Medsem/Odsem/Ernsem1 Kontinuasjonseksamen, 1. semester Kull H-05 Onsdag 15. februar 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medsem/Odsem/Ernsem1 Kontinuasjonseksamen, 1. semester Kull H-05 Onsdag 15. februar 2006"

Transkript

1 Medsem/Odsem/Ernsem Kontinuasjonseksamen,. semester Kull H-05 Onsdag 5. februar 006 Oppgavesettet er på 4 sider. Ingrid Jensen er 49 år og arbeider som ekspeditør i skoforretning i en småby på Sørlandet. Du har vært fastlege for henne det siste året, og hun kom til deg første gang for et par måneder siden. Hun fortalte da at hun var kommet i menopausen med hetetokter, uregelmessig menstruasjon og vektøkning som absolutt plaget henne, og at hun først og fremst kom for å få hjelp med dette. Ingrid har hittil vært frisk, opptatt av å beholde en god helse og har sammen med ektefellen vært et ivrig friluftsmenneske. De to døtrene på og 4 år flyttet hjemmefra for et par år siden for å studere i Oslo. Hennes mor døde av brystkreft 69 år gammel for ett år siden. Ingrid er relativt kortvokst (6 cm) og vekten, som tidligere har ligget rundt 64 kg, er kommet opp i 8 kg (BMI- 3) i løpet av det siste året. Mannen ble ukependler etter at firmaet han var ansatt i som lagerformann gikk konkurs for vel et år siden, etter en stund fikk han jobb i en annen by. Når han kommer hjem fredag kveld er han sliten og trenger å hvile ut i helgen. Hun har derfor sittet mye alene om kveldene, sett på TV, spist potetgull og har hatt lett for å ta et glass rødvin eller to for å kose meg. I denne perioden har hun kjent en økende tiltaksløshet, har ikke lyst til å komme seg ut på tur alene. Før dro hun sammen med mannen. For å motvirke vektøkningen har hun begynt å røyke igjen etter å ha holdt opp i 0 år, og hun er nå oppe i 5-0 sigaretter per dag. På grunn av osteoporose (beinskjørhet) i familien er Ingrid redd for å utvikle det samme og har allerede vært til beinmassemåling som viste litt lave verdier. Hun kjenner til at det finnes flere medikamenter som kan være aktuelle for å bedre menopauseplagene og forebygge osteoporose. I neste konsultasjon et par uker senere kom det fram at Ingrids største bekymring handler om frykten for brystkreft. Hun oppdaget selv en klump i brystet for nesten ett år siden, men utsatte å gå til lege fordi hun hadde så dårlig tid. Hun hadde skjøvet de vonde tankene fra seg og trøstet seg med at hun jo ikke var femti år engang. Kulen var kanskje bare en del av de hormonelle forandringene i forbindelse med overgangsalderen? Du ordnet med en biopsi (vevsprøve) av kulen i brystet og skrev dessuten ut resept på et hormonelt preparat som vanligvis hjelper for menopauseplager. Blodtrykket hennes var 60/00, og du bemerket at dette var i høyeste laget. Resultatene fra prøven viste at kulen var godartet. Da Ingrid kom tilbake for å få resultatet av biopsien og til kontroll i forbindelse med sin medikasjon for et par uker siden, fortalte hun at hun nok hadde slurvet med medisinene, at hetetoktene var noe redusert, og at hodepinen som hun hadde vært mye plaget av det siste året nå nesten var borte. Hun følte seg beroliget av at biopsien viste seg ikke å være ondartet. Angående bedringen av hodepinen tenkte du selv at det kunne være en placebo-effekt siden hun nok hadde merket seg ditt utsagn om at disse hormonpreparatene kunne virke mot en rekke forskjellige plager. I samtalen i dag virker Ingrid fremdeles bekymret og plaget, og hun kommer igjen tilbake til problemene med overgangsalderen. Når du går mer inn på temaet, får du etter hvert vite at det ikke så mye dreier seg om fysiske plager lenger, men at hun er redd for å bli mindre kvinne og bli seksuelt lite attraktiv for sin mann. Hun ser for seg at hun som snart 50 år, virkelig blir gammel og at det gode liv omtrent er slutt. Hun synes hun allerede har merket at mannen er mindre interessert i henne enn før, og at han ser langt etter yngre kvinner når de av og til er ute på byen. Før hun kom til deg første gang, hadde hun fantasert mye om hvorledes det skulle bli dersom hun måtte fjerne et bryst - hun blir helt nummen innvendig bare ved tanken og strever med å få sagt dette i samtalen med deg i dag.

2 Alle oppgaver skal besvares. Hver av de fire delene (I-IV) må bestås og teller omtrent like mye hver. NB: Skriv helst med kulepenn, eventuelt med blyant. Rettinger i teksten gjøres med overstrykninger, ikke med viskelær eller retteblekk. Trykk så hardt at du får leselige kopier. Husk at du ikke legger ark for innføring ovenpå hverandre, da vil gjennomslaget gå gjennom flere ark, og det blir vanskelig å lese kopien. I - Humanbiologi Oppgave Hormoner a) Definér hva et hormon er. b) Gjør rede for våre viktigste endokrine kjertler og hvilke hormoner som produseres der. Oppgave Reproduksjon a) Beskriv kort de kvinnelige reproduksjonsorganers oppbygging og virkemåte. b) Hvordan påvirkes disse av hormoner? c) Gjør kort rede for hvordan p-piller påvirker kjønnshormonene. Oppgave 3 Blodtrykk a) Ingrids blodtrykk oppgis som 60/00. Hva er det høye og det lave tallet i forhold til hjertets arbeid? b) Hvordan reguleres det arterielle blodtrykket? II - Statistikk Oppgave 4 Det antas at en mutasjon av genet LRP5 kan ha sammenheng med økt beinmasse. For å undersøke dette nærmere ble det gjort et forsøk med mus : 60 mus fikk genbehandling ved at de fikk LRP5- mutasjonen (kasusgruppe), mens 60 andre mus var normale (kontrollgruppe), det vil si uten LRP5- mutasjonen. Etter 7 uker ble flere målinger gjort for å sammenligne de to gruppene. Kroppsvekt ble målt. Resultatene er rapportert i denne tabellen: Kontrollgruppe Kasusgruppe Gjennomsnitt Empirisk std.avvik Gjennomsnitt Empirisk std.avvik Vekt (g) a) Vis med en passende test at det ikke er noen signifikant forskjell i vekt mellom kasusgruppen og kontrollgruppen. Akhter et al, Bone biomechanical properties in LRP5 mutant mice, Bone, 35,,6-69 (004)

3 Beinmasse ble også målt. Resultatene er rapportert i denne tabellen: Kontrollgruppe Kasusgruppe Gjennomsnitt Empirisk std.avvik Gjennomsnitt Empirisk std.avvik Beinmasse (mg) a) Vis med en passende test at det er en signifikant forskjell i beinmasse mellom kasusgruppen og kontrollgruppen. Oppgave 5 Placeboeffekter er viktige i medisin. I en studie ble placeboeffekten på migrene beskrevet. Personer med migrene fikk en pille som, uten at de visste det, bare var placebo. Deretter ble de spurt 3 ganger, etter 30 minutter, 60 minutter og 0 minutter, om symptomene var blitt bedre. Det ble foretatt tre forskjellige utvalg: Barn mellom og 4 år (gruppe ), unge personer mellom 5 og 7 år (gruppe ), og voksne (gruppe 3). Prosentandel som ble bedre av migrenen på de tre tidspunktene for hver av de tre gruppene er beskrevet i figuren under. a) Si med få ord hva som er forskjellen mellom de tre gruppene og mellom de tre forskjellige tidspunktene. b) Figuren viser ingen konfidensintervaller. Kopier figuren inn i besvarelsen din og legg hypotetiske konfidensintervaller (som du finner på) til kurven til gruppe på hvert av de tre tidspunktene, slik at effekten av placebo på gruppe ikke er signifikant forskjellig fra effekten av placebo på de to andre gruppene. III - Atferdsfag Oppgave 6 Hva menes med en placebo-effekt? 3

4 Oppgave 7 Hva mener vi med begrepene sykdomsatferd og helseatferd, og hvordan vil du beskrive Ingrids helseatferd og hennes sykdomsatferd? Oppgave 8 Hvilken rolle kan familieforholdene spille for helse og helseatferd? Oppgave 9 Hva vil du legge vekt på i din videre kontakt med Ingrid? IV - Samfunnsmedisin Oppgave 0 Helseplager i forbindelse med menopausen er ganske utbredt blant kvinner. Tenk deg at du skulle levere en utredning til helsemyndighetene om hvorvidt hormonbehandling for disse plagene skulle gis gratis til kvinner med slike problemer. Nevn fire momenter som det ville være aktuelt å legge vekt på i en slik samfunnsmedisinsk utredning. Oppgave Forekomsten av betydelig overvekt øker også i Norge. Nevn 4-5 risikofaktorer og/eller sykdommer som forekommer hyppigere hos betydelig overvektige. Oppgave Det er vanlig å regne med tre nivåer i forebyggingsarbeid. Forklar hvilke nivåer dette er. Oppgave 3 Noen av Ingrids helseproblemer er i hovedsak av subjektiv art. a) Hva menes med subjektive og objektive oppfatninger (definisjoner) av helse og sykdom? b) Hvilke negative følger kan en strengt objektiv oppfatning av helse/sykdom få for den enkelte pasient? Oppgave 4 Effekten av østrogentilførsel for å redusere plager i forbindelse med menopause ble testet med et eksperimentelt epidemiologisk studiedesign: en randomisert kontrollert studie (RCT). Østrogen ble funnet å ha en god effekt. a) Hva vil det si å randomisere i en RCT, og hva er hensikten med det? b) Hva vil det si at man i en RCT har benyttet dobbelt blinding, og hva er hensikten med det? c) Hvis man i stedet skulle studere den samme effekten i en epidemiologisk observasjonsstudie kan konfundering være et problem når man skal vurdere om man kan stole på resultatene. Hva er konfundering? d) Nevn, og gi eksempler på, to andre metodeproblemer i epidemiologiske observasjonsstudier hvor man studerer en assosiasjon (sammenheng) mellom en eksponering og sykdom. Oppgave 5 Begreper som pasientautonomi og beslutningskompetanse brukes mye i medisinsk etikk. a) Gjør rede for hva som ligger i begrepet pasientautonomi. b) Hva karakteriserer en pasient som er beslutningskompetent? 4

5 Sensorveiledning Humanbiologi Oppgave Hormoner a) Et hormon er en substans som utskilles for å virke et annet sted i kroppen. Transporten er oftest med blodbanen, og opptak er reseptormediert (endokrine). Hormoner kan også være autokrine (virker tilbake på samme celle som produserte den) eller parakrine (virker på nabocelle). b) Det forventes ikke at studentene skal klare alle som er listet nedenfor. Hypofysen og to perifere kjertler med minst ett hormon fra hver kjertel er kravet for å ha bestått denne deloppgaven. - Hypofyseforlapp: veksthormon (=STH/GH), prolactin (LTH), folikkelstimulerende hormon (FSH), tyroideastimulerende hormon (TSH), adenocortikotropt hormon (ACTH), luteiniserende hormon (LH) - Hypofysebaklapp: Antidiuretisk hormon (ADH), oxytocin - Binyrebark: mineralocorticoider (aldosteron), glukocorticoider (kortisol) og steroider (androgener). - Binyremarg: Adrenalin, noradrenalin (litt dopamin) - Thyroidea: tyroideahormoner T3/T4 og calcitonin - Ovarier (østrogen/progesteron) - Testis (testosteron) - Pancreas: insulin og glukagon - Andre: Hjertet: atrialt natriuretisk peptid (ANP/ANF/ANH), nyrer: renin/angiotensin, erytropoetin, cholecalciferol, paratyroidea: parathormon, tarmer: VIP og andre, hypotalamus: releasing og inhibiting factors. Oppgave a) Eggstokk/Ovarier: Produserer oocytt (egg holder) og kjønnshormoner. Eggleder (tubae): Frakter egget fra det frisettes og til livmoren for implantasjon eller frastøting. Stedet hvor egget evt befruktes av spermier. Livmor (uterus): Kammeret hvor et nytt individ utvikles. Vagina: Fødsels- og forplantningskanal. b) Her er det naturlig at studentene kort forklarer menstruasjonssyklus men ikke i samme detalj som nedenfor, eventuelt med et skjema. Poenget er å vise at man forstår samspill mellom hormoner fra hypofyse og ovarier, og hvordan dette påvirker livmoren: I ovarial fasen vil GnRH fra hypotalamus stimulere frisetting av FSH og LH fra hypofysen. Disse fører til vekst av follikelen. Oocytten danner under modning et lag som heter zona pellucida, som produserer østrogener. Hypofysen detekterer forhøyet østrogen, og svarer med frisetting av LH, som fører til ovulasjon. På eggstokken vil follikkelens granulosaceller omdannes til corpus luteum (gule legemet), som produserer østrogen og progesteron. Progesteron og østrogen modner livmorens slimhinne til å ta imot et eventuelt befruktet egg ved vaskularisering av endometriet. Hvis egget ikke er befruktet, vil hypotalamus signalisere opphør av FSH-frisetting, og endometriet støtes bort = menstruasjon. Om egget er befruktet, vil HCG produsert av blastocysten stimulere corpus luteum til å fortsette å produsere østrogen og progesteron, og menstruasjonen opphører. 5

6 c) P-piller virker på ulike måter mini-piller har progesteron, kombinasjonspiller både østrogen og progesteron, og andre har bare østrogen. Felles for alle er at høyt nivå av eksogene kjønnshormoner lurer kroppen til å tro at den er gravid, det blir ingen ovulasjon og ingen riktig menstruasjon. Oppgave 3 a) Overtrykket (60 mmhg) reflekterer trykket i de store arterier når hjertet kontraherer seg i systolen. Undertykket reflekterer trykket i de store arterier når hjertet fylles (diastole). Rettet av Guro Valen.0.09 b) Blodtrykket påvirkes av hjertets minuttvolum og total perifer motstand (motstanden blodet møter i de minste arteriene), som begge er under hormonell og nevrogen kontroll. Minuttvolumet: Slagvolum bestemmes av venøs tilbakestrømming og hjertemuskelens kontraktilitet. Videre bestemmes minuttvolum av hjertefrekvens. Hjertet lager sin egen rytme som bremses av parasympaticus, økes av sympaticus, og økes av hormonet adrenalin. Total perifer motstand: bestemmes særlig av arteriolenes diameter, som forandres under kontroll av hormoner og nerver, som får blodårenes glatte muskelceller til å slappe av eller trekke seg sammen. Dessuten vil lokale metabolske forandringer påvirke kartonus. Trykkreseptorer i blodårer på halsen sender signaler til sentralnervesystemt for å påvirke blodtrykket når forandringer trenges. Langsiktige forandringer i blodtrykket er også under regulering av nyrene, via deres regulering av væske og elektrolytter. Statistikk Oppgave 4a) Sammenligning av to gjennomsnitt. To-utvalgs design og vi bruker to-utvalgs t-test. H H o t = s : μ = μ : μ μ =.5, t = f _ + n n =.7, s f =.5 Studentfordeling med 8 frihetsgrader. P(t>0.876) > 0. p-verdi (tosidig test) > 0. Vi forkaster ikke nullhypotesen. Det er ingen signifikant forskjell i vekt mellom kasusgruppen og kontrollgruppen. Oppgave 4b) Sammenlikning av to gjennomsnitt. To-utvalgs design, som i a), og vi bruker også her to-utvalgs t- test. 6

7 H H t = s s f o : μ = μ : μ μ = 8.6, =.0 t = 6.4 f _ + n n =.6, Studentfordeling med 8 frihetsgrader. P(t>6.4) < p-verdi (tosidig test) < 0.0 Vi forkaster nullhypotesen. Det er signifikant forskjell i beinmasse mellom kasusgruppen og kontrollgruppen. Oppgave 5a) Effekten på de tre forskjellige tidspunktene ser ut til å være økende, slik at det er en større placeboeffekt etter0 minutter. Dette gjelder for alle de tre gruppene. Vi ser også at gruppe (de yngste) konsekvent har den største effekten av placebo, mens de voksne har den minste effekten av placebo. Oppgave 5b) De tre hypotetiske konfidensintervallene dekker de to andre kurvene og dermed er ikke forskjellene signifikante på det signifikansnivået som er brukt til å lage konfidensintervallene. Det er nok at konfidensintervallene til gruppe i betydelig grad overlapper med konfidensintervallene til gruppe og gruppe 3. 7

8 Atferdsfag Oppgave 6 Kandidaten må kunne redegjøre for hva Placebo dreier seg om, at begrepet omfatter de psykiske og fysiske reaksjoner som kan oppstå uten at det gis aktivt virkemiddel i en behandling. Placeboreaksjonen er således en følge av pasientens forventninger til at en behandling skal ha virkning. Den påvirkes også av behandlers grad av overbevisning. Det er en fordel at de vet at placebo betyr Jeg vil behage (fra latin), eventuelt at de vet at det motsatte begrep av placebo er nocebo som betegner negative forventninger. Placebo er omtalt i Innføring i medisinske atferdsfag, Kap. 5, s. 37. Oppgave 7 Kandidaten må kunne skille mellom sykdomsatferd og helseatferd. Sykdomsatferd er betegnelsen på hvordan pasienter generelt reagerer kognitivt og emosjonelt på sykdomstegn, hvordan en forsvarer seg mot trusselen om sykdom og om en handler aktivt eller passivt, evt. saboterende i forhold til sykdom og dens mulige alvorlighetsgrad. Videre handler det om de kulturelle og kontekstuelle normer for sykdomsatferd og i hvilken grad pasienter generelt er konforme eller avviker fra dette. Kandidaten må kunne drøfte disse aspekter i forhold til de opplysninger som er gitt om Ingrid (inkludert siste avsnitt i oppgaven). Sykdomsatferd er beskrevet i Innføring i medisinske atferdsfag kap.7 og i Kringlen & Finset Den kliniske samtalen kap. 5. Helseatferd kan defineres som:..betegnelsen på atferd som har positive eller negative konsekvenser for helse (kommer før symptomer/plager), eks. er røyking, kosthold, fysisk aktivitet og lignende. En annen definisjon er (Kasl & Kobb, 966): enhver medisinsk anbefalelsesverdig handling som utføres frivillig av et individ som anser seg frisk, hvor handlingen vanligvis vil motvirke sykdom eller funksjonsnedsettelse og/eller føre til tidlig diagnose hos individer uten symptomer. Mangel på positiv helseatferd eller negativ helseatferd, også kalt risikoatferd kan gjenkjennes hos Ingrid ved bortfall av tidligere helsebringende aktiviteter og forfall til usunne vaner. Helseatferd er beskrevet i Vaglum et. al.: Innføring i medisinske atferdsfag kap. 7, underkap. Sykdomsatferd og helseatferd s. 04, og i kap.. s , spesielt underkap.: Helse og risikoatferd s. 66. Oppgave 8 Kandidaten skal kunne redegjøre for hvordan en families problemløsende og stressmestrende evne er av betydning for medlemmenes helsetilstand. I Ingrids familie synes denne å være redusert etter mannens flytting mye pga. at han var bærer av de positive tiltakene mens Ingrid har en mer passiv, unnvikende problemløsningsstil. Temaet er omtalt i Innføring i medisinske atferdsfag, i kap. 5. spesielt underkap.: Svikt i de helsefremmende oppgaver s. 70 og i underkap. Problemløsning og mestring av stress i familier. Oppgave 9 Kandidaten skal kunne redegjøre for betydningen av å påvirke uheldig sykdomsatferd gjennom å: - sikre en god arbeidsallianse - bevisstgjøring av problemet - vurdering av risikoatferd - forståelse for vanskeligheter med å endre livsstil - vektlegge helsegevinst Temaet helseopplysning er beskrevet i Kringlen & Finset, kap. 4, s. 5. 8

9 Samfunnsmedisin Oppgave 0 - Helseproblemets utbredning og alvorlighetsgrad - Effekter av tiltaket (behandlingen), og eventuelt alternativer - Økonomiske konsekvenser - Hvilke verdier man måtte ta hensyn til - Lokale forutsetninger for eventuell iverksettelse av tiltak Oppgave - hjerteinfarkt - diabetes type II - hyperkolesterolemi - hypertensjon - muskel-skjelettplager - gallestein Oppgave - Primærforebygging, som dreier seg om tiltak for å forhindre at sykdom oppstår hos befolkningen eller i risikogrupper i befolkningen. - Sekundærforebygging, som dreier seg om å forhindre ytterligere sykdom hos personer som allerede er syke. - Tærtiærforebygging, som dreier seg om å bedre funksjonen hos personer som ikke kan bli friske. Oppgave 3 a) I følge det subjektive syn er helse/sykdom primært en personlig opplevelse/følelse. Den objektive oppfatning betrakter sykdom som påvisbart avvik fra en biologisk/anatomisk norm. b) Blant negative følger av en strengt objektiv helse/sykdomsoppfatning er: -pasienten kan føle seg krenket av å møte en helsetjeneste som ikke anerkjenner hans/hennes lidelse - pasienten kan miste rett til trygdeytelser. Oppgave 4 a) Deltakere i studien skal fordeles tilfeldig til studiegruppene for eksempel aktiv vs. placebo/standard behandling. Hensikten er å redusere feilkilder i fortolkningen av resultater (feilkilder som av og til er tilstede i epidemiologiske observasjonsstudier). Individene i de ulike behandlingsgruppene vil ved randomisering være helt like (sosioøkonomisk bakgrunn, helsestatus o.a.), bortsett fra for den faktoren som studeres. Man unngår (reduserer) systematiske feil knyttet til konfundering, informasjon og også seleksjon. b) Dobbelt blinding betyr at verken deltaker eller prosjektleder/behandler vet hva slags behandling deltakerne mottar. Hensikten er at de to parter verken bevisst eller ubevisst kan påvirke effekten av medikamentet som prøves ut. c) Konfundering betyr at sammenhengen mellom en eksponering (antatt årsak) og et utfall ("outcome") helt eller delvis skyldes en tredje, bakenforliggende variabel (konfunder). d) Seleksjonsproblemer og informasjonsproblemer. 9

10 Oppgave 5 a) Autonomi kommer fra det greske begrepet autos som betyr selv, og nomos som betyr lov. Autonomi betyr således selvlovgivning eller i moderne ordbruk, selvbestemmelse. Autonomi er i medisinsk etikk et prinsipp om å respektere pasientens ønsker og behov, samt en rett pasienter har til å bestemme i forhold til den helsehjelp som tilbys. b) En beslutningskompetent pasient karakteriseres særlig ved kjennetegn som: - pasienten er informert - pasienten kan forstå informasjonen - pasienten har innsikt i konsekvenser av informasjonen og beslutninger om helsehjelp - pasienten kan kommunisere og formulere egne ønsker 0

Viktige opplysninger: Alle oppgaver skal besvares. Hver av de fire delene (I-IV) må bestås og teller omtrent like mye hver.

Viktige opplysninger: Alle oppgaver skal besvares. Hver av de fire delene (I-IV) må bestås og teller omtrent like mye hver. Ordinær eksamen, MEDSEM/ODSEM/ERNSEM1 høst 2007 Mandag 14. januar 2008 kl. 09:00-15:00 Bokmål Oppgavesettet består av 5 sider Viktige opplysninger: Alle oppgaver skal besvares. Hver av de fire delene (I-IV)

Detaljer

Medsem/Odsem/Ernsem1 Kontinuasjonseksamen, 1. semester Kull V-06 Onsdag 16. august 2006

Medsem/Odsem/Ernsem1 Kontinuasjonseksamen, 1. semester Kull V-06 Onsdag 16. august 2006 Medsem/Odsem/Ernsem1 Kontinuasjonseksamen, 1. semester Kull V-06 Onsdag 16. august 006 Oppgavesettet er på 4 sider. Jens Jens Karlsen (53) hadde jobbet som daglig leder av en liten industribedrift i nesten

Detaljer

Hjerter i lyst og nød

Hjerter i lyst og nød Hjerter i lyst og nød Seksualitet og hjertesykdom Et hefte for helsepersonell Dette heftet er en del av prosjektet HJERTER I LYST OG NØD. Prosjektet er finansiert med midler fra stiftelsen Helse og Rehabilitering

Detaljer

Rolf Kåresen, Ellen Schlichting og Erik Wist. Brystkreft. En informasjonsbok for pasienter og pårørende

Rolf Kåresen, Ellen Schlichting og Erik Wist. Brystkreft. En informasjonsbok for pasienter og pårørende Rolf Kåresen, Ellen Schlichting og Erik Wist Brystkreft En informasjonsbok for pasienter og pårørende Forord Livet byr på mange overraskelser, gledelige og vanskelige i en blanding som ikke alltid virker

Detaljer

Åpent møte 24. januar 2008. Åpent møte om. gentesting i forskning

Åpent møte 24. januar 2008. Åpent møte om. gentesting i forskning Åpent møte 24. januar 2008 R A P P O R T Åpent møte om gentesting i forskning Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Grethe S. Foss Utgiver: Bioteknologinemnda Publisert 10.08.2011 www.bion.no ISBN

Detaljer

Sørasiatiske innvandrerkvinner og type-2 diabetes et folkehelseproblem

Sørasiatiske innvandrerkvinner og type-2 diabetes et folkehelseproblem Diakonhjemmet Høgskole Bachelor i sykepleie Sørasiatiske innvandrerkvinner og type-2 diabetes et folkehelseproblem Kandidatnummer: 154 Kull: 12sykhel Antall ord: 10 565 Innleveringsfrist: 12. mars 2015

Detaljer

OSTEOPOROSE Veileder for forebygging og behandling

OSTEOPOROSE Veileder for forebygging og behandling OSTEOPOROSE Veileder for forebygging og behandling OSTEOPOROSE Veileder for forebygging og behandling Statens helseundersøkelser Postboks 8155 Dep, 0033 Oslo Tel: 22 24 21 00 Fax: 22 24 21 01 post@shus.no

Detaljer

Hvordan kan sykepleieren fremme mestring hos ufrivillige barnløse par under IVF behandling? Høgskolen i Gjøvik. institutt for sykepleie Mai 2009

Hvordan kan sykepleieren fremme mestring hos ufrivillige barnløse par under IVF behandling? Høgskolen i Gjøvik. institutt for sykepleie Mai 2009 SPL 3901 Bacheloroppgave Kull 06HBSPLH Gruppe: 636 Hvordan kan sykepleieren fremme mestring hos ufrivillige barnløse par under IVF behandling? Høgskolen i Gjøvik institutt for sykepleie Mai 2009 Antall

Detaljer

Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter

Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter Inkluderer veiledning for bruk av brosjyren Du blir frisk av tuberkulose i likemannsarbeidet Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Innhold Hva er

Detaljer

banken Skift- og turnusarbeid, hva skjer med oss? Magnar Kleiven t emahefte

banken Skift- og turnusarbeid, hva skjer med oss? Magnar Kleiven t emahefte idé banken Skift- og turnusarbeid, hva skjer med oss? Magnar Kleiven t emahefte Skift- og turnusarbeid, hva skjer med oss? Magnar Kleiven t emahefte Innhold Innledning 1 Hva er skiftarbeid? Skiftplaner

Detaljer

Du blir frisk av tuberkulose

Du blir frisk av tuberkulose Veileder for bruk av brosjyren Du blir frisk av tuberkulose For helsepersonell 1 Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Brosjyren Du blir frisk av tuberkulose fins på flere språk. Papirutgaver kan bestilles

Detaljer

Angst og depresjon ved brystkreft

Angst og depresjon ved brystkreft Angst og depresjon ved brystkreft Hvordan kan sykepleier bidra til å forebygge angst og depresjon hos pasienter med brystkreft? Avdeling for sykepleieutdanning Kull 10SYKHEL Bacheloroppgave i sykepleie

Detaljer

Hva er helsepsykologi??

Hva er helsepsykologi?? Hva er helsepsykologi?? - hvordan følelser, psykiske tilstander og eller ulik atferd påvirker vår helsetilstand. - helsepsykologi kan sies å være det samlede bidrag psykologien gir for å forstå helse og

Detaljer

Helsefagarbeideren og sykepleie

Helsefagarbeideren og sykepleie 34 Helsefagarbeideren og sykepleie Helsefagarbeideren og sykepleie Pasient og bruker Sykepleieprosessen 35 Hva er sykepleie? Helsefagarbeideren og sykepleie Omsorg og egenomsorg Pårørende SENTRALE BEGREPER

Detaljer

Diabetes og livskvalitet

Diabetes og livskvalitet Diabetes og livskvalitet SIRI NÆSS JOHN ERIKSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 7/06 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) ble

Detaljer

Velkommen til internettbehandling mot nedstemthet og depresjon

Velkommen til internettbehandling mot nedstemthet og depresjon Velkommen til internettbehandling mot nedstemthet og depresjon Depresjonsbehandlingen i emeistring består av 8 behandlingsmoduler og tar opp til 14 uker å gjennomføre. Hver modul består av å lese tekst

Detaljer

Bacheloroppgave. Hvordan kan sykepleier bidra til å hele venøse leggsår? 22.11.2013. Kull 180. Kandidatnummer 220

Bacheloroppgave. Hvordan kan sykepleier bidra til å hele venøse leggsår? 22.11.2013. Kull 180. Kandidatnummer 220 Bacheloroppgave Hvordan kan sykepleier bidra til å hele venøse leggsår? 22.11.2013 Kull 180 Kandidatnummer 220 Antall ord: 9790 INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for valg av

Detaljer

Prevensjon. Spørsmål:

Prevensjon. Spørsmål: Prevensjon Gjennom alle tider har mennesker forsøkt å kontrollere fruktbarheten. Gjennombruddet kom imidlertid først etter andre verdenskrig da man begynte med hormonell prevensjon og mer effektive spiraler.

Detaljer

Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den. Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på

Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den. Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på IKS - Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på Du er så flink sa de og så at ikke at det eneste jeg presterte

Detaljer

Årsaker til uførepensjonering

Årsaker til uførepensjonering Rapport 2000:5 Årsaker til uførepensjonering Hilde H. Holte, Steinar Krokstad, Per Magnus Seksjon for epidemiologi, Avdeling for samfunnsmedisin, Statens institutt for folkehelse Juni 2000 ISBN 82 7364

Detaljer

SY 180H 000. Bacheloroppgave i sykepleie

SY 180H 000. Bacheloroppgave i sykepleie SY 180H 000 Bacheloroppgave i sykepleie Kull 09 Høst Sykepleiers pedagogiske funksjon i forberedende fase: Hvordan kan sykepleier bidra til pasientens psykiske velvære som livskvalitet etter gastric bypass?

Detaljer

Feminina OM JENTER. FOR JENTER.

Feminina OM JENTER. FOR JENTER. Feminina OM JENTER. FOR JENTER. Sex og Samfunn Senter for ung seksualitet Trondheimsveien 2B, 0560 Oslo. Telefon: 22993900, Faks: 22993901 www.seksuellopplysning.no e-post: post@sexogsamfunn.no Med økonomisk

Detaljer

Nevroendokrin kreft Et informasjonshefte til pasienter og pårørende

Nevroendokrin kreft Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Nevroendokrin kreft Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Dette heftet du nå sitter med i hånden er laget for deg som nettopp har fått diagnosen nevroendokrin kreft, og for deg som er pårørende.

Detaljer

En for alle - alle for En! Et tiltak for å redusere sosial ulikhet i helse for rusavhengige i Fredrikstad og omegn. Rapport

En for alle - alle for En! Et tiltak for å redusere sosial ulikhet i helse for rusavhengige i Fredrikstad og omegn. Rapport En for alle - alle for En! Et tiltak for å redusere sosial ulikhet i helse for rusavhengige i Fredrikstad og omegn Rapport Avdeling for Helse- og sosialfag Juli 2012 Finn Mikaelsen og Trude Tonholm Red.

Detaljer

7. Helse. Berit Otnes

7. Helse. Berit Otnes Berit Otnes 7. Sunnere levevaner, som mindre røyking og mer mosjon, bidrar trolig til at eldres helse er noe bedre enn før. Flere seniorer mener selv de har god helse, selv om det samtidig fortsatt er

Detaljer

lettere skal kunne identifisere dere med objektene jeg forstår at de fleste av dere er fra psykologi- eller sykepleiefag. I Posey & Losch (1983) sin

lettere skal kunne identifisere dere med objektene jeg forstår at de fleste av dere er fra psykologi- eller sykepleiefag. I Posey & Losch (1983) sin Stemmehøring og det tradisjonelle psykosebegrepet (En norsk bearbeiding v/m. Henri Day og Atle Ericson av professor Marius Rommes foredrag ved Moldeseminaret, 9-10.11.2000) Jeg vil først takke organisasjonskomiteen

Detaljer

Velkommen til Stork IVF Klinik

Velkommen til Stork IVF Klinik Velkommen til Stork IVF Klinik En fertilitetsklinikk uten ventetid. Vi tilbyr alle former for fertilitetsbehandling, i trygge og omsorgsfulle omgivelser. Nina Stork, som selv har vært gjennom utallige

Detaljer

Utagerende elever i 1. 4. klasse

Utagerende elever i 1. 4. klasse Malin Ruud Utagerende elever i 1. 4. klasse En kvalitativ intervjuundersøkelse av tre læreres erfaringer med utagerende elever Masteravhandling i spesialpedagogikk Pedagogisk institutt Fakultet for samfunnsvitenskap

Detaljer

Intimitet og glede! vi gir deg bedre helse

Intimitet og glede! vi gir deg bedre helse En informasjonsbrosjyre fra Ditt Apotek! vi gir deg bedre helse Innhold Innledning om seksualitet 8 Seksualanatomi og fysiologi 10 Anatomi mannlig kjønnsorgan 11 Mannens seksualfysiologi 11 Anatomi kvinnelige

Detaljer

Kickstart for en bedre livsstil Evaluering av tiltaket Igalo som forebyggende helseprogram for ansatte i Kristiansand kommune

Kickstart for en bedre livsstil Evaluering av tiltaket Igalo som forebyggende helseprogram for ansatte i Kristiansand kommune Prosjektrapport nr. 1/2013 Kickstart for en bedre livsstil Evaluering av tiltaket Igalo som forebyggende helseprogram for ansatte i Kristiansand kommune Randi Wærdahl Ann Christin E. Nilsen Christine Svarstad

Detaljer