Forslag til reguleringsplan for Botnhågen masseuttak. Adresse Deler av gnr 48 bnr 2, 6, 11 og gnr 47 bnr 1, 17, 106 Botnhågen i Lenvik kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til reguleringsplan for Botnhågen masseuttak. Adresse Deler av gnr 48 bnr 2, 6, 11 og gnr 47 bnr 1, 17, 106 Botnhågen i Lenvik kommune"

Transkript

1 PLANBESKRIVELSE Forslag til reguleringsplan for Botnhågen masseuttak Adresse Deler av gnr 48 bnr 2, 6, 11 og gnr 47 bnr 1, 17, 106 Botnhågen i Lenvik kommune Forslagsstiller: Plankonsulent: Maskin og Anlegg AS UNICOTEC AS Revisjon Tekst Dato KLADD Side 1 av 29

2 1. BAKGRUNN Hva utløser planbehov Intensjon med planforslaget Hovedpunkter i planforslaget Arealtabell for planforslaget PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER Statlige planretningslinjer og statlige planbestemmelser Rikspolitiske retningslinjer og bestemmelser Regionale føringer Føringer i kommuneplanens arealdel Gjeldende reguleringsplaner Utbyggingsavtale EKSISTERENDE FORHOLD Beliggenhet, størrelse og bruk Planfaglige tema Risiko og sårbarhet Bærekraftig utvikling Barns interesser Landskap Teknisk Infrastruktur Trafikkforhold Natur- og ressursgrunnlaget Andre forhold PLANFORSLAGET Planfaglige tema i relasjon til planforslaget Risiko og sårbarhet Bærekraftig utvikling Barns interesser Landskap Teknisk Infrastruktur Trafikkforhold Natur- og ressursgrunnlaget Andre forhold Beskrivelse av delområder i planforslaget KLADD Side 2 av 29

3 4.2.1 Reguleringsformål i planområdet KONSEKVENSER AV FORSLAGET Planfaglige tema - konsekvenser - forslagstillers vurdering Risiko og sårbarhet Bærekraftig utvikling Barns interesser Landskap Teknisk Infrastruktur Trafikkforhold Natur- og ressursgrunnlaget Andre forhold Konsekvensutredning - forslagstillers vurdering Interessemotsetninger MEDVIRKNING Varsling og innspill Innspill ved samråd Infrastruktur energi Infrastruktur veg Friluftsliv, idrett, barn og unge Innspill til planarbeidet Litteraturliste Nettressurser Dokumentliste Reguleringsspørsmål... Feil! Bokmerke er ikke definert. Forberedende møte... Feil! Bokmerke er ikke definert. Kunngjøring og varsling... Feil! Bokmerke er ikke definert. Innspill... Feil! Bokmerke er ikke definert. Plandokumenter... Feil! Bokmerke er ikke definert. Grunnlag... Feil! Bokmerke er ikke definert. KLADD Side 3 av 29

4 1. BAKGRUNN 1.1 Hva utløser planbehov Planområdet ligger i industriområdet Botnhågen sør, Finnfjordbotn i Lenvik kommune. Det eksisterende masseuttaket har vært drevet siden omkring 1990, etter det nåværende eier Maskin og Anlegg AS kjenner til. Det foreligger ikke en gjeldende reguleringsplan for arealet, hverken til masseuttak eller andre formål. For å få konsesjon til videre drift, må området reguleres. 1.2 Intensjon med planforslaget Intensjonen med planarbeidet er å få utarbeidet og godkjent en reguleringsplan som ivaretar Direktoratet for mineralforvaltnings (DIRMIN) krav om slik plan som grunnlag for videre driftskonsesjon etter Formålet med planarbeidet er å legge til rette for fortsatt drift av masseuttak i Botnhågen. Fortsatt drift innebærer også at massetaket over tid må utvides. Forekomstens betydning som ressurs er klassifisert som meget viktig i henhold til NGU s grus og pukk database 1.3 Hovedpunkter i planforslaget Planområdet består i hovedsak av arealer avsatt til steinbrudd og masseuttak. Innenfor dette formålsområdet skal all aktivitet og maskiner knyttet til masseuttaket drives i henhold til godkjent driftsplan. Det er avsatt areal for vegetasjonsskjerm rundt hele masseuttaket. Dette skal tjene som en visuell buffersone der eksisterende vegetasjon bevares, og eventuell suppleres med beplantning mot innsyn i masseuttak fra nærområdet. Videre er det avsatt areal til idrettsformål, med bakgrunn i at det mangler gjeldende plan for en del av 47/17, 47/106 og 47/1. KLADD Side 4 av 29

5 1.4 Arealtabell for planforslaget Formål i henhold til PBL 2008 Areal (m 2 ) Bebyggelse og anlegg 1400 Idrettsanlegg Steinbrudd og masseuttak Sum areal denne kategori samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 2010 Veg Sum areal denne kategori grønnstruktur 3001 Vegetasjonsskjerm Sum areal denne kategori Sum totalt, alle kategorier PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 2.1 Statlige planretningslinjer og statlige planbestemmelser Følgende statlige planretningslinjer og statlige planbestemmelser er aktuelle: Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging ( ) Klima og energiplanlegging ( ) Barn og unges interesser i planleggingen ( ) Vernede vassdrag ( ) 2.2 Rikspolitiske retningslinjer og bestemmelser Følgende rikspolitiske retningslinjer og bestemmelser berører planforslaget: T-4/96 Ressursutnytting i kystsonen T-5/95 Innsigelser i plansaker T-1057 Riks- og fylkesveier T-5/93 Areal og transportplanlegging T-1442 Støy i arealplanlegging T-1476 Planlegging etter plan- og bygningsloven T-1490 Reguleringsplan T-1514 Naturmangfoldloven kapittel II 2.3 Regionale føringer Regionale føringer berører planforslaget. Fylkesplan for Troms KLADD Side 5 av 29

6 2.4 Føringer i kommuneplanens arealdel Området går inn i Lenvik kommunes plan for Byområdet, som er under arbeid. 2.5 Gjeldende reguleringsplaner Gjeldende områderegulering for foreslått planområde: Det foreligger ingen gjeldende områderegulering Gjeldende regulering for foreslått planområde: Det foreligger ikke en gjeldende reguleringsplan Gjeldende regulering for tilgrensende områder: 130 Reguleringsendring industriområde Botnhågen 208 Reguleringsendring Botnhågen adkomst, tomteareal Annet planarbeid i gang av betydning for området: Det er ikke opplyst fra planmyndighet om det er andre planer under arbeid. Tidligere planvedtak/andre politiske vedtak har betydning for planforslaget: Området inngår i Lenvik kommunes kommunedelplan for Byområdet, som er under arbeid. 2.6 Utbyggingsavtale Det anses ikke nødvendig med utbyggingsavtaler for å gjennomføre tiltak innenfor planområdet. KLADD Side 6 av 29

7 3. EKSISTERENDE FORHOLD 3.1 Beliggenhet, størrelse og bruk Stedsangivelse: Botnhågen, Finnfjordbotn i Lenvik kommune Planområdets størrelse: ca 179 dekar Dagens bruk av området: Masseuttak, skiløype, skog, idrettsanlegg Gjeldende reguleringsplan: Ingen 3.2 Planfaglige tema Risiko og sårbarhet Risiko uttrykker den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø, økonomiske verdier og samfunnsviktige funksjoner. Risiko er et resultat av sannsynligheten (frekvensen) for og konsekvensene av uønskede hendelser. Sårbarhet er et uttrykk for et systems evne til å fungere og oppnå sine mål når det utsettes for påkjenninger. Beskrivelse av eksisterende forhold. Henvisning til illustrasjoner Høyspentsone Ingen (Kilde: Troms kraft nett pr ) Ras Ingen fare (Kilde: NVE atlas pr ) Flom Ingen fare (Kilde: NVE atlas pr ) Radon Ikke i område for alunskifer eller aktsomhetsområde (Kilde: NGU atlas pr ) Brann- og Sprengning i masseuttak eksplosjon Sjø, vann og vassdrag Berører område for Rossfjord-vassdraget (Kilde: Tromsatlas.no pr ) Vannforsyningskilde Kommunalt vannforsyningsanlegg. Nedslagsfelt for Finnfjordvatnet Erosjon Ingen fare (Kilde: NGU atlas pr ) Grunnforhold Fjellgrunn med vegetasjonsdekke (Kilde: NGU atlas pr ) Bærekraftig utvikling Luftforurensning Støv fra masseuttak og trafikk på fylkesvei og internveier Støy fra trafikk Transport av masser med lastebil ut fra uttak, på kommunal vei gjennom Botnhågen industriområde med avkjøring fra fylkesvei 855. (Regulert i plan 208) Forurenset Man er ikke kjent med forurensninger i grunnen grunn Lokalklima Dominerende vindretning er vestlig Biologisk Berører ytterkant av område Bjørnholtet (BN ) med gammel furuskog. mangfold Berører ytterkant av våtmark, torvmyr Barns interesser Leke- og Idrettsanlegg ved planområde, delvis utenfor gjeldende arealplan. oppholdsarealer: Barns interesser Friluftsliv. - annet: KLADD Side 7 av 29

8 3.2.4 Landskap Grunnforhold: Topografi: Naturelementer: Berggrunn, primært kalkspatmarmor hovedsaklig finkornet, mørkgrå til svart med svartskiferlag. (Kilde: NGU kartverk pr ) Det meste av planområdet er arealer som er gjort inngrep i.planområdet ligger i nærheten av høybrekk for terreng mellom Finnfjord og Finnfjordvatnet. Området Finnfjordbotn mellom Finnfjorden og Finnfjordvatnet, er et eide med forholdsvis lavt/ småkupert terreng, høyder omkring 50 moh til 75 moh. Avstand til strandlinje i Finnfjorden, er om lag 700 m. Avstand til Finnfjordvatnet er om lag 800 m. I nord domineres terrenget av Kvittinden, som rager 933 moh. Toppen er cirka 4,4 km fra reguleringsområdet (luftlinje i plan) Teknisk Infrastruktur Vann: Kommunalt Avløp: Energi: Renovasjon: Veitrafikk/ transportnett: Kommunalt Troms Kraft Nett AS Senja avfallsselskap ANS Planområdet har ikke regulert adkomst i eksisterende planer. Det er etablert tilknytning til kommunal vei i Botnhågen industriområde Trafikkforhold Trafikksikkerhet Avkjørsel: Parkering: Planområdet har aktivitet med anleggstrafikk. Planområdet har ikke regulert avkjørsel i eksisterende plangrunnlag. Parkering kun for kjøretøy og personer tilknyttet drift i masseuttak. Reguleres internt Natur- og ressursgrunnlaget Skogbruksinteresser (Kilde: skogoglandskap.no pr Grunneier 48/11) Lauvskog av middels bonitet i deler av området. Ingen næringsmessig drift. Reindriftsinteresser: planarbeid. (Kilde: tromsatlas ) Det er ikke registrert eller innmeldt interesser i forbindelse med varsling av Naturressurs - Mineralressurs, registrert som meget viktig. annet: (Kilde: NGU ) Andre forhold Kulturminner Samiske kulturminner skal befares i mai Nødvendig registrering og eventuell skjerming/ bevaring etter angivelse fra kulturmyndighet ivaretas i revisjon av planforslag. KLADD Side 8 av 29

9 4. PLANFORSLAGET 4.1 Planfaglige tema i relasjon til planforslaget Risiko og sårbarhet Høyspentsone Avstand over 300 m til regionalt nett. Minimal risiko for skade i forbindelse med sprengningsarbeider. Ivaretas i drivers planer for produksjon, hms og drift. Ras Avslutning og eventuell sikring av skråninger for masseuttak skal være utført i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Ivaretas i avslutningsplan Flom Ingen flomfare Radon Analyse av masser skal utføres. Det forventes ikke høyt innhold av radiumholdig berg, men slike funn vil eventuelt medføre styring av hva masser kan benyttes til Brann- og Fare for sprengningsulykker minimeres ved strenge sikkerhetstiltak og rutiner i eksplosjon henhold til gjeldende regelverk. Driver av masseuttak har veldig høyt fokus på sikkerhet når det skal sprenges i pukkverket, og arbeidet ledes av erfaren bergsprengningsleder. Sprengning utføres årlig 3-4 ganger. Sjø, vann og Berører område for Rossfjord-vassdraget. (Kilde: Tromsatlas.no pr ) vassdrag Ubetydelig eller ingen endring av avrenningsforhold for området som helhet. Vannforsyningskilde Nedslagsfelt for Kommunalt vannforsyningsanlegg. Finnfjordvatnet. Erosjon Ingen fare (Kilde: NGU atlas pr ) Grunnforhold Fjellgrunn med vegetasjonsdekke. (Kilde: NGU atlas pr ) Gode forhold for masseuttak Bærekraftig utvikling Luftforurensning Støv fra masseuttak og trafikk på fylkesvei og internveier Støy fra trafikk Transport av masser med lastebil ut fra uttak, på kommunal vei gjennom Botnhågen industriområde med avkjøring fra fylkesvei 855. (Regulert i plan 208) Forurenset Man er ikke kjent med forurensninger i grunnen. Eventuelle uhell som kan føre til grunn forurensning skal ivaretas i drivers planer for hms, produksjon og drift. Lokalklima Dominerende vindretning er vestlig. Værforhold vil når det er mulig, innvirke på tidspunkt for sprengning og støvbelastende aktiviteter. Biologisk Berører ytterkant av område Bjørnholtet (BN ) med gammel furuskog. mangfold Berører ytterkant av våtmark, torvmyr. Planområdet er redusert i forhold til opprinnelig varslet, for å minimere innvirkning Barns interesser Leke- og Idrettsanlegg ved planområde, delvis utenfor gjeldende arealplan. Del uten oppholdsarealer: plangrunnlag tas med i dette planforslag, med formål idrett. Buffersone med vegetasjon mot masseuttak for å skille aktivitetene fysisk og visuelt. Barns interesser - annet: Friluftsliv. Buffersone rundt masseuttak med fysisk sikring ved gjerde, og visuell sikring ved vegetasjon. KLADD Side 9 av 29

10 4.1.4 Landskap Grunnforhold: Topografi: Naturelementer: Berggrunn, primært kalkspatmarmor hovedsaklig finkornet, mørkgrå til svart med svartskiferlag. (Kilde: NGU kartverk pr ) Planforslag tilrettelegger for videre uttak av denne ressursen. Det meste av planområdet er arealer som er gjort inngrep i. Planforslag tilrettelegger for videreføring av uttak av masser. Planforslag berører terreng med høyder fra ca 50 til 90 moh. Uttakets bunn (ferdig uttatt) vil ligge på ca 50 til 55 moh Teknisk Infrastruktur Vann: Kommunalt Avløp: Kommunalt Energi: Troms Kraft Nett AS Renovasjon: Senja avfallsselskap ANS Veitrafikk/ transportnett: Planområde blir tilknyttet kommunal vei gjennom Botnhågen industriområde med avkjøring fra fylkesvei 855. (Regulert i plan 208) Trafikkforhold Trafikksikkerhet Avkjørsel: Parkering: Planområdet har aktivitet med anleggstrafikk. Ny adkomstvei tilknyttes kommunal vei. Plass til fortau/gangareal ved siden av denne. (Gangvei i plan 130) Avkjørsel til kommunal vei. Parkering kun for kjøretøy og personer tilknyttet drift i masseuttak. Reguleres internt. Idrettsanlegg har parkering sikret i plan Natur- og ressursgrunnlaget Skogbruksinteresser Lauvskog i belte for grønnstruktur rundt masseuttak beholdes. Reindriftsinteresser: Ingen Naturressurs - Mineralressurs, registrert som meget viktig utnyttes best mulig. annet: (Kilde: NGU ) Andre forhold Kulturminner Universell utforming Samiske kulturminner skal befares i mai Nødvendig registrering og eventuell skjerming/ bevaring etter angivelse fra kulturmyndighet ivaretas i revisjon av planforslag. Ikke aktuelt KLADD Side 10 av 29

11 4.2 Beskrivelse av delområder i planforslaget Henvisninger til paragrafer i Plan- og bygningsloven av , sist endret Reguleringsformål i planområdet Felt: Formål: SM nr 1. Bebyggelse og anlegg 1201 Steinbrudd og masseuttak Hensynssone: - Areal: m 2 Tillatt utnytting: Permanente bygninger ikke tillatt Beskrivelse av feltet: Feltet skal benyttes til steinbrudd, masseuttak og tilhørende aktivitet Det tillates midlertidige bygg og anlegg Området skal drives i henhold til godkjent drifts- og avslutningsplan Etter ferdig uttak, skal terreng tilordnes og vegetasjonsdekket reetableres Felt: Formål: I nr 1. Bebyggelse og anlegg 1400 Idrettsanlegg Hensynssone: - Areal: m 2 Tillatt utnytting: 20 % BYA Beskrivelse av feltet: Feltet skal benyttes til idrettsanlegg I tillegg til angitt BYA tillates idrettsplasser, løpebaner og lignende Felt: Formål: V nr 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 2010 Veg Hensynssone: - Areal: m 2 Området tillates ikke bebygd Beskrivelse av feltet: Feltet er avsatt til kjøreadkomst til felt SM1 Felt: Formål: N nr 3 Grønnstruktur 3001 Vegetasjonsskjerm Areal: m 2 Området tillates ikke bebygd Beskrivelse av feltet: Grønn buffersone med vegetasjon rundt masseuttak Sikringsgjerde tillates i området KLADD Side 11 av 29

