Forslag til reguleringsplan for Botnhågen masseuttak. Adresse Deler av gnr 48 bnr 2, 6, 11 og gnr 47 bnr 1, 17, 106 Botnhågen i Lenvik kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til reguleringsplan for Botnhågen masseuttak. Adresse Deler av gnr 48 bnr 2, 6, 11 og gnr 47 bnr 1, 17, 106 Botnhågen i Lenvik kommune"

Transkript

1 PLANBESKRIVELSE Forslag til reguleringsplan for Botnhågen masseuttak Adresse Deler av gnr 48 bnr 2, 6, 11 og gnr 47 bnr 1, 17, 106 Botnhågen i Lenvik kommune Forslagsstiller: Plankonsulent: Maskin og Anlegg AS UNICOTEC AS Revisjon Tekst Dato KLADD Side 1 av 29

2 1. BAKGRUNN Hva utløser planbehov Intensjon med planforslaget Hovedpunkter i planforslaget Arealtabell for planforslaget PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER Statlige planretningslinjer og statlige planbestemmelser Rikspolitiske retningslinjer og bestemmelser Regionale føringer Føringer i kommuneplanens arealdel Gjeldende reguleringsplaner Utbyggingsavtale EKSISTERENDE FORHOLD Beliggenhet, størrelse og bruk Planfaglige tema Risiko og sårbarhet Bærekraftig utvikling Barns interesser Landskap Teknisk Infrastruktur Trafikkforhold Natur- og ressursgrunnlaget Andre forhold PLANFORSLAGET Planfaglige tema i relasjon til planforslaget Risiko og sårbarhet Bærekraftig utvikling Barns interesser Landskap Teknisk Infrastruktur Trafikkforhold Natur- og ressursgrunnlaget Andre forhold Beskrivelse av delområder i planforslaget KLADD Side 2 av 29

3 4.2.1 Reguleringsformål i planområdet KONSEKVENSER AV FORSLAGET Planfaglige tema - konsekvenser - forslagstillers vurdering Risiko og sårbarhet Bærekraftig utvikling Barns interesser Landskap Teknisk Infrastruktur Trafikkforhold Natur- og ressursgrunnlaget Andre forhold Konsekvensutredning - forslagstillers vurdering Interessemotsetninger MEDVIRKNING Varsling og innspill Innspill ved samråd Infrastruktur energi Infrastruktur veg Friluftsliv, idrett, barn og unge Innspill til planarbeidet Litteraturliste Nettressurser Dokumentliste Reguleringsspørsmål... Feil! Bokmerke er ikke definert. Forberedende møte... Feil! Bokmerke er ikke definert. Kunngjøring og varsling... Feil! Bokmerke er ikke definert. Innspill... Feil! Bokmerke er ikke definert. Plandokumenter... Feil! Bokmerke er ikke definert. Grunnlag... Feil! Bokmerke er ikke definert. KLADD Side 3 av 29

4 1. BAKGRUNN 1.1 Hva utløser planbehov Planområdet ligger i industriområdet Botnhågen sør, Finnfjordbotn i Lenvik kommune. Det eksisterende masseuttaket har vært drevet siden omkring 1990, etter det nåværende eier Maskin og Anlegg AS kjenner til. Det foreligger ikke en gjeldende reguleringsplan for arealet, hverken til masseuttak eller andre formål. For å få konsesjon til videre drift, må området reguleres. 1.2 Intensjon med planforslaget Intensjonen med planarbeidet er å få utarbeidet og godkjent en reguleringsplan som ivaretar Direktoratet for mineralforvaltnings (DIRMIN) krav om slik plan som grunnlag for videre driftskonsesjon etter Formålet med planarbeidet er å legge til rette for fortsatt drift av masseuttak i Botnhågen. Fortsatt drift innebærer også at massetaket over tid må utvides. Forekomstens betydning som ressurs er klassifisert som meget viktig i henhold til NGU s grus og pukk database 1.3 Hovedpunkter i planforslaget Planområdet består i hovedsak av arealer avsatt til steinbrudd og masseuttak. Innenfor dette formålsområdet skal all aktivitet og maskiner knyttet til masseuttaket drives i henhold til godkjent driftsplan. Det er avsatt areal for vegetasjonsskjerm rundt hele masseuttaket. Dette skal tjene som en visuell buffersone der eksisterende vegetasjon bevares, og eventuell suppleres med beplantning mot innsyn i masseuttak fra nærområdet. Videre er det avsatt areal til idrettsformål, med bakgrunn i at det mangler gjeldende plan for en del av 47/17, 47/106 og 47/1. KLADD Side 4 av 29

5 1.4 Arealtabell for planforslaget Formål i henhold til PBL 2008 Areal (m 2 ) Bebyggelse og anlegg 1400 Idrettsanlegg Steinbrudd og masseuttak Sum areal denne kategori samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 2010 Veg Sum areal denne kategori grønnstruktur 3001 Vegetasjonsskjerm Sum areal denne kategori Sum totalt, alle kategorier PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 2.1 Statlige planretningslinjer og statlige planbestemmelser Følgende statlige planretningslinjer og statlige planbestemmelser er aktuelle: Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging ( ) Klima og energiplanlegging ( ) Barn og unges interesser i planleggingen ( ) Vernede vassdrag ( ) 2.2 Rikspolitiske retningslinjer og bestemmelser Følgende rikspolitiske retningslinjer og bestemmelser berører planforslaget: T-4/96 Ressursutnytting i kystsonen T-5/95 Innsigelser i plansaker T-1057 Riks- og fylkesveier T-5/93 Areal og transportplanlegging T-1442 Støy i arealplanlegging T-1476 Planlegging etter plan- og bygningsloven T-1490 Reguleringsplan T-1514 Naturmangfoldloven kapittel II 2.3 Regionale føringer Regionale føringer berører planforslaget. Fylkesplan for Troms KLADD Side 5 av 29

6 2.4 Føringer i kommuneplanens arealdel Området går inn i Lenvik kommunes plan for Byområdet, som er under arbeid. 2.5 Gjeldende reguleringsplaner Gjeldende områderegulering for foreslått planområde: Det foreligger ingen gjeldende områderegulering Gjeldende regulering for foreslått planområde: Det foreligger ikke en gjeldende reguleringsplan Gjeldende regulering for tilgrensende områder: 130 Reguleringsendring industriområde Botnhågen 208 Reguleringsendring Botnhågen adkomst, tomteareal Annet planarbeid i gang av betydning for området: Det er ikke opplyst fra planmyndighet om det er andre planer under arbeid. Tidligere planvedtak/andre politiske vedtak har betydning for planforslaget: Området inngår i Lenvik kommunes kommunedelplan for Byområdet, som er under arbeid. 2.6 Utbyggingsavtale Det anses ikke nødvendig med utbyggingsavtaler for å gjennomføre tiltak innenfor planområdet. KLADD Side 6 av 29

7 3. EKSISTERENDE FORHOLD 3.1 Beliggenhet, størrelse og bruk Stedsangivelse: Botnhågen, Finnfjordbotn i Lenvik kommune Planområdets størrelse: ca 179 dekar Dagens bruk av området: Masseuttak, skiløype, skog, idrettsanlegg Gjeldende reguleringsplan: Ingen 3.2 Planfaglige tema Risiko og sårbarhet Risiko uttrykker den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø, økonomiske verdier og samfunnsviktige funksjoner. Risiko er et resultat av sannsynligheten (frekvensen) for og konsekvensene av uønskede hendelser. Sårbarhet er et uttrykk for et systems evne til å fungere og oppnå sine mål når det utsettes for påkjenninger. Beskrivelse av eksisterende forhold. Henvisning til illustrasjoner Høyspentsone Ingen (Kilde: Troms kraft nett pr ) Ras Ingen fare (Kilde: NVE atlas pr ) Flom Ingen fare (Kilde: NVE atlas pr ) Radon Ikke i område for alunskifer eller aktsomhetsområde (Kilde: NGU atlas pr ) Brann- og Sprengning i masseuttak eksplosjon Sjø, vann og vassdrag Berører område for Rossfjord-vassdraget (Kilde: Tromsatlas.no pr ) Vannforsyningskilde Kommunalt vannforsyningsanlegg. Nedslagsfelt for Finnfjordvatnet Erosjon Ingen fare (Kilde: NGU atlas pr ) Grunnforhold Fjellgrunn med vegetasjonsdekke (Kilde: NGU atlas pr ) Bærekraftig utvikling Luftforurensning Støv fra masseuttak og trafikk på fylkesvei og internveier Støy fra trafikk Transport av masser med lastebil ut fra uttak, på kommunal vei gjennom Botnhågen industriområde med avkjøring fra fylkesvei 855. (Regulert i plan 208) Forurenset Man er ikke kjent med forurensninger i grunnen grunn Lokalklima Dominerende vindretning er vestlig Biologisk Berører ytterkant av område Bjørnholtet (BN ) med gammel furuskog. mangfold Berører ytterkant av våtmark, torvmyr Barns interesser Leke- og Idrettsanlegg ved planområde, delvis utenfor gjeldende arealplan. oppholdsarealer: Barns interesser Friluftsliv. - annet: KLADD Side 7 av 29

8 3.2.4 Landskap Grunnforhold: Topografi: Naturelementer: Berggrunn, primært kalkspatmarmor hovedsaklig finkornet, mørkgrå til svart med svartskiferlag. (Kilde: NGU kartverk pr ) Det meste av planområdet er arealer som er gjort inngrep i.planområdet ligger i nærheten av høybrekk for terreng mellom Finnfjord og Finnfjordvatnet. Området Finnfjordbotn mellom Finnfjorden og Finnfjordvatnet, er et eide med forholdsvis lavt/ småkupert terreng, høyder omkring 50 moh til 75 moh. Avstand til strandlinje i Finnfjorden, er om lag 700 m. Avstand til Finnfjordvatnet er om lag 800 m. I nord domineres terrenget av Kvittinden, som rager 933 moh. Toppen er cirka 4,4 km fra reguleringsområdet (luftlinje i plan) Teknisk Infrastruktur Vann: Kommunalt Avløp: Energi: Renovasjon: Veitrafikk/ transportnett: Kommunalt Troms Kraft Nett AS Senja avfallsselskap ANS Planområdet har ikke regulert adkomst i eksisterende planer. Det er etablert tilknytning til kommunal vei i Botnhågen industriområde Trafikkforhold Trafikksikkerhet Avkjørsel: Parkering: Planområdet har aktivitet med anleggstrafikk. Planområdet har ikke regulert avkjørsel i eksisterende plangrunnlag. Parkering kun for kjøretøy og personer tilknyttet drift i masseuttak. Reguleres internt Natur- og ressursgrunnlaget Skogbruksinteresser (Kilde: skogoglandskap.no pr Grunneier 48/11) Lauvskog av middels bonitet i deler av området. Ingen næringsmessig drift. Reindriftsinteresser: planarbeid. (Kilde: tromsatlas ) Det er ikke registrert eller innmeldt interesser i forbindelse med varsling av Naturressurs - Mineralressurs, registrert som meget viktig. annet: (Kilde: NGU ) Andre forhold Kulturminner Samiske kulturminner skal befares i mai Nødvendig registrering og eventuell skjerming/ bevaring etter angivelse fra kulturmyndighet ivaretas i revisjon av planforslag. KLADD Side 8 av 29

9 4. PLANFORSLAGET 4.1 Planfaglige tema i relasjon til planforslaget Risiko og sårbarhet Høyspentsone Avstand over 300 m til regionalt nett. Minimal risiko for skade i forbindelse med sprengningsarbeider. Ivaretas i drivers planer for produksjon, hms og drift. Ras Avslutning og eventuell sikring av skråninger for masseuttak skal være utført i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Ivaretas i avslutningsplan Flom Ingen flomfare Radon Analyse av masser skal utføres. Det forventes ikke høyt innhold av radiumholdig berg, men slike funn vil eventuelt medføre styring av hva masser kan benyttes til Brann- og Fare for sprengningsulykker minimeres ved strenge sikkerhetstiltak og rutiner i eksplosjon henhold til gjeldende regelverk. Driver av masseuttak har veldig høyt fokus på sikkerhet når det skal sprenges i pukkverket, og arbeidet ledes av erfaren bergsprengningsleder. Sprengning utføres årlig 3-4 ganger. Sjø, vann og Berører område for Rossfjord-vassdraget. (Kilde: Tromsatlas.no pr ) vassdrag Ubetydelig eller ingen endring av avrenningsforhold for området som helhet. Vannforsyningskilde Nedslagsfelt for Kommunalt vannforsyningsanlegg. Finnfjordvatnet. Erosjon Ingen fare (Kilde: NGU atlas pr ) Grunnforhold Fjellgrunn med vegetasjonsdekke. (Kilde: NGU atlas pr ) Gode forhold for masseuttak Bærekraftig utvikling Luftforurensning Støv fra masseuttak og trafikk på fylkesvei og internveier Støy fra trafikk Transport av masser med lastebil ut fra uttak, på kommunal vei gjennom Botnhågen industriområde med avkjøring fra fylkesvei 855. (Regulert i plan 208) Forurenset Man er ikke kjent med forurensninger i grunnen. Eventuelle uhell som kan føre til grunn forurensning skal ivaretas i drivers planer for hms, produksjon og drift. Lokalklima Dominerende vindretning er vestlig. Værforhold vil når det er mulig, innvirke på tidspunkt for sprengning og støvbelastende aktiviteter. Biologisk Berører ytterkant av område Bjørnholtet (BN ) med gammel furuskog. mangfold Berører ytterkant av våtmark, torvmyr. Planområdet er redusert i forhold til opprinnelig varslet, for å minimere innvirkning Barns interesser Leke- og Idrettsanlegg ved planområde, delvis utenfor gjeldende arealplan. Del uten oppholdsarealer: plangrunnlag tas med i dette planforslag, med formål idrett. Buffersone med vegetasjon mot masseuttak for å skille aktivitetene fysisk og visuelt. Barns interesser - annet: Friluftsliv. Buffersone rundt masseuttak med fysisk sikring ved gjerde, og visuell sikring ved vegetasjon. KLADD Side 9 av 29

10 4.1.4 Landskap Grunnforhold: Topografi: Naturelementer: Berggrunn, primært kalkspatmarmor hovedsaklig finkornet, mørkgrå til svart med svartskiferlag. (Kilde: NGU kartverk pr ) Planforslag tilrettelegger for videre uttak av denne ressursen. Det meste av planområdet er arealer som er gjort inngrep i. Planforslag tilrettelegger for videreføring av uttak av masser. Planforslag berører terreng med høyder fra ca 50 til 90 moh. Uttakets bunn (ferdig uttatt) vil ligge på ca 50 til 55 moh Teknisk Infrastruktur Vann: Kommunalt Avløp: Kommunalt Energi: Troms Kraft Nett AS Renovasjon: Senja avfallsselskap ANS Veitrafikk/ transportnett: Planområde blir tilknyttet kommunal vei gjennom Botnhågen industriområde med avkjøring fra fylkesvei 855. (Regulert i plan 208) Trafikkforhold Trafikksikkerhet Avkjørsel: Parkering: Planområdet har aktivitet med anleggstrafikk. Ny adkomstvei tilknyttes kommunal vei. Plass til fortau/gangareal ved siden av denne. (Gangvei i plan 130) Avkjørsel til kommunal vei. Parkering kun for kjøretøy og personer tilknyttet drift i masseuttak. Reguleres internt. Idrettsanlegg har parkering sikret i plan Natur- og ressursgrunnlaget Skogbruksinteresser Lauvskog i belte for grønnstruktur rundt masseuttak beholdes. Reindriftsinteresser: Ingen Naturressurs - Mineralressurs, registrert som meget viktig utnyttes best mulig. annet: (Kilde: NGU ) Andre forhold Kulturminner Universell utforming Samiske kulturminner skal befares i mai Nødvendig registrering og eventuell skjerming/ bevaring etter angivelse fra kulturmyndighet ivaretas i revisjon av planforslag. Ikke aktuelt KLADD Side 10 av 29

11 4.2 Beskrivelse av delområder i planforslaget Henvisninger til paragrafer i Plan- og bygningsloven av , sist endret Reguleringsformål i planområdet Felt: Formål: SM nr 1. Bebyggelse og anlegg 1201 Steinbrudd og masseuttak Hensynssone: - Areal: m 2 Tillatt utnytting: Permanente bygninger ikke tillatt Beskrivelse av feltet: Feltet skal benyttes til steinbrudd, masseuttak og tilhørende aktivitet Det tillates midlertidige bygg og anlegg Området skal drives i henhold til godkjent drifts- og avslutningsplan Etter ferdig uttak, skal terreng tilordnes og vegetasjonsdekket reetableres Felt: Formål: I nr 1. Bebyggelse og anlegg 1400 Idrettsanlegg Hensynssone: - Areal: m 2 Tillatt utnytting: 20 % BYA Beskrivelse av feltet: Feltet skal benyttes til idrettsanlegg I tillegg til angitt BYA tillates idrettsplasser, løpebaner og lignende Felt: Formål: V nr 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 2010 Veg Hensynssone: - Areal: m 2 Området tillates ikke bebygd Beskrivelse av feltet: Feltet er avsatt til kjøreadkomst til felt SM1 Felt: Formål: N nr 3 Grønnstruktur 3001 Vegetasjonsskjerm Areal: m 2 Området tillates ikke bebygd Beskrivelse av feltet: Grønn buffersone med vegetasjon rundt masseuttak Sikringsgjerde tillates i området KLADD Side 11 av 29

12 5. KONSEKVENSER AV FORSLAGET 5.1 Planfaglige tema - konsekvenser - forslagstillers vurdering Forutsatt at planforslaget bestemmelser og kart, konsekvensutredning samt planbeskrivelse legges til grunn for tiltak i området, vurderes konsekvenser som beskrevet i følgende tekst. (For nærmere informasjon henviser vi til konsekvensutredning for Botnhågen masseuttak) Risiko og sårbarhet Høyspentsone Ingen konsekvens Avstand over 300 m til regionalt nett. Minimal risiko for skade i forbindelse med sprengningsarbeider. Ivaretas i drivers planer for produksjon, hms og drift. Ras Avslutning og eventuell sikring av skråninger for masseuttak skal være utført i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Ivaretas i avslutningsplan Flom Ingen konsekvens Radon Analyse av masser skal utføres. Det forventes ikke høyt innhold av radiumholdig berg, men slike funn vil eventuelt medføre styring av hva masser kan benyttes til Brann- og Fare for sprengningsulykker minimeres ved strenge sikkerhetstiltak og rutiner i eksplosjon henhold til gjeldende regelverk. Driver av masseuttak har veldig høyt fokus på sikkerhet når det skal sprenges i pukkverket, og arbeidet ledes av erfaren bergsprengningsleder. Sprengning utføres årlig 3-4 ganger. Sjø, vann og Berører område for Rossfjord-vassdraget. (Kilde: Tromsatlas.no pr ) vassdrag Ubetydelig eller ingen endring av avrenningsforhold for området som helhet. Vannforsyningskilde Ingen konsekvens Erosjon Ingen konsekvens Grunnforhold Etter ferdig uttak må vegetasjonsdekket reetableres Bærekraftig utvikling Luftforurensning Støv fra masseuttak og trafikk på fylkesvei og internveier. Støvmålinger er gjennomført og rapport vedlegges planforslag. Støy fra trafikk Ingen endring i forhold til dagens situasjon. Transport av masser med lastebil ut fra uttak, på kommunal vei gjennom Botnhågen industriområde med avkjøring fra fylkesvei 855. (Regulert i plan 208) Forurenset Eventuelle uhell som kan føre til forurensning skal ivaretas i drivers planer for grunn hms, produksjon og drift. Lokalklima Dominerende vindretning er vestlig. Værforhold vil når det er mulig, innvirke på tidspunkt for sprengning og støv-belastende aktiviteter. Biologisk Planområdet er redusert i forhold til opprinnelig varslet, for å minimere mangfold innvirkning på område Bjørnholtet (BN ) med gammel furuskog og ytterkant av våtmark, torvmyr. Foreliggende forslag berører ca 28 daa av lokaliteten, som totalt er på daa Barns interesser Leke- og Idrettsanlegg uten plangrunnlag tas med i dette planforslag, med formål idrett, slik oppholdsarealer: at videre utvikling muliggjøres. Buffersone med vegetasjon mot masseuttak for å skille aktivitetene fysisk og visuelt. Barns interesser - annet: Friluftsliv. Buffersone rundt masseuttak med fysisk sikring ved gjerde, og visuell sikring ved vegetasjon. Skiløype må flyttes noe, og dette skal gjennomføres i samarbeid mellom idrettslag, driver av masseuttak og grunneier. KLADD Side 12 av 29

13 5.1.4 Landskap Grunnforhold: Topografi: Naturelementer: Planforslag medfører videre uttak av mineralressurs. Berggrunn, primært kalkspatmarmor hovedsaklig finkornet, mørkgrå til svart med svartskiferlag. (Kilde: NGU kartverk pr ) Det meste av planområdet er arealer som er gjort inngrep i. Planforslag tilrettelegger for videreføring av uttak av masser. Vegetasjon skal reetableres etter ferdig uttak, slik at ikke uttaket skjærer seg vesentlig ut i forhold til omgivelsene. Det vises for øvrig til utarbeidete terrengsnitt og illustrasjoner vedlagt plansak. Det vil etter ferdig tilordning fremstå en liten dal der som masseuttaket har vært.planforslag berører terreng med høyder fra ca 50 til 90 moh. Uttakets bunn (ferdig uttatt) vil ligge på ca 50 til 55 moh. Det vises for øvrig til utarbeidete terrengsnitt og illustrasjoner vedlagt plansak Teknisk Infrastruktur Vann: Avløp: Energi: Renovasjon: Veitrafikk/ transportnett: Ingen konsekvens Ingen konsekvens Ingen konsekvens Ingen konsekvens Sikring av gode adkomstforhold til masseuttak. Planområde blir tilknyttet kommunal vei gjennom Botnhågen industriområde med avkjøring fra fylkesvei 855. (Regulert i plan 208) Trafikkforhold Trafikksikkerhet Avkjørsel: Parkering: Ny adkomstvei tilknyttes kommunal vei. Plass til fortau/gangareal ved siden av denne. (Gangvei i plan 130) Avkjørsel til kommunal vei. Ingen konsekvens KLADD Side 13 av 29

14 5.1.7 Natur- og ressursgrunnlaget Lauvskog i belte for grønnstruktur rundt masseuttak beholdes. Om lag 60 daa terreng med skog ryddes for uttak av mineralressurs. Flyfoto viser at berørt område bare har spredt lauvskog. Skogbruksinteresser Reindriftsinteresser: Naturressurs - annet: Ingen Mineralressurs, registrert som meget viktig utnyttes best mulig. (Kilde: NGU ) KLADD Side 14 av 29

15 5.1.8 Andre forhold Kulturminner Universell utforming Samiske kulturminner skal befares i mai Nødvendig registrering og eventuell skjerming/ bevaring etter angivelse fra kulturmyndighet ivaretas i revisjon av planforslag. Ikke aktuelt 5.2 Konsekvensutredning - forslagstillers vurdering Konsekvensutredning er påkrevd av Fylkesmannen i Troms. Det vises til omfattende dialog, med endelig vedtak av , Fylkesmannens ref. 2013/ Utredningen er gjennomført, og vedlegges planforslag som eget dokument. for utredning, samt hvordan disse er ivaretatt gjengis kort her: Nr i KU Kommentar 9.1 Biologisk mangfold Planområdet berører naturområde. Som følge av dette er foreslått plangrense flyttet slik at konflikten begrenses. 9.2 Landskap Landskap blir endret som følge av planforslag. Avslutning av brudd må innbefatte reetablering av vegetasjon. Landskapsvirkning illustreres ved 3D-modeller og kart. 9.3 Landbruk Planforslaget berører i liten grad land- og skogbruksinteresser, da det ikke pågår slik aktivitet her. Planum etter uttak kan eventuelt utnyttes til dyrking av gras eller annet. 9.4 Kulturminner Eventuell skjerming av kulturminne. Avgjøres etter befaring ved Sametinget. Anses ikke som vesentlig hinder, da det ligger i ytterkant av planområde. 9.5 Fareområder Sprengningsarbeider er det største faremomentet som følge av plan. Sikkerhet ivaretas i strenge sikkerhetsrutiner. Skråninger og eventuelle platåer etter uttak må sikres i henhold til plan og bygningsloven etter ferdig uttak. 9.6 Forurensning Aktuelle momenter er støv, støy, utslipp til luft og utslipp til grunnen. Flere tiltak mot støv beskrives, støvmålinger er foretatt. All aktivitet og støy skal foregå innenfor gitte myndighetskrav og grenser. KU beskriver forhold på stedet. Utslipp til grunnen kan skje ved uhell, rutiner for ivaretakelse er beskrevet. Utslipp til luft, tiltak for begrensning er beskrevet. 9.7 Estetikk Masseuttak må drives ordnet og i henhold til enhver tid gjeldende driftsplan, som også viser plassering av utstyr og materiallager. 9.8 Teknisk infrastruktur Ikke endring av situasjon vedrørende vann, avløp og elkraft. Møte med vegvesen avklarte at kryss til fylkesvei er tilstrekkelig godt og i henhold til dimensjoneringsforutsetninger, slik at fortsatt drift i masseuttak er ok. KLADD Side 15 av 29

16 Nr i KU Kommentar 9.9 Bruk av området Her omtales mineralressurs, og vurdering av hvorfor denne fortsatt bør sees som meget viktig i forhold til utvikling i Finnsnes-området Friluftsliv Friluftslivinteresser har vært gjenstand for eget samrådsmøte. Skiløype skal flyttes etter nærmere avtale og samarbeid mellom idrettslag, driver av masseuttak og grunneier. Buffersone mellom masseuttak og utfartsområde med vegetasjon skal skjerme mot innsyn og minske visuell forringelse av natur-opplevelsen Barn og unges interesser 9.12 Reindriftsinte resser Idrettslag og videregående skole i samrådsmøte. Barn- og unges representant har fått en ekstra henvendelse, men ikke kommet med ytterligere innspill etter planstart. Idrettslagene og representant fra videregående skole anses derfor som representanter som i første rekke har kjennskap til og interesser i aktiviteten for barn og unge i dette området. Det har ikke kommet innspill i forbindelse med varsling av planoppstart. Det foreligger ingen opplysninger om aktiviteter i området ifølge tilgjengelig kartverk. et er derfor betraktet å være mindre aktuelt her. 5.3 Interessemotsetninger Innspill i forbindelse med varsling av igangsetting av planarbeid avdekket noen interessekonflikter. I dette punktet beskrives disse interessekonfliktene, og handteringen av dem i planarbeidet Naturtypeområde Planområdet berører naturlokaliteten Bjørnholtet, som er gammel furuskog. (kilde pr ) For å minimere virkning av planforslag i forhold til dette, har forslagsstiller valgt å redusere planområdet med omlag 18 daa i forhold til varslet omfang Friluftsinteresser og idrett Planområdet kommer i konflikt med eksisterende skiløype (lysløype). Det er avtalt at driver av masseuttak, grunneier og idrettslag skal flytte denne i samarbeid. Planområdet ligger delvis innenfor område registrert som svært viktig friluftsområde. (Kilde ) Kulturminner Innenfor planområdet er det registrert samisk kulturminne. Dette skal registreres så snart forholdene tillater det i mai Forslagsstiller er av den oppfatning at eventuell verning av dette kulturminnet ikke er til hinder for videre drift av masseuttaket, i det beliggenheten er i utkant av planområdet. Sametinget opplyser i sitt innspill til plansak at de er innstilt på å tilrå dispensasjon i henhold til kml 8 for tillatelse til inngrep i automatisk fredete kulturminner. et vil bli nærmere omtalt og ivaretatt etter Sametinget har befart området. KLADD Side 16 av 29

17 6. MEDVIRKNING 6.1. Varsling og innspill Følgende er gjennomført i reguleringsprosessen: Dato Aktivitet Kommentar Plansak igangsatt i Uten krav om konsekvensutredning 2012 Reguleringsspørsmål til planmyndighet Planspørsmål fremlagt Vedtak om planoppstart i sak 10/13 kommunens planutvalg Varsling i brev til hjemmelshavere Varsling i brev til høringsinstanser Annonse Krav om konsekvensutredning Krav om konsekvensutredning opprettholdes Fylkesmannen i Troms krever at det skal utarbeides planprogram og konsekvensutredning i saken. Dette medfører at planstart må varsles på nytt. Fylkesmannen i Troms opprettholder krav om KU. Dette tas til følge. I mellomtiden er ny plankonsulent engasjert av forslagsstiller Plansak igangsatt i Planprogram og konsekvensutredning gjennomføres Innsending forslag til planprogram Vedtak utlegging av forslag til planprogram UMF vedtak 108/14 Varsel planstart og høring av planprogram: Annonse Troms Folkeblad Nettside Alle dokumenter i saken gjort tilgjengelig Brev til myndigheter I hht liste fra Lenvik kommune Brev til berørte I hht liste fra Lenvik kommune parter Samrådsmøte Interesser for friluftsliv, idrett, barn og unge er innkalt Frist for innspill Forelegging av e-post med vedlegg planprogram til DMF Uttalelse fra DMF av sendes planmyndighet Fastsettelse planprogram i utvalg Fastsettelse planprogram i kommunestyre e-post med vedlegg Vedtak 32/15 Framlegg fra administrasjon er vedlagt plansak Planforslag innsendes mai 2015 Kulturminner befaring Resultat innarbeides i revidering av plan Revisjon planforslag KLADD Side 17 av 29

18 6.2 Innspill ved samråd Infrastruktur energi Samrådspart: Troms Kraft Nett AS Dato for samrådsmøte: Møte med deltakere Frode Årdal (TKN) og Monica Schultz (Unicotec AS). Ikke referert. Sammendrag av samrådsuttalelse: Det er tilstrekkelig kapasitet i området, nye bygg og anlegg må søkes på vanlig møte for oppkobling. Regional kraftlinje ligger ca 300 m vest for planområdet, vær oppmerksom på store kostnader og erstatninger pålegges driver av masseuttak dersom for eksempel sprengning skader denne. Sikkerhet ved sprengningsarbeider må være ivaretatt i driftsplan for masseuttaket Infrastruktur veg Samrådspart: Statens vegvesen Dato for samrådsmøte: Møte med deltakere Lars G Bakken (SVV), Trond Pettersen (Maskin og anlegg AS) og Monica Schultz (Unicotec AS). Ikke referert. Sammendrag av samrådsuttalelse: Enighet om at det under forutsetning av tilsvarende aktivitet som pr d.d., er det ikke nødvendig med oppgradering av kryss eller andre tiltak. Det er enighet om at planforslaget ikke medfører økt trafikkbelastning i forhold til dagens nivå, og at eksisterende kryss til fylkesvei 855 ikke trenger oppgradering som følge av planforslag. Planarbeidet fortsetter Friluftsliv, idrett, barn og unge Samrådspart: Berørte parter i forhold til friluftsliv og idrett Dato for samrådsmøte: Møte med deltakere Sigbjørn Andersen (grunneier), Trond Pettersen, Jan-Einar Nilsen (Maskin og anlegg AS), Sverre Andersen (Senja videregående skole), Truls Meyer (IL Pioner fotball), Gunnheid E Berg, Kjell Berg (IL pioner friidrett), Jo Heming Strømholt (IL pioner ski), Monica Schultz (Unicotec AS). I tillegg var friluftskoordinator i midt-troms innkalt, men hadde ikke anledning å møte. Se referat under skilleark 6.1 i planforslaget. Sammendrag av samrådsuttalelse: Det foregår idretts- og friluftsaktivitet i området hver dag hele året. Noe i regi av idrettslagene og idrettslinja på Senja videregående skole, men også fri bruk av befolkningen. Senja videregående ved idrettslinja bruker terrenget til orientering. Det er uproblematisk med utvidelse av masseuttak, idet orienteringsposter ikke har noe fast sted. Friidrett- og fotball-gruppa uttaler at det er uproblematisk med masseuttak som nabo, forutsatt sikker og god drift slik det har vært de senere år. Ski-gruppa uttaler at det er uproblematisk med nærhet til masseuttak slik driften har vært de senere KLADD Side 18 av 29

19 år. Av og til litt utfordringer med støv under visse værforhold, men det er ikke en vesentlig ulempe. Det er imidlertid nødvendig å omlegge en del av løypetrasé, noe som vil være kostbart. Grunneier fremlegger gjeldende avtale omkring skiløype. Næringsinteresser er her overordnet fritidsbruk (skiløype), som bør kunne tilpasses ved omlegging. Videre påpeker grunneier at idrettslag har gjort en del inngrep uten tillatelse. Friluftskoordinator har kommet med uttalelse skriftlig og pr telefon, og setter fokus på naturopplevelsen, at det visuelle inntrykket når man går ut i marka ikke forstyrres av uttaket. Forutsatt en god og sikker drift, med støvbegrensende tiltak, kommer det frem at naboskap mellom idrettsformål og masseuttak ikke medfører noen vesentlig ulempe. Skiløype må på et tidspunkt omlegges, og dette skal gjøres i samarbeid mellom idrettslag, grunneiere og driver av masseuttak. I forhold til friluft og naturopplevelser, er det viktig å opprettholde en grønn buffersone med vegetasjon som hinder direkte innsyn i masseuttaket. 6.3 Innspill til planarbeidet Dato for forhåndsuttalelse: Fylkesmannen i Troms Berørtes rolle: Offentlig myndighet 1. Innspill i brev av gjelder fortsatt 2. Reindriftsforvaltningen er overført til Fylkesmannen, ber om at eventuelle interesser avklares som en del av konsekvensutredningen. 3. Biologisk mangfold Bjørnholtet er gammel furuskoglokalitet. Myrer og småvannene viktig hekkeområde for en rekke fuglearter. 4. Naturbase viktig kilde til kunnskap om naturmangfold, må brukes. 5. Konkrete vurderinger i forhold til naturmangfoldlovens 8 til 12 skal gjøres 6. Landskapsfaglig utredning av masseuttakets konsekvenser for landskap må beskrives. Tilpasning til omgivelser, avbøting av skader 7. Friluftsliv, barn og unge er et meget viktig punkt å utrede. 8. Planforslag bør legges frem i Planforum før 1. gangs behandling 1. Tas til orientering 2. Tas inn i konsekvensutredning 3. Kunnskapsgrunnlag bygges opp. Innvirkning synliggjøres i dokumenter. 4. Tas til følge 5. Tas til følge 6. Illustreres ved digitale 3D-modeller 7. Tas til følge 8. Lenvik kommune melder inn sak når planforslag foreligger Innspillet er meget informativt, og tas til orientering i videre arbeid. De viktige områdene biologisk mangfold, friluftsliv og naturmangfold har elementer her som tilsier KLADD Side 19 av 29

20 en gjennomtenkt utnyttelse av denne viktige mineralressursen, slik at interessene fortsatt kan leve side om side i fremtiden. Dato for forhåndsuttalelse: Troms Fylkeskommune, stabssjef Berørtes rolle: Offentlig myndighet 1. Planprogram bør konkretiseres med hensyn til medvirkning 2. Regionalt planforum Troms kan benyttes 3. Diverse oppdatering/rettelser av planprogram 4. Landskapsverdi må redegjøres for 5. Friluftsliv og mulighet for ferdsel ut i marka må sikres i plan 6. Kulturminner: viser til Sametinget for kulturminnebefaring 1. Tas til følge 2. Lenvik kommune melder inn når planforslag foreligger 3. Tas til følge 4. Synliggjøres ved illustrasjoner, samt i tekst i både konsekvensutredning og planbeskrivelsen 5. Skiløyper i området registreres. Der det er nødvendig, legges disse om, eller planområde justeres. Innspillet er meget informativt, og tas til orientering i videre arbeid. De viktige områdene biologisk mangfold, friluftsliv og naturmangfold har elementer her som tilsier en gjennomtenkt utnyttelse av denne viktige mineralressursen, slik at interessene fortsatt kan leve side om side i fremtiden. Dato for forhåndsuttalelse: Sametinget Berørtes rolle: Høringsinstans, kulturmyndighet 1. Sikre naturgrunnlag for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv. 2. Planveileder for sikring av naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv ved planlegging etter plan og bygningsloven bør brukes. 3. To lokaliteter med samiske kulturminner er innenfor området. Budsjett utarbeides når plan er ute på høring. 4. Er innstilt på å tilrå dispensasjon for inngrep i automatisk freda kulturminne. Eventuelle utgravinger i forbindelse med en slik dispensasjonssak må dekkes av tiltakshaver 1. Undersøkelser i tilgjengelig kartverk gjennomføres. Eventuelle innspill fra reindriftsnæringen vurderes nærmere. 2. Tas til orientering 3. Tiltakshaver har bedt om at befaring gjennomføres snarest mulig i mai Tas til orientering. Videre behandling avgjøres etter pkt 3. er gjennomført KLADD Side 20 av 29

21 Det ene samiske kulturminnet er fjernet for mange år siden. Dette var før nåværende eier av Maskin og Anlegg AS hadde hånd om området. Det andre kulturminnet ligger i utkanten av planområdet, og anses som uproblematisk å verne dersom det blir nødvendig. Dato for forhåndsuttalelse: Direktoratet for mineralforvaltning Berørtes rolle: Høringsinstans 1. Pukkforekomsten er en meget viktig ressurs. DMS er positive til at det legges til rette for en slik viktig ressurs 2. Ber om mer beskrivelse av ressursen. 3. Vegetasjonsbuffer mot innsyn, og for avhjelping av støv og støy-ulemper 4. Det må være nok plass til sikring. Kan settes opp i vegetasjonsskjem, ta med i bestemmelser 5. Planprogram forelegges Bergvesenet før fastsettelse 6. Utvidelse av masseuttak krever ny vurdering/behandling av konsesjon og driftsplan 7. Viser til temaveileder «uttak av mineralske forekomster og planlegging etter plan- og bygningsloven» 1. Tas til orientering 2. Tas til orientering 3. Tas til orientering 4. Tas til orientering 5. Tas til orientering 6. Tas til orientering 7. Tas til orientering Innspillet er meget informativt, og tas til orientering i videre arbeid. Dato for forhåndsuttalelse: Direktoratet for mineralforvaltning Berørtes rolle: Høringsinstans 1. Ny forskrift om konsekvensutredning er trådt i kraft. DMF behandlerforelegging av planprogram jf 8 i forskrift fra 2009, da saken kom inn før ny forskrift trådte i kraft. 2. Noen merknader og innspill fra fagmyndigheter ikke tilstrekkelig inntatt 3. Viktig naturtype lokalitet, biologisk mangfold og landskap skal være i konsekvensutredningen 4. Reindrift skal inn som tema i konsekvensutredning 5. Forurensning av jordbunn og vann i forbindelse med avrenning fra bruddet, utslipp må være i ROS-beskrivelse 6. Planprogrammet godkjennes, merknader fra DMF tas inn 1. Tas til orientering 2. Tas til orientering KLADD Side 21 av 29

22 3. Tas til orientering 4. Tas til orientering 5. Tas til orientering 6. Tas til orientering Merknader innarbeides i planforslag. Dato for forhåndsuttalelse: Lenvik kommune, samfunnsmedisinsk avdeling Berørtes rolle: Høringsinstans 1. Skiløyper i området er mye brukt, lavterskeltilbud for blant annet barnefamilier 2. Anbefaler at det i reguleringsplanen inngår begrensninger for tidspunkter for drift av masseuttaket 3. Tilgang til løypenett og parkering må ikke reduseres 1. Planforslag søker å ivareta dette best mulig. Eventuell omlegging av løyper etter avtale 2. Masseuttaket skal følge de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter 3. Parkering og utfartspunkt til løyper er utenfor planområdet Det er fokus på denne interessekonflikten, samrådsmøte med idrettslagene og skole i området gjennomføres. Dato for forhåndsuttalelse: Lenvik kommune, barn og unges representant Berørtes rolle: Høringsinstans 1. Erfarte støvplager ved tidligere barnehagedrift i Pioner sine bygninger. Støvproblematikk må ivaretas i planarbeidet. 1. Tas til følge. Støvplager er ifølge idrettslagene som har anlegg ved siden av masseuttaket vesentlig bedre enn i tidligere år, da barnehagen leide lokaler. Det skal gjennomføres støvmålinger, og tiltak for å begrense støvplager skal ivaretas i drivers planer for drift, produksjon og helse, mijlø og sikkerhet. Dato for forhåndsuttalelse: Kirkevergen i Lenvik Berørtes rolle: Nabo til planområde KLADD Side 22 av 29

23 Etablert samarbeidsavtale fungerer godt. Ingen innspill Tas til orientering Ingen følge for planarbeidet Dato for forhåndsuttalelse: Midt-troms friluftsråd Berørtes rolle: Høringsinstans 1. Planområdet ligger i et meget attraktivt friluftsområde, med mange aktiviteter 2. Området har stor betydning for folkehelsa, mye brukt område 3. Idrettslag har anlegg i umiddelbar nærhet. Oppkjørte skiløyper kommer hele befolkningen til gode. Konsekvens av planforslag vil være begrensning av mulighet til utvikling av løypenett, sandstøv, støy og ikke minst redusert naturopplevelse. 4. Senja videregående skole bruke Finnfjordmarka mye i undervisningen. 5. Trafikale konsekvenser må vurderes. 6. Fraråder regulering av Bornhågen-området til masseuttak 1. Tas til orientering 2. Tas til orientering 3. Samrådsmøte med idrettsinteresser gjennomføres 4. Senja videregående skole innkalles og deltar i samrådsmøte 5. Belyses i planforslaget 6. Tas til orientering. De ulike interessene vurderes Samrådsmøte og innspill fra idrettslagene viser at det er godt mulig å leve side om side med masseuttaket. En del av lysløype må omlegges, og dette skal gjøres i samarbeid mellom idrettslag og driver av masseuttak, og etter avtale med grunneier. Mineralressursen er meget viktig, noe som bør tillegges stor vekt, sammen med friluftsinteresser og naturinteresser. Uttak av masser pågår over en begrenset periode, og hindrer ikke etterbruk som friluftsliv. Dato for forhåndsuttalelse: Norsk ornitologisk forening, avdeling Troms Berørtes rolle: Fagkunnskap natur 1. Har sjekket ut i tilgjengelige databaser og forhørt lokalkjente om kjennskap til sårbare arter. Ingen registreringer gjort her. 2. Vurderer ikke området til å være av en slik karakter at de planlagte aktivitetene vil ha særlig negativ effekt på fuglefaunaen i området. 1. Tas til orientering 2. Tas til orientering KLADD Side 23 av 29

24 Innspillet bekrefter opplysninger forslagsstiller har funnet i tilgjengelig kartverk. Dato for forhåndsuttalelse: Troms Kraft Nett AS Berørtes rolle: Høringsinstans, eier av energiforsyningsanlegg 1. Ønsker å delta i planlegging 2. Sender over kartskisse eksisterende anlegg 1. Tas til følge, møte gjennomføres 2. Tas til orientering Møte med TKN er referert som samrådsmøte i planbeskrivelse. Ingen hindringer for plan. Dato for forhåndsuttalelse: Statens vegvesen, Region nord Berørtes rolle: Veimyndighet 1. Eksisterende kryss til fylkesvei ikke dimensjonert for forventet trafikk 2. Kan være aktuelt å stille krav om kanalisering i krysset som rekkefølgebestemmelse 3. Ønsker nærmere opplysninger 1. Planforslag medfører ikke endring i trafikkmengde i forhold til dagens situasjon. Krysset er etablert mens masseuttak var i drift, og forutsettes da vurdert i forhold til det. 2. Forslagsstiller vil ikke kunne akseptere et slikt krav. 3. Opplysninger er gitt i brev av Samrådsmøte med vegvesenet ble gjennomført, og en fikk da avklart at med en uendret trafikkmengde, vil ikke planforslaget medføre krav om oppgradering av kryss. Dato for forhåndsuttalelse: IL Pioner ski Berørtes rolle: Grunneier, idretts- og friluftsinteresser 1. Planområde kommer i konflikt med dagens løypenett i en del av løypetraseen. Ber om at omlegging skjer uten kostnader for klubben, 2. Det anmodes om tiltak mot ulemper med støv i skiløype om vinteren. 1. Omlegging av selve løypetrase skal skje i samarbeid med grunneier og driver av masseuttak KLADD Side 24 av 29

25 etter nærmere avtaler. Maskin og anlegg AS har sagt seg villig til å ta kostnader med selve traseen, men ikke lysanlegget. 2. Tiltak for å begrense støvplager angis i driftsplan. Dette omfatter for eksempel vanning, og at aktivitet i størst mulig grad unngås ved ugunstige værforhold. Innspillet er ikke til hinder for videre masseuttak. Avtaler om flytting av løypetrase må etableres i god tid før uttaket berører denne. Støvplager er ikke vesentlige, det er foretatt støvmålinger over en periode på ett år, med resultater under grenseverdier. Tiltak som vanning og valg av tidspunkt for aktivitet i værgunstige perioder må videreføres. Dato for forhåndsuttalelse: IL Pioner friidrett Berørtes rolle: Grunneier, idretts- og friluftsinteresser 1. Det må tas hensyn til at idrettsanlegg er nærmeste nabo ved drift og utvikling av steinbruddet, for å hindre støv og stein på idrettsanlegget 2. Mener at del av planområde som er opparbeidet til idrettsanlegg og tilliggende areal mot masseuttak må reguleres til formål idrett. 3. Viktig å bevare store Nøkketjønna nord for idrettsanlegg på grunn av fare for utglidning av løpebane ved inngrep. 4. Viktig med fysisk skille, beholde gjenværende rygg med vegetasjon mellom idrettsanlegg og masseuttak. Planer om fremtidig utvikling av stadionanlegg. 1. Tiltak for å begrense støvplager angis i driftsplan. Dette omfatter for eksempel vanning, og at aktivitet i størst mulig grad unngås ved ugunstige værforhold. 2. Tas til følge, areal tillegges formål idrett 3. Tas til følge ved videreføring av formål idrett 4. I tillegg til at det legges formål idrett for et område øst for eksisterende idrettsanlegg, etableres buffersone for grønnstruktur og sikringsgjerde nærmest masseuttak. Avstand fra eksisterende idrettsanlegg til kant masseuttak er på det nærmeste 37 m. Innspillet er ikke til hinder for videre masseuttak. Støvplager er ikke vesentlige, det er foretatt støvmålinger over en periode på ett år, med resultater under grenseverdier. Tiltak som vanning og valg av tidspunkt for aktivitet i værgunstige perioder må videreføres. Dato for forhåndsuttalelse: Allan Johansen Berørtes rolle: Hjemmelshaver for 47/1 1. Vei inn til masseuttak må legges utenfor eiendommen 47/1 2. Ønsker at 47/1 inkluderes i planområdet og reguleres til næringsformål 3. Ønsker avklaring om det er mulig med ytterligere masseuttak på 47/1 KLADD Side 25 av 29

26 1. Vei til masseuttak flyttes til eiendommen 48/6 2. Tas ikke til følge 3. Det er avklart at det ikke er aktuelt å ta ut mer masser på 47/1 Deler av eiendommen 47/1 er i gjeldende plan regulert til idrettsformål. Den delen som ikke er omfattet av en gjeldende reguleringsplan, utgjør ca 7,6 daa. Forslagsstiller har tatt initiativ til avtale om fordeling av kostnader i forbindelse med planarbeid og eventuelle følgekostnader for infrastruktur dersom dette reguleres til næringsformål. Hjemmelshaver for 47/1 har ikke besvart initiativet, slik at det ikke er grunnlag for å regulere for økt næringsaktivitet i området. Dato for forhåndsuttalelse: Midt-troms AS (Byggesystemer) Berørtes rolle: Hjemmelshaver for 47/73 1. Ber om innregulering av adkomst til 47/73 Nei Adkomst til 47/73 er sikret på annen måte, gjennom gjeldende plan 208. Dato for forhåndsuttalelse: Truls Angell på vegne av Jorunn Angell, Børge Berg Angell Berørtes rolle: Hjemmelshaver for 47/2 1. Mener at massenes kvalitet ikke er god. 2. Det må legges vekt på konsekvenser for idrett, rekreasjon og friluftsliv, samt barn og unge. 1. Masseuttaket er vurdert til å være meget viktig, ikke bare med bakgrunn i massenes kvalitet, men også beliggenhet. Innspill får ikke følger for planforslag. 2. vektlegges, og det gjennomføres derfor eget møte med partene. Massenes beskaffenhet er av kvalitet som kan benyttes til mange formål. Dette fremkommer i alle tilgjengelige databaser, blant annet fra NGU og direktoratet for mineralforvaltning. Beliggenheten til masseuttaket i forhold til Lenvik kommunes bysentrum og satsing på industriområder i Finnfjordbotn og Botnhågen gjør det spesielt verdifullt med et nærliggende masseuttak. KLADD Side 26 av 29

27 6.3.1 Sammendrag Det er kommet innspill som viser at dette området har flere interessegrupper, der friluftsinteresser er et sentralt tema. Mineralressursen er meget viktig, samtidig berører området for ressursen en viktig naturtype. Det finnes samiske kulturminner i planområdet Innspillenes innvirkning for videre planarbeid Idretts- og friluftsliv er sentrale i videre arbeid og innkalles til samrådsmøte. Planforslaget justeres for å forsøke å finne en minnelig løsning som kan ivareta begge interessene. Naturområde «Bjørnholtet» er berørt av planen. Plangrense justeres for å minske konflikten Det skal gjøres undersøkelser for å avklare status eventuelle kulturminner innenfor området. KLADD Side 27 av 29

28 Litteraturliste Tittel Plan- og bygningsloven. LOV Naturmangfoldloven. LOV Kulturminneloven LOV Forskrift om konsekvensutredninger. FOR Kart- og planforskriften. FOR Utgiver Miljøverndepartementet (MD) MD MD MD MD T-1459 Grad av utnytting MD T-1476 Planlegging etter pbl MD T-1490 Reguleringsplan MD T-1514 Naturmangfoldloven kapittel II MD T-4/96 Ressursutnytting i kystsonen MD T-5/93 Areal- og transportplanlegging MD Samfunnssikkerhet i arealplanlegging Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Nettressurser Tittel Ansvarlig MD Riksantikvaren NVE DSB Artsdatabanken Statens vegvesen Direktoratet for byggkvalitet Troms fylkeskommune, Fylkesmannen Norges geologiske undersøkelser Miljødirektoratet (MDIR) Riksantikvaren, MDIR, Statens strålevern KLADD Side 28 av 29

29 Dokumentliste Dokumentlisten følger inndeling av dokumenter i perm for planforslag. Antall sider er i henhold til papirutgave av planforslag, som kan avvike fra digital utgave. 1 Planbeskrivelse...29 s 2.1 Plankart...2 s 2.2 Planbestemmelser...2 s 3 Reguleringsspørsmål, avklaringer s 4 Planmyndighet, vedtak og oppstart...21 s 5 Kunngjøring og varsling...43 s 6 Innspill, sortert del s 7 ROS analyse, NML-vurdering...10 s 8 Planprogram...21 s 9 Konsekvensutredning...29 s 10 Diverse kart og dokumenter, sortert del s KLADD Side 29 av 29

PLANBESKRIVELSE «Akvafarm Bergsbotn»

PLANBESKRIVELSE «Akvafarm Bergsbotn» PLANBESKRIVELSE «Akvafarm Bergsbotn» Reguleringsforslag for masseuttak og industriområde i Raset, Bergsbotn Gnr13/bnr34, 78 og deler av 35 i Berg kommune Bergsbotn, 9385 Skaland Forslagsstiller: Fagkyndig:

Detaljer

DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Oppdragsgiver Hamar Pukk og Grus AS Rapporttype Planbeskrivelse med konsekvensutredning Dato 2013-06-12 DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING "[Sett inn bilde (størrelse

Detaljer

VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM

VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Hamar Pukk og Grus AS Rapporttype Planprogram Dato 2012-04-16 VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM 3 (19) VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsnr.:

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR BASSEBO STEINBRUDD. Dato for siste revisjon: 21.11.12 Kommunestyrets godkjenning:

PORSGRUNN KOMMUNE BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR BASSEBO STEINBRUDD. Dato for siste revisjon: 21.11.12 Kommunestyrets godkjenning: PORSGRUNN KOMMUNE BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR BASSEBO STEINBRUDD Dato for siste revisjon: 21.11.12 Kommunestyrets godkjenning: Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN...3 1.1 Formål og bakgrunn...3 2 PLANSTATUS...3

Detaljer

SKØIEN MASSETAK PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING. Ester Sand. Planbeskrivelse med konsekvensutredning 2015-09-03. Oppdragsgiver.

SKØIEN MASSETAK PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING. Ester Sand. Planbeskrivelse med konsekvensutredning 2015-09-03. Oppdragsgiver. Oppdragsgiver Ester Sand Dokument type Planbeskrivelse med konsekvensutredning Dato 2015-09-03 Planid 0536052 SKØIEN MASSETAK PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Planbeskrivelse med konsekvensutredning

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

John Myrvang AS / NorStone AS PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram. Utgave: 3 Dato: 2013-09-18

John Myrvang AS / NorStone AS PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram. Utgave: 3 Dato: 2013-09-18 PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram Utgave: 3 Dato: 2013-09-18 PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen-forslag til vedtatt planprogram 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 1 1 SAMMENDRAG 4 2 BAKGRUNN 4 2.1 HENSIKT MED PLANFORSLAGET 4 3 PLANPROSESS 4 3.1 REFERAT OPPSTARTSMØTE 4 3.1.1 Avgrensing

Detaljer

Forslag planprogram Grafitt i Jennestad uttaksområde

Forslag planprogram Grafitt i Jennestad uttaksområde Tiltakshaver: Norwegian Graphite AS Dato : 22.4.2014 Forslag planprogram Grafitt i Jennestad uttaksområde 1 Forslag planprogram - Jennestad INNHOLD 1. PLANOMRÅDETS BELIGGENHET 2. FORMÅLET MED PLANARBEIDET

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GAMMELVEIEN 2, BERTNES

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GAMMELVEIEN 2, BERTNES PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GAMMELVEIEN 2, BERTNES Plan-ID: 2531 Utarbeidet for Den Læstadianske Forsamling i Bodø Sist revidert den 30.09. 2014 Side 1 av 20 Innhold 1 Sammendrag... 5

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan. Innhold

Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan. Innhold Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 31 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

Planbeskrivelse. Planområdet sett fra øst mot vest. Planområdet sett fra sør mot nord. Side 1 av 30

Planbeskrivelse. Planområdet sett fra øst mot vest. Planområdet sett fra sør mot nord. Side 1 av 30 Planbeskrivelse Planens navn: Detaljreguleringsplan for Breidablikk FUS barnehage, del av gnr. 16 bnr. 4 Planens ID: 200420110001 Dato for siste revisjon: 09.08.11 Dato for vedtak i kommunestyret: Planområdet

Detaljer

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 23.02.2015 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

Reguleringsplan. HØRINGSUTKAST Dato: 1. desember 2014 Sist revidert: 24. februar 2015. Sokkelvikkrysset snuplass og parkering.

Reguleringsplan. HØRINGSUTKAST Dato: 1. desember 2014 Sist revidert: 24. februar 2015. Sokkelvikkrysset snuplass og parkering. Reguleringsplan Sokkelvikkrysset snuplass og parkering Planbeskrivelse Plan ID: 19422014_005 HØRINGSUTKAST Dato: 1. desember 2014 Sist revidert: 24. februar 2015 Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 77

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GBNR 67/15 FOR HAMNNES HYTTEFELT OG TURISTANLEGG I SKJERVØY KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GBNR 67/15 FOR HAMNNES HYTTEFELT OG TURISTANLEGG I SKJERVØY KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GBNR 67/15 FOR HAMNNES HYTTEFELT OG TURISTANLEGG I SKJERVØY KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato: 07.03.2014/ 03.06.2014/12.06.2014/01.09.2014/ 26.01.2015 etter off. høring. Hamnnes hyttefelt

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 1 1 SAMMENDRAG 4 2 BAKGRUNN 4 2.1 HENSIKT MED PLANFORSLAGET 4 3 PLANPROSESS 4 3.1 REFERAT OPPSTARTSMØTE 4 3.1.1 Avgrensing

Detaljer

Planbeskrivelse Planens navn Detaljregulering for Gnr. 45 bnr. 19- Mortensnes Arkivsak 10/4333 Arkivkode PLNID 20100016 Vedtatt Forslag ved

Planbeskrivelse Planens navn Detaljregulering for Gnr. 45 bnr. 19- Mortensnes Arkivsak 10/4333 Arkivkode PLNID 20100016 Vedtatt Forslag ved Planbeskrivelse Planens navn Detaljregulering for Gnr. 45 bnr. 19- Mortensnes Arkivsak 10/4333 Arkivkode PLNID 20100016 Vedtatt Forslag ved Arbeidsutkast datert Offentlig ettersyn datert Sluttbehandling

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM INDUSTRI / NÆRING / LAGER ARNADALEN, BERGEN KOMMUNE

FORSLAG TIL PLANPROGRAM INDUSTRI / NÆRING / LAGER ARNADALEN, BERGEN KOMMUNE FORSLAG TIL INDUSTRI / NÆRING / LAGER ARNADALEN, BERGEN KOMMUNE Reguleringsplan med konsekvensutredning 20136872-1/#1 25.07.13 Dato for utleggelse: Frist for uttale: xx.xx.13 xx.xx.13 BERGEN KOMMUNE Arnadalsflaten,

Detaljer

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012 Innhold 1. Forord... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Mål og forutsetninger... 6 4. Eksisterende situasjon... 7 4.1

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.10.2014 Møtetid:

Detaljer

REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20

REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20 REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20 DETALJREGULERING jfr. pbl 12-3 KONGSBERG KOMMUNE, GNR. 8540 BNR. 24 m.fl Fv 87 Landstads gate PLANBESKRIVELSE 03.06.2013 Forslagsstiller Kongsberg kommunale

Detaljer

Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) Detaljregulering for N6 Granvoll Næringsområde Moreppen NANNESTAD KOMMUNE

Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) Detaljregulering for N6 Granvoll Næringsområde Moreppen NANNESTAD KOMMUNE Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) Detaljregulering for N6 Granvoll Næringsområde Moreppen NANNESTAD KOMMUNE 31. januar 2013 - Innhold: Forord 3 1. Innledning 4 1.1 Bakgrunn 4 1.2

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan, områderegulering. HOLMENGA Eidsvoll kommune

PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan, områderegulering. HOLMENGA Eidsvoll kommune Planbeskrivelse Holmenga, 25.4.2014 PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan, områderegulering HOLMENGA Eidsvoll kommune Bilde av terrengmodell, sett fra Staviåsen Forside: Bilde hentet ut av en terrengmodell,

Detaljer

Planbeskrivelse. DETALJREGULERINGS PLAN FOR Hyttefelt vest for Hestetjern. Deler av reguleringsplanområdet sett fra sør.

Planbeskrivelse. DETALJREGULERINGS PLAN FOR Hyttefelt vest for Hestetjern. Deler av reguleringsplanområdet sett fra sør. Planbeskrivelse DETALJREGULERINGS PLAN FOR Hyttefelt vest for Hestetjern Deler av reguleringsplanområdet sett fra sør. Foto: John Lie Sist revidert: 08.10.2014 Side 1 FORORD Grunneier Unni Steinsholt er

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 10.02.2015 Møtested: Kulturtorget, møterom 2 Møtetid: 18:00 Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk Kl. 17.00 Fotografering av administrasjonsutvalgets og hovedutvalgenes

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljplan for Baksalen Skole og idrettsanlegg. Planens ID Saksnummer E- phorte 2. gangs behandling MU Vedtatt

PLANBESKRIVELSE. Detaljplan for Baksalen Skole og idrettsanlegg. Planens ID Saksnummer E- phorte 2. gangs behandling MU Vedtatt PLANBESKRIVELSE Planens navn Planens ID Saksnummer E- phorte 2. gangs behandling MU Vedtatt Detaljplan for Baksalen Skole og idrettsanlegg Forslag ved X Offentlig ettersyn Sluttbehandling, utkast pr Fig.

Detaljer

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE 27. MARS 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Industri/lager IL1 og IL2

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 04.07.14 Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2 Hol KOMMUNE Gnr. 66, bnr. 635, 649, m.fl. Kikutgrenda felt 2, Detaljguleringsplan, planid.: 062004187 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer