ARKIVKATALOG FOR VAKSDAL BYGDEBOKARKIV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARKIVKATALOG FOR VAKSDAL BYGDEBOKARKIV 1953-1988"

Transkript

1 ARKIVKATALOG FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I HORDALAND 1999

2 INNHALD side KAPITTEL 1: INTRODUKSJON TIL ARKIVKATALOGEN 1.1 Innleiing Sentrale arkivfaglege omgrep Ordningsmåte og registrering Norsk allment arkivskjema Klausulert materiale i kommunale arkiv Bruk av kommunale arkivsaker.. 3 KAPITTEL 2: OVERSYN OVER OG OMTALE OM ARKIVSKAPARANE OG SAMLARANE 2.1 Bruvik / Vaksdal bygdeboknemnd Bygdebokredaktørane Brita og Ivar Skre Johannes Leiro Nils O. Langhelle Einar Dyvik Steinar Sælen.. 5 KAPITTEL 3: ARKIVLISTER Oversynsliste over akrivskaparar og arkivseriar.. 6 Bruvik / Vaksdal bygdeboknemnd.. 7 Bygdebokredaktørane Brita og Ivar Skre.. 8 Johannes Leiro.. 36 Nils O. Langhelle.. 39 Einar Dyvik.. 41 Steinar Sælen.. 42

3 2 KAPITTEL 1: INTRODUKSJON TIL ARKIVKATALOGEN 1.1 INNLEIING Denne katalogen gjev oversyn over innhaldet i arkiv og samlingar i Vaksdal bygdebokarkiv (Bruvik kommune og Vaksdal kommune) som vart skapt i tidsrommet Ein del eldre samlingar og arkiv, m.a. frå Nils Langhelle og Johs. Leiro er vorte overletne og innlema i Vaksdal bygdebokarkiv. Arkiva og samlingane har vorte for det meste skapte i samband med utarbeidinga av dei 4 bygdebøkene for Vaksdal kommune: Vaksdal bygdeboknemnd: 1965 Bind III Gards- og ættesoge for Samnes sokn Vaksdal bygdeboknemnd: 1974 Bind II Gards- og ættesoge for Dale sokn Vaksdal bygdeboknemnd: 1981 Bind I Gards- og ættesoge for Bruvik sokn Vaksdal bygdeboknemnd: 1987 Bind IV Ålmenn bygdebok frå dei eldste tider til 1940 Bygdebokredaktør Brita Skre har til denne arkivkatalogen komne med opplysningar om at det i Vaksdal bygdebokarkiv ligg mykje stoff som ikkje er publisert, og viser til Bind IV Føreord s. 8 nestsiste og siste avsnitt på sida.: (---) Det same kan seiast om anna tilfang som er samla til ålmensoga. Tidsråma og omfanget av boka gjorde det diverre umogeleg å få med alt. Det lyt verta ei oppgåve for dei som kjem etter oss å få dette tilfanget fram i ljoset. Bygdebokarkivet vil, etter dei planane som ligg føre, verta ein del av det lokalhistoriske arkivet åt Vaksdal kommune. Korleis dette arkivet skal brukast, vil dei ansvarlege styresmakter avgjera (--- ) Vidare har ho kome med opplysning om at det i arkivet ligg eit reinskrive emneregister til Vaksdal bygdebok bind I, II og III, Modalen bygdebok og Bergsdalen bygdebok, som ikkje er trykt nokon stad. (Sjå arkivserie La - Manuskript) Arkivet var tidlegare plassert i heimen til bygdebokforfattarane og i bankboksar frå Overføring til fjernarkivet i Vaksdal kommune var fullført om lag Ordninga av arkivet starta i oktober 1998 og var ferdig fullført august Totalt er det brukt om lag 4 arbeidsveker med ordning, registrering og klargjering av arkivkatalogen, som er registrert i Microsoft Word tekstbehandling. Arkivkonsulent Åse Eikemo Strømme ved Interkommunalt arkiv i Hordaland har stått for arbeidet med dette, og har utarbeidd arkivkatalogen slik den her ligg føre. Arkivet er plassert i fjernarkivet i Vaksdal heradshus på Dale, og er i storleik vel 8 hyllemeter. 1.2 SENTRALE ARKIVFAGLEGE OMGREP For at brukarane av arkivet skal få full nytte av katalogen, gjev vi innleiingsvis ein kort gjennomgang av sentrale arkivfaglege omgrep: Administrativ eller forretningsmessig eining, organisasjon eller person som har skapt eit arkiv gjennom verksemda si.

4 3 ARKIV: (einskildarkiv): Materiale som er skapt eller samla som eit resultat av verksemda til ein arkivskapar. Dokumenta i eit arkiv vil vera ordna i arkivseriar. Ein del av eit arkiv som er ordna etter eit eige system og/eller har eit spesielt innhald, som skil den frå andre arkivseriar. Arkivseriane vil vere delt i arkivstykke. Norsk ålment arkivskjema gjev eit oversyn over dei viktigaste arkivseriane og gjev ein standard for rekkjefølgja for seriane i eit arkiv. Vi viser elles til innhaldsregisteret. ARKIVSTYKKE: Fysisk eining i ein arkivserie, t.d. ein arkivboks, ein protokoll e.l. 1.3 ORDNINGSMÅTE OG REGISTRERING Ein grunnleggjande regel for arkivordning er proveniensprinsippet (opphavsprinsippet). Dette betyr at arkivmateriale som er skapt av ein instans (arkivskapar) skal haldast samla, og at den opphavlege ordningsmåten til arkivet skal bevarast. Dette prinsippet er følgd i ordninga av arkiva i denne katalogen. Arkiva er sett opp etter arkivskaparen sitt forvaltningsområde. Som ein del av ordningsarbeidet har materiale utan historisk eller rettsleg verdi vorte kassert, dvs fjerna frå arkiva og øydelagt. Dette gjeld i første rekkje mangfaldiggjort materiale som har kome utanfrå (trykte publikasjonar og rundskriv frå sentrale statlege organ, reklame og salstilbod og liknande. 1.4 NORSK ÅLMENT ARKIVSKJEMA Arkivseriane i einskildarkiva er ordna og stilt opp etter norsk ålment arkivskjema. Dette er ein standard for rekkjeordninga av arkivseriane som blir nytta av statlege og kommunale arkivinstitusjonar. Rekkjeordninga går fram av faste bokstavsignaturar for dei viktigaste seriane: A Møtebøker, referatprotokollar, forhandlingsprotokollar o.l. B Kopibøker C Postjournalar og andre overgripande register D Saks- og korrespondansearkiv ordna etter arkivskaparen sitt hovudsystem E Saks- og korrespondansearkiv ordna etter andre, sideordna system F - O Reservert for spesialseriar innanfor arkivskaparen sitt fagområde P Personalforvaltning Q Eigedomsforvaltning R Rekneskap S Statistikk T Kart og teikningar U Foto, film, lydopptak V EDB og mikrofilm W Gjenstandar (stempel, modellar, faner) X Eigenproduserte trykksaker Y Diverse Z Referansemateriale (arkivlister, instruksar, avisutklipp) Når det i eit arkiv finst fleire seriar av same type blir desse skild frå kvarande med små bokstavar etter hovudsignaturen, t.d. Aa, Ab, Raa, Rab.

5 4 1.5 KLAUSULERT MATERIALE I KOMMUNALE ARKIV Delar av sakstilfanget i kommunale arkiv er ikkje offentleg tilgjengeleg. Reglar i forvaltningslova og ymse særlover har fastsett at visse saksområde skal vere klausulert, dvs. utilgjengeleg i eit visst tidsrom. Her følgjer eit oversyn over dei viktigaste saksområda med klausuleringstid: Arbeidskontor: for personsaker 60 år Arbeidstilsyn, "stedlig fabrikktilsyn": arbeidstilsynsaker 60 år Adopsjonssaker 100 år Barnevernsaker 80 år Farskap- og bidragsaker 80 år Forliksråd: saker for stengde dører 60 år Forsyning- og vernebuingsaker 60 år Likningskontor: sjølvmeldingar og kladdelister 60 år Overformynderi: verjemålsaker for stengde dører 60 år Pasientjournalar 80 år Skule: elevsaker 60 år Sosialkontor, forsorgstyre, fattigstyre: klientsaker 60 år Valmanntal: avkryssa valmanntal 60 år Konsesjonspliktige personregister Saker etter personregisterlova er underlagt teieplikt til personen saka gjeld er død Det er i alle høve kommunen sitt eige ansvar å sjå til at dei til ei kvar tid gjeldande lover og reglar vedk. klausulering og innsyn i arkivet vert fylgjde. 1.6 BRUK AV KOMMUNALE ARKIVSAKER Arkivmateriale som det er gitt innsyn i, må nyttast på den plassen arkivbrukaren har fått seg tilvist. Det er ikkje høve til å låna arkivmateriale ut av kommunehuset. Bruk av arkivsaker krev ansvar og varsemd. Originale dokument og protokollar kan ikkje erstattast. Pass difor på - at opne protokollar ikkje blir lagde oppå kvarandre - at protokollar og dokument ligg på eit bord når dei er i bruk - at arkivsaker ikkje vert nytta som skriveunderlag - at det ikkje vert sett merke i arkivsakene med penn/blyant eller på annan måte - at det vert vist varsemd ved blading i protokollar og dokument, og ved opning og attlegging av protokollar - at rekkefølgja arkivsakene ligg i ikkje vert skipla.

6 5 KAPITTEL 2: OVERSYN OVER OG OMTALE OM ARKIVSKAPARANE OG SAMLARANE 2.1 BRUVIK / VAKSDAL BYGDEBOKNEMND I føreordet til Vaksdal bygdebok band III finn ein fylgjande utgreiing om nemnda : Bygdeboknemnda har sidan 1945 vore ei kommunal nemnd. Den tid heitte heradet Bruvik. Det vart utskilt frå Haus herad 1870 og femnde om dei to kyrkjesoknene Bruvik og Stamnes, som hadde vore eige prestegjeld frå Heradet fekk ei tredje sokn 1911, då Dale sokn vart utskild frå Bruvik sokn vart heradsgrensene regulerte. Den delen av Bruvik sokn som låg på Osterøy, så nær som Blomdalsgardane, vart innlema i Osterøy herad. Det som var att av gamle Bruvik herad fekk i staden Bergsdalen og Eksingedalen. Dei hadde før høyrt til Evanger og Modalen herad. Den nye kommunan fekk namnet Vaksdal, og bygdeboknemnda vedtok 1964 namnebyte for å få samsvar med herdsnamnet. Bygdeboknemnda heldt fram med arbeidet sitt til det siste bandet av Vaksdal bygdebok kom ut i 1987, band IV. 2.2 BYGDEBOKREDAKTØRANE BRITA OG IVAR SKRE I 1954 gjorde bygdeboknemnda avtale med Brita og Ivar Skre om at dei skulle ta til som redaktørar frå Brita Skre f på Voss. Forfattar og bygdebokredaktør, 2400 Elverum. Magister i folkelivsgransking (etnologi) Magisteravhandling med emne frå Osterøy. Introduksjon til feltgranskingar på ein gamaldags vestlandsgard, Havrå i Haus. Har skrive Vaksdal Bygdeboik I, II og III, den siste saman med Ivar Skre. Vaksdal Bygebok Bind IV s. 394 Forfattarar Ivar Skre f i Borge. Førstekonservator ved Glomdalsmuseet, 2400 Elverum. Filologisk embetseksamen, norsk hovudfag Hovudoppgåve: Fanamålet. Har skrive Vaksdal Bygdebok III saman med Brita Skre. Meir personalia: Nytt om gammalt. Glomdalsmuseets årbok 1977 s.99. Vaksdal Bygebok Bind IV s. 394 Forfattarar Brita Skre var åleine redaktør av Vaksdal bygdebok Bind IV, ålmenn bygdebok. 2.3 JOHANNES LEIRO Johannes Leiro f i Stamnes, d Lærar og klokkar på Dale, heradskasserar og formannskapssekretær i Bruvik. Formann i bygdeboknemnda Samla og skreiv ned mykje munnleg tradisjon om arbeidsliv og folkeliv. Meir personalia: Sjå VB II s Vaksdal Bygebok Bind IV s. 394 Forfattarar Johannes Leiro overlet samlinga si til Bruvik bygdeboknemnd. Det aller meste hadde han samla og skrive opp sjølv, men samlinga viser at her finst også ein del som er nedskrive etter samtalar med heimelsmenn, eller som er innsendt til han av andre. Vaksdal bygdebok Bind III s. 10 Føreord

7 6 2.4 NILS O. LANGHELLE Nils O. Langhelle f. på Langhelle i Bruvik sokn, men var busett i Bergen og var overkonduktør på Bergensbana. I mange år nytta han all si fritid til gransking i Statsarkivet i Bergen og Riksarkivet i Oslo. Han døydde Langhelle systematiserte og laga ferdig manus om dei fleste familiar i Bruvik herad fram til om lag Bryvik bygdeboknemnd overtok Langhelle sitt manuskrift og samlingar våren Vaksdal bygdebok Bind III s. 10 Føreord 2.5 EINAR DYVIK Einar Dyvik f på Dyvik bnr. 4 i Stamnes sokn. Han var ein dugande mann med mange interesser. Han dreiv garden sin godt og var m.a. dugande sauealar som tok i bruk nye sauerasar i alet. Han dreiv og mykje laksefiske og tok i bruk nye fangsmåtar og reiskapar, som han fekk andre til å ta i bruk. Han var ei ferd til Kamtsjatka og lærde frå seg om laksefangst. Denne ferda har han skrive om i ei dagbok som finst på garden. (No i bygdebokarkivet) ( ) Vaksdal bygdebok Bind III s STEINAR SÆLEN Steinar Sælen f i Hamre. Fylkesskulesjef i Hordaland b. Austlia Nesttun. Filologisk embetseksamen, engelsk hovudfag. Lærar i folkeskulen og realskulen på Dale. Rektor ved Bruvik komm. Realskule. Seinare lektor og skuleinspektør II i Fana. Varaordførar i Bruvik , ordførar /6-59. Har frå 1981 arbeidd med skule- og lokalhistorie. Meir personalia: Sjå VB I s.759, Noregs Filologer og Realister (1950) og Norske Skulefolk (1952) Vaksdal Bygebok Bind IV s. 394 Forfattarar

8 7 KAPITTEL 3: ARKIVLISTER OVERSYNSLISTE Nummer Innhald Tidsrom Bruvik/Vaksdal bygdeboknemnd Da. 1 Kronologisk ordna korrespondanse Bygdebokredaktørane Brita og Ivar Skre Da. 1 2 Kronologisk ordna korrespondanse Db. 1 5 Korrespondanse ordna på adressat Ea. 1 Emneordna korrespondanse Fa. 1 3 Disposisjonar. Årsmeldingar Ga Slekts- og gardsopplysningar Ha. 1 2 Utskrifter av panteregister og grunnbok Hb. 1 3 Utskrifter på kort av panteregister, grunnbok og skifteprotokollar Hc. 1 2 Ymse kopiar og avskrifter Ia. 1 9 Gardsmapper Ib. 1 Notatbøker for Ivar Skre ( 18 stk.) Ja. 1 2 Innsamla emneordna avskrifter Jb. 1-2 Avskrifter av lydband med intervju Jc. 1 Notat frå samtale med ymse informantar Ka. 1-5 Emneordna kjeldemateriale La Manuskript Ua. Foto Va. 1 Lydbånd m/ intervju Fa. 1 Fa. 1-2 Johannes Leiro Samling av historisk materiale, emneordna Nils Langhelle Avskrifter av historisk materiale Fa. 1 Fa. 1 3 Einar Dyvik Dagbøker Steinar Sælen Førearbeid og manuskript

9 8 BRUVIK / VAKSDAL BYGDEBOKNEMND Da KRONOLOGISK ORDNA KORRESPONDANSE Denne serien inneheld innkomen og utgåande korrespondanse kronologisk ordna på år og dato i tidsrommet i Dei første åra handlar skriva mykje om å skaffa forfattar til den påtenkte bygdeboka. I 1954 vert det laga kontrakt med Brita og Ivar Skre, og etter den tid er korrespondansen her for det meste mellom dei og bygdeboknemnda. Nr. Innhald/merknader Tidsrom 0001 Møtebok for bygdesogenemnda for Bruvik Boka er ei linjert skrivebok, og det er berre ført nokre få møte i boka Korrespondanse for sogenemnda i Bruvik Korrespondanse for Bruvik bygdeboknemnd Korrespondanse for Bruvik bygdeboknemnd 1956 Korrespondanse for Bruvik bygdeboknemnd 1957 Korrespondanse for Bruvik bygdeboknemnd Korrespondanse for Bruvik bygdeboknemnd Korrespondanse for Vaksdal bygdeboknemnd Møteboka for bygdeboknemnda etter 1946 manglar i arkivet.

10 9 BYGDEBOKREDAKTØRANE BRITA OG IVAR SKRE Da KRONOLOGISK ORDNA KORRESPONDANSE Denne serien inneheld innkomen og utgåande korrespondanse kronologisk ordna på dato og år i tidsrommet Korrespondanse inneheld skriv til bygdeboknemnda, og skriv i samband med innhenting av opplysningar / informasjon frå ymse personar og institusjonar om lokalhistorie til bruk i bygdeboka. Nr. Innhald/merknader Tidsrom 0001 Kronologisk ordna korrespondanse Kronologisk ordna korrespondanse 1956 Kronologisk ordna korrespondanse 1957 Kronologisk ordna korrespondanse 1958 Kronologisk ordna korrespondanse 1959 Kronologisk ordna korrespondanse Kronologisk ordna korrespondanse Kronologisk ordna korrespondanse 1966 Kronologisk ordna korrespondanse 1967 Kronologisk ordna korrespondanse 1968 Kronologisk ordna korrespondanse 1969 Kronologisk ordna korrespondanse 1970 Kronologisk ordna korrespondanse 1971 Kronologisk ordna korrespondanse 1975

11 10 BYGDEBOKREDAKTØRANE BRITA OG IVAR SKRE Db KORRESPONDANSE ORDNA PÅ ADRESSAT Denne serien inneheld innkomen og utgåande korrespondanse i tidsrommet , ordna med mapper på kvar adressat. Her finst korrespondanse med kvar av medlemane i bygdeboknemnda, nemndformann og sekretær. Her er korrespondanse med administrasjon i Vaksdal kommune og kulturkontor, til andre kommunar sine bygdeboknemnder, til universitet og institusjonar og til ymse forfattarar i Vaksdal bygdebok. Serien inneheld også korrespondanse med ymse personar som kunne gje opplysningar/informasjon om lokalhistorien. Serien kan også sjåast som ei samling av personlege brev mellom bygdebokredaktøren og brevskrivaren. Det må visast skjønsemd ved tilgangen til denne arkivserien. Nr. Innhald/merknader Tidsrom 0001 Korrespondane med nemndformann Arthur Stavenes Bilete av nemndmedlemane 1974 Korrespondanse med nemndformann Ingebrigt Hesjedal Korrespondanse med nemndformann Ingebrigt Hesjedal Korrespondanse med nemndformann Ingebrigt Hesjedal Korrespondanse med nemndformann Randolf Rønhovde Korrespondanse med nemndformann Randolf Rønhovde Korrespondanse m/medlemane i nemnda for Vaksdal bygdebok Korrespondanse m/medlemane i nemnda for Vaksdal bygdebok Korrespondanse m/medlemane i nemnda for Vaksdal bygdebok Korrespondanse m/medlemane i nemnda for Vaksdal bygdebok Korrespondanse m/medlemane i nemnda for Vaksdal bygdebok Korrespondanse m/nemndmedlemane i Osterøy kommune Korrespondanse m/sekretær Nancy Romslo Korrespondanse m/sekretær Åse E. Strømme Korrespondanse m/sekretær Åse E. Strømme

12 11 BYGDEBOKREDAKTØRANE BRITA OG IVAR SKRE Db KORRESPONDANSE ORDNA PÅ ADRESSAT Nr. Innhald/merknader Tidsrom 0003 Korrespondanse med fylgjande institusjonar: Fylkeskonservatoren Norsk historisk kjeldeskrift-institutt 1981 Norsk lokalhistorisk institutt Ættehistorisk institutt Riksarkivet Statsarkivet Universitetbiblioteket i Bergen Universitetet i Bergen 1980 Historisk institutt, Bergen 1980 Historisk museum, Bergen Universitetet I Oslo 1982 Presse og N.R.K Korrespondanse m/vaksdal kommune Korrespondanse m/vaksdal kulturstyre, lokale arkiv Korrespondanse m/vaksdal kulturkontor v/kari Blåflat Korrespondanse m/ andre bygdeboknemnder. Byteavtalar? Korrespondanse m/ Grendesoge Bergsdalen Korrespondanse m/ Modalen Sogenemnd Korrespondanse m/voss Bygdebok

13 12 BYGDEBOKREDAKTØRANE BRITA OG IVAR SKRE Db KORRESPONDANSE ORDNA PÅ ADRESSAT Nr. Innhald/merknader Tidsrom 0004 Korrespondanse m/ forfattarar i Vaksdal bygdebok: Forfattarliste 1987 Bjørn Fjellheim Ågot Gammersvik Ivar Skre 1983 Torvald Stokke Steinar Sælen Korrespondanse m/ymse informantar: Korrespondanse med ymse bygdefolk, institusjonar m.m Gunvor Bjørsvik, Vaksdal 1986 Bjørn Brørvik, Vaksdal 1984 Ragnhild og Sverre Flatekval, Eksingedalen 1984 Karl Hesjedal, Hafrsfjord Anders Langhelle,? Brita og Aage Lavik, Kari Nese, Eksingedalen 1984 Johannes Norvik, Oslo Marit og Sigmund Simmenes, Stamnes Leif Vatle, Valestrandfossen Jens Vik, Hinna Rune Aa, Sogndal Korrespondanse med ymse personar og inst Korrespondanse med ymse personar og inst Foto og dokument i retur

14 13 BYGDEBOKREDAKTØRANE BRITA OG IVAR SKRE Ea SIDEORDNA, EMNEORDNA KORRESPONDANSE Nr. Innhald/merknader Tidsrom 0001 Trykking, J.W. Eides Boktrykkeri Trykkeri Trykkeri Trykking, Flisa Boktrykkeri A/S Flyfoto, Fjellanger Widerøe A/S 1973 Kommunekart NGO, korrespondanse Ymse kart Foto og illustrasjonar, korrespondanse 1987 Oppmåling og teikning av gardstun 1987

15 14 BYGDEBOKREDAKTØRANE BRITA OG IVAR SKRE Fa DISPOSISJONAR. ÅRSMELDINGAR Nr. Innhald/merknader Tidsrom 0001 Framdriftsplan. Disposisjonar. Andre bøker m.m. Arbeidskontrakt m/ Vaksdal kommune Avtalar m/ artikkelforfattarar Melding om arbeidet 1954, 1959 Årsmeldingar Årsmeldingar Ymse foredrag og meldingar om Bygdebokarbeidet v/ Brita Skre m.v.

16 15 BYGDEBOKREDAKTØRANE BRITA OG IVAR SKRE Ga SLEKTS- OG GARDSOPPLYSNINGAR Opplysningane i denne serien er frå byrjinga av innsamla og systematisert av Nils Langhelle fram til om lag Brita og Ivar Skre har samla inn og ført til svært mykje tilleggs-opplysningar. Det er samla inn opplysningar om slekta frå dei eldste tider og fram til tidsrommet for utgjevinga av bygdeboka. Dette er samla som avskrifter, intervju, notat og utfylte huslydsskjema. Det er ordna med mapper for kvart gardsnummer. Inne i mappene er det kronologisk ordna etter bruksnummer. Det er ikkje tydeleg skilje mellom kvart bruksnummer. På dei største gardane og tettbygde områda er slekta også ordna alfabetisk, slik det går fram av opplysningane nedanfor. Nr. Innhald/merknader 0001 Vaksdal kommune Gnr. 1-3 Børsli, Blødal og Blomdal Gnr. 4 Hesjedal Gnr. 5 Grøttå Gnr. 6 Faugstad Gnr. 7 Rødberg Gnr. 8 Hana Gnr. 9 Stavenes Gnr. 10 Sandvik Gnr. 11 Langhelle 0002 Gnr. 12 Boge ytre Gnr. 13 Boge indre Gnr. 14 Vaksdal bnr 1-15 Gnr. 14 Vaksdal bnr Gnr. 14 Vaksdal A - B Gnr. 14 Vaksdal C - E 0003 Gnr. 14 Vaksdal F - G Gnr. 14 Vaksdal H Gnr. 14 Vaksdal I - J Gnr. 14 Vaksdal K Gnr. 14 Vaksdal L - N Gnr. 14 Vaksdal O R 0004 Gnr. 14 Vaksdal S Gnr. 14 Vaksdal T - U Gnr. 14 Vaksdal V - Å Gnr. 15 Herfindal Gnr. 16 Sæterdal bnr. 1-8 Gnr. 16 Sæterdal bnr. 9 25

17 16 BYGDEBOKREDAKTØRANE BRITA OG IVAR SKRE Ga SLEKTS- OG GARDSOPPLYSNINGAR Nr. Innhald/merknader 0005 Vaksdal kommune Gnr. 17 Jamne Gnr. 18 Skreien Gnr. 19 Fossmark Gnr. 20 Stanghelle Gnr. 20 Stanghelle Gnr. 21 Helle 0006 Vaksdal kommune Gnr. 22 Dale bnr Gnr. 22 Dale A - B - C Gnr. 22 Dale D - E - F Gnr. 22 Dale G Her 0007 Gnr. 22 Dale Hest - Hå Gnr. 22 Dale I - K Gnr. 22 Dale L - M Gnr. 22 Dale N - O - P R 0008 Gnr. 22 Dale S (smal boks) Gnr. 22 Dale T Å 0009 Gnr. 23 Veo Gnr. 24 Bukkestein Gnr. 25 Kalvik Gnr. 26 Kallestad Gnr. 27 Mo Gnr. 28 Toskedal Gnr. 29 Grøsvik Gnr. 30 Gammersvik Gnr. 31 Elvik Gnr. 32 Mellesdal Gnr. 33 Simmenes Gnr. 34 Brørvik Gnr. 35 Eide Gnr. 36 Eikefet Gnr. 37 Eikemo Gnr. 38 Leiro Gnr. 39 Myster

18 17 BYGDEBOKREDAKTØRANE BRITA OG IVAR SKRE Ga SLEKTS- OG GARDSOPPLYSNINGAR Nr. Innhald/merknader 0010 Vaksdal kommune Gnr. 40 Hesjedal Gnr. 41 Kalland Gnr. 42 Kvamme Gnr. 43 Kvåstad (Kåstad) Gnr. 44 Fyllingslid Gnr. 45 Stamnes Gnr. 46 Stamnesleiren Gnr. 47 Vik Gnr. 48 Øyo Gnr. 49 Straume Gnr. 50 Dyvik Gnr. 51 Dalseid Gnr. 52 Verpelstad Gnr. 53 Furnes 0011 Osterøy kommune Gnr. 147 Stokke Gnr. 148 Vik Gnr. 149 Skaftå Gnr. 150 Hekland 0012 Gnr. 151 Ytre Bruvik bnr Gnr. 151 Ytre Bruvik bnr Gnr. 152 Kyrkje-Bruvik bnr. 1-8 Gnr. 152 Kyrkje-Bruvik bnr Gnr. 153 Indre Bruvik bnr. 1-9 Gnr. 153 Indre Bruvik bnr Gnr. 154 Olsnes bnr. 1-9 Gnr. 154 Olsnes bnr Gnr. 156 Løtveit Gnr. 157 Vassdal

19 18 BYGDEBOKREDAKTØRANE BRITA OG IVAR SKRE Ha UTSKRIFTER AV PANTERREGISTER OG GRUNNBOK Nils Langhelle har gjort dei fleste av avskriftene i denne serien. Den er seinare vorten supplert med avskrifter utført av ymse andre personar. Nr. Innhald/merknader 0001 Utskrifter av panteregister Vaksdal gnr Utskrifter av panteregister Osterøy gnr Utskrifter av grunnboka Vaksdal gnr Utskrifter av grunnboka Osterøy gnr Utskrifter av panteregister Vaksdal gnr

20 19 BYGDEBOKREDAKTØRANE BRITA OG IVAR SKRE Hb UTSKRIFTER PÅ KORT AV PANTEREGISTER OG GRUNNBOK OG SKIFTEPROTOKOLLAR Nr. Innhald/merknader 0001 Utskrifter frå pantebøker, grunnbøker, skifteprotokollar for kvart gards- og bruksnummer i Bruvik-sokna 0002 Utskrifter frå pantebøker, grunnbøker, skifteprotokollar for kvart gards- og bruksnummer i Bruvik- sokna og Dale-sokna Utskrifter frå pantebøker, grunnbøker, skifteprotokollar for kvart gards- og bruksnummer i Stamnes-sokna Dette registeret er samla i treboksar

21 20 BYGDEBOKREDAKTØRANE BRITA OG IVAR SKRE Hc YMSE KOPIAR OG AVSKRIFTER Nr. Innhald/merknader 0001 Ymse kopiar av historiske dokument, m.a. frå riksarkivet, statsarkivet m.m. Ein del kopiar av Johs. A. Lavik sine skrifter Ymse Register ligg framme i arkivboksen 0002 Utskrift av kyrkjeboka for Bruvik sokn og eindel av Stamnes sokn Rødberg, Hana, Sandvik Stavenes Langhelle, Ytre og Indre Boge Vaksdal 1870 s946 Jamne, Skreien, Fossdal Fossmark Faugstad, Grøttå, Hesjedal, Hesjedalsbotten Dale Dalseid, Trettenes, Furnes, Verpelstad Dyvik, Straume, Øye, Hesjedal

22 21 BYGDEBOKREDAKTØRANE BRITA OG IVAR SKRE Ia GARDSMAPPER I denne serien er det samla opplysningar i mapper for kvar matrikkelgard (gnr.) i Vaksdal kommune og den delen av Osterøy kommune som er med i Vaksdal bygdebok. Alt i denne serien ser ut for å vera samla inn av Brita og Ivar Skre. Det er teke med ein del opplysningar frå samlinga til Nils Langhelle. Denne serien kan sjåast i samanheng med serie Ga. Nr. Innhald/merknader 0001 Gnr. 147 Stokke, Osterøy kommune Gnr. 148 Vik, Osterøy Gnr. 149 Skaftå, Osterøy Gnr. 150 Hekland Osterøy Gnr. 151 Ytre Bryvik, Osterøy Gnr. 152 Kyrkje-Bruvik, Osterøy Gnr. 153 Indre Bruvik, Osterøy Gnr. 154 Olsnes, Osterøy Gnr. 156 Løtveit, Osterøy Gnr. 157 Vassdal Osterøy Gnr. 1 Gnr. 2 Gnr. 3 Gnr. 4 Gnr. 5 Gnr. 6 Børsli Blødalen Blomdal Hesjedal Grautå Faugstad 0002 Gnr. 7 Rødberg Gnr. 8 Hana Gnr. 9 Stavenes Gnr. 10 Sandvik Gnr. 11 Langhelle Gnr. 12 Boge ytre Gnr. 13 Boge indre Gnr. 14 Vaksdal 0003 Gnr. 15 Herfinndal Gnr. 16 Sæterdal Gnr. 17 Jamne Gnr. 18 Refskar el. Skreien Gnr. 19 Fossmark 0004 Gnr. 20 Stanghelle Gnr. 21 Helle Gnr. 22 Dale Gnr. 22 Dale

23 22 BYGDEBOKREDAKTØRANE BRITA OG IVAR SKRE Ia GARDSMAPPER Nr. Innhald/merknader 0005 Gnr. 23 Veo Gnr. 24 Bukkestein Gnr. 25 Kalvik Gnr. 26 Kallestad Gnr. 27 Mo Gnr. 28 Toskedal 0006 Gnr. 29 Grøsvik Gnr. 30 Gammersvik Gnr. 31 Elvik Gnr. 32 Mellesdal Gnr. 33 Simmenes Gnr. 34 Brørvik 0007 Gnr. 35 Eide Gnr. 36 Eikefet Gnr. 37 Eikemo Gnr. 38 Leiro Gnr. 39 Myster Gnr. 40 Hesjedal Gnr. 41 Kalland 0008 Gnr. 42 Kvamme Gnr. 43 Kvåstad (Kåstad) Gnr. 44 Fyllingslid Gnr. 45 Stamnes Gnr. 46 Stamnesleiren Gnr. 47 Vik Gnr. 48 Øyo 0009 Gnr. 49 Straume Gnr. 50 Dyvik Gnr. 51 Dalseid Gnr. 52 Verpelstad Gnr. 53 Furnes

24 23 BYGDEBOKREDAKTØRANE BRITA OG IVAR SKRE Ib NOTATBØKER FOR IVAR SKRE I denne serioen er det samla 18 små svarte notatbøker som Ivar Skre nytta då han drog rundt om på gardane og samla inn stoff til bygdebøkene Nr. Innhald/merknader 0001 Notatbøkene etter Ivar Skre (18 stk ) samla i ein arkivboka

25 24 BYGDEBOKREDAKTØRANE BRITA OG IVAR SKRE Ja INNSAMLA EMNEORDNA AVSKRIFTER OG MANUSKRIPT Nr. Innhald/merknader 0001 Folketeljinga Ymse notat Folketeljinga Ymse notat Opplysningar frå Evanger kommunearkiv Kopi av møteboka for Samvirkelaget Eidsland Kopi av møteboka for Samvirkelaget Eidsland Kopi av møtebok for Eksingedalen Bondelag Vegen i Eksingedalen v/ Johannes A. Lavik. Kopi og avskrift Ættesoge for Lavik bnr. 1. Kopi 0002 Fornminne, ymse avskrifter og kopiar Kopi: Folkeminne frå Øvre Eksingedalen v/ Rigmor Frimannslund I 1944 Kopi: Folkeminne frå Øvre Eksingedalen v/ Rigmor Frimannslund II 1944 Folkeminne v/ Brita Skre. Ferdig manus. (Dette stoffet er ikkje nytta i bygdebøkene) Utskrift frå Saa Maata vedk. friing og brudlaupsskikkar v/brita Skre Arbeidsliv, arbeidsåret m.m. v/ Brita Skre, manus som ikkje er nytta i bygdebøkene Kopi av manus til anetavle for Haldor Bertin Stokke v/ Torvald Stokke

26 25 BYGDEBOKREDAKTØRANE BRITA OG IVAR SKRE Jb AVSKRIFTER AV LYDBAND MED INTERVJU Nr. Innhald/merknader Ivar Skre føretok desse intervjua i 1956 og 1959 Avskriftene var utført ca av Åse Eikemo Strømme Sjå serie Va, der lydbånda er arkiverte Lydbandrull nr. 1: Avskrift av intervju med fylgjande personar: Frå Bruvik-sokna: 13/ Ole J. Skaftun f Stokke bnr. 4 13/ Nils Stokke f Stokke bnr. 2 og Olav N. Stokke f / Marta Stokke f Stokke bnr. 1 14/ Olav T. Stokke f Stokke bnr. 5 Lydbandrull nr. 2 og 5: Avskrift av intervju med fylgjande personar: Frå Bruvik-sokna: 16/ Johan O. Vik bnr. 3 juli-1956 Knut J. Vik f bnr. 5 og 10 18/ Johannes Jakobsson Vik f bnr. 2 og 8 juli-1956 Johanna Kaland f bnr. 1 og 6 juli-1956 Johannes Skaftun f bnr. 1 20/ Einar Skaftun f juli 1956 Andreas Skaftun f juli-1956 Thomas Hekland f bnr. 1

27 26 Nr. Innhald/merknader BYGDEBOKREDAKTØRANE BRITA OG IVAR SKRE Jb AVSKRIFTER AV LYDBAND MED INTERVJU 0001 Frå Stamnes-sokna: 17/ Nils J. Fyllingslid, Veo 17/ Knut Vedå f bnr. 4 Ole Johannessen Bukkestein f / Ole Sjursen Kvåstad f bnr. 1 18/ Daniel O. Kvamme f bnr. 1 25/ Inga Monsdtr. Stamnes f bnr. 10 9/ Andreas Dæmring f bnr. 5 Straume 9/ Nils S. Dyvik f / Johannes Trohjell f Toskedal bnr. 3 og 4 Lydbåndrull nr. 3 og 4: Avskrift av intervju med fylgjande personar: Frå Bruvik-sokna: 25/ Bjørn Hilland f Ytre Bruvik bnr. 1 og 2 Martin Johannesson Bruvik f Ytre Bruvik bnr. 4 Anders J. Bruvik, Ytre Bruvik bnr. 5 27/ Mons Johannesson Bruvik f Ytre Bruvik bnr. 12 1/ Magnus A. Bruvik, Kyrkje-Bruvik bnr. 2 6/ Nils E. Olsnes g bnr. 3 Martin Andersson Olsnes f bmr. 7 7/ Nils Monsson Løtveit f bnr. 1 Knut Martin Monsson Løtveit f bnr. 2 og kona Kamilla Sjursdtr. Løtveit 8/ Knut Thomassen Vassdal f bnr. 2

28 27 BYGDEBOKREDAKTØRANE BRITA OG IVAR SKRE Jb AVSKRIFTER AV LYDBAND MED INTERVJU Nr. Innhald/merknader 0001 Frå Stamnes-sokna: aug Jon O. Straume f bnr. 5 aug.1956 Besse B. Stamnes f aug.1956 Andreas Jonsson Dæmriing f Straume 13/ Ole Johannessonb Bukkestein f Lydbåndrull nr. 6: Avskrift av intervju med fylgjande personar: Frå Stamnes-sokna: 13/ Johannes Andersson Toskedal f / Ole J. Grøsvik f Mons Jakobsson Grøsvik f / Barbru Simmenes f og Knut Simmenes 18/ Nils Olsson Grøsvik f / Knut Mellesdal f og kona Anna Mellesdal 19/ Sverre Steinnsland f. 1909, Mellesdal 6/ Mons Nilsson Vik f / Ole Johannesson Hesjedal f / Maria Kallvik f. Vedå / Mons N. Kallestad f / Andreas Dæmring f Straume nov.1956 Anna Eikemo f / Synneva Eide f. 1871

29 28 BYGDEBOKREDAKTØRANE BRITA OG IVAR SKRE Jb AVSKRIFTER AV LYDBAND MED INTERVJU Nr. Innhald/merknader 0001 nov.1956 Halfdan Eikefet f nov Helga Myster f / Johannes Myster f Lydbandopptak 1959: Vaksdal-sokna: Intervju med Andreas Vaksdal f Lydbandintervju frå gnr ( kopiar frå boks Jb. 0001) Lydbandintervju frå gnr ( kopiar frå boks Jb. 0001) Lydbandintervju frå gnr Osterøy (kopiar frå boks Jb. 0001)

30 29 BYGDEBOKREDAKTØRANE BRITA OG IVAR SKRE Jc NOTAT FRÅ YMSE INFORMANTAR Nr. Innhald/merknader Denne serien er notat frå samtalar Brita Skre hadde i åra med ymse informantar Notatbok frå ymse samtalar på Dale Samtalar med ymse informantar på Dale Samtale m/olav Endestad, Dale Samtale m/ Sigurd Ekanger og Sigurd Fotland, Dale Samtale m/ Berta Danielsen, Dale Samtale m/ Ingvald Rønhovde, Dale Samtale m/ syskena Kjærlaug, Olav og Erna Sæterdal, Dale Samtale m/ Jolanda Naustdal, Dale Samtale m/ Amanda Sæterdal, Dale Arbeiderbevegelsen lokalarkiv for Hordaland, ymse notat Samtale m/ Sigmund Lillejord, Eksingedalen Samtale m/ Hårik og Sverre Flatekval, Eksingedalen Samtale m/ Marta og Johannes Fosse, Eksingedalen Notat frå Yksendal Notat frå Lavikahaugen Samtale m/ Lars Nesheim, Eksingedalen Samtale m/ Gyda Trefall, Eksingedalen Samtale m/ Brita Gullbrå, Eksingedalen

31 30 BYGDEBOKREDAKTØRANE BRITA OG IVAR SKRE Ka EMNEORDNA KJELDEMATERIALE I denne serien er det samla inn kjeldemateriale til ymse emne. Noko er små notat, noko er direkte innsende skriv frå heimelsmenn og noko er avskrifter. Kopiar av samlinga til Johs. Leiro ligg her på dei enkelte emne. Her ligg originalar av svært mykje som Andreas Dæmring har samla inn til bygdebokredaktørane. Denne serien må sjåast i samanheng med serie Ja. Nr. Innhald/merknader 0001 Emneregister til bygdebøkene Liste over kjeldetilfang Utskrift av matrikkel 1723, 12 doble ark, folio, særskilt for gardar i Nordhordland og Voss fogderi Ymse utskrifter som ikkje er er lagt inn på gardsmappene Utskrift av Herredsbeskrivelsen 1863, 14 ark, folio Utskrift av matrikkelen 1883 Kopi av matrikkel 1906 Leidang og hird Verdslege embetsmenn Grend. Dugnad. Takrot m.m. Tunskipnad: Vik, Indre Bruvik, Ytre Bruvik, Straume Byggeskikk og bustadvanar før 1900 v/ Ivar Skre Ymse vedk. Tunskipnaden Husbygging. Teikningar. Ymse trearbeid Husa på garden. Bustadvanar. Husbunad

32 31 BYGDEBOKREDAKTØRANE BRITA OG IVAR SKRE Ka EMNEORDNA KJELDEMATERIALE Nr. Innhald/merknader 0002 Målføre. Ordtilfang. Stadnamn Stadnamn: Olsnes. Bruvikdalen, Skaftå, Stokke Stadnamn: Hesjedals-krinsen (Osterøy), Straume, Dalegarden (Sam. Dale) Kyrkja. Kristenliv. Opplysning. Skulen Fattigstellet Barn og ungdom Friing og giftarmål Bryllaup Gravferd Avskrift av ymse skifte 0003 Husmannskår Tenarar Kårfolk (sjå også boks Ka. 0005) Utvandring ( 1 ark) Krigsåra Helsestell. Lækjarråder Tru og sed om plantar, dyr og naturkrefter Året. Høgtider. Merkedagar Folkemusikk Husdyrstell. Beiting og stølsdrift

33 32 BYGDEBOKREDAKTØRANE BRITA OG IVAR SKRE Ka EMNEORDNA KJELDEMATERIALE Nr. Innhald/merknader 0003 Mat og måltid. Bordbunad Arbeid inne og ute Tekstiltilverknad. Ymse slag tekstil. Klede Kardemakarar Tresking, ved, tjøre- og kolbrenning. Smedarbeid Malmblester. Metallarbeid 0004 Ferdsle. Handel. Mynt. Mål. Vekt. Skyld Samferdsle Båtar Transportmetodar og reiskap Sand- og fartøyfart Vasskraft Vaksdal Mølles tilblivelse. Ole A. Faugstad d.e. / Ole A. Faugstad d.y. Skaftun Kalksteinbrudd Notatbok etter Nils Dyvik: Ymse ulukker s Ymse hendingar s : Ras i Kastoberget Ras i Trettenes Brannar

34 33 BYGDEBOKREDAKTØRANE BRITA OG IVAR SKRE Ka EMNEORDNA KJELDEMATERIALE 0005 Soger, gåter, eventyr, leikar, songar, viser og rim Ordtak, stubbar og segner Kårskipnad Fiske, ymse Fiske, Dale Fiske, Dyvik -Straume Fiske, Gammersvik - Grøsvik Laksefredning. Protest 1914 Jakt Pelsdyr.

35 34 BYGDEBOKREDAKTØRANE BRITA OG IVAR SKRE La MANUSKRIPT Nr. Innhald/merknader Denne serien inneheld manuskript frå forfattar/redaktør og innkomne merknader og rettingar frå medlenmane i bydeboknemnda m.fl. Serien inneheld ein del stoff som det ikkje er funne plass til i bygdebøkene. Serleg gjeld dette for bind IV. Spaltekorrekturen er kassert Manuskript til bind I Osterøy gnr Manuskript til bind I Vaksdal gnr Manuskript til bind I Vaksdal gnr Manuskript til bind II Vaksdal, gnr 2 Blødal gnr. 21 Helle Bilettekstar 0005 Manuskript til bind II gnr. 22 Dale 0006 Rettingar til manuskript bind II 0007 Manuskript til bind III Stamnessokna, m/rettingar 0008 Ymse manuskript som førearbeid til bind IV 0009 Manuskript som førearbeid til bd. IV 0010 Kladd og manuskript til bind IV, til og med jernalderen 0011 Kladd og manuskript til bind IV, mellomalderen 0012 Manuskript frå andre forfattarar, tekstregister m.m. bind IV 0013 Reinskrive emneregister til Vaksdal bygdebok bind I, II og III Modalen bygdebok Bergsdalen Dette registeret er ikkje trykt opp nokon stad Alfabetisk eigedomsliste gnr og 7 18

36 35 BYGDEBOKREDAKTØRANE BRITA OG IVAR SKRE Ua FOTO Nr. Innhald/merknader Det er registrert eige fotoarkiv for Vaksdal bygdebok

37 36 BYGDEBOKREDAKTØRANE BRITA OG IVAR SKRE Va LYDOPPTAK Denne serien inneheld 7 lydbåndrullar ( Tandberg lydbåndopptakar) Sjå serie Jb Nr. Innhald/merknader Det er laga register over oversikt lydbåndrullane med oversikt over kva gard og stad intervjuet er i frå, og dato.

38 37 JOHS. LEIRO Fa SAMLING AV HISTORISK MATERIALE Johs. Leiro har skrive mesteparten av dette materialet sjølv, men her finst også ein del som er nedskrive etter samtalar med heimelsmenn, eller som er innsendt til han av andre. Sjå også Brita og Ivar Skre serie Ka. Nr. Innhald/merknader EMNE: 0001 Brudlaup: Johs. Leiro John Dale Mons Fossmark Barnefødsla Død og likferd: Johs. Leiro John Dale Legdakallar og legdakjærringar Skulen: Ein «klokkar-eksamen» 1 ark Skulemeisterar 1 ark Skulemeisterar 1 ark Soger, songar og viser Soger frå Fossmark og Dalegarden: Andreas Leiro Gamle truer: Elberminne Oskereidi, joleskikkar m.m. Ver, vermerke og merkedagar: Johs. Leiro Nils Dyvik Arbeidsliv: Hans Brørvik: Tømmerhogst Johs. Leiro: Reiskapar til ute-arbeid Arbeid på gardane Innearbeid for mannfolk Onner og onnetider Smedarbeid Tjøre- og kolmiler John Dale: Om arbeidsliv på gardane Hus og husbygging: Johs. Leiro: Johannes A. Nese: Hus og husbygging Hus-materialar

39 38 JOHS. LEIRO Fa SAMLING AV HISTORISK MATERIALE Nr. Innhald/merknader EMNE: 0001 Kvinnearbeid: Johs. Leiro: Spinning Leting (farging) Renning Veving Ljosstøyping Reinhald: Handverk: Vask og reinhald av hus Kardemakarar Tømmermenn Husdyr og slakting: Husdyr-avl Geitesti Slakt Slaktarar Dyre-medisin Stølsbruk Kvernar Mat og måltid: Mjølk o.a. Mat, måltider Matstell Voksterdyrking i eldre tid, humlegard Næringsliv: Vaksdal Meieri Klede: Handel: Klede Huder og skinn Handelslag og handelsmenn Eksingedalen Forbruksforening Stamnesleiro gjestgjevarstad Stamnes forbruksforening Hestehandlarar Ku-handlarar Samferdsle og vegar: Driftevegar Magne Eikemo fortel, varetransport, 1 ark Vegarbeid i eldre tid Dampbåtferdsla

40 39 JOHS. LEIRO Fa SAMLING AV HISTORISK MATERIALE Nr. Innhald/merknader EMNE 0001 Båtar: Bygging av skuter. Vossaskuta Gardsnamn: Tyding av gamle gardsnamn David Andersson Hesjedal fortel: Post Skomakar Borkemjøl Tømmerflåtar og tingingsmenn Vardar Garden Hesjedal

41 40 NILS LANGHELLE Fa AVSKRIFTER AV HISTORISK MATERIALE Nr. Innhald/merknader Denne serien inneheld bøker med avskrifter av folketeljingar, kyrkjebøker m.m Utskrift av kyrkjebøker for Bruvik sokn Utskrift av kyrkjebøker for Bruvik sokn III Utskrift av kyrkjebøker for Stamnes sokn II Utført av Anton Salhus: Utskrift av kyrkjebøker for Stamnes sokn VII Utskrift av kyrkjebøker for Stamnes sokn VIII Bok I Panteregister for Bruvik sokn Bok IV Foredrag 1937 Kopskatt 1645 Kvegmanntal 1657 Manntal 1666 Bruvik Manntal 1701 Matrikkel 1718 Bok V Folketeljing 1801 Tingb. el. Panteb Folketeljing 1875 Bok VI 1827 Stokke, 1826 Skaftå, Kalland, Y. Bruvik, Fokstad, Ytre Boge, Indre Boge, Langhelle, Jamne, Vaksdal Tingb Matr Matr ( del 6 s. 32 ff) Sjå register bak i boka Bok IX Skifteprot. for Stamnes sokn 1704 ca Sjå register bak i boka Bok XII Avskrift panteregister for Bruvik Bok XIII Bok XIV Avskrift av panteregister for Stamnes Ættetavler m.m.

42 41 NILS LANGHELLE Fa AVSKRIFTER AV HISTORISK MATERIALE Nr. Innhald/merknader 0002 Kladdebok for gnr. 23 Vedå Kladdebok for gnr- 24 Bukkstein Kladdebok for gnr. 26 Kallestad Kladdebok for gnr. 27 Moe Kladdebok for gnr. 30 Toskheller Kladdebok for gnr. 30 Gammersvik Kladdebok for gnr. 31 Elvik Kladdebok for gnr. 36 Eikefet Kladdebok for gnr. 37 Eikemo Kladdebok for gnr. 39 Myster Kladdebok for gnr. 40 Hesjedal Kladdebok for gnr. 41 Kalland Kladdebok for gnr. 42 Kvamme Kladdebok for gnr. 43 Kåstad Kladdebok for gnr. 45 Stamnes Kladdebok for gnr. 46 Stamnesleiren Kladdebok for gnr. 47 Vik Kladdebok for gnr. 48 Øye Kladdebok for gnr. 49 Straume Kladdebok for gnr. 50 Dyvik Kladdebok for gnr. 51 Dalseid

43 42 EINAR DYVIK Fa DAGBØKER NOKRE MINNE FRÅ AUSTASIA 1907 Nr. Innhald/merknader Denne serien inneheld dagbøker etter Einar Dyvik f bnr. 4 frå reisa han gjorde til Kamtsjakta i det nordaustlege Asia, for å læra frå seg sine kunnskapar om laksefiske. Reisa vart gjort i Bok 1 frå Bok 2 frå 01, Bok 3 frå Bok 4 frå Avskrift og fotostatkopi av dagbøkene til Einar Dyvik: Bok 1 - Maskinavskrift fram t.o.m. s. 105 ( 35 sider) Fotostatkopi frå s Bok 2 - Fotostatkopi frå s ( frå s. 199 vert det byrja på s. 100 og ikkje s.200) Bok 3 - Fotostatkopi frå s Bok 4 - Fotostatkopi frå s (sidetala mellom s er nytta to gonger

44 43 STEINAR SÆLEN Fa FØREARBEID OG MANUS Nr. Innhald/merknader Steinar Sælen er forfattar av bolken - Kommunalt sjølvstyre og samfunnsutvikling i Bruvik i bind IV Notatbok for Bruvik herad Ymse avskrifter Bok 1 Utkast til manus. Ymse arbeid og notat Bok nr. 1 Skulen, kommunestyret Bok nr. 2 Avskrifter, kommunestyret Bok nr. 3 Avskrifter, kommunestyret Bok nr. 4 Avskrifter, kommunestyret Bok nr. 5 Avskrifter, kommunestyret Bok nr. 6 Avskrifter, kommunestyret Bok nr. 7 Avskrifter, kommunestyret Bok nr. 8 Avskrifter, kommunestyret Bok nr. 9 Avskrifter, kommunestyret Bok nr. 10 Avskrifter, kommunestyret 1939 Fattigstyret Ymse notat m.m. Dale kyrkje Skulen i Haus prestegjeld fram til 1870 Førearbeid om skule Handskrive manuskript om skulen i Bruvik ca Handskrivne manuskript Uredigert manuskript Manuskript-utkast

45 1 KOMMUNE 1251 VAKSDAL KOMMUNE ARKIVSKAPAR 211 SKULESTYRE ARKIVSERIE Da KRONOLOGISK ORDNA INN- OG UTGÅANDE SKRIV Nr. Innhald Tidsrom 0001 Kronologisk ordna innkomne skriv 1964 Kopiar av utgåande skriv halvår Kopiar av utgåande skriv halvår Kopiar av utgåande skriv halvår Kopiar av utgåande skriv halvår 0002 Kopiar av utgåande skriv halvår Kopiar av utgåande skriv halvår Kopiar av utgåande skriv halvår Kopiar av utgåande skriv halvår Kopiar av utgåande skriv

46 2 KOMMUNE 1251 VAKSDAL KOMMUNE ARKIVSKAPAR 217 SKULEBOKSAMLINGANE ARKIVSERIE Aa MØTEBØKER Nr. Innhald Tidsrom 0001 Protokoll for samstyret for skuleboksamlingane KOMMUNE 1251 VAKSDAL KOMMUNE ARKIVSKAPAR 217 SKULEBOKSAMLINGANE ARKIVSERIE Ga UTLÅNSBØKER Overført frå Evanger kommune 1964: Nr. Innhald Tidsrom 0001 Utlånsbok for Øye skuleboksamling, Bergsdalen KOMMUNE 1251 VAKSDAL KOMMUNE ARKIVSKAPAR 217 SKULEBOKSAMLINGANE ARKIVSERIE Ra TILVEKST OG REKNESKAPSBØKER Nr. Innhald Tidsrom Overført frå Evanger kommune 1964: 0001 Tilvekstliste for Hatlestad for skuleboksamling, Bergsdalen 0002 Tilvekstliste og rekneskap for Bergsdalen skuleboksamling Rekneskapsbok for Øye skuleboksamling, Bergsdalen Overført frå Modalen kommune 1964: 0004 Tilvekstliste og rekneskap for Stien og Høvik skuleboksamling Tilvekstliste Stien skuleboksamling Ikkje årstal

47 3 KOMMUNE 1251 VAKSDAL KOMMUNE ARKIVSKAPAR 231 BARNESKULANE I VAKSDAL ARKIVSERIE Fc SKULEPROTOKOLLAR FOR DALE SKULE Nr. Innhald Tidsrom 0001 Skuleprotokoll for Dale skule 1965/ Skuleprotokoll for Dale skule 1967

48 4 KOMMUNE 1251 VAKSDAL KOMMUNE ARKIVSKAPAR 231 BARNESKULANE I VAKSDAL ARKIVSERIE Fe SKULEPROTOKOLLAR FOR SKULANE I EKSINGEDALEN SOKN, MODALEN KOMMUNE Skuleprotokollar for skulekrinsane i Eksingedalen sokn i Hosanger kommune, overført til Modalen kommune Skulane i Eksingedalen sokn vart lagt til Vaksdal kommune 1964, og skuleprotokollane fylgde med dit. Nr. Innhald Tidsrom 0001 Skuleprotokoll for Lavik krins, Hosanger kommune Skuleprotokoll for Lavik, Flatekvål og Høvik krinsar m/inventarliste Lavik krins Flatekvål krins Høvik krins Skuleprotokoll for Lavik krins m/inventarliste Skuleprotokoll for Flatekval krins m/inventarliste Skuleprotokoll for Høvik krins Skuleprotokoll for Fagerdal skule I arkivet etter Modalen kommune er det registrert Skuleprotokoll for omgangsskulen i Mo og Eksingedalen sokn ( 211 Ha.1)

49 5 KOMMUNE 1251 VAKSDAL KOMMUNE ARKIVSKAPAR 231 BARNESKULANE I VAKSDAL ARKIVSERIE Ff SKULEPROTOKOLLAR FOR SKULEN I BERGSDALEN, EVANGER KOMMUNE Skuleprotokollar for skulen i Bergsdalen i Evanger kommune. Bergsdalen vart lagt Vaksdal kommune i 1964, og skuleprotokollane fylgde med dit. Nr. Innhald Tidsrom 0001 Skuleprotokoll for Øye skule, Bergsdalen

50 6 KOMMUNE 1251 VAKSDAL KOMMUNE ARKIVSKAPAR 231 BARNESKULANE I VAKSDAL ARKIVSERIE Gb DAGBØKER FOR VAKSDAL SKULE Nr. Innhald Tidsrom 0001 Dagbok for Vaksdal skule Dagbok for Vaksdal skule Dagbok for Vaksdal skule Dagbok for Vaksdal skule

51 7 KOMMUNE 1251 VAKSDAL KOMMUNE ARKIVSKAPAR 231 BARNESKULANE I VAKSDAL ARKIVSERIE Gc DAGBØKER FOR DALE SKULE Nr. Innhald Tidsrom 0001

52 8 KOMMUNE 1251 VAKSDAL KOMMUNE ARKIVSKAPAR 231 BARNESKULANE I VAKSDAL ARKIVSERIE Gd DAGBØKER FOR SKULANE I STAMNES SOKN Nr. Innhald Tidsrom 0001 Dagbok for Stamnes skule Dagbok for Stamnes skule Dagbok for Stamnes skule

53 9 KOMMUNE 1251 VAKSDAL KOMMUNE ARKIVSKAPAR 231 BARNESKULANE I VAKSDAL ARKIVSERIE Ge DAGBØKER FOR SKULANE I EKSINGEDALEN SOKN, MODALEN KOMMUNE Dagbøker for skulekrinsane i Eksingedalen sokn i Hosanger kommune, overført til Modalen kommune Eksingedalen sokn vart lagt til Vaksdal kommune 1964, og dagbøkene fylgde med dit. Nr. Innhald Tidsrom 0001 Dagbok for Lavik krins, Hosanger kommune Dagbok for Lavik, Flatekvål og Høvik krinsar, Hosanger kommune Lavik krins Flatekvål krins Høvik krins Dagbok for Lavik krins, Modalen kommune Dagbok for Fagerdal skule, Modalen kommune Dagbok for Flatekvål skule, Modalen kommune Dagbok for Høvik skule, Modalen kommune

54 10 KOMMUNE 1251 VAKSDAL KOMMUNE ARKIVSKAPAR 231 BARNESKULANE I VAKSDAL ARKIVSERIE Gf DAGBØKER FOR SKULEN I BERGSDALEN, EVANGER KOMMUNE Dagbøker for skule i Bergsdalen i Evanger kommune. Bergsdalen vart lagt til Vaksdal kommune i 1964, og dagbøkene fylgde med dit. Nr. Innhald Tidsrom 0001 Dagbok for Hatlestad skule Dagbok for Lie og Øye krinsar i Bergsdalen Lie krins Øye skule Dagbok for Øye skule

55 11 KOMMUNE 1251 VAKSDAL KOMMUNE ARKIVSKAPAR 231 BARNESKULANE I VAKSDAL ARKIVSERIE Ia LISTER OVER UNDERVISNINGSPLIKTIGE BORN EKSINGEDALEN SOKN Nr. Innhald Tidsrom 0001 Protokoll over skulepliktige born i skulekrinsane i Eksingedalen sokn, Hosanger / Modalen kommunar

INNHALD KAPITTEL 2: OVERSYN OVER OG OMTALE OM ARKIVSKAPARANE OG SAMLARANE

INNHALD KAPITTEL 2: OVERSYN OVER OG OMTALE OM ARKIVSKAPARANE OG SAMLARANE INNHALD side KAPITTEL 1: INTRODUKSJON TIL ARKIVKATALOGEN 1.1 Innleiing.. 1 1.2 Sentrale arkivfaglege omgrep.. 1 1.3 Ordningsmåte og registrering.. 2 1.4 Norsk allment arkivskjema.. 2 1.5 Klausulert materiale

Detaljer

Interkommunalt Arkiv for Møre og Romsdal (IKA) er ei felles rådgjevings-og depotteneste for fylkeskommunen og alle kommunane i fylket

Interkommunalt Arkiv for Møre og Romsdal (IKA) er ei felles rådgjevings-og depotteneste for fylkeskommunen og alle kommunane i fylket Interkommunalt Arkiv for Møre og Romsdal (IKA) er ei felles rådgjevings-og depotteneste for fylkeskommunen og alle kommunane i fylket Fagansvarlege for avlevering Vibeke S. Lunheim Rådgjevar/Arkivar vibeke.lunheim@ikamr.no

Detaljer

SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING

SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING Norsk etnologisk gransking Emne nr. 38 Mai 1953 SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING Det har i eldre tid vore ymse seremoniar og festar i samband med husbygginga, og er slik ennå. Vi kjenner tolleg

Detaljer

Dagens tema: Nye avleveringsrutinar KVIFOR? KVA ER NYTT?

Dagens tema: Nye avleveringsrutinar KVIFOR? KVA ER NYTT? Dagens tema: Nye avleveringsrutinar KVIFOR? KVA ER NYTT? Litt om oss Vibeke Solbakken Lunheim, arkivar med hovudansvar for eldre arkiv Guro Flø, arkivar med hovudansvar for eldre arkiv Åsta Vadset, arkivar

Detaljer

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Kulturstatistikk 200 Statistiske analysar 27 0. Arkiv Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Auke i lesesalbesøka ved dei statlege arkiva 0.. Nokre resultat Arkivverket består av Riskarkivet,

Detaljer

IKAMR er ei felles rådgivings -og depotteneste for alle kommunane i Møre og Romsdal og for Fylkeskommunen

IKAMR er ei felles rådgivings -og depotteneste for alle kommunane i Møre og Romsdal og for Fylkeskommunen IKAMR er ei felles rådgivings -og depotteneste for alle kommunane i Møre og Romsdal og for Fylkeskommunen Vibeke Solbakken Lunheim, arkivar med hovudansvar for eldre arkiv Guro Flø, arkivar med hovudansvar

Detaljer

Arkivliste - Anna Knutsen (SFF-90165)

Arkivliste - Anna Knutsen (SFF-90165) Arkivliste - Anna Knutsen (SFF-90165) Nummer Innhald Periode Merknad Korrespondanse O1. L1 Brev frå tante og onkel Michelsen. 1900 Konfirmasjonshelsing O1. L2 Brev frå Tomas Nornes, Sogndal. Om 1919 O1.

Detaljer

LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1

LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1 LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1 -------------------------------------------------------------------------------- DATO: LOV-1950-12-08-3 OPPHEVET DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet)

Detaljer

ARKIVKATALOG FOR HOSANGER KOMMUNE

ARKIVKATALOG FOR HOSANGER KOMMUNE ARKIVKATALOG FOR HOSANGER KOMMUNE 1838 1963 ( 1828-1998 ) INTERKOMMUNALT ARKIV I HORDALAND 2007 INNHALD KAPITTEL 1: INTRODUKSJON TIL ARKIVKATALOGEN Side 1.1 Innleiing 1 1.2 Arkivfagleg rettleiing 1 1.2.1

Detaljer

Denne spørjelista har til føremål å greia ut om våre folkelege musikkinstrument. Den er skift i 4 bolkar:

Denne spørjelista har til føremål å greia ut om våre folkelege musikkinstrument. Den er skift i 4 bolkar: Norsk etnologisk gransking November 1947 Emne nr. 6 FOLKELIGE MUSIKKINSTRUMENT Denne spørjelista har til føremål å greia ut om våre folkelege musikkinstrument. Den er skift i 4 bolkar: A. Vanlege musikkinstrument,

Detaljer

10. Arkiv. Riksarkivet og statsarkiva. 17 000 lesesalbesøk ved dei statlege arkiva. Utlån til arkivinstitusjonar og andre institusjonar

10. Arkiv. Riksarkivet og statsarkiva. 17 000 lesesalbesøk ved dei statlege arkiva. Utlån til arkivinstitusjonar og andre institusjonar 0. Arkiv Riksarkivet og statsarkiva 0.. Nokre resultat Arkivverket består av Riskarkivet, åtte statsarkiv og Samisk arkiv. Nær 53 000 arkivstykke blei utleverte ved desse arkivinstitusjonane i 2009. Totalt

Detaljer

IKA Finnmark IKS IKA Finmarkun IKS IKA Finnmàrku IKS. Instruks for avlevering av eldre arkiv

IKA Finnmark IKS IKA Finmarkun IKS IKA Finnmàrku IKS. Instruks for avlevering av eldre arkiv IKA Finnmark IKS IKA Finmarkun IKS IKA Finnmàrku IKS Instruks for avlevering av eldre arkiv 2012 FORORD Retningslinjene for avlevering av arkiv til IKA Finnmark IKS er utarbeidet med hjemmel i Forskrift

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Adresseprosjektet Vaksdal kommune Skiltplan plassering / tilleggsdokument til kart ved adresseskilting

Adresseprosjektet Vaksdal kommune Skiltplan plassering / tilleggsdokument til kart ved adresseskilting Adresseprosjektet Vaksdal kommune Skiltplan plassering / tilleggsdokument til kart ved adresseskilting 1 Denne skiltplanen er ein oppsummering av behov for skilt ved nye adresseparseller i Vaksdal kommune.

Detaljer

Saksbehandling kva er no det?

Saksbehandling kva er no det? Saksbehandling kva er no det? Rådgjevar Ole Knut Løstegaard Eforvaltningskonferansen 2012, Oslo, 16/2-2012 Innleiing «Saksbehandling»: ubestemt omgrep Brukt ei rekkje stader i lov- og forskriftsverket

Detaljer

ARKIVRUTINE FOR SKULENE I ØYGARDEN KOMMUNE

ARKIVRUTINE FOR SKULENE I ØYGARDEN KOMMUNE ARKIVRUTINE FOR SKULENE I ØYGARDEN KOMMUNE Dok. ref. Dato: 12/1-13/K1-069//BYO 27.01.2014 Arkivrutine for elevarkiv i Øygarden kommune skal gjera det mogleg for skulane å ha eit riktig og likt arbeid med

Detaljer

Sverre Bjåstad. Utflyttarboka for HAREID OG ULSTEIN. med REGISTER. til BYGDEBØKENE. for. Ulstein og Hareid

Sverre Bjåstad. Utflyttarboka for HAREID OG ULSTEIN. med REGISTER. til BYGDEBØKENE. for. Ulstein og Hareid Sverre Bjåstad Utflyttarboka 2007 for HAREID OG ULSTEIN med REGISTER til BYGDEBØKENE for Ulstein og Hareid 1 Med Personboka 2000 utvikla vi eit nytt konsept for bygdebøker. Ein kan kalle ho ein kjapp-versjon.

Detaljer

AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET

AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET Retningslinjer for avlevering av offentlig arkiv Oppdatert november 2013 www.vestfoldarkivet.no FORORD Retningslinjene for avlevering av arkiv til Vestfoldarkivet

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007 Rapport om målbruk i offentleg teneste 27 Institusjon: Adresse: Postnummer og -stad: Kontaktperson: E-post: Tlf.: Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag 74 Trondheim Lisbeth Viken lisbeth.viken@hist.no 7355927

Detaljer

SAMNANGER KOMMUNE MÅLBRUKSPLAN

SAMNANGER KOMMUNE MÅLBRUKSPLAN SAMNANGER KOMMUNE MÅLBRUKSPLAN vedteke av kommunestyret 29.01.1998 1. HISTORISK BAKGRUNN Dei første skulekrinsane i Samnanger gjekk over til nynorsk («landsmål») i 1909. Sidan 1938 har nynorsk vore einerådande

Detaljer

ARKIVKATALOG FOR VOSSESTRAND KOMMUNE

ARKIVKATALOG FOR VOSSESTRAND KOMMUNE ARKIVKATALOG FOR VOSSESTRAND KOMMUNE 1868 1963 ( 1853-1974 ) INTERKOMMUNALT ARKIV I HORDALAND 2005 INNHALD KAPITTEL 1: INTRODUKSJON TIL ARKIVKATALOGEN 1.1 Innleiing 1 1.2 Arkivfagleg rettleiing 1 1.2.1

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Registrering och sökbarhet en förutsättning för användande av privatarkiv. Maria Press Nordiska arkivdagar i Tavastehus 2012

Registrering och sökbarhet en förutsättning för användande av privatarkiv. Maria Press Nordiska arkivdagar i Tavastehus 2012 Registrering och sökbarhet en förutsättning för användande av privatarkiv. Maria Press Nordiska arkivdagar i Tavastehus 2012 Registrering av privatarkiv hvorfor og hvordan? Arkivloven pålegger Riksarkivaren

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

NORMALINSTRUKS. for arkivdepot i kommunar og fylkeskommunar. Gitt med heimel i arkivforskrifta 5-12

NORMALINSTRUKS. for arkivdepot i kommunar og fylkeskommunar. Gitt med heimel i arkivforskrifta 5-12 NORMALINSTRUKS for arkivdepot i kommunar og fylkeskommunar Gitt med heimel i arkivforskrifta 5-12 Riksarkivaren 01.06.2002 Riksarkivaren Rapportar og retningsliner 15 Riksarkivaren, Oslo 2003 ISBN 82-548-0083-9

Detaljer

Fra dagligarkiv til arkivkatalog. Ordning og katalogisering av eldre kommunalt arkivmateriale.

Fra dagligarkiv til arkivkatalog. Ordning og katalogisering av eldre kommunalt arkivmateriale. Fra dagligarkiv til arkivkatalog. Ordning og katalogisering av eldre kommunalt arkivmateriale. Hovedpunkter Lovverket Ordnings- og katalogiseringsarbeid Råd 2 Lovverket Lov 25. september 1992 (nr. 107)

Detaljer

KAPITEL 2: ADMINISTRASJONSHISTORISK OVERSYN OG ARKIVOMTALE

KAPITEL 2: ADMINISTRASJONSHISTORISK OVERSYN OG ARKIVOMTALE 1 INNHALD KAPITEL 1: INTRODUKSJON TIL ARKIVKATALOGEN Side 1.1 Innleiing 1 1.2 Arkivfagleg rettleiing 1 1.2.1 Nokre arkivfaglege termar 1 1.2.2 Ordning og registrering av arkiva 2 1.2.3 Norsk ålment arkivskjema

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Altas bosetningshistorie

Altas bosetningshistorie Altas bosetningshistorie Den problematiske personhistoria Universitetet i Tromsø 19.06.2008 Arnfinn Kjelland Høgskulen i Volda Dagens samfunn er komplekst: Page 1 «Krav» til personinformasjon i ei moderne

Detaljer

DIGITALT OG LOKALT. Ein modell for digital tilgang og lokal forvaltning av lokalhistorisk materiale. Kommunane i Sunnhordland

DIGITALT OG LOKALT. Ein modell for digital tilgang og lokal forvaltning av lokalhistorisk materiale. Kommunane i Sunnhordland DIGITALT OG LOKALT Ein modell for digital tilgang og lokal forvaltning av lokalhistorisk materiale Kommunane i Sunnhordland Seminaribygningen paa Stordøen, 1864-1870 Bakgrunn Kvinnherad Fotoarkivet innheld

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Tevling i Bygdekjennskap. Heftet er revidert av Norges Bygdeungdomslag.

Tevling i Bygdekjennskap. Heftet er revidert av Norges Bygdeungdomslag. Tevling i Bygdekjennskap Heftet er revidert av Norges Bygdeungdomslag. NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 1992 Dette er ikkje nokon tevlingsregel, men heller ei rettesnor og eit hjelpemiddel for lokallag som ynskjer

Detaljer

Stadnamn for Luster bruk av stadnamnbasen på Internett

Stadnamn for Luster bruk av stadnamnbasen på Internett Stadnamn for Luster bruk av stadnamnbasen på Internett Føredrag på stadnamnmøte i Gaupne, 11.2.2015. Av Randi Melvær, Fylkesarkivet (1) Alle dei 26 kommunane i fylket får publisert nokre av namna sine

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

L0001 Forhandlings- og tilsynsprotokoll 1890-1970 ASTA/001/05/7 Skadet.

L0001 Forhandlings- og tilsynsprotokoll 1890-1970 ASTA/001/05/7 Skadet. Arkivliste for Nordvik skole (A-3788): A - Møtebøker 1890-1995 Aa - Tilsynsutvalget 1890-1970 L0001 Forhandlings- og tilsynsprotokoll 1890-1970 ASTA/001/05/7 Skadet. Ab - Møtereferater 1892-1995 Referater

Detaljer

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under :

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under : Excel som database av Kjell Skjeldestad Sidan ein database i realiteten berre er ei samling tabellar, kan me bruke eit rekneark til å framstille enkle databasar. I Excel er det lagt inn nokre funksjonar

Detaljer

ARKIVKATALOG FOR MANGER KOMMUNE

ARKIVKATALOG FOR MANGER KOMMUNE ARKIVKATALOG FOR MANGER KOMMUNE 1838 1963 ( 1823 1978 ) INTERKOMMUNALT ARKIV I HORDALAND 2002 INNHALD KAPITTEL 1: INTRODUKSJON TIL ARKIVKATALOGEN 1.1 Innleiing 1 1.2 Arkivfagleg rettleiing 1 1.2.1 Nokre

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

ARKIVKATALOG FOR ULVIK HERAD

ARKIVKATALOG FOR ULVIK HERAD ARKIVKATALOG FOR ULVIK HERAD 1838 1965 ( 1829 1987 ) INTERKOMMUNALT ARKIV I HORDALAND 2006 INNHALD KAPITTEL 1: INTRODUKSJON TIL ARKIVKATALOGEN Side 1.1 Innleiing 1 1.2 Arkivfagleg rettleiing 1 1.2.1 Nokre

Detaljer

ARKIVKATALOG FOR MODALEN KOMMUNE

ARKIVKATALOG FOR MODALEN KOMMUNE ARKIVKATALOG FOR MODALEN KOMMUNE 1910 1963 INTERKOMMUNALT ARKIV I HORDALAND 1999 INNHALD KAPITEL 1: INTRODUKSJON TIL ARKIVKATALOGEN Side 1.1 Innleiing 1 1.2 Arkivfagleg rettleiing 1 1.2.1 Nokre arkivfaglege

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

ARKIVKATALOG FOR EIDFJORD KOMMUNE 1891-1963

ARKIVKATALOG FOR EIDFJORD KOMMUNE 1891-1963 ARKIVKATALOG FOR EIDFJORD KOMMUNE 1891-1963 ( 1856-1981 ) INTERKOMMUNALT ARKIV I HORDALAND 2003 INNHALD KAPITTEL 1: INTRODUKSJON TIL ARKIVKATALOGEN 1.1 Innleiing 1 1.2 Arkivfagleg rettleiing 1 1.2.1 Nokre

Detaljer

FYLKESARKIVET I SOGN OG FJORDANE. Avleveringsinstruks. arkiv skapt etter 1964

FYLKESARKIVET I SOGN OG FJORDANE. Avleveringsinstruks. arkiv skapt etter 1964 FYLKESARKIVET I SOGN OG FJORDANE Avleveringsinstruks arkiv skapt etter 1964 Avleveringsinstruksen er laga av kommunearkivordninga for å rettleia kommunane og fylkeskommunen i å ordna arkiv skapt etter

Detaljer

BUDSJETT 2015 - OG SKULESTRUKTUR

BUDSJETT 2015 - OG SKULESTRUKTUR Meløy kommune ordførar rådmann 8150 Ørnes 03.12.2014 BUDSJETT 2015 - OG SKULESTRUKTUR Landslaget for nærmiljøskulen (LUFS) arbeider med denne saka på oppdrag frå Foreldrerådet (FAU) ved Neverdal skule

Detaljer

OVERFORMYNDERIET DEPONERING AV ARKIV

OVERFORMYNDERIET DEPONERING AV ARKIV OVERFORMYNDERIET DEPONERING AV ARKIV Dette er ein rettleiar utarbeida av IKAH i samband med deponeringar av arkiv etter overformynderiet i kommunane. Bergen 2016 1 Kort samandrag 1. Alle kommunar har hatt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 23/15 15/3253 Sak oversendt frå Fylkesrådet for eldre - Timebestilling for eldre hjå fastlege

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 23/15 15/3253 Sak oversendt frå Fylkesrådet for eldre - Timebestilling for eldre hjå fastlege MØTEPROTOKOLL Utval Eldrerådet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.11.2015 Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 14.25 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre): Johannes Lad, Kåre Høyheim,

Detaljer

TRESKING II. 3. Er det kjent at nokon har treskt beint frå åkeren? Var det i tilfelle serlege grunnar for dette?

TRESKING II. 3. Er det kjent at nokon har treskt beint frå åkeren? Var det i tilfelle serlege grunnar for dette? Norsk etnologisk gransking Desember 1955 Emne nr. 53 TRESKING II I 1. Kva tid på året var det dei til vanleg tok til å treskja? Var det visse ting dei i så måte tok omsyn til, t. d. om kjølden var komen?

Detaljer

Arkivnavn: A-3384 Bergen Lokaltrafikkforbund Arkivsignatur: A-3384 Depotinstitusjon: BBA Tidsrom: 1972-1981. Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol.

Arkivnavn: A-3384 Bergen Lokaltrafikkforbund Arkivsignatur: A-3384 Depotinstitusjon: BBA Tidsrom: 1972-1981. Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol. Arkivskaper: A-3384 Bergen Lokaltrafikkforbund Arkivskapernummer: A-3384 Samfunnssektor: Privat Arkivskapertype: Organisasjon Forvaltningsnivå: Regional Land: NORGE Kommune(r): BERGEN, OS (HORDALAND) Historikk:

Detaljer

ARKIVKATALOG FOR ØLEN KOMMUNE 1916-1963

ARKIVKATALOG FOR ØLEN KOMMUNE 1916-1963 ARKIVKATALOG FOR ØLEN KOMMUNE 1916-1963 ( 1846-1984 ) INTERKOMMUNALT ARKIV I HORDALAND 2002 INNHALD KAPITTEL 1: INTRODUKSJON TIL ARKIVKATALOGEN 1.1 Innleiing 1 1.2 Arkivfagleg rettleiing 1 1.2.1 Nokre

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

BYARKIVET en kilde til kunnskap

BYARKIVET en kilde til kunnskap BYARKIVET en kilde til kunnskap 1 Byarkivets åpningstider Vi har åpen lesesal hver tirsdag 09.00 15.00 og er tilgjengelig for veiledning pr. telefon, e-post og brev. Alltid på nett Byarkivet har egne internettsider

Detaljer

ARKIVKATALOG FOR ULLENSVANG HERAD 1837-1963

ARKIVKATALOG FOR ULLENSVANG HERAD 1837-1963 ARKIVKATALOG FOR ULLENSVANG HERAD 1837-1963 ( 1739-1985 ) INTERKOMMUNALT ARKIV I HORDALAND 2001 INNHALD KAPITTEL 1: INTRODUKSJON TIL ARKIVKATALOGEN 1.1 Innleiing 1 1.2 Arkivfagleg rettleiing 1 1.2.1 Nokre

Detaljer

TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN?

TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN? TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN? Du kan no få oversyn over kva for ressursar og verdiar du har i skogen din. Okt-13 Kva er ein skogbruksplan? Ein skogbruksplan inneheld areal-, miljø- og ressursoversikt

Detaljer

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Sogndal Studentbarnehage er ein privat barnehage, som vert driven av Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF), velferdsorganisasjonen

Detaljer

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Kjære alle! Gratulerer alle med dagen. Dette er ein merkedag for bevaringstenestene både her i fylket og nasjonalt! Hordaland

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Desember 1953 R E I P O G T A U. R e i p

Norsk etnologisk gransking Desember 1953 R E I P O G T A U. R e i p Norsk etnologisk gransking Desember 1953 Emne nr. 41. R E I P O G T A U R e i p Med spørjelistene nr 41 og 42 vil vi freista få eit oversyn over dei ymse slag tau og reip som har vore nytta på bygdene

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD 2014 Årsmelding for Vangsnes Sokneråd 2014. Medlemar: Oddveig Kristine Fimreite ( leiar) Gro Heimdal ( nestleiar og trusopplæring) Leif Audun Sætre ( medlem i fellesrådet)

Detaljer

ARKIV OG SAKSHANDSAMINGSRUTINAR FOR FAMILIESENTER

ARKIV OG SAKSHANDSAMINGSRUTINAR FOR FAMILIESENTER ARKIV OG SAKSHANDSAMINGSRUTINAR FOR FAMILIESENTER Familiesenteret er eit førebyggjande tilbod til barn, unge, deira foreldre og nettverk. På familiesenteret i Øygarden jobbar familieterapeutar og kommunepsykolog.

Detaljer

Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole

Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole ble opprettet i 1853. Skipperskolen var trolig også en del av sjømannsskolen. Fra og med

Detaljer

ARKIVKATALOG FOR ODDA KOMMUNE

ARKIVKATALOG FOR ODDA KOMMUNE ARKIVKATALOG FOR ODDA KOMMUNE 1913 1963 INTERKOMMUNALT ARKIV I HORDALAND 2013 1 INNHALD KAPITTEL 1: INTRODUKSJON TIL ARKIVKATALOGEN Side 1.2 Arkivfagleg rettleiing 1 1.2.1 Nokre arkivfaglege termar 1 1.2.2

Detaljer

ARKIVKATALOG FOR KVAM HERAD 1837-1965

ARKIVKATALOG FOR KVAM HERAD 1837-1965 ARKIVKATALOG FOR KVAM HERAD 1837-1965 ( 1756-1988 ) INTERKOMMUNALT ARKIV I HORDALAND 2000 INNHALD KAPITEL 1: INTRODUKSJON TIL ARKIVKATALOGEN 1.1 Innleiing 1 1.2 Arkivfagleg rettleiing 1 1.2.1 Nokre arkivfaglege

Detaljer

GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE

GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Balestrand kommune GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Reglement for godtgjersle til folkevalde i Balestrand kommune Revidert og godkjent i Balestrand kommunestyre xxxxxx (sak xx/xxx) Gjeld frå kommunestyerperioden

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

ARKIVKATALOG FOR OS KOMMUNE

ARKIVKATALOG FOR OS KOMMUNE ARKIVKATALOG FOR OS KOMMUNE 1837 1964 ( 1829-1977 ) INTERKOMMUNALT ARKIV I HORDALAND 2011 INNHALD KAPITTEL 1: INTRODUKSJON TIL ARKIVKATALOGEN Side 1.1 Innleiing 1 1.2 Arkivfagleg rettleiing 1 1.2.1 Nokre

Detaljer

Avlevering av papirarkiv til IKA IKAs kontaktkonferanse på Bryne 18. november Tor Ingve Johannessen Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS

Avlevering av papirarkiv til IKA IKAs kontaktkonferanse på Bryne 18. november Tor Ingve Johannessen Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Avlevering av papirarkiv til IKA IKAs kontaktkonferanse på Bryne 18. november 2010 Tor Ingve Johannessen Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Hjelpemidler Arkivhåndboken for offentlig forvaltning (Kap.

Detaljer

TURKESTOVA. 5. Dersom fleire hadde turkestove saman, var det då faste reglar for bruken, eller retta dei seg etter kvarandre som best dei kunne?

TURKESTOVA. 5. Dersom fleire hadde turkestove saman, var det då faste reglar for bruken, eller retta dei seg etter kvarandre som best dei kunne? Norsk etnologisk gransking Desember 1956 Emne 61 TURKESTOVA 1. Var det vanleg i Dykkar bygd å ha eit hus som dei kalla turkestova, tørrstugu, tørrstua, tørrstoga, trøstogo, tørrstugu, trystugu, trysty,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

ARKIVKATALOG FOR STRANDVIK KOMMUNE

ARKIVKATALOG FOR STRANDVIK KOMMUNE ARKIVKATALOG FOR STRANDVIK KOMMUNE 1903 1964 INTERKOMMUNALT ARKIV I HORDALAND 2006 INNHALD KAPITTEL 1: INTRODUKSJON TIL ARKIVKATALOGEN 1.1 Innleiing 1 1.2 Arkivfagleg rettleiing 1 1.2.1 Nokre arkivfaglege

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

ARKIVKATALOG FOR HÅLANDSDALEN KOMMUNE

ARKIVKATALOG FOR HÅLANDSDALEN KOMMUNE ARKIVKATALOG FOR HÅLANDSDALEN KOMMUNE 1903 1964 INTERKOMMUNALT ARKIV I HORDALAND 2006 INNHALD KAPITTEL 1: INTRODUKSJON TIL ARKIVKATALOGEN 1.1 Innleiing 1 1.2 Arkivfagleg rettleiing 1 1.2.1 Nokre arkivfaglege

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

TEVLINGSREGEL FOR NORGESKUNNSKAP

TEVLINGSREGEL FOR NORGESKUNNSKAP TEVLINGSREGEL FOR NORGESKUNNSKAP Revidert 2009 NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 1 MÅLET MED TEVLINGA Denne tevlinga er ny av 2009, og fremstår som en hybrid mellom Dialekttevling, NBU-quiz og Musikktevling altså

Detaljer

Avleveringsinstruks. arkiv skapt etter Gjeldande frå dato:

Avleveringsinstruks. arkiv skapt etter Gjeldande frå dato: Avleveringsinstruks arkiv skapt etter 1964 Gjeldande frå dato: 01.04.2017 Vert rullert dato: 01.04.2019 Denne instruksen skal vere ein rettleiar for å ordne og avlevere kommunale og fylkeskommunale arkiv

Detaljer

Presentasjonsmalar - Powerpoint. Kort rettleiing i bruk av malane

Presentasjonsmalar - Powerpoint. Kort rettleiing i bruk av malane Presentasjonsmalar - Powerpoint Kort rettleiing i bruk av malane Presentasjonsmalar - Powerpoint Kort rettleiing i bruk av malane Det er utarbeidd to malar til bruk ved presentasjonar: Hfk-ppmal-1.pot

Detaljer

ARKIVKATALOG FOR VOSS KOMMUNE

ARKIVKATALOG FOR VOSS KOMMUNE ARKIVKATALOG FOR VOSS KOMMUNE 1837 1963 ( 1837-1984 ) INTERKOMMUNALT ARKIV I HORDALAND 2005 KAPITTEL 1: INNHALD INTRODUKSJON TIL ARKIVKATALOGEN Side 1.1 Innleiing 1 1.2 Arkivfagleg rettleiing 1 1.2.1

Detaljer

LOV 1992-12-04 nr 126: Lov om arkiv.

LOV 1992-12-04 nr 126: Lov om arkiv. Side 1 av 5 LOV 1992-12-04 nr 126: Lov om arkiv. Bruk av basen forutsetter at du samtykker i betingelsene i brukeravtalen. DATO: LOV-1992-12-04-126 DEPARTEMENT: KKD (Kultur- og kirkedepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

ARKIVKATALOG FOR SVEIO KOMMUNE 1851-1963

ARKIVKATALOG FOR SVEIO KOMMUNE 1851-1963 ARKIVKATALOG FOR SVEIO KOMMUNE 1851-1963 ( 1851-1981 ) INTERKOMMUNALT ARKIV I HORDALAND 2000 INNHALD KAPITEL 1: INTRODUKSJON TIL ARKIVKATALOGEN 1.1 Innleiing 1 1.2 Arkivfagleg rettleiing 1 1.2.1 Nokre

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

ARKIVKATALOG FOR FJELL KOMMUNE

ARKIVKATALOG FOR FJELL KOMMUNE ARKIVKATALOG FOR FJELL KOMMUNE 1838 1964 ( 1836-1987 ) INTERKOMMUNALT ARKIV I HORDALAND 2012 INNHALD KAPITTEL 1: INTRODUKSJON TIL ARKIVKATALOGEN Side 1.1 Innleiing 1 1.2 Arkivfagleg rettleiing 1 1.2.1

Detaljer

ARKIVKATALOG FOR SKÅNEVIK KOMMUNE 1838-1964

ARKIVKATALOG FOR SKÅNEVIK KOMMUNE 1838-1964 ARKIVKATALOG FOR SKÅNEVIK KOMMUNE 1838-1964 INTERKOMMUNALT ARKIV I HORDALAND 2003 INNHALD KAPITTEL 1: KAPITTEL 2: INNLEIING Side Innleiing 1 SKÅNEVIK KOMMUNE Skånevik kommune 2 Ordførarar i Skånevik kommune

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Problemet «den nyaste tids busetnadshistorie»

Problemet «den nyaste tids busetnadshistorie» Problemet «den nyaste tids busetnadshistorie» Av Arnfinn Kjelland Innleiing Først ei presisering: med «busetnadssoge» meiner eg den tradisjonsrike lokalhistorie- /bygdeboksjangeren «gards- og ættesoge».

Detaljer

Nye avleveringsrutinar for IKA Kontaktkonferanse 2017

Nye avleveringsrutinar for IKA Kontaktkonferanse 2017 Planer om å avlevere? Nye avleveringsrutinar for IKA Kontaktkonferanse 2017 Ta tidleg kontakt med IKA Me kan ta i mot arkiv frå september 2017 Kva slags format? protokollar og/eller arkivboksar? Har arkivsakene

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

ARKIVKATALOG FOR SUND KOMMUNE 1838-1964

ARKIVKATALOG FOR SUND KOMMUNE 1838-1964 ARKIVKATALOG FOR SUND KOMMUNE 1838-1964 ( 1838-1981 ) INTERKOMMUNALT ARKIV I HORDALAND 2003 INNHALD KAPITTEL 1: INTRODUKSJON TIL ARKIVKATALOGEN 1.1 Innleiing 1 1.2 Arkivfagleg rettleiing 1 1.2.1 Nokre

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

MØTEINNKALLING Tysnes kommune

MØTEINNKALLING Tysnes kommune 204 Utval : FORMANNSKAPET Møtestad : Rådhuset Møtedato : 24.08.10 Tid : 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utvalsaknr. Arkivsaknr. Tittel PS 75/10 10/685 TOMTANE 3 OG 4 I ONARHEIM I PS 76/10 10/406 U Ofl 23

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 2. TRINN 2015 2016. Tid Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering

ÅRSPLAN I NORSK 2. TRINN 2015 2016. Tid Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering ÅRSPLAN I NORSK 2. TRINN 2015 2016 Hovudområda i norsk er munnleg kommunikasjon, skriftleg kommunikasjon og språk, litteratur og kultur. Kvart av kompetansemåla er brotne ned i mindre einingar. Vi sett

Detaljer

Vedlegg 1: Heimelsoverføring og krav om deling Side 1 av 19

Vedlegg 1: Heimelsoverføring og krav om deling Side 1 av 19 Vedlegg: 1. Brev frå advokat Louis Anda av 12.9.2008 2. Brev frå advokat Louis Anda av 21.11.2008 3. Brev til advokat Louis Anda av 19.11.2008 4. Brev til advokat Louis Anda av 5.12.2008 5. Brev frå advokat

Detaljer