Avvikssystemet Risk Manager. Erfaringer fra Kristiansund videregående skole og Fagskolen i Kristiansund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avvikssystemet Risk Manager. Erfaringer fra Kristiansund videregående skole og Fagskolen i Kristiansund"

Transkript

1 Avvikssystemet Risk Manager Erfaringer fra Kristiansund videregående skole og Fagskolen i Kristiansund

2 Vårt skoletilbud Kristiansund videregående skole: Videregående skole med et bredt utdanningstilbud innenfor mange fagområder som bygg- og anleggsteknikk, design og håndverk, elektrofag, helse og oppvekstfag, medier og kommunikasjon, restaurant og matfag, service og samferdsel, teknikk og industriell produksjon, tekniske og allmenne fag, påbygging, yrkessjåfør

3 Vårt skoletilbud Kristiansund videregående skole: Maritim utdanning krever sertifisering fra Sjøfartsdirektoratet og DNV GL. Restaurant og matfag som har kvalitetssikringssystemet IK mat. Kantine er under tilsyn av Mattilsynet Vg2 transport og logistikk som er under tilsyn av Norsk Akkreditering v/norsk sertifisering

4 Vårt skoletilbud Fagskolen i Kristiansund: Utdanning innen for kjemi/prosess, petroleumsteknologi, maskinoffiser, dekksoffiser, helsefag. Maritim utdanning som krever sertifisering fra Sjøfartsdirektoratet og DNV GL.

5 Vårt skoletilbud Fagskolen i Kristiansund: Radiokommunikasjon GMDSS er sertifisert av Telenor maritim radio Fagskolen ligger under tilsyn av NOKUT

6 Vårt skoletilbud RiK: Tilbyr sertifisert opplæring til voksne og næringsliv. Har ansvar for videregående opplæring for voksne i regi av Kompetansereformen Maritim utdanning krever sertifisering fra Sjøfartsdirektoratet og DNV GL.

7 Vårt skoletilbud RiK: Radiokommunikasjon GMDSS krever sertifisering av Telenor maritim radio Dokumentert og sertifisert sikkerhetsopplæring krever sertifisering av Norsk Akkreditering v/norsk sertifisering

8 Vårt skoletilbud Yrkessjåfør: Skolen har landslinje for yrkessjåførutdanning. Dokumentert og sertifisert sikkerhetsopplæring krever sertifisering av Norsk Akkreditering v/norsk sertifisering ADR er under tilsyn fra dsb.

9 Skolen er Miljøfyrtårn og godkjent av kommunelege for miljørettet helsevern.

10 Tilsynsmyndigheter Sjøfartsdirektoratet NOKUT Telenor maritim radio DNV GL Norsk sertifisering- på oppdrag fra NA Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB

11 Tilsynsmyndigheter Fylkesmannen i Møre og Romsdal Arbeidstilsynet Branntilsyn Det lokale eltilsyn ( DLE) Kommunelege- Miljørettet helsevern Miljøfyrtårn Mattilsynet

12 Vi har mange krav fra tilsynsmyndigheter som skal dekkes slik at våre sertifiseringer kan opprettholdes

13 Kvalitetssikringssystem Skolen har hatt et elektronisk kvalitetssikringssystem i om lag år. ( dokumentstyringssystem) Kvalitetssikringssystem bygd opp etter ISO 9001: 2008 og Maritim training providers No DNV GL-ST-0029 I tillegg er det en rekke lover og forskrifter som skolen må være dekket.

14 Manuelt avvikssystem Skolen har hatt et manuelt avvikssystem der avviksskjema har vært sendt via skolens postmottak. KS-leder har måtte dokumentere saksgang i det enkelte avvik selv. Brukt mye tid på purring. Tungvint system.

15 Skolen tar i bruk Risk Manger Skolen tok i bruk Risk Manager i oktober Avdelingsledere er saksbehandlere. Risk Manger sørger for purringer for avvik, og dette medførte langt mindre arbeid i forhold til oppfølging av det enkelte avvik.

16 Intern opplæring KS-leder har intern opplæring med de ansatte på skolen. Ulike typer kurs etter oppgavefordeling. Tema: melde avvik- faglærere og andre ansatte Tema: melde og behandle avvik, hente rapporterledelse Tema: melde avvik og hente rapporter- verneombud Tema: melde avvik og hente oversiktsrapporter- AMU

17 Tilbakemelding fra brukere/meldere Risk Manger gir mye bedre innsikt og tilbakemelding for de avvikene man melder. Man ser hele tiden hva som skjer med avviket, og oppbygningen gir god oversikt over avvik meldt av den enkelte.

