NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 196 JAKTSTATISTIKK HUNTING STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1967

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 196 JAKTSTATISTIKK HUNTING STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1967"

Transkript

1

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 96 JAKTSTATISTIKK 966 HUNTING STATISTICS 966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 96

3 Tidligere utkommet Jaktstatistikk 96 NOS A, 96 A 8.

4 Forord Jaktstatistikk 966 er lagt opp på samme mate og med de samme tabeller som 96årgangen Statistikken over fellingspremier for rov og skadedyi og statistikken over elg, hjort og rådyrjakten har blitt publisert som fylkestall i Statistisk ukehefte. Hovedtallene fra jaktstatistikken vil ellers bli tatt med og kommentert i årspublikasioaen Skogstatistikk. Førstesekretær Axel Wellerop har stått for di.leidet med jaktstatistikkeft. Statistisk Sentralbyrå, oslo, 96 Petter Jakob bierve Norvald Ones

5 Pr ef ace The publication Hunting Statistics 966 appears in the same form as the publication for 96. Statistics by county on bounties paid for predators killed and on hunting of elk, red deer and roe deer have been published in the Weekly Bulletin of Statistics as soon as the data were available. The principal results from the hunting statistics with explanatory comments are also included in the annual publication Forestry Statistics. This volume has been prepared by Mr. Axel Wellerop. Central Bureau of Statistics, Oslo, 0 May 96 Petter Jakob Bjerve Norvald Ones

6 Innhold Side Det statistiske materiale Tabeller. Storviltjakt. Fylker. Jaktområder 0. Fellingspremier for rov og skadedyr. Fylker. Premiebeløp for felte rov og skadedyr. Premiebeløp for felte rov og skadedyr etter dyreart. Elgjakt. Kommuner 6. Hjortejakt. Kommuner 9. Villreinjakt. Kommuner 8. RAdyrjakt. Kommuner 9. Fellingspremier for rov og skadedyr. Kommuner 0. Fellingspremier for større ravdyr. Kommuner 6 Vedlegg Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden forrige utgave av Jaktstatistikk Standardtegn. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler Null

7 Contents Page The statistical material Tables. Game hunting. Counties and hunting districts 0. Number of bounties paid for predators killed. Counties. Bounties paid for predators killed. Bounties paid by species of animals. Elk hunting. Municipalities 6. Red deer hunting. Municipalities 9. Wild reindeer hunting. Municipalities 8. Roe deer hunting. Municipalities 9. Bounties paid for predators killed. Municipalities 0. Number of bounties paid for large animals. Municipalities 6 Appendix Publications issued by the Central Bureau of Statistics since the previous edition of Hunting Statistics Explanation of Symbols. Category not applicable.. Data not available Nil

8 statistiske materiale For elg og villrein foreligger statistikk over felte dyr fra 889, for hjort fra 89 og for rådyr fra 9. Inntil 9 omfattet oppgavene alle dyr, både dyr felt i lovlig jakttid og i den utstrekning en fikk kjennskap til det dyr som var omkommet ved ulykker og sykdom, ulovlig felt og felt som skadedyr. Siden 9 omfatter statistikken over hjortedyrene bare de dyr som er lovlig felt under ordinær jakt. Oppgavene innhentes på skjema som sendes ut fra Direktoratet for jakt, vilstell og ferskvannsfiske. De kommunale viltnemnder står for innsamlingen av oppgavene over elg, hjort og rådyrjakten, og sender oppgavene til Statistisk Sentralbyrå som utarbeider statistikken. Villreinoppgavene er innhentet av Direktoratet for jakt, viltstell og ferskvannsfiske, direkte fra dem som har fått jakttillatelse. Oppgavene for 966 er bearbeidd i Direktoratet. Statistikken over felte rav og skadedyr gjelder bare dyr som det er betalt fellingspremier for. Denne statistikken går tilbake til 88. Oppgavene innhentes av Statistisk Sentralbyrå fra den som står for utbetaling av fellingspremiene i den enkelte kommune, som regel lensmannen eller, kommunekassereren. The statistical material Hunting statistics for wild reindeer have been compiled since 889, for red deer since 89 and for roe deer since 9. Up to 9 the statistics included all animals legally felled during the hunting season and to the extent that information was available animals felled illegally, animals killed in accidents, etc. Since 9 the statistics include only animals felled in legal hunting. The data are recorded on forms distributed by the Directorate of hunting, game management and freshwater fishing. The reports on hunting of elk, red deer and roe deer are collected by the District Game Boards and forwarded to the Central Bureau of Statistics for processing. The data on wild reindeer hunting are compiled by the Directorate of hunting, game management and freshwater fishing directly from licensed hunters. Statistics on bounties paid for predators killed have been compiled since 88. The Central Bureau of Statistics collects reports from the municipal authority in charge of the payment of bounties, usually the district police superintendant or the municipal treasurer.

9

10 TABELLER

11 Tabell. Storviltjakt Game hunting Fylke County 96 Felt Felled Fellings I alt prosent Total Percentage felled 0 Tillatt felt Licences issued I alt Total Av disse årskalv Of which calves 966 Felt Felled Hanndyr Males Hunn Fellingsdyr prosent Fe Percentage males felled Elg Elk Østfold 8 6, , Akershus, , Oslo 00,0 0 0,0 Hedmark 899, , Oppland 69 6, ,8 Buskerud 8 6, , Vestfold 9 9, ,8 Telemark, 0 6, AustAgder 6 9, ,0 VestAgder 60,6 9 9, Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane.... MOre og Romsdal 6, 0,0 SOrTrOndelag 0, ,0 NordTrOndelag 6, , Nordland 68, , Troms 0, 9 6 8, Finnmark, , Riket The whole country 86 69, ,8 Hjort Red deer Østfold Akershus Oslo Hedmark,8 6, Oppland 8,8 6 9,0 Buskerud Vestfold Telemark, AustAgder VestAgder Rogaland 8, ,0 Hordaland 6, , Sogn og Fjordane, ,0 MOre og Romsdal 86 9, , SOrTrOndelag 0, , NordTrOndelag 9, 89 8, Nordland Troms Finnmark Riket 9 6, ,8 96 Felt Fellings I alt prosent Tillatt felt I alt ) Villrein Wild reindeer 966 Felt Hann Hunn Fellings Kalver dyr dyr prosent Østfold Akershus Oslo Hedmark 08 6, , Oppland 66 69, , Buskerud, , Vestfold Telemark 89 9, , AustAgder 8, , VestAgder 9 8, , ) For villrein er felte kalver ikke fordelt på kjønn For wild reindeer, felled calves are not specified by sex.

12 Tabell (forts.). Storviltjakt Fylke 96 Felt Fellings I alt prosent Tillatt felt I alt 966 Felt Hann Hunn Kalver Fellingsdyr dyr prosent Villrein (forts.) Rogaland 8 60, Hordaland 6 6, Sogn og Fjordane 8, 80 Møre og Romsdal 6, SørTrøndelag 0,6 0 6 NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark Riket , ,, 69,6 69,9 6,9,8 Jaktområde Hunting district SnOhetta 08 6, Rondane med Ostfjell.. 6 6, Knutsh0 9 0, 96 TolgaØstfjell 6 Forelhogna 60, 9 9 Hardangervidda 6 9, Hemsedal Hallingskarvet m v 6 0, Sunnmøre, Romsdalsfjell. 00, Setesdal 6, , 9,0,9 96,,0, 6, 90,0 6,0 I alt Felt Felt Tillatt felt I alt Fellingsprosent Hanndyr Hunndyr Fellings Ero sent Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane MOre og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark Riket , 9,, 0,,0, 8,,, 6, 6, 8,8,6 6,9 Rådyr Roe deer ,6 8,0 6, 0,8 0,,,9,8 0,,0 6,6 6,,, 6, 6, ,

13 Tabell. Fellingspremier for rov og skadedyr Number of bounties paid for predators killed Dyreart Species of animal Riket Ost Akers The whole f Oslo old hus country Hed Opp Buske Vest Tele Aust Vestmark land rud fold mark Agder Agder. ) Bjørn Bear Ulv Wolf Jery Wolverene. Gaupe) Lynx Oter Otter Rev Fox Mink Mink Ilder Polecat Grevling Badger... Røyskatt Ermine Kobbe Seal ørn Eagle Hubro Eagle owl.. Falk Falcon HOnsehauk Goshawk Spurvehauk Sparrowhawk Ravn Raven Kråke ) Crow Skjære Magpie Fjellvåk Buzzard Fiskand Merganser Dompap Bullfinch Lom Loom Make Sea gull NOtteskrike Jaybird _ Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Troms Rogaland Hordaland SOr Trøndelag Nord Trøndelag Nordland Finnmark Bjørn Ulv Jery Gaupe Oter Rev Mink Ilder Grevling Røyskatt Kobbe Om Hubro Falk HOnsehauk Spurvehauk Ravn Kråke ) Skjære Fjellvåk Fiskand Dompap Lom Mike NOtteskrike _ _ _ 9 _ _ ) _ 9 8) ) bjorn ikke premiert bear without bounty. ) gaupe ikke premiert i Tysfjord lynx without bounty in Tysfjord. ) Kråke, skjære og ravn er slått sammen i noen kommuner For some municipalities crows, magpies and ravens are shown together.

14 Tabell. Premiebeløp for felte rov og skadedyr. Kroner Bounties paid for predators killed Fylke. County I alt Total Staten og Viltfondet Central Government and Game Fund Fylker Kommuner Counties Municipalities Foreninger og private Private societies and individuals Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane 'Møre og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Trams Finnmark Riket Tabell. Premiebeløp for felte rov og skadedyr etter dyreart. of animals Kroner Bounties paid by species Dyreart Species of animal I alt Total Staten og Viltfondet Central Government and Game Fund Fylker Kommuner Counties Municipalities Foreninger og private Private societies and individuals Gjennomsnitt pr. dyr Average Bjørn Bear Ulv Wolf Jery Wolverene Gaupe Lynx Oter Otter Rev Fox Mink Mink Ilder Polecat Grevling Badger Røyskatt Ermine Kobbe Seal Ørn Eagle Hubro Eagle owl Falk Falcon HOnsehauk Goshawk Spurvehauk Sparrowhawk Ravn Raven Kråke Crow Skjære Magpie 8 08 Andre fugler Other birds 69 6

15 Tabell. Elgjakt Elk hunting Nr. Kommune No. Municipality Jaktfeltenes minsteareal Minimum area of hunting ground km Tillatt felt Licences issued I alt Total Felt Felled Hann Hunndyr dyr Males Females Av disse årskalv Of which calves 0 østfold 0 Fredrikstad 0 Moss Borge Varteig Skjeberg 6 Berg Idd 8 Aremark 9 Marker ROmskog TrOgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet 8 Rakkestad 0 Tune RolvsOY OnsOy Råde 6 Rygge Våler 8 Hobøl Østfold fylke 0 Akershus Vestby Ski As Frogn 6 Nesodden Oppegård 9 Bærum 0 Asker Aurskog HOland 6 Sorum Fet 8Rælingen 9 Enebakk 0 LOrenskog Skedsmo Nittedal Gjerdrum Ullensaker 6 Nes Eidsvoll 8 Nannestad 9 Hurdal Akershus fylke 00 Oslo 0 Hedmark 0 Kongsvinger Ringsaker Vang Løten Stange 8 NordOdal 9 SOrOdal 0 Eidskog Grue Asnes 6 Våler og og , og og , 8 og og og og og 0 og

16 Tabell (forts.). Elgjakt Nr. Kommune Jaktfeltenes minsteareal km Felt Tillatt felt I alt Hanndyr Hunndyr Av disse årskalv 0 Hedmark (forts.) Elverum 8 Trysil 9 Amot 0 StorElvdal Rendalen Engerdal TolgaOs Tynset 8 Alvdal 9 Folldal Hedmark fylke 0 Oppland 0 Lillehammer 0Gjøvik Dovre Lesja Skjåk Lom Vågå Sel 8 Fron 0 Ringebu Oyer Gausdal 8 Ostre Toten 9 Vestre Toten Jevnaker Lunner Gran 6 SOndre Land 8 Nordre Land 0 SrAurdal Etnedal NordAurdal Vestre Slidre Øystre Slidre Vang Oppland fylke 06 Buskerud 0 Ringerike 0 Drammen 0 Kongsberg Flå 6 Nes Gol 8 Hemsedal 9 Al 0 Hol Sigdal KrOdsherad Modum Ovre Eiker Nedre Eiker 6 Lier ROyken 8 Hurum Flesberg Rollag Nore og Uvdal Buskerud fylke 8 og 6 8 og og og og 6 0 og og og og

17 6 Tabell (forts.). Elgjakt Nr. Kommune Jaktfeltenes minsteareal km Tillatt felt I alt Hanndyr Felt Hunndyr Av disse årskalv 0 Vestfold 0 Holmestrand Svelvik 0 Sande og Hof 9 6 Vale Borre Ramnfs Andebu 9 0 Stokke 0 6 Sem, Nøtterøy Sandar 0 8 Tjølling Brunlanes og 8 Hedrum 9, Lardal Vestfold fylke Telemark 0 Porsgrunn Skien og 0 0 Notodden Siljan 9 9 Bamble 6. Krager Drangedal Nome 6 8 BO 0 8' 8 Sauherad Tinn Hjartdal Seljord 8 og Kviteseid Nissedal 68 Fyresdal 80. Tokke 0 8 Vinje 6 9 Telemark fylke AustAgder 0 Risør og Arendal Gjerstad 6 0 Vegårshei Tvedestrand Moland og 0 9 Froland Øyestad Tromøy HisOy 0, Fjære 6 Landvik Lillesand Birkenes Amli Tovdal Mykland 8 0 Herefoss 6 Vegusdal Iveland, 8 6 Evje og Hornnes Bygland 0 Valle 6 6 Bykle AustAgder fylke

18 Tabell (forts.). Elgjakt Nr. Kommune Jaktfeltenes minsteareal km Tillatt felt I alt Felt Hann Hunndyr dyr Av disse årskalv 0 VestAgder 0 Kristiansand 6 0 Mandal Flekkefjord 0 9 Vennesla Songdalen Søgne 6 8 Marnardal Aseral 8 Audnedal Lindesnes Lyngdal Hægebostad 6 Kvinesdal 0 6 Sirdal 0 VestAgder fylke 9 9 Møre og Romsdal 9 Rauma 6 Sunndal 0 66 Surnadal 0 6 Rindal Aure og 6 Møre og Romsdal fylke 0 6 SørTrøndelag 0 Trondheim 6 8 Hemne 0 Rissa Bjugn 0 Åfjord 0 8 Roan Osen 0 0 Oppdal 0 6 Rennebu Meldal Orkdal 9 0 ROros 6 6 Alen 0 9 Haltdalen 8 Midtre Gauldal i6 Melhus Skaun 0 6 Klæbu Malvik 0 6 Selbu Tydal 6 8 SørTrøndelag fylke NordTrøndelag 0 Steinkjer Namsos og Meråker Stjørdal 6 9 Frosta Leksvik 9 9 Levanger 8 Verdal, og Mosvik 6 Verran 8 8 Namdalseid InderOy

19 8 Tabell (forts.). Elgjakt Nr, Kommune Jaktfeltenes minsteareal km Tillatt felt I alt Felt Hann Hunndyr dyr Av disse årskalv NordTrøndelag (forts.) 6 Snåsa Lierne 69 9 Røyrvik Namsskogan Grong 0 9 Høylandet 6 6 Overhalla 96 8 Fosnes og Flatanger Nærøy og NordTrøndelag fylke Nordland Bindal 8 6 Brønnøy Vevelstad Leirfjord 8 6 Vefsn 8 9 Grane Hattfjelldal Hemnes Rana Beiarn Saltdal Fauske Skjerstad Bodin 8 0 SOrfold.. Nordland fylke Troms Salangen Bardu Målselv Sørreisa DyrOy 8 6 TranOy 0 og 6 Lenvik 8 6 Balsfjord Storfjord 8 6 Troms fylke Finnmark Kautokeino 0 0 Alta 0 Karasjok Tana 0 9 Nesseby SørVaranger Finnmark fylke 0 0

20 9 Tabell 6. Hjortejakt Red deer hunting Nr. Kommune No. Municipality Tillatt felt Licences issued I alt Total Felt Felled Hanndyr Hunndyr Males Females Av disse årskalv Qf which calves 0 Hedmark TolgaOs Tynset Hedmark fylke county Oppland Lesja Skjåk Lom Vang Oppland fylke Rogaland Suldal 6 Tysvær Vindafjord Rogaland fylke Hordaland Etne Olen 6 Sveio 9 Bømlo Stord Fitjar Tysnes Kvinnherad Granvin Voss 8 Kvam Fusa Samnanger Os 6 Fjell AskOY 9 Fana 0 Arna Vaksdal Modalen Osterøy /tisane 6 Lindås 66 Masfjorden Hordaland fylke Flora Sogn og Fjordane Gulen Hyllestad 6 Høyanger Vik 8 Balestrand 9 Leikanger 0 Sogndal Aurland Lærdal Årdal

21 0 Tabell 6 (forts.). Hjortejakt Tillatt felt Felt Nr, Kommune I alt Hanndyr Hunndyr Av disse årskalv k Sogn og Fjordane (forts.) Luster Askvoll Fjaler Gaular JOlster Ferde Naustdal Bremanger VågsOY Selje Eid Gloppen Stryn Sogn og Fjordane fylke MOre og Romsdal Molde Vanylven Sande HerOy Hareid Volda Orsta Norddal Stranda Orskog Sykkylven Borgund Haram Vestnes Rauma Nesset Midsund Aukra Fræna Eide AverOy Frei Gjemnes Tingvoll Sunndal Surnadal Rindal Aure Halsa Tustna MOre og Romsdal fylke 6 SOrTrOndelag Hemne Snillfjord Hitra Agdenes Rissa Bjugn Oppdal Rennebu Meldal Orkdal

22 Tabell 6 (forts.). Hjortejakt Nr. KoMmune Tillatt felt Felt I alt Hanndyr Hunndyr Av disse årskalv SørTrøndelag (forts.) Midtre Gauldal 6 Melhus 0 Skaun Selbu 8 SørTrøndelag fylke NordTrøndelag Namsos 8 8 Meråker Levanger Namdalseid NordTrøndelag fylke 89 8 Tabell. Villreinjakt Wild reindeer hunting Nr. No. Kommune Municipality Tillatt felt Licences issued I alt Hanndyr Total Males Felt Felled Hunndyr Females Kalver ) Calves 0 Hedmark Ringsaker 0 Vang 9 knot 0 StorElvdal 6 Rendalen 8 TolgaOs 6 6 Tynset Alvdal Folldal 88 Hedmark fylke county Oppland Dovre Lesja Sel la Fron 6 0 Ringebu Oyer 6 Oppland fylke Buskerud 8 Hemsedal 9 Al Hol 8 9 Rollag 9 Nore og Uvdal Buskerud fylke ) Kalvene er ikke fordelt på kjønn Felled calves are not specified by sex.

23 Tabell (forts.). Villreinjakt Nr. Kommune Tillatt felt Felt I alt Hanndyr Hunndyr Kalver 6 08 Telemark Tinn Vinje Telemark fylke AustAgder 8 Bygland Valle 0 8 Bykle AustAgder fylke VestAgder 6 Aseral Hægebostad Kvinesdal 6 Sirdal 8 6 VestAgder fylke Rogaland 9 Forsand 0 9 Hjelmeland 9 6. Suldal Rogaland fylke Hordaland 8 Odda Ullensvang Ulvik 60 9 Hordaland fylke Sogn og Fjordane Aurland 8 9 Lærdal 8 Årdal. Sogn og Fjordane fylke 80 Mere og Romsdal Norddal Rauma Nesset Sunndal Mere og Romsdal fylke SerTrendelag Oppdal 9 6 Rennebu Alen Haltdalen Midtre Gauldal ) SørTrøndelag fylke 0 6

24 Tabell 8. Rådyrjakt Roe deer hunting Felt Felled Tillatt Nr. Kommune felt I alt Hanndyr Hunndyr No.. Municipality Licences Total Males Females issued 0 Østfold 0 Fredrikstad 0 Moss Hvaler Borge Varteig Skjeberg 6 Berg Idd 8 Aremark 9 Marker ROmskog TrOgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet 8 Rakkestad 0 Tune Rolvsøy Kråkerøy Onsitty Råde 6 Rygge Våler 8 Hobøl Østfold fylke county 0 Akershus Vestby Ski As Frogn 6 Nesodden Oppegård 9 Bærum 0 Asker AurskogHOland 6 Serum Fet 8 Rælingen 9 Enebakk 0 LOrenskog Skedsmo Nittedal Gjerdrum Ullensaker 6 Nes Eidsvoll 8 Nannestad 9 Hurdal Akershus fylke 00 Oslo 0 Hedmark 0 Kongsvinger Ringsaker Vang LOten Stange 8 NordOdal 9 SOrOdal 0 Eidskog

25 Tabell 8 (forts.). Rådyrjakt Nr. Kommune Tillatt felt I alt Felt Hanndyr Hunndyr 0 Hedmark (forts.) Grue Asnes 6 Våler Elverum 8 Trysil 9 Amot 0 StorElvdal Rendalen Engerdal TolgaOs Tynset 8 Alvdal 9 Folldal Hedmark fylke 0 Oppland 0 Lillehammer 0 GjOvik Dovre Lesja Skjåk Lom Vågå Sel 8 Fron 0 Ringebu Oyer Gausdal 8 Ostre Toten 9 Vestre Toten Jevnaker Lunner Gran 6 SOndre Land 8 Nordre Land 0 SOrAurdal Etnedal NordAurdal Vestre Slidre øystre Slidre Vang Oppland fylke Buskerud 0 Ringerike 0 Drammen 0 Kongsberg Fla 6 Nes Gol 8 Hemsedal 9 Al 0 Hol Sigdal KrOdsherad Modum Ovre Eiker Nedre Eiker 6 Lier Røyken 8 Hurum Flesberg Rollag Nore og Uvdal Buskerud fylke lf

26 Tabell 8 (forts.). Rådyrjakt Nr. Kommune Tillatt felt Felt I alt Hanndyr Hunndyr 0 Vestfold 0 Holmestrand 80 8 Svelvik Sande Hof Våle 80 9 Borre 0 8 Ramnes Andebu 8 0 Stokke 66 6 ' Sem 0 NOtterOY 9 * TjOme 8 Sandar 9 6 Tjølling Brunlanes 8 9 Hedrum 89 8 Lardal 8 6 Vestfold fylke Telemark 0 Porsgrunn Skien Notodden 68 6 Siljan 8 Bamble Krager0 9 8 Drangedal Nome BO Sauherad Tinn 6 8 Hjartdal 8 Seljord Kviteseid Nissedal 8 Fyresdal 9 Tokke Vinje 8 Telemark fylke AustAgder 0 Risør 6 0 Gjerstad 6 9 Vegårshei Tvedestrand Moland 06 9 Froland 0 Oyestad 0 9 TromOy 8 HisOy Fjære 8 6 Landvik Lillesand Birkenes 9 9 Amli 8 Tovdal Mykland 60 6 Herefoss Vegusdal 0 Iveland 8 Evje og Hornnes Bygland Valle 9 Bykle _ AustAgder fylke 9

27 6 Tabell 8 (forts.). Rådyrjakt Nr. Kommune Tillatt felt I alt Felt Hanndyr Hunndyr 0 VestAgder 0 Kristiansand Mandal Farsund 0 0 Flekkefjord 0 Vennesla 0 8 Songdalen Søgne Marnardal Aseral Audnedal Lindesnes 8 6 Lyngdal Hægebostad 6 6 Kvinesdal 6 Sirdal 8 VestAgder fylke 68 8 Rogaland 0 Sandnes 6 8 Lund 0 Bjerkreim 9 Hå Rogaland fylke 9 Møre og Romsdal 9 Rauma 6 60 Tingvoll 6 Sunndal Surnadal Rindal 69 Aure 6 Halsa Møre og Romsdal fylke SørTrøndelag 0 Trondheim 6 8 Hemne 8 Snillfjord Orland 8 Agdenes Rissa 8 6 Bjugn Afjord 8 Roan Osen Oppdal 0 Rennebu Meldal 0 8 Orkdal ROros 0 6 Alen Haltdalen 8 Midtre Gauldal Melhus 9 Skaun 6 Klæbu 8 6 Malvik 6 6 Selbu 6 6 Tydal 9 6 SørTrøndelag fylke _

28 Tabell 8 (forts.). Rådyrjakt Nr. Kommune Tillatt felt Felt I alt Hanndyr Hunndyr NordTrøndelag 0 Steinkjer 9 0 Namsos 0 8 Meråker 9 Stjørdal 8 Frosta Leksvik Levanger Verdal Mosvik 6 9 Verran Namdalseid 98 9 InderOy Snåsa 0 8 Lierne 8 9 Røyrvik 6 _ 0 Namsskogan 69 Grong Høylandet 8 Overhalla Fosnes 8 9 Flatanger Nærøy NordTrøndelag fylke Nordland Bindal Grane 9 Nordland fylke Tabell 9. Fellingspremier for rov og skadedyr. (De vanligste arter.) ) Bounties paid for predators killed. (The most common species.) Nr. Kommune No. Municipality 0 Østfold 0 Fredrikstad 0 Moss Hvaler Borge Varteig Skjeberg 6 Berg Idd 8 Aremark 9 Marker ROmskog TrOgstad Spydeberg Askim Eidsberg Dyr som det er betalt fellingspremie for Premiebeløp Felled animals for which bounties are paid i alt for alle Honse Krake og dyrearter Rev Mink ørnhauk skjære Total bounties Fox Mink Eagle Gos Crow and paid for all hawk magpie species Kroner _ ) Mer detaljerte oppgaver kan fås ved henvendelse til Byrået.

29 Tabell 9 (forts.). Fellingspremier for rov og skadedyr. (De vanligste arter.) 8 Nr. Kommune 0 østfold (forts.) Skiptvet 8 Rakkestad 0 Tune Rolvsøy Kråkerøy Onsøy Råde 6 Rygge Våler 8 Hobøl Østfold fylke Dyr som det er betalt fellingspremie for Premiebeløp i alt for alle Hønse Kråke og Rev MinkØrndyrearter hauk skjære Kroner ,a _ _ Akershus Vestby Ski As Frogn 6 Nesodden Oppegård 9 Bærum 0 Asker AurskogHOland 6 SOrum Fet 8 Rælingen 9 Enebakk 0 Lørenskog Skedsmo Nittedal Gjerdrum Ullensaker 6 Nes Eidsvoll 8 Nannestad 9 Hurdal Akershus fylke 00. Oslo 0 Hedmark 0 Kongsvinger Ringsaker Vang LOten Stange 8 NordOdal 9 SørOdal 0 Eidskog Grue Ames 6 Våler Elverum 8 Trysil 9 Amot 0 StorElvdal Rendalen Engerdal TolgaOs Tynset 8 Alvdal 9 Folldal Hedmark fylke

30 Tabell 9 (forts. Fellingspremier for rov og skadedyr. (De vanligste arter.) 9 Nr. Kommune 0 Oppland 0 Lillehammer 0Gjøvik Dovre Lesja Skjåk Lom Vågå Sel 8 Fron 0 Ringebu Oyer Gausdal 8 Ostre Toten 9 Vestre Toten Jevnaker Lunner Gran 6 SOndre Land 8 Nordre Land 0 SOrAurdal Etnedal NordAurdal Vestre Slidre øystre Slidre Vang Oppland fylke 06 Buskerud 0 Ringerike 0 Drammen 0 Kongsberg Flå 6 Nes Gol 8 Hemsedal 9 Al 0 Hol Sigdal KrOdsherad Modum Ovre Eiker Nedre Eiker 6 Lier ROyken 8 Hurum Flesberg Rollag Nore og Uvdal Buskerud fylke 0 Vestfold 0 Holmestrand Svelvik Sande Hof 6 Vale Borre 8 Ramnes 9 Andebu 0 Stokke Sem NOtterOY Tjøme Dyr som det er betdlt fellingspremie for Premiebeløp i alt for alle Hos nc Kråke og.c. v Mi nkørn dyrearter haul: skjære Kroner 6 _ _ _ _ 00 8 _ _ 890 [ _ ] _ _ _

31 Tabell 9 (forts.). Fellingspremier for rov og skadedyr. (De vanligste arter.) 0 Nr. Kommune 0 Vestfold (forts.) Sandar Tj0ing 6 Brunlanes Hedrum 8 Lardal Vestfold fylke Dyr som det er betalt fellingspremie for Premiebeløp i alt for alle 'Wise Kråke og Rev MinkØrndyrearter hauk skjære Kroner Telemark 0 Porsgrunn 06 Skien 0 Notodden Siljan Bamble Kragero Drangedal 9 Nome BO Sauherad 6 Tinn Hjartdal 8 Seljord 9 Kviteseid 0 Nissedal Fyresdal Tokke Vinje 0 Risør Telemark fylke 09 AustAgder Gjerstad Vegårshei Tvedestrand 8 Moland 9 Froland 0Øyestad Tromøy Hisøy Fjære Landvik 6 Lillesand 8 Birkenes 9 Amli Tovdal Mykland Herefoss Vegusdal Iveland Evje og Hornnes 8 Bygland 0 Valle Bykle AustAgder fylke, 0 VestAgder 0 Kristiansand 0 Mandal 0 Farsund 0 Flekkefjord Vennesla Songdalen 8 Sogne _ _ _ _ _ _ ,

32 Tabell 9 (forts.). Fellingspremier for rov og skadedyr. (De vanligste arter.) Nr. Kommune 0 VestAgder (forts.) Marnardal 6 Aseral Audnedal 9 Lindesnes Lyngdal Hægebostad Kvinesdal 6 Sirdal VestAgder fylke Rogaland 0 Eigersund 0 Sandnes 0 Stavanger 06 Haugesund Sokndal Lund Bjerkreim 9 Ha 0 Klepp Time Gjesdal Sola Randaberg 9 Forsand 0 Strand Hjelmeland Suldal Sauda Finnøy Rennesøy Kvitsøy Bokn 6 Tysvær 9 KarmOy Utsira Vindafjord Rogaland fylke Etne Olen 6 Sveio 9 BOmlo Hordaland Stord Fitjar Tysnes Kvinnherad Jondal 8 Odda 0 Ullensvang Ulvik, Granvin Voss 8 Kvam Fusa Samnanger Os Austevoll Sund 6 Fjell AskOy 8 Laksevåg 9 Fana 0 Arna Dyr som det er betalt fellingspremie for Premiebeløp i alt for alle Honse Kråke og Rev Mink Orn dyrearter hauk skjære Kroner

33 Tabell 9 (forts.). Fellingspremier for rov og skadedyr. (De vanligste arter.) Nr. Kommune Hordaland (forts.) Vaksdal Modalen Ostery Asane 6 Meland 9 Øygarden 60 RadOy 6 Lindås 6 Austrheim 6 Fedje 66 Masfjorden Hordaland fylke Dyr som det er betalt fellingspremie for Premiebeløp i alt for alle Hose Kråke og Rev MinkØrndyrearter hauk skjære Kroner _ Flora Sogn og Fjordane Gulen Solund Hyllestad 6 Høyanger Vik 8 Balestrand 9 Leikanger 0 Sogndal Aurland Lærdal Årdal 6 Luster 8 Askvoll 9 Fjaler 0 Gaular JOlster FOrde Naustdal 8 Bremanger 9 Vågsøy Selje Eid Gloppen 8 Stryn Sogn og Fjordane fylke _ Møre og Romsdal Molde 9 Vanylven 6 Sande 9 HerOy Ulstein 0 Hareid 8 Volda Ørsta 8 9 Norddal 8 Stranda Orskog 9 Sykkylven Borgund 8 9 Giske Haram Vestnes 8 Rauma Nesset 8 Midsund Sandy _ Aukra Fræna

34 Tabell 9 (forts.). Fellingspremier for rov og skadedyr. (De vanligste arter.) Nr. Kommune Mere og Romsdal (forts.) Eide Avery 6 Frei Gjemnes 60 Tingvoll 6 Sunndal 66 Surnadal 6 Rindal 69 Aure Halsa Tustna Smola More og Romsdal fylke 6 SOrTrOndelag 0 Trondheim Hemne Snillfjord Hitra 0Frøya Orland Agdenes Rissa Bjugn 0Åfjord Roan Osen Oppdal Rennebu 6 Meldal 8 Orkdal 0 Roros Alen Haltdalen 8 Midtre Gauldal Melhus Skaun 6Klæbu 6 Malvik 6 Selbu 6 Tydal SOrTrOndelag fylke NordTrOndelag 0 Steinkjer 0 Namsos Meråker StjOrdal Frosta 8 Leksvik 9 Levanger Verdal Mosvik Verran Namdalseid 9 Inderøy 6 Snåsa 8 Lierne 9 Røyrvik 0 Namsskogan Dyr som det er betalt fellingspremie for PremiebelOp i alt for alle Honse Kråke og Rev MinkØrndyrearter hauk skjære Kroner _ _ _ _ _

35 Tabell 9 (forts.). Fellingspremier for rov og skadedyr. (De vanligste arter.) Nr. Kommune NordTrOndelag (forts.) Grong Høylandet 8 Overhalla 98 8 Fosnes 9 Flatanger 0 0 Vikna Nærøy 8 Leka NordTrOndelag fylke Nordland 0 Narvik Bindal 0 BrOnnOY Vega 6 Vevelstad 8 Herøy 0 Alstahaug Leirfjord Vefsn 6 Grane 8 6 Hattfjelldal DOnna 8 Nesna 8 Hemnes 0 8 Rana Lurøy 9 Trama 0 6 ROdOY Meløy 60 8 Gildeskål 9 Beiarn 0 Saltdal 6 LOdingen Tjeldsund 9 Evenes Ballangen 6 Ankenes 0 6 Rost Værøy 8 Moskenes 60 VestvågOY 08 6 Vågan Hadsel 0 6 BO 68 Oksnes 0 Sortland 6 Andøy 9 Nordland fylke Dyr som det er betalt fellingspremie for PremiebelOp Rev Mink i alt for alle Honse Kråke og Om dyrearter hauk skjære Kroner _ _ Fauske 660 Skjerstad 60 Bodin 9 9 Sørfold Steigen 9 Hamarøy 80 0 Tysfjord 66 _ Troms 0 Harstad 90 0 Troms0 88 Kvæfjord Skånland 69 Bjarkøy

36 Tabell 9 (forts.). Fellingspremier for rov og skadedyr. (De vanligste arter.) Nr. Kommune 9 Troms (forts. Ibestad 9 Gratangen Salangen 6 Bardu 6 Målselv Sørreisa 8 6 DyrOy 8 Tranøy 8 Torsken 0 9 Berg Lenvik Balsfjord 6 Karlsøy 8 8 Lyngen 6 9 Storfjord 0 0 Kåfjord SkjervOy Nordreisa Kvænangen Trams fylke 06 0 Dyr som det er betalt fellingspremie for PremiebelOp Rev Mink Ørn i alt for alle Honse Kråke og dyrearter hauk skjære Kroner Finnmark Kautokeino Alta 90 Loppa Hasvik 6 Sørøysund Kvalsund 8 Måsøy 9 Nordkapp 0 Porsanger Karasjok Lebesby Gamvik Berlevåg Tana Nesseby 8 Båtsfjord 0 SørVaranger Finnmark fylke _

37 Tabell 0. Fellingspremier for større rovdyr Number of bounties paid for large animals 6 Nr. Fylke Nr. Kommune Bjørn Ulv Jery Gaupe No. County No. Municipality Bear Wolf Wolverene Lynx 0 Hedmark fylke: Asnes Rendalen Engerdal 6 SørTrøndelag fylke: 8 Midtre Gauldal... NordTrøndelag fylke: Meråkerl) 8 Lierne) 9 Røyrvik Høylandet Overhalla _ Nærøy 8 Nordland fylke: BrønnOy 6 Vevelstad Hemnes Rana 0 Saltdal 6 Fauske SOrfold 0 Tysfjord ) Ankenes 9 Trams fylke: Bardu Målselv Sørreisa 0 Finnmark fylke: Karasjok 0 SørVaranger Riket The whole country 9 ) Felt i 96 men premiert i 966 Killed in 96, bounty paid in 966. ) bjørn ikke premiert bear without bounty. ) gaupe ikke premiert lynx without bounty.

38 !dim Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sen Lralbyrå siden forrige utgave av Jaktstatistikk Publications issued by the Central Bureau of Statistics since the previous edition of Hunting Statistics I serien Norges offisielle statistikk (NOS): Rekke XII Boktrykk 966 Nr. 9 Statistisk årbok 966 Statistical Yearbook of Norway Sidetall 9. Pris kr.,00 96 Helsestatistikk 96 Health Statistics Sidetall 90. Pris kr.,00 9 Forsikringsselskaper 96 Socigtgs d'assurances Sidetall. Pris kr. 9,00 98 Norges postverk 96 Statistique postale Sidetall 00. Pris kr. 9,00 99 Stortingsvalget 96 II Storting Elections II Sidetall 86. Pris kr.,00 00 Utenrikshandel 96 II External Trade II Sidetall 9. Pris kr. 9,00 0 Alkoholstatistikk 96 Alcohol Statistics Sidetall 6. Pris kr. 6,00 0 Jordbruksstatistikk 96 Agricultural Statistics Sidetall 0. Pris kr. 8,00 0 Kredittmarkedstatistikk 96 Credit Market Statistics Sidetall 08. Pris kr. 9,00 0 Telegrafverket 96 Tglggraphes et tglgphones de l'etat Sidetall 9. Pris kr. 9,00 0 Utenrikshandel 96 III External Trade III Sidetall 68. Pris kr. 9,00 06 Fiskeristatistikk 96 Fishery Statistics Sidetall 88. Pris kr.,00 0 Lønnsstatistikk 96 Wage Statistics Sidetall. Pris kr.,00 08 Bedriftstelling 96 I Bergverksdrift m.v. og industri Census of Establishments I Mining and Quarrying, Manufacturing Sidetall. Pris kr. 9,00 09 Meieribruket i Noreg 96 Norway's Dairy Industry Sidetall. Pris kr.,00 Rekke XII Boktrykk 96 Nr. 0 Økonomisk utsyn over året 966 Economic Survey Sidetall 8. Pris kr.,00 Syketrygden 96 National Health Insurance Sidetall 0. Pris kr. 8,00 Skattestatistikk 96 Tax Statistics Sidetall. Pris kr.,00 Skogstatistikk 96 Forestry Statistics Sidetall. Pris kr. 8,00 Samferdselsstatistikk 96 Transport and Communication Statistics Sidetall. Pris kr. 8,00 Rekke A Stensil, offsettrykk 966 Nr. 8 Jaktstatistikk 96 Hunting Statistics Sidetall 9. Pris kr.,00 9 Nasjonalregnskap med fjorten og fem produksjonssektorer II National Accounts Classified by Fourteen and Five Industrial Sectors II Sidetall. Pris kr.,0 60 Lønnstelling for arbeidere i bergverksdrift og industri. kvartal 96 II Wage Census for Workers in Mining and Manufacturing II Sidetall 6. Pris kr.,0 6 Lønnstelling for arbeidere i bergverksdrift og industri. kvartal 96 III Wage Census for Workers in Mining and Manufacturing III Sidetall 0. Pris kr.,0 6 Daginstitusjoner for barn 96 Nursery Schools and Day Nurseries Sidetall 6. Pris kr.,00 6 Sivilrettsstatistikk 96 Civil Judicial Statistics Sidetall. Pris kr.,00 6 Undervisningsstatistikk 9666 I Folke og framhaldsskoler Educational Statistics I Primary and Continuation Schools Sidetall 6. Pris kr.,0 6 Undervisningsstatistikk 9666 III Høgre allmennskoler Educational Statistics III Secondary Schools Sidetall 9. Pris kr.,00 66 Undervisningsstatistikk 9666 IV Fag og yrkesskoler Educational Statistics IV Vocational Schools Sidetall 6. Pris kr.,0 6 Finansinstitusjoner. Regnskapstall 96 Financial Institutions. Summary of Accounts Sidetall 9. Pris kr.,00 68 Rutebilstatistikk 96 Scheduled Road Transport Sidetall 8. Pris kr.,00 69 Adopsjonsstatistikk 96 Adoption Statistics Sidetall. Pris kr.,00 0 Elektrisitetsstatistikk 96 Electricitý Statistics Sidetall 8. Pris kr.,00 Kriminalstatistikk 96 I Forbrytelser etterforsket av politiet Criminal Statistics I Crimes Investigated by the Police Sidetall. Pris kr.,0 Veitrafikkulykker 96 Road Traffic Accidents Sidetall 8. Pris kr.,0 Lønnsstatistikk for sjofolk på skip i utenriksfart mars 966 Wage Statistics for Seamen on Ships in Ocean Transport Sidetall. Pris kr.,00 Undervisningsstatistikk 9666 II Folkehøgskolar Educational Statistics II Folk High Schools Sidetall. Pris kr.,00

39 Rekke A Stensil, offsettrykk 966 (forts.) 8 Nr. Kriminalstatistikk 96 II Domfelte, botlagte og påtalefritatte Criminal Statistics II Persons Convicted, Fined or Suspended of Prosecution Sidetall. Pris kr.,0 6 Kriminalstatistikk 96 IV Tilbakefallsstatistikk for siktede Criminal Statistics IV Recidivism among Persons Charged with Crimes Sidetall. Pris kr.,0 Kriminalstatistikk 96 III Innsatte og loslatte ved fengselsanstalter Criminal Statistics III Movement of Population in Penal Institutions Sidetall. Pris kr.,0 8 LOnnsstatistikk for ansatte i varehandel pr.. mars 966 Monthly Earnings in Wholesale and Retail Trade Sidetall. Pris kr.,00 9 Industristatistikk 96 Industrial Statistics Sidetall. Pris kr.,00 80 Sosial hjemmehjelp 96 Social HomeHelp Services Sidetall. Pris kr.,00 8 Godstransport på kysten 9696 Coastwise Transport of Goods Sidetall 8. Fris kr.,0 Rekke A Offsettrykk 96 Nr. 8 Markedstall Bedriftstellingen 96 II Varehandel Market Data. Census of Establishments II Wholesale and Retail Trade Sidetall 9. Pris kr.,0 8 Dødsårsaker 96. Hovedtabeller Causes of Death. Main Tables Sidetall 80. Pris kr.,0 8 Aksjonarforhold og styresammensetning i aksjeselskaper 96 Share Ownership and Composition of the Boards of Directors in JointStock Companies Sidetall. Pris kr.,0 8 Lønnsstatistikk for sjofolk på skip i innenriks rutefart November 966 Wage Stgtistics for Seamen on Ships in Scheduled Coasting Trade Sidetall 8. Pris kr.,00 86 Hotellstatistikk 966 Hotel Statistics Sidetall. Pris kr.,00 8 Folketallet i kommunene 9696 Population in Municipalities Sidetall 9. Pris kr.,00 88 Barnevernsstatistikk 96 Child Welfare Statistics Sidetall. Pris kr.,00 89 Undervisningsstatistikk 9666 III HOgre allmennskoler Educational Statistics III Secondary Schools Sidetall 8. Pris kr.,00 90 Undervisningsstatistikk 9666 II FolkehOgskolar Educational Statistics II Folk High Schools Sidetall. Pris kr.,00 9 Daginstitusjoner for barn 96 Nursery Schools and Day Nurseries Sidetall. Pris kr.,00 9 LOnnsstatistikk for arbeidere i offentlig anleggsvirksomhet. kvartal 966 Wage Statistics for Workers in Public Construction Activity Sidetall. Pris kr.,00 9 Sykehusstatistikk 96 Hospital Statistics Sidetall. Pris kr.,00 9 Skogavvirking til salg og industriell produksjon 9666 Roundwood Cut for Sale and Industrial Production Sidetall. Pris kr.,00 9 Undervisningsstatistikk 9666 V Universiteter og hogskoler Educational Statistics V Universities Sidetall 9. Pris kr.,0 96 Jaktstatistikk 966 Hunting Statistics Sidetall 8. Prls kr.,00 I serien Samfunnsøkonomiske studier (SOS): Nr. 6 Langtidslinjer i norsk Økonomi Trends in Norwegian Economy Sidetall. Pris kr. 8,00 Dødelighet blant spedbarn i Norge 9096 Infant Mortality in Norway Sidetall. Pris kr.,00 8 Storbyutvikling og arbeidsreiser. En undersøkelse av pendling, befolkningsutvikling, næringsliv og urbanisering i Osloområdet Metropolitan Growth, Commuting and Urbanization in the Oslo Area Sidetall 98. Pris kr.,00 I serien Artikler fra Statistisk Sentralbyrå (ART): Nr. 6 LongRange Planning, Progress and CostReporting in the Central Bureau of St atistics of Norway Langtidsprogrammering, framdrifts og kostnadsrapportering i Statistisk Sentralbyrå Sidetall 9. Pris kr.,00 Økonomiske konsekvenser av nedrustning i Norge Economic Consequences of Disarmament in Norway Sidetall. Pris kr.,00 8 Teknisk revolusjon i Okonamisk analyse og politikk? Technical Revolution in Economic Analysis and Policy? Sidetall. Pris kr.,00

40 Pris kr.,00 Publikasjonen utgis i kommisjon hos H. Aschehoug & Co., Oslo, og er til salgs hos alle bokhandlere.

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk Tabell 1b 1, antall og gjennomsnittlig 0101 Halden 2.425 1.902 523 1.880 1.436 444 78 76 85 0104 Moss 2.077 1.687 390 1.645 1.333 312 79 79 80 0105 Sarpsborg 4.194 3.353 841 3.153 2.441 713 75 73 85 0106

Detaljer

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0104 Moss 2.476 1.998 478 1.926 1.539 387 78 77 81 0105 Sarpsborg 4.272 3.410 862 3.232 2.500 732 76 73 85 0106 Fredrikstad 5.637 4.444 1.193 4.399

Detaljer

Medlemmer per. februar 2016

Medlemmer per. februar 2016 Medlemmer per. februar 2016 Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hobøl kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog

Detaljer

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag)

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Vedlegg 1 Fordeling til kommunene Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Kommune 0101 Halden 21 088 25 387 0104 Moss 21 045 25 335 0105 Sarpsborg 38

Detaljer

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Vedlegg 2 Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Kilde:GSI pr 01.10.2007 Musikk Visuelle Teater Dans Skapende Andre Elevplasser Kommune kunstfag skriving kunstfag i alt Hele landet 86 890 7 477 7 462

Detaljer

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 %

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 % 0101 Halden 17 579 2 790 690 678 392 0104 Moss 25 297 2 040 1 097 1 078 622 0105 Sarpsborg 51 829 11 140 1 882 1 850 1 068 0106 Fredrikstad 56 415 1 120 2 625 2 580 1 490 0111 Hvaler 5 031-239 235 136

Detaljer

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 0119 Marker 10 0121 Rømskog 10 0122 Trøgstad 10 0123 Spydeberg

Detaljer

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 KOMMUNE_NAVN Sum Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 Sandnes kommune 9 Skiptvet kommune 7 Skånland kommune

Detaljer

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Kommuner med registrert kystlynghei verdi A eller B Østfold Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Aremark Marker Rømskog Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad Råde Rygge Våler Hobøl Oslo/Akershus

Detaljer

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007 FYLKE : ØSTFOLD HALDEN 12923 82 353 1638 388 15384 1132 31 1393 777 16 6888 25621 MOSS 12295 45 223 1238 236 14037 190 24 1339 651 9 3957 20207 SARPSBORG 24261 254 586 3274 763 29138 1538 41 2520 1314

Detaljer

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i %

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i % Vedleggstabell Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing for en bolig på 120 kvm i 2013. Gebyr i kroner inkl. Mva og endring fra 2012 til 2013 i prosent Kommune vann avløp renovasjon feiing

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014 Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30.

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. 0104 MOSS 31.802 2.456 114 680 303 1.156 119 84. 0105 SARPSBORG 54.192 4.692 434 1.257 308 2.402 176 115. 0106 FREDRIKSTAD 78.159 6.457 589 1.609

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2010 0101 Halden 8108 3554 0104 Moss 7894 3447 0105 Sarpsborg 10000 6519 0106 Fredrikstad 10000 9197

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2011 0101 Halden 8118 3559 0104 Moss 7948 3474 0105 Sarpsborg 10000 6446 0106 Fredrikstad 10000 9248

Detaljer

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Totalt tilskudd er 295,2 mill., hvorav 294 mill. er avsatt på hovedfordelingen 2015 og 1,2 mill.

Detaljer

Vaksinasjonsdekning (fullvaksinerte) per 31.12.2009 16-åringer (f. 1993) - fylkene

Vaksinasjonsdekning (fullvaksinerte) per 31.12.2009 16-åringer (f. 1993) - fylkene 16-åringer (f. 1993) - fylkene Fylker Befolkning Difteri Stivkrampe Meslinger Kusma Østfold 3674 91 92 95 95 95 94 92 Akershus 7505 93 93 95 95 95 95 93 Oslo 5366 Hedmark 2516 94 94 96 96 96 96 92 Oppland

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom.

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom. Brannvesen Antall kommuner Antall brannstasjoner Røykdykkerbekledning Overflate grunnpakke Overflate tilleggspakke Slokkegranater Utstyrspakke flom Agdenes Brannvesen 1 2 2 1 Alstahaug Brannvesen (+Leirfjord)

Detaljer

Tildeling av lokalregioner for DAB

Tildeling av lokalregioner for DAB Tildeling av lokalregioner for DAB Søknader kan sendes til firmapost@nkom.no Regionnummer Lokalregion Kommuner Kanal 1 ØSTFOLD Halden, Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, Aremark, 8B Marker, Rømskog,

Detaljer

Resultater landsoversikt

Resultater landsoversikt Resultater landsoversikt Folke- Knr Kommune Fylke Ordf mengde 2011 Størrelse Kommunetype Sum 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 1-10 0101 Halden 01 Ap 29220 20-100000 industrikommuner 2 0 2 1 1 1 0 0 0

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014 Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne

Detaljer

Vaktområder ajour Kommuner og deler av kommuner

Vaktområder ajour Kommuner og deler av kommuner Vaktområder ajour desember 2011 Kommuner og deler av kommuner 2 Midt-Telemark Bø, Nome, Sauherad og Notodden (utan Gransherad) (Sauherad administrerer) 3 Drammen Drammen, Lier, Røyken og Hurum (Lier administrerer)

Detaljer

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune e 111 Kjære ordfører, Vår rel 101.13-kas Deres ref Dato 16.01.13 DNT vil ha 20 nærturey i din kommune Den Norske Turistforening (DNT) arbeider for økt friluftslivsaktivitet i befolkningen. Dette gjør vi

Detaljer

Tabell C-k: Saker med særskilt fordeling for kommunene 2010

Tabell C-k: Saker med særskilt fordeling for kommunene 2010 0101 Halden 631 899 5 873 0 0 7 403 0104 Moss 697 1 288 8 432 0 0 10 417 0105 Sarpsborg 1 027 2 242 12 697 0 0 15 967 0106 Fredrikstad 1 681 3 459 16 181 0 0 21 321 0111 Hvaler 42 128 0 0 0 170 0118 Aremark

Detaljer

Tabell C-k: Saker med særskild fordeling for kommunane 2011

Tabell C-k: Saker med særskild fordeling for kommunane 2011 0101 Halden 1 309 924 9 398 0 0 11 631 0104 Moss 1 427 1 324 12 370 0 0 15 121 0105 Sarpsborg 2 130 2 305 13 703 0 0 18 138 0106 Fredrikstad 3 488 3 556 20 574 0 0 27 618 0111 Hvaler 88 131 554 0 0 773

Detaljer

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett Tingretter Kommuner i rettskretsen Mulig sammenslåingsalternativ Inntrøndelag tingrett Namdal tingrett Inderøy Namdalseid Snåsa Steinkjer Verran Frosta Verdal Leksvik Levanger Meråker Stjørdal Flatanger

Detaljer

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Prisliste 2012 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Juni 2012 1 OSLO AKERSHUS pris (kr/ m³) pris bil pris bil + henger pris (kr/ m³) Oslo 50,00 1 500,00 3 100,00 36,00 2 700,00 Asker 65,00

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 29.02.12 Januar 2012 I samarbeid med Helse-

Detaljer

RESSURSER I BRANNVESENET

RESSURSER I BRANNVESENET RESSURSER I BRANNVESENET ØSTFOLD (inkl. Vestby kommune) Røyk Kjem. Halden Brannvesen 00 Halden 28092 ALARMSENTRAL BRANN ØST AS 32 0 4 4 23 22 22 2 Sarpsborg brann- og 005 Sarpsborg 5053 ALARMSENTRAL BRANN

Detaljer

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010 Boligbygging inkl 8 mars -Hele landet.txt 9.3. Matrikkelrapport BYG Dato-intervall:.. - 9.3. Rapporten er kjørt: 9.3. 3:8 : ØSTFOLD HALDEN 7 MOSS SARPSBORG 3 6 FREDRIKSTAD 8 39 HVALER 8 AREMARK 9 MARKER

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

Dykkar ref Vår ref Dato

Dykkar ref Vår ref Dato Ifølge liste Dykkar ref Vår ref Dato 16/197 25.01.2016 Satsar for kommunal eigenbetaling i barneverntiltak 2016 Nedanfor følgjer satsar for den kommunale eigenbetalinga for barn og unge i barneverntiltak,

Detaljer

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Kommunetest 2005 2013 Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Hvorfor tester vi kommunene? Innbyggere skal raskt og enkelt få et riktig svar Testing fører til forbedring Sannhetens

Detaljer

Skatteetaten - Årsavgiftkrav 2016 fordelt på fylke og kommune - med tall fra 2. purring (avskiltingsvedtak)

Skatteetaten - Årsavgiftkrav 2016 fordelt på fylke og kommune - med tall fra 2. purring (avskiltingsvedtak) Fylkesnavn Kommune Kommunenavn all fastsatte krav Beløp Antall purret Beløp purret Antall - % av fastsatt Beløp - % av fastsatt 01 ØSTFOLD 0101 HALDEN 21 236 56 952 590,00 870 2 103 198,00 4,10 3,69 0104

Detaljer

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 29. mai 2013.

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 29. mai 2013. Til Aksjonærene Deres ref: Vår ref: 118757-500 Oslo, 25. juni 2013 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 29. mai 2013. Med

Detaljer

1 Ungdata-kommuner 2010-våren 2014

1 Ungdata-kommuner 2010-våren 2014 1 Ungdata-kommuner 21-våren 21 I dette notatet gir vi en oversikt over kommuner som har gjennomført Ungdata-undersøkelser siden oppstarten av prosjektet i 21. Fram til sommeren 212 ble deltakelsen i undersøkelsen

Detaljer

Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015

Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015 Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015 Tabellforklaring: Kol 1: Kol 2: Kol 3: Kol 4: Kol 5: Kol 6: Kol 7: Kol 8: Rammetilskudd etter Prop. 1. S (2014-2015) Fleksibelt

Detaljer

K.nr KOMMUNE_NAVN Sum K.nr. Sum 1532 Giske kommune 9 1112 Lund kommune 7 1119 Hå kommune 9 1228 Odda kommune 7 1422 Lærdal kommune 9 217 Oppegård

K.nr KOMMUNE_NAVN Sum K.nr. Sum 1532 Giske kommune 9 1112 Lund kommune 7 1119 Hå kommune 9 1228 Odda kommune 7 1422 Lærdal kommune 9 217 Oppegård K.nr KOMMUNE_NAVN Sum K.nr. Sum 1532 Giske kommune 9 1112 Lund kommune 7 1119 Hå kommune 9 1228 Odda kommune 7 1422 Lærdal kommune 9 217 Oppegård kommune 7 625 Nedre Eiker kommune 9 1127 Randaberg kommune

Detaljer

Støtte- kontakt for personer med demens. Demenskoordinator. Dagaktivitetstilbud

Støtte- kontakt for personer med demens. Demenskoordinator. Dagaktivitetstilbud Knr Kommune Fylke Sum Rangering Demensplan (DP) DP politisk behandlet Demensteam Demenskoordinator Dagaktivitetstilbud Støtte- kontakt for personer med demens Gjennomført pårørendeskole 2013 og/eller 2014

Detaljer

FYLKESNAVN KOMMUNENAVN Totalt Oslo Oslo 71839 Hordaland Bergen 27659 Hordaland Fjell 2226 Hordaland Askøy 2199 Hordaland Os 1710 Hordaland Stord 1550

FYLKESNAVN KOMMUNENAVN Totalt Oslo Oslo 71839 Hordaland Bergen 27659 Hordaland Fjell 2226 Hordaland Askøy 2199 Hordaland Os 1710 Hordaland Stord 1550 FYLKESNAVN KOMMUNENAVN Totalt Oslo Oslo 71839 Hordaland Bergen 27659 Hordaland Fjell 2226 Hordaland Askøy 2199 Hordaland Os 1710 Hordaland Stord 1550 Hordaland Lindås 1514 Hordaland Voss 1188 Hordaland

Detaljer

Fylke kommune KommunaltSamarbeid Akershus Asker Nei Akershus Aurskog-Høland Nei Akershus Bærum Nei Akershus Eidsvoll Nei Akershus Enebakk Nei

Fylke kommune KommunaltSamarbeid Akershus Asker Nei Akershus Aurskog-Høland Nei Akershus Bærum Nei Akershus Eidsvoll Nei Akershus Enebakk Nei Fylke kommune KommunaltSamarbeid Akershus Asker Nei Akershus Aurskog-Høland Nei Akershus Bærum Nei Akershus Eidsvoll Nei Akershus Enebakk Nei Akershus Fet Nei Akershus Frogn Nei Akershus Gjerdrum Nei Akershus

Detaljer

vann avløp renovasjon feiing samlet gebyr Endring i %

vann avløp renovasjon feiing samlet gebyr Endring i % Vedleggstabell Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing for en bolig på 120 kvm i 2014. Gebyr i kroner inkl. Mva og endring fra 2013 til 2014 i prosent Agdenes 4250 3325 3063 773 11410-5,6

Detaljer

KOMMUNEKRAFT. Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014. Kommunekraft AS

KOMMUNEKRAFT. Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014. Kommunekraft AS KOMMUNEKRAFT Til Aksjonærene 3 Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014 PROTOKOLLFRA GENERALFORSAMLINGI KOMMUNEKRAFT AS Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014.

Detaljer

Vedlegg1: Endringeri rammetilskuddet til kommunene,saldert budsjett 2015

Vedlegg1: Endringeri rammetilskuddet til kommunene,saldert budsjett 2015 Vedlegg1: Endringeri rammetilskuddet til kommunene,saldert budsjett 2015 Tabellforklaring: Kol1: Kol2: Kol3: Kol4: Kol5: Kol6: Kol7: Kol8: Kol9: Rammetilskuddetter Prop.1. S(2014-2015) Fleksibeltbarnehageopptakog

Detaljer

Forskrift om tilskudd for frakt av slaktedyr

Forskrift om tilskudd for frakt av slaktedyr Forskrift om tilskudd for frakt av slaktedyr Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdirektoratet 17.12.2015 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 18, forskrift 19. desember 2008 nr. 1490 om pristilskudd

Detaljer

VEDLEGG Tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunene 2015 1: Kommuner som har søkt og fått tildelt tilskudd for 2015

VEDLEGG Tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunene 2015 1: Kommuner som har søkt og fått tildelt tilskudd for 2015 VEDLEGG Tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunene 2015 1: Kommuner som har søkt og fått tildelt tilskudd for 2015 Kommunenummer Kommunenavn HF samarbeid Tilhørende helseregion 234 Gjerdrum

Detaljer

Statsbudsjettet 2009 orientering om ny rentekompensasjonsordning for skole- og svømmeanlegg

Statsbudsjettet 2009 orientering om ny rentekompensasjonsordning for skole- og svømmeanlegg Kommuner og fylkeskommuner Deres ref Vår ref Dato 200805733-/GIV 17.11.2008 Statsbudsjettet 2009 orientering om ny rentekompensasjonsordning for skole- og svømmeanlegg I statsbudsjettet for 2009 har Regjeringen

Detaljer

INNSAMLET PR FYLKE HITTIL I ÅR

INNSAMLET PR FYLKE HITTIL I ÅR INNSAMLET PR FYLKE HITTIL I ÅR / 06:23 Option Innsamlete faste giver Innsamlete gaver Total innsamlete ADMINISTRASJON 57 400 199 352 256 752 FAGFORBUNDET AKERSHUS 170 825 216 040 386 865 FAGFORBUNDET AUST-AGDER

Detaljer

Kommunevis tilførselsstatistikk 2011 og 2010

Kommunevis tilførselsstatistikk 2011 og 2010 Leverandører* Gris Storfe Småfe antall antall antall antall antall antall antall antall 2011 2010 Indeks 11/10 2011 2010 Indeks 11/10 2011 2010 Indeks 11/10 2011 2010 Indeks 11/10 Østfold 0101 Halden 54

Detaljer

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 Prisliste 2015 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 1 OSLO AKERSHUS pris pris bil pris bil + henger pris Oslo 58,- 1 740,- 3 440,- 40,- 2 950,- Asker 74,- 2 220,- 3 920,- 48,- 3 571,- Aurskog-Høland

Detaljer

Busetting av flyktningar 2014-2016

Busetting av flyktningar 2014-2016 Busetting av flyktningar 2014-2016 Busettingsvedtak i høve til oppmodning for 2015 Her er oversikta over kor mange flyktningar kvar einskild kommune er oppmoda om å busette i perioden 2014-2016, kva dei

Detaljer

Om bemanning antall barn per voksne ansatt: Høyere tall angir høyere antall barn per årsverk i kommunale barnehager.

Om bemanning antall barn per voksne ansatt: Høyere tall angir høyere antall barn per årsverk i kommunale barnehager. Om bemanning antall barn per voksne ansatt: Høyere tall angir høyere antall barn per årsverk i kommunale barnehager. Bemanning kommunale barnehager 2011, angitt ved: «Antall alderskorrigerte barn pr basisårsverk».

Detaljer

Antall personer i Sametingets valgmantall Utkast pr

Antall personer i Sametingets valgmantall Utkast pr Kommunenr Kommune Valgkrets Antall 0101 Halden Sør-Norge valgkrets 21 0104 Moss Sør-Norge valgkrets 11 0105 Sarpsborg Sør-Norge valgkrets 26 0106 Fredrikstad Sør-Norge valgkrets 29 0111 Hvaler Sør-Norge

Detaljer

Busetting av flyktningar 2014-2019

Busetting av flyktningar 2014-2019 Busetting av flyktningar 2014-2019 Busettingsvedtak i høve til oppmodning for 2015 Her er oversikta over kor mange flyktningar kvar einskild kommune er oppmoda om å busette i perioden 2014-2016, og plantal

Detaljer

RAPORTY CENNIK NOK +MVA. 1. Spis firm 1 branża 1 gmina *1) 350 każda kolejna branża 200. 1 branża 1 województwo *1) 3500 każda kolejna branza 2000

RAPORTY CENNIK NOK +MVA. 1. Spis firm 1 branża 1 gmina *1) 350 każda kolejna branża 200. 1 branża 1 województwo *1) 3500 każda kolejna branza 2000 RAPORTY CENNIK NOK +MVA 1. Spis firm 1 branża 1 gmina *1) 350 każda kolejna branża 200 1 branża 1 województwo *1) 3500 każda kolejna branza 2000 2. Role w firmach w Norwegii *2) 1 osoba 450 każda kolejna

Detaljer

VOKAL-kurs Bergen kommune

VOKAL-kurs Bergen kommune VOKAL-kurs Bergen kommune «Informasjon er ikke kunnskap» A. Einstein Fredrik Pharo 13.03.2014 Om Conexus AS Etablert 2001. Utført Big-Data analyser i mer enn 10 år for Norsk skole. Forskningsbasert innovasjon

Detaljer

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Informasjon Netto driftsutgifter til funksjon 201, 211 og 221 per innbygger 1-5 år i kroner= (Netto driftsutgifter til barnehagesektoren)/(antall

Detaljer

Samordning i kommunesektoren på digitaliseringsområdet. Anne Mette Dørum, spesialrådgiver, Digitaliseringsavdelingen, KS

Samordning i kommunesektoren på digitaliseringsområdet. Anne Mette Dørum, spesialrådgiver, Digitaliseringsavdelingen, KS Samordning i kommunesektoren på digitaliseringsområdet Anne Mette Dørum, spesialrådgiver, Digitaliseringsavdelingen, KS KS arbeider for å sikre kommunesektoren best mulige rammebetingelser for å kunne

Detaljer

A- 8 Dans Elevplass er. G Fylke

A- 8 Dans Elevplass er. G Fylke Navn År A- 8 Dans Elevplass er G Fylke Hele landet 2013-14 17999 Ikke satt Kulturskolen i Ås 2013-14 359 Akershus Fet Kulturskole 2013-14 155 Akershus Rælingen Kulturskole 2013-14 119 Akershus Vestby Kulturskole

Detaljer

C:I mm&i@fi%% T I ifliuuizæm l. Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014

C:I mm&i@fi%% T I ifliuuizæm l. Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014 C:I mm&i@fi%% T I ifliuuizæm l Aksjonærene í`ff_ "j " j":;if;~_`-~- LQ1 Q 3%gfi 5 l Saksben,117,- ---~-~~-~~ e i J Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT

Detaljer

Kommunenavn Deltar i:

Kommunenavn Deltar i: Kommunenavn Deltar i: Agdenes kommune Alstahaug kommune Alta kommune Aremark kommune Asker kommune Askim kommune Askvoll kommune Audnedal kommune Aukra kommune Aure kommune Aurland kommune Aurskog-Høland

Detaljer

Tokke. Tokke. Valle. Valle SETESDAL SETESDAL. Bygland. Bygland. Evje og Hornes. Evje og Hornes. Audnedal. Audnedal. Vennesla. Vennesla.

Tokke. Tokke. Valle. Valle SETESDAL SETESDAL. Bygland. Bygland. Evje og Hornes. Evje og Hornes. Audnedal. Audnedal. Vennesla. Vennesla. Birkenes Iveland Vennesla Songdalen Mandal Lindesnes Marnadal Audnedal Åseral Bygland Valle Bykle ndnes Bjerkreim Forsand Gjesdal Hjelmeland Suldal Sauda Vindafjord Strand Egersund Sokndal Lund Finnøy

Detaljer

Forslag fra Bygdeutvalget (NOU 984-2A): prøveordning for 2 kommuner Prøveprosjekt med fast bevilgning fra KRDs budsjett 987-99 Integrert del av det distriktspolitiske virkemiddelapparatet i 99 Øremerket

Detaljer

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS 21. MAI 2014

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS 21. MAI 2014 KOMMUNEKRAFT PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS 21. MAI 2014 År 2014, den 21. mai ble generalforsamling for Kommunekraft AS holdt i Advokatfirmaet Lund 8.tCo's lokaler i Akersgt. 30, Oslo.

Detaljer

Vedlegg 1: Endringar i revidert budsjett, Kommunane

Vedlegg 1: Endringar i revidert budsjett, Kommunane Vedlegg 1: Endringar i revidert budsjett, 2016. Kommunane Tabellforklaring Kolonne 1: 2016 etter saldert budsjett (1000 kr) Kolonne 2: 2016 etter saldert budsjett (1000 kr) Kolonne 3 Uttrekk i rammetilskotet

Detaljer

Hepatitt B, kronisk 571 30 - - 3 8 1 - - - 8-2 - - 6 - - - 1 1 Hepatitt C, akutt 32 2 - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - HIV-infeksjon 219 10

Hepatitt B, kronisk 571 30 - - 3 8 1 - - - 8-2 - - 6 - - - 1 1 Hepatitt C, akutt 32 2 - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - HIV-infeksjon 219 10 MSIS - ÅRSSTATISTIKK 2005 (Gruppe A og B-sykdommer) ØSTFOLD FYLKE Aremark Askim Eidsberg Fredrikstad Halden Hobøl Hvaler Marker Moss Rakkestad Rygge Rømskog Råde Sarpsborg Skiptvet Spydeberg Trøgstad Våler

Detaljer

Grunnlag for beregning av dimensjonerende snølast. Fra NS 3491 3

Grunnlag for beregning av dimensjonerende snølast. Fra NS 3491 3 Grunnlag for beregning av dimensjonerende snølast. Fra NS 3491 3 Østfold Henemark Aremark 3,0 - Alvdal Askim 3,0 - Eidskog 3,5 6,5 Eidsberg 3,0 - Elverum Fredrikstad 2,5 - Engerdal Halden 3,0 - - nær Trøndelag

Detaljer

Antall budsjetterte helseøster årsverk 2014. Endring årsverk

Antall budsjetterte helseøster årsverk 2014. Endring årsverk Kommune Innbyggere 0-19 år Tildeling, kroner Antall budsjetterte helsesøsterår sverk 2013 Antall budsjetterte helseøster årsverk 2014 Endring årsverk Kommentar Oslo kommune 135991 18778002 236,95 259,45

Detaljer

Klubb Klubbnummer Fylke Alta 19477 Finnmark Andebu 36909 Vestfold Andenes 19478 Nordland Andøy 38321 Nordland Aremark 19698 Østfold Arendal 19604

Klubb Klubbnummer Fylke Alta 19477 Finnmark Andebu 36909 Vestfold Andenes 19478 Nordland Andøy 38321 Nordland Aremark 19698 Østfold Arendal 19604 Klubb Klubbnummer Fylke Alta 19477 Finnmark Andebu 36909 Vestfold Andenes 19478 Nordland Andøy 38321 Nordland Aremark 19698 Østfold Arendal 19604 Aust Agder Arendal/Tyholmen 51917 Aust Agder Arna 19560

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 28.02.14 November 2013 I samarbeid med Helse-

Detaljer

Vedlegg 1. % andel av de som har vært plassert i fosterhjem i mer enn ett år Antall fosterbarn som kommunen har tilsynsansvar for

Vedlegg 1. % andel av de som har vært plassert i fosterhjem i mer enn ett år Antall fosterbarn som kommunen har tilsynsansvar for % andel av de som har vært plassert i fosterhjem i mer enn ett år Fylke Kommune Antall fosterbarn som kommunen har tilsynsansvar for % andel som har tilsynsfører Antall plassert i fosterhjem i mer enn

Detaljer

Nødnett: Justert teknisk løsning til små kontrollrom ved legevaktsentraler og akuttmottak

Nødnett: Justert teknisk løsning til små kontrollrom ved legevaktsentraler og akuttmottak v2.2-18.03.2013 Landets fylkesmenn og Kommuner - nødnett - fase 2-5 Deres ref.: Vår ref.: 13/5586-2 Saksbehandler: Tove Sivertsen Dato: 05.07.2013 Nødnett: Justert teknisk løsning til små kontrollrom ved

Detaljer

Folkemengd 1. januar og endringane hittil i år. Heile landet, fylke og kommunar Hittil i år

Folkemengd 1. januar og endringane hittil i år. Heile landet, fylke og kommunar Hittil i år Folkemengd 1. januar og endringane hittil i år. Heile landet, fylke og kommunar Hittil i år Innflyttingar Utflyttingar Folketalet 1. januar Fødde Døde Fødselsoverskot I alt Av dette fra utlandet I alt

Detaljer

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år Informasjon Netto driftsutgifter til sosialtjenesten i kroner per innbygger 20-66 år. Netto driftsutgifter til sosialtjenesten (242 Råd,

Detaljer

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 30. mai 2012.

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 30. mai 2012. , Til Aksjonærene Deres ref: Vår ref: 118757-500 Oslo 28. juni 2012 PROTOKOLLFRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 30. mai 2012. Med

Detaljer

Nasjonale resultater

Nasjonale resultater Nasjonale resultater 14 HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS hasj Bruk av narkotiske stoffer er ulovlig og blir til dels sterkt fordømt. Etter en økning i bruken av hasj og marihuana fram mot, har vi sett en markert

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R-5/2006 06/3468 C TS 30.06.2006. Statsbudsjettet 2007 og arbeidsgiveravgift for statsforvaltningen

Nr. Vår ref Dato R-5/2006 06/3468 C TS 30.06.2006. Statsbudsjettet 2007 og arbeidsgiveravgift for statsforvaltningen Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-5/2006 06/3468 C TS 30.06.2006 Statsbudsjettet 2007 og arbeidsgiveravgift for statsforvaltningen 1. Bakgrunn I forbindelse

Detaljer

Ny plantevernmiddelforskrift fra 1. juni 2015 Delegerte oppgaver og bruk av plantevernmidler på kommunens areal

Ny plantevernmiddelforskrift fra 1. juni 2015 Delegerte oppgaver og bruk av plantevernmidler på kommunens areal Side 1 av 5 Fra: Postmottak[postmottak@mattilsynet.no] Dato: 08.05.2015 15:12:40 Til: 'Alstahaug'; 'Andøy'; 'Ballangen'; 'Beiarn'; 'Bindal'; 'Bodø'; 'Brønnøy'; 'Bø'; 'Dønna'; 'Evenes'; 'Fauske'; 'Flakstad';

Detaljer

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 20.juni 2012

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 20.juni 2012 Antall jenter født 1997 Andel vaksinerte % (1 dose) Andel vaksinerte % (2 dose) Andel vaksinerte % (3 dose) Fylker Østfold 1832 68 % 67 % 65 % Akershus 3727 70 % 68 % 64 % Oslo 2684 68 % 67 % 64 % Hedmark

Detaljer

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 7. mai 2011. Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 1)

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 7. mai 2011. Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 1) Andel vaksinerte % (dose 1) Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 3) Fylker og kommuner Østfold 68 % 66 % 62 % Halden 70 % 68 % 66 % Moss 67 % 64 % 61 % Sarpsborg 74 % 73 % 70 % Fredrikstad

Detaljer

Medlemssider fra. i Norsk Bibliotekforening. Disse sidene gir deg en oversikt over bibliotekbudsjettene

Medlemssider fra. i Norsk Bibliotekforening. Disse sidene gir deg en oversikt over bibliotekbudsjettene Medlemssider fra Norsk Bibliotekforening 14 % av kommunenes kulturbudsjett går til bibliotek 4 % kultur Samlet kommunebudsjett 0101 Halden 197 184 806 1260 29% 14% -50% 0104 Moss 239 256 1241 2178 24%

Detaljer

Fisketid i sjøen fra og med 2016 for kilenot og lakseverp. *Merknad: Endringer i bestemmelsene er markert med gul.

Fisketid i sjøen fra og med 2016 for kilenot og lakseverp. *Merknad: Endringer i bestemmelsene er markert med gul. Fisketid i sjøen fra og med 2016 for kilenot og lakseverp. *Merknad: Endringer i bestemmelsene er markert med gul. Fylker og avgrensninger Østfold Vest-Agder (region Østlandet og region Agderkysten) Fisketid

Detaljer

Vedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2007.

Vedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2007. Vedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2007. Kunngjøring fra Finansdepartementet av stortingsvedtak 28. november 2006 med hjemmel i Kongeriget Norges Grundlov 17. mai 1814 75 litra

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 RAPPORT NR. 1 2008 Juni 2008 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2014

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2014 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2014 RAPPORT NR. 1 2014 Juni 2014 2 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Art Område Jakttid. som nevnes nedenfor Møre og Romsdal og Sør- Trøndelag fylker unntatt kommunene Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland og Rissa.

Art Område Jakttid. som nevnes nedenfor Møre og Romsdal og Sør- Trøndelag fylker unntatt kommunene Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland og Rissa. Art Område Jakttid Skarver Toppskarv All storskarv Storskarv Ungfugl med hvit buk Andefugler Kortnebbgås Grågås Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag fylker samt kommunene Osen, Roan, Åfjord, Bjugn,

Detaljer

Journalført 19.10.10 Saksnr. 201000368-36 SARK-03

Journalført 19.10.10 Saksnr. 201000368-36 SARK-03 Journalført 19.10.10 Saksnr. 201000368-36 SARK-03 Fra: Informasjonsavdelingen Til: Postmottak byr. helse og omsorg Emne: VS: Invitasjon til nettbasert høring om innspill på utvalgte temaer til Nasjonal

Detaljer

ADRESSELISTE INNSPILLSMØTER

ADRESSELISTE INNSPILLSMØTER ADRESSELISTE INNSPILLSMØTER Nr Kommune 1. Agdenes kommune 2. Alstahaug kommune 3. Alta kommune 4. Andøy kommune 5. Arendal kommune 6. Asker kommune 7. Askvoll kommune 8 Askøy kommune 9 Aukra kommune 10

Detaljer

Frekvensoversikt FM lokalradio

Frekvensoversikt FM lokalradio Frekvensoversikt FM lokalradio Område 01-01 01-01.0 Allmenn Radio Prime AS Aremark, Halden 98,7 107,5 01-02 01-02.0 Allmenn Radio Prime Fredrikstad, Hvaler 104,2 107,7 01-03 01-03.0 Nisje Radio Øst AL

Detaljer

Planlagt tildeling 2015-2017

Planlagt tildeling 2015-2017 Søkere som tas opp i Utviklingsprogrammet for byregioner i fase 2, med antall kommuner, fordeling av planlagte tildelinger for hele perioden 2015 2017, og tema for utviklingsarbeid. Totalt planlagt beløp

Detaljer

Ny utlysning av anleggskonsesjoner og frekvenstillatelser til digital lokalradio

Ny utlysning av anleggskonsesjoner og frekvenstillatelser til digital lokalradio Ny utlysning av anleggskonsesjoner og frekvenstillatelser til digital lokalradio Medietilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) skal tildele ledige anleggskonsesjoner og frekvenstillatelser i

Detaljer

Statsbudsjettet Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet Kommunal- og regionaldepartementet Statsbudsjettet 2012 Europa økonomisk krise Statsgjelden vokser Svak økonomisk vekst Budsjettinnstramminger Norge er godt stilt, men vi berøres Konkurranseutsatte næringer påvirkes Lavere etterspørsel

Detaljer

RESSURSER I BRANNVESENET 2011

RESSURSER I BRANNVESENET 2011 RESSURSER I BRANNVESENET 2011 ØSTFOLD (inkl. Vestby kommune) Røyk Kjem. Halden Brannvesen 0101 Halden 29543 ALARMSENTRAL BRANN ØST AS 33 0 4 4 24 23 23 2 1 1 1 Sarpsborg brann- og 0105 Sarpsborg 53333

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2015

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2015 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2015 RAPPORT NR. 1 2015 Juli 2015 2 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

Regjeringen har på denne bakgrunn besluttet å avvikle forsøket og igangsette arbeidet med lovendring straks.

Regjeringen har på denne bakgrunn besluttet å avvikle forsøket og igangsette arbeidet med lovendring straks. Kommuner iht liste Deres ref Vår ref Dato 12/3241 01.07.2014 Informasjon til kommunene som har deltatt i forsøksordning med snøscooterløyper Regjeringen besluttet 19. juni 2014 å avvikle forsøket med kommunal

Detaljer

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST Hadelandsregionen, 19. juni 2015 Njål Nore TØI 1 Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen (2008) revideres

Detaljer

NAV fylke og NAV lokal Dato: 19.6.2009

NAV fylke og NAV lokal Dato: 19.6.2009 NAV fylke og NAV lokal Dato: 19.6.2009 NAV Østfold Bokmål (Rømskog til Oslo og Akershus) 15 2 Aetat Moss Bokmål Moss, Rygge, Råde og Våler 3 1 Aetat Fredrikstad Bokmål Fredrikstad og Hvaler 2 Aetat Sarpsborg

Detaljer