PREPARATOMTALE. Som forbehandling til in vitro-fertilisering for å hemme endogen hormonvirkning.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PREPARATOMTALE. Som forbehandling til in vitro-fertilisering for å hemme endogen hormonvirkning."

Transkript

1 PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Suprecur 0,15 mg/dose nesespray, oppløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Buserelinacetat 1,575 mg/g tilsvarende 1,5 mg buserelin. For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt LEGEMIDDELFORM Nesespray, oppløsning. 4. KLINISKE OPPLYSNINGER 4.1 Indikasjoner Som forbehandling til in vitro-fertilisering for å hemme endogen hormonvirkning. 4.2 Dosering og administrasjonsmåte Behandlingen bør starte dag 1 eller dag 2 i follikelfasen, eventuelt midt i lutealfasen når graviditet kan utelukkes. Normal døgndose er 0,6 mg, delt på fire doseringer. Én spraydose à 0,15 mg 4 ganger per døgn. En spraydose gis i ett nesebor f.eks. ved følgende tidspunkter: Kl. 7, kl. 12, kl. 17 og siste dose kl. 22. Noen pasienter trenger høyere doser: En spraydose gis i hvert nesebor 4 ganger per døgn (totalt 1,2 mg buserelin), f.eks. kl. 7, kl. 12, kl. 17 og kl. 22. Hodet bøyes lett fremover ved administreringen. Buserelin absorberes fra neseslimhinnen selv om pasienten har en øvre luftveisinfeksjon. Nesegangene må befris for slim før administrering. Fortsett behandlingen under stimulering med eksogen gonadotropintilførsel til ovulasjon fremkalles med hcg. Buserelin seponeres første behandlingsdag med hcg. Ovariell stimulering med gonadotropin bør startes først når østradiol synker til menopausalt nivå og eventuelt forhøyede LH-verdier er sunket. En flaske à 10 g oppløsning rekker til 3 ukers behandling (0,6 mg/dag), eventuelt 1½ uke (1,2 mg/dag). 4.3 Kontraindikasjoner Overfølsomhet overfor virkestoffet eller noen av hjelpestoffene listet opp i pkt Graviditet og amming (se pkt. 4.6). 4.4 Advarsler og forsiktighetsregler Graviditet må utelukkes før behandlingsstart. Kombinasjon av buserelin med gonadotropin gir større risiko for ovarielt hyperstimuleringssyndrom (OHSS) enn ved bruk av gonadotropin alene. Hver stimulasjonssyklus bør overvåkes nøye for å unngå utvikling av OHSS, om nødvendig gis ikke hcg. Det er ingen økt risiko for ektopisk- og multippel-graviditet ved tilleggsbehandling med buserelin. 1

