NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 196 JAKTSTATISTIKK HUNTING STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1967

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 196 JAKTSTATISTIKK HUNTING STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1967"

Transkript

1

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 96 JAKTSTATISTIKK 966 HUNTING STATISTICS 966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 96

3 Tidligere utkommet Jaktstatistikk 96 NOS A, 96 A 8.

4 Forord Jaktstatistikk 966 er lagt opp på samme mate og med de samme tabeller som 96årgangen Statistikken over fellingspremier for rov og skadedyi og statistikken over elg, hjort og rådyrjakten har blitt publisert som fylkestall i Statistisk ukehefte. Hovedtallene fra jaktstatistikken vil ellers bli tatt med og kommentert i årspublikasioaen Skogstatistikk. Førstesekretær Axel Wellerop har stått for di.leidet med jaktstatistikkeft. Statistisk Sentralbyrå, oslo, 96 Petter Jakob bierve Norvald Ones

5 Pr ef ace The publication Hunting Statistics 966 appears in the same form as the publication for 96. Statistics by county on bounties paid for predators killed and on hunting of elk, red deer and roe deer have been published in the Weekly Bulletin of Statistics as soon as the data were available. The principal results from the hunting statistics with explanatory comments are also included in the annual publication Forestry Statistics. This volume has been prepared by Mr. Axel Wellerop. Central Bureau of Statistics, Oslo, 0 May 96 Petter Jakob Bjerve Norvald Ones

6 Innhold Side Det statistiske materiale Tabeller. Storviltjakt. Fylker. Jaktområder 0. Fellingspremier for rov og skadedyr. Fylker. Premiebeløp for felte rov og skadedyr. Premiebeløp for felte rov og skadedyr etter dyreart. Elgjakt. Kommuner 6. Hjortejakt. Kommuner 9. Villreinjakt. Kommuner 8. RAdyrjakt. Kommuner 9. Fellingspremier for rov og skadedyr. Kommuner 0. Fellingspremier for større ravdyr. Kommuner 6 Vedlegg Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden forrige utgave av Jaktstatistikk Standardtegn. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler Null

7 Contents Page The statistical material Tables. Game hunting. Counties and hunting districts 0. Number of bounties paid for predators killed. Counties. Bounties paid for predators killed. Bounties paid by species of animals. Elk hunting. Municipalities 6. Red deer hunting. Municipalities 9. Wild reindeer hunting. Municipalities 8. Roe deer hunting. Municipalities 9. Bounties paid for predators killed. Municipalities 0. Number of bounties paid for large animals. Municipalities 6 Appendix Publications issued by the Central Bureau of Statistics since the previous edition of Hunting Statistics Explanation of Symbols. Category not applicable.. Data not available Nil

8 statistiske materiale For elg og villrein foreligger statistikk over felte dyr fra 889, for hjort fra 89 og for rådyr fra 9. Inntil 9 omfattet oppgavene alle dyr, både dyr felt i lovlig jakttid og i den utstrekning en fikk kjennskap til det dyr som var omkommet ved ulykker og sykdom, ulovlig felt og felt som skadedyr. Siden 9 omfatter statistikken over hjortedyrene bare de dyr som er lovlig felt under ordinær jakt. Oppgavene innhentes på skjema som sendes ut fra Direktoratet for jakt, vilstell og ferskvannsfiske. De kommunale viltnemnder står for innsamlingen av oppgavene over elg, hjort og rådyrjakten, og sender oppgavene til Statistisk Sentralbyrå som utarbeider statistikken. Villreinoppgavene er innhentet av Direktoratet for jakt, viltstell og ferskvannsfiske, direkte fra dem som har fått jakttillatelse. Oppgavene for 966 er bearbeidd i Direktoratet. Statistikken over felte rav og skadedyr gjelder bare dyr som det er betalt fellingspremier for. Denne statistikken går tilbake til 88. Oppgavene innhentes av Statistisk Sentralbyrå fra den som står for utbetaling av fellingspremiene i den enkelte kommune, som regel lensmannen eller, kommunekassereren. The statistical material Hunting statistics for wild reindeer have been compiled since 889, for red deer since 89 and for roe deer since 9. Up to 9 the statistics included all animals legally felled during the hunting season and to the extent that information was available animals felled illegally, animals killed in accidents, etc. Since 9 the statistics include only animals felled in legal hunting. The data are recorded on forms distributed by the Directorate of hunting, game management and freshwater fishing. The reports on hunting of elk, red deer and roe deer are collected by the District Game Boards and forwarded to the Central Bureau of Statistics for processing. The data on wild reindeer hunting are compiled by the Directorate of hunting, game management and freshwater fishing directly from licensed hunters. Statistics on bounties paid for predators killed have been compiled since 88. The Central Bureau of Statistics collects reports from the municipal authority in charge of the payment of bounties, usually the district police superintendant or the municipal treasurer.

9

10 TABELLER

11 Tabell. Storviltjakt Game hunting Fylke County 96 Felt Felled Fellings I alt prosent Total Percentage felled 0 Tillatt felt Licences issued I alt Total Av disse årskalv Of which calves 966 Felt Felled Hanndyr Males Hunn Fellingsdyr prosent Fe Percentage males felled Elg Elk Østfold 8 6, , Akershus, , Oslo 00,0 0 0,0 Hedmark 899, , Oppland 69 6, ,8 Buskerud 8 6, , Vestfold 9 9, ,8 Telemark, 0 6, AustAgder 6 9, ,0 VestAgder 60,6 9 9, Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane.... MOre og Romsdal 6, 0,0 SOrTrOndelag 0, ,0 NordTrOndelag 6, , Nordland 68, , Troms 0, 9 6 8, Finnmark, , Riket The whole country 86 69, ,8 Hjort Red deer Østfold Akershus Oslo Hedmark,8 6, Oppland 8,8 6 9,0 Buskerud Vestfold Telemark, AustAgder VestAgder Rogaland 8, ,0 Hordaland 6, , Sogn og Fjordane, ,0 MOre og Romsdal 86 9, , SOrTrOndelag 0, , NordTrOndelag 9, 89 8, Nordland Troms Finnmark Riket 9 6, ,8 96 Felt Fellings I alt prosent Tillatt felt I alt ) Villrein Wild reindeer 966 Felt Hann Hunn Fellings Kalver dyr dyr prosent Østfold Akershus Oslo Hedmark 08 6, , Oppland 66 69, , Buskerud, , Vestfold Telemark 89 9, , AustAgder 8, , VestAgder 9 8, , ) For villrein er felte kalver ikke fordelt på kjønn For wild reindeer, felled calves are not specified by sex.

12 Tabell (forts.). Storviltjakt Fylke 96 Felt Fellings I alt prosent Tillatt felt I alt 966 Felt Hann Hunn Kalver Fellingsdyr dyr prosent Villrein (forts.) Rogaland 8 60, Hordaland 6 6, Sogn og Fjordane 8, 80 Møre og Romsdal 6, SørTrøndelag 0,6 0 6 NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark Riket , ,, 69,6 69,9 6,9,8 Jaktområde Hunting district SnOhetta 08 6, Rondane med Ostfjell.. 6 6, Knutsh0 9 0, 96 TolgaØstfjell 6 Forelhogna 60, 9 9 Hardangervidda 6 9, Hemsedal Hallingskarvet m v 6 0, Sunnmøre, Romsdalsfjell. 00, Setesdal 6, , 9,0,9 96,,0, 6, 90,0 6,0 I alt Felt Felt Tillatt felt I alt Fellingsprosent Hanndyr Hunndyr Fellings Ero sent Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane MOre og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark Riket , 9,, 0,,0, 8,,, 6, 6, 8,8,6 6,9 Rådyr Roe deer ,6 8,0 6, 0,8 0,,,9,8 0,,0 6,6 6,,, 6, 6, ,

13 Tabell. Fellingspremier for rov og skadedyr Number of bounties paid for predators killed Dyreart Species of animal Riket Ost Akers The whole f Oslo old hus country Hed Opp Buske Vest Tele Aust Vestmark land rud fold mark Agder Agder. ) Bjørn Bear Ulv Wolf Jery Wolverene. Gaupe) Lynx Oter Otter Rev Fox Mink Mink Ilder Polecat Grevling Badger... Røyskatt Ermine Kobbe Seal ørn Eagle Hubro Eagle owl.. Falk Falcon HOnsehauk Goshawk Spurvehauk Sparrowhawk Ravn Raven Kråke ) Crow Skjære Magpie Fjellvåk Buzzard Fiskand Merganser Dompap Bullfinch Lom Loom Make Sea gull NOtteskrike Jaybird _ Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Troms Rogaland Hordaland SOr Trøndelag Nord Trøndelag Nordland Finnmark Bjørn Ulv Jery Gaupe Oter Rev Mink Ilder Grevling Røyskatt Kobbe Om Hubro Falk HOnsehauk Spurvehauk Ravn Kråke ) Skjære Fjellvåk Fiskand Dompap Lom Mike NOtteskrike _ _ _ 9 _ _ ) _ 9 8) ) bjorn ikke premiert bear without bounty. ) gaupe ikke premiert i Tysfjord lynx without bounty in Tysfjord. ) Kråke, skjære og ravn er slått sammen i noen kommuner For some municipalities crows, magpies and ravens are shown together.

14 Tabell. Premiebeløp for felte rov og skadedyr. Kroner Bounties paid for predators killed Fylke. County I alt Total Staten og Viltfondet Central Government and Game Fund Fylker Kommuner Counties Municipalities Foreninger og private Private societies and individuals Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane 'Møre og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Trams Finnmark Riket Tabell. Premiebeløp for felte rov og skadedyr etter dyreart. of animals Kroner Bounties paid by species Dyreart Species of animal I alt Total Staten og Viltfondet Central Government and Game Fund Fylker Kommuner Counties Municipalities Foreninger og private Private societies and individuals Gjennomsnitt pr. dyr Average Bjørn Bear Ulv Wolf Jery Wolverene Gaupe Lynx Oter Otter Rev Fox Mink Mink Ilder Polecat Grevling Badger Røyskatt Ermine Kobbe Seal Ørn Eagle Hubro Eagle owl Falk Falcon HOnsehauk Goshawk Spurvehauk Sparrowhawk Ravn Raven Kråke Crow Skjære Magpie 8 08 Andre fugler Other birds 69 6

15 Tabell. Elgjakt Elk hunting Nr. Kommune No. Municipality Jaktfeltenes minsteareal Minimum area of hunting ground km Tillatt felt Licences issued I alt Total Felt Felled Hann Hunndyr dyr Males Females Av disse årskalv Of which calves 0 østfold 0 Fredrikstad 0 Moss Borge Varteig Skjeberg 6 Berg Idd 8 Aremark 9 Marker ROmskog TrOgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet 8 Rakkestad 0 Tune RolvsOY OnsOy Råde 6 Rygge Våler 8 Hobøl Østfold fylke 0 Akershus Vestby Ski As Frogn 6 Nesodden Oppegård 9 Bærum 0 Asker Aurskog HOland 6 Sorum Fet 8Rælingen 9 Enebakk 0 LOrenskog Skedsmo Nittedal Gjerdrum Ullensaker 6 Nes Eidsvoll 8 Nannestad 9 Hurdal Akershus fylke 00 Oslo 0 Hedmark 0 Kongsvinger Ringsaker Vang Løten Stange 8 NordOdal 9 SOrOdal 0 Eidskog Grue Asnes 6 Våler og og , og og , 8 og og og og og 0 og

16 Tabell (forts.). Elgjakt Nr. Kommune Jaktfeltenes minsteareal km Felt Tillatt felt I alt Hanndyr Hunndyr Av disse årskalv 0 Hedmark (forts.) Elverum 8 Trysil 9 Amot 0 StorElvdal Rendalen Engerdal TolgaOs Tynset 8 Alvdal 9 Folldal Hedmark fylke 0 Oppland 0 Lillehammer 0Gjøvik Dovre Lesja Skjåk Lom Vågå Sel 8 Fron 0 Ringebu Oyer Gausdal 8 Ostre Toten 9 Vestre Toten Jevnaker Lunner Gran 6 SOndre Land 8 Nordre Land 0 SrAurdal Etnedal NordAurdal Vestre Slidre Øystre Slidre Vang Oppland fylke 06 Buskerud 0 Ringerike 0 Drammen 0 Kongsberg Flå 6 Nes Gol 8 Hemsedal 9 Al 0 Hol Sigdal KrOdsherad Modum Ovre Eiker Nedre Eiker 6 Lier ROyken 8 Hurum Flesberg Rollag Nore og Uvdal Buskerud fylke 8 og 6 8 og og og og 6 0 og og og og

17 6 Tabell (forts.). Elgjakt Nr. Kommune Jaktfeltenes minsteareal km Tillatt felt I alt Hanndyr Felt Hunndyr Av disse årskalv 0 Vestfold 0 Holmestrand Svelvik 0 Sande og Hof 9 6 Vale Borre Ramnfs Andebu 9 0 Stokke 0 6 Sem, Nøtterøy Sandar 0 8 Tjølling Brunlanes og 8 Hedrum 9, Lardal Vestfold fylke Telemark 0 Porsgrunn Skien og 0 0 Notodden Siljan 9 9 Bamble 6. Krager Drangedal Nome 6 8 BO 0 8' 8 Sauherad Tinn Hjartdal Seljord 8 og Kviteseid Nissedal 68 Fyresdal 80. Tokke 0 8 Vinje 6 9 Telemark fylke AustAgder 0 Risør og Arendal Gjerstad 6 0 Vegårshei Tvedestrand Moland og 0 9 Froland Øyestad Tromøy HisOy 0, Fjære 6 Landvik Lillesand Birkenes Amli Tovdal Mykland 8 0 Herefoss 6 Vegusdal Iveland, 8 6 Evje og Hornnes Bygland 0 Valle 6 6 Bykle AustAgder fylke

18 Tabell (forts.). Elgjakt Nr. Kommune Jaktfeltenes minsteareal km Tillatt felt I alt Felt Hann Hunndyr dyr Av disse årskalv 0 VestAgder 0 Kristiansand 6 0 Mandal Flekkefjord 0 9 Vennesla Songdalen Søgne 6 8 Marnardal Aseral 8 Audnedal Lindesnes Lyngdal Hægebostad 6 Kvinesdal 0 6 Sirdal 0 VestAgder fylke 9 9 Møre og Romsdal 9 Rauma 6 Sunndal 0 66 Surnadal 0 6 Rindal Aure og 6 Møre og Romsdal fylke 0 6 SørTrøndelag 0 Trondheim 6 8 Hemne 0 Rissa Bjugn 0 Åfjord 0 8 Roan Osen 0 0 Oppdal 0 6 Rennebu Meldal Orkdal 9 0 ROros 6 6 Alen 0 9 Haltdalen 8 Midtre Gauldal i6 Melhus Skaun 0 6 Klæbu Malvik 0 6 Selbu Tydal 6 8 SørTrøndelag fylke NordTrøndelag 0 Steinkjer Namsos og Meråker Stjørdal 6 9 Frosta Leksvik 9 9 Levanger 8 Verdal, og Mosvik 6 Verran 8 8 Namdalseid InderOy

19 8 Tabell (forts.). Elgjakt Nr, Kommune Jaktfeltenes minsteareal km Tillatt felt I alt Felt Hann Hunndyr dyr Av disse årskalv NordTrøndelag (forts.) 6 Snåsa Lierne 69 9 Røyrvik Namsskogan Grong 0 9 Høylandet 6 6 Overhalla 96 8 Fosnes og Flatanger Nærøy og NordTrøndelag fylke Nordland Bindal 8 6 Brønnøy Vevelstad Leirfjord 8 6 Vefsn 8 9 Grane Hattfjelldal Hemnes Rana Beiarn Saltdal Fauske Skjerstad Bodin 8 0 SOrfold.. Nordland fylke Troms Salangen Bardu Målselv Sørreisa DyrOy 8 6 TranOy 0 og 6 Lenvik 8 6 Balsfjord Storfjord 8 6 Troms fylke Finnmark Kautokeino 0 0 Alta 0 Karasjok Tana 0 9 Nesseby SørVaranger Finnmark fylke 0 0

20 9 Tabell 6. Hjortejakt Red deer hunting Nr. Kommune No. Municipality Tillatt felt Licences issued I alt Total Felt Felled Hanndyr Hunndyr Males Females Av disse årskalv Qf which calves 0 Hedmark TolgaOs Tynset Hedmark fylke county Oppland Lesja Skjåk Lom Vang Oppland fylke Rogaland Suldal 6 Tysvær Vindafjord Rogaland fylke Hordaland Etne Olen 6 Sveio 9 Bømlo Stord Fitjar Tysnes Kvinnherad Granvin Voss 8 Kvam Fusa Samnanger Os 6 Fjell AskOY 9 Fana 0 Arna Vaksdal Modalen Osterøy /tisane 6 Lindås 66 Masfjorden Hordaland fylke Flora Sogn og Fjordane Gulen Hyllestad 6 Høyanger Vik 8 Balestrand 9 Leikanger 0 Sogndal Aurland Lærdal Årdal

21 0 Tabell 6 (forts.). Hjortejakt Tillatt felt Felt Nr, Kommune I alt Hanndyr Hunndyr Av disse årskalv k Sogn og Fjordane (forts.) Luster Askvoll Fjaler Gaular JOlster Ferde Naustdal Bremanger VågsOY Selje Eid Gloppen Stryn Sogn og Fjordane fylke MOre og Romsdal Molde Vanylven Sande HerOy Hareid Volda Orsta Norddal Stranda Orskog Sykkylven Borgund Haram Vestnes Rauma Nesset Midsund Aukra Fræna Eide AverOy Frei Gjemnes Tingvoll Sunndal Surnadal Rindal Aure Halsa Tustna MOre og Romsdal fylke 6 SOrTrOndelag Hemne Snillfjord Hitra Agdenes Rissa Bjugn Oppdal Rennebu Meldal Orkdal

22 Tabell 6 (forts.). Hjortejakt Nr. KoMmune Tillatt felt Felt I alt Hanndyr Hunndyr Av disse årskalv SørTrøndelag (forts.) Midtre Gauldal 6 Melhus 0 Skaun Selbu 8 SørTrøndelag fylke NordTrøndelag Namsos 8 8 Meråker Levanger Namdalseid NordTrøndelag fylke 89 8 Tabell. Villreinjakt Wild reindeer hunting Nr. No. Kommune Municipality Tillatt felt Licences issued I alt Hanndyr Total Males Felt Felled Hunndyr Females Kalver ) Calves 0 Hedmark Ringsaker 0 Vang 9 knot 0 StorElvdal 6 Rendalen 8 TolgaOs 6 6 Tynset Alvdal Folldal 88 Hedmark fylke county Oppland Dovre Lesja Sel la Fron 6 0 Ringebu Oyer 6 Oppland fylke Buskerud 8 Hemsedal 9 Al Hol 8 9 Rollag 9 Nore og Uvdal Buskerud fylke ) Kalvene er ikke fordelt på kjønn Felled calves are not specified by sex.

23 Tabell (forts.). Villreinjakt Nr. Kommune Tillatt felt Felt I alt Hanndyr Hunndyr Kalver 6 08 Telemark Tinn Vinje Telemark fylke AustAgder 8 Bygland Valle 0 8 Bykle AustAgder fylke VestAgder 6 Aseral Hægebostad Kvinesdal 6 Sirdal 8 6 VestAgder fylke Rogaland 9 Forsand 0 9 Hjelmeland 9 6. Suldal Rogaland fylke Hordaland 8 Odda Ullensvang Ulvik 60 9 Hordaland fylke Sogn og Fjordane Aurland 8 9 Lærdal 8 Årdal. Sogn og Fjordane fylke 80 Mere og Romsdal Norddal Rauma Nesset Sunndal Mere og Romsdal fylke SerTrendelag Oppdal 9 6 Rennebu Alen Haltdalen Midtre Gauldal ) SørTrøndelag fylke 0 6

24 Tabell 8. Rådyrjakt Roe deer hunting Felt Felled Tillatt Nr. Kommune felt I alt Hanndyr Hunndyr No.. Municipality Licences Total Males Females issued 0 Østfold 0 Fredrikstad 0 Moss Hvaler Borge Varteig Skjeberg 6 Berg Idd 8 Aremark 9 Marker ROmskog TrOgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet 8 Rakkestad 0 Tune Rolvsøy Kråkerøy Onsitty Råde 6 Rygge Våler 8 Hobøl Østfold fylke county 0 Akershus Vestby Ski As Frogn 6 Nesodden Oppegård 9 Bærum 0 Asker AurskogHOland 6 Serum Fet 8 Rælingen 9 Enebakk 0 LOrenskog Skedsmo Nittedal Gjerdrum Ullensaker 6 Nes Eidsvoll 8 Nannestad 9 Hurdal Akershus fylke 00 Oslo 0 Hedmark 0 Kongsvinger Ringsaker Vang LOten Stange 8 NordOdal 9 SOrOdal 0 Eidskog

25 Tabell 8 (forts.). Rådyrjakt Nr. Kommune Tillatt felt I alt Felt Hanndyr Hunndyr 0 Hedmark (forts.) Grue Asnes 6 Våler Elverum 8 Trysil 9 Amot 0 StorElvdal Rendalen Engerdal TolgaOs Tynset 8 Alvdal 9 Folldal Hedmark fylke 0 Oppland 0 Lillehammer 0 GjOvik Dovre Lesja Skjåk Lom Vågå Sel 8 Fron 0 Ringebu Oyer Gausdal 8 Ostre Toten 9 Vestre Toten Jevnaker Lunner Gran 6 SOndre Land 8 Nordre Land 0 SOrAurdal Etnedal NordAurdal Vestre Slidre øystre Slidre Vang Oppland fylke Buskerud 0 Ringerike 0 Drammen 0 Kongsberg Fla 6 Nes Gol 8 Hemsedal 9 Al 0 Hol Sigdal KrOdsherad Modum Ovre Eiker Nedre Eiker 6 Lier Røyken 8 Hurum Flesberg Rollag Nore og Uvdal Buskerud fylke lf

26 Tabell 8 (forts.). Rådyrjakt Nr. Kommune Tillatt felt Felt I alt Hanndyr Hunndyr 0 Vestfold 0 Holmestrand 80 8 Svelvik Sande Hof Våle 80 9 Borre 0 8 Ramnes Andebu 8 0 Stokke 66 6 ' Sem 0 NOtterOY 9 * TjOme 8 Sandar 9 6 Tjølling Brunlanes 8 9 Hedrum 89 8 Lardal 8 6 Vestfold fylke Telemark 0 Porsgrunn Skien Notodden 68 6 Siljan 8 Bamble Krager0 9 8 Drangedal Nome BO Sauherad Tinn 6 8 Hjartdal 8 Seljord Kviteseid Nissedal 8 Fyresdal 9 Tokke Vinje 8 Telemark fylke AustAgder 0 Risør 6 0 Gjerstad 6 9 Vegårshei Tvedestrand Moland 06 9 Froland 0 Oyestad 0 9 TromOy 8 HisOy Fjære 8 6 Landvik Lillesand Birkenes 9 9 Amli 8 Tovdal Mykland 60 6 Herefoss Vegusdal 0 Iveland 8 Evje og Hornnes Bygland Valle 9 Bykle _ AustAgder fylke 9

27 6 Tabell 8 (forts.). Rådyrjakt Nr. Kommune Tillatt felt I alt Felt Hanndyr Hunndyr 0 VestAgder 0 Kristiansand Mandal Farsund 0 0 Flekkefjord 0 Vennesla 0 8 Songdalen Søgne Marnardal Aseral Audnedal Lindesnes 8 6 Lyngdal Hægebostad 6 6 Kvinesdal 6 Sirdal 8 VestAgder fylke 68 8 Rogaland 0 Sandnes 6 8 Lund 0 Bjerkreim 9 Hå Rogaland fylke 9 Møre og Romsdal 9 Rauma 6 60 Tingvoll 6 Sunndal Surnadal Rindal 69 Aure 6 Halsa Møre og Romsdal fylke SørTrøndelag 0 Trondheim 6 8 Hemne 8 Snillfjord Orland 8 Agdenes Rissa 8 6 Bjugn Afjord 8 Roan Osen Oppdal 0 Rennebu Meldal 0 8 Orkdal ROros 0 6 Alen Haltdalen 8 Midtre Gauldal Melhus 9 Skaun 6 Klæbu 8 6 Malvik 6 6 Selbu 6 6 Tydal 9 6 SørTrøndelag fylke _

28 Tabell 8 (forts.). Rådyrjakt Nr. Kommune Tillatt felt Felt I alt Hanndyr Hunndyr NordTrøndelag 0 Steinkjer 9 0 Namsos 0 8 Meråker 9 Stjørdal 8 Frosta Leksvik Levanger Verdal Mosvik 6 9 Verran Namdalseid 98 9 InderOy Snåsa 0 8 Lierne 8 9 Røyrvik 6 _ 0 Namsskogan 69 Grong Høylandet 8 Overhalla Fosnes 8 9 Flatanger Nærøy NordTrøndelag fylke Nordland Bindal Grane 9 Nordland fylke Tabell 9. Fellingspremier for rov og skadedyr. (De vanligste arter.) ) Bounties paid for predators killed. (The most common species.) Nr. Kommune No. Municipality 0 Østfold 0 Fredrikstad 0 Moss Hvaler Borge Varteig Skjeberg 6 Berg Idd 8 Aremark 9 Marker ROmskog TrOgstad Spydeberg Askim Eidsberg Dyr som det er betalt fellingspremie for Premiebeløp Felled animals for which bounties are paid i alt for alle Honse Krake og dyrearter Rev Mink ørnhauk skjære Total bounties Fox Mink Eagle Gos Crow and paid for all hawk magpie species Kroner _ ) Mer detaljerte oppgaver kan fås ved henvendelse til Byrået.

29 Tabell 9 (forts.). Fellingspremier for rov og skadedyr. (De vanligste arter.) 8 Nr. Kommune 0 østfold (forts.) Skiptvet 8 Rakkestad 0 Tune Rolvsøy Kråkerøy Onsøy Råde 6 Rygge Våler 8 Hobøl Østfold fylke Dyr som det er betalt fellingspremie for Premiebeløp i alt for alle Hønse Kråke og Rev MinkØrndyrearter hauk skjære Kroner ,a _ _ Akershus Vestby Ski As Frogn 6 Nesodden Oppegård 9 Bærum 0 Asker AurskogHOland 6 SOrum Fet 8 Rælingen 9 Enebakk 0 Lørenskog Skedsmo Nittedal Gjerdrum Ullensaker 6 Nes Eidsvoll 8 Nannestad 9 Hurdal Akershus fylke 00. Oslo 0 Hedmark 0 Kongsvinger Ringsaker Vang LOten Stange 8 NordOdal 9 SørOdal 0 Eidskog Grue Ames 6 Våler Elverum 8 Trysil 9 Amot 0 StorElvdal Rendalen Engerdal TolgaOs Tynset 8 Alvdal 9 Folldal Hedmark fylke

30 Tabell 9 (forts. Fellingspremier for rov og skadedyr. (De vanligste arter.) 9 Nr. Kommune 0 Oppland 0 Lillehammer 0Gjøvik Dovre Lesja Skjåk Lom Vågå Sel 8 Fron 0 Ringebu Oyer Gausdal 8 Ostre Toten 9 Vestre Toten Jevnaker Lunner Gran 6 SOndre Land 8 Nordre Land 0 SOrAurdal Etnedal NordAurdal Vestre Slidre øystre Slidre Vang Oppland fylke 06 Buskerud 0 Ringerike 0 Drammen 0 Kongsberg Flå 6 Nes Gol 8 Hemsedal 9 Al 0 Hol Sigdal KrOdsherad Modum Ovre Eiker Nedre Eiker 6 Lier ROyken 8 Hurum Flesberg Rollag Nore og Uvdal Buskerud fylke 0 Vestfold 0 Holmestrand Svelvik Sande Hof 6 Vale Borre 8 Ramnes 9 Andebu 0 Stokke Sem NOtterOY Tjøme Dyr som det er betdlt fellingspremie for Premiebeløp i alt for alle Hos nc Kråke og.c. v Mi nkørn dyrearter haul: skjære Kroner 6 _ _ _ _ 00 8 _ _ 890 [ _ ] _ _ _

31 Tabell 9 (forts.). Fellingspremier for rov og skadedyr. (De vanligste arter.) 0 Nr. Kommune 0 Vestfold (forts.) Sandar Tj0ing 6 Brunlanes Hedrum 8 Lardal Vestfold fylke Dyr som det er betalt fellingspremie for Premiebeløp i alt for alle 'Wise Kråke og Rev MinkØrndyrearter hauk skjære Kroner Telemark 0 Porsgrunn 06 Skien 0 Notodden Siljan Bamble Kragero Drangedal 9 Nome BO Sauherad 6 Tinn Hjartdal 8 Seljord 9 Kviteseid 0 Nissedal Fyresdal Tokke Vinje 0 Risør Telemark fylke 09 AustAgder Gjerstad Vegårshei Tvedestrand 8 Moland 9 Froland 0Øyestad Tromøy Hisøy Fjære Landvik 6 Lillesand 8 Birkenes 9 Amli Tovdal Mykland Herefoss Vegusdal Iveland Evje og Hornnes 8 Bygland 0 Valle Bykle AustAgder fylke, 0 VestAgder 0 Kristiansand 0 Mandal 0 Farsund 0 Flekkefjord Vennesla Songdalen 8 Sogne _ _ _ _ _ _ ,

32 Tabell 9 (forts.). Fellingspremier for rov og skadedyr. (De vanligste arter.) Nr. Kommune 0 VestAgder (forts.) Marnardal 6 Aseral Audnedal 9 Lindesnes Lyngdal Hægebostad Kvinesdal 6 Sirdal VestAgder fylke Rogaland 0 Eigersund 0 Sandnes 0 Stavanger 06 Haugesund Sokndal Lund Bjerkreim 9 Ha 0 Klepp Time Gjesdal Sola Randaberg 9 Forsand 0 Strand Hjelmeland Suldal Sauda Finnøy Rennesøy Kvitsøy Bokn 6 Tysvær 9 KarmOy Utsira Vindafjord Rogaland fylke Etne Olen 6 Sveio 9 BOmlo Hordaland Stord Fitjar Tysnes Kvinnherad Jondal 8 Odda 0 Ullensvang Ulvik, Granvin Voss 8 Kvam Fusa Samnanger Os Austevoll Sund 6 Fjell AskOy 8 Laksevåg 9 Fana 0 Arna Dyr som det er betalt fellingspremie for Premiebeløp i alt for alle Honse Kråke og Rev Mink Orn dyrearter hauk skjære Kroner

33 Tabell 9 (forts.). Fellingspremier for rov og skadedyr. (De vanligste arter.) Nr. Kommune Hordaland (forts.) Vaksdal Modalen Ostery Asane 6 Meland 9 Øygarden 60 RadOy 6 Lindås 6 Austrheim 6 Fedje 66 Masfjorden Hordaland fylke Dyr som det er betalt fellingspremie for Premiebeløp i alt for alle Hose Kråke og Rev MinkØrndyrearter hauk skjære Kroner _ Flora Sogn og Fjordane Gulen Solund Hyllestad 6 Høyanger Vik 8 Balestrand 9 Leikanger 0 Sogndal Aurland Lærdal Årdal 6 Luster 8 Askvoll 9 Fjaler 0 Gaular JOlster FOrde Naustdal 8 Bremanger 9 Vågsøy Selje Eid Gloppen 8 Stryn Sogn og Fjordane fylke _ Møre og Romsdal Molde 9 Vanylven 6 Sande 9 HerOy Ulstein 0 Hareid 8 Volda Ørsta 8 9 Norddal 8 Stranda Orskog 9 Sykkylven Borgund 8 9 Giske Haram Vestnes 8 Rauma Nesset 8 Midsund Sandy _ Aukra Fræna

34 Tabell 9 (forts.). Fellingspremier for rov og skadedyr. (De vanligste arter.) Nr. Kommune Mere og Romsdal (forts.) Eide Avery 6 Frei Gjemnes 60 Tingvoll 6 Sunndal 66 Surnadal 6 Rindal 69 Aure Halsa Tustna Smola More og Romsdal fylke 6 SOrTrOndelag 0 Trondheim Hemne Snillfjord Hitra 0Frøya Orland Agdenes Rissa Bjugn 0Åfjord Roan Osen Oppdal Rennebu 6 Meldal 8 Orkdal 0 Roros Alen Haltdalen 8 Midtre Gauldal Melhus Skaun 6Klæbu 6 Malvik 6 Selbu 6 Tydal SOrTrOndelag fylke NordTrOndelag 0 Steinkjer 0 Namsos Meråker StjOrdal Frosta 8 Leksvik 9 Levanger Verdal Mosvik Verran Namdalseid 9 Inderøy 6 Snåsa 8 Lierne 9 Røyrvik 0 Namsskogan Dyr som det er betalt fellingspremie for PremiebelOp i alt for alle Honse Kråke og Rev MinkØrndyrearter hauk skjære Kroner _ _ _ _ _

35 Tabell 9 (forts.). Fellingspremier for rov og skadedyr. (De vanligste arter.) Nr. Kommune NordTrOndelag (forts.) Grong Høylandet 8 Overhalla 98 8 Fosnes 9 Flatanger 0 0 Vikna Nærøy 8 Leka NordTrOndelag fylke Nordland 0 Narvik Bindal 0 BrOnnOY Vega 6 Vevelstad 8 Herøy 0 Alstahaug Leirfjord Vefsn 6 Grane 8 6 Hattfjelldal DOnna 8 Nesna 8 Hemnes 0 8 Rana Lurøy 9 Trama 0 6 ROdOY Meløy 60 8 Gildeskål 9 Beiarn 0 Saltdal 6 LOdingen Tjeldsund 9 Evenes Ballangen 6 Ankenes 0 6 Rost Værøy 8 Moskenes 60 VestvågOY 08 6 Vågan Hadsel 0 6 BO 68 Oksnes 0 Sortland 6 Andøy 9 Nordland fylke Dyr som det er betalt fellingspremie for PremiebelOp Rev Mink i alt for alle Honse Kråke og Om dyrearter hauk skjære Kroner _ _ Fauske 660 Skjerstad 60 Bodin 9 9 Sørfold Steigen 9 Hamarøy 80 0 Tysfjord 66 _ Troms 0 Harstad 90 0 Troms0 88 Kvæfjord Skånland 69 Bjarkøy

36 Tabell 9 (forts.). Fellingspremier for rov og skadedyr. (De vanligste arter.) Nr. Kommune 9 Troms (forts. Ibestad 9 Gratangen Salangen 6 Bardu 6 Målselv Sørreisa 8 6 DyrOy 8 Tranøy 8 Torsken 0 9 Berg Lenvik Balsfjord 6 Karlsøy 8 8 Lyngen 6 9 Storfjord 0 0 Kåfjord SkjervOy Nordreisa Kvænangen Trams fylke 06 0 Dyr som det er betalt fellingspremie for PremiebelOp Rev Mink Ørn i alt for alle Honse Kråke og dyrearter hauk skjære Kroner Finnmark Kautokeino Alta 90 Loppa Hasvik 6 Sørøysund Kvalsund 8 Måsøy 9 Nordkapp 0 Porsanger Karasjok Lebesby Gamvik Berlevåg Tana Nesseby 8 Båtsfjord 0 SørVaranger Finnmark fylke _

37 Tabell 0. Fellingspremier for større rovdyr Number of bounties paid for large animals 6 Nr. Fylke Nr. Kommune Bjørn Ulv Jery Gaupe No. County No. Municipality Bear Wolf Wolverene Lynx 0 Hedmark fylke: Asnes Rendalen Engerdal 6 SørTrøndelag fylke: 8 Midtre Gauldal... NordTrøndelag fylke: Meråkerl) 8 Lierne) 9 Røyrvik Høylandet Overhalla _ Nærøy 8 Nordland fylke: BrønnOy 6 Vevelstad Hemnes Rana 0 Saltdal 6 Fauske SOrfold 0 Tysfjord ) Ankenes 9 Trams fylke: Bardu Målselv Sørreisa 0 Finnmark fylke: Karasjok 0 SørVaranger Riket The whole country 9 ) Felt i 96 men premiert i 966 Killed in 96, bounty paid in 966. ) bjørn ikke premiert bear without bounty. ) gaupe ikke premiert lynx without bounty.

38 !dim Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sen Lralbyrå siden forrige utgave av Jaktstatistikk Publications issued by the Central Bureau of Statistics since the previous edition of Hunting Statistics I serien Norges offisielle statistikk (NOS): Rekke XII Boktrykk 966 Nr. 9 Statistisk årbok 966 Statistical Yearbook of Norway Sidetall 9. Pris kr.,00 96 Helsestatistikk 96 Health Statistics Sidetall 90. Pris kr.,00 9 Forsikringsselskaper 96 Socigtgs d'assurances Sidetall. Pris kr. 9,00 98 Norges postverk 96 Statistique postale Sidetall 00. Pris kr. 9,00 99 Stortingsvalget 96 II Storting Elections II Sidetall 86. Pris kr.,00 00 Utenrikshandel 96 II External Trade II Sidetall 9. Pris kr. 9,00 0 Alkoholstatistikk 96 Alcohol Statistics Sidetall 6. Pris kr. 6,00 0 Jordbruksstatistikk 96 Agricultural Statistics Sidetall 0. Pris kr. 8,00 0 Kredittmarkedstatistikk 96 Credit Market Statistics Sidetall 08. Pris kr. 9,00 0 Telegrafverket 96 Tglggraphes et tglgphones de l'etat Sidetall 9. Pris kr. 9,00 0 Utenrikshandel 96 III External Trade III Sidetall 68. Pris kr. 9,00 06 Fiskeristatistikk 96 Fishery Statistics Sidetall 88. Pris kr.,00 0 Lønnsstatistikk 96 Wage Statistics Sidetall. Pris kr.,00 08 Bedriftstelling 96 I Bergverksdrift m.v. og industri Census of Establishments I Mining and Quarrying, Manufacturing Sidetall. Pris kr. 9,00 09 Meieribruket i Noreg 96 Norway's Dairy Industry Sidetall. Pris kr.,00 Rekke XII Boktrykk 96 Nr. 0 Økonomisk utsyn over året 966 Economic Survey Sidetall 8. Pris kr.,00 Syketrygden 96 National Health Insurance Sidetall 0. Pris kr. 8,00 Skattestatistikk 96 Tax Statistics Sidetall. Pris kr.,00 Skogstatistikk 96 Forestry Statistics Sidetall. Pris kr. 8,00 Samferdselsstatistikk 96 Transport and Communication Statistics Sidetall. Pris kr. 8,00 Rekke A Stensil, offsettrykk 966 Nr. 8 Jaktstatistikk 96 Hunting Statistics Sidetall 9. Pris kr.,00 9 Nasjonalregnskap med fjorten og fem produksjonssektorer II National Accounts Classified by Fourteen and Five Industrial Sectors II Sidetall. Pris kr.,0 60 Lønnstelling for arbeidere i bergverksdrift og industri. kvartal 96 II Wage Census for Workers in Mining and Manufacturing II Sidetall 6. Pris kr.,0 6 Lønnstelling for arbeidere i bergverksdrift og industri. kvartal 96 III Wage Census for Workers in Mining and Manufacturing III Sidetall 0. Pris kr.,0 6 Daginstitusjoner for barn 96 Nursery Schools and Day Nurseries Sidetall 6. Pris kr.,00 6 Sivilrettsstatistikk 96 Civil Judicial Statistics Sidetall. Pris kr.,00 6 Undervisningsstatistikk 9666 I Folke og framhaldsskoler Educational Statistics I Primary and Continuation Schools Sidetall 6. Pris kr.,0 6 Undervisningsstatistikk 9666 III Høgre allmennskoler Educational Statistics III Secondary Schools Sidetall 9. Pris kr.,00 66 Undervisningsstatistikk 9666 IV Fag og yrkesskoler Educational Statistics IV Vocational Schools Sidetall 6. Pris kr.,0 6 Finansinstitusjoner. Regnskapstall 96 Financial Institutions. Summary of Accounts Sidetall 9. Pris kr.,00 68 Rutebilstatistikk 96 Scheduled Road Transport Sidetall 8. Pris kr.,00 69 Adopsjonsstatistikk 96 Adoption Statistics Sidetall. Pris kr.,00 0 Elektrisitetsstatistikk 96 Electricitý Statistics Sidetall 8. Pris kr.,00 Kriminalstatistikk 96 I Forbrytelser etterforsket av politiet Criminal Statistics I Crimes Investigated by the Police Sidetall. Pris kr.,0 Veitrafikkulykker 96 Road Traffic Accidents Sidetall 8. Pris kr.,0 Lønnsstatistikk for sjofolk på skip i utenriksfart mars 966 Wage Statistics for Seamen on Ships in Ocean Transport Sidetall. Pris kr.,00 Undervisningsstatistikk 9666 II Folkehøgskolar Educational Statistics II Folk High Schools Sidetall. Pris kr.,00