18 Tilbakemelding fra brukere/meldere Risk Manger gir tilbakemelding til melder pr mail når tiltak er gjennomført og når avvik er lukket.

19 Detaljert avviksrapport Muligheten til å skrive ut og lagre detaljert avviksrapport har gjort hverdagen langt enklere. Det er muligheter å ta med rapport om det enkelte avvik i møter der disse er tema, eks AMU møter.

20 Detaljert avviksrapport Systemets muligheter til å lagre detaljert avviksrapport til eksempelvis en pdf fil gir gode muligheter for å legge rapportene som vedlegg til en mail eller vedlegg til et møte.

21 Hvorfor er skolen så sen å ta i bruk avvikssystemet Risk Manger? Når systemet er tilgjengelig for skolene er følgende avvikskategorier på plass:

22 Utfordring Ikke mulighet for å rapportere avvik for det skolen er sertifisert for- utdanning Skolen ønsker ikke å ha flere avvikssystem, og presser på for å få mulighet for å skrive avvik for «produktetutdanning»

23 Krav fra Sdir- alle utdannings- og opplæringsinstitusjoner må søke ny godkjenning Fra 1.juli 2013 ble det krav at alle utdannings- og opplæringsinstitusjoner fikk ny godkjenning iht revidert STCW konvensjon og Forskrift av 22. desember 2011 nr Utdanningsinstitusjoner og opplæringsinstitusjoner (1) Utdanningsinstitusjoner og opplæringsinstitusjoner skal ha et kvalitetssystem godkjent av Sjøfartsdirektoratet og sertifisert etter anerkjent standard.

24 Krav fra Sdir- alle utdannings- og opplæringsinstitusjoner må søke ny godkjenning Kravet gjaldt: Maritime høyskoler Maritime fagskoler Videregående skoler med tilbud på Vg2 Matros eller Motormann Sikkerhetssenter og opplæringsinstitusjoner

25

26 Hva sier Sdir er «anerkjent standard» Hva er "anerkjent standard"? Med anerkjent standard menes standard for kvalitetsstyring for utdannings- og opplæringsinstitusjoner etablert av et klasseselskap som er anerkjent av Sjøfartsdirektoratet. Oversikt over de klasseselskap Sjøfartsdirektoratet anerkjenner finner du på: Ut fra det Sjøfartsdirektoratet kjenner til er det, pr. dags dato, bare Det Norske Veritas (DNV) og Bureau Veritas (BV) som har utarbeidet slike standard for utdanning

27 Maritim training providers krever at avvik fra undervisning skal registreres

28 Maritim training providers krever at all utdanning skal planlegges Det må derfor være en mulighet for skolen å rapportere inn avvik for manglende planlegging av utdanning

29 Iso sertifisering Skolen er en ISO sertifisert skole. Skolens «produkt» er «utdanning av maritimt personell»

30 ISO standarden Iso standarden krever at vi skal ha kontroll med produkter med avvik jmf pkt 8.3. Denne avvikskategorien er avgjørende for å opprettholde sertifiseringene.

31 Avvikskategori «Tjenestekvalitet utdanning «kommer på plass

32 Møre og Romsdal fylkeskommune legger til rette for at kategoriene under «Tjenestekvalitet utdanning» kommer på plass

33 Skolen tar i bruk systemet Når avvikskategori «Tjenestekvalitet utdanning» er på plass går skolen over fra manuelt system til Risk Manager. Avdelingsledere er saksbehandlere. Innsyn i HMS avvik for verneombud og AMU Innsyn i Tjenestekvalitet utdanning for faglig ledere og hovedverneombud

34 Ubehandlet avvik fra gammelt avvikssystem føres over til Risk Manager av KS-leder. Antall innmeldte avvik er derfor ikke etter «normal standard»

35 Hva får vi inn av avvik? For 2014 har vi fått inn avvik innenfor følgende kategorier: HMS Tjenestekvalitet utdanning Skolen har lang tradisjon for å melde avvik, og de ansatte er aktive til å bruke systemet.