2 Hos pasienter med polycystisk ovarialsyndrom er det økt tendens til OHSS ved samtidig stimulering med gonadotropin. Ovarialcyster, observert i startfasen ved behandling med buserelin, har ikke virket hemmende på stimulasjonssyklus. Symptomer på OHSS kan inkludere: abdominalsmerter, følelse av trykk i abdomen, økt abdominal livvidde, tilfeller av ovariecyster, kvalme, oppkast, i tillegg til alvorlig forstørrelse av ovariene, dyspné, diaré, oliguri, hemokonsentrasjon og hyperkoagulering. Ovarievridning eller ruptur kan føre til en akutt abdomen. Alvorlig tromboemboliske komplikasjoner kan oppstå. Dødelig utfall er mulig. In-vitro fertilisering, stimulering av ovulasjon bør gjøres under nøye medisinsk overvåkning. Hypertensive pasienter bør kontrolleres regelmessig (risiko for dårligere blodtrykkskontroll). Bruk av LHRL-agonister kan føre til redusert bentetthet, osteoporose og økt risiko for benbrudd (se pkt. 4.8). Forsiktighet bør utvises hos pasienter med ytterligere risikofaktorer for osteoporose (f.eks. kronisk alkoholmisbruk, røykere, langtidsbehandling med krampestillende eller kortikosteroider, eller osteoporose i familien). Periodisk monitorering av effekt på bentettheten (BMD) og generelle forholdsregler for å unngå osteopeni/osteoporose anbefales ved behandling med Suprecur. Det er sett endring i glukosetoleransen hos noen pasienter behandlet med GnRH-agonister (se pkt. 4.8). Hos diabetikere bør blodsukker måles regelmessig (risiko for dårligere metabolsk kontroll). Det er økt risiko for episoder av depresjon (i noen tilfeller alvorlig) hos pasienter som behandles med GnRH-agonister som buserelinacetat. Pasienter bør informeres og om nødvendig behandles dersom symptomer på depresjon oppstår. Pasienter med depresjon i anamnesen må overvåkes nøye og om nødvendig behandles (risiko for residiv eller forverring av depresjonen). Konserveringsmiddelet (benzalkonklorid) i Suprecur kan føre til ødem i neseslimhinnen, spesielt ved langtidsbruk. Ved mistenkt, vedvarende slimhinneødem i nesen, bør et legemiddel uten konserveringsmiddel til bruk i nesen velges om mulig. Dersom slike produkter til bruk i nesen ikke er tilgjengelige, bør man vurdere andre legemiddelformuleringer. Androgen suppresjonsbehandling kan forlenge QT-intervallet. Hos pasienter med risikofaktorer for forlenget QT-tid eller forlenget QT-intervall i anamnesen, og hos pasienter som samtidig bruker andre legemidler som kan forlenge QT-intervallet bør forskrivende lege vurdere nytte/risiko-forholdet inkludert risikoen for torsades de pointes før oppstart av behandling med Suprecur. Ved forlenget QT-tid bør behandling med Suprecur avsluttes (se pkt. 4.5 og 4.8). 4.5 Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon Ved behandling med buserelin kan effekten av antidiabetika svekkes (se pkt. 4.8). Ved samtidig behandling med kjønnshormoner ( add back ), bør østrogendosen begrenses slik at den samlede terapeutiske effekten ikke blir redusert. Siden androgen suppresjonsbehandling kan forlenge QT-intervallet, bør samtidig bruk av Suprecur med legemidler som forlenger QT-intervallet eller legemidler som kan indusere torsades de pointes, som klasse IA (f.eks. kinidin, disopyramid) eller klasse III (f.eks. amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid) antiarytmika, metadon, moksifloksacin, antipsykotika osv. vurderes nøye. Ved bruk av slike kombinasjoner bør QT-intervallet overvåkes nøye (se pkt. 4.4). 4.6 Fertilitet, graviditet og amming Graviditet Buserelinacetat er kontraindisert ved graviditet (se pkt. 4.3). Sikkerheten ved bruk av buserelinacetat under graviditet er ikke klarlagt da erfaring fra mennesker er utilstrekkelig. Dyrestudier viser reproduksjonstoksiske effekter (se pkt. 5.3) som indikerer en mulig risiko for humane fosterskader. 2

3 Amming Buserelinacetat går over i morsmelk i små mengder. Etter administrering av 0,6 mg buserelin nasal spray ble opp til 8,8 ng/ml buserelin målt i morsmelk. Det er beregnet at et diende barn vil få i seg omtrent 2 µg buserelin pr måltid. Det er ikke klarlagt om barn som ammes påvirkes. Amming er kontraindisert ved bruk av buserelinacetat (se pkt. 4.3). 4.7 Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner Legemidlet antas normalt ikke å påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Pasienter bør imidlertid informeres om at preparatet kan gi svimmelhet som gjør at konsentrasjons- og reaksjonsevnen kan nedsettes og kan derfor utgjøre en fare når disse evnene er viktige (f.eks. ved betjening av kjøretøy eller maskineri). 4.8 Bivirkninger De fleste bivirkningene nevnt nedenfor er direkte eller indirekte relatert til den farmakologiske virkning av buserelin på ovarienes østrogensekresjon. Frekvenskonvensjonen er: vanlig ( 1/100 til <1/10); mindre vanlig ( 1/1000 til <1/100); sjeldne ( 1/10,000 til <1/1000); svært sjeldne (<1/10,000), ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data). Innenfor hvert organklassesystem er bivirkninger presentert etter synkende alvorlighetsgrad. Organklasse -system Endokrine sykdommer Lidelser i kjønnsorganer og brystsykdommer Vanlig Mindre vanlig Sjeldne Svært sjeldne Uterin blødning (vanligvis i løpet av de første behandlingsukene), hetetokter, økt svetting, nedsatt libido, minsket benmasse og matriks (etter gjentatte behandlinger), cystitt Tørr vagina, dyspareuni, øket eller minsket bryststørrelse med brystømhet, vaginal utflod. Ovariecyster (i behandlingens initialfase) Laktasjon Ikke kjent 3

4 Organklasse -system blod og lymfatiske organer Vanlig Mindre vanlig Sjeldne Svært sjeldne Trombocytopeni, leukopeni Ikke kjent Forstyrrelser i immunsystemet Overfølsomhetsreaksjoner som rødhet, kløe, utslett (inkludert urtikaria) Alvorlige overfølsomhetsreaksjoner med bronkospasmer og dyspné Psykiatriske lidelser Nevrologiske sykdommer Øyesykdommer Nervøsitet, emosjonell ustabilitet, humørsvingninger*, depresjon* Hodepine (hos kvinner sjelden tilfeller som ligner migrene), søvnforstyrrelse, tretthet, svimmelhet Angst, humørsvingninger*, depresjon* eller forverring av eksisterende depresjon Hukommelsesog konsentrasjonsforstyrrelser, parestesi Nedsatt syn (f.eks. tåkesyn) Trykkfølelse bak øynene, tørre øyne (kan føre til irritasjon i øyne hos kvinner som bruker kontaktlinser) øre og labyrint Tinnitus, hørselsforstyrrelser Hjertesykdommer Palpitasjoner Forlengelse av QTintervallet (se pkt. 4.4 og 4.5) Karsykdommer Ødem (i ansikt og ekstremiteter) Forverring av blodtrykk hos pasienter med hypertensjon 4

5 Organklasse -system respirasjonsorganer, thorax og mediastinum Gastrointestinale sykdommer nyre og urinveier Godartede, ondartede og uspesifiserte svulster (inkludert cyster og polypper) Vanlig Mindre vanlig Sjeldne Svært sjeldne Irritasjon av neseslimhinnen, neseblod, endret lukt og smakssans Kvalme, oppkast, diaré, forstoppelse, magesmerter Cystitt Behandling med LHRHagonister, inkludert buserelin, kan i svært sjeldne tilfeller føre til utvikling av hypofyseadenom. Ikke kjent Hud og underhudsykdommer muskler, bindevev og skjelett Øket eller minsket hodehårvekst, akne, tørr hud Muskel- og skjelettsmerter (inkludert smerter og stivhet i skuldre hos kvinner) Økning eller minskning av kroppshår, negleoppsliting Stoffskifteog ernæringsbetingede sykdommer Øket tørste, appetittforandringer Redusert glukosetoleranse (forverring av den metabolske kontroll hos diabetikere) Undersøkelser Økning eller minskning av vekten Økning av leverenzymer i serum (f.eks. transaminaser), økning av bilrubin Forandring av lipidnivåer i blodet * Vanlig ved langtidsbehandling, mindre vanlig ved korttidsbehandling 5

6 Enkeltstående tilfeller: Alvorlige overfølsomhetsreaksjoner med sjokk; nekrose av myomer i uterus (som kan kreve kirurgisk inngrep). Forbigående forverring av kliniske tegn og symptomer kan forekomme som en konsekvens av buserelinets initiale stimulering av hormonsekresjonen. Bruk av LHRH-agonister kan føre til redusert bentetthet, osteoporose og økt risiko for benbrudd. Risikoen for benbrudd øker med behandlingslengden. Degenerering av fibromer i livmoren hos kvinner som har fibromer i livmoren. Melding av mistenkte bivirkninger Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: 4.9 Overdosering Intoksikasjon er hittil ikke observert med buserelin. Rapporterte virkninger ved overdosering av buserelin skiller seg ikke fra bivirkningene som er rapportert ved normal dose. Symptomer og tegn på overdosering kan være asteni, hodepine, nervøsitet, hetetokter, svimmelhet, kvalme, abdominalsmerter, ødem i de nedre ekstremitetene og mastodyni. Hvis behandling av overdose er nødvendig rettes denne mot symptomene. 5. FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER 5.1 Farmakodynamiske egenskaper Farmakoterapeutisk gruppe: Gonadotropinfrigjørende hormonanalog, ATC-kode: L02A E01 Virkningsmekanisme Initialt stimuleres hypofysen til økt frigjøring av gonadotropinene LH og FSH. Pga. overstimulering vil fortsatt administrering av buserelin deretter desensitivisere hypofysen, med nedsatt frigjøring av gonadotropiner. Effekten på hypothalamus-hypofyse-gonade-aksen senker plasmaøstradiol og gir en reverserbar kastrasjonseffekt. I forbindelse med prøverørsforsøk utnyttes prinsippet for å unngå prematur luteinisering og spontan ovulasjon. De menopausale symptomer er reversible ved seponering. Prekliniske data viser at benzalkonklorid har en konsentrasjons- og tidsavhengig toksisk effekt (inkludert irreversibel hemming av mobilitet) på cilia. Dette er vist både in vitro og in vivo i rotter. Benzalkonklorid induserer også histopatologiske forandringer i neseslimhinnen. 5.2 Farmakokinetiske egenskaper Absorpsjon Nasal absorpsjon av buserelin i form av buserelin nesespray er 1-3 %. Distribusjon serum hovedsakelig i uendret form. Proteinbindingen er ca. 15 %. Basert på prekliniske data akkumuleres buserelin fortrinnsvis i lever, nyrer og i hypofysens forlapp, som er det biologiske målorganet. Biotransformasjon 6

7 In vitro studier har vist at buserelin inaktiveres av peptidaser (pyroglutamylpeptidase og chymotrypsinlignende endopeptidaser) i lever og nyrer. I hypofysen inaktiveres reseptorbundet buserelin av membranbundne enzymer. Eliminasjon Halveringstiden er ca. 1-2 timer etter nasal administrasjon. Buserelin og dets inaktive metabolitter utskilles via nyrene og dyrestudier tyder også på utskillelse via gallen. 5.3 Prekliniske sikkerhetsdata Følgende reproduksjonstoksiske effekter ble observert hos dyr: nedsatt fertilitet hos hunndyr av mus og rotter, embryoletalitet hos mus, rotter og kaniner, og forlengelse av fødselen og økt antall dødfødte hos mus. 6. FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER 6.1 Fortegnelse over hjelpestoffer Benzalkonklorid 0,1 mg/g Sitronsyremonohydrat Natriumsitratdihydrat Natriumklorid Vann til injeksjonsvæsker 6.2 Uforlikeligheter Ikke relevant. 6.3 Holdbarhet 3 år Holdbarhet etter anbrudd: 5 uker. 6.4 Oppbevaringsbetingelser Oppbevares ved høyst 25 C. Skal ikke fryses. 6.5 Emballasje (type og innhold) Glassflaske av brunt glass med doseringspumpe 2 x 10 g (2 x 100 doser). 6.6 Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering Se bruksanvisning for klargjøring av nesesprayen. Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav. 7. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN sanofi-aventis Norge AS Postboks Lysaker. 8. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER 7

8 DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE Dato for første markedsføringstillatelse: Dato for siste fornyelse: OPPDATERINGSDATO

Implantat. Produktbeskrivelse: Sterilt, off-white implantat, ca 1 cm langt og 1,2 mm i diameter, leveres i en ferdigfylt sprøyte.

Implantat. Produktbeskrivelse: Sterilt, off-white implantat, ca 1 cm langt og 1,2 mm i diameter, leveres i en ferdigfylt sprøyte. 1. LEGEMIDLETS NAVN Zoladex 3,6 mg implantat. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Goserelinacetat tilsvarende goserelin 3,6 mg. For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

PREPARATOMTALE. 1 ml inneholder 22,26 mg dorzolamidhydroklorid tilsvarende 20 mg dorzolamid og 6,83 mg timololmaleat tilsvarende 5 mg timolol.

PREPARATOMTALE. 1 ml inneholder 22,26 mg dorzolamidhydroklorid tilsvarende 20 mg dorzolamid og 6,83 mg timololmaleat tilsvarende 5 mg timolol. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Cosopt 20 mg/ml + 5 mg/ml, oppløsning med konserveringsmiddel Cosopt 20 mg/ml + 5 mg/ml, oppløsning uten konserveringsmiddel 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Detaljer

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Madopar Depot 25/100 depotkapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Madopar Depot 25/100 depotkapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Madopar Depot 25/100 depotkapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Levodopa 100 mg, benserazidhydroklorid tilsv. 25 mg benserazid For fullstendig liste over

Detaljer

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Androcur 50 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Androcur 50 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Androcur 50 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett Androcur inneholder 50 mg cyproteronacetat. For fullstendig liste over hjelpestoffer

Detaljer

Laktasjonshemming av medisinske grunner etter fødsel og abort. Prolaktinom og symptomer på hyperprolaktinemi.

Laktasjonshemming av medisinske grunner etter fødsel og abort. Prolaktinom og symptomer på hyperprolaktinemi. 1. LEGEMIDLETS NAVN Dostinex 0,5 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Kabergolin 0,5 mg For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM Tabletter. Kapselformete,

Detaljer

Infeksjoner med penicillinasedannende stafylokokker f.eks. sårinfeksjoner, abscesser, osteomyelitt.

Infeksjoner med penicillinasedannende stafylokokker f.eks. sårinfeksjoner, abscesser, osteomyelitt. 1. LEGEMIDLETS NAVN Diclocil 250 mg kapsler, harde Diclocil 500 mg kapsler, harde 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Dikloxacillinnatrium tilsvarende dikloxacillin 250 mg og 500 mg. For fullstendig

Detaljer

1 enterotablett inneholder: Diklofenaknatrium 25 mg resp. 50 mg.

1 enterotablett inneholder: Diklofenaknatrium 25 mg resp. 50 mg. 1. LEGEMIDLETS NAVN Voltaren 25 mg enterotabletter Voltaren 50 mg enterotabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 enterotablett inneholder: Diklofenaknatrium 25 mg resp. 50 mg. For fullstendig

Detaljer

Tablettene er hvite til off-white, 13 x 6 mm, kapselformet og merket med "100" på den ene siden.

Tablettene er hvite til off-white, 13 x 6 mm, kapselformet og merket med 100 på den ene siden. 1. LEGEMIDLETS NAVN MODIODAL 100 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 100 mg modafinil. Hjelpestoffer: Hver tablett inneholder 68 mg vannfri laktose. For fullstendig

Detaljer

1 ml inneholder salbutamolsulfat tilsvarende 0,4 mg salbutamol. For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1.

1 ml inneholder salbutamolsulfat tilsvarende 0,4 mg salbutamol. For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1. 1. LEGEMIDLETS NAVN Preparatomtale (SPC) Ventoline 0,4 mg/ml mikstur 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder salbutamolsulfat tilsvarende 0,4 mg salbutamol. For fullstendig liste over

Detaljer

Dosering Skinoren krem påføres to ganger daglig (morgen og kveld) på angrepne hudpartier og gnis forsiktig inn. Ca. 2,5 cm er nok til hele ansiktet.

Dosering Skinoren krem påføres to ganger daglig (morgen og kveld) på angrepne hudpartier og gnis forsiktig inn. Ca. 2,5 cm er nok til hele ansiktet. 1. LEGEMIDLETS NAVN Skinoren 20 % krem 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 g Skinoren krem inneholder 200 mg azelainsyre, d.v.s. 20 %. Hjelpestoffer med kjent effekt: 2 mg benzosyre/g krem 125

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Pregnyl 5000 IE, pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1. LEGEMIDLETS NAVN. Pregnyl 5000 IE, pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1. LEGEMIDLETS NAVN Pregnyl 5000 IE, pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Pregnyl består av et frysetørret pulver og en oppløsningsvæske til utblanding.

Detaljer

PREPARATOMTALE. Akutt og kronisk schizofreni og andre psykoser. Mani. Behandlingstrengende atferdsforstyrrelser ved psykisk utviklingshemming.

PREPARATOMTALE. Akutt og kronisk schizofreni og andre psykoser. Mani. Behandlingstrengende atferdsforstyrrelser ved psykisk utviklingshemming. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Cisordinol dråper, oppløsning 20 mg/ml 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Zuklopentiksoldihydroklorid tilsvarende zuklopentiksol 20 mg Hjelpestoff: Etanol. For

Detaljer

Til voksne menn: Utilstrekkelig spermatogenese på grunn av hypogonadotrop hypogonadisme.

Til voksne menn: Utilstrekkelig spermatogenese på grunn av hypogonadotrop hypogonadisme. 1. LEGEMIDLETS NAVN Puregon 50 IE/0,5 ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Et hetteglass inneholder 50 IE rekombinant follikkelstimulerende hormon (FSH) i 0,5 ml vandig

Detaljer

Korttidsbehandling av postoperative smerter. Akutte ureterstensmerter.

Korttidsbehandling av postoperative smerter. Akutte ureterstensmerter. 1. LEGEMIDLETS NAVN Toradol 30 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Ketorolac 30 mg/ml For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM Injeksjonsvæske,

Detaljer

Dersom full intravenøs dose (15 mg) ikke tolereres, innledes den perorale behandling med en lavere dose, f.eks. 25 mg hver 6. time i 48 timer.

Dersom full intravenøs dose (15 mg) ikke tolereres, innledes den perorale behandling med en lavere dose, f.eks. 25 mg hver 6. time i 48 timer. 1. LEGEMIDLETS NAVN Seloken injeksjonsvæske, oppløsning 1 mg/ml. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml injeksjonsvæske, oppløsning inneholder: 1 mg metoprololtartrat For fullstendig liste over

Detaljer

Concerta18 mg depottabletter Concerta 27 mg depottabletter Concerta 36 mg depottabletter Concerta 54 mg depottabletter

Concerta18 mg depottabletter Concerta 27 mg depottabletter Concerta 36 mg depottabletter Concerta 54 mg depottabletter PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Concerta18 mg depottabletter Concerta 27 mg depottabletter Concerta 36 mg depottabletter Concerta 54 mg depottabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Én depottablett

Detaljer

Preparatomtale. Eldre Den normale dosen for voksne kan brukes med mindre nyrefunksjon er nedsatt (se pkt. 4.3 og 4.4).

Preparatomtale. Eldre Den normale dosen for voksne kan brukes med mindre nyrefunksjon er nedsatt (se pkt. 4.3 og 4.4). Preparatomtale 1. LEGEMIDLETS NAVN Asacol 500 mg, stikkpiller 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver stikkpille inneholder: mesalazin 500 mg. For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt.

Detaljer

PREPARATOMTALE. Injeksjonsvæske, oppløsning. Egenskaper ved formuleringen: Klar, gulaktig olje, praktisk talt fri for partikler.

PREPARATOMTALE. Injeksjonsvæske, oppløsning. Egenskaper ved formuleringen: Klar, gulaktig olje, praktisk talt fri for partikler. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Cisordinol-Acutard injeksjonsvæske 50 mg/ml 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Zuklopentiksolacetat 50 mg/ml For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt.

Detaljer

PREPARATOMTALE (SPC)

PREPARATOMTALE (SPC) PREPARATOMTALE (SPC) 1. LEGEMIDLETS NAVN Cosopt 20 mg/ml + 5 mg/ml øyedråper, oppløsning med konserveringsmiddel Cosopt 20 mg/ml + 5 mg/ml øyedråper, oppløsning uten konserveringsmiddel 2. KVALITATIV OG

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1. LEGEMIDLETS NAVN 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1. LEGEMIDLETS NAVN Metex 7,5 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn Metex 10 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn Metex 12,5 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn Metex

Detaljer

PREPARATOMTALE. Akutt og kronisk schizofreni og andre psykoser. Mani. Behandlingstrengende atferdsforstyrrelser ved psykisk utviklingshemming.

PREPARATOMTALE. Akutt og kronisk schizofreni og andre psykoser. Mani. Behandlingstrengende atferdsforstyrrelser ved psykisk utviklingshemming. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Cisordinol tablett, filmdrasjert 2 mg Cisordinol tablett, filmdrasjert 10 mg Cisordinol tablett, filmdrasjert 25 mg 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Zuklopentiksoldihydroklorid

Detaljer

PREPARATOMTALE. Hvit, rund tablett med vinklet delestrek på begge sider preget med S på begge halvdeler. Tabletten kan deles i like doser.

PREPARATOMTALE. Hvit, rund tablett med vinklet delestrek på begge sider preget med S på begge halvdeler. Tabletten kan deles i like doser. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Medikinet 5 mg tabletter Medikinet 10 mg tabletter Medikinet 20 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Medikinet 5 mg tabletter Hver tablett inneholder

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Bricanyl 0,5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1. LEGEMIDLETS NAVN. Bricanyl 0,5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1. LEGEMIDLETS NAVN Bricanyl 0,5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder: terbutalinsulfat 0,5 mg. For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt.

Detaljer

Preparatomtale. Tablett, filmdrasjert Gul, rund, bikonveks, filmdrasjert tablett umerket på begge sider.

Preparatomtale. Tablett, filmdrasjert Gul, rund, bikonveks, filmdrasjert tablett umerket på begge sider. Preparatomtale 1. LEGEMIDLETS NAVN Letrozol Accord 2,5 mg tabletter, filmdrasjerte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Virkestoff: letrozol. Hver filmdrasjerte tablett inneholder 2,5 mg letrozol.

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN NutropinAq 10 mg/2 ml (30 IE), injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Én ml inneholder 5 mg somatropin* En sylinderampulle

Detaljer

1 gram Voltarol Forte 2,32 % inneholder 23,2 mg diklofenakdietylamin, tilsvarende 20 mg diklofenaknatrium.

1 gram Voltarol Forte 2,32 % inneholder 23,2 mg diklofenakdietylamin, tilsvarende 20 mg diklofenaknatrium. 1. LEGEMIDLETS NAVN Voltarol Forte 23,2 mg/g (2,32 %) gel. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 gram Voltarol Forte 2,32 % inneholder 23,2 mg diklofenakdietylamin, tilsvarende 20 mg diklofenaknatrium.

Detaljer

PREPARATOMTALE. Behandling av pasienter med kronisk myelogen leukemi (KML) i en kronisk eller akselererende fase av sykdommen.

PREPARATOMTALE. Behandling av pasienter med kronisk myelogen leukemi (KML) i en kronisk eller akselererende fase av sykdommen. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Hydroxyurea medac 500 mg kapsel, hard 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En kapsel inneholder 500 mg hydroksykarbamid. Hjelpestoff med kjent effekt: Én kapsel

Detaljer

PREPARATOMTALE. Endogene depresjoner av uni- og bipolar type. Forsøksvis ved reaktive, neurotiske og symptomatiske depresjoner.

PREPARATOMTALE. Endogene depresjoner av uni- og bipolar type. Forsøksvis ved reaktive, neurotiske og symptomatiske depresjoner. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Noritren 10 mg tablett, filmdrasjert Noritren 25 mg tablett, filmdrasjert Noritren 50 mg tablett, filmdrasjert 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Nortriptylinhydroklorid

Detaljer

Preparatomtale. Eldre Den normale dosen for voksne kan brukes med mindre nyrefunksjon er nedsatt (se pkt. 4.3 og 4.4).

Preparatomtale. Eldre Den normale dosen for voksne kan brukes med mindre nyrefunksjon er nedsatt (se pkt. 4.3 og 4.4). Preparatomtale 1. LEGEMIDLETS NAVN Asacol 1 g rektalvæske, suspensjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver pose inneholder: mesalazin 1g per 100 ml. For fullstendig liste over hjelpestoffer,

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Medrol 4 mg tabletter Medrol 16 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Methylprednisolon 4 mg, resp. 16 mg.

1. LEGEMIDLETS NAVN. Medrol 4 mg tabletter Medrol 16 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Methylprednisolon 4 mg, resp. 16 mg. 1. LEGEMIDLETS NAVN Medrol 4 mg tabletter Medrol 16 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Methylprednisolon 4 mg, resp. 16 mg. Hjelpestoffer med kjent effekt: Laktosemonohydrat, sakkarose.

Detaljer