NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 196 JAKTSTATISTIKK HUNTING STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1967

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 196 JAKTSTATISTIKK HUNTING STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1967"

Transkript

1

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 96 JAKTSTATISTIKK 966 HUNTING STATISTICS 966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 96

3 Tidligere utkommet Jaktstatistikk 96 NOS A, 96 A 8.

4 Forord Jaktstatistikk 966 er lagt opp på samme mate og med de samme tabeller som 96årgangen Statistikken over fellingspremier for rov og skadedyi og statistikken over elg, hjort og rådyrjakten har blitt publisert som fylkestall i Statistisk ukehefte. Hovedtallene fra jaktstatistikken vil ellers bli tatt med og kommentert i årspublikasioaen Skogstatistikk. Førstesekretær Axel Wellerop har stått for di.leidet med jaktstatistikkeft. Statistisk Sentralbyrå, oslo, 96 Petter Jakob bierve Norvald Ones

5 Pr ef ace The publication Hunting Statistics 966 appears in the same form as the publication for 96. Statistics by county on bounties paid for predators killed and on hunting of elk, red deer and roe deer have been published in the Weekly Bulletin of Statistics as soon as the data were available. The principal results from the hunting statistics with explanatory comments are also included in the annual publication Forestry Statistics. This volume has been prepared by Mr. Axel Wellerop. Central Bureau of Statistics, Oslo, 0 May 96 Petter Jakob Bjerve Norvald Ones

6 Innhold Side Det statistiske materiale Tabeller. Storviltjakt. Fylker. Jaktområder 0. Fellingspremier for rov og skadedyr. Fylker. Premiebeløp for felte rov og skadedyr. Premiebeløp for felte rov og skadedyr etter dyreart. Elgjakt. Kommuner 6. Hjortejakt. Kommuner 9. Villreinjakt. Kommuner 8. RAdyrjakt. Kommuner 9. Fellingspremier for rov og skadedyr. Kommuner 0. Fellingspremier for større ravdyr. Kommuner 6 Vedlegg Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden forrige utgave av Jaktstatistikk Standardtegn. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler Null

7 Contents Page The statistical material Tables. Game hunting. Counties and hunting districts 0. Number of bounties paid for predators killed. Counties. Bounties paid for predators killed. Bounties paid by species of animals. Elk hunting. Municipalities 6. Red deer hunting. Municipalities 9. Wild reindeer hunting. Municipalities 8. Roe deer hunting. Municipalities 9. Bounties paid for predators killed. Municipalities 0. Number of bounties paid for large animals. Municipalities 6 Appendix Publications issued by the Central Bureau of Statistics since the previous edition of Hunting Statistics Explanation of Symbols. Category not applicable.. Data not available Nil

8 statistiske materiale For elg og villrein foreligger statistikk over felte dyr fra 889, for hjort fra 89 og for rådyr fra 9. Inntil 9 omfattet oppgavene alle dyr, både dyr felt i lovlig jakttid og i den utstrekning en fikk kjennskap til det dyr som var omkommet ved ulykker og sykdom, ulovlig felt og felt som skadedyr. Siden 9 omfatter statistikken over hjortedyrene bare de dyr som er lovlig felt under ordinær jakt. Oppgavene innhentes på skjema som sendes ut fra Direktoratet for jakt, vilstell og ferskvannsfiske. De kommunale viltnemnder står for innsamlingen av oppgavene over elg, hjort og rådyrjakten, og sender oppgavene til Statistisk Sentralbyrå som utarbeider statistikken. Villreinoppgavene er innhentet av Direktoratet for jakt, viltstell og ferskvannsfiske, direkte fra dem som har fått jakttillatelse. Oppgavene for 966 er bearbeidd i Direktoratet. Statistikken over felte rav og skadedyr gjelder bare dyr som det er betalt fellingspremier for. Denne statistikken går tilbake til 88. Oppgavene innhentes av Statistisk Sentralbyrå fra den som står for utbetaling av fellingspremiene i den enkelte kommune, som regel lensmannen eller, kommunekassereren. The statistical material Hunting statistics for wild reindeer have been compiled since 889, for red deer since 89 and for roe deer since 9. Up to 9 the statistics included all animals legally felled during the hunting season and to the extent that information was available animals felled illegally, animals killed in accidents, etc. Since 9 the statistics include only animals felled in legal hunting. The data are recorded on forms distributed by the Directorate of hunting, game management and freshwater fishing. The reports on hunting of elk, red deer and roe deer are collected by the District Game Boards and forwarded to the Central Bureau of Statistics for processing. The data on wild reindeer hunting are compiled by the Directorate of hunting, game management and freshwater fishing directly from licensed hunters. Statistics on bounties paid for predators killed have been compiled since 88. The Central Bureau of Statistics collects reports from the municipal authority in charge of the payment of bounties, usually the district police superintendant or the municipal treasurer.

9

10 TABELLER

11 Tabell. Storviltjakt Game hunting Fylke County 96 Felt Felled Fellings I alt prosent Total Percentage felled 0 Tillatt felt Licences issued I alt Total Av disse årskalv Of which calves 966 Felt Felled Hanndyr Males Hunn Fellingsdyr prosent Fe Percentage males felled Elg Elk Østfold 8 6, , Akershus, , Oslo 00,0 0 0,0 Hedmark 899, , Oppland 69 6, ,8 Buskerud 8 6, , Vestfold 9 9, ,8 Telemark, 0 6, AustAgder 6 9, ,0 VestAgder 60,6 9 9, Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane.... MOre og Romsdal 6, 0,0 SOrTrOndelag 0, ,0 NordTrOndelag 6, , Nordland 68, , Troms 0, 9 6 8, Finnmark, , Riket The whole country 86 69, ,8 Hjort Red deer Østfold Akershus Oslo Hedmark,8 6, Oppland 8,8 6 9,0 Buskerud Vestfold Telemark, AustAgder VestAgder Rogaland 8, ,0 Hordaland 6, , Sogn og Fjordane, ,0 MOre og Romsdal 86 9, , SOrTrOndelag 0, , NordTrOndelag 9, 89 8, Nordland Troms Finnmark Riket 9 6, ,8 96 Felt Fellings I alt prosent Tillatt felt I alt ) Villrein Wild reindeer 966 Felt Hann Hunn Fellings Kalver dyr dyr prosent Østfold Akershus Oslo Hedmark 08 6, , Oppland 66 69, , Buskerud, , Vestfold Telemark 89 9, , AustAgder 8, , VestAgder 9 8, , ) For villrein er felte kalver ikke fordelt på kjønn For wild reindeer, felled calves are not specified by sex.

12 Tabell (forts.). Storviltjakt Fylke 96 Felt Fellings I alt prosent Tillatt felt I alt 966 Felt Hann Hunn Kalver Fellingsdyr dyr prosent Villrein (forts.) Rogaland 8 60, Hordaland 6 6, Sogn og Fjordane 8, 80 Møre og Romsdal 6, SørTrøndelag 0,6 0 6 NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark Riket , ,, 69,6 69,9 6,9,8 Jaktområde Hunting district SnOhetta 08 6, Rondane med Ostfjell.. 6 6, Knutsh0 9 0, 96 TolgaØstfjell 6 Forelhogna 60, 9 9 Hardangervidda 6 9, Hemsedal Hallingskarvet m v 6 0, Sunnmøre, Romsdalsfjell. 00, Setesdal 6, , 9,0,9 96,,0, 6, 90,0 6,0 I alt Felt Felt Tillatt felt I alt Fellingsprosent Hanndyr Hunndyr Fellings Ero sent Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane MOre og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark Riket , 9,, 0,,0, 8,,, 6, 6, 8,8,6 6,9 Rådyr Roe deer ,6 8,0 6, 0,8 0,,,9,8 0,,0 6,6 6,,, 6, 6, ,

13 Tabell. Fellingspremier for rov og skadedyr Number of bounties paid for predators killed Dyreart Species of animal Riket Ost Akers The whole f Oslo old hus country Hed Opp Buske Vest Tele Aust Vestmark land rud fold mark Agder Agder. ) Bjørn Bear Ulv Wolf Jery Wolverene. Gaupe) Lynx Oter Otter Rev Fox Mink Mink Ilder Polecat Grevling Badger... Røyskatt Ermine Kobbe Seal ørn Eagle Hubro Eagle owl.. Falk Falcon HOnsehauk Goshawk Spurvehauk Sparrowhawk Ravn Raven Kråke ) Crow Skjære Magpie Fjellvåk Buzzard Fiskand Merganser Dompap Bullfinch Lom Loom Make Sea gull NOtteskrike Jaybird _ Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Troms Rogaland Hordaland SOr Trøndelag Nord Trøndelag Nordland Finnmark Bjørn Ulv Jery Gaupe Oter Rev Mink Ilder Grevling Røyskatt Kobbe Om Hubro Falk HOnsehauk Spurvehauk Ravn Kråke ) Skjære Fjellvåk Fiskand Dompap Lom Mike NOtteskrike _ _ _ 9 _ _ ) _ 9 8) ) bjorn ikke premiert bear without bounty. ) gaupe ikke premiert i Tysfjord lynx without bounty in Tysfjord. ) Kråke, skjære og ravn er slått sammen i noen kommuner For some municipalities crows, magpies and ravens are shown together.

14 Tabell. Premiebeløp for felte rov og skadedyr. Kroner Bounties paid for predators killed Fylke. County I alt Total Staten og Viltfondet Central Government and Game Fund Fylker Kommuner Counties Municipalities Foreninger og private Private societies and individuals Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane 'Møre og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Trams Finnmark Riket Tabell. Premiebeløp for felte rov og skadedyr etter dyreart. of animals Kroner Bounties paid by species Dyreart Species of animal I alt Total Staten og Viltfondet Central Government and Game Fund Fylker Kommuner Counties Municipalities Foreninger og private Private societies and individuals Gjennomsnitt pr. dyr Average Bjørn Bear Ulv Wolf Jery Wolverene Gaupe Lynx Oter Otter Rev Fox Mink Mink Ilder Polecat Grevling Badger Røyskatt Ermine Kobbe Seal Ørn Eagle Hubro Eagle owl Falk Falcon HOnsehauk Goshawk Spurvehauk Sparrowhawk Ravn Raven Kråke Crow Skjære Magpie 8 08 Andre fugler Other birds 69 6

15 Tabell. Elgjakt Elk hunting Nr. Kommune No. Municipality Jaktfeltenes minsteareal Minimum area of hunting ground km Tillatt felt Licences issued I alt Total Felt Felled Hann Hunndyr dyr Males Females Av disse årskalv Of which calves 0 østfold 0 Fredrikstad 0 Moss Borge Varteig Skjeberg 6 Berg Idd 8 Aremark 9 Marker ROmskog TrOgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet 8 Rakkestad 0 Tune RolvsOY OnsOy Råde 6 Rygge Våler 8 Hobøl Østfold fylke 0 Akershus Vestby Ski As Frogn 6 Nesodden Oppegård 9 Bærum 0 Asker Aurskog HOland 6 Sorum Fet 8Rælingen 9 Enebakk 0 LOrenskog Skedsmo Nittedal Gjerdrum Ullensaker 6 Nes Eidsvoll 8 Nannestad 9 Hurdal Akershus fylke 00 Oslo 0 Hedmark 0 Kongsvinger Ringsaker Vang Løten Stange 8 NordOdal 9 SOrOdal 0 Eidskog Grue Asnes 6 Våler og og , og og , 8 og og og og og 0 og

16 Tabell (forts.). Elgjakt Nr. Kommune Jaktfeltenes minsteareal km Felt Tillatt felt I alt Hanndyr Hunndyr Av disse årskalv 0 Hedmark (forts.) Elverum 8 Trysil 9 Amot 0 StorElvdal Rendalen Engerdal TolgaOs Tynset 8 Alvdal 9 Folldal Hedmark fylke 0 Oppland 0 Lillehammer 0Gjøvik Dovre Lesja Skjåk Lom Vågå Sel 8 Fron 0 Ringebu Oyer Gausdal 8 Ostre Toten 9 Vestre Toten Jevnaker Lunner Gran 6 SOndre Land 8 Nordre Land 0 SrAurdal Etnedal NordAurdal Vestre Slidre Øystre Slidre Vang Oppland fylke 06 Buskerud 0 Ringerike 0 Drammen 0 Kongsberg Flå 6 Nes Gol 8 Hemsedal 9 Al 0 Hol Sigdal KrOdsherad Modum Ovre Eiker Nedre Eiker 6 Lier ROyken 8 Hurum Flesberg Rollag Nore og Uvdal Buskerud fylke 8 og 6 8 og og og og 6 0 og og og og

17 6 Tabell (forts.). Elgjakt Nr. Kommune Jaktfeltenes minsteareal km Tillatt felt I alt Hanndyr Felt Hunndyr Av disse årskalv 0 Vestfold 0 Holmestrand Svelvik 0 Sande og Hof 9 6 Vale Borre Ramnfs Andebu 9 0 Stokke 0 6 Sem, Nøtterøy Sandar 0 8 Tjølling Brunlanes og 8 Hedrum 9, Lardal Vestfold fylke Telemark 0 Porsgrunn Skien og 0 0 Notodden Siljan 9 9 Bamble 6. Krager Drangedal Nome 6 8 BO 0 8' 8 Sauherad Tinn Hjartdal Seljord 8 og Kviteseid Nissedal 68 Fyresdal 80. Tokke 0 8 Vinje 6 9 Telemark fylke AustAgder 0 Risør og Arendal Gjerstad 6 0 Vegårshei Tvedestrand Moland og 0 9 Froland Øyestad Tromøy HisOy 0, Fjære 6 Landvik Lillesand Birkenes Amli Tovdal Mykland 8 0 Herefoss 6 Vegusdal Iveland, 8 6 Evje og Hornnes Bygland 0 Valle 6 6 Bykle AustAgder fylke

18 Tabell (forts.). Elgjakt Nr. Kommune Jaktfeltenes minsteareal km Tillatt felt I alt Felt Hann Hunndyr dyr Av disse årskalv 0 VestAgder 0 Kristiansand 6 0 Mandal Flekkefjord 0 9 Vennesla Songdalen Søgne 6 8 Marnardal Aseral 8 Audnedal Lindesnes Lyngdal Hægebostad 6 Kvinesdal 0 6 Sirdal 0 VestAgder fylke 9 9 Møre og Romsdal 9 Rauma 6 Sunndal 0 66 Surnadal 0 6 Rindal Aure og 6 Møre og Romsdal fylke 0 6 SørTrøndelag 0 Trondheim 6 8 Hemne 0 Rissa Bjugn 0 Åfjord 0 8 Roan Osen 0 0 Oppdal 0 6 Rennebu Meldal Orkdal 9 0 ROros 6 6 Alen 0 9 Haltdalen 8 Midtre Gauldal i6 Melhus Skaun 0 6 Klæbu Malvik 0 6 Selbu Tydal 6 8 SørTrøndelag fylke NordTrøndelag 0 Steinkjer Namsos og Meråker Stjørdal 6 9 Frosta Leksvik 9 9 Levanger 8 Verdal, og Mosvik 6 Verran 8 8 Namdalseid InderOy

19 8 Tabell (forts.). Elgjakt Nr, Kommune Jaktfeltenes minsteareal km Tillatt felt I alt Felt Hann Hunndyr dyr Av disse årskalv NordTrøndelag (forts.) 6 Snåsa Lierne 69 9 Røyrvik Namsskogan Grong 0 9 Høylandet 6 6 Overhalla 96 8 Fosnes og Flatanger Nærøy og NordTrøndelag fylke Nordland Bindal 8 6 Brønnøy Vevelstad Leirfjord 8 6 Vefsn 8 9 Grane Hattfjelldal Hemnes Rana Beiarn Saltdal Fauske Skjerstad Bodin 8 0 SOrfold.. Nordland fylke Troms Salangen Bardu Målselv Sørreisa DyrOy 8 6 TranOy 0 og 6 Lenvik 8 6 Balsfjord Storfjord 8 6 Troms fylke Finnmark Kautokeino 0 0 Alta 0 Karasjok Tana 0 9 Nesseby SørVaranger Finnmark fylke 0 0

20 9 Tabell 6. Hjortejakt Red deer hunting Nr. Kommune No. Municipality Tillatt felt Licences issued I alt Total Felt Felled Hanndyr Hunndyr Males Females Av disse årskalv Qf which calves 0 Hedmark TolgaOs Tynset Hedmark fylke county Oppland Lesja Skjåk Lom Vang Oppland fylke Rogaland Suldal 6 Tysvær Vindafjord Rogaland fylke Hordaland Etne Olen 6 Sveio 9 Bømlo Stord Fitjar Tysnes Kvinnherad Granvin Voss 8 Kvam Fusa Samnanger Os 6 Fjell AskOY 9 Fana 0 Arna Vaksdal Modalen Osterøy /tisane 6 Lindås 66 Masfjorden Hordaland fylke Flora Sogn og Fjordane Gulen Hyllestad 6 Høyanger Vik 8 Balestrand 9 Leikanger 0 Sogndal Aurland Lærdal Årdal

21 0 Tabell 6 (forts.). Hjortejakt Tillatt felt Felt Nr, Kommune I alt Hanndyr Hunndyr Av disse årskalv k Sogn og Fjordane (forts.) Luster Askvoll Fjaler Gaular JOlster Ferde Naustdal Bremanger VågsOY Selje Eid Gloppen Stryn Sogn og Fjordane fylke MOre og Romsdal Molde Vanylven Sande HerOy Hareid Volda Orsta Norddal Stranda Orskog Sykkylven Borgund Haram Vestnes Rauma Nesset Midsund Aukra Fræna Eide AverOy Frei Gjemnes Tingvoll Sunndal Surnadal Rindal Aure Halsa Tustna MOre og Romsdal fylke 6 SOrTrOndelag Hemne Snillfjord Hitra Agdenes Rissa Bjugn Oppdal Rennebu Meldal Orkdal

22 Tabell 6 (forts.). Hjortejakt Nr. KoMmune Tillatt felt Felt I alt Hanndyr Hunndyr Av disse årskalv SørTrøndelag (forts.) Midtre Gauldal 6 Melhus 0 Skaun Selbu 8 SørTrøndelag fylke NordTrøndelag Namsos 8 8 Meråker Levanger Namdalseid NordTrøndelag fylke 89 8 Tabell. Villreinjakt Wild reindeer hunting Nr. No. Kommune Municipality Tillatt felt Licences issued I alt Hanndyr Total Males Felt Felled Hunndyr Females Kalver ) Calves 0 Hedmark Ringsaker 0 Vang 9 knot 0 StorElvdal 6 Rendalen 8 TolgaOs 6 6 Tynset Alvdal Folldal 88 Hedmark fylke county Oppland Dovre Lesja Sel la Fron 6 0 Ringebu Oyer 6 Oppland fylke Buskerud 8 Hemsedal 9 Al Hol 8 9 Rollag 9 Nore og Uvdal Buskerud fylke ) Kalvene er ikke fordelt på kjønn Felled calves are not specified by sex.

23 Tabell (forts.). Villreinjakt Nr. Kommune Tillatt felt Felt I alt Hanndyr Hunndyr Kalver 6 08 Telemark Tinn Vinje Telemark fylke AustAgder 8 Bygland Valle 0 8 Bykle AustAgder fylke VestAgder 6 Aseral Hægebostad Kvinesdal 6 Sirdal 8 6 VestAgder fylke Rogaland 9 Forsand 0 9 Hjelmeland 9 6. Suldal Rogaland fylke Hordaland 8 Odda Ullensvang Ulvik 60 9 Hordaland fylke Sogn og Fjordane Aurland 8 9 Lærdal 8 Årdal. Sogn og Fjordane fylke 80 Mere og Romsdal Norddal Rauma Nesset Sunndal Mere og Romsdal fylke SerTrendelag Oppdal 9 6 Rennebu Alen Haltdalen Midtre Gauldal ) SørTrøndelag fylke 0 6

24 Tabell 8. Rådyrjakt Roe deer hunting Felt Felled Tillatt Nr. Kommune felt I alt Hanndyr Hunndyr No.. Municipality Licences Total Males Females issued 0 Østfold 0 Fredrikstad 0 Moss Hvaler Borge Varteig Skjeberg 6 Berg Idd 8 Aremark 9 Marker ROmskog TrOgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet 8 Rakkestad 0 Tune Rolvsøy Kråkerøy Onsitty Råde 6 Rygge Våler 8 Hobøl Østfold fylke county 0 Akershus Vestby Ski As Frogn 6 Nesodden Oppegård 9 Bærum 0 Asker AurskogHOland 6 Serum Fet 8 Rælingen 9 Enebakk 0 LOrenskog Skedsmo Nittedal Gjerdrum Ullensaker 6 Nes Eidsvoll 8 Nannestad 9 Hurdal Akershus fylke 00 Oslo 0 Hedmark 0 Kongsvinger Ringsaker Vang LOten Stange 8 NordOdal 9 SOrOdal 0 Eidskog

25 Tabell 8 (forts.). Rådyrjakt Nr. Kommune Tillatt felt I alt Felt Hanndyr Hunndyr 0 Hedmark (forts.) Grue Asnes 6 Våler Elverum 8 Trysil 9 Amot 0 StorElvdal Rendalen Engerdal TolgaOs Tynset 8 Alvdal 9 Folldal Hedmark fylke 0 Oppland 0 Lillehammer 0 GjOvik Dovre Lesja Skjåk Lom Vågå Sel 8 Fron 0 Ringebu Oyer Gausdal 8 Ostre Toten 9 Vestre Toten Jevnaker Lunner Gran 6 SOndre Land 8 Nordre Land 0 SOrAurdal Etnedal NordAurdal Vestre Slidre øystre Slidre Vang Oppland fylke Buskerud 0 Ringerike 0 Drammen 0 Kongsberg Fla 6 Nes Gol 8 Hemsedal 9 Al 0 Hol Sigdal KrOdsherad Modum Ovre Eiker Nedre Eiker 6 Lier Røyken 8 Hurum Flesberg Rollag Nore og Uvdal Buskerud fylke lf

26 Tabell 8 (forts.). Rådyrjakt Nr. Kommune Tillatt felt Felt I alt Hanndyr Hunndyr 0 Vestfold 0 Holmestrand 80 8 Svelvik Sande Hof Våle 80 9 Borre 0 8 Ramnes Andebu 8 0 Stokke 66 6 ' Sem 0 NOtterOY 9 * TjOme 8 Sandar 9 6 Tjølling Brunlanes 8 9 Hedrum 89 8 Lardal 8 6 Vestfold fylke Telemark 0 Porsgrunn Skien Notodden 68 6 Siljan 8 Bamble Krager0 9 8 Drangedal Nome BO Sauherad Tinn 6 8 Hjartdal 8 Seljord Kviteseid Nissedal 8 Fyresdal 9 Tokke Vinje 8 Telemark fylke AustAgder 0 Risør 6 0 Gjerstad 6 9 Vegårshei Tvedestrand Moland 06 9 Froland 0 Oyestad 0 9 TromOy 8 HisOy Fjære 8 6 Landvik Lillesand Birkenes 9 9 Amli 8 Tovdal Mykland 60 6 Herefoss Vegusdal 0 Iveland 8 Evje og Hornnes Bygland Valle 9 Bykle _ AustAgder fylke 9

27 6 Tabell 8 (forts.). Rådyrjakt Nr. Kommune Tillatt felt I alt Felt Hanndyr Hunndyr 0 VestAgder 0 Kristiansand Mandal Farsund 0 0 Flekkefjord 0 Vennesla 0 8 Songdalen Søgne Marnardal Aseral Audnedal Lindesnes 8 6 Lyngdal Hægebostad 6 6 Kvinesdal 6 Sirdal 8 VestAgder fylke 68 8 Rogaland 0 Sandnes 6 8 Lund 0 Bjerkreim 9 Hå Rogaland fylke 9 Møre og Romsdal 9 Rauma 6 60 Tingvoll 6 Sunndal Surnadal Rindal 69 Aure 6 Halsa Møre og Romsdal fylke SørTrøndelag 0 Trondheim 6 8 Hemne 8 Snillfjord Orland 8 Agdenes Rissa 8 6 Bjugn Afjord 8 Roan Osen Oppdal 0 Rennebu Meldal 0 8 Orkdal ROros 0 6 Alen Haltdalen 8 Midtre Gauldal Melhus 9 Skaun 6 Klæbu 8 6 Malvik 6 6 Selbu 6 6 Tydal 9 6 SørTrøndelag fylke _

28 Tabell 8 (forts.). Rådyrjakt Nr. Kommune Tillatt felt Felt I alt Hanndyr Hunndyr NordTrøndelag 0 Steinkjer 9 0 Namsos 0 8 Meråker 9 Stjørdal 8 Frosta Leksvik Levanger Verdal Mosvik 6 9 Verran Namdalseid 98 9 InderOy Snåsa 0 8 Lierne 8 9 Røyrvik 6 _ 0 Namsskogan 69 Grong Høylandet 8 Overhalla Fosnes 8 9 Flatanger Nærøy NordTrøndelag fylke Nordland Bindal Grane 9 Nordland fylke Tabell 9. Fellingspremier for rov og skadedyr. (De vanligste arter.) ) Bounties paid for predators killed. (The most common species.) Nr. Kommune No. Municipality 0 Østfold 0 Fredrikstad 0 Moss Hvaler Borge Varteig Skjeberg 6 Berg Idd 8 Aremark 9 Marker ROmskog TrOgstad Spydeberg Askim Eidsberg Dyr som det er betalt fellingspremie for Premiebeløp Felled animals for which bounties are paid i alt for alle Honse Krake og dyrearter Rev Mink ørnhauk skjære Total bounties Fox Mink Eagle Gos Crow and paid for all hawk magpie species Kroner _ ) Mer detaljerte oppgaver kan fås ved henvendelse til Byrået.

29 Tabell 9 (forts.). Fellingspremier for rov og skadedyr. (De vanligste arter.) 8 Nr. Kommune 0 østfold (forts.) Skiptvet 8 Rakkestad 0 Tune Rolvsøy Kråkerøy Onsøy Råde 6 Rygge Våler 8 Hobøl Østfold fylke Dyr som det er betalt fellingspremie for Premiebeløp i alt for alle Hønse Kråke og Rev MinkØrndyrearter hauk skjære Kroner ,a _ _ Akershus Vestby Ski As Frogn 6 Nesodden Oppegård 9 Bærum 0 Asker AurskogHOland 6 SOrum Fet 8 Rælingen 9 Enebakk 0 Lørenskog Skedsmo Nittedal Gjerdrum Ullensaker 6 Nes Eidsvoll 8 Nannestad 9 Hurdal Akershus fylke 00. Oslo 0 Hedmark 0 Kongsvinger Ringsaker Vang LOten Stange 8 NordOdal 9 SørOdal 0 Eidskog Grue Ames 6 Våler Elverum 8 Trysil 9 Amot 0 StorElvdal Rendalen Engerdal TolgaOs Tynset 8 Alvdal 9 Folldal Hedmark fylke

30 Tabell 9 (forts. Fellingspremier for rov og skadedyr. (De vanligste arter.) 9 Nr. Kommune 0 Oppland 0 Lillehammer 0Gjøvik Dovre Lesja Skjåk Lom Vågå Sel 8 Fron 0 Ringebu Oyer Gausdal 8 Ostre Toten 9 Vestre Toten Jevnaker Lunner Gran 6 SOndre Land 8 Nordre Land 0 SOrAurdal Etnedal NordAurdal Vestre Slidre øystre Slidre Vang Oppland fylke 06 Buskerud 0 Ringerike 0 Drammen 0 Kongsberg Flå 6 Nes Gol 8 Hemsedal 9 Al 0 Hol Sigdal KrOdsherad Modum Ovre Eiker Nedre Eiker 6 Lier ROyken 8 Hurum Flesberg Rollag Nore og Uvdal Buskerud fylke 0 Vestfold 0 Holmestrand Svelvik Sande Hof 6 Vale Borre 8 Ramnes 9 Andebu 0 Stokke Sem NOtterOY Tjøme Dyr som det er betdlt fellingspremie for Premiebeløp i alt for alle Hos nc Kråke og.c. v Mi nkørn dyrearter haul: skjære Kroner 6 _ _ _ _ 00 8 _ _ 890 [ _ ] _ _ _

31 Tabell 9 (forts.). Fellingspremier for rov og skadedyr. (De vanligste arter.) 0 Nr. Kommune 0 Vestfold (forts.) Sandar Tj0ing 6 Brunlanes Hedrum 8 Lardal Vestfold fylke Dyr som det er betalt fellingspremie for Premiebeløp i alt for alle 'Wise Kråke og Rev MinkØrndyrearter hauk skjære Kroner Telemark 0 Porsgrunn 06 Skien 0 Notodden Siljan Bamble Kragero Drangedal 9 Nome BO Sauherad 6 Tinn Hjartdal 8 Seljord 9 Kviteseid 0 Nissedal Fyresdal Tokke Vinje 0 Risør Telemark fylke 09 AustAgder Gjerstad Vegårshei Tvedestrand 8 Moland 9 Froland 0Øyestad Tromøy Hisøy Fjære Landvik 6 Lillesand 8 Birkenes 9 Amli Tovdal Mykland Herefoss Vegusdal Iveland Evje og Hornnes 8 Bygland 0 Valle Bykle AustAgder fylke, 0 VestAgder 0 Kristiansand 0 Mandal 0 Farsund 0 Flekkefjord Vennesla Songdalen 8 Sogne _ _ _ _ _ _ ,

32 Tabell 9 (forts.). Fellingspremier for rov og skadedyr. (De vanligste arter.) Nr. Kommune 0 VestAgder (forts.) Marnardal 6 Aseral Audnedal 9 Lindesnes Lyngdal Hægebostad Kvinesdal 6 Sirdal VestAgder fylke Rogaland 0 Eigersund 0 Sandnes 0 Stavanger 06 Haugesund Sokndal Lund Bjerkreim 9 Ha 0 Klepp Time Gjesdal Sola Randaberg 9 Forsand 0 Strand Hjelmeland Suldal Sauda Finnøy Rennesøy Kvitsøy Bokn 6 Tysvær 9 KarmOy Utsira Vindafjord Rogaland fylke Etne Olen 6 Sveio 9 BOmlo Hordaland Stord Fitjar Tysnes Kvinnherad Jondal 8 Odda 0 Ullensvang Ulvik, Granvin Voss 8 Kvam Fusa Samnanger Os Austevoll Sund 6 Fjell AskOy 8 Laksevåg 9 Fana 0 Arna Dyr som det er betalt fellingspremie for Premiebeløp i alt for alle Honse Kråke og Rev Mink Orn dyrearter hauk skjære Kroner

33 Tabell 9 (forts.). Fellingspremier for rov og skadedyr. (De vanligste arter.) Nr. Kommune Hordaland (forts.) Vaksdal Modalen Ostery Asane 6 Meland 9 Øygarden 60 RadOy 6 Lindås 6 Austrheim 6 Fedje 66 Masfjorden Hordaland fylke Dyr som det er betalt fellingspremie for Premiebeløp i alt for alle Hose Kråke og Rev MinkØrndyrearter hauk skjære Kroner _ Flora Sogn og Fjordane Gulen Solund Hyllestad 6 Høyanger Vik 8 Balestrand 9 Leikanger 0 Sogndal Aurland Lærdal Årdal 6 Luster 8 Askvoll 9 Fjaler 0 Gaular JOlster FOrde Naustdal 8 Bremanger 9 Vågsøy Selje Eid Gloppen 8 Stryn Sogn og Fjordane fylke _ Møre og Romsdal Molde 9 Vanylven 6 Sande 9 HerOy Ulstein 0 Hareid 8 Volda Ørsta 8 9 Norddal 8 Stranda Orskog 9 Sykkylven Borgund 8 9 Giske Haram Vestnes 8 Rauma Nesset 8 Midsund Sandy _ Aukra Fræna

34 Tabell 9 (forts.). Fellingspremier for rov og skadedyr. (De vanligste arter.) Nr. Kommune Mere og Romsdal (forts.) Eide Avery 6 Frei Gjemnes 60 Tingvoll 6 Sunndal 66 Surnadal 6 Rindal 69 Aure Halsa Tustna Smola More og Romsdal fylke 6 SOrTrOndelag 0 Trondheim Hemne Snillfjord Hitra 0Frøya Orland Agdenes Rissa Bjugn 0Åfjord Roan Osen Oppdal Rennebu 6 Meldal 8 Orkdal 0 Roros Alen Haltdalen 8 Midtre Gauldal Melhus Skaun 6Klæbu 6 Malvik 6 Selbu 6 Tydal SOrTrOndelag fylke NordTrOndelag 0 Steinkjer 0 Namsos Meråker StjOrdal Frosta 8 Leksvik 9 Levanger Verdal Mosvik Verran Namdalseid 9 Inderøy 6 Snåsa 8 Lierne 9 Røyrvik 0 Namsskogan Dyr som det er betalt fellingspremie for PremiebelOp i alt for alle Honse Kråke og Rev MinkØrndyrearter hauk skjære Kroner _ _ _ _ _

35 Tabell 9 (forts.). Fellingspremier for rov og skadedyr. (De vanligste arter.) Nr. Kommune NordTrOndelag (forts.) Grong Høylandet 8 Overhalla 98 8 Fosnes 9 Flatanger 0 0 Vikna Nærøy 8 Leka NordTrOndelag fylke Nordland 0 Narvik Bindal 0 BrOnnOY Vega 6 Vevelstad 8 Herøy 0 Alstahaug Leirfjord Vefsn 6 Grane 8 6 Hattfjelldal DOnna 8 Nesna 8 Hemnes 0 8 Rana Lurøy 9 Trama 0 6 ROdOY Meløy 60 8 Gildeskål 9 Beiarn 0 Saltdal 6 LOdingen Tjeldsund 9 Evenes Ballangen 6 Ankenes 0 6 Rost Værøy 8 Moskenes 60 VestvågOY 08 6 Vågan Hadsel 0 6 BO 68 Oksnes 0 Sortland 6 Andøy 9 Nordland fylke Dyr som det er betalt fellingspremie for PremiebelOp Rev Mink i alt for alle Honse Kråke og Om dyrearter hauk skjære Kroner _ _ Fauske 660 Skjerstad 60 Bodin 9 9 Sørfold Steigen 9 Hamarøy 80 0 Tysfjord 66 _ Troms 0 Harstad 90 0 Troms0 88 Kvæfjord Skånland 69 Bjarkøy

36 Tabell 9 (forts.). Fellingspremier for rov og skadedyr. (De vanligste arter.) Nr. Kommune 9 Troms (forts. Ibestad 9 Gratangen Salangen 6 Bardu 6 Målselv Sørreisa 8 6 DyrOy 8 Tranøy 8 Torsken 0 9 Berg Lenvik Balsfjord 6 Karlsøy 8 8 Lyngen 6 9 Storfjord 0 0 Kåfjord SkjervOy Nordreisa Kvænangen Trams fylke 06 0 Dyr som det er betalt fellingspremie for PremiebelOp Rev Mink Ørn i alt for alle Honse Kråke og dyrearter hauk skjære Kroner Finnmark Kautokeino Alta 90 Loppa Hasvik 6 Sørøysund Kvalsund 8 Måsøy 9 Nordkapp 0 Porsanger Karasjok Lebesby Gamvik Berlevåg Tana Nesseby 8 Båtsfjord 0 SørVaranger Finnmark fylke _

37 Tabell 0. Fellingspremier for større rovdyr Number of bounties paid for large animals 6 Nr. Fylke Nr. Kommune Bjørn Ulv Jery Gaupe No. County No. Municipality Bear Wolf Wolverene Lynx 0 Hedmark fylke: Asnes Rendalen Engerdal 6 SørTrøndelag fylke: 8 Midtre Gauldal... NordTrøndelag fylke: Meråkerl) 8 Lierne) 9 Røyrvik Høylandet Overhalla _ Nærøy 8 Nordland fylke: BrønnOy 6 Vevelstad Hemnes Rana 0 Saltdal 6 Fauske SOrfold 0 Tysfjord ) Ankenes 9 Trams fylke: Bardu Målselv Sørreisa 0 Finnmark fylke: Karasjok 0 SørVaranger Riket The whole country 9 ) Felt i 96 men premiert i 966 Killed in 96, bounty paid in 966. ) bjørn ikke premiert bear without bounty. ) gaupe ikke premiert lynx without bounty.

38 !dim Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sen Lralbyrå siden forrige utgave av Jaktstatistikk Publications issued by the Central Bureau of Statistics since the previous edition of Hunting Statistics I serien Norges offisielle statistikk (NOS): Rekke XII Boktrykk 966 Nr. 9 Statistisk årbok 966 Statistical Yearbook of Norway Sidetall 9. Pris kr.,00 96 Helsestatistikk 96 Health Statistics Sidetall 90. Pris kr.,00 9 Forsikringsselskaper 96 Socigtgs d'assurances Sidetall. Pris kr. 9,00 98 Norges postverk 96 Statistique postale Sidetall 00. Pris kr. 9,00 99 Stortingsvalget 96 II Storting Elections II Sidetall 86. Pris kr.,00 00 Utenrikshandel 96 II External Trade II Sidetall 9. Pris kr. 9,00 0 Alkoholstatistikk 96 Alcohol Statistics Sidetall 6. Pris kr. 6,00 0 Jordbruksstatistikk 96 Agricultural Statistics Sidetall 0. Pris kr. 8,00 0 Kredittmarkedstatistikk 96 Credit Market Statistics Sidetall 08. Pris kr. 9,00 0 Telegrafverket 96 Tglggraphes et tglgphones de l'etat Sidetall 9. Pris kr. 9,00 0 Utenrikshandel 96 III External Trade III Sidetall 68. Pris kr. 9,00 06 Fiskeristatistikk 96 Fishery Statistics Sidetall 88. Pris kr.,00 0 Lønnsstatistikk 96 Wage Statistics Sidetall. Pris kr.,00 08 Bedriftstelling 96 I Bergverksdrift m.v. og industri Census of Establishments I Mining and Quarrying, Manufacturing Sidetall. Pris kr. 9,00 09 Meieribruket i Noreg 96 Norway's Dairy Industry Sidetall. Pris kr.,00 Rekke XII Boktrykk 96 Nr. 0 Økonomisk utsyn over året 966 Economic Survey Sidetall 8. Pris kr.,00 Syketrygden 96 National Health Insurance Sidetall 0. Pris kr. 8,00 Skattestatistikk 96 Tax Statistics Sidetall. Pris kr.,00 Skogstatistikk 96 Forestry Statistics Sidetall. Pris kr. 8,00 Samferdselsstatistikk 96 Transport and Communication Statistics Sidetall. Pris kr. 8,00 Rekke A Stensil, offsettrykk 966 Nr. 8 Jaktstatistikk 96 Hunting Statistics Sidetall 9. Pris kr.,00 9 Nasjonalregnskap med fjorten og fem produksjonssektorer II National Accounts Classified by Fourteen and Five Industrial Sectors II Sidetall. Pris kr.,0 60 Lønnstelling for arbeidere i bergverksdrift og industri. kvartal 96 II Wage Census for Workers in Mining and Manufacturing II Sidetall 6. Pris kr.,0 6 Lønnstelling for arbeidere i bergverksdrift og industri. kvartal 96 III Wage Census for Workers in Mining and Manufacturing III Sidetall 0. Pris kr.,0 6 Daginstitusjoner for barn 96 Nursery Schools and Day Nurseries Sidetall 6. Pris kr.,00 6 Sivilrettsstatistikk 96 Civil Judicial Statistics Sidetall. Pris kr.,00 6 Undervisningsstatistikk 9666 I Folke og framhaldsskoler Educational Statistics I Primary and Continuation Schools Sidetall 6. Pris kr.,0 6 Undervisningsstatistikk 9666 III Høgre allmennskoler Educational Statistics III Secondary Schools Sidetall 9. Pris kr.,00 66 Undervisningsstatistikk 9666 IV Fag og yrkesskoler Educational Statistics IV Vocational Schools Sidetall 6. Pris kr.,0 6 Finansinstitusjoner. Regnskapstall 96 Financial Institutions. Summary of Accounts Sidetall 9. Pris kr.,00 68 Rutebilstatistikk 96 Scheduled Road Transport Sidetall 8. Pris kr.,00 69 Adopsjonsstatistikk 96 Adoption Statistics Sidetall. Pris kr.,00 0 Elektrisitetsstatistikk 96 Electricitý Statistics Sidetall 8. Pris kr.,00 Kriminalstatistikk 96 I Forbrytelser etterforsket av politiet Criminal Statistics I Crimes Investigated by the Police Sidetall. Pris kr.,0 Veitrafikkulykker 96 Road Traffic Accidents Sidetall 8. Pris kr.,0 Lønnsstatistikk for sjofolk på skip i utenriksfart mars 966 Wage Statistics for Seamen on Ships in Ocean Transport Sidetall. Pris kr.,00 Undervisningsstatistikk 9666 II Folkehøgskolar Educational Statistics II Folk High Schools Sidetall. Pris kr.,00

