Analysen viser at det planlagte anlegget (tiltaket) har en meget lav risiko og at risikoen er fullt ut akseptabel. Revisjon: Løpenummer: E01

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Analysen viser at det planlagte anlegget (tiltaket) har en meget lav risiko og at risikoen er fullt ut akseptabel. Revisjon: Løpenummer: E01"

Transkript

1 Oppdragsnavn/dokumentnavn: Fjernvarmeanlegg Gjøvik ROS-analyse planfasen Oppdragsgiver: Eidsiva Bioenergi AS Oppdragsgivers referanse: Alf Tunheim Ekstrakt: REVISJONSKODER: (Se spesifikasjon KNE01-JS-0001) K : Intern arbeidsutgave A : Utgave for intern tverrfaglig kontroll (IDK) B : For kommentar hos oppdragsgiver C : For anbud- / tilbudsforespørsel D : For kontrakt E : For bygging/fabrikasjon/implementering/iverksettelse F : Som bygget, endelig utgave U : Utgått STATUSKODER: (Se spesifikasjon KNE01-JS-0001) 1 : Akseptert for angjeldende bruk 2 : Akseptert med kommentar 3 : Ikke akseptert 4 : Ikke gjennomgått. (mottatt for informasjon) Tilgjengelighet: Henvisning: Utarbeidet av: Morten H. Soma Det er gjennomført en risikoanalyse for planlagt varmesentral i Kallerud-området i Gjøvik. Forutsatt at planlagte tiltak blir gjennomført, er det identifisert følgende risikobilde for anlegget (tiltaket): 2 mulige uønsket hendelse med akseptabel risiko, hvor en imidlertid bør vurdere å gjennomføre tiltak 3 mulige uønskede hendelser med middels risiko, hvor en for to av hendelsene bør vurdere gjennomføring av tiltak 0 mulige uønskede hendelser med uakseptabel risiko, der tiltak må gjennomføres. Analysen viser at det planlagte anlegget (tiltaket) har en meget lav risiko og at risikoen er fullt ut akseptabel. UTGIVER OPPDRAGSGIVER E Endelig utgave mhs tsi kon B For kommentar hos oppdragsgiver mhs tos A For intern tverrfaglig kontr mhs K Intern arbeidsutgave mhs Rev. Dato Tekst Laget Sjekket Godkjent Sjekket Status Stikkord: ROS-analyse Risikoanalyse Varmesentral Fjernvarme Dokument- Nummer Oppdragsnummer Referansenummer Dokumentkode: RX Løpenummer: 0001 Revisjon: E01 ISBN: Side 1 av 27 HOVEDKONTOR Hoffsveien 13 Postboks 27 Skøyen N Oslo Telefon: Telefaks: AVD. GJØVIK Strandgt. 13 A N Gjøvik Telefon: Telefaks: AVD. BERGEN Damsgårdsveien 165 Postboks 3, Laksevåg N Bergen Telefon: Telefaks: Organisasjonsnr. NO l - C:\Brukerfiler\27 Eidsiva_Oppdatering søknad FVkonsesjon Gjøvik\Oversendelse \ _ROS_analyse_planfase_Norsk_Energi.doc

2 Fjernvarmeanlegg Gjøvik Side 2 av 39 INNHOLD 1 SAMMENDRAG/KONKLUSJON INNLEDNING GJENNOMGANG OG BEFARING RISIKOVURDERING OPPSUMMERING/FORSLAG TIL RISIKOREDUSERENDE TILTAK Hendelser med uakseptabel risiko (rødt område) Hendelser med middels risiko (gult område) Hendelser med lav risiko (grønt område) METODIKK Side Vedlegg A: Vedlegg B: Vedlegg C: Vedlegg D: Kart over aktuelle planområder Radon. Områdekart for Gjøvik Utskrift fra Naturbase Referanser l - N:\510\23\ \2 Informasjonsflyt\21 Inn\\ Bidrag planprosess\ros\ _ros_analyse_planfase_norsk_energi.doc

3 Fjernvarmeanlegg Gjøvik Side 3 av 39 1 SAMMENDRAG/KONKLUSJON Det er gjennomført en ROS-analyse for planlagt varmesentral i Kallerud-området i Gjøvik. En har foretatt en vurdering av risikoforhold knyttet til følgende typer hendelser/forhold: Påvirkning fra omgivelsene - naturgitte forhold - forurensning mv. - annen fare Påvirkning på omgivelsene - naturmiljø mv. - infrastruktur og strategiske områder - annet Utbygging/gjennomføring. En har ikke vurdert hendelser som inntreffer internt i anlegget og som ikke har betydning for omgivelsene. Forutsatt at planlagte tiltak blir gjennomført, er det identifisert følgende risikobilde for anlegget (tiltaket): 2 mulig uønsket hendelse med akseptabel risiko, hvor en imidlertid bør vurdere å gjennomføre tiltak 3 mulige uønskede hendelser med middels risiko, hvor en for to av hendelsene bør vurdere gjennomføring av tiltak 0 mulige uønskede hendelser med uakseptabel risiko, der tiltak må gjennomføres. Identifiserte hendelser med lav og middels risiko er presentert i Tabell 1.1. Ut fra en risikomessig vurdering i forhold til gitte akseptkriterier (se kapittel 6) er det ikke påkrevet å gjennomføre tiltak for å redusere risikoen. Eventuell gjennomføring av tiltak bør baseres på kost/nytte-vurderinger. Tabell 1.1: Uønsket hendelse Solstorm/magnetisk stråling Utfall av el.forsyning Tilgang til brannvann Forurensning til vassdrag/sjø Brann Hendelser med lav og middels risiko Anbefalte tiltak/merknader Solstorm med konsekvenser for el.forsyning, IT, tele mv. må påregnes for dette anlegget, i likhet med de fleste andre tekniske anlegg i Norge. Anlegget designes i henhold til anerkjente normer og standarder. Det vil derfor ikke være naturlig å gjennomføre tiltak utover det som er normalt for slike anlegg. En bør vurdere en løsning med muligheter for øydrift basert på strøm produsert i anleggets turbinanlegg. Det bør påses at det er tilfredsstillende tilgang til brannvann i det aktuelle området. En bør eventuelt vurdere å lede overvann via oljeutskiller. Opplegg oppsamling av spill-/ overflate vann fra brannslukning for å samle opp aske, slam, fremmedlegemer (forurensning) som blir vasket ut. Analysen viser altså at det planlagte anlegget (tiltaket) har en meget lav risiko og at risikoen er fullt ut akseptabel. l - N:\510\23\ \2 Informasjonsflyt\21 Inn\\ Bidrag planprosess\ros\ _ros_analyse_planfase_norsk_energi.doc

4 Fjernvarmeanlegg Gjøvik Side 4 av 39 2 INNLEDNING Eidsiva Bioenergi AS planlegger å bygge ut varmesentral med leveranse av damp til prosessindustri samt fjernvarme til oppvarming og varmt tappevann i bygg Gjøvik. Kundene vil bli tilknyttet og forsynt med energi fra varmesentral i Kallerudområdet. I henhold til krav gitt i plan- og bygningslovens 4.3 er det gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet for formålet, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Analysen, som er utført av og hvor Eidsiva Bioenergi AS samt Norconsult AS i Hamar har medvirket, er dokumentert i herværende rapport. Analysen har primært fokusert på mulige negative konsekvenser. Positive forhold som at anlegget innebærer en avlastning av el.nettet i Gjøvik, bidrar til reduksjon av utslipp av klimagasser samt utfasing av lokale energisentraler har ikke vært med i vurderingen. Rapporten omhandler begge aktuelle lokaliteter; Kallerudlia 9 og Kallerudlia 16. Der vurderingene er forskjellig for de to aktuelle lokalitetene eller de kun gjelder den ene av dem, vil dette fremgå av rapporten. Vurderingene er avgrenset til anleggsområdet. En har vurdert påvirkning fra omgivelsene og påvirkning på omgivelsene. En har ikke vurdert hendelser som inntreffer internt i anlegget og som ikke har betydning for omgivelsene. I henhold til gjeldende regelverk vil det bli utført mer utdypende risikoanalyser i forbindelse med prosjekteringsfasen, anleggsfasen og driftsfasen for å ivareta at anlegget designes, bygges og driftes med en akseptabel risiko. l - N:\510\23\ \2 Informasjonsflyt\21 Inn\\ Bidrag planprosess\ros\ _ros_analyse_planfase_norsk_energi.doc

5 Fjernvarmeanlegg Gjøvik Side 5 av 39 3 GJENNOMGANG OG BEFARING Analysen og rapport har fulgt en plan som vist i Tabell 3.1. Tabell 3.1: Tidsplan for gjennomgang, befaring og rapportering Tidspunkt Aktivitet/tema Deltagere Innledende gjennomgang Befaring Kallerud Rapportutkast oversendt til Eidsiva Bioenergi AS for kommentarer Kommentarer til rapportutkast mottatt Endelig utgave oversendt Morten H. Soma Alf Tunheim, Eidsiva Bioenergi AS Ellen A. Huse, Norconsult AS Arnstein Dale, Norconsult AS Morten H. Soma, Alf Tunheim Arnstein Dale Morten H. Soma Morten H. Soma Alf Tunheim Terje Lundberg, Eidsiva Bioenergi AS l - N:\510\23\ \2 Informasjonsflyt\21 Inn\\ Bidrag planprosess\ros\ _ros_analyse_planfase_norsk_energi.doc

6 Fjernvarmeanlegg Gjøvik Side 6 av 39 4 RISIKOVURDERING En har foretatt en vurdering av risikoforhold knyttet til følgende typer hendelser/forhold: Påvirkning fra omgivelsene - naturgitte forhold - forurensning mv. - annen fare Påvirkning på omgivelsene - naturmiljø mv. - infrastruktur og strategiske områder - annet Utbygging/gjennomføring. Flere forhold er både direkte og indirekte berørt flere ganger. Dette har imidlertid vært nødvendig for å sikre at ikke enkelte forhold blir uteglemt. En har også valgt å ta med enkelte forhold som er omdiskutert i forhold til om det er en reell fare, som mulig strålingsfare fra høyspentledninger og basestasjoner. En oppsummering av risiko for identifiserte hendelser/forhold er presentert i Tabell 4.1 til Tabell 4.7. I tabellene har en beskrevet aktuelle tiltak. Dette er både tiltak som er besluttet iverksatt samt forslag til ytterligere tiltak. Forslag til tiltak utover de som allerede er bestemt er for øvrig oppsummert i kapittel 5. Vurderingene er gjennomført for både Kallerudlia 9 og Kallerudlia 16. Der vurderingene er forskjellig for de to aktuelle lokalitetene eller de kun gjelder den ene av dem, har en merket de enkelte ufylte feltene i tabellene med hhv. K9 og K16. l - N:\510\23\ \2 Informasjonsflyt\21 Inn\\ Bidrag planprosess\ros\ _ros_analyse_planfase_norsk_energi.doc

7 Fjernvarmeanlegg Gjøvik Side 7 av 39 Tabell 4.1: Vurdering av hendelser/forhold - påvirkning fra omgivelsene naturgitte forhold Hendelse/forhold Relevant Sannsyn Konsekvenfaktor Risiko- Tiltak Merknader (Ja/nei)? lighet Jordskjelv Ja Jordskjelv av lav styrke må påregnes, ref. /1/. Bygg og anlegg som prosjekteres etter anerkjente normer og standarder vil tåle jordskjelv av den styrken som kan påregnes i det aktuelle området. Dambrudd Nei Flom inkl. lukkede vassdrag Nei Stormflo/springflo Nei Isgang Nei Overvann Ja Ved prosjektering av anlegget, inklusive uteområdene, vil en ta hensyn til stedlige forhold og påregnelig værsituasjon i området (nedbør, tele mv.) og sikre at overvann blir ledet til overvannsnett. Det vil også bli foretatt en vurdering av behovet for fordrøyningsvolum, slik at en sikret at en får avlevert overvannet til nettet. Havnivåstigning Nei Erosjon Nei Kvikkleireskred Nei Jord- og flomskred Nei Snøskred Nei Steinsprang Ja Det er planlagt gjennomføring av sikring etter utgraving/sprengning i den grad det viser seg nødvendig Fjellskred med påfølgende flodbølge Nei Det er påregnelig at det under spesielle værsituasjoner (betydelig tele kombinert med mye regn og/eller smelting av snø/is) kan bli overvann. Etter sprengning/utgraving kan en risikere rasfarlig skjæring. l - N:\510\23\ \2 Informasjonsflyt\21 Inn\\ Bidrag planprosess\ros\ _ros_analyse_planfase_norsk_energi.doc

8 Fjernvarmeanlegg Gjøvik Side 8 av 39 Tabell 4.1: Vurdering av hendelser/forhold - påvirkning fra omgivelsene naturgitte forhold (forts.) Hendelse/forhold Relevant Sannsyn Konsekvenfaktor Risiko- Tiltak Merknader (Ja/nei)? lighet Skog- og gressbrann Ja K9: Tilstøtende skogsområde er av begrenset størrelse. Det kan ikke påregnes større skogbranner i området. Konsekvensene av en begrenset skogbrann vil være ubetydelige. Ekstrem vind Nei Ekstrem nedbør Ja Ved prosjektering av anlegget, inklusive uteområdene, vil en ta hensyn til stedlige forhold og påregnelige nedbørsmengder i området. Vi viser her til tidligere punkt om overvann. Ekstrem kulde Ja Ved prosjektering av anlegget vil en ta hensyn til den stedlige værsituasjonen, inklusive temperaturforhold. Dette gjelder både påkjenninger på anlegget samt effektbehovet hos kundene. Lynnedslag Ja Anlegget designes i henhold til anerkjente normer og standarder. Solstorm/magnetisk stråling Ja Anlegget designes i henhold til anerkjente normer og standarder. Solstorm med konsekvenser for el.forsyning, IT, tele mv. må påregnes for dette anlegget, i likhet med de fleste andre tekniske anlegg i Norge. Det vil ikke bli lagt opp til tiltak utover det som er normalt for slike anlegg. Hendelsen vil for øvrig være uavhengig av lokalisering av anlegget. l - N:\510\23\ \2 Informasjonsflyt\21 Inn\\ Bidrag planprosess\ros\ _ros_analyse_planfase_norsk_energi.doc

9 Fjernvarmeanlegg Gjøvik Side 9 av 39 Tabell 4.1: Vurdering av hendelser/forhold - påvirkning fra omgivelsene naturgitte forhold (forts.) Hendelse/forhold Relevant (Ja/nei)? Sannsyn lighet Konsekvens Risikofaktor Tiltak Radon fra grunn Ja Ved prosjektering av anlegget vil det bli tatt hensyn til eventuell radon fra grunnen. Tiltak som membran, undertrykk i grunn, ventilasjon mv. vil bli gjennomført i den grad det er nødvendig. Merknader Det er registrert radonkonsentrasjon over revidert tiltaksgrense på 100 Bq/m 3, ref. /2/, i boliger i Gjøvikområdet, ref. /3/. Vi viser her til Vedlegg 2. Strålevernet anbefaler at radonnivåer holdes så lave som mulig i alle bygninger, og at tiltak alltid bør utføres når radonnivået i ett eller flere oppholdsrom overstiger 100 Bq/m 3. l - N:\510\23\ \2 Informasjonsflyt\21 Inn\\ Bidrag planprosess\ros\ _ros_analyse_planfase_norsk_energi.doc

10 Fjernvarmeanlegg Gjøvik Side 10 av 39 Tabell 4.2: Hendelse/forhold Vurdering av hendelser/forhold påvirkning fra omgivelsene forurensning mv. Industri/virksomhet; akutt og/eller permanent forurensning (støy, vibrasjoner, utslipp til vann og luft, oljeforurensning, kjemikalier, eksplosiver mv.) Forurenset grunn/tidligere bruk av område (avfallsanlegg/-deponi, bensinstasjon, kjemisk virksomhet, galvanisering, impregnering, dagbrudd/gruver, oljetanker, bygningsrester) Relevant (Ja/nei)? Sannsyn lighet Konsekvens Risikofaktor Tiltak Merknader Nei En har gjennomgått nærliggende områder, og har ikke funnet virksomheter som vil kunne medføre akutt eller permanent forurensning med negative konsekvenser av betydning for den planlagte virksomheten (tiltaket). Nei K9 har vært et etter det en kjenner til ikke vært benyttet til aktiviteter som kunne ha medført fare for forurensning av grunnen. Det er gjennomført grunnboringer i K16. Tidligere lavpunkt i terrenget er oppfylt med rene masser. Prøver av massene viser kun spormengder av farlige stoffer (under aktuelle normverdier). Det vises her til forurensningsforskriften, ref. /4/. Vassdrag/sjø/fjord (forurensning fra) Nei Trafikk (støy, vibrasjoner, støv/nox) Nei Trafikkmengden i området er så liten at den ikke representerer noe problem for anlegget (tiltaket). Høyspentlinje (stråling) Nei Det går to høyspentlinjer gjennom området. Muligheten for å legge høyspenttraséen som går mellom Bjørkebakken og planområdet som jordkabel, vil bli et tema i utredningen. I følge Statens strålevern er det ikke funnet sikre vitenskapelige holdepunkter for at de feltene vi utsettes for i dagliglivet eller i de fleste yrker gir noen form for skader eller sykdommer, ref. /5/. Høyspentlinjene vil uansett ikke føre til eksponering over anbefalte grenseverdier, ref. /6/, for høyspentanlegg for arbeidstakere på 10 kv/m for elektriske felt og 500 µt for magnetfelt. l - N:\510\23\ \2 Informasjonsflyt\21 Inn\\ Bidrag planprosess\ros\ _ros_analyse_planfase_norsk_energi.doc

11 Fjernvarmeanlegg Gjøvik Side 11 av 39 Tabell 4.1: Vurdering av hendelser/forhold - påvirkning fra omgivelsene naturgitte forhold (forts.) Hendelse/forhold Relevant Sannsyn Konsekvenfaktor Risiko- Tiltak Merknader (Ja/nei)? lighet Basestasjoner (stråling) Nei Etter det en kjenner til, er det ingen basestasjoner i umiddelbar nærhet til anlegget (tiltaket), ref. /7/. Statens strålevern vurderer det dessuten slik, på grunnlag av dagens kunnskap og internasjonalt anbefalte retningslinjer, at basestasjoner slik de normalt monteres, ikke innebærer noen helserisiko. Feltstyrkenivåene er svært lave der vanlig ferdsel forekommer. Radioaktivt nedfall Nei l - N:\510\23\ \2 Informasjonsflyt\21 Inn\\ Bidrag planprosess\ros\ _ros_analyse_planfase_norsk_energi.doc

12 Fjernvarmeanlegg Gjøvik Side 12 av 39 Tabell 4.3: Hendelse/forhold Vurdering av hendelser/forhold påvirkning fra omgivelsene annen fare Regulerte vassdrag/vannmagasiner (usikker is, hurtig endring av vannivå) Relevant (Ja/nei)? Nei Sannsyn lighet Konsekvens Risikofaktor Tiltak l - N:\510\23\ \2 Informasjonsflyt\21 Inn\\ Bidrag planprosess\ros\ _ros_analyse_planfase_norsk_energi.doc Merknader Terreng med spesiell fare (stup mv.) Nei Jernbane/skinnegående trafikk Ja K9: Sannsynligheten for uhell er ekstremt lav. Ved eventuelt uhell som avsporing mv. kan det påregnes at konsekvensene blir moderate eller i verste fall alvorlige. I denne sammenheng er det også viktig å merke seg at det pr. i dag ikke pågår godstrafikk på den aktuelle jernbanestrekningen. Lufttrafikk Ja Skorsteinen vil bli utstyrt med flyhinderbelysning ihht. gjeldende regelverk. Veitrafikk (transportuhell) Ja Veitrafikkuhell vil kunne ramme inntransporten av brensel, men ikke forårsake konsekvenser for anleggsdriften. Pga. av bufferlager med brensel samt at anlegget normalt overvåkes fra Trehørningen, vil konsekvensene i verste fall bli ubetydelige. Gassterminal, gasstanker Ja Firmaet Dekkpartner i Kallerudsvingen 6 oppbevarer propan i en tank med en størrelse på noen m 3. Pga. av størrelsen og avstanden til tanken samt at anlegget normalt overvåkes fra Trehørningen, vil konsekvensene i verste fall bli ubetydelige/moderate.

13 Fjernvarmeanlegg Gjøvik Side 13 av 39 Tabell 4.3: Vurdering av hendelser/forhold påvirkning fra omgivelsene annen fare (forts.) Hendelse/forhold Relevant Sannsyn Konsekvenfaktor Risiko- Tiltak Merknader (Ja/nei)? lighet Brannobjekter Ja En har gjennomgått nærliggende områder, og har ikke funnet virksomheter som vil kunne medføre ekstraordinære konsekvenser ved eventuell brann. Pga. av bufferlager med brensel samt at anlegget normalt overvåkes fra Trehørningen, vil konsekvensene i verste fall bli moderate. Hendelser i nærliggende virksomheter hindrer adkomst Ja En har gjennomgått nærliggende områder, og har ikke funnet virksomheter hvor det er særlig sannsynlig at det kan skje hendelser som kan føre til at adkomsten blir hindret. En kan imidlertid ikke utelukke at hendelser kan inntreffe. Pga. av bufferlager med brensel samt at anlegget normalt overvåkes fra Trehørningen, vil konsekvensene i verste fall bli moderate. Det er videre flere alternative veisystemer inn til området. l - N:\510\23\ \2 Informasjonsflyt\21 Inn\\ Bidrag planprosess\ros\ _ros_analyse_planfase_norsk_energi.doc

14 Fjernvarmeanlegg Gjøvik Side 14 av 39 Tabell 4.3: Vurdering av hendelser/forhold påvirkning fra omgivelsene annen fare (forts.) Hendelse/forhold Relevant (Ja/nei)? Sannsyn lighet Konsekvens Risikofaktor Tiltak Infrastruktur sårbarhet/bortfall av Ja En bør vurdere en løsning med (vei, el., tele, fjernvarme, vann) muligheter for øydrift basert på strøm produsert i anleggets turbinanlegg. Det bør påses at det er tilfredsstillende tilgang til brannvann i det aktuelle området. Kan tiltaket/anlegget/virksomheten være et sabotasje-/terrormål? Er det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten? Gruver, sjakter, steintipper mv. i området l - N:\510\23\ \2 Informasjonsflyt\21 Inn\\ Bidrag planprosess\ros\ _ros_analyse_planfase_norsk_energi.doc Merknader Vei: Anlegget har betydelig bufferlager av brensel og kan overvåkes fra Trehørningen. Strøm: Ved utfall av strøm vil UPS/nødstrøm dekke sentrale SROfunksjoner, noe som muliggjør kontrollert nedkjøring. Ved strømutfall utenfor det nære området vil også kundene falle ut, slik at de uansett ikke kan ta imot energi fra anlegget. Vann: Vannforbruket er lavt grunnet lukket primærkrets med varmeveksler mot dampnett og fjernvarmenett. Matvannstanken fungerer dessuten som buffertank. Det er i tillegg muligheter for å få vann via tankbil. Tele: Anlegget overvåkes normalt fra Trehørningen. Det er muligheter for kommunikasjon både via fibernett og mobilnett. Anlegget kan dessuten styres lokalt. Ja En kan ikke utelukke at anlegget kan bli utsatt for sabotasje/terror. Det er imidlertid mer sannsynlig at andre mer vitale samfunnsfunksjoner vil bli rammet av eventuell sabotasje mv. Ja Trafostasjon i Merkantilveien kan være et sabotasje-/terrormål. Avstanden fra anlegget er imidlertid så vidt stor at konsekvensene neppe vil bli merkbare, utover eventuelt strømutfall. Nei

15 Fjernvarmeanlegg Gjøvik Side 15 av 39 Tabell 4.4: Vurdering av hendelser/forhold påvirkning på omgivelsene naturmiljø mv. Hendelse/forhold Relevant (Ja/nei)? Sannsyn lighet Konsekvens Risikofaktor Tiltak Utslipp til grunn Ja Asfalterte plasser hvor det ferdes kjøretøy og eventuelt oppbevares flis vil ha avrenning via overvannsnettet. Forurensning til vassdrag/sjø Ja En bør eventuelt vurdere å lede overvann via oljeutskiller. l - N:\510\23\ \2 Informasjonsflyt\21 Inn\\ Bidrag planprosess\ros\ _ros_analyse_planfase_norsk_energi.doc Merknader Asfalterte plasser hvor det ferdes kjøretøy og eventuelt oppbevares flis vil ha avrenning via overvannsnettet. Eventuelle mindre oljelekkasjer samt sigevann fra brensel vil dermed bli hindret i å lekke til nærliggende vassdrag. Endring av avrenningsforhold til Nei vassdrag Sårbar flora Nei Iflg. databasen naturbase er det ikke kjent at det er sårbar flora i området, ref. /8/. Se Vedlegg C. Sårbar fauna/fisk Nei Iflg. naturbase er det ikke kjent at det er sårbar fauna/fisk i området, ref. /8/. Se Vedlegg C. Verneområder Nei Iflg. naturbase er det ikke kjent at det er verneområder i området, ref. /8/. Se Vedlegg C. Vassdragsområder Nei Fornminner Nei Fylkeskulturmyndigheten har vært på befaring. Det er ikke funnet noe på byggeområdet. Det avventes imidlertid rapport/tilbakemelding fra fylkeskulturmyndigheten. Kulturminne/-miljø Nei Fylkeskulturmyndigheten har vært på befaring. Det er ikke funnet noe på byggeområdet. Det avventes imidlertid rapport/tilbakemelding fra fylkeskulturmyndigheten.

16 Fjernvarmeanlegg Gjøvik Side 16 av 39 Tabell 4.5: Vurdering av hendelser/forhold påvirkning på omgivelsene infrastruktur og strategiske områder Hendelse/forhold Relevant (Ja/nei)? Sannsyn lighet Konsekvens Risikofaktor Tiltak Veisystemer Ja Det vil bli lagt opp til å finne en løsning for avkjøring fra Kallerudlia til området som minimaliserer risikoen for transportuhell i forbindelse med inn- og utkjøring. Merknader Selve anlegget vil ikke kunne forårsake skader av betydning for nærliggende veisystemer. Det kan imidlertid skje transportuhell som kortvarig kan være et hinder for lokaltrafikken. Jernbane/skinnegående trafikk Ja K9: Ved eventuell kjeleksplosjon vil jernbanen i verste fall kunne påføres skade. På grunn av innbygde barrierer er imidlertid sannsynligheten ekstremt liten. Vi viser her til egen omtale av kjeleksplosjon i Tabell 4.6. Flyplass Nei Øvrig lufttrafikk Ja Skorsteinen vil bli utstyrt med flyhinderbelysning ihht. gjeldende regelverk. Havn, kaianlegg Nei Sykehus Nei Skoler og barnehager Nei Brannstasjon Nei Politistasjon Nei Forsvar/sivilforsvar/tilfluktsrom Nei Offentlig og privat beredskap Ja Anlegget har en tilfredsstillende nærhet til ulike beredskapsfunksjoner som politi, brann mv. Påregnelige hendelser stiller ikke spesielle krav til beredskap utover dem en har tilgang til med dagens tilgjengelige beredskap. l - N:\510\23\ \2 Informasjonsflyt\21 Inn\\ Bidrag planprosess\ros\ _ros_analyse_planfase_norsk_energi.doc

17 Fjernvarmeanlegg Gjøvik Side 17 av 39 Tabell 4.5: Vurdering av hendelser/forhold påvirkning på omgivelsene infrastruktur og strategiske områder (forts.) Hendelse/forhold Relevant Sannsyn Konsekvenfaktor Risiko- Tiltak Merknader (Ja/nei)? lighet Kraftforsyning Ja K9: Ved eventuell kjeleksplosjon vil eksisterende kraftledninger i området i verste fall kunne skades. Det er imidlertid aktuelt å legge disse i bakken. På grunn av innbygde barrierer er dessuten sannsynligheten ekstremt liten. Vi viser her til egen omtale av kjeleksplosjon i Tabell 4.6. Kommunikasjonskabler Nei Fjernvarme Nei Vannforsyning Nei Idrettsanlegg/lekeområder Nei Parker/rekreasjonsområder Nei Vann/vassdrag - friluftsliv Ja Det vil bli etablert ny tursti øst for den aktuelle tomten. Annen virksomhet og aktiviteter (spesifiseres). K9: Adkomstvei og selve anlegget ligger i følge kommuneplanen delvis i et område avsatt som friområde og delvis i LNF-område, ref. /9/. Det går dessuten en sti gjennom området. Ja K9 ligger inntil området B6 (Løkken skog), som i kommuneplanen er avsatt til boligformål, ref. /9/. Det foreligger imidlertid ingen konkrete planer for utbygging. l - N:\510\23\ \2 Informasjonsflyt\21 Inn\\ Bidrag planprosess\ros\ _ros_analyse_planfase_norsk_energi.doc

18 Fjernvarmeanlegg Gjøvik Side 18 av 39 Tabell 4.6: Vurdering av hendelser/forhold - påvirkning på omgivelsene annet Hendelse/forhold Relevant Sannsyn Konsekvenfaktor Risiko- Tiltak (Ja/nei)? lighet Akutt forurensning Nei Utslipp til luft Ja Anlegget har avansert forbrenningsteknologi og gassrensing. Skorsteinshøyden blir dimensjonert slik at en tilfredsstiller anbefalte luftkvalitetskriterier, ref. /10/. Disse er vesentlig strengere enn de lovmessige grenseverdiene gitt i forurensningsforskriften, ref. /11/. Støy Ja Innkapsling, innbygging, plassering av vifter i spesielle rom, eventuell støydemping i røykgasskanaler, inntransport av brensel skjer på normalt på tidspunkter som minimaliserer eventuell sjenanse for naboer mv. Støv Ja Kvalitetssikring av brensel som mottas ved anlegget for å begrense mengden finstoff. Merknader Anlegget vil ha utslipp til luft. Konsentrasjonene av forurensningene i røykgassene vil imidlertid tilfredsstille gitte krav i avfallsforskriften og forurensningsforskriften, ref. /12/ og ref. /11/. Vi henviser for øvrig til konsekvensutredning for anlegget. En varmesentral med fastbrensel vil ha flere mulige støykilder. De viktigste er: Vifter Skorstein Interne brenseltransport Støy fra brenseltransport. Maksimal støy må imidlertid tilfredsstille Teknisk forskrift i Plan og bygningsloven, ref. /13/. Ved etableringen vil en forholde seg til bl.a. Retningslinjer for støy i arealplanleggingen, ref. /14/. Vi henviser for øvrig til konsekvensutredning for anlegget. Håndtering av fastbrensel vil kunne føre til noe støv. På grunn av avstanden til naboene, vil dette i praksis ikke være noe problem. Vi henviser for øvrig til konsekvensutredning for anlegget. l - N:\510\23\ \2 Informasjonsflyt\21 Inn\\ Bidrag planprosess\ros\ _ros_analyse_planfase_norsk_energi.doc

19 Fjernvarmeanlegg Gjøvik Side 19 av 39 Tabell 4.6: Vurdering av hendelser/forhold - påvirkning på omgivelsene annet (forts.) Hendelse/forhold Relevant (Ja/nei)? Sannsyn lighet Konsekvens Risikofaktor Tiltak Lukt Nei Kvalitetssikring av brensel som mottas ved anlegget for å unngå brensel med uakseptabel lukt. Merknader Røykgassene er i praksis fullstendig utbrent og vil ikke føre til lukt. I tillegg blir de tynnet ut flere 1000 ganger. Anlegget vil benytte relativt tørt fastbrensel. Dette vil lukte lite. På grunn av avstanden til naboene, vil en ha en ekstra sikkerhet mot lukteksponering. Kjemikalier Nei Ved anlegget benyttes kun mindre mengder vannbehandlingskjemikalier o.lign. Disse representerer ikke noen fare for omgivelsene. Eksplosiver Nei Kjeleksplosjon Ja Barrierer som: Design ihht. lover, standarder og god ingeniørpraksis Pressostater Sikkerhetsventiler Alarmsystemer Periodisk oppfølging. Ut fra statistiske data kan en slutte at dampeksplosjon for et gjennomsnittlig norsk kjelanlegg statistisk inntreffer én gang pr. ca år. På grunn av innebygde barrierer vil det aktuelle anlegget (tiltaket) ha enda lavere sannsynlighet for eksplosjon. Anlegget er meldepliktig til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Sikkerhetskrav er regulert i forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen. Både administrative, tekniske og operasjonelle tiltak og prosedyrer skal sikre at anlegget driftes med akseptabel risiko. l - N:\510\23\ \2 Informasjonsflyt\21 Inn\\ Bidrag planprosess\ros\ _ros_analyse_planfase_norsk_energi.doc

20 Fjernvarmeanlegg Gjøvik Side 20 av 39 Tabell 4.6: Vurdering av hendelser/forhold - påvirkning på omgivelsene annet (forts.) Hendelse/forhold Relevant (Ja/nei)? Sannsyn lighet Konsekvens Risikofaktor Tiltak Brann Ja Ved eventuell brann i utvendig lager vil det kunne bli brukt store mengder brannvann, noe som medfører behov for oppsamling av spill-/ overflatevann for å samle opp aske og slam / fremmedlegemer (forurensning) som blir vasket ut Trafikk påvirkning på naboer (støy, støv, NOx) Trafikk påvirkning på andre kjøretøy Trafikk påvirkning på gående og syklende Vindfall etter uttak av trær Nei Merknader Brann av betydning vil primært kunne inntreffe i brensellager. Anlegget ligger så langt unna naboer at en eventuell brann ikke vil forårsake betydelige konsekvenser for disse. Ja Den begrensede trafikkmengden og avstanden til naboene tilsier at trafikk til og fra anlegget ikke blir noe Ja K9: Det vil bli lagt opp til å finne en løsning for avkjøring fra Kallerudlia til området som minimaliserer risikoen for transportuhell i forbindelse med inn- og utkjøring. Ja K9: Det vil bli lagt opp til å finne en løsning for avkjøring fra Kallerudlia til området som minimaliserer risikoen for transportuhell i forbindelse med inn- og utkjøring. problem for naboene. Statens Vegvesen (brev av ) viser til at det foreløpige planmaterialet for Kallerudlia viser at trafikken til og fra området i all hovedsak dreier seg om vogntog med flis. Det er antatt en lav trafikkmengde til området og at dette derfor kan anses som akseptabelt, da trafikken i tillegg får atkomst gjennom rundkjøring på Kallerud. l - N:\510\23\ \2 Informasjonsflyt\21 Inn\\ Bidrag planprosess\ros\ _ros_analyse_planfase_norsk_energi.doc

21 Fjernvarmeanlegg Gjøvik Side 21 av 39 Tabell 4.7: Vurdering av hendelser/forhold utbyggingsfasen Hendelse/forhold Relevant (Ja/nei)? Sannsyn lighet Konsekvens Risikofaktor Tiltak Trafikkulykke Ja K9: Det vil bli lagt opp til å finne en løsning for avkjøring fra Kallerudlia til området som minimaliserer risikoen for transportuhell i forbindelse med inn- og utkjøring. Krysset forutsettes etablert før utbygging starter. Sprengningsuhell Ja I forbindelse med oppstart av utbyggingen vil det bli utarbeidet en HMS-plan for utbyggingsfasen. Det vil bli utpekt en HMS-ansvarlig for utbyggingen. SJA 1 vil bli gjennomført for alt risikofylt arbeid som ikke er rutinepreget. Risiko i forbindelse med Nei tunneldriving Graveuhell Ja Fallende objekter Ja Klemskader under løfting og lasting Ja I forbindelse med oppstart av utbyggingen vil det bli utarbeidet en HMS-plan for utbyggingsfasen. Det vil bli utpekt en HMS-ansvarlig for utbyggingen. SJA vil bli gjennomført for alt risikofylt arbeid som ikke er rutinepreget. Merknader I henhold til krav i Byggherreforskriften, ref. /15/, skal det under prosjekterings- og planleggingsfasen gjennomføres en risikoanalyse for å avdekke de risikoforholdene som har betydning for arbeidene som skal utføres i utbyggings- / anleggsfasen SJA = Sikker Jobb Analyse ROS-analyse planfasen l - N:\510\23\ \2 Informasjonsflyt\21 Inn\\ Bidrag planprosess\ros\ _ros_analyse_planfase_norsk_energi.doc

22 Fjernvarmeanlegg Gjøvik Side 22 av 39 5 OPPSUMMERING/FORSLAG TIL RISIKOREDUSERENDE TILTAK 5.1 HENDELSER MED UAKSEPTABEL RISIKO (RØDT OMRÅDE) Det er ikke identifisert hendelser med uakseptabel risiko. 5.2 HENDELSER MED MIDDELS RISIKO (GULT OMRÅDE) Identifiserte hendelser med middels risiko er presentert i Tabell 5.1. Gjennomføring av tiltak er i utgangspunktet ikke påkrevet, men bør eventuelt baseres på kost/nytte-vurderinger. Tabell 5.1: Uønsket hendelse Solstorm/magnetisk stråling Utfall av el.forsyning Tilgang til brannvann Hendelser med middels risiko (gult område) Anbefalte tiltak/merknader Solstorm med konsekvenser for el.forsyning, IT, tele mv. må påregnes for dette anlegget, i likhet med de fleste andre tekniske anlegg i Norge. Anlegget designes i henhold til anerkjente normer og standarder. Det vil derfor ikke være naturlig å gjennomføre tiltak utover det som er normalt for slike anlegg. En bør vurdere en løsning med muligheter for øydrift basert på strøm produsert i anleggets turbinanlegg. Det bør påses at det er tilfredsstillende tilgang til brannvann i det aktuelle området. 5.3 HENDELSER MED LAV RISIKO (GRØNT OMRÅDE) Identifiserte hendelser med middels risiko som det kan være aktuelt å gjennomføre tiltak, for er presentert i Tabell 5.2. Ut fra en risikomessig vurdering i forhold til gitte akseptkriterier (se kapittel 6), er det ikke påkrevet å gjennomføre tiltak for å redusere risikoen. Imidlertid vil vi likevel anbefale at en vurderer å gjennomføre foreslått tiltak. Tabell 5.2: Uønsket hendelse Forurensning til vassdrag/sjø Brann Hendelser med middels risiko (grønt område) Anbefalte tiltak/merknader En bør eventuelt vurdere å lede overvann via oljeutskiller. Ved eventuell brann i utvendig lager vil det kunne bli brukt store mengder brannvann, noe som medfører behov for oppsamling av spill-/ overflate vann for å samle opp aske og slam / fremmedlegemer (forurensning) som blir vasket ut. l - N:\510\23\ \2 Informasjonsflyt\21 Inn\\ Bidrag planprosess\ros\ _ros_analyse_planfase_norsk_energi.doc

23 Fjernvarmeanlegg Gjøvik Side 23 av 39 6 METODIKK Med ROS-analyser mener vi: analyser som har til hensikt å identifisere og vurdere anleggs/virksomheters 2 evne motstå tilsiktede eller tilfeldige hendelser som kan ha negative konsekvenser for helse, ytre miljø eller materielle verdier. ROS-analyser skiller seg fra tradisjonelle risikoanalyser bl.a. ved at de har en mye bredere fokus i det de vurderer samfunnsmessige forhold og samspillet mellom et anlegget eller en virksomhet og omgivelsene inklusive mulig svikt i samfunnsviktige systemer. ROS-analyser gjennomført i planfasen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet for formålet, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Risiko benyttes som et begrep for å angi grad av fare, og er knyttet til situasjoner der det kan oppstå skade eller ulykke. Vi kan definere risiko på følgende måte: Risiko uttrykker den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø eller materielle verdier. Risikoen omfatter sannsynligheten for og konsekvensene av de uønskede hendelsene. Risiko er altså både et uttrykk for hvor stor sannsynlighet det er for at en uønsket hendelse inntreffer, men også hvilken grad av skade (konsekvens) som vil kunne inntre dersom hendelsen utløses. Når vi angir risiko, gir vi et tallmessig uttrykk for hvor farlig en bestemt situasjon er for mennesker, miljø eller materielle verdier. Dette bygger ofte på erfaringer en har om tilsvarende forhold fra tidligere. Dette kan f.eks. dreie seg om ulykkesstatistikk eller personlig erfaring innen aktuelle områder. Risikoens omfang er avhengig av to faktorer: Sannsynlighet x konsekvens = risiko Dette betyr at risikoen på ett område med betydelige konsekvenser kan være til å leve med såfremt sannsynligheten er lav. Et eksempel på dette er flytrafikk. På den annen side kan risiko på et område med relativt udramatiske konsekvenser være uakseptabel så fremt sannsynligheten er betydelig. Et eksempel på dette kan være en industribedrift med hyppige akuttutslipp av beskjedent omfang. Når vi gjennomfører risikoanalyser, må vi ha kriterier for vurdering risikoens alvorlighetsgrad, både sannsynligheten for at et mulig uhell kan skje og konsekvensene hvis uhellet skjer. 2 Med virksomhet mener vi også enheter som kommuner, fylker, stat, sykehus mv. l - N:\510\23\ \2 Informasjonsflyt\21 Inn\\ Bidrag planprosess\ros\ _ros_analyse_planfase_norsk_energi.doc

24 Fjernvarmeanlegg Gjøvik Side 24 av 39 Gradering av risiko - sannsynlighet Sannsynligheten for at en teknisk eller organisatorisk svikt fører til en ulykke avhenger av hvilke barrierer som er etablert. Man skiller på barrierer som forhindrer en initiell hendelse til å bli en uønsket hendelse (frekvensreduserende barrierer), barrierer som hindrer en uønsket hendelse å utvikle seg til en ulykke og barrierer som forebygger tap når en ulykke har oppstått (beredskapstiltak). Videre kan barrierer om nødvendig grupperes etter funksjon, eksempelvis: Design (lay-out, fangdammer, styring etc) Vedlikehold (jevnlig, preventivt vedlikehold, inspeksjoner, kontroll etc) Operasjonelle barrierer (beredskap, prosedyrer, overvåking etc). Det er viktig at frekvensreduserende barrierer prioriteres før konsekvensreduserende barrierer og beredskapstiltak. Barrierene skal i størst mulig grad være uavhengige. Såfremt man ikke har pålitelige, kvantifiserte sannsynlighetsdata for at uhell kan oppstå (feilstatistikk), må man gjøre en skjønnsmessig vurdering ut fra situasjonen. Vurdering av stedlige barrierer, erfaring fra andre, liknende anlegg samt samtaler med ansatte og andre involverte er sentrale momenter. Sannsynlighet for uhell/hendelse graderes som vist i Error! Reference source not found.. Som vi ser av tabellen, opererer vi med en gradering i fem trinn (fra 1 til 5). For sannsynlighet blir graderingen 1 hvis midlere uhellsfrekvens er 1 gang pr. ca år eller sjeldnere. Hvis uhellet sannsynligvis skjer mer enn én gang pr. år, vil graderingen bli 5 (meget sannsynlig). Sannsynligheter mellom disse nivåene vil bli gitt graderingen 2 til 4. Tabell 6.1: Gradering av risiko - sannsynlighet for uhell Nr. Sannsynlighetsgrad Midlere uhellsfrekvens (pr. år) Midlere varighet mellom uhell (år) Eksempel på antall barrierer 1. Ekstremt usannsynlig ca. 0,001 ca To fullgode barrierer 2. Usannsynlig ca. 0,01 ca Lite sannsynlig ca. 0,1 ca Sannsynlig ca. 1 ca Meget sannsynlig > 1 < 1 Ingen barrierer l - N:\510\23\ \2 Informasjonsflyt\21 Inn\\ Bidrag planprosess\ros\ _ros_analyse_planfase_norsk_energi.doc

25 Fjernvarmeanlegg Gjøvik Side 25 av 39 Gradering av risiko - konsekvenser Konsekvenser som følge av uhell/hendelse vurderes på følgende områder: Eget personell 3. person Ytre miljø Materielle verdier/økonomi Produksjon Omdømme. Konsekvensene graderes som vist i Tabell 6.2, Tabell 6.3, Tabell 6.4, Tabell 6.5 og Tabell 6.6. Som vi ser av tabellene, opererer vi også her med en gradering fra 1 til 5, avhengig av alvorlighetsgrad. Tabell 6.2: Gradering av risiko - alvorlighetsgrad av skade på ytre miljø Nr. Grad av skade Definisjon 1. Ubetydelig miljøskade Ikke registrerbar miljøskade 2. Mindre miljøskade Miljøskade med restaureringstid < 1 uke 3. Miljøskade Miljøskade med restaureringstid < 1 år 4. Betydelig miljøskade Lokal miljøskade med restaureringstid > 1 år 5. Stor miljøødeleggelse Geografisk omfattende miljøskade med restaureringstid > 1 år Tabell 6.3: Gradering av risiko - alvorlighetsgrad for personskade Nr. Grad av skade Definisjon 1. Ufarlig Ikke skader på personell 2. En viss fare Små personskader 3. Farlig Større personskader 4. Kritisk Kan resultere i død 5. Katastrofal Kan resultere i mange døde Tabell 6.4: Gradering av risiko - alvorlighetsgrad for økonomi/materielle skader *) Nr. Skadeklassifisering Definisjon 1. Ufarlig Ikke skader på materiell 2. En viss fare Mindre materielle skader 3. Farlig Omfattende materielle skader 4. Kritisk Mulig nedleggelse av virksomhet 5. Katastrofal Virksomhet opphører *) Inkluderer også skade på 3. persons økonomi/materiell l - N:\510\23\ \2 Informasjonsflyt\21 Inn\\ Bidrag planprosess\ros\ _ros_analyse_planfase_norsk_energi.doc

26 Fjernvarmeanlegg Gjøvik Side 26 av 39 Tabell 6.5: Gradering av risiko - alvorlighetsgrad for produksjon Nr. Skadeklassifisering Definisjon 1. Ufarlig Ubetydelig stans i produksjon 2. En viss fare Kortvarig stans i produksjon 3. Farlig Omfattende stans i produksjon 4. Kritisk Muligheter for permanent stans i produksjon 5. Katastrofal Permanent stans i produksjon Tabell 6.6: Gradering av risiko - alvorlighetsgrad for omdømme Nr. Skadeklassifisering Definisjon 1. Ufarlig Påvirker ikke troverdighet og respekt 2. En viss fare Noe svekket troverdighet og respekt 3. Farlig Betydelig svekket troverdighet og respekt 4. Kritisk Svært svekket troverdighet og respekt 5. Katastrofal All troverdighet og respekt borte Akseptkriterier Når vi har identifisert mulige uønsket hendelse og klassifisert dem mht. sannsynlighet (1-5) og alvorlighetsgrad (1-5), må vi vurdere om risikoen kan aksepteres. Vi opererer i denne sammenheng med begrepet akseptkriterier, som kan defineres som: Kriterier basert på forskrifter, standarder, erfaring og/eller teoretiske kunnskaper som legges til grunn for vurdering av om en risiko er akseptabel. Akseptkriterier kan uttrykkes med ord eller være tallfestet. Som nevnt, kan vi akseptere en alvorlig grad av skade for et mulig uhell, hvis sannsynligheten er meget lav. Hvis sannsynligheten øker til et visst nivå, blir risikoen for så vidt akseptabel, men det kan være ønskelig med gjennomføring av tiltak. Når både alvorlighetsgrad og sannsynlighet er høy, vil risikonivået være uakseptabelt. Lite alvorlige, men hyppige uhell kan også være uakseptable. For å vurdere om et mulig uhell er akseptabelt, finner vi frem til graden av sannsynlighet og graden av alvorlighet ved å benytte Tabell 6.1, Tabell 6.2, Tabell 6.3, Tabell 6.4, Tabell 6.5 og Tabell 6.6. Vi multipliserer tallet for sannsynlighet med tallet for alvorlighetsgrad med hverandre. Produktet er da et uttrykk for risikoen. Vi vurderer dette tallet (produktet) i forhold til Figur 6.1 på følgende måte: l - N:\510\23\ \2 Informasjonsflyt\21 Inn\\ Bidrag planprosess\ros\ _ros_analyse_planfase_norsk_energi.doc

27 Fjernvarmeanlegg Gjøvik Side 27 av 39 Hendelser eller mulige uhell i det grønne området vil i utgangspunktet ikke kreve gjennomføring av tiltak. Eventuelle tiltak som er rimelige å gjennomføre kan det likevel være aktuelt å gjennomføre. Videre kan lovmessige forhold føre til at det er påkrevet å gjennomføre tiltak. I det gule området er det heller ikke i utgangspunktet nødvendigvis påkrevet å redusere risikoen, selv om det kan være ønskelig. En kost/nytte-vurdering bør da legges til grunn ved eventuell gjennomføring av tiltak. Hvis en hendelse eller mulig uhell blir liggende i det røde område, er det nødvendig å gjennomføre tiltak for å redusere risikoen. Vi sorterer altså de mulige uhellene i tre grupper: 1. Akseptabel risiko - tiltak for å redusere risikoen i utgangspunktet ikke nødvendig (1-3) 2. Akseptabel risiko - tiltak for å redusere risikoen bør vurderes gjennomført (5-8) 3. Uakseptabel risiko - tiltak for å redusere risikoen er påkrevet (9-25). S A N N S Y N L I G H E T Akseptabelt Tiltak unødvendig Tiltak bør gjennomføres Uakseptabelt Tiltak påkrevet Figur 6.1: KONSEKVENS/GRAD AV SKADE Vurdering av risiko - alvorlighetsgrad Gjennomføring Følgende aktiviteter gjennomføres ved utførelse av ROS-analyser: 1. Fareidentifikasjon hva kan skje? Definisjon av sett med uønskede hendelser 2. Identifisering og vurdering av godhet for eksisterende barrierer for hver hendelse 3. Vurdering og antakelse av sannsynlighet for at hendelsen oppstår og at den medfører konsekvenser 4. Vurdering og antakelse av grad av konsekvens dersom hendelsen inntreffer 5. Beregning av samlet risiko for identifiserte hendelser, basert på antatt sannsynlighet og konsekvens. Vurdering opp mot akseptkriterier 6. Forslag til eventuelle risikoreduserende tiltak. l - N:\510\23\ \2 Informasjonsflyt\21 Inn\\ Bidrag planprosess\ros\ _ros_analyse_planfase_norsk_energi.doc

28 Fjernvarmeanlegg Gjøvik Side 28 av 39 ANALYSEOBJEKT IDENTIFIKASJON AV UØNSKEDE HENDELSER SANNSYNLIGHETS- VURDERING KONSEKVENS- VURDERING BEREGNING AV RISIKO RISIKOREDUSERENDE TILTAK NEI AKSEPTABEL RISIKO? JA Økende sannsynlighet Økende konsekvens Figur 6.2: Benyttet arbeidsmetodikk l - N:\510\23\ \2 Informasjonsflyt\21 Inn\\ Bidrag planprosess\ros\ _ros_analyse_planfase_norsk_energi.doc

29 Fjernvarmeanlegg Gjøvik Side 29 av 39 VEDLEGG A KART OVER AKTUELLE PLANOMRÅDER l - N:\510\23\ \2 Informasjonsflyt\21 Inn\\ Bidrag planprosess\ros\ _ros_analyse_planfase_norsk_energi.doc

30 Eidsiva Bioenergi AS Fjernvarmeanlegg Gjøvik Side 30 av 39 Figur A.1: Beliggenhet for de to aktuelle lokalitetene (Kallerudlia 9 det vestre alternativet) ROS-analyse planfasen l - N:\510\23\ \2 Informasjonsflyt\21 Inn\\ Bidrag planprosess\ros\ _ros_analyse_planfase_norsk_energi.doc

31 Eidsiva Bioenergi AS Fjernvarmeanlegg Gjøvik Side 31 av 39 Figur A.2: Tomteskisse Kallerudlia 9 ROS-analyse planfasen l - N:\510\23\ \2 Informasjonsflyt\21 Inn\\ Bidrag planprosess\ros\ _ros_analyse_planfase_norsk_energi.doc

32 Eidsiva Bioenergi AS Fjernvarmeanlegg Gjøvik Side 32 av 39 Figur A.3: Tomteskisse Kallerudlia 16 ROS-analyse planfasen l - N:\510\23\ \2 Informasjonsflyt\21 Inn\\ Bidrag planprosess\ros\ _ros_analyse_planfase_norsk_energi.doc

33 Fjernvarmeanlegg Gjøvik Side 33 av 39 Figur A.4: Kartutsnitt fra kommuneplanens arealdel, ref. /9/ l - N:\510\23\ \2 Informasjonsflyt\21 Inn\\ Bidrag planprosess\ros\ _ros_analyse_planfase_norsk_energi.doc

34 Fjernvarmeanlegg Gjøvik Side 34 av 39 VEDLEGG B RADON OMRÅDEKART FOR GJØVIK l - N:\510\23\ \2 Informasjonsflyt\21 Inn\\ Bidrag planprosess\ros\ _ros_analyse_planfase_norsk_energi.doc

35 Fjernvarmeanlegg Gjøvik Side 35 av 39 Figur A.1: Områdekart for Gjøvik kommune. Oversikt over måleresultater fra Radon 2000/2001, der radonkonsentrasjonen i inneluft ble målt i 4 % av boligmassen i kommunen. l - N:\510\23\ \2 Informasjonsflyt\21 Inn\\ Bidrag planprosess\ros\ _ros_analyse_planfase_norsk_energi.doc

36 Fjernvarmeanlegg Gjøvik Side 36 av 39 VEDLEGG C UTSKRIFT FRA NATURBASE l - N:\510\23\ \2 Informasjonsflyt\21 Inn\\ Bidrag planprosess\ros\ _ros_analyse_planfase_norsk_energi.doc

37 Fjernvarmeanlegg Gjøvik Side 37 av 39 Figur A.2: Verneområder mv. i området, ref. /8/ l - N:\510\23\ \2 Informasjonsflyt\21 Inn\\ Bidrag planprosess\ros\ _ros_analyse_planfase_norsk_energi.doc

38 Fjernvarmeanlegg Gjøvik Side 38 av 39 VEDLEGG D REFERANSER l - N:\510\23\ \2 Informasjonsflyt\21 Inn\\ Bidrag planprosess\ros\ _ros_analyse_planfase_norsk_energi.doc

39 Fjernvarmeanlegg Gjøvik Side 39 av Norsar. 2. Statens strålevern. 3. Kartlegging av radon i Gjøvik kommune. Radon 20010/2001. Line Ruden, Gro Beate Ramberg, Katrine Ånestad, Terje Strand. 4. FOR nr 931: Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 5. Statens Strålevern. 6. Statens Strålevern Naturbase. Direktoratet for naturforvaltning 9. Langtidsplan Kommuneplanens arealdel. Gjøvik kommune. 10. Luftkvalitetskriterier. Folkehelseinstituttet. :0:0 11. FOR nr 931: Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 12. FOR nr 930: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 13. FOR nr 489: Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) 14. Retningslinjer for støy i arealplanleggingen FOR nr 1028: Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) l - N:\510\23\ \2 Informasjonsflyt\21 Inn\\ Bidrag planprosess\ros\ _ros_analyse_planfase_norsk_energi.doc

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE HOLE KOMMUNE DETALJPLAN REGULERINGSENDRING ELSTANGEN BARNEHAGE. PLAN NR. 201403 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 14.8.2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 3 3.

Detaljer

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE LUNNER KOMMUNE DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 17.3.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 4 3. ANALYSE...

Detaljer

DETALJPLAN FOR SYLLING YSTERI OG BOLSTADGÅRDEN PLAN ID 504-905-05-02 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

DETALJPLAN FOR SYLLING YSTERI OG BOLSTADGÅRDEN PLAN ID 504-905-05-02 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) LIER KOMMUNE DETALJPLAN FOR SYLLING YSTERI OG BOLSTADGÅRDEN PLAN ID 504-905-05-02 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS). 4.12.2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE...

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Daimyo Energi AS VEDLEGG 7 1 Energigjenvinningsanlegg Tromsø Miljøpark RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oslo, Januar 2014 2 BAKGRUNN Daimyo Energi AS planlegger å bygge et energigjenvinningsanlegg basert på

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Øvre Fjellhaugeveien Skaun kommune planid: 201501

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Øvre Fjellhaugeveien Skaun kommune planid: 201501 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Øvre Fjellhaugeveien Skaun kommune planid: 201501 Sammendrag Planområdet ligger i forlengelse av eksisterende boligfelt i Fjellhaugveien, ca. 1 km vest for

Detaljer

ROS- ANALYSE. For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015

ROS- ANALYSE. For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015 ROS- ANALYSE For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015 Orientering Etter plan- og bygningsloven 4-3 skal det ved utarbeiding av planer for utbygging

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 1 INNHOLD 1 Formålet med ROS-analysen... 3 2 Identifisering av hendelser... 3 3 Analysemetode og begrepsavklaring... 4 Risiko og sannsynlighet... 4

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Statens vegvesen RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) REGULERINGSPLAN for Fv. 602 Setremoen Midtskogen Notodden kommune Skien, 30.10.2015 Innhold 1 BAKGRUNN FOR RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE... 3 1.1 BESTILLING...

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde Dato: 23.02.2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde PlanID: 19402015_001 1. Innholdsfortegnelse 2. Krav og metode... 3 1.1 Metode... 3 1.1.1 Risikomatrise... 4 3. Risiko- og sårbarhetsanalyse...

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE VESTBY KOMMUNE VANGTUNET - DETALJREGULERING RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE HINDHAMAR AS LANDSKAPSARKITEKTER MNLA 1 METODE Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB 1. Analysen

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan Utarbeidet av forslagsstiller Klæbu kommune Dato: 20.02.2015 Bakgrunn Analysen er knyttet til forslag til kommunedelplan for Vassfjellet,

Detaljer

FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE

FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE Oppdragsgiver Jostein Ege AS Rapporttype ROS-analyse 18.06.2014 FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE ROS ANALYSE 2 (8) FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE Oppdragsnr.: 1350003075 Oppdragsnavn: Fjellveien 16 med tilgrendsende

Detaljer

ROS-analyse for Storøynå hytteområde

ROS-analyse for Storøynå hytteområde ROS-analyse for Storøynå hytteområde Del av Gnr: 90 Bnr: 3 Vindafjord kommune 3.mai 2012 ROS-vurderinger Hensikten med risiko- og sårbarhetsanalyser er å utarbeide et grunnlag for planleggingsarbeidet

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Vedlegg 5 Sted helhet arkitektur shark.as Risiko- og sårbarhetsanalyse Gnr. 141bnr. 1 Del av Drømtorp gård. Detaljregulering utvidelse av forretning / lager i Kjeppestadveien 44. Utarbeidet av Shark AS

Detaljer

DETALJREGULERING AV NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 ROS ANALYSE

DETALJREGULERING AV NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 ROS ANALYSE Oppdragsgiver Aria AS Rapporttype ROS-analyse 2013.05.15 DETALJREGULERING AV NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 ROS ANALYSE ROS ANALYSE 2 (8) DETALJREGULERING AV NÆRINGSOMRÅDE MELLOM

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETS- ANALYSE FV 287 ØVRE KRÅKENES, BERGEN

RISIKO- OG SÅRBARHETS- ANALYSE FV 287 ØVRE KRÅKENES, BERGEN Oppdragsgiver tatens vegvesen Rapporttype RO-analyse. Vedlegg til reguleringsplan. Dato 24/01 2013 RIIKO- OG ÅRBARHT- AALY FV 287 ØVR KRÅK, BRG RIIKO- OG ÅRBARHTAALY FV 287 ØVR KRÅK, BRG Revisjon Dato

Detaljer

ÅS SKOG VEST ROS- ANALYSE

ÅS SKOG VEST ROS- ANALYSE Oppdragsgiver Gjøvik kommune Rapporttype ROS-analyse 2014-06-05 ÅS SKOG VEST ROS- ANALYSE ROS- ANALYSE 3 (7) ÅS SKOG VEST ROS- ANALYSE Oppdragsnr.: 1350001271 Oppdragsnavn: Reguleringsendring Ås skog

Detaljer

ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE

ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Bakgrunn: I forbindelse med regulering av areal for å sikre fremtidig

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023 Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023 Samlet ROS-analyse for nye utbyggingstiltak i kommuneplanens arealdel Holtålen kommune 23.03.2011 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE BAKGRUNN I

Detaljer

Vedlegg 6. ROS-analyse

Vedlegg 6. ROS-analyse Vedlegg 6 ROS-analyse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR KROKVEIEN 4, HARSTAD Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er

Detaljer

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) R A P P O R T Ressursavdelingen Høringsutgave Region midt Trondheim kontorsted Plan- og prosjekteringsseksjonen Dato: 2011-09-16

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse

Risiko og sårbarhetsanalyse Risiko og sårbarhetsanalyse Plan 1768, Workinnmarka B3-B5, detaljregulering BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter Workinnmarka 3B-5B, og går ut på detaljregulering av området med bakgrunn

Detaljer

RAPPORT. Risiko- og sårbarhetsanalyse. ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet. Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011

RAPPORT. Risiko- og sårbarhetsanalyse. ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet. Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011 RAPPORT Risiko- og sårbarhetsanalyse ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011 Byggeråd AS, Torggata 52, Postboks 32, 3201 HAMAR Org.nr.: 991 324 801 Tlf:

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering for Jessheim Panorama, BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet er ca 6,5 dekar og består av gnr/bnr av gnr/bnr 135/205, 206 og 214, samt deler av 135/41,

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Borgen Vest. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge tilrette for bygging av frittliggende og konsentrert

Detaljer

Hellvik Hus, Søgne Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune. Utgave: 1 Dato: 2013-04-08

Hellvik Hus, Søgne Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune. Utgave: 1 Dato: 2013-04-08 ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune Utgave: 1 Dato: 2013-04-08 ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Del av

Detaljer

Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan for Vigestranda sør.

Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan for Vigestranda sør. Side 1 8 Dato: 23 06 14 BAKGRUNN I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risikoog sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) reguleringsplaner og kommuneplaner

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU. Etnedal kommune

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU. Etnedal kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU Etnedal kommune Region øst Fagernes, traf Dato: 09.05.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Skinnstudumpa 15 Dal Butikkeiendom AS RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Spor Arkitekter AS Oslo, april 2014 2 SAMMENDRAG Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet med utgangspunkt i forslag

Detaljer

Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Detaljregulering for Torggata 7

Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Detaljregulering for Torggata 7 Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Detaljregulering for Torggata 7 Sett kryss i ja eller nei -kolonnen for alle spørsmålene i listen. I kommentarfeltet redegjøres kort for

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune.

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune. Østre Linje Arkitekter AS Askim juli 2011 BAKGRUNN Hovedmålet

Detaljer

Oppdrag: Heggvollan masseuttak kommune: Oppdal

Oppdrag: Heggvollan masseuttak kommune: Oppdal 1 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdrag: Heggvollan masseuttak kommune: Oppdal Dato: 11.03. 2015 Man har i utgangspunktet brukt denne oversikten for å danne seg et bilde av hvilke risiko- og sårbarhetsfaktorer

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Norwegian Outlet, gbnr 27/29, 42 m fl, Vestby kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en utvidelse av forretningsarealet

Detaljer

Metode Mulige uønskede hendelser er sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon som boligområde, og hendelser som direkte kan påvirke

Metode Mulige uønskede hendelser er sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon som boligområde, og hendelser som direkte kan påvirke Metode Mulige uønskede hendelser er sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon som boligområde, og hendelser som direkte kan påvirke omgivelsene (hhv konsekvenser for og konsekvenser av

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST Mal Arendal kommune, sist revidert 10.09.14 Sammendrag Planområdet ligger nordvest for Arendal sentrum, i nærheten av Arendal

Detaljer

Søgne Eiendom AS. Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord. Utgave: A Dato: 2015-09-04

Søgne Eiendom AS. Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord. Utgave: A Dato: 2015-09-04 Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord Utgave: A Dato: 2015-09-04 Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Utgave/dato: Arkivreferanse:

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 12.06.2013 Detaljregulering av Trolltunet og B12 på Kløfta Plan-ID: 0235357 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet som er på totalt ca. 48 dekar, ligger like sør for

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING RUD VEST RØYKEN KOMMUNE

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING RUD VEST RØYKEN KOMMUNE ROS-ANALYSE DETALJREGULERING RUD VEST RØYKEN KOMMUNE Trondheim, 24.01.2013 1 OMRÅDET OG TILTAKET Kort beskrivelse av området og tiltaket Solem Arkitektur AS er engasjert av Trygve Rud til å fremme reguleringsplan

Detaljer

SANDSKJE-BOGEN RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

SANDSKJE-BOGEN RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdragsnr.: 1350003862 Oppdragsnavn: Sandskje-Bogen Dokument nr.: - Filnavn: ROS SANDSKJE-BOGEN RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Revisjon 1 Dato 2015-04-30 Utarbeidet av OJSK Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013 "Detaljregulering av Leiren utvidelse av barnehage BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet er på ca 9,3 daa og ligger i Østfold i Halden kommune, vest for

Detaljer

Oppdragsgiver. Lemminkainen Norge AS /Kolo Veidekke AS. Rapporttype. ROS-analyse. Dato ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Lemminkainen Norge AS /Kolo Veidekke AS. Rapporttype. ROS-analyse. Dato ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Lemminkainen Norge AS /Kolo Veidekke AS Rapporttype ROS-analyse Dato 2013-01-21 ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE 3 (7) FEIL! DET ER INGEN TEKST MED DEN ANGITTE STILEN I DOKUMENTET. ROS-ANALYSE Oppdragsnr.:

Detaljer

GNR/BNR 63/85 65/541 KA-1, STANGELAND PLAN 2014 115 ROS ANALYSE

GNR/BNR 63/85 65/541 KA-1, STANGELAND PLAN 2014 115 ROS ANALYSE Oppdragsgiver Sandnes tomteselskap Rapporttype ROS-analyse 07.10.2014 GNR/BNR 63/85 65/541 KA-1, STANGELAND PLAN 2014 115 ROS ANALYSE ROS ANALYSE 2 (8) GNR/BNR 63/85 65/541 KA-1, STANGELAND PLAN 2014 115

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 42 Eidsvoll plass/ Gjøvik barnehage Metode og forutsetninger Iht. plan- og bygningsloven 4-3 skal risiko- og sårbarhetsanalyse alltid gjennomføres

Detaljer

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra "Ufarlig" til "Katastrofal".

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra Ufarlig til Katastrofal. Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Trolldalen Utført av COWI AS. Dato: 13.12.2013 20.05.2014. Revidert: 04.06.2015 A034645 1. Generelt Eventuelle hendelser som planen

Detaljer

ROS-ANALYSE for Løvvik Vest, Skånevik PLANID 201205

ROS-ANALYSE for Løvvik Vest, Skånevik PLANID 201205 2 ROS-ANALYSE for Løvvik Vest, Skånevik PLANID 201205 Vedlegg til Reguleringsplan for Løvik Vest Risiko og sårbarhetsanalyse ROS Planopplysninger Kommune: Navn på planen: Formålet med planen: Etne Detaljert

Detaljer

Arkitektur bygg interiør landskap Regulering Prosjektadministrasjon

Arkitektur bygg interiør landskap Regulering Prosjektadministrasjon Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Sett kryss i ja eller nei -kolonnen for alle spørsmålene i listen. I kommentarfeltet redegjøres kort for vurderinger og vurderingsgrunnlag

Detaljer

ROS-analyse Detaljregulering for Strandestien, Åros, Søgne kommune

ROS-analyse Detaljregulering for Strandestien, Åros, Søgne kommune RAPPORT ROS-analyse Detaljregulering for Strandestien, Åros, Søgne kommune OPPDRAGSGIVER Søgne kommune v/enhet for eiendom EMNE ROS-analyse DATO / REVISJON: 11.mai 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 313482-RAP-ROS-001

Detaljer

PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE

PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Jaasund AS c/o Bo1 as Rapporttype ROS-analyse 2011-09-22 PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE 2 (9) PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE Oppdragsnr.:

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013 Sak: Detaljert reguleringsplan for deler av Blakli, gnr 86, bnr. 1, 3, 4 og 6. SAMMENDRAG MED ANBEFALINGER Oppsummerende tabell Virkning Ubetydelig Mindre alvorlig

Detaljer

Byborg Eiendom as. Plankonsulent: ROS analyse

Byborg Eiendom as. Plankonsulent: ROS analyse ROS Vurdering SE-Arkitektur Forslagstiller: AS Byborg Eiendom as Plankonsulent: ROS analyse Folldalen gnr 120 bnr 10 m.fl Dato: 1.2.2015 1 Risiko og sårbarhetsvurdering for reguleringsplan Folldalen. Sannsynlighet

Detaljer

Hans Munksgaard 531762 Reguleringsplan Tangen 11-13. Personskade Miljøskade Skade på eiendom, forsyning mm

Hans Munksgaard 531762 Reguleringsplan Tangen 11-13. Personskade Miljøskade Skade på eiendom, forsyning mm Oppdragsgiver: Lunde Holding Invest Oppdrag: ROS-analyse for detaljregulering Tangen 11-13 (plan ID 1331) Dato: 2013-06-13 Rev. 2 Skrevet av: Frederik Sømme Kvalitetskontroll: Oppdragsnr: Hans Munksgaard

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Forslag til detaljert reguleringsplan for Gravdalberget Bb1 Sør gnr/bnr 151/114 Lier kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Utarbeidet av: Tiltakshaver: Kobbervikdalen 117C AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Vedlegg 1 til Planbeskrivelsen RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) til reguleringsplan for: Adkomst Svinesundparken Utarbeidet av: Sundt & Thomassen AS Tiltakshaver: Fredriksten utvikling AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

ROS-ANALYSE GULLIKSBAKKEN 11 OG 13, DETALJREGULERING. 2014.09.15

ROS-ANALYSE GULLIKSBAKKEN 11 OG 13, DETALJREGULERING. 2014.09.15 ROS-ANALYSE GULLIKSBAKKEN 11 OG 13, DETALJREGULERING. 2014.09.15 BAKGRUNN I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risikoog sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljer

Siv. Ark Finn Kleiva på vegne av Røkenes Gård og gjestehus

Siv. Ark Finn Kleiva på vegne av Røkenes Gård og gjestehus 27.03.15 Detaljregulering Røkenes gård og gjestehus Plannavn: Kommune: Plantype: Forslagsstiller: Analyse utført av: Detaljregulering Røkenes gård og gjestehus Harstad Kommune Detaljregulering Siv. Ark

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Risiko- og sårbarhetsanalyse Plannavn BOTNHÅGEN MASSEUTTAK Plan ID Utført av: M. Schultz Dato / sist rev.: 2014-08-07 Underskrift: 1 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER. METODE Analysen er gjennomført med bakgrunn

Detaljer

1. Forside. Risiko og sårbarhetsanalyse detaljregulering plannr 0526 Bedriftsidrettsarena med tilleggsfunksjoner, Forus felt D6

1. Forside. Risiko og sårbarhetsanalyse detaljregulering plannr 0526 Bedriftsidrettsarena med tilleggsfunksjoner, Forus felt D6 1. Forside Risiko og sårbarhetsanalyse detaljregulering plannr 0526 Bedriftsidrettsarena med tilleggsfunksjoner, Forus felt D6 2. Forord Denne risiko og sårbarhetsanalysen av reguleringsplan 0526 i Sola

Detaljer

1. Ubetydelig Ingen alvorlig skade Ingen alvorlig skade Systembrudd er uvesentlig

1. Ubetydelig Ingen alvorlig skade Ingen alvorlig skade Systembrudd er uvesentlig Oppdragsgiver: Suldal kommune Oppdrag: ROS-analyse for reguleringsplan for Suldal Bad Plan-og byggesak Dato: 13.10.2015 Rev: 1 Skrevet av: Frederik Sømme Kvalitetskontroll: Hans Munksgaard 1. BAKGRUNN

Detaljer

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate I tilknytning til arbeidet med reguleringsplanen, er det utført en analyse av risiko og sårbarhet (jf. Plan- og bygningsloven 4-3.)

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse

Risiko og sårbarhetsanalyse Søgne kommune Risiko og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Tangvall S Søgne kommune 1. INNLEDNING Søgne kommune utarbeider en kommunedelplan for Tangvall. Det er krav om konsekvensutredning og ros analyse.

Detaljer

!"#"$%%' #(!)*!+,-#*.*/0#, 1,2/,'' 3!,'4/,!".' *1 5)%/"'%6!(2, #-,.#,-(#,. #7.2!,58 ').! 39:;3<98=>?@>.*..,#-*2 $%664.

!#$%%' #(!)*!+,-#*.*/0#, 1,2/,'' 3!,'4/,!.' *1 5)%/'%6!(2, #-,.#,-(#,. #7.2!,58 ').! 39:;3<98=>?@>.*..,#-*2 $%664. !"#"$%%' #(!)!+,-#./0#, 1,2/,'' 3!,'4/,!".' 1 5)%/"'%6!(2, #-,.#,-(#,. #7.2!,58 ').! 39:;3?@>...,#-2 $%664.,> AB>:9>A:3C!"#$%&'() $+, -.,!& Emne: Regulering av Boligområde Stensetåsen Søndre, GBNR

Detaljer

Prosjektnr.: 1066.13a

Prosjektnr.: 1066.13a Prosjektnr.: 1066.13a Endring reguleringsplan for Furuset senter, Dal (Folkeparken) Eidsvoll kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 02.04.2014 1 Innhold 1. Bakgrunn og nøkkelopplysninger... 2 2. Metode...

Detaljer

ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE

ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE Oppdragsgiver Stine Sofie Stiftelse Rapporttype ROS analyse - arealplan ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3

Detaljer

Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet

Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet ANDEBU KOMMUNE Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet ROS-analyse ROS-analyse Iht. plan- og bygningsloven 4-3 skal risiko- og sårbarhetsanalyse alltid gjennomføres ved utarbeidelse

Detaljer

RHR Eiendom AS. ROS-analyse for Lervika. Utgave: 1 Dato: 2014-03-28

RHR Eiendom AS. ROS-analyse for Lervika. Utgave: 1 Dato: 2014-03-28 ROS-analyse for Lervika Utgave: 1 Dato: 2014-03-28 ROS-analyse for Lervika 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Lervika Utgave/dato: 1 / 2014-01-30 Arkivreferanse: - Oppdrag:

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1 13.03.2013 Torhild Hessevik Eikeland Innhold 1. Innledning... 3 2. Metode... 4 3. Gjennomføring og organisering... 5 4.

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Furuberget barnehage. tegn_3 as v/martin Rasch Ersdal/Gunhild Solem Eidsvik

Detaljreguleringsplan for Furuberget barnehage. tegn_3 as v/martin Rasch Ersdal/Gunhild Solem Eidsvik 27.08.14 Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Furuberget barnehage Plannavn: Kommune: Plantype: Forslagsstiller: Analyse utført av: Detaljreguleringsplan for Furuberget barnehage Harstad

Detaljer

Pk14. ROS-ANALYSE Toflebrekko, Skånevik, Etne kommune Utarbeidet av Trond Heskestad, 22.01.14 Kontrollert av Camilla Bø

Pk14. ROS-ANALYSE Toflebrekko, Skånevik, Etne kommune Utarbeidet av Trond Heskestad, 22.01.14 Kontrollert av Camilla Bø Pk14 ROS-ANALYSE Toflebrekko, Skånevik, Etne kommune Utarbeidet av Trond Heskestad, 22.01.14 Kontrollert av Camilla Bø Detaljregulering for Toflebrekko, Skånevik Risiko og sårbarhetsanalyse ROS Planopplysninger

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 22.04.2015

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 22.04.2015 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 22.04.2015 Detaljregulering for Moreppen Næringspark, Nannestad Plan-ID: 14-12 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Moreppen Eiendom AS ønsker sørlige del av gbnr 32/1 tilrettelagt

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. Vedlegg 1 til Planbeskrivelsen RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) til reguleringsplan for: Evt. illustrasjon Utarbeidet av : Tiltakshaver:

Detaljer

Lier kom m une. ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2. Planforslag til offentlig ettersyn UTVIDET ROS-ANALYSE

Lier kom m une. ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2. Planforslag til offentlig ettersyn UTVIDET ROS-ANALYSE Lier kom m une UTVIDET ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2 Planforslag til offentlig ettersyn Utarbeidet av : Forslagsstiller: BGM Arkitekter AS Konsulent:

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Vedlegg til Planbeskrivelsen RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) til Detaljreguleringsplan for Borgen B4, Ullensaker kommune Utarbeidet av: Forslagsstiller: Neskollen Eiendom AS Konsulent: Siv. Ing. Stener

Detaljer

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014 Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3 1.3 Metode... 3 1.4 Vurdering av sannsynlighet... 4 1.5 Vurdering

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR LITSLOKHEIA BOLIGOMRÅDE, GNR 93, BNR 1 MFL Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2 ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2 GNR./BNR. 3/21, /30, /379, /380 LEVANGER KOMMUNE Oppdragsgiver: Kjølen & Nydal Bygg AS Utarbeidet av: Risiko og sårbarhet, tabelloppsett og matrise. TABELL 1: DEFINISJON

Detaljer

Værforhold 8. Vindutsatt 9. Nedbørsutsatt 10. Store snømengder Natur- og kulturområder 11. Sårbar flora x 3 2

Værforhold 8. Vindutsatt 9. Nedbørsutsatt 10. Store snømengder Natur- og kulturområder 11. Sårbar flora x 3 2 Reguleringen av Hunnselvas munning, Gjøvik Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Analysen beskriver risiko- og sårbarhetsforhold som kan ha betydning for utbyggingsarealer og trafikkarealer innenfor planen

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLANFOR ASPÅSVEIEN1, PLAN NR. 2014016. Ubetydelig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig 24, 44

DETALJREGULERINGSPLANFOR ASPÅSVEIEN1, PLAN NR. 2014016. Ubetydelig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig 24, 44 Risiko- og sårbarhetsanalyse Sak: DETALJREGULERINGSPLANFOR ASPÅSVEIEN1, PLAN NR. 2014016 Forfatter: September Arkitekter as Forslagsstiller til planforslag: September Arkitekter as Dato: 18.01.15 Oppsummerende

Detaljer

Røerveien 42 Risiko- og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan

Røerveien 42 Risiko- og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Røerveien 42 Risiko og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Utgivelsesdato 16.12. 2010 Saksbehandler Helene Hyllseth Kontrollert av Per Furuseth Oppdragsgiver Linn Dammann ROS analyse, reguleringsplan K

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FET KOMMUNE Detaljreguleringsplan for Granåsen II 28.08.2014 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Granåsen II foreslås tilrettelagt til boligbebyggelse i detaljregulering 0202 R0701.

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse BOTNHÅGEN MASSEUTTAK. Plannavn. Plan ID. M. Schultz. Utført av: Dato / sist rev.: 2014-08-07 2015-04-29.

Risiko- og sårbarhetsanalyse BOTNHÅGEN MASSEUTTAK. Plannavn. Plan ID. M. Schultz. Utført av: Dato / sist rev.: 2014-08-07 2015-04-29. Risiko- og sårbarhetsanalyse Plannavn BOTNHÅGEN MASSEUTTAK Plan ID Utført av: M. Schultz Dato / sist rev.: 2014-08-07 2015-04-29 Underskrift: 1 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER. METODE Analysen er gjennomført

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING OMSORGSBOLIGER LARSHEIMEN

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING OMSORGSBOLIGER LARSHEIMEN Namsos kommune ROS-ANALYSE DETALJREGULERING 09.10.13 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 2 1. SJEKKLISTE... 3 2. VIRKNINGER/UTFYLLENDE KOMMENTARER... 5 2.1 GEOTEKNISK VURDERING... 5 2.2 SNØSKRED... 5

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783. Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783. Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783 Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter nytt boligfelt på Vangberg, plan nr. 1783. Risiko og

Detaljer

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV FOSSLIA, FELT B4, STJØRDAL KOMMUNE.

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV FOSSLIA, FELT B4, STJØRDAL KOMMUNE. ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV FOSSLIA, FELT B4, STJØRDAL KOMMUNE. Trondheim, 15.04.2011 1 OMRÅDET OG TILTAKET Husbyåsen Utbyggingsselskap AS ønsker å bygge ut boligfelten B4a og B4b i området regulert

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for fjernvarmeanlegg i Kråkstad, Ski kommune Dato 05.03.15

Risiko- og sårbarhetsanalyse for fjernvarmeanlegg i Kråkstad, Ski kommune Dato 05.03.15 SAMFUNN Risiko- og sårbarhetsanalyse for fjernvarmeanlegg i Kråkstad, Ski kommune Dato 05.03.15 Innledning. Samfunnet preges i økende grad av risiko og sårbarhet for trusler, særlig miljøtrusler. Noen

Detaljer

SAMMENDRAG - DE VIKTIGSTE UØNSKETE HENDELSENE Gjennomgangen av risikofaktorene viser at planen generelt ikke er risikopreget.

SAMMENDRAG - DE VIKTIGSTE UØNSKETE HENDELSENE Gjennomgangen av risikofaktorene viser at planen generelt ikke er risikopreget. BAKGRUNN I henhold til Plan- og bygningsloven 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) reguleringsplaner og kommuneplaner før de skal behandles politisk. ROS-analysen

Detaljer

Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS

Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS 18. februar 2011 1 Innhald: 1. INNLEIING... 3 2. VAL AV METODE... 3 3. OVERORDNA ROS-ANALYSE FOR KOMMUNEN... 4 4. SANNSYNLEGHEIT... 5 2 1. Innleiing Risiko- og sårbarheitsanalysen

Detaljer

ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter. Utgave: 1

ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter. Utgave: 1 ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter Utgave: 1 Dato: 2011-08-17 ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter

Detaljer

Tema for risiko- og sårbarhetsvurdering er vurdert i tabell og beskrevet: Ubetydelig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig

Tema for risiko- og sårbarhetsvurdering er vurdert i tabell og beskrevet: Ubetydelig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig ROS analyse Skrevet av: Haakon Harrystad, M. Arch Sammendrag med anbefalinger og tiltak Analysen viser at støy- og støvforurensing fra trafikk og ulykker i anleggsperioden er de mest risikable hendelsene

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsendring Søre Morken II, Bjorli.

ROS-analyse for reguleringsendring Søre Morken II, Bjorli. Thøring Utbygginsselskap AS reguleringsendring Søre Morken II, Bjorli. Plan-id 05120136 2016-02-22 Oppdragsnr.: 5152596 Norconsult AS Skansen 2E, NO-2670 Otta 1 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført

Detaljer

Parkering Nordkapp bo- og servicesenter

Parkering Nordkapp bo- og servicesenter Forslag til Detaljregulering Parkering Nordkapp bo- og servicesenter Nordkapp Kommune Innhold Planbeskrivelse... 2 Bakgrunn og formål... 2 Planområdet, eksisterende forhold... 2 Forhold til gjeldende

Detaljer

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER Beskrivelse Sist revidert: 08-10-13 METODE Analysen er gjennomført i hht rundskriv

Detaljer

Raudalen del av S2 og S4

Raudalen del av S2 og S4 VANG KOMMUNE Reguleringsplan for Raudalen del av S2 og S4 Risiko- og sårbarhetsanalyse 09079 Raudalen del av S2 og S4 05.09.2014 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Raudalen del av S2 og S4 Side 2 av 11 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING FOR FOR DAMSTEDET NÆRINGSPARK Datert 05.03.2015 Utarbeidet av: arealplan/gjøvik kommune Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE PLAN 8058 DETALJREGULERING FOR OMSORGSBOLIGER PER PERSAVEIEN/JONAS BUDDES VEI, YTTEREN. Rana kommune Dato 03.03.2014 SAMMENDRAG Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet med

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE TRØGSTAD KOMMUNE PLAN: Detaljreguleringsplan for barnehage og barneskole på Båstad 28.05.15 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet ligger litt syd for tettstedet Båstad

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplan del av «Harestuengen»

Risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplan del av «Harestuengen» DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Gustav Sverdrup- Thygeson, Merete Agnes Kuhle- Hansen, Hege Sverdrup- Thygeson og Ulrik Sverdrup- Thygeson Risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplan

Detaljer