Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10:00 16:30. Følgende medlemmer møtte:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 04.05.2005 Tidspunkt: 10:00 16:30. Følgende medlemmer møtte:"

Transkript

1 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10:00 16:30 Følgende medlemmer møtte: Kay Roger Fjellsøy Hans Kristian Karlsen Svein Håkon Sand Følgende medlemmer møtte ikke: Sølvi Jensen Johannes Grønvoll Werner Kiil Anette Holst Følgende varamedlemmer møtte: Ole Anton Teigen Følgende fra administrasjonen møtte: Administrasjonssjef Birger Hellan Ass.adm.sjef Hans-P. Myrland Spesialrådgiver Steinar Høgtun, sak 40 Oppmålingsingeniør Rolf Krag, sak 39 og 43 Fagkonsulent Steinar Larsen, sak 40 Innkalling og saksliste ble enst. Godkjent. Lyngen kommune, den Werner Kiil Ordfører Hans Petter Myrland ass.adm.sjef

2 2 PS 028/05 DS 032/05 DELEGERTE VEDTAK SØKNAD OM REISESTØTTE I FORBINDELSE MED MULIG ETABLERING AV NÆRINGSVIRKSOMHET - MORTEN STØBAKK OG TYGVE VISNES vedtak: KOMMUNALT UTVIKLINGSFOND FOR LYNGEN KOMMUNE TILSAGN OM TILSKUDD/ANSVARLIG LÅN Frank Fyhn NO , Stigenveien Støttemottaker 12, 9060 Lyngseidet. Navn på prosjekt Tilsagnsbeløp Saksnummer Målområde Arbeid med utvikling av forretningsplan Tilskudd kr.: ,- 04/1815 Næringsutvikling Prosjekttype Utviklingsprosjekt; Støtteklasse Støtte til konsulentbistand, Tilsagnet er i samsvar med retningslinjer for kommunalt utviklingsfond og begrenset oppad til 50 % av prosjektets totalkostnad. DS 033/05 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEI GNR 119 BNR 1, 2 OG 3 VED BUSTIÅSEN - LYNGEN KOMMUNE vedtak: Plan for nybygging av ca 250 m traktorveg kl. 8 og terrengutbedring i utkjøringstrase på gnr 119 bnr 1, 2 og 3 godkjennes som omsøkt med hjemmel i Forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål hjemlet i skogbruksloven 17 a og jordloven 3 og 11, Det er ved godkjenning lagt vekt på at området har en høstbar skogressurs. Vilkår: 1. Dersom det framkommer gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget, miljø og kulturavd. og Troms fylkeskommune, kulturetaten.

3 2. Hogst skal utføres i samråd med skogoppsynet. 3 Frist for gjennomføring av tiltaket settes til 3 år etter godkjenning. Det skal gies melding til kommunen når anlegget er ferdig bygget. Oversittes fristen for gjennomføring vil godkjenning falle bort og ny søknad må fremmes dersom det ikke finnes rimelige grunner for å avvike dette. DS 034/05 ANKE PÅ KRAV VEDR. AVLØSERTILSKUDD 2002 vedtak: I medhold av forskrift om produksjonstilskudd 3 og 4 for avløsning tilrådes klagen avslått. DS 035/05 vedtak: SVAR ANG. SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING Grendehuset al v/bevillingsansvarlig Jack Robert Møller f , gis ambulerende skjenkebevilling for øl og vin ved arrangementet: Medlemsfest tidspunkt: fra kl til kl sted: Jægervatn grendehus. Det forutsettes at arrangementet holdes lukket for allmennheten og har forutgående påmelding slik som opplyst. DS 036/05 vedtak: SVAR ANG. SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING Svensby Tursenter ba v/bevillingsansvarlig Inge Storstinnes f , gis ambulerende skjenkebevilling for øl, vin og brennevin ved arrangementet: Møte med etterfølgende servering tidspunkt: fra kl kl sted: Sommarfjøs hos Wenche Benum/Ole Anton Teigen Det forutsettes at arrangementet holdes lukket for allmennheten og har forutgående påmelding. PS 029/05 BRUKEN AV RESERVERTE TILLEGGSBEVILGNINGER - TIL FORMANNSKAPETS DISPOSISJON - ORIENTERING Formannskapet tar saken til orientering.