39 Rekke A Stensil, offsettrykk 966 (forts.) 8 Nr. Kriminalstatistikk 96 II Domfelte, botlagte og påtalefritatte Criminal Statistics II Persons Convicted, Fined or Suspended of Prosecution Sidetall. Pris kr.,0 6 Kriminalstatistikk 96 IV Tilbakefallsstatistikk for siktede Criminal Statistics IV Recidivism among Persons Charged with Crimes Sidetall. Pris kr.,0 Kriminalstatistikk 96 III Innsatte og loslatte ved fengselsanstalter Criminal Statistics III Movement of Population in Penal Institutions Sidetall. Pris kr.,0 8 LOnnsstatistikk for ansatte i varehandel pr.. mars 966 Monthly Earnings in Wholesale and Retail Trade Sidetall. Pris kr.,00 9 Industristatistikk 96 Industrial Statistics Sidetall. Pris kr.,00 80 Sosial hjemmehjelp 96 Social HomeHelp Services Sidetall. Pris kr.,00 8 Godstransport på kysten 9696 Coastwise Transport of Goods Sidetall 8. Fris kr.,0 Rekke A Offsettrykk 96 Nr. 8 Markedstall Bedriftstellingen 96 II Varehandel Market Data. Census of Establishments II Wholesale and Retail Trade Sidetall 9. Pris kr.,0 8 Dødsårsaker 96. Hovedtabeller Causes of Death. Main Tables Sidetall 80. Pris kr.,0 8 Aksjonarforhold og styresammensetning i aksjeselskaper 96 Share Ownership and Composition of the Boards of Directors in JointStock Companies Sidetall. Pris kr.,0 8 Lønnsstatistikk for sjofolk på skip i innenriks rutefart November 966 Wage Stgtistics for Seamen on Ships in Scheduled Coasting Trade Sidetall 8. Pris kr.,00 86 Hotellstatistikk 966 Hotel Statistics Sidetall. Pris kr.,00 8 Folketallet i kommunene 9696 Population in Municipalities Sidetall 9. Pris kr.,00 88 Barnevernsstatistikk 96 Child Welfare Statistics Sidetall. Pris kr.,00 89 Undervisningsstatistikk 9666 III HOgre allmennskoler Educational Statistics III Secondary Schools Sidetall 8. Pris kr.,00 90 Undervisningsstatistikk 9666 II FolkehOgskolar Educational Statistics II Folk High Schools Sidetall. Pris kr.,00 9 Daginstitusjoner for barn 96 Nursery Schools and Day Nurseries Sidetall. Pris kr.,00 9 LOnnsstatistikk for arbeidere i offentlig anleggsvirksomhet. kvartal 966 Wage Statistics for Workers in Public Construction Activity Sidetall. Pris kr.,00 9 Sykehusstatistikk 96 Hospital Statistics Sidetall. Pris kr.,00 9 Skogavvirking til salg og industriell produksjon 9666 Roundwood Cut for Sale and Industrial Production Sidetall. Pris kr.,00 9 Undervisningsstatistikk 9666 V Universiteter og hogskoler Educational Statistics V Universities Sidetall 9. Pris kr.,0 96 Jaktstatistikk 966 Hunting Statistics Sidetall 8. Prls kr.,00 I serien Samfunnsøkonomiske studier (SOS): Nr. 6 Langtidslinjer i norsk Økonomi Trends in Norwegian Economy Sidetall. Pris kr. 8,00 Dødelighet blant spedbarn i Norge 9096 Infant Mortality in Norway Sidetall. Pris kr.,00 8 Storbyutvikling og arbeidsreiser. En undersøkelse av pendling, befolkningsutvikling, næringsliv og urbanisering i Osloområdet Metropolitan Growth, Commuting and Urbanization in the Oslo Area Sidetall 98. Pris kr.,00 I serien Artikler fra Statistisk Sentralbyrå (ART): Nr. 6 LongRange Planning, Progress and CostReporting in the Central Bureau of St atistics of Norway Langtidsprogrammering, framdrifts og kostnadsrapportering i Statistisk Sentralbyrå Sidetall 9. Pris kr.,00 Økonomiske konsekvenser av nedrustning i Norge Economic Consequences of Disarmament in Norway Sidetall. Pris kr.,00 8 Teknisk revolusjon i Okonamisk analyse og politikk? Technical Revolution in Economic Analysis and Policy? Sidetall. Pris kr.,00

40 Pris kr.,00 Publikasjonen utgis i kommisjon hos H. Aschehoug & Co., Oslo, og er til salgs hos alle bokhandlere.

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk Tabell 1b 1, antall og gjennomsnittlig 0101 Halden 2.425 1.902 523 1.880 1.436 444 78 76 85 0104 Moss 2.077 1.687 390 1.645 1.333 312 79 79 80 0105 Sarpsborg 4.194 3.353 841 3.153 2.441 713 75 73 85 0106

Detaljer

Medlemmer per. februar 2016

Medlemmer per. februar 2016 Medlemmer per. februar 2016 Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hobøl kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog

Detaljer

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0104 Moss 2.476 1.998 478 1.926 1.539 387 78 77 81 0105 Sarpsborg 4.272 3.410 862 3.232 2.500 732 76 73 85 0106 Fredrikstad 5.637 4.444 1.193 4.399

Detaljer

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag)

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Vedlegg 1 Fordeling til kommunene Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Kommune 0101 Halden 21 088 25 387 0104 Moss 21 045 25 335 0105 Sarpsborg 38

Detaljer

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Vedlegg 2 Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Kilde:GSI pr 01.10.2007 Musikk Visuelle Teater Dans Skapende Andre Elevplasser Kommune kunstfag skriving kunstfag i alt Hele landet 86 890 7 477 7 462

Detaljer

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 %

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 % 0101 Halden 17 579 2 790 690 678 392 0104 Moss 25 297 2 040 1 097 1 078 622 0105 Sarpsborg 51 829 11 140 1 882 1 850 1 068 0106 Fredrikstad 56 415 1 120 2 625 2 580 1 490 0111 Hvaler 5 031-239 235 136

Detaljer

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 0119 Marker 10 0121 Rømskog 10 0122 Trøgstad 10 0123 Spydeberg

Detaljer

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 KOMMUNE_NAVN Sum Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 Sandnes kommune 9 Skiptvet kommune 7 Skånland kommune

Detaljer

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Kommuner med registrert kystlynghei verdi A eller B Østfold Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Aremark Marker Rømskog Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad Råde Rygge Våler Hobøl Oslo/Akershus

Detaljer

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007 FYLKE : ØSTFOLD HALDEN 12923 82 353 1638 388 15384 1132 31 1393 777 16 6888 25621 MOSS 12295 45 223 1238 236 14037 190 24 1339 651 9 3957 20207 SARPSBORG 24261 254 586 3274 763 29138 1538 41 2520 1314

Detaljer

FYLKE KOMMUNE KOMM.NR INFORMASJON

FYLKE KOMMUNE KOMM.NR INFORMASJON NAVN OG NUMMER PÅ KOMMUNER PER 2012 En del endringer er kommentert under "INFORMASJON" En komplett liste over endringer finnes her: http://ssb.no/offentlig-sektor/kommunekatalog/endringer-i-de-regionale-inndelingene

Detaljer

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i %

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i % Vedleggstabell Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing for en bolig på 120 kvm i 2013. Gebyr i kroner inkl. Mva og endring fra 2012 til 2013 i prosent Kommune vann avløp renovasjon feiing

Detaljer

Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Kommunene 2004.

Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Kommunene 2004. Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. ne 2004. Andel Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks ber. innb. innb. innb. innb. innb. innb. innb. utg.behov 2004 0-5 år 6-15 år 16-66 år 67-79 år

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014 Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30.

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. 0104 MOSS 31.802 2.456 114 680 303 1.156 119 84. 0105 SARPSBORG 54.192 4.692 434 1.257 308 2.402 176 115. 0106 FREDRIKSTAD 78.159 6.457 589 1.609

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet

Resultater for introduksjonsprogrammet Resultater for introduksjonsmet 2010-2013 Tabellen viser andel flyktninger som gikk over til arbeid eller utdanning etter introduksjons i den enkelte kommune. Kommunene er rangert etter resultater for

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2010 0101 Halden 8108 3554 0104 Moss 7894 3447 0105 Sarpsborg 10000 6519 0106 Fredrikstad 10000 9197

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2011 0101 Halden 8118 3559 0104 Moss 7948 3474 0105 Sarpsborg 10000 6446 0106 Fredrikstad 10000 9248

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet

Resultater for introduksjonsprogrammet Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Totalt tilskudd er 295,2 mill., hvorav 294 mill. er avsatt på hovedfordelingen 2015 og 1,2 mill.

Detaljer

Vaksinasjonsdekning (fullvaksinerte) per 31.12.2009 16-åringer (f. 1993) - fylkene

Vaksinasjonsdekning (fullvaksinerte) per 31.12.2009 16-åringer (f. 1993) - fylkene 16-åringer (f. 1993) - fylkene Fylker Befolkning Difteri Stivkrampe Meslinger Kusma Østfold 3674 91 92 95 95 95 94 92 Akershus 7505 93 93 95 95 95 95 93 Oslo 5366 Hedmark 2516 94 94 96 96 96 96 92 Oppland

Detaljer

Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016

Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016 Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016 Kommunens frist for rapportering om avvik: 6. mars 2017 Via NIR support med tittelen: Retting av introresultater

Detaljer

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom.

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom. Brannvesen Antall kommuner Antall brannstasjoner Røykdykkerbekledning Overflate grunnpakke Overflate tilleggspakke Slokkegranater Utstyrspakke flom Agdenes Brannvesen 1 2 2 1 Alstahaug Brannvesen (+Leirfjord)

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 0 VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 1. Kommuner som søkte om og mottok tilskudd fra 2012 0101 Halden Sykehuset Østfold HF Helse Sør-øst

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

Medlemmer per Fylkesvis

Medlemmer per Fylkesvis Medlemmer per 27.02.17 Fylkesvis Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog kommune

Detaljer

Tildeling av lokalregioner for DAB

Tildeling av lokalregioner for DAB Tildeling av lokalregioner for DAB Søknader kan sendes til firmapost@nkom.no Regionnummer Lokalregion Kommuner Kanal 1 ØSTFOLD Halden, Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, Aremark, 8B Marker, Rømskog,

Detaljer

Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter) Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter)

Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter) Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter) Rapport nr. R202 KU - Disponible kvoter 2017, kommuneoversikt foretak med 0101 Halden 14 4 056 458 2 0105 Sarpsborg 28 6 475 641 2 0106 Fredrikstad 8 2 515 492 1 0118 Aremark 2 680 306-0119 Marker 6 2

Detaljer

Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If

Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If Antall By/sted Fylke Kildehenvisning: 222 Fredrikstad Østfold Forsikringsselskapet If 111 Sarpsborg Østfold 89 Halden Østfold 49

Detaljer

Resultater landsoversikt

Resultater landsoversikt Resultater landsoversikt Folke- Knr Kommune Fylke Ordf mengde 2011 Størrelse Kommunetype Sum 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 1-10 0101 Halden 01 Ap 29220 20-100000 industrikommuner 2 0 2 1 1 1 0 0 0

Detaljer

Medlemsoversikt kommuner 2017 Agdenes kommune Alstahaug kommune Alta kommune Andebu kommune Andøy kommune Aremark kommune Arendal kommune Asker

Medlemsoversikt kommuner 2017 Agdenes kommune Alstahaug kommune Alta kommune Andebu kommune Andøy kommune Aremark kommune Arendal kommune Asker Medlemsoversikt kommuner 2017 Agdenes kommune Alstahaug kommune Alta kommune Andebu kommune Andøy kommune Aremark kommune Arendal kommune Asker kommune Askim kommune Askvoll kommune Askøy kommune Audnedal

Detaljer

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partinavn Parti Fylke Skjåk Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Vang Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Finnøy Arbeidarparti Arbeiderpartiet

Detaljer

Rapport nr. R202 KU - Kvoter 2016, kommuneoversikt

Rapport nr. R202 KU - Kvoter 2016, kommuneoversikt Rapport nr. R202 KU - Kvoter 2016, kommuneoversikt 0101 Halden 13 4 047 309 2 0105 Sarpsborg 28 6 633 985 2 0106 Fredrikstad 8 2 555 562 1 0118 Aremark 2 650 433-0119 Marker 7 2 347 388 1 0122 Trøgstad

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Tilbakemeldinger på statsråd Solveig Hornes brev om bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise

Tilbakemeldinger på statsråd Solveig Hornes brev om bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise Tilbakemeldinger på statsråd Solveig Hornes brev om bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise Fylke, kommune Svar Politisk behandling Antall ekstra 2015 Antall ekstra 2016 Merknad Østfold

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar (Rekneskap og budsjett i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar (Rekneskap og budsjett i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar ( og budsjett i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. 1 2 R e kn e s ka p pr. Endring frå 2009 pr. innb. 3 Budsjett 2011 4 drift 1 drift pr. innb 2,5 Løn + pr. Årsverk

Detaljer

Kommune nummer 2017 Kommunenavn

Kommune nummer 2017 Kommunenavn Kommune nummer 2017 Kommunenavn Nye kommune nummer 2020 Sammenslåing av Østfold, Akershus og Buskerud - 30 0101 Halden 3001 Sammenslåing av Moss og Rygge 3002 0105 Sarpsborg 3003 0106 Fredrikstad 3004

Detaljer

Fordeling økning i frie inntekter 1,4 mrd. kroner. Fordeling økning i frie inntekter 5,6 mrd. kroner Kommune

Fordeling økning i frie inntekter 1,4 mrd. kroner. Fordeling økning i frie inntekter 5,6 mrd. kroner Kommune Vedlegg spørsmål nr. 206 til skriftlig besvarelse 0101 Halden 7 880 31 520 0104 Moss 7 995 31 980 0105 Sarpsborg 14 138 56 554 0106 Fredrikstad 19 733 78 930 0111 Hvaler 1 161 4 645 0118 Aremark 477 1

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2014 (Rekneskap i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2014 (Rekneskap i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2014 ( i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. løn 2 Medium løn+ løn + Løn + Årsverk innb. Noreg 1 5 109 056 686 1 072 352 135 568 26,53-2 % 1 207 920 236 1 % 0,35

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 (Rekneskap i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 (Rekneskap i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 ( i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. løn 2 2 pr. innb. 2 Medium Endring frå 2014 pr. innb. 3 løn+ 2 løn + Årsverk pr. 1000 innb. Noreg 1 5 165 802 676 1

Detaljer

Helsedirektoratets tilskuddsbeløp i 2012

Helsedirektoratets tilskuddsbeløp i 2012 0101 Halden 6 681 000 3 340 500 3 447 396 3 561 160 1 543 0104 Moss 6 753 000 3 376 500 3 484 548 3 599 538 1 560 0105 Sarpsborg 11 672 000 5 836 000 6 022 752 6 221 503 2 696 0106 Fredrikstad 16 583 000

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2013 (Rekneskap og budsjett i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2013 (Rekneskap og budsjett i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2013 ( og budsjett i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. 2 pr. innb. 2 Endring frå 2012 pr. innb. 3 Budsjett 2014 4 drift 2 drift pr. innb 2,5 Løn + Årsverk pr.

Detaljer

Komnr Komm navn Utleggs dato Ant skattyter Sum skatt Sum forskudd Til gode Ant til gode Snitt til gode Å betale Ant betale Snitt restskatt Ant

Komnr Komm navn Utleggs dato Ant skattyter Sum skatt Sum forskudd Til gode Ant til gode Snitt til gode Å betale Ant betale Snitt restskatt Ant 101 Halden 20170921 90 10 885 223 10 536 302 1 123 392 62 18 119 1 459 734 27 54 064 70 20 104 Moss 20170921 101 19 558 984 20 161 108 1 811 693 77 23 528 1 291 411 22 58 701 79 22 105 Sarpsborg 20170921

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2012 (Rekneskap og budsjett i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2012 (Rekneskap og budsjett i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2012 ( og budsjett i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. 2 pr. Endring frå 2011 pr. innb. 3 Budsjett 2013 4 drift 2 drift pr. innb 2,5 Løn + pr. Årsverk pr. 1000

Detaljer

Kommune Antall elever Antall elever Antall elever vanlig undervisning spesiell undervisning i undervisning (2008/2009) (2008/2009) med opphold (2008/2

Kommune Antall elever Antall elever Antall elever vanlig undervisning spesiell undervisning i undervisning (2008/2009) (2008/2009) med opphold (2008/2 Kommune Antall elever Antall elever Antall elever vanlig undervisning spesiell undervisning i undervisning (2008/2009) (2008/2009) med opphold (2008/2009) 0101 Halden 39 0 0 0104 Moss 137 4 0 0105 Sarpsborg

Detaljer

Midler til fordeling trinn

Midler til fordeling trinn Fordeling av midler til økt lærertetthet på 1.-4. trinn Midler til fordeling 1.-4. trinn 1 193 500 000 Økt lærertetthet 1.-4. trinn: 0101 Halden 6 746 817 0104 Moss 6 969 674 0105 Sarpsborg 12 480 539

Detaljer

Totalt antall innbyggere

Totalt antall innbyggere Totalt antall innbyggere Innbyggere fordelt etter alder per 1.7.2014 0-1 år 0-17 år 2-5 år 6-15 år 16-22 år 18-49 år 23-66år 50-66 år 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0101 Halden 30 230 620 6 354 1 396 3 571 2 775 12

Detaljer

Plasser med Aps forslag. Bevilgning i budsjettet for 2016 (1 000 kr) Bevilgning med Aps forslag (1 000 kr)

Plasser med Aps forslag. Bevilgning i budsjettet for 2016 (1 000 kr) Bevilgning med Aps forslag (1 000 kr) budsjettet Aps 0101 Halden 2 092 18 3 399 32 0104 Moss 2 222 19 3 610 34 0105 Sarpsborg 3 689 31 5 994 56 0106 Fredrikstad 5 346 45 8 687 82 0111 Hvaler 260 2 422 4 0118 Aremark 90 1 146 1 0119 Marker

Detaljer

Vaktområder ajour Kommuner og deler av kommuner

Vaktområder ajour Kommuner og deler av kommuner Vaktområder ajour desember 2011 Kommuner og deler av kommuner 2 Midt-Telemark Bø, Nome, Sauherad og Notodden (utan Gransherad) (Sauherad administrerer) 3 Drammen Drammen, Lier, Røyken og Hurum (Lier administrerer)

Detaljer

Spm: Fordeling av økte frie inntekter kommunene 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag)

Spm: Fordeling av økte frie inntekter kommunene 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Spm: av økte frie kommunene. (utover regjeringens forslag) Kommune 0101 Halden 21 088 0104 Moss 21 045 0105 Sarpsborg 38 052 0106 Fredrikstad 52 832 0111 Hvaler 3 037 0118 Aremark 1 304 0119 Marker 2 769

Detaljer

Kommune Vedlikeholdstilskudd Frie inntekter Sum av kolonne Skattekomp fordelt fordelt etter etter kostnadsnøkkelen 1-2 ( 1000 kr) etter

Kommune Vedlikeholdstilskudd Frie inntekter Sum av kolonne Skattekomp fordelt fordelt etter etter kostnadsnøkkelen 1-2 ( 1000 kr) etter innbyggertall 0101 Halden 18 920 5 785 24 705 6 086 0104 Moss 19 720 5 587 25 307 5 878 0105 Sarpsborg 34 456 10 332 44 788 10 870 0106 Fredrikstad 48 540 14 542 63 082 15 299 0111 Hvaler 2 679 866 3 546

Detaljer

Tabell C-k: Tilskudd til med særskilt fordeling. Kommunene 2009.

Tabell C-k: Tilskudd til med særskilt fordeling. Kommunene 2009. 0101 Halden 872 0 5 696 0 6 568 0104 Moss 1 249 0 8 179 0 9 428 0105 Sarpsborg 2 175 0 12 315 0 14 490 0106 Fredrikstad 3 355 0 15 694 0 19 049 0111 Hvaler 124 0 0 0 124 0118 Aremark 155 0 256 0 411 0119

Detaljer

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014 Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne

Detaljer

Tabell 3b 1. KOMMUNER Ansatte etter aldersgruppe og gjennomsnittlig stillingsstørrelse. Tall pr (Kilde: PAI/KS) Alle aldersgrupper

Tabell 3b 1. KOMMUNER Ansatte etter aldersgruppe og gjennomsnittlig stillingsstørrelse. Tall pr (Kilde: PAI/KS) Alle aldersgrupper Tabell 3b 1 Ansatte etter aldersgruppe og gjennomsnittlig. 30-39 40-49 50-59 0101 Halden 78 64 80 80 81 78 0104 Moss 79 71 83 79 81 77 0105 Sarpsborg 75 59 77 79 80 73 0106 Fredrikstad 76 60 78 79 80 77

Detaljer

Tabell 2b 1. KOMMUNER Aldersgruppens årsverk i prosent av alle årsverk. Tall pr (Kilde: PAI/KS) Under 30 år Andel av alle årsverk

Tabell 2b 1. KOMMUNER Aldersgruppens årsverk i prosent av alle årsverk. Tall pr (Kilde: PAI/KS) Under 30 år Andel av alle årsverk Tabell 2b 1 Aldersgruppens i prosent. Tall pr. 1.12.2011. 30 59 0101 Halden 100,0 12,4 23,0 27,1 26,0 11,5 0104 Moss 100,0 11,5 26,7 28,3 22,7 10,8 0105 Sarpsborg 100,0 11,5 22,2 29,1 27,0 10,2 0106 Fredrikstad

Detaljer

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune e 111 Kjære ordfører, Vår rel 101.13-kas Deres ref Dato 16.01.13 DNT vil ha 20 nærturey i din kommune Den Norske Turistforening (DNT) arbeider for økt friluftslivsaktivitet i befolkningen. Dette gjør vi

Detaljer

Gave: Her er oversikt over 264 kommuner og 16 fylkeskommuner som er registrert med helhetlig offisiell facebookside - per august 2013

Gave: Her er oversikt over 264 kommuner og 16 fylkeskommuner som er registrert med helhetlig offisiell facebookside - per august 2013 22. august 2013 Gave: Her er oversikt over 264 kommuner og 16 fylkeskommuner som er registrert med helhetlig offisiell facebookside - per august 2013 Gave til 78% av Kommune- Norges informasjons- og kommunikasjonsansvarlige

Detaljer

Netto driftsresultat inkl netto bunde avsetninger i pst av driftsinntekter

Netto driftsresultat inkl netto bunde avsetninger i pst av driftsinntekter avsetninger 101 HALDEN 0,4 72,6-13,2 104 MOSS 3,0 76,0 6,4 105 SARPSBORG -1,2 80,6 5,4 106 FREDRIKSTAD 2,7 81,7 6,0 111 HVALER 0,8 79,5 7,4 118 AREMARK 0,5 13,9 0,9 119 MARKER -2,1 51,4-2,1 121 RØMSKOG

Detaljer

Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i pst av driftsinntekter

Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i pst av driftsinntekter avsetninger av 101 HALDEN 3,5 80,0-7,4 104 MOSS 4,2 72,9 11,5 105 SARPSBORG 3,2 82,7 9,1 106 FREDRIKSTAD 3,0 83,7 8,8 111 HVALER -0,5 90,8 4,8 118 AREMARK -0,3 83,5 0,9 119 MARKER 6,5 52,3 6,9 121 RØMSKOG

Detaljer

nabokrets (i km) per 1. januar 2017

nabokrets (i km) per 1. januar 2017 Innbyggere Reiseavstand innen sone (i km) 1. januar 2017 Reiseavstand til nabokrets (i km) 1. januar 2017 Strukturkriteriet, Aleneboende 30-66 år, 1.1. Innvandrere 6 15 år fra land utenom Skandinavia kol.

Detaljer

Tabell C-k: Saker med særskilt fordeling for kommunene 2010

Tabell C-k: Saker med særskilt fordeling for kommunene 2010 0101 Halden 631 899 5 873 0 0 7 403 0104 Moss 697 1 288 8 432 0 0 10 417 0105 Sarpsborg 1 027 2 242 12 697 0 0 15 967 0106 Fredrikstad 1 681 3 459 16 181 0 0 21 321 0111 Hvaler 42 128 0 0 0 170 0118 Aremark

Detaljer

Tabell C-k: Saker med særskild fordeling for kommunane 2011

Tabell C-k: Saker med særskild fordeling for kommunane 2011 0101 Halden 1 309 924 9 398 0 0 11 631 0104 Moss 1 427 1 324 12 370 0 0 15 121 0105 Sarpsborg 2 130 2 305 13 703 0 0 18 138 0106 Fredrikstad 3 488 3 556 20 574 0 0 27 618 0111 Hvaler 88 131 554 0 0 773

Detaljer

Distriktsindeks inntektssystem 2018

Distriktsindeks inntektssystem 2018 101 HALDEN 52 53 104 MOSS 63 64 105 SARPSBORG 70 65 106 FREDRIKSTAD 65 68 111 HVALER 68 69 118 AREMARK 34 37 119 MARKER 36 40 121 RØMSKOG 55 55 122 TRØGSTAD 53 55 123 SPYDEBERG 76 76 124 ASKIM 59 61 125

Detaljer

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett Tingretter Kommuner i rettskretsen Mulig sammenslåingsalternativ Inntrøndelag tingrett Namdal tingrett Inderøy Namdalseid Snåsa Steinkjer Verran Frosta Verdal Leksvik Levanger Meråker Stjørdal Flatanger

Detaljer

Om tabellene. Januar - desember 2017

Om tabellene. Januar - desember 2017 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Kommune. Antall I alt 01

Detaljer

Frie inntekter i prosent av landsgjennomsnittet, inkl. eiendomsskatt, konsesjon- og hjemfallsskatt

Frie inntekter i prosent av landsgjennomsnittet, inkl. eiendomsskatt, konsesjon- og hjemfallsskatt Frie inntekter korrigert for variasjonar i utgiftsbehov for kommunane. Tabellen viser inntekt per innbyggjar i landsgjennomsnittet. Tal frå 2006 Kommune prosent 0101 Halden 92 93 0104 Moss 93 100 0105

Detaljer

St.prp. nr. 1 ( ), kap 571

St.prp. nr. 1 ( ), kap 571 St.prp. nr. 1 (2007-2008), kap 571 0101 Halden 236 172 0 0 3 200 16 425 255 797 0104 Moss 209 850 0 0 3 300 24 106 237 256 0105 Sarpsborg 384 324 0 0 5 500 32 505 422 329 0106 Fredrikstad 556 883 0 0 7

Detaljer

Vedlegg 1 Virkning av vekst frie inntekter 3,5 mrd. kroner

Vedlegg 1 Virkning av vekst frie inntekter 3,5 mrd. kroner Vedlegg 1 Virkning av vekst frie 3,5 mrd. kroner Tabellforklaring Kolonne 1: Antall innbyggere Kolonne 2: 2016 etter saldert (1000 kr.) Kolonne 3: 2016 etter saldert (kr. per innb.) Kolonne 4: (1000 kr)

Detaljer

Tabell 1.3.6b. KOMMUNER Gjennomsnittlig stillingsstørrelse, per aldersgruppe. (Prosent) Tall pr

Tabell 1.3.6b. KOMMUNER Gjennomsnittlig stillingsstørrelse, per aldersgruppe. (Prosent) Tall pr , per aldersgruppe. (Prosent) 20 50-0101 HALDEN 75,0 43,3 38,7 65,3 78,9 79,7 78,6 76,5 0104 MOSS 79,0 56,9 56,9 71,9 78,5 81,7 82,0 78,8 0105 SARPSBORG 76,8 31,2 44,9 71,1 78,3 82,5 81,1 75,9 0106 FREDRIKSTAD

Detaljer

Endring i kommunens Sør-Norge tilskudd og småkommunetillegg med uendrede grenseverdier (1 000 kroner) Dagens distriktsindeks. Ny distriktsindeks

Endring i kommunens Sør-Norge tilskudd og småkommunetillegg med uendrede grenseverdier (1 000 kroner) Dagens distriktsindeks. Ny distriktsindeks den nåværende en ikke kan sammenliknes direkte med verdiene i endringen i vil bety for den enkelte kommune dersom dagens for regionalpolitiske tilskudd i inntektssystemet ikke endres. 101 HALDEN 51,6 67,2

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

Kommune (år 2005) Menn Kvinner Totalt /-

Kommune (år 2005) Menn Kvinner Totalt /- 0101 HALDEN 3 5 8 0104 MOSS 1 4 5 0105 SARPSBORG 8 6 14 0106 FREDRIKSTAD 7 7 14 0111 HVALER 0 0 0 0118 AREMARK 0 0 0 0119 MARKER 0 0 0 0121 RØMSKOG 0 0 0 0122 TRØGSTAD 0 1 1 0123 SPYDEBERG 2 0 2 0124 ASKIM

Detaljer

Utlyste sykepleierstillinger per kommune. Fylkesvis inndeling

Utlyste sykepleierstillinger per kommune. Fylkesvis inndeling Utlyste sykepleierstillinger per kommune. Fylkesvis inndeling Ekstravakter og sesongstillinger er ekskludert Akkumulerte tall fra 1.2.2017-31.12.2017 Utlyser: Fylke/Kommune Heltid Deltid Uspesifisert Total

Detaljer

Antall flyktninger og familiegjenforente med flyktninger per kommuner med antall under 100 personer

Antall flyktninger og familiegjenforente med flyktninger per kommuner med antall under 100 personer Antall flyktninger og familiegjenforente med flyktninger per 1.1.2015 kommuner med antall under 100 personer 0111 Hvaler 31 0118 Aremark 0 0119 Marker 15 0121 Rømskog 0 0122 Trøgstad 29 0123 Spydeberg

Detaljer

Anslag av endringer på kommunenivå som følge av budsjettavtale H, FrP, V og KrF post plan rus opplæringen Helsesøstre Frivilligsentaler

Anslag av endringer på kommunenivå som følge av budsjettavtale H, FrP, V og KrF post plan rus opplæringen Helsesøstre Frivilligsentaler 101 HALDEN 127 494 279 558 12 1 469 104 MOSS 139 598 293 591 12 1 632 105 SARPSBORG 235 975 520 1 048 23 2 802 106 FREDRIKSTAD 338 1 378 734 1 485 46 3 982 111 HVALER 15 52 39 70 0 176 118 AREMARK 5 15

Detaljer

Vedlegg 1 Nye innfraktsatser fra 1. juli 2010

Vedlegg 1 Nye innfraktsatser fra 1. juli 2010 Vedlegg 1 Nye innfraktsatser fra 1. juli 2010 - satser i øre pr. liter innveid melk Kommune Satser 101 Halden 19 104 Moss 15 105 Sarpsborg 15 106 Fredrikstad 19 111 Hvaler 34 118 Aremark 33 119 Marker

Detaljer

Halden kommune. Moss kommune. Sarpsborg kommune. Fredrikstad kommune. Hvaler kommune. Aremark kommune. Marker kommune.

Halden kommune. Moss kommune. Sarpsborg kommune. Fredrikstad kommune. Hvaler kommune. Aremark kommune. Marker kommune. Halden kommune Moss kommune Sarpsborg kommune Fredrikstad kommune Hvaler kommune Aremark kommune Marker kommune Rømskog kommune Trøgstad kommune Spydeberg kommune Askim kommune Eidsberg kommune Skiptvedt

Detaljer

Vedlegg 1 Nye innfraktsatser fra

Vedlegg 1 Nye innfraktsatser fra Vedlegg 1 Nye innfraktsatser fra 1.7.2009 Satser innfrakttillegg pr 1.7.2009 Satser innfrakttillegg pr 1.2.2008 Kommune Satser Kommune Satser 101 Halden 19 101 Halden 17 104 Moss 15 104 Moss 15 105 Sarpsborg

Detaljer

Vedlegg 1 Forslag til nye innfraktsatser fra

Vedlegg 1 Forslag til nye innfraktsatser fra Vedlegg 1 Forslag til nye innfraktsatser fra 1.7.2009 Satser innfrakttillegg pr 1.7.2009 Satser innfrakttillegg pr 1.2.2008 Kommune Satser Kommune Satser 101 Halden 19 101 Halden 17 104 Moss 15 104 Moss

Detaljer

Vedlegg 2: Endring i årsverk til ordinær undervisning. Alle kommuner

Vedlegg 2: Endring i årsverk til ordinær undervisning. Alle kommuner Vedlegg 2: Endring i årsverk til. Alle kommuner (ordinær 0101 Halden 4,79-4,09 1,55-5,29 0104 Moss 0,24-3,41 1,15-5,78 0105 Sarpsborg -4,06-20,1-9,40-28,78 0106 Fredrikstad 4,41 8,69-1,41-4,14 0111 Hvaler

Detaljer

Tabell C: Utenfor overgangsordningen og inndelingstilskudd. Kommunene 2004.

Tabell C: Utenfor overgangsordningen og inndelingstilskudd. Kommunene 2004. 0101 Halden 0 0 0 0 1 072 21 1 093 0104 Moss 0 0 0 0 1 025 20 1 045 0105 Sarpsborg 0 0 0 0 1 840 37 1 876 0106 Fredrikstad 0 0 0 0 2 672 52 2 725 0111 Hvaler 0 0 0 0 137 3 140 0118 Aremark 0 50 0 0 62

Detaljer

0301 Oslo

0301 Oslo 0101 Halden 169 517 12 945 3 322 1 093 186 877 0104 Moss 171 171-47 860-5 285 1 045 119 071 0105 Sarpsborg 305 055-22 969 12 531 1 876 296 494 0106 Fredrikstad 431 243-27 685 5 357 2 725 411 640 0111 Hvaler

Detaljer

Fordeling av spillemidler 2012 kommuneoversikt

Fordeling av spillemidler 2012 kommuneoversikt Fordeling av spillemidler 2012 kommuneoversikt Geografi Tildelt 2012 Norge 696 066 396 Akershus 62 370 000 ASKER 7 016 000 AURSKOG HØLAND 1 923 000 BÆRUM 16 552 000 EIDSVOLL 4 132 000 ENEBAKK 1 511 000

Detaljer

Administrasjon Undervisning Barnehager Helse pleie omsorg

Administrasjon Undervisning Barnehager Helse pleie omsorg ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 1.672 156 474 93 839 90 20. 0104 MOSS 31.802 1.795 102 498 227 798 102 67. 0105 SARPSBORG 54.192 3.299 367 857 222 1.574 197 82. 0106 FREDRIKSTAD 78.159 4.962 588 1.204 367 2.310

Detaljer

Styrking kommuneøkonomien RNB Kommuner

Styrking kommuneøkonomien RNB Kommuner Styrking - Kommuner Tabellforklaring: Kol. 1: Kol. 2: Kol. 3: Styrking av. Fordelt etter skatteandel 2014, framskrevet med bef.tall. per 1.1.15, inkl. skatteutjevning (1000 kr) Kompensasjon for endringer

Detaljer

Vedlegg 4: Andel undervisningspersonell med godkjent utdanning, andel uten godkjent utdannelse og andel assistentårsverk (skoleåret 2016/17)

Vedlegg 4: Andel undervisningspersonell med godkjent utdanning, andel uten godkjent utdannelse og andel assistentårsverk (skoleåret 2016/17) Vedlegg 4:, andel uten godkjent og andel assistentårsverk (skoleåret 2016/17) med godkjent Andel assistentårsverk Østfold 88,6 4,9 6,5 0101 Halden 91,3 5,1 3,6 0104 Moss 87,3 3,1 9,6 0105 Sarpsborg 89,2

Detaljer

Vedlegg 1 Rammetilskudd 2017, kommunene

Vedlegg 1 Rammetilskudd 2017, kommunene Vedlegg 1, kommunene Tabellforklaring: Kol. 1: Prop. 1 S (2016-), (1 000 kr). Kol. 2: innbyggertilskudd pga. øremerking av midler til tidlig (1 000 kr). Kol. 3: innbyggertilskudd redusert spørsel pga.

Detaljer

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Prisliste 2012 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Juni 2012 1 OSLO AKERSHUS pris (kr/ m³) pris bil pris bil + henger pris (kr/ m³) Oslo 50,00 1 500,00 3 100,00 36,00 2 700,00 Asker 65,00

Detaljer

Intervall for endringer Rapporten er kjørt

Intervall for endringer Rapporten er kjørt Intervall for endringer 01.10.2015-30.09.2016 Rapporten er kjørt 21.10.2016 Til bruk Kommunenr. Kommunenavn FDV 2017 101 HALDEN 389 104 MOSS 55 105 SARPSBORG 612 106 FREDRIKSTAD 663 111 HVALER 156 118

Detaljer

Gj.snitt.lønn pr mnd.verk. Var. overtid. Grunnlønn. Faste og var. till.

Gj.snitt.lønn pr mnd.verk. Var. overtid. Grunnlønn. Faste og var. till. Ansatte etter fylke, gjennomsnittlig, grunnlønn, faste variable tillegg til grunnlønn variabel pr. 1.12. Vekst i fra 1. desember 2015 til 1. desember. pr. 1.12.. 0101 HALDEN 2.447 2.229 1.672 40.819 37.338

Detaljer

Partier som får tilsendt varselbrev i 2009

Partier som får tilsendt varselbrev i 2009 Partier som får tilsendt varselbrev i 2009 Kristelig Folkeparti - 12 lag Løten KrF Flesberg KrF Vågsøy KrF Rødøy KrF Tysfjord KrF Storfjord KrF Vardø KrF Kautokeino KrF Porsanger KrF Tana KrF Hedmark Kristelig

Detaljer

Sametingsvalget Oversikt over hvilke kommuner som tar i mot stemmer på valgdagen og hvilke kommuner som kun tar i mot forhåndsstemmer

Sametingsvalget Oversikt over hvilke kommuner som tar i mot stemmer på valgdagen og hvilke kommuner som kun tar i mot forhåndsstemmer Sametingsvalget 2013 Oversikt over hvilke kommuner som tar i mot stemmer på og hvilke kommuner som kun tar i mot forhåndsstemmer Kommuner som er markert med fet skrift har 30 eller flere stemmeberettigede

Detaljer

Tabell HOVEDSTILLINGER I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER. Turnover per kommune. Gjennomsnitt over siste fire år. Prosent

Tabell HOVEDSTILLINGER I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER. Turnover per kommune. Gjennomsnitt over siste fire år. Prosent Turnover per. Gjennomsnitt over siste fire år. Prosent i i 0100 ØSTFOLD 87,7 4,8 7,5 0101 HALDEN 88,4 1,5 10,1 0104 MOSS 86,1 2,2 11,6 0105 SARPSBORG 89,0 1,8 9,2 0106 FREDRIKSTAD 88,0 1,6 10,4 0111 HVALER

Detaljer

Bygg og byggningsendringer

Bygg og byggningsendringer Intervall for endringer 01.10.2014-30.09.2015 Rapporten er kjørt 16.10.2015 Bygg og byggningsendringer for FDVavtaler 2016 Kommunenr. Kommunenavn FDV 2016 101 HALDEN 263 104 MOSS 70 105 SARPSBORG 547 106

Detaljer

Fylke Fylkesnavn Kommune Kommunenavn Antall fastsatte krav. Beløp

Fylke Fylkesnavn Kommune Kommunenavn Antall fastsatte krav. Beløp 01 ØSTFOLD 0101 HALDEN 21 786 52 554 405,00 0104 MOSS 19 594 49 294 430,00 0105 SARPSBORG 38 287 95 265 925,00 0106 FREDRIKSTAD 50 424 127 012 865,00 0111 HVALER 3 462 8 276 205,00 0118 AREMARK 1 440 3

Detaljer

Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i pst av driftsinntekter

Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i pst av driftsinntekter K.nr. Kommune Netto driftsresultat inkl netto bunde avsetninger i pst av driftsinntekter Netto lånegjeld korrigert for ubunde investeringsfond i pst av driftsinntekter Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig

Detaljer