Analysen viser at det planlagte anlegget (tiltaket) har en meget lav risiko og at risikoen er fullt ut akseptabel. Revisjon: Løpenummer: E01

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Analysen viser at det planlagte anlegget (tiltaket) har en meget lav risiko og at risikoen er fullt ut akseptabel. Revisjon: Løpenummer: E01"

Transkript

1 Oppdragsnavn/dokumentnavn: Fjernvarmeanlegg Gjøvik ROS-analyse planfasen Oppdragsgiver: Eidsiva Bioenergi AS Oppdragsgivers referanse: Alf Tunheim Ekstrakt: REVISJONSKODER: (Se spesifikasjon KNE01-JS-0001) K : Intern arbeidsutgave A : Utgave for intern tverrfaglig kontroll (IDK) B : For kommentar hos oppdragsgiver C : For anbud- / tilbudsforespørsel D : For kontrakt E : For bygging/fabrikasjon/implementering/iverksettelse F : Som bygget, endelig utgave U : Utgått STATUSKODER: (Se spesifikasjon KNE01-JS-0001) 1 : Akseptert for angjeldende bruk 2 : Akseptert med kommentar 3 : Ikke akseptert 4 : Ikke gjennomgått. (mottatt for informasjon) Tilgjengelighet: Henvisning: Utarbeidet av: Morten H. Soma Det er gjennomført en risikoanalyse for planlagt varmesentral i Kallerud-området i Gjøvik. Forutsatt at planlagte tiltak blir gjennomført, er det identifisert følgende risikobilde for anlegget (tiltaket): 2 mulige uønsket hendelse med akseptabel risiko, hvor en imidlertid bør vurdere å gjennomføre tiltak 3 mulige uønskede hendelser med middels risiko, hvor en for to av hendelsene bør vurdere gjennomføring av tiltak 0 mulige uønskede hendelser med uakseptabel risiko, der tiltak må gjennomføres. Analysen viser at det planlagte anlegget (tiltaket) har en meget lav risiko og at risikoen er fullt ut akseptabel. UTGIVER OPPDRAGSGIVER E Endelig utgave mhs tsi kon B For kommentar hos oppdragsgiver mhs tos A For intern tverrfaglig kontr mhs K Intern arbeidsutgave mhs Rev. Dato Tekst Laget Sjekket Godkjent Sjekket Status Stikkord: ROS-analyse Risikoanalyse Varmesentral Fjernvarme Dokument- Nummer Oppdragsnummer Referansenummer Dokumentkode: RX Løpenummer: 0001 Revisjon: E01 ISBN: Side 1 av 27 HOVEDKONTOR Hoffsveien 13 Postboks 27 Skøyen N Oslo Telefon: Telefaks: AVD. GJØVIK Strandgt. 13 A N Gjøvik Telefon: Telefaks: AVD. BERGEN Damsgårdsveien 165 Postboks 3, Laksevåg N Bergen Telefon: Telefaks: Organisasjonsnr. NO l - C:\Brukerfiler\27 Eidsiva_Oppdatering søknad FVkonsesjon Gjøvik\Oversendelse \ _ROS_analyse_planfase_Norsk_Energi.doc

2 Fjernvarmeanlegg Gjøvik Side 2 av 39 INNHOLD 1 SAMMENDRAG/KONKLUSJON INNLEDNING GJENNOMGANG OG BEFARING RISIKOVURDERING OPPSUMMERING/FORSLAG TIL RISIKOREDUSERENDE TILTAK Hendelser med uakseptabel risiko (rødt område) Hendelser med middels risiko (gult område) Hendelser med lav risiko (grønt område) METODIKK Side Vedlegg A: Vedlegg B: Vedlegg C: Vedlegg D: Kart over aktuelle planområder Radon. Områdekart for Gjøvik Utskrift fra Naturbase Referanser l - N:\510\23\ \2 Informasjonsflyt\21 Inn\\ Bidrag planprosess\ros\ _ros_analyse_planfase_norsk_energi.doc

3 Fjernvarmeanlegg Gjøvik Side 3 av 39 1 SAMMENDRAG/KONKLUSJON Det er gjennomført en ROS-analyse for planlagt varmesentral i Kallerud-området i Gjøvik. En har foretatt en vurdering av risikoforhold knyttet til følgende typer hendelser/forhold: Påvirkning fra omgivelsene - naturgitte forhold - forurensning mv. - annen fare Påvirkning på omgivelsene - naturmiljø mv. - infrastruktur og strategiske områder - annet Utbygging/gjennomføring. En har ikke vurdert hendelser som inntreffer internt i anlegget og som ikke har betydning for omgivelsene. Forutsatt at planlagte tiltak blir gjennomført, er det identifisert følgende risikobilde for anlegget (tiltaket): 2 mulig uønsket hendelse med akseptabel risiko, hvor en imidlertid bør vurdere å gjennomføre tiltak 3 mulige uønskede hendelser med middels risiko, hvor en for to av hendelsene bør vurdere gjennomføring av tiltak 0 mulige uønskede hendelser med uakseptabel risiko, der tiltak må gjennomføres. Identifiserte hendelser med lav og middels risiko er presentert i Tabell 1.1. Ut fra en risikomessig vurdering i forhold til gitte akseptkriterier (se kapittel 6) er det ikke påkrevet å gjennomføre tiltak for å redusere risikoen. Eventuell gjennomføring av tiltak bør baseres på kost/nytte-vurderinger. Tabell 1.1: Uønsket hendelse Solstorm/magnetisk stråling Utfall av el.forsyning Tilgang til brannvann Forurensning til vassdrag/sjø Brann Hendelser med lav og middels risiko Anbefalte tiltak/merknader Solstorm med konsekvenser for el.forsyning, IT, tele mv. må påregnes for dette anlegget, i likhet med de fleste andre tekniske anlegg i Norge. Anlegget designes i henhold til anerkjente normer og standarder. Det vil derfor ikke være naturlig å gjennomføre tiltak utover det som er normalt for slike anlegg. En bør vurdere en løsning med muligheter for øydrift basert på strøm produsert i anleggets turbinanlegg. Det bør påses at det er tilfredsstillende tilgang til brannvann i det aktuelle området. En bør eventuelt vurdere å lede overvann via oljeutskiller. Opplegg oppsamling av spill-/ overflate vann fra brannslukning for å samle opp aske, slam, fremmedlegemer (forurensning) som blir vasket ut. Analysen viser altså at det planlagte anlegget (tiltaket) har en meget lav risiko og at risikoen er fullt ut akseptabel. l - N:\510\23\ \2 Informasjonsflyt\21 Inn\\ Bidrag planprosess\ros\ _ros_analyse_planfase_norsk_energi.doc

4 Fjernvarmeanlegg Gjøvik Side 4 av 39 2 INNLEDNING Eidsiva Bioenergi AS planlegger å bygge ut varmesentral med leveranse av damp til prosessindustri samt fjernvarme til oppvarming og varmt tappevann i bygg Gjøvik. Kundene vil bli tilknyttet og forsynt med energi fra varmesentral i Kallerudområdet. I henhold til krav gitt i plan- og bygningslovens 4.3 er det gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet for formålet, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Analysen, som er utført av og hvor Eidsiva Bioenergi AS samt Norconsult AS i Hamar har medvirket, er dokumentert i herværende rapport. Analysen har primært fokusert på mulige negative konsekvenser. Positive forhold som at anlegget innebærer en avlastning av el.nettet i Gjøvik, bidrar til reduksjon av utslipp av klimagasser samt utfasing av lokale energisentraler har ikke vært med i vurderingen. Rapporten omhandler begge aktuelle lokaliteter; Kallerudlia 9 og Kallerudlia 16. Der vurderingene er forskjellig for de to aktuelle lokalitetene eller de kun gjelder den ene av dem, vil dette fremgå av rapporten. Vurderingene er avgrenset til anleggsområdet. En har vurdert påvirkning fra omgivelsene og påvirkning på omgivelsene. En har ikke vurdert hendelser som inntreffer internt i anlegget og som ikke har betydning for omgivelsene. I henhold til gjeldende regelverk vil det bli utført mer utdypende risikoanalyser i forbindelse med prosjekteringsfasen, anleggsfasen og driftsfasen for å ivareta at anlegget designes, bygges og driftes med en akseptabel risiko. l - N:\510\23\ \2 Informasjonsflyt\21 Inn\\ Bidrag planprosess\ros\ _ros_analyse_planfase_norsk_energi.doc

5 Fjernvarmeanlegg Gjøvik Side 5 av 39 3 GJENNOMGANG OG BEFARING Analysen og rapport har fulgt en plan som vist i Tabell 3.1. Tabell 3.1: Tidsplan for gjennomgang, befaring og rapportering Tidspunkt Aktivitet/tema Deltagere Innledende gjennomgang Befaring Kallerud Rapportutkast oversendt til Eidsiva Bioenergi AS for kommentarer Kommentarer til rapportutkast mottatt Endelig utgave oversendt Morten H. Soma Alf Tunheim, Eidsiva Bioenergi AS Ellen A. Huse, Norconsult AS Arnstein Dale, Norconsult AS Morten H. Soma, Alf Tunheim Arnstein Dale Morten H. Soma Morten H. Soma Alf Tunheim Terje Lundberg, Eidsiva Bioenergi AS l - N:\510\23\ \2 Informasjonsflyt\21 Inn\\ Bidrag planprosess\ros\ _ros_analyse_planfase_norsk_energi.doc

6 Fjernvarmeanlegg Gjøvik Side 6 av 39 4 RISIKOVURDERING En har foretatt en vurdering av risikoforhold knyttet til følgende typer hendelser/forhold: Påvirkning fra omgivelsene - naturgitte forhold - forurensning mv. - annen fare Påvirkning på omgivelsene - naturmiljø mv. - infrastruktur og strategiske områder - annet Utbygging/gjennomføring. Flere forhold er både direkte og indirekte berørt flere ganger. Dette har imidlertid vært nødvendig for å sikre at ikke enkelte forhold blir uteglemt. En har også valgt å ta med enkelte forhold som er omdiskutert i forhold til om det er en reell fare, som mulig strålingsfare fra høyspentledninger og basestasjoner. En oppsummering av risiko for identifiserte hendelser/forhold er presentert i Tabell 4.1 til Tabell 4.7. I tabellene har en beskrevet aktuelle tiltak. Dette er både tiltak som er besluttet iverksatt samt forslag til ytterligere tiltak. Forslag til tiltak utover de som allerede er bestemt er for øvrig oppsummert i kapittel 5. Vurderingene er gjennomført for både Kallerudlia 9 og Kallerudlia 16. Der vurderingene er forskjellig for de to aktuelle lokalitetene eller de kun gjelder den ene av dem, har en merket de enkelte ufylte feltene i tabellene med hhv. K9 og K16. l - N:\510\23\ \2 Informasjonsflyt\21 Inn\\ Bidrag planprosess\ros\ _ros_analyse_planfase_norsk_energi.doc

7 Fjernvarmeanlegg Gjøvik Side 7 av 39 Tabell 4.1: Vurdering av hendelser/forhold - påvirkning fra omgivelsene naturgitte forhold Hendelse/forhold Relevant Sannsyn Konsekvenfaktor Risiko- Tiltak Merknader (Ja/nei)? lighet Jordskjelv Ja Jordskjelv av lav styrke må påregnes, ref. /1/. Bygg og anlegg som prosjekteres etter anerkjente normer og standarder vil tåle jordskjelv av den styrken som kan påregnes i det aktuelle området. Dambrudd Nei Flom inkl. lukkede vassdrag Nei Stormflo/springflo Nei Isgang Nei Overvann Ja Ved prosjektering av anlegget, inklusive uteområdene, vil en ta hensyn til stedlige forhold og påregnelig værsituasjon i området (nedbør, tele mv.) og sikre at overvann blir ledet til overvannsnett. Det vil også bli foretatt en vurdering av behovet for fordrøyningsvolum, slik at en sikret at en får avlevert overvannet til nettet. Havnivåstigning Nei Erosjon Nei Kvikkleireskred Nei Jord- og flomskred Nei Snøskred Nei Steinsprang Ja Det er planlagt gjennomføring av sikring etter utgraving/sprengning i den grad det viser seg nødvendig Fjellskred med påfølgende flodbølge Nei Det er påregnelig at det under spesielle værsituasjoner (betydelig tele kombinert med mye regn og/eller smelting av snø/is) kan bli overvann. Etter sprengning/utgraving kan en risikere rasfarlig skjæring. l - N:\510\23\ \2 Informasjonsflyt\21 Inn\\ Bidrag planprosess\ros\ _ros_analyse_planfase_norsk_energi.doc

8 Fjernvarmeanlegg Gjøvik Side 8 av 39 Tabell 4.1: Vurdering av hendelser/forhold - påvirkning fra omgivelsene naturgitte forhold (forts.) Hendelse/forhold Relevant Sannsyn Konsekvenfaktor Risiko- Tiltak Merknader (Ja/nei)? lighet Skog- og gressbrann Ja K9: Tilstøtende skogsområde er av begrenset størrelse. Det kan ikke påregnes større skogbranner i området. Konsekvensene av en begrenset skogbrann vil være ubetydelige. Ekstrem vind Nei Ekstrem nedbør Ja Ved prosjektering av anlegget, inklusive uteområdene, vil en ta hensyn til stedlige forhold og påregnelige nedbørsmengder i området. Vi viser her til tidligere punkt om overvann. Ekstrem kulde Ja Ved prosjektering av anlegget vil en ta hensyn til den stedlige værsituasjonen, inklusive temperaturforhold. Dette gjelder både påkjenninger på anlegget samt effektbehovet hos kundene. Lynnedslag Ja Anlegget designes i henhold til anerkjente normer og standarder. Solstorm/magnetisk stråling Ja Anlegget designes i henhold til anerkjente normer og standarder. Solstorm med konsekvenser for el.forsyning, IT, tele mv. må påregnes for dette anlegget, i likhet med de fleste andre tekniske anlegg i Norge. Det vil ikke bli lagt opp til tiltak utover det som er normalt for slike anlegg. Hendelsen vil for øvrig være uavhengig av lokalisering av anlegget. l - N:\510\23\ \2 Informasjonsflyt\21 Inn\\ Bidrag planprosess\ros\ _ros_analyse_planfase_norsk_energi.doc

9 Fjernvarmeanlegg Gjøvik Side 9 av 39 Tabell 4.1: Vurdering av hendelser/forhold - påvirkning fra omgivelsene naturgitte forhold (forts.) Hendelse/forhold Relevant (Ja/nei)? Sannsyn lighet Konsekvens Risikofaktor Tiltak Radon fra grunn Ja Ved prosjektering av anlegget vil det bli tatt hensyn til eventuell radon fra grunnen. Tiltak som membran, undertrykk i grunn, ventilasjon mv. vil bli gjennomført i den grad det er nødvendig. Merknader Det er registrert radonkonsentrasjon over revidert tiltaksgrense på 100 Bq/m 3, ref. /2/, i boliger i Gjøvikområdet, ref. /3/. Vi viser her til Vedlegg 2. Strålevernet anbefaler at radonnivåer holdes så lave som mulig i alle bygninger, og at tiltak alltid bør utføres når radonnivået i ett eller flere oppholdsrom overstiger 100 Bq/m 3. l - N:\510\23\ \2 Informasjonsflyt\21 Inn\\ Bidrag planprosess\ros\ _ros_analyse_planfase_norsk_energi.doc

10 Fjernvarmeanlegg Gjøvik Side 10 av 39 Tabell 4.2: Hendelse/forhold Vurdering av hendelser/forhold påvirkning fra omgivelsene forurensning mv. Industri/virksomhet; akutt og/eller permanent forurensning (støy, vibrasjoner, utslipp til vann og luft, oljeforurensning, kjemikalier, eksplosiver mv.) Forurenset grunn/tidligere bruk av område (avfallsanlegg/-deponi, bensinstasjon, kjemisk virksomhet, galvanisering, impregnering, dagbrudd/gruver, oljetanker, bygningsrester) Relevant (Ja/nei)? Sannsyn lighet Konsekvens Risikofaktor Tiltak Merknader Nei En har gjennomgått nærliggende områder, og har ikke funnet virksomheter som vil kunne medføre akutt eller permanent forurensning med negative konsekvenser av betydning for den planlagte virksomheten (tiltaket). Nei K9 har vært et etter det en kjenner til ikke vært benyttet til aktiviteter som kunne ha medført fare for forurensning av grunnen. Det er gjennomført grunnboringer i K16. Tidligere lavpunkt i terrenget er oppfylt med rene masser. Prøver av massene viser kun spormengder av farlige stoffer (under aktuelle normverdier). Det vises her til forurensningsforskriften, ref. /4/. Vassdrag/sjø/fjord (forurensning fra) Nei Trafikk (støy, vibrasjoner, støv/nox) Nei Trafikkmengden i området er så liten at den ikke representerer noe problem for anlegget (tiltaket). Høyspentlinje (stråling) Nei Det går to høyspentlinjer gjennom området. Muligheten for å legge høyspenttraséen som går mellom Bjørkebakken og planområdet som jordkabel, vil bli et tema i utredningen. I følge Statens strålevern er det ikke funnet sikre vitenskapelige holdepunkter for at de feltene vi utsettes for i dagliglivet eller i de fleste yrker gir noen form for skader eller sykdommer, ref. /5/. Høyspentlinjene vil uansett ikke føre til eksponering over anbefalte grenseverdier, ref. /6/, for høyspentanlegg for arbeidstakere på 10 kv/m for elektriske felt og 500 µt for magnetfelt. l - N:\510\23\ \2 Informasjonsflyt\21 Inn\\ Bidrag planprosess\ros\ _ros_analyse_planfase_norsk_energi.doc

11 Fjernvarmeanlegg Gjøvik Side 11 av 39 Tabell 4.1: Vurdering av hendelser/forhold - påvirkning fra omgivelsene naturgitte forhold (forts.) Hendelse/forhold Relevant Sannsyn Konsekvenfaktor Risiko- Tiltak Merknader (Ja/nei)? lighet Basestasjoner (stråling) Nei Etter det en kjenner til, er det ingen basestasjoner i umiddelbar nærhet til anlegget (tiltaket), ref. /7/. Statens strålevern vurderer det dessuten slik, på grunnlag av dagens kunnskap og internasjonalt anbefalte retningslinjer, at basestasjoner slik de normalt monteres, ikke innebærer noen helserisiko. Feltstyrkenivåene er svært lave der vanlig ferdsel forekommer. Radioaktivt nedfall Nei l - N:\510\23\ \2 Informasjonsflyt\21 Inn\\ Bidrag planprosess\ros\ _ros_analyse_planfase_norsk_energi.doc

12 Fjernvarmeanlegg Gjøvik Side 12 av 39 Tabell 4.3: Hendelse/forhold Vurdering av hendelser/forhold påvirkning fra omgivelsene annen fare Regulerte vassdrag/vannmagasiner (usikker is, hurtig endring av vannivå) Relevant (Ja/nei)? Nei Sannsyn lighet Konsekvens Risikofaktor Tiltak l - N:\510\23\ \2 Informasjonsflyt\21 Inn\\ Bidrag planprosess\ros\ _ros_analyse_planfase_norsk_energi.doc Merknader Terreng med spesiell fare (stup mv.) Nei Jernbane/skinnegående trafikk Ja K9: Sannsynligheten for uhell er ekstremt lav. Ved eventuelt uhell som avsporing mv. kan det påregnes at konsekvensene blir moderate eller i verste fall alvorlige. I denne sammenheng er det også viktig å merke seg at det pr. i dag ikke pågår godstrafikk på den aktuelle jernbanestrekningen. Lufttrafikk Ja Skorsteinen vil bli utstyrt med flyhinderbelysning ihht. gjeldende regelverk. Veitrafikk (transportuhell) Ja Veitrafikkuhell vil kunne ramme inntransporten av brensel, men ikke forårsake konsekvenser for anleggsdriften. Pga. av bufferlager med brensel samt at anlegget normalt overvåkes fra Trehørningen, vil konsekvensene i verste fall bli ubetydelige. Gassterminal, gasstanker Ja Firmaet Dekkpartner i Kallerudsvingen 6 oppbevarer propan i en tank med en størrelse på noen m 3. Pga. av størrelsen og avstanden til tanken samt at anlegget normalt overvåkes fra Trehørningen, vil konsekvensene i verste fall bli ubetydelige/moderate.

13 Fjernvarmeanlegg Gjøvik Side 13 av 39 Tabell 4.3: Vurdering av hendelser/forhold påvirkning fra omgivelsene annen fare (forts.) Hendelse/forhold Relevant Sannsyn Konsekvenfaktor Risiko- Tiltak Merknader (Ja/nei)? lighet Brannobjekter Ja En har gjennomgått nærliggende områder, og har ikke funnet virksomheter som vil kunne medføre ekstraordinære konsekvenser ved eventuell brann. Pga. av bufferlager med brensel samt at anlegget normalt overvåkes fra Trehørningen, vil konsekvensene i verste fall bli moderate. Hendelser i nærliggende virksomheter hindrer adkomst Ja En har gjennomgått nærliggende områder, og har ikke funnet virksomheter hvor det er særlig sannsynlig at det kan skje hendelser som kan føre til at adkomsten blir hindret. En kan imidlertid ikke utelukke at hendelser kan inntreffe. Pga. av bufferlager med brensel samt at anlegget normalt overvåkes fra Trehørningen, vil konsekvensene i verste fall bli moderate. Det er videre flere alternative veisystemer inn til området. l - N:\510\23\ \2 Informasjonsflyt\21 Inn\\ Bidrag planprosess\ros\ _ros_analyse_planfase_norsk_energi.doc

14 Fjernvarmeanlegg Gjøvik Side 14 av 39 Tabell 4.3: Vurdering av hendelser/forhold påvirkning fra omgivelsene annen fare (forts.) Hendelse/forhold Relevant (Ja/nei)? Sannsyn lighet Konsekvens Risikofaktor Tiltak Infrastruktur sårbarhet/bortfall av Ja En bør vurdere en løsning med (vei, el., tele, fjernvarme, vann) muligheter for øydrift basert på strøm produsert i anleggets turbinanlegg. Det bør påses at det er tilfredsstillende tilgang til brannvann i det aktuelle området. Kan tiltaket/anlegget/virksomheten være et sabotasje-/terrormål? Er det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten? Gruver, sjakter, steintipper mv. i området l - N:\510\23\ \2 Informasjonsflyt\21 Inn\\ Bidrag planprosess\ros\ _ros_analyse_planfase_norsk_energi.doc Merknader Vei: Anlegget har betydelig bufferlager av brensel og kan overvåkes fra Trehørningen. Strøm: Ved utfall av strøm vil UPS/nødstrøm dekke sentrale SROfunksjoner, noe som muliggjør kontrollert nedkjøring. Ved strømutfall utenfor det nære området vil også kundene falle ut, slik at de uansett ikke kan ta imot energi fra anlegget. Vann: Vannforbruket er lavt grunnet lukket primærkrets med varmeveksler mot dampnett og fjernvarmenett. Matvannstanken fungerer dessuten som buffertank. Det er i tillegg muligheter for å få vann via tankbil. Tele: Anlegget overvåkes normalt fra Trehørningen. Det er muligheter for kommunikasjon både via fibernett og mobilnett. Anlegget kan dessuten styres lokalt. Ja En kan ikke utelukke at anlegget kan bli utsatt for sabotasje/terror. Det er imidlertid mer sannsynlig at andre mer vitale samfunnsfunksjoner vil bli rammet av eventuell sabotasje mv. Ja Trafostasjon i Merkantilveien kan være et sabotasje-/terrormål. Avstanden fra anlegget er imidlertid så vidt stor at konsekvensene neppe vil bli merkbare, utover eventuelt strømutfall. Nei

15 Fjernvarmeanlegg Gjøvik Side 15 av 39 Tabell 4.4: Vurdering av hendelser/forhold påvirkning på omgivelsene naturmiljø mv. Hendelse/forhold Relevant (Ja/nei)? Sannsyn lighet Konsekvens Risikofaktor Tiltak Utslipp til grunn Ja Asfalterte plasser hvor det ferdes kjøretøy og eventuelt oppbevares flis vil ha avrenning via overvannsnettet. Forurensning til vassdrag/sjø Ja En bør eventuelt vurdere å lede overvann via oljeutskiller. l - N:\510\23\ \2 Informasjonsflyt\21 Inn\\ Bidrag planprosess\ros\ _ros_analyse_planfase_norsk_energi.doc Merknader Asfalterte plasser hvor det ferdes kjøretøy og eventuelt oppbevares flis vil ha avrenning via overvannsnettet. Eventuelle mindre oljelekkasjer samt sigevann fra brensel vil dermed bli hindret i å lekke til nærliggende vassdrag. Endring av avrenningsforhold til Nei vassdrag Sårbar flora Nei Iflg. databasen naturbase er det ikke kjent at det er sårbar flora i området, ref. /8/. Se Vedlegg C. Sårbar fauna/fisk Nei Iflg. naturbase er det ikke kjent at det er sårbar fauna/fisk i området, ref. /8/. Se Vedlegg C. Verneområder Nei Iflg. naturbase er det ikke kjent at det er verneområder i området, ref. /8/. Se Vedlegg C. Vassdragsområder Nei Fornminner Nei Fylkeskulturmyndigheten har vært på befaring. Det er ikke funnet noe på byggeområdet. Det avventes imidlertid rapport/tilbakemelding fra fylkeskulturmyndigheten. Kulturminne/-miljø Nei Fylkeskulturmyndigheten har vært på befaring. Det er ikke funnet noe på byggeområdet. Det avventes imidlertid rapport/tilbakemelding fra fylkeskulturmyndigheten.

16 Fjernvarmeanlegg Gjøvik Side 16 av 39 Tabell 4.5: Vurdering av hendelser/forhold påvirkning på omgivelsene infrastruktur og strategiske områder Hendelse/forhold Relevant (Ja/nei)? Sannsyn lighet Konsekvens Risikofaktor Tiltak Veisystemer Ja Det vil bli lagt opp til å finne en løsning for avkjøring fra Kallerudlia til området som minimaliserer risikoen for transportuhell i forbindelse med inn- og utkjøring. Merknader Selve anlegget vil ikke kunne forårsake skader av betydning for nærliggende veisystemer. Det kan imidlertid skje transportuhell som kortvarig kan være et hinder for lokaltrafikken. Jernbane/skinnegående trafikk Ja K9: Ved eventuell kjeleksplosjon vil jernbanen i verste fall kunne påføres skade. På grunn av innbygde barrierer er imidlertid sannsynligheten ekstremt liten. Vi viser her til egen omtale av kjeleksplosjon i Tabell 4.6. Flyplass Nei Øvrig lufttrafikk Ja Skorsteinen vil bli utstyrt med flyhinderbelysning ihht. gjeldende regelverk. Havn, kaianlegg Nei Sykehus Nei Skoler og barnehager Nei Brannstasjon Nei Politistasjon Nei Forsvar/sivilforsvar/tilfluktsrom Nei Offentlig og privat beredskap Ja Anlegget har en tilfredsstillende nærhet til ulike beredskapsfunksjoner som politi, brann mv. Påregnelige hendelser stiller ikke spesielle krav til beredskap utover dem en har tilgang til med dagens tilgjengelige beredskap. l - N:\510\23\ \2 Informasjonsflyt\21 Inn\\ Bidrag planprosess\ros\ _ros_analyse_planfase_norsk_energi.doc

17 Fjernvarmeanlegg Gjøvik Side 17 av 39 Tabell 4.5: Vurdering av hendelser/forhold påvirkning på omgivelsene infrastruktur og strategiske områder (forts.) Hendelse/forhold Relevant Sannsyn Konsekvenfaktor Risiko- Tiltak Merknader (Ja/nei)? lighet Kraftforsyning Ja K9: Ved eventuell kjeleksplosjon vil eksisterende kraftledninger i området i verste fall kunne skades. Det er imidlertid aktuelt å legge disse i bakken. På grunn av innbygde barrierer er dessuten sannsynligheten ekstremt liten. Vi viser her til egen omtale av kjeleksplosjon i Tabell 4.6. Kommunikasjonskabler Nei Fjernvarme Nei Vannforsyning Nei Idrettsanlegg/lekeområder Nei Parker/rekreasjonsområder Nei Vann/vassdrag - friluftsliv Ja Det vil bli etablert ny tursti øst for den aktuelle tomten. Annen virksomhet og aktiviteter (spesifiseres). K9: Adkomstvei og selve anlegget ligger i følge kommuneplanen delvis i et område avsatt som friområde og delvis i LNF-område, ref. /9/. Det går dessuten en sti gjennom området. Ja K9 ligger inntil området B6 (Løkken skog), som i kommuneplanen er avsatt til boligformål, ref. /9/. Det foreligger imidlertid ingen konkrete planer for utbygging. l - N:\510\23\ \2 Informasjonsflyt\21 Inn\\ Bidrag planprosess\ros\ _ros_analyse_planfase_norsk_energi.doc

18 Fjernvarmeanlegg Gjøvik Side 18 av 39 Tabell 4.6: Vurdering av hendelser/forhold - påvirkning på omgivelsene annet Hendelse/forhold Relevant Sannsyn Konsekvenfaktor Risiko- Tiltak (Ja/nei)? lighet Akutt forurensning Nei Utslipp til luft Ja Anlegget har avansert forbrenningsteknologi og gassrensing. Skorsteinshøyden blir dimensjonert slik at en tilfredsstiller anbefalte luftkvalitetskriterier, ref. /10/. Disse er vesentlig strengere enn de lovmessige grenseverdiene gitt i forurensningsforskriften, ref. /11/. Støy Ja Innkapsling, innbygging, plassering av vifter i spesielle rom, eventuell støydemping i røykgasskanaler, inntransport av brensel skjer på normalt på tidspunkter som minimaliserer eventuell sjenanse for naboer mv. Støv Ja Kvalitetssikring av brensel som mottas ved anlegget for å begrense mengden finstoff. Merknader Anlegget vil ha utslipp til luft. Konsentrasjonene av forurensningene i røykgassene vil imidlertid tilfredsstille gitte krav i avfallsforskriften og forurensningsforskriften, ref. /12/ og ref. /11/. Vi henviser for øvrig til konsekvensutredning for anlegget. En varmesentral med fastbrensel vil ha flere mulige støykilder. De viktigste er: Vifter Skorstein Interne brenseltransport Støy fra brenseltransport. Maksimal støy må imidlertid tilfredsstille Teknisk forskrift i Plan og bygningsloven, ref. /13/. Ved etableringen vil en forholde seg til bl.a. Retningslinjer for støy i arealplanleggingen, ref. /14/. Vi henviser for øvrig til konsekvensutredning for anlegget. Håndtering av fastbrensel vil kunne føre til noe støv. På grunn av avstanden til naboene, vil dette i praksis ikke være noe problem. Vi henviser for øvrig til konsekvensutredning for anlegget. l - N:\510\23\ \2 Informasjonsflyt\21 Inn\\ Bidrag planprosess\ros\ _ros_analyse_planfase_norsk_energi.doc

19 Fjernvarmeanlegg Gjøvik Side 19 av 39 Tabell 4.6: Vurdering av hendelser/forhold - påvirkning på omgivelsene annet (forts.) Hendelse/forhold Relevant (Ja/nei)? Sannsyn lighet Konsekvens Risikofaktor Tiltak Lukt Nei Kvalitetssikring av brensel som mottas ved anlegget for å unngå brensel med uakseptabel lukt. Merknader Røykgassene er i praksis fullstendig utbrent og vil ikke føre til lukt. I tillegg blir de tynnet ut flere 1000 ganger. Anlegget vil benytte relativt tørt fastbrensel. Dette vil lukte lite. På grunn av avstanden til naboene, vil en ha en ekstra sikkerhet mot lukteksponering. Kjemikalier Nei Ved anlegget benyttes kun mindre mengder vannbehandlingskjemikalier o.lign. Disse representerer ikke noen fare for omgivelsene. Eksplosiver Nei Kjeleksplosjon Ja Barrierer som: Design ihht. lover, standarder og god ingeniørpraksis Pressostater Sikkerhetsventiler Alarmsystemer Periodisk oppfølging. Ut fra statistiske data kan en slutte at dampeksplosjon for et gjennomsnittlig norsk kjelanlegg statistisk inntreffer én gang pr. ca år. På grunn av innebygde barrierer vil det aktuelle anlegget (tiltaket) ha enda lavere sannsynlighet for eksplosjon. Anlegget er meldepliktig til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Sikkerhetskrav er regulert i forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen. Både administrative, tekniske og operasjonelle tiltak og prosedyrer skal sikre at anlegget driftes med akseptabel risiko. l - N:\510\23\ \2 Informasjonsflyt\21 Inn\\ Bidrag planprosess\ros\ _ros_analyse_planfase_norsk_energi.doc

20 Fjernvarmeanlegg Gjøvik Side 20 av 39 Tabell 4.6: Vurdering av hendelser/forhold - påvirkning på omgivelsene annet (forts.) Hendelse/forhold Relevant (Ja/nei)? Sannsyn lighet Konsekvens Risikofaktor Tiltak Brann Ja Ved eventuell brann i utvendig lager vil det kunne bli brukt store mengder brannvann, noe som medfører behov for oppsamling av spill-/ overflatevann for å samle opp aske og slam / fremmedlegemer (forurensning) som blir vasket ut Trafikk påvirkning på naboer (støy, støv, NOx) Trafikk påvirkning på andre kjøretøy Trafikk påvirkning på gående og syklende Vindfall etter uttak av trær Nei Merknader Brann av betydning vil primært kunne inntreffe i brensellager. Anlegget ligger så langt unna naboer at en eventuell brann ikke vil forårsake betydelige konsekvenser for disse. Ja Den begrensede trafikkmengden og avstanden til naboene tilsier at trafikk til og fra anlegget ikke blir noe Ja K9: Det vil bli lagt opp til å finne en løsning for avkjøring fra Kallerudlia til området som minimaliserer risikoen for transportuhell i forbindelse med inn- og utkjøring. Ja K9: Det vil bli lagt opp til å finne en løsning for avkjøring fra Kallerudlia til området som minimaliserer risikoen for transportuhell i forbindelse med inn- og utkjøring. problem for naboene. Statens Vegvesen (brev av ) viser til at det foreløpige planmaterialet for Kallerudlia viser at trafikken til og fra området i all hovedsak dreier seg om vogntog med flis. Det er antatt en lav trafikkmengde til området og at dette derfor kan anses som akseptabelt, da trafikken i tillegg får atkomst gjennom rundkjøring på Kallerud. l - N:\510\23\ \2 Informasjonsflyt\21 Inn\\ Bidrag planprosess\ros\ _ros_analyse_planfase_norsk_energi.doc

21 Fjernvarmeanlegg Gjøvik Side 21 av 39 Tabell 4.7: Vurdering av hendelser/forhold utbyggingsfasen Hendelse/forhold Relevant (Ja/nei)? Sannsyn lighet Konsekvens Risikofaktor Tiltak Trafikkulykke Ja K9: Det vil bli lagt opp til å finne en løsning for avkjøring fra Kallerudlia til området som minimaliserer risikoen for transportuhell i forbindelse med inn- og utkjøring. Krysset forutsettes etablert før utbygging starter. Sprengningsuhell Ja I forbindelse med oppstart av utbyggingen vil det bli utarbeidet en HMS-plan for utbyggingsfasen. Det vil bli utpekt en HMS-ansvarlig for utbyggingen. SJA 1 vil bli gjennomført for alt risikofylt arbeid som ikke er rutinepreget. Risiko i forbindelse med Nei tunneldriving Graveuhell Ja Fallende objekter Ja Klemskader under løfting og lasting Ja I forbindelse med oppstart av utbyggingen vil det bli utarbeidet en HMS-plan for utbyggingsfasen. Det vil bli utpekt en HMS-ansvarlig for utbyggingen. SJA vil bli gjennomført for alt risikofylt arbeid som ikke er rutinepreget. Merknader I henhold til krav i Byggherreforskriften, ref. /15/, skal det under prosjekterings- og planleggingsfasen gjennomføres en risikoanalyse for å avdekke de risikoforholdene som har betydning for arbeidene som skal utføres i utbyggings- / anleggsfasen SJA = Sikker Jobb Analyse ROS-analyse planfasen l - N:\510\23\ \2 Informasjonsflyt\21 Inn\\ Bidrag planprosess\ros\ _ros_analyse_planfase_norsk_energi.doc

22 Fjernvarmeanlegg Gjøvik Side 22 av 39 5 OPPSUMMERING/FORSLAG TIL RISIKOREDUSERENDE TILTAK 5.1 HENDELSER MED UAKSEPTABEL RISIKO (RØDT OMRÅDE) Det er ikke identifisert hendelser med uakseptabel risiko. 5.2 HENDELSER MED MIDDELS RISIKO (GULT OMRÅDE) Identifiserte hendelser med middels risiko er presentert i Tabell 5.1. Gjennomføring av tiltak er i utgangspunktet ikke påkrevet, men bør eventuelt baseres på kost/nytte-vurderinger. Tabell 5.1: Uønsket hendelse Solstorm/magnetisk stråling Utfall av el.forsyning Tilgang til brannvann Hendelser med middels risiko (gult område) Anbefalte tiltak/merknader Solstorm med konsekvenser for el.forsyning, IT, tele mv. må påregnes for dette anlegget, i likhet med de fleste andre tekniske anlegg i Norge. Anlegget designes i henhold til anerkjente normer og standarder. Det vil derfor ikke være naturlig å gjennomføre tiltak utover det som er normalt for slike anlegg. En bør vurdere en løsning med muligheter for øydrift basert på strøm produsert i anleggets turbinanlegg. Det bør påses at det er tilfredsstillende tilgang til brannvann i det aktuelle området. 5.3 HENDELSER MED LAV RISIKO (GRØNT OMRÅDE) Identifiserte hendelser med middels risiko som det kan være aktuelt å gjennomføre tiltak, for er presentert i Tabell 5.2. Ut fra en risikomessig vurdering i forhold til gitte akseptkriterier (se kapittel 6), er det ikke påkrevet å gjennomføre tiltak for å redusere risikoen. Imidlertid vil vi likevel anbefale at en vurderer å gjennomføre foreslått tiltak. Tabell 5.2: Uønsket hendelse Forurensning til vassdrag/sjø Brann Hendelser med middels risiko (grønt område) Anbefalte tiltak/merknader En bør eventuelt vurdere å lede overvann via oljeutskiller. Ved eventuell brann i utvendig lager vil det kunne bli brukt store mengder brannvann, noe som medfører behov for oppsamling av spill-/ overflate vann for å samle opp aske og slam / fremmedlegemer (forurensning) som blir vasket ut. l - N:\510\23\ \2 Informasjonsflyt\21 Inn\\ Bidrag planprosess\ros\ _ros_analyse_planfase_norsk_energi.doc

23 Fjernvarmeanlegg Gjøvik Side 23 av 39 6 METODIKK Med ROS-analyser mener vi: analyser som har til hensikt å identifisere og vurdere anleggs/virksomheters 2 evne motstå tilsiktede eller tilfeldige hendelser som kan ha negative konsekvenser for helse, ytre miljø eller materielle verdier. ROS-analyser skiller seg fra tradisjonelle risikoanalyser bl.a. ved at de har en mye bredere fokus i det de vurderer samfunnsmessige forhold og samspillet mellom et anlegget eller en virksomhet og omgivelsene inklusive mulig svikt i samfunnsviktige systemer. ROS-analyser gjennomført i planfasen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet for formålet, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Risiko benyttes som et begrep for å angi grad av fare, og er knyttet til situasjoner der det kan oppstå skade eller ulykke. Vi kan definere risiko på følgende måte: Risiko uttrykker den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø eller materielle verdier. Risikoen omfatter sannsynligheten for og konsekvensene av de uønskede hendelsene. Risiko er altså både et uttrykk for hvor stor sannsynlighet det er for at en uønsket hendelse inntreffer, men også hvilken grad av skade (konsekvens) som vil kunne inntre dersom hendelsen utløses. Når vi angir risiko, gir vi et tallmessig uttrykk for hvor farlig en bestemt situasjon er for mennesker, miljø eller materielle verdier. Dette bygger ofte på erfaringer en har om tilsvarende forhold fra tidligere. Dette kan f.eks. dreie seg om ulykkesstatistikk eller personlig erfaring innen aktuelle områder. Risikoens omfang er avhengig av to faktorer: Sannsynlighet x konsekvens = risiko Dette betyr at risikoen på ett område med betydelige konsekvenser kan være til å leve med såfremt sannsynligheten er lav. Et eksempel på dette er flytrafikk. På den annen side kan risiko på et område med relativt udramatiske konsekvenser være uakseptabel så fremt sannsynligheten er betydelig. Et eksempel på dette kan være en industribedrift med hyppige akuttutslipp av beskjedent omfang. Når vi gjennomfører risikoanalyser, må vi ha kriterier for vurdering risikoens alvorlighetsgrad, både sannsynligheten for at et mulig uhell kan skje og konsekvensene hvis uhellet skjer. 2 Med virksomhet mener vi også enheter som kommuner, fylker, stat, sykehus mv. l - N:\510\23\ \2 Informasjonsflyt\21 Inn\\ Bidrag planprosess\ros\ _ros_analyse_planfase_norsk_energi.doc

24 Fjernvarmeanlegg Gjøvik Side 24 av 39 Gradering av risiko - sannsynlighet Sannsynligheten for at en teknisk eller organisatorisk svikt fører til en ulykke avhenger av hvilke barrierer som er etablert. Man skiller på barrierer som forhindrer en initiell hendelse til å bli en uønsket hendelse (frekvensreduserende barrierer), barrierer som hindrer en uønsket hendelse å utvikle seg til en ulykke og barrierer som forebygger tap når en ulykke har oppstått (beredskapstiltak). Videre kan barrierer om nødvendig grupperes etter funksjon, eksempelvis: Design (lay-out, fangdammer, styring etc) Vedlikehold (jevnlig, preventivt vedlikehold, inspeksjoner, kontroll etc) Operasjonelle barrierer (beredskap, prosedyrer, overvåking etc). Det er viktig at frekvensreduserende barrierer prioriteres før konsekvensreduserende barrierer og beredskapstiltak. Barrierene skal i størst mulig grad være uavhengige. Såfremt man ikke har pålitelige, kvantifiserte sannsynlighetsdata for at uhell kan oppstå (feilstatistikk), må man gjøre en skjønnsmessig vurdering ut fra situasjonen. Vurdering av stedlige barrierer, erfaring fra andre, liknende anlegg samt samtaler med ansatte og andre involverte er sentrale momenter. Sannsynlighet for uhell/hendelse graderes som vist i Error! Reference source not found.. Som vi ser av tabellen, opererer vi med en gradering i fem trinn (fra 1 til 5). For sannsynlighet blir graderingen 1 hvis midlere uhellsfrekvens er 1 gang pr. ca år eller sjeldnere. Hvis uhellet sannsynligvis skjer mer enn én gang pr. år, vil graderingen bli 5 (meget sannsynlig). Sannsynligheter mellom disse nivåene vil bli gitt graderingen 2 til 4. Tabell 6.1: Gradering av risiko - sannsynlighet for uhell Nr. Sannsynlighetsgrad Midlere uhellsfrekvens (pr. år) Midlere varighet mellom uhell (år) Eksempel på antall barrierer 1. Ekstremt usannsynlig ca. 0,001 ca To fullgode barrierer 2. Usannsynlig ca. 0,01 ca Lite sannsynlig ca. 0,1 ca Sannsynlig ca. 1 ca Meget sannsynlig > 1 < 1 Ingen barrierer l - N:\510\23\ \2 Informasjonsflyt\21 Inn\\ Bidrag planprosess\ros\ _ros_analyse_planfase_norsk_energi.doc

25 Fjernvarmeanlegg Gjøvik Side 25 av 39 Gradering av risiko - konsekvenser Konsekvenser som følge av uhell/hendelse vurderes på følgende områder: Eget personell 3. person Ytre miljø Materielle verdier/økonomi Produksjon Omdømme. Konsekvensene graderes som vist i Tabell 6.2, Tabell 6.3, Tabell 6.4, Tabell 6.5 og Tabell 6.6. Som vi ser av tabellene, opererer vi også her med en gradering fra 1 til 5, avhengig av alvorlighetsgrad. Tabell 6.2: Gradering av risiko - alvorlighetsgrad av skade på ytre miljø Nr. Grad av skade Definisjon 1. Ubetydelig miljøskade Ikke registrerbar miljøskade 2. Mindre miljøskade Miljøskade med restaureringstid < 1 uke 3. Miljøskade Miljøskade med restaureringstid < 1 år 4. Betydelig miljøskade Lokal miljøskade med restaureringstid > 1 år 5. Stor miljøødeleggelse Geografisk omfattende miljøskade med restaureringstid > 1 år Tabell 6.3: Gradering av risiko - alvorlighetsgrad for personskade Nr. Grad av skade Definisjon 1. Ufarlig Ikke skader på personell 2. En viss fare Små personskader 3. Farlig Større personskader 4. Kritisk Kan resultere i død 5. Katastrofal Kan resultere i mange døde Tabell 6.4: Gradering av risiko - alvorlighetsgrad for økonomi/materielle skader *) Nr. Skadeklassifisering Definisjon 1. Ufarlig Ikke skader på materiell 2. En viss fare Mindre materielle skader 3. Farlig Omfattende materielle skader 4. Kritisk Mulig nedleggelse av virksomhet 5. Katastrofal Virksomhet opphører *) Inkluderer også skade på 3. persons økonomi/materiell l - N:\510\23\ \2 Informasjonsflyt\21 Inn\\ Bidrag planprosess\ros\ _ros_analyse_planfase_norsk_energi.doc

26 Fjernvarmeanlegg Gjøvik Side 26 av 39 Tabell 6.5: Gradering av risiko - alvorlighetsgrad for produksjon Nr. Skadeklassifisering Definisjon 1. Ufarlig Ubetydelig stans i produksjon 2. En viss fare Kortvarig stans i produksjon 3. Farlig Omfattende stans i produksjon 4. Kritisk Muligheter for permanent stans i produksjon 5. Katastrofal Permanent stans i produksjon Tabell 6.6: Gradering av risiko - alvorlighetsgrad for omdømme Nr. Skadeklassifisering Definisjon 1. Ufarlig Påvirker ikke troverdighet og respekt 2. En viss fare Noe svekket troverdighet og respekt 3. Farlig Betydelig svekket troverdighet og respekt 4. Kritisk Svært svekket troverdighet og respekt 5. Katastrofal All troverdighet og respekt borte Akseptkriterier Når vi har identifisert mulige uønsket hendelse og klassifisert dem mht. sannsynlighet (1-5) og alvorlighetsgrad (1-5), må vi vurdere om risikoen kan aksepteres. Vi opererer i denne sammenheng med begrepet akseptkriterier, som kan defineres som: Kriterier basert på forskrifter, standarder, erfaring og/eller teoretiske kunnskaper som legges til grunn for vurdering av om en risiko er akseptabel. Akseptkriterier kan uttrykkes med ord eller være tallfestet. Som nevnt, kan vi akseptere en alvorlig grad av skade for et mulig uhell, hvis sannsynligheten er meget lav. Hvis sannsynligheten øker til et visst nivå, blir risikoen for så vidt akseptabel, men det kan være ønskelig med gjennomføring av tiltak. Når både alvorlighetsgrad og sannsynlighet er høy, vil risikonivået være uakseptabelt. Lite alvorlige, men hyppige uhell kan også være uakseptable. For å vurdere om et mulig uhell er akseptabelt, finner vi frem til graden av sannsynlighet og graden av alvorlighet ved å benytte Tabell 6.1, Tabell 6.2, Tabell 6.3, Tabell 6.4, Tabell 6.5 og Tabell 6.6. Vi multipliserer tallet for sannsynlighet med tallet for alvorlighetsgrad med hverandre. Produktet er da et uttrykk for risikoen. Vi vurderer dette tallet (produktet) i forhold til Figur 6.1 på følgende måte: l - N:\510\23\ \2 Informasjonsflyt\21 Inn\\ Bidrag planprosess\ros\ _ros_analyse_planfase_norsk_energi.doc

27 Fjernvarmeanlegg Gjøvik Side 27 av 39 Hendelser eller mulige uhell i det grønne området vil i utgangspunktet ikke kreve gjennomføring av tiltak. Eventuelle tiltak som er rimelige å gjennomføre kan det likevel være aktuelt å gjennomføre. Videre kan lovmessige forhold føre til at det er påkrevet å gjennomføre tiltak. I det gule området er det heller ikke i utgangspunktet nødvendigvis påkrevet å redusere risikoen, selv om det kan være ønskelig. En kost/nytte-vurdering bør da legges til grunn ved eventuell gjennomføring av tiltak. Hvis en hendelse eller mulig uhell blir liggende i det røde område, er det nødvendig å gjennomføre tiltak for å redusere risikoen. Vi sorterer altså de mulige uhellene i tre grupper: 1. Akseptabel risiko - tiltak for å redusere risikoen i utgangspunktet ikke nødvendig (1-3) 2. Akseptabel risiko - tiltak for å redusere risikoen bør vurderes gjennomført (5-8) 3. Uakseptabel risiko - tiltak for å redusere risikoen er påkrevet (9-25). S A N N S Y N L I G H E T Akseptabelt Tiltak unødvendig Tiltak bør gjennomføres Uakseptabelt Tiltak påkrevet Figur 6.1: KONSEKVENS/GRAD AV SKADE Vurdering av risiko - alvorlighetsgrad Gjennomføring Følgende aktiviteter gjennomføres ved utførelse av ROS-analyser: 1. Fareidentifikasjon hva kan skje? Definisjon av sett med uønskede hendelser 2. Identifisering og vurdering av godhet for eksisterende barrierer for hver hendelse 3. Vurdering og antakelse av sannsynlighet for at hendelsen oppstår og at den medfører konsekvenser 4. Vurdering og antakelse av grad av konsekvens dersom hendelsen inntreffer 5. Beregning av samlet risiko for identifiserte hendelser, basert på antatt sannsynlighet og konsekvens. Vurdering opp mot akseptkriterier 6. Forslag til eventuelle risikoreduserende tiltak. l - N:\510\23\ \2 Informasjonsflyt\21 Inn\\ Bidrag planprosess\ros\ _ros_analyse_planfase_norsk_energi.doc

28 Fjernvarmeanlegg Gjøvik Side 28 av 39 ANALYSEOBJEKT IDENTIFIKASJON AV UØNSKEDE HENDELSER SANNSYNLIGHETS- VURDERING KONSEKVENS- VURDERING BEREGNING AV RISIKO RISIKOREDUSERENDE TILTAK NEI AKSEPTABEL RISIKO? JA Økende sannsynlighet Økende konsekvens Figur 6.2: Benyttet arbeidsmetodikk l - N:\510\23\ \2 Informasjonsflyt\21 Inn\\ Bidrag planprosess\ros\ _ros_analyse_planfase_norsk_energi.doc

29 Fjernvarmeanlegg Gjøvik Side 29 av 39 VEDLEGG A KART OVER AKTUELLE PLANOMRÅDER l - N:\510\23\ \2 Informasjonsflyt\21 Inn\\ Bidrag planprosess\ros\ _ros_analyse_planfase_norsk_energi.doc

30 Eidsiva Bioenergi AS Fjernvarmeanlegg Gjøvik Side 30 av 39 Figur A.1: Beliggenhet for de to aktuelle lokalitetene (Kallerudlia 9 det vestre alternativet) ROS-analyse planfasen l - N:\510\23\ \2 Informasjonsflyt\21 Inn\\ Bidrag planprosess\ros\ _ros_analyse_planfase_norsk_energi.doc

31 Eidsiva Bioenergi AS Fjernvarmeanlegg Gjøvik Side 31 av 39 Figur A.2: Tomteskisse Kallerudlia 9 ROS-analyse planfasen l - N:\510\23\ \2 Informasjonsflyt\21 Inn\\ Bidrag planprosess\ros\ _ros_analyse_planfase_norsk_energi.doc

32 Eidsiva Bioenergi AS Fjernvarmeanlegg Gjøvik Side 32 av 39 Figur A.3: Tomteskisse Kallerudlia 16 ROS-analyse planfasen l - N:\510\23\ \2 Informasjonsflyt\21 Inn\\ Bidrag planprosess\ros\ _ros_analyse_planfase_norsk_energi.doc

33 Fjernvarmeanlegg Gjøvik Side 33 av 39 Figur A.4: Kartutsnitt fra kommuneplanens arealdel, ref. /9/ l - N:\510\23\ \2 Informasjonsflyt\21 Inn\\ Bidrag planprosess\ros\ _ros_analyse_planfase_norsk_energi.doc

34 Fjernvarmeanlegg Gjøvik Side 34 av 39 VEDLEGG B RADON OMRÅDEKART FOR GJØVIK l - N:\510\23\ \2 Informasjonsflyt\21 Inn\\ Bidrag planprosess\ros\ _ros_analyse_planfase_norsk_energi.doc

35 Fjernvarmeanlegg Gjøvik Side 35 av 39 Figur A.1: Områdekart for Gjøvik kommune. Oversikt over måleresultater fra Radon 2000/2001, der radonkonsentrasjonen i inneluft ble målt i 4 % av boligmassen i kommunen. l - N:\510\23\ \2 Informasjonsflyt\21 Inn\\ Bidrag planprosess\ros\ _ros_analyse_planfase_norsk_energi.doc

36 Fjernvarmeanlegg Gjøvik Side 36 av 39 VEDLEGG C UTSKRIFT FRA NATURBASE l - N:\510\23\ \2 Informasjonsflyt\21 Inn\\ Bidrag planprosess\ros\ _ros_analyse_planfase_norsk_energi.doc

37 Fjernvarmeanlegg Gjøvik Side 37 av 39 Figur A.2: Verneområder mv. i området, ref. /8/ l - N:\510\23\ \2 Informasjonsflyt\21 Inn\\ Bidrag planprosess\ros\ _ros_analyse_planfase_norsk_energi.doc

38 Fjernvarmeanlegg Gjøvik Side 38 av 39 VEDLEGG D REFERANSER l - N:\510\23\ \2 Informasjonsflyt\21 Inn\\ Bidrag planprosess\ros\ _ros_analyse_planfase_norsk_energi.doc

39 Fjernvarmeanlegg Gjøvik Side 39 av Norsar. 2. Statens strålevern. 3. Kartlegging av radon i Gjøvik kommune. Radon 20010/2001. Line Ruden, Gro Beate Ramberg, Katrine Ånestad, Terje Strand. 4. FOR nr 931: Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 5. Statens Strålevern. 6. Statens Strålevern Naturbase. Direktoratet for naturforvaltning 9. Langtidsplan Kommuneplanens arealdel. Gjøvik kommune. 10. Luftkvalitetskriterier. Folkehelseinstituttet. :0:0 11. FOR nr 931: Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 12. FOR nr 930: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 13. FOR nr 489: Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) 14. Retningslinjer for støy i arealplanleggingen FOR nr 1028: Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) l - N:\510\23\ \2 Informasjonsflyt\21 Inn\\ Bidrag planprosess\ros\ _ros_analyse_planfase_norsk_energi.doc

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse SVEVIA Norge AS Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Laksfors masseuttak 2015-06-07 J02 2015-06-07 For bruk ToAHe KHMe SOFRA A01 2015-06-07 For fagkontroll ToAHe KHMe Rev. Dato: Beskrivelse

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse GLT AVFALL IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Dalborgmarka miljøpark 2014-10-13 J04 2014-10-13 Justert etter ny informasjon om ToAHe KHMe ArD slokkevannkapasitet J03 2014-10-03 Justert

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: ROS-analyse for Støodden Risiko og sårbarhet Rapport: Oppdragsgiver: STØODDEN UTVIKLING AS Dato: 1.7.2013 Oppdrag / Rapportnr.

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Vedlegg 5 Molde og Romsdal Havn IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering av Storkaiområdet i Molde 2014-06-16 J02 2014-06-16 Endelig versjon ToAHe KHMe KHMe A01 2014-06-09 For fagkontroll ToAHe

Detaljer

ROS-analyse. Reguleringsplan for Borgarveien industriområde OPPDRAG 125978. EMNE ROS-analyse DOKUMENTKODE 125978-PLAN-RAP-001

ROS-analyse. Reguleringsplan for Borgarveien industriområde OPPDRAG 125978. EMNE ROS-analyse DOKUMENTKODE 125978-PLAN-RAP-001 Reguleringsplan for Borgarveien industriområde OPPDRAG 125978 EMNE DOKUMENTKODE 125978-PLAN-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult. Innholdet

Detaljer

APRIL 2015. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Grimstad kommune

APRIL 2015. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Grimstad kommune APRIL 2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for Vesterbukt, Grimstad kommune ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no APRIL 2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

JUNI 2014. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Sirdal kommune

JUNI 2014. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Sirdal kommune JUNI 2014 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for Soleiknuten, Sirdal kommune ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no JUNI 2014 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Ringsaker kommune Versjon 0.10 Dato: 08.10.13 Innhold Forord... 3 1 Innledning... 4 1.1 Hjemmelsgrunnlaget... 4 1.2 Bakgrunnen for ROS-analysen... 4 1.3 Mål og oppfølging...

