FORSLAG TIL RISIKO- OG SÅRBARHETS ANALYSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSLAG TIL RISIKO- OG SÅRBARHETS ANALYSE"

Transkript

1 FORSLAG TIL RISIKO- OG SÅRBARHETS ANALYSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR STRANDPARKEN - STRANDTORGET I LILLEHAMMER GNR 200, BNR 265 MFL., LILLEHAMMER KOMMUNE Dette er et foreløpig utkast av ROS-analysen. Det arbeides med innhenting av informasjon og revisjon av andre dokumenter som kan føre til noen endringer i dette innholdet (tekst og illustr.). Illustrasjon 1. Framtidige Strandtorget - Strandparken Forslagstiller: Lillehammer Strandpark ANS c/o Merkantilbygg AS Colbjønsensgate Oslo v/geir Skari Reguleringsarkitekt: v/jurgita Hansen AMB-JHC STRANDTORGET - STRANDPARKEN, LILLEHAMMER ROS-ANALYSE 1 av 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG 2. BAKGRUNN 3. REGULERINGSFORMÅL 4. METODE 5. GJENNOMFØRING OG ORGANISERING 6. VURDERINGSKRITERIER 7. ANALYSE ANLEGGSFASEN 8. ANALYSE DRIFTSFASEN 9. RESULTATER 10. ILLUSTRASJONER AMB-JHC STRANDTORGET - STRANDPARKEN, LILLEHAMMER ROS-ANALYSE 2 av 2

3 1. SAMMENDRAG I forbindelse med forslag til detaljreguleringsplan for Strandtorget - Strandparken i Lillehammer kommune er det utarbeidet en Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse). Analysen har påvist noe risikoforhold som dokumenterer at risiko- og sårbarhetsforhold kan ha betydning for at arealet må tilpasses til utbyggingsformål og arealer med fare, risiko og sårbarhet måtte fraskilles som hensynssoner, reguleres gjennom planbestemmelser og særdeles ivaretas. Det er enkelte forhold som flomfare, forurenset grunn, brann og vern av vassdrag skal gis spesielt oppmerksomhet og risikoreduserende tiltak må iverksettes i anleggs- og driftsfasen. 2. BAKGRUNN Plan- og bygningslov krever at planmyndigheter påser at i planleggingsprosess gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse eller myndigheter selv foretar en slik analyse. Iht. kommuedelplan , arealdel for Lillehammer kommune, planforslag revisjon juni 2011 stilles det krav til risiko- og sårbarhetsanalyser ved innsending av søknad om regulering av utbyggingsområder. Analysen skal avklare følgende punkter: antatt/målt risiko, risikoundersøkelse, risikovurdering og forslag til risikoreduserende tiltak. I den forbindelse utarbeides denne Risiko- og sårbarhetsanalyse for det planlagte område Strandtorget - Strandparken, gnr. 200, bnr. 265 mfl. i Lillehammer kommune. Området er relativt flatt og ligger mellom kote moh. Planområdet utgjør en del av allerede etablert handels virksomhet på Strandtorget slik flyfoto over området viser. Planområdet har et totalareal på ca m2. Området er i dag delvis bebygd med ca m2 og brukes til Strandtorget kjøpesenter, Plantasjen, Rema 1000, Elkjøp, bensinstasjon, kontorer og noen aktivitets lokaler. Friluftsområder, turveger og trafikkarealer inngår i området. Den ubebygde delen brukes til overflate parkering utenfor friluftsområder slik bilder tatt på stedet og flyfoto presenterer. Eksisterende byggeområde Strandtorget foreslås omregulert for å beholde eksisterende funksjoner som kjøpesenter, bevertning, bensinstasjon, andre forretninger og utvide handels-, tjenesteytings- og kontorfasiliteter som kan kombineres med en viss studentboligandel og tilhørende garasje- og parkeringsanlegg. Reguleringsplanen omfatter hele Strandtorget med fokus på område Kværner/ Mesna, videre kalt Strandparken. Tillatt bruksareal foreslås inntil ca m2 eksklusiv garasjeanlegg for hele Strandtorget. Strandparken reguleres inntil nye m2 til handels-/ kontor- og tjenesteytingsformål, m2 til studentboligformål og m2 til parkeringsanleggsformål. Eksisterende bebyggelse, parkeringsarealer på bakken i området stadfestes, og utvikling av område Strandparken transformeres fra industri, forretninger, bolig til Strandparken opplevelses- og handelssenter m/forretning, kontor, idrett, trening, helse og andre kulturvirksomheter samt studentboliger og garasjeanlegg. AMB-JHC STRANDTORGET - STRANDPARKEN, LILLEHAMMER ROS-ANALYSE 3 av 3

4 Formålene er iht. kommuneplanen , arealdel for Lillehammer kommune, planforslag revisjon Juni 2011 og gjeldende reguleringsplaner. Forslagstiller er Lillehammer Strandparken ANS og planarbeidet utføres av AMB arkitekter AS. 3. REGULERINGSFORMÅL Planområdet Strandtorget Strandparken foreslås regulert med følgende områder for: Bebyggelse og anlegg (PBL 12-5,1.) - Bevertning - Kjøpesenter - Forretninger - Forretninger - Bensinstasjon/Vegserviceanlegg - Forretning/Kontor - Forretning/Kontor - Forretning/Kontor/Tjenesteyting - Energianlegg - Vannforsyningsanlegg Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL 12-5,2.) Parkeringsplasser Kjøreveg Fortau Gang- og sykkelveg Grønnstruktur (PBL 12-5,3.) - Kombinerte grønnstruktursformål - Naturområde - Turveg Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (PBL 12-5,6.) Friområde Det er lagt følgende hensynssoner i forslaget. Faresoner - Flomfare - Høyspenningsanlegg - Overflattevann - Grunnforurensning - Radon Støysoner - Rød og gul sone Sikringssone - Frisiktsoner - Verneområder - Naturvernområder AMB-JHC STRANDTORGET - STRANDPARKEN, LILLEHAMMER ROS-ANALYSE 4 av 4

5 Båndleggingssone - Område for båndlegging i påvente av vedtak 4. METODE Hensikten med ROS- analysen for planområde Strandtorget - Strandparken er å avdekke om de planlagte aktiviteter påvirkes av uønskete hendelser som skyldes eksisterende situasjoner eller tiltak som omfattes av reguleringsplanen forårsaker uønskete hendelser som kan medføre en uakseptabel risiko for menneske, miljø og materielle verdier. Basert på vurderinger av sannsynlige hendelser og hvor store konsekvenser av disse kan bli vurderes risiko og tiltak for å unngå hendelser, redusere sannsynligheten for at disse kan oppstå og redusere konsekvensene av hendelsene. Analysen utføres etter temaheftet Samfunnssikkerhet i arealplanlegging kartlegging av risiko og sårbarhet utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, 2008 (revisjon 2010), veileder og vedlegg (2010) GIS i samfunnssikkerhet, arealplanlegging utarbeidet av Statens kartverk og Fylkesdelplan for utvikling av sivil beredskap , Risiko- og Sårbarhets analyse for Oppland fylke, retningslinjer "Flaum- og skredfare i arealplanar" (NVEretningslinjer nr. 2/2011) og Retningslinjer for risiko- og sårbarhetsanalyser til kommuneplanen , arealdel for Lillehammer kommune, planforslag revisjon juni GJENNOMFØRING OG ORGANISERING Analysen baserer seg på det foreløpige forslaget til detaljreguleringsplanen og tilhørende illustrasjoner som presenterer tenkelig utvikling av Strandtorget - Strandparken. Mulige uønskete hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering. I arbeidet med analysen er det lagt vekt på tidligere erfaringer, mottatt informasjon, innspill fra ulike etater og konsulenter, data fra nasjonale og regionale registre, tidligere regionale, kommunale, lokale, registreringer, temakart og utredninger. De mest aktuelle beskrivelser i form av kart, vises som illustrasjoner. Lokale myndigheter har et overordnet ansvar for beredskap i kommunen. Derfor er det viktig at analysen kontrolleres av Lillehammer kommun, Teknisk forvaltning. Sammenligning av resultater fra risikoundersøkelsen med definerte akseptkriterier godtas av kommunen. Forslag til tiltak vurderes av forslagstiller og kommunen. Forhold som er med i sjekklisten og som er/ ikke/ikke kjent i planområdet og nærområdet er kvittert i kolonnen aktuelt og unntaksvis kommenteres. 6. VURDERINGSKRITERIER Sannsynligheten for uønskete hendelser rangeres etter frekvens og er delt i: - Lite sannsynlig (1) Hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/ forhold, men det er en teoretisk sjanse, frekvens mindre enn en gang 50. år AMB-JHC STRANDTORGET - STRANDPARKEN, LILLEHAMMER ROS-ANALYSE 5 av 5

6 - Mindre sannsynlig (2) Kan skje, frekvens mellom en gang hver 10. år og en gang hvert 50. år - Sannsynlig (3) Kan skje av og til - periodisk hendelse, frekvens mellom en gang hvert år og en gang hvert 10. år - Meget sannsynlig (4) Kan skje regelmessig forholdet er kontinuerlig til stede, frekvens mer enn en gang hvert år Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser rangeres etter forventet skadeomfang og er delt i: - Ufarlig (1) Ingen person- eller miljøskader. System settes midlertidig ut av drift. Ingen direkte skader, kun mindre forsinkelser. Ikke behov for reservesystemer. - Enn viss fare (2) Få/små person - eller miljøskader. System settes midlertidig ut av drift. Systembrud kan fører til skade dersom reservesystem ikke finnes - Kritisk (3) Driftstans i flere døgn. - Farlig (4) Alvorlig person- eller miljøskader; system settes ut av drift over lengre tid KONSEKVENSER SANSYNLIGHET 1 - UFARLIG 2 - ENN VISS FARE 3 - KRITISK 4 - FARLIG 4 - MEGET SANNSYNLIG 2 -middels 3 - høy 3 -høy 4 - høy 3 SANNSYNLIG 1 - lav 2 - middels 3 - høy 3 - høy 2 - MINDRE SANNSYNLIG 1 - lav 1 - lav 2 - middels 3 - middels 1 - LITE SANNSYNLIG 1 - lav 1 - lav 1 - lav 2 - høy Tabell 1. Risiko nivå etter sannsynlighets og konsekvensvurdering 7. ANALYSE ANLEGGSFASEN NATURFORGITTE FORHOLD AKTUELT SANNSYNLIGHETEN KONSEKVENSER RISIKO KOMMENTARER/ TILTAK Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for: STEINRAS, Ikke kartlagt iht. NGU STEINSPRANG IS-. SNØSKRED Ikke registrert iht. NGU JORD-/LEIRE- /LØSEMASSESKRED NGU kart viser som fyllmasse KVIKKLEIRE, USTØDIGE GRUNNFORHOLD FLOM/ OVERSVØMMELSE FLOM/ OVERSVØMMELSE I ELV/ BEKK Geoteknisk analyse anbefales utført ved byggesak. Ikke registrert iht. NGU kart Ja NVE Flomsonekart, 10-års flom, HMS på byggeplass følges opp Ja NVE Flomsonekart, 10-års flom, HMS på byggeplass følges opp AMB-JHC STRANDTORGET - STRANDPARKEN, LILLEHAMMER ROS-ANALYSE 6 av 6

7 RADON I GRUNNEN Ja Det er påvist radon i Lillehammer. Anbefales å foreta undersøkelser før bygging STERK NEDBØR Ja Vises til Flom/ oversvømmelse. Kommunens beredskapsplan følges opp. HMS på byggeplass følges opp ORKAN Kommunens beredskapsplan følges opp VIND-/ EKSTREMNEDBØR Kommunens beredskapsplan. HMS på byggeplass følges opp JORDSKJELV Kommunens beredskapsplan følges opp SKOG- OG Kommunens LYNGBRANN beredskapsplan følges opp Tabell 2. INFRASTRUKTUR AKTUELT SANNSYNLIGHETEN KONSEKVENSER RISIKO KOMMENTARER/ TILTAK Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan utgjøre en risiko for området? HENDELSER PÅ VEG VED UTBYGGING HENDELSER PÅ JERNBANE HENDELSER PÅ VANN/ELV HENDELSER I LUFTEN VEGER MED TRANSPORT AV FARLIG GODS OMRÅDET FOR MAGNETISK FELT FRA HØYSPENTLINJER KLATREFARE I FORBINDELSE MED MASTER STØYSONER VED INDUSTRI FARE FOR GÅENDE TIL FORRETNING/SERVI CEANLEGG FARE FOR GÅENDE TIL ANLEGG FOR IDRETTS- OG FRILUFTSFORMÅL FARE FOR GÅENDE TIL BUSSTOPP/KOLLEK TIVE FORBINDELSER STØY-/STØVSONER VED ANLEGGSTRAFIKK SPESIELL FARLIGE BRANNANLEGG I OMRÅDET Ja Privat/ kommunal veg går i området. Området ligger langs E6 og Mesnadalsvegen. Tiltak vurderes i byggesak, ivaretas gjennom trafikkplanlegging og hastighetsbegrensning i området under bygging Ja HMS på byggeplass følges opp Ja Transport av farlig gods reguleres av statlige bestemmelser. Bestemmelser følges opp Ja Sikringsplan på byggeplass utarbeides Ja Sikringsplan på byggeplass utarbeides Ja Sikringsplan på byggeplass utarbeides Ja Sikringsplan på byggeplass utarbeides Ja Sikringsplan på byggeplass utarbeides i samarbeid med Eidsiva og brannvesenet BRANNVANNFORSY Infrastruktur eksisterer i AMB-JHC STRANDTORGET - STRANDPARKEN, LILLEHAMMER ROS-ANALYSE 7 av 7

8 NING (MENGDE OG TRYKK) STØY-/STØVSONER VED BYGGING I OMRÅDET UTRYKNINGSTID NØDETATER VANNKRAFTVERK I OMRÅDET Tabell 3. området fra før Ja HMS på byggeplass følges opp Ja Kