Kommuneplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommuneplan 2005 2015"

Transkript

1 Åseral kommune Kommuneplan Vedteken i Åseral kommunestyre 30. juni

2 Kommuneplan for Åseral KOMMUNEPLANEN SIN TEMADEL, LANGSIKTIG DEL Sentrale styringsorgan/sentraladministrasjonen Status Hovudutfordring/delmål Strategiar Økonomi Status Hovudutfordring/delmål Strategi Utviklinga i folketalet Utviklinga dei seinare åra Befolkningsframskriving Befolkningsframskriving fordelt på aldersgrupper Befolkningsframskriving fordelt på aldersgruppe år, og kjønn Hovudutfordring/delmål Strategi Næringsarbeid Status Hovudutfordring/delmål Strategi Miljø Status Hovudutfordring/delmål Strategi Landbruksareal og kulturlandskap, vilt og fiskeressursar Status Hovudutfordring/delmål Strategi Tekniske oppgåver Status Hovudutfordring/delmål Strategi Arealplanlegging Status Hovudutfordring/delmål Strategi Beredskap og tryggleik Status Hovudutfordring/delmål Strategi Helse, sosial og omsorgstenester Status Hovudutfordring/delmål Strategi

3 11 Oppvekst Status Hovudutfordring/delmål Strategi Kultur Status Hovudutfordring/delmål Strategi Kyrkja Status Hovudutfordring/delmål Strategi KOMMUNEPLANEN SIN TEMADEL, KORTSIKTIG DEL Handlingsprogram KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL, Arealdel, generell del Innleiing Byggeområde (Pbl nr. 1) Landbruks-, natur- og friluftsområde (Pbl nr 2) Område for råstoffutvinning (Pbl nr. 3) Bandlagt område (Pbl 20-4 nr. 4) Viktige ledd i kommunikasjonssystemet (Pbl nr. 6) Småkraftverk Dispensasjonar Arealdel, utfyllande føresegn Generelt Byggeområde ( 20-4,1.ledd nr.1) Landbruk-, natur- og friluftsområde utan bestemming om spreidd bygging ( 20-4, ledd nr. 2) Landbruk-, natur- og friluftsområde med bestemming om omfang og lokalisering av spreidd bustadbygging, næringsbygg som ikkje er knytt til stadbunden næring, og fritidsbustader ( 20-4, 2. ledd, bokstav c) Bandlagt område ( 20-4,1.ledd nr.4) Viktige ledd i kommunikasjonssystemet ( 20-4, 1.ledd nr.6) Gjeldande reguleringsplanar og disposisjonsplanar

4 FORORD Kommuneplanen for Åseral ligg nå føre. Arbeidet med ein kommuneplan er ein omfattande prosess, der mange aktørar skal ha eit ord med i laget. Det er å håpe at planen på ein god måte har tatt omsyn til ulike synspunkt og meiningar som har komen fram i planarbeidet. Ein har lagt vekt på å få til eit lokalt engasjement for utarbeiding av planen, mellom anna ved å arrangere fleire grendemøte. Erfaringane så langt tyder på at innbyggjarane i større grad enn tidlegare engasjerer seg i planarbeidet, noko som er svært positivt. Førre kommuneplan vart vedteken i Sidan den gong har mykje skjedd med tanke på arealbruken i kommunen. Dei største endringane er truleg etablering av landskapsvernområde på vestheia, samt etablering av fleire nye hytteområde. Problemstillinga utbygging eller vern er stadig sentral. Det er å håpe at kommuneplanen som nå ligg føre vert eit godt overordna styringsverktøy for vidare handsaming av desse spørsmåla. For kommunen er det utarbeida følgjande overordna målsetting : Åseral skal vera ein god stad å bu og leva. Innbyggjarane skal nytte godt av gode offentlege tenester i eit trygt lokalmiljø. Framtida skal skapast gjennom ein aktiv bruk av naturen, kulturarven og dei menneskelege ressursane. Utviklinga skal vera helsefremjande, og ikkje naturøydeleggjande. Åseral 18. august 2005 Jørgen Åsland ordførar 4

5 KOMMUNEPLANEN SIN TEMADEL, LANGSIKTIG DEL Sentrale styringsorgan/sentraladministrasjonen 1.1 Status Folketalet har utvikla seg i positiv retning frå slutten av 80-talet. Folkesetnaden er monaleg yngre i dag enn kva han var for 15 år sidan. Næringsutviklinga er positiv. Det er særleg satsinga på hyttebygging som har medverka til dette. Tendensen ser ut til å ville halda fram, men er avhengig av utviklinga i privatøkonomien. Det ser ut til å vere stor innpendling av arbeidskraft, både til offentlege og private arbeidsplassar. Nasjonal statistikk indikerar einskilde negative sosiale utviklingstrekk. Sentrale styresmakter sitt press for endringar i kommunestrukturen og prioriteringa av sentrale strok har medført tap av statlege arbeidsplassar og kutt i økonomiske overføringar. Marknadstenking og sentralisering av arbeidsplassar i Agder Energi AS har ramma Åseral hardt. Samarbeidet med omliggande kommunar har stagnert dei siste åra. Det er behov for ei avklaring av framtidig kommune- og fylkesstruktur. Ingen spesielle problem med rekruttering av kommunalt fagpersonell. Kompetanseheving og nye oppgåver kan bli ei utfordring. For sentraladministrasjonen er det utarbeida følgjande visjon : VISJON / MÅL Samlande for å yte det beste 1.2 Hovudutfordring/delmål Kommunestyret har som uttrykt målsetjing at Åseral skal bestå som eigen kommune, men gjerne i ein ny og større region enn i dag. Kommunestyret har klart gitt uttrykk for at ein er positiv til eit samla Agder. Skaffe oss innverknad via regionalt samarbeid. Samarbeid inneber i mange høve at ein må inngå kompromiss og at ein må gje samarbeidsorganet høve til å uttale seg på kommunestyret sine vegne. 5

6 Åseral si positive folketalsutvikling er eit unntak i høve til mange andre små innlandskommunar, spesielt andre stader i landet. Den siste tida har det vore ein svak tendens til stagnasjon eller negativ utvikling. Av omsyn til næringsliv og av sosiale aspekt er det uhyre viktig å oppretthalda og aller helst styrka busetjinga. Tenesteproduksjonen og service må best mogeleg tilpassast behova til fastbuande og tilreisande/hytteeigarar. For å kunne klare dette må ein ha god informasjon om målgruppa sine behov og utviklingstrekk i lokalsamfunnet. Bli best i fylket på informasjon til innbyggjarane og hytteigarane. Ein må kontinuerleg vurdere kommuneorganisasjonen i høve til tenestebehov og effektiv drift. Interkommunalt samarbeid, på dei områda det fell naturleg, er aktuelt å bli med i dersom ein på denne måten kan få til gode oppgåveløysingar og det heller ikkje medfører vesentlege ulemper for brukarane. Den økonomiske situasjonen kan tilseie at ein må lempe på desse føresetnadane. Behovet for personell er godt dekka i dag. Kompetanseheving er viktig for å kunne løyse nye oppgåver som kommunane blir tildela eller som den generelle samfunnsutviklinga tilseier at vi må løyse. Vi har i for liten grad klart å legge bort oppgåver når nye kjem til. Dette medfører at mange i administrasjonen/tenesteproduksjonen har eit stort arbeidspress. Kommunestyret må gjere dei naudsynte prioriteringane. 1.3 Strategiar Arbeide for samanslåing av Agderfylka. Bidra til etablering av eit forpliktande regionalt samarbeid i den regionen der ein føler at ein høyrer mest heime. Ivaretaka kommunen sine eigne interesser gjennom deltaking i kommunestrukturarbeid som går føre seg. Gjennom undersøkingar eller andre verktøy avklare brukarane sitt syn på kommunale tenester og avdekke brukarane sine behov. Utvikle nettbaserte tenester slik at ein realiserer målet om 24 7 kommunen. Åseral skal bidra konstruktivt i utgreiing av samarbeidstiltak. KOU skal haldast orientert om samarbeidsprosjekt som har noko vesentleg omfang og som er av tyding for brukarane. Styrke busetjinga gjennom tiltak for auka bustadbygging, utvikle eit meir variert næringsliv og gjennom tiltak som kan gjere Åseral til ein enda betre stad å bu. I 2004 vart det etablerte servicekontor i kommunen. I løpet av 2006 skal det gjerast ei evaluering korleis dette fungerar i forhold til intensjonane. 6

7 2 Økonomi 2.1 Status Pr. i dag er Åseral kommune sin økonomiske situasjon god sett i høve til situasjonen for andre kommunar. Frå midten av 90-talet og fram til i dag har ein hatt ei utvikling mot at stadig meir av inntektene er bunden opp i drifta. Utviklinga i utgiftsnivået dei siste åra har gjort at kommunen er avhengig av både inntektene frå eigarskapet i Agder Energi og renter frå AE-fondet for å få drifta i balanse. Disponible fond er i same tidsperiode blitt redusert som følgje av omfattande investeringar. Statlege overføringar har gått ned dei siste åra og vil truleg halde fram med å gjere det. Kommunen har høg tenesteproduksjon. Lånegjelda er låg slik at utgiftene i liten grad er styrt av endringar i rentenivået. På den andre sida er vi heilt avhengig av ei monaleg netto finansinntekt og er slik sett styrt av innskotsrenta. Avgifter og gebyr i Åseral kommune ligg generelt sett ikkje blant dei høgaste i fylket. 2.2 Hovudutfordring/delmål For ikkje å koma i ein vanskeleg økonomisk situasjon er det avgjerande å halde driftsutgiftene under kontroll. På grunn av pliktige avsetjingar er ikkje netto driftsresultat nokon god indikator for driftssituasjonen. Kommunestyret vil difor rette fokus mot brutto driftsresultat og har som langsiktig mål å balansere dette. Kommunestyret ser koplinga mellom finansinntekter og driftsnivå, men vil likevel bruke av AE-fondet når ein etter ei nærare vurdering finn dette føremålsteneleg. Kommunestyret vil vere kritisk i bruken og vil særleg vurdere driftsmessig følgjer. Kommunestyret har som målsetjing å ha tilgjengeleg andre fonds slik at vi har handlefridom når behov oppstår. Kommunestyret vil i størst mogleg grad skjerma kraftfondet frå anna bruk enn til næringsføremål i vid forstand. Ved handsaming av investeringsprosjekt skal utgreiing av driftsmessige følgjer vere ein del av besluttningsgrunnlaget. I budsjettet/økonomiplanen skal driftsmessige følgjer innarbeidast i drifta framover. God kontroll over kommuneøkonomien er viktig. På den eine sida forutset dette at det er gode system for økonomioppfølginga i administrasjonen. På den andre sida må kommunestyret sin pengebruk vere forutsigbar og planmessig. Kommunestyret har difor som målsetjing å utarbeide ein forpliktande strategi for økonomiforvaltninga. 7

8 2.3 Strategi Utarbeide ein strategi for økonomiforvaltninga. Sette i verk investeringstiltak først når driftsmessige følgjer er vurdert og innarbeida i økonomiplanen. Sørgje for tilstrekkeleg og godt kvalifisert bemanning på økonomikontoret. 8

9 3 Utviklinga i folketalet VISJON / MÅL Folketalet i Åseral skal innan år 2015 passera 1000 innbyggjarar. 3.1 Utviklinga dei seinare åra Utvikling av innbyggjartalet Årstall 3.2 Befolkningsframskriving På bakgrunn av data frå Statistisk Sentralbyrå er det utarbeida diagram for sannsynleg utvikling av innbyggjartalet. Slike framskrivingar er usikre, men dei gir ein viss peikepinn på kva ein kan forventa. Forventa utvikling i innbyggjartalet Tal innbyggjarar År Det går fram av diagrammet at innbyggjartalet kan forventast svakt stigande. Med denne utviklinga passerar innbyggartalet 1000 stk. rundt

10 3.3 Befolkningsframskriving fordelt på aldersgrupper Utvikling fordelt på aldersgrupper Tal Årstal år år år år år år år år år Mengda eldre (70 89) held seg relativt stabil på dagens nivå. For dei yngre aldersgruppene er variasjonane større. Til dømes syner framskrivinga ei merkbar auke i aldersgruppa 10 19, og år. 3.4 Befolkningsframskriving fordelt på aldersgruppe år, og kjønn Sammensetning kjønn 20 til 44 år - framskrevet 200 Antall Sum menn Sum kvinner År Diagrammet viser forventa utvikling innafor aldersgruppa år. Aldersgruppa er interessant ut i frå at det i hovudsak er denne gruppa som står for nye innbyggjarar (i tillegg til innflytting). Som ein ser vil det vera eit kvinneunderskot fram mot

11 3.5 Hovudutfordring/delmål Diagramma syner at innbyggjartalet er svakt stigande i kommunen. Målsettinga vert å halda fram denne positive utviklinga. Nokre yngre aldersgrupper har markerte toppår. Dette gir variert ressursbehov, mellom anna med omsyn til skule/barnehagetilbod. I ein del år framover vil ein ha eit kvinneunderskot i aldersgruppa år. Innbyggjartalet er stigande korleis oppretthalda denne utviklinga. Mindre grender er spesielt sårbare pga lite folketal. Det er viktig å ha ei viss busetjing for det sosiale miljøet og av omsyn til infrastrukturen i området. Åseral kommune er ein utkantkommune og er oppteken av og ønskjer å oppretthalde busetjinga i heile kommunen. 3.6 Strategi Bevaring av eksisterande, og etablering av nye arbeidsplassar. Skaffe varige arbeidsplassar knytt til hytteturisme/reiseliv, i hovudsak knytt til ulike servicetilbod overfor tilreisande. Åseral skal vera ein god oppvekstkommune, med eit trygt oppvekstmiljø samt eit godt tilbod innafor skule og barnehage. 11

12 4 Næringsarbeid 4.1 Status Åseral kommune driv eit aktivt næringsarbeid. Det er utarbeidd ein eigen næringsplan for Åseral. Denne skal rullerast i Det er etablert eit industriområde på Austrudsmonen. Kommunestyret har vedteke kva slag politikk kommunen skal ha med omsyn til utbygging av industriområdet. VISJON / MÅL Åseral kommune skal ha eit allsidig, aktivt, lønnsamt og bærekraftig næringsliv som gir grunnlag for vekst og varige arbeidsplassar. Næringslivet i kommunen skal vere kjenneteikna ved høg kompetanse, samarbeid og bruk av lokale ressursar. 4.2 Hovudutfordring/delmål Reiselivsnæringa er eit satsingsområde. Den lokale delen av verdiskapinga i samband med reiselivsutbygginga i kommunen skal aukast. Arbeidslivet i Åseral skal medvirka positivt til å gje den einskilde arbeidstakar psykisk overskot til å takle kvardagen. Sentrum skal utviklast med omsyn til både næringsliv og busetting. Det skal skapast ei positiv utvikling gjennom auka regionalt samarbeid. Kommunikasjon til og frå kommunen skal betrast. Åseral skal ha eit næringsliv som ikkje innverkar negativt på naturomgjevnadene. Ungdomen skal bli medviten om spørsmålet om framtidig arbeids- og buplass i Åseral og det å skapa sin eigen arbeidsplass. Etablering av Agder Meistring og Motivasjonssenter (AMM) 4.3 Strategi Styring av næringsarbeidet gjennom eigen næringsplanen, tilskotsreglement og politikk for industriområda. 12

13 5 Miljø 5.1 Status Kommunen si verksemd har, så langt ein kjenner til, ikkje negativ innverknad på miljøet av noko omfang. Innafor kommunen sine grenser føregår det heller ikkje privat verksemd innafor kategoriar som til vanleg er forbunden med mogleg miljøskade av stort omfang. VISJON / MÅL Nåverande og framtidig verksemd i Åseral skal i minst mogleg grad vera til skade for naturomgjevnaden. Naturressursane skal nyttast ut i frå eit bærekraftig perspektiv, slik at dagens generasjon får dekka sine behov, utan at det går ut over komande generasjonar sin moglegheit til å dekke sine. 5.2 Hovudutfordring/delmål Omsyn til miljøet skal vera ein integrert del av all kommunal verksemd. Kommunalt tilsette skal ha naudsynt miljøkompetanse innafor deira arbeidsområde. Åseral kommune skal og medverka til at anna privat og offentleg verksemd innafor kommunen sine grenser, tar naudsynte miljøomsyn. Det er eit mål at framtidig utbygging av vasskraft skal gi minst mogleg negative verknader på miljøet. Det er eit mål at reiselivet i kommunen skal gi så små negative verknader for miljøet som mogleg. Det er eit mål at stadig auka bruk av elektronisk databehandling i den kommunale verksemda skal føra til minska papirforbruk. 5.3 Strategi Kommunen må ha naudsynt bemanning med naudsynt kompetanse til at miljøsaker blir handsama på ein god måte. 13

14 6 Landbruksareal og kulturlandskap, vilt og fiskeressursar 6.1 Status Gjennom ein restriktiv utbyggingspolitikk er ein stor del av kommunen teken vare på som produksjonsgrunnlag for landbruket. Bestanden av vilt og fisk er god. Grunneigarorganisering er godt utvikla for å ta seg av forvaltning av ressursane innafor vilt og fisk, samt beiting med husdyr. Det er etablert 4 hjorteviltlag i kommunen. Alle dei 22 gamle småvalda er nå organisert i eit av desse. Dei fleste rettshavarane er og organisert i fiskelag. Åseral Fiskeadministrasjon (ÅFA) er etablert som overbygging for fiskelaga. Det er nå mogleg å få kjøpt fiskekort for fisking i nesten heile kommunen. VISJON / MÅL Kommunen skal arbeida aktivt for å legge til rette for bruk av naturressursane som grunnlag for arbeidsplassar og busetjing. 6.2 Hovudutfordring/delmål Dyrka jord skal i hovudsak takast vare på som produksjonsgrunnlag for landbruket. Det er eit mål at grunneigarane i størst mogleg grad tek ansvaret for ei forsvarleg forvaltning av vilt- og fiskeressursane. Det er og eit mål at kulturlandskapet skal haldast i hevd og medverka til trivsel og helse for innbyggjarane og vitjande i kommunen. Innlandsfisket skal utviklast. Fiske skal gje grunnlag for inntekter gjennom sal av overnatting, servering og andre tenester. Ein større del av gardanes ressursar skal takast i bruk, slik at næringsgrunnlaget vert styrka (utmarksbasert reiseliv / gardstilknytta næring) 6.3 Strategi Kommunen vil stimulera til grunneigarorganisering for å få til ei god forvaltning av vilt- og fiskeressursane. Bruke buplikta aktivt for å sikra busetjing. Dette gjeld særleg i mindre grender. Ein ser aktiv landbruksdrift som ein føresetnad for å halde kulturlandskapet i hevd. Løyving frå fiskefondet til kalking, utsetting av fisk, og evt andre tiltak. Nytte revisjon av konsesjonsvilkår som eit høve til å fremma ein god forvaltning av fiskeressursane. 14

15 Kommunen skal med hjelp av informasjon og kompetanse vera ein aktiv støttespelar for dei som vil starta med gardstilknytta næring. 15

16 7 Tekniske oppgåver 7.1 Status Det er utarbeida delplanar for dei fleste tekniske oppgåvene; Plan for renovasjon (2002), Hovudplan for avlaup (2002), og Plan for vassforsyning (1995). Det er dei seinaste åra tilført ein del ressursar til sektoren, noko som skyldast aukande aktivitet av hyttebygging og turisme. VISJON / MÅL Teknisk sektor skal med eit høgt kompetanse- og servicenivå, vera kommunen sin motor for utvikling av kommunen til beste for innbyggjarar og besøkande. 7.2 Hovudutfordring/delmål Alle tiltak i medhald av renovasjonsplanen skal vera sjølvfinansierande, slik det har vore sidan etablering av HÅR i Full inndekning av drifts- og kapitalutgifter for vatn og avløp. Det er vidare ei målsetting at kommunen ikkje held kapital for utbygging av dei tekniske anlegg i turistområda. Sikre tilgang på tilstrekkeleg og godt vatn for dei som er knytt til offentleg vassverk. Sikre god og tilstrekkeleg rensing av avløpsvatn frå kommunale avløpsanlegg. Vedlikehald av kommunale bygg vert sett i system, og naudsynte midlar vert avsett. Fokus på god service overfor brukarane av kommunale tenester. Sørge for tilgang til tilstrekkeleg teknologi og mannskap for å kunne utføre arbeidsoppgåvene. 7.3 Strategi Rullering av gjeldande plan (1995) for vassforsyning. Bygging av høgdebasseng på Kylland. Bygging av reinseanlegg for vassanlegg på Eikerapen og ved Farevatn på Ljosland. Utgifter skal i hovuddsak dekkast av utbyggjar i området. I spesielle høve må kommunen bidra/bygge ut vassverka for å sikre tilfredstillande drikkevatn. Bygging av nytt reinseanlegg for avløp på Bortelid. Dette er påbegynt og vil stå ferdig våren Fleire tenester innanfor kart, arealplanar og byggesaker skal bli tilgjengelege på kommunen si heimeside. Ha tilstrekkeleg og kvalifisert plankapasitet for å ligge i framkant av ønska utvikling innafor arealforvaltning, teknisk utvikling og grunnlagsinvesteringar for dermed spesielt legge til rette for og styre næringsutviklinga. 16

17 8 Arealplanlegging 8.1 Status Utviklinga innan hyttebygging og turisme dei seinare åra har ført til stor aktivitet med omsyn til planarbeid, og aktiviteten vil og vera høg i åra framover. For kommunen er det viktig med gode planar, som mellom anna kan gjera utviklinga forutsigbar, både for kommunen, utbyggjarar, overordna planmyndigheit, samt hytteeigarar. VISJON / MÅL Gjennom ei langsiktig planlegging og balanse mellom bruk og vern, skal areala forvaltast til det beste for nåverande og framtidige generasjonar. 8.2 Hovudutfordring/delmål God planlegging som naudsynt for å vera i framkant av utviklinga, og kunne styra den i ønskja retning. Oppretthalda kvalitetane på Bortelid, Ljosland, Eikerapen og Sandvatn som utfartsområde. Fokus på estetikk ved utbygging. Fokus på grunneigarsamarbeid ved utarbeiding av arealplanar. Ved all planlegging skal det gjerast ei vurdering av tilgjenge for alle grupper, jamfør rundskriv T-5/99. Barn og unge sine interesser skal takast i vare ved all planlegging jfr gjeldande RPR. 8.3 Strategi Arealøkonomisering i utbyggingsområda bør ein byggje forholdsvis tett, samstundes som utbygginga vert konsentrert til visse område. Der det ligg til rette for det kan ein fortetta i eksisterande felt. I dette må det og liggja at kommunen er viljug til å gjennomføre eventuelle reguleringsplanar. Ein vurderar og konsentrert utbygging som ein viktig føresetnad for å ta vare på miljøkvalitetane i kringliggande område. Det må fokuserast meir på det estetiske, både når det gjeld dei enkelte hyttene, men og når det gjeld tilrettelegging av tomter/infrastruktur på staden. Nær og fjernverknad av hytter og hyttefeltet er viktig i den samanheng. For å oppnå dette bør ein ta sikte på utarbeiding av retningsliner for byggjeskikk. Ved utarbeiding av reguleringsplanar/andre detaljplanar bør det krevjast plan for korleis hyttene skal ligge i terrenget, terrengmodellar osv. som skal følgje med planhandsaminga. På denne måten kan ein få klargjort dei landskapsmessige effektane av hytter og tekniske anlegg. 17

18 I planlegginga må ein sjå større område under eitt, og på tvers av eigedomsgrenser. Dette er ein føresetnad for å få til gode løysingar på infrastrukturen i området. Planlegging og utbygging må skje gjennom grunneigarsamarbeid. Ein må koma fram til ordningar som gjer at grunneigarar som får ei vesentleg auke i ferdsel på eigedomen, får kompensasjon for dette. Utmarkslaga bør spela ei sentral rolle i dette arbeidet, og ein føreset at utmarkslaga vert trekt aktivt med i planarbeidet i utbyggingsområda. Eit diskusjonstema ved utbygging har vore ansvaret for gjerdehald. Denne problemstillinga skal takast opp i samband med detaljplanlegginga. Det skal fokuserast på å oppretthalda kvaliteten på Ljosland, Bortelid, Eikerapen og Sandvatn som utfartsområde. Med dette meiner ein at ei vidare utbygging ikkje må gå ut over dei kvalitetane folk kjem dit for. Til dømes eit godt utbygd løypenett ( både i nærområdet, mellomområdet og lengre løyper), kort avstand frå hytteområda og ut i friområda, tilstrekkeleg dimensjonert infrastruktur, sikre vegkryssingar (til dømes gangbru), og fleire utgangspunkt for turar etc. Når det gjeld hytteområdet ved Sandvatn, legg ein her opp til ein enklare standard med omsyn til vatn og avløp. Ny veg mellom Bortelid og Ljosland skal byggast som ei transportåre, det skal ikkje leggast opp til hytteutbygging mellom Rysefjell på Bortelid, og Gloppedalen på Ljosland. Konsekvensar for friluftslivet skal utgreiast i samband med reguleringsplanar, med bruk av rekkefølgjebestemmingar for å sikre avbøtande tiltak. Når det gjeld sommar- og vinterløyper er dette ein viktig del av friluftslivskvalitetane i området, samstundes som dei er viktige for å kunne styre ferdsla til område med minst mogleg konfliktar. Ved etablering /omlegging av løyper skal det klargjerast kva miljømessige og samfunnsmessige konsekvensar det vil ha. Rutinar for omlegging/stenging i periodar må på plass, mellom anna ved betre kontakt mellom oppsyn/lokalkjende, og kommunen. Ved utbygging i kommunen skal det takast omsyn til kulturminne av eldre og yngre dato. Samstundes bør kulturminna i større grad gjerast tilgjengelege, slik at dei kan gi ei opplevingsverdi for fleire. Kartlegging av kulturminne skal vera ein obligatorisk del ved utarbeiding av detaljplanar. 18

19 9 Beredskap og tryggleik 9.1 Status Kommunen utførte ein risiko- og sårbarheitsanalyse i 1998, med tanke på uønska hendingar. Vidare har Agder Energi utført ei dambrotsanalyse for heile Mandalsvassdraget. Kommunen er knytt til Brannvesenet Sør. Beredskap mot akutt forureining er organisert gjennom Beredskap ved akutt forureining i Vest Agder, vestre del. Det er utarbeid eigen plan for helsemessig og sosial beredskap. VISJON / MÅL Åseral skal vera eit trygt og robust lokalsamfunn, der tryggleik og beredskapsmessige omsyn vert innarbeid i den ordinære kommunale planlegginga. 9.2 Hovudutfordring/delmål Redusera sårbarheita, samt omfanget av skader og uønskja hendingar. Auka fokus på beredskap og tryggleik i samband med turisme. Dei største utfartsområda ligg ved blindvegar. Ved til dømes ras og ulykker kan vegen bli stengd, med dei problem dette førar med seg. Auka belastning på vegnettet, samt risiko for bilulykker som følgje av turistrelatert verksemd. 9.3 Strategi Tenke tryggleik ved all kommunal planlegging. Ved utarbeiding av arealplanar skal ein særleg vurdera spørsmålet om skade/fare, og risiko og sårbarheit. Det skal ikkje gjevast løyve til å bygge i område som kan vera utsett for ras eller flaum, utan at særskilde tiltak er vurdert/tekne omsyn til. Dette gjeld all byggeaktivitet. Årleg rullering av plan for kriseleiing, inkludert beredskap/organisering ved større ulykker/leiteaksjonar. Førebyggande og skadereduserande tiltak på bakgrunn av risiko- og sårbarheitsanalyse. Nytt vegsamband mellom Bortelid og Ljosland. Åseral kommune er grunna sin topografi svær sårbar for svikt i dekning av radio/telefonsamband innan og mellom naudetatane. Kommunen må vera ein pådrivar for å sikre betre dekning med omsyn til radio/telefonsamband mellom naudetatane, både langs innfartsåra og i heieområda. 19

20 10 Helse, sosial og omsorgstenester 10.1 Status Det er utarbeidd helse- og sosialplan for perioden Konklusjonen der er at tenestene er godt utbygde og dimensjonerte i samsvar med behova. Det er lagt tilrette for fleksible tenestetilbod, og dei tilsette har god kompetanse. Det er godt samarbeid mellom lokale fagpersonar og dei ulike spesialisttenestene. Brukarundersøkingar innan omsorgstenestene tyder på at folk er nøgde med tilboda. Lovpålagt plan for helsemessig og sosial beredskap blei godkjent i I tillegg har avdelinga ansvar for psykiatriplan, smittevernplan, bustadsosial handlingsplan og ruspolitisk handlingsplan. VISJON / MÅL Alle som mottek tenester frå avdelinga opplever at dei blir møtte med respekt og får eit heilhetleg tenestetilbod der brukaren står i sentrum. Medarbeidarane skal oppleva at deira engasjement og kompetanse blir verdsett, og det blir gitt rom for vidareutvikling Hovudutfordring/delmål Hovudmålet vil vera å nå fram til og gi hjelp til dei som treng det mest. Tenestemottakarane skal erfara at tilboda er samordna og tek utgangspunkt i deira eigne ressursar og medbestemming. Ein skal arbeida for at brukarar og pårørande deltek aktivt i utvikling av tiltak og tenester. Deira kompetanse og ressursar blir verdsett og brukt systematisk i dette arbeidet. Dei tilsette har høg fagkompetanse og god evne til samhandling med brukarar og medarbeidarar. Det er ei målsetting at dei som bur i kommunen opplever å ha god helse og livskvalitet. Helse- og sosialtenestene skal bidra til dette for brukarar i alle livsfaser. Helse- og sosialstatistikkar viser teikn på aukande levekårsproblem på enkelte område. Utfordringa vil då bli å skaffa seg kunnskap om årsakssamanhengar og finna tiltak for å snu ei slik utvikling. Nye brukargrupper og endra rammebetingelsar stiller nye krav til tenestene. Utover i planperioden vil andelen eldre i kommunen bli redusert, særleg i aldersgruppa år. Ein ser nå aukande utfordringar når det gjeld tilpassa tenestetilbod til yngre personar med samansette behov og til barnefamiliar. Det blir registrert større problem blant barn og unge. Hjelpeapparatet må særleg vera merksam på situasjonen til barn av foreldre med psykisk sjukdom eller rusmisbruk. Det er ei aukande utfordring å skaffa egna bustad og tilpassa aktivitetstilbod for dei som treng dette. Moderne behandlingstilbod og stadig 20

21 tidlegare utskriving frå sjukehus stiller store krav til kompetanseheving. På sikt må ein rekne med at fleire av kommunens innbyggjarar vil ha framandkulturell bakgrunn. Tenestene må difor tilpassast andre kulturar og andre språk. Kommunen er prega av høg aktivitet når det gjeld hytteutbygging og reiseliv. På mange vis er denne utviklinga ønska fordi den stimulerar næringsverksemd og inntektsinngang i kommunen. Likevel må ein vera merksam på at ein samstundes endrar profilen på dei lokalsamfunna der utbygginga skjer. Integreringa av nye hytter og næringsverksemder må skje med omtanke, for at så mykje som råd av dei naturgitte rekreasjonskvalitetane ikkje skal gå tapt. Med auka turisme kombinert med høg aktivitet i skitrekka, har ein i periodar merkbart større pågang til legetenesta både på dag og kveldstid. På sikt vil truleg omsorgstenestene få ei utfordring i å dekka tenestebehov som følgjer med utvida bruk av fritidsbustader i utkantområda. Kommunen må tilpassa seg for å kunna takla store sesongvariasjonar i tenestebehov. Den statlege ambulansetenesta er sentral for akuttberedskapen, og det er svært viktig at kommunen legg til rette for at vi beheld tenesta, og gjerne at den blir rusta opp. Det er allereie i dag problem med å takle periodar med høg skadefrekvens når skisesongen er på det travlaste. Dersom kommunen ønskjer ei ekspansiv utvikling med tanke på hytte- og skiturisme, kan det bli aktuelt å gå inn med kommunale midlar, evt. midlar frå næringslivet for å kompensera for auka ambulansebehov i høgsesongen. Dei økonomiske skilnadene i samfunnet aukar. Reklame og kjøpepress legg føringar på livsstil og prioriteringar, og lett tilgang på betalingskort og lånetilbod medverkar til at mange legg seg på ein levestandard dei ikkje har økonomi til å greia. Målet er å få fokus på livsstandard i staden for levestandard. Folks helse blir påverka av faktorar som miljø, kultur, livsstil, økonomi og sosiale forhold. Det førebyggjande og helsefremmande arbeidet er ei felles utfordring for ulike sektorar og fagpersonar, og organiseringa av folkehelsearbeidet må avspegle dette. Helsesektoren bør i større grad fokusera på førebygging i staden for reparasjon. Målet er å stimulera innbyggjarane sine eigne ressursar slik at dei i større grad tek vare på helsa si Strategi Samordning og forenkling av planarbeidet i sektoren. Systematisk kartlegging av tenestebehov på særlege område. Aktiv bruk av individuelle planar for å møta eit aukande behov for spesialiserte og individuelt tilpassa tenester. Leggja til rette for medverknad gjennom regelmessige brukarundersøkingar og god informasjon. Prioritera tenester til barn og ungdom med særlege behov og deira familiar. Dekka auka tenestebehov som følgje av satsing på turisme og utbygging i utkantområda. 21

22 Fokus på økonomisk rådgjeving og gjeldsrådgjeving. Sikre nok utleigebustader og maksimal utnytting av husbankmidlar. Bidra til god integrering av flyktningar/innvandrarar i kommunen. Stimulera til felles satsing på førebyggjande og helsefremjande tiltak og medverka til at rekreasjonskvalitetane i utbyggingsområda i kommunen blir bevart. Utvikla kompetanse og ta i bruk IT-system så avdelinga på sikt kan frigjere ressursar til direkte tenesteyting. Utvikla tenestetilboda ved aktivt samarbeid med nabokommunar, statlege instansar og andre aktuelle partar. Sikra rekruttering ved å medverka til desentraliserte utdanningstilbod for aktuelle faggrupper. Kommunen må vera pådrivar for å sikra naudsynt utvikling av ambulansetilbodet. 22

23 11 Oppvekst 11.1 Status Tenestene er godt utbygd både når det gjeld barnehage, grunnskule og skulefritidsordning. Dimensjoneringa har til no passa godt med behova. Tilboda som ikkje er lovregulert fullt ut er brukartilpassa og fleksible. For å gje eit individuelt tilpassa tilbod til brukarar med særlege behov er tverretatleg samarbeid systematisert mellom kommunale etatar og hjelpetenester utanom kommunen. VISJON / MÅL Oppvekstetaten skal syte for at Åseral er den positive oppvekstkommunen. Tenestene skal ha høg kvalitet, og etaten skal ha fokus på førebyggjande tiltak for å skape trivsel. Det skal løna seg å vekse opp i Åseral Hovudutfordring/delmål Sikre kvaliteten på tenestene slik at Åseral blir oppfatta som ein positiv og aktiv oppvekstkommune. Målsettinga er å bruke pengar på rett stad til rett tid altså satse på førebyggjande aktivitetar. Alle barn/ungdom skal få eit tilpassa tilbod etter evner og føresetnader. Gi barn/ungdom trua på seg sjølve slik at dei bruker evner og ressursar og tek seg utdanning. Ungdomen er kommunens viktigaste ressurs når vi ser framover. Samarbeide med lag og foreiningar slik at fritidstilboda blir varierte og har eit godt innslag av privat initiativ. Fokus på ein god oppvekstkommune med full dekning innan skulefritidsordning og barnehage Strategi God kontakt mot brukarane/brukarundersøkingar. Vere aktiv slik at dei tilsette har god kompetanse, og får høve til fagleg oppdatering. Utnytte den bygningsmassen vi har til beste for alle. Det skal vere gratis å drive med aktivitet i kommunale bygg. Gi alle under 20 år eit gratis tilbod i musikk/kulturskulen. Auka satsing på tiltak for å fremje ein sunn livsstil. 23

24 12 Kultur 12.1 Status Kulturen er langt på veg integrert i oppvekstområdet. Bygdeutstillinga er framleis eit viktig element for å vidareføre kulturarven. Ein vurderar vilkåra for idrett å vera svært gode i kommunen, den nye fleirbrukshallen, samt lysløypa i Kyrkjebygd er viktige i den samanheng. I tillegg har ein god tilgang på sommar og vinterløyper i utfartsområda. VISJON / MÅL Kulturen skal vere eit positivt element for alle som bur eller vil flytte til Åseral. Kulturhistoriske skattar skal fram i ljoset og nyttast positivt også i samband med turisme/næringsutvikling. Sikre at gamle tradisjonar og lokalhistorie vert vidareført til nye generasjonar Hovudutfordring/delmål Gjere noko ut av kulturminna slik at desse får auka tilgjenge, og får ein positiv verdi for Åseral som reisemål. Skaffe fagpersonar som har god kunnskap innan t.d. kulturminneområdet. Integrere kulturen i barnehage, grunnskule og musikk/kulturskulen slik at kulturarven får ein sentral plass. Stimulere det private initiativ slik at private og kommunale aktivitetar utfyller kvarandre. Etablering av eit løypenett i Kyrkjebygda (sommarløype). Optimalisera bruken av fleirbrukshallen slik at flest mogleg kan ha glede og nytte av hallen Strategi Samarbeide med fylkeskommunen og andre kommunar om å skaffe ressurspersonar innan ulike fagfelt. Utvikle/realisere eit museum der koplinga mot reiseliv/turisme og kulturminna er sentrale element, samt at museet har eit godt museumsfagleg fundament. Bidra positivt til at kulturlandskapet vert halden i hevd då dette og er ein del av vår kulturarv. Bruke barna i barnehage og skule aktivt i høve til vår lokale kulturarv, i høve til kulturminna eller tiltak som har med kulturlandskapet å gjere. Nytte idrettslaget som ein sentral samarbeidspartnar i det aktivitetsfremmande arbeidet. 24

25 13 Kyrkja 13.1 Status Åseral har ei hovudkyrkje i Kyrkjebygda bygd i 1822, eit kapell på Lognavatn bygd i 1873 og eit kapell på Ljosland bygd i Det er knytt ein kyrkjegard til kvar av desse tre stadene. VISJON / MÅL Den kristne kulturarven, og det kristne verdigrunnlaget skal haldast levande i lokalsamfunnet, og i samfunnet elles Hovudutfordring/delmål Ruste opp kyrkjer og kyrkjegardar. Menneske i alle aldrar og livssituasjonar, kvinner, menn, barn og unge skal kunne oppleva at dei høyrar til i kyrkja, og bli respektert der, slik at alle kan ta del i det lokale kyrkjelivet. Kyrkja skal vera ei bekjennande, misjonerande, tenande og ope folkekyrkje. Gudstenestelivet er kyrkja sin sentrale livsytring og det samlande midtpunktet som gir kyrkja sin identitet Strategi Dei tilsette i kyrkja skal ha gode arbeidsvilkår, og det skal vere eit godt samvirke mellom dei tilsette, dei kyrkjelege rådsorgana, frivillige medarbeidarar og kristelege organisasjonar. Framleis god økonomisk støtte frå kommunen. Støtte opp om fjellkyrkja i Bortelid. 25

26 KOMMUNEPLANEN SIN TEMADEL, KORTSIKTIG DEL Handlingsprogram Avdeling Tiltak Tidspunkt gjennomføring Ansvarleg RAD Vurdere organiseringa 2006 Rådmannen RAD Rullere delegasjonsreglement Ajourførast 2 gonger i Ass. Rådmann valperioden RAD Ruller personpolitisk plan 2005 Ass. Rådmann RAD Rullere økonomiplan Kvart år Rådmannen RAD Oppfølging Internkontroll Kvart halvår Ass. Rådmann HMS RAD Plan for kriseleiing inkl. beredskap/organisering ved større ulykker/leiteaksjonar Årleg rullering Rådmannen Evt. status i økonomiplanen RAD Oppfølging Årleg rullering Rådmannen økonomireglementet HSO Rullering H/S-plan. Innarb Avd.sjef psyk.plan og ruspol.handl.plan HSO Rullering av smittevernplan 2005 Kommunelege I HSO Oppfølging av bustadsosial handlingsplan 2005 Sosialsjef Planmidlar i 2003 HSO + DRU Garasjeplassar, omsorgsbustader og komm bilar DRU 2007 (forslag øk.plan ) HSO Helsebygg Avdelingssjef Ikkje innarbeid pr. des 04 HSO og Servicekont Utvida samarbeid mellom sosialkontor, trygdekontor og 2005 Sosialsjef Aetat DRU Opprusting av veg til 2006 Avdelingssjef Ja Stinemyr DRU Opprusting av trebruer 2006 Avdelingssjef Nei DRU Vegsamband Bortelid 2007 Avdelingssjef Ja Ljosland DRU Vegsamband Bortelid Avdelingssjef Bygland DRU Reasfaltering av kommunale Avdelingssjef vegar DRU Vedlikehald kommunale bygg Fortløpande Avdelingssjef inkl. plan for dette DRU Rullering av kommunedel Avdelingssjef Ja planar for Bortelid og Ljosland NAN Rullering av næringsplan 2005 Avdelingssjef SKO Museum 2006 Avdelingssjef Ikkje prioritert SKO Gjennomføre introduksjons Flyktningkonsulent Årleg statstilskot program for flyktningar SKO Idretts- og friluftsplan Årleg rullering Avdelingssjef Innarbeidast i økonomiplan 26

27 KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL, Arealdel, generell del 15.1 Innleiing Kommuneplanen sin arealdel er ein del av den langsiktige planlegginga i kommunen, med eit tidsperspektiv på år. Den skal samordne viktige behov for vern og utbygging. Det skal dermed bli enklare å utarbeida meir detaljerte planar, og raskare å fatte avgjersle i enkeltsaker i tråd med kommunale mål, og nasjonal arealpolitikk. Vi lever i ei tid då press på areala er stadig aukande. I Åseral har ein merka dette ikkje minst i samband med bygging av fritidsbustader. Kommuneplanlegginga vert i den samanheng eit viktig verktøy for å styra arealbruken i ønska retning. Målet må vera ein berekraftig bruk av areal, som tek vare på behovet til dagens generasjon, utan at dette går på kostnad av komande generasjonars moglegheit til å få dekka behov. Kommuneplanlegging er heimla i Plan- og bygningslova (Pbl) kapittel VI. Når det gjeld arealdelen følgjer denne oppbygginga i Pbl Den generelle delen i dette kapitlet omtalar dei ulike arealbrukskategoriane som finnast i planen. Dette kapitlet må sjåast på som ei retningsline til arealbruken. Den er ikkje juridisk bindande, men av rettleiande og informativ karakter. Retningslina vert nytta for å seie noko om korleis det faktiske og rettslege planinnhaldet er å forstå, og korleis planbestemmingane kan forventast praktisert. Dei utfyllande føresegna finn ein i kapittel 16. Desse, saman med kommuneplankartet, er juridisk bindande. Kommuneplanen er i hovudsak ein overordna og grovmaska plan. Detaljar kring utbygging i ulike område vert fastlagt gjennom meir detaljerte planar, dvs. kommunedelplanar og reguleringsplanar, og eventuelt bebyggelsesplanar. Gjeldande detaljplanar er merka av i kommuneplankartet. Avmerka detaljplanar gjeld føre kommuneplanen, jamfør Pbl 20-6 tredje ledd. Kommuneplanen gir føringar for utarbeiding av meir detaljerte planar, inkludert kommunedelplanar Byggeområde (Pbl nr. 1) Bustadområde Stabakka nord Reguleringsplan for Stabakka nord vart godkjent i Planen tar føre seg områda sør for fylkesveg 352. I kommuneplanen har ein lagt ut eit framtidig bustadområde på austsida av fylkesvegen. Gloppedalen hytteområde Ei utbygging av området føreset full sanitær standard med omsyn til vatn og kloakk. Utbygginga føreset og utarbeiding av reguleringsplan. Utbygginga skal skje gjennom grunneigarsamarbeid, slik at ein kan sjå større areal i samanheng. 27

28 Ny kommunedelplan for Bortelid var ute på offentleg høyring våren Vidare handsaming har blitt utsett i påvente av rullering av kommuneplanen. Byggeområde i Gloppedalen vil bli omfatta av kommunedelplanen. Eikerapen hytteområde Delar av området rundt skitrekket er bygd ut etter gjeldande reguleringsplanar. Eit større område er merka av som framtidig byggjeområde for fritidsbustader. Ei utbygging av området føreset full sanitær standard med omsyn til vatn og kloakk. Utbygginga føreset og utarbeiding av reguleringsplan. Utbygginga skal skje gjennom grunneigarsamarbeid, slik at ein kan sjå større areal i samanheng. Hytteområde Bydalen Det er lagt ut eit område for bygging av fritidsbustader nord for fylkesveg 354 til Flystveit, nærare bestemt mellom Tjønnestean og Sandvatn. Utbygginga føreset utarbeiding av reguleringsplan. Utbygginga skal skje gjennom grunneigarsamarbeid, slik at ein kan sjå større areal i samanheng. Skytebane på Løkjen Ein legg ikkje opp til utarbeiding av reguleringsplan for området. Skytebanen med tilhøyrande sikringssoner vert på kommuneplankartet merka av som byggeområde Landbruks-, natur- og friluftsområde (Pbl nr 2) Det meste av areala i kommunen er lagt i denne kategorien. I områder som i arealdelen vert lagt ut til Landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF område), er det i utgangspunktet ikkje tillate med anna byggje- og anleggsverksemd enn det som er direkte knytt til tradisjonell stadbunden næring (landbruksverksemd). Omgrepet stadbunden næring er knytt til bygningar /anlegg som av omsyn til drifta på bruket må ligge på staden. Driftshytter i LNF området For landbrukseigedomane i Åseral er det eit overordna mål at dei skal kunne nyttast på ein god og effektiv måte, innafor ramma av kva naturen tåler. Ein ser driftshytter i heieområda som eit middel til å oppnå dette. Kva som kan definerast som driftsbygning/driftshytte vert ei vurdering som må gjerast av sektormyndigheita. Pr. i dag er dette lagt til næringsutvalet i kommunen. Hytter i samband med beite, jakt og fiskeutleige må i denne samanheng vurderast som naudsynte driftshytter. Når det gjeld gjenreising av gamle støylsbuer og høyløer, ser ein dette som ein viktig del av det gamle kulturlandskapet som det er viktig å ta vare på. Kommuneplanen skal ikkje vera til hinder for at slike gamle bygningar vert gjenreist. Ein kan ikkje pårekna å få frådelt driftsbygningar. Bestemming til områder i LNF områder kor spreidd utbygging er tillate Pbl andre ledd, bokstav c. I LNF- områda kan ein gi bestemming om omfang og lokalisering av spreidd bustadbygging og ervervsbygging som ikkje er knytt til stadbunden næring, og om fritidsbebyggelse. For slike område kan ein stille krav om bebyggelsesplan eller 28

29 reguleringsplan. Grunngjevinga for å nytta ei slik bestemming om spreidd bygging, er at ein da har moglegheit til oppføring av bygningar som ikkje er knytt til stadbunden næring, utan å måtte gå vegen om planrevisjon, reguleringsplan eventuelt dispensasjon i det enkelte tilhøvet. Ein føresetnad for å nytta denne bestemminga, er at omfang og lokalisering av slike bygningar vert avklara i kommuneplanprosessen. Spreidd bustadbygging og ervervsbygg Det er ei overordna målsetting å oppretthalda, og styrka busetnaden i dei ulike grendene i kommunen. Med bakgrunn i dette har ein lagt ut ein del aktuelle område for spreidd bustadbygging og ervervsbygg, slik kartet syner. Då det er ei overordna målsetting med auka busetnad i kommunen, ønskjer kommunen ein liberal dispensasjonspraksis for bustadbygging utanfor avmerka område for spreidd bustadbygging. Spreidde fritidsbustader Når det gjeld fritidsbustader er det ei klar målsetting at dette i all hovudsak vert konsentrert i dei større utbyggingsområda i kommunen. Det vil seie Bortelid, Ljosland, Eikerapen, og delvis området Flystveit Sandvatn. I desse områda legg ein opp til hytter med full sanitær standard (gjeld ikkje områda Flystveit Sandvatn Bydalen). Eigne kommunedelplanar og reguleringsplanar gjeld for desse områda. For ein del er det likevel slik at dei ønskjer ei fritidshytte utanfor utbyggingsområda, gjerne knytt til skog/heiområde der dei bur eller er vakse opp. Ein har lagt ut ein del slike område (omfang og lokalisering) innanfor LNF områda, der ein legg opp til spreidd hyttebygging. I løpet av kommuneplanprosessen er slik bygging avklara i forhold til anna sektorlovgjeving, til dømes i forhold til landbruk og viltinteresser. Dette gjeld likevel ikkje i forhold til kulturminne. Særleg ved spreidd hyttebygging i gamle støylsområder er det naudsynt med ei avklaring i forhold til kulturminne. Ved bygging her bør derfor saka sendast til fylkeskommunen for uttale/avklaring. Sjølv om ein i kommuneplanen har lagt ut nokre område for spreidd hyttebygging, er det likevel ei målsetting å halde spreidd hyttebygging på eit lågt nivå. For grunneigarar som ønskjer å legge til rette for gardstilknytta næring, kan det vera naudsynt med bygging av nye husvære. Kommunen har ein positiv haldning til dispensasjonar for slike bygg i LNF område der det er opna for spreidd bustad og erverv. Bygningar for gardstilknytta næring skal ikkje kunne delast frå bruket. Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde Fylkesdelplanen for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane vart godkjent av Miljøverndepartementet 16. mai Fylkesdelplanen omfattar mellom anna eit indre planområde verna etter naturvernlova (kronprinsregentens resolusjon av 28. april 2000). Det er utarbeida ein fylkesdelplan for området (Fylkesdelplan for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane, utarbeid av fylkeskommunane i Rogaland, Aust-Agder og Vest-Agder). Jamfør Plan- og bygningslova 19-6, skal fylkesplanar vera retningsgjevande for kommunal planlegging. Fylkesdelplanen er ikkje juridisk bindande, slik at kommunane må vedta kommuneplan eventuelt kommunedelplan for området. For heile fylkesdelplanområde bør det leggast vekt på best mogleg utnytting, slik at så mange som råd kan ha nytte av området med tanke på mellom anna rekreasjon. Ikkje minst er dette viktig med tanke på å få turistar til kommunen (jfr. statsbudsjettet for 2004). 29

30 15.4 Område for råstoffutvinning (Pbl nr. 3) Masseuttaket på Austrudsmonen og på Smeland er tatt inn på plankartet. Når det gjeld utnytting av området, er dette regulert gjennom særlovgjeving Bandlagt område (Pbl 20-4 nr. 4) Denne kategorien omfattar dei områda som er sikra eller skal sikrast gjennom planlegging etter Pbl. eller andre særlover. Til bandlagte områder kan det ikkje nyttast bestemmingar, og det er derfor bare eventuelle vernebestemmingar etter særlov eller reguleringsplan som gjeld for området. Område freda i medhald av lov om naturvern. Hovassdalen Naturreservat freda etter lov om naturvern. Formålet er å bevara eit stort barskogområde med ei avgrensing som inkluderer mesteparten av nedslagsfeltet i denne vassrike dalen med myr i den flate dalbotnen. Furuskogen står intakt dels som grove trær i dei relativt rike dalsidene, og dels som glissen skog på myrer og heier med grunnlendt mark. For området gjeld eiga føresegn. Skorskog Naturreservat freda etter lov om naturvern. Formålet er å ta vare på naturmiljøet i eit område med ein stor høgtliggjande barlindførekomst i indre strøk av Vest-Agder. For området gjeld eiga verneføresegn. Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde (SVR) Freda som landskapsvernområde etter lov om naturvern. Forvaltninga av området er som eit prøveprosjekt tillagt kommunen. Dette gjeld og kommunen som klageinstans for eigne enkeltvedtak. For SVR er det under utarbeiding eigen forvaltningsplan som skal utdjupa og konkretisera verneforskrifta. Reglane for landskapsvernområdet og reglane som følgjer av Pbl. gjeld side ved side. Dette gjeld og anna lovverk, som til dømes lov om motorferdsel i utmark. Ved motstrid gjeld naturvernlova, verneføresegn og forvaltningsplan føre anna lovverk. Dette betyr til dømes at eit eventuelt løyve til påbygg på ein eksisterande bygning må heimlast både i verneføresegna, og i Pbl. 30

31 Område freda i medhald av lov om kulturminne. Sosteli Om lag ein kilometer vest for Kyrkjebygda sentrum, er 50 mål freda etter lov om kulturminne. På staden finn ein spor etter bygningar frå folkevandringstida. Det er Fylkeskommunen som eig området. Skreddarburet og Espelidburet I Austegard og Espelid finn ein to bygningar datert før Desse er dermed automatisk freda. Fornminner Kjende, automatisk freda kulturminne er merka av på plankartet Viktige ledd i kommunikasjonssystemet (Pbl nr. 6) Bruken av denne arealbrukskategorien for framtidige tiltak, føreset ei vidare oppfølging med detaljplanar for gjennomføring av arealbruk og tiltak. Denne type bandleggingskategori har ikkje noko tidsavgrensing med tanke på vidare planlegging og gjennomføring. Eksisterande vegnett Offentlege vegar, samt private bilvegar er lagt inn på plankartet. I tillegg er traktorvegar av ein god standard teikna inn. Framtidig veg Bortelid Setesdal Trasèen mellom Bortelid og Setesdal er ferdig på Åseral si side av grensa. Noko trong for utbetring finnast. Når det gjeld trasèval frå kommunegrensa er det ikkje teke noko endeleg bestemming om dette. Kommunedelplan for Bygland Nord - Vest har vore ute på høyring, og fleire trasèar er aktuelle. Kommunen har nemnde vegsamband, samt vegsamband Bortelid Ljosland som høgt prioritert. Framtidig veg Bortelid - Ljosland Ei av hovudmålsettingane med rulleringa av kommuneplanen var kartfesting av framtidig vegsamband mellom Bortelid og Ljosland. Eit slikt vegsamband vil knytte dei to destinasjonane tettare saman. Dette vil kunne få store positive ringverknadar for satsinga på turisme/reiseliv, mellom anna utnyttinga av dei ulike fasilitetane på båe plassar. I samband med vegprosjektet er det gjort ei utredning som tar føre seg kva følgjer ein slik utbygging vil få for naturmiljø og samfunn i området. Fleire vegtrasèar er vurdert. Ut i frå ei samla vurdering har ein vald å gå for eit nordleg alternativ slik plankartet syner. Vegtrasèen kjem og inn på kommunedelplanane for Ljosland og Bortelid. Løypenett for turkøyring med snøscooter I dag har ein inga område der det er opna for turkøyring med snøscooter. Kommunen ønskjer å arbeida for å få dette til, sjølv om det kan synast vanskeleg i forhold til gjeldande lovverk (lov om motorferdsel i utmark). 31

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER 1.0 GENERELLE FØRESEGNER ( 20-4, 2. ledd) Kommunedelplanen har rettsverknad på den måten at grunneigar ikkje kan bruke eller byggje på sin eigedom på anna måte

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG PLANPROGRAM Dette bildet av ein del av Sjøholt sentrum er teke i slutten av 1860-åra INNHALDSLISTE 1. INNLEIING... 3 2. BAKGRUNN FOR KULTURMINNEPLANEN... 4 3. FØRINGAR,

Detaljer

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr. Kva meiner bygdemøte i Gaupne; 1) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere for Lustrasamfunnet/ Luster kommune? 2) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Kommuneplanen sin handlingsdel. Eid kommune

Kommuneplanen sin handlingsdel. Eid kommune Kommuneplanen sin handlingsdel Eid kommune 2014-2017 1 Innhald 1 Bakgrunn... 3 2 Definisjonar... 3 3 Plan og styringssystem i Eid... 4 3.1 Rapportering og evaluering... 4 4 Handlingdel 2014-2017... 5 4.1

Detaljer

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Jølster har vakker og særmerkt natur; vatn og elv, daler og lier, fjell og bre. Jølster er strategisk plassert i fylket der Skei er eit naturleg knutepunkt for

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Planstrategi for Ullensvang herad

Planstrategi for Ullensvang herad Planstrategi for Ullensvang herad 2012 2016 Ullensvang herad har ny kommuneplan som gjeld frå 2011 til 2022. Planstrategien vurderar heradet sitt planbehov og prioriteringar i perioden 2012 2016. Strategien

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR FRILUFTSLIV BORTELID LJOSLAND , ÅSERAL KOMMUNE PLANPROGRAM

KOMMUNEDELPLAN FOR FRILUFTSLIV BORTELID LJOSLAND , ÅSERAL KOMMUNE PLANPROGRAM Åseral kommune KOMMUNEDELPLAN FOR FRILUFTSLIV BORTELID LJOSLAND 2012-2022, ÅSERAL KOMMUNE PLANPROGRAM 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET Kommunedelplanane for Bortelid og Ljosland vart vedtekne i 2007.

Detaljer

Kommuneplanen sin samfunnsdel

Kommuneplanen sin samfunnsdel SOLUND KOMMUNE Kommuneplanen sin samfunnsdel Politisk handsaming: Utval: Saksnr. Dato Planutval (førebels handsaming) 006/07 17.09.07 Kommunestyre (førebels hands.) 042/07 20.09.07 Planutval 002/08 13.03.08

Detaljer

Til veljarane i Tysnes

Til veljarane i Tysnes Til veljarane i Tysnes Tysnes er ein god kommune å bu i. Samfunnet vårt er stabilt og det er trygt å veksa opp og bu i Tysnes. Tysnes Senterparti vil arbeida for at Tysnes også i framtida skal vera ein

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst

Kommunedelplan for oppvekst Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 1 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune... 4 Målsetting... 4 Strategiar... 4 2 Innleiing Som ein kommune i vekst står

Detaljer

Sakspapir KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR SVEIO OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANEN

Sakspapir KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR SVEIO OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANEN Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Åse Aleheim N - 101 16/153 Saksnr Utval Type Dato 040/16 Hovudutval teknisk/næring PS 05.09.2016 031/16 Hovudutval oppvekst/kultur PS 05.09.2016 099/16 Formannskapet

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Hareid kommune Kommunedelplan for vatn og avløp Forslag til planprogram

Hareid kommune Kommunedelplan for vatn og avløp Forslag til planprogram Hareid kommune 21.11.2017 Kommunedelplan for vatn og avløp 2018-2030 Forslag til planprogram INNHALDSLISTE 1 Kort om planprogrammet... 3 2 Formål med planarbeidet... 3 3 Rammer og føringar... 3 4 Planområde...

Detaljer

Ei god framtid for alle!

Ei god framtid for alle! Demokrati og politisk styring Ei god framtid for alle! * At kommunereforma skal tuftast på frivilligheit og fakta Senterpartiet har som grunnhaldning at samanslåing av kommunar skal vere frivilleg. Vi

Detaljer

Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka

Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka vedlikehald av kommunale vegar og bygg Gode og brukartilpassa

Detaljer

Kommunedelplan. for fysisk aktivitet Planprogram - Høyringsutgåve

Kommunedelplan. for fysisk aktivitet Planprogram - Høyringsutgåve Kommunedelplan for fysisk aktivitet 2018-2029 Planprogram - Høyringsutgåve INNLEIING Bakgrunn for revisjon av planen Klepp kommune skal i tråd med planstrategien 2016-2019 revidera kommunedelplanen for

Detaljer

Venstre gjer Bjerkreim grønare.

Venstre gjer Bjerkreim grønare. Bjerkreim Venstre Venstre gjer Bjerkreim grønare. Venstre er miljøpartiet. Me kjempar for fleire grøne lunger, reinare luft, og strakstiltak for å senka klimautsleppa. Det bør alltid vera enklast og billegast

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Kristin Nåmdal FE - 144, TI - &76 17/194 Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS 07.02.2017 Temaplan for barn og unge- oppstartsmelding Saksopplysningar:

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.»

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.» Valle Venstre «Menneska er viktigare enn systemet.» Dette er Valle Venstre: Venstre er eit liberalt parti. Ein liberal politikk tek utgangspunkt i det enkelte mennesket, samstundes med at alle har ansvar

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR MELAND KOMMUNE STRATEGISK DEL

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR MELAND KOMMUNE STRATEGISK DEL MELAND KOMMUNE KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR MELAND KOMMUNE 2012 2015 STRATEGISK DEL Vedteke i Administrasjonsutvalet sak 042/11 24.08.11 s.1 Innhald: Innleiing Hovudmål 8 fokusområde: 1. Leiaropplæring

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Edland / Haukeli

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Edland / Haukeli Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Edland / Haukeli VINJE KOMMUNE 19. april 2017 Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Edland / Haukeli Innholdsfortegnelse 1. INNLEIING... 2 2. FØREMÅL MED

Detaljer

Åseral kommune Vedteken av kommunestyret 26.02.2009 sak 3/2009 NÆRINGSPLAN 2 0 0 9

Åseral kommune Vedteken av kommunestyret 26.02.2009 sak 3/2009 NÆRINGSPLAN 2 0 0 9 Åseral kommune Vedteken av kommunestyret 26.02.2009 sak 3/2009 NÆRINGSPLAN 2 0 0 9 Innleiing Næringsplanen uttrykker Åseral kommune sin næringspolitikk. Med næringspolitikk meines her forholdet mellom

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD LINDÅS KOMMUNE KVERNHUSMYRANE 20 5914 ISDALSTØ Bergen, 6. juli 2015 SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD På vegne av Anders Myking Fammestad, søker as i samarbeid

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Ål Venstre. Ål Venstre

Ål Venstre. Ål Venstre Ål Venstre Ål Venstre program 2007-2011 Betre Miljø Eit godt miljø skapar trivsel for fastbuande og tilreisande. Ei berekraftig utvikling vil vere avgjerande for livsgrunnlaget for dei som kjem etter oss.

Detaljer

02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017. Føresegner

02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017. Føresegner RADØY KOMMUNE Dok. ref. Dato: 02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017 Føresegner Den grøne øya Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle Vedtatt: 08.09.2005

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR VÅGSLID, VINJE KOMMUNE. UTTALE

KOMMUNEDELPLAN FOR VÅGSLID, VINJE KOMMUNE. UTTALE KOMMUNEDELPLAN FOR VÅGSLID, VINJE KOMMUNE. UTTALE ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L10 2012/722 Jørn Trygve Haug UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 13/22 Arbeidsutvalet i villreinnemnda 28.08.2013

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200407511-17 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit, Ekerhovd, Per Morten, Gåsemyr, Inger Lena Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 01.06.2010

Detaljer

Planstrategi for Balestrand kommune

Planstrategi for Balestrand kommune Planstrategi for Balestrand kommune 02.05.2017 Planstrategi Etter plan og bygningslova skal ein gjennom arbeidet med ein kommunal planstrategi drøfte kommunens strategiske val knytt til samfunnsutvikling.

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

1. FORMÅL Formålet med tenesta er å fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i brukaren sine ressursar, ønskje og mål.

1. FORMÅL Formålet med tenesta er å fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i brukaren sine ressursar, ønskje og mål. TIME KOMMUNE TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL PSYKISK HELSEARBEID 1. FORMÅL Formålet med tenesta er å fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i brukaren sine ressursar, ønskje

Detaljer

Radøy kommune Kommunedelplan for vassforsyning og avløp - Planprogram. Utgåve: 1 Dato: 2015-01-08

Radøy kommune Kommunedelplan for vassforsyning og avløp - Planprogram. Utgåve: 1 Dato: 2015-01-08 Kommunedelplan for vassforsyning og avløp - Planprogram Utgåve: 1 Dato: 2015-01-08 Kommunedelplan for vassforsyning og avløp - Planprogram 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgjevar: Rapportnamn: Kommunedelplan

Detaljer

Planstrategi for Vinje kommune Synspunkt

Planstrategi for Vinje kommune Synspunkt Sakshandsamar, direktetelefon Kristin B. Vindvad, 35 58 61 31 Vår dato 11.07.2016 Dykkar dato 13.06.2016 Vår ref. 2016/3152 Dykkar ref. Vinje kommune Vinjevegen 192 3890 VINJE Planstrategi for Vinje kommune

Detaljer

Hemsedal KRF Program 2015-2019

Hemsedal KRF Program 2015-2019 Hemsedal KRF Program 2015-2019 HEMSEDAL KRF MEINER AT: - Hemsedal kommune skal bestå som eigen kommune, og ha gode samarbeidsavtaler med nabokommunane. - det må byggjast gangveg mellom Trøim sentrum og

Detaljer

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Ungdomsplan for Balestrand kommune Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Balestrand mai 2014 1 INNHALD 1. Bakgrunn for planen... side 3 1.1 Førebyggande innsats er forankra i lov og regelverk. side 4 2. Rullering

Detaljer

BARN OG UNGE I PLANSAKER

BARN OG UNGE I PLANSAKER BARN OG UNGE I PLANSAKER Plan- og bygningslova 5-4 gir generelt fylkeskommunen mynde til å reise motsegn i saker med vesentlege nasjonale eller regionale interesser, eller i saker som av andre grunnar

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL TIME KOMMUNE TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL RUSVERNTENESTER 1. FORMÅL Formålet med tenesta er å oppnå rusmeistring hos brukaren og fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i

Detaljer

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN Informasjonsskriv til hytteeigarar og utbyggarar innafor Kovstulheia-Russmarken Reinsedistrikt Foto: Oddgeir Kasin. Hjartdal kommune og Russmarken VA AS har som målsetting

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Vår ref. 2013/520-6. Særutskrift - 94/2 - bustadhus - Seimsfoss - Bjarte Naterstad

Vår ref. 2013/520-6. Særutskrift - 94/2 - bustadhus - Seimsfoss - Bjarte Naterstad Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Leikanger kommune. Kommunal planstrategi Vedteken i kommunestyret 8.desember 2016, sak 54/16

Leikanger kommune. Kommunal planstrategi Vedteken i kommunestyret 8.desember 2016, sak 54/16 Leikanger kommune Kommunal planstrategi 2016-2019 Vedteken i kommunestyret 8.desember 2016, sak 54/16 Bakgrunn Plan- og bygningslova frå 2009 innførde eit nytt omgrep: 10 1. Kommunal planstrategi Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Rapport frå tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Hå kommune 17. april 2015

Rapport frå tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Hå kommune 17. april 2015 Rapport frå tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Hå kommune 17. april 2015 Tidsrom for tilsynet: 2015 Kommunen si adresse: Hå kommune, postboks 24, 4368 Varhaug Kontaktperson i kommunen: Kaare Waatevik

Detaljer

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ 1.2.2012. 1. Kommunar som blir omfatta av ordninga Alle kommunane i Sogn og Fjordane blir omfatta av ordninga med kommunale næringsfond.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne SAKLISTE:

MØTEPROTOKOLL. Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne SAKLISTE: MØTEPROTOKOLL Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2016 Tid: 09:00-11:00 Funksjon Navn Forfall Møtt for SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel

Detaljer

Forslag til forvaltningsplan for verneområda i Setesdal vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Uttale frå villreinnemnda

Forslag til forvaltningsplan for verneområda i Setesdal vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Uttale frå villreinnemnda Forvaltningssekretariatet SVR v/alf Odden DYKKAR REF: VÅR REF: SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: DATO: 2013/180-5 Jørn Trygve Haug 26.11.2014 Forslag til forvaltningsplan for verneområda i Setesdal vesthei, Ryfylkeheiane

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HERØY - Hamneplan

KOMMUNEDELPLAN FOR HERØY - Hamneplan KOMMUNEDELPLAN FOR HERØY - Hamneplan 2017-2027 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 1. Planprogram Dette planprogrammet skal vere eit verktøy for å sikre tidleg medverknad og avklaring av viktige omsyn som må takast

Detaljer

Plan- og bygningsloven. Gunn Tove Nyheim

Plan- og bygningsloven. Gunn Tove Nyheim Plan- og bygningsloven Gunn Tove Nyheim 1-1 i plan- og bygningsloven Fremma berekraftig utvikling, samordna statlege, regionale og kommunale oppgåver, gje grunnlag for bruk og vern av ressursar Skal bidra

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 Versjon for høyring 3.-26.mai 2016 INNHALD 1.0 Kvifor planstrategi... 3 2.0 Visjon og overordna målsettingar.... 3 3.0 Evaluering av eksisterande planstrategi...

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Løyve til tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gnr. 84 Bnr 1

Løyve til tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gnr. 84 Bnr 1 MODALEN KOMMUNE Teknisk etat Anders Steinsland Modalevegen 2326 5729 MODALEN Referanser: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Kjell Langeland 14.10.2016 Vår: 16/31-16/1813 kjell.langeland@modalen.kommune.no Løyve

Detaljer

Arealdelen til kommuneplanen , grunnlagsdokument 4, vurdering av innspel om område for fiskebuer og naust

Arealdelen til kommuneplanen , grunnlagsdokument 4, vurdering av innspel om område for fiskebuer og naust VURDERING AV INNSPEL OM NAUST OG FISKEBUER Arealdelen til kommuneplanen 2012-2024, Saksopplysningar/Vurderingar: Kommunen har motteke 3 innspel om naust til kommuneplanarbeidet, og innspel om fiskebuer.

Detaljer

Kommunestyrevalet 2015. Menneskeverd i sentrum. Valprogram for Hyllestad KrF

Kommunestyrevalet 2015. Menneskeverd i sentrum. Valprogram for Hyllestad KrF Kommunestyrevalet 2015 Menneskeverd i sentrum. Valprogram for Hyllestad KrF Hyllestad KrF går til kommunevalet med et sterkt ynskje om å kunna bidra aktivt i kommunepolitikken i fireårsbolken 2015 2019.

Detaljer

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR F E L L E S I K T - S T R A T E G I FOR K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, N I S S E D A L, S E L J O R D, T O K K E O G V I N J E 2012-2015 30.03. 2012 - INNHALD - 1 SAMANDRAG 3 1.1

Detaljer

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Seksjon for kommunesamarbeid Arkivsak 200407511-12 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit Ekerhovd, Per Morten Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Detaljer

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur SPØRSMÅL VED FOLKEMØTET 25.02.10 I planprogrammet inngår eit kapittel om medverknad frå innbyggarane. Kommunen valte å arrangera ein temakveld der 5 (hovudtema 1,2,3,6og7) av dei 8 hovudtema i planarbeidet

Detaljer

TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN

TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN TA FOR KAMPEN EIT SVEIO FOR MED ET VARMT HØGE STAVANGER MILJØMÅL, UTAN KLASSESKILJE Valgprogram OG SOSIAL 2015-2019 URETT Stavanger Sveio SV Valprogram 2015-2019 SV har

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Fagdag for folkevalde i landbruks-, areal- og miljøsaker. Jordvern og jordlova

Fagdag for folkevalde i landbruks-, areal- og miljøsaker. Jordvern og jordlova Fagdag for folkevalde i landbruks-, areal- og miljøsaker Jordvern og jordlova Christian Rekkedal Nordfjordeid 5. april 2016 1 Sterke statlege føringar om at jordvern er viktig Dyrka og dyrkbar jord har

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for forvaltningsrevisjon Bjerkreim Kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 Vedtatt av kommunestyret 2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS INNHALD INNHALD... 1 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON BJERKREIM KOMMUNE... 3

Detaljer

Tokke kommune. Planprogram kommunedelplan Helse og omsorg Framlegg 15. mai Ann Wraa Helse - og omsorgsleiar

Tokke kommune. Planprogram kommunedelplan Helse og omsorg Framlegg 15. mai Ann Wraa Helse - og omsorgsleiar Tokke kommune Planprogram kommunedelplan Helse og omsorg 2017 2030 Framlegg 15. mai 2017 Ann Wraa Helse - og omsorgsleiar Innhald 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Føremål 3. Føringar for planarbeidet 4.

Detaljer

Vinje kommune. Økonomi, plan og utvikling. Kommuneplanens samfunnsdel - til høyring og offentleg ettersyn

Vinje kommune. Økonomi, plan og utvikling. Kommuneplanens samfunnsdel - til høyring og offentleg ettersyn Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2013/2973 Løpenr.: 12046/2016 Arkivkode: 141 Utval Møtedato Utval Saksnr Kommunestyret 16.06.2016 16/64 Plan- og miljøutvalet 29.06.2016 16/82 Oppvekst-

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: Telefonmøte Møtedato: Tid: 12.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: Telefonmøte Møtedato: Tid: 12.30 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: Telefonmøte Møtedato: 11.04.2011 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 8/11 11/339

Detaljer

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat HJELMELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat HJELMELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Rogaland Kontrollutvalgssekretariat HJELMELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2009-2012 Vedtatt av kommunestyret i Hjelmeland 17.12.2008 0 INNHALDSLISTE 1. BAKGRUNN 2 2. LOVHEIMEL

Detaljer

Hyllestad kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteke i kommunestyresak 64/16 den

Hyllestad kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteke i kommunestyresak 64/16 den Hyllestad kommune Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteke i kommunestyresak 64/16 den 30.6.16 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale

Detaljer

Frivilligpolitisk plattform

Frivilligpolitisk plattform Frivilligpolitisk plattform 2018-2021 Frå kafedialogen om samspel og samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor: «Kva kan di foreining bidra med i eit tettare samarbeid med kommunen» 1 Innhald: 1. Mål...

Detaljer

Folkehelse inn i kommunal planlegging. Sigri Spjelkavik rådgivar folkehelse

Folkehelse inn i kommunal planlegging. Sigri Spjelkavik rådgivar folkehelse Folkehelse inn i kommunal planlegging Sigri Spjelkavik rådgivar folkehelse Lov om folkehelsearbeid - formål Lova skal bidra til ei samfunnsutvikling som fremjar folkehelse, her under jamnar ut sosiale

Detaljer

KOMMUNEPLAN SELJORD KOMMUNE

KOMMUNEPLAN SELJORD KOMMUNE KOMMUNEPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2006-2021 Langsiktig del Vedteke i kommunestyret 15.06.2006 sak nr. 019/06. Seljord kommunen sine langsiktige mål 2006 2021 Strategidel Overordna mål Seljord kommune skal

Detaljer

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Landro, Sund kommune 1. Sund kommune, organisering rus

Detaljer

Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE

Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE OSTERØY Framtidas Osterøy Høgre vil at Osterøy skal vere ei god kommune å leve i og ei attraktiv kommune å busetje seg og etablere bedrifter i. Tryggleik for den einskilde

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Planstrategi Flora kommune

Planstrategi Flora kommune FLORA KOMMUNE Flora kommune 2012 2015 Vedtatt i Bystyret 06. november 2012 1.0 Innleiing...3 1.1 Kvifor planstrategi og planprogram...3 2.0 Visjon og overordna målsettingar...4 3.0 Bustad trivsel og oppvekst...5

Detaljer

Konsekvensvurdering. av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen

Konsekvensvurdering. av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen Konsekvensvurdering av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen Tilleggsvurderingar til 2. gongs høyring Balestrand den 19.11.2009 Innhald Konsekvensutgreiing for utbyggingsområde..

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Formannskap 21.05.2012 040/12 VIL Sakshandsamar: Vigdis Lode Arkiv: N-502 Arkivsaknr: 2012000894 KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2012-2016 Vedlegg i saka: Kommunal

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel 11-5 til 11-18 Kommunen skal ha ein arealplan for heile kommunen som viser samanhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Omfattar: Hovedføremål for arealbruk, som

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

7. PLANBESTEMMINGAR Byggeområde : PBL 20-4 1. ledd, nr. 1.

7. PLANBESTEMMINGAR Byggeområde : PBL 20-4 1. ledd, nr. 1. 7. PLANBESTEMMINGAR Byggeområde : PBL 20-4 1. ledd, nr. 1. 1-1 For byggeområde til bustadformål, skal det vera godkjent reguleringsplan. Når det gjeld 2 bustader på Vikalandet, blir det sett krav om bebyggelseplan.

Detaljer

Bø kommune. Kommunedelplan for helse- og omsorg

Bø kommune. Kommunedelplan for helse- og omsorg Bø kommune Kommunedelplan for helse- og omsorg 2016-2028 Innleiing Helse- og omsorgstenesta har vore i ein kraftig utvikling i dei seinare åra, og nasjonalt er det utarbeida fleire Stortingsmeldingar som

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag

Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014 Nissedal kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: 202 2012/1256-7 Jan Arvid Setane 26.05.2014 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014 Prinsipp

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Verktøykassa

-Ein tydeleg medspelar. Verktøykassa Verktøykassa Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, mai 2017 Plantypane Planstrategi svært overordna, skal avdekke behov for planlegging kvart fjerde år (skal ikkje vere ein plan i seg

Detaljer

Planstrategi

Planstrategi SELJORD KOMMUNE Planstrategi 2016-2019 Høyringsversjon 09.06.2016 Kommunal planstrategi er ikkje ein plan, men kommunestyret si prioritering av planressursane i valperioden. Planstrategien skal klargjere

Detaljer

Saksframlegg FELLES AVLAUP SANGEFJELL? VAL AV AVLAUPSLØYSING FOR EKSISTERANDE OG NYE HYTTER

Saksframlegg FELLES AVLAUP SANGEFJELL? VAL AV AVLAUPSLØYSING FOR EKSISTERANDE OG NYE HYTTER Saksframlegg Saksbehandlar: Reidun Aaker Arkivsaksnr.: 09/639 Arkiv: M30 100000021988.s FELLES AVLAUP SANGEFJELL? VAL AV AVLAUPSLØYSING FOR EKSISTERANDE OG NYE HYTTER Saka vert avgjort av: Ål kommunestyre

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

Vår ref. 2014/328-7. Særutskrift - Dispensasjon frå LNF - 190/48 - Halsnøy Kloster - Johanne Emmerhoff

Vår ref. 2014/328-7. Særutskrift - Dispensasjon frå LNF - 190/48 - Halsnøy Kloster - Johanne Emmerhoff Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 26.05.2005 069/05 OIV Komite Natur 17.11.2005 133/05 OIV Kommunestyre 13.12.2005 067/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-089

Detaljer

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform Godt Lokaldemokrati ei plattform Godt lokaldemokrati ei plattform Norsk lokaldemokrati er godt men kan og bør bli betre. KS meiner ei plattform vil vere til nytte i utviklingsarbeidet for eit betre lokaldemokrati.

Detaljer