36 Hva får vi inn av avvik? For videregående utdanning som ikke er sertifisert får vi i hovedsak inn HMS avvik.

37 Hva får vi inn av avvik? Sertifisert utdanning melder inn avvik i forhold til undervisning. Dette er i hovedsak avvik som: manglende planlegging ting som gjør at undervisningen ikke kan gjennomføres etter oppsatt plan at vi mangler utstyr for gjennomføring eller det er avvik i forhold til det som lover og standarder setter.

38 HMS avvik HMS avvik-lukket HMS avvik-lukket 2 0

39 HMS avvik 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 KVS felles KVS felles

40 Avvik varierer etter avdeling 3,5 TP1/BA 3 2,5 2 1,5 TP1/BA 1 0,5 0 Tekniske risikofaktorer Maskiner Ikke valgt

41 Avvik fra tilsynsmyndigheter Avvik fra tilsynsmyndigheter skrives inn i Risk Manager. Avvik fra tilsynsmyndighet har derfor blitt en underkategori for både HMS og Tjenestekvalitet utdanning

42 Avvik fra tilsynsmyndigheter HMS Tjenestekvalitet utdanning

43 Avvik fra tilsynsmyndigheter Avviket ( dokumentasjonen) fra tilsynsmyndighet legges med som vedlegg til avviket.

44 Avvik fra tilsynsmyndigheter Årsak fastsettes, tiltak, frister m.m. følges opp.

45 Avvik fra tilsynsmyndigheter Detaljert avviksrapport sendes tilsynsmyndighet når alle tiltak er gjennomført.

46 Avvik fra tilsynsmyndigheter Kun tilsynsmyndighet kan bekrefte at avviket er akseptabelt behandlet. Denne tilbakemelding beskrives under «endelig behandling»

47 Avvik fra tilsynsmyndigheter Dokumentasjon fra tilsynsmyndighet om at avviket er bekreftet lukket legges som vedlegg under «endelig behandling»

48 Mål oppbygd etter SMART prinsippet S Specific Målene skal være spesifikke M Measurable Målene skal være målbar/etterprøvbar. Indikator for fremgang skal fastsettes A Attainable Målene skal være oppnåelige R Realistic Målene skal være realistiske T Timely Målene skal være tidsavgrenset

49 Mål etter SMART prinsippet Eks: Innkjøp: Mål: Øke forbruket av økologiske matvarer til eget bruk Kvantitativ indikator :Antall økologiske matvarer til eget bruk skal øke fra 3 stk i 2013 til 5 stk i Ansvar: RG Frist : Status/ resultat : Resultat: 5 Mål oppnådd

50 Mål etter SMART prinsippet Eks: Avfall/forurensning Mål: Redusere mengden med restavfall Kvantitativ indikator :Antall kg restavfall skal reduseres fra kg i 2013 til kg i Ansvar: Frist : Status/ resultat : Resultat: kg Mål ikke oppnådd

51 Kategori «manglende måloppnåelse» Tilsynsmyndighet krever at vi skal registrere alle mål som vi ikke klarer å nå som avvik. Når et mål ikke blir nådd, må dette begrunnes. Vi må finne rotårsaken til at vi ikke når målene. Vi kan ikke sette stadig nye mål som ikke nås uten at vi vet hvorfor vi ikke klarer å nå dem.

52 Kategori «manglende måloppnåelse» Underkategoriene: Manglende måloppnåelse kommer på plass for både «HMS» og «Tjenestekvalitet utdanning»

53 Avvik «tjenestekvalitet utdanning» Sertifisert opplæring har mest erfaring og er mest aktive til å melde inn avvik under kategori: «tjenestekvalitet utdanning»

54 Avvik «tjenestekvalitet utdanning» 16 Utdanning behandlet Utdanning behandlet 4 2 0

55 Rapportmulighetene Rapport-type «Oversikt avvik med kategorier» gir gode muligheter for å få oversikt over avvik for den enkelte avdeling/enhet, og er til hjelp når vi har avdelingsmøter/møter.