Detaljer

531194 Bussholdeplass m.m. ved Sletten bybanestopp

531194 Bussholdeplass m.m. ved Sletten bybanestopp Oppdragsgiver: Oppdrag: Statens vegvesen 531194 Bussholdeplass m.m. ved Sletten bybanestopp Del: Dato: 2013-04-26 Skrevet av: Kvalitetskontroll: Kjersti Møllerup Subba Christian Frønsdal ROS-ANALYSE INNHOLD

Detaljer

JANUAR 2015 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR ODDENSENTERET, GRIMSTAD KOMMUNE

JANUAR 2015 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR ODDENSENTERET, GRIMSTAD KOMMUNE JANUAR 2015 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR ODDENSENTERET, GRIMSTAD KOMMUNE ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no RISIKO-

Detaljer

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Rakkestad kommune 2014-06-27 Oppdragsnr.: 5136132 J05 2014-06-27 Endelig versjon til bruk ToAHe KHMe KHMe B04 2014-06-16 Høringsutgave II - til gjennomgang i kommunen

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ASLAKVEIEN

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ASLAKVEIEN Oppdragsgiver Aslakveien 20 AS Rapporttype Vedlegg til detaljreguleringsplan Dato 2014-06-24 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ASLAKVEIEN ROS-ANALYSE ASLAKVEIEN 2 (34) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ASLAKVEIEN

Detaljer

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011 Risikoanalyse Innhold 1 Innledning...5 1.1 Bakgrunn...5 1.2 Hvorfor risikoanalyser?...6 1.3 Umiddelbar nytteverdi...8

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 1 Oppdragsgiver Rom eiendom AS Rapporttype ROS-analyse 07.03.14 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 NASJONAL PLAN ID: 01061103 2 Oppdragsnr.: 1350000053 Oppdragsnavn:

Detaljer

3. Utfordringer og beskrivelse av aktuelle risikoforhold

3. Utfordringer og beskrivelse av aktuelle risikoforhold ROS-analyse for kommuneplanens arealdel 1. Innledning Plan- og bygningsloven av 2008 sier at all planlegging skal fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø,

Detaljer

E39 Ålgård - Hove. Kommunedelplan med konsekvensutredning. Deltemarapport Sårbarhetsanalyse Deltemarapport kulturminner og kulturmiljø

E39 Ålgård - Hove. Kommunedelplan med konsekvensutredning. Deltemarapport Sårbarhetsanalyse Deltemarapport kulturminner og kulturmiljø E39 Ålgård - Hove Sårbarhetsanalyse E39 Ålgård - Hove Kommunedelplan med konsekvensutredning Deltemarapport Sårbarhetsanalyse Deltemarapport kulturminner og kulturmiljø 2011-09-15 Oppdragsnr.: 5101693

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for gang- og sykkelveg Hetleskei, Kvinesdal kommune. PlanID 10372010003 JANUAR 2013 KVINESDAL KOMMUNE

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for gang- og sykkelveg Hetleskei, Kvinesdal kommune. PlanID 10372010003 JANUAR 2013 KVINESDAL KOMMUNE JANUAR 2013 KVINESDAL KOMMUNE ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) områderegulering for gang-

Detaljer

ROS-analyse. Drammen eiendom KF. OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall. EMNE ROS-analyse DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001

ROS-analyse. Drammen eiendom KF. OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall. EMNE ROS-analyse DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001 Drammen eiendom KF OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall EMNE DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

VEDLEGG A7 Risiko- og sårbarhetsanalyse Prosjekt: E39 Harestadkrysset. Høringsutgave DETALJREGULERING. PLAN-ID 2013002 Kommune: Randaberg.

VEDLEGG A7 Risiko- og sårbarhetsanalyse Prosjekt: E39 Harestadkrysset. Høringsutgave DETALJREGULERING. PLAN-ID 2013002 Kommune: Randaberg. DETALJREGULERING Høringsutgave VEDLEGG A7 Risiko- og sårbarhetsanalyse Prosjekt: E39 Harestadkrysset PLAN-ID 2013002 PLAN-ID 2013002 Kommune: Randaberg Kommune: Randaberg Region vest Stavanger kontorstad

Detaljer

Kommuneplan 2011-2022 Planbeskrivelse og konsekvensutredning Temanotat - Risiko og sårbarhet

Kommuneplan 2011-2022 Planbeskrivelse og konsekvensutredning Temanotat - Risiko og sårbarhet Kommuneplan 2011-2022 Planbeskrivelse og konsekvensutredning Temanotat - Risiko og sårbarhet Innledning...2 1. Generelle vurderinger...3 2. Flom...4 Flom knyttet til Mjøsa...4 Flom knyttet til mindre vassdrag...5

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse)

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse) Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse) Desember 2014 Plannavn ÅRSTAD. BJØRNSONS GATE 29. PlanID 63800000 1 Innholdsfortegnelse 1. PLANLEGGING...3 1.1. Innledning...3 1.2. Formål og omfang...4 1.4.

Detaljer

Krogstad Miljøpark AS Risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplan Krogstad Miljøpark

Krogstad Miljøpark AS Risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplan Krogstad Miljøpark Risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplan Krogstad Miljøpark Utgave: 1 Dato: 2009-08-06 Risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplan Krogstad Miljøpark 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn:

Detaljer

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 2 2010 V E I L E D E R Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen - Et grunnlag for godt beredskapsarbeid - Norges vassdrags-

Detaljer

Material- og energigjenvinningsanlegg for farlig avfall i Fauske kommune. Risikoanalyse. Avfallsenergi AS

Material- og energigjenvinningsanlegg for farlig avfall i Fauske kommune. Risikoanalyse. Avfallsenergi AS Material- og energigjenvinningsanlegg for farlig avfall i Fauske kommune Risikoanalyse Avfallsenergi AS Stavanger, februar 2009 Godesetdalen 10 4034 STAVANGER Tel.: 51 44 64 00 Fax.: 51 44 64 01 E-post:

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Rendalen kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt Oppdragsgiver: Renåtangen hyttefelt SA Rapportnavn: ROS-analyse - Reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt Dato: 26.2.2015

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) NOVEMBER 2014 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BRÅSET ØST, RØYKEN KOMMUNE ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47

Detaljer

ROS ANALYSE FOR DETALJREGULERING AV NAUTØYA GNR 6 BNR 1 HERØY KOMMUNE

ROS ANALYSE FOR DETALJREGULERING AV NAUTØYA GNR 6 BNR 1 HERØY KOMMUNE ROS ANALYSE FOR DETALJREGULERING AV NAUTØYA GNR 6 BNR 1 HERØY KOMMUNE Dokumentinformasjon: Tiltakshaver: Seløy AS Prosjektnavn: Detaljregulering for fritidsbebyggelse og turistog fritidsformål på Nautøyene

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299 Oppdragsgiver: Oppdrag: Malvik kommune ROS-analyse for Planid 201205 Områderegulering for Hommelvik sentrum Dato: 2015-01-28 Skrevet av: Ingrid B. Sæther Kvalitetskontroll: Lisbet Haug, Bernt Olav Hilmo,

Detaljer

STADIONKVARTALET ROS-ANALYSE

STADIONKVARTALET ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Vestaksen Mjøndalen stadion AS 2012-11-13 STADIONKVARTALET ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE 3 (32) STADIONKVARTALET ROS-ANALYSE Oppdragsnr.: 1120441 Oppdragsnavn: ROS-analyse av Stadionkvartalet

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE PLANSAK AS RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM I SØNDRE LAND KOMMUNE Foto: Plansak AS, Magne Kjelstad. Datert 10.12.2013 Revidert 13.01.2014 1 Innhold 1. Bakgrunn,

Detaljer