forlenges underlagets motstand mot brann ved bruk av brannhemmende overflatebehandling? Hva slags brannklasse kreves på dørene fra leilighet til trapperom som rømningsvei i en eldre bygning? Hvordan forholder de seg til bruk av brannhemmende overflatebehandling på verneverdig bebyggelse i land som vi kan sammenligne oss med? Bruk av brannhemmende produkter i Norge Aktører i Norge Bruk av brannhemmende overflatebehandling i bygninger med vernestatus Malingsystemer Diffusjonsevne Bruk av brannhemmende produkter på eksteriør Eksempler på eksteriørbruk Befaring Bakgrunn Undersøkte overflater Observasjoner Sammendrag av befaring Avslutning Konklusjon Veien videre Kilder og litteratur... 23

4 1. Bakgrunn NIKU fikk i oppdrag fra Riksantikvaren å gjøre en vurdering av brannhemmende overflatebehandling i bygninger med vernestatus og sammenfatte erfaringer med bruk av disse. Prosjektet omfattet brannhemmende overflateprodukter av typen maling, lakk og impregnering for treverk. 1 Bakgrunnen var at Riksantikvaren hadde fått en del henvendelser både fra produsenter av brannhemmende overflateprodukter og fra huseiere angående eventuell anbefaling av bruk av brannhemmende produkter. NIKU utarbeidet et tilbud på forespørsel i Dette ble justert i 2011 gjennom møter og e- postkorrespondanse mellom Riksantikvaren, representert ved Einar Karlsen og Harald Ibenholt, og NIKU, representert ved Merete Winness og undertegnede, Barbro Wedvik. Prosjektforslaget fra NIKU inneholdt opprinnelig to delprosjekter. Del 1 bestod av innsamling av informasjon fra aktuelle kilder, samt befaring med vurdering av allerede oppmalte elementer i Oslo-området. I forslaget til del 2 inngikk praktiske tester dersom slike skulle vise seg nødvendige å utføre etter gjennomgang av tilgjengelig informasjon i del 1. Det ble inngått en avtale mellom NIKU og Riksantikvaren om gjennomføring av prosjektets del 1. En eventuell gjennomføring av prosjektets del 2 skulle vurderes etter at resultatene av del 1 forelå. 2. Sammendrag Gjennomgangen viser at Etter hvert finnes det noe kunnskap om langtidseffektene av brannhemmende impregnering av treverk. Studier viser reduksjon av mekanisk styrke og forvitring av overflaten. Konsekvensene for underlaget ved bruk av brannhemmende maling og lakk på treverk, og på overflatebehandlinger som maling og lakk, har fått svært liten oppmerksomhet, både i Norge og i utlandet. Produktenes datablader gir svært liten informasjon om produktenes bestanddeler og egenskaper, og produktenes diffusjonsåpenhet (damptetthet) opplyses ikke. Det er derfor vanskelig å forutsi dagens brannhemmende kjemikaliers mulige nedbrytende effekt på underlaget, eller hvordan brannhemmende maling vil oppføre seg i forhold til diffusjonsåpenhet. Brannhemmende produkter forlenger underlagtes motstand mot brann. Hvor lenge motstanden forlenges er avhengig av mange faktorer, og for brannhemmende maling/lakk med B-S1-d0-klassifisering 2 oppgis det ikke hvor lenge brannen hemmes. Noen brannhemmende produkter har i tillegg til B-S1-d0-klassifiseringen dokumentert 1 Kontrakt mellom Riksantikvaren og NIKU underskrevet Det er vedtatt en felles europeisk standard for brannklassifisering av materialer. Som norsk standard heter den NS-EN "Brannklassifisering av byggevarer og bygningsdeler - Del 1: Klassifisering ved bruk av resultater fra prøving av materialers egenskaper ved brannpåvirkning". I denne standarden blir materialene klassifisert i A1, A2, B, C, D, E og F. Brannbeskyttet tre kommer i klasse B. I tillegg er det nye krav til røykutvikling s1- s3 og gnist d0 - d2, slik at brannhemmet tre kan få klasse B-s1, d0 eller B-s2, d0 osv. Ref.: Brannbeskyttet trevirke, Trefokus nr. 31, Norsk Treteknisk Institutt. 4 Brannhemmende overflatebehandling av tre

5 brannisolasjonstid eller gjennombrenningstid på 30 og 60 minutter (EI30/60) 3, avhengig av underlaget og dets tykkelse. Med tanke på den brannhemmende overflatebehandlingens varighet over tid finnes det en test, NT Fire 054, som man kan være til hjelp ved valg av et holdbart brannhemmende produkt. 4 Brannhemmende maling og lakk har dårlige påføringsegenskaper og ser sjelden særlig bra ut, men en øvet maler kan få til et langt bedre resultat enn en uøvet. Oppfølgende tester vil være helt essensielle for å kunne trekke noen konklusjoner i (det NIKU har oppfattet som) det overordnede spørsmålet: Kan Riksantikvaren anbefale bruk av brannhemmende overflatebehandling på treverk i eldre, verneverdig bebyggelse, der det også i noen tilfeller ligger bevaringsverdig overflatebehandling under? NIKU anbefaler at det gjøres følgende tester: Laboratorietester for å vurdere de brannhemmende produktenes eventuelle nedbrytning av underliggende treverk og maling/lakk Reversibilitetstester for å finne ut om brannhemmende produkter lar seg fjerne, både før og etter brann, uten å skade den underliggende flaten Oppstryksprøver for å vurdere muligheter og begrensninger i forhold til overflatenes utseende sammenholdt med påkrevd/anbefalt brannklasse 3. Innledning Prosjektet har bestått av gjennomgang av tilgjengelig litteratur 5 - produktdatablader og annen informasjon fra de mest aktuelle produsentene - publikasjoner, hovedsakelig angående brannhemmende produkters kjemi - publiserte og ikke-publiserte tester av brannhemmende produkter - standarder som er av betydning for valg av brannhemmende produkter - diverse mer generelle utredninger om brannsikring befaringer korrespondanse med konservatorer og bygningsvernere, malingsprodusenter og testlaboratorier i inn- og utland korrespondanse med malere, forhandlere og branntekniske konsulenter i Norge NIKU skulle blant annet beskrive produktenes material- og aldringsegenskaper samt beskrive nødvendig forarbeid før påføring av brannhemmende overflatebehandling, mulighet for å fjerne denne og konsekvenser for underliggende maling og lakk. 3 EI60 Brannmotstand. Brannmotstanden måles i normerte tidsintervall ut i brannforløpet, hvor bygningsdelen fremdeles tilfredsstiller de forskjellige kriteria for sin funksjon. Ref.: Integritet/tetthet betegnes E, isolasjon betegnes I. 4 Se kapittel 8. 5 En oversikt over kilder og litteratur finnes bakerst i rapporten. 5 Brannhemmende overflatebehandling av tre

6 4. Brannhemmende produkters virkemåte Første del av rapporten er en innføring i brannhemmende produkters virkemåte. Dette lar seg dessverre ikke forklare helt kort og enkelt, men er nødvendig fordi produsentene av brannhemmende materialer i svært liten grad oppgir hva slags virkestoff og andre stoffer som finnes i produktene deres er. Nedenfor, i underkapitlene , er gjengitt noe av informasjonen i Grøttas hovedfagsoppgave Brannhemmende behandling av trevirke, som ble skrevet ved seksjon for treteknologi på Ås Landbrukshøgskole, på oppdrag for Moelven Treindustrigruppe AS, i Mekanismer ved brannhemming Brannhemming av trevirke innebærer en rekke kompliserte parallelle kjemiske reaksjoner. De fleste brannhemmende midlene som brukes til trevirke fremmer dehydreringsreaksjonene som oppstår under termisk nedbrytning, slik at det produseres mer trekull og færre forbrennbare gasser. De kjemikaliene som i hovedsak brukes i brannhemmende produkter, eller såkalte Fire Retardant (FR)-formler, er fosfater (f.eks. diammoniumfosfat, monoammoniumfosfat), noen nitrogenkomponenter, borater, silikater og amino-resiner. Stadier ved forbrenning: 1. Oppvarming 2. Nedbrytning og spalting 3. Dannelse av flyktige forbindelser 4. Oksidasjon Når materialer brenner er det oftest stoffer i gassfase som reagerer med oksygen og danner flammene. Ulike måter å slokke flammer på: Kjøle det faste materialet Danne barrierer Endre nedbrytningsprosessene til å produsere ikke-forbrennbare gasser, ved å tilføre for mye luft eller fjerne luft Hindre fullføring av oksidasjonsprosesser i gassfasen De fleste komponenter av organisk bundet fosfor gir flammehemmende effekt. Fosforkomponentene danner mye kull og lite flammegivende flyktige gasser. Man bruker f.eks. fosforsyrer, som er lite flyktige, til flammehemming. Fosfor har dessuten også en slukkende effekt på glør, ikke bare på flammer. De fleste FR er ikke resistente mot fuktighet. De består av vannløselige salter. I kommersiell sammenheng baserer de fleste seg på ammoniumfosfat og ammoniumsulfat. Diammoniumfosfat er mest effektivt, beholder effekten i mange år, og angriper ikke jern. Ammoniumsulfat er billig, men gir korrosjon på metall. Sinkborat kan blandes med blyhvitt, linolje, terpentin og gi godt brannvern. 4.2 Brannhemmende lag, eller mekaniske barrierer Dette er malinger eller overflatedekkende stoffer som Hindrer at flyktige brennbare stoffer kommer ut av materialet Hindrer oksygen fra å komme i kontakt med treoverflaten Kan isolere overflaten fra høye temperaturer Er svært elastiske, ellers ville de brytes ned og sprekke opp ved en brann Inneholder ofte silikater eller andre stoffer som sveller ved varmepåvirkning 6 Brannhemmende overflatebehandling av tre

7 Ved skumdannelse skaper barriere mot luft og flammer, gir termisk isolasjon og fanger opp flyktig tjæredamp Så lenge laget er intakt er brannhemmende malinger uten for mye pigmentering nesten ugjennomtrengelige for gasser, og på tørr ved tåler laget høyt trykk uten å skille seg fra treoverflaten. Brannhemmende malinger som holder seg harde opp til temperaturer for pyrolyse 6 av tre har lett for å brekke opp og skalle av. De mest effektive FR-malinger er de som svulmer kraftig opp (intumiserer) like før treet når temperaturen for pyrolyse. De produserer et voluminøst skum som forblir stabilt og ikke brennbart opp til flammetemperatur. Fordelene med brannhemmende maling og andre overflatebehandlinger er at de er lette å bruke. Men ved langvarig og sterk oppvarming vil denne typen FR komme noe til kort, da treverket under malingen etter en tid når pyrolyse-temperaturer. 4.3 Ulemper med virkemåtene/ mulige bieffekter for underlaget Brannhemmende overflatebehandling kan ha negative effekter på treverk: Økt fuktighetsinnhold Redusert styrke Risiko for korrosjon Ved impregnering kan treoverflaten bli mindre egnet for maling, lakking og liming Giftig De fleste FR-behandlinger reduserer styrken og stivheten til det behandlede treet. Når trevirke behandles med syre, settes det i gang en katalytisk reaksjon av hydrogenion. Under påvirkning av syre vil polysakkaridkjedene i treverket brytes ned. 4.4 Nedbrytning av metallfester FR kan gi korrosjon av metallfester i treet [Källman 2009]. Sammenligning ble gjort med ulike typer metallfester i ubehandlet tre og i tre behandlet med ulike FR-produkter. Resultatet viste at fester av ubehandlet stål korroderer mye i behandlet trevirke, elektrisk forsinkete og varmeforsinkete fester korroderer også en del, mens aluminiumfester korroderer mer i ubehandlet tre enn i FR-behandlet tre. 5. Brannhemmende overflateprodukter i dag Grøtta skrev i 1995 at de fleste FR består av vannløselige salter som ikke er resistente mot fuktighet, og at de fleste i kommersiell sammenheng baserer seg på ammoniumfosfat og ammoniumsulfat. I 2011 kan det ut fra produktdatabladene se ut til at brannhemmende virkestoffer i maling og lakk gjerne er bundet opp i syntetiske harpikser eller i kopolymerisat som er mer fuktbestandige. En oversiktartikkel fra 2001 av Östman m. fl. om FR-behandlet tre kan tyde på at det er blitt utviklet kommersielle produkter som er mer stabile og holdbare i forhold til fuktpåvirkning. I Storbrittannia i 2001 ble FR-impregnering av trevirke delt opp i tre grupper basert på holdbarhet i fuktige omgivelser og ved utendørs eksponering. 7 Type A kan brukes i interiør med relativ fuktighet (RF) under 75% og baserer seg på enkle uorganiske salter. Type B er for interiører med høy RF, en fuktresistent type basert på såkalte semi-komplekse systemer, langt mindre sensitive til høye eller varierende relative fuktigheter på grunn av kjemikalienes reduserte løselighet i vann og en grad av kjemisk interaksjon. Type C for eksteriør er resistente mot utvasking og er ofte basert på polymeriske harpikssystemer. 6 Pyrolyse er en termisk nedbrytning av tre uten surstoff. Se 7 Östman Brannhemmende overflatebehandling av tre

8 På en av våre vurderte produsenters nettside står denne beskrivelsen av brannhemmende produkter: Flammehemmere er stoffer som kan tilføres kjemisk i et polymermolekyl eller blandes inn fysisk i en polymer etter polymerisering for å undertrykke, redusere, forsinke eller endre utbredelsen av en flamme gjennom et plastisk materiale. Det fins mange klasser flammehemmere; halogenerte hydrokarboner (klor- og bromholdige forbindelser og reaktive flammehemmere), uorganiske flammehemmere (borforbindelser, antimonoksider, aluminiumhydroksider, molybdenumforbindelser, sink- og magnesiumoksider), fosforholdige forbindelser (organiske fosfatestere, fosfater, halogenerte fosforforbindelser og uorganisk fosfor med innhold av salt) Langtidseffekter 6.1 Når underlaget er treverk Angående de brannhemmende produktenes nedbrytning av trevirket på lang sikt etterlyses det fra flere hold mer kunnskap. Cruz m. fl. (2009) påpeker at man i forhold til bruk av FR på tømmer man mangler informasjon både om brannhemmende produkters varighet, deres egenskaper ved påføring på behandlede og/eller aldrede overflater og langtidseffektene på tømmerets egenskaper. En laboratorie- og feltstudie fra USA [Barnes et. al 2010] av FR-impregnert kryssfinér viste at varme og fukt akselererer tapet av mekanisk styrke i treet ved bruk av ammoniumfosfat. En annen undersøkelse fra USA av en 20 år gammel takstol impregnert med monoammoniumfosfat viste at styrken i treet er blitt sterkt redusert, til omtrent halvparten av treets opprinnelig styrke [Anthony og Drerup 2011]. En studie av takbjelker i historiske bygninger i Tsjekkia [Kučerová et. al 2007] viser nedbrytning av treet på grunn av gjentatt påføring av salter av ammoniumfosfat og ammoniumsulfat. Tømmerets overflate forvitret, og nedbrytning førte til svekkelse av den mekaniske styrken. 9 I Sverige arbeider SP Trätek, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, med brannhemmende behandling av tre. I e-post fra Birgit Östman, SP Trätek, skriver hun at det finnes lite litteratur om brannhemmende produkter til overflatebehandling av tre og om nedbrytningen av underlag som eldre tre og maling. Långtidsegenskaperna, både brandskyddets varaktigt och andra egenskaper, är oftast okända. Nedbrytning kan ske i vissa fall, t ex att sprödheten ökar, vilket uppmärksammats främst i USA, där man använder brandskyddsimpregnerat trä även i bärande konstruktioner. Ytskikt kan också försprödas och ytbehandlingen lossna. Generellt bör man använda produkter med dokumenterade egenskaper och erfarenheter från långvarig användning Når underlaget er lakk eller maling Et brannhemmende lag påført på en overflate blir generelt sett på som mindre nedbrytende enn at brannhemmende stoffer impregneres i materialstrukturen [Horrocks et. al 2008]. Ved bruk av FR-produkter på interiør med vernestatus vil spørsmål om bevaring av underliggende maling og lakk være viktig. Angående brannhemmende produkter brukt over maling/lakk har det ikke lykkes undertegnede å finne noen litteratur eller annen informasjon 8 oversatt av undertegnede fra engelsk. 9 I dette tilfellet ble skaden utbedret ved å skave av den skadde treoverflaten, og påføre en nøytraliserende væske, men effekten av den nøytraliserende behandlingen viste seg å være kun midlertidig. 10 E-post pr Brannhemmende overflatebehandling av tre

9 om FRs eventuelle nedbrytende langtidseffekt. I et forsøk på å forutse konsekvensene ved bruk av brannhemmende lag over bevaringsverdig maling eller lakk blir alternativet å finne mer generell informasjon om hvordan syrer og baser forventes å påvirke maling og lakk. I mer generell litteratur om linolje og dens evne til svelling i sure og basiske miljøer sier Eissler [Eissler 1970] at linoljefilmer (her: standolje), kanskje fordi linoljen i seg selv er sur, ikke sveller i sure løsninger, mens graden av svelling øker med ph i basiske løsninger. Wolbers nyanserer dette med å si at linolje vanligvis har en ph mellom 5.5 og 8.5, hvilket betyr at oljen kan være både sur og basisk [Wolbers 2000]. Tradisjonelle lakker som mastiks og dammar er basert på harpikser som oksiderer og danner svake syrer når de aldres, ph Det er en generell regel innenfor konservering, at naturlige harpiks-filmer renses sikrest med en svakt sur ph-verdi ( ), mens malingsfilmer med olje som bindemiddel kan renses med ph fra Det kan tenkes at man, for å unngå uønskede bivirkninger på underlaget, kan følge tankegangen for sikker rensing, og velge FR-produkter med en ph-verdi som tilsvarer underlaget som skal bevares. Så lenge omgivelsene er tørre betyr ikke ph noe, men ved påvirkning av fukt, f.eks. ved ukontrollerbare klimatiske omgivelser eller ved fjerning av det brannhemmende laget, vil ph-nivået kunne ha en betydning. 6.3 Test av brannhemmende produkts reversibilitet Angående muligheten for å fjerne brannhemmende overflatebehandling, og konsekvenser for eventuell underliggende bevaringsverdig overflatebehandling er det funnet én test, utført av konservatorer for National Trust, Storbritannia, på et av Envirografs lakk-systemer. 11 Konservatorer hos National Trust utførte reversibilitetstester ved kunstig aldring på en mahognidør med polert med skjellakk som senere var behandlet med et transparent brannhemmende intumiserende system (Envirograf HW02, 3-lags system). Produktene viste seg vanskelige å løse uten å skade underlaget. I sin rapport foreslo de å beskytte den verneverdige overflaten fra det brannhemmende produktet ved å legge et isolerende lag, for eksempel Paraloid B72, som er en svært stabil syntetisk ferniss. 7. Produktenes levetid og varighet Hylletid for brannhemmende maling i uåpnet emballasje er vanligvis oppgitt til å være ett år, frostfritt. De fleste produsenter skriver at åpnet emballasje ikke skal lagres. Påført er brannhemmende malingsfilm porøs, og overmales vanligvis av et beskyttende toppstrøk med vanlig maling som kan betraktes som et offersjikt. Dette toppstrøket skal vedlikeholdes. Feil ved påføring, for eksempel at den brannhemmende malingen blir stående for lenge uten toppstrøk og får anledning til å trekke til seg fukt, vil svekke det brannhemmende laget. Uten toppstrøket skades det brannhemmende porøse laget lett mekanisk. På utsatte steder som for eksempel hjørner og kanter får det også raskt skader. Malingen består av salter og er følsom for høyt fuktinnhold og store variasjoner i luftfuktighet. Dersom man ser at det dannes saltutslag på overflaten eller andre steder er det grunn til å tro at de brannhemmende saltene er på vandring og at brannhemmingen er redusert. Det brannhemmende laget har, i følge produsentene, ubegrenset levetid. I praksis er det liten erfaring blant norske brukere og malere, fordi det er særlig de senere årene at denne typen produkter er tatt i bruk i/på stående bygg. Man vet lite om den reelle levetiden. Man må kunne anta at det er stor forskjell på holdbarheten om malingen brukes på interiør som for eksempel dør og trapp, eller på eksteriør av typen værutsatt fasade. Se for øvrig kapittel 8; En standard for brannbeskyttelsens bestandighet over tid - NT Fire National Trust; Intumescent paint and varnishes, Brannhemmende overflatebehandling av tre

10 8. Vedlikehold Brannhemmende maling og lakk skal vedlikeholdes ved at man vedlikeholder toppstrøket. Ingen av produktenes datablader inneholder informasjon om hvordan dette skal gjøres. Når man tar kontakt med produsent forteller de at man får en vedlikeholdsplan når man kjøper produktet, men ingen av malerne vi snakket med hadde noen slik vedlikeholdsplan. På forespørsel ble det gitt en anbefaling for vedlikehold fra Envirograf/Biokjemi. De anbefaler at dersom toppstrøket er slitt eller flasser og det brannhemmende laget under er skadet, må det påføres et strøk (125 µm) brannhemmende maling over disse skadene. I tilfeller hvor man er usikker skal man flekkmale med brannmalingen for sikkerhets skyld. Steder hvor man kun har skrapt bort løs maling, uten å komme inn på det brannbeskyttende laget, kan man vaske med såpe og vann. For å være sikker på at brannhemmingen holdes vedlike kreves det altså et jevnlig tilsyn av toppstrøkets tilstand. La oss tenke oss at man ønsker å bevare en vanlig maling som historisk dokument uten at den er synlig. Malingen males over med brannhemmende maling, som etterhvert blir slitt. I følge produsentene kan man fjerne brannhemmende maling slik man fjerner annen maling, f.eks. med skrape. Et mulig fremtid-scenario kan være at den brannhemmende malingen viser seg så vanskelig å skrape, eller at malingen er så tykk at skraping gir for store nivåforskjeller, og at en maler derfor velger å bruke malingfjerner eller andre metoder og fjerner all maling ned til treverket. Et annet spørsmål som vil gjøre seg gjeldende angående bevaring av det underliggende treverket ved bruk av brannhemmende maling på eksteriør er hvor mange ganger man kan legge på nytt toppstrøk, evt. en ny runde med brannhemmende maling, før malingsfilmen blir for tett for treverket. Informasjon om diffusjonsevne eller damptetthet oppgis ikke i databladene. 9. En standard for brannbeskyttelsens bestandighet over tid - NT Fire 054 De første testene og rapporteringene av brannhemmende produkter på tre og deres varighet ble gjort i USA allerede på 70- og 80-tallet [Le Van and Holmes 1986]. SP Tretäk, Sverige har de siste årene arbeidet mye med spørmål om brannhemmende overflatebehandlings varighet over tid. Det kan være store forskjeller melllom ulike produkters varighet. SP har utarbeidet et standardsystem for å kunne vurdere bestandigheten, standarden NT Fire 054. Östman informerer at NT Fire 054 ventes å komme på sluttavstemming som europeisk standard høsten 2011, da som CEN TS Nedenfor gjengis de to første avsnittene i skrivet samt tabellen med kriterier som må oppfylles: 13 Introduction Requirements on the durability of fire retardant treatments are not specified in most national building codes. This is probably partly caused by unawareness of the problem and new procedures have to be implemented in order to increase the reliability and confidence of fire retardant wood-based products. 12 px?param=6156&title=round%20and%20sawn%20timber Brannhemmende overflatebehandling av tre

11 Fire retardant treatments may considerably improve the reaction to fire properties of woodbased products and the highest fire classifications for combustible products can be reached, but the durability of the fire retardant treatments has not yet been fully addressed. Two cases of durability of the fire retardant treatment of wood-based products can be identified. One is the risk of high moisture content and migration of the fire retardant chemicals within the wood product and salt crystallization on the product surface. These hygroscopic properties of the treated wood-based product can be evaluated by exposure to high relative humidity. The other case is the risk of decreased fire performance due to loss of the fire retardant chemicals by leaching or other mechanisms. This case is mainly pronounced in exterior applications, e.g. as façade claddings. Maintained fire performance over time has to be verified. Scope This document prescribes the classification requirements for the durability of the reaction to fire performance of fire-retardant treated wood-based products to be used in interior and/or exterior end use conditions. The products must initially meet required reaction to fire classification. In addition, the products must meet the minimum durability of reaction to fire performance requirements specific to the end use. For interior use, limited hygroscopicity has to be verified. For exterior use, the reaction to fire performance level has to be maintained after accelerated or natural weathering. This document may be used as a basis for an approval system. Östman sier at det finnes en liste over produkter som har bestått testen, og at de snart vil bli publisert på SPs nettside For utvendig bruk finnes det i følge henne per idag ingen overflatebehandling til bruk på stående trefasader/eksteriør som har bestått testen, men ett norskt foretak som heter Teknos har utviklet et malingsystem for nye 11 Brannhemmende overflatebehandling av tre

12 fasader som klarer både brann- og værtesten NT Fire Dette malingsystemet er i utgangspunktet tenkt påført trepanelet på fabrikk, før oppføring av fasaden. Ved henvendelse sier Teknos at det trolig ikke er noe i veien for å bruke systemet på allerede oppført panel, men at de da antagelig bør utarbeide en egen fremgangsmåte for dette. Teknos sier også at det ikke finnes noen konkrete regler for kvalitetssikring av utført arbeid ved påføring av brannhemmende overflatebehandling på eldre hus innenfor Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (FOBTOT), men at Teknos arbeider for å få et slikt system Brannklasser: brannhemming og brannisolering 10.1 Hvor mye forlenges underlagets motstand mot brann ved bruk av brannhemmende overflatebehandling? De fleste brannhemmende maling-, lakk- og impregneringsproduktene har klassifisering B- s1-d0 etter europeisk standard, tilsvarende tidligere norsk standard In1, dvs. at de ikke bidrar til flammespredning, brennende dråper og røykutvikling ved brann. Klassifiseringen sier ingenting om brannisolering eller gjennombrenningstid, altså hvor lang tid det tar å brenne gjennom f.eks. speil i fyllingsdører der brannhemmende overflatebehandling med b S1 d0- merking er brukt. Klassifiseringene El30 og EI60 (europeisk standard, tilsvarende tidligere norsk standard B30 og B60) viser til brannisolerende evne. Det finnes brannisolerende overflatebehandling til tre. Av de produsentene NIKU har vurdert er det kun Envirograf med produktet HW som tilbyr overflatebehandling med EI30 og EI60-klassifisering. Produktene Envirograf HW gir opp til 30 eller 60 minutters beskyttelse mot gjennombrenning, avhengig av tresort, tykkelse og strukturkonstruksjon i treverket. 16 Gjennombrenningstiden til en fyllingsdør vil nødvendigvis variere. I Brannsikring: trapperom i murhus utarbeidet for Riksantikvaren av COWI (2006) tas det utgangspunkt i at en fyllingsdør er vurdert å motstå brann i inntil 10 minutter [ ] hvis en ser bort fra svake detaljer som kan branntettes. En test utført av Forsvarets forskningsanstalt i Sverige i 2000, Försök med brandpåverkan mot fyllningsdörrar [Walmerdahl 2000: 13], dokumenterer at intumiserende brannhemmende maling har en beskyttende effekt. I denne testen hadde dør med brannhemmende maling (navn på maling og brannklasse oppgis ikke i testen) ca. 7 min lenger gjennombrenningstid (28 min) enn dør uten brannhemmende maling (21 min). I dette tilfellet var kun frisen, altså dørens tynneste element, mellom speilfylling og ramtre, malt med brannhemmende maling. En konklusjon fra forsøket var at man trolig kunne oppnådd en lenger gjennombrenningstid om også speilfyllingene, hvor brannen først brøt gjennom, var blitt malt. Tester utført av National Trust [Scott 1996] bekrefter forlenget gjennombrenningstid ved bruk av brannhemmende maling og lakk, og viser i tillegg at den brannhemmende malingens effekt på dører ikke endres nevneverdig av at det ligger vanlig maling under den brannhemmende malingen E-post fra Teknos Envirografs produkt HW01 og HW02 gir 20 minutter brannbeskyttelse på speildører med 4 mm, og 30 minutter på 6 mm tykke speil. 12 mm kan oppnå 60 minutter brannbeskyttelse. For å oppnå 60 minutters brannbeskyttelse på speil som er tynnere enn 12 mm kan det limes på grafittpapirfilm. Ref.: Biokjemis informasjonsblad om oppgradering av dører og e-post fra Biokjemi Brannhemmende overflatebehandling av tre

13 10.2 Hva slags brannklasse kreves på dørene fra leilighet til trapperom som rømningsvei i en eldre bygning? Brann- og redningsetaten i Oslo kommune har utført et prosjekt som heter Brannsikker bygård. I deres sluttrapport fra 2007 er Lovverkets minstekrav om brannsikkerhet i eldre bygninger gjengitt. Se vedlegg 1. Lovverket tolkes slik av undertegnede: For leiligheter med kun én rømningsvei er det ikke mulig å oppnå lovverkets minstekrav om brannsikkerhet i eldre bygninger ved bruk av overflatebehandling på dørene fra leilighet til trapperom. Men i leiligheter med to rømningsveier kan enten en dør skiftes og en dør oppgraderes til tilnærmet B30S 17, eller dørene til begge rømningsveiene kan oppgraderes til tilnærmet B30S dersom det installeres heldekkende brannalarmanlegg. Så langt har trolig kun brannhemmende maling (brannklasse b-s1 d0) blitt brukt i Norge til denne typen oppgradering. Man bør vurdere om flere eldre dører kan beholdes i bruk dersom de behandles med EI30/60- klassifisert, altså brannisolerende maling. 11. Hvordan forholder de seg til bruk av brannhemmende overflatebehandling på verneverdig bebyggelse i land som vi kan sammenligne oss med? NIKU har vært i kontakt med Kulturarvstyrelsen (Danmark), Riksantikvarämbetet (Sverige), Museoverrko (Finland), National Trust (Storbritannia), English Heritage og Historic Scotland, samt konservatorer i New York, USA. Både i Sverige, Danmark og Storbritannia har det en del steder blitt brukt brannhemmende maling og lakk på innvendige eldre dører i verneverdige bygninger. I USA har brannhemmende overflateprodukter blitt brukt i offentlige bygninger og på jernbanestasjoner som er utsatt for ildspåsettelse. Det ser ikke ut til at det finnes noen retningslinjer innenfor kulturminnevernet for hvordan man forholder seg til bruk av brannhemmende overflatebehandling i verneverdige bygninger i de nevnte landene. 12. Bruk av brannhemmende produkter i Norge 12.1 Aktører i Norge Det er svært mange aktører på markedet for brannhemmende maling og lakk i Norge, inkludert produsenter, importører, forhandlere og brannsikringskonsulenter. Hovedsatsningsområdet for produsentene av brannhemmende maling og lakk ser ut til å være stålkonstruksjoner, men de fleste produsentene har også ett malingsystem og ett lakksystem for treverk. Noen har også ett system for interiør og ett for eksteriør. Treimpregnering utgjør et annet marked, der forhandles det vanligvis ferdig fabrikkimpregnerte trematerialer Bruk av brannhemmende overflatebehandling i bygninger med vernestatus De fleste av maling- og lakk-forhandlerne forteller at de har få eller ingen henvendelser som gjelder bruk i verneverdige hus. Noen få forhandlere har en del forespørsler, som Biokjemi Norge/Envirograf og Thermax Norge. I de bygningene vi har fått kjennskap til bruk av 17 Se Byggforskserien Brannteknisk forbedring av gamle trefyllingsdører. Tilnærmet B30S : B30 er den gamle benevningen for dagens El30. Til forskjell fra B30 angir B30S at døren skal ha påmontert dørlukker. 13 Brannhemmende overflatebehandling av tre

14 brannhemmende maling og lakk er det i hovedsak trapperom med status som rømningsvei, og da oftest dører og trapper som er behandlet. Se kapittel 10. Befaring Malingsystemer Angående forarbeid før påføring av brannhemmende overflatebehandling tillater de fleste produktene at det ligger eldre maling under, når løs maling fjernes og overflaten rengjøres. Det anbefales å brukes en heftgrunn. Deretter påføres det brannhemmende laget, vanligvis i to tykke lag. De fleste brannhemmende produktene krever et isolerende toppstrøk med vanlig maling av godkjent kvalitet, og de fleste produsentene tilbyr egne toppstrøkprodukter. Alle de brannhemmende malingtypene NIKU kjenner til er tilpasset bruk av akryl/vannbasert maling som toppstrøk. Biokjemi Norge/Envirograf sier at man kan bruke både akryl, alkyd og linolje som toppstrøk på deres produkter, og viser til eksempler der linolje er brukt som toppstrøk på dører. 18 Produktet Flamex (se kapittel 10. Befaring) skiller seg ut. I dette systemet tilsettes 10 % av det brannhemmende produktet Flamex i f.eks. linolje. Blandingen av maling og brannhemmende virkestoff gjøres på fabrikk. Malingen påføres i tre strøk med normal tykkelse, uten heftgrunn eller toppstrøk. Det er svært sparsom informasjon i databladene om hva de brannhemmende produktene består av. I de tilfellene der produsenten gir opplysninger om innholdet kan det være vanskelig for en ikke-kjemiker å avgjøre om de stoffene som er nevnt er de brannhemmende virkestoffene eller andre bestanddeler i malingen Diffusjonsevne En overflatebehandlings diffusjonsevne og hvilken mulighet den gir for fuktvandring, er viktig i forhold til potensielle fukt- og råteskader i treverket. For brannhemmende overflateprodukter er selve det brannhemmende laget ofte porøst og saltholdig. Det tillater vandring av fukt, men også av salt. Bruken av heftgrunn og toppstrøk skal antagelig hjelpe til å holde de brannhemmende kjemikaliene på plass i det brannhemmende laget. Som vi har sett i det foregående er fare for økt fuktinnhold i treet til stede. Dette er vanligvis ikke problematisk innendørs, men ved utendørs bruk og ved høy eller vekslende luftfuktighet er det fare for fuktskader. Hva kan bli konsekvensene for en fasades diffusjonsåpenhet dersom man maler med brannhemmende maling utvendig? Ingen av produsentene gir informasjon om produktenes diffusjonsåpenhet/damptetthet, og vi vet derfor ikke hvor diffusjonsåpne de ulike brannhemmende overflatebehandlingene er. I praksis kommer diffusjonsevnen trolig mye an på hva slags bindemiddel saltene er bundet i, hva slags heftgrunn og toppstrøk som kreves/velges, kombinasjonen av utvendig og innvendig overflatebehandling på en vegg, hva slags maling som finnes på veggen fra før, hvilke andre materialer som ellers finnes i veggen, væreksponering og luftfuktighet, og om veggen trekker fukt opp fra grunnen Bruk av brannhemmende produkter på eksteriør Bruk av brannhemmende overflatebehandling utvendig kan være relevant i tette trehusområder for å forsinke brannsmitte til utsatte fasader eller bygningsdeler som for eksempel gesimser og takutstikk. Riksantikvaren ønsket noe informasjon om hvordan brannhemmende maling kan brukes for å forhindre for eksempel påsatte kirkebranner. Produsenten Biokjemi Norge/Envirograf har i et skriv som har blitt sendt ut til kirkene i Norge i 2009/ 2011 foreslått at kirkene males to meter opp fra bakken med brannklasse EI60- maling utvendig for å unngå brann ved ildspåsettelse. De viser til forsøk som de har utført i 18 Dører i industribygningen Malongen i Stockholm 14 Brannhemmende overflatebehandling av tre

15 Nederland. Forslaget er interessant, men bringer opp spørsmål som hvor på bygningen det i så fall bør males, og, selvfølgelig, om treverket vil tåle en slik behandling over tid. I forbindelse med eventuelt å prøve ut dette i et delprosjekt 2 vil det være viktig å vite hvor og hvordan en utvendig, påsatt brann oppstår. Spørsmål ble sendt til Brann- og redningsetaten i Oslo kommune. De svarte at en brann sjelden blir påsatt direkte på fasaden. Oftest er det søppeldunker, containere eller andre forvaring/ lagringsrom inntil bygningen som blir antent for siden å spre seg videre til bygningskroppen. De sier at det er vanskelig å estimere høyden på antennelsesområdet. For horisontal spredning mellom byggverk står det i veiledningen til teknisk forskrift (VTEK) at minimumsavstand er 8m, uten kompenserende tiltak. Ved vertikal spredning er varmespredningen mye mer effektiv på grunn av den naturlige termiske oppdriften. Det er altså veldig vanskelig å beregne eventuell vertikal brannspredning Eksempler på eksteriørbruk Noen eksempler på bruk av brannhemmende maling utendørs: Et stabbur på Lillestrøm er malt med 10 % Flamex i linolje, på stående staffpanel med eldre maling under. Biokjemi Norge/Envirograf har flere eksempler: En ny gangbro i impregnert tre i Stavanger, mellom to hus. Broen er malt med det brannhemmende produktet Envirograf ES/VF, 2 x 85 µm. Isolerende toppstrøk med hvit dekkbeis. Svalganger med liggende panel på boligblokk i Stavanger (2-3 år gammelt tidligere linoljeimpregnert panel) ble behandlet med ES/VF Envirograf, brannklassifisering ut1, 2 x 85 µm, lik 170 µm våt film. Isolerende toppstrøk med oljedekkbeis. 13. Befaring 13.1 Bakgrunn Som en del av NIKUs oppdrag for Riksantikvaren om brannhemmende overflatebehandling av tre dro NIKU v / malerikonservatorene Jon Brænne og Barbro Wedvik (undertegnede) på befaring til bygninger der brannhemmende maling er blitt brukt. Dokumentasjonen bestod i å gjøre en vurdering av de brannhemmende produktenes estetiske egenskaper, og å fotografere de malte overflatene. Produktenes egenskaper ble vurdert ved hjelp av egendefinerte kriterier i skjemaform. 19 Totalt ble sju bygninger besøkt og ni malte flater vurdert. Én bygning var behandlet med brannhemmende produkt utvendig, de øvrige innvendig. Fem av de vurderte flatene var på dører mot rømningsveier, det vil si mot korridor og trapperom, tre flater var bakside/vange på tretrapper i trapperom, også i rømningsveier, og en flate var et utvendig, stående panel. Utførende malere var til stede på to av befaringene. Det har vært vanskelig å spore opp bygninger der det er brukt brannhemmende maling, der man også vet hvilken maling som er brukt og hvor i bygningen den er brukt. Dokumentasjonen på anvendte produkter, utførelse og planer for vedlikehold er manglende. To av bygningene som ble besøkt er i det følgende utelatt fordi det ikke fantes dokumentasjon på hvilket produkt som var brukt. De malte flatene i disse bygningene var en dør til rømningsvei og en trapp i rømningsvei i to bolig-bygårder som står på Byantikvarens gule liste i Oslo. 19 Forbehandling, tekstur, tykkelse/gjengroing, glans, farge, fargeendring, lysbrytning, krakelering, blakking, saltutslag, skitt, fukt, vaskeslitasje og mekanisk slitasje. 15 Brannhemmende overflatebehandling av tre

16 De undersøkte overflatene er presentert i tabellform nedenfor. Deretter følger våre vurderinger i tekstform Undersøkte overflater Brannhemmen de materiale Lakk Envirograf ES/VFR 92 klarlakk. Oppgitt kjemisk sammensetning: Vannholdig spredning av et kopolymerisat med akrylester og et blandingspolym erisat av vinylacetat og crotonsyre og brannavvisende tilsetningsstoff. (ikke intumiserende) Bygning Element Påføring, og krav til tykkelse. Brannklasse Nobels Fredsinstitut, kontorer Innside av fyllingsdør mot korridor, kun speil og fris (ikke ramtre) Pensel, 170 µm våtfilm. B-S1 d0 Foto Løselig i vann. PH 8,5 9,5. Toppstrøk: vannbasert lakk av ukjent merke. (2010) Hensotherm 1 KS. Oppgitt kjemisk sammensetning: Magnesium silikat, inerte fyllstoffer. Intumiserende. Ås Landbrukshøyskole, foredragssal i Husdyrfagbygningen, 1. etg. Innside av dør mot korridor. Glatt dør, finér Rulle 400 µm våtfilm, B-S1 d0. Påført av malermester PH: Løselig i vann Toppstrøk: Hensotop 84 f, løsemiddelbasert (2010) 16 Brannhemmende overflatebehandling av tre

17 Hensotherm1 KS. Oppgitt kjemisk sammensetning: Magnesium silikat, inerte fyllstoffer. Intumiserende. Ås Landbrukshøyskole, foredragssal i Husdyrfagbygningen, 1. etg. Innside av dør mot korridor Glatt dør, finér Ukjent påførings metode, 400 µm våtfilm, B-S1 d0. Påført av lærling. ph: Løselig i vann Toppstrøk: Hensotop 84 f, løsemiddelbasert (2010) Maling Unitherm Ikke oppgitt kjemisk sammensetning. Intumiserende. Ås Landbrukshøyskole, foredragssal i Tårnbygning en, 4.etg. Innside av fyllingsdør mot korridor, hele Pensel 320 µm våtfilm, B-S1 d0. Påført av malermester. Løselig i organiske løsemidler (ikke vann). PH ikke oppgitt Toppstrøk: akrylmaling av ukjent merke. (2009) Unitherm Madera. Oppgitt kjemisk sammensetning: Dispersjon av syntetiske harpikser. Intumiserende. Brugata 8, Oslo. Bygård med leiligheter. Bakside trapp i trapperom Sprøyte, 400 µm våtfilm, B-S1 d0. Påført av maler, tidligere billakkerer. ph 8. Løselighet i vann ikke oppgitt. Toppstrøk: akryl/vannbasert av ukjent merke (2009) 17 Brannhemmende overflatebehandling av tre

18 Unitherm Madera. Oppgitt kjemisk sammensetning: Dispersjon av syntetiske harpikser. Intumiserende. Brugata 8, Oslo. Bygård med leiligheter. Bakside trapp i trapperom Sprøyte, 400 µm våtfilm, B-S1 d0. Påført av maler. ph 8 Løselighet i vann ikke oppgitt. Toppstrøk: akryl/vannbasert av ukjent merke (2009) Flamex, 10 % blandet i linoljemaling fra WI-BO (2010) Oppgitt kjemisk sammensetning: ammoniumfosfat er, ammoniumklorid, urea. (Ikke oppgitt å være intumiserende) Løselig i vann. ph 7-8 Damptetthet: Brogata 2, Lillestrøm, stabbur, nærmere enn 5 meter til eldre trehus. Utvendig panel Pensel, 180 µm tørrfilm, (våtfilm ikke oppgitt - vanlig strøk x 3) Når brukt som impregner ing på ubehandl et treverk: B-s2-d0. Når blandet i maling: Under testing, i beste fall B-S1-d0. Påført av maler. 18 Brannhemmende overflatebehandling av tre

19 Mest sannsynlig Unitherm 38303,(ref. forhandler, Firesafe). Har antagelig ikke toppstrøk. (2007) Markveien 7, Oslo. Bygård med leiligheter. Innside av fyllingsdør mot korridor Øvre speil av nettingglass, kun nedre speil malt (ikke ramtre). Pensel 320 µm våtfilm, B-S1 d0. Påført av maler Observasjoner Brannklasse Alle de brannhemmende overflateproduktene som er vurdert på befaring er B-S1-d0 (tidligere In1) -produkter, unntatt Flamex i linolje, som har manglet godkjenning og for tiden er under testing hos SINTEF. B-S1 d0 gir brannhemming, men ikke brannisolering. Ingen brannisolerende maling/lakk (EI30 og EI60), er benyttet der vi har vært på befaring. Tykkelse og gjengroing Unitherm-produktene skal ha et brannhemmende lag på 400 µm før toppstrøkene. Dette gjør at profiler mister mye av sin definisjon. Malernes dyktighet og erfaring med malingen er av svært stor betydning for resultatet. Den brannhemmende lakken på dørene på Nobelsinstituttet var pent påført av en maler som har erfaring med denne typen produkter. Eksemplene fra Ås, samme produkt påført på to dører, er utført av henholdsvis lærling og malermester. Resultatet viser at erfaring er viktig. Produktet Flamex på Stabburet i Lillestrøm, som er blandet i linoljemaling, kunne trolig, om det ble påført av noen som kunne male med linoljemaling, hatt en penere overflate over det hele. Lysbrytning 20 og overflatetekstur Av lakkproduktene hadde Envirograf ES/VFR 92, brukt på Nobels Fredsinsitutt, den beste overflateteksturen, mens Hensotherm 1 KS så ut til ha en bedre lysbrytning. Hensotherm 1 KS-strukturen består av ett, evt. to lag brannhemmende lakk og ett lag 20 Lysbryting er det optiske fenomen at en lysstråle skifter retning i grenseovergangen mellom to stoffer med ulik optisk tetthet. Ref.: 19 Brannhemmende overflatebehandling av tre

20 toppstrøk. Kanskje hadde denne strukturen en bedre lysbrytning fordi strukturen består av færre lag. Hensotherm 1 KS lakk hadde fin lysbrytning, men var påført med rulle, i tykke lag, og hadde fått en overflate som minnet om appelsinskall. Envirograf lakk krevde i tilfellet på Nobels fredsinstitutt tre toppstrøk for å fjerne blakking i det brannhemmende laget. Mange lag gir mye refleksjoner og støy i lysbrytningen, og man får redusert dybdeopplevelse og fargeintensitet i den underliggende bevaringsverdige malingen. Overflateteksturen er svært avhengig av påføringsverktøyet som blir brukt. I disse eksemplene var det brukt både pensel, rulle og sprøyte. Av de som var påført med pensel - Envirograf-lakk, maling av typen Unitherm samt Flamex i linolje - gav Flamex-malingen stedvis den beste overflaten. Unitherm gav svært grove penselstrøk. Lakken fra Envirograf gav noe grov penselstrøktekstur, men så likevel ganske bra ut. Annet Alle de vurderte produktene er påført (og kan påføres, i følge databladene) over gammel maling. Heftgrunn anbefales, og er brukt, i ulike varianter. Med unntak av Flamex i linoljemaling har alle de brannhemmende produktene beskyttende toppstrøk. Toppstrøkene er av akryl/vannbasert maling/lakk. Farge og glans velges i toppstrøket med vanlig maling. Vi observerte ingen problemer med vaskeslitasje eller mekanisk slitasje. Saltutslag er et faremoment ved bruk av brannhemmende maling i omgivelser med høy eller vekslende luftfuktighet. Ingen av eksemplene vi så befant seg i slike omgivelser, og vi observerte ingen slike problemer. Angående fremtidig vedlikehold hadde ingen av malerne så langt forholdt seg til ny oppmaling. Ingen har heller forsøkt å fjerne brannhemmende maling. I databladene står det ingenting om vedlikehold. Ved forespørsel til produsentene sier de at dette blir gitt til kjøper av forhandler ved kjøp Sammendrag av befaring Malernes dyktighet og erfaring med brannhemmende maling og lakk, samt påføringsmetoden er av svært stor betydning for resultatet. Av den grunn er det vanskelig å si hvilke av produktene som visuelt sett fungerer best. Blakking av lakkproduktene er et problem. Den blakkingen vi observerte var et problem allerede ved påføring. Både Hensotherm og Envirograf brannhemmende lakk er hvitlige ved påføring. Dette skal forsvinne i løpet av påførings-/tørkeprosessen, men så er, i følge malerne, ikke alltid tilfellet. Tykkelsen på det brannhemmende laget er viktig. Tykkelsen har mye å si i forhold til tilgroing av profiler. Det er stor forskjell på hvilken tykkelse som kreves for det enkelte maling/lakk-produktet for at det skal oppnå brannklasse B-S1-d0. Det minste 21 For mer info se kap.8 Vedlikehold. 20 Brannhemmende overflatebehandling av tre

21 kravet til lagtykkelse vi har sett er på 180 µm Flamex tørrfilm 22 mens det tykkeste er på 400 µm våtfilm ( Hensotherm 1 KS lakk og Unitherm Madera maling), med et til to toppstrøk i tillegg. De vurderte produktene har kun brannklasse B-S1 d0 (In1). Av de produsentene vi har vurdert leverer Envirograf også maling og lakk med EI60-klassifisering til treverk. Kravet til tykkelse på Envirografs maling for EI60-beskyttelse er litt mindre enn for eksempel Unitherms Madera-maling med brannklasse B-S1 d Avslutning 14.1 Konklusjon Bruken av brannhemmende produkter på treverk i verneverdige bygninger er ikke uproblematisk. I forhold til fukt- og værbestandighet kan man forhåpentligvis i fremtiden finne veiledning til valg av produkter i klassifiseringen NT Fire 054. Den klassifiseringen handler imidlertid om nedbrytningen av det brannhemmende produktet, og ikke om nedbrytningen av underlaget. Angående nedbrytning av treverk ved impregnering har man nå noe kunnskap. På steder med høy eller varierende fuktighet er det fare for at cellulosen i treet brytes ned. Det blir viktig å finne ut om dette vil være tilfellet ved bruk av brannhemmende eksteriørmaling også, selv om denne legges over en eksisterende maling og/eller en heftgrunn. Om og eventuelt hvordan de brannhemmende produktene vil bryte ned underliggende oljemaling og lakk vet vi fremdeles ikke. Ved bruk på interiør er det mest sannsynlig først når man vil fjerne brannhemmende lag at skadene oppstår. Før man velger å bruke slike produkter på overflater som man vil bevare bør reversibilitetstester utføres. For brannhemmende maling/lakk på bevaringsverdig interiør bør også reversibiliteten til et oppsvulmet, forkullet og eventuelt vannskadet lag testes Veien videre På grunnlag av informasjon som er samlet i dette delprosjektet anbefaler NIKU at det utføres tester med brannhemmende maling og lakk i et kommende delprosjekt: Tester Interiør Oppmalingsprøver med både brannhemmende (b-s1-d0) og brannisolerende (EI60) lakk og maling for å finne visuelt/estetisk gode løsninger i samarbeid med malermester. - Teste ulike produkter - Teste ulike påføringsverktøy og metoder - Det finnes flere muligheter for rekkefølgen på lagene, f.eks. kan en ådring ved nyoppmaling legges over en brannhemmende maling, eller under en brannhemmende lakk. Man bør finne ut hva som fungerer visuelt. - Ulike typer maling/lakk som toppstrøk bør prøves ut på de produktene som tillater dette, for eksempel alkyd- eller linoljemaling som toppstrøk på Envirografproduktene for å få en penere overflate. Teste for reversibilitet og aldringsegenskaper. Dette er særlig aktuelt for transparente overflatebehandlinger - Kunstig aldring i laboratorium - Renseprøver på atelier 22 Dette tilsvarer i følge forhandler tre strøk med våtfilm av såkalt normal tykkelse. 21 Brannhemmende overflatebehandling av tre

22 - Teste med ulike isolasjonslag mellom underlag og brannhemmende maling/lakk, f. eks med stabile produkter som Paraloid B72, som isolasjon/ heftgrunn. Tester Eksteriør Teste for nedbrytning av tre med ulike sorter brannhemmende og brannisolerende maling både på laboratorium med kunstig aldring og utendørs med naturlig aldring - Hva slags nedbrytning finner sted i treverket, og i hvor stor grad? - Hva slags maling (akryl/alkyd/olje) vil fungere best som dekklag, også med gjentatt påførte lag? - Finne grad av dampåpenhet/diffusjonsevne i de ulike systemene. Vi har pr. i dag ingen ideelle testprodukter for eksteriørmaling med tanke på malingens bestandighet. - Teknos system er NT Fire 054-testet, men ikke for stående fasader - Envirograf/Biokjemis maling er ikke NT Fire 054 godkjent, men mye brukt, og de er interessert i forhold til verneverdige hus - Flamex-systemet er estetisk sett interessant, men mangler s-b1-d0-klassifisering. Flamex er dessuten basert på ammoniumfosfat, som det nå finnes flere eksempler på at har forårsaket stor grad av nedbrytning på tre. For å komme videre i vurderingen av brannhemmende og brannisolerende maling på eksteriør anbefaler NIKU at man likevel gjør tester med produktene som er nevnt ovenfor. Forøvrig Brannhemmende produkter er forholdsvis kostbare. I en eventuell fortsettelse av prosjektet kunne en vurdering av produktenes kostnader, både ved oppmaling og senere vedlikeholdskostnader, inngå. Første del av prosjektet innbar ikke noen vurdering av helse, miljø og sikkerhet ved bruk av brannhemmende/brannisolerende maling og lakk. Fordi databladene ikke opplyser om hvilke brannhemmende virkestoffer man har med å gjøre, er dette et aspekt som NIKU mener bør følges opp i en eventuell fortsettelse av prosjektet. Norsk Folkehelseinstitutt skriver om flammehemmere at Uorganiske flammehemmere antas i liten grad å utgjøre et helseproblem selv om de benyttes i stor utstrekning. Derimot finnes det blant de organiske brom-fluor- /klorholdige flammehemmerne, stoffer som ved eksponering kan føre til helseskader. Blant de organiske (ofte halogenerte) flammehemmerne som finnes på markedet er det flere som er mangelfullt undersøkt med hensyn til mulige helseskader. For andre er det kjent at de i eksperimentelle systemer kan føre til kreft, arvestoffskader, reproduksjonsskader, samt til skade på ulike organsystemer (lever, nyre, kjønnsorganer, osv.) Ref. B.7.04 Flammehemmere (brannreduserende kjemikalier) på 0:0:::0:0&MainLeft_6039=6041:70097::1:6043:4:::0:0 22 Brannhemmende overflatebehandling av tre

2 TEMAHEFTE FASADER I TRE

2 TEMAHEFTE FASADER I TRE Du bygger Vi tar oss av resten 2 TEMAHEFTE FASADER I TRE September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse gjennom våre

Detaljer

FOKUS på tre. Overflatebehandling av utvendig kledning

FOKUS på tre. Overflatebehandling av utvendig kledning Nr. 23 FOKUS på tre Overflatebehandling av utvendig kledning NOVEMBER 2009 Ubehandlet Overflatebehandlet Valg av produkter Utførelse Holdbarhet Overflatebehandling En overflatebehandling gir trevirket

Detaljer

Oppussing og vedlikehold av eldre pussete murfasader

Oppussing og vedlikehold av eldre pussete murfasader Oslo kommune Byantikvaren Oppussing og vedlikehold av eldre pussete murfasader Med dette informasjonsarket ønsker Byantikvaren å gi en enkel innføring i prinsippene for reparasjon og vedlikehold av gamle

Detaljer

Vel Bevart! B.f. 104. Kongsvinger. Festningsgata 1, Christiansengården Fargeundersøkelse av eksteriøret Rapport nr: 5/2014 10.9.2014.

Vel Bevart! B.f. 104. Kongsvinger. Festningsgata 1, Christiansengården Fargeundersøkelse av eksteriøret Rapport nr: 5/2014 10.9.2014. Vel Bevart! B.f. 104. Kongsvinger Festningsgata 1, Christiansengården Fargeundersøkelse av eksteriøret Rapport nr: 5/2014 10.9.2014. Jon Brænne Malerikonservator NKF-N, Professor emeritus 1 Rapport Nr.

Detaljer

Brann i rekkehus. Sammendrag. 1. Innledning. 2. Utforming av rekkehus. 3. Statistikk. Analyse av rekkehusbranner i 1995 og 1996

Brann i rekkehus. Sammendrag. 1. Innledning. 2. Utforming av rekkehus. 3. Statistikk. Analyse av rekkehusbranner i 1995 og 1996 Melding HO-3/97 Brann i rekkehus Sammendrag 1. Innledning 2. Utforming av rekkehus 3. Statistikk. Analyse av rekkehusbranner i 1995 og 1996 4. Vurdering av dagens krav 5. Utbedring av eksisterende rekkehusbebyggelse

Detaljer

Brannsikring av 1890- bygårder med stor bevaringsinteresse

Brannsikring av 1890- bygårder med stor bevaringsinteresse Brannsikring av 1890- bygårder med stor bevaringsinteresse BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, Brannteknikk Av: Roger Alne Kand. nr 20 Roald Hovet Steig

Detaljer

Bruk av brennbar isolasjon - hendelsesanalyse og akseptkriterier FORFATTER(E) Geir Berge OPPDRAGSGIVER(E) Åpen 82-14-02438-2 107107 36

Bruk av brennbar isolasjon - hendelsesanalyse og akseptkriterier FORFATTER(E) Geir Berge OPPDRAGSGIVER(E) Åpen 82-14-02438-2 107107 36 SINTEF RAPPORT TITTEL Norges branntekniske laboratorium as Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Tiller Bru, Tiller Telefon: 73 59 10 78 Telefaks: 73 59 10 44 E-post: nbl@nbl.sintef.no Internet: nbl.sintef.no

Detaljer

Rapport. Brann i snøoverbygg på Hallingskeid. Branntekniske undersøkelser og vurderinger

Rapport. Brann i snøoverbygg på Hallingskeid. Branntekniske undersøkelser og vurderinger - Åpen Rapport Brann i snøoverbygg på Hallingskeid Branntekniske undersøkelser og vurderinger Forfattere Anne Steen-Hansen Sindre Fjær Karolina Storesund Christian Sesseng SINTEF NBL as Materialer og brann

Detaljer

Vel Bevart! B.f.104. Kongsvinger. Vollgaten 8. «Aamodtgården» Fargeundersøkelse av eksteriøret Rapport nr: 6/2014 12.9.2014.

Vel Bevart! B.f.104. Kongsvinger. Vollgaten 8. «Aamodtgården» Fargeundersøkelse av eksteriøret Rapport nr: 6/2014 12.9.2014. Vel Bevart! B.f.104. Kongsvinger Vollgaten 8. «Aamodtgården» Fargeundersøkelse av eksteriøret Rapport nr: 6/2014 12.9.2014. Jon Brænne Malerikonservator NKF-N, Professor emeritus 1 Rapport Nr. Vel Bevart!