56 Inndeling i enheter gir enklere oversikter som kan sendes tilsynsmyndighet

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Hvilke funn gjør vi ved tilsyn på maritime skoler. Jack-Arild Andersen, sjefingeniør - Utdanning, Sertifisering og Bemanning

Hvilke funn gjør vi ved tilsyn på maritime skoler. Jack-Arild Andersen, sjefingeniør - Utdanning, Sertifisering og Bemanning Hvilke funn gjør vi ved tilsyn på maritime skoler Jack-Arild Andersen, sjefingeniør - Utdanning, Sertifisering og Bemanning Tilsyn med maritim utdanning Sjøfartsdirektoratets rolle Sjøfartsdirektoratet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET OG ETTERLEVELSE AV LOVPÅLAGTE KRAV INNENFOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE, HERUNDER RESSURSKREVENDE ELEVER/ SPESIALUNDERVISNING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

2Kvalitetsstyring. forstå hvorfor kvalitetsarbeid er viktig i en organisasjon

2Kvalitetsstyring. forstå hvorfor kvalitetsarbeid er viktig i en organisasjon 2Kvalitetsstyring MÅL FOR KAPITLET >>> MÅL FOR KAPITLET Når du har lest dette kapitlet, skal du forstå hvorfor kvalitetsarbeid er viktig i en organisasjon kjenne til kvalitetsstyring og de vanligste begrepene

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

En utdanning du kommer langt med maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler

En utdanning du kommer langt med maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler RAPPORT 18/2008 En utdanning du kommer langt med maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler Ellen Brandt NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Prosjekt til fordyping

Prosjekt til fordyping Virksomhet: Østfold fylkeskommune Omfatter: Prosjekt til fordyping Hjemmel: Opplæringsloven 13-10 Ansvarsomfang 2. ledd Godkjent av: Direktør for Opplæringsavdelingen Dokumentutgave: Dokumentdato: Versjon

Detaljer

Gjennomføring av revisjonen skal avpasses etter virksomhetens størrelse.

Gjennomføring av revisjonen skal avpasses etter virksomhetens størrelse. Spesifikasjon 3-02-04 REVISJON VIRKSOMHETER Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2014-02-24 Distribusjon: Åpen Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKT OG OMFANG...

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, HMS Av: Evy Johannessen Kand.nr. 22 Astrid Låte Kand.nr. 43 Haugesund Våren

Detaljer

Det er en fordel at du har lest websiden om systemsertifisering under navigasjonslinken tema: systemsertifisering, før du går videre.

Det er en fordel at du har lest websiden om systemsertifisering under navigasjonslinken tema: systemsertifisering, før du går videre. Veiledning : Sertifisering av kvalitetssystemer Innledning Valg av sertifiseringsorgan Forberedelse til sertifisering Sertifiseringsprosessen Fornyelse av sertifikatet Sertifikateier NS-EN ISO 9001 - Elrom

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger. En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen

Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger. En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen Håkon Høst Asgeir Skålholt Torgeir Nyen Arbeidsnotat 10/2012 Om potensialet

Detaljer

Rapport. fra tilsyn med. Vestfold fylkeskommune. Voksnes rett til videregående opplæring

Rapport. fra tilsyn med. Vestfold fylkeskommune. Voksnes rett til videregående opplæring Avdeling for oppvekst og opplæring Rapport fra tilsyn med Vestfold fylkeskommune Voksnes rett til videregående opplæring Opplæringsloven kapittel 4A Tilsyn gjennomført april 2011 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole Februar 2014 Institusjon: Forsvarets ingeniørhøgskole Dato for vedtak: 13.02.2014 Sakkyndige: Gunn Haraldseid, Sven-Erik

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre

PPT for Ytre Nordmøre Rett diagnose, men feil «medisin»? Endringsarbeid rettet mot økningen av spesialundervisning 2011-2013 Margreth Karlsvik PPT for Ytre Nordmøre 14 12 10 8 6 4 2 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2013 Farsundskolen Mandag 28. oktober, 2013 Tilstandsrapport for Farsundskolen 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon Utviklingsredegjørelse 2013 Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Datagrunnlag... 3 3. Generelle problemstillinger... 5 3.1 Yrkesretting... 5 3.2 Nasjonal styring

Detaljer

Gjennomgående dokumentasjon av læringsarbeidet i fag og yrkesutdanninga

Gjennomgående dokumentasjon av læringsarbeidet i fag og yrkesutdanninga Gjennomgående dokumentasjon av læringsarbeidet i fag og yrkesutdanninga Læringsarena på byggeplass 900 meter over havet i Nord-Østerdal. Faglig leder, instruktør og lærlinger løser utfordringene i fellesskap.

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer