Coragen 20 SC. klorantraniliprol / insektmiddel fra DuPont. Formulering: suspensjonskonsentrat. Mot rognebærmøll i eple

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Coragen 20 SC. klorantraniliprol / insektmiddel fra DuPont. Formulering: suspensjonskonsentrat. Mot rognebærmøll i eple"

Transkript

1 K pages (Ouverture a droite) 27/05/10 11:49 Page 1 K-23609/ NORWAY - (COVER) - PAGE 1 Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for menneske og miljø. Det er forbudt å bruke Coragen 20 SC i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist eller å overskride den tillatte maksimale dosering/ konsentrasjon Tilvirker: Importør: DuPont Norge AS Postboks 6154 Etterstad 0602 Oslo tlf Reg. nr DuPont Agricultural Products Nettoinnhold: 500 ml Coragen 20 SC Formulering: suspensjonskonsentrat Mot rognebærmøll i eple klorantraniliprol / insektmiddel fra DuPont Sammensetning: klorantraniliprol g/liter Registrert varemerke: E. I. du Pont de Nemours and Company K-23609/ NORWAY OPEN HERE Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtids - virkninger i vannmiljøet. Må ikke brukes nærmere vannførende grøfter, bekker, dammer eller større Miljøskadelig vannforekomster enn 30 meter. Giftig for bier og andre insekter. Unngå innånding av sprøytetåke Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler) Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering) Behandlingsfrist: Avgiftsklasse 3 Kjernefrukt: 14 dager Produksjonsnr./Produksjonsår: CYAN MAGENTA JAUNE

2 K pages (Ouverture a droite) 27/05/10 11:49 Page 2 K-23609/ NORWAY - PAGE 2 BRUKSOMRÅDE Coragen 20 SC er tillatt brukt mot rognebærmøll i eple i distrikter med varsel om angrep. VIRKEOMRÅDE Coragen 20 SC bekjemper et bredt spektrum av sommerfugllarver og vil også ha virkning mot egg av enkelte arter. Coragen 20 SC bekjemper ikke voksne sommerfugler. VIRKEMÅTE Coragen 20 SC inneholder det aktive stoffet klorantraniliprol, som er et nytt anthranilic diamid insekticid med ny virkningsmekanisme. Klorantraniliprol bindes til ryanodinreseptorer i muskelcellene, derved aktiveres en frigjøring av kalsium til cellens cytoplasma, slik at muskelen lammes, bevegelse og næringsopptak (spising) stoppes og insektet dør. Midlet virker ved spising og ved at egg eller larver kommer i kontakt med stoffet. Preparatet er systemisk ved rotvanning (følger vedvev/xylem). Ved sprøyting er Coragen 20 SC lokalsystemisk (translaminær aktivitet), hvor det aktive stoffet trenger inn i plantevevet fra overhuden (kutikula/epidermis) og inn til svampvevet (mesofyllcellene). Produktet virker innen få timer og endelig effekt innenfor 2-4 dager. Coragen 20 SC bør sprøytes ut på et tidlig angrepsstadium og i enkelte tilfelle ved forebyggende behandlinger. Langtidsvirkning oppnås kun på plantedeler og egg som er dekket av sprøytevæsken. Virkningen er avhengig av doseringens størrelse, samt sprøytevæskens dekning på kulturen, men er normalt på ca. 14 dager. Regn og sol: Coragen 20 SC er særdeles regnfast og beskyttet mot lysnedbryting. Produktet påvirkes ikke av store nedbørsmengder få timer etter utsprøyting, dersom sprøytevæsken er tørket inn på plantene. Temperatur: Coragen 20 SC er ikke temperaturavhengig, men virkningen er generelt best ved høyere temperaturer, når insektene er aktive. RESISTENS Coragen 20 SC inneholder klorantraniliprol som tilhører middelgruppen 28: Diamider (ryanodinreseptor-modulatorer). Resistens mot Coragen 20 SC er ikke kjent i Norge hos skadedyr nevnt på denne etiketten. Ensidig bruk av ett middel, eller en gruppe midler med samme virkningsmekanisme, kan føre til resistens eller nedsatt følsomhet for midlet/ middelgruppen. Derfor skal midler fra ulike middelgrupper og/eller alternative bekjempelsesmetoder (dersom dette finnes) alltid inngå i bekjempelsesprogrammet. For å forebygge resistensutvikling, skal Coragen 20 SC brukes maksimalt 2 ganger per vekstsesong. Ved behov for ytterligere behandlinger mot

3 K pages (Ouverture a droite) 27/05/10 11:49 Page 3 K-23609/ NORWAY - PAGE 3 skadedyr nevnt på denne etiketten, skal det brukes et middel fra minst én annen middelgruppe (f. eks. indoksakarb, tiakloprid eller diflubenzuron). Det maksimale antall behandlinger med Coragen 20 SC, som er oppgitt i bruks rettledningen, må ikke overskrides. BRUKSRETTLEDNING Preparatet må ikke brukes på eller over blomstrende vegetasjon i den tid av døgnet som pollinerende insekter flyr (kl til kl dersom temperaturen overskrider 10 C, eller kl til kl dersom temperaturen ikke overskrider 10 C). Tillaging av sprøytevæske Begynn alltid sprøytearbeidet med en ren sprøyte. Inntørkede hinner fra en tidligere sprøyting kan inneholde rester, som frigjøres og gir skade i en senere kultur. Dette gjelder generelt for alle produkter. Fyll tanken 1/2 med vann. Tilsett den beregnede mengde Coragen 20 SC direkte i tanken under omrøring og fyll etter med vann. Fortsett omrøringen inntil sprøytingen er avsluttet. Sprøytevæsken skal sprøytes ut snarest mulig etter oppblanding. Eple Coragen 20 SC gir særdeles god effekt mot sommerfugllarver som treffes av sprøytevæska og/eller spiser behandlede plantedeler Mot rognebærmøll foreligger ingen forsøksresultater i eple, men ett forsøk i rogn ved Bioforsk Plantehelse indikerer at Coragen 20 SCC har moderat til god effekt mot tidlige stadier av rognebærmøll. Med så lite forsøksdata, må en forvente at resultatene kan variere, og at midlet må utprøves videre ved angrep i eple for å kunne gi sikre råd og anbefalinger. Coragen 20 SC bekjemper ikke voksne sommerfugler. Kulturens vekststadium: Coragen 20 SC kan brukes på alle kulturens vekststadier. Behandlingen målrettes mot rognebærmøll. Sprøytetidspunkt: Rognebærmøll Behandling med Coragen 20 SC mot rognebærmøll bør skje under eggleggingen, i god tid før de første eggene begynner å klekke. Dette vil si at behandlingen bør skje ved døgngrader etter full blomstring hos rogn. Det kan være aktuelt å gjenta behandlingen etter et par uker. Følg med på lokale varsler og Dosering: Bruk ml Coragen 20 SC per 100 liter væske. Maksimal dose per daa er 20 ml, slik at : Ved13 ml per 100 liter væske kan det maksimalt brukes 75 liter væske per 100 m rad (ved 5 meter radavstand), og ved 20 ml per 100 liter væske kan det maksimalt brukes 50 liter væske per 100 m rad.

4 K pages (Ouverture a droite) 27/05/10 11:49 Page 4 K-23609/ NORWAY - PAGE 4 Normal væskemengde i slank spindel er liter/daa (37,5-75 liter per 100 m rad), avhengig av bladmasse og trehøyde. Ved tåkesprøyting ganges preparatmengde opp like mange ganger som væskemengden reduseres. Antall behandlinger: Maksimalt 2 behandlinger med Coragen 20 SC per vekstsesong. Behandlingsfrist: 14 dager. Sprøyteteknikk, vannmengde Generell anbefaling Coragen 20 SC sprøytes ut med en teknikk som sikrer en god og ensartet dekning, især av de deler av planten, hvor insektene gjør skade. For rognebærmøll gjelder dette alle deler av karten. Valg av væskemengde, dysestørrelse, trykk og kjørehastighet skal sikre en jevn avsetning på plantene samt minimere avdriften (bruk væskefølsomt papir ved sprøyting). Størst væskemengde brukes i tette, kraftige kulturer samt i kulturer, hvor det er viktig å dekke den nederste del av plantene (se anbefalinger under hver kultur ovenfor). BLANDBARHET Coragen 20 SC bør sprøytes ut alene. LAGRING Lagres på en kjølig, tørr plass vekk fra direkte sollys. Beskytt mot ekstreme temperaturer. Oppbevar alltid Coragen 20 SC i originalpakningen. RENGJØRING Rengjøring av tomemballasje Tomemballasjen skylles minst tre ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytetanken. Rengjøring av sprøyteutstyret Straks etter avsluttet sprøyting med Coragen 20 SC skal sprøyteutstyret rengjøres grundig i henhold til rengjøringsprosedyrene nedenfor, også selv om sprøytingen fortsettes neste dag. Ved skifte av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøyteutstyret rengjøres i henhold til bruksrettledningen nedenfor. Skylling og rengjøring av sprøyteutstyret foretas på et sted som ikke gir fare for forurensing av vannforekomster. Coragen 20 SC er giftig for vannlevende organismer. MERK! Husk å tømme sprøyta helt mellom hver skylling/vask. Aktiver alle kraner og ventiler. Øk trykket så mye at overtrykksventilen fra det selvrensende filter utløses.

5 K pages (Ouverture a droite) 27/05/10 11:49 Page 5 K-23609/ NORWAY - PAGE 5 Rengjøring av sprøyter med montert tankskylledyse 1) Etter avsluttet sprøyting fortynnes rester fra sprøytetanken omlag 5 ganger med rent vann og sprøytes ut i henhold til bruksrettledningen. Tøm sprøyten helt. 2) Skyll straks etter avsluttet sprøyting sprøyteutstyret grundig med rent vann både innvendig og utvendig. Tøm tanken ved å sprøyte skyllevannet ut gjennom bom og dyser. Skylling av sprøyteutstyr med vann etter bruk skal foregå på et sted som ikke gir fare for forurensing av vannforekomster. 3) Fyll vann i tanken % av tankkapasiteten ( liter vann i en 1000 liters tank) og tilsett 0,5 liter All Clear TM Extra 1) pr. 100 litervann. Sprøyt litt av vaskevannet ut gjennom bom og dyser, så disse blir våte. La omrøring og tankskylledyse gå i minst 15 minutter. Tøm sprøyta gjennom bom og dyser, over et egnet areal, som ikke gir avrenning til vann. 4) Dyser, siler og filtre demonteres og renses i vann tilsatt 50 ml All Clear TM Extra 1) pr. 10 liter vann. 5) Skyll tanken grundig i 5 minutter med rent vann. Tøm sprøyten gjennom bom og dyser over et egnet areal som ikke gir avrenning til vann. Ved bruk av tankskylledyse og rentvannstank kan pkt. 2 med fordel startes i åkeren. Er det likeledes tilstrekkelig med vann i rentvannstanken, kan pkt. 3. også startes. Tankskylledysen og omrøringen skal holdes i gang mens det kjøres hjem. Vaske- og skyllevannet tømmes på et sted som ikke gir avrenning til vann. FORSIKTIGHETSREGLER Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes. AVFALLSHÅNDTERING Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje kildesorteres. Konsentrerte preparatrester og ikke rengjort tomemballasje må innleveres til mottak for farlig avfall. MERK Vi garanterer at produktet holder rett kvalitet. Dette innebærer ingen garanti for at produktet under alle forhold har den forventede virkning. Bruksanvisningen er basert på forsøk og erfaringer. Hvis preparatet håndteres eller brukes på annen måte eller under andre vilkår enn angitt på etiketten, bortfaller vårt ansvar ved eventuell skade. Registrert varemerke av E. I. du Pont de Nemours & Co. (Inc.)

6 K pages (Ouverture a droite) 27/05/10 11:49 Page 6 K-23609/ NORWAY - PAGE 6

7 K pages (Ouverture a droite) 27/05/10 11:49 Page 7 K-23609/ NORWAY - (BASE) - PAGE 7 Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for menneske og miljø. Det er forbudt å bruke Coragen 20 SC i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist eller å overskride den tillatte maksimale dosering/ konsentrasjon Tilvirker: Importør: DuPont Norge AS Postboks 6154 Etterstad 0602 Oslo tlf Reg. nr DuPont Agricultural Products Nettoinnhold: 500 ml Coragen 20 SC Formulering: suspensjonskonsentrat Mot rognebærmøll i eple klorantraniliprol / insektmiddel fra DuPont Sammensetning: klorantraniliprol g/liter Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtids - virkninger i vannmiljøet. Må ikke brukes nærmere vannførende grøfter, bekker, dammer eller større Miljøskadelig vannforekomster enn 30 meter. Giftig for bier og andre insekter. Unngå innånding av sprøytetåke Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler) Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering) Behandlingsfrist: Avgiftsklasse 3 Kjernefrukt: 14 dager Registrert varemerke: E. I. du Pont de Nemours and Company K-23609/ NORWAY CYAN MAGENTA JAUNE

8 K pages (Ouverture a droite) 27/05/10 11:49 Page 8 K-23609/ NORWAY - (GLUE PAGE) PAGE 8

SC 100. 1 liter. Base Page

SC 100. 1 liter. Base Page Base Page 1 liter Spirotetramat Suspensjonskonsentrat Mot skadedyr i kjernefrukt, steinfrukt, hodekål, rosenkål, blomkål, brokkoli, grønnkål, kinakål, salat på friland og i veksthus, tomat, agurk og paprika

Detaljer

Express SX K-39084/31503- NORWAY. EXPRESS SX NO 100G BKL K-39084.qxp 09/03/15 16:08 Page1. Nettoinnhold: 100 g

Express SX K-39084/31503- NORWAY. EXPRESS SX NO 100G BKL K-39084.qxp 09/03/15 16:08 Page1. Nettoinnhold: 100 g EXPRESS SX NO 100G BKL K-39084.qxp 09/03/15 16:08 Page1 K-39084/31503 - NORWAY - (COVER) PAGE 1 Ê ADVARSEL Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv I vann. Unngå

Detaljer

CDQ SX UGRASMIDDEL GROUP B HERBICIDE

CDQ SX UGRASMIDDEL GROUP B HERBICIDE CDQ SX NO 100G BKL K-33977 20/01/15 09:24 Page1 K-33977/31501 - NORWAY - (COVER) - PAGE 1 Â ADVARSEL Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Unngå innånding av aerosoler. Oppbevares innelåst.

Detaljer

Cyprodinil + propikonazol - emulsjonskonsentrat Mot soppsykdommer på korn. Les alltid etiketten nøye før bruk. L162697 NORW/12P PPE 356742

Cyprodinil + propikonazol - emulsjonskonsentrat Mot soppsykdommer på korn. Les alltid etiketten nøye før bruk. L162697 NORW/12P PPE 356742 L162697 NORW/12P PPE 356742 Cyprodinil + propikonazol - emulsjonskonsentrat Mot soppsykdommer på korn. Les alltid etiketten nøye før bruk. Product names marked or, the ALLIANCE FRAME the SYNGENTA Logo

Detaljer

Mandipropamid - suspensjonskonsentrat Mot tørråte i potet og tomat i veksthus, bladskimmelsopper i salat og ruccola på friland.

Mandipropamid - suspensjonskonsentrat Mot tørråte i potet og tomat i veksthus, bladskimmelsopper i salat og ruccola på friland. L154894 NORW/3P PPE 325517 Mandipropamid - suspensjonskonsentrat Mot tørråte i potet og tomat i veksthus, bladskimmelsopper i salat og ruccola på friland. Les alltid etiketten nøye før anvenning. Product

Detaljer

24-09-2014. Bayer CropScience DK

24-09-2014. Bayer CropScience DK Front cover 200 g WG 70 Imidakloprid Vannløselig granulat Mot bladlus, mellus, skjoldlus, ullus m. fl. i agurk, tomat, paprika og prydplanter i 24-09-2014 veksthus. REG. NR. 2012.20.14 AVGIFTSKLASSE: 1

Detaljer

UN 3082. 1 liter. Back Page Front cover. Sekator OD er tillatt brukt mot ugras i bygg, høst- og vårhvete, rug og rughvete. Må ikke brukes i havre!

UN 3082. 1 liter. Back Page Front cover. Sekator OD er tillatt brukt mot ugras i bygg, høst- og vårhvete, rug og rughvete. Må ikke brukes i havre! Back Page Front cover 1 liter Amidosulfuron og Jodsulfuron Konsentrat løst i olje Sekator OD er tillatt brukt mot ugras i bygg, høst- og vårhvete, rug og rughvete. ADVARSEL Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Detaljer

Nettoinnhold: 10 L L1005683 NORW/12S PPE 4046981. Prosulfokarb - emulsjonskonsentrat Mot ugras i høstkorn, potet og grasfrøeng.

Nettoinnhold: 10 L L1005683 NORW/12S PPE 4046981. Prosulfokarb - emulsjonskonsentrat Mot ugras i høstkorn, potet og grasfrøeng. L1005683 NORW/12S PPE 4046981 Prosulfokarb - emulsjonskonsentrat Mot ugras i høstkorn, potet og grasfrøeng. Les alltid etiketten nøye før bruk. Sammensetning: Prosulfokarb 800 g/l, fyllstoffer 250 g/l

Detaljer

SOPPMIDDEL. Propikonazol 250 g/l (25,1 vikt-%) Blandingspartner for bekjempelse av ulike soppsjukdommer Vekster Bygg, havre, hvete og rug

SOPPMIDDEL. Propikonazol 250 g/l (25,1 vikt-%) Blandingspartner for bekjempelse av ulike soppsjukdommer Vekster Bygg, havre, hvete og rug Bumper 25 EC Propikonazol 250 g/l (25,1 vikt-%) Blandingspartner for bekjempelse av ulike soppsjukdommer Vekster Bygg, havre, hvete og rug SOPPMIDDEL Virksomt stoff: Propikonazol 250 g/l (25,1 vikt-%)

Detaljer

Nettoinnhold: 5 L L1006480 NORW/01T PPE 4047848

Nettoinnhold: 5 L L1006480 NORW/01T PPE 4047848 L1006480 NORW/01T PPE 4047848 Azoksystrobin - suspensjonskonsentrat Mot soppsykdommer på høst- og vårhvete, bygg, rug og rughvete, potet, kepaløk, sjalottløk, vårløk, purre, gulrot, persillerot, kruspersille

Detaljer

Nettoinnhold: 1 L L1005681 NORW/12S PPE 4046978

Nettoinnhold: 1 L L1005681 NORW/12S PPE 4046978 LIQUID, N.O.S., (TRINEXAPAC-ETHYL) L1005681 NORW/12S PPE 4046978 Trineksapaketyl - emulsjonskonsentrat Vekstregulerende middel mot legde i hvete, bygg, havre, rug og rughvete, med eller uten gjenlegg,

Detaljer

SOLAGRO. Nr. 6 Mai 2013 Årgang 23. Plantevernskriv

SOLAGRO. Nr. 6 Mai 2013 Årgang 23. Plantevernskriv SOLAGRO Nr. 6 Mai 2013 Årgang 23 Plantevernskriv 2 Grunnleggende plantevern SOLAGRO 6/2013 Sterk alene God i blanding Protiokonazol hjørnesteinen i en effektiv soppbekjempelse Bredspektret, fleksibelt

Detaljer

GRØNT I FOKUS. nytt fra Landbruksrådgivinga PLANTEVERN. nummer 2. Tema: mai 2015, årgang 2

GRØNT I FOKUS. nytt fra Landbruksrådgivinga PLANTEVERN. nummer 2. Tema: mai 2015, årgang 2 GRØNT I FOKUS nytt fra Landbruksrådgivinga nummer 2 mai 2015, årgang 2 Tema: PLANTEVERN Leder Vern om dine favoritter TA VARE PÅ JORDA - OGSÅ NÅR DU SPRØYTER! Sprøytehjulene leveres i ønsket farge og sporvidde

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD HARMONY 50 SX

SIKKERHETSDATABLAD HARMONY 50 SX HARMONY 50 SX Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD HARMONY 50 SX AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt dato 13.03.2007 Revisjonsdato 06.11.2012 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

Julestjerner. behov, for å få nok lys til plantene.

Julestjerner. behov, for å få nok lys til plantene. Dyrkingsveiledning 2010 Julestjerner Klargjøring av hus Det er viktig at huset er godt rengjort før inntak av nye planter for å forebygge angrep av sopp og skadedyr. Fjern alle planterester av bordene,

Detaljer

Rengjøring og desinfeksjon i husdyrholdet

Rengjøring og desinfeksjon i husdyrholdet Rengjøring og desinfeksjon i husdyrholdet Innhold 1. Hvorfor rengjøring og desinfeksjon? Hva må til? 2. Gode rengjørings- og desinfeksjonsprinsipper 3. Rengjøring av drikkevannssystemer 4. Viktig å vite

Detaljer

Tabletter i norsk plantedyrking Lavdosemidler med max virkning!

Tabletter i norsk plantedyrking Lavdosemidler med max virkning! Tabletter i norsk plantedyrking Lavdosemidler med max virkning! Tabletter i norsk plantedyrking Lavdosemidler med max virkning! Redaksjon/kontaktpersoner Trond Anstensrud, DuPont Norge, tel. 69 28 89 66

Detaljer

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-N NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:08 PM INNHOLD

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-N NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:08 PM INNHOLD IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-N NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:08 PM INNHOLD BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN DØR BARNESIKRING (NOEN

Detaljer

Effektiv. Jordbærdyrking

Effektiv. Jordbærdyrking Effektiv Jordbærdyrking Største trussel mot stor avling og god kvalitet kan ha stor innnvirkning på bærkvaliteten. Kontroller feltene nøye fra begynnende blomstring og videre gjennom hele høsteperioden.

Detaljer

Rengjøring og vask av sprøyten

Rengjøring og vask av sprøyten Innlegg: Rengjøring og vask av sprøyten Autorisasjonskurs for Plantevern, Hedmark Landbruksrådgiving, fredag den 7/6-2013 Gunnar Schmidt Maskinteknisk rådgiver +47 469 42 600, E-mail: gunnar.schmidt@lr.no,

Detaljer

Bekjempelse av rød hønsemidd

Bekjempelse av rød hønsemidd Bekjempelse av rød hønsemidd Middens livssyklus 1. nymfe 2. nymfe Larve Voksen midd Egg Rød hønsemidd, eller blodmidd, ser ut til å være et voksende problem for fjørfenæringa ikke bare i Norge, men også

Detaljer

PRAKTISK BRUKERMANUAL

PRAKTISK BRUKERMANUAL PRAKTISK BRUKERMANUAL Scanvacc as Midgard, Hvam Postboks 233, 2151 Årnes Telefon 63 90 89 90 Telefax 63 90 89 99 E-mail postmaster@scanvacc.com www.scanvacc.com Siste oppdatering oktober 2002 Ved spørsmål,

Detaljer

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7835 A 1 B S R Q P CD E F G H O N M J K L I 42 Norsk Innholdsfortegnelse Innledning 42 Generell beskrivelse 43 Viktig 43 Første gangs

Detaljer

Salmosan vet 500 mg/g pulver for suspensjon til behandling av fisk. Homogen, lys beige til beige pulver for suspensjon til behandling av fisk.

Salmosan vet 500 mg/g pulver for suspensjon til behandling av fisk. Homogen, lys beige til beige pulver for suspensjon til behandling av fisk. Preparatomale (SPC) Denne er også tilgjengelig hos produsenten: http://salmosan.net/no/preparatomale/ 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Salmosan vet 500 mg/g pulver for suspensjon til behandling av fisk. 2.

Detaljer

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER TØMME UT

Detaljer

Bruksanvisning og bryggeinstruksjoner for Speidel's Braumeister

Bruksanvisning og bryggeinstruksjoner for Speidel's Braumeister Bruksanvisning og bryggeinstruksjoner for Speidel's Braumeister Oversatt til norsk i mai 2011 1 Generelt... 3 2 Presentasjon av Braumeister... 4 2.1 Komponenter og omfang av tilbud... 4 2.2 Installasjon

Detaljer

61433002N.fm Page 86 Thursday, March 24, 2005 3:23 PM BRUKSANVISNING

61433002N.fm Page 86 Thursday, March 24, 2005 3:23 PM BRUKSANVISNING 61433002N.fm Page 86 Thursday, March 24, 2005 3:23 PM BRUKSANVISNING FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE RÅD BRUK AV FRYSEREN AVRIMING OG RENGJØRING AV FRYSEREN FEILSØKINGSLISTE SERVICE

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD HAMMERITE SPECIAL METAL PRIMER 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HAMMERITE SPECIAL METAL PRIMER

SIKKERHETSDATABLAD HAMMERITE SPECIAL METAL PRIMER 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HAMMERITE SPECIAL METAL PRIMER I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge SIKKERHETSDATABLAD HAMMERITE SPECIAL METAL PRIMER 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn

Detaljer

TRIO DE LUXE G40405 Grill med 3 brennere + kokeapparat

TRIO DE LUXE G40405 Grill med 3 brennere + kokeapparat 1 TRIO DE LUXE G40405 Grill med 3 brennere + kokeapparat Monterings- og bruksanvisning modell 2011 Vennligst studer alle anvisninger nøye før grillen tas i bruk, og oppbevar den for fremtiden FOR DIN EGEN

Detaljer

Innhold. Forord... 3. Oppgaver del 1 Arbeidsoppgaver... 5 Fasit arbeidsoppgaver... 51

Innhold. Forord... 3. Oppgaver del 1 Arbeidsoppgaver... 5 Fasit arbeidsoppgaver... 51 Innhold Forord...... 3 Oppgaver del 1 Arbeidsoppgaver...... 5 Fasit arbeidsoppgaver...... 51 Øvelser del 1 Praktiske øvelser ikke-kjemisk bekjempelse... 81 Praktiske øvelser kjemisk bekjempelse... 87 Oppgaver

Detaljer