Detaljer

Brannsikker bygård. -prioritering av sikringstiltak-

Brannsikker bygård. -prioritering av sikringstiltak- Brannsikker bygård -prioritering av sikringstiltak- Prosjektgruppa Brannsikker bygård Oslo brann- og redningsetat 2002 Brannsjefens ord Det har vært mange dramatiske branner i de gamle bygårdene opp gjennom

Detaljer

S.nr. 781288 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR SAMEIET BADEBAKKEN 2-34

S.nr. 781288 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR SAMEIET BADEBAKKEN 2-34 S.nr. 781288 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR SAMEIET BADEBAKKEN 2-34 NOVEMBER 2009 VEDLIKEHOLDSPLAN SAMEIET BADEBAKKEN 2-34 Utført av: OBOS Prosjekt AS v / Spencer Billett Adresse: Postboks 6666,

Detaljer

Veileder. Bybrannsikring. Utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Riksantikvaren

Veileder. Bybrannsikring. Utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Riksantikvaren Veileder Bybrannsikring Utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Riksantikvaren Bybrannsikring Innhold Forord.......................................................................................

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjoner Bakgrunn... 7 Problemstilling... 8 Metode... 10 Barrierebegrepet... 11 Regelverket...

INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjoner Bakgrunn... 7 Problemstilling... 8 Metode... 10 Barrierebegrepet... 11 Regelverket... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjoner 4 1. Bakgrunn... 7 2. Problemstilling... 8 3. Metode...10 4. Barrierebegrepet... 11 4.1 Passiv brannbeskyttelse som del av barrierebegrepet... 11 4.2 Ulemper

Detaljer

s12 s21 stort problem åpen flamme? Protan TAKMAGASIN :rehabilitering

s12 s21 stort problem åpen flamme? Protan TAKMAGASIN :rehabilitering :rehabilitering Forbud mot åpen flamme? s08 Fukt IKKE et stort problem s12 En oase på taket s21 Protan TAKMAGASIN :rehabilitering 05 TAK Et magasin fra Protan om rehabilitering av tak - fra a til å 18

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 107222.01 80 sider + 8 vedlegg

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 107222.01 80 sider + 8 vedlegg SINTEF RAPPORT TITTEL Norges branntekniske laboratorium as Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Tiller Bru, Tiller Telefon: 73 59 10 78 Telefaks: 73 59 10 44 E-post: nbl@nbl.sintef.no Internet: nbl.sintef.no

Detaljer

Energisparing i verneverdige hus EN VEILEDER UTARBEIDET AV:

Energisparing i verneverdige hus EN VEILEDER UTARBEIDET AV: Fiin gammel aargang Energisparing i verneverdige hus EN VEILEDER UTARBEIDET AV: 2 Forord Denne veilederen har som mål bidra med råd og løsninger til hvordan man på en skånsom måte kan redusere energibruken

Detaljer

Rengjøringsprodukter. 1920 1960 En eksplosjon i rengjøringsteknologi

Rengjøringsprodukter. 1920 1960 En eksplosjon i rengjøringsteknologi Innhold Rengjøring Rengjøringsprodukter...3 Super 10...5 LDC...9 Disinfectant...11 Fantastik...13 Fresh...15 Lemon Glo...17 G1...19 Soft...21 Bruksområder...23 RENGJØRINGSPRODUKTER Rengjøringsprodukter

Detaljer

Prosjekt HMS-status i billakkering

Prosjekt HMS-status i billakkering Prosjekt HMS-status i billakkering Del 1 Rapport fra spørreundersøkelse Norges Bilbransjeforbund Januar 2009 Utarbeidet av Alpha Consult AS i samarbeid med billakkleverandørene Finansiert av NHOs Arbeidsmiljøfond

Detaljer

Puss og maling. Materialer,egenskaperoganvendelse BeskrivelsesteksteretterNS3420 N5, 3. utgave, juli 1999. 1 Innledning... 3. 2 Historikk...

Puss og maling. Materialer,egenskaperoganvendelse BeskrivelsesteksteretterNS3420 N5, 3. utgave, juli 1999. 1 Innledning... 3. 2 Historikk... MURKATALOGEN 2002 Anvisning M5 Puss og maling Materialer,egenskaperoganvendelse BeskrivelsesteksteretterNS3420 N5, 3. utgave, juli 1999 1 Innledning..................... 3 2 Historikk......................

Detaljer

GRUVEMINNER I LONGYEARBYEN OG HIORTHHAMN

GRUVEMINNER I LONGYEARBYEN OG HIORTHHAMN NIKU RAPPORT 68 GRUVEMINNER I LONGYEARBYEN OG HIORTHHAMN Fredete taubanebukker: Tilstand og bevaring Anne-Cathrine Flyen, NIKU og Johan Mattsson, Mycoteam AS Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)

Detaljer

GRØNN REHABILITERING AV TREHUS

GRØNN REHABILITERING AV TREHUS GRØNN REHABILITERING AV TREHUS EN HÅNDBOK I MILJØ- OG BYGNINGSVENNLIG REHABILITERING STAVANGER KOMMUNE INNHOLD BYBNINGSVERN ER MILJØVERN -------------- 3 AGENDA 21 - EN UTFORDRING TIL ALLE --- 4 TREHUSBYEN----------------------------------

Detaljer

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Brannvern

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Brannvern Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011 Brannvern Innhold 1. Innledning...5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Hovedinnhold i heftet... 5 2. Forbrenning og brann...6 2.1

Detaljer

BRANNTEKNISK VURDERING

BRANNTEKNISK VURDERING BRANNTEKNISK VURDERING RAPPORT Brannteknisk vurdering av rømningsveier, Casinetto Borettslag Oslo Gnr: 217 Bnr: 415 Mars, 2015 Baskerudberget 18 3531 KROKKLEIVA Orgnr: 997834534 MVA Epost: post@brannstrategi.no

Detaljer

Konservering: strategi og metodeutvikling

Konservering: strategi og metodeutvikling Norsk institutt for kulturminneforskning Strategisk instituttprogram 1996-2001 Konservering: strategi og metodeutvikling Grete Swensen (red.) Norsk institutt for kulturminneforskning NIKU NIKU ble etablert

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-02443-9 10725101 31

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-02443-9 10725101 31 SINTEF RAPPORT TITTEL Norges branntekniske laboratorium as Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Tiller Bru, Tiller Telefon: 73 59 10 78 Telefaks: 73 59 10 44 E-post: nbl@nbl.sintef.no Internet: nbl.sintef.no

Detaljer

Håndbok i vedlikehold og reparasjon av tre- og plastbåter

Håndbok i vedlikehold og reparasjon av tre- og plastbåter Håndbok i vedlikehold og reparasjon av tre- og plastbåter Hva er West System epoksy? West System epoksy et sikkert valg Hvorfor velge West System epoksy? Kort om West System epoksy produkter, ulike fyllstoffer

Detaljer

MASTEROPPGAVE. Telefon: 22 45 20 00

MASTEROPPGAVE. Telefon: 22 45 20 00 OPPGAVE NR. TILGJENGELIGHET ÅPEN Telefon: 22 45 20 00 Institutt for Bygg- og energiteknikk Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo MASTEROPPGAVE MASTEROPPGAVENS

Detaljer

Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER. Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging

Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER. Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging Mycoteam 2009 Ved kopiering fra denne bok skal kilde Mycoteam oppgis. Boken kan bestilles fra www.mycoteam.no

Detaljer

Forprosjekt Brann - mur og betong

Forprosjekt Brann - mur og betong Brannvernsamarbeidet mur og betong Fred Solvik Forprosjekt Brann - mur og betong 260 Prosjektrapport 1999 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Fred Solvik Forprosjekt Brann - mur og betong Prosjektrapport

Detaljer

Verifikasjon og dokumentasjon av branntekniske krav i teknisk forskrift ved bruk av trekonstruksjoner i fleretasjes bygninger

Verifikasjon og dokumentasjon av branntekniske krav i teknisk forskrift ved bruk av trekonstruksjoner i fleretasjes bygninger Verifikasjon og dokumentasjon av branntekniske krav i teknisk forskrift ved bruk av trekonstruksjoner i fleretasjes bygninger Håkon Silderen Halvorsen Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2014 Hovedveileder:

Detaljer