12 5. KONSEKVENSER AV FORSLAGET 5.1 Planfaglige tema - konsekvenser - forslagstillers vurdering Forutsatt at planforslaget bestemmelser og kart, konsekvensutredning samt planbeskrivelse legges til grunn for tiltak i området, vurderes konsekvenser som beskrevet i følgende tekst. (For nærmere informasjon henviser vi til konsekvensutredning for Botnhågen masseuttak) Risiko og sårbarhet Høyspentsone Ingen konsekvens Avstand over 300 m til regionalt nett. Minimal risiko for skade i forbindelse med sprengningsarbeider. Ivaretas i drivers planer for produksjon, hms og drift. Ras Avslutning og eventuell sikring av skråninger for masseuttak skal være utført i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Ivaretas i avslutningsplan Flom Ingen konsekvens Radon Analyse av masser skal utføres. Det forventes ikke høyt innhold av radiumholdig berg, men slike funn vil eventuelt medføre styring av hva masser kan benyttes til Brann- og Fare for sprengningsulykker minimeres ved strenge sikkerhetstiltak og rutiner i eksplosjon henhold til gjeldende regelverk. Driver av masseuttak har veldig høyt fokus på sikkerhet når det skal sprenges i pukkverket, og arbeidet ledes av erfaren bergsprengningsleder. Sprengning utføres årlig 3-4 ganger. Sjø, vann og Berører område for Rossfjord-vassdraget. (Kilde: Tromsatlas.no pr ) vassdrag Ubetydelig eller ingen endring av avrenningsforhold for området som helhet. Vannforsyningskilde Ingen konsekvens Erosjon Ingen konsekvens Grunnforhold Etter ferdig uttak må vegetasjonsdekket reetableres Bærekraftig utvikling Luftforurensning Støv fra masseuttak og trafikk på fylkesvei og internveier. Støvmålinger er gjennomført og rapport vedlegges planforslag. Støy fra trafikk Ingen endring i forhold til dagens situasjon. Transport av masser med lastebil ut fra uttak, på kommunal vei gjennom Botnhågen industriområde med avkjøring fra fylkesvei 855. (Regulert i plan 208) Forurenset Eventuelle uhell som kan føre til forurensning skal ivaretas i drivers planer for grunn hms, produksjon og drift. Lokalklima Dominerende vindretning er vestlig. Værforhold vil når det er mulig, innvirke på tidspunkt for sprengning og støv-belastende aktiviteter. Biologisk Planområdet er redusert i forhold til opprinnelig varslet, for å minimere mangfold innvirkning på område Bjørnholtet (BN ) med gammel furuskog og ytterkant av våtmark, torvmyr. Foreliggende forslag berører ca 28 daa av lokaliteten, som totalt er på daa Barns interesser Leke- og Idrettsanlegg uten plangrunnlag tas med i dette planforslag, med formål idrett, slik oppholdsarealer: at videre utvikling muliggjøres. Buffersone med vegetasjon mot masseuttak for å skille aktivitetene fysisk og visuelt. Barns interesser - annet: Friluftsliv. Buffersone rundt masseuttak med fysisk sikring ved gjerde, og visuell sikring ved vegetasjon. Skiløype må flyttes noe, og dette skal gjennomføres i samarbeid mellom idrettslag, driver av masseuttak og grunneier. KLADD Side 12 av 29

13 5.1.4 Landskap Grunnforhold: Topografi: Naturelementer: Planforslag medfører videre uttak av mineralressurs. Berggrunn, primært kalkspatmarmor hovedsaklig finkornet, mørkgrå til svart med svartskiferlag. (Kilde: NGU kartverk pr ) Det meste av planområdet er arealer som er gjort inngrep i. Planforslag tilrettelegger for videreføring av uttak av masser. Vegetasjon skal reetableres etter ferdig uttak, slik at ikke uttaket skjærer seg vesentlig ut i forhold til omgivelsene. Det vises for øvrig til utarbeidete terrengsnitt og illustrasjoner vedlagt plansak. Det vil etter ferdig tilordning fremstå en liten dal der som masseuttaket har vært.planforslag berører terreng med høyder fra ca 50 til 90 moh. Uttakets bunn (ferdig uttatt) vil ligge på ca 50 til 55 moh. Det vises for øvrig til utarbeidete terrengsnitt og illustrasjoner vedlagt plansak Teknisk Infrastruktur Vann: Avløp: Energi: Renovasjon: Veitrafikk/ transportnett: Ingen konsekvens Ingen konsekvens Ingen konsekvens Ingen konsekvens Sikring av gode adkomstforhold til masseuttak. Planområde blir tilknyttet kommunal vei gjennom Botnhågen industriområde med avkjøring fra fylkesvei 855. (Regulert i plan 208) Trafikkforhold Trafikksikkerhet Avkjørsel: Parkering: Ny adkomstvei tilknyttes kommunal vei. Plass til fortau/gangareal ved siden av denne. (Gangvei i plan 130) Avkjørsel til kommunal vei. Ingen konsekvens KLADD Side 13 av 29

14 5.1.7 Natur- og ressursgrunnlaget Lauvskog i belte for grønnstruktur rundt masseuttak beholdes. Om lag 60 daa terreng med skog ryddes for uttak av mineralressurs. Flyfoto viser at berørt område bare har spredt lauvskog. Skogbruksinteresser Reindriftsinteresser: Naturressurs - annet: Ingen Mineralressurs, registrert som meget viktig utnyttes best mulig. (Kilde: NGU ) KLADD Side 14 av 29

15 5.1.8 Andre forhold Kulturminner Universell utforming Samiske kulturminner skal befares i mai Nødvendig registrering og eventuell skjerming/ bevaring etter angivelse fra kulturmyndighet ivaretas i revisjon av planforslag. Ikke aktuelt 5.2 Konsekvensutredning - forslagstillers vurdering Konsekvensutredning er påkrevd av Fylkesmannen i Troms. Det vises til omfattende dialog, med endelig vedtak av , Fylkesmannens ref. 2013/ Utredningen er gjennomført, og vedlegges planforslag som eget dokument. for utredning, samt hvordan disse er ivaretatt gjengis kort her: Nr i KU Kommentar 9.1 Biologisk mangfold Planområdet berører naturområde. Som følge av dette er foreslått plangrense flyttet slik at konflikten begrenses. 9.2 Landskap Landskap blir endret som følge av planforslag. Avslutning av brudd må innbefatte reetablering av vegetasjon. Landskapsvirkning illustreres ved 3D-modeller og kart. 9.3 Landbruk Planforslaget berører i liten grad land- og skogbruksinteresser, da det ikke pågår slik aktivitet her. Planum etter uttak kan eventuelt utnyttes til dyrking av gras eller annet. 9.4 Kulturminner Eventuell skjerming av kulturminne. Avgjøres etter befaring ved Sametinget. Anses ikke som vesentlig hinder, da det ligger i ytterkant av planområde. 9.5 Fareområder Sprengningsarbeider er det største faremomentet som følge av plan. Sikkerhet ivaretas i strenge sikkerhetsrutiner. Skråninger og eventuelle platåer etter uttak må sikres i henhold til plan og bygningsloven etter ferdig uttak. 9.6 Forurensning Aktuelle momenter er støv, støy, utslipp til luft og utslipp til grunnen. Flere tiltak mot støv beskrives, støvmålinger er foretatt. All aktivitet og støy skal foregå innenfor gitte myndighetskrav og grenser. KU beskriver forhold på stedet. Utslipp til grunnen kan skje ved uhell, rutiner for ivaretakelse er beskrevet. Utslipp til luft, tiltak for begrensning er beskrevet. 9.7 Estetikk Masseuttak må drives ordnet og i henhold til enhver tid gjeldende driftsplan, som også viser plassering av utstyr og materiallager. 9.8 Teknisk infrastruktur Ikke endring av situasjon vedrørende vann, avløp og elkraft. Møte med vegvesen avklarte at kryss til fylkesvei er tilstrekkelig godt og i henhold til dimensjoneringsforutsetninger, slik at fortsatt drift i masseuttak er ok. KLADD Side 15 av 29

16 Nr i KU Kommentar 9.9 Bruk av området Her omtales mineralressurs, og vurdering av hvorfor denne fortsatt bør sees som meget viktig i forhold til utvikling i Finnsnes-området Friluftsliv Friluftslivinteresser har vært gjenstand for eget samrådsmøte. Skiløype skal flyttes etter nærmere avtale og samarbeid mellom idrettslag, driver av masseuttak og grunneier. Buffersone mellom masseuttak og utfartsområde med vegetasjon skal skjerme mot innsyn og minske visuell forringelse av natur-opplevelsen Barn og unges interesser 9.12 Reindriftsinte resser Idrettslag og videregående skole i samrådsmøte. Barn- og unges representant har fått en ekstra henvendelse, men ikke kommet med ytterligere innspill etter planstart. Idrettslagene og representant fra videregående skole anses derfor som representanter som i første rekke har kjennskap til og interesser i aktiviteten for barn og unge i dette området. Det har ikke kommet innspill i forbindelse med varsling av planoppstart. Det foreligger ingen opplysninger om aktiviteter i området ifølge tilgjengelig kartverk. et er derfor betraktet å være mindre aktuelt her. 5.3 Interessemotsetninger Innspill i forbindelse med varsling av igangsetting av planarbeid avdekket noen interessekonflikter. I dette punktet beskrives disse interessekonfliktene, og handteringen av dem i planarbeidet Naturtypeområde Planområdet berører naturlokaliteten Bjørnholtet, som er gammel furuskog. (kilde pr ) For å minimere virkning av planforslag i forhold til dette, har forslagsstiller valgt å redusere planområdet med omlag 18 daa i forhold til varslet omfang Friluftsinteresser og idrett Planområdet kommer i konflikt med eksisterende skiløype (lysløype). Det er avtalt at driver av masseuttak, grunneier og idrettslag skal flytte denne i samarbeid. Planområdet ligger delvis innenfor område registrert som svært viktig friluftsområde. (Kilde ) Kulturminner Innenfor planområdet er det registrert samisk kulturminne. Dette skal registreres så snart forholdene tillater det i mai Forslagsstiller er av den oppfatning at eventuell verning av dette kulturminnet ikke er til hinder for videre drift av masseuttaket, i det beliggenheten er i utkant av planområdet. Sametinget opplyser i sitt innspill til plansak at de er innstilt på å tilrå dispensasjon i henhold til kml 8 for tillatelse til inngrep i automatisk fredete kulturminner. et vil bli nærmere omtalt og ivaretatt etter Sametinget har befart området. KLADD Side 16 av 29

17 6. MEDVIRKNING 6.1. Varsling og innspill Følgende er gjennomført i reguleringsprosessen: Dato Aktivitet Kommentar Plansak igangsatt i Uten krav om konsekvensutredning 2012 Reguleringsspørsmål til planmyndighet Planspørsmål fremlagt Vedtak om planoppstart i sak 10/13 kommunens planutvalg Varsling i brev til hjemmelshavere Varsling i brev til høringsinstanser Annonse Krav om konsekvensutredning Krav om konsekvensutredning opprettholdes Fylkesmannen i Troms krever at det skal utarbeides planprogram og konsekvensutredning i saken. Dette medfører at planstart må varsles på nytt. Fylkesmannen i Troms opprettholder krav om KU. Dette tas til følge. I mellomtiden er ny plankonsulent engasjert av forslagsstiller Plansak igangsatt i Planprogram og konsekvensutredning gjennomføres Innsending forslag til planprogram Vedtak utlegging av forslag til planprogram UMF vedtak 108/14 Varsel planstart og høring av planprogram: Annonse Troms Folkeblad Nettside Alle dokumenter i saken gjort tilgjengelig Brev til myndigheter I hht liste fra Lenvik kommune Brev til berørte I hht liste fra Lenvik kommune parter Samrådsmøte Interesser for friluftsliv, idrett, barn og unge er innkalt Frist for innspill Forelegging av e-post med vedlegg planprogram til DMF Uttalelse fra DMF av sendes planmyndighet Fastsettelse planprogram i utvalg Fastsettelse planprogram i kommunestyre e-post med vedlegg Vedtak 32/15 Framlegg fra administrasjon er vedlagt plansak Planforslag innsendes mai 2015 Kulturminner befaring Resultat innarbeides i revidering av plan Revisjon planforslag KLADD Side 17 av 29

18 6.2 Innspill ved samråd Infrastruktur energi Samrådspart: Troms Kraft Nett AS Dato for samrådsmøte: Møte med deltakere Frode Årdal (TKN) og Monica Schultz (Unicotec AS). Ikke referert. Sammendrag av samrådsuttalelse: Det er tilstrekkelig kapasitet i området, nye bygg og anlegg må søkes på vanlig møte for oppkobling. Regional kraftlinje ligger ca 300 m vest for planområdet, vær oppmerksom på store kostnader og erstatninger pålegges driver av masseuttak dersom for eksempel sprengning skader denne. Sikkerhet ved sprengningsarbeider må være ivaretatt i driftsplan for masseuttaket Infrastruktur veg Samrådspart: Statens vegvesen Dato for samrådsmøte: Møte med deltakere Lars G Bakken (SVV), Trond Pettersen (Maskin og anlegg AS) og Monica Schultz (Unicotec AS). Ikke referert. Sammendrag av samrådsuttalelse: Enighet om at det under forutsetning av tilsvarende aktivitet som pr d.d., er det ikke nødvendig med oppgradering av kryss eller andre tiltak. Det er enighet om at planforslaget ikke medfører økt trafikkbelastning i forhold til dagens nivå, og at eksisterende kryss til fylkesvei 855 ikke trenger oppgradering som følge av planforslag. Planarbeidet fortsetter Friluftsliv, idrett, barn og unge Samrådspart: Berørte parter i forhold til friluftsliv og idrett Dato for samrådsmøte: Møte med deltakere Sigbjørn Andersen (grunneier), Trond Pettersen, Jan-Einar Nilsen (Maskin og anlegg AS), Sverre Andersen (Senja videregående skole), Truls Meyer (IL Pioner fotball), Gunnheid E Berg, Kjell Berg (IL pioner friidrett), Jo Heming Strømholt (IL pioner ski), Monica Schultz (Unicotec AS). I tillegg var friluftskoordinator i midt-troms innkalt, men hadde ikke anledning å møte. Se referat under skilleark 6.1 i planforslaget. Sammendrag av samrådsuttalelse: Det foregår idretts- og friluftsaktivitet i området hver dag hele året. Noe i regi av idrettslagene og idrettslinja på Senja videregående skole, men også fri bruk av befolkningen. Senja videregående ved idrettslinja bruker terrenget til orientering. Det er uproblematisk med utvidelse av masseuttak, idet orienteringsposter ikke har noe fast sted. Friidrett- og fotball-gruppa uttaler at det er uproblematisk med masseuttak som nabo, forutsatt sikker og god drift slik det har vært de senere år. Ski-gruppa uttaler at det er uproblematisk med nærhet til masseuttak slik driften har vært de senere KLADD Side 18 av 29

19 år. Av og til litt utfordringer med støv under visse værforhold, men det er ikke en vesentlig ulempe. Det er imidlertid nødvendig å omlegge en del av løypetrasé, noe som vil være kostbart. Grunneier fremlegger gjeldende avtale omkring skiløype. Næringsinteresser er her overordnet fritidsbruk (skiløype), som bør kunne tilpasses ved omlegging. Videre påpeker grunneier at idrettslag har gjort en del inngrep uten tillatelse. Friluftskoordinator har kommet med uttalelse skriftlig og pr telefon, og setter fokus på naturopplevelsen, at det visuelle inntrykket når man går ut i marka ikke forstyrres av uttaket. Forutsatt en god og sikker drift, med støvbegrensende tiltak, kommer det frem at naboskap mellom idrettsformål og masseuttak ikke medfører noen vesentlig ulempe. Skiløype må på et tidspunkt omlegges, og dette skal gjøres i samarbeid mellom idrettslag, grunneiere og driver av masseuttak. I forhold til friluft og naturopplevelser, er det viktig å opprettholde en grønn buffersone med vegetasjon som hinder direkte innsyn i masseuttaket. 6.3 Innspill til planarbeidet Dato for forhåndsuttalelse: Fylkesmannen i Troms Berørtes rolle: Offentlig myndighet 1. Innspill i brev av gjelder fortsatt 2. Reindriftsforvaltningen er overført til Fylkesmannen, ber om at eventuelle interesser avklares som en del av konsekvensutredningen. 3. Biologisk mangfold Bjørnholtet er gammel furuskoglokalitet. Myrer og småvannene viktig hekkeområde for en rekke fuglearter. 4. Naturbase viktig kilde til kunnskap om naturmangfold, må brukes. 5. Konkrete vurderinger i forhold til naturmangfoldlovens 8 til 12 skal gjøres 6. Landskapsfaglig utredning av masseuttakets konsekvenser for landskap må beskrives. Tilpasning til omgivelser, avbøting av skader 7. Friluftsliv, barn og unge er et meget viktig punkt å utrede. 8. Planforslag bør legges frem i Planforum før 1. gangs behandling 1. Tas til orientering 2. Tas inn i konsekvensutredning 3. Kunnskapsgrunnlag bygges opp. Innvirkning synliggjøres i dokumenter. 4. Tas til følge 5. Tas til følge 6. Illustreres ved digitale 3D-modeller 7. Tas til følge 8. Lenvik kommune melder inn sak når planforslag foreligger Innspillet er meget informativt, og tas til orientering i videre arbeid. De viktige områdene biologisk mangfold, friluftsliv og naturmangfold har elementer her som tilsier KLADD Side 19 av 29

20 en gjennomtenkt utnyttelse av denne viktige mineralressursen, slik at interessene fortsatt kan leve side om side i fremtiden. Dato for forhåndsuttalelse: Troms Fylkeskommune, stabssjef Berørtes rolle: Offentlig myndighet 1. Planprogram bør konkretiseres med hensyn til medvirkning 2. Regionalt planforum Troms kan benyttes 3. Diverse oppdatering/rettelser av planprogram 4. Landskapsverdi må redegjøres for 5. Friluftsliv og mulighet for ferdsel ut i marka må sikres i plan 6. Kulturminner: viser til Sametinget for kulturminnebefaring 1. Tas til følge 2. Lenvik kommune melder inn når planforslag foreligger 3. Tas til følge 4. Synliggjøres ved illustrasjoner, samt i tekst i både konsekvensutredning og planbeskrivelsen 5. Skiløyper i området registreres. Der det er nødvendig, legges disse om, eller planområde justeres. Innspillet er meget informativt, og tas til orientering i videre arbeid. De viktige områdene biologisk mangfold, friluftsliv og naturmangfold har elementer her som tilsier en gjennomtenkt utnyttelse av denne viktige mineralressursen, slik at interessene fortsatt kan leve side om side i fremtiden. Dato for forhåndsuttalelse: Sametinget Berørtes rolle: Høringsinstans, kulturmyndighet 1. Sikre naturgrunnlag for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv. 2. Planveileder for sikring av naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv ved planlegging etter plan og bygningsloven bør brukes. 3. To lokaliteter med samiske kulturminner er innenfor området. Budsjett utarbeides når plan er ute på høring. 4. Er innstilt på å tilrå dispensasjon for inngrep i automatisk freda kulturminne. Eventuelle utgravinger i forbindelse med en slik dispensasjonssak må dekkes av tiltakshaver 1. Undersøkelser i tilgjengelig kartverk gjennomføres. Eventuelle innspill fra reindriftsnæringen vurderes nærmere. 2. Tas til orientering 3. Tiltakshaver har bedt om at befaring gjennomføres snarest mulig i mai Tas til orientering. Videre behandling avgjøres etter pkt 3. er gjennomført KLADD Side 20 av 29

21 Det ene samiske kulturminnet er fjernet for mange år siden. Dette var før nåværende eier av Maskin og Anlegg AS hadde hånd om området. Det andre kulturminnet ligger i utkanten av planområdet, og anses som uproblematisk å verne dersom det blir nødvendig. Dato for forhåndsuttalelse: Direktoratet for mineralforvaltning Berørtes rolle: Høringsinstans 1. Pukkforekomsten er en meget viktig ressurs. DMS er positive til at det legges til rette for en slik viktig ressurs 2. Ber om mer beskrivelse av ressursen. 3. Vegetasjonsbuffer mot innsyn, og for avhjelping av støv og støy-ulemper 4. Det må være nok plass til sikring. Kan settes opp i vegetasjonsskjem, ta med i bestemmelser 5. Planprogram forelegges Bergvesenet før fastsettelse 6. Utvidelse av masseuttak krever ny vurdering/behandling av konsesjon og driftsplan 7. Viser til temaveileder «uttak av mineralske forekomster og planlegging etter plan- og bygningsloven» 1. Tas til orientering 2. Tas til orientering 3. Tas til orientering 4. Tas til orientering 5. Tas til orientering 6. Tas til orientering 7. Tas til orientering Innspillet er meget informativt, og tas til orientering i videre arbeid. Dato for forhåndsuttalelse: Direktoratet for mineralforvaltning Berørtes rolle: Høringsinstans 1. Ny forskrift om konsekvensutredning er trådt i kraft. DMF behandlerforelegging av planprogram jf 8 i forskrift fra 2009, da saken kom inn før ny forskrift trådte i kraft. 2. Noen merknader og innspill fra fagmyndigheter ikke tilstrekkelig inntatt 3. Viktig naturtype lokalitet, biologisk mangfold og landskap skal være i konsekvensutredningen 4. Reindrift skal inn som tema i konsekvensutredning 5. Forurensning av jordbunn og vann i forbindelse med avrenning fra bruddet, utslipp må være i ROS-beskrivelse 6. Planprogrammet godkjennes, merknader fra DMF tas inn 1. Tas til orientering 2. Tas til orientering KLADD Side 21 av 29

22 3. Tas til orientering 4. Tas til orientering 5. Tas til orientering 6. Tas til orientering Merknader innarbeides i planforslag. Dato for forhåndsuttalelse: Lenvik kommune, samfunnsmedisinsk avdeling Berørtes rolle: Høringsinstans 1. Skiløyper i området er mye brukt, lavterskeltilbud for blant annet barnefamilier 2. Anbefaler at det i reguleringsplanen inngår begrensninger for tidspunkter for drift av masseuttaket 3. Tilgang til løypenett og parkering må ikke reduseres 1. Planforslag søker å ivareta dette best mulig. Eventuell omlegging av løyper etter avtale 2. Masseuttaket skal følge de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter 3. Parkering og utfartspunkt til løyper er utenfor planområdet Det er fokus på denne interessekonflikten, samrådsmøte med idrettslagene og skole i området gjennomføres. Dato for forhåndsuttalelse: Lenvik kommune, barn og unges representant Berørtes rolle: Høringsinstans 1. Erfarte støvplager ved tidligere barnehagedrift i Pioner sine bygninger. Støvproblematikk må ivaretas i planarbeidet. 1. Tas til følge. Støvplager er ifølge idrettslagene som har anlegg ved siden av masseuttaket vesentlig bedre enn i tidligere år, da barnehagen leide lokaler. Det skal gjennomføres støvmålinger, og tiltak for å begrense støvplager skal ivaretas i drivers planer for drift, produksjon og helse, mijlø og sikkerhet. Dato for forhåndsuttalelse: Kirkevergen i Lenvik Berørtes rolle: Nabo til planområde KLADD Side 22 av 29

23 Etablert samarbeidsavtale fungerer godt. Ingen innspill Tas til orientering Ingen følge for planarbeidet Dato for forhåndsuttalelse: Midt-troms friluftsråd Berørtes rolle: Høringsinstans 1. Planområdet ligger i et meget attraktivt friluftsområde, med mange aktiviteter 2. Området har stor betydning for folkehelsa, mye brukt område 3. Idrettslag har anlegg i umiddelbar nærhet. Oppkjørte skiløyper kommer hele befolkningen til gode. Konsekvens av planforslag vil være begrensning av mulighet til utvikling av løypenett, sandstøv, støy og ikke minst redusert naturopplevelse. 4. Senja videregående skole bruke Finnfjordmarka mye i undervisningen. 5. Trafikale konsekvenser må vurderes. 6. Fraråder regulering av Bornhågen-området til masseuttak 1. Tas til orientering 2. Tas til orientering 3. Samrådsmøte med idrettsinteresser gjennomføres 4. Senja videregående skole innkalles og deltar i samrådsmøte 5. Belyses i planforslaget 6. Tas til orientering. De ulike interessene vurderes Samrådsmøte og innspill fra idrettslagene viser at det er godt mulig å leve side om side med masseuttaket. En del av lysløype må omlegges, og dette skal gjøres i samarbeid mellom idrettslag og driver av masseuttak, og etter avtale med grunneier. Mineralressursen er meget viktig, noe som bør tillegges stor vekt, sammen med friluftsinteresser og naturinteresser. Uttak av masser pågår over en begrenset periode, og hindrer ikke etterbruk som friluftsliv. Dato for forhåndsuttalelse: Norsk ornitologisk forening, avdeling Troms Berørtes rolle: Fagkunnskap natur 1. Har sjekket ut i tilgjengelige databaser og forhørt lokalkjente om kjennskap til sårbare arter. Ingen registreringer gjort her. 2. Vurderer ikke området til å være av en slik karakter at de planlagte aktivitetene vil ha særlig negativ effekt på fuglefaunaen i området. 1. Tas til orientering 2. Tas til orientering KLADD Side 23 av 29

24 Innspillet bekrefter opplysninger forslagsstiller har funnet i tilgjengelig kartverk. Dato for forhåndsuttalelse: Troms Kraft Nett AS Berørtes rolle: Høringsinstans, eier av energiforsyningsanlegg 1. Ønsker å delta i planlegging 2. Sender over kartskisse eksisterende anlegg 1. Tas til følge, møte gjennomføres 2. Tas til orientering Møte med TKN er referert som samrådsmøte i planbeskrivelse. Ingen hindringer for plan. Dato for forhåndsuttalelse: Statens vegvesen, Region nord Berørtes rolle: Veimyndighet 1. Eksisterende kryss til fylkesvei ikke dimensjonert for forventet trafikk 2. Kan være aktuelt å stille krav om kanalisering i krysset som rekkefølgebestemmelse 3. Ønsker nærmere opplysninger 1. Planforslag medfører ikke endring i trafikkmengde i forhold til dagens situasjon. Krysset er etablert mens masseuttak var i drift, og forutsettes da vurdert i forhold til det. 2. Forslagsstiller vil ikke kunne akseptere et slikt krav. 3. Opplysninger er gitt i brev av Samrådsmøte med vegvesenet ble gjennomført, og en fikk da avklart at med en uendret trafikkmengde, vil ikke planforslaget medføre krav om oppgradering av kryss. Dato for forhåndsuttalelse: IL Pioner ski Berørtes rolle: Grunneier, idretts- og friluftsinteresser 1. Planområde kommer i konflikt med dagens løypenett i en del av løypetraseen. Ber om at omlegging skjer uten kostnader for klubben, 2. Det anmodes om tiltak mot ulemper med støv i skiløype om vinteren. 1. Omlegging av selve løypetrase skal skje i samarbeid med grunneier og driver av masseuttak KLADD Side 24 av 29

25 etter nærmere avtaler. Maskin og anlegg AS har sagt seg villig til å ta kostnader med selve traseen, men ikke lysanlegget. 2. Tiltak for å begrense støvplager angis i driftsplan. Dette omfatter for eksempel vanning, og at aktivitet i størst mulig grad unngås ved ugunstige værforhold. Innspillet er ikke til hinder for videre masseuttak. Avtaler om flytting av løypetrase må etableres i god tid før uttaket berører denne. Støvplager er ikke vesentlige, det er foretatt støvmålinger over en periode på ett år, med resultater under grenseverdier. Tiltak som vanning og valg av tidspunkt for aktivitet i værgunstige perioder må videreføres. Dato for forhåndsuttalelse: IL Pioner friidrett Berørtes rolle: Grunneier, idretts- og friluftsinteresser 1. Det må tas hensyn til at idrettsanlegg er nærmeste nabo ved drift og utvikling av steinbruddet, for å hindre støv og stein på idrettsanlegget 2. Mener at del av planområde som er opparbeidet til idrettsanlegg og tilliggende areal mot masseuttak må reguleres til formål idrett. 3. Viktig å bevare store Nøkketjønna nord for idrettsanlegg på grunn av fare for utglidning av løpebane ved inngrep. 4. Viktig med fysisk skille, beholde gjenværende rygg med vegetasjon mellom idrettsanlegg og masseuttak. Planer om fremtidig utvikling av stadionanlegg. 1. Tiltak for å begrense støvplager angis i driftsplan. Dette omfatter for eksempel vanning, og at aktivitet i størst mulig grad unngås ved ugunstige værforhold. 2. Tas til følge, areal tillegges formål idrett 3. Tas til følge ved videreføring av formål idrett 4. I tillegg til at det legges formål idrett for et område øst for eksisterende idrettsanlegg, etableres buffersone for grønnstruktur og sikringsgjerde nærmest masseuttak. Avstand fra eksisterende idrettsanlegg til kant masseuttak er på det nærmeste 37 m. Innspillet er ikke til hinder for videre masseuttak. Støvplager er ikke vesentlige, det er foretatt støvmålinger over en periode på ett år, med resultater under grenseverdier. Tiltak som vanning og valg av tidspunkt for aktivitet i værgunstige perioder må videreføres. Dato for forhåndsuttalelse: Allan Johansen Berørtes rolle: Hjemmelshaver for 47/1 1. Vei inn til masseuttak må legges utenfor eiendommen 47/1 2. Ønsker at 47/1 inkluderes i planområdet og reguleres til næringsformål 3. Ønsker avklaring om det er mulig med ytterligere masseuttak på 47/1 KLADD Side 25 av 29

26 1. Vei til masseuttak flyttes til eiendommen 48/6 2. Tas ikke til følge 3. Det er avklart at det ikke er aktuelt å ta ut mer masser på 47/1 Deler av eiendommen 47/1 er i gjeldende plan regulert til idrettsformål. Den delen som ikke er omfattet av en gjeldende reguleringsplan, utgjør ca 7,6 daa. Forslagsstiller har tatt initiativ til avtale om fordeling av kostnader i forbindelse med planarbeid og eventuelle følgekostnader for infrastruktur dersom dette reguleres til næringsformål. Hjemmelshaver for 47/1 har ikke besvart initiativet, slik at det ikke er grunnlag for å regulere for økt næringsaktivitet i området. Dato for forhåndsuttalelse: Midt-troms AS (Byggesystemer) Berørtes rolle: Hjemmelshaver for 47/73 1. Ber om innregulering av adkomst til 47/73 Nei Adkomst til 47/73 er sikret på annen måte, gjennom gjeldende plan 208. Dato for forhåndsuttalelse: Truls Angell på vegne av Jorunn Angell, Børge Berg Angell Berørtes rolle: Hjemmelshaver for 47/2 1. Mener at massenes kvalitet ikke er god. 2. Det må legges vekt på konsekvenser for idrett, rekreasjon og friluftsliv, samt barn og unge. 1. Masseuttaket er vurdert til å være meget viktig, ikke bare med bakgrunn i massenes kvalitet, men også beliggenhet. Innspill får ikke følger for planforslag. 2. vektlegges, og det gjennomføres derfor eget møte med partene. Massenes beskaffenhet er av kvalitet som kan benyttes til mange formål. Dette fremkommer i alle tilgjengelige databaser, blant annet fra NGU og direktoratet for mineralforvaltning. Beliggenheten til masseuttaket i forhold til Lenvik kommunes bysentrum og satsing på industriområder i Finnfjordbotn og Botnhågen gjør det spesielt verdifullt med et nærliggende masseuttak. KLADD Side 26 av 29

27 6.3.1 Sammendrag Det er kommet innspill som viser at dette området har flere interessegrupper, der friluftsinteresser er et sentralt tema. Mineralressursen er meget viktig, samtidig berører området for ressursen en viktig naturtype. Det finnes samiske kulturminner i planområdet Innspillenes innvirkning for videre planarbeid Idretts- og friluftsliv er sentrale i videre arbeid og innkalles til samrådsmøte. Planforslaget justeres for å forsøke å finne en minnelig løsning som kan ivareta begge interessene. Naturområde «Bjørnholtet» er berørt av planen. Plangrense justeres for å minske konflikten Det skal gjøres undersøkelser for å avklare status eventuelle kulturminner innenfor området. KLADD Side 27 av 29

28 Litteraturliste Tittel Plan- og bygningsloven. LOV Naturmangfoldloven. LOV Kulturminneloven LOV Forskrift om konsekvensutredninger. FOR Kart- og planforskriften. FOR Utgiver Miljøverndepartementet (MD) MD MD MD MD T-1459 Grad av utnytting MD T-1476 Planlegging etter pbl MD T-1490 Reguleringsplan MD T-1514 Naturmangfoldloven kapittel II MD T-4/96 Ressursutnytting i kystsonen MD T-5/93 Areal- og transportplanlegging MD Samfunnssikkerhet i arealplanlegging Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Nettressurser Tittel Ansvarlig MD Riksantikvaren NVE DSB Artsdatabanken Statens vegvesen Direktoratet for byggkvalitet Troms fylkeskommune, Fylkesmannen Norges geologiske undersøkelser Miljødirektoratet (MDIR) Riksantikvaren, MDIR, Statens strålevern KLADD Side 28 av 29

29 Dokumentliste Dokumentlisten følger inndeling av dokumenter i perm for planforslag. Antall sider er i henhold til papirutgave av planforslag, som kan avvike fra digital utgave. 1 Planbeskrivelse...29 s 2.1 Plankart...2 s 2.2 Planbestemmelser...2 s 3 Reguleringsspørsmål, avklaringer s 4 Planmyndighet, vedtak og oppstart...21 s 5 Kunngjøring og varsling...43 s 6 Innspill, sortert del s 7 ROS analyse, NML-vurdering...10 s 8 Planprogram...21 s 9 Konsekvensutredning...29 s 10 Diverse kart og dokumenter, sortert del s KLADD Side 29 av 29

Detaljregulering for Masseuttak i Storhauggruva Planbeskrivelse

Detaljregulering for Masseuttak i Storhauggruva Planbeskrivelse Detaljregulering for Masseuttak i Storhauggruva Planbeskrivelse Målselv kommune, Plan ID 19242011005 Kjersti Jenssen Arkitektkontor Fjellfroskvatn 9334 Øverbygd Mobil 95 45 45 77 E-post: kjersti@kjerark.no

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

OMREGULERING NEXANS I. Detaljregulering PLANBESKRIVELSE

OMREGULERING NEXANS I. Detaljregulering PLANBESKRIVELSE OMREGULERING NEXANS I Detaljregulering PLANBESKRIVELSE Halden Arkitektkontor, 15. desember 2011 INNHOLD 1.0 BAKGRUNN.. s. 3 2.0 OVERORDNET PLANSTATUS.. s. 3 3.0 REGULERINGSSTATUS.. s. 4 4.0 PLANFORSLAGET

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403.

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403. 1 PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403. Dato: 20.05.2014. Dato for siste revisjon: 02.02.2015 Dato for vedtak i kommunestyret: 19.03.2015,

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN Ny 15/193-8 Dato: ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR RUDSBYGD STEINBRUDD OFFENTLIG ETTERSYN

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN Ny 15/193-8 Dato: ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR RUDSBYGD STEINBRUDD OFFENTLIG ETTERSYN Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN Ny 15/193-8 Dato: 02.06.2015 ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR RUDSBYGD STEINBRUDD OFFENTLIG ETTERSYN Vedlegg: 1. Plankart datert 06.03.2015

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret Saksdokument Saksmappenr: 2014/552 Saksbehandler: Mette Kinderås Arkivkode: L12 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 26.05.2016 Kommunestyret 09.06.2016 REGULERINGSPLAN FOR BLOMJOTEN

Detaljer

OMREGULERING NEXANS I. Detaljregulering PLANBESKRIVELSE

OMREGULERING NEXANS I. Detaljregulering PLANBESKRIVELSE OMREGULERING NEXANS I Detaljregulering PLANBESKRIVELSE Halden Arkitektkontor, 5.juni 2012 INNHOLD 1.0 BAKGRUNN.. s. 3 2.0 OVERORDNET PLANSTATUS.. s. 3 3.0 REGULERINGSSTATUS.. s. 4 4.0 PLANFORSLAGET - BESKRIVELSE..

Detaljer

Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd.

Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd. Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd. Tiltak Oppstart av reguleringsplanarbeid for Auma fjellbrudd i Tynset kommune. Tiltakshaver Norges Vassdrag

Detaljer

Reguleringsplan for Kleiva Masseuttak 8146 Reipå

Reguleringsplan for Kleiva Masseuttak 8146 Reipå Reguleringsplan for Kleiva Masseuttak 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 18.05.2014 Planbeskrivelse Kleiva Masseuttak, 8146 Reipå Side 1 av 8 Reguleringsplan for felt: Kleiva

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Det faste utvalg for plansaker gangs behandling - reguleringsplan Samstad Nordre, gbnr. 138/1 ved Sørungen

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Det faste utvalg for plansaker gangs behandling - reguleringsplan Samstad Nordre, gbnr. 138/1 ved Sørungen Selbu kommune Arkivkode: 1664/138/001 Arkivsaksnr: 2015/1624-4 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker 17.01.2017 1. gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 15/30 Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift /58 Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato 15/30 Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift /58 Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 29.04.2015 Referanse: 10067/2015 Arkiv: L13 Vår saksbehandler: Alvar Verdugo Detaljregulering av Høgåsen massetak - 2. gangs behandling Saksnr Utvalg Møtedato 15/30 Hovedutvalg

Detaljer

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1.

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. 1 Detaljreguleringsplan for BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr/bnr. 250/1 Oppdal kommune 26.oktober 2010 1. INNLEDNING 1.1 Forslagstiller 1.2

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 13/118 18.11.2013

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 13/118 18.11.2013 OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Tore Kleffelgård Referanse TOKL/2012/897-8/250/1 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 13/118 18.11.2013 Forslag til detaljreguleringsplan for Bruløkkjsetra

Detaljer

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2013/6847-23 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 816 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Planbeskrivelse 71/8 Øra, 816 Reipå Side 1 av 7 7. oktober 2010 Reguleringsplan for

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Beregnet til Planforum Dokument type Prosjektpresentasjon Dato 21-03-2014 ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Revisjon 00 Dato 21-03-2014 Utført av Eva Vefald Bergsodden Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse

Detaljer

BOTNHÅGEN MASSEUTTAK FORSLAG TIL PLANPROGRAM 07.08.2014. Forslagsstiller: MASKIN OG ANLEGG AS. Planprogram er utarbeidet av plankonsulent Unicotec AS

BOTNHÅGEN MASSEUTTAK FORSLAG TIL PLANPROGRAM 07.08.2014. Forslagsstiller: MASKIN OG ANLEGG AS. Planprogram er utarbeidet av plankonsulent Unicotec AS BOTNHÅGEN MASSEUTTAK FORSLAG TIL PLANPROGRAM 07.08.2014 Forslagsstiller: MASKIN OG ANLEGG AS Planprogram er utarbeidet av plankonsulent Unicotec AS Revisjon Tekst Dato A Medvirkning, parter tilføyd. Kartskisser

Detaljer

Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå)

Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå) Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå) Bilde eller illustrasjon Foto: Sissel Skjervum Bjerkehagen Forslagsstiller Utarbeidet av Forslag dd.mm.åååå 2 Bakgrunn for planarbeidet...

Detaljer

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Tema som er spesielle krav for den enkelte kommune er angitt med kursiv. Tema som skal tas med/ikke tas med avklares i oppstartsmøte. 1 Sammendrag 2 Bakgrunn

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Mandal kommune Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Forord Mandal kommune har igangsatt planarbeid med utarbeiding av områderegulering for Jåbekk fengsel.

Detaljer

Varsel om oppstart av planarbeid Forslag til detaljregulering Avgrunnsdalen

Varsel om oppstart av planarbeid Forslag til detaljregulering Avgrunnsdalen FESTE LANDSKAP / ARKITEKTUR Postboks 120, 3901 Porsgrunn Besøksadresse: Tordenskjoldsgt. 6 Tlf: +(47) 35 93 02 10 grenland@feste.no www.feste.no Til berørte grunneiere, rettighetshavere, Myndigheter m.fl.

Detaljer

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene.

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. 10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. Diverse Saksbehandler Møtedato Arbeidstittel Adresse/ stedsnavn Plan-ID Plantype Områderegulering

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/333-12 Dato: 04.05.2015 DEL AV 39/1 - GULLIKSRUD BOLIGGREND REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING ::: Sett

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERING FOR ULVANGSØYA HYTTEFELT LEIRFJORD KOMMUNE, PLANID: 201502 November 2015 Navn på plan/tiltak: Forslag til navn: Detaljregulering for Ulvangsøya hyttefelt Kommune:

Detaljer

DETALJREGULERINGEPLAN FOR SANDBAKKEN FJELLUTTAK, DEL AV EIENDOMMEN 58/1, MÅLSELV KOMMUNE (planident. 192492012004).

DETALJREGULERINGEPLAN FOR SANDBAKKEN FJELLUTTAK, DEL AV EIENDOMMEN 58/1, MÅLSELV KOMMUNE (planident. 192492012004). DETALJREGULERINGEPLAN FOR SANDBAKKEN FJELLUTTAK, DEL AV EIENDOMMEN 58/1, MÅLSELV KOMMUNE (planident. 192492012004). PLANBESKRIVELSE: Forslagsstiller: Forslagsstiller til planen er Målselv Maskin & Transport

Detaljer

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 25 Referanse ARHO/2012/194-23/504.083.02 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Forslag

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Saksnavn: Djupvikhaugen gbnr del av gbnr 170/4 SaksID: PlanID: 2016004 Saksbehandler: Siri Vannebo Møtested: Rissa rådhus Møtedato: 24.05.2016 Til stede fra forslagsstiller:

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Reguleringsplan med Konsekvensutredning for utvidelse næringseiendom Utvidelse Nittedal Torvindustri AS

Reguleringsplan med Konsekvensutredning for utvidelse næringseiendom Utvidelse Nittedal Torvindustri AS Reguleringsplan med Konsekvensutredning for utvidelse næringseiendom Utvidelse Nittedal Torvindustri AS Plan ID 2016 002 Planbeskrivelse Planen utarbeidet for Nittedal Torvindustri AS av Bygg-Team AS v/

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 429/15 25/1 DETALJPLAN RAPBJØRGA Uttak og produksjon av pukk

Samlet saksfremstilling Arkivsak 429/15 25/1 DETALJPLAN RAPBJØRGA Uttak og produksjon av pukk Samlet saksfremstilling Arkivsak 429/15 25/1 DETALJPLAN RAPBJØRGA Uttak og produksjon av pukk Saksansvarlig Tormod Osen Formannskapet 28.03.2017 PS 47/17 Innstilling Melhus kommune vedtar å fastsette planprogram

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1300-8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Reguleringsplan for Lønnerhagen 1.gangsbehandling Saksbehandler: Siw Gjøsund Arkiv: MNR M 226 Saksnr.: Utvalg Møtedato 145/14 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak 16/1804 MASSEUTTAK PÅ MURTNES GÅRD - EGENGODKJENNING AV DETALJREGULERINGSPLAN Saksbehandler: Alf Thode Skog/Espen Glosli Arkiv GBR 126/1 Saksnr. Utvalg Møtedato 55/17 Formannskapet

Detaljer

Planbeskrivelse Detaljregulering for Nesset arena

Planbeskrivelse Detaljregulering for Nesset arena Planbeskrivelse Detaljregulering for Nesset arena Planforslag datert 8/12 2013 Sportsklubben Nessegutten Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600 Levanger Tlf: 951 00 141 p-a-ro@online.no Orgnr:

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Plan og næring Vår dato Vår referanse 20.02.2014 2012/439-2027/2014 Arkivkode: L12 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Toril Ingvaldsen, tlf 77722121/46637740 Enhetsleder

Detaljer

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Planbeskrivelse Øyvind Amundsgård 02.03.2016 1 1 Bakgrunn Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført av tiltakshaver. Hensikten

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER DETALJREGULERING FOR LIŠMMAJOHKA MASSETAK

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER DETALJREGULERING FOR LIŠMMAJOHKA MASSETAK BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER DETALJREGULERING FOR LIŠMMAJOHKA MASSETAK 0-2 Planens navn Detaljregulering for Lišmmajohka Massetak Tana Kommune Arkivsak Planid 20252010008 Vedtatt Arbeidsutkast, datert

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Ådalen grustak Tylldalen, i Tynset kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering for Ådalen grustak Tylldalen, i Tynset kommune Til: Dato 24.08.2012 Varsel om oppstart av detaljregulering for Ådalen grustak Tylldalen, i Tynset kommune I henhold til plan- og bygningsloven 12-8, varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering

Detaljer

Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE.

Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE. Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE. 22.09.2017 Bakgrunn. Reguleringsarbeidet utføres av Pål Dalhaug AS og Ing. Geir Gjertsen AS, for grunneier Kjell Olav

Detaljer

SANDBUMOEN MASSEUTTAK FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR REGULERINGSENDRING

SANDBUMOEN MASSEUTTAK FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR REGULERINGSENDRING Oppdragsgiver Lemminkäinen Norge AS Rapporttype Forslag til planprogram 2012-11-30 SANDBUMOEN MASSEUTTAK FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR REGULERINGSENDRING FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR REGULERINGSENDRING 2

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune Navn: Dato 08.05.2012 Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune I henhold til plan- og bygningsloven 12-8, varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering

Detaljer

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4 Planforslag, beskrivelse og bestemmelser Reguleringsplan for Gravikstrøm, del av gnr: 109, bnr 6, Øygardsgrend, Nore og Uvdal kommune. Desember 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/363 Privat detaljreguleringsplan - Pukkverk ved Holo Saksbehandler: Vidar Østenby Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 81/13 Plan- og miljøutvalget 03.12.2013

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Områderegulering Detaljregulering Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Andersen & Solløs Eiendom AS FORENKLET PLANBESKRIVELSE til reguleringsplan for: BRØTTET «TIL OPPSTART OG VARSLING AV PLANARBEIDET» Utarbeidet av: Tiltakshaver: Andersen og Solløs Eiendom AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

Planbeskrivelse Detaljregulering for H9- Bjørnlia Nord

Planbeskrivelse Detaljregulering for H9- Bjørnlia Nord Planbeskrivelse Detaljregulering for H9- Bjørnlia Nord Planens navn Detaljplan for adkomstveg i Bjørnlia Nord Kvalsund kommune Arkivsak 09/808 Planid Vedtatt Arbeidsutkast, datert Forslag ved x Offentlig

Detaljer

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN 27. november 2014 1 FORORD Bygghuset AS er på vegne av grunneier av eiendommen

Detaljer

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Plan - ID 24 7 Vedtatt i kommunestyret 16. 03.1 6, sak 34/16 Innhold Innledning... 3 1. Beliggenhet... 3 2. Hensikt... 3 3. Planstatus... 4 Kommuneplan 2015-2027...

Detaljer

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM UTARBEIDET AV: Ingeniør S.Hagen DATO: 25.11.2010 REVIDERT: 22.6.2012 Sak: 09.018\a\pr\div. PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

REGULERINGSPLAN. -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE

REGULERINGSPLAN. -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE Vedlegg 1 REGULERINGSPLAN -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE Planbeskrivelse Planområdet Området som skal reguleres ligger sentralt til på Rømme Øvre (Orkanger)

Detaljer

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Planident 1665-2015-003 TYDAL KOMMUNE 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Forord Tydal kommune legger med dette

Detaljer

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru.

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru. REGULERINGSPLAN FOR ARNKVÆRN NEDRE OMRÅDEREGULERING PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Tilrettelegge for næringsbebyggelse. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger: Tor Arne

Detaljer

TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd

TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd Innhold 1. Nøkkelopplysninger... 3 2. Bakgrunn for planarbeidet... 4 3. Beskrivelse av planområdet.... 5 4. Beskrivelse

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan.

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. DETALJREGULERING BODØSJØEN B4 Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. Sjekklisten har med de samme punkter som innholdsfortegnelsen i MAL planbeskrivelse. Planlegger tar med de forhold som er relevant

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 2-5

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 2-5 2 MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 2-5 2. REGULERINGSBESTEMMELSER DATERT 26.08.2011 6-9 3. REGULERINGSPLAN DATERT 26.08.2011

Detaljer

Reguleringsendring Ryåndsjøen - Utbedring av setervei. 1.gangsbehandling

Reguleringsendring Ryåndsjøen - Utbedring av setervei. 1.gangsbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 12.11.2014 067/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12 Arkivsaknr: 14/1065 Reguleringsendring

Detaljer

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2016 34906/2016 2015/1687 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/43 Komite for plan, næring og miljø 01.06.2016 16/102 Bystyret 16.06.2016 Sluttbehandling

Detaljer

DROTTNINGBORG DETALJREGULERING FORSLAG TIL PLANPROGRAM

DROTTNINGBORG DETALJREGULERING FORSLAG TIL PLANPROGRAM 1 (11) DROTTNINGBORG DETALJREGULERING Oppdragsgiver Drottningborg Videregående skole v/ Norsk Luthersk Misjonssamband Rapporttype Forslag til planprogram 2016.01.27 DROTTNINGBORG DETALJREGULERING FORSLAG

Detaljer

Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren. Vurdering av krav om KU / planprogram

Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren. Vurdering av krav om KU / planprogram Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren Vurdering av krav om KU / planprogram 1 Innhold 1. Vurdering av KU-forskriften... 3 2. Vurdering av krav om planprogram... 8 2.1. Problemstillinger...

Detaljer

Bedre reguleringsplaner (2)

Bedre reguleringsplaner (2) Bedre reguleringsplaner (2) Dokumentasjonskrav: Planbeskrivelse, konsekvensutredning, ROS-analyse mm Tingvoll, 21. mars 2013 Dokumentasjonskrav i PBL Krav: Planprogram Alle Alle Hvis vesentlig virkning

Detaljer

SAKSFREMLEGG VESTBY PUKKVERK NYTT VEDTAK OM PLANPROGRAM

SAKSFREMLEGG VESTBY PUKKVERK NYTT VEDTAK OM PLANPROGRAM Behandles i: Plan- og miljøutvalget VESTBY PUKKVERK NYTT VEDTAK OM PLANPROGRAM Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Kommentarer til forslag til planprogram fra Direktoratet 05.12.2013 PLM for mineralforvaltning

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune

Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune 1. Formål 1.1 Formål med planarbeidet Formålet med denne reguleringsplanen

Detaljer

1 Illustrasjon av planområdet

1 Illustrasjon av planområdet Tingvoll kommune PLANBESKRIVELSE for BREVIK HYTTEFELT 156020110008 Bestemmelsene er datert: 30.09.2016 Dato for siste revisjon av beskrivelsene: 10.01.2017 Dato for kommunestyrets vedtak: 1 Illustrasjon

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

1. Bakgrunnen for å igangsette planarbeidet

1. Bakgrunnen for å igangsette planarbeidet Oppstartsmøtets formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres, og skal danne grunnlaget for en god planprosess. Momentene i denne referatmalen skal fylles ut.

Detaljer

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2 Nr. Tema Kontroll Sammendrag Bakgrunn. Hensikten med planen. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold. Tidligere vedtak i saken. Utbyggingsavtaler.5 Krav om konsekvensutredning? Planprosessen. Medvirkningsprosess,

Detaljer

Ny plan og bygningslov plandelen

Ny plan og bygningslov plandelen Ny plan og bygningslov plandelen Tema i presentasjonen: Hvem vil merke en ny lov? Kommunal planlegging Kommuneplanen Reguleringsplaner Krav til planbeskrivelse Dispensasjoner Regional planlegging Interkommunal

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Forslagstillers Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

FJELLBU, GNR. 47, BNR. 12 og 22 i NAMSOS PLANBESKRIVELSE. REGULERINGSENDRING FOR«FJELLBU», GNR. 47, BNR. 12 og 22 I NAMSOS KOMMUNE

FJELLBU, GNR. 47, BNR. 12 og 22 i NAMSOS PLANBESKRIVELSE. REGULERINGSENDRING FOR«FJELLBU», GNR. 47, BNR. 12 og 22 I NAMSOS KOMMUNE FJELLBU, GNR. 47, BNR. 12 og 22 i NAMSOS PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR«FJELLBU», GNR. 47, BNR. 12 og 22 I NAMSOS KOMMUNE Namsos 09.04.2015 Revidert. 10. 08 2015 FJELLBU, GNR. 47, BNR. 12 og 22

Detaljer

NØTBERGET STEINBRUDD

NØTBERGET STEINBRUDD DETALJREGULERING FOR NØTBERGET STEINBRUDD ELVERUM KOMMUNE Arealplan-ID 2012005 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 7.5.2013 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning...3 1.1 Bakgrunn og formål med planarbeidet...3 1.2 Planområde

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TORPO INDUSTRIOMRÅDE ÅL KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE TORPO INDUSTRIOMRÅDE ÅL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE TORPO INDUSTRIOMRÅDE ÅL KOMMUNE Asplan Viak AS Mars 2008 1. Innledning Asplan Viak AS har utarbeidet forslag til reguleringsplan med tilhørende planmateriale for utvidelse av eksisterende

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER. Skola steinbrudd - detaljregulering. Kommunens arkivsaksnummer: 2014/1952. Planforslag er datert:

REGULERINGSBESTEMMELSER. Skola steinbrudd - detaljregulering. Kommunens arkivsaksnummer: 2014/1952. Planforslag er datert: REGULERINGSBESTEMMELSER Skola steinbrudd - detaljregulering Kommunens arkivsaksnummer: 2014/1952 Planforslag er datert: 25.09.2014 Dato for siste revisjon av plankartet: 03.11.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

BOTNBERGET STEINUTTAK

BOTNBERGET STEINUTTAK PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN BOTNBERGET STEINUTTAK GNR/BNR 25/26 Lierne kommune Sørli 10. februar 2015 Lierne Teknikk AS v/per Arne Gåsbakk Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Planprosess og medvirkning...

Detaljer

PLANBESKRIVELSE «Bilsenteret Finnsnes»

PLANBESKRIVELSE «Bilsenteret Finnsnes» PLANBESKRIVELSE «Bilsenteret Finnsnes» Privat forslag til mindre reguleringsendring for del av 46/33 og 46/107 i Lenvik kommune Adresse Gnr 60 bnr 3, med flere eiendommer Sandvika/ Skogen i Lenvik kommune

Detaljer

1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense på plankartet i målestokk 1:2000.

1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense på plankartet i målestokk 1:2000. PORSGRUNN KOMMUNE Arkivsak: 12/04101 Arkivkode: Planid 1110 Sakstittel: Reguleringsplan for Bassebo steinbrudd Reguleringsbestemmelser vedtatt av Bystyret 13.06.13, sak 58/13 REGULERINGSPLAN FOR BASSEBO

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Tove Kummeneje

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Tove Kummeneje Reguleringsplan for oppfyllingsområde, Lettingvollen - gnr 36/4 Kommunestyret Møtedato: 25.04.2013 Saksbehandler: Tove Kummeneje Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 28/13 Kommunestyret 25.04.2013 31/13 Formannskapet

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR MOSS

KOMMUNEPLAN FOR MOSS KOMMUNEPLAN FOR MOSS 2011022 KONSEKVENSUTREDNING - KOLONIHAGER FUGLEVIK Kommuneplaner for arealbruk som fastsetter rammer for utbygging skal alltid konsekvensutredes ifølge Forskrift om konsekvensutredninger

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 Saksdokument Saksmappenr: 2015/881 Saksbehandler: Geir Kåre Bendiksen Arkivkode: L12 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Arkivsak: 15/107 OMRÅDEREGULERING FOR SERVERPARK I TYLLDALEN - SLUTTBEHANDLING

Arkivsak: 15/107 OMRÅDEREGULERING FOR SERVERPARK I TYLLDALEN - SLUTTBEHANDLING Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 15/107 OMRÅDEREGULERING FOR SERVERPARK I TYLLDALEN - SLUTTBEHANDLING Saksnr. Utvalg Møtedato 23/15 Formannskapet 12.02.2015 106/15 Formannskapet 20.08.2015

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - detaljregulering Kjølseth hyttefelt - gbnr 97/4

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - detaljregulering Kjølseth hyttefelt - gbnr 97/4 Selbu kommune Arkivkode: 1664/097/004 Arkivsaksnr: 2015/1230-16 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - detaljregulering

Detaljer