NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID BERGENHUS, GNR 167 BNR 1570 MFL., DREGGEKAIEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID BERGENHUS, GNR 167 BNR 1570 MFL., DREGGEKAIEN"

Transkript

1 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR PRIVATE PLANER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon Telefaks Opus Bergen As Strandgaten 59, 5004 BERGEN Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato /2 ESARK STHU NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID BERGENHUS, GNR 167 BNR 1570 MFL., DREGGEKAIEN Møtedato: Møtedeltakere - Forslagsstiller: S-8 Eiendom AS (under etablering) v/ Per Arne Hanakam Plankonsulent: Opus Bergen AS v/ Tore Jensen og Gunnar Wiederstrøm Kommunen: Stein Hustveit, seksjon for private planer (møteleder) Helene Lyssand, seksjon for private planer Jonatan Krzywinski, byantikvaren Andre: Cathrine Larsson-Fedde, Bergen og Omland Havnevesen Rolf Maurseth, Link arkitektur as 1.0 FORSLAGSSTILLERS PLANIDÉ 1.1 Formål, omfang, plangrep m.m. 800 m² næring, herunder info- og servicesenter rettet mot småbåtmiljøet, bevertning Aktuelle problemstillinger: Arkitektur, byrom og kulturminnemiljø 2.0 FAGETATENS KONKLUSJON 2.1 Oppstart av reguleringsplanarbeid kan anbefales. Jf. kommentarer gitt nedenfor.

2 3.0 UTVALGTE KOMMUNALE PLANER OG FØRINGER 3.1 Kommuneplanens arealdel (KPA) Gjeldende plan Planid Plannavn Saksnr Ikrafttrådt BERGEN. KOMMUNEPLANENS AREALDEL Kommunedelplaner (KDP) Gjeldende plan Planid Arealformål (kode m/forklaring) Sentrumsformål jfr. bestemmelser og retningslinjer Planid Plannavn Saksnr Ikrafttrådt BERGENHUS. KDP SENTRUM BERGENHUS. KDP BERGEN HAVN Planid Arealformål (kode m/forklaring) Utfyllende forklaring Fotgjengerstrøk Gangarealer med byromsbruk 3.3 Reguleringsplaner, detaljregulering Gjeldende planer Planid Plannavn Saksnr Ikrafttrådt BERGENHUS. VÅGEN, KAIENE OG BRYGGEN Kulturminnegrunnlag Bergen havn Kommunedelplan Sentrum Vågen, kaiene og Bryggen 3.5 Temaplaner Arkitektur- og byformingsprogram, Bergen kommune, 2. mai Trafikksikkerhetsplan for Bergen, Side 2 av 9

3 4.0 FAGETATENS KOMMENTARER Med fokus på tema der fagetaten har konkrete krav eller anbefalinger, er skeptisk, eller tema som krever utredninger eller avklaringer. For mer generelle krav, vises til etatens kravspesifikasjon. 4.1 Generelle betraktninger Forholdet mellom kommuneplan og kommunedelplan Planområdet inngår i senterområde S8 Sjøfronten i KPA KDP Sentrums bestemmelser gjelder, men suppleres av kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer der tilsvarende tema ikke er behandlet i kommunedelplanen. Unntak er KPA 2010s bestemmelser vedrørende parkering. 4.2 Formål (egnethet, gjeldende planer) Bevertning er eget underformål (kode 1330) og skal benyttes dersom formålet er aktuelt. Bebyggelse og bebyggelsesstruktur 4.3 Bebyggelse og byform Vær oppmerksom på at gjeldende reguleringsplan forutsetter at de deler av eksisterende bygningsmasse som ligger utenfor egen eiendom, skal rives. Dette for å øke trafikksikkerheten i området, ikke minst for myke trafikanter. 4.4 Arkitektur, estetikk og kvalitet (form, struktur, funksjon, uttrykk, forholdet til stedet/landskapet/strøkskarakteren) Fra gjeldende reguleringsplan siteres D: Ny bebyggelse på Dreggskaien Det tillates ny bebyggelse på Dreggskaien med maksimalt omfang som tidligere sjøboder og boliger. Utformingen skal ta utgangspunkt i historisk analyse av delområdets bystruktur og havnebebyggelsens funksjon og formuttrykk. Ny bebyggelse bør ha samtidsuttrykk, men må underordnes stedets historiske verdi og bygrammatikk. Hensynet til Bryggen og festningen skal vektlegges ved utformingen av bygget. Slottsgatens tidligere funksjon som gateløp mellom Dreggsallmenningen og Bradbenken må legges til grunn for utformingen. Eksisterende kaiskur kan innarbeides i ny bebyggelse. Maksimal gesimshøyde 8,0 meter og maksimal mønehøyde 11,0 m. Sjøkontakten og allmenhetens tilgang til de gode oppholds- og utsiktskvalitetene på stedet må ivaretas. Nybygg må ikke begrense bruken av kailinjen og utsiktsforholdene fra kaiplan. For øvrig vises til kravet om at nye tiltak, bygninger og anlegg skal tilfredsstille kravene vedrørende byforming og arkitektur som følger av bestemmelsene til KPA 2010, punkt Utnyttelsesgrad og byggehøyder (gjeldende planer, presedens) Det vises til foranstående punkt vedrørende arkitektur, estetikk og kvalitet. 4.6 Energiløsninger (fjernvarme, passivhus, plusshus, takform, beliggenhet) Eiendommen er berørt av konsesjonsområdet for fjernvarme i Bergen, jf. lokale forskrifter og som er hjemlet i pbl a. Side 3 av 9

4 Forslagsstiller utfordres til å legge opp til fremtidsrettete løsninger som gjerne går ut over de krav som følger av gjeldende lovverk, i den hensikt å redusere energiforbruket til et minimum. Grønnstruktur og landskap 4.7 Biologisk mangfold Skal kommenteres i alle saker, jf. naturmangfoldloven. Det vises også til punkt 11 i bestemmelsene til KPA Terrengbehandling/massebalanse (sprengningslinjer) Ved utsprengninger må inngrep i terreng dokumenteres. Massebalanse dokumenteres og eventuelt over- eller underskudd oppgis i m³. 4.9 Uteoppholdsarealer (felles, privat, mengde, kvalitet) Det følger av D: Ny bebyggelse på Dreggskaien i gjeldende reguleringsplan at sjøkontakten og allmenhetens tilgang til de gode oppholds- og utsiktskvalitetene på stedet må ivaretas. Nybygg må ikke begrense bruken av kailinjen og utsiktsforholdene fra kaiplan. Samferdsel 4.10 Parkering (behov, norm, kantparkering, soneparkering) Parkeringsdekningen skal være i henhold til parkeringsbestemmelsene P1, jf. punkt 15 i bestemmelsene til KPA Gang- og sykkeltrafikk (skoleveg, snarveier til kollektiv, tverrsnitt, sykkelparkering) Atkomsten må være trafikksikker og i henhold til kravene til universell utforming. Barn og unge 4.12 Skole og barnehage (kapasitet, behov for nye tomter) Skal kommenteres i alle saker. Bergenhus bydel har ikke tilfredsstillende barnehagedekning. Når det gjelder skole, vises til skolebruksplanen for vedtatt i bystyret , sak 302/ Barn og unges interesser (barnetråkk, dagens bruk, potensial, erstatningsareal) Skal kommenteres i alle saker. For info vedrørende barnetråkk; se Tradisjonelt barnetråkk er ikke nødvendig. Verneverdige kulturminner, kulturmiljøer og landskap 4.14 Kulturmiljøer (områder hvor kulturminner inngår i en større helhet; bygningsmiljøer) Foreslått planområde ligger innenfor hensynssone 234 Bevaring kulturmiljø, jf. retningslinje i KPA Området er også regulert til hensynssone bevaring i gjeldende reguleringsplan. For øvrig ligger området innenfor området med automatisk fredet bygrunn. Hensynet, herunder siktlinjene, til Bryggen og festningen må ivaretas. Side 4 av 9

5 Det vises ellers til punkt 12 i bestemmelsene til KPA Risiko og sårbarhet 4.15 Risiko og sårbarhet (ROS) (særlige ROS-tema, jf. bestemmelse i KPA) Det vises til bestemmelsenes punkt 8 i KPA For metodekrav i denne forbindelse vises til NS 5814 Krav til risikovurderinger. Bergen bystyre vedtok i møte , sak 54-13, akseptkriteriene for ROSanalyse til KPA Forurensning (luft, grunn, vann) Gjeldende forskrifter må overholdes. Eiendommen ligger innenfor aktsomhetsområde 1. Anført problem er byjord. Deler av planområdet ligger på fylling i sjø. Eiendommen ligger i gul sone i forhold til luftkvalitet, jf. punktene 17 og i bestemmelsene til KPA Utredning er påkrevd Støy (sone, type skjerming) De deler av eiendommen som ligger nærmest Slottsgaten, ligger innenfor rød støysone for støy fra veitrafikken. Resten av eiendommen ligger innenfor gul støysone Geotekniske forhold (ras, skred, fundamentering) I denne forbindelse gjøres oppmerksom på at det er under behandling et forslag til endring av diverse gjeldende reguleringsplaner; jf Komité for miljø og byutvikling behandlet saken i møtet sak og avga følgende innstilling: I medhold av plan- og bygningslovens 12-7 nr. 2 og vedtas ny planbestemmelse innarbeidet i reguleringsplanene Vågsbunnen, Vågen, kaiene og Bryggen, Marken, Mathall på Strandkaien og Grieggården: «Tiltak som kan medføre økt risiko for setninger i grunnen, f.eks. inngrep i bakken og tiltak som kan endre grunnvannsnivået, er ikke tillatt innenfor planområdet. Kommunen kan likevel godkjenne tiltak dersom det fremlegges dokumentasjon for at tiltaket ikke medfører setningsrisiko og det foreligger tillatelse fra kulturminnemyndighetene, der tiltaket medfører krav om dette.» 4.19 Flom Faren for springflo må avklares/utredes. Det vises til Risiko- og sårbarhetsanalyse for Hordaland (fylkesros Hordaland 2009). Det vises også til utredningene som er gjort i forbindelse med mulig bybanetrasé over Bryggen. Nærmiljø 4.20 Naboforhold (sol, utsikt, innsyn, støy) Skal alltid ivaretas. Side 5 av 9

6 4.21 Bygge- og anleggsperioden (støy, trafikksikkerhet, riggområde) Det bør allerede tidlig i prosessen ses på både begrensninger og muligheter hva gjelder rigg- og sikringsbehov i anleggsperioden. Helse 4.22 Universell utforming (stigning, boenheter) Kravene som følger av TEK10 og Norsk Standard 11005:2011 Universell utforming av opparbeidete uteområder - Krav og anbefalinger, gjelder Levekår (leilighetsstørrelser, bokvalitet, min.løsninger, avbøtende tiltak) Planområdet ligger i levekårssone Vågen. Samlet levekårsindeks i en skala fra 1.9 (best) til 9.1 (dårligst) er 6.5. Det er viktig at planforslaget og tiltakene som vil følge av det, «gir» noe igjen til byen som kan medvirke til bedre levekår og bedre bomiljø. Sjø og vassdrag 4.24 Sjøfront (off. tilgang, byggehøyder) Det følger av D: Ny bebyggelse på Dreggskaien i gjeldende reguleringsplan at nybygg må ikke begrense bruken av kailinjen og utsiktsforholdene fra kaiplan. I denne forbindelse minnes det om at også Bergen Sjøfartsmuseums interesser i området må ivaretas. Kommunaltekniske anlegg 4.25 Vann og avløp, overvannshåndtering (uttalelse fra VA-etaten) Det er etablert kommunal avløpspumpestasjon i eksisterende bebyggelse med tilhørende ledningsanlegg, jf. vedlagt kart over VA-ledninger. Det anbefales et eget møte med VA-etaten for nødvendige avklaringer. VA-rammeplanen skal sendes til VA-etaten for uttalelse og være komplett før planforslaget sendes til 1. gangs behandling Renovasjon (løsning, lokalisering) Fremtidsrettete, nedgravde renovasjonsløsninger anbefales. Forslag bør utarbeides i samarbeid med BIR. Foreslått plassering skal vises på illustrasjonsplan, jf. Bergen kommunes kravspesifikasjon. Reguleringsbestemmelser 4.27 Rekkefølgekrav (aktuelle, sannsynlige) Det må påregnes rekkefølgekrav med hensyn til dokumentasjon av barnehagedekning. Det kan også bli aktuelt med rekkefølgekrav med hensyn til infrastruktur i området Utbyggingsavtaler (pågående arbeid) Der rekkefølgekrav legger til rette for det, vil det være mulighet for å inngå utbyggingsavtale med kommunen om opparbeiding av infrastruktur. Side 6 av 9

7 Kart 4.29 Kartgrunnlag (koter, eiendomsgrenser, bebyggelse) Planområdet ligger i et område som har digitale plandata. Nytt planforslag må tilpasses eksisterende plansituasjon Eiendomsforhold (uklare grenser, eierforhold, kartforretning) Eventuell nødvendig justering av eiendomsgrenser bør skje i løpet av planprosessen og fremgå av forslaget til plankart Planavgrensning (tilliggende planer, veier og veikryss, ubebygde tomter, hele delområder, utvidelser som ikke medtas ved gebyrfastsettelse ) Normal praksis er at tilliggende vei frem til veggliv på motsatt side av veien skal medtas i planområdet, men i og med at veien inngår i gjeldende plan Vågen, kaiene og Bryggen samtidig som det fremdeles er en viss usikkerhet knyttet til fremtidig bybanetrasé kan det argumenteres for ikke å medta et større planområde enn foreslått. Diverse Vektordata for aktuelle planer i området kan bestilles hos: 4.32 Tidligere saker (arkivsøk, plan og byggesak) Forhåndskonferanse 4.33 Planbetegnelse Følgende planbetegnelse skal nyttes på alt planmateriell: Bergenhus, gnr 167 bnr 1570 mfl., Dreggekaien. Arealplan-ID (tildeles etter kunngjøring planoppstart) Fremdrift 4.34 Kunngjøring planoppstart (ev. avklaringer før planoppstart) Planavgrensningen anbefales å være endelig avklart før oppstart planarbeid kunngjøres. Før kunngjøring planoppstart, se etatens nettsider. Notatet fra oppstartsmøtet skal alltid vedlegges varslingsskrivene. Aktuelle høringsinstanser skal velges fra etatens høringsliste på nett. Det er særlig viktig at kommunen ALLTID varsles via de 3 oppgitte e-post adressene med de oppgitte vedleggene. Dette er helt avgjørende for at plansaken skal bli riktig registrert i Bergen kommunes saks- og GISsystemer Undervegsmøte (underlag til undervegsmøte) Forslag til fremdriftsplan, frem til offentlig ettersyn, vil bli gjennomgått på undervegsmøtet. For bestilling av undervegsmøte, se etatens nettsider. Alt materialet som skal legges til grunn for møtet, må være fagetaten i hende senest 1 uke før møtet skal avholdes. Side 7 av 9

8 4.36 Parallell saksbehandling (jf. pbl 1-7, og 21-4) Slik Bergen kommune er organisert, kan nabovarsel i forbindelse med byggesøknad sendes når planforslaget har vært til behandling i komité for miljø og byutvikling. Det er først da man får en klar indikasjon på hva som er den politiske holdningen til forslaget. 5.0 UTVALGTE OVERORDNETE PLANER OG FØRINGER 5.1 Statlige planretningslinjer/rikspolitiske retningslinjer Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen. 5.2 Fylkesplan/-delplaner/Regionale planer Arealpolitiske retningslinjer Side 8 av 9

9 VIKTIG INFORMASJON Oppstartsmøte Eventuelt nytt oppstartsmøte Fagkyndighet Kravspesifikasjon Fremdrift/Dialog I henhold til plan- og bygningslovens (Pbl) 12-8 er det krav om avholdt oppstartsmøte før planoppstart kunngjøres. Fagetatens tilbakemelding etter oppstartsmøte utgjør etatens foreløpige vurderinger basert på opplysninger som forelå på møtetidspunktet, eventuelt er det inntatt avklaringer gjort i etterkant av møtet. Dersom planoppstart ikke er dokumentert kunngjort innen 6 måneder etter avholdt oppstartsmøte, avsluttes saken og nytt oppstartsmøte må avholdes før kunngjøring av planoppstart. Tilsvarende gjelder der komplett planforslag ikke er mottatt innen 1 år etter avholdt oppstartsmøte. Det påløper i tilfelle nytt gebyr for oppstartsmøte. Pbl krever at reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige. Dette forutsetter bl.a. at plankonsulenten har tilstrekkelige kunnskaper om plansystemet og prosessene, samt kunnskaper om fremstilling og virkninger av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse. Plankonsulenten plikter å gjøre seg kjent med den til enhver tid gjeldende Veileder private planforslag slik denne fremkommer på etatens nettsider. Det vises spesielt til Kravspesifikasjon med sjekkliste for reguleringsplanforslag. Fagetaten ønsker en god og konstruktiv dialog før planforslaget leveres inn til behandling. Utover kontakt per tlf. og e-post, anbefales min. ett undervegsmøte. Gebyr Fagetatens tjenester er gebyrbelagte, jf. gjeldende gebyrregulativ på etatens nettsider. Det gjøres spesielt oppmerksom på «gebyrpakken» som innebærer redusert gebyr dersom gebyrene for oppstartsmøtet og ett underveismøte betales samlet, jf. gebyrregulativets 2-5. For eventuelle spørsmål kan gruppeleder kontaktes på telefon , eller e-post Ved all videre kontakt i denne sak, vennligst referer til saksnummer ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER ****** NB!! Ikke slett / skriv / kopier / lim inn her!! ***** ***** Her settes den elektroniske godkjenningen inn!! ***** ***** ***** Kopi: S-8 Eiendom AS c/o Per Arne Hanakam, Vollane 28, 5105 Eidsvåg Vedlegg: Fremdriftsplan Kart VA-ledninger Prinsipper for utarbeiding av VA-rammeplan Side 9 av 9

NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID BYDEL, GNR. 12 BNR. 280 MFL. KRÅKEHAUGEN

NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID BYDEL, GNR. 12 BNR. 280 MFL. KRÅKEHAUGEN ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR PRIVATE PLANER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesakbergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID FANA, GNR. 13 BNR. 18. STATSMINISTER MICHELSENS VEG, REGULERINGSPLAN

NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID FANA, GNR. 13 BNR. 18. STATSMINISTER MICHELSENS VEG, REGULERINGSPLAN ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR PRIVATE PLANER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.planavdelingenbergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID Ytrebygda, GNR. 39 BNR. 10 m.fl., Solåsen/Steinsvik

NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID Ytrebygda, GNR. 39 BNR. 10 m.fl., Solåsen/Steinsvik ETAT FOR PLAN OG GEODATA Rådhusgaten 10 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 05556 Telefaks 5556 6272 postmottak.planavdelingen@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Marie Bjelland Opus Bergen AS Deres

Detaljer

NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID BYDEL, GNR. 7 BNR. 15 MFL, Helgeseter boligtun

NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID BYDEL, GNR. 7 BNR. 15 MFL, Helgeseter boligtun ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR PRIVATE PLANER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesakbergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Digitalt førstevalg din vei til raskere enklere og sikrere tjenester fra Bergen kommune

Digitalt førstevalg din vei til raskere enklere og sikrere tjenester fra Bergen kommune Sentralarkivet i Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen A/Stab AS Midtunhaugen 10 5224 NESTTUN Vedr. saksnr 201506340, journalnr 2015068233 Dokumentet følger vedlagt. Dokumentet kan leses i «Min meldingsboks»

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER ASKØY KOMMUNE Avdeling for arealbruk REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Oppstartsmøtet har som formål å etablere tidlig kontakt mellom forslagsstiller og kommunen i private plansaker, og skal danne

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201313170/21 Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: SSHE Dato: 13.12.2013 ÅRSTAD, GNR. 158, BNR.

Detaljer

Byrådssak 138/14. Årstad, gnr 159, bnr. 457 m.fl., Inndalsveien. Arealplan-ID 19200000. Forslag til detaljplan, 2.gangs behandling

Byrådssak 138/14. Årstad, gnr 159, bnr. 457 m.fl., Inndalsveien. Arealplan-ID 19200000. Forslag til detaljplan, 2.gangs behandling Byrådssak 138/14 Årstad, gnr 159, bnr. 457 m.fl., Inndalsveien. Arealplan-ID 19200000. Forslag til detaljplan, 2.gangs behandling FIWE ESARK-5120-200407818-133 Hva saken gjelder: JM Norge AS v/abo plan

Detaljer

Felles veileder for utarbeidelse av reguleringsplaner - Kongsvinger kommune

Felles veileder for utarbeidelse av reguleringsplaner - Kongsvinger kommune Felles veileder for utarbeidelse av reguleringsplaner - Kongsvinger kommune Plan og kart etter plan- og bygningsloven T 1412- Digitale planer Kongsvinger kommune 2226 Kongsvinger Sør-Odal kommune Postboks

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM INDUSTRI / NÆRING / LAGER ARNADALEN, BERGEN KOMMUNE

FORSLAG TIL PLANPROGRAM INDUSTRI / NÆRING / LAGER ARNADALEN, BERGEN KOMMUNE FORSLAG TIL INDUSTRI / NÆRING / LAGER ARNADALEN, BERGEN KOMMUNE Reguleringsplan med konsekvensutredning 20136872-1/#1 25.07.13 Dato for utleggelse: Frist for uttale: xx.xx.13 xx.xx.13 BERGEN KOMMUNE Arnadalsflaten,

Detaljer

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg - bolig/ forretning/ annen offentlig eller

Detaljer

Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) Detaljregulering for N6 Granvoll Næringsområde Moreppen NANNESTAD KOMMUNE

Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) Detaljregulering for N6 Granvoll Næringsområde Moreppen NANNESTAD KOMMUNE Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) Detaljregulering for N6 Granvoll Næringsområde Moreppen NANNESTAD KOMMUNE 31. januar 2013 - Innhold: Forord 3 1. Innledning 4 1.1 Bakgrunn 4 1.2

Detaljer

Planprogram for Gnr. 164 bnr. 865 m. fl. Nygårdsgaten 114, Bergen kommune

Planprogram for Gnr. 164 bnr. 865 m. fl. Nygårdsgaten 114, Bergen kommune Planprogram for Gnr. 164 bnr. 865 m. fl. Nygårdsgaten 114, Bergen kommune 18.02.2014 Saksnr. 201320744/4 PlanID DEL I... 3 PLANENS FORMÅL, INNHOLD OG RAMMEVERK... 3 1 BAKGRUNN OG FORMÅL... 4 1.1 BAKGRUNN...

Detaljer

Planid Type Plannavn Saksnr Status Ikrafttrådt Berøringsgrad 40270000 30 LAKSEVÅG. YTRE NYGÅRD, ENDRET REGULERINGS- OG BEBYGGELSESPLAN

Planid Type Plannavn Saksnr Status Ikrafttrådt Berøringsgrad 40270000 30 LAKSEVÅG. YTRE NYGÅRD, ENDRET REGULERINGS- OG BEBYGGELSESPLAN PLANINFORMASJON relatert Gnr/Bnr 149/449 Opplysningene nedenfor er fremkommet etter en teknisk analyse av kartdataene. Berøringsgrad refereres til prosentvis geometrisk dekning av eiendommen. Beregning

Detaljer

Lars Hilles gate 30. FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 09.04.14

Lars Hilles gate 30. FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 09.04.14 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 09.04.14 Lars Hilles gate 30 BERGEN KOMMUNE Bergenhus, gnr 164. bnr. 949 mfl. LARS HILLES GATE 30. Arealplan-ID 63040000. Side 1 av 134 Side 2 av 134 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

PLANVEILEDER - STJØRDAL KOMMUNE

PLANVEILEDER - STJØRDAL KOMMUNE PLANVEILEDER - STJØRDAL KOMMUNE SAKSBEHANDLINGSRUTINER OG KRAVSPESIFKAKSJONER TIL PLANMATERIELL - BESKRIVELSE, BESTEMMELSER OG PLANKART Dato: 30.06.12 Planveileder, dat. 30.06.12 - side 1 av 13 1. INNLEDNING...

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune.

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET PLANID - Eigersund kommune Side 1 av 31 19.01.2015 Planforslag RKT Rev. Dato: Beskrivelse Utarb. Kontroll Side 2

Detaljer

Oppdragsgiver. Kjerringholmen gård AS. Planfase. Forslag til planprogram 2013-06-06 KORSHAVN MARINA (NASJ. PLAN-ID: 0111130) FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Oppdragsgiver. Kjerringholmen gård AS. Planfase. Forslag til planprogram 2013-06-06 KORSHAVN MARINA (NASJ. PLAN-ID: 0111130) FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Kjerringholmen gård AS Planfase Forslag til planprogram 2013-06-06 (NASJ. PLAN-ID: 0111130) FORSLAG TIL PLANPROGRAM 3 (14) Oppdragsnr.: 1130445A Oppdragsnavn: Detaljregulering Korshavn havn

Detaljer

VITAMINVEIEN 4 GNR. 76 BNR. 242 HØRINGSFORSLAG TIL PLANPROGRAM

VITAMINVEIEN 4 GNR. 76 BNR. 242 HØRINGSFORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Skanska CDN Oslo 3 AS Rapporttype Planprogram 2013-01-17 VITAMINVEIEN 4 GNR. 76 BNR. 242 HØRINGSFORSLAG TIL PLANPROGRAM HØRINGSFORSLAG TIL PLANPROGRAM 2 (25) GNR. 76 BNR. 242 HØRINGSFORSLAG

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

Laksevåg, gnr. 129, bnr. 16, Hilleren næringspark, reguleringsplan, plan-id 61080000

Laksevåg, gnr. 129, bnr. 16, Hilleren næringspark, reguleringsplan, plan-id 61080000 Byrådssak 248/13 Laksevåg, gnr. 129, bnr. 16, Hilleren næringspark, reguleringsplan, plan-id 61080000 SWSY ESARK-5120-200810817-102 Hva saken gjelder: Opus Bergen AS fremmer på vegne av Hilleren tomteselskap

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Ytrebygda gnr. 110 bnr. 5, Kvernhusbakken næringsområde, plan-id 18800000 reguleringsplan

Ytrebygda gnr. 110 bnr. 5, Kvernhusbakken næringsområde, plan-id 18800000 reguleringsplan Byrådssak 250/13 Ytrebygda gnr. 110 bnr. 5, Kvernhusbakken næringsområde, plan-id 18800000 reguleringsplan SWSY ESARK-5120-200401685-129 Hva saken gjelder: Opus Bergen AS fremmer på vegne av Bjørg Sletten,

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM 15.5.2014

FORSLAG TIL PLANPROGRAM 15.5.2014 REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR LØKKATOPPEN BOLIG/LØKKA INDUSTRI, DEL AV GNR 124 BNR 1, GNR 125 BNR 4, GNR 123 BNR 3, OG HELE GNR 123 BNR 6, MED FLERE, DEL AV BJØRNSTADVEIEN, DEL AV SANDEBUKTVEIEN,

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200914439/30

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200914439/30 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.06.2010 Saksnr.:

Detaljer

Kragerø kommune 2.3 - Politisk sekretariat

Kragerø kommune 2.3 - Politisk sekretariat Kragerø kommune 2.3 - Politisk sekretariat Fylkesmannen i Telemark Postboks 2603 3702 SKIEN fmtepost@fylkesmannen.no Deres ref. Vår ref. Dato 15/01083-12 01.09.2015 Melding om vedtak: Høring og offentlig

Detaljer