39 Rekke A Stensil, offsettrykk 966 (forts.) 8 Nr. Kriminalstatistikk 96 II Domfelte, botlagte og påtalefritatte Criminal Statistics II Persons Convicted, Fined or Suspended of Prosecution Sidetall. Pris kr.,0 6 Kriminalstatistikk 96 IV Tilbakefallsstatistikk for siktede Criminal Statistics IV Recidivism among Persons Charged with Crimes Sidetall. Pris kr.,0 Kriminalstatistikk 96 III Innsatte og loslatte ved fengselsanstalter Criminal Statistics III Movement of Population in Penal Institutions Sidetall. Pris kr.,0 8 LOnnsstatistikk for ansatte i varehandel pr.. mars 966 Monthly Earnings in Wholesale and Retail Trade Sidetall. Pris kr.,00 9 Industristatistikk 96 Industrial Statistics Sidetall. Pris kr.,00 80 Sosial hjemmehjelp 96 Social HomeHelp Services Sidetall. Pris kr.,00 8 Godstransport på kysten 9696 Coastwise Transport of Goods Sidetall 8. Fris kr.,0 Rekke A Offsettrykk 96 Nr. 8 Markedstall Bedriftstellingen 96 II Varehandel Market Data. Census of Establishments II Wholesale and Retail Trade Sidetall 9. Pris kr.,0 8 Dødsårsaker 96. Hovedtabeller Causes of Death. Main Tables Sidetall 80. Pris kr.,0 8 Aksjonarforhold og styresammensetning i aksjeselskaper 96 Share Ownership and Composition of the Boards of Directors in JointStock Companies Sidetall. Pris kr.,0 8 Lønnsstatistikk for sjofolk på skip i innenriks rutefart November 966 Wage Stgtistics for Seamen on Ships in Scheduled Coasting Trade Sidetall 8. Pris kr.,00 86 Hotellstatistikk 966 Hotel Statistics Sidetall. Pris kr.,00 8 Folketallet i kommunene 9696 Population in Municipalities Sidetall 9. Pris kr.,00 88 Barnevernsstatistikk 96 Child Welfare Statistics Sidetall. Pris kr.,00 89 Undervisningsstatistikk 9666 III HOgre allmennskoler Educational Statistics III Secondary Schools Sidetall 8. Pris kr.,00 90 Undervisningsstatistikk 9666 II FolkehOgskolar Educational Statistics II Folk High Schools Sidetall. Pris kr.,00 9 Daginstitusjoner for barn 96 Nursery Schools and Day Nurseries Sidetall. Pris kr.,00 9 LOnnsstatistikk for arbeidere i offentlig anleggsvirksomhet. kvartal 966 Wage Statistics for Workers in Public Construction Activity Sidetall. Pris kr.,00 9 Sykehusstatistikk 96 Hospital Statistics Sidetall. Pris kr.,00 9 Skogavvirking til salg og industriell produksjon 9666 Roundwood Cut for Sale and Industrial Production Sidetall. Pris kr.,00 9 Undervisningsstatistikk 9666 V Universiteter og hogskoler Educational Statistics V Universities Sidetall 9. Pris kr.,0 96 Jaktstatistikk 966 Hunting Statistics Sidetall 8. Prls kr.,00 I serien Samfunnsøkonomiske studier (SOS): Nr. 6 Langtidslinjer i norsk Økonomi Trends in Norwegian Economy Sidetall. Pris kr. 8,00 Dødelighet blant spedbarn i Norge 9096 Infant Mortality in Norway Sidetall. Pris kr.,00 8 Storbyutvikling og arbeidsreiser. En undersøkelse av pendling, befolkningsutvikling, næringsliv og urbanisering i Osloområdet Metropolitan Growth, Commuting and Urbanization in the Oslo Area Sidetall 98. Pris kr.,00 I serien Artikler fra Statistisk Sentralbyrå (ART): Nr. 6 LongRange Planning, Progress and CostReporting in the Central Bureau of St atistics of Norway Langtidsprogrammering, framdrifts og kostnadsrapportering i Statistisk Sentralbyrå Sidetall 9. Pris kr.,00 Økonomiske konsekvenser av nedrustning i Norge Economic Consequences of Disarmament in Norway Sidetall. Pris kr.,00 8 Teknisk revolusjon i Okonamisk analyse og politikk? Technical Revolution in Economic Analysis and Policy? Sidetall. Pris kr.,00

40 Pris kr.,00 Publikasjonen utgis i kommisjon hos H. Aschehoug & Co., Oslo, og er til salgs hos alle bokhandlere.

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010 Boligbygging inkl 8 mars -Hele landet.txt 9.3. Matrikkelrapport BYG Dato-intervall:.. - 9.3. Rapporten er kjørt: 9.3. 3:8 : ØSTFOLD HALDEN 7 MOSS SARPSBORG 3 6 FREDRIKSTAD 8 39 HVALER 8 AREMARK 9 MARKER

Detaljer

Busetting av flyktningar 2014-2016

Busetting av flyktningar 2014-2016 Busetting av flyktningar 2014-2016 Busettingsvedtak i høve til oppmodning for 2015 Her er oversikta over kor mange flyktningar kvar einskild kommune er oppmoda om å busette i perioden 2014-2016, kva dei

Detaljer

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 7. mai 2011. Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 1)

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 7. mai 2011. Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 1) Andel vaksinerte % (dose 1) Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 3) Fylker og kommuner Østfold 68 % 66 % 62 % Halden 70 % 68 % 66 % Moss 67 % 64 % 61 % Sarpsborg 74 % 73 % 70 % Fredrikstad

Detaljer

Busetting av flyktningar 2014-2019

Busetting av flyktningar 2014-2019 Busetting av flyktningar 2014-2019 Busettingsvedtak i høve til oppmodning for 2015 Her er oversikta over kor mange flyktningar kvar einskild kommune er oppmoda om å busette i perioden 2014-2016, og plantal

Detaljer

STO RTI N G SVALG ET

STO RTI N G SVALG ET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 606 STO RTI N G SVALG ET 973 HEFTE I STORTING ELECTIONS 973 Volume I STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 973 ISBN 8-537-033-6 FORORD I denne

Detaljer

RESSURSER I BRANNVESENET 2011

RESSURSER I BRANNVESENET 2011 RESSURSER I BRANNVESENET 2011 ØSTFOLD (inkl. Vestby kommune) Røyk Kjem. Halden Brannvesen 0101 Halden 29543 ALARMSENTRAL BRANN ØST AS 33 0 4 4 24 23 23 2 1 1 1 Sarpsborg brann- og 0105 Sarpsborg 53333

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2012

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2012 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2012 RAPPORT NR. 1 2012 Juli 2012 2 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Estimering av leieinntekter fra næringseiendom

Estimering av leieinntekter fra næringseiendom Notater Documents 15/2012 Anne Holtung Oppdatert med tall for 2010 Notater 15/2012 Anne Holtung Oppdatert med tall for 2010 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien

Detaljer

STORTINGSVALGET 1985

STORTINGSVALGET 1985 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 594 STORTINGSVALGET 985 HEFTE STORTING ELECTIONS 985 Volume I STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 986 ISBN 82-537-230-6 ISSN 0800-92X EMNEGRUPPE 62 Politiske emner ANDRE

Detaljer

SOSIALHJELPSTATISTIKK

SOSIALHJELPSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 0 + SOSIALHJELPSTATISTIKK SOCIAL CARE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO ISBN 0 FORORD Sosialhjelpstatistikk inneholder opplysninger

Detaljer

Foto Anders Hals. Klassifisering av offentlig vegnett etter tillatt totalvekt for tømmervogntog 2015. Dag Skjølaas

Foto Anders Hals. Klassifisering av offentlig vegnett etter tillatt totalvekt for tømmervogntog 2015. Dag Skjølaas Foto Anders Hals Klassifisering av offentlig vegnett etter tillatt totalvekt for tømmervogntog Dag Skjølaas Innhold Formålet med rapporten... 3 Statens vegvesens klassifiseringssystem for offentlige veger...

Detaljer

Oversikt: Virksomhetsmedlemskap 2015

Oversikt: Virksomhetsmedlemskap 2015 Kommune/Virksomhet: Agdenes kommune Ahlsell Norge AS AHSA Akershus Fylkeskommune Alfsen & Gunderson A/S Alstahaug kommune Alta Kommune Andebu kommune Andøy kommune Aremark kommune Arendal kommune Asker

Detaljer

Classification of Economic Regions

Classification of Economic Regions C 634 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Classification of Economic Regions Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger, Norway Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

STORTINGSVALGET 1989

STORTINGSVALGET 1989 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 910 STORTINGSVALGET 1989 STORTING ELECTION 1989 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN 82-537-2929-4 ISSN 0802-9067 EMNEGRUPPE 62 Politiske emner ANDRE EMNEORD

Detaljer

KOMMUNAL SELSKAPS- STATISTIKK

KOMMUNAL SELSKAPS- STATISTIKK KOMMUNAL SELSKAPS- STATISTIKK Figurer og tabeller Av Bent Aslak Brandtzæg Telemarksforsking-Bø TF-notat nr 13/2008 Telemarksforsking-Bø 2008 TF-notat nr. 13/2008 ISSN 0802-3662 Pris: kr. 150 Telemarksforsking-Bø

Detaljer

Ringmur. Forskaling, isolasjon og puss i ett. Kort byggetid. Bredt bruks område. Komplett system. Tidsriktige løsninger

Ringmur. Forskaling, isolasjon og puss i ett. Kort byggetid. Bredt bruks område. Komplett system. Tidsriktige løsninger Ringmur I s o l e r e n d e b y g g s y s t e m 0 5 1 3 Forskaling, isolasjon og puss i ett Kort byggetid Bredt bruks område Komplett system Tidsriktige løsninger E n e r g -i ibgrunnen e s p aerr vi e

Detaljer

Ringmur. Forskaling, isolasjon og puss i ett. Kort byggetid. Bredt bruks - område. Komplett system. Tidsriktige løsninger. Isolerende byggsystem 0112

Ringmur. Forskaling, isolasjon og puss i ett. Kort byggetid. Bredt bruks - område. Komplett system. Tidsriktige løsninger. Isolerende byggsystem 0112 Ringmur Isolerende byggsystem 0112 Forskaling, isolasjon og puss i ett Kort byggetid Bredt bruks - område Komplett system Tidsriktige løsninger Energibesparende - i grunnen er vi best! byggisolasjon En

Detaljer

GLAVA L-ELEMENT MONTERINGSANVISNING. April 2014 (erstatter sept. 12)

GLAVA L-ELEMENT MONTERINGSANVISNING. April 2014 (erstatter sept. 12) GLAVA L-ELEMENT MONTERINGSANVISNING April 2014 (erstatter sept. 12) GLAVA L-ELEMENT L-element er en enkel isolert ytterforskaling til plate på mark-løsning, og kan brukes til industribygg, garasjer, uthus,

Detaljer

1/2000. Regionalstatistikk. Vestfold. Kongsvinger 2225 Kongsvinge r Tlf.: 62 88 50 00. 1 Iwnhold MIME. Folketallet i kommunene 1.

1/2000. Regionalstatistikk. Vestfold. Kongsvinger 2225 Kongsvinge r Tlf.: 62 88 50 00. 1 Iwnhold MIME. Folketallet i kommunene 1. ' Januar/februar Norges offisielle statistikk Regionalstatistikk v /2000 Vestfold Iwnhold MIME Emne 02.0 Folketallet i kommunene. januar 2000 Emne 02.03 Befolkningsframskrivinger 999 2020 - Emne 04.02

Detaljer

HUSEIERNES LANDSFORBUND KOMMUNAL EIENDOMSSKATT 2015

HUSEIERNES LANDSFORBUND KOMMUNAL EIENDOMSSKATT 2015 HUSEIERNES LANDSFORBUND KOMMUNAL EIENDOMSSKATT 2015 RAPPORT NR. 2 2015 August 2015 FORORD Huseiernes Landsforbund (HL) ser det som viktig å fokusere oppmerksomheten på de måtene kommunene legger gebyrer

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2014 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

STRUKTURTALL FOR KOMMUNENES ØKONOMI

STRUKTURTALL FOR KOMMUNENES ØKONOMI NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 743 STRUKTURTALL FOR KOMMUNENES ØKONOMI 1986 STRUCTURAL DATA FROM THE MUNICIPAL ACCOUNTS 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2590-6 ISSN 0333-3809

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Regionalstatistikk1/99. o og Akershus. Innhold

Regionalstatistikk1/99. o og Akershus. Innhold Januarfebruar Norges offisielle statistikk Regionalstatistikk1/99 o og Akershus Innhold MIME ne 03.04.Økonomisk sosialhjelp, 1997 Emne 06.03 Registrerte helt arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak,

Detaljer

Refer anser...,... 7. Vedl egg: Inndeling i primære prognoseregioner... 8. IO 75/25 23. juli 1975

Refer anser...,... 7. Vedl egg: Inndeling i primære prognoseregioner... 8. IO 75/25 23. juli 1975 IO 75/25 23. juli 1975 STATISTISK SENTRALBYRÅS BEFOLKNINGSPROGNOSEMODELL: PRIMÆRE PROGNOSEREGIONER OG SAMARBEID OM FRAMSKRIVINGENE Av Arne Rideng INNHOLD Side Sammendrag 1 I. Framskrivinger og andre prognoser

Detaljer

Kravene til godkjenning som registrert / statsautorisert revisor Kravene til godkjenning som registrert eller statsautorisert revisor følger av lov av 15. januar 1999 nr 2 om revisjon og revisorer (revisorloven)

Detaljer

Nr Forening Fylke MomsrefskjemaBeretning/regnskap 120 AJFF Halden NJFF-Østfold X X 111 AJFF Sarpsborg og Omegn NJFF-Østfold 1819 Alstahaug Jff

Nr Forening Fylke MomsrefskjemaBeretning/regnskap 120 AJFF Halden NJFF-Østfold X X 111 AJFF Sarpsborg og Omegn NJFF-Østfold 1819 Alstahaug Jff Nr Forening Fylke MomsrefskjemaBeretning/regnskap 120 AJFF Halden NJFF-Østfold X X 111 AJFF Sarpsborg og Omegn NJFF-Østfold 1819 Alstahaug Jff NJFF-Nordland X X 2001 Alta JFF NJFF-Finnmark X X 420 Alvdal

Detaljer

AntaIl årsverk 1.898 1.926 3.232 4.472 352 119 237 53 365 850 1.994 1.077 830 1.064 1.734 6.970 3.258 871 1.020 651 812 579 1.918 2.767 1.

AntaIl årsverk 1.898 1.926 3.232 4.472 352 119 237 53 365 850 1.994 1.077 830 1.064 1.734 6.970 3.258 871 1.020 651 812 579 1.918 2.767 1. Tabell 6 ANSATTE INNEN FORVALTNING I PRIMÆR, LøNN. Arbeidstakere etter antaii,, pr, tusen innbyggere, gjennomsnittlig gnunnlønn pr, månedsverk, relativ grunnlønn og kommune pr'. 1. 12.2013 Nr Kommune still

Detaljer

Regionalstatistikk 1/99. ark. Innhald

Regionalstatistikk 1/99. ark. Innhald Januarfebruar Noregs offisielle statistikk Regionalstatistikk 1/99 ark Innhald NMI Tuene 03.04 Økonomisk sosialhjelp WWI emne 06.03 Registrerte heilt arbeidslause og personar på arbeidsmarknadstiltak,

Detaljer

Datagrunnlag og definisjoner pasientdata. Somatisk sektor

Datagrunnlag og definisjoner pasientdata. Somatisk sektor Vedlegg SV4 Datagrunnlag og definisjoner pasientdata. Somatisk sektor Datagrunnlag for pasientdata og analyser av "sørge-for"-ansvaret Tabell 4.1 Datagrunnlaget for analyser av bruk av somatiske spesialisthelsetjenester

Detaljer