Tilstede for Mattilsynet Distriktskontoret for Oslo var distriktssjef Kjetil Berg, seksjonssjef Oddrun Espelund og tilsynsveterinær.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilstede for Mattilsynet Distriktskontoret for Oslo var distriktssjef Kjetil Berg, seksjonssjef Oddrun Espelund og tilsynsveterinær."

Transkript

1 Fatland Oslo As Slakteriet Professor Birkelands Vei 30A 1081 OSLO Deres ref: Vår ref (saksnr): 07 / Dato: Arkivkode: / MØTE OM TILSYNSRAPPORT VED FATLAND OSLO A/S Innledning Det vises til møte som ble avholdt mellom Fatland Oslo A/S og Mattilsynet Distriktskontoret for Oslo i i Mattilsynets lokaler lokaler i Brynsengfaret 6 B. Mattilsynet hadde kalt inn til møte fordi Fatland Oslo, til tross for omfattende virkemiddelbruk fra tilsynsmyndighetens side, ikke i tilstrekkelig grad oppfyller kravene som stilles i gjeldende regelverk i forhold til etterlevelsesplikt og systematiske kontrolltiltak, hygienisk forsvarlig drift, opplæring og kompetanse. På grunnlag av tilsynet Mattilsynet Distriktskontoret for Oslo har ført med Fatland Oslo høsten og vinteren 2007/2008, samt resultatene av tilsyn og virkemiddelbruk forut for dette, ønsket Mattilsynet å orientere om vårt syn på denne situasjonen, og hvilke virkemidler som kunne bli tatt i bruk i forhold til virksomheten. Det ble også uttrykt et ønske om å ha en dialog med konsernledelsen i forhold til deres syn på situasjonen og hvilke bidrag som kan gis i forhold til regelverksetterlevelse ved Fatland Oslo. Tilstede på møtet var for Fatland Oslo A/S styreleder og konsernsjef Malvin Knutsen, daglig leder og eier Ståle Fatland, konsernkvalitetssjef Sissel Dommarsnes og direktør i Kjøttbransjens landsforbund Dag Henning Reksnes (rådgiver). Tilstede for Mattilsynet Distriktskontoret for Oslo var distriktssjef Kjetil Berg, seksjonssjef Oddrun Espelund og tilsynsveterinær. Møtet Distriktssjef Kjetil Berg understreket at det til tross for det alvorlige temaet var Mattilsynets intensjon å ha en dialog med virksomheten om dette. Samtidig ble det understreket at Mattilsynet var fast bestemt på å bruke de virkemidler som var nødvendige for å oppnå etterlevelse av regelverket. Konsernsjef Knutsen uttrykte tilfredshet om at Mattilsynet ønsket dialog. Etter dette ga seksjonssjef Oddrun Espelund en orientering om bakgrunnen for møtet. Mattilsynet Distriktskontoret for Oslo Saksbehandler Postadresse: Postboks 383, N BRUMUNDDAL Telefaks: E-post:

2 Etter denne innledningen redegjorde konsernsjef Knutsen for de omfattende utbedringene som nå var foretatt i nedskjæring, kjøleceller, hengehall og kjeller. Det ble også orientert om at det er bevilget penger til nedkjøling av slaktehallen. Både konsernsjefen Knutsen og direktør Refsnes hadde inntrykk av at Fatland Oslo var på høyde med andre medlemsbedrifter i KLF og Fatlandkonsernet. Distrikssjef Berg mente på bakgrunn av informasjon fra andre distrikter i Mattilsynet at Fatland Oslo skiller seg negativt ut i Fatlandkonsernet. Konsernkvalitetssjef Dommarsnes redegjorde for virksomhetens kvalitetssystem og viste til revisor som ikke mente det var fare for matsikkerheten ved anlegget. Kvalitetssjefen mente at Fatland Oslo var like bra som de andre i Fatlandgruppen og etterlyste mer veiledning fra Mattilsynet. Distriktssjef Kjetil Berg ga uttrykk for at Mattilsynet skulle ta til seg det som var sagt om veiledning. Direktør Refsnes spurte om det var noen avvik som ikke var lukket. Tilsynsveterinær NN viste til et vedtak fra dagen før om at kalver må ha tilgang på drikkevann når de stalles opp. Seksjonssjef Oddrun Espelund presiserte at det er internkontrollen som står i fokus og dens forankring hos ledelse og operatør. Deretter vist hun til noen konkrete eksempler på alvorlige avvik: En død purke fra fjøs/avliving ble kjørt uten noen form for slaktebehandling gjennom rein del av slaktehallen for å kastes på rein side. Griseslakt ble sendt inn i kjølerom hvor det rant fra taket uten at noen reagerte. Tilsynsveterinæren viste til et tilfelle da et lammeslakt falt i tarmrenna. Dette ble hengt opp igjen uten avviksregistrering. Virksomheten leverer råvarer til spekematproduksjon. Tilsynsveterinæren viste også til et tilfelle der operatør i kjelleren hadde følt seg presset av Sverre Fatland til å kaste spesifikt risikomateriale (SRM) i container for ordinært avfall for å spare penger. Direktør Refsnes sa seg enig i at dette var en veldig alvorlig sak. Tilsynsveterinæren understreket at den generelle kompetansebristen gjør at det i mange posisjoner i virksomheten kan oppstå situasjoner av alvorlig betydning for mattryggheten uten at det blir fanget opp av virksomheten. Konsernsjef bekreftet at de har oppfattet de problemer som er knyttet til at Sverre Fatland på egen hånd opptrer som avgjørende beslutningstager i virksomheten, ved at det av økonomiske eller kompetansemessige grunner blir gitt ordre stikk i strid med regelverket. Konsernsjefen lovte å ta fatt i ledelsesproblematikken. Det ble også lovt assistanse fra resurspersoner i andre deler av konsernet. Det kom flere forslag fra virksomheten for å unngå hele tiden å være sterkt på etterskudd: regelmessige vedlikeholdsrunder med innspillsmuligheter fra tilsynet, hygieneprogram, mer tilbakemelding før det kommer brev, mer veiledning også i regelmessige møter. Distriktssjefen foreslo til slutt at virksomheten skulle få en frist til ut mars måned 2008 til å videreutvikle sine endringsforslag og presentere disse for Distriktskontoret. Virksomheten skulle gi tilsynsveterinæren innspillsmuligheter. En samlet oversikt over avvikene i avdelingene og Mattilsynets vurderinger av internkontrollen oversendes som et vedlegg til dette brevet som en hjelp for virksomheten i det videre arbeidet. Med hilsen Kjetil Berg Oddrun Espelund distriktssjef seksjonssjef tilsynsveterinær 2

3 Vedlegg 1 Observerte avvik knyttet til avdelinger/aktiviteter I det følgende gis det en detaljert beskrivelser av Mattilsynets tilsynsvirksomhet fra høsten 2007 og fram til nå. Videre redegjøres det under hvert avsnitt for historikk tilbake i tid mht. avvik og Mattilsynets bruk av virkemidler for å oppnå regelverksetterlevelse ved virksomheten på de enkelte områdene. Etter tilsynsmyndighetens oppfatning dokumenteres det her at internkontrollen ved Fatland Oslo ikke i tilstrekkelig grad sikrer at virksomheten til enhver tid drives hygienisk forsvarlig og i samsvar med gjeldende regelverk Videre framgår det også av det følgende at opplæringen av personalet ikke er tilstrekkelig til å sikre at de er i stand til å ivareta de oppgaver de blir satt til på en måte som er i samsvar med kravene til produksjonshygiene som gjelder for virksomheten. Mattilsynet har foretatt en rekke inspeksjoner av slakteaktiviteten i perioden september til desember Høstslaktinga av sau og lam er blitt gitt spesiell oppmerksomhet både på dagtid og overtid. I tillegg til kontroll av slaktehygienen er det også blitt kontrollert om virksomheten etterlever bransjeavtalen om todelt varestrøm ved slakting av sau og storfè. Det er også foretatt inspeksjoner i nedskjæringsavdelingen, kjøl/frys/ekspedisjon og kjellerlokaler med mer. Avvik er fortløpende blitt tatt opp med ansvarlige i de respektive avdelingene. Det er også avholdt et møte med virksomheten om registrerte avvik, i tillegg til oversendelse av flere brev med vedtak rettet mot avvik med lengre historikk, jfr. henvisningene over. I det følgende er registreringer/avvik listet opp for å gi et samlet bilde av situasjonen for de ulike avdelingene/ aktivitetene. 1. Slakting av sau og storfè Uke 36: I uke 36 ble det registrert flere tilfeller der kniv ikke ble skiftet etter at den hadde perforert hud og blitt forurenset. Den ble det slaktet 3-4 pelssauer (uklipte) uten at disse ble avviksmerket som risikoslakt (ccp-merket). Uke 37: I uke 37 ble det registrert uhygienisk slakting på overtid. Under slakting av sau/lam den var det mye forurensning med mage/tarminnhold både på organer og slakt. 8 slakt ble grønnmerket av kjøttkontrollen pga. forurensninger. Operatørene som tok ut mage/tarm og brystorganer skiftet ikke kniv mellom slaktene. Den hadde en og samme person sagd hull på 7 storfèvommer. Sterilisatoren for brystsaga var ikke blitt brukt. Av alle disse slaktene var bare ett blitt merket som ccp/risikodyr og gjenstand for alternativ vareflyt slik bransjeavtalen forutsetter. Under slaktinga den ble 21 sauer/lam grønnmerket av kjøttkontrollen pga forurensning av slaktene. Ingen slakt ble ccp-merket(risikoslakt) av virksomheten. De forurensede slaktene ble ikke rensket opp før de hang i en klynge inntil hverandre etter vekta. Ingen av operatørene som tok ut mage/tarm og brystorganer brukte toknivsmetoden. Det var mange nye ansatte fra Polen. De var uvitende om mange forhold som har med hygiene å gjøre. Ved flere anledninger måtte slaktelinja stoppes fordi det var nødvendig å gi opplæring i arbeidssituasjonen, men tolk var ikke lett tilgjengelig. Mattilsynet ga klart uttrykk for at dette var uakseptable forhold og at noe måtte gjøres straks. Fra virksomheten ble det da meldt at det skulle gis opplæring i løpet av påfølgende dag. Uke 38: Den ble pelssau slaktet før de andre sauene slik at det ble økt risiko for kryssforurensning. Det ble også slaktet dyr som nylig hadde fått mye fôr slik at mage/tarminnhold fløt utover slaktene i forbindelse med slaktingen. 3

4 Det ble også den registrert dårlig håndhygiene ved at operatører ikke foretok håndvask etter at det ble tatt på utsiden av skinnet. Samme dag ble det også registrert at saueskinn ble kastet over allerede flådd sau med stor fare for dryss av forurensninger på slaktene. Uke 39: Den ble det registrert at saueslakt ble hengt for tett inntil hverandre i conveyer, slik at eventuelle forurensede slakt kunne forurense rene slakt. Operatøren som skulle ta ut milt fra slaktene og kaste dem i beholder for spesifikt risikomateriale (SRM), var uvitende om dette, og kastet ikke milten i SRM-beholderen, men sammen med ordinært slakteavfall. Slaktingen måtte stoppes av tilsynsveterinæren, og etter en stund var det mulig å få tak i tolk for å gi opplæring på stedet. Biprodukter/avfall som tidligere hadde blitt produsert måtte båndlegges og omdefineres som spesifikt risikomateriale (SRM). Den gjentar det seg at sauer som ikke er klipt slaktes først, med medfølgende fare for kryssforurensning. Operatørene som tar ut mage/tarm bytter ikke til rein kniv mellom hvert slakt. Uke 40: Den ble det registrert at slakter gikk mellom rein og urein sone i slaktehallen uten å gå gjennom sluse. Den ble det registrert at en operatør på forflåing ikke skiftet kniv når den var blitt urein, (hadde perforert hud). Samme dag ble det observert at operatøren plassert rett etter Mattilsynet på slaktelinja tok på de mest utsatte delene av et slakt som var sterkt forurenset av mage/tarminnhold og sendte det fra seg på en slik måte at det var store muligheter for at forurensninger kunne spres til andre slakt. Tilsynsveterinæren gjorde virksomhetens ansvarlige oppmerksom på dette slik at det var mulig å gi veiledning på stedet. Uke 41: Ved overtidsslakting av storfè den var det igjen omfattende svikt i slaktehygienen. 7-8 slakt ble utsatt for omfattende forurensning fra mage/tarm fordi operatør sagde hull i vom eller skar igjennom tarmen. Det var ikke såpe verken på kontrollens plass eller der innmaten skjæres ned. Vannet var stengt av før arbeidet var avsluttet. Mattilsynets ansatte fikk ikke vasket seg, og heller ikke brukt oppvaskmaskinen. Uke 42: Den ble det ved slakting av sau/lam på dagtid igjen registrert at enkelte ikke arbeidet med reint utstyr. Operatøren som roddet bare dyppet roddestaven i sterilisatoren før han la den på et forurenset underlag, for deretter å bruke den på slaktet. Det ble heller ikke byttet kniv mellom snitting av huden på halsen og utskjæring av spiserøret. Operatøren som snittet huden på buken brukte samme kniven til å snitte huden på det ene frambeinet uten at den først ble sterilisert. Uke 43: Den falt et lammeslakt ned i tarmrenna under slaktinga. Slaktet ble deretter hengt opp på banen igjen uten at det ble foretatt avviksregistrering. Først når slaktet kom til mattilsynets posisjon ble det foretatt avviksmerking. Det hele foregikk samtidig som det ble foretatt internrevisjon av Mattilsynet med mange inspektører til stede i slaktehallen. Uke 44: Den er det problem med avføringsperler i bekkenet på slakt av sau/lam. Fenomenet forekommer regelmessig. Bagging av endetarmen blir ikke utført. Heller ikke andre tiltak er satt i verk for å unngå at perler strøs ned i bekkenet og andre deler av slaktet. Virksomheten har ikke noen god metode for å fjerne perlene uten at slaktet forblir forurenset eller at forurensningen spres utover andre deler av slaktet. Måten operatøren tar tak ved halerota for å løsne endetarmen kombinert med bruk av stålhanske gjør at denne operasjonen totalt sett ikke i tilstrekkelig grad ivaretar slaktehygienen. Dersom det var brukt plastpose ville forurensningsfaren blitt redusert. Virksomhetens praktisering av bransjeavtalen for todelt varestrøm kan heller ikke rette opp skaden ved at det har skjedd en forurensing. Risikomerket kjøtt blir ikke varmebehandlet før det selges til kunder. Uke 48: Den var det under slaktingen av storfè bare kaldt vann i håndvaskene på slaktelinja. 4

5 Forholdene beskrevet over er avvik fra krav i forskriftene om å arbeide med reint utstyr, slakteriforskriften 41 anvende hygienisk slakteteknikk, slakteriforskriften 52 gi ansatte tilfredsstillende opplæring, slakteriforskriften 6 utøve god personlig hygiene/håndhygiene, slakteriforskriften 38 ta hånd om spesifikt risikomateriale (SRM) på en korrekt måte, forskrift om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE) 5 skille mellom reine og ureine soner i produksjonslokalet, slakteriforskriften 27 utøve internkontroll ved å utføre aviksregistrering og avvikshåndtering, slakteriforskriften 5, forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen 4 utøve internkontroll ved å etterleve inngått bransjeavtale om todelt varestrøm, slakteriforskriften 5, forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen 4 2. Slakting av purker og gris I angitte tidsrom har det vært flere tilfeller der for store purker er blitt slaktet på grisebanen med det resultat at slakt har kommet borti innredning og gulv. Dette er ikke blitt oppdaget før Mattilsynets ansatte har grepet inn. Det er også registrert og påtalt mange ganger at slakt til sidebanen slippes ukontrollert ned slik at organer faller på gulvet for siden å bli hengt opp slik at de berører og forurenser slaktet. Dette er tidligere tatt opp i møte med virksomheten og er omtalt i referat datert Etter dette, , er det registrert at purkehoder er blitt hengt opp slik at de berører og forurenser slaktene. Uke 37: I referatet fra møtet med bedriften ble det også påpekt at teknisk personales påkledning i noen sammenhenger er mangelfulle og at de grå frakkene virker skitne. Seinere er det den registrert at to privatpersoner skar ned kjøtt i blå frakk, private klær og sandaler. Daglig leder som var i området ble gjort oppmerksom på forholdet av en av Mattilsynets inspektører. Uke 41: Den ble det slaktet gris fra morgenen av. Det var for lav temperatur på skåldevannet slik at mye av busten ikke ble fjernet, men la seg som et forurensende lag på grisens overflate. Selv om resultatet av den lave temperaturen i skåldevannet var veldig tydelig, så fortsatte slaktingen, og det ble slaktet et betydelig antall griser med hygieniske avvik. Uke 43: Den skulle en innfryst gris kasseres etter at det var påvist tuberkulose i slaktet. Da tilsynsveterinæren skulle overvåke kassasjonen av slaktet ble det oppdaget at slakteriets operatører hadde brukt tape med virksomhetens stempelmerke (autorisasjonsmerke) til å forsegle plastposen som griseslaktet lå i. Dette er i strid med regelverket og kan føre til at godkjenningsmerket får noen til å tro at det er godkjent kjøtt i emballasjen. Det er også tidligere registrert og påtalt at forseglingstape med autorisasjonmerke har blitt brukt som markeringstape ved maling av vegg. Forseglingstape med virksomhetens autorisasjonsmerke er også ved flere anledninger av Mattilsynets inspektører i Oslo blitt registrert å være på avveie, med fare for forfalsking av kjøttvarer. Uke 44: Den er det igjen avvik i slaktinga som fører til at mange griseslakt blir forurenset med bust. Uke 46: Den ble det registrert at purker på kjølecelle 2 henger ned i gulvet. Uke 47: Den blir det igjen slaktet 50 griser med mye bust før feilen blir rettet opp igjen. 5

6 Uke 50: Den rant det store mengder vann fra taket i kjølecelle 1 og storfèkjølen ned på slakteskrottene under, som ble forurenset av det ureine vannet. Ingen av operatørene som skjøv slakt inn i disse kjølecellene reagerte på at det plasket ned vann fra taket. Slaktene ble sendt inn like ufortrødent. Først da tilsynsveterinæren oppdaget og meldte fra til ansvarlig i slaktehallen ble situasjonen tatt tak i. Uke 52: Den skulle Mattilsynets ansatte kontrollere 6 griseslakt (nødslakt). Slaktene var ødelagt fordi kjølerommet som de var oppbevart i var for varmt. Mattilsynet har fått informasjon om at en person har slått av kjølingen til dette rommet etter at nødslaktene var plassert der. Den spyttet en utenlandsk operatør på gulvet i slaktehallen under arbeid med rensking av griseslakt. Vedkommende ble tilsnakket av tilsynsveterinæren, som også tok dette opp med ansvarlige i slaktehallen. Forholdene beskrevet over er avvik fra krav i forskriftene om å skille reine og ureine produkter og utstyr/gjenstander, slakteriforskriften 27 etterleve autorisasjonsvilkårene (purkeslakting), slakteriforskriften 28 anvende hygienisk slakteteknikk, slakteriforskriften 52 bære reint arbeidstøy i produksjonslokalene, slakteriforskriften 37 ha kontroll med bruken av autorisasjonsmerket, forskrift om kjøttkontroll og omsetning mv. av ferskt kjøtt Håndtering av spesifikt risikomateriale (SRM) Ved flere inspeksjoner over en lengre periode er det blitt påpekt at SRM-containeren i kjelleren ikke er merket SRM. Virksomheten har tidligere bestemt at den vil benytte et magnetskilt som kan tas av og på. Dette har vist seg å være lite effektivt mht riktig merking, fordi operatørene glemmer å sette på skiltet ved bytte av container. Det vises også til episode beskrevet over der sauemilt ikke ble kastet i SRM-container. Den oppdaget Mattilsynet ved inspeksjon i kjelleren at hele tarmsettet fra sau og lam ble kastet i container for vanlig slakteavfall. Den delen av tarmen som er definert som SRM (ileum) ble ikke skåret av. Både containeren i kjelleren som mottar SRM fra slaktehallen og oppsamlingscontaineren i den nye kjelleren var umerket. Nærmere undersøkelse av virksomheten viste at den ureglementerte håndteringen av SRM hadde pågått enn tid. Operatøren i kjelleren meddelte til tilsynets personell at han hadde følt seg presset av Sverre Fatland til å kaste SRM i container for ordinært slakteavfall for å spare penger. Følgende er vedtak/varsel om vedtak knyttet til virkemiddelbruk ved tidligere regelverksbrudd i slakteriavdelingen: I brev datert og /sak 07/15750, ble det fattet vedtak om løpende tvangsmulkt knyttet til renhold, vedlikehold, skadedyrbekjempelse og skille mellom reine og ureine soner. I brev datert / sak 06/5922 ble det fattet vedtak om løpende tvangsmulkt for at virksomheten skulle etterleve vilkårene for autorisasjonen. Internkontrollen sto sentralt i dette vedtaket. I brev datert / sak 06/6008 ble det varslet vedtak om tvangsmulkt rettet mot virksomhetens håndtering av SRM. I brev datert /sak 05/08532 ble det fattet vedtak om omsetningforbud for lever og nyrer fra svin fordi virksomheten ikke etterlevde regelverket knyttet til cadmiumsaken i I brev datert /sak04/06404 ble det fattet vedtak om tvangsmulkt for å oppnå utbedring av sluser. I brev datert ble det fattet vedtak om tvangsmulkt for å oppnå en tilfredsstillende bekjempelse av skadedyr. I brev datert ble det varslet tilbaketrekking av alle autorisasjonene til Fatland Oslo pga omfattende avvik knyttet til vedlikehold, soneinndeling og renhold. 6

7 4. Nedskjæring Uke 37 og 39: Det er ved flere anledninger registrert at slakteskrotter er falt ned under transport og ligger på gulvet i bilene som kommer inn. Registreringer av dette er gjort av mattilsynet den og Det er registrert at enkelte ansatte passere den nye slusen så raskt at det er tvilsomt om skovasken har noen effekt. Samme dag, den , ble det også registrert at transportør hadde gått inn i hengehallen via rampa i private klær. Det ble også registrert ansatt med blå frakk på veiekontoret. Det ble heller ikke brukt værbeskyttere under lessing på rampa. En ansatt brukte tennene til å bite av tape. Det er registrert mye sprut av forurensninger på vegg og tak ved bakkevaskeriet og ved saltemaskinen. I følge avdelingslederen så var det bestilt vask samme dag. Skyvedøren mellom skjæreavdelingen og hengehallen har fått sprekker og er ikke lenger lett vaskbar. Det er også registrert sprekker i veggen mellom skjæreavdelingen og hengehallen nord. Fremdeles er det for mye gjenværende limrester på bakkene som er vasket. Uke 43: Den ble det registrert fugl i nedskjæringsavdelingen. Den ble det av Mattilsynets inspektører foretatt kontroll av kjernetemperaturen i griseslakt. Disse målingene viste opptil 10,3 ºC i slakt som hang klare til skjæring. Skinker som var skåret ned ble målt til 10,0ºC og bøger til 9,0º. Virksomheten hadde selv målt 13,1ºC i griseslakt klare til skjæring denne dagen. Den var det blitt målt 13,0ºC ved samme kontroll. Til tross for betydelig høyere temperatur enn det forskriftskravet er slaktene tatt inn til skjæring. Skinkene var hengt opp på stativ, og skulle ifølge virksomheten tilbake til kjølerommet for videre nedkjøling. Kontrollmåling av andre deler av slaktene ble ikke foretatt. Disse ble skåret ned i håp om at kjernetemperaturen var under 7ºC. Mattilsynets målinger viser at det motsatte er tilfelle. Uke 40: Den ble det registrert at risikoslakt (sau) merket CCP fra eget slakteri nr 160 og slakteri nr 163 hang inntil andre normalslakt både i kjølecelle og hengehall. Dette er i strid med bransjens regler for delt varestrøm. Uke 42: Den i uttalelse til varsel om vedtak knyttet til Mattilsynets revisjon av virksomhetens HACCP system uttales det fra virksomheten at den har tatt tak i problemet med for høy kjernetemperatur i griseslakt til nedskjæring, og at det pr dato ikke er grunnlag for å si at virksomheten ikke følger prinsipp HACCP-5 om å etablere korrigerende tiltak. Mattilsynets observasjoner (se under uke 47) viser at det motsatte er tilfelle. Uke 45: Den ble det registrert stor persontrafikk mellom skjæreavdeling og pakkeavdeling uten at det ble skiftet klær eller sko ble det registrert fugl i nedskjæringsavdelingen igjen. Uke 46: Den blir det registrert at noen ikke vasker hendene når de går gjennom slusa. Noen går også med det samme hodeplagget både på rein og urein avdeling. Uke 47: Den registrerer Mattilsynet igjen at det er tatt inn purker til skjæring som har en kjernetemperatur på 12,2ºC. Virksomheten hadde selv ikke kontrollert kjernetemperatur før de var tatt inn til nedskjæring. Uke 48: Den ble det registrert at 17 operatører i en pulje som passerte slusa til nedskjæringa ikke vasket seg på hendene, men bare brukte steriliseringsenheten. En operatør prøvde å ta seg fram utenom steriliseringsenheten i tillegg, men ble oppmerksom på inspektøren fra Mattilsynet, og gikk tilbake og vasket hendene. Til tross for at dette ble tatt opp med kvalitetsleder observeres dette på nytt den

8 ble det ved Mattilsynets renholdskontroll registrert at store sprekker i skjæreplatene samler på vaskevannet slik at disse ikke blir tørre og reine. Kløyvsaga for sau var ikke gjort rein fra dagen før. Uke 50: ble det registrert at en gruppe på 7 operatører ikke vasket hendene da de gikk gjennom slusa til rein side for å skjære kjøtt. Forholdene beskrevet over er avvik fra krav i forskriftene om å opprettholde skille mellom reine og ureine produkter og utstyr/gjenstander slakteriforskriften 27 bære reint arbeidstøy i produksjonslokalene, slakteriforskriften 37 utvise god personlig hygiene, slakteriforskriften 38 utføre tilfredsstillende renhold, slakteriforskriften 41og 42 utføre tilfredsstillende vedlikehold, slakteriforskriften 41 og 42 foreta skadedyrsbekjempelse, slakteriforskriften 9 overholde kravene til kjernetemperatur i slakt, slakteriforskriften 11 utøve internkontroll med tilfredsstillende avvikshåndtering og korrigerende tiltak, slakteriforskriften 5, forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen 4 utøve internkontroll ved å etterleve inngått bransjeavtale om todelt varestrøm, slakteriforskriften 5, forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen 4 Følgende er vedtak/varsel om vedtak knyttet til virkemiddelbruk ved tidligere regelverksbrudd i nedskjæringsavdelingen: I brev datert / sak 07/9505 ble det fattet vedtak om løpende tvangsmulkt knyttet til vedlikehold, reinhold og sikring mot skadedyr. Den ble det varslet vedtak om tvangsmulkt knyttet til vedlikehold i nedskjæringsavdelingen. Den ble det varslet vedtak om tvangsmulkt knyttet til bekjempelse av skadedyr. Den ble det varslet vedtak om tvangsmulkt knyttet til skille mellom reine og ureine soner. 5. Kjøl/frys/ekspedisjon Uke 40: Den ble det registrert at dør ut ved kontoret står på vid gap. En kjemikalietank var lagret på kjølerommet. På forespørsel ble det bekreftet av virksomheten at CCP-merket kjøtt fra sau ikke ble varmebehandlet i virksomheten før det ble solgt til kunder som fårikålkjøtt. Uke 45: ble det registrert at dør til hengehall sto åpen. Det lå dårlig pakkede lammebøger i grindpaller. Uke 48: ble det foretatt en omfattende inspeksjon av avdelingen. Det vises her til tilsynsrapport med varsel om vedtak datert og brev med vedtak datert , saknr. 07/ , om utbedring av rutiner og egenkontrollen knyttet bla a til renhold, vedlikehold, temperaturkontroll, emballering, sporbarhet og merking. Kjøl/frys/ekspedisjon omfattes av flere av vedtakene som sorterer inn under nedskjæringsavdelingen, fordi disse delene av virksomheten i stor grad er integrert. Dette gjelder også varsel om tilbaketrekking av autorisasjon datert

9 6. Fjøs Uke 36-37: Ved to anledninger, og , ble det stallet opp små kalver i storfebokser hvor de ikke rakk opp til drikkekarene. Det er også registrert dårlig renhold av drikkekar ble det også registrert at dyr (sau/lam og gris/purke) som var hentet dagen før hadde hatt en periode på over 18 timer uten fôring. Ved tidspunktet for inspeksjonen var det en overskridelse av grensen på 3 timer. Lammene var planlagt slaktet 6 timer seinere ble det registrert at det var kjørt inn for mange dyr slik at fjøset var fullt og storfe måtte stå oppstallet på bil til det ble ledig plass på fjøset. Uke 39: Den ble det registrert at det dagen før var kjørt inn en høylakterende ku uten at den ble slaktet samme dag. Det var heller ikke ført opp i fjøsjournalen at det var levert en høylakterende ku. Kua var kjørt inn av Johnny Baukhol. Fjøsansvarlig Vidar Scheie ble bedt om å instruere sjåførene til å følge virksomhetens vedtatte rutiner for slike tilfeller og ble det registrert at det var stallet opp lam som var klipt og satt på binger med betonggulv. Flere av dem var blitt skitne før slakting fordi disse bingene ikke er så lette å holde reine som de med gulvrister. Uke 40: var det ikke anmerket om småfe var fôret i fjøsloggen. Flere av dyrene var hentet kl og dagen før. Dette innebærer at transporttid + oppstallingstid oversteg 18 timer. Klippet småfe var i strid med tidligere avtale stallet opp på binger med betonggulv med fare for at dyrene ble tilsølet før slakting. Den ble liten kalv stallet opp på boks uten tilgang på drikkevann. Kalven var for liten til å klare å benytte drikkeinnretningen. I tidligere møte med virksomhetsledelsen meddelte slakteriet at det skulle etableres alternative oppstallingsplasser for kalver ( isteden for boksene). Det var også en del storfe som var skitne. Det var tidligere avtalt med kvalitetsleder Ingrid Vik og Vidar Scheie at det kunne være mulig å sortere dyrene slik at de mest skitne ble slaktet til slutt. Dette var ikke tatt til følge. Uke 43-44: hadde avliver problemer med kjettingen som storfeene blir hengt opp i. Dyret måtte heises ned igjen og det tok mer enn ett minutt fra skyting til stikking, noe som er i strid med forskriftene. Operatøren lovte å sortere ut denne kjettingen i det vider arbeidet ble anmodning om å sortere ut skitne storfe motvillig tatt til følge av fjøspersonalet ble det registrert at drikkekar i grisebinge ikke var rengjort for avføring som lå i vannet. Det er nødvendig at fjøspersonalet ved hver dags begynnelse kontrollerer dyras forhold i bingene. Uke 49-50: ble det registrert at det var transportert inn storfè som ikke var korrekt merket. Det hadde bare hvitt øremerke og manglet det gule opprinnelsesmerket ble det registrert at storfe transportert inn på søndag (hentet hos produsent kl 16.00) ikke ble slaktet før tirsdag ettermiddag. De ble fôret mandag kl første gang. Dette var 20,5 timer etter at de ble hentet. Det var melkekyr blant dyrene. Det var ingen registreringer på at de har blitt melket er det registrert at underminert gulv i fjøsslusa ikke er utbedret til tross for at det har vært slik i flere mndr.. Forholdene beskrevet over er avvik fra krav i forskriftene om å sørge for drikkevann til alle dyr som er oppstallet på slaktefjøset, forskrift om dyrevern i slakterier 12 sørge for fôr til alle dyr på fjøset når transport og oppstalling overstiger 18 timer, forskrift om dyrevern i slakterier 12 sørge for at høylakterende dyr blir slaktet ankomstdagen ved slakteriet, forskrift om dyrevern i slakterier 9 unngå at slaktedyra blir skitne på fjøset og at slakterutiner sikrer at ikke skitne dyr forurenser reine dyr, forskrift om kjøttkontroll 7 9

10 ha rutiner for innkjøring av slaktedyr så ikke dyra blir stående på bilen og vente fordi det er fullt på fjøset, forskrift om dyrevern i slakterier 9 ha rutiner som sikrer at stikketida overholdes, forskrift om dyrevern i slakterier 19 Over en lengre periode har Mattilsynet fattet mange vedtak om bruk av strenge virkemidler for å få virksomhetens slaktefjøsavdeling til å etterleve regelverket. Disse vedtakene har vært hjemlet i forskrift om dyrevern i slakterier ble Fatland Oslo A/S politianmeldt av Mattilsynet for brudd på dyrevernloven ble en ansatt ved Fatland Oslo A/S politianmeldt for overfall på offentlig tjenestemann i forbindelse med inspeksjon på virksomhetens fjøs ble det fattet vedtak om å trekke tilbake slakteriets autorisasjon for slakting fordi slakteriets fjøs og avlivingsenhet ikke kunne godkjennes etter forskrift om dyrevern i slakterier, og slakteriet var stengt i 3 uker ble det fattet vedtak om tvangsmulkt fordi noen binger på fjøset manglet drikkeinnretning. Vurdering av virksomhetens rutiner for drift av slakterifjøs I 4 i forskrift om dyrevern i slakterier heter det: Slakteri skal drives, og utstyr og inventar utformes slik at hensynet til dyrs velferd ivaretas. I vedtaket om tilbaketrekking av slakteriets autoritet datert sto det sentralt at virksomheten må ha rutiner for foring av dyr som oppstalles mer enn 18 timer og for slakting av høylakterende dyr ankomstdagen. Allikevel så forekommer det fremdeles tilfeller av manglende foring og melking når forskriftene krever det. Det har også forekommet flere tilfeller av at dyr ikke har hatt tilgang til drikkevann. I samme vedtak heter det også i punkt 5: Det må dokumenteres at nødvendig opplæring er gitt til alle aktuelle personer, inkludert dyrebilsjåførene. Det må foreligge en avtale om ansvarsfordeling mellom slakteriet og dyrebilsjåførene ved levering av dyr utenom ordinær arbeidstid. Det vises til forskrift om dyrevern i slakterier 7 og 12. Dette punktet synes heller ikke å ha bli fulgt opp godt nok. Mange av avvikene skriver seg fra aktiviteter i den tiden fjøset ikke er betjent. Rutinene for drift og organisering av aktivitetene på fjøset som skal ivareta hensynet til dyrevern har samme type mangler som de andre aktivitetene/avdelingene der internkontrollregelverket gjelder. Mattilsynet er av den oppfatning at årsakene er de samme: utilstrekkelige oppfølging, opplæring og ledelse/organisering. Avvikene det vises til over er på områder det forutsettes å ha kontroll på for å inneha godkjenning av fjøset etter forskrift om dyrevern i slakterier. Denne godkjenningen er igjen en forutsetning for å inneha autorisasjon som slakteri. Dersom virksomheten ikke sørger for å sette inn tiltak som gir en sikker drift mht dyras velferd vil grunnlaget for godkjenningen av fjøset og dermed også autorisasjonen være borte. Enkelte av avvikene over er knyttet til forhold på fjøset som er regulert av 5 i slakteriforskriftens om å ha og utøve egenkontroll. Dette gjelder blant annet følgende: Skitne slaktedyr: I følge slakteriforskriftens 5 om egenkontroll så skal det sørges for nødvendige tiltak for å sikre at alle trinn i produksjonen, herunder også slakting, innpakking/emballering og lagring er i samsvar med kravene i denne forskrift. Av dette følger at det påhviler virksomheten gjennom internkontrollen bl.a. å ha en rutine som sikrer at dyra blir slaktet på en måte og i en rekkefølge som sikrer at det ikke oppstår kryssforurensning mellom slakt. Identifikasjonsmerke Slaktedyr som kommer inn til slakteriet skal ha identifikasjonsmerke slik 48 i slakteriforskriften krever. I henhold til 5 i samme forskrift plikter virksomheten å ha en rutine som sikrer at så skjer. 10

11 For de to siste punktene vises det for øvrig til kapittelet under om vurdering av virksomhetens internkontroll. Vurdering av virksomhetens internkontroll Avvikene som er beskrevet over har ført til at tilsynsmyndigheten ved en rekke anledninger har brukt sterke virkemidler for å oppnå regelverksetterlevelse ved virksomheten. Til tross for dette har ikke avvikene blitt rettet opp i tilstrekkelig grad, og på en måte som har vedvart over tid. I forkant av alle vedtakene om virkemiddelbruk ligger det et stort antall vedtak, varsel om vedtak og påpekninger/veiledninger, både skriftlig og muntlig over en lang tidsperiode. Mattilsynet er av den oppfatning at de registreringene som er gjort viser at det er uakseptabelt mange alvorlige avvik som oppstår i virksomheten, og det er for mange avvik som ikke blir oppdaget av virksomheten i tide og gjort noe med. Uakseptabelt mange avvik oppstår gjentatte ganger. Eksempelvis ser vi under høstslaktinga 2007 at det først ved overgangen til oktober måned blir en reduksjon i antall registrerte avvik knyttet til slakting av sau og lam. Dette til tross for at man høsten 2006 brukte tvangsmulkt for å tvinge gjennom forbedring i forhold til dette. I tiden mellom tvangsmulkteringen høsten 2006 og høstslaktingen i 2007 har det også forkommet tilfeller med alvorlig svikt i internkontrollen på dette området. Ved overtidsslakting av sau den påvises en rekke alvorlige avvik. Disse er omtalt i referat fra møte med bedriften den , og innebærer manglende bruk av toknivsmetode, mye fekal forurensning på slaktene, manglende rengjøring av slaktehall, uakseptabel håndtering av slakteavfall og ureglementert persontrafikk mellom ren og uren sone. Dette er samme kategori avvik som under høstslaktinga både i 2006 og Det framgår av tilsynsmyndighetens mange registreringer at avvikene og svikten i internkontrollen er nært knyttet til manglende oppfyllelse av krav til kompetanse hos slakteriets ansatte. Eksempelvis har virksomheten i forkant av høstslaktinga ikke sørget for å ha tilstrekkelig kompetente operatører på alle plasser. Det har heller ikke vært tilstrekkelig oppfølging av nyansatte. Følgende krav ble stilt som vilkår da virksomheten fikk tilbake sin autorisasjon i vedtak datert /sak 06/5922: Virksomheten skal ha en velfungerende internkontroll, jfr slakteriforskriften 5 og 6. Da dette vilkåret ikke ble etterlevd ble det varslet og vedtatt tvangsmulkt i brev datert / sak 06/5922. Krav som måtte være etterkommet for at tvangsmulkten skulle avsluttes var følgende: Det må vises i praksis at virksomheten tar ansvar for at internkontrollsystemet etterleves ved å sikre at kompetent personell avdekker og følger opp brudd på regelverket. For at pålegget skal anses som etterkommet må det kunne vises til varig endret praksis. Som en del av begrunnelsen i Mattilsynets vedtak om tvangsmulkt ble følgende presisert: Det er fortsatt klare mangler ved virksomheten i forhold til regelverkets krav om et internkontrollsystem som sikrer at hygienereglene overholdes. Det påligger virksomheten et klart og selvstendig ansvar for å sørge for dette, jfr krav i både Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen og Forskrift om hygiene mv i slakterier, nedskjæringsvirksomheter og kjøle- og fryselager for ferskt kjøtt, 5 og 6. Det er virksomhetens eget ansvar å sørge for at det finnes personell som innehar 11

12 nødvendig kompetanse for å etterkomme disse kravene. Det er videre virksomhetens ansvar å sørge for at den er organisert slik at det sikres at avvik fra rutinene avdekkes, og at forholdene rettes opp og håndteres videre i virksomhetens system for avviksbehandling. Dagens situasjon er slik at det i stor utstrekning er tilsynspersonellet som avdekker og påpeker feil, og gjør ledelsen oppmerksom på disse. Det er avgjørende for virksomheten at det iverksettes tiltak for å komme bort fra en situasjon der ansvaret for etterlevelse av hygieneregelverket overlates til tilsynspersonellet. Dette ansvaret må ledelsen selv ta, og inntil dette skjer vil ikke internkontrollen fungere ved virksomheten. Dette er etter Mattilsynets oppfatning beskrivende også for den nåværende situasjonen ved virksomheten. Mattilsynets registreringer av avvik viser at de er knyttet til slakting av både sau/lam, storfè og gris. Det er også avvik knyttet til SRM håndtering. Videre er det avvik knyttet til personlig hygiene, reine og ureine soner, vedlikehold, reinhold, temperaturkrav og sikring mot skadedyr både for slakteavdeling og nedskjæringsavdeling. Alle disse avvikene er tidligere påpekt, og virkemidler er brukt for å oppnå etterlevelse av regelverket. Det er videre tallrike avvik knyttet til temperaturkrav, merking, emballering, sporbarhet og kontroll med stempelmerke i ekspedisjon/kjøl/frys avdelingen. En lang rekke av avvikene som er registrert av tilsynsmyndigheten er forhold som der og da ikke ble fanget opp av virksomhetens internkontroll. I flere tilfeller har det vært helt avgjørende at Mattilsynet har grepet inn for at hensynet til trygg mat skal være ivaretatt. Altfor mange operatører er ikke innforstått med at avvik skal registreres og avviksbehandles. Noen synes ikke å være klar over når det faktisk foreligger et avvik. I altfor mange tilfeller er resultatet avhengig av at Mattilsynet registrerer avvik og pålegger ansvarlig representant for virksomheten å sette inn tiltak. I forbindelse med tidligere svikt i internkontrollen har virksomhetens uttalte tiltak bl.a. vært å sørge for tilstrekkelige ressurser, ekstra personer, til å følge opp produksjonen mht avvik. Dette tiltaket har ikke vært tilstrekkelig effektivt, fordi man svært ofte kommer i den situasjon at de som har fått denne oppgaven er opptatt med å arbeide på slaktelinjen. Opplæring har også vært framført som et tiltak fra virksomheten. Mattilsynet kan heller ikke se at dette tiltaket har vært effektivt nok resultatene tatt i betraktning. Stadig nye puljer med operatører uten tilstrekkelig kompetanse eller språkferdigheter har vært utgangspunkt for at en rekke alvorlige avvik har oppstått. Videre er det en gjentagende problemstilling at når Mattilsynet påpeker mangler eksplisitt som rutinesvikt, har virksomheten en sterk tendens til å håndtere dette som enkelttilfeller uten at noen rutiner på området kobles inn. Dette viser seg i måten vedtak etterleves på. Det er også gjennomgående at man velger løsninger som ikke er godt nok faglig fundert i forhold til å sikre at resultatet av utbedringer blir i samsvar med forkriftskravene. Eksempelvis ved at bare de avvik som eksplisitt påpekes av tilsynsmyndigheten, og ofte bare en del av dem, blir gjort noe med, mens kanskje helt identiske tilfeller blir liggende urørt. Nye avvik av samme kategori dukker også opp på nytt uten at dette fanges opp av virksomheten. Virksomheten Fatland Oslo A/S har gjennom sin forbindelse med konsernet Fatland et ganske betydelig formelt system som skal ivareta behovet for internkontroll. Fatland Oslo har også gjort en del innenfor denne rammen. Ved flere anledninger påberoper virksomheten seg anerkjennelse fra private aktører som reviderer virksomheten. Blant disse aktørene er det vanlig å basere seg på egenmelding fra virksomheten når det tas stilling til om hvorvidt avvik er lukket eller ikke. 12

13 Mattilsynets tilstedeværelse i virksomheten er av et helt annet omfang, og det store antall avvik som er registrert over en lang tidsperiode dokumenterer at internkontrollen og de ansattes kompetanse ikke er tilstrekkelig til å overholde regelverkets krav til virksomheten. Tilsynet med Fatland Oslo har over lang tid vært svært ressurskrevende for Mattilsynet, fordi virksomheten ikke selv tar det ansvaret som regelverket stiller krav om med hensyn til etterlevelsesplikt og systematiske kontrolltiltak, hygienisk forsvarlig drift, opplæring og kompetanse. Det er heller ikke mulig for Mattilsynet å være så tett oppe i alle aktiviteter i virksomheten at det skal kunne være en erstatning ved svikt i internkontrollen. Dette er heller ikke meningen; føringene for Mattilsynets tilsyn med virksomhetene er at det skal arbeides for at bransjens eget ansvar for å etterleve regelverket tydeliggjøres ytterligere. Mattilsynet har tidligere understreket at det er virksomhetens ledelse som har ansvaret for at regelverket etterleves. Tilsynsmyndighetens dokumentasjon viser stor svikt i ledelsen i forhold til dette ansvaret. Dette gjelder fra ansvarlige i avdelingene, som i stor grad funksjonerer som operatører, til virksomhetens øverste ledere, som ofte også er i samme situasjon. I forhold til en arbeidsstokk på ca 70 personer blir denne mangel på ledelse kritisk i forhold til oppfølgingen av internkontrollen. Det er innledningsvis i dette brevet vist til kravet i Internkontrollforskriftens 5 pkt 2 om at det skal foreligge en oversikt over hvordan virksomheten er organisert. Det finnes i virksomheten eksempel på leder/beslutningstaker som ikke figurerer på virksomhetens offisielle organisasjonskart, men som virksomhetens representanter viser til, og som Mattilsynet også erfarer har en avgjørende rolle i den daglige driften av virksomheten. En organisasjon med uklare ansvarsforhold i praksis vil bidra til usikkerhet både blant ledere og operatører. Kombinert med mangelfull ledelse i utgangspunktet kan gjennomslagskraften bli for liten, og virksomhetens evne til å etterleve regelverket utilstrekkelig. Mattilsynet er av den oppfatning at det er situasjonen i dette tilfellet. Oddrun Espelund seksjonssjef tilsynsveterinær 13

14

Januar 2009 Mattilsynet, Regionkontoret for Rogaland og Agder

Januar 2009 Mattilsynet, Regionkontoret for Rogaland og Agder NASJONAL TILSYNSKAMPANJE 2008: KONSERNTILSYN I SLAKTERIER PROSJEKTRAPPORT 08/37106 Januar 2009 Mattilsynet, Regionkontoret for Rogaland og Agder 1 Sammendrag... 3 Hensikt og målsetting med kampanjen...

Detaljer

Rutiner for trygg mat. En innføring i internkontroll og HACCP

Rutiner for trygg mat. En innføring i internkontroll og HACCP Rutiner for trygg mat En innføring i internkontroll og HACCP Når du lager mat til andre, er det viktig at ingen blir syke av maten. Derfor må du ha gode rutiner og kontroll med hvordan maten lages. Internkontroll

Detaljer

IKT-sikkerhetsarbeid i Orkdal kommune

IKT-sikkerhetsarbeid i Orkdal kommune IKT-sikkerhetsarbeid i Orkdal kommune Orkdal kommune Mai 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden januar - mai 2007. Undersøkelsen

Detaljer

Forord til mal for IK-MAT

Forord til mal for IK-MAT INTERNKONTROLL MAT Side 1 av 48 Forord til mal for IK-MAT 1. utgave av mal for IK-mat for sykehjem og langtidsinstitusjoner i Oslo ble utarbeidet i 2001 som en del av prosjektet institusjonshygiene. IK-mat

Detaljer

^A,A.viN'1.') Vi 0608 OSLO MED BUD TILSYN - JOHN BAUER OSLO AS. Utdanninsdirektoratet Postboks 2924 Tøyen Kolstadgata 1

^A,A.viN'1.') Vi 0608 OSLO MED BUD TILSYN - JOHN BAUER OSLO AS. Utdanninsdirektoratet Postboks 2924 Tøyen Kolstadgata 1 ^A,A.viN'1.') Vi 9 Utdanninsdirektoratet Postboks 2924 Tøyen Kolstadgata 1 0608 OSLO MED BUD DERES REF, VAR t2ef. ANSVARttCi ADVOKAT 846512J1 KJELL TORKILDSEN DATO OSLO, 3. APRIL 2008 TILSYN - JOHN BAUER

Detaljer

Sikker som banken sikrer helseforetakene trygge blodoverføringer?

Sikker som banken sikrer helseforetakene trygge blodoverføringer? Oppsummering av 14 tilsyn i 2008 i henhold til blodforskriften Sikker som banken sikrer helseforetakene trygge blodoverføringer? tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 6/2009 MARS 2009 Rapport

Detaljer

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV.

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ola Winsvold tlf 934 62 614 Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5 St. Olavs plass 1030 Oslo TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

FORELØPIG TILSYNSRAPPORT

FORELØPIG TILSYNSRAPPORT Barnehage- og utdanningsavdelingen [Tilsynsobjektet] FORELØPIG TILSYNSRAPPORT ELEVENES SKOLEMILJØ Aurskog-Høland kommune Aursmoen skole Side 2 av 34 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet

Detaljer

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 25.04.2012 2012/7063 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Øystein Eriksen tlf 905 84 879 CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Fredrikstad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Fredrikstad Møteinnkalling Kontrollutvalget Fredrikstad Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen, 1.etg. Tidspunkt: 24.04.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin F. Pettersen, telefon 41471166,

Detaljer

Dokument nr 3:4 (1998 99)

Dokument nr 3:4 (1998 99) Riksrevisjonen Dokument nr 3:4 (1998 99) Riksrevisjonens undersøkelse av produksjon og kvalitet i Statens Pensjonskasse Til Stortinget Riksrevisjonen legger med dette fram Dokument nr 3:4 (1998 99) Riksrevisjonens

Detaljer

Ivaretar STFK elevenes rett til opplæring ved lærerfravær? Sør-Trøndelag fylkeskommune

Ivaretar STFK elevenes rett til opplæring ved lærerfravær? Sør-Trøndelag fylkeskommune Ivaretar STFK elevenes rett til opplæring ved lærerfravær? Sør-Trøndelag fylkeskommune April 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - PROSJEKTET "TRYGG KRIMINALOMSORG"

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - PROSJEKTET TRYGG KRIMINALOMSORG DERES DATO DERES REFERANSE 1av 17 VÅR SAKSBEHANDLER Anne Noddeland tlf 32 20 82 64 KRIMINALOMSORGEN REGION SØR Postboks 2120 3103 TØNSBERG TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - PROSJEKTET "TRYGG KRIMINALOMSORG"

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

TILSYNSRAPPORT VEDTAK

TILSYNSRAPPORT VEDTAK Saksbehandler: Mats Nyaas Skau og Linn Kvinge Vår dato: Vår referanse: 03.06.2015 2014/476 Stiftelsen Trondheim International School ved styrets leder Festningsgata 2 7014 Trondheim Deres dato: Deres referanse:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Bindalseidet skole SA Ved styrets leder Skoleveien 3 7982 BINDALSEIDET

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Bindalseidet skole SA Ved styrets leder Skoleveien 3 7982 BINDALSEIDET Saksbehandler: Linn Kvinge Bindalseidet skole SA Ved styrets leder Skoleveien 3 7982 BINDALSEIDET Vår dato: 02.10.2012 Deres dato: 24.08.2012 Vår referanse: 2012/2516 Deres referanse: TILSYNSRAPPORT ELEVENES

Detaljer

Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet - Goldberg Partners AS

Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet - Goldberg Partners AS Advokatfirmaet Grette DA Karl Rosén Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/2826-10.07.2015 Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet

Detaljer

av leverandør av nytt HR system

av leverandør av nytt HR system Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system Bergen kommune 08.02.2012 PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 3984, NO-5835 Bergen T: +47 95 26 00 00, www.pwc.no/ Bergen kommune Att: Grete Holen Bergen

Detaljer

Maktesløst tilsyn. Tilsyns og klagesystemet i barnevernet

Maktesløst tilsyn. Tilsyns og klagesystemet i barnevernet Maktesløst tilsyn Tilsyns og klagesystemet i barnevernet Rapport fra Barneombudet: Nr 1-2010 Jeg visste at mamma ikke hadde lov til å slå. Men jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, eller hvem jeg skulle

Detaljer

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Nidelven skole Adventistsamfunnets Grunnskoler ved styrets leder Schirmers gate 11

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Nidelven skole Adventistsamfunnets Grunnskoler ved styrets leder Schirmers gate 11 Saksbehandler: Birgitte Pettersen Vår dato: 21.06.2012 Deres dato: 07.05.2012 Vår referanse: 2012/11 Deres referanse: Nidelven skole Adventistsamfunnets Grunnskoler ved styrets leder Schirmers gate 11

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Byggesakulovlighetsoppfølging

Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Byggesakulovlighetsoppfølging 2007 REVISJONSRAPPORT 51/F - 04 Avgitt september 2007 Forvaltningsrevisjonsprosjektet Byggesakulovlighetsoppfølging Forord Bergen kommunerevisjon har gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjektet Byggesak

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Barn i fosterhjem Frogn kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Barn i fosterhjem Frogn kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Barn i fosterhjem Frogn kommune 5. desember 2006 Rapport 10/2006 Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG 4 2. INNLEDNING 5 2.1. BAKGRUNN 5 2.2. FORMÅL OG

Detaljer

Amdal Miljø Container AS, Stavanger kommune Oversending av tillatelse etter forurensningsloven

Amdal Miljø Container AS, Stavanger kommune Oversending av tillatelse etter forurensningsloven Deres ref.: Vår dato: 02.07.2012 Vår ref.: 2008/8998 Arkivnr.: 473 Amdal Miljø Container AS Postboks 354 4067 STAVANGER Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

Kommunen som arbeidsgiver

Kommunen som arbeidsgiver Kommunen som arbeidsgiver Delegasjon og oppfølging av nyansatte Forvaltningsrevisjon nr 1740-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden mai til september 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av intern kontroll i forsvarssektoren

Riksrevisjonens undersøkelse av intern kontroll i forsvarssektoren Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av intern kontroll i forsvarssektoren Dokument 3:9 (2010 2011) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan

Detaljer

Den nye avlivingsforordningen

Den nye avlivingsforordningen Nå er det klart for Fenalår fra Norge. Nytt regelverk for griser kastrert med vaksine. Vårens vakreste eventyr! 6 18 28 Go mørning Tidsskrift fra Animalia 25. årgang 0112 Hovedsaken: EU sin nye avlivingsforordning

Detaljer

Ytringsfrihet blant ansatte Sarpsborg kommune. Undersøkelse

Ytringsfrihet blant ansatte Sarpsborg kommune. Undersøkelse Ytringsfrihet blant ansatte Sarpsborg kommune Undersøkelse Rolvsøy 21. april 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling og avgrensing... 5 2.3 Metode

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune. Midlertidige ansettelser og bruk av vikarer i Nøtterøy kommune

Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune. Midlertidige ansettelser og bruk av vikarer i Nøtterøy kommune Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune Midlertidige ansettelser og bruk av vikarer i Nøtterøy kommune November 2012 2 Innhold 1. Sammendrag... 5 2. Innledning... 6 2.1 Bakgrunn... 6 2.2 Formål og problemstillinger...

Detaljer