Statens vegvesen Region vest legg fram forslag til reguleringsplan for utbetring av fv. 550 Hp 07 Bjotveit i Ullensvang herad.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statens vegvesen Region vest legg fram forslag til reguleringsplan for utbetring av fv. 550 Hp 07 Bjotveit i Ullensvang herad."

Transkript

1 Ul l ens vangher ad RE GUL E RI NGS P L AN E nde l e gv e dt a ka vr e gul e r i ngs pl a n Ul l e ns v a nghe r a d 17. de s e mbe r2012

2

3 FØREORD Statens vegvesen Region vest legg fram forslag til reguleringsplan for utbetring av fv. 550 Hp 07 Bjotveit i Ullensvang herad. Målet med planen er å fastleggja naudsynt areal for opprusting av vegen. Føremålet med planen er å leggja til rette for god køyrbar veg, med tilstrekkeleg bæreevne, samt leggja til rette for at bilar har nok sikt til neste møteplass. Visjonen er å kunna balansera dei ønska positive konsekvensane, i form av auka trafikktryggleik og samfunnsutvikling i denne delen av heradet, med konsekvensar for det nærliggjande landskapet, kulturlandskapet og jordvernet. Planforslaget er utarbeidd av Statens vegvesen Region vest i samarbeid med Ullensvang herad gjennom ei tverrfagleg prosjektgruppe. Dei mest sentrale personane i oppdraget har vore: Prosjektleiar/ planansvarleg, SVV Anne Karin Årvoll Prosjekteigar/planbestillar, SVV Per Steinar Nedkvitne Sakshandsamar, Ullensvang herad Kent Geirmund Håkull Vegplanleggar, SVV Gunn Cecilie Omre Landskapsarkitekt, SVV Synnøve Kløve-Graue Arkeolog, SVV Jan Adriansen Arealplanleggar, SVV Christine Ravndal Nilsen Geoteknikk, SVV Hans Sigurd Frøland Vegseksjonen, SVV Kenneth Lyngsgård/Eystein Knag Eigedomsseksjonen, SVV Frode Knudsen Planmaterialet inneheld følgjande: 1. Reguleringsplankart, datert Reguleringsføresegner, datert Planomtale (dette dokumentet), datert Risiko- og sårbarheits analyse, (ROS), datert Tekniske teikningar, datert Planmateriale nr. 1 og 2 er juridisk bindande dokument. Bergen, august 2012 Statens vegvesen Region vest Hordaland fylkeskommune Statens vegvesen Region vest Side 1 Hordaland fylkeskommune

4 Tekstdel reguleringsplan: Innhald FØREORD... 1 INNLEIING... 4 Planprosess... 4 Planområde... 4 Føremål med planen... 5 Tilhøvet til anna planlegging... 6 Gjeldande planer Innkomne merknader til planoppstart... 7 DAGENS SITUASJON Tilhøvet i dag Trafikkulykker Trafikktal SKILDRING AV TILTAKET Tiltaket Prosjektutfordring REGULERINGSPLAN Vegstandard Kriterium for val av løysning Sa3 Samleveger, fartsgrense 80 km/t Avkøyrsler Driftsveg Privat veg Anlegg og riggområde Geoteknikk og grunnundersøkingar Konstruksjonar Utforming av sideareal Masseoversikt KOSTNADER, FINANSIERING OG FRAMDRIFT Kostnadsrekning Statens vegvesen Region vest Side 2 Ullensvang herad

5 Finansiering og framdrift GRUNNERVERV Generelt Tal Grunneigarliste KONSEKVENSAR AV PLANFORSLAGET Støy Helse, miljø og tryggleik (HMT) Landskapsbilete Landskapsklassifisering Karaktertrekk ved landskapsområdet Landskapsanalyse Nasjonale turistvegar, verdi- og sårbarheitsanalyse Nærmiljø og friluftsliv Naturmiljø Kulturmiljø Naturressursar Landbruksareal Oppsummering og avbøtande tiltak INNSPEL TIL YTRE MILJØ PLAN RISIKO OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS) Referansar Reguleringsføresegner, Planteikningar, Teknisk del av planen: Plan- og profil, teikning C001 Støysonekart, teikning X001 Visuell presentasjon, teikning T001-T003 Statens vegvesen Region vest Side 3 Hordaland fylkeskommune

6 INNLEIING Planprosess Statens vegvesen Region vest, avdeling Hordaland, Plan og forvaltningsseksjonen Voss- og Hardanger er tiltakshavar / bestillar av planarbeidet. Ullensvang herad er planstyresmakt og har ansvar for den formelle handsaminga av planen. Oppsummering av oppstartsmelding og innkomne uttalar og merknadar går fram av Ullensvang herad si saksutgreiing til vedtak om offentlig utlegging. Oppstart av planarbeidet vart annonsert i avisa Hardanger Folkeblad og på Ullensvang herad sine nettsider den 27. desember 2011, i medhald av plan- og bygningslova Samtidig vart grunneigarar og offentlege instansar underretta skriftleg. Tidsfrist for innspel til vedtaket var sett til 23. januar Planforslaget vil bli handsama etter plan- og bygningslova sine føresegner, med følgjande forventa saksgang: Planen vert handsama politisk i Plan og ressursutvalet i Ullensvang herad, og det vert gjort vedtak om å leggja planen ut til høyring og offentleg ettersyn. Vedtaket vert kunngjort i lokalavisa. Planen vil liggje ute til offentleg ettersyn i 6 veker. Høyringsfrist vil gå fram av kunngjeringa. Etter høyringsfristen vil merknader som kjem inn, verta kommentert og vurdert av sakshandsamar i Ullensvang herad og Statens vegvesen. Eventuelle planendringar kan verta innarbeidd som følgje av merknadene. Etter dette vil planen verta teken opp til 2.gangs handsaming i heradet. Planforslaget med revisjon vert send til Ullensvang herad for handsaming politisk i Plan og ressursutvalet og heradstyremøtet. Planen vert vedteken i Ullensvang herad. Vedtaket vert gjort kjent i lokalavisene med opplysningar om klagemoglegheit, erstatningar og tilhøyrande tidsfristar. Planområde Planområde i oppstartmeldinga. Området omfattar vegstrekninga frå Bjotveit og ca. 400 m nordaust mot Utne. Elva og brua er ikkje med i planområdet. Statens vegvesen Region vest Side 4 Ullensvang herad

7 Figur 1. Planområdet til oppstartsmeldinga Føremål med planen Føremålet med planen er utbetring av vegens bæreevne til å tåle 10-tonn aksellast og 19,5 m vogntog og leggja til rette for sikt til møteplass. Planen vil oppnå betre vilkår for næringslivet og auka trafikktryggleik. Statens vegvesen Region vest Side 5 Hordaland fylkeskommune

8 Tilhøvet til anna planlegging Gjeldande planer. Figur 2. Utsnitt av plankartet for kommuneplanen sin arealdel Kommuneplan for Ullensvang herad Forvaltningsplan for rv. 550 Jondal Utne, objekt nr. 166 i Vegval Nasjonal verneplan for vegar, bruer og vegrelaterte kulturminne Ullensvang herad Trafikksikringsplan 2009 Tiltaksplan for 2010 Det er ingen tilgrensande eller overlappande reguleringsplanar i området. I Ullensvang herad sin trafikksikringsplan er visjonen at ingen skal verta skadd, drepen eller føla seg utrygge i trafikken i Ullensvang. Utfordringa ligg både i å redusera talet på trafikkulukker, og å redusera alvorsgrad for dei ulukkene som skjer. I trafikksikringsplanen er strekninga Åsleitet Ytre Alvsåker omtala. «Strekninga er utbetra gradvis dei siste åra, men er framleis prega av smal veg kombinert med dårleg møtesikt fleire stader. Trafikkmengda er likevel nokså låg. I tillegg til møtesikt, manglar deler av strekninga rekkverk. Eit par stader rundt Bjotveit har ein vinterstid og hatt problem med issvullar.» Tiltaket i reguleringsplanen er meint å støtta opp under trafikksikringsplanen sin generelle visjon og målsetting om reduserte ulukkestal og at ulukkene vert mindre alvorlege. Statens vegvesen Region vest Side 6 Ullensvang herad

9 Innkomne merknader til planoppstart Oppstartsmeldinga låg ute til offentleg høyring i perioden Oppstartinga var publisert i Hardanger Folkeblad og på Ullensvang herad sine nettsider. Det kom inn 3 merknader i høyringsperioden. 1. Innspel frå grunneigar Johnny Huus, gnr.152 bnr. 2 Innspel nr. 1 er munnleg frå Johnny Huus, gnr. 152 bnr. 2. I brev frå Ullensvang herad datert står det at:» Han (Johnny Huus) er veldig positiv til dette tiltaket, men poengterer at utviding av bru må også vere med i planen. Grunneigar gir grunnareal (152/2/6) gratis for utbetring, og han trenger ikkje overskotsmasse.» Vår vurdering: Brua er dimensjonert for 10 tonn akseltrykk og er såleis i tråd med vår målsetting. Sjølv om brua er smal og det kan passera berre ein bil over den, vil den samsvara med at resten av vegen er ei einfelts-veg (verna veg/turistveg). Det vert gode passeringslommer på begge sider av brua og sikta er bra i begge retningar. Når det gjeld rekkverk på brua, vil dette vera ei sak å ta opp i samband med trafikksikringsspørsmålet. 2. Innspel frå grunneigar Hans Arne Bjotveit Innspel nr.2 er skriftleg frå Hans Arne Bjotveit, gnr. 152 bnr. 1. Ønskjer at det ved utviding av vegen ikkje tippast stein ned på nedsida av vegen, då dette er dyrka område. Dersom gardsvegane ( som endar oppe i fv. 550) vert råka må det lagast alternativ til dette. Det gjeld og for gardsvegen som går parallelt med fv Ønskjer og ein ordning med gardsvegen som går frå fv. 550 og oppover. Dersom huset ved vegen vert råka ønskjer alternativt at det vert løyst ut. Ønskjer ikkje at tomta som er sprengd ut rett ovanfor vegen skal råkast. Ønskjer ikkje skjeringar i fjellet. Er interessert i å nytta massane som blir utskotne til å planera på nedsida av vegen. Ønskjer møte med Statens vegves om planen før den vert igangsett. I brev frå Ullensvang herad datert står det at:»ullensvang herad ønskjer at Statens vegvesen tar grunneigar sine utspel til vurdering, samt opprettheld ein dialog med grunneigar og heradet som del av reguleringsarbeidet». Vår vurdering: Tar innspelet til etterretning og inngår i god dialog med grunneigar, samtidig som ein opprettheld målsettinga med planarbeidet og ivaretek landskapet, miljøkvalitetar og vegen sin verdi som kulturminne og turistveg. Det er halde to møte med grunneigar. Eit oppklaringsmøte etter innspel etter oppstart på reguleringsplanarbeidet. Eit oppfølgingsmøte etter anslag er gjennomført og forslag til vegkurvatur er laga. Ynskja frå grunneigar er så langt det er mogeleg lagt inn i planarbeidet, m.a. tatt med under avbøtande tiltak i planen. Statens vegvesen Region vest Side 7 Hordaland fylkeskommune

10 3. Innspel frå Hordaland fylkeskommune I brev frå Hordaland fylkeskommune datert 23. januar 2012 står det mellom anna: «I denne fråsegna gir vi innspel til reguleringsarbeidet ut frå regionale interesser nedfelt i regionale planar og med utgangspunkt i fylkeskommunen sine ansvarsområde.» «I denne saka vil vi særleg leggja vekt på tema landskap og kulturminne. Det er positivt at heradet i oppstartsmeldinga gir klårt uttrykk for at det er viktig med landskapsomsyn og ivaretaking av miljøkvalitetar i samband med planarbeidet.» Vidare står det: «Kommuneplanen stadfestar under punkt 3.2, Krav til løysingar infrastruktur, 11-9.nr. 3, at «ved tiltak langs fylkesveg 550 mellom Utne og grensa til Jondal kommune skal det takast omsyn til at vegen er ein turistveg» (3.2.2). Statens vegvesen Region vest, vurderer i «Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner» (2002) det som vesentleg at vegen mellom Jondal og Utne får behalda sin karakter i form av ulike linjeføringar, bredder og rekkverkstyper.» «Seksjon for kulturminnevern og museum vil minne om pkt.2 i dei regionale retningslinene i fylkesdelplan for kulturminne der dokumentasjon av kulturminne og kulturmiljø skal gjerast på eit tidleg stadium i all arealplanlegging. Planar som ikkje har tilfredstillande dokumentasjon om kulturminneinteresser vert omtalte, verneverdiane vurderte og teke omsyn til i det vidare planarbeidet. Her er det viktig å få fram ikkje berrefornminne og bygningar/bygningsmiljø, men og steingardar, gamle ferdselsårer, utmarksminne, tekniske kulturminne, kulturlandskap, m.m.» «I følgje våre arkiv er det ingen kjende kulturminne som vert direkte råka av planen utover sjølve vegen som har stor verdi som kulturminne. Vegen bør visast med omsynssone C(H-570) og føresegner eigna til å sikre vegen som kulturminne bør utarbeidast. Dersom planforslaget vesentleg reduserer vegens verdi som kulturminne vil Hordaland fylkeskommune vurdera å fremja motsegn til planen.» «Det er kjend fleire sefrak-bygningar, dvs. bygningar oppført før 1900-talet, nær planområdet. Planarbeidet bør vurdere desse og ta omsyn til dei som er verdifulle som kulturminne.(sjå kart under).» «Etter ei vurdering av planområdet finn vi det naudsynt å gjennomføre ei synfaring før vi kan gje fråsegn til planen. Ved synfaringa vil ein ta stilling til om det er naudsynt med ei arkeologisk registrering for å få oppfylt undersøkingsplikta etter 9 i Kulturminneloven. Det er ofte føremålstenleg å få området registrert før planen er ferdig utforma for å kunne ta omsyn til eventuelle konfliktar med automatisk freda kulturminne.» «Vi gjer merksam på at det er tiltakshavar som må bere kostnader med ei slik undersøking, jf. Kulturminneloven 9 og 10. Vi vil og minne om at vi har ein lovfesta tidsfrist på inntil 3+1 månader etter at reguleringsplanen er lagt ut til offentlig høyring, jf. Kulturminneloven 9. Det er en føresetnad at det må vera snøfritt under synfaringa. Vi ber kommune/tiltakshavar om å ta kontakt med Elizabeth Warren for å avtale tid for ei synfaring.» Til sist i brevet står det under oppsummering: «Hordaland fylkeskommune ber om at det særleg blir lagt vekt på landskap, kulturminne og kulturmiljø som moment i planarbeidet.» Statens vegvesen Region vest Side 8 Ullensvang herad

11 Vår vurdering: Sender svar til Hordaland fylkeskommune og ber om ei synfaring så snart som mogeleg (når det er snøfritt). Tek elles brevet til etterretning og arbeidar vidare ut frå det. Vi omtalar tema landskap og kulturminne som eigne tema i planomtalen. Det har vore synfaring i området og i brev frå Hordaland fylkeskommune, datert 02. mai 2012 står det: «Arkeolog frå Hordaland fylkeskommune, Seksjon for kulturminnevern og museum har vore på synfaring i planområdet i samband med oppstartsmeldinga i saka Det vart ikkje sett synlege automatisk freda kulturminne under synfaringa. Mykje av området er veldig bratt. Det er ikkje trong for ei ytterlegare markundersøking i planområdet. Undersøkingsplikta etter 9 i kulturminnelova er oppfylt. Hordaland fylkeskommune vil gje endeleg fråsegn om kulturminne i samband med at planen vert lagt ut til offentleg høyring.» Statens vegvesen Region vest Side 9 Hordaland fylkeskommune

12 DAGENS SITUASJON Tilhøvet i dag Fv. 550 er ein fylkesveg som går mellom Odda og Jondal. Vegen kan seiast å vera ein veg med sjel der den slyngar seg mellom gardane. Kanskje nettopp difor har den også vorte ein turistveg. Vegen mellom Utne og Jondal er og registrert som objekt nr. 166 i Vegvalg Nasjonal verneplan for vegar, bruer og vegrelaterte kulturminne. Det er laga ein forvaltningsplan for fv. 550 (tidlegare rv. 550) Jondal-Utne. Forvaltninga skal sikra at dei kulturhistoriske verdiane som knyter seg til objektet vert ivaretekne både på kort og lang sikt. Vegen er eit godt døme på korleis vegbygging har føregått over lang tid. Dei ulike vegparsellane syner vegbyggeteknikk frå dei ulike tidsepokar heilt frå starten på 1890-talet og fram til opninga av Jonatunnelen i Vegen har framleis autentisiteten frå desse ulike tidsepokane og syner difor på ein svært instruktiv måte dei ulike teknikkar som er nytta. Vegen er også ei viktig ferdselsåre for dei fastbuande og for dei som driv næringsverksemd i området. Vegteknisk seksjon utførde, på oppdrag frå Voss og Hardanger distrikt, ein bæreevne- /tilstands-rapport på rv. 550 hp. 07 Utne Herand i I rapporten si vurdering og tilråding står det mellom anna «Det er stedvis registrert meget store mangler og så dårlig tilstand at det vil være uforsvarlig med tung transport på strekningen uten forsterkning og utbedringer av vegen.» Bæreevneproblematikken vart difor svært viktig å ta tak i. Vegen er ein del av Nasjonale turistvegar Hardanger. Dei følgjande bilete synar vegen, slik den såg ut på synfaringa hausten Statens vegvesen Region vest Side 10 Ullensvang herad

13 Figur 3. Brua ved Bjotveit, retning Herand. Brua ved Bjotveit er bygget i Den er 3,72 m brei og er 3,7 m lang. Den er oppgradert til bruksklasse 10 (dvs. den skal tåle 10 tonn akseltrykk). Brua er ikkje med i planområdet. Planområdet starter rett aust for brua. Foto: J. O. Rørnes Figur 4. Avkøyrsle privat veg, mot gardsbruk og fjellet. Utkøyrsla frå privatvegen til fylkesvegen kan vera noko farleg dersom bilar kjem fort rundt svingen frå Utnesida. Foto: J. O. Rørnes Statens vegvesen Region vest Side 11 Hordaland fylkeskommune

14 Figur 5. Fv.550 er og ein turistveg og mjølkerampa har fått ny funksjon som utsalstad for frukt og bær. Foto: J. O.Rørnes Figur 6. Bilete syner den første driftsvegavkøyrsla til plantefeltet på nordsida av vegen. Foto: J. O. Rørnes Statens vegvesen Region vest Side 12 Ullensvang herad

15 Figur 7. Fv.550 Retning mot Utne. Vegen ligg fint i landskapet, men er i ferd med å sige utover (skli ut). Noko av årsaka er at det på nedsida av vegen er murte støttemurar i lokal fyllittstein Foto: J. O. Rørnes Figur 8. Støttemur av fyllittstein. Steinen har opp gjennom åra forvitra. Biletet er teke under vegminneregistreringa i august Foto: Johnsrud/Jermstad Statens vegvesen Region vest Side 13 Hordaland fylkeskommune

16 Figur 9. Fv.550 Retning mot Herand. På denne vegstrekninga er det rekkverk med trestolpar. Nokre stader heng nærast rekkverket på utsida av vegen, noko som gir redusert trafikktryggleik. Foto: J. O. Rørnes Figur 10. Fv.550 Retning mot Herand. Vegen er smal, slik at det er viktig å ha møtestader i rimeleg avstand. Statens vegvesen Region vest Side 14 Ullensvang herad

17 Foto: J.O. Rørnes Figur 11. Fv.550 Retning mot Herand. Bilete viser den andre nedkøyrsla for driftsveg knytt til fruktareala nedanfor. Foto: J.O. Rørnes Trafikkulykker I vegdatabanken er det ikkje registrert trafikkulykker på strekninga ved Bjotveit mellom 2007 og Trafikktal Fv. 550 er ein fylkesveg som går mellom Odda og Jondal. ÅDT for strekninga viser ein trafikkmengde på om lag 400 køyretøy pr. døgn. Om lag 12 % av dette var tunge køyretøy. Det er i dag generell fartsgrense 80 km/t på strekninga forbi Bjotveit. Ved opninga av Jondalstunnelen vil denne vegen sannsynleg bli noko avlasta. Men noko av dette vil verta balansert med generell trafikkvekst, som følgje av auka befolkning, bilhold m.v. Trafikkmengda 20 år fram i tid er utrekna til å vera om lag som i dag - ÅDT på om lag 400 køyretøy pr. døgn og del tunge køyretøy på 12 %. Altså ingen vekst. Statens vegvesen Region vest Side 15 Hordaland fylkeskommune

18 SKILDRING AV TILTAKET Prosjektet er på fv. 550 mellom Utne og Herand og ligger på strekninga frå elva på Bjotveit og strekker seg ca. 400 m frå brua og nordaust mot Utne. Utbetring av brua er ikkje med i reguleringsplanen. Tiltaket. Tiltaket omfattar utbetring av vegen, til å tåle 10 tonn aksellast og 19,5 m vogntog. Ein legg veglinja noko lenger inn og endrar noko på linjeføringa og kurvatur. Vegen må utvidast og det må leggjast ny overbygning. Vegkroppen må masseutskiftast. Det må lagast fleire møteplasser på strekninga. Utkøyrsla frå den private gardsvegen vert meir trafikksikker ved at sikt til svingen vert betra. Tilrettelegging av dei to ned køyrsla til driftsvegane nord for fylkesvegen vil også betre trafikktryggleiken. Det vert sett opp låge turrsteinstøttemurer enkelte stader på strekninga. Prosjektutfordring. Utbetring av vegen kan få store verknader for omgjevnadane når det gjeld omsynet til landbruk og landskap. Derfor er det viktig å ta vare på eksisterande element i kulturlandskapet. Inngrepa i terrenget skal være skånsamt. Fyllingar og skjeringar skal tilpassast terrenget. Tilpassing til vegen sin status i høve verneverdi (jf. Verneplan når det gjeld bærelag, rekkverk og murer). Det er og viktig å ta tak i utfordringar knytt til trafikksikringstiltak i samband med at denne vegen har status som Nasjonal turistveg Hardanger og inngår i Nasjonal verneplan for vegar, bruer og vegrelaterte kulturminne.( ). Statens vegvesen Region vest Side 16 Ullensvang herad

19 REGULERINGSPLAN Vegstandard Kriterium for val av løysning Geometrisk utforming av vegsystemet er henta frå Statens vegvesen sine handbøker, som dimensjoneringsgrunnlag for geometrisk utforming er trafikkmengder, områdetypar og dimensjonerande fart avgjerande. Bakgrunn- og grunnlagsinformasjon Statens vegvesen sine handbøker Trafikktal Den aktuelle vegstrekninga er ein del av fylkesveg 550 mellom Utne og Jondal. Generell fartsgrense på strekninga forbi Bjotveit er 80 km/t. Forventa trafikkmengde 20 år fram vil vera om lag som i dag. Fv. 550 er dimensjonert til klasse Sa3 på den aktuelle strekninga. Sa3 Samleveger, fartsgrense 80 km/t Figur 12. Tverrprofil for Sa3, 1-feltsveg, 4m vegbreidde (mål i m) Dette er vegar i spreiddbygde område som knyter bygder og byer saman. Avkøyrsler Driftsveg. På strekninga er det to jordbruksavkøyrsler på nordsida av vegen. Privat veg. På sørvestsida av parsellen er det ein privat veg opp til gardsbruk og til fjellet. Statens vegvesen Region vest Side 17 Hordaland fylkeskommune

20 Anlegg og riggområde Det er lagt inn mellombelse anlegg- og riggområde som føresegnområde. På sørvestsida av vegen er det lagt inn til mellombels riggområde.( A1). På nordsida av vegen er det lagt inn område til mellombels anleggsområde. (A2). Figur 13. Skravur som syner mellombels anlegg- og riggområde. Geoteknikk og grunnundersøkingar Det er ikkje utført grunnundersøkingar på strekninga. Fjell i dagen er observert fleire stader langs veglina. Konstruksjonar Utforminga av murar og rekkverk vil verta detaljert i byggeplanen. Statens vegvesen Region vest Side 18 Ullensvang herad

21 Utforming av sideareal Sideareal (grøft, fyllingar og skjeringar) langs vegen er i utgangspunktet føreslått regulert til anna trafikkområde grøntareal. På sørsida av vegen vert det vanleg grøft. Langs skjeringar på sørsida skal det i utgangspunktet ikkje setjast opp murar. Masseoversikt Det er eit masseoverskot som skal nyttast i planeringa av nytt frukttrefelt, som det føreligg planar for, på nordsida av vegen. (D2). Det trengs tilføring av masse til overbygninga. Statens vegvesen Region vest Side 19 Hordaland fylkeskommune

22 KOSTNADER, FINANSIERING OG FRAMDRIFT Kostnadsrekning Bakgrunn og grunnlagsinformasjon: Det er utført kostnadsrekning gjennom ein prosess basert på ANSLAG-metoden som er standard for kostnadsrekning i Kostnadsoverslag Statens vegvesen. Prosessen vart gjort av ei tverrfaglig samansett gruppe frå Statens vegvesen Region vest. Erfaringstal frå liknande prosjekt er utgangspunktet for prissettinga. Gjennom denne prosessen er tiltaket kostnadsrekna til å ligge mellom 6-7 mill. kroner (prisnivå 2012). Finansiering og framdrift I tiltakspakka er det sett av 20 mill. kroner totalt til utbetring av vegen mellom Utne og Herand i Ullensvang herad og Jondal kommune. Som ein del av tiltakspakka til regjeringa er det sett av 5 mill. kr for 2009 til utbetring av vegen mellom Utne og Herand i Ullensvang herad og Jondal kommune. Reguleringsplanen for Bjotveit er ein del av denne pakka. Statens vegvesen Region vest Side 20 Ullensvang herad

23 GRUNNERVERV Generelt Teoretisk skråningsutslag er teikna inn på reguleringsplankarta. Føremåls- og plangrensene er satt lenger ut enn teoretisk skråningsutslag fordi det er behov for plass i byggefasen og fordi faktisk skråningsutslag kan variere frå teoretisk skråningsutslag. Planteikningane viser kva slags areal som blir regulerte til ulike føremål. Det er førebels ikkje rekna ut i kva grad den einskilde eigedom blir råka ved gjennomføring av anlegget. Langs Fylkesvegen vil Statens vegvesen kjøpe grunn for vegen ut til 1 meter frå topp skjering / botn fylling, eller minst 3 meter frå vegkant køyreveg. Mindre avvik i skråningsutslag innafor område Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL. 12-5, nr. 2), vil kunne skje som følgje av uventa tilhøve, som t.d. grunntilhøve eller manglar i kartgrunnlaget. Det kan medføre at areal som skal disponerast til vegføremål vil fråvika noko frå det som går fram av føremålsgrensene i planen. Areal som ikkje vert disponert til vegføremål er føresett brukt som tilstøytande føremål. Ved større avvik frå formålsgrensene som vist i planen vil det være trong for å søka om løyve etter plan- og bygningslova 20-1 bokstav m) og eventuelt dispensasjon, eller gjennomføre mindre endring av reguleringsplanen etter plan- og bygningslova andre ledd. Om fråviket frå reguleringsplanen er så omfattande at det krev løyve etter 20-1 bokstav m eller mindre endring av reguleringsplan, skal dette avgjerast av kommunen. Tal Areal regulert til vegformål er ca. 2 daa. Totalt regulert areal utgjer ca. 19 daa. Grunneigarliste Tabellen nedanfor viser kjende eigedomar som er direkte ramma av eller ligg nær det regulerte tiltaket. Grunneigarar funne frå grunneigarliste på områda som vert regulerte, går fram av tabellen. Det kan vera manglar ved listene. Justeringar vil i så fall bli føretekne. Gnr Bnr Eigar Adresse Postnr Postadresse KVALVIK VIDAR ALSÅKER 5778 UTNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE AGNES 5008 BERGEN MOWINCKELSGATE STATENS VEGVESEN REGION VEST ASKEDALEN LEIKANGER 152 1, 8 BJOTVEIT HANS ARNE JANAHAUGEN GODVIK 152 2,6 HUUS JOHNNY BJOTVEIT 5778 UTNE HAUKANES LIV INGEBJØRG, ABSALON BEYERSGATE BERGEN FJÆREN ARVID HUUS SVEIN FLÅTE BJOTVEIT 5778 UTNE KVALVIK NILS Tabell 1 Grunneigarliste Statens vegvesen Region vest Side 21 Hordaland fylkeskommune

24 KONSEKVENSAR AV PLANFORSLAGET Støy Det er berekna og vurdert vegtrafikkstøy som følgje av vegutbygginga. Desse berekningane er gjort ved hjelp av Novapoint Støy, som bereknar støy etter Nordisk berekningsmetode (NB96), og resultata er synt i støysonekart. Støyvurderingane er gjort i samsvar med T-1521 ( Retningsline for behandling av støy i arealplanlegging ) og rettleiaren til denne (TA-2115). Anbefalingane i T-1521 skal, så langt det er teknisk mogleg og økonomisk forsvarleg etter kost/nytte- vurderingar, overhaldas. Støykilde Støysone Gul Rød Utandørs støynivå, årsmidlet Utandørs støynivå, i nattperiode kl Utandørs støynivå, årsmidlet Utandørs støynivå, i nattperiode kl Vegtrafikk L den 55 db L 5AF 70 db L den 65 db L 5AF 85 db Tabell 2. (MD T-1521,utsnitt av Tabell 1) Gul sone er ein vurderingssone der kommunen bør vere forsiktig med å etablere bustader, sjukehus, pleieinstitusjonar, fritidsbustader, skoler og barnehagar. Raud sone indikerer område som grunna det høge støynivået er lite egna til støyfølsam bruk. I raud sone bør ikkje kommunen tillate etablering av bustader, sjukehus, pleieinstitusjonar, fritidsbustader, skoler og barnehagar. T-1521 tilrår støyskjermingstiltak for bustader med støyfølsam bruk dersom støynivået overskrid nedre grense for gul støysone, i.e. L den = 55 dba, sjå også tabell 1. Ambisjonsnivået til Statens vegvesen er som hovudregel å senka støyen til under gul støysone utandørs, og tilfredsstilla NS8175 klasse C innandørs. Utrekningane syner at ein bustad ligg på grensa til gul sone. Ettersom reell gjennomsnittsfart på denne vegen kjem til å vera vesentleg lågare enn skilta fartsgrense (skilta fartsgrense er ein av føresetnadane for utrekning), kan prosjektet gjennomførast utan støyskjermingstiltak. Helse, miljø og tryggleik (HMT) Det er i planarbeidet lagt vekt på å finna gode og sikre løysingar slik at alle trafikantgrupper vert utsette for minst mogleg risiko i det ferdig utbygde vegsystemet. Utforming og dimensjonering er gjort i samsvar med Statens vegvesen sine handbøker. På eksisterande vegnett vil det i anleggsfasen skje transport av stein- og jordmassar. Det vil vera aktuelt å stilla krav til gjennomføring av denne transportaktiviteten slik at trafikantar og bebuarar ikkje skal få for store ulemper i anleggsfasen. Før anleggsarbeidet tek til skal både entreprenør og byggherre ha godkjende HMS-planar for dei ulike aktivitetane som inngår i arbeidet. Statens vegvesen Region vest Side 22 Ullensvang herad

25 Ved bygging og seinare drift av anlegget skal det utarbeidast ein plan for ytre miljø (YM- plan) i samarbeid med Ullensvang herad og Fylkesmannen i Hordaland. Ulike miljøkrav, aktuelle fysiske tiltak og krav til undersøking og oppfølging av miljøtiltaka vil inngå i denne planen. Landskapsbilete Landskapsklassifisering Planområdet er del av eit landskap med store visuelle kvalitetar knytt til natur- og kulturlandskapet. Med utgangspunkt i Nasjonalt referansesystem for landskap (NRL) er planområdet plassert i landskapsregion 23, Indre bygder på Vestlandet og underregion 23.3 Samlafjordbygdene (Puschmann, 2005). Det omfattar ein landskapstype, med eitt underliggande landskapsområde, figur 14 og tabell 3. Figur 14. Utsnitt som viser planområdet si plassering i landskapsområdet (Uttakleiv, 2009). Område Underregion (UR) Landskapstype kyst (LT) Landskapsområde (LO) Bjotveit Samlafjordbygdene Brede fjordløp og Indre fjordmøter Samlafjorden Tabell 3. Landskapsklassifisering på landskapstype og områdenivå Statens vegvesen Region vest Side 23 Hordaland fylkeskommune

26 Karaktertrekk ved landskapsområdet Hovudforma i landskapet er kjenneteikna av det breie fjordløpet som gir landskapet ein open karakter. Sørsida dannar ei slakare fjordside enn dei mange brattveggane mot nord, men landskapet stig gradvis opp mot Folgefonna. Fjordlinja er ujamn, og vekslar mellom små viker og utstikkande nes. Fjellformasjonen Samlen, dannar skilje mellom Indre- og Ytre Samlafjorden. Sørsida av Indre Samlafjorden er prega av veksling mellom næringsfattig berggrunn med kvartsitt og gneis, der furuskogen dominerer på eit tynt jorddekke. Innimellom ligg område med næringsrike kambrosilurbergartar som fyllitt, noko som gjer eit variert innslag av lauvskog langs fjorden. Busetnaden på sørsida ligg i hovudsak knytt til fjorden og langs Fv Vegen følgjer fjorden, men ved Bjotveit stig vegen oppover mot skaret ved Samlen, som ligg på ca. 200mo.h. Strekninga er prega av busetnad og gardstun i eit ope og innhaldsrikt jordbrukslandskap. Det småskala jordbrukslandskapet med frukthagar er karakteristisk. På det smalaste er fjorden her om lag 3,5 km brei. Ein interessant landskapskarakter er knytt til koplinga mellom breidda på fjorden og vêrtilhøva. Både varmedis, tåke og snødrev er med på å viska ut motsett side av fjorden og gje landskapet der eit blågrått preg (Puschmann, 2004). Figur 15. Utsikt mot fjellet Samlen, Bjotveit ligg til venstre i biletet. Foto: S. Kløve-Graue SVV Statens vegvesen Region vest Side 24 Ullensvang herad

27 Landskapsanalyse Med utgangspunkt i landskapsklassifiseringa ovanfor, er det gjort ein enkel analyse av planområdet. Det er lagt vekt på visuell nær- og fjernverknad. Nærverknad Innan planområdet ligg dagens veg på om lag 100 m.o.h. Sideterrenget skrår bratt nedover mot fjorden. Landskapet har kulturpreg med frukthagar og innmark, og utgjer eit definert landskapsrom. Kontrasten mellom det avgrensa kulturlandskapet og fjorden utanfor forsterkar opplevinga av eit storskala fjordlandskap. Figur 16. Vegen og sideterreng sett retning Herand. Foto: S. Kløve-Graue SVV Lokalisering og utforming av vegen gjer at utbetringstiltaka vil medføre noko endring i sideterreng, særleg på sørside veg. Den smale vegen ligg lett i terrenget, med skråning både på sør- og nordside veg. Utviding på sørside veg vil medføre fjellskjeringar med auka høgd. På nordsida av vegen er det murte støttemurar i lokal fyllittstein som delvis ligg inn i terrenget. Opp gjennom åra har steinen forvitra, noko som medverkar til at vegen er i ferd med å gli ut. På nordside veg ligg to avkøyrsler for driftsveg knytt til fruktareala nedanfor. Statens vegvesen Region vest Side 25 Hordaland fylkeskommune

28 Figur 17. Vegen og sideterreng sett retning Utne. Foto: S. Kløve-Graue SVV Fjernverknad Den visuelle fjernverknaden frå motsett side av fjorden er låg. Avstanden frå til dømes Indre Ålvik og over til Bjotveit er på nær 7km. Den visuelle effekten, som er omtalt tidlegare, i koplinga mellom breidda på fjorden og vêrtilhøva slår inn her. Skiftande ver til ulike årstider tonar ned motsett fjordside og gir landskapet eitt blågrått preg. Statens vegvesen Region vest Side 26 Ullensvang herad

29 Figur 18. Utsikt frå Bjotveit mot Indre- og Ytre Ålvik i Kvam herad. Foto: S. Kløve-Graue SVV Nasjonale turistvegar, verdi- og sårbarheitsanalyse Nasjonale turistvegar Hardanger har i samarbeid med Cowi, utarbeidd ein verdi- og sårbarheitsanalyse for utvalte vegstrekningar i Hardanger. Nasjonalt referansesystem for landskap (NRL) er brukt som utgangspunkt, med vektlegging av køyreopplevinga. Det er opplevinga av landskapet og omgjevnadane sett frå vegen og i bil som vert omtalt i analysen. Influensområdet, det området som ein ser og opplever frå vegen, varierer med terreng, vegetasjon, og vegen si linjeføring. Endring av dagens situasjon innan influensområdet vil kunne påverke reiseopplevinga. Ein av vegstrekningane inngår i planområdet, figur 6. Delstrekning 12d Samlen - Alsåker Statens vegvesen Region vest Side 27 Hordaland fylkeskommune

30 Figur 19. Utsnitt som viser delstrekning 12d. Statens vegvesen, 2011 Når det gjeld veg- og køyreoppleving vert det i analysen vektlagt at køyreopplevinga er knytt opp mot den låge vegstandarden, med smal og svingete veg. Det er opplevinga av vegen sine nære omgjevnader og det småskala landskapet som er verdifullt for den reisande. Første del av strekninga ligg høgt heva over fjorden, i eit sidebratt terreng, der vegens kurvatur gir flott utsikt over fjord og fjell. Gardar, busetnad og frukthagar gjer køyreopplevinga interessant. Strekninga vert vurdert til å ha stor verdi og stor sårbarheit (Statens vegvesen, 2011). Nærmiljø og friluftsliv Like ved Bjotveitelva, rett nord for planområdet ligg eit av våningshusa med tilhøyrande landbruksbygning. Bygget som er registrert som våningshus vert nytta som utleigehus. Bygningane ligg ganske kloss i vegen, og planen legg ikkje opp til særlege endringar her. Reguleringsplanen er avgrensa med eigedomsgrensa (ved gjerdet), og frå gjerdet og ut til vegen er føremålet planlagt avsett til «Anna veggrunn - grøntareal». Det er viktig at tilgjengelegheita til bustaden, og tryggleik for gåande og syklande ivaretakast under heile byggjeperioden. Statens vegvesen Region vest Side 28 Ullensvang herad

31 Figur 20. Utsikt til planområdet i vest. På venstre side kan ein skimte våningshuset som ligg nokså kloss i vegen. Foto: S. Kløve-Graue, SVV Avkøyrslene vist på nordsida av vegen er etablerte driftsvegar som skal oppretthaldast. Den private køyrevegen som fører opp til bustadar, gardstun og fjellet på sørsida av vegen skal under anleggsperioden også fungere som køyreveg til det mellombelse riggområdet. Det er også viktig her at tilgjengelegheita og tryggleiken for gåande og syklande vert ivareteke under heile byggjeperioden. På sørsida av vegen, der terrenget stig oppover mot bustadane, legg planen opp til at vegen skal utvidast noko og at skjeringane skal verta noko større enn dei eksisterande. Sjølv om reguleringsplanen ligg delvis inne på einskilde eigedomar med bustad, vil ikkje dei funksjonelle områda av dei private uteopphaldsareala verta øydelagde. I 2008 vart det gjennomført ei kartlegging av regionale friluftsområde i Hordaland. I dette prosjektet vart dei registrerte områda verdisett som A, B eller C- område (svært viktig, viktig eller registrert) ut i frå eit sett med kriterium (Hordaland fylkeskommune, 2008). Det næraste området frå planområdet som vart registrert i denne kartlegginga er eit C-område som ligg på Samlen (friluftsområde i strandsone), ca. 1,5 km i vestleg retning. Innafor planområdet ligg det ingen slike regionale friluftsområde. Planen vil ikkje ha verknad for friluftsområdet på Samlen. Det ikkje registrert leikeplasser eller andre anlegg knytt opp til nærmiljø innanfor planområdet. Reguleringsplanen som søker å betra vegen si bæreevne og auke trafikktryggleiken er ikkje i konflikt med nærmiljø og friluftsliv. For gåande og syklande vil truleg vegen opplevast som tryggare å ferdast langs når den vert utvida, og sikt til møteplassar vert forbetra. Statens vegvesen Region vest Side 29 Hordaland fylkeskommune

32 Naturmiljø Det er ikkje registrerte naturtypelokalitetar innan planområdet. På vestsida av Bjotveitelva er det påvist ein førekomst av parkslirekne (Fallopia japonica). Sidan lokaliteten ligg utanfor planområdet vert det ikkje gjort tiltak i høve til denne framande skadelege arten. Kulturmiljø Kulturminne er konkrete spor etter menneske sitt liv og virke. Dei omfattar også stader det er knytt historiske hendingar, tru eller tradisjonar til, jf. Kulturminnelova 2, 1.ledd. Med kulturmiljø er meint eit område der kulturminne er ein del av ein større heilskap eller samanheng. Bjotveit ligg langs Hardangerfjorden kor ein finn mange rike kulturhistoriske vitnesbyrd både frå førhistorisk og nyare tid. Fjorden har vore hovudåra for ferdsel i denne delen av Vestlandet gjennom fleire tusen år, like til bilen gjorde sitt inntog og ein flytta hovudtransporten frå vatn til land. Men det er korkje kjend nokre automatisk freda kulturminne innafor planområdet til Hp 7 Bjotveit eller andre stader på garden. Noko som kan skuldast at staden ligg eit stykke opp frå fjorden og er relativt sidebratt. Likevel har planområdet eit visst potensiale for å skjula spor etter førhistorisk aktivitet. Ein kan tenkje seg at det kan finnast restar etter busetnad alt frå steinalder og frametter i tid her. Dyrkingsspor frå jarnalderen er det mogleg at terrenget skjuler. Frå nyare tid finst fleire SEFRAK-registrerte bygningar på Bjotveit, men ingen innafor sjølve planområdet. Dei fleste husa er frå siste kvartalet av 1800-talet, og ingen er eldre enn Kvernhusrestane i Bjotveitelva, nedanfor Fv 550, er truleg frå 1900-talet. Saman med fruktre og oppdyrka marker fortel desse kulturminna ein bit av historia til folket på Bjotveit. Fv. 550, køyrevegen som passerar gjennom garden har nasjonal verdi, og er tidlegare føreslege freda mellom Jondal og Utne. (Statens vegvesen 2009). Vegen er eit godt døme på korleis vegbygging har føregått over lang tid (90 år) og er registret som objekt nr 166 i Vegvalg Nasjonal verneplan for vegar, bruer og vegrelaterte kulturminne. Partiet forbi Bjotveit vart bygd mellom 1905 og 1924, og betongplatebrua over Bjotveitelva kan ha vorte murt opp på slutten av denne perioden. Vegen sin forvaltningsplan vart riktig nok laga med tanke på ei freding, men gjev retningslinjer som ein grunna verneverdien uansett bør nytta. Forvaltningsplanen seier at ein ikkje må riva, flytta, byggja på, endra, forandra materialar eller fargar eller foreta andre endringar som går lengre enn vanleg vedlikehald. Men ein kan gjere tiltak i naudsituasjonar ut frå tryggleiksomsyn. Då skal det takast omsyn til vegen sin verneverdi, og tiltak skal meldast til Vegdirektoratet som igjen varslar vernemyndigheitene. Reguleringsplanen må, så langt det er mogleg, leve opp til desse retningslinjene. Statens vegvesen Region vest Side 30 Ullensvang herad

33 Naturressursar Landbruksareal Planområdet omfattar landbruksareal knytt til fire gards- og bruks nr.; 152/1, 152/2, 152/4 og 152/13. Det meste av arealet innanfor planavgrensinga høyrer til gbnr.152/1. Tun og driftsbygningar på dette bruket ligg på sørsida av vegen, utanfor planavgrensinga. Arealet på nordsida av vegen er arealkategori innmarksbeite, og vert i hovudsak nytta til fruktproduksjon. Der er det i dag eit plommefelt på 3,3 daa. Norsk Fruktrådgiving Hardanger har utarbeidd ein illustrasjonsplan for nyplanting og ny arrondering av dette feltet. Det er eit ynskje frå grunneigar at dette arbeidet kan utførast parallelt med utbetringsarbeidet av vegen. På sørsida av vegen ligg det eit mindre felt med plomme og morellar, også med arealkategori innmarksbeite. Frå vegen er det to avkøyrsler for driftsveg til innmarksareala på nordsida av vegen. Areal innan planområdet som høyrer til gbnr. 152/2 er innmarksbeite, og skog med høg bonitet, for gbnr. 152/4 og 152/13 er areala skog med høg bonitet. Med utgangspunkt i dei ulike arealkategoriar er det utarbeidd ein oversikt over dei arealendringane som planen medfører, fig.21. Statens vegvesen Region vest Side 31 Hordaland fylkeskommune

34 Figur 21. Bjotveit, areal til reguleringsformål. Illustrasjon N. Zivkovic Arealkategoriar Areal totalt i m² Jordbruksareal til køyreveg og annan veggrunn, grøntareal i m² Jordbruksareal til mellombels riggog deponiområde i m² Jordbruk Skog Anna areal 567 Veg 1857 Totalt Skogareal til køyreveg og annan veggrunn, grøntareal i m² Tabell 4. Bjotveit, disponert areal, avgang jordbruks- og skogareal Om lag 1,7 daa jordbruksareal vert regulert til køyreveg eller annan veggrunn grøntareal. Innmarksareal som er regulert til annan veggrunn grøntareal vil i stor grad kunne gå attende til innmarksbeite. Om lag 10daa jordbruksareal skal nyttast til mellombels anleggsområde, dette arealet skal attendeførst til innmarksbeite når vegtiltaket er gjennomført, tabell 4. Statens vegvesen Region vest Side 32 Ullensvang herad

35 Oppsummering og avbøtande tiltak Planlagt utbetring av vegstrekninga vil med utgangspunkt i forslag til reguleringsplan generera ulike inngrep og tiltak. Landskapsanalysen syner at området er sårbart for inngrep knytt til nærverknad, medan det har ei tåleevne for utbetring når det gjeld fjernverknad. For kulturmiljø er det verknaden tiltaket har sett opp mot verneplanen ein må ha fokus på. Når det gjeld naturressursar er det tilrettelegging for vidare aktiv drift av sideareal som må vektleggast. Det er trong for avbøtande tiltak som kan medverka til å dempa inngrepa visuelt, og som kan kombinerast med tiltak når det gjeld sikring av kulturmiljø og reetablering av vegetasjon og terreng. Slike avbøtande tiltak skal følgjast opp ved utforming av Ytre Miljø plan. Forslag til avbøtande tiltak er lagt inn temavis i YM-plan, tabell 1 nedanfor. INNSPEL TIL YTRE MILJØ PLAN Ein Ytre Miljø plan (YM-plan) skal skildra prosjektutfordringar knytt til ytre miljø og korleis desse skal handterast. Dette er i hovudsak eit dokument for byggherren som skal ivareta miljøtema i forhold til lover og forskrifter. Planen skal vera både grunnlag for prosjektering og konkurranse, og ein oppsummering/vedlegg til sluttkontrakt. Statens vegvesen si handbok 151 Styring av utbygging-, drifts- og vedlikeholdsprosjekt set krav om at det skal utarbeidast YM-plan på alle prosjekt. Handsaming av YM-plan i reguleringsfasen: Ytre miljø skal ivaretakast i alle fasar av eit prosjekt Det skal på alle prosjekt settast miljøkvalitet ved hjelp av mål og kvalitetskrav Det vert vist til vedtatt miljøpolitikk for statlege innkjøp Det skal takast omsyn til levetidskostnader, universell utforming og miljømessige utfordringar av anskaffinga I reguleringsplanarbeidet skal det arbeidast vidare med miljøutfordringane for prosjektet, med omfang og krav til avbøtande tiltak Der det er krav om å gjera før- og etterundersøkingar av miljøverknadane av ulike tiltak, skal trongen klarleggast på dette plannivået Det er i arbeidet med reguleringsplan fv. 550 Bjotveit vurdert miljøomsyn. Reguleringsplan med plankart og reguleringsføresegner er eit resultat av at ytre miljø er vurdert. Det skal utarbeidast konkurransegrunnlag for prosjektet der løysingane er meir detaljerte. YM-plan for fv. 550 skal utarbeidast i byggefasen, dvs. som del av styrande dokument i prosjektet. YM-planen skal vera eit levande dokument som vert reviderte undervegs. Oversikt over avbøtande tiltak og miljøutfordringar som skal handterast ved byggeplanlegging og bygging av prosjektet er vist i tabell 5. Statens vegvesen Region vest Side 33 Hordaland fylkeskommune

36 Tema Støy Vibrasjonar Luftforureining Forureining av jord og vatn Landskapsbilete Mål Det skal vektleggast at veganlegget framstår med opphavleg linjeføring, og at vegen vert tilpassa terreng og kulturlandskap Nærmiljø og friluftsliv Mål Problemstillingar/vurderingar Ingen tiltak Ikkje vurdert Ikkje vurdert Ikkje vurdert Tiltak Tiltak Det skal vere fokus på å unngå inngrep ut over dei areal der inngrep er uunngåelege. Det skal utarbeidast ein rigg- og marksikringsplan. Nye skjeringar og skråningsareal skal tilpassast eksisterande/tilgrensande terreng. Det bør ikkje settast opp murar langs skjeringar på sørside veg sidan dette utgjer nye element, heller legge til rette for naturleg revegetering. Naturmiljø Mål Kulturmiljø Mål I størst mogleg grad behalde dei historiske karakteristika til Fv 550. Naturressursar Mål Det skal leggast til rette for jordbruksdrift og fruktdyrking på side- og skråningsareal i etterkant av tiltaket. Energiforbruk Materialval og avfallshandtering Tiltak Tiltak Tiltak Naturleg revegetering skal vektleggast der det ikkje er kulturmark Ha fokus på bruk av tilsvarande materialar, fargar, linjeføring, sidekantar og andre sertrekk som den opphavlege vegen har. Ikkje tilføra nye element som bryt med opplevinga av den historiske vegen. Særleg vektlegging av utforming og materialbruk knytt til element som murar, rekkverk og drensrøyr. Fruktfelt på nordside veg: Overskotsmasse frå veg kan leggast ut på arealet og nyttast ved arrondering. Ny driftsveg kan leggast langs foten av vegskråning. Driftsvegen vil etter planen kunne fungere som vendeteigsveg for traktor. Utforming og plassering av denne driftsvegen må skje i nært samarbeid med Statens vegvesen. Ny helling og utforming av feltet vil ta utgangspunkt i vegen si linjeføring og høgd. Plan for plassering av trerekkene vert utarbeidd av grunneigar etter at feltet er ferdig planert. Ikkje vurdert Ikkje vurdert Tabell 5. Innspel til YM-plan Statens vegvesen Region vest Side 34 Ullensvang herad

37 RISIKO OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS) Ein risiko og sårbarheits analyse ( ROS ) er ei analytisk tilnærming og metode for å finna fram til uønskt hendingar og årsak til hendingane. Analysen skal også vurdera kva konsekvens hendingane kan medføra. Analysearbeidet går fram av ein eigen rapport. Den ligg som eit vedlegg til reguleringsplanen. Som ein del av utredningsarbeidet knytt til utarbeiding av reguleringsplan for E 134 Korlevoll, er det i samarbeid med Ullensvang herad, utarbeidd ein risiko- og sårbarheits analyse der det er vurdert kva hendingar som kan oppstå i vegsystemet, og kva konsekvensar desse hendingane kan medføra. På bakgrunn av analysen vert ulike hendingar som kan oppstå i vegsystemet klassifiserte etter sannsynlege og moglege konsekvensar. Ut frå plasseringa hendingane då får i matrisa for klassifisering av risiko, skal det vurderast om det skal settast krav til tiltak, eller om risikoen er så låg at den kan aksepterast. Gjennom val av vegstandard etter Statens vegvesen sine handbøker, har ein allereie definert ein del tryggleikstiltak. I tillegg kan det vera spesielle hendingar eller tilhøve ved vegsystemet som krev særskilte tiltak. I det vidare HMS-arbeidet må tiltaka som er omtalt i Ros-analysen følgjast opp. I ROS-analysen konkluderer ein med at det bør utarbeidast ein beredskapsplan der ein omtalar ein del viktige scenario, med innsatsplanar for kvart av desse sceneria. Beredskapsplanen kan vera eit godt grunnlag for å laga øvingar i krisehandtering som er særskilt vinkla inn på dei hendingane som er mest sannsynlege og/eller har størst potensiell skadeverknad. Statens vegvesen Region vest Side 35 Hordaland fylkeskommune

38 Referansar Hordaland fylkeskommune, 2008: Puschmann, O., 2004: Landskapstyper langs kyst og fjord i Hordaland. NIJOS rapport 10/2004. Puschmann, O., 2005: Nasjonalt referansesystem for landskap. Beskrivelse av Norges 45 landskapsregioner. NIJOS rapport 10/2005. Statens vegvesen, 2009: Forvaltningsplan for rv 550 Jondal-Utne, objekt nr.166 i Vegvalg- Nasjonal verneplan for vegar, bruer og vegrealterte kulturminne. Siste versjon datert , 8s. Statens vegvesen, 2011: Nasjonale turistveger. Kjøreopplevelse. Verdi og sårbarhetsanalyse. Utvalgte strekninger i Hardanger. Cowi, juni Uttakleiv, L. A., 2/2009: Landskapskartlegging av Hordaland fylke. Landskapstypeklassifisering av innland. Aurland Naturverkstad rapport Statens vegvesen, 2009: Forvaltningsplan for rv. 550 Jondal Utne, objekt nr. 166 i Vegvalg Nasjonal verneplan for vegar, bruer og vegrelaterte kulturminne. Ullensvang herad, 2009/2010: Ullensvang herad Trafikksikringsplan 2009 og Tiltaksplan for Statens vegvesen Region vest Side 36 Ullensvang herad

39 ULLENSVANG HERAD REGULERINGSPLAN FV 550 BJOTVEIT Planid: Framlegg til reguleringsføresegner 1. GENERELT Planen skal legge til rette for utbedring av Fv550 i Ullensvang herad. Reguleringsplanen omfatter vegparsellen ved Bjotveit. Reguleringsplanen utgjer plankart, føresegner og teikningshefte datert I samsvar med 12-5 i plan og bygningslova er areal regulert til følgjande føremål. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL. 12-5, nr. 2): 1. Køyreveg ( 2011) 2. Anna veggrunn grøntareal (2019) Landbruks- natur- og friluftsområder (PBL. 12-5, nr. 5): 1. Landbruksføremål ( 5100 ) Føresegnsområde (PBL. 12-7, nr. 1): 1. Mellombelse anlegg- og riggområde

40 2. FELLESFØRESEGNER 2.1 Generelt Desse føresegnene gjeld innanfor ramma av Plan- og bygningslova med tilhøyrande føresegner for Ullensvang herad. Mindre avvik i skråningsutslag innanfor område Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL. 12-5, nr. 2), vil kunne skje som følgje av uventa tilhøve, som t.d. grunnforhold eller manglar i kartgrunnlaget. Det kan medføre at areal som skal disponerast til vegføremål vil fråvika noko frå det som går fram av føremålsgrensene i planen. Areal som ikkje vert disponert til vegføremål er føresett brukt som tilstøytande føremål. Ved større avvik frå føremålsgrensene som vist i planen vil det vere behov for å søkje om løyve etter plan- og bygningslova 20-1 bokstav m) og eventuelt dispensasjon, eller gjennomføre mindre endring av reguleringsplanen etter plan- og bygningslova andre ledd. Om fråviket frå reguleringsplanen er så betydelig at det krev løyve etter 20-1 bokstav m eller mindre endring av reguleringsplan avgjerast av heradet. Heradet kan, når særlege grunnar talar for det, tillate mindre vesentlege endringar i reguleringsplanen og/eller desse reguleringsføresegnene. Etter at reguleringsplanen, med tilhøyrande reguleringsføresegner er godkjende, er det ikkje høve til å inngå privatrettslege avtalar som er i strid med reguleringsplanen og reguleringsføresegnene. Før anlegg vert sett i verk, skal det liggja føre byggeplan etter Statens vegvesen sin standard. 2.2 Støy Anbefalingane i T-1521 ( Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging ) og rettleiaren til denne (TA-2115), skal, så langt det er teknisk mogeleg og økonomisk forsvarleg etter kost/nytte-vurderingar, overhaldas. 2.3 Universell utforming Prinsipp for universell utforming skal leggjast til grunn ved prosjektering av veganlegget. 2.4 Terrengbehandling estetiske krav Omsynet til landskapet skal sikrast gjennom utarbeiding av byggeplan og ved gjennomføring av anlegget. Ulike prinsipp for utforming av sideareal, revegetering og utforming av tekniske anlegg, skal gå fram av planane. Alle inngrep som blir gjort i samband med veganlegget skal utførast mest mogeleg forsiktig og med omtanke for terreng og utsjånad. Noverande vegetasjon skal så langt råd er takast vare på. Terrenghandsaming skal gjerast ferdig samtidig med resten av anlegget. 2.5 Sikring av kulturminne Omsynet til vegen skal sikrast gjennom utarbeiding av byggeplan. Dersom det i samband med anleggsarbeid kjem fram kulturhistoriske funn, må arbeidet straks stoppast og Hordaland Fylkeskommune v/ fylkeskonservatoren få melding for ei nærare gransking på staden, jf. Kulturminnelova 8.2 ledd. 2.6 Jordressursar Før utbygging skal det gjerast greie for handtering av jordressursane. Jord frå jordbruksareal (fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite) som vert utbygd, skal sikrast vidare bruk, primært til jordbruksføremål. Eventuell nydyrking må avklarast i samsvar med Forskrift om nydyrking.

Planomtale Hamnehagen - Osøyro

Planomtale Hamnehagen - Osøyro Planomtale Hamnehagen - Osøyro Reguleringsplan for gnr. 63, bnr. 24, 41, 42, 407 m.fl. Os kommune Fotoillustrasjon Tiltakshavar: ByggConcept AS Os, 18.08.2011 1 2 1 INNLEIING 4 2 SITUASJONEN I DAG 6 3

Detaljer

FORSLAGSTILLAR SI PLANSKILDRING Datert: 05.12.14

FORSLAGSTILLAR SI PLANSKILDRING Datert: 05.12.14 FORSLAGSTILLAR SI PLANSKILDRING Datert: 05.12.14 GULEN KOMMUNE Gnr. 92 Bnr 1 m.fl. Nappen PlanID: 14112010008 Detaljregulering 1 av 66 INNHALD 1 INNLEIING... 4 2 NØKKELOPPLYSNINGAR... 4 3 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Plan-id: 201307 Stord kommune

Plan-id: 201307 Stord kommune STORD KOMMUNE Planomtale med ROS- analyse for «Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Stord kommune», Plan-id: 201307 Stord kommune Utarbeida av Side 1 av 59 FORORD STORD KOMMUNE På vegne

Detaljer

Planomtale. Detaljreguleringsplan Gjerde Kjøpesenter Etne kommune R01. PlanID: 201302. 2014-04-01 Oppdragsnr: 5123662

Planomtale. Detaljreguleringsplan Gjerde Kjøpesenter Etne kommune R01. PlanID: 201302. 2014-04-01 Oppdragsnr: 5123662 Planomtale Detaljreguleringsplan Etne kommune PlanID: 201302 2014-04-01 Oppdragsnr: 5123662 R01 Planomtale Detaljreguleringsplan Forord Denne rapporten er ein planomtale til forslag for detaljreguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM

REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM AURLAND KOMMUNE, FRAMLEGG VINTER 2013 Framlegg til Reguleringsplan for Gudvangen sentrum Side 1 av 31 INNHALD INNLEIING... 3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 4 PLANSTATUS...

Detaljer

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Flora kommune Planomtale med ros-analyse, føresegner og plankart PLANFORSLAG TIL OFFENTLEG HØYRING Flora kommune Detaljreguleringsplan for gbnr. 81/1, 80/2

Detaljer

Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013. Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør

Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013. Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013 Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør Forprosjekt Skredsikring rv. 13 Vik-Vangsnes, løysing i sør side 0 Forord På oppdrag frå Vegavdeling

Detaljer

Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2.

Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2. Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2.2 Føremål... 6 2.3 Vurdering av krav til planprogram og konsekvensutgreiing

Detaljer

FORSLAGSTILLAR SI PLANSKILDRING Sist revidert 30.03.11

FORSLAGSTILLAR SI PLANSKILDRING Sist revidert 30.03.11 FORSLAGSTILLAR SI PLANSKILDRING Sist revidert 30.03.11 Med ny veg Kolltveit golfhotell Gnr 33 bnr 9 m.fl. FJELL KOMMUNE INNHALD 1 SAMANDRAG... 4 2 NØKKELOPPLYSNINGAR... 5 3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR Kjørnes IV Sogndal kommune Rev. dato Vedteken i kommunestyret Sogndal kommune v/ plan og næring Dato 30.3.2012 Innhald 1 BAKGRUNN OG FØREMÅL... 3 2 PLANPROSESS... 3 3 PLANSTATUS...

Detaljer

Kommunedelplan med konsekvensutgreiing for ny rv. 48 Skånevik-Etne

Kommunedelplan med konsekvensutgreiing for ny rv. 48 Skånevik-Etne Etne kommune Kommunedelplan med konsekvensutgreiing for ny rv. 48 Skånevik-Etne Hovudrapport - høyringsutgåve Føreord Etne kommune ligg sør i Hordaland fylke og grensar til Kvinnherad, Odda, Suldal, Vindafjord

Detaljer

Fv. 315 Bavallsvegen - Nedre del Reguleringsplan med KU

Fv. 315 Bavallsvegen - Nedre del Reguleringsplan med KU Fv. 315 Bavallsvegen - Nedre del Reguleringsplan med KU PLANPROGRAM Region vest Dato: Februar 2010 Fv. 325 Bavallsvegen. Planprogram for reguleringsplan med konsekvensutgreiing 1 Føreord Statens vegvesen

Detaljer

Planprogram for Nesfossen næringsog industriområde

Planprogram for Nesfossen næringsog industriområde Planprogram for Nesfossen næringsog industriområde Gnr/Bnr. 56/14 m.fl. Lindås kommune Framlegg til planprogram i samsvar med PBL 12-9 22.05.15 Saksnr. 15/1584 Lindås kommune Ard arealplan as Planprogram

Detaljer

Statens vegvesen, Region vest KU - deltema kulturminne og kulturmiljø - E134 Stordalen i Etne kommune. Utgåve: 2 Dato: 2010-12-20

Statens vegvesen, Region vest KU - deltema kulturminne og kulturmiljø - E134 Stordalen i Etne kommune. Utgåve: 2 Dato: 2010-12-20 KU - deltema kulturminne og kulturmiljø - E134 Stordalen i Etne kommune Utgåve: 2 Dato: 2010-12-20 KU - deltema kulturminne og kulturmiljø - E134 Stordalen i Etne kommune II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgjevar:

Detaljer

Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002

Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002 Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002 Vedteken av Kommunestyret den 18. juni 2015, sak 59/15 Innhald 1 Innleiing... 5 2 SAMANDRAG... 5 3 BAKGRUNN

Detaljer

Plan-id: 201216. Stord kommune

Plan-id: 201216. Stord kommune Planomtale med Ros- analyse for «Detaljregulering for gnr/bnr 22/23 m.fl., Haga Mat», Stord kommune Planomtale med ROS- analyse for «Detaljregulering for gnr./bnr. 22/23 m.fl., Haga Mat», Plan-id: 201216

Detaljer

Fastsamband til Huglo Kommunedelplan med konsekvensutgreiing. September 2010

Fastsamband til Huglo Kommunedelplan med konsekvensutgreiing. September 2010 Fastsamband til Huglo Kommunedelplan med konsekvensutgreiing September 2010 Pkt. 5.3 Tilråding og pkt 5.4 Vidare prosess revidert november 2012 ra5012777 Fastsamband til Huglo Kommunedelplan med konsekvensutgreiing

Detaljer

INNHALD. Kommunedelplan Bildøyna/ Sotra kystby 2013-2024

INNHALD. Kommunedelplan Bildøyna/ Sotra kystby 2013-2024 INNHALD 1 Samandrag... 3 2 Nøkkelopplysningar... 4 3 Innleiing... 5 3.1 Bakgrunn og føremål... 5 3.2 Samanhengen mellom kommunedelplan og områderegulering... 9 3.3 Lokalisering og avgrensing av planområdet...

Detaljer

Reguleringsplan for Espelia hyttefelt

Reguleringsplan for Espelia hyttefelt Reguleringsplan for Espelia hyttefelt Landskapsanalyse, reguleringsplan og drøfting Ann Sissel Heilevang og Kristin Libjå Bacheloroppgåve i Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur Juni 2012 Forord

Detaljer

Privat reguleringsplan med KU Hamn - Rossneset

Privat reguleringsplan med KU Hamn - Rossneset PROSJEKT ID Rapport nr. 08677-2 Dato 17.06.09 Prosjektnamn Hamn - Rossneset Prosjekt nr. 08677 Tittel Privat reguleringsplan med KU Hamn - Rossneset Oppdragsgjevar Prosjekt organisering Referat Havnehagen

Detaljer

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl.

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. Side 1 Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLER SI PLANSKILDRING Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. VOSS KOMMUNE

Detaljer

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer

Detaljregulering for fritidsbustader på gnr. 213, bnr. 1 og bnr. 2. Bordalen, 5700 VOSS

Detaljregulering for fritidsbustader på gnr. 213, bnr. 1 og bnr. 2. Bordalen, 5700 VOSS Voss kommune PLANOMTALE FOR: Detaljregulering for fritidsbustader på gnr. 213, bnr. 1 og bnr. 2 KVITNO II, BORDALEN Voss kommune FORSLAGSTILLAR: GIK EIGEDOM AS Bordalen, 5700 VOSS Voss kommune - PlanID

Detaljer

Områdereguleringsplan Fjøra vest

Områdereguleringsplan Fjøra vest Plan ID: 1420-2013018 Områdereguleringsplan Fjøra vest Planomtale Plan og næring, Sogndal kommune 22.08.2014 1. Innhald 2. Samandrag... 4 3. Bakgrunn... 6 4. Planprosess... 6 5. Planstatus og rammer for

Detaljer

Innkalling Formannskapet

Innkalling Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Møtested: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 Sak 257/14 og sak 258/14 er ikkje offentleg og vil verta lagt fram i møte Forfall skal meldast

Detaljer

Rom Eiendom AS. Planskildring til 2. gangs handsaming. Utgåve: 02. Dato: 2013-01-31

Rom Eiendom AS. Planskildring til 2. gangs handsaming. Utgåve: 02. Dato: 2013-01-31 Planskildring til 2. gangs handsaming Utgåve: 02 Dato: 2013-01-31 Planskildring til 2. gangs handsaming 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Planskildring til 2. gangs handsaming Utgave/dato:

Detaljer

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og GODKJENT AV KOMMUNESTYRET 17.06.2015 INNHOLD 1 Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn og føremål... 4 1.2 Planavgrensing... 4 2 Meland i framtida... 5 2.1 Våre verdiar og målsetjingar... 6 3 Arealvurderingar... 7

Detaljer

Skredsikring E16 Nærøydalen

Skredsikring E16 Nærøydalen FORPROSJEKT Skredsikring E16 Nærøydalen Vurdering av alternativ ved Sleen/Fyre Voss kommune Illustrasjon v/david Fürstenberg, SVV Region vest Leikanger, R.vegktr Dato: November 2013 Forprosjekt E16 Nærøydalen.

Detaljer

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Skjemaet med vedlegg sendes til: Direktoratet for mineralforvaltning E-post: mail@dirmin.no med Bergmesteren for Svalbard Telefon Sentralbord: (+47)

Detaljer

RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra:

RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra: RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra: Innhaldsliste 1: Kvalitetssikring... 3 2: Om rettleiaren... 3 3: Kommunen si rådgjeving m.m.... 3 3.1: Oppstartmøte...

Detaljer