Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus OPPLÆRINGSBOK FOR INDUSTRIELL MATPRODUKSJON

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus OPPLÆRINGSBOK FOR INDUSTRIELL MATPRODUKSJON"

Transkript

1 Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus OPPLÆRINGSBOK FOR INDUSTRIELL MATPRODUKSJON FMO - Foreningen for Matfagenes Opplæringskontorer Side 1 av 40

2 Gjennomføringsskjema for opplæring i bedrift Industriell matproduksjon IMP Navn: Bedrift: Læretid: Hovedområde: Råvarer, produksjon og kvalitet Hovedområde: Maskiner og utstyr Hovedområde: Bransje, bedrift og miljø Kompetansemål Side Kompetansemål Side Kompetansemål Side P F K P F K P F K Her merkes det av når punktene er påbegynt (P), ferdig utført (F) og kvittert av faglig leder/instruktør (K). Vedlegg merkes med kompetansemål nummer. FMO - Foreningen for Matfagenes Opplæringskontorer Side 2 av 40

3 RÅVARER, PRODUKSJON OG KVALITET Hovedområdet handler om råvarer og produksjon av ulike typer mat- og drikkevarer i en industrialisert prosess. I tillegg er kvalitetsstyring og kvalitetskontroll sentrale områder. Det omfatter også personlig hygiene, næringsmiddelhygiene og bekjempelse av insekter og andre skadedyr. FMO - Foreningen for Matfagenes Opplæringskontorer Side 3 av 40

4 Kompetansemål 1 planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere produksjon av ulike typer mat- og drikkevarer Velg ut et produkt. Forklar kortfattet hvordan planlegging av produksjon foregår. Forbered oppstart av en produksjon, og beskriv hva du må ta hensyn til. Legg ved eksempel på en produksjonsplan. Gjennomfør arbeidet i henhold til produksjonsplanen, og beskriv hva du gjorde. Forklar hva som blir dokumentert i produksjonsprosessen, og hvorfor dette blir gjort. Vurder hvordan produksjonen ble gjennomført i forhold til oppsatt plan. FMO - Foreningen for Matfagenes Opplæringskontorer Side 4 av 40

5 Kompetansemål 2 praktisere god personlig hygiene og produksjons- og næringsmiddelhygiene i henhold til gjeldende regelverk Gjør deg kjent med hvilket regelverk som gjelder for personlig hygiene, og forklar hva det regulerer. Gjør deg kjent med hvilket regelverk som gjelder for produksjons- og næringsmiddelhygiene, og forklar hva det regulerer. Gjør deg kjent med hygienereglementet i bedriften og praktiser dette. Legg ved bedriftens hygienereglement. Forklar hvordan du praktiserer god personlig hygiene. Forklar hvordan du praktiserer god produksjonsog næringsmiddelhygiene FMO - Foreningen for Matfagenes Opplæringskontorer Side 5 av 40

6 Kompetansemål 3 utføre mottakskontroll, lagre og behandle råvarer i henhold til gjeldende regelverk Gjør deg kjent med regelverk for mottakskontroll, lagring og behandling av råvarer, og forklar hva de regulerer. Gjør deg kjent med interne prosedyrer for mottakskontroll, lagring og behandling av råvarer, og praktiser arbeidet i henhold til dette. Legg ved eksempel på en prosedyre. Lag en oversikt over råvarene. Forklar og begrunn hvordan mottakskontrollen gjennomføres på de ulike råvarene. Forklar hvordan utført mottakskontroll dokumenteres, og gi eksempel på hvordan avvik håndteres. Forklar og begrunn hvordan råvarene lagres og behandles. FMO - Foreningen for Matfagenes Opplæringskontorer Side 6 av 40

7 Kompetansemål 4 følge flytskjema for produksjonsprosessen Legg ved eksempel på et flytskjema og forklar produksjonsprosessen ut fra dette. Utfør arbeidet i henhold til flytskjemaet. Lag ditt eget flytskjema for minst en produksjonslinje. FMO - Foreningen for Matfagenes Opplæringskontorer Side 7 av 40

8 Kompetansemål 5 bruke hjelpe- og tilsetningsstoffer i henhold til gjeldende regelverk Gjør deg kjent med hvilket regelverk som gjelder for bruk av hjelpe og tilsettingsstoffer, og forklar hva de regulerer. Forklar hva et hjelpestoff er. Gi eksempel på bruk av hjelpestoffer i matproduksjon, og forklar hvilken funksjon de har. Forklar hva et tilsetningsstoff er. Gi eksempler på bruk av tilsettingsstoffer i matproduksjon, og forklar hvilken funksjon de har. FMO - Foreningen for Matfagenes Opplæringskontorer Side 8 av 40

9 Kompetansemål 6 drøfte hvordan råvarer, tilsetningsstoffer og produksjonsmetoder påvirker produktets næringsinnhold Beskriv næringsinnholdet i ett eller flere av bedriftens råvarer. Beskriv næringsinnholdet i ett eller flere av bedriftens ferdige produkter. List opp hvilke råvarer som benyttes. Drøft hvordan råvarene påvirker produktets næringsinnhold. List opp hvilke tilsetningsstoffer som benyttes. Drøft hvordan tilsetningsstoffene påvirker produktets næringsinnhold. List opp hvilke produksjonsmetoder som benyttes. Drøft hvordan produksjonsmetodene påvirker produktets næringsinnhold. FMO - Foreningen for Matfagenes Opplæringskontorer Side 9 av 40

10 Kompetansemål 7 gjøre rede for endringer i produkter i ulike stadier i produksjonsprosessen Ta utgangspunkt i et flytskjema for et produkt. Forklar hvordan produksjonsprosessen påvirker produktet i de ulike stadiene. FMO - Foreningen for Matfagenes Opplæringskontorer Side 10 av 40

11 Kompetansemål 8 gjøre rede for hovedtrekkene ved produksjonsplanleggingen Forklar i korte trekk hvordan en produksjonsplan utarbeides. Legg ved eksempel på en produksjonsplan. Nevn hvem som er involvert i dette arbeidet. Forklar og begrunn hvilke forhold det må tas hensyn til ved produksjonsplanleggingen. FMO - Foreningen for Matfagenes Opplæringskontorer Side 11 av 40

12 Kompetansemål 9 utføre nødvendige beregninger knyttet til resepter, produkter og drift Utfør beregninger som er knyttet til resepter. Legg ved eksempler. Utfør beregninger som er knyttet til produkter. Legg ved eksempler. Utfør beregninger som er knyttet til drift. Legg ved eksempler. FMO - Foreningen for Matfagenes Opplæringskontorer Side 12 av 40

13 Kompetansemål 10 delta i bekjempelse av insekter og andre skadedyr og følge rutiner på området Nevn hvilke insekter og skadedyr bedriften er utsatt for. Gjør deg kjent med hvilke rutiner bedriften har for bekjempelse av insekter og skadedyr og følg disse. Delta i bekjempelse av insekter og skadedyr og forklar hvordan dette arbeidet foregår. FMO - Foreningen for Matfagenes Opplæringskontorer Side 13 av 40

14 Kompetansemål 11 utføre kvalitetskontroll i produksjonsprosessen, påvise og behandle avvik i henhold til kvalitetsstyringssystemet Gjør deg kjent med bedriftens kvalitetsstyringssystem. Nevn hvor du finner dette. Utfør kvalitetskontroll. Forklar og begrunn hvilke kontroller som utføres. Forklar hvordan avviksbehandling foregår. Gi eksempler på avvik. Gi eksempler på korrigerende tiltak. FMO - Foreningen for Matfagenes Opplæringskontorer Side 14 av 40

15 Kompetansemål 12 registrere driftsdata og rapportere disse Beskriv og begrunn hvilke driftsdata som registreres og hvordan de rapporteres. Legg ved eksempler. Utfør registreringer og rapporteringer av driftsdata. FMO - Foreningen for Matfagenes Opplæringskontorer Side 15 av 40

16 Kompetansemål 13 Velge og kontrollere emballasje i henhold til gjeldende regelverk Gjør deg kjent med gjeldende regelverk for emballasje, og forklar hva de regulerer. Beskriv hvilke typer emballasje som brukes. Forklar hva hensikten med emballasjen er. Forklar og begrunn hvordan emballasjen kontrolleres. Utfør kontroll av emballasje i henhold til regelverk. FMO - Foreningen for Matfagenes Opplæringskontorer Side 16 av 40

17 Kompetansemål 14 forklare og følge prinsippene for merking og sporing av matprodukter Dette kompetansemålet sees i sammenheng med kompetansemål 35. Gjør deg kjent med regelverket for merking og sporing av matprodukter, og forklar hva det regulerer. Forklar hvordan produktene merkes. Gi eksempler. Forklar hensikten med merking og sporing. Forklar hvordan sporingen foregår. Gi eksempler. Følg prinsippene for merking og sporing av matprodukter. FMO - Foreningen for Matfagenes Opplæringskontorer Side 17 av 40

18 Kompetansemål 15 utføre relevant prøve- og analysearbeid Beskriv hvilke prøver og analyser som foretas i bedriften. Forklar hensikten med disse. Nevn hvem som har ansvaret for prøve- og analysearbeidet. (internt/eksternt). Delta i relevant prøve- og analysearbeid. FMO - Foreningen for Matfagenes Opplæringskontorer Side 18 av 40

19 MASKINER OG UTSTYR Hovedområdet handler om bruk og vedlikehold av bedriftens maskiner, utstyr og styringssystemer. I hovedområdet inngår også samarbeid med aktuelle støttefunksjoner. FMO - Foreningen for Matfagenes Opplæringskontorer Side 19 av 40

20 Kompetansemål 16 bruke automatiserte styringssystemer Gjør deg kjent med hvilke styringssystemer som benyttes i bedriften, og forklar hvordan disse fungerer. Nevn prosesser der du bruker automatiserte styringsprosesser innen produksjon og vask. Du skal kunne bruke styringssystemene. FMO - Foreningen for Matfagenes Opplæringskontorer Side 20 av 40

21 Kompetansemål 17 forklare maskinenes virkemåter Gi en oversikt over hvilke maskiner som inngår i produksjonsprosessen. Forklar maskinenes virkemåte. Du skal kunne bruke riktige uttrykk og begreper på de ulike komponenter på maskinene. FMO - Foreningen for Matfagenes Opplæringskontorer Side 21 av 40

22 Kompetansemål 18 foreta klargjøring og omstilling av maskiner og utstyr Utfør og beskriv hva du gjør når du klargjør maskiner og utstyr for produksjon. Hva må du ta hensyn til ved omstilling av maskiner og utstyr. FMO - Foreningen for Matfagenes Opplæringskontorer Side 22 av 40

23 Kompetansemål 19 utføre start- og stopprosedyrer Gjør deg kjent med start- og stopp prosedyrer av de enkelte maskiner. Nevn hvor du finner prosedyrene. Utfør start og stopp i henhold til prosedyrene, og forklar hva det er viktig å ta hensyn til. FMO - Foreningen for Matfagenes Opplæringskontorer Side 23 av 40

24 Kompetansemål 20 bruke måle-, styrings- og reguleringsutstyr Gi en oversikt over måleutstyr bedriften benytter, og hva de brukes til. Gi en oversikt over hvilke styrings- og reguleringsutstyr bedriften benytter, og hva de brukes til. Du skal kunne bruke måle-, styrings- og reguleringsutstyr. FMO - Foreningen for Matfagenes Opplæringskontorer Side 24 av 40

25 Kompetansemål 21 identifisere og rette driftsforstyrrelser Gjør deg kjent med hvilke driftsforstyrrelser som kan oppstå på maskiner og utstyr. Gi eksempler på de vanligste driftsforstyrrelser. Følg bedriftens prosedyrer, og forklar hvordan du går frem for å identifisere feil. Følg bedriftens prosedyrer, og rett driftsforstyrrelser på maskiner og utstyr. FMO - Foreningen for Matfagenes Opplæringskontorer Side 25 av 40

26 Kompetansemål 22 sikre god produksjonsflyt gjennom samarbeid med aktuelle støttefunksjoner i bedriften Forklar hva som menes med en støttefunksjon. Nevn hvilke støttefunksjoner det er naturlig å samarbeide med for å sikre god produksjonsflyt. Beskriv hvordan samarbeidet med de forskjellige støttefunksjoner foregår. Gi eksempler på planlagte og akutte tiltak i forhold til de forskjellige støttefunksjoner. FMO - Foreningen for Matfagenes Opplæringskontorer Side 26 av 40

27 Kompetansemål 23 foreta forebyggende vedlikehold og enklere reparasjoner Forklar hva som menes med forebyggende vedlikehold. Beskriv hvordan forebyggende vedlikehold utføres. Gi eksempler på forebyggende vedlikehold som utføres av fagarbeideren. Gi eksempel på reparasjoner som utføres av fagarbeideren. FMO - Foreningen for Matfagenes Opplæringskontorer Side 27 av 40

28 Kompetansemål 24 medvirke til utvikling av produksjonsprosessen Beskriv hvilke rutiner bedriften har for at ansatte kan medvirke til utvikling av produksjonsprosessen. Forklar hvordan du går frem dersom du har et konkret forslag til forbedring. Gi eksempler på tiltak som er gjennomført. Gi eksempler på egne forslag til tiltak, dersom du har foreslått dette. FMO - Foreningen for Matfagenes Opplæringskontorer Side 28 av 40

29 Kompetansemål 25 bruke digitalt verktøy i produksjon og drift Nevn hvilke digitale verktøy bedriften benytter i produksjon og drift. Forklar hvilken funksjon de har. Gjør deg kjent med hvordan disse fungerer. Du skal kunne bruke digitale verktøy i produksjon og drift. FMO - Foreningen for Matfagenes Opplæringskontorer Side 29 av 40

30 BRANSJE, BEDRIFT OG MILJØ Hovedområdet handler om bransjens og bedriftens rammevilkår, bedriftens forretningsidé, organisering og plass i samfunnet. Det legges også vekt på bedriftens ansvar for helse, miljø og sikkerhet. FMO - Foreningen for Matfagenes Opplæringskontorer Side 30 av 40

31 Kompetansemål 26 drøfte bransjens rammebetingelser og betydning nasjonalt og internasjonalt Forklar hva som menes med rammebetingelser. Nevn hvilke rammebetingelser som har betydning for bransjen nasjonalt. Nevn hvilke rammebetingelser som har betydning for bransjen internasjonalt. Drøft hvordan rammebetingelsene påvirker bransjen. Drøft hvilken betydning bransjen har nasjonalt. Drøft hvilken betydning bransjen har internasjonalt. FMO - Foreningen for Matfagenes Opplæringskontorer Side 31 av 40

32 Kompetansemål 27 gjøre rede for bedriftens organisering, forretningsidé, opprinnelse, utvikling og plass i lokalsamfunnet Forklar hvordan bedriften er organisert. Legg ved organisasjonskart og vis hvor du er plassert. Gjør rede for bedriftens forretningsidé, visjoner og verdier. Lag en oversikt over bedriftens historikk, og ta med de viktigste hendelsene fra bedriftens opprinnelse frem til i dag. Forklar hvilken betydning bedriften har for lokalsamfunnet. FMO - Foreningen for Matfagenes Opplæringskontorer Side 32 av 40

33 Kompetansemål 28 drøfte hvilke faktorer som kan påvirke økonomiske resultater Lag en oversikt over hva som kan påvirke bedriftens økonomiske resultater. Nevn hvilke faktorer som kan påvirke inntektene. Nevn hvilke faktorer som kan påvirke kostnadene. Nevn hvilke hendelser som kan påvirke de økonomiske resultater. Nevn hvordan arbeidsmiljøet påvirker de økonomiske resultatene. Drøft på hvilken måte alle disse faktorene påvirker bedriftens økonomiske resultater. FMO - Foreningen for Matfagenes Opplæringskontorer Side 33 av 40

34 Kompetansemål 29 drøfte sammenhenger mellom produktivitet, kvalitet og internt arbeidsmiljø Forklar hvordan det interne arbeidsmiljøet kan påvirke produktiviteten? Forklar hvordan det interne arbeidsmiljøet kan påvirke kvaliteten? Forklar hvordan kvalitet og produktivitet kan påvirke det interne arbeidsmiljøet? Forklar hvordan kvalitet og produktivitet kan påvirke hverandre? Drøft hvordan produktivitet, kvalitet og internt arbeidsmiljø påvirker hverandre. FMO - Foreningen for Matfagenes Opplæringskontorer Side 34 av 40

35 Kompetansemål 30 følge gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet Gjør deg kjent med regelverket for helse, miljø og sikkerhet, og forklar hva det regulerer. Sett deg inn i bedriftens HMS reglement. Nevn hvor du finner det, og forklar hvordan du praktiser det. Nevn hvem som har ansvaret for HMS arbeidet i din bedrift. Forklar deres ansvar og funksjon. Forklar rutiner for avvik ved brudd på HMS reglementet. FMO - Foreningen for Matfagenes Opplæringskontorer Side 35 av 40

36 Kompetansemål 31 utføre arbeidet i tråd med ergonomiske prinsipper Forklar hva som menes med ergonomiske prinsipper. Forklar hvorfor det er viktig å utføre arbeidet ergonomisk riktig. List opp hvilke hjelpemidler bedriften har for at arbeidet skal kunne utføres ergonomisk riktig. Gi eksempler på arbeidsteknikker du bruker for å arbeide ergonomisk riktig. FMO - Foreningen for Matfagenes Opplæringskontorer Side 36 av 40

37 Kompetansemål 32 gjøre rede for tilsynsmyndighetenes oppgaver og virkeområder i bedriften Nevn hvilke tilsynsmyndigheter som fører tilsyn i bedriften. Forklar hva de ulike myntighetene fører tilsyn med, og hvordan tilsynet gjennomføres i bedriften. FMO - Foreningen for Matfagenes Opplæringskontorer Side 37 av 40

38 Kompetansemål 33 praktisere avfallshåndtering etter gjeldende regelverk Gjør deg kjent med regelverket for avfallshåndtering, og forklar hva det regulerer. Forklar hvilke rutiner bedriften har for avfallshåndtering, og praktiserer dette. FMO - Foreningen for Matfagenes Opplæringskontorer Side 38 av 40

39 Kompetansemål 34 gjøre rede for innholdet i relevant nasjonalt og internasjonalt regelverk om forbrukernes rettigheter og plikter, herunder regler om klageadgang Gjør deg kjent med forbrukerloven og hva den regulerer. Forklar hvordan klagesaker behandles i bedriften? FMO - Foreningen for Matfagenes Opplæringskontorer Side 39 av 40

40 Kompetansemål 35 gjøre rede for forbrukerkrav til produktmerking og matvaretrygghet og gjeldende regelverk om dette Dette kompetansemålet må sees i sammenheng med kompetansemål 14. Gjør deg kjent med regelverk for produktmerking og matvaretrygghet, og forklar hva det regulerer. Gjør rede for hvilke krav som stilles til merking av matvarer, og hensikten med merkingen. Forklar hvilken betydning merkingen har i forhold til matvaretrygghet. Finn ut om forbrukerne ønsker merkeordninger som ikke er lovpålagt. Gi eksempler på hvordan bedriften merker sine produkter. Legg ved eksempler. FMO - Foreningen for Matfagenes Opplæringskontorer Side 40 av 40

Læreplan i servitørfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i servitørfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i servitørfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. februar 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning.

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 TEKNIKK OG INDUSTRIEL PRODUKSJON KJEMI OG PROSESSFAG 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller

Detaljer

Training module on. Grant Contract 517846-LLP-1-2011-1-DK-LEONARDO-LMP

Training module on. Grant Contract 517846-LLP-1-2011-1-DK-LEONARDO-LMP Training module on 2Fish project: Inclusion of secondary service professions within fishery to the normal VET system Grant Contract 517846-LLP-1-2011-1-DK-LEONARDO-LMP Kurs tittel: Opplæring i kvalitetsstyring

Detaljer

Kokk hotell- og restaurantfag

Kokk hotell- og restaurantfag LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG 2 RESTAURANT OG MATFAG Kokk hotell- og restaurantfag 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold,

Detaljer

Institusjonskokkfaget Råvarer og produksjon

Institusjonskokkfaget Råvarer og produksjon Råvarer og produksjon Nr. 1 Manglende forståelse av sammenhengen mellom de ulike institusjoners behov. Planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere produksjon av mat på ulike institusjoner Ulike institusjoner

Detaljer

Programområde for kokk- og servitørfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for kokk- og servitørfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for kokk- og servitørfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 06. desember 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

VG2 Elenergi Programfag: Data- og elektronikksystemer ELE 2003

VG2 Elenergi Programfag: Data- og elektronikksystemer ELE 2003 1 VG2 Elenergi Programfag: Data- og elektronikksystemer ELE 2003 Beskrivelse av faget. Programfaget data- og elektronikksystemer omfatter antenneanlegg, brann- og innbruddsalarmanlegg, adgangskontrollanlegg,

Detaljer

KSL-standarden består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes ved egenrevisjon. Se baksiden.

KSL-standarden består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes ved egenrevisjon. Se baksiden. Egenrevisjonsskjema Skal oppbevares på garden Sjekkliste 1 Generelle krav til garden KSL-standard Versjon 7, oktober 2011 bokmål KSL-standarden består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes

Detaljer

Forsøkslæreplan for Vg3/opplæring i bedrift - landbruksfag

Forsøkslæreplan for Vg3/opplæring i bedrift - landbruksfag Forsøkslæreplan for Vg3/opplæring i bedrift - landbruksfag Denne midlertidige forsøkslæreplanen er utviklet som en del av forsøket med å organisere utdanningen innen landbruk og gartnernæring med to år

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

Programområde for akvakultur - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for akvakultur - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for akvakultur - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 9. januar 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

2Kvalitetsstyring. forstå hvorfor kvalitetsarbeid er viktig i en organisasjon

2Kvalitetsstyring. forstå hvorfor kvalitetsarbeid er viktig i en organisasjon 2Kvalitetsstyring MÅL FOR KAPITLET >>> MÅL FOR KAPITLET Når du har lest dette kapitlet, skal du forstå hvorfor kvalitetsarbeid er viktig i en organisasjon kjenne til kvalitetsstyring og de vanligste begrepene

Detaljer

Utdanningstilbyder: Utdanningsprogram: Lærefaget: Godkjent dato: Godkjent av (rektor): Gjelder fra:

Utdanningstilbyder: Utdanningsprogram: Lærefaget: Godkjent dato: Godkjent av (rektor): Gjelder fra: LOKAL LÆREPLAN FOR PROSJEKT TIL FORDYPNING Utdanningstilbyder: Utdanningsprogram: Lærefaget: Godkjent dato: Godkjent av (rektor): Gjelder fra: Innenfor hvert utdanningsprogram som skolen tilbyr er det

Detaljer

Kvalitetshåndbok Kongsbergregion

Kvalitetshåndbok Kongsbergregion Kongsbergregion INNHOLD 1. Visjoner og mål... 3 2.... 3 2.1 Hva er hensikten med et Kvalitetstyringssystem...3 2.2 Ansvar og roller...4 2.3 Kvalitetskostnad og økt effektivitet...4 2.4 Hovedfokus i kontinuerlig

Detaljer

Programområde for landbruk - Læreplan i felles programfag Vg3

Programområde for landbruk - Læreplan i felles programfag Vg3 Programområde for landbruk - Læreplan i felles programfag Vg3 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 8. februar 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Vårt hovedmål er å ha et økonomisk positivt resultat på driften. Det har vi nådd ved å fremstå med god kvalitet og mot.

Vårt hovedmål er å ha et økonomisk positivt resultat på driften. Det har vi nådd ved å fremstå med god kvalitet og mot. HÅNDBOK FOR NÆRINGSMIDDELTRYGGHET OG KVALITET 2014 Forord Hval Sjokoladefabrikk ASA er en nisjeleverandør av kvalitets sjokolade og sukkervarer til det norske marked med hoved vekt på løsvekt til plukk

Detaljer

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Skrevet av: gfg Gjelder fra: 12.11.2007 Godkjent av: tli 1 av 6 Innhold 1. om kvalitetssystemet 2. Juridisk status og kort beskrivelse av virksomheten 3. Oversikt over kontrollomfang 4. Uavhengighet, upartiskhet

Detaljer

Forsøkslæreplan for Vg3/opplæring i bedrift - gartnernæring

Forsøkslæreplan for Vg3/opplæring i bedrift - gartnernæring Forsøkslæreplan for Vg3/opplæring i bedrift - gartnernæring Denne midlertidige forsøkslæreplanen er utviklet som en del av forsøket med å organisere utdanningen innen landbruk og gartnernæring med to år

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging)

K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging) Del A: RINGSAKER INDUSTRISERVICE AS, TOTAL Prosedyre: KVALITETSHÅNDBOK Nr.: A02 Side 1 av 7 Rev. Nr.: 3 Dato: Sep 11 K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging)

Detaljer

LÆREPLAN VG2 MATFAG PROSJEKT TIL FORDYPNING: Butikkslakter

LÆREPLAN VG2 MATFAG PROSJEKT TIL FORDYPNING: Butikkslakter LÆREPLAN VG2 MATFAG PROSJEKT TIL FORDYPNING: Butikkslakter Formål med prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 byggog anleggsteknikk

Læreplan i felles programfag i Vg1 byggog anleggsteknikk Læreplan i felles programfag i Vg1 byggog Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskingsdepartementet med hjemmel

Detaljer

Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole

Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole Kjøkken og kantine På Kjelle videregående skole kan du ta en yrkesfaglig grunnutdanning som normalt består av to års opplæring på skolen og to års

Detaljer

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid Norsk akkreditering Dok.id.: VII.1.14 Guideline/Veiledning Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon: Gjelder fra: Sidenr: SBE ICL 5.00 14.06.2014 Side 1 av 10 NA Dok. nr. 30 Akkreditering av prøvetaking og

Detaljer

Høringsbrev om endringer i læreplan for Vg2 transport og logistikk og læreplan for Vg3/opplæring i bedrift for yrkessjåfør.

Høringsbrev om endringer i læreplan for Vg2 transport og logistikk og læreplan for Vg3/opplæring i bedrift for yrkessjåfør. Vår saksbehandler: Unni Teien Epost: ute@udir.no Tlf: 23 30 14 40 / 41 76 15 74 Vår dato: 20.2.2014 Deres dato: Vår referanse: 2012/6853 Deres referanse: Høringsbrev om endringer i læreplan for Vg2 transport

Detaljer

Oppdragsbrev 16-08 - Utarbeide forslag til deskriptorer for fag- og yrkeskompetanse hjemlet i opplæringsloven

Oppdragsbrev 16-08 - Utarbeide forslag til deskriptorer for fag- og yrkeskompetanse hjemlet i opplæringsloven Vår saksbehandler: Matilda Burman Direkte tlf: 23 30 14 16 E-post: matilda.burman@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 29.05.2009 Deres dato: 07.04.2008 Vår referanse: 2008/1203 Deres referanse: 200604186

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING 1 OG 2 ELEVER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING 1 OG 2 ELEVER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING 1 OG 2 ELEVER 2015 Utdanningsprogram: Studiespesialisering Fagkoder: SAM3028, SAM3030 Årstrinn: Vg2, Vg3 Programområde: Språk,

Detaljer

Rutiner for trygg mat. En innføring i internkontroll og HACCP

Rutiner for trygg mat. En innføring i internkontroll og HACCP Rutiner for trygg mat En innføring i internkontroll og HACCP Når du lager mat til andre, er det viktig at ingen blir syke av maten. Derfor må du ha gode rutiner og kontroll med hvordan maten lages. Internkontroll

Detaljer