Lokal energiutredning Stavanger kommune. Foto: Fra kommunens hjemmeside

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lokal energiutredning 2009. Stavanger kommune. Foto: Fra kommunens hjemmeside"

Transkript

1 Lokal energiutredning 2009 Stavanger kommune Foto: Fra kommunens hjemmeside

2

3

4 Innholdsfortegnelse 0 Sammendrag 5 1 Utredningsprosessen 6 2 Informasjon om kommunen Generelt Folketallsutvikling Boligstruktur Kommunale planer 9 3 Dagens lokale energisystem Infrastruktur for energi Energibruk Indikatorer for energibruk i husholdninger Utbredelse av vannbåren varme Lokal energitilgang Kommunens energibalanse 21 4 Forventet utvikling av energibruk i kommunen Framskriving av energibruk i kommunen 22 5 Alternative løsninger for energiforsyning Bakgrunn for valg av områder Utnyttelse av lokale energiressurser Aktuelle områder 23 6 Potensialet for nye småkraftverk Potensial 26 4

5 0 Sammendrag Nettet i Stavanger kommune er så bra at leveringskvaliteten kan regnes for å være god. Gjennomsnittskunden opplevde 0,8 avbrudd i strømleveringen i løpet av 2008, og strømmen var borte i til sammen 0,2 timer. Hovedutfordringen for kraftsystemet i Stavanger er utbyggingen av de store områdene Bjergsted, Urban Sjøfront, Paradis/Hillevåg og Jåttåvågen. Om det ikke velges alternative oppvarmingsløsninger i alle disse områdene, vil det måtte foretas store investeringer og utvidelser i eksisterende kraftnett. Fra Forus Energigjenvinning leveres det ca. 20 GWh per år fjernvarme til Stavanger. I Jåttavågen er det et fjernvarmenett som for tiden er basert på bruk av gass. Innen 2010 blir anlegget tilknyttet spillvarme fra Forus Energigjenvinning. Det totale, temperaturkorrigerte energiforbruket i kommunen var i 2007 på GWh. Det har vært en økning i totalforbruket fra 2005 til 2007 på 13 %. Økningen har skjedd innen forbruk av elektrisitet og gass. Husholdningene er den største brukergruppen med et forbruk i 2007 tilsvarende 46 % av det totale energiforbruket i kommunen. Andelen biobrensel brukt i husholdningene tilsvarer 8 % av det totale energiforbruket i husholdningene. Gass står for 38 % av energiforbruket i industrien, og elektrisitet står for nesten 86 % av energiforbruket innen tjenesteytende sektor. Andelen av energiforbruket i husholdningene som dekkes av elektrisitet i Stavanger ligger betydelig høyere enn Rogaland, mens gjennomsnittet på landsbasis er betydelig lavere. Andel petroleumsprodukter i husholdningene er litt lavere enn i fylket, mens landet for øvrig ligger høyere. Andel biobrensel i husholdningene er betydelig lavere enn i fylket, mens landsgjennomsnittet ligger en del høyere enn fylket. Andel gass ligger på landsgjennomsnittet for både kommune og fylke. Framskrevet energibruk i kommunen viser en økning på 15 % fra 2010 til Jåttåvågen utgjør et ca 600 daa stort, tidligere industriområde som skal utvikles til en ny bydel. Det er konsesjon for fjernvarme innen området. I 2010 vil det bli lagt fjernvarmeledning fra Forus. Kommunedelplan for Paradis og Hillevåg ble vedtatt høsten Området utgjør et transformasjonsområde med samlet flateareal på 660 daa. Totalt areal i hele planområdet er 1305 daa. Basert på samfunnsøkonomiske vurderinger er det grunnlag for å videreføre fjernvarmenettet fra Forus/Jåttåvågen til Hillevåg/Paradis. Urban Sjøfront utgjør et 600 daa stort, tidligere havne- og industriområde i forlengelsen av sentrum. BRA vil bli ca m 2. Basert på samfunnsøkonomiske vurderinger er det grunnlag for å videreføre fjernvarmenettet fra Fous/Jåttåvågen/Hillevåg /Paradis til Urban sjøfront. Bjergsted utgjør et større område nær sentrum. Basert på samfunnsøkonomiske vurderinger er det grunnlag for å videreføre fjernvarmenettet fra Forus/Jåttåvågen /Hillevåg/Paradis til både Bjergsted og Forum-Lassa. 5

6 1 Utredningsprosessen Ifølge Energilovens 5B-1 med tilhørende Forskrift om Energiutredning utgitt av NVE januar 2003 og revidert 1. juli 2008, skal Lyse Elnett AS annet hvert år utarbeide og offentliggjøre en energiutredning for hver kommune i konsesjonsområdet. Energiutredningen skal beskrive nåværende energisystemer og energisammensetningen i kommunen med statistikk for produksjon, overføring og stasjonær bruk av energi. Energiutredningen skal videre inneholde en vurdering av forventet energietterspørsel i kommunen, fordelt på ulike energibærere og brukergrupper Energiutredningen skal også beskrive de mest aktuelle energiløsningene for områder i kommunen med forventet vesentlig endring i etterspørsel etter energi. Inkludert i dette skal områdekonsesjonæren ta hensyn til grunnlaget for bruk av fjernvarme, energifleksible løsninger, varmegjenvinning, innenlandsk bruk av gass, tiltak for energiøkonomisering ved nybygg og rehabiliteringer, effekten av å ta i bruk energistyringssystemer på forbrukssiden med videre. Intensjonen med forskriften er at lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer på området. På denne måten skal lokale energiutredninger medvirke til en samfunnsmessig rasjonell utvikling av energisystemet. Som en del av utredningsprosessen har det vært et oppstartmøte med kommunen, og i tillegg senere kontakt i forbindelse med innhenting av opplysninger. Forrige lokale energiutredning ble utarbeidet i For å gjøre utredningen mer konsentrert er stoff av mer generell art lagt til en vedleggsdel. 6

7 2 Informasjon om kommunen 2.1 Generelt Stavanger kommune grenser i nord til Randaberg og Rennesøy, i sør til Sandnes og i vest til Sola. Kommunen og byen er Norges fjerde største med innbyggere pr. 1. Januar Byen Stavanger er del av en sammenhengende bebyggelse i kommunene Randaberg, Sandnes og Sola, og tettstedet Stavanger/Sola er det tredje største i landet med innbyggere pr 1. januar Stavanger er administrasjonssenter for Rogaland fylke. Stavanger er den byen som har høyest folketall i forhold til areal. Stavanger ligger omtrent midt mellom Bergen og Kristiansand i reisetid, men avstanden er litt kortere til Bergen, enn til Kristiansand. Stavanger er Norges oljehovedstad, og er et naturlig tyngdepunkt på Nord- Jæren. I januar 2005 fikk byen universitetsstatus. Figur 1: Kart Stavanger kommune 7

8 2.2 Folketallsutvikling Per 1. januar 2009 hadde Stavanger kommune innbyggere. Folketallet har siden 2005 i gjennomsnitt økt med 1,6 % årlig. Prognosen fra SSB for folketallsutviklingen er vist i Figur 2. Denne framskrivningen er basert på alternativ MMMM (middel vekst), og viser en årlig økning på 1,7 % avtagende til 1,4 % i løpet av de neste 10 årene. 2.3 Boligstruktur I 2008 bodde 97 % av innbyggerne i tettbygde strøk. Til sammenligning bodde 84 % av innbyggerne i Rogaland og 78 % av innbyggerne i landet i tettbygde strøk. Kartet viser bosetningsmønsteret i kommunen. Andelen av husholdningene i kommunen som bor i eneboliger var 41 % i Tilsvarende tall for Rogaland og landet for øvrig framgår av Tabell 1. En stor andel eneboliger i kommunen vil generelt føre til at boligarealet pr person blir relativt stort, og energibehovet til oppvarming øker. Gjennomsnittlig antall personer pr husholdning var 2,3, som er det samme som landsgjennomsnittet. Husholdningene i Norge blir generelt mindre og mindre. Dette gjør at det blir flere boliger, og samlet boligareal øker. Dermed brukes det også mer energi til oppvarming av boliger. Figur 2: Folkemengde og framskrevet Tabell 1: Fordeling av boligtyper 2001 Boligtype Stavanger % Rogaland % Norge % Enebolig Rekkehus Lavblokk Blokk Forretningsbygg Figur 3: Bosetningsmønster

9 2.4 Kommunale planer Stavanger kommune jobber med planprogram for ny kommuneplan. Klima- og miljøplan er sendt på høring. Utbyggings- og boligprogram for kommunen er under revisjon og vil foreligge i løpet av november Ifølge kommunens Klima- og miljøplan (høringsutkast sept. 2009), skal kommunen fortsatt være i front når det gjelder utbygging av miljøvennlige og energieffektive bygg. Vannbåren varme med bruk av lavverdig energi skal være det vanlige inntil utprøving av passivhus tilsier noe annet. Innen stasjonær energi går de inn for utfasing av olje og propan, kombinert med en aktiv energisparing og satsing på fornybar energi. Stavanger kommune har ført en aktiv utbyggingspolitikk i såkalte "hovedutbyggingsområder", noe som bidrar til en helhetlig utbygging, også når det gjelder energiløsninger med bl.a. tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg. Gjennom ny plan- og bygningslov skal dette arbeidet utvikles videre. For alle egne nybygg og bygg som skal rehabiliteres er det vedtatt et eget program i "Energiog miljøplan for kommunale bygg". Regionalplan for energi og klima som ferdigbehandles i løpet av 2009, vil bidra til en samordning og støtte for en mer klimavennlig energiplanlegging. I gjeldende kommuneplan for Stavanger kreves det et utarbeidet kvalitetsprogram for planer over 100 boliger eller næringsbygg over m2. Utbyggingsområder (bolig og næringsområder), i snitt boliger per år: - Forus vest: Rehabilitering, fortetting langs kollektivaksen. Antall m² vil trolig kunne fordobles (bygge i høyden). Kjøpesenterstopp. Tilknytningsplikt til fjernvarme for nybygg og rehabiliterte objekter. - Jåtten Nord: Det arbeides med kommunedelplan for området. Klima og energiplan konsentrerer seg om lavenergibygg/passivhus, men det må også vurderes om fjernvarme fra Forus Energigjenvinning kan utnyttes. - Jåttåvågen: Fortetting, reguleringsplanlegging Hinna Park trinn 2 (evtl. 50m svømmebasseng nord i Jåttåvågen) - Mariero/Hillevåg/Kvalaberg/Paradis fortetting påvirkes av bybanen (retningslinjer i Fylkesdelplanen). - Urban Sjøfront: Oppstart av revidert kommuneplan. Potensial for bolig-, kontor- og næringsbygg. Fjernvarmekonsesjon uten tilknytningsplikt. - Stavanger Forum (hotell, ishall, skole, etc.) - Madla-Revheim-Sunde; Område III planlegges før område I. Madlaleiren fraflyttes om 2-3 år, det vil da bli diskutert formål for dette området. Forsterke kollektivaksen Revheim Kvernevik. - Bjergsted forholdsvis ferdigstilt - Oppstart Tastarustå - Hundvåg Engøy påvirkes av samme restriksjon som resten av Hundvåg ang. trafikk. - Universitetsområdet: Ipark ønsker nærmere samarbeid med Stavanger kommune mhp. på utvikling av området for kontor- og næringsbygg. I dag er 25 % av potensialet utnyttet. Stavanger kommune vil fortsette prinsippet om vannbårne system. Lyse vil i 2010 legge overføringsledning for fjernvarme fra Forus til Jåttåvågen. Det arbeides med planer om videreføring av fjernvarmenettet fra Jåttåvågen mot Stavanger (Bjergsted, Urban Sjøfront, ). 9

10 I forbindelse med Framtidens byer skal det utføres et prosjekt hvor det skal lages et konsept for konvertering fra el til alternative varmeløsninger for pilotområder i byen, fortrinnsvis med gammel bebyggelse (f.eks. Storhaug og Forus). 10

11 3 Dagens lokale energisystem 3.1 Infrastruktur for energi Elektrisitet Nettvirksomheten er regulert av Norges vassdrags- og energidirektorat gjennom energilov og forskrifter. Dette innebærer at økonomiske rammer og krav til opptreden og samhandling med andre aktører er fastlagt. Elektrisitetsnettet i Norge deles inn i tre nivåer: Sentralnettet dekker hele landet og overfører kraft mellom landsdelene. Spenningen ligger på 420 kv, 300 kv og 132 kv. Grunnen til den høye spenningen er blant annet at det gir lavere tap ved overføringen av kraft. Statnett SF eier ca 85 % av sentralnettet. Regionalnettet fører kraften fra sentralnettet og fram til transformatorstasjonen i forbruksområdet. Spenningsnivået er 50 kv, 66 kv og 132 kv. Noe av regionalnettet eies av Statnett, men mesteparten eies av de lokale anleggskonsesjonærene. Distribusjonsnettet, også kalt fordelingsnettet, frakter elektrisiteten den siste strekningen inn til forbruker. Høyspent fordelingsnettet har opp til 22 kv spenning, mens det lavspente fordelingsnettet har en spenning på 230 V eller 400 V. Store deler av energiforbruket i Stavanger kommune blir dekket av elektrisitet. Lyse Elnett AS er områdekonsesjonær, og eier og driver strømnettet i kommunen. Innmatingen av strøm til Stavanger kommune er via sentral- og regionalnettet, med nedtransformering til 10 og 22 kv i 12 ulike transformatorstasjoner rundt i kommunen. Kraftsystemet i kommunen er bygget opp med et 10 kv kabelnett i de fleste bydelene. Unntaket er Madla/Sunde-området, der spenningsnivået er 22 kv. Det er planlagt en svært langsiktig overgang til 22kV i hele nettet. Nettet i Stavanger kommune gjennomgår en kontinuerlig opprusting, og det vil derfor alltid være en del varslede avbrudd knyttet til dette arbeidet. Nettets utforming og tilstand er likevel så bra at leveringskvaliteten kan regnes for å være god. 11

12 Hovedutfordringen for kraftsystemet i Stavanger er utbyggingen av de store områdene Bjergsted, Urban Sjøfront, Paradis/Hillevåg og Jåttåvågen. Om det ikke velges alternative oppvarmingsløsninger i alle disse områdene, vil det måtte foretas store investeringer og utvidelser i eksisterende kraftnett. Kapasiteten inn til området vil også nærme seg begrensningen, og det kreves da dyre forsterkninger i hovednettet inn mot Jær-regionen. Tabell 2: Avbruddstatistikk Kommune/ område Antall avbrudd/ rapporteringspunkt Varighet totalt timer/ rapporteringspunkt Ikke levert energi i av levert energi Finnøy 3,35 2,15 5,35 8,67 2,56 2,88 0,143 0,054 0,076 Gjesdal 0,88 2,07 1,20 2,40 2,06 1,25 0,056 0,113 0,033 Hjelmeland 6,00 1,73 5,74 12,69 2,70 3,46 0,318 0,047 0,078 Kvitsøy 3,07 8,19 0,579 Randaberg 2,95 0,49 0,99 1,53 0,17 0,74 0,148 0,031 0,179 Rennesøy 11,81 1,88 2,59 3,55 0,51 0,95 0,094 0,020 0,050 Sandnes 3,68 3,94 3,59 2,13 0,79 1,27 0,074 0,050 0,092 Sola 1,11 0,66 1,10 0,58 0,81 1,07 0,046 0,030 0,149 Stavanger 1,73 0,51 0,80 0,94 0,24 0,21 0,138 0,043 0,040 Strand 2,44 1,30 1,76 5,15 3,19 1,73 0,180 0,139 0,098 Time 0,52 1,10 0,65 0,54 0,32 0,20 0,012 0,016 0,006 Lyse Nett 2,66 1,64 2,02 2,55 0,95 1,01 0,113 0,050 0, Fjernvarme Innen nærings-/industriområdet på Forus er det konsesjon for fjernvarme som strekker seg over Stavanger, Sandnes og Sola kommune. Innsatsfaktoren er avfallsenergi og biogass. På Bærheim i Sandnes er det etablert et forbrenningsanlegg for avfall med kapasitet på ca 100 GWh. Det er planer om å utvide kapasiteten til noe over 200 GWh. Kapasiteten kan ytterlig økes til totalt noe over 300 GWh. I 2009 leveres ca 55 GWh varme innen konsesjonsområde for fjernvarme, herav ca 20 GWh til Stavanger. For tiden dumpes vel 30 GWh hvert år til friluft. Ca 40 GWh elektrisitet benyttes i dag til oppvarming. Det meste av dette kan om det gis riktige rammebetingelser konverteres til fjernvarme. I Jåttavågen er det et fjernvarmenett hvor det er gitt konsesjon på 20 MW og 34 GWh. Energiproduksjonen er for tiden basert på bruk av gass. Innen 2010 blir anlegget tilknyttet spillvarme fra Bærheim. 12

13 Lokal energiutredning Stavanger kommune Gass Fra Kårstø til Risavika og videre til Stavanger er det etablert et landbasert distribusjonsnett for gass. Gassen nyttes til næringsvirksomhet, oppvarming og transport. Med avløp fra bl.a. Stavanger er det i Randaberg kommune etablert et biogassanlegg som mater inn biogass (for tiden 7 %) i gassnettet. Basert på husdyrgjødsel er det innen 2014 planer om å bygge et biogassanlegg i Hå. Andelen klimanøytral gass i gassnettet vil da i tilfelle bli ca 25 %. Innen regionen er det ressurser til å øke andelen klimanøytral gass vesentlig. Fylkets regionalplan for energi og klima forutsetter i realiteten at gassen i gassnettet er klimanøytral innen Den miljømessige gevinsten ved å skifte frå el, propan, olje, bensin eller diesel til gass, er reduserte utslipp av klimagasser ved forbrenning. Økt andel klimanøytral gass vil redusere utslippene gradvis og mulighet til null ved bruk av gass til oppvarming, transport o.a. Figur 4: Lyse sitt gassnett 3.2 Energibruk Data for energiforbruk er hentet fra SSB og Lyse Energi. Dataene er fordelt på brukergrupper og er temperaturkorrigert. Se Vedleggsdel for en nærmere beskrivelse av hvordan dataen er bearbeidet. Energibruken blir påvirket av mange faktorer, så som klima, demografiske forhold, teknologisk utvikling, energipriser, næringsstruktur og bosettingsmønster. I tillegg betyr det mye hvordan folks forbruksvaner og preferanser utvikler seg. Lover og forskrifter vil også ha effekt, for eksempel gjennom krav til isolasjon og byggstandard. Energibruken er karakterisert både ved energimengde og energibærer. 13

14 3.2.1 Fordeling på energibærere Figur 5 viser hvordan totalforbruket av energi fordeler seg på de forskjellige energibærerne. Det totale, temperaturkorrigerte energiforbruket i kommunen var i 2007 på GWh. Det har vært en økning i totalforbruket fra 2005 til 2007 på 13 %. Økningen har skjedd innen forbruk av elektrisitet og gass. Det registrerte tallet for elektrisitetsforbruk i 2000 antar vi er feil. Figur 5: Utvikling av totalt energiforbruk Figur 6 viser at husholdningene er den største brukergruppen med et forbruk i 2007 tilsvarende 46 % av det totale energiforbruket i kommunen. Videre ser vi at andelen biobrensel brukt i husholdningene tilsvarer 9 % av det totale energiforbruket i husholdningene. Figuren viser også at gass står for 38 % av energiforbruket i industrien, og at elektrisitet står for nesten 86 % av energiforbruket innen tjenesteytende sektor. Figur 6: Brukargruppenes totale energiforbruk i 2007 Figur 7 viser at elektrisitetsforbruket har økt med 16 % fra 2005 til Den største økningen har skjedd innen husholdninger og tjenesteytende sektor. Som nevnt tidligere antar vi at det registrerte tallet for elektrisitetsforbruk i 2000 er feil. Figur 7: Brukargruppenes forbruk av elektrisitet 14

15 Figur 8 viser utviklingen i bruk av petroleumsprodukter (olje/parafin) i perioden 2000 til I husholdningene har dette forbruket blitt redusert med 35 % i perioden. I 2007 er det tjenesteytende sektor som står for den største bruken av petroleumsprodukter, forbruket her er nesten like høyt i 2007 som det var i I industrien har det vært en betydelig reduksjon av petroleumsforbruket fra 2004, hvilket har sammenheng med introduksjon av gass. Figur 8: Brukargruppenes forbruk petroleumsprodukter Fordeling på brukergrupper Figur 9 viser at energiforbruket i husholdningene utgjør 46 % av det totale energiforbruket i kommunen. Det har vært en økning i totalforbruket fra 2005 til 2007 på 13 %. Økningen har skjedd innen både husholdninger, tjenesteytende sektor og industri. Som nevnt tidligere antar vi at det registrerte tallet for elektrisitetsforbruk i 2000 er feil. Figur 9: Utvikling av brukargruppenes energiforbruk Figur 10 viser hvor mye av forbruket de forskjellige energibærerne og de ulike brukergruppene sto for i Elektrisitet var den mest brukte energibæreren, og dekket hele 82 % av energibehovet i kommunen. Husholdningene sto for 50 % av elektrisitetsforbruket. Tilnærmet hele biobrenselforbruket i kommunen ble benyttet i husholdningene. Figur 10: Bruk av energibærer i

16 Figur 11 viser energibruk i husholdningene. Husholdningene hadde et temperaturkorrigert energiforbruk på GWh i 2007, og sto dermed for 46 % av det totale energiforbruket i kommunen. Fra 2005 til 2007 har det vært en økning på 9 % i husholdningenes energiforbruk. I 2007 utgjorde andelen elektrisitet 91 % og andel biobrensel brukt i husholdningene 8 % av det totale energiforbruket i husholdningene. Som nevnt tidligere antar vi at det registrerte tallet for elektrisitetsforbruk i 2000 er feil. Figur 11: Energibruk i husholdninger Figur 12 viser hvordan utviklingen i energiforbruket i industrien har vært. Det totale forbruket har økt med 29 % fra 2005 til Det har vært en betydelig økning i bruk av gass, og en mindre økning i bruk av elektrisitet og olje. Som nevnt tidligere antar vi at det registrerte tallet for elektrisitetsforbruk i 2000 er feil. Figur 12: Energibruk i industrien Avfallsenergi Ifølge SSB er fjernvarme distribuert fra Forus Energigjenvinning ikke tatt med i statistikkgrunnlaget. Energien fra Forus har fram tom blitt behandlet som spillvarme i fjernvarmestatistikken og dermed ikke kommet med i de kommunefordelte energibrukstallene. Fra 2008 er dette satt på "avfall" og vil komme med i de kommunefordelte energibrukstallene for 2008 som publiseres våren Dette betyr at det i tillegg til de forbruksdata som er behandlet foran, er det i Stavanger distribuert avfallsenergi i fjernvarmenettet. Oppgitte tall fra Lyse for denne energileveransen framgår av Tabell 3. Av dette ble ca. 20 GWh levert til Stavanger i Vi er ikke kjent med hvordan dette fordeler seg på de ulike brukergruppene. Tabell 3: Avfallsenergi til fjernvarme Levert energi (GWh) 32,7 41,9 49,2 16

17 3.2.4 Kommunale bygg Kommunen har per oktober 2009 ikke oversikt over energiforbruket i kommunale bygg. Det benyttes mest elektrisitet til oppvarming, men også noe gass. Kommunen eier en bygningsmasse på ca m 2. Det bygges stadig nye bygg, og eksisterende bygningsmasse har et løpende behov for rehabilitering og fornyelse. Kommunalstyret for miljø og utbygging vedtok i møte 3. juni 2008 "Energi og miljøplan for kommunale bygg". Planen er et styringsverktøy for kommunens arbeid med energieffektivisering, fornybar energi og reduksjon av klimautslipp i egen bygningsmasse. Planen omfatter eksisterende og ny bygningsmasse i drift, under planlegging og/eller bygging, hvor kommunen er eier og/eller leietaker. Planen omfatter også rehabilitering/fornyelse av eksisterende bygg, og trekker opp bl.a. følgende målsettinger for energieffektivisering i kommunens bygninger: Stavanger kommune skal etablere et effektivt, web-basert energioppfølgingssystem (EOS) for alle aktuelle bygg etter prioritert liste. Stavanger kommune skal innen år 2013 redusere energibruken i eksisterende bygningsmasse med 15%. Dette gjelder gjennomsnittet for alle aktuelle bygg som kommunen eier eller leier. Det skal innen år 2012 gjennomføres Enøkanalyser for alle aktuelle bygg som kommunen eier eller leier. Lønnsomme Enøktiltak skal innarbeides i kommunens handlings- og økonomiplan så snart som praktisk mulig. Ved rehabilitering av bygg skal det gjennomføres tiltak som fører til en besparelse på minst 20 % i forhold til normen for denne type bygninger. Nye bygg som kommunen skal eie eller leie, skal være lavenergibygg. Ved nybygg og rehabilitering av kommunale bygninger over 500 m 2 skal det bygges slik at fornybare energikilder kan tas i bruk. Dette innebærer bruk av vannbåren varme til all oppvarming, varmtvannsberedning og ettervarming av ventilasjonsluft. Fornybare energikilder skal tas i bruk når dette er lønnsomt innenfor en livssyklusbetraktning og det fører til en forbedring av klimaregnskapet (og/eller myndighetskrav pålegger dette). Anslått innsparingspotensial er 18 GWh per år. I kommunens Klima- og miljøplan (høringsutkast sept. 2009) heter det bl.a. at Stavanger kommune skal gå foran, og gjennom oppfølging av enøk-planen for kommunale bygg, oppnå 20 % reduksjon i energibruken innen Kommunen vil prøve ut passivhusstandard i to rehabiliteringsprosjekt med tanke på erfaringer for framtidig rehabilitering og valg av standard. Kommunen skal innføre et felles energioppfølgingssystem (EOS). 17

18 3.3 Indikatorer for energibruk i husholdninger Det vil være interessant å kunne sammenligne forbruket av energi i husholdningene i Stavanger kommune med resten av fylket og hele landet. Dette kan gjøres ved å bruke enkle indikatorer for energibruk i husholdningene. Diagrammene i figur 13 viser hvordan forbruket i husholdningene (ikke temperaturkorrigert) i henholdsvis kommunen, fylket og landet fordeler seg på energibærerne i Vi ser at andelen av energiforbruket som dekkes av elektrisitet i Stavanger ligger betydelig høyere enn Rogaland, mens gjennomsnittet på landsbasis er betydelig lavere. Andel petroleumsprodukter i kommunen er litt lavere enn i fylket, mens landet for øvrig ligger høyere. Andel biobrensel i kommunen er betydelig lavere enn i fylket, mens landsgjennomsnittet ligger en del høyere enn fylket. Andel gass ligger på landsgjennomsnittet for både kommune og fylke. Figur 13: Energiforbruk i husholdninger i Stavanger, Rogaland og Norge fordelt på energibærere i Utbredelse av vannbåren varme Ved vannbåren varme har man en stor fleksibilitet med hensyn til valg av energibærer, til forskjell fra for eksempel direkte elektrisk oppvarming. Etter et par tiår med reduksjon av andel vannbårne systemer i nye bygg, er det nå igjen en økende tendens til å velge vannbårene varmeanlegg. Fra SSB sin folke- og boligtelling i 2001, går det fram at 5,2 % av boligene i kommunen har vannbårne varmeanlegg, enten i form av gulvvarme eller radiatorsystemer. Det er imidlertid for næringsbygg og større boligkomplekser at fleksibel oppvarming kan få størst betydning i forhold til utbygging av ny infrastruktur. Statistikkgrunnlaget for oppvarmingssystemer i næringsbygg er imidlertid mangelfullt. Av den kommunevise energistatistikken kan vi lese at stasjonær forbrenning av petroleumsprodukter og gass innen tjenesteyting i 2007 utgjorde 121 GWh i kommunen. Dersom vi i tillegg hadde supplert med elektrisitet levert til elektrokjeler, ville vi fått et bedre anslag på hvor stort det fleksible forbruket er i kommunen. 18

19 3.5 Lokal energitilgang I tillegg til det som er beskrevet i det etterfølgende benyttes det både varmepumper og solenergi til oppvarming. Generell omtale av dette finnes i Vedleggsdelen Eksisterende elektrisitetsproduksjon Ifølge NVE er det ikke registrert noe småkraftverk (installasjon mindre enn 10 MW) i Stavanger kommune. Der er heller ikke vannkraftproduksjon i anlegg større enn dette eller annen kraftproduksjon Annen energi Gass I Stavanger kommune ble det i 2007 brukt gass tilsvarende en energimengde på 192 GWh, og det alt vesentlige av dette ble distribuert gjennom gassnettet som er etablert i kommunen. Dersom man strekker det langt, kan man si at en liten andel av dette har lokal opprinnelse. Det er nemlig slik at avløp fra bl.a. Stavanger overføres til IVARs renseanlegg i Randaberg kommune hvor det er etablert et slambasert biogassanlegg som mater inn biogass (for tiden 7 %) i gassnettet. Det øvrige gassforbruket i kommunen stammer fra propan (LPG) og LNG. Biobrensel Registrert forbruk av biobrensel i kommunen var 93 GWh i Det alt vesentlige av dette benyttes i husholdningene i form av ved og pellets. Avfall Restavfallet fra husholdningene transporteres til Forus Energigjenvinning og bioavfallet kjøres til komposteringsanlegget på Hogstad. Forus Energigjenvinning KS eies av IVAR, Lyse Energi og Westco. Avfallstonnasjen leveres hovedsakelig fra IVAR og næringslivet i regionen. Avfallet IVAR leverer er restavfall fra husholdninger som tidligere gikk til Sele avfallsdeponi. Energien som produseres leveres til Lyse som har bygget fjernvarmenett for distribusjon av energi, og dampturbin for produksjon av elektrisk kraft. Forbrenningsanlegget har vært i drift siden Anlegget driftes døgnkontinuerlig og har kapasitet til å forbrenne om- Figur 14: Forbrenningsanlegget til Forus Energigjenvinning lag tonn avfall per år. Anlegget er lokalisert i Forus Miljøpark på Forus, og har dermed en sentral lokalisering i forhold til hvor avfallet oppstår. Anlegget har en termisk energiproduksjon på ca. 100 GWh per år, og i 2008 ble 53 % av dette utnyttet til fjernvarme og kraftproduksjon, med leveranse av ca. 20 GWh til Stavanger. IVARs komposteringsanlegg på Hogstad i Sandnes kommune er Norges største komposteringsanlegg. IVAR eier og driver anlegget som årlig skal kompostere ca tonn mat- og hageav- 19

20 fall fra de innbyggerne i Jærregionen. Resultatet av prosessen blir ca tonn næringsrik kompost. Anlegget ble satt i drift i Ifølge kommunens Klima- og miljøplan (høringsutkast sept. 2009) er det et uttrykt mål å øke energiutnyttelsen på anlegget Forus Energigjenvinning KS til minimum 60 %, helst 65 %. Men Lyse Neo opplyser at utnyttelsen i 2009 er 65 %. Og vil være over 80 % i Under Avfallsenergi omtales mulig videreutvikling og utnyttelse. Videre er det en målsetting at innsamlet bioavfall fra husholdninger skal utnyttes til biogassproduksjon, slik at både energiinnhold og jordforbedringspotensialet i biomassen utnyttes. Tabell 4: Avfallsstatistikk Husholdningsavfall (kg/person) Andel til material- og energigjenvinning (%) kommunen 2006 kommunen 2007 kommunen 2008 Rogaland 2008 Norge Tallene i tabellen er hentet fra SSBs statistikkbank og gjelder bare vanlig husholdningsavfall som samles inn i kommunale renovasjonsordninger. Avfall som er tatt hånd om i husholdningene er ikke medregnet Mulig ny energitilgang i kommunen Vannkraft Som det framgår av kapittel 6 er det ifølge NVE ikke registrert potensial for utbygging av ny vannkraft. Vindkraft Det er ikke planer om utbygging av vindkraft i kommunen. Gass Realisering av planene om å bygge et biogassanlegg i Hå vil resultere i at andelen klimanøytral gass i gassnettet i kommunen vil øke fra dagens 7 % til ca 25 %. Innen regionen er det for øvrig ressurser til å øke andelen klimanøytral gass langt utover dette. Fylkets regionalplan for energi og klima forutsetter i realiteten at gassen i gassnettet er klimanøytral innen Med tanke på at det er etablert et distribusjonsnett for gass i kommunen, bør dette gi muligheter for etablering av mindre kogenereringsanlegg i forbindelse med fjernvarmenett. Kogenereringsanlegg er små kraftvarmeverk som produserer både elektrisitet og varme. Dette er en optimal energiutnyttelse og reduserer behov for større utbygginger i elnettet. Biobrensel fra skogen Dersom vi ser bort fra bruk av ved til oppvarming, er biobrenselmarkedet lite utviklet i Rogaland. Ryfylke Bioenergi AS åpnet imidlertid høsten 2007 Vestlandets største flisproduksjonsanlegg i Hjelmeland kommune. Her er det en årlig produksjonskapasitet for flis tilsvarende en energimengde på ca. 50 GWh. 20

21 Vestskog BA anslår det realiserbare bioenergipotensialet i Rogaland til 375 GWh per år. De opplyser at dette er et konservativt anslag og basert på det som kan utnyttes til flisproduksjon i tillegg til det som tas ut som ved. I Stavanger kommune er det i dag ingen felles varmesentraler som utnytter biobrensel. Det vises for øvrig til Vedleggsdel for mer informasjon om utnyttelse av bioenergi. Avfallsenergi Forbrenningsanlegget på Forus vil etter mulig utvidelse i 2012 produsere 210 GWh og levere GWh varme og kraft. Energiutnyttelsen vil da være %. Energiutnyttelsen bør økes ved å utvide fjernvarmenettet videre i Stavanger, Sandnes og Sola. På Bærheim er det mulighet til å øke energiproduksjonen til over 300 GWh. Med en tilstrekkelig utvidelse av fjernvarmenettet og i tillegg til spillvarme fra avfall nytte biomasse og biogass til spissing vil utnyttelsen av avfallet kunne bli ca 95 %. Basert på samfunnsøkonomiske vurderinger er det grunnlag for å videreføre fjernvarmenettet fra Forus til store deler av Stavanger kommune innen Innsatsfaktoren vil være avfallsenergi og biogass. Første etappe utføres fram til Jåttåvågen i Fram til 2020 er det mulighet for at en kan utvide leveransen over fjernvarme i Stavanger fra 35 GWh i 2011 til over 100 GWh. Henholdsvis 3,5 % til 10 % av varmeforbruket i Stavanger. Med de utbyggingsplanene som er aktuelle i Stavanger og konvertering av eksisterende bebyggelse som nytter elektrisitet, gass o.a. til fjernvarme er det mulig å levere flere hundre GWh fjernvarme innen 2050 basert på klimanøytrale energiressurser i regionen. Andelen fjernvarme kan i tilfelle økes til % av varmeforbruket i Stavanger. 3.6 Kommunens energibalanse I tabell 4 er kommunens energibalanse vist. Forbrukstallene er basert på SSB-statistikk, mens tall for elektrisitetsproduksjon savnes. Hele forbrukstallet for bioenergi er relatert til ved og pellets. Vi har anslått at halvparten av dette forbruket stammer fra import fra andre kommuner eller utlandet. Tabell 5: Energibalanse i kommunen STAVANGER KOMMUNE Produsert i Forbrukt i Energi- ENERGIBALANSE 2007 kommunen kommunen balanse Energibærer GWh/år GWh/år GWh/år Elektrisitet 0,0 1745,0-1745,0 Bioenergi 41,8 83,5-41,8 Petroleumsprodukter 0,0 98,2-98,2 Gass 0,0 175,9-175,9 Avfallsenergi 0,0 20,0-20,0 Totalt 41,8 2122,6-2080,9 21

22 4 Forventet utvikling av energibruk i kommunen Energiforbruket blir påvirket av mange faktorer, så som klima, demografiske forhold, teknologisk utvikling, energipriser, næringsstruktur og boligstruktur. I tillegg betyr det mye hvordan folks forbruksvaner utvikler seg. Også lover og forskrifter vil ha effekt, for eksempel gjennom krav til isolasjon og byggstandard. Energiforbruket er karakterisert både ved energimengde og energibærer. 4.1 Framskriving av energibruk i kommunen For å få en indikasjon på hvordan energiforbrukets størrelse vil utvikle seg anbefaler NVE i sin veileder: Forbruket innen husholdninger, tjenesteytende sektor og primærnæringer per innbygger i kommunen holdes konstant. Forbruket i industrien holdes uendret gjennom hele perioden. Der hvor det ikke er spesielle forhold som for eksempel nye store industrietableringer el. l., er denne metodikken valgt for framskrivning av energiforbruket i kommunen. Folketallsutviklinger er basert på det som framgår av kapittel 2.2. Figur 15: Framskriving av energiforbruk Tabell 6: Framskrivning av energiforbruk Årstall Sum framskrevet energiforbruk (GWh per år)

23 5 Alternative løsninger for energiforsyning 5.1 Bakgrunn for valg av områder Ved valg av aktuelle områder for en nærmere vurdering kan følgende kriterier legges til grunn: Områder der det er regulert for ny bebyggelse eller planlagt betydelig bruksendring Områder med forventet endring i næringssammensetningen Områder der det nærmer seg kapasitetsbegrensning for distribusjonsnettet for elektrisitet Områder med lokale energiressurser Områder med større utbredelse av vannbåren varme 5.2 Utnyttelse av lokale energiressurser Områder som kan nås ved utvidelse av eksisterende infrastruktur for fjernvarme og gass egner seg godt for lokalisering av ny utbygging. Videre kan det være interessante områder i tilknytning til industri med spillvarme, områder nær sjøen eller på berggrunn, der varmepumpe kan være aktuelt. Biogassressursene i regionen kan best utnyttes ved at gassen oppgraderes slik at den kan transporteres sammen med naturgass i eksisterende nett. Bioenergiressurser fra skogen bør utnyttes som flis i varmesentraler tilknyttet nær- og fjernvarmeanlegg og gassifisering for innmating i gassnettet. En vesentlig forutsetning for å utnytte energiressursene i regionen er at kommunene legger til rette for produksjon, infrastruktur og bruk av energien. 5.3 Aktuelle områder Jåttavågen Jåttåvågen utgjør et ca 600 daa stort, tidligere industriområde som skal utvikles til en ny bydel. Utbyggingen innen området er planlagt utført i tre etapper, fordelt over en tidsperiode på nærmere 20 år. Utnyttelsesgraden for bygging innen området er svært høy, mellom 70 og 250 %, og medfører høy energitetthet. Regulert BRA er ca m 2 inkl. sykehjem og videregående skole. Det er konsesjon for fjernvarme innen området. I 2010 vil det bli lagt fjernvarmeledning fra Forus. Innsatsfaktoren vil være avfallsenergi og biogass. Utbyggingen av den sørlige delen av området er nesten ferdig. Her er ny stadion, videregående skole, boligfelt, et teknologisenter og sykehjem. 23

24 Andre etappe, som omfatter nærings- og boligområder, er planlagt igangsatt i Siste etappe, som gjelder nordre del av området, vil sannsynligvis ikke bli påbegynt utbygget før om minst 5 år. Anslått varmebehov i forbindelse med utbyggingen er ca 30 GWh. Effektuttaket i elektrisitetsnettet i området er i dag ca 13 GWh (3 MW), og det antas at når utbyggingen av området er ferdig vil dette være ca 35 GWh GWh (7 MW). Forutsetningen er at elektrisitet ikke benyttes til oppvarming. Avstanden til eksisterende transformatorstasjoner er stor, og dersom elektrisitet vil bli brukt til oppvarming, må det etableres ny transformatorstasjon i Jåttåvågen. Kostnadene forbundet med en slik investering er anslått til minst 50 mill. kroner Paradis og Hillevåg Kommunedelplan for Paradis og Hillevåg ble vedtatt høsten Området utgjør et transformasjonsområde med samlet flateareal på 660 daa. Totalt areal i hele planområdet er 1305 daa. Basert på samfunnsøkonomiske vurderinger er det grunnlag for å videreføre fjernvarmenettet fra Forus/Jåttåvågen til Hillevåg/Paradis. Innsatsfaktoren vil være avfallsenergi og biogass. Legger man til grunn en tomteutnyttelse på gjennomsnittlig 120 %, vil dette medføre et BRA på ca m 2. Varmebehov vil bli på bortimot 40 GWh. Herav ventes at ca 30 GWh han forsynes over felles fjernvarmenett. Det elspesifikke behovet og eloppvarming antas å bli ca 50 GWh. Effektuttaket i elektrisitetsnettet i området er i dag ca. 22 GWh (5 MW), og det antas at med en utbygging av området i henhold til antatt tomteutnyttelse, vil fremtidig energiuttak være ca 50 GWh (12 MW) inklusiv andel til oppvarming. Forutsetningen er at kun 10 GWh elektrisitet benyttes til oppvarming. Området kan forsynes fra eksisterende transformatorstasjon, men bruk av elektrisitet til oppvarming vil redusere gjenværende kapasitet i overliggende nett. Det er i Hillevåg tilgang på spillvarme fra bedrifter i området. Det vil i den videre utredningen bli vurdert økonomien i bruk av denne spillvarmen i et fjernvarmenett Urban Sjøfront Urban Sjøfront utgjør et 600 daa stort, tidligere havne- og industriområde i forlengelsen av sentrum. Området skal gjennom en spennende byomformingsprosess, og både private og offentlige aktører deltar i utviklingen. Utnyttelsesgraden for bygging innen området er svært høy, mellom 100 og 220 %. BRA vil bli ca m 2. Eksisterende varmebehov i bebyggelse tilrettelagt med vannbåren varme er rundt 3 GWh. Etter planlagt utbygging er varmebehovet anslått til ca 40 GWh. Basert på samfunnsøkonomiske vurderinger er det grunnlag for å videreføre fjernvarmenettet fra Forus/Jåttåvågen/Hillevåg/Paradis til Urban sjøfront. Innsatsfaktoren vil være avfallsenergi og biogass. Effektuttaket i elektrisitetsnettet i området er i dag ca 45 GWh (10 MW), og det antas at når utbyggingen av området er ferdig, vil dette være ca 60 GWh (15 MW). Forutsetningen er at elektrisitet i liten grad benyttes til oppvarming. Området kan forsynes fra eksisterende transformatorstasjon, men bruk av elektrisitet til oppvarming vil redusere gjenværende kapasitet i overliggende nett Bjergsted og Sentrum vest Bjergsted utgjør et større område nær sentrum. Nytt konserthus er under planlegging i Sandvigå, og vil danne en ny forbindelse mellom Bjergsted musikkpark og sentrum vest. For Bjergsted er eksisterende varmebehov i bebyggelse tilrettelagt med vannbåren varme rundt 7 GWh, etter planlagt utbygging er varmebehovet anslått til ca 15 GWh. 24

25 Basert på samfunnsøkonomiske vurderinger er det grunnlag for å videreføre fjernvarmenettet fra Forus/Jåttåvågen/Hillevåg/Paradis til Bjergsted. Innsatsfaktoren vil være avfallsenergi og biogass. For Sentrum vest, er eksisterende varmebehov i bebyggelse tilrettelagt med vannbåren varme rundt 5 GWh. Ca 12 GWh antas å kunne konverteres fra elektrisitet til vannbåren varme. Etter planlagt utbygging er varmebehovet anslått til ca 13 GWh. Effektuttaket i elektrisitetsnettet i området er i dag ca 90 GWh (20 MW), herav ca 45 GWh til oppvarming. 20 GWh antas å kunne konverteres over til felles fjernvarme. Det antas at når utbyggingen av området er ferdig vil det være behov for ca 90 GWh (20 MW) elektrisitet p.g.a. en forholdsvis stor andel er konvertert til fjernvarme. Området kan forsynes fra eksisterende transformatorstasjoner, men bruk av elektrisitet til oppvarming vil redusere gjenværende kapasitet i overliggende nett Tjensvoll - Lassa Energibehovet er i dag ca 30 GWh til oppvarming, herav 28 GWh elektrisk oppvarming og 30 GWh elspesifikk forbruk. Varmebehovet antas å øke til ca 38 GWh, det elspesifikke til 40 GWh. Basert på samfunnsøkonomiske vurderinger er det grunnlag for å videreføre fjernvarmenettet fra Forus/Jåttåvågen/Hillevåg/Paradis til Stavanger Forum-Lassa. Innsatsfaktoren vil være avfallsenergi og biogass. Innen 2015 antas at ca 7 GWh kan leveres over fjernvarmenettet. På sikt antas det at varmeleveransen over fjernvarmenettet kan økes til ca 24 %. 25

26 6 Potensialet for nye småkraftverk Små vannkraftverk er en samlebetegnelse for alle vannkraftverk med mindre enn 10 MW installert effekt. Det er vanlig å dele småkraftverk inn på følgende måte etter installert effekt: Mikrokraftverk, under 100 kw Minikraftverk, kw Småkraftverk, kw NVE har utviklet en metode for digital ressurskartlegging av små kraftverk mellom 50 og kw. Metoden bygger på digitale kart, digitalt tilgjengelig hydrologisk materiale og digitale kostnader for ulike anleggsdeler. 6.1 Potensial Samlet er det for hele landet funnet omkring 18 TWh med investeringskostnad under 3 kr/kwh. I tillegg kommer omtrent 7 TWh fra Samlet plan slik at potensial for små kraftverk under 10 MW med investeringsgrense 3 kr/kwh er rundt 25 TWh. I ressurskartleggingen er også potensial med investeringskostnad mellom 3 og 5 kr/kwh inkludert og utgjør i overkant av 7 TWh. NVE antar at det er realistisk å realisere ca. 5 TWh av dette potensialet i løpet av en ti års periode. I Stavanger kommune er det ikke registrert noe potensial for utbygging av småkraftverk. 26

Lokal energiutredning 2009. Gjesdal kommune. Foto: Geir Einarsen

Lokal energiutredning 2009. Gjesdal kommune. Foto: Geir Einarsen Lokal energiutredning 2009 Gjesdal kommune Foto: Geir Einarsen Innholdsfortegnelse 0 Sammendrag 5 1 Utredningsprosessen 6 2 Informasjon om kommunen 7 2.1 Generelt 7 2.2 Folketallsutvikling 8 2.3 Boligstruktur

Detaljer

Lokal energiutredning 2009 for Eidsberg kommune

Lokal energiutredning 2009 for Eidsberg kommune for Til notater. Forord Denne rapporten presenterer den lokale energiutredningen for. Utarbeidelse og offentliggjøring av lokale energiutredninger skal bidra til å øke kunnskapen om lokal energiforsyning,

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 for Ski kommune

Lokal energiutredning 2011 for Ski kommune for Til notater. Forord Energi 1 Follo Røyken (E1) legger med dette frem Lokal Energiutredning for 2011 for Ski kommune. E1 er områdekonsesjonær i og dermed ansvarlig for å utarbeide Lokal Energiutredning

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 for Øksnes kommune

Lokal energiutredning 2013 for Øksnes kommune for Siste revisjon: 19.12.2013 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... 3 1 UTREDNINGSPROSESSEN... 4 2 INFORMASJON OM KOMMUNEN... 5 3 DAGENS LOKALE ENERGISYSTEM...10 3.1 INFRASTRUKTUR FOR ENERGI... 10 3.1.1 Elektrisitet

Detaljer

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011. Energiutredning Øvre

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011. Energiutredning Øvre Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011 Energiutredning Øvre Øvre Eiker Eiker kommune Kommune2011 2007 1 Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 SAMMENDRAG... 3 3 UTREDNINGSPROSESS

Detaljer

Trondheim kommune. Lokal energiutredning 2013

Trondheim kommune. Lokal energiutredning 2013 Trondheim kommune Lokal energiutredning 2013 Innholdsfortegnelse 1. GENERELL BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN...5 1.1. AKTØRER, ROLLER OG ANSVAR...5 1.2. SAMARBEID MED KOMMUNEN...6 1.3. FORMELL PROSESS...6

Detaljer

Energiutredning Hurum kommune 2013

Energiutredning Hurum kommune 2013 Energiutredning Hurum kommune 2013 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN OG PROSESS... 4 2.1 BAKGRUNN... 4 2.2 FORMÅL... 4 2.3 UTREDNINGSPROSESS... 4 3 OM HURUM KOMMUNE... 6 3.1 GENERELT... 6 3.2 INNBYGGERE...

Detaljer

Lokal energiutredning 2012. Levanger kommune

Lokal energiutredning 2012. Levanger kommune Lokal energiutredning 2012 Levanger kommune Januar 2013 Lokal energiutredning 2012 LEVANGER 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 5 2.1 BAKGRUNN OG HENSIKT MED UTREDNINGSARBEIDET...

Detaljer

Lokal energiutredning 2012. Verran kommune

Lokal energiutredning 2012. Verran kommune Lokal energiutredning 2012 Verran kommune Januar 2013 Lokal energiutredning 2012 VERRAN 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 5 2.1 BAKGRUNN OG HENSIKT MED UTREDNINGSARBEIDET... 5 2.2

Detaljer

Lokal energiutredning 2013. Vikna kommune

Lokal energiutredning 2013. Vikna kommune Lokal energiutredning 2013 Vikna kommune Januar 2014 Lokal energiutredning 2013 VIKNA 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 2 2. INNLEDNING... 5 2.1 BAKGRUNN OG HENSIKT MED UTREDNINGSARBEIDET... 5 2.2

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Tingvoll kommune

Lokal energiutredning 2011 Tingvoll kommune Lokal energiutredning 2011 Tingvoll kommune 2009 Lokal energiutredning 2011 Tingvoll kommune Bilde: Eikrem. Tilgjengelig fra: http://www.tingvoll.kommune.no/ Industriveien 1, 6504 Kristiansund Tlf 71 56

Detaljer

Lokal energiutredning 2012. Inderøy kommune

Lokal energiutredning 2012. Inderøy kommune Lokal energiutredning 2012 Inderøy kommune Januar 2013 Lokal energiutredning 2012 INDERØY 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 2 2. INNLEDNING... 4 2.1 BAKGRUNN OG HENSIKT MED UTREDNINGSARBEIDET... 4

Detaljer

Lokal energiutredning 2009 for Vennesla kommune

Lokal energiutredning 2009 for Vennesla kommune for Versjon 6.1 2010 Forord Agder Energi Nett legger her frem Lokal Energiutredning 2009 for Vennesla kommune. Energiutredningen samler informasjon, som ellers foreligger spredt på ulike aktører, og gjør

Detaljer

Energiutredning 2012. Karmøy kommune

Energiutredning 2012. Karmøy kommune Energiutredning 2012 Karmøy kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for hver

Detaljer

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2009. Energiutredning. ing Øvre

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2009. Energiutredning. ing Øvre Energiutredning ing Øvre Øvre Eiker Eiker kommune Kommune 2009 2007 1 Innhold 1 INNLEDNING... 4 2 SAMMENDRAG... 4 3 UTREDNINGSPROSESS OG FORUTSETNINGER... 6 4 INFORMASJON OM ØVRE EIKER KOMMUNE... 7 4.1

Detaljer

Energiutredning 2007. Utsira kommune

Energiutredning 2007. Utsira kommune Energiutredning 2007 Utsira kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for hver

Detaljer

Energiutredning 2012

Energiutredning 2012 Energiutredning 2012 Haugesund kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for

Detaljer

Energiutredning 2009. Utsira kommune

Energiutredning 2009. Utsira kommune Energiutredning 2009 Utsira kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for hver

Detaljer

Energiutredning 2007. Sauda Kommune

Energiutredning 2007. Sauda Kommune Energiutredning 2007 Sauda Kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for hver

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Aure kommune

Lokal energiutredning 2011 Aure kommune Lokal energiutredning 2011 Aure kommune 2009 Lokal energiutredning 2011 Aure kommune Bilde: StatoilHydro Tjeldbergodden, Ole Didriksen. http://www.mediabasen.no/v/kommunene_001/aure/naringsliv/tjelbergodden.jpg.html

Detaljer

Lokal energiutredning 2013. Fosnes kommune

Lokal energiutredning 2013. Fosnes kommune Lokal energiutredning 2013 Fosnes kommune Januar 2014 Lokal energiutredning 2013 FOSNES 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 2 2. INNLEDNING... 4 2.1 BAKGRUNN OG HENSIKT MED UTREDNINGSARBEIDET... 4 2.2

Detaljer

Lokal energiutredning 2012. Meråker kommune

Lokal energiutredning 2012. Meråker kommune Lokal energiutredning 2012 Meråker kommune Januar 2013 Lokal energiutredning 2012 MERÅKER 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 5 2.1 BAKGRUNN OG HENSIKT MED UTREDNINGSARBEIDET... 5

Detaljer

Energiutredning Modum Kommune 2011

Energiutredning Modum Kommune 2011 Energiutredning Modum Kommune 2011 Innhold 1 BAKGRUNN...4 1.1 FORMÅL...4 2 SAMMENDRAG...5 BAKGRUNN...5 STATUS ENERGIBRUK I MODUM KOMMUNE...5 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN...9 3 INFORMASJON OM MODUM

Detaljer

Lokal energiutredning 2009 SALTDAL KOMMUNE

Lokal energiutredning 2009 SALTDAL KOMMUNE Lokal energiutredning 2009 SALTDAL KOMMUNE 1. FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 4 2. AKTØRER OG ROLLER... 5 3. BESKRIVELSE AV DET LOKALE ENERGISYSTEMET... 9 3.1. Infrastruktur for energi... 9 3.1.1 Distribusjonsnett

Detaljer

Energiutredning Flesberg Kommune 2013

Energiutredning Flesberg Kommune 2013 Energiutredning Flesberg Kommune 2013 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 4 INFORMASJON OM FLESBERG KOMMUNE... 6 4.1 KORT OM

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune

Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune 2009 Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune Bilde: Smøla vindpark, ved Hans Ohrstrand. www.smola.kommune.no Industriveien 1, 6504 Kristiansund Tlf 71 56 55 00

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Kristiansund kommune

Lokal energiutredning 2011 Kristiansund kommune Lokal energiutredning 2011 Kristiansund kommune Lokal energiutredning 2011 Kristiansund kommune Bilde: Kristiansund sentrum. www.kristiansund.kommune.no Industriveien 1, 6504 Kristiansund Tlf 71 56 55

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Sandefjord kommune

Lokal energiutredning 2011 Sandefjord kommune Lokal energiutredning 2011 Sandefjord kommune Oktober 2011 1 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Energiutredningen

Detaljer

Klima og energiplan 2008

Klima og energiplan 2008 Klima og energiplan 2008 Vedtatt februar 2008 Forord Det er dokumentert at det er en sammenheng mellom energibruk og endringer i klima og miljø. Klima- og energipolitikk har utviklet seg til å bli et

Detaljer

Melhus kommune. Lokal energiutredning 2013

Melhus kommune. Lokal energiutredning 2013 Melhus kommune Lokal energiutredning 2013 Innholdsfortegnelse 1. GENERELL BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN...5 1.1. AKTØRER, ROLLER OG ANSVAR...5 1.2. SAMARBEID MED KOMMUNEN...6 1.3. FORMELL PROSESS...6

Detaljer