Statens vegvesen Region vest legg fram forslag til reguleringsplan for utbetring av fv. 550 Hp 07 Bjotveit i Ullensvang herad.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statens vegvesen Region vest legg fram forslag til reguleringsplan for utbetring av fv. 550 Hp 07 Bjotveit i Ullensvang herad."

Transkript

1 Ul l ens vangher ad RE GUL E RI NGS P L AN E nde l e gv e dt a ka vr e gul e r i ngs pl a n Ul l e ns v a nghe r a d 17. de s e mbe r2012

2

3 FØREORD Statens vegvesen Region vest legg fram forslag til reguleringsplan for utbetring av fv. 550 Hp 07 Bjotveit i Ullensvang herad. Målet med planen er å fastleggja naudsynt areal for opprusting av vegen. Føremålet med planen er å leggja til rette for god køyrbar veg, med tilstrekkeleg bæreevne, samt leggja til rette for at bilar har nok sikt til neste møteplass. Visjonen er å kunna balansera dei ønska positive konsekvensane, i form av auka trafikktryggleik og samfunnsutvikling i denne delen av heradet, med konsekvensar for det nærliggjande landskapet, kulturlandskapet og jordvernet. Planforslaget er utarbeidd av Statens vegvesen Region vest i samarbeid med Ullensvang herad gjennom ei tverrfagleg prosjektgruppe. Dei mest sentrale personane i oppdraget har vore: Prosjektleiar/ planansvarleg, SVV Anne Karin Årvoll Prosjekteigar/planbestillar, SVV Per Steinar Nedkvitne Sakshandsamar, Ullensvang herad Kent Geirmund Håkull Vegplanleggar, SVV Gunn Cecilie Omre Landskapsarkitekt, SVV Synnøve Kløve-Graue Arkeolog, SVV Jan Adriansen Arealplanleggar, SVV Christine Ravndal Nilsen Geoteknikk, SVV Hans Sigurd Frøland Vegseksjonen, SVV Kenneth Lyngsgård/Eystein Knag Eigedomsseksjonen, SVV Frode Knudsen Planmaterialet inneheld følgjande: 1. Reguleringsplankart, datert Reguleringsføresegner, datert Planomtale (dette dokumentet), datert Risiko- og sårbarheits analyse, (ROS), datert Tekniske teikningar, datert Planmateriale nr. 1 og 2 er juridisk bindande dokument. Bergen, august 2012 Statens vegvesen Region vest Hordaland fylkeskommune Statens vegvesen Region vest Side 1 Hordaland fylkeskommune

4 Tekstdel reguleringsplan: Innhald FØREORD... 1 INNLEIING... 4 Planprosess... 4 Planområde... 4 Føremål med planen... 5 Tilhøvet til anna planlegging... 6 Gjeldande planer Innkomne merknader til planoppstart... 7 DAGENS SITUASJON Tilhøvet i dag Trafikkulykker Trafikktal SKILDRING AV TILTAKET Tiltaket Prosjektutfordring REGULERINGSPLAN Vegstandard Kriterium for val av løysning Sa3 Samleveger, fartsgrense 80 km/t Avkøyrsler Driftsveg Privat veg Anlegg og riggområde Geoteknikk og grunnundersøkingar Konstruksjonar Utforming av sideareal Masseoversikt KOSTNADER, FINANSIERING OG FRAMDRIFT Kostnadsrekning Statens vegvesen Region vest Side 2 Ullensvang herad

5 Finansiering og framdrift GRUNNERVERV Generelt Tal Grunneigarliste KONSEKVENSAR AV PLANFORSLAGET Støy Helse, miljø og tryggleik (HMT) Landskapsbilete Landskapsklassifisering Karaktertrekk ved landskapsområdet Landskapsanalyse Nasjonale turistvegar, verdi- og sårbarheitsanalyse Nærmiljø og friluftsliv Naturmiljø Kulturmiljø Naturressursar Landbruksareal Oppsummering og avbøtande tiltak INNSPEL TIL YTRE MILJØ PLAN RISIKO OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS) Referansar Reguleringsføresegner, Planteikningar, Teknisk del av planen: Plan- og profil, teikning C001 Støysonekart, teikning X001 Visuell presentasjon, teikning T001-T003 Statens vegvesen Region vest Side 3 Hordaland fylkeskommune

6 INNLEIING Planprosess Statens vegvesen Region vest, avdeling Hordaland, Plan og forvaltningsseksjonen Voss- og Hardanger er tiltakshavar / bestillar av planarbeidet. Ullensvang herad er planstyresmakt og har ansvar for den formelle handsaminga av planen. Oppsummering av oppstartsmelding og innkomne uttalar og merknadar går fram av Ullensvang herad si saksutgreiing til vedtak om offentlig utlegging. Oppstart av planarbeidet vart annonsert i avisa Hardanger Folkeblad og på Ullensvang herad sine nettsider den 27. desember 2011, i medhald av plan- og bygningslova Samtidig vart grunneigarar og offentlege instansar underretta skriftleg. Tidsfrist for innspel til vedtaket var sett til 23. januar Planforslaget vil bli handsama etter plan- og bygningslova sine føresegner, med følgjande forventa saksgang: Planen vert handsama politisk i Plan og ressursutvalet i Ullensvang herad, og det vert gjort vedtak om å leggja planen ut til høyring og offentleg ettersyn. Vedtaket vert kunngjort i lokalavisa. Planen vil liggje ute til offentleg ettersyn i 6 veker. Høyringsfrist vil gå fram av kunngjeringa. Etter høyringsfristen vil merknader som kjem inn, verta kommentert og vurdert av sakshandsamar i Ullensvang herad og Statens vegvesen. Eventuelle planendringar kan verta innarbeidd som følgje av merknadene. Etter dette vil planen verta teken opp til 2.gangs handsaming i heradet. Planforslaget med revisjon vert send til Ullensvang herad for handsaming politisk i Plan og ressursutvalet og heradstyremøtet. Planen vert vedteken i Ullensvang herad. Vedtaket vert gjort kjent i lokalavisene med opplysningar om klagemoglegheit, erstatningar og tilhøyrande tidsfristar. Planområde Planområde i oppstartmeldinga. Området omfattar vegstrekninga frå Bjotveit og ca. 400 m nordaust mot Utne. Elva og brua er ikkje med i planområdet. Statens vegvesen Region vest Side 4 Ullensvang herad

7 Figur 1. Planområdet til oppstartsmeldinga Føremål med planen Føremålet med planen er utbetring av vegens bæreevne til å tåle 10-tonn aksellast og 19,5 m vogntog og leggja til rette for sikt til møteplass. Planen vil oppnå betre vilkår for næringslivet og auka trafikktryggleik. Statens vegvesen Region vest Side 5 Hordaland fylkeskommune

8 Tilhøvet til anna planlegging Gjeldande planer. Figur 2. Utsnitt av plankartet for kommuneplanen sin arealdel Kommuneplan for Ullensvang herad Forvaltningsplan for rv. 550 Jondal Utne, objekt nr. 166 i Vegval Nasjonal verneplan for vegar, bruer og vegrelaterte kulturminne Ullensvang herad Trafikksikringsplan 2009 Tiltaksplan for 2010 Det er ingen tilgrensande eller overlappande reguleringsplanar i området. I Ullensvang herad sin trafikksikringsplan er visjonen at ingen skal verta skadd, drepen eller føla seg utrygge i trafikken i Ullensvang. Utfordringa ligg både i å redusera talet på trafikkulukker, og å redusera alvorsgrad for dei ulukkene som skjer. I trafikksikringsplanen er strekninga Åsleitet Ytre Alvsåker omtala. «Strekninga er utbetra gradvis dei siste åra, men er framleis prega av smal veg kombinert med dårleg møtesikt fleire stader. Trafikkmengda er likevel nokså låg. I tillegg til møtesikt, manglar deler av strekninga rekkverk. Eit par stader rundt Bjotveit har ein vinterstid og hatt problem med issvullar.» Tiltaket i reguleringsplanen er meint å støtta opp under trafikksikringsplanen sin generelle visjon og målsetting om reduserte ulukkestal og at ulukkene vert mindre alvorlege. Statens vegvesen Region vest Side 6 Ullensvang herad

9 Innkomne merknader til planoppstart Oppstartsmeldinga låg ute til offentleg høyring i perioden Oppstartinga var publisert i Hardanger Folkeblad og på Ullensvang herad sine nettsider. Det kom inn 3 merknader i høyringsperioden. 1. Innspel frå grunneigar Johnny Huus, gnr.152 bnr. 2 Innspel nr. 1 er munnleg frå Johnny Huus, gnr. 152 bnr. 2. I brev frå Ullensvang herad datert står det at:» Han (Johnny Huus) er veldig positiv til dette tiltaket, men poengterer at utviding av bru må også vere med i planen. Grunneigar gir grunnareal (152/2/6) gratis for utbetring, og han trenger ikkje overskotsmasse.» Vår vurdering: Brua er dimensjonert for 10 tonn akseltrykk og er såleis i tråd med vår målsetting. Sjølv om brua er smal og det kan passera berre ein bil over den, vil den samsvara med at resten av vegen er ei einfelts-veg (verna veg/turistveg). Det vert gode passeringslommer på begge sider av brua og sikta er bra i begge retningar. Når det gjeld rekkverk på brua, vil dette vera ei sak å ta opp i samband med trafikksikringsspørsmålet. 2. Innspel frå grunneigar Hans Arne Bjotveit Innspel nr.2 er skriftleg frå Hans Arne Bjotveit, gnr. 152 bnr. 1. Ønskjer at det ved utviding av vegen ikkje tippast stein ned på nedsida av vegen, då dette er dyrka område. Dersom gardsvegane ( som endar oppe i fv. 550) vert råka må det lagast alternativ til dette. Det gjeld og for gardsvegen som går parallelt med fv Ønskjer og ein ordning med gardsvegen som går frå fv. 550 og oppover. Dersom huset ved vegen vert råka ønskjer alternativt at det vert løyst ut. Ønskjer ikkje at tomta som er sprengd ut rett ovanfor vegen skal råkast. Ønskjer ikkje skjeringar i fjellet. Er interessert i å nytta massane som blir utskotne til å planera på nedsida av vegen. Ønskjer møte med Statens vegves om planen før den vert igangsett. I brev frå Ullensvang herad datert står det at:»ullensvang herad ønskjer at Statens vegvesen tar grunneigar sine utspel til vurdering, samt opprettheld ein dialog med grunneigar og heradet som del av reguleringsarbeidet». Vår vurdering: Tar innspelet til etterretning og inngår i god dialog med grunneigar, samtidig som ein opprettheld målsettinga med planarbeidet og ivaretek landskapet, miljøkvalitetar og vegen sin verdi som kulturminne og turistveg. Det er halde to møte med grunneigar. Eit oppklaringsmøte etter innspel etter oppstart på reguleringsplanarbeidet. Eit oppfølgingsmøte etter anslag er gjennomført og forslag til vegkurvatur er laga. Ynskja frå grunneigar er så langt det er mogeleg lagt inn i planarbeidet, m.a. tatt med under avbøtande tiltak i planen. Statens vegvesen Region vest Side 7 Hordaland fylkeskommune

10 3. Innspel frå Hordaland fylkeskommune I brev frå Hordaland fylkeskommune datert 23. januar 2012 står det mellom anna: «I denne fråsegna gir vi innspel til reguleringsarbeidet ut frå regionale interesser nedfelt i regionale planar og med utgangspunkt i fylkeskommunen sine ansvarsområde.» «I denne saka vil vi særleg leggja vekt på tema landskap og kulturminne. Det er positivt at heradet i oppstartsmeldinga gir klårt uttrykk for at det er viktig med landskapsomsyn og ivaretaking av miljøkvalitetar i samband med planarbeidet.» Vidare står det: «Kommuneplanen stadfestar under punkt 3.2, Krav til løysingar infrastruktur, 11-9.nr. 3, at «ved tiltak langs fylkesveg 550 mellom Utne og grensa til Jondal kommune skal det takast omsyn til at vegen er ein turistveg» (3.2.2). Statens vegvesen Region vest, vurderer i «Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner» (2002) det som vesentleg at vegen mellom Jondal og Utne får behalda sin karakter i form av ulike linjeføringar, bredder og rekkverkstyper.» «Seksjon for kulturminnevern og museum vil minne om pkt.2 i dei regionale retningslinene i fylkesdelplan for kulturminne der dokumentasjon av kulturminne og kulturmiljø skal gjerast på eit tidleg stadium i all arealplanlegging. Planar som ikkje har tilfredstillande dokumentasjon om kulturminneinteresser vert omtalte, verneverdiane vurderte og teke omsyn til i det vidare planarbeidet. Her er det viktig å få fram ikkje berrefornminne og bygningar/bygningsmiljø, men og steingardar, gamle ferdselsårer, utmarksminne, tekniske kulturminne, kulturlandskap, m.m.» «I følgje våre arkiv er det ingen kjende kulturminne som vert direkte råka av planen utover sjølve vegen som har stor verdi som kulturminne. Vegen bør visast med omsynssone C(H-570) og føresegner eigna til å sikre vegen som kulturminne bør utarbeidast. Dersom planforslaget vesentleg reduserer vegens verdi som kulturminne vil Hordaland fylkeskommune vurdera å fremja motsegn til planen.» «Det er kjend fleire sefrak-bygningar, dvs. bygningar oppført før 1900-talet, nær planområdet. Planarbeidet bør vurdere desse og ta omsyn til dei som er verdifulle som kulturminne.(sjå kart under).» «Etter ei vurdering av planområdet finn vi det naudsynt å gjennomføre ei synfaring før vi kan gje fråsegn til planen. Ved synfaringa vil ein ta stilling til om det er naudsynt med ei arkeologisk registrering for å få oppfylt undersøkingsplikta etter 9 i Kulturminneloven. Det er ofte føremålstenleg å få området registrert før planen er ferdig utforma for å kunne ta omsyn til eventuelle konfliktar med automatisk freda kulturminne.» «Vi gjer merksam på at det er tiltakshavar som må bere kostnader med ei slik undersøking, jf. Kulturminneloven 9 og 10. Vi vil og minne om at vi har ein lovfesta tidsfrist på inntil 3+1 månader etter at reguleringsplanen er lagt ut til offentlig høyring, jf. Kulturminneloven 9. Det er en føresetnad at det må vera snøfritt under synfaringa. Vi ber kommune/tiltakshavar om å ta kontakt med Elizabeth Warren for å avtale tid for ei synfaring.» Til sist i brevet står det under oppsummering: «Hordaland fylkeskommune ber om at det særleg blir lagt vekt på landskap, kulturminne og kulturmiljø som moment i planarbeidet.» Statens vegvesen Region vest Side 8 Ullensvang herad

11 Vår vurdering: Sender svar til Hordaland fylkeskommune og ber om ei synfaring så snart som mogeleg (når det er snøfritt). Tek elles brevet til etterretning og arbeidar vidare ut frå det. Vi omtalar tema landskap og kulturminne som eigne tema i planomtalen. Det har vore synfaring i området og i brev frå Hordaland fylkeskommune, datert 02. mai 2012 står det: «Arkeolog frå Hordaland fylkeskommune, Seksjon for kulturminnevern og museum har vore på synfaring i planområdet i samband med oppstartsmeldinga i saka Det vart ikkje sett synlege automatisk freda kulturminne under synfaringa. Mykje av området er veldig bratt. Det er ikkje trong for ei ytterlegare markundersøking i planområdet. Undersøkingsplikta etter 9 i kulturminnelova er oppfylt. Hordaland fylkeskommune vil gje endeleg fråsegn om kulturminne i samband med at planen vert lagt ut til offentleg høyring.» Statens vegvesen Region vest Side 9 Hordaland fylkeskommune

12 DAGENS SITUASJON Tilhøvet i dag Fv. 550 er ein fylkesveg som går mellom Odda og Jondal. Vegen kan seiast å vera ein veg med sjel der den slyngar seg mellom gardane. Kanskje nettopp difor har den også vorte ein turistveg. Vegen mellom Utne og Jondal er og registrert som objekt nr. 166 i Vegvalg Nasjonal verneplan for vegar, bruer og vegrelaterte kulturminne. Det er laga ein forvaltningsplan for fv. 550 (tidlegare rv. 550) Jondal-Utne. Forvaltninga skal sikra at dei kulturhistoriske verdiane som knyter seg til objektet vert ivaretekne både på kort og lang sikt. Vegen er eit godt døme på korleis vegbygging har føregått over lang tid. Dei ulike vegparsellane syner vegbyggeteknikk frå dei ulike tidsepokar heilt frå starten på 1890-talet og fram til opninga av Jonatunnelen i Vegen har framleis autentisiteten frå desse ulike tidsepokane og syner difor på ein svært instruktiv måte dei ulike teknikkar som er nytta. Vegen er også ei viktig ferdselsåre for dei fastbuande og for dei som driv næringsverksemd i området. Vegteknisk seksjon utførde, på oppdrag frå Voss og Hardanger distrikt, ein bæreevne- /tilstands-rapport på rv. 550 hp. 07 Utne Herand i I rapporten si vurdering og tilråding står det mellom anna «Det er stedvis registrert meget store mangler og så dårlig tilstand at det vil være uforsvarlig med tung transport på strekningen uten forsterkning og utbedringer av vegen.» Bæreevneproblematikken vart difor svært viktig å ta tak i. Vegen er ein del av Nasjonale turistvegar Hardanger. Dei følgjande bilete synar vegen, slik den såg ut på synfaringa hausten Statens vegvesen Region vest Side 10 Ullensvang herad

13 Figur 3. Brua ved Bjotveit, retning Herand. Brua ved Bjotveit er bygget i Den er 3,72 m brei og er 3,7 m lang. Den er oppgradert til bruksklasse 10 (dvs. den skal tåle 10 tonn akseltrykk). Brua er ikkje med i planområdet. Planområdet starter rett aust for brua. Foto: J. O. Rørnes Figur 4. Avkøyrsle privat veg, mot gardsbruk og fjellet. Utkøyrsla frå privatvegen til fylkesvegen kan vera noko farleg dersom bilar kjem fort rundt svingen frå Utnesida. Foto: J. O. Rørnes Statens vegvesen Region vest Side 11 Hordaland fylkeskommune

14 Figur 5. Fv.550 er og ein turistveg og mjølkerampa har fått ny funksjon som utsalstad for frukt og bær. Foto: J. O.Rørnes Figur 6. Bilete syner den første driftsvegavkøyrsla til plantefeltet på nordsida av vegen. Foto: J. O. Rørnes Statens vegvesen Region vest Side 12 Ullensvang herad

15 Figur 7. Fv.550 Retning mot Utne. Vegen ligg fint i landskapet, men er i ferd med å sige utover (skli ut). Noko av årsaka er at det på nedsida av vegen er murte støttemurar i lokal fyllittstein Foto: J. O. Rørnes Figur 8. Støttemur av fyllittstein. Steinen har opp gjennom åra forvitra. Biletet er teke under vegminneregistreringa i august Foto: Johnsrud/Jermstad Statens vegvesen Region vest Side 13 Hordaland fylkeskommune

16 Figur 9. Fv.550 Retning mot Herand. På denne vegstrekninga er det rekkverk med trestolpar. Nokre stader heng nærast rekkverket på utsida av vegen, noko som gir redusert trafikktryggleik. Foto: J. O. Rørnes Figur 10. Fv.550 Retning mot Herand. Vegen er smal, slik at det er viktig å ha møtestader i rimeleg avstand. Statens vegvesen Region vest Side 14 Ullensvang herad

17 Foto: J.O. Rørnes Figur 11. Fv.550 Retning mot Herand. Bilete viser den andre nedkøyrsla for driftsveg knytt til fruktareala nedanfor. Foto: J.O. Rørnes Trafikkulykker I vegdatabanken er det ikkje registrert trafikkulykker på strekninga ved Bjotveit mellom 2007 og Trafikktal Fv. 550 er ein fylkesveg som går mellom Odda og Jondal. ÅDT for strekninga viser ein trafikkmengde på om lag 400 køyretøy pr. døgn. Om lag 12 % av dette var tunge køyretøy. Det er i dag generell fartsgrense 80 km/t på strekninga forbi Bjotveit. Ved opninga av Jondalstunnelen vil denne vegen sannsynleg bli noko avlasta. Men noko av dette vil verta balansert med generell trafikkvekst, som følgje av auka befolkning, bilhold m.v. Trafikkmengda 20 år fram i tid er utrekna til å vera om lag som i dag - ÅDT på om lag 400 køyretøy pr. døgn og del tunge køyretøy på 12 %. Altså ingen vekst. Statens vegvesen Region vest Side 15 Hordaland fylkeskommune

18 SKILDRING AV TILTAKET Prosjektet er på fv. 550 mellom Utne og Herand og ligger på strekninga frå elva på Bjotveit og strekker seg ca. 400 m frå brua og nordaust mot Utne. Utbetring av brua er ikkje med i reguleringsplanen. Tiltaket. Tiltaket omfattar utbetring av vegen, til å tåle 10 tonn aksellast og 19,5 m vogntog. Ein legg veglinja noko lenger inn og endrar noko på linjeføringa og kurvatur. Vegen må utvidast og det må leggjast ny overbygning. Vegkroppen må masseutskiftast. Det må lagast fleire møteplasser på strekninga. Utkøyrsla frå den private gardsvegen vert meir trafikksikker ved at sikt til svingen vert betra. Tilrettelegging av dei to ned køyrsla til driftsvegane nord for fylkesvegen vil også betre trafikktryggleiken. Det vert sett opp låge turrsteinstøttemurer enkelte stader på strekninga. Prosjektutfordring. Utbetring av vegen kan få store verknader for omgjevnadane når det gjeld omsynet til landbruk og landskap. Derfor er det viktig å ta vare på eksisterande element i kulturlandskapet. Inngrepa i terrenget skal være skånsamt. Fyllingar og skjeringar skal tilpassast terrenget. Tilpassing til vegen sin status i høve verneverdi (jf. Verneplan når det gjeld bærelag, rekkverk og murer). Det er og viktig å ta tak i utfordringar knytt til trafikksikringstiltak i samband med at denne vegen har status som Nasjonal turistveg Hardanger og inngår i Nasjonal verneplan for vegar, bruer og vegrelaterte kulturminne.( ). Statens vegvesen Region vest Side 16 Ullensvang herad

19 REGULERINGSPLAN Vegstandard Kriterium for val av løysning Geometrisk utforming av vegsystemet er henta frå Statens vegvesen sine handbøker, som dimensjoneringsgrunnlag for geometrisk utforming er trafikkmengder, områdetypar og dimensjonerande fart avgjerande. Bakgrunn- og grunnlagsinformasjon Statens vegvesen sine handbøker Trafikktal Den aktuelle vegstrekninga er ein del av fylkesveg 550 mellom Utne og Jondal. Generell fartsgrense på strekninga forbi Bjotveit er 80 km/t. Forventa trafikkmengde 20 år fram vil vera om lag som i dag. Fv. 550 er dimensjonert til klasse Sa3 på den aktuelle strekninga. Sa3 Samleveger, fartsgrense 80 km/t Figur 12. Tverrprofil for Sa3, 1-feltsveg, 4m vegbreidde (mål i m) Dette er vegar i spreiddbygde område som knyter bygder og byer saman. Avkøyrsler Driftsveg. På strekninga er det to jordbruksavkøyrsler på nordsida av vegen. Privat veg. På sørvestsida av parsellen er det ein privat veg opp til gardsbruk og til fjellet. Statens vegvesen Region vest Side 17 Hordaland fylkeskommune

20 Anlegg og riggområde Det er lagt inn mellombelse anlegg- og riggområde som føresegnområde. På sørvestsida av vegen er det lagt inn til mellombels riggområde.( A1). På nordsida av vegen er det lagt inn område til mellombels anleggsområde. (A2). Figur 13. Skravur som syner mellombels anlegg- og riggområde. Geoteknikk og grunnundersøkingar Det er ikkje utført grunnundersøkingar på strekninga. Fjell i dagen er observert fleire stader langs veglina. Konstruksjonar Utforminga av murar og rekkverk vil verta detaljert i byggeplanen. Statens vegvesen Region vest Side 18 Ullensvang herad

21 Utforming av sideareal Sideareal (grøft, fyllingar og skjeringar) langs vegen er i utgangspunktet føreslått regulert til anna trafikkområde grøntareal. På sørsida av vegen vert det vanleg grøft. Langs skjeringar på sørsida skal det i utgangspunktet ikkje setjast opp murar. Masseoversikt Det er eit masseoverskot som skal nyttast i planeringa av nytt frukttrefelt, som det føreligg planar for, på nordsida av vegen. (D2). Det trengs tilføring av masse til overbygninga. Statens vegvesen Region vest Side 19 Hordaland fylkeskommune

22 KOSTNADER, FINANSIERING OG FRAMDRIFT Kostnadsrekning Bakgrunn og grunnlagsinformasjon: Det er utført kostnadsrekning gjennom ein prosess basert på ANSLAG-metoden som er standard for kostnadsrekning i Kostnadsoverslag Statens vegvesen. Prosessen vart gjort av ei tverrfaglig samansett gruppe frå Statens vegvesen Region vest. Erfaringstal frå liknande prosjekt er utgangspunktet for prissettinga. Gjennom denne prosessen er tiltaket kostnadsrekna til å ligge mellom 6-7 mill. kroner (prisnivå 2012). Finansiering og framdrift I tiltakspakka er det sett av 20 mill. kroner totalt til utbetring av vegen mellom Utne og Herand i Ullensvang herad og Jondal kommune. Som ein del av tiltakspakka til regjeringa er det sett av 5 mill. kr for 2009 til utbetring av vegen mellom Utne og Herand i Ullensvang herad og Jondal kommune. Reguleringsplanen for Bjotveit er ein del av denne pakka. Statens vegvesen Region vest Side 20 Ullensvang herad

23 GRUNNERVERV Generelt Teoretisk skråningsutslag er teikna inn på reguleringsplankarta. Føremåls- og plangrensene er satt lenger ut enn teoretisk skråningsutslag fordi det er behov for plass i byggefasen og fordi faktisk skråningsutslag kan variere frå teoretisk skråningsutslag. Planteikningane viser kva slags areal som blir regulerte til ulike føremål. Det er førebels ikkje rekna ut i kva grad den einskilde eigedom blir råka ved gjennomføring av anlegget. Langs Fylkesvegen vil Statens vegvesen kjøpe grunn for vegen ut til 1 meter frå topp skjering / botn fylling, eller minst 3 meter frå vegkant køyreveg. Mindre avvik i skråningsutslag innafor område Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL. 12-5, nr. 2), vil kunne skje som følgje av uventa tilhøve, som t.d. grunntilhøve eller manglar i kartgrunnlaget. Det kan medføre at areal som skal disponerast til vegføremål vil fråvika noko frå det som går fram av føremålsgrensene i planen. Areal som ikkje vert disponert til vegføremål er føresett brukt som tilstøytande føremål. Ved større avvik frå formålsgrensene som vist i planen vil det være trong for å søka om løyve etter plan- og bygningslova 20-1 bokstav m) og eventuelt dispensasjon, eller gjennomføre mindre endring av reguleringsplanen etter plan- og bygningslova andre ledd. Om fråviket frå reguleringsplanen er så omfattande at det krev løyve etter 20-1 bokstav m eller mindre endring av reguleringsplan, skal dette avgjerast av kommunen. Tal Areal regulert til vegformål er ca. 2 daa. Totalt regulert areal utgjer ca. 19 daa. Grunneigarliste Tabellen nedanfor viser kjende eigedomar som er direkte ramma av eller ligg nær det regulerte tiltaket. Grunneigarar funne frå grunneigarliste på områda som vert regulerte, går fram av tabellen. Det kan vera manglar ved listene. Justeringar vil i så fall bli føretekne. Gnr Bnr Eigar Adresse Postnr Postadresse KVALVIK VIDAR ALSÅKER 5778 UTNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE AGNES 5008 BERGEN MOWINCKELSGATE STATENS VEGVESEN REGION VEST ASKEDALEN LEIKANGER 152 1, 8 BJOTVEIT HANS ARNE JANAHAUGEN GODVIK 152 2,6 HUUS JOHNNY BJOTVEIT 5778 UTNE HAUKANES LIV INGEBJØRG, ABSALON BEYERSGATE BERGEN FJÆREN ARVID HUUS SVEIN FLÅTE BJOTVEIT 5778 UTNE KVALVIK NILS Tabell 1 Grunneigarliste Statens vegvesen Region vest Side 21 Hordaland fylkeskommune

24 KONSEKVENSAR AV PLANFORSLAGET Støy Det er berekna og vurdert vegtrafikkstøy som følgje av vegutbygginga. Desse berekningane er gjort ved hjelp av Novapoint Støy, som bereknar støy etter Nordisk berekningsmetode (NB96), og resultata er synt i støysonekart. Støyvurderingane er gjort i samsvar med T-1521 ( Retningsline for behandling av støy i arealplanlegging ) og rettleiaren til denne (TA-2115). Anbefalingane i T-1521 skal, så langt det er teknisk mogleg og økonomisk forsvarleg etter kost/nytte- vurderingar, overhaldas. Støykilde Støysone Gul Rød Utandørs støynivå, årsmidlet Utandørs støynivå, i nattperiode kl Utandørs støynivå, årsmidlet Utandørs støynivå, i nattperiode kl Vegtrafikk L den 55 db L 5AF 70 db L den 65 db L 5AF 85 db Tabell 2. (MD T-1521,utsnitt av Tabell 1) Gul sone er ein vurderingssone der kommunen bør vere forsiktig med å etablere bustader, sjukehus, pleieinstitusjonar, fritidsbustader, skoler og barnehagar. Raud sone indikerer område som grunna det høge støynivået er lite egna til støyfølsam bruk. I raud sone bør ikkje kommunen tillate etablering av bustader, sjukehus, pleieinstitusjonar, fritidsbustader, skoler og barnehagar. T-1521 tilrår støyskjermingstiltak for bustader med støyfølsam bruk dersom støynivået overskrid nedre grense for gul støysone, i.e. L den = 55 dba, sjå også tabell 1. Ambisjonsnivået til Statens vegvesen er som hovudregel å senka støyen til under gul støysone utandørs, og tilfredsstilla NS8175 klasse C innandørs. Utrekningane syner at ein bustad ligg på grensa til gul sone. Ettersom reell gjennomsnittsfart på denne vegen kjem til å vera vesentleg lågare enn skilta fartsgrense (skilta fartsgrense er ein av føresetnadane for utrekning), kan prosjektet gjennomførast utan støyskjermingstiltak. Helse, miljø og tryggleik (HMT) Det er i planarbeidet lagt vekt på å finna gode og sikre løysingar slik at alle trafikantgrupper vert utsette for minst mogleg risiko i det ferdig utbygde vegsystemet. Utforming og dimensjonering er gjort i samsvar med Statens vegvesen sine handbøker. På eksisterande vegnett vil det i anleggsfasen skje transport av stein- og jordmassar. Det vil vera aktuelt å stilla krav til gjennomføring av denne transportaktiviteten slik at trafikantar og bebuarar ikkje skal få for store ulemper i anleggsfasen. Før anleggsarbeidet tek til skal både entreprenør og byggherre ha godkjende HMS-planar for dei ulike aktivitetane som inngår i arbeidet. Statens vegvesen Region vest Side 22 Ullensvang herad

25 Ved bygging og seinare drift av anlegget skal det utarbeidast ein plan for ytre miljø (YM- plan) i samarbeid med Ullensvang herad og Fylkesmannen i Hordaland. Ulike miljøkrav, aktuelle fysiske tiltak og krav til undersøking og oppfølging av miljøtiltaka vil inngå i denne planen. Landskapsbilete Landskapsklassifisering Planområdet er del av eit landskap med store visuelle kvalitetar knytt til natur- og kulturlandskapet. Med utgangspunkt i Nasjonalt referansesystem for landskap (NRL) er planområdet plassert i landskapsregion 23, Indre bygder på Vestlandet og underregion 23.3 Samlafjordbygdene (Puschmann, 2005). Det omfattar ein landskapstype, med eitt underliggande landskapsområde, figur 14 og tabell 3. Figur 14. Utsnitt som viser planområdet si plassering i landskapsområdet (Uttakleiv, 2009). Område Underregion (UR) Landskapstype kyst (LT) Landskapsområde (LO) Bjotveit Samlafjordbygdene Brede fjordløp og Indre fjordmøter Samlafjorden Tabell 3. Landskapsklassifisering på landskapstype og områdenivå Statens vegvesen Region vest Side 23 Hordaland fylkeskommune

26 Karaktertrekk ved landskapsområdet Hovudforma i landskapet er kjenneteikna av det breie fjordløpet som gir landskapet ein open karakter. Sørsida dannar ei slakare fjordside enn dei mange brattveggane mot nord, men landskapet stig gradvis opp mot Folgefonna. Fjordlinja er ujamn, og vekslar mellom små viker og utstikkande nes. Fjellformasjonen Samlen, dannar skilje mellom Indre- og Ytre Samlafjorden. Sørsida av Indre Samlafjorden er prega av veksling mellom næringsfattig berggrunn med kvartsitt og gneis, der furuskogen dominerer på eit tynt jorddekke. Innimellom ligg område med næringsrike kambrosilurbergartar som fyllitt, noko som gjer eit variert innslag av lauvskog langs fjorden. Busetnaden på sørsida ligg i hovudsak knytt til fjorden og langs Fv Vegen følgjer fjorden, men ved Bjotveit stig vegen oppover mot skaret ved Samlen, som ligg på ca. 200mo.h. Strekninga er prega av busetnad og gardstun i eit ope og innhaldsrikt jordbrukslandskap. Det småskala jordbrukslandskapet med frukthagar er karakteristisk. På det smalaste er fjorden her om lag 3,5 km brei. Ein interessant landskapskarakter er knytt til koplinga mellom breidda på fjorden og vêrtilhøva. Både varmedis, tåke og snødrev er med på å viska ut motsett side av fjorden og gje landskapet der eit blågrått preg (Puschmann, 2004). Figur 15. Utsikt mot fjellet Samlen, Bjotveit ligg til venstre i biletet. Foto: S. Kløve-Graue SVV Statens vegvesen Region vest Side 24 Ullensvang herad