4 4 Formannskapet tar saken til orientering. PS 030/05 GNR. 92/5 - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - BORGHILD KARLSEN Det gis i medhold av Plan- og bygningsloven 7 dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel. Det gis i medhold av Plan- og bygningsloven 7 dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel. PS 031/05 GNR. 120/6 - KÅRE PEDERSEN - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - DISPENSASJON Lyngen kommune gir dispensasjon fra bestemmelsene i pbl 17.2 og kommunens arealplan etter plan- og bygningsloven 7, for fradeling av tomt på 850 m2 til fritidsformål fra 120/6. Lyngen kommune gir dispensasjon fra bestemmelsene i pbl 17.2 og kommunens arealplan etter plan- og bygningsloven 7, for fradeling av tomt på 850 m2 til fritidsformål fra 120/6.

5 2 PS 032/05 112/2 - SØKNAD OM KONSESJON -ANGELIKA BUGJERDE I medhold av konsesjonsloven innvilges omsøkte tiltak. Begrunnelse: Omsøkte vil styrke grovforgrunnlaget for erverver og sikre god arronderingsmessig driftsløsning. Vilkår: Det settes som vilkår at erverver driver eiendommen gnr 115 bnr 2 sammenhengene minst 5- år fra og med I medhold av konsesjonsloven innvilges omsøkte tiltak. Begrunnelse: Omsøkte vil styrke grovforgrunnlaget for erverver og sikre god arronderingsmessig driftsløsning. Vilkår: Det settes som vilkår at erverver driver eiendommen gnr 115 bnr 2 sammenhengene minst 5- år fra og med PS 033/05 GNR. 109/10 - SØKNAD OM FRITAK FRA BO OG ELLER DRIVEPLIKT - PER INGE EIDE I medhold av konsesjonsloven innvilges fritak fra boplikten. Søknad om fritak fra driveplikt avslås. Vilkår: Oppnåes det enighet om utleie av arealene til landbruksformål, forelegges langsiktig avtale for landbruksmyndighetene i kommunen. Begrunnelse: Boplikten anses oppfylt ved at søker bor i bygda.

6 3 I medhold av konsesjonsloven innvilges fritak fra boplikten. Søknad om fritak fra driveplikt avslås. Vilkår: Oppnåes det enighet om utleie av arealene til landbruksformål, forelegges langsiktig avtale for landbruksmyndighetene i kommunen. Begrunnelse: Boplikten anses oppfylt ved at søker bor i bygda. PS 034/05 95/3- JORUNN WILHELMSEN : SØKNAD OM FRITAK FRA BOPLIKT I medhold av odelsloven innvilges 5- års fritak fra boplikten. Begrunnelse : Livssituasjonen er av en slik vekt til at begrenset fritak fra boplikt er tilrådelig. I medhold av odelsloven innvilges 5- års fritak fra boplikten. Begrunnelse : Livssituasjonen er av en slik vekt til at begrenset fritak fra boplikt er tilrådelig. PS 035/05 GNR. 110/2 OG 14 - ROLF PEDERSEN: SØKNAD OM FRADELING AV BOLIGTOMT. SØKNAD OM ENDRING FRA SAMEIE TIL ENE-EIER

7 Det gis i medhold av Plan- og bygningsloven 7 dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel. 4 Det gis i medhold av Plan- og bygningsloven 7 dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel. PS 036/05 95/3- KARL E. WILHELMSEN : SØKNAD OM FRITAK FRA BOPLIKT -KLAGE I medhold av odelsloven oppfyller søker vilkårene for boplikt. Vilkår: Det skal fremlegges bekreftelse for flytting til Lyngen. I medhold av odelsloven oppfyller søker vilkårene for boplikt. Vilkår: Det skal fremlegges bekreftelse for flytting til Lyngen. PS 037/05 SØKNAD OM TILSKUDD TIL SERVICEBYGG NORD- LENANGEN HAVN - NORD-LENANGEN FISKARLAG Søknaden om tilskudd til dekning planleggingsarbeider vedr. servicebygg i hamna i Nord- Lenangen imøtekommes. Beløpet kr ,- utbetales over ansvar 14701, tjeneste 1110 og art 1001 ved overføring fra ansvar og tilsvarende tjeneste og art.

8 5 Søknaden om tilskudd til dekning planleggingsarbeider vedr. servicebygg i hamna i Nord- Lenangen imøtekommes. Beløpet kr ,- utbetales over ansvar 14701, tjeneste 1110 og art 1001 ved overføring fra ansvar og tilsvarende tjeneste og art. PS 038/05 LYNGSEIDET BO - OG SERVICESENTER PÅ STIGEN, 2 BYGNINGER OG TOMT, FORESPØRSEL Henvendelsen fra Røde Kors foreningene, pkt. 1. imøtekommes slik: 1.a. Lyngen kommune godkjenner fradeling av tomt slik som omsøkt. Røde Kors foreningene gis også tillatelse til å selge den fradelte tomt med påstående bygning videre. 1.b. Kjøpesummen som oppnås ved dette skal gå til fradrag ev et evt. restoppgjør dersom kommunen ønsker å benytte seg av sin forkjøpsrett for den resterende del av eiendommen. 2. Lyngen kommune påtar seg utgiftene til fradeling og overskjøting av den fradelte parsellen. 3. Når det gjelder resterende del av eiendommen ønsker Lyngen kommune å benytte seg av sin forkjøpsrett og dermed overta denne ihht. avtalens pkt. 9. Ved overtakelsen omgjøres den festede tomten som bygningen står på til selveiertomt med Lyngen kommune som hjemmelshaver. Det opptas forhandlinger med Røde Kors foreningene lokalt og på distriktsnivå om en evt. refusjon av tidligere kontanttilskudd og festetomt. 4. Det nedsettes en egen plan/utredningsgruppe som får i mandat å utrede et evt. framtidig bruk av Lyngseidet bo,- og servicesenter. Frist for utredningsarbeidet settes til 1. november d.å. 5. Som plan/utredningsgruppe velges: a:.. b:.. c:.. d:. e:.

9 (siden det dreier seg om valg vil adm.sjefen ikke gi innstilling) 6 Administrasjonssjefens innstilling i pkt. 1-4 vedtatt, enst. Pkt. 5 som plangruppe velges: 1. Anette Holst 2. Sølvi Jensen 3. Lars Tore Larssen Administrasjonssjefen utgjør sekretariat for gruppa. Henvendelsen fra Røde Kors foreningene, pkt. 1. imøtekommes slik: 1.a. Lyngen kommune godkjenner fradeling av tomt slik som omsøkt. Røde Kors foreningene gis også tillatelse til å selge den fradelte tomt med påstående bygning videre. 1.b. Kjøpesummen som oppnås ved dette skal gå til fradrag ev et evt. restoppgjør dersom kommunen ønsker å benytte seg av sin forkjøpsrett for den resterende del av eiendommen. 2. Lyngen kommune påtar seg utgiftene til fradeling og overskjøting av den fradelte parsellen. 3. Når det gjelder resterende del av eiendommen ønsker Lyngen kommune å benytte seg av sin forkjøpsrett og dermed overta denne ihht. avtalens pkt. 9. Ved overtakelsen omgjøres den festede tomten som bygningen står på til selveiertomt med Lyngen kommune som hjemmelshaver. Det opptas forhandlinger med Røde Kors foreningene lokalt og på distriktsnivå om en evt. refusjon av tidligere kontanttilskudd og festetomt. 4. Det nedsettes en egen plan/utredningsgruppe som får i mandat å utrede et evt. framtidig bruk av Lyngseidet bo,- og servicesenter. Frist for utredningsarbeidet settes til 1. november d.å. 5. Som plan/utredningsgruppe velges: 1. Anette Holst 2. Sølvi Jensen 3. Lars Tore Larssen Administrasjonssjefen utgjør sekretariat for gruppa. PS 039/05 ENGASJEMENT AV NGI - SKREDUNDERSØKELSER, PRIORITERING AV OMRÅDER SOM ØNSKES VURDERT FOR SKREDFOREBYGGING

10 7 a På bakgrunn av beskrivelse av faresoner av 5.august 2004 ønsker Lyngen kommune tilbud på detaljplanlegging og utarbeidelse av anbudsdokumenter for prioriterte område for skredforebygging. Det ønskes samtidig at utarbeidelsen inneholder et overslag av totale kostnader (også skredforebygginger). Prioriterte områder er: Straumen sør, 6 boliger, Stigen, aldershjemmet og 5 boliger og Furuflaten. For Furuflaten er det ønskelig med oppdeling av tilbudet slik at det kan velges mellom tiltak for 2 ytterste hus, mot steinsprang fra nærmeste brattkant, og de 2 ytterste husene + de 5 neste. Her er det sannsynligvis tiltak oppe på nærmeste avsats som da blir sikringsvoll mot snøskred. b Lyngen kommune inngår avtale om vurdering av søknader om tiltak innefor skredfaregrenser, med anbefalinger om søknaden kan godkjennes eller om det må utføres nærmere vurderinger før et eventuelt positivt svar kan gis. Kostnadene for en slik vurdering (kr 2.000,-) må dekkes av søkeren. a På bakgrunn av beskrivelse av faresoner av 5.august 2004 ønsker Lyngen kommune tilbud på detaljplanlegging og utarbeidelse av anbudsdokumenter for prioriterte område for skredforebygging. Det ønskes samtidig at utarbeidelsen inneholder et overslag av totale kostnader (også skredforebygginger). Prioriterte områder er: Straumen sør, 6 boliger, Stigen, aldershjemmet og 5 boliger og Furuflaten. For Furuflaten er det ønskelig med oppdeling av tilbudet slik at det kan velges mellom tiltak for 2 ytterste hus, mot steinsprang fra nærmeste brattkant, og de 2 ytterste husene + de 5 neste. Her er det sannsynligvis tiltak oppe på nærmeste avsats som da blir sikringsvoll mot snøskred. b Lyngen kommune inngår avtale om vurdering av søknader om tiltak innefor skredfaregrenser, med anbefalinger om søknaden kan godkjennes eller om det må utføres nærmere vurderinger før et eventuelt positivt svar kan gis. Kostnadene for en slik vurdering (kr 2.000,-) må dekkes av søkeren. PS 040/05 MERKNADSBEHANDLING TIL KOMMUNEPLANENS AREALDELL 1. Formannskapet tiltrer administrasjonssjefens innstilling (eventuelt med tillegg) 2. Administrasjonen inviterer sektormyndighetene til et møte for drøfting/orientering av det revidert planutkastet. 3. Formannskapet velger representant(er) som blir med på møtene

11 2 4. Planforsalget legges ut til offentlig ettersyn så snart som mulig etter møtene. 1. Formannskapet tiltrer administrasjonssjefens innstilling (eventuelt med tillegg) 2. Administrasjonen inviterer sektormyndighetene til et møte for drøfting/orientering av det revidert planutkastet. 3. Formannskapet velger representant(er) som blir med på møtene 4. Planforsalget legges ut til offentlig ettersyn så snart som mulig etter møtene. PS 041/05 DISTRIKTSPLAN HOVEDDEL T-RENDALEN Det henstilles til at innspillene innarbeides i distriktsplanen 2005 Forslag fra Ola Anton Teigen: Det vises til administrasjonenes vurderinger og vil i tillegg ha følgende innarbeidet i Distriktsplanens hoveddel. 1. tillegg til punkt Vårbeiter Lyngen kommune er om lag 900 kvadratkilometer og det bør være rom for ulike brukereintresser herunder bufe på beite i utmarka og bruk av Lyngen halvøya til rekreasjon i reiselivssammenheng sommer som vinter. Punkt Motorferdsel: Første avsnitt tilføyes følgende: Motorferdsel på barmark begrenses til absolutt minimum og at det tas sterke miljøhensyn ved bruk av motorisert ferdsel på barmark. Punkt 1.6 Rovbyrtap og andre tap. Punktet tilføyes følgende: Lyngen kommune ber om at de dyr som en ikke får med seg under høstsamlingen av rein og som fortsatt bli i området om vinteren må det finnes en løsning på slik at dette ikke er med på og etablere en fast stamme av rovdyr på Lyngenhalvøya. Nytt punkt: Det bør snarest arrangeres et åpent folkemøte i Lyngen der grunneier og landbruksutøvere sammens med reindriftsforvaltningen kan diskutere konfliktområder slik disse kan fjernes. Lyngen kommune v/landbruksadministrasjonen innkaller til et slikt møte innen

12 2 Det vises til administrasjonenes vurderinger og vil i tillegg ha følgende innarbeidet i Distriktsplanens hoveddel. 1. tillegg til punkt Vårbeiter Lyngen kommune er om lag 900 kvadratkilometer og det bør være rom for ulike brukereintresser herunder bufe på beite i utmarka og bruk av Lyngen halvøya til rekreasjon i reiselivssammenheng sommer som vinter. Punkt Motorferdsel: Første avsnitt tilføyes følgende: Motorferdsel på barmark begrenses til absolutt minimum og at det tas sterke miljøhensyn ved bruk av motorisert ferdsel på barmark. Punkt 1.6 Rovbyrtap og andre tap. Punktet tilføyes følgende: Lyngen kommune ber om at de dyr som en ikke får med seg under høstsamlingen av rein og som fortsatt bli i området om vinteren må det finnes en løsning på slik at dette ikke er med på og etablere en fast stamme av rovdyr på Lyngenhalvøya. Nytt punkt: Det bør snarest arrangeres et åpent folkemøte i Lyngen der grunneier og landbruksutøvere sammens med reindriftsforvaltningen kan diskutere konfliktområder slik disse kan fjernes. Lyngen kommune v/landbruksadministrasjonen innkaller til et slikt møte innen PS 042/05 REGIONALT MILJØPROGRAM FOR JORDBRUKET I TROMS - HØRING AV FORSLAG TIL FORSKRIFT Det henstilles til at endringsforslag til 2 og 3 innarbeides i den regionale forskriften for miljøtiltak for jordbruket i Troms. Det henstilles til at endringsforslag til 2 og 3 innarbeides i den regionale forskriften for miljøtiltak for jordbruket i Troms.

13 3 PS 043/05 ROS-ANALYSE, NATURSSKADER, ARBEIDSGRUPPE I, II OG III Lyngen kommune viser til vedlagte dokumenter og vedtar ROS innsats slik: NATURSKADER (orkan, flom, ras o.l.) Flom/utgraving: Furuflaten, mulighet for flom i elva, området rundt elva bør ha en nærmere vurdering for risiko før tiltak (deling, bygging el) tillates. Fyhn elva (fra Lysdammen), tiltak er beskrevet av NVE, tiltak i nærområdet bør ha nærmere vurdering før tillatelse. Hestegjerdelva (Stigen), tiltak er beskrevet av NGI, og vil gi en bedre sikkerhet for bebyggelse innenfor grensene. Skredfare grensen er absolutt. Dette ut fra at alle 3 linjer i dif. grenser går sammen. Rottenvikelva, brudd i dam eller oppdemming i elva som kan gi flom kan gi uønsket hendelse for bebygd område. (Rapport fra TK skal være klar sommeren 05). Eventuelle tiltak må vurderes etter dette. Ras: Straumen sør; stopp og/eller ledevoller må bygges for å sikre bebyggelse ovenfor 333 års skred. Stigen; opprensking av bekk i sørlige del av Stigen (av nye aldershjem) og sikring mot steins/jord skred må gjøres. Furuflaten (nord) sikring mot stein/snø skred bør vurderes gjennomføret. Andre områder innenfor skredfaregrensene med boligbebyggelse (Russelv, Straumen nord og sør, Kjosen, Stigen og Furuflaten) må fortsatt være med i skredovervåkinga. Arbeide for varslingsmuligheter for rasfare mot områder med utpreget turløyper og fritidsbebyggelse. Kostnader: Hendelse nr 13 antaes å være et kommunalt anliggende og ansees å måtte utføres av kommunens driftsavdeling, finansiering søkes dekket. Skredovervåking, samarbeidet i nord Troms / Finnmark gjør at kostnadene er overkommelige. Det kan være nødvendig med tiltak som kan gjøre overvåkinga bedre. Finansiering må søkes i hvert tilfelle. Resten av hendelser: Tiltak må gjøres som egne prosjekter. Lyngen kommune må arbeide for at tiltak kan gjennomføres. SABOTASJE, HÆRVERK, TERRORVIRKSOMHET, RADIOAKTIVT NEDFALL, SVIKT I VANN- OG AVLØPSSYSTEMER, BRANN, TRAFIKK OG EKSPLOSJONER, OLJE- /KJEMIKALIEFORURENS-NING Nr Hendelse Skadeforebyggende tiltak Skadebegrensende tiltak Ansvar * Tidsfrist Kostnader Merknader fartsreduksjon -utstyr brannkorpsene S / L 2004 Må utredes fartsreduksjon -utstyr brannkorpsene S / L 2004 Må utredes røykfrie pasientrom -utstyr brannkorpsene L 2004 Må utredes HMS rutiner -utstyr generelt B / L / S 2004 " nasjonalt ansvar -rutiner jod utdeling L / S 2004 " Arbeides med røykfrie pasientrom -utstyr brannkorpsene L 2004 " røykfrie pasientrom -utstyr brannkorpsene L 2004 "

14 utbedring av vegene -redningsutstyr S / L 2005 " utbedring av vegene -utstyr brannkorpsene S /L 2005 " UV anlegg -opplysningsarbeid L 2005 " generell vedlikehold -HMS arbeid L 2004 " L ~ Lyngen kommune S ~ Staten B ~ Bjørklids fergerederi Tiltak blir prioritert i årlige planer. Kostnader til tiltak kommer fram i ordinær budsjett forslag. 4 SVIKT I EL.FORSYNING,TELE-,DATA-,O.A. KOMMUNIKASJONSSYSTEMER,GRIII, OPPSUMMERING Nr Hende lse Skadeforebyggende tiltak Reservestrøm til behandlings rom/akuttmottak Flere systemer for kommunikasjon Skadebegrensende tiltak Ansvar Tidsfris t Kostna der Merknader Nødstrøm LK Snarest Ikke Samle størst mulig bredde på kompetanse i en krisesituasjon Ingen kjente Avtaler med naboer om tilsyn i kritiske tilfeller Tilgang på reservestrøm (for legesystemer), bedre bygningsmessig sikring, egen avløps sikring, brannselle Reservesystemer Nødstrøm, nødsystemer LK Snarest Ikke LK LK Ikke Ikke LK Snarest Ikke Blir ivaretatt i nytt bygg for Lyngseidet Serverrom kan være utsatt bl.a ved flom Tiltak blir foreslått i årlige planer. Kostnader blir tatt inn i årlige budsjetter. Lyngen kommune viser til vedlagte dokumenter og vedtar ROS innsats slik:

15 5 NATURSKADER (orkan, flom, ras o.l.) Flom/utgraving: Furuflaten, mulighet for flom i elva, området rundt elva bør ha en nærmere vurdering for risiko før tiltak (deling, bygging el) tillates. Fyhn elva (fra Lysdammen), tiltak er beskrevet av NVE, tiltak i nærområdet bør ha nærmere vurdering før tillatelse. Hestegjerdelva (Stigen), tiltak er beskrevet av NGI, og vil gi en bedre sikkerhet for bebyggelse innenfor grensene. Skredfare grensen er absolutt. Dette ut fra at alle 3 linjer i dif. grenser går sammen. Rottenvikelva, brudd i dam eller oppdemming i elva som kan gi flom kan gi uønsket hendelse for bebygd område. (Rapport fra TK skal være klar sommeren 05). Eventuelle tiltak må vurderes etter dette. Ras: Straumen sør; stopp og/eller ledevoller må bygges for å sikre bebyggelse ovenfor 333 års skred. Stigen; opprensking av bekk i sørlige del av Stigen (av nye aldershjem) og sikring mot steins/jord skred må gjøres. Furuflaten (nord) sikring mot stein/snø skred bør vurderes gjennomføret. Andre områder innenfor skredfaregrensene med boligbebyggelse (Russelv, Straumen nord og sør, Kjosen, Stigen og Furuflaten) må fortsatt være med i skredovervåkinga. Arbeide for varslingsmuligheter for rasfare mot områder med utpreget turløyper og fritidsbebyggelse. Kostnader: Hendelse nr 13 antaes å være et kommunalt anliggende og ansees å måtte utføres av kommunens driftsavdeling, finansiering søkes dekket. Skredovervåking, samarbeidet i nord Troms / Finnmark gjør at kostnadene er overkommelige. Det kan være nødvendig med tiltak som kan gjøre overvåkinga bedre. Finansiering må søkes i hvert tilfelle. Resten av hendelser: Tiltak må gjøres som egne prosjekter. Lyngen kommune må arbeide for at tiltak kan gjennomføres. SABOTASJE, HÆRVERK, TERRORVIRKSOMHET, RADIOAKTIVT NEDFALL, SVIKT I VANN- OG AVLØPSSYSTEMER, BRANN, TRAFIKK OG EKSPLOSJONER, OLJE- /KJEMIKALIEFORURENS-NING Nr Hendelse Skadeforebyggende tiltak Skadebegrensende tiltak Ansvar * Tidsfrist Kostnader Merknader fartsreduksjon -utstyr brannkorpsene S / L 2004 Må utredes fartsreduksjon -utstyr brannkorpsene S / L 2004 Må utredes røykfrie pasientrom -utstyr brannkorpsene L 2004 Må utredes HMS rutiner -utstyr generelt B / L / S 2004 " nasjonalt ansvar -rutiner jod utdeling L / S 2004 " Arbeides med røykfrie pasientrom -utstyr brannkorpsene L 2004 " røykfrie pasientrom -utstyr brannkorpsene L 2004 " utbedring av vegene -redningsutstyr S / L 2005 " utbedring av vegene -utstyr brannkorpsene S /L 2005 " UV anlegg -opplysningsarbeid L 2005 " generell vedlikehold -HMS arbeid L 2004 " L ~ Lyngen kommune S ~ Staten B ~ Bjørklids fergerederi

16 6 Tiltak blir prioritert i årlige planer. Kostnader til tiltak kommer fram i ordinær budsjett forslag. SVIKT I EL.FORSYNING,TELE-,DATA-,O.A. KOMMUNIKASJONSSYSTEMER,GRIII, OPPSUMMERING Nr Hende lse Skadeforebyggende tiltak Reservestrøm til behandlings rom/akuttmottak Flere systemer for kommunikasjon Skadebegrensende tiltak Ansvar Tidsfris t Kostna der Merknader Nødstrøm LK Snarest Ikke Samle størst mulig bredde på kompetanse i en krisesituasjon Ingen kjente Avtaler med naboer om tilsyn i kritiske tilfeller Tilgang på reservestrøm (for legesystemer), bedre bygningsmessig sikring, egen avløps sikring, brannselle Reservesystemer Nødstrøm, nødsystemer LK Snarest Ikke LK LK Ikke Ikke LK Snarest Ikke Blir ivaretatt i nytt bygg for Lyngseidet Serverrom kan være utsatt bl.a ved flom Tiltak blir foreslått i årlige planer. Kostnader blir tatt inn i årlige budsjetter.

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 15.06.2005 Tidspunkt: 10:00 17.00. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 15.06.2005 Tidspunkt: 10:00 17.00. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 15.06.2005 Tidspunkt: 10:00 17.00 Følgende medlemmer møtte: Kay Roger Fjellsøy Anette Holst Hans Kristian Karlsen

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 06.02.2007 Tidspunkt: 10:00 13:30. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 06.02.2007 Tidspunkt: 10:00 13:30. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 06.02.2007 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgende medlemmer møtte: Kay Roger Fjellsøy Hans Kristian Karlsen, unntatt i sak

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Ass.adm.sjef Hans-P. Myrland Steinar Larsen under sak nr. 72.

Følgende fra administrasjonen møtte: Ass.adm.sjef Hans-P. Myrland Steinar Larsen under sak nr. 72. 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: kommunestyresalen Dato: 01.07.2005 Tidspunkt: 13.00-14.30 Følgende medlemmer møtte: Kay Roger Fjellsøy Werner Kiil Følgende medlemmer møtte

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 16.12.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 15:30. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 15:30. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 15:30 Følgende medlemmer møtte: Johannes Grønvoll Hans Kristian Karlsen Følgende medlemmer

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00-14:00. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00-14:00. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00-14:00 Følgende medlemmer møtte: Rolf Johansen Fred Skogeng Følgende medlemmer møtte ikke:

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 01.07.2005 Tidspunkt: 11:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 15.05.2007 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 15.05.2007 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 15.05.2007 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00 12:30. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00 12:30. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00 12:30 Følgende medlemmer møtte: Johannes Grønvoll Sølvi Jensen Werner Kiil Følgende medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Kay Roger Fjellsøy Karl Arvid Brose SP Fred Skogeng inhabil i sak 4/15

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Kay Roger Fjellsøy Karl Arvid Brose SP Fred Skogeng inhabil i sak 4/15 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg, Rådhuset, Lyngseidet Dato: 29.01.2015 Tidspunkt: 09:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.10.2006 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.10.2006 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.10.2006 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 24.10.2006 Tidspunkt: 9:30. Utvalg: Møtested:

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 24.10.2006 Tidspunkt: 9:30. Utvalg: Møtested: Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 24.10.2006 Tidspunkt: 9:30 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 19.04.2007 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 19.04.2007 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 19.04.2007 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

SAKSLISTE 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5 I KÅFJORD

SAKSLISTE 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5 I KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0022/05 05/00303 REFERATSAK 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5

Detaljer

formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.12.2005 Tidspunkt: 8:45 MERK TIDSPUNKTET

formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.12.2005 Tidspunkt: 8:45 MERK TIDSPUNKTET Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.12.2005 Tidspunkt: 8:45 MERK TIDSPUNKTET Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.12.2012 Tidspunkt: NB: 08:15

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.12.2012 Tidspunkt: NB: 08:15 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.12.2012 Tidspunkt: NB: 08:15 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.10.2005 Tidspunkt: 10:00 13:30. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.10.2005 Tidspunkt: 10:00 13:30. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.10.2005 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgende medlemmer møtte: Johannes Grønvoll Sølvi Jensen Werner Kiil Følgende medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ingen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ingen Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 12.06.2015 Tidspunkt: 09:00 15.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hans

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Plan- og driftsstyre Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 15.11.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Plan- og driftsstyre Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 15.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Plan- og driftsstyre Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 15.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 772 12 800. Forfall kan også meldes

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer.

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7-16 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 13:00 Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen

Detaljer

4. MERKNADSBEHANDLING

4. MERKNADSBEHANDLING Revisjon av kommuneplanens arealdel 2014-2026 4. MERKNADSBEHANDLING Dette dokumentet er ett av 4 dokumenter som omhandler revisjon av kommuneplanens arealdel. Formannskapet, 30.01.2014 De øvrige dokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 102/08 07/385 KJØP AV TOMT - GNR. 16 BNR. 348 - EVEN OG MARIIA KRISTIANSEN EVEN OG MARIIA KRISTIANSEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 102/08 07/385 KJØP AV TOMT - GNR. 16 BNR. 348 - EVEN OG MARIIA KRISTIANSEN EVEN OG MARIIA KRISTIANSEN MØTEINNKALLING Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 21.10.2008 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VANNFORSYNING SPRINKLERANLEGG - LAND SAG SØKNAD OM TILSKUDD INVITASJON TIL EIERMØTE I RANDSFJORDMUSEENE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VANNFORSYNING SPRINKLERANLEGG - LAND SAG SØKNAD OM TILSKUDD INVITASJON TIL EIERMØTE I RANDSFJORDMUSEENE Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 18.11.2009 Tid: kl. 08.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 12.12.2011 Tidspunkt: Møtet starter umiddelbart etter møtet i AMU Medlemmene innkalles med dette til

Detaljer

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 3206 8300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 3206 8300 eller postmottak@nesbu.kommune.no MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: 22.10.2013 kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Arkivkode: 030 Varamedlemmer møter kun etter avtale. Det vil bli befaring på Lyseren og på Gunnbjørndokk

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Lyngen formannskap Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer