Utlysning Kirkeveien 71

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utlysning Kirkeveien 71"

Transkript

1 N Y T T N R Utlysning Kirkeveien 71 Søknadsfrist: Mandag 24. oktober 2011 VELKOMMEN TIL VISNING PÅ BYGGEplassen Lørdag 15. oktober kl Søndag 16 oktober kl

2 2 A B B L N Y T T N R MEDLEMSBLAD FOR ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAG NR Ansvarlig utgiver: Asker og Bærum Boligbyggelag AL Postboks 385, 1301 Sandvika Besøksadresse: Kinoveien 3 A, Sandvika Telefon: Ansvarlig redaksjonskomité: Søren Pedersen og Irene Nøbben Abonnement: Bladet er gratis for medlemmer. Grafisk produksjon: 07 Gruppen AS, Oslo Innhold: 2 Bruk forkjøpsretten! 3 Leder 4 Medlemsundersøkelse 9 Matspalte 10 Ny utlysning Kirkeveien 71 A 11 Prisliste Kirkeveien 71A 12 Bondistranda 16 Nytt liv til gamle gjenstander 19 Søknadsblankett Kirkeveien 71 A Treff lokalmarkedet i Asker og Bærum på hjemmebane! «ABBL nytt» medlemsblad for Asker og Bærum Boligbyggelag utgis fire ganger per år og har et opplag på ca eksemplarer. Kontakt oss nå for et godt tilbud på annonsering i kommende utgaver i Annonsesalg: HS Media as, Pb 80, 2260 Kirkenær. Tlf VED KJØP AV BOLIG - BRUK FORKJØPSRETTEN! Som medlem i ABBL har du mulighet til å kjøpe bolig ved bruk av forkjøpsrett. Forkjøpsretten kan benyttes ved kjøp av andelsleilighet i tilknyttede borettslag. Her finner du boliger i alle størrelser fra 25 og opp til 100 m 2. Tilknyttede andelsboliger er andelsboliger som ligger i borettslag tilknyttet ABBL. For å kunne bli eller være andelseier av en slik leilighet, må man være medlem av boligbyggelaget. Ved overdragelse har først andelseierne i boretts laget og dernest de øvrige med lemmene av boligbyggelaget forkjøpsrett. Hvordan benytter jeg meg av forkjøpsretten? Forkjøpsrettsboligene utlyses i Budstikka hver mandag. De blir også lagt ut på ABBL s hjemmeside: HVEM FÅR ABBL NYTT? ABBL er et medlemsblad for Asker og Bærum Boligbyggelag. Bladet distribueres fire ganger i året til boligbyggelagets medlemmer og husstander hvor ABBL er forretningsfører. Samlet opplag for ABBL nytt er ca eksemplarer, noe som dekningsmessig stiller oss på linje med de store abonnementavisene i vårt område, Aftenposten og Budstikka. Bare personlige medlemmer av ABBL kan benytte seg av medlemsfordelene. Ønsker du å bli personlig medlem, må du melde deg inn i ABBL. Det koster kr 675,- (300,- i innmeldingsavgift og 375,- årskontingent). Se vår hjemmeside: eller ta kontakt på tlf Anne Marie Nesse Knudsen Fordelen ved å kjøpe bolig på forkjøpsrett, er at du slipper å delta i budrunden. Isteden kan du, etter at budrunden er avsluttet, vurdere om du ønsker å gå inn i høyeste bud. Er det flere medlemmer som ønsker å benytte seg av forkjøpsretten, avgjøres retten etter ansiennitet i boligbyggelaget. For mer informasjon om bruk av forkjøpsretten ta kontakt med vår saksbehandler Anne Marie Nesse Knudsen tlf

3 A B B L N Y T T N R VIL KOMMUNEVALGET PÅVIRKE BOLIGPOLITIKKEN? Etter kommunevalget har Høyre rent flertall både i Asker og Bærum I forrige periode måtte Høyre støtte seg på andre partier. Det er det ikke lenger behov for. På den annen side har begge påtroppende ordførere uttalt at de fortsatt vil samarbeide med de andre partiene og dermed søke å oppnå et bredest mulig flertall for de viktigste sakene. Sett fra et boligpolitisk synspunkt, står begge kommuner foran store utfordringer. Eiendomsskatten var mye i fokus under valgkampen, men for Asker og Bærums vedkommende, ville det neppe ha blitt innført eiendomsskatt uansett. Ett spørsmål av langt større viktighet, er vei- og kollektivsatsningen. Dette er ikke kommunens ansvar, men ligger hos Fylkeskommunale og Statlige myndigheter. Det er ingen grunn til å legge skjul på at Asker og Bærum har kommet særdeles dårlig ut når det gjelder bevilgninger til vei og bane. Asker sliter med Røykenveien, som er Norges mest trafikkerte Fylkesvei. Hadde Røykenveien ligget et annet sted enn i Asker, hadde den for lengst blitt opprustet til 4-felts vei. Det samme gjelder for øvrig Bærumsveien fra Bekkestua til Bjørnsletta, som i trafikk ligger som en god nummer to. Dessverre er demokratiet innrettet slik at innbyggerne i Asker og Bærum bare har en «halv stemme» ved Stortingsvalget, mens innbyggerne i Finnmark har to stemmer. Dette gjør at interessen for hva som skjer i Asker og Bærum er mindre enn hva folketallet tilsier. I tillegg er mange av Stortingspolitikerne som representerer Akershus «rikspolitikere» og mangler den lokaltilknytningen som man ofte finner andre steder i landet. Mange er også dessverre av den oppfatning at bare vi unnlater å bygge vei, blir trafikkorken så stor at publikum velger å reise kollektivt. Det man glemmer i den sammenheng er at kollektivtrafikken ikke nødvendigvis går dit publikum skal og at det tar betydelig med tid å forflytte seg kollektivt ved hjelp av overganger. Tid er ikke minst en kostnad og skal næringslivet kunne konkurrere med verdens høyeste lønninger og innenlandske kostnader, må ting utføres mest mulig rasjonelt. Da må minst mulig tid gå til spille. Asker og Bærum er ett av de få stedene i landet hvor forholdene burde ligge best til rette for en effektiv kollektivtrafikk, men det krever at vi også planlegger for dette og sikrer et tilfredsstillende trafikkgrunnlag. Bærum har Kolsåsbanen, som nå endelig synes å gjenoppstå fra «de døde», mens Fornebubane fortsatt står på venteliste. Når selv ikke Kolsåsbanen og en eventuell Fornebubane fremstår som økonomisk bærekraftige, hva da med ønsket om forlengelse av Kolsåsbanen til Bærums Verk eller Sandvika? Dessverre er det slik at vi må forholde oss til hva som er realistisk å oppnå. Det vi vet er at trafikkgrunnlaget for en effektiv kollektivtransport i Asker og Bærum ikke er tilstrekkelig. Vi trenger flere brukere. Hva har så det med boligpolitikken å gjøre? Jo, for å øke trafikkgrunnlaget må det bygges flere boliger langs kollektivtransporttraseéne. I Asker gjør man dette ved å satse på områdene langs Spikkestadbanen (Askers trikk). Dermed synes Spikkestadbanen, som lenge sto i fare for å bli nedlagt, å være reddet. Neste prosjekt i Asker bør bli ny Røykenvei. Kommunen må sørge for å regulere inn en ny veitrasé med 4-felt standard som oppfyller EU-kravene, samtidig som man sørger for å regulere inn så mange boligområder som mulig, knyttet opp mot aksen Asker sentrum Vollen Adm. dir. Søren Pedersen Røyken. Dette vil også bidra til å redde hurtigbåten fra Slemmestad/Vollen til Aker Brygge, som nå står i alvorlig fare. I Bærum har man valgt å legge boligveksten til Fornebu og aksen Sandvika/Vøyenenga. Fornebu er helt OK kanskje får vi også bane. Men alle bæringer ønsker ikke å bo på Fornebu. Aksen Sandvika/Vøyenenga blir helt feil. Her finnes ikke annen kollektivtransport enn buss. Området har kommunens laveste status som boligområde. Ikke minst på grunn av klimatiske forhold. Kaldt, vått og grått er kjennetegnene for dette området. Da bør kommunen heller satse på fortetning langs Kolsåsbanen. Her ligger det store, ledige arealer, klare til bruk. Videre bør kommunen prøve å blåse liv i de gamle nærsentrene på Stabekk, Høvik, Haslum, Jar og Eiksmarka. Disse er i ferd med å forvitre. Her trengs det en «livredningsoperasjon» før de gamle nærsentrene råtner på rot. Gjennom vår nylig gjennomførte medlemsundersøkelse, ser vi tydelig at folk i Bærum ønsker å bo langs Kolsåsbanen og i tilknytning til nærsentrene. Nytt kjøkken? Stikk innom og få et godt tilbud! 20 ÅRS GARANTI Østerby Kjøkkenstudio Rådm. Halmrastsvei 18, 1337 Sandvika Tlf Fax:

4 4 A B B L N Y T T N R ABBL SINE MEDLEMMER ETTERSPØR MINST 600 BOLIGER PR. ÅR Her kommer en kortfattet oppsummering fra abbl sin ferske boligbehovsundersøkelse Etter oppdrag fra ABBL, har Synovate Norge (tidligere Markeds- og Medieinstituttet AS MMI), gjennomført en boligbehovsundersøkelse blant ABBL sine medlemmer. GJENNOMFØRING Undersøkelsen ble gjennomført postalt blant et tilfeldig uttrukket utvalg på medlemmer, av en medlemsmasse på Undersøkelsen omfatter kun de medlemmer som ikke er tildelt bolig. I alt innkom 553 godkjente spørreskjemaer, det vil si en svarprosent på 55. Dette er en helt vanlig svarprosent ved postale under søkelser. USIKKERHET FEILMARGIN I og med at dette er en utvalgsundersøkelse der vi bare har henvendt oss til ca. 7,3 % de hussøkende medlemmene, er resultat ene beheftet med en viss usikkerhet. Statistisk vil usikkerheten være størst for resultatene som ligger rundt 50 % og avtakende jo større eller mindre andelen er. Usikkerheten blir dessuten mindre jo større antallet er blant dem som har besvart spørsmålet. Prosentavvik som er mindre enn 4 5 prosentpoeng skal tillegges liten vekt. ALDER Aldersfordelingen gir en betydelig overvekt av medlemmer over 35 år, 90 %. Bare 3 % er i alderen under 25 år. Det er påfallende at aldersfordelingen er så skjev. En kontroll mot medlemsregisteret viser da også at unge medlemmer i mindre grad har besvart spørsmålene i undersøkelsen enn de eldre. Kanskje betyr det at ungdom under 25 år er mindre engasjert i boligspørsmål enn de som er eldre. TILKNYTNING TIL ASKER OG BÆRUM Asker: 9 % opplyser at de er født i Asker og 16 % bor for tiden i Asker. 81 % av de som bor i Asker har bodd i kommunen mer enn 15 år. Bærum: 49 % opplyser at de er født i Bærum og 54 % bor for tiden i Bærum. 94 % av de som bor i Bærum har bodd i kommunen i mer enn 15 år. Resultatet viser at medlemmenes lokale tilknytning er sterk, men at den er sterkere i Bærum enn til Asker. Her må det imidlertid tas i betraktning at folketallet i Bærum er omtrent det dobbelte av folketallet i Asker, men selv når vi tar høyde for den forskjellen, er det en langt større andel av innbyggerne i Bærum som er medlem av ABBL enn innbyggerne i Asker.

5 A B B L N Y T T N R HVOR VIKTIG ER DET Å BO I SAMME KOMMUNE SOM NÅ? 82 % av de som bor i Asker svarer at det er viktig å bo i samme kommune. 86 % av de som bor i Bærum svarer det samme. Av svarene kan vi konstatere at lojaliteten til lokalsamfunnet er høy. Det som imidlertid er påfallende, er at preferansen for å bo i bygda, blir sterkere jo eldre de spurte er og at de som bor i Asker, i større grad kan tenke seg å flytte til Bærum enn omvendt. FLYTTEPLANER 38 % av de som har besvart undersøkelsen, opplyser at de har faste planer om å flytte innen 5 år. Andelen som har flytteplaner er klart høyere blant medlemmer under 25 år enn hos de som er eldre. På grunnlag av svarene fra undersøkelsen, kan man beregne det samlede boligbehov blant ABBL sine medlemmer. Antar vi at de svarene som er avgitt er representative for hele medlemsmassen, får vi følgende formel: 38 % av = flyttinger eller ca flyttinger pr. år. Dette anslaget er trolig for høyt. Vi må muligens forvente at de som har det største boligbehovet, har hatt en noe større tilbøyelighet til å besvare undersøkelsen enn de som finner spørsmålene mindre relevante for sin del. I og med en svarprosent på 55, har vi valgt å foreta en konservativ beregning ved å utelukke alle de som ikke svarte, med den begrunnelse at de ikke hadde noe aktuelt boligbehov. I så fall får vi følgende formel: 56 % av 38 % av = flyttinger eller ca. 600 flyttinger pr. år. Det korrekte boligbehovet blant ABBL sine medlemmer ligger åpenbart et sted mellom disse to ytterpunktene på henholdsvis og 600 flyttinger pr. år. Uansett hvilket nivå man velger, er behovet for å skifte bolig høyt blant ABBL sine medlemmer. FLYTTEÅRSAKER Vi spurte så de som har flytteplaner om årsaken til hvorfor de ønsket å flytte: 46 % Mer praktisk bolig, heis, alt på ett plan 26 % Større plass 19 % Mindre plass 18 % Nåværende bolig uegnet for eldre 15 % Lavere boutgifter 13 % Ønsker å bo mer sentralt 11 % Ønsker høyere standard 11 % Vil være selveier 9 % Ønsker å spare i fast eiendom 7 % Ønsker å bo mer landlig 6 % Endringer i familieforhold 5 % Ønsker å bo nærmere arbeidsstedet 5 % Trives ikke i miljøet 3 % Nåværende bolig uegnet for barn Noen har avgitt mer enn ett svar. Vi spurte også om hvilke egenskaper ved boligen man ville legge spesielt vekt på ved valg av bolig. Også her kunne man avgi flere svar: 74 % Sol fra kl % Skjulte ledningsanlegg i veggene 61 % Lettstelt innvendig 59 % Tiltak som reduserer energiforbruket 58 % Lave månedelige boutgifter 50 % Innflytelse over kjøkkeninnredning 48 % Innflytelse over baderomsinnredning 48 % At boligen har vedpeis 47 % God utsikt mot sjø og vann 45 % Innflytelse over planløsning 43 % Lettstelt utvendig 32 % Sol fra kl om dagen Mindre viktig ble: 19 % At boligen har gulvvarme 17 % At boligen har gasspeis 11 % Mulighet for egen innsats Og til slutt om bomiljø og omgivelser: 81 % Kort avstand til buss/t-bane 67 % Kort avstand til dagligvarebutikk 66 % Områdets utforming, utsikt, grøntarealer m.m. 64 % Lite støy fra trafikk, lekeplass m.m. 47 % At boligen ligger i et «pent strøk» 44 % Avstand til friområder/marka 37 % Avstand til sjøen 36 % Astand til kjøpesenter 30 % Avstand til arbeidsplass 27 % Avstand til naboen 22 % Avstand til skole/barnehage 22 % Tilknytning til stedet fra før 19 % Aktivitetstilbud for eldre 14 % Aktivitetstilbud for barn og unge BOLIGTYPER Vi spurte også hvilken boligtype man ønsket å flytte til: 65 % Blokk 13 % Enebolig 8 % Rekkehus 5 % To-/firemannsbolig 2 % Alders-/omsorgsbolig 7 % Ubesvart

6 6 A B B L N Y T T N R Vi spurte så de som ønsket å flytte til blokk, hvilke preferanser de ville legge størst vekt på ved valg av bolig: 87 % Stor terrasse / veranda 69 % Garasje med adkomst via heis fra boligen 67 % Automatisk portåpner for garasjeanlegg 64 % Godt organisert utvendig vedlikehold 64 % Stor innvendig bod 63 % Heis 62 % Vaktmestertjeneste 55 % Gjesteparkering utendørs 52 % Porttelefon med video 44 % Stor utvendig sportsbod 40 % At boligen ligger i lavblokk (max 4 etasjer) 31 % At boligen ligger i toppetasje Her kunne de som svarte angi flere svar. Følgende svaralternativ fikk lav score: 26 % Gjesteparkering i parkeringskjeller 18 % Bruksrett til eget uteareal 11 % Videoovervåkning av fellesarealer 5 % At boligen ligger i 1. etasje NYTT ELLER BRUKT? Blant de som har faste flytteplaner, ønsker: 23 % Ny bolig 32 % Brukt bolig 44 % Vet ikke Andelen som ønsker ny bolig øker sterkt med alderen. Trolig skyldes dette at prisen for nye boliger er så høy at de yngre må foretrekke brukte boliger. Man skal imidlertid merke seg at nesten halvparten, 44 %, av de som ønsker å flytte, ikke har tatt stilling til om de ønsker nytt eller brukt. HVOR VIL DU FLYTTE? Vi spurte de som hadde flytteplaner hvor de ønsket å flytte. Her spurte vi om flere svar. Asker: 43 % Vollen/Bjerkås 41 % Asker sentrum 35 % Høn/Hvalstad 29 % Holmen/Nesbru 18 % Risenga 16 % Bondi/Bondistranda 16 % Gullhella 12 % Billingstad/Slependen 10 % Drengsrud 6 % Borgen 4 % Heggedal 3 % Dikemark Bærum: 50 % Bekkestua 37 % Sandvika/Hamang 31 % Fornebu 31 % Jar / Stabekk 31 % Hosle/Eiksmarka/Østerås 31 % Blommenholm/Høvik 26 % Haslum 20 % Kolsås/Hauger 18 % Rykkinn 12 % Bærums Verk 9 % Fossum 9 % Lommedalen 8 % Vøyenenga/Skui 5 % Dønski/Rud/Gjettum 4 % Avtjerna Det er bemerkelsesverdig at kommunen ønsker å styre utbyggingsretningen mot de minst populære områdene. Vi spurte også hvilke steder utenfor Asker og Bærum man kunne tenke seg å flytte: 44 % Oslo Vest 16 % Andre steder i Oslo-området 14 % Lier/Røyken 13 % Steder utenfor Oslo-området Det er bare Oslo Vest som appellerer til særlig mange medlemmer. Få ønsker å orientere seg mot Lier/Røyken. Naturlig nok er det flere fra Asker som ønsker å orientere seg mot Lier/Røyken enn fra Bærum. AREALVALG I Asker og Bærum er det en stadig tilbakevendende diskusjon om hvor man skal bygge/ikke bygge. Vi spurte derfor om hvor man ville velge å bygge dersom valget sto mellom dyrket mark, marka eller gjenvær ende friområder: 33 % Marka 24 % Dyrket mark 14 % Gjenværende friområder 28 % Kan ikke svare Svarene gir ikke noen klar overvekt for noen av alternativene, men det synes som om viljen til å bygge i deler av marka og på dyrket mark, er langt større enn på gjenvær ende friområder. Dette kan være signaler å merke seg for kommunens beslutnings takere. Resultatene fra undersøkelsen med komplette tabeller, vil bli presentert og oversendt både Asker og Bærum kommune. Vi formoder at resultatene vil være nyttige i forbindelse med kommunens areal- og boligprogram for årene fremover.

7 A B B L N Y T T N R Bruker du dine medlemsfordeler hos Tryg Forsikring? Svært gunstig innboforsikring Samarbeidsavtalen mellom Asker og Bærum Boligbyggelag og Tryg gir deg blant annet tilbud om en rimelig innboforsikring til fast pris. Ditt bosted Innbo Innbo Ekstra Asker, Bærum og Røyken kr 952 kr Oslo og resten av landet kr kr Forsikringssummen er på 1,5 millioner kroner, og egenandelen ved skade er kroner. På øvrige forsikringer du kjøper hos Tryg gir medlemskapet ditt i Asker og Bærum Boligbyggelag deg inntil 22 prosent rabatt. Ring oss på grønt nummer , så hjelper vi deg med å velge forsikringer som passer til dine behov. Les mer om dine forsikringsfordeler på Din lokale elektroinstallatør Spar penger som medlem i ABBL Gjennom samarbeidet mellom Lefdal Installasjon AS og Asker og Bærum Boligbyggelag AL har du som medlem fordeler. Vi gir deg rabatter som virkelig monner: 20% på våre materialpriser 10% på våre timepriser Alt innen rørleggerarbeider Spesialister på varmepumper og energieffektive løsninger Til ditt hjem tilbyr vi blant annet: Elektrikere - alt av el-installasjoner og service Energisparing - råd for lavere strømregninger EL-sjekken - kontroll av el-anlegget Servicebiler - rask betjening med stort lager For oppdrag i Asker og Bærum, ring Åge Wiik på Vi gir deg LIVSTIDSGARANTI Tidligere Thomas Land AS Jørstad KTL AS Uelandsgt Oslo Tlf Avd. Bærum Ringveien Stabekk Tlf

8 8 A B B L N Y T T N R Nedgravde Containere: Fremtidens avfallsløsning Forretningsførsel Et godt tilbud til boligsameier Avfallssystemet består av et nedkastpunkt over bakken som er tilknyttet en nedgravd avfallsbrønn på 1300, 3000 eller 5000 liter. Utearealer frigjøres, sikrere og triveligere Systemet er selvkomprimerende, bedre hygiene Lav temperatur fjerner lukt og fare for utøy Stor kapasitet og gir kostnadseffektiv drift Brann og tyverisikker Ivaretar kommunens krav til kildesortering Kildesorterer restavfall, papir, plast, plastflasker, matavfall, engangsgriller/metall med mer Tømming av avfallet utføres av komprimatorbil med kran Vi tilpasser etter kundenes behov; Flere modeller, størrelser og løsninger for innkastluker og plattformer. Kan leveres med elektronikk og adgangskontroll/ vekt. Se video på våre hjemmesider. Tlf.: / ABBL er en forretningsfører for ca boliger i Asker, Bærum, Røyken og Oslo Vest Våre samvittighetsfulle forretningsførere sørger for at boligselskapene får den oppfølging de trenger ABBL tilbyr, foruten vanlig forretningsførsel, teknisk og juridisk bistand, revisjon og inkasso Vi kan også forestå prosjektledelse og byggeledelse av større vedlikehold- og rehabiliteringssaker Skandinavias ledende leverandør av maskiner og utstyr til kildesortering. Landsdekkende salg og service. - maskiner og utstyr til kildesortering Tlf

9 A B B L N Y T T N R Mattips Oppskrift: matprat.no. foto: Synøve Dreyer. Deilig kyllinggryte Nå som det er høst, smaker det ekstra godt med en varm gryterett. Her er oppskriften på en deilig kyllinggryte, litt à la Bacalao. Porsjoner: 4 Ingredienser 1 stk kylling (ca.1500 g) olje til steking salt og kvernet pepper 5 dl hvitvin (kan sløyfes) 2 dl tomatjuice 1 ss tomatpuré 1 stk hønsebuljongterning 2 stilker frisk rosmarin 6 blader frisk salvie 2 stk laurbærblader 6 stk potet 1 stk løk i båter 1 stk finhakket rød chili 1 stk grønn paprika i strimler 1 stk bifftomat 3 skiver bacon i strimler salt og kvernet pepper en klype sukker Slik gjør du 1. Del kyllingen i 8 biter. Stek bitene i olivenolje og ha på salt og kvernet pepper. 2. Legg bitene over i en gryte. Kok ut pannen med litt vann og en buljongterning og ha det i gryten. Tilsett vin, tomatjuice, tomatpuré, urter og laurbærblad. La det småkoke/trekke under lokk i ca. 15 minutter. 3. Skrell poteter og del dem i kløfter. Ha poteter, løkbåter og chili i gryten og la det koke ca. 10 minutter eller til potetene er møre. Tilsett paprikastrimler, tomater i grove biter og bacon mot slutten av koketiden. Smak til med salt og kvernet pepper. Tips! Kyllinggryten serveres rykende varm, gjerne i dype tallerkener og med godt brød til. Pynt eventuelt med litt sprøtt bacon og urter.

10 10 A B B L N Y T T N R NY UTLYSNING AV KIRKEVEIEN 71 I forrige nummer av ABBL nytt opplyste vi at vi i dette nummeret ville lyse ut Kirkeveien 71 B for medlemmer. Søknad om ramme tillatelse ble sendt inn 30. juni, men byggesaken er ikke ferdigbehandlet. Det gjenstår også en del arbeid omkring detaljprosjekteringen og endelig pris fra totalentreprenøren foreligger heller ikke. Det blir derfor for tidlig å utlyse Kirkeveien 71 B i dette nummer av medlems bladet. Isteden har vi valgt å utlyse de siste 21 boligene i Kirkeveien 71 A. Disse boligene hadde vi opprinnelig tenkt å utlyse først i februar 2012, men i og med at Kirkeveien 71 B ble forsinket, har vi valgt å fremskynde utlysningen av de siste boligene i Kirkeveien 71 A. Parkering Byggearbeidene i Kirkeveien 71 A er godt i gang. Riving av fasader og innredning er utført og bygningene fremstår nå som et skjelett bestående av søyler, dragere og dekker. Likeledes er den nye inngangsportalen skåret ut og utvidelsen av 5. og 6. etasje er snart på plass. Betongarbeidene i forbindelse med nybygget i syd/øst er også godt i gang og garasjekjellerne i buen er ferdig utgravd. Det neste som skjer er at de nye balkongene skal heises på plass og garasjeanlegget skal støpes. Vi antar at garasjeanlegget i hovedsak vil være på plass i løpet av februar. Ferdigstillelse for Kirkeveien 71 A er fortsatt stipulert til 4. kvartal Vedlagt i midtoppslag følger oppdatert prospekt og prisliste. PARKERING I FORBINDELSE MED VISNING Gamle «Trikkeparkeringen» på Haslum. Ta av i rundkjøringen Kirkeveien/Tveterveien, se bildet. Det vil bli skiltet med «ABBL visning». Fra parkeringen er det cirka tre minutters gange ned til Kirkeveien 71. Visning på byggeplassen avholdes lørdag 15. oktober kl og søndag 16. oktober kl På grunn av HMS-bestemmelsene, vil vi måtte avholde en samlet omvisning. Det er derfor viktig at alle møter presis.

11 A B B L N Y T T N R PRISLISTE KIRKEVEIEN 71 A Seksjon Antall nr. Type Etasje 2 rom BRA m 2 P-ROM m 2 Balkong/ terrasse( uteplass m 2 Antall garasjeplasser Infrastruktur for gass* Pris Stipulerte fellesutgifter pr. måned Eksisterende bygg, nord for inngangsparti 2 3E (4) 96,5 92,5 10, E (4) 96,5 92,5 10, F (4) 101,5 98,0 11, C ,0 99,0 17,5 1 Gass C ,0 99,0 17,5 1 Gass C ,0 99,0 17,5 2 Gass C ,0 99,0 17,5 2 Gass C ,0 99,0 17,5 2 Gass C ,0 99,0 17,5 2 Gass E ,5 103,5 16,5 2 Gass C ,0 76,5 12, C ,0 99,0 17,5 2 Gass C ,0 99,0 17,5 2 Gass C ,0 99,0 17,5 2 Gass C ,0 99,0 17,5 2 Gass E ,5 103,5 16,5 2 Gass B ,0 94,5 33,0 2 Gass Eksisterende bygg, syd for inngangsparti 44 3H ,0 60,5 17, H ,5 91,0 12,5 1 Gass Nybygg 67 3N ,0 75,0 15, L ,0 72,5 9, * For leiligheter tilrettelagt for gasstilknytning, løper ekstra fellesutgift på kr 340,- pr. måned.

12 12 A B B L N Y T T N R BONDISTRANDA Utlysning av BOLIGENE PÅ BONDISTRANDA VOKSER OPP Første byggetrinn, med 84 boliger, er godt i gang og vil bli ferdigstilt før sommerferien De aller fleste boligene i første byggetrinn er solgt, men fortsatt er det mulig å sikre seg en av de siste boligene. Følg med på abbl.no eller kontakt ansvarlig megler, Rune Tretterud, tlf BYGGETRINN II Rammegodkjennelse for de to siste byggetrinnene foreligger nå fra Asker kommune.

13 A B B L N Y T T N R ASKER byggetrinn II kommer i februar 2012 I byggetrinn II legger vi opp til litt flere 2- og 3-roms leiligheter enn i byggetrinn I. Det var stor etterspørsel etter 2- og 3-roms leiligheter i første byggetrinn og mange interessenter nådde ikke opp. Byggetrinn II består i utgangspunktet av 45 boliger i felt B2 og 33 boliger i Kløverhusfeltene B5-4, B6-1 og B6-2. Det er foreløpig ikke helt klart om vi legger ut hele byggetrinn II for salg i februar eller om vi deler byggetrinnet i to deler. Uansett vil vi starte med felt B2, hvor garasjeanlegget er plassert under boligene (se reguleringskartet på side 14). BYGGETRINN III Siste byggetrinn består av felt B1 og B6-2. Dette området vil vi komme tilbake til når flere detaljer foreligger (se reguleringskartet på side 14).

14 14 ABBL NYTT NR Reguleringsplan Bondistranda 4 B6-2 3

15 A B B L N Y T T N R Gratis GRATIS befarin BEFARING Gratis GRATIS INSEKTSANALYSE SKADEDYR- PROBLEMER? VI BISTÅR DEG! INTERNKONTROLL SKADEDYR Borettslag, sameier, m.m. er underlagt internkontroll skadedyr. Ring oss i dag for en gratis utredning. NORGESDESIGN AS /01 Huskeliste: -Rydde garasjen -Klippe busker -Kaste skap i kjeller -Rydde loftet BESTILLE CONTAINER!!! BESTILLE CONTAINER!!! Tlf Oslo Bærum Drammen Vi leverer container til deg når du trenger det. Og henter den igjen når du vil. Raskt og rimelig. Din totalleverandør innen avfallsbehandling TRANSPORT Transport - Flyttetjenester Lagerservice - Varehotell Kranbiler Lagercontainer Emballasje Assuranse BTB Bærum Transportbyrå AS Tlf: Fax: Epost: selskapslokaler på skui i bærum Velegnet for de store anledninger romslig kjøkken - spisesal separat salong passende for personer BTB Bærum Transportbyrå AS Tlf: Fax: Epost: Sopp, råte, fukt, mugg, og insekter? Biologer gir svar! Nøytrale råd uten økonomisk interesse i sanering. Vi utfører: - skadeutredning - dokumentasjon - prøveanalyser og anbefaler utbedringstiltak. Tlf: Forskningsveien 3b Pb 5 Blindern 0313Oslo Vi utfører alt innen rørleggerarbeid med egen serviceavdeling. Nesveien Haslum Ring Besøksadresse: Ringeriksveien 177 ALT I GLASS OG GLASSARBEID Tilskåret glass/speil etter mål Sikkerhetsglass, laminert og herdet glass Alt i plast, akryl og polykarbonater Isolerglass - Energiglass Spesialglass Henvis til annonsen og få ABBL-rabatt Balkongskjermer Balkonginnglassing Glassvegger Glassrekkverk Glass dusjløsninger Dører og vinduer i tre, vinyl og aluminium Levering og montering til konkuransedyktige priser God service og kvalitet Rask levering Garanti Fagkunnskap gir trygghet

16 16 A B B L N Y T T N R Nytt liv til gamle gjenstander Det er lett å la seg friste av nye ting, men kanskje kjenner vi større glede over gamle skatter som får ny bruksverdi eller bare litt pleie? Miljøvennlig er det også. Tekst og foto: Hilde Bringsli I sommer tok ABBL Nytts utsendte en tur innom interiør- og klesforretningen til Ann-Kristin Stokkan i Engelsviken, en liten kjøretur unna sommerparadiset Hankø i Østfold. I den helt spesielle forretningen går gammelt og nytt hånd i hånd, og varene befinner seg litt overalt i hagen, i uthuset og i garasjen. Det meste er til salgs og det er lett å bli begeistret, for Ann-Kristin har utrolig mye fint. I tillegg disker hun opp med varme smil og nytraktet kaffe. Har du lyst til å sitte litt i ro i hagen, tenke over et eventuelt kjøp eller bare filosofere litt over livet, kan du gjøre det. Er du interessert i en prat, er Ann-Kristin klar, også med råd og ideer. ABBL Nytt fikk et knippe tips til hvordan vi kan gi gamle skatter fornyet verdi. La deg inspirere sett i gang! Det er sannsynligvis både enklere og morsommere enn du tror! De fleste tipsene kan ved første øyekast se veldig sommerlige ut, men de egner seg like godt innendørs som utendørs også i mørketida. Hva med å gjøre som Ann- Kristin, tilpasse bruken og plasseringen etter årstidene. Sov på posten. På en gammel koselig jernseng, har Ann-Kristin lagt gamle postsekker på madrassen. Får du tak i noen, vask dem med skyllemiddel med for eksempel lavendelduft slik at de mykner litt i stoffet. Nytt lys i gammel lampe. Det gamle lampestativet har fått ny bruk. Lampehodet er fjernet og er blitt erstattet av en koselig lykt, som passer like fint i hagen som i stua! Er lampefoten slitt, kan du pusse den ned, før du gir den et par strøk med maling. Et skap å være stolt av. Skapet som er fylt av vakre glass og fine gjenstander, er laget av en ramme med hyller. Skapdørene er gamle vinduer. Du må nok være litt handy for å få det til, men det er absolutt et overkommelig prosjekt, så sant du ikke har ti tommeltotter.

17 A B B L N Y T T N R Nyttig vaskevannsfat. Det er ikke mange som bruker gamle vaskevannsfat eller potter lenger, men selv om de har mistet sin gamle funksjon, trenger de ikke havne i søppelcontaineren. Bruk de til noe annet i stedet, som her til urter. Til dekket bord. På mørke høstdager er det hyggelig å samle familie og gode venner rundt langbordet. Vær kreativ når du skal dekke bordet. Miks gjerne ulike kopper og kar, finn fram sølvet, og pynt med blomster og sjarmerende gjenstander. Steiner er dekorativt i seg selv, og kan fint brukes som bordkort. Generelle interiørtips fra Ann-Kristin Finn fram og bruk de gamle tingene du har Vær kreativ test ut ulike løsninger Bruk gjerne tingene til nye formål La deg inspirere av interiørblader og blogger Det kan være lurt å velge en rolig bakgrunnsfarge i huset slik at tingene dine kommer til sin rett Butikken til Ann-Kristin Stokkan har litt variable åpningstider, avhengig av sesong, men ringer du på forhånd kan du stort sett stikke innom når som helst. Du kan kontakte Ann-Kristin på mail: eller ringe henne på mobil: Du kan også ta en titt på bloggen hennes:

18 18 A B B L N Y T T N R A K T U E L L E T J E N E S T E R EL-INNSTALLASJoN og SERVICE YIT AS Alt innen elektriske installasjoner og service Lys og varme Porttelefon Brannalarm El. sjekk YIT avd. Sandvika Industriveien 33, 1337 Sandvika Tlf: Vi utfører alt innen sterkstrøm og svakstrøm. Som ABBL medlem har du rabatter på våre produkter og installasjonsarbeid. Sjekk av ditt el.anlegg Rehabilitering av ditt sikringsskapet Lystyringer Varmestyringer ENØK Smart hus Alarmer - Porttelefon ANNONSESALG Anne-Lise Fængsrud Telefon: FARGEHANDLERE MASKINENTREPRENØRER Vi hjelper deg med klargjøring av sommerredskapen vinterredskapen VAKTMESTERTJENESTER Tette Rør? RØRLEGGERE Høytrykksspyling/døgnvakt Rensing Høytrykksspyling/døgnvakt Døgnvakt Rensing av jernledninger av jernledninger PeRo_SOMMER-59X80.indd Høytrykksspyling/døgnvakt 15:27:28 Rørfornying Rehabilitering Rensing uten graving Rensing av Høytrykksspyling/døgnvakt avjernledninger vann vann og og avløpsledninger Rensing Utbedring Rørfornying Rehabilitering av jernledninger Rensing av av drenering jernledninger uten av avuten vann graving og avløpsledninger Rehabilitering Utbedring Rørfornying Rehabilitering Utbedring avuten av drenering avvann vann graving og og avløpsledninger avløpsledninger TV-inspeksjon Rørfornying TV-inspeksjon Utbedring TV-inspeksjon av uten av drenering graving Graving Utbedring av Utbedring Graving TV-inspeksjon Graving drenering TV-inspeksjon Graving Vann og Avløpsteknikk AS Vann og AS Slependveien ogslependveien Avløpsteknikk Sandvika SandvikaAS Vann og AS Slependveien Avløpsteknikk Sandvika AS NORGESDESIGN AS /01 Tette Rør? Tette Rør? Døgnvakt Tette TetteRør? Døgnvakt Døgnvakt Tette Rør? Høytrykksspyling/døgnvakt Rensing av jernledninger Høytrykksspyling/døgnvakt Rehabilitering av vann og avløpsledninger Døgnvakt TV-inspeksjon Graving Vaktmestertjenester Vann ogslependveien Avløpsteknikk Sandvika AS Slependveien Sandvika Vann og Avløpsteknikk AS Garasjefeiing Gressklipping Gjerder, porter og rekkverk Faks: TAKSERING MALERE Vi utfører alt av innvendig og utvendig malerarbeid. Vi har 30 års erfaring, og har utført arbeider for ABBL i mer enn 15 år! Referanser: Teknisk forvaltning: Arild Husebø Dir. telefon: Tlf: Fax: Mob: E-post: Slependveien Sandvika CoNTAINER Vann og avløpsteknikk-59x80.indd :55:16 Huskeliste: -Rydde garasjen -Klippe busker -Kaste skap i kjeller -Rydde loftet BESTILLE CONTAINER!!! BESTILLE CONTAINER!!! Tlf TAKSTSENTERET består av TAKSTSENTERET NTF-autoriserte takstfirmaer. består av NTF-autoriserte Tlf.: Fax: takstfirmaer Tlf.: Fax: Vi leverer container til deg når du trenger det. Og henter den igjen når du vil. Raskt og rimelig. Din totalleverandør innen avfallsbehandling Fargerike Asker-59X40.indd takstsenteret-59x40.indd 14:13: :14:35

19 Søknadsblankett KIRKEVEIEN 71 A Medlemsnummer: Bolligsøkers navn: Fødselsdato/år: Adresse: Postnr./sted: Tlf. dagtid: E-post: Nåværende eier av medlemskapet: (fylles kun ut dersom medlemskapet skal overføres til boligsøker) Navn: Fødselsdato/år: Prioritering av boligtype: (Prioriteringen er kun ment å være veiledende) Angi seksjonsnummer 1. pr. 2. pr. 3. pr. 4. pr. 5. pr. 6. pr. Skal boligkjøpet helt eller delvis finansieres ved salg av nåværende bolig? JA NEI søkers underskrift SØKNADSFRIST: MANDAG 24. OKTOBER 2011 Blanketten sendes: ABBL Eiendomsmegling Postboks SANDVIKA Telefax:

20 20 B-BLAD Returadresse: Asker og Bærum Boligbyggelag AL Kinoveien 3A, Postboks 385, 1301 SANDVIKA Få tilgang til millioner av låter! Nå spanderer Canal Digital musikktjenesten på kundene sine! Nå kan du få tilgang til millioner av låter på PC-en din uten å betale noe ekstra! Som Canal Digital-kunde får du nemlig musikktjenesten WiMP inkludert i digital-tv-abonnementet ditt. Bor du i et borettslag eller sameie med en fellesavtale om digital-tv fra Canal Digital har du tilgang allerede. Er du blant dem? Last ned WiMP og kom i gang på canaldigital.no

Nytt. SISTE UTLYSNING BONDISTRANDA Tredje byggetrinn, «Kløver 7», se midtoppslag. Korpåsen Boligsameie 10 år Se side 8

Nytt. SISTE UTLYSNING BONDISTRANDA Tredje byggetrinn, «Kløver 7», se midtoppslag. Korpåsen Boligsameie 10 år Se side 8 Nr. 3-2013 Nytt NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ SISTE UTLYSNING BONDISTRANDA Tredje byggetrinn, «Kløver 7», se midtoppslag VISNING: Søndag 22.09.2013 kl. 14.00 Mandag 23.09.2013 kl. 18.00 SØKNADSFRIST:

Detaljer

NYTT. UTLYSNING Kirkeveien 71 F, Haslum. se midtoppslag

NYTT. UTLYSNING Kirkeveien 71 F, Haslum. se midtoppslag Nr. 1-2013 NYTT NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ UTLYSNING Kirkeveien 71 F, Haslum se midtoppslag VISNING: Lørdag 9. og søndag 10. februar kl. 13.00 SØKNADSFRIST: Fredag 15. februar (se søknadsblankett

Detaljer

Nytt. Utlysning Kirkeveien 71 F, Haslum. se midtoppslag. VISNING: Lørdag 9. og søndag 10. februar kl. 13.00

Nytt. Utlysning Kirkeveien 71 F, Haslum. se midtoppslag. VISNING: Lørdag 9. og søndag 10. februar kl. 13.00 Nr. 1-2013 Nytt NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ Utlysning Kirkeveien 71 F, Haslum se midtoppslag VISNING: Lørdag 9. og søndag 10. februar kl. 13.00 Søknadsfrist: Fredag 15. februar (se søknadsblankett

Detaljer

UTLYSNING AV BONDISTRANDA, 1. BYGGETRINN

UTLYSNING AV BONDISTRANDA, 1. BYGGETRINN N Y T N R 2 0 1 UTLYSNING AV BONDISTRANDA, 1. BYGGETRINN VISNINGSDAT OER: TORSDAG 2. SEPTEMB ER KL. 18 LØRDAG 4. SEPTEMB ER KL. 14 Se side 4 og 5 samt midtoppslag SØKNADSFRIST: 9. SEPTEMBER 2010 SØNDAG

Detaljer

KIRKEVEIEN 71, HASLUM

KIRKEVEIEN 71, HASLUM N Y T N R 2 0 1 KIRKEVEIEN 71, HASLUM FORHÅNDSVISNING: lørdag 20. november kl. 1300 søndag 21. november kl. 1300 Norddalplassen Boligsameie Se side 7 Medlemstilbud fra Stena Line Se side 10 Interiørtrender

Detaljer

Informasjonsmøte om nye boligprosjekter

Informasjonsmøte om nye boligprosjekter N Y T T N R 2 2 0 1 2 Informasjonsmøte om nye boligprosjekter 24. april kl. 19.30, se side 4. Foto: Karl Braanaas, Budstikka 2012 Innflytting etter Rykkinn-brannen Se side 8 Medlemskort for 2012 / Rabattavtaler

Detaljer

UTLYSNINGer SØKNADSFRIST: 8. JUNI 2012 N R 3. BONDISTRANDA, SAMEIE 4 (KLØVER) Visning på tomten onsdag 30. mai kl. 1800 og søndag 3. juni kl.

UTLYSNINGer SØKNADSFRIST: 8. JUNI 2012 N R 3. BONDISTRANDA, SAMEIE 4 (KLØVER) Visning på tomten onsdag 30. mai kl. 1800 og søndag 3. juni kl. N Y T T N R 3 2 0 1 2 BONDISTRANDA, SAMEIE 4 (KLØVER) Visning på tomten onsdag 30. mai kl. 1800 og søndag 3. juni kl. 1500 UTLYSNINGer SØKNADSFRIST: 8. JUNI 2012 jongskollen nye boliger Visning søndag

Detaljer

Bondistranda Byggearbeidene har startet

Bondistranda Byggearbeidene har startet N Y T T N R 2 2 0 1 1 Bondistranda Byggearbeidene har startet Se side 4 og 5 Nye Hellerudveien 2. Spørreundersøkelse. Se midtoppslag Medlemskort for 2011 Gunstig innboforsikring for medlemmer. Se side

Detaljer

Nytt. Utlysning av Bondistranda. Byggetrinn 3, lavblokk se midtoppslag. Visning: 6. og 7. april kl. 13.00 Søknadsfrist: 12.

Nytt. Utlysning av Bondistranda. Byggetrinn 3, lavblokk se midtoppslag. Visning: 6. og 7. april kl. 13.00 Søknadsfrist: 12. Nr. 2-2013 Nytt NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ Utlysning av Bondistranda Byggetrinn 3, lavblokk se midtoppslag Visning: 6. og 7. april kl. 13.00 Søknadsfrist: 12. april 2013 2 Medlemsblad for Asker

Detaljer

VISNINGSPLAN SOMMEREN 2010

VISNINGSPLAN SOMMEREN 2010 N Y T T N R 2 2 0 1 0 VISNINGSPLAN SOMMEREN 2010 (se side 4 9 samt midtoppslag) NORDDALPLASSEN BOLIGSAMEIE Visning mandag 31. mai og tirsdag 1. juni kl. 1800 BONDISTRANDA Visning onsdag 2. og torsdag 3.

Detaljer

Ungdomsboliger Gullhella B3

Ungdomsboliger Gullhella B3 N Y T N R 2 0 0 Ungdomsboliger Gullhella B3 Hus 1 Hus 2 ing Visn ten om på t og 23. g r a d r lø janua. 4 2 ag sønd 0. 130 KL Solhaugveien Borettslag 50 år Se side 6 Illustrasjon: Sjur M. Moe For Selvaag

Detaljer

NYTT. Medlemmer og forretningsforbindelser ønskes god jul og godt nytt år. Direktørskifte i ABBL se side 4 NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ

NYTT. Medlemmer og forretningsforbindelser ønskes god jul og godt nytt år. Direktørskifte i ABBL se side 4 NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ Nr. 4-2014 NYTT NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ Medlemmer og forretningsforbindelser ønskes god jul og godt nytt år Direktørskifte i ABBL se side 4 2 ABBL NYTT nr. 4 2014 Medlemsblad for Asker og

Detaljer

Kirkeveien 71 N R 1 SPØRREUNDERSØKELSE SE MIDTOPPSLAG. Medlemskort for 2010. Tilbud til ABBL-medlemmer: Vårtur til Skagen.

Kirkeveien 71 N R 1 SPØRREUNDERSØKELSE SE MIDTOPPSLAG. Medlemskort for 2010. Tilbud til ABBL-medlemmer: Vårtur til Skagen. N Y T T N R 1 2 0 1 0 Kirkeveien 71 SPØRREUNDERSØKELSE SE MIDTOPPSLAG Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: 67 57 40 00 www.abbl.no Resultater fra spørreundersøkelse Bondistranda. Se side 4 Medlemskort for

Detaljer

Nytt. Elnes i Vollen. nytt boligområde under planlegging, se side 6 NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ. Nr. 4-2012. Vakre bord Se side 24

Nytt. Elnes i Vollen. nytt boligområde under planlegging, se side 6 NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ. Nr. 4-2012. Vakre bord Se side 24 Nr. 4-2012 Nytt NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ Elnes i Vollen nytt boligområde under planlegging, se side 6 2012 Sikrer nærmiljøet med livbøyer Se side 4 Endring av tildelingsreglene Se side 18

Detaljer

N Y T T N R 3 2 0 0 9 Bondistranda VisNiNg på TomTeN

N Y T T N R 3 2 0 0 9 Bondistranda VisNiNg på TomTeN N Y T N R 2 0 0 T 3 9 Bondistranda Visning på tomt e lørdag den n 17. oktober og søndag den 18. oktober Spørreundersøkelse se midtoppslag Hjerter som banker for Rykkinn! se side 4 5 Nytt liv i furua se

Detaljer

NYTT. God sommer! NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ. Nr. 2-2014. Pottepryd hagetrender 2014 Se side 16. Rekordår for sykkeltyverier Se side 15

NYTT. God sommer! NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ. Nr. 2-2014. Pottepryd hagetrender 2014 Se side 16. Rekordår for sykkeltyverier Se side 15 Nr. 2-2014 NYTT NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ God sommer! ABBL Eiendomsmegling Se side 4 Rekordår for sykkeltyverier Se side 15 Pottepryd hagetrender 2014 Se side 16 2 ABBL NYTT nr. 2 2014 Medlemsblad

Detaljer

N R 1. Bondivann. SIDE 12 - Peter Zeiner: Om å bo på Rykkinn. SIDE 5 - Bondivann. SIDE 22 - Orden på rommet

N R 1. Bondivann. SIDE 12 - Peter Zeiner: Om å bo på Rykkinn. SIDE 5 - Bondivann. SIDE 22 - Orden på rommet N Y T T N R 1 2 0 0 6 Bondivann SIDE 5 - Bondivann SIDE 12 - Peter Zeiner: Om å bo på Rykkinn SIDE 22 - Orden på rommet 2 ABBL NYTT NR 1 2006 MEDLEMSBLAD FOR ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAG NR 1-2006 Ansvarlig

Detaljer

Nytt medlemskort. for 2015 MEDLEMSFORDELER: Flyttetips og medlemsfordel. Billige billetter til ABBLmedlemmer. Se side 10-11.

Nytt medlemskort. for 2015 MEDLEMSFORDELER: Flyttetips og medlemsfordel. Billige billetter til ABBLmedlemmer. Se side 10-11. Nr. 1-2015 NYTT NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ Nytt medlemskort for 2015 MEDLEMSFORDELER: Flyttetips og medlemsfordel Se side 10-11 Billige billetter til ABBLmedlemmer Se side 18-19 NYTT MEDLEMS-

Detaljer

Nr. 3-2014 NYTT NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ. NY renovasjonsordning i Bærum. se side 10

Nr. 3-2014 NYTT NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ. NY renovasjonsordning i Bærum. se side 10 Nr. 3-2014 NYTT NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ NY renovasjonsordning i Bærum se side 10 2 ABBL NYTT nr. 3 2014 Medlemsblad for Asker og Bærum Boligbyggelag NR 3-2014 Ansvarlig utgiver: Asker og

Detaljer

Helhetsplan Bekkestua nord

Helhetsplan Bekkestua nord N Y T T N R 3 2 0 0 8 Helhetsplan Bekkestua nord Informasjonsmøte mandag 6. oktober, se side 4 Ta godt vare på boligen Se side 9 Gavekort fra Stena Line Se side 14 Matsiden Se side 21 2 ABBL NYTT NR 3

Detaljer

BOLIGTILBUD UNGDOMSBOLIGER GULLHELLA

BOLIGTILBUD UNGDOMSBOLIGER GULLHELLA N Y T N R 2 0 0 T 2 6 BOLIGTILBUD UNGDOMSBOLIGER GULLHELLA Søknadsfrist 19. juni Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: 67 57 40 www.abbl. 00 no 0('/(0 6.257 HUSK Medlemskontigenten Forfall 20. juni SIDE 9-11

Detaljer

Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: 67 57 40 00 www.abbl.no. - forsikring TrygVesta side 20 - minicruise Stena Line side 22 - fasttelefoni Vitel side 23

Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: 67 57 40 00 www.abbl.no. - forsikring TrygVesta side 20 - minicruise Stena Line side 22 - fasttelefoni Vitel side 23 N Y T T 1 2 0 0 8 Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: 67 57 40 00 www.abbl.no - forsikring TrygVesta side 20 - minicruise Stena Line side 22 - fasttelefoni Vitel side 23 2 ABBL NYTT NR 1 2008 Asker og Bærum

Detaljer

Skal Kolsåsbanen kunne utvikles med et utvidet rutetilbud, må trafikkgrunnlaget rundt stasjonene styrkes

Skal Kolsåsbanen kunne utvikles med et utvidet rutetilbud, må trafikkgrunnlaget rundt stasjonene styrkes N Y T T N R 1 2 0 0 9 Hauger stasjon/kolsåsbanen Skal Kolsåsbanen kunne utvikles med et utvidet rutetilbud, må trafikkgrunnlaget rundt stasjonene styrkes Se ABBLs bemerkninger til kommuneplanutkastet side

Detaljer

Nye boliger Bekkestua

Nye boliger Bekkestua N Y T T N R 4 2 0 0 7 Nye boliger Bekkestua Foto Bekkestua: Nye boliger på Bekkestua Se vedlagte medlemsundersøkelse SIDE 15 18 Ungdomsboliger for utleie Heimdal Ungdomsboliger Heimdal Søknadsfrist 15.

Detaljer

N R 2. Se side 2. ABBL flytter til: Victoriagården, inngang fra Kinoveien. SIDE 18 Ferietips: Langsom tid på. SIDE 4 Boliger under planlegging: SIDE 3

N R 2. Se side 2. ABBL flytter til: Victoriagården, inngang fra Kinoveien. SIDE 18 Ferietips: Langsom tid på. SIDE 4 Boliger under planlegging: SIDE 3 N Y T T N R 2 2 0 0 8 BJØRNEKOLLEN BORETTSLAG 50 ÅR Se side 2 ABBL flytter til: Victoriagården, inngang fra Kinoveien SIDE 3 ABBL FLYTTER SIDE 4 Boliger under planlegging: Boliger for unge på gullhella

Detaljer

Som medlem i ABBL har du mulighet til å kjøpe bolig ved bruk av forkjøpsrett.

Som medlem i ABBL har du mulighet til å kjøpe bolig ved bruk av forkjøpsrett. N Y T T N R 2 2 0 0 9 Arne Kristiansen Jan Erik Reenskaug Ole Kvigne Stian Nyblin Erichsen Eksamen bestått se side 2 Asker utvidet kildesortering se side 9 Boligministeren svarer se side 6 Reiseforsikring

Detaljer

VI HAR OVERSIKTEN! N R 1 ALLE VET AT VI ER BEST PÅ SALG AV BORETTSLAGSLEILIGHETER. VI ER MINST LIKE GODE PÅ SELVEIERLEILIGHETER.

VI HAR OVERSIKTEN! N R 1 ALLE VET AT VI ER BEST PÅ SALG AV BORETTSLAGSLEILIGHETER. VI ER MINST LIKE GODE PÅ SELVEIERLEILIGHETER. N Y T T N R 1 2 0 0 7 VI HAR OVERSIKTEN! ALLE VET AT VI ER BEST PÅ SALG AV BORETTSLAGSLEILIGHETER. VI ER MINST LIKE GODE PÅ SELVEIERLEILIGHETER. SIDE 6-7 SIDE 10 og 12 Årets medlemstilbud SIDE 24 og 25

Detaljer

N R 2 VÅRDUGNAD I JUTERUDÅSEN BOLIGSAMEIE. SIDE 11 Mattips: Kyllingwraps. SIDE 8-9 Kommunevalg. SIDE 4-5 Bondihagen 2. byggetrinn

N R 2 VÅRDUGNAD I JUTERUDÅSEN BOLIGSAMEIE. SIDE 11 Mattips: Kyllingwraps. SIDE 8-9 Kommunevalg. SIDE 4-5 Bondihagen 2. byggetrinn N Y T T N R 2 2 0 0 7 VÅRDUGNAD I JUTERUDÅSEN BOLIGSAMEIE SIDE 4-5 Bondihagen 2. byggetrinn SIDE 8-9 Kommunevalg SIDE 11 Mattips: Kyllingwraps 2 ABBL NYTT NR 2 2007 MEDLEMSBLAD FOR ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAG

Detaljer

Boligtilbud Bondihagen. Tilbud om nye ungdomsboliger N R 3. Søknadsfrist mandag 4. september. Søknadsfrist mandag 4. september.

Boligtilbud Bondihagen. Tilbud om nye ungdomsboliger N R 3. Søknadsfrist mandag 4. september. Søknadsfrist mandag 4. september. N Y T T N R 3 2 0 0 6 oligtilbud ondihagen Søknadsfrist mandag 4. september Se midtoppslag Tilbud om nye ungdomsboliger i Asker Søknadsfrist mandag 4. september Side 4-7 SIDE 11-12 Dame med engasjement

Detaljer

ABBL flytter. ABBL eiendomsmegling 25 år N R 4. Jubileumstilbud, se side 7. se side 4 se side 4. Gaver som varmer se side 16. ABBLs nye kontorlokaler

ABBL flytter. ABBL eiendomsmegling 25 år N R 4. Jubileumstilbud, se side 7. se side 4 se side 4. Gaver som varmer se side 16. ABBLs nye kontorlokaler N Y T T N R 4 2 0 0 8 1 5 2 6 3 4 ABBL eiendomsmegling 25 år 1) Johannes Rivertz - daglig leder / fagansvarlig / eiendomsmegler MNEF 2) Erik Kvam Johansen - eiendomsrådgiver 3) Ole Kvigne - eiendomsrådgiver

Detaljer