27 Landskapsanalyse Med utgangspunkt i landskapsklassifiseringa ovanfor, er det gjort ein enkel analyse av planområdet. Det er lagt vekt på visuell nær- og fjernverknad. Nærverknad Innan planområdet ligg dagens veg på om lag 100 m.o.h. Sideterrenget skrår bratt nedover mot fjorden. Landskapet har kulturpreg med frukthagar og innmark, og utgjer eit definert landskapsrom. Kontrasten mellom det avgrensa kulturlandskapet og fjorden utanfor forsterkar opplevinga av eit storskala fjordlandskap. Figur 16. Vegen og sideterreng sett retning Herand. Foto: S. Kløve-Graue SVV Lokalisering og utforming av vegen gjer at utbetringstiltaka vil medføre noko endring i sideterreng, særleg på sørside veg. Den smale vegen ligg lett i terrenget, med skråning både på sør- og nordside veg. Utviding på sørside veg vil medføre fjellskjeringar med auka høgd. På nordsida av vegen er det murte støttemurar i lokal fyllittstein som delvis ligg inn i terrenget. Opp gjennom åra har steinen forvitra, noko som medverkar til at vegen er i ferd med å gli ut. På nordside veg ligg to avkøyrsler for driftsveg knytt til fruktareala nedanfor. Statens vegvesen Region vest Side 25 Hordaland fylkeskommune

28 Figur 17. Vegen og sideterreng sett retning Utne. Foto: S. Kløve-Graue SVV Fjernverknad Den visuelle fjernverknaden frå motsett side av fjorden er låg. Avstanden frå til dømes Indre Ålvik og over til Bjotveit er på nær 7km. Den visuelle effekten, som er omtalt tidlegare, i koplinga mellom breidda på fjorden og vêrtilhøva slår inn her. Skiftande ver til ulike årstider tonar ned motsett fjordside og gir landskapet eitt blågrått preg. Statens vegvesen Region vest Side 26 Ullensvang herad

29 Figur 18. Utsikt frå Bjotveit mot Indre- og Ytre Ålvik i Kvam herad. Foto: S. Kløve-Graue SVV Nasjonale turistvegar, verdi- og sårbarheitsanalyse Nasjonale turistvegar Hardanger har i samarbeid med Cowi, utarbeidd ein verdi- og sårbarheitsanalyse for utvalte vegstrekningar i Hardanger. Nasjonalt referansesystem for landskap (NRL) er brukt som utgangspunkt, med vektlegging av køyreopplevinga. Det er opplevinga av landskapet og omgjevnadane sett frå vegen og i bil som vert omtalt i analysen. Influensområdet, det området som ein ser og opplever frå vegen, varierer med terreng, vegetasjon, og vegen si linjeføring. Endring av dagens situasjon innan influensområdet vil kunne påverke reiseopplevinga. Ein av vegstrekningane inngår i planområdet, figur 6. Delstrekning 12d Samlen - Alsåker Statens vegvesen Region vest Side 27 Hordaland fylkeskommune

30 Figur 19. Utsnitt som viser delstrekning 12d. Statens vegvesen, 2011 Når det gjeld veg- og køyreoppleving vert det i analysen vektlagt at køyreopplevinga er knytt opp mot den låge vegstandarden, med smal og svingete veg. Det er opplevinga av vegen sine nære omgjevnader og det småskala landskapet som er verdifullt for den reisande. Første del av strekninga ligg høgt heva over fjorden, i eit sidebratt terreng, der vegens kurvatur gir flott utsikt over fjord og fjell. Gardar, busetnad og frukthagar gjer køyreopplevinga interessant. Strekninga vert vurdert til å ha stor verdi og stor sårbarheit (Statens vegvesen, 2011). Nærmiljø og friluftsliv Like ved Bjotveitelva, rett nord for planområdet ligg eit av våningshusa med tilhøyrande landbruksbygning. Bygget som er registrert som våningshus vert nytta som utleigehus. Bygningane ligg ganske kloss i vegen, og planen legg ikkje opp til særlege endringar her. Reguleringsplanen er avgrensa med eigedomsgrensa (ved gjerdet), og frå gjerdet og ut til vegen er føremålet planlagt avsett til «Anna veggrunn - grøntareal». Det er viktig at tilgjengelegheita til bustaden, og tryggleik for gåande og syklande ivaretakast under heile byggjeperioden. Statens vegvesen Region vest Side 28 Ullensvang herad

31 Figur 20. Utsikt til planområdet i vest. På venstre side kan ein skimte våningshuset som ligg nokså kloss i vegen. Foto: S. Kløve-Graue, SVV Avkøyrslene vist på nordsida av vegen er etablerte driftsvegar som skal oppretthaldast. Den private køyrevegen som fører opp til bustadar, gardstun og fjellet på sørsida av vegen skal under anleggsperioden også fungere som køyreveg til det mellombelse riggområdet. Det er også viktig her at tilgjengelegheita og tryggleiken for gåande og syklande vert ivareteke under heile byggjeperioden. På sørsida av vegen, der terrenget stig oppover mot bustadane, legg planen opp til at vegen skal utvidast noko og at skjeringane skal verta noko større enn dei eksisterande. Sjølv om reguleringsplanen ligg delvis inne på einskilde eigedomar med bustad, vil ikkje dei funksjonelle områda av dei private uteopphaldsareala verta øydelagde. I 2008 vart det gjennomført ei kartlegging av regionale friluftsområde i Hordaland. I dette prosjektet vart dei registrerte områda verdisett som A, B eller C- område (svært viktig, viktig eller registrert) ut i frå eit sett med kriterium (Hordaland fylkeskommune, 2008). Det næraste området frå planområdet som vart registrert i denne kartlegginga er eit C-område som ligg på Samlen (friluftsområde i strandsone), ca. 1,5 km i vestleg retning. Innafor planområdet ligg det ingen slike regionale friluftsområde. Planen vil ikkje ha verknad for friluftsområdet på Samlen. Det ikkje registrert leikeplasser eller andre anlegg knytt opp til nærmiljø innanfor planområdet. Reguleringsplanen som søker å betra vegen si bæreevne og auke trafikktryggleiken er ikkje i konflikt med nærmiljø og friluftsliv. For gåande og syklande vil truleg vegen opplevast som tryggare å ferdast langs når den vert utvida, og sikt til møteplassar vert forbetra. Statens vegvesen Region vest Side 29 Hordaland fylkeskommune

32 Naturmiljø Det er ikkje registrerte naturtypelokalitetar innan planområdet. På vestsida av Bjotveitelva er det påvist ein førekomst av parkslirekne (Fallopia japonica). Sidan lokaliteten ligg utanfor planområdet vert det ikkje gjort tiltak i høve til denne framande skadelege arten. Kulturmiljø Kulturminne er konkrete spor etter menneske sitt liv og virke. Dei omfattar også stader det er knytt historiske hendingar, tru eller tradisjonar til, jf. Kulturminnelova 2, 1.ledd. Med kulturmiljø er meint eit område der kulturminne er ein del av ein større heilskap eller samanheng. Bjotveit ligg langs Hardangerfjorden kor ein finn mange rike kulturhistoriske vitnesbyrd både frå førhistorisk og nyare tid. Fjorden har vore hovudåra for ferdsel i denne delen av Vestlandet gjennom fleire tusen år, like til bilen gjorde sitt inntog og ein flytta hovudtransporten frå vatn til land. Men det er korkje kjend nokre automatisk freda kulturminne innafor planområdet til Hp 7 Bjotveit eller andre stader på garden. Noko som kan skuldast at staden ligg eit stykke opp frå fjorden og er relativt sidebratt. Likevel har planområdet eit visst potensiale for å skjula spor etter førhistorisk aktivitet. Ein kan tenkje seg at det kan finnast restar etter busetnad alt frå steinalder og frametter i tid her. Dyrkingsspor frå jarnalderen er det mogleg at terrenget skjuler. Frå nyare tid finst fleire SEFRAK-registrerte bygningar på Bjotveit, men ingen innafor sjølve planområdet. Dei fleste husa er frå siste kvartalet av 1800-talet, og ingen er eldre enn Kvernhusrestane i Bjotveitelva, nedanfor Fv 550, er truleg frå 1900-talet. Saman med fruktre og oppdyrka marker fortel desse kulturminna ein bit av historia til folket på Bjotveit. Fv. 550, køyrevegen som passerar gjennom garden har nasjonal verdi, og er tidlegare føreslege freda mellom Jondal og Utne. (Statens vegvesen 2009). Vegen er eit godt døme på korleis vegbygging har føregått over lang tid (90 år) og er registret som objekt nr 166 i Vegvalg Nasjonal verneplan for vegar, bruer og vegrelaterte kulturminne. Partiet forbi Bjotveit vart bygd mellom 1905 og 1924, og betongplatebrua over Bjotveitelva kan ha vorte murt opp på slutten av denne perioden. Vegen sin forvaltningsplan vart riktig nok laga med tanke på ei freding, men gjev retningslinjer som ein grunna verneverdien uansett bør nytta. Forvaltningsplanen seier at ein ikkje må riva, flytta, byggja på, endra, forandra materialar eller fargar eller foreta andre endringar som går lengre enn vanleg vedlikehald. Men ein kan gjere tiltak i naudsituasjonar ut frå tryggleiksomsyn. Då skal det takast omsyn til vegen sin verneverdi, og tiltak skal meldast til Vegdirektoratet som igjen varslar vernemyndigheitene. Reguleringsplanen må, så langt det er mogleg, leve opp til desse retningslinjene. Statens vegvesen Region vest Side 30 Ullensvang herad

33 Naturressursar Landbruksareal Planområdet omfattar landbruksareal knytt til fire gards- og bruks nr.; 152/1, 152/2, 152/4 og 152/13. Det meste av arealet innanfor planavgrensinga høyrer til gbnr.152/1. Tun og driftsbygningar på dette bruket ligg på sørsida av vegen, utanfor planavgrensinga. Arealet på nordsida av vegen er arealkategori innmarksbeite, og vert i hovudsak nytta til fruktproduksjon. Der er det i dag eit plommefelt på 3,3 daa. Norsk Fruktrådgiving Hardanger har utarbeidd ein illustrasjonsplan for nyplanting og ny arrondering av dette feltet. Det er eit ynskje frå grunneigar at dette arbeidet kan utførast parallelt med utbetringsarbeidet av vegen. På sørsida av vegen ligg det eit mindre felt med plomme og morellar, også med arealkategori innmarksbeite. Frå vegen er det to avkøyrsler for driftsveg til innmarksareala på nordsida av vegen. Areal innan planområdet som høyrer til gbnr. 152/2 er innmarksbeite, og skog med høg bonitet, for gbnr. 152/4 og 152/13 er areala skog med høg bonitet. Med utgangspunkt i dei ulike arealkategoriar er det utarbeidd ein oversikt over dei arealendringane som planen medfører, fig.21. Statens vegvesen Region vest Side 31 Hordaland fylkeskommune

34 Figur 21. Bjotveit, areal til reguleringsformål. Illustrasjon N. Zivkovic Arealkategoriar Areal totalt i m² Jordbruksareal til køyreveg og annan veggrunn, grøntareal i m² Jordbruksareal til mellombels riggog deponiområde i m² Jordbruk Skog Anna areal 567 Veg 1857 Totalt Skogareal til køyreveg og annan veggrunn, grøntareal i m² Tabell 4. Bjotveit, disponert areal, avgang jordbruks- og skogareal Om lag 1,7 daa jordbruksareal vert regulert til køyreveg eller annan veggrunn grøntareal. Innmarksareal som er regulert til annan veggrunn grøntareal vil i stor grad kunne gå attende til innmarksbeite. Om lag 10daa jordbruksareal skal nyttast til mellombels anleggsområde, dette arealet skal attendeførst til innmarksbeite når vegtiltaket er gjennomført, tabell 4. Statens vegvesen Region vest Side 32 Ullensvang herad

35 Oppsummering og avbøtande tiltak Planlagt utbetring av vegstrekninga vil med utgangspunkt i forslag til reguleringsplan generera ulike inngrep og tiltak. Landskapsanalysen syner at området er sårbart for inngrep knytt til nærverknad, medan det har ei tåleevne for utbetring når det gjeld fjernverknad. For kulturmiljø er det verknaden tiltaket har sett opp mot verneplanen ein må ha fokus på. Når det gjeld naturressursar er det tilrettelegging for vidare aktiv drift av sideareal som må vektleggast. Det er trong for avbøtande tiltak som kan medverka til å dempa inngrepa visuelt, og som kan kombinerast med tiltak når det gjeld sikring av kulturmiljø og reetablering av vegetasjon og terreng. Slike avbøtande tiltak skal følgjast opp ved utforming av Ytre Miljø plan. Forslag til avbøtande tiltak er lagt inn temavis i YM-plan, tabell 1 nedanfor. INNSPEL TIL YTRE MILJØ PLAN Ein Ytre Miljø plan (YM-plan) skal skildra prosjektutfordringar knytt til ytre miljø og korleis desse skal handterast. Dette er i hovudsak eit dokument for byggherren som skal ivareta miljøtema i forhold til lover og forskrifter. Planen skal vera både grunnlag for prosjektering og konkurranse, og ein oppsummering/vedlegg til sluttkontrakt. Statens vegvesen si handbok 151 Styring av utbygging-, drifts- og vedlikeholdsprosjekt set krav om at det skal utarbeidast YM-plan på alle prosjekt. Handsaming av YM-plan i reguleringsfasen: Ytre miljø skal ivaretakast i alle fasar av eit prosjekt Det skal på alle prosjekt settast miljøkvalitet ved hjelp av mål og kvalitetskrav Det vert vist til vedtatt miljøpolitikk for statlege innkjøp Det skal takast omsyn til levetidskostnader, universell utforming og miljømessige utfordringar av anskaffinga I reguleringsplanarbeidet skal det arbeidast vidare med miljøutfordringane for prosjektet, med omfang og krav til avbøtande tiltak Der det er krav om å gjera før- og etterundersøkingar av miljøverknadane av ulike tiltak, skal trongen klarleggast på dette plannivået Det er i arbeidet med reguleringsplan fv. 550 Bjotveit vurdert miljøomsyn. Reguleringsplan med plankart og reguleringsføresegner er eit resultat av at ytre miljø er vurdert. Det skal utarbeidast konkurransegrunnlag for prosjektet der løysingane er meir detaljerte. YM-plan for fv. 550 skal utarbeidast i byggefasen, dvs. som del av styrande dokument i prosjektet. YM-planen skal vera eit levande dokument som vert reviderte undervegs. Oversikt over avbøtande tiltak og miljøutfordringar som skal handterast ved byggeplanlegging og bygging av prosjektet er vist i tabell 5. Statens vegvesen Region vest Side 33 Hordaland fylkeskommune

36 Tema Støy Vibrasjonar Luftforureining Forureining av jord og vatn Landskapsbilete Mål Det skal vektleggast at veganlegget framstår med opphavleg linjeføring, og at vegen vert tilpassa terreng og kulturlandskap Nærmiljø og friluftsliv Mål Problemstillingar/vurderingar Ingen tiltak Ikkje vurdert Ikkje vurdert Ikkje vurdert Tiltak Tiltak Det skal vere fokus på å unngå inngrep ut over dei areal der inngrep er uunngåelege. Det skal utarbeidast ein rigg- og marksikringsplan. Nye skjeringar og skråningsareal skal tilpassast eksisterande/tilgrensande terreng. Det bør ikkje settast opp murar langs skjeringar på sørside veg sidan dette utgjer nye element, heller legge til rette for naturleg revegetering. Naturmiljø Mål Kulturmiljø Mål I størst mogleg grad behalde dei historiske karakteristika til Fv 550. Naturressursar Mål Det skal leggast til rette for jordbruksdrift og fruktdyrking på side- og skråningsareal i etterkant av tiltaket. Energiforbruk Materialval og avfallshandtering Tiltak Tiltak Tiltak Naturleg revegetering skal vektleggast der det ikkje er kulturmark Ha fokus på bruk av tilsvarande materialar, fargar, linjeføring, sidekantar og andre sertrekk som den opphavlege vegen har. Ikkje tilføra nye element som bryt med opplevinga av den historiske vegen. Særleg vektlegging av utforming og materialbruk knytt til element som murar, rekkverk og drensrøyr. Fruktfelt på nordside veg: Overskotsmasse frå veg kan leggast ut på arealet og nyttast ved arrondering. Ny driftsveg kan leggast langs foten av vegskråning. Driftsvegen vil etter planen kunne fungere som vendeteigsveg for traktor. Utforming og plassering av denne driftsvegen må skje i nært samarbeid med Statens vegvesen. Ny helling og utforming av feltet vil ta utgangspunkt i vegen si linjeføring og høgd. Plan for plassering av trerekkene vert utarbeidd av grunneigar etter at feltet er ferdig planert. Ikkje vurdert Ikkje vurdert Tabell 5. Innspel til YM-plan Statens vegvesen Region vest Side 34 Ullensvang herad

37 RISIKO OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS) Ein risiko og sårbarheits analyse ( ROS ) er ei analytisk tilnærming og metode for å finna fram til uønskt hendingar og årsak til hendingane. Analysen skal også vurdera kva konsekvens hendingane kan medføra. Analysearbeidet går fram av ein eigen rapport. Den ligg som eit vedlegg til reguleringsplanen. Som ein del av utredningsarbeidet knytt til utarbeiding av reguleringsplan for E 134 Korlevoll, er det i samarbeid med Ullensvang herad, utarbeidd ein risiko- og sårbarheits analyse der det er vurdert kva hendingar som kan oppstå i vegsystemet, og kva konsekvensar desse hendingane kan medføra. På bakgrunn av analysen vert ulike hendingar som kan oppstå i vegsystemet klassifiserte etter sannsynlege og moglege konsekvensar. Ut frå plasseringa hendingane då får i matrisa for klassifisering av risiko, skal det vurderast om det skal settast krav til tiltak, eller om risikoen er så låg at den kan aksepterast. Gjennom val av vegstandard etter Statens vegvesen sine handbøker, har ein allereie definert ein del tryggleikstiltak. I tillegg kan det vera spesielle hendingar eller tilhøve ved vegsystemet som krev særskilte tiltak. I det vidare HMS-arbeidet må tiltaka som er omtalt i Ros-analysen følgjast opp. I ROS-analysen konkluderer ein med at det bør utarbeidast ein beredskapsplan der ein omtalar ein del viktige scenario, med innsatsplanar for kvart av desse sceneria. Beredskapsplanen kan vera eit godt grunnlag for å laga øvingar i krisehandtering som er særskilt vinkla inn på dei hendingane som er mest sannsynlege og/eller har størst potensiell skadeverknad. Statens vegvesen Region vest Side 35 Hordaland fylkeskommune

38 Referansar Hordaland fylkeskommune, 2008: Puschmann, O., 2004: Landskapstyper langs kyst og fjord i Hordaland. NIJOS rapport 10/2004. Puschmann, O., 2005: Nasjonalt referansesystem for landskap. Beskrivelse av Norges 45 landskapsregioner. NIJOS rapport 10/2005. Statens vegvesen, 2009: Forvaltningsplan for rv 550 Jondal-Utne, objekt nr.166 i Vegvalg- Nasjonal verneplan for vegar, bruer og vegrealterte kulturminne. Siste versjon datert , 8s. Statens vegvesen, 2011: Nasjonale turistveger. Kjøreopplevelse. Verdi og sårbarhetsanalyse. Utvalgte strekninger i Hardanger. Cowi, juni Uttakleiv, L. A., 2/2009: Landskapskartlegging av Hordaland fylke. Landskapstypeklassifisering av innland. Aurland Naturverkstad rapport Statens vegvesen, 2009: Forvaltningsplan for rv. 550 Jondal Utne, objekt nr. 166 i Vegvalg Nasjonal verneplan for vegar, bruer og vegrelaterte kulturminne. Ullensvang herad, 2009/2010: Ullensvang herad Trafikksikringsplan 2009 og Tiltaksplan for Statens vegvesen Region vest Side 36 Ullensvang herad

39 ULLENSVANG HERAD REGULERINGSPLAN FV 550 BJOTVEIT Planid: Framlegg til reguleringsføresegner 1. GENERELT Planen skal legge til rette for utbedring av Fv550 i Ullensvang herad. Reguleringsplanen omfatter vegparsellen ved Bjotveit. Reguleringsplanen utgjer plankart, føresegner og teikningshefte datert I samsvar med 12-5 i plan og bygningslova er areal regulert til følgjande føremål. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL. 12-5, nr. 2): 1. Køyreveg ( 2011) 2. Anna veggrunn grøntareal (2019) Landbruks- natur- og friluftsområder (PBL. 12-5, nr. 5): 1. Landbruksføremål ( 5100 ) Føresegnsområde (PBL. 12-7, nr. 1): 1. Mellombelse anlegg- og riggområde

40 2. FELLESFØRESEGNER 2.1 Generelt Desse føresegnene gjeld innanfor ramma av Plan- og bygningslova med tilhøyrande føresegner for Ullensvang herad. Mindre avvik i skråningsutslag innanfor område Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL. 12-5, nr. 2), vil kunne skje som følgje av uventa tilhøve, som t.d. grunnforhold eller manglar i kartgrunnlaget. Det kan medføre at areal som skal disponerast til vegføremål vil fråvika noko frå det som går fram av føremålsgrensene i planen. Areal som ikkje vert disponert til vegføremål er føresett brukt som tilstøytande føremål. Ved større avvik frå føremålsgrensene som vist i planen vil det vere behov for å søkje om løyve etter plan- og bygningslova 20-1 bokstav m) og eventuelt dispensasjon, eller gjennomføre mindre endring av reguleringsplanen etter plan- og bygningslova andre ledd. Om fråviket frå reguleringsplanen er så betydelig at det krev løyve etter 20-1 bokstav m eller mindre endring av reguleringsplan avgjerast av heradet. Heradet kan, når særlege grunnar talar for det, tillate mindre vesentlege endringar i reguleringsplanen og/eller desse reguleringsføresegnene. Etter at reguleringsplanen, med tilhøyrande reguleringsføresegner er godkjende, er det ikkje høve til å inngå privatrettslege avtalar som er i strid med reguleringsplanen og reguleringsføresegnene. Før anlegg vert sett i verk, skal det liggja føre byggeplan etter Statens vegvesen sin standard. 2.2 Støy Anbefalingane i T-1521 ( Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging ) og rettleiaren til denne (TA-2115), skal, så langt det er teknisk mogeleg og økonomisk forsvarleg etter kost/nytte-vurderingar, overhaldas. 2.3 Universell utforming Prinsipp for universell utforming skal leggjast til grunn ved prosjektering av veganlegget. 2.4 Terrengbehandling estetiske krav Omsynet til landskapet skal sikrast gjennom utarbeiding av byggeplan og ved gjennomføring av anlegget. Ulike prinsipp for utforming av sideareal, revegetering og utforming av tekniske anlegg, skal gå fram av planane. Alle inngrep som blir gjort i samband med veganlegget skal utførast mest mogeleg forsiktig og med omtanke for terreng og utsjånad. Noverande vegetasjon skal så langt råd er takast vare på. Terrenghandsaming skal gjerast ferdig samtidig med resten av anlegget. 2.5 Sikring av kulturminne Omsynet til vegen skal sikrast gjennom utarbeiding av byggeplan. Dersom det i samband med anleggsarbeid kjem fram kulturhistoriske funn, må arbeidet straks stoppast og Hordaland Fylkeskommune v/ fylkeskonservatoren få melding for ei nærare gransking på staden, jf. Kulturminnelova 8.2 ledd. 2.6 Jordressursar Før utbygging skal det gjerast greie for handtering av jordressursane. Jord frå jordbruksareal (fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite) som vert utbygd, skal sikrast vidare bruk, primært til jordbruksføremål. Eventuell nydyrking må avklarast i samsvar med Forskrift om nydyrking.

Reguleringsføresegner pbl 12-7

Reguleringsføresegner pbl 12-7 Side 1 av 5 Fusa kommune Detaljreguleringsplan for: Del av fv 550 Fusa-Eikelandsosen. Parsell Gjerdevik. Reguleringsføresegner pbl 12-7 Sakshandsaming i samsvar med plan- og bygningslov av 14. juni 1985

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUNDKØYRING VED ØYSTESE MEKANISKE VERKSTAD REGULERINGSFØRESEGNER

REGULERINGSPLAN FOR RUNDKØYRING VED ØYSTESE MEKANISKE VERKSTAD REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR RUNDKØYRING VED ØYSTESE MEKANISKE VERKSTAD REGULERINGSFØRESEGNER 1. GENERELT 1.1 Desse reguleringsføresegnene gjeld for det området som på plankartet er markert med plangrense (Sjå

Detaljer

Reguleringsføresegner pbl 12-7

Reguleringsføresegner pbl 12-7 Side 1 av 5 Fusa kommune Detaljreguleringsplan for: Del av fv 550 Fusa-Eikelandsosen. Parsell Lammaneset - Eikeland Reguleringsføresegner pbl 12-7 Sakshandsaming i samsvar med plan- og bygningslov av 14.

Detaljer

REGULERINGSPLAN. Fv. 7 Lussandberget. Prosjekt: Parsell: Hp. 12 Lussand - Beggevik TEKNISKE DATA. Reguleringsføresegner og kart.

REGULERINGSPLAN. Fv. 7 Lussandberget. Prosjekt: Parsell: Hp. 12 Lussand - Beggevik TEKNISKE DATA. Reguleringsføresegner og kart. REGULERINGSPLAN Reguleringsføresegner og kart Prosjekt: Parsell: Fv. 7 Lussandberget Hp. 12 Lussand - Beggevik TEKNISKE DATA Granvin herad Vedteken 24.04.2013 Fra profil: Dimensjoneringsklasse: Fartsgrense:

Detaljer

Reguleringsføresegner pbl 12-7

Reguleringsføresegner pbl 12-7 Side 1 av 5 Fusa kommune Detaljreguleringsplan for: Del av fv 550 Fusa-Eikelandsosen. Parsell Kvålsneset - Dorganeset. Reguleringsføresegner pbl 12-7 Sakshandsaming i samsvar med plan- og bygningslov av

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Fv. 7 Lussandberget aust Planprogram FORSLAG TIL PLANPROGRAM Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen Dato: 2011-03-19 INNHALD 1 BAKGRUNN... 4 2 FØREMÅL MED PLANEN... 4 3 PLANOMRÅDE...

Detaljer

FOTGJENGARUNDERGANGAR, ØLENSVÅG

FOTGJENGARUNDERGANGAR, ØLENSVÅG ADRESSE COWI AS Rennesøygata 12 5537 Haugesund TLF +47 02694 WWW cowi.no VINDAFJORD KOMMUNE FOTGJENGARUNDERGANGAR, ØLENSVÅG REGULERINGSFØRESEGNER OPPDRAGSNR. UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT A084072 auv

Detaljer

HARDANGERBRUA MED TILFØRSELSVEGAR, RIKSVEG 7 OG 13 REGULERINGSFØRESEGNER FOR ULLENSVANG HERAD

HARDANGERBRUA MED TILFØRSELSVEGAR, RIKSVEG 7 OG 13 REGULERINGSFØRESEGNER FOR ULLENSVANG HERAD HARDANGERBRUA MED TILFØRSELSVEGAR, RIKSVEG 7 OG 13 REGULERINGSFØRESEGNER FOR ULLENSVANG HERAD 1. GENERELT Desse reguleringsføresegnene gjeld for det området som på plankartet er markert med plangrense.

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Fv. 315 BAVALLSVEGEN NEDRE DEL

Fv. 315 BAVALLSVEGEN NEDRE DEL VOSS KOMMUNE FØRESEGNER TIL DETALJREGULERINGSPLAN Fv. 315 BAVALLSVEGEN NEDRE DEL Planid: 09019 Utarbeidd av: Statens vegvesen Region vest Forslag datert: 16.02.2012 Endring(ar): 21.06.2013 23.10.2013 Vedtatt

Detaljer

FØRESEGNER REGULERINGSPLAN. vegfoto. Parsell: E134 Mostøyl-Høydalsmo. Kommune: Tokke

FØRESEGNER REGULERINGSPLAN. vegfoto. Parsell: E134 Mostøyl-Høydalsmo. Kommune: Tokke REGULERINGSPLAN FØRESEGNER vegfoto Parsell: E134 Mostøyl-Høydalsmo Kommune: Tokke Region sør Skien kontorsted 17.06.2017 Vedteke: 14.06.2016 Detaljregulering for E134 Mostøyl-Høydalsmo REGULERINGSFØRESEGNER

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 17.03.2005 046/05 IVK Komite Natur 25.08.2005 098/05 OIV Kommunestyre 06.09.2005 049/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-086

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL»

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL» Utviklingsavdelinga Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar Saksnr Arkiv Dykkar ref Avd /sakshandsamar Dato 2014/1043 L12 UTV / AZT 24.06.2014 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER

REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSFØRESEGNER FV -7 Nes Skipadalen, profil 0-650 1. GENERELT 1.1 Desse reguleringsføresegnene gjeld for det området som på plankartet er markert med plangrense (Sjå teikning i M 1:1000, datert

Detaljer

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201000669-14 Arkivnr. 714 Saksh. Vinje, Signe; Ege, Ingun; Skår, Øystein, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Forvaltning 07.02.2013 019/13 FRH Kommunestyre 26.02.2013 005/13 OIV Sakshandsamar: Frida Halland Arkiv: N-504, gbn- 014/001 Arkivsaknr: 2013000206

Detaljer

Detaljreguleringsplan for: Del av gnr. 31, bnr. 4 m. fl. Trafikkplan Vik, Jondal. Reguleringsføresegner pbl 12-7

Detaljreguleringsplan for: Del av gnr. 31, bnr. 4 m. fl. Trafikkplan Vik, Jondal. Reguleringsføresegner pbl 12-7 Side 1 av 5 Detaljreguleringsplan for: Del av gnr. 31, bnr. 4 m. fl. Trafikkplan Vik, Jondal Reguleringsføresegner pbl 12-7 Sakshandsaming i samsvar med plan- og bygningslov av 27. juni 2008 12. Hovudutval

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200407511-17 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit, Ekerhovd, Per Morten, Gåsemyr, Inger Lena Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 01.06.2010

Detaljer

SULDAL KOMMUNE. Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7.

SULDAL KOMMUNE. Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7. SULDAL KOMMUNE Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7 Plan ID: 201306 Framlegg til reguleringsføresegner Saksnummer: Datert / sist

Detaljer

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE.

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201204244-14 Arkivnr. 714 Saksh. Nordmark, Per, Slinning, Tore, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 05.03.2013

Detaljer

Rv. 5 Lunde - Fjærlandstunnelen

Rv. 5 Lunde - Fjærlandstunnelen Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen Rv. 5 Lunde - Fjærlandstunnelen Forbikøyringsfelt og kjettingplassar Oppsummering av innspel Føreord Etter avtale med Jølster kommune varsla Statens vegvesen

Detaljer

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg.

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg. Detaljregulering for Roa 2, bustadområde i Ølen, (bustader på gnr. 271, bnr. 8 og 114) Føresegner Dei regulerte områda er på plankartet vist med reguleringsgrense, og avgrensar seg til gnr. 271, bnr. 8

Detaljer

Plan 1119 1136 Hå kommune Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv.44 Grødaland Brattland

Plan 1119 1136 Hå kommune Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv.44 Grødaland Brattland Plan 1119 1136 Hå kommune Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv.44 Grødaland Brattland Vurdering av merknader motteke ved offentleg ettersyn Innhold 1. Høyringsperiode og offentlig ettersyn...

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og. PS samfunnsutvalet

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og. PS samfunnsutvalet Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og PS 16.05.2017 samfunnsutvalet Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Heidi Dyrøy ARP - 20160109, K2 - L12 16/1824 Offentleg ettersyn av Detaljreguleringsplan

Detaljer

FØRESEGNER REGULERINGSPLAN. vegfoto. Parsell: E134 Morgedal-Mostøyl. Kommune: Tokke

FØRESEGNER REGULERINGSPLAN. vegfoto. Parsell: E134 Morgedal-Mostøyl. Kommune: Tokke REGULERINGSPLAN FØRESEGNER vegfoto Parsell: E134 Morgedal-Mostøyl Kommune: Tokke Region sør Skien kontorsted 17.06.2016 Vedteke 14.06.2016 Detaljregulering for E134 Morgedal-Mostøyl REGULERINGSFØRESEGNER

Detaljer

Føresegner og retningsliner for kommunedelpian fv. 56, fastsambandet Nord Huglo -Skorpo

Føresegner og retningsliner for kommunedelpian fv. 56, fastsambandet Nord Huglo -Skorpo Huglosambandet. Fv. 56 Nord Huglo - Skorpo Plan ID ###### - Stord kommune Plan ID 2010-06 - Tysnes kommune Dato / revisjon: xx.xx.2012 Føresegner og retningsliner for kommunedelpian fv. 56, fastsambandet

Detaljer

Reguleringsføresegner

Reguleringsføresegner Reguleringsføresegner Planmanm: Reguleringsplan Barnebo barnehage Type plan: Detaljregulering Planid: 1547201501 Datert: 03.12.2015 Sist revidert: Vedtaksdato: Vedteken i Kommunestyret xx.xx.xxxx under

Detaljer

E39, hp. 13 Lepsøykrysset

E39, hp. 13 Lepsøykrysset REGULERINGSPLAN Føresegner og reguleringsplankart E39, hp. 13 Lepsøykrysset Os kommune TEKNISKE DATA Frå profil: 160-800 Dimensjoneringsklasse: H2 Fartsgrense: 70 km/t Trafikkgrunnlag (ÅDT): 13 000 år

Detaljer

Løyve til tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gnr. 84 Bnr 1

Løyve til tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gnr. 84 Bnr 1 MODALEN KOMMUNE Teknisk etat Anders Steinsland Modalevegen 2326 5729 MODALEN Referanser: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Kjell Langeland 14.10.2016 Vår: 16/31-16/1813 kjell.langeland@modalen.kommune.no Løyve

Detaljer

FØRESEGNER REGULERINGSPLAN. Vegfoto. Parsell: E134 Morgedal-Mostøyl. Kommune: Kviteseid

FØRESEGNER REGULERINGSPLAN. Vegfoto. Parsell: E134 Morgedal-Mostøyl. Kommune: Kviteseid REGULERINGSPLAN FØRESEGNER Vegfoto Parsell: E134 Morgedal-Mostøyl Kommune: Kviteseid Region sør Skien kontorsted 29.01.2016 OFFENTLEG ETTERSYN Detaljregulering for E134 Morgedal-Mostøyl REGULERINGSFØRESEGNER

Detaljer

E39 Bogstunnelen Gaular grense

E39 Bogstunnelen Gaular grense E39 Bogstunnelen Gaular grense Ope møte om planprogram 7. mai 2012 http://www.vegvesen.no/vegprosjekter/e39bogstunnelengaular Spørsmål eller innspel til planprogrammet: Høyanger kommune v/rådmannen, postboks

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17 GISKE KOMMUNE Arkiv: PlanId - 2017012, K2 - L12, GNR - 129/0077 JournalpostID: 17/12682 Sakshandsamar: Per Inge Aakvik Dato: 05.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/644-6867/14 Saksbeh.: Arkivkode: Magnhild Gjengedal PLAN sone Saksnr.: Utval Møtedato 27/14 Formannskap/ plan og økonomi 03.04.2014 SAMLA SAK - REGULERINGSENDRING

Detaljer

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Jf. adresseliste Dato: 22. mars 2013 VARSEL OM OPPSTART AV PRIVAT DETALJREGULERING, 2. GONGS VARSEL, FOR DEL AV GNR. 50, BNR. 13-18 M. FL. FRITIDSBUSTADER STREITET, KYSNESSTRAND,

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/787-21317/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 70/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 60/14 Kommunestyret 18.09.2014 Magnhild Gjengedal PLAN

Detaljer

PLANOMTALE. Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID Nordbohus Sogn as

PLANOMTALE. Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID Nordbohus Sogn as PLANOMTALE Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID 1421-2010003 1 Bakgrunn og føremål Nordbohus Sogn AS har utarbeida framlegg om endring for del av reguleringsplan for Smiebakken,

Detaljer

Samanstilling av konsekvensar for utbetring av Rv 5 Evja Fugleskjærskaia Florø,

Samanstilling av konsekvensar for utbetring av Rv 5 Evja Fugleskjærskaia Florø, FLORA KOMMUNE Samanstilling av konsekvensar for utbetring av Rv 5 Evja Fugleskjærskaia Florø, 08.05.17 Alternativ (# i arbeidet med konsekvensvurdering er strekninga delt i to: Del 1 er Fugleskjærskaia-Samfunnshuset

Detaljer

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07 Privat forslag til reguleringsplan ANGELTVEIT VEST Gnr/Bnr - 23/ 4 og 6 m.fl. Fjell Kommune FØRESEGNER 1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: I II III

Detaljer

Statens vegvesen. E105 Sør-Varanger. Vegtrafikkstøy.

Statens vegvesen. E105 Sør-Varanger. Vegtrafikkstøy. Statens vegvesen RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 2 97917001 Kunde: Statens vegvesen Samandrag: Sweco Norge AS har fått i oppdrag av Statens vegvesen å utreda støy for eksisterande (A0) og utbetra

Detaljer

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen:

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen: TELENOR KABELNETT Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen: 30.03.17 VARSEL OM MINDRE ENDRING ELLER REGULERINGSENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SOLNES GNR. 15 BNR. 4, 8, 18 OG 22, SOLUND KOMMUNE (PLANID 1412-201203,

Detaljer

Samanstilling og vurdering etter høyring av reguleringsplan. Gang- og sykkelveg inkludert planfri kryssing over Rv13 ved Bjørgum

Samanstilling og vurdering etter høyring av reguleringsplan. Gang- og sykkelveg inkludert planfri kryssing over Rv13 ved Bjørgum Samanstilling og vurdering etter høyring av reguleringsplan Gang- og sykkelveg inkludert planfri kryssing over Rv13 ved Bjørgum Region vest Leikanger, R.vegktr Planseksjonen Dato: april 2012 Føreord Statens

Detaljer

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE Utval Møtedato Saknr Komite Forvaltning 09.06.2016 055/16 Etne kommunestyre 21.06.2016 055/16 Sakshandsamar: Arkiv: Arkivsaknr Roar Bævre PlanID - 201406, GNR - 032/143, N -

Detaljer

EV 039 HP 09: JEKTEVIK NORD FITJAR GRENSE REGULERINGSFØRESEGNER STORD KOMMUNE 1. GENERELT

EV 039 HP 09: JEKTEVIK NORD FITJAR GRENSE REGULERINGSFØRESEGNER STORD KOMMUNE 1. GENERELT EV 039 HP 09: JEKTEVIK NORD FITJAR GRENSE REGULERINGSFØRESEGNER STORD KOMMUNE 1. GENERELT 1.1 Desse reguleringsføresegnene gjeld for det området som på plankartet er markert med plangrense (Sjå teikning

Detaljer

E6 Kvithammer - Skatval Reguleringsplan gang- og sykkelveg Hp 05 km

E6 Kvithammer - Skatval Reguleringsplan gang- og sykkelveg Hp 05 km PLANPROGRAM Prosjekt: Parsell: E6 Kvithammer - Skatval Reguleringsplan gang- og sykkelveg Hp 05 km 0-2900 Stjørdal kommune TEKNISKE DATA Fra profil: Dimensjoneringsklasse: Fartsgrense: 70 km/t Trafikkgrunnlag

Detaljer

Kommuneplan Arealdelen 2012 2024 Rapportar frå Kilde Akustikk AS Støyvurdering for bustadområda Bigset vest og Hjørungavåg ved skulen

Kommuneplan Arealdelen 2012 2024 Rapportar frå Kilde Akustikk AS Støyvurdering for bustadområda Bigset vest og Hjørungavåg ved skulen Kommuneplan Arealdelen 2012 2024 Rapportar frå Kilde Akustikk AS Støyvurdering for bustadområda Bigset vest og Hjørungavåg ved skulen Vedlegg 4 til planomtale Godkjent av Hareid kommunestyre 21.06.2012,

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

Reguleringsføresegner

Reguleringsføresegner Reguleringsføresegner for Reguleringsplan Nautneset vest Detaljregulering Arkivsak 2014/1105 PlanID 1547201404 Dato/revisjonar 30.09.2014/18.03.2015 Vedtak Forslag ved Offentlig ettersyn, dato Sluttbehandling,

Detaljer

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn Aukra kommune Arkivsak: 2014/820-13 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 58/14 Drift og arealutvalet 03.12.2014 Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404)

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 097/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: Arkivsaksnr.

Saksnr. Utval Møtedato 097/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: Arkivsaksnr. Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 097/15 Formannskapet 09.06.2015 044/15 Kommunestyret 18.06.2015 Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: Arkivsaksnr. 14/709-14 Reguleringsplan masseuttak Torvmo

Detaljer

Områdereguleringsplan for Smiehogen -vedtak om offentleg ettersyn

Områdereguleringsplan for Smiehogen -vedtak om offentleg ettersyn 19.12.2017 Vår ref Dykkar ref Arkiv Løpenummer AGN 2016000314-35 FA - L12 17/7143 Områdereguleringsplan for Smiehogen -vedtak om offentleg ettersyn Utval for Plan og Utvikling - 101/17: Det er gjort følgjande

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LUTELANDET ENERGIPARK

REGULERINGSPLAN FOR LUTELANDET ENERGIPARK REGULERINGSPLAN FOR LUTELANDET ENERGIPARK Vedteken i kommunestyret 25.10.11, sak K 87/11. FØRESEGNER 1 GENERELT 1.1 Desse føresegnene gjeld for området innanfor plangrensa på plankartet. Utbygging av området

Detaljer

Ny veg Skånevik - Etne

Ny veg Skånevik - Etne Kilde Akustikk AS Rapport 4486-1 Ny veg Skånevik - Etne Støysonekart Ulike vegalternativ ved Skånevik. for Plan vest AS august 08 Rapport 4486-1 16 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen -

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SANDTAK VIE, GBNR 43/1, 43/3 M.FL. FØRDE KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR SANDTAK VIE, GBNR 43/1, 43/3 M.FL. FØRDE KOMMUNE GRUNNEIGARAR AV GBNR 43/1 OG 43/3 REGULERINGSPLAN FOR SANDTAK VIE, GBNR 43/1, 43/3 M.FL. FØRDE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM DATO: 10.06.2009 2 Innhald 1 Innleiing... 3 1.1 Forord... 3 1.2 Bakgrunn og

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir

Kvam herad. Sakspapir Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Nærings-, plan- og bygningsutvalet 07.03.2017 013/17 Kvam Ungdomsråd 06.03.2017 006/17 Avgjerd av: Arkiv: N - 504 Arkivsaknr Saksh.: Kaale, Leiv Ingmar

Detaljer

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE Utval Møtedato Saknr Komite Forvaltning 08.09.2016 071/16 Sakshandsamar: Arkiv: Arkivsaknr Roar Bævre PlanID - 201402, N - 504 15/1726 2. gongs handsaming for del av detaljregulering

Detaljer

E39 Stord Os Kommunedelplan med konsekvensutgreiing

E39 Stord Os Kommunedelplan med konsekvensutgreiing Statens vegvesen NOTAT E39 Stord Os Kommunedelplan med konsekvensutgreiing Fagtema - Støy Dato: Juni 2016 Innhald Støy-KU E39 Stord-Os... 2 Prissett konsekvens... 7 Støy ved realisering av prosjektet...

Detaljer

Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt

Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt Arkivsak: 01/00998 Arkivkode: PLAN 146/1 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR VOLL-HYTTEFELT Vedtak i planutvale om oppstart den 28.06.01 sak

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, offentlege mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

Vurdering av verknader skal gjerast på grunnlag av løysingar vist i reguleringsplan for tiltaket.

Vurdering av verknader skal gjerast på grunnlag av løysingar vist i reguleringsplan for tiltaket. 4 Planprogram Planprogrammet legg til grunn at planarbeidet og KU vert gjennomført for alternativ IVa. Det skal like vel i planen gjerast greie for andre alternativ som er vurderte og på kva grunnlag dei

Detaljer

E6 Kvithammer - Skatval, gang- og sykkelveg

E6 Kvithammer - Skatval, gang- og sykkelveg E6 Kvithammer - Skatval, gang- og sykkelveg Reguleringsplan - Forslag til planprogran R A P P O R T Ressursavdelinga Region midt 9. juni - 22. juli 2011 Plan- og prosjekteringsseksjonen Dato: 6. juni 2011

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17. 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17. 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt Saksframlegg Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17 Arkiv: L12 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt * Tilråding: Kommunestyret vedtek reguleringsplan for Langavellene

Detaljer

HERØY KOMMUNE Plan-ID: REGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FYLKESVEG 10 MOLTUSTRANDA PLANOMTALE SEPTEMBER 2014

HERØY KOMMUNE Plan-ID: REGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FYLKESVEG 10 MOLTUSTRANDA PLANOMTALE SEPTEMBER 2014 HERØY KOMMUNE Plan-ID: 201308 REGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FYLKESVEG 10 MOLTUSTRANDA PLANOMTALE SEPTEMBER 2014 INNHALD 1 - BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 3 Formålet med planarbeidet... Tidlegare

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 185/187 - terrasse - Valen - Jan Gunnar Fatland. Innstilling frå rådmannen:

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 185/187 - terrasse - Valen - Jan Gunnar Fatland. Innstilling frå rådmannen: Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2016/1716-7 Hildegunn Furdal Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen Behandling dispensasjon - 185/187 - terrasse - Valen - Jan Gunnar Fatland Innstilling

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 17.03.2014 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

SAKSGANG. Utval Møtedato Saksnr. i utval. Saksbehandlar: Arkiv: Arkivsaknr Sigbjørn Haugen 13/170

SAKSGANG. Utval Møtedato Saksnr. i utval. Saksbehandlar: Arkiv: Arkivsaknr Sigbjørn Haugen 13/170 Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutval for teknisk, næring og kultur Saksbehandlar: Arkiv: Arkivsaknr Sigbjørn Haugen 13/170 1. GONGS UTLEGGING TIL HØYRING OG OFFENTLEG

Detaljer

MØTEBOK. 17/11 Formannskapet 19.05.2011 32/11 Formannskapet 08.09.2011 24/11 Kommunestyret 15.09.2011

MØTEBOK. 17/11 Formannskapet 19.05.2011 32/11 Formannskapet 08.09.2011 24/11 Kommunestyret 15.09.2011 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 17/11 Formannskapet 19.05.2011 32/11 Formannskapet 08.09.2011 24/11 Kommunestyret 15.09.2011 Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkivsaknr.: 09/1162 Arkiv: L12 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE PlanID: 201221 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201205 Arkivsaksnr: 2012/1089-12 Sakshandsamar: Rune Iversen Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 90/2014 18.08.2014

Detaljer

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Seksjon for kommunesamarbeid Arkivsak 200407511-12 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit Ekerhovd, Per Morten Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 001/16 Planutvalet Detaljregulering Angedalsvegen 47 og 49 - offentleg ettersyn

Saksnr. utval Utval Møtedato 001/16 Planutvalet Detaljregulering Angedalsvegen 47 og 49 - offentleg ettersyn Førde kommune Arkiv: FA - L12 JournalpostID: 16/647 Sakshandsamar: Holme, Berit Dato: 12.01.2016 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 001/16 Planutvalet 21.01.2016 Detaljregulering Angedalsvegen 47

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FV 6, BUAMYR GRIMSTVEIT, GNR. 53 BNR. 9 M. FL. FØRESEGNER

REGULERINGSPLAN FOR FV 6, BUAMYR GRIMSTVEIT, GNR. 53 BNR. 9 M. FL. FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR FV 6, BUAMYR GRIMSTVEIT, GNR. 53 BNR. 9 M. FL. FØRESEGNER Jamfør plan- og bygningslova (PBL 2008) 12-7. Dato Revisjon Revidert 01.08.2013 0 05.11.2013 Oversikt over føremål og areal

Detaljer

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Sbh. Saknr Utval for drift og utvikling 16.06.2009 SVT 071/09 Avgjerd av: Utval for drift og utvikling Saksbeh.: Sveinung Toft Ansv. ANB Arkiv: N-504

Detaljer

Kommunedelplan Myrkdalen

Kommunedelplan Myrkdalen Kilde Akustikk AS Rapport 4772-1 Kommunedelplan Myrkdalen Vegtrafikkstøy Utsnitt av kommuneplanens arealdel datert 3.11.2008 for Opus Bergen AS desember 08 Rapport 4772-1 16 sider Voss Versjon Vår ref

Detaljer

Reguleringsføresegner 02007 Reguleringsplan for Tymbrålen - Endring

Reguleringsføresegner 02007 Reguleringsplan for Tymbrålen - Endring Reguleringsføresegner 02007 Reguleringsplan for Tymbrålen - Endring Arkivsak: 02/00522 Arkivkode: L12 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR TYMBRÅLEN ENDRING Saksbehandlar / planlegjar: Per Steinar Nedkvitne

Detaljer

EID KOMMUNE. Møtebok. Detaljreguleringsplan for Lund masseuttak - vedtak

EID KOMMUNE. Møtebok. Detaljreguleringsplan for Lund masseuttak - vedtak EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet 03.09.2015 146/15 CMÅ Formannskapet 03.09.2015 CMÅ Kommunestyret 10.09.2015 095/15 CMÅ Avgjerd av: Kommunestyret

Detaljer

ETNE KOMMUNE FØRESEGNER E 134 STORDALEN, LAUAREID-HÅLAND-BAKKA PLANENDRING 10.12.12 Utskrift 26.2.2013

ETNE KOMMUNE FØRESEGNER E 134 STORDALEN, LAUAREID-HÅLAND-BAKKA PLANENDRING 10.12.12 Utskrift 26.2.2013 FØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR E134 STORDALEN PLAN R-121 1 Føremål Føremålet med planen er å betre trafikktryggleiken med færre ulukker og nestenulukker, betre støytilhøva i nærmiljøet, og betre omsynet

Detaljer

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD LINDÅS KOMMUNE KVERNHUSMYRANE 20 5914 ISDALSTØ Bergen, 6. juli 2015 SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD På vegne av Anders Myking Fammestad, søker as i samarbeid

Detaljer

FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR BUSSLOMMER PÅ LINGE, NORDDAL KOMMUNE

FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR BUSSLOMMER PÅ LINGE, NORDDAL KOMMUNE w:\fpf-sql1.eks.lan_norddal\websak\magr\2014005162\reguleringsføresegner rev 23 05 2014.doc (l)(147386).doc Nordplan side 21 - Regulering busslommer langs Fv 63 på Linge FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Roppen Arkivsak: 2011/815 Løpenr.: 2844/2017

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Roppen Arkivsak: 2011/815 Løpenr.: 2844/2017 ULSTEIN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Cecilie Roppen Arkivsak: 2011/815 Løpenr.: 2844/2017 Utvalsaksnr. Utval Møtedato 17/33 Teknisk utval 16.03.2017 17/20 Ulstein kommunestyre 30.03.2017 Saka gjeld:

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER

REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR HYTTE- OG BUSTADFELT HAUGALAND GOLFBANE, DELER AV GNR. 41 BNR. 52 M.FL., SVEIO KOMMUNE Arkivsak: Sakstittel: GBR-41/52 REGULERINGSPLAN FOR HYTTE- OG BUSTADFELT

Detaljer

Kuventræ 54/11 og 54/26. Os kommune. Kulturhistoriske registreringar i samband med reguleringsplan for Kuventræ, Os k. Rapport 15 2 0 0 9

Kuventræ 54/11 og 54/26. Os kommune. Kulturhistoriske registreringar i samband med reguleringsplan for Kuventræ, Os k. Rapport 15 2 0 0 9 Kuventræ 54/11 og 54/26. Os kommune. Kontaktinformasjon Hordaland fylkeskommune, Kultur og idrettsavdelinga...55239185 eksp. Hordaland fylkeskommune, Kultur og idrettsavdelinga...55239187 fylkeskonservator

Detaljer

Samordna uttale til detaljregulering for Uggdal bustadområde - gnr. 66, bnr. 4, 6, 101 mfl.

Samordna uttale til detaljregulering for Uggdal bustadområde - gnr. 66, bnr. 4, 6, 101 mfl. Sakshandsamar, telefon Jan Vidar Voster, 5557 2034 Vår dato 13.12.2017 Dykkar dato 15.11.2017 Vår referanse 2015/14985 421.4 Dykkar referanse 16/47 Tysnes kommune Rådhuset 5685 Uggdal Samordna uttale til

Detaljer

REGULERINGSPLAN FØRESEGNER, PLANKART. Eiksundsambandet Fv 47 Hp 01/02 Berkneset - Steinnesstranda. Ålesund. Ørsta. Volda

REGULERINGSPLAN FØRESEGNER, PLANKART. Eiksundsambandet Fv 47 Hp 01/02 Berkneset - Steinnesstranda. Ålesund. Ørsta. Volda REGULERINGSPLAN FØRESEGNER, PLANKART Eiksundsambandet Fv 47 Hp 01/02 Berkneset - Steinnesstranda Hareid Ålesund Langevåg Sulasund 61 Volda og Ørsta kommuner Fosnavåg Ulsteinvik 61 Saksbehandling etter

Detaljer

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Til: Naboar, heimelshavarar og aktuelle offentlege instansar. Dato: 12.06.2014 Vår ref: May-Britt Drage Bakke Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot

Detaljer

Omklassifisering av eksisterande strekningar på E134 i samband med bygging av Stordalstunnelen i Etne kommune - ny høyring

Omklassifisering av eksisterande strekningar på E134 i samband med bygging av Stordalstunnelen i Etne kommune - ny høyring SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/10276-15 Saksbehandlar: Knut Djuve Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 15.03.2017 Fylkesutvalet 30.03.2017 Omklassifisering av eksisterande

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 32/2014 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS /2014 Kommunestyret PS

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 32/2014 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS /2014 Kommunestyret PS Vaksdal kommune SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 32/2014 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS 02.06.2014 40/2014 Kommunestyret PS 16.06.2014 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Kåre Ulveseth FA - L12, HistSak

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS Arkiv: Saksmappe: 2013/699-17427/2014 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 14.08.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 95/14 Komité for plan og utvikling 02.09.2014 123/14 Komité for plan og utvikling

Detaljer

Reguleringsføresegner

Reguleringsføresegner Reguleringsføresegner Planmanm: Reguleringsplan for Horremsleira friluftsområde Type plan: Detaljregulering Planid: 1547201110 Datert: 23.08.2016 Sist revidert: Vedtaksdato: Vedteken i Kommunestyret xx.xx.xxxx

Detaljer

PLANSKILDRING. REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51

PLANSKILDRING. REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51 1 PLANSKILDRING REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51 Illustrasjon/montasje av planlagd bustadfelt med tilkomst - Vombevika - Ulvik herad Arkivsaksnr: 08/360-2 572-008-01-Reg-planskildring

Detaljer

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER 1.0 GENERELLE FØRESEGNER ( 20-4, 2. ledd) Kommunedelplanen har rettsverknad på den måten at grunneigar ikkje kan bruke eller byggje på sin eigedom på anna måte

Detaljer

Side 2 av 6 Saka vart handsama i Naturutvalet, og det vart gjeve avslag på søknaden. Klagar skriv i brevet sitt at dei sendte inn forslag om

Side 2 av 6 Saka vart handsama i Naturutvalet, og det vart gjeve avslag på søknaden. Klagar skriv i brevet sitt at dei sendte inn forslag om Side 1 av 6 K SAMNANGER KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: John Inge Sandvik Arkivsaksnr: 12/186 Sakstype: Politisk sak SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Naturutvalet Arkivkode: GBNR-16/4 Løpenr: 12/4346

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnr.: Saksbehandlar Planutvalet 12.12.2013 021/13 SH Saksansvarleg: Ståle Hatlelid Arkiv: L12 Objekt: Arkivsaknr.: 13/134-16 i grenseområdet

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING Til berørte parter Bergen, 2017-09-13 Vår ref: 612519-01, 10042-904855482-134-1 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING Med heimel i 12-8 i plan- og bygningslova blir det med dette varsla oppstart

Detaljer

Detaljreguleringsplan Strømsneskrysset. Fv 614 og 544. Einsidig busslomme. Planid:

Detaljreguleringsplan Strømsneskrysset. Fv 614 og 544. Einsidig busslomme. Planid: Detaljreguleringsplan Strømsneskrysset. Fv 614 og 544. Einsidig busslomme. Planid: 20110108. Planomtale - Føresegner Bakgrunn for planarbeidet Etter at skulen i Nordalsfjorden blei lagt ned, må elevane

Detaljer

SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring /09. Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker

SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring /09. Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring 31.03.2009 022/09 Saksbeh: Ole Gisle Vassel Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker Arkiv:

Detaljer

PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53.

PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53. PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53. Prosjekt Konsult Kvinnherad AS Side 1 Innhald 1. Innleiing a. Bakgrunn /intensjon b. Kortversjon c. Arealoppgåve 2. Eksisterande

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. m.fl., AUSTEVOLL OMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. m.fl., AUSTEVOLL OMMUNE REGULERINGSPLAN FOR DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. m.fl., AUSTEVOLL OMMUNE PLANID: REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 Området er regulert

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 060/12 Plan og utvikling

Saksnr. Utval Møtedato 060/12 Plan og utvikling Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 060/12 Plan og utvikling 24.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/135-12 K2-L12, K3-&21 Jan Olav Møller, 57 63

Detaljer

REGULERINGSPLAN FØRESEGNER, PLANKART. Fylkesveg 651 Hp 02 Årset - Geitvika. Årset. Geitvika. Fyrde. Volda kommune

REGULERINGSPLAN FØRESEGNER, PLANKART. Fylkesveg 651 Hp 02 Årset - Geitvika. Årset. Geitvika. Fyrde. Volda kommune REGULERINGSPLAN FØRESEGNER, PLANKART Fylkesveg 651 Hp 02 Årset - Geitvika Volda kommune Saksbehandling etter plan- og bygningslova Melding om oppstart av planarbeid...9. februar 2012 Offentleg ettersyn

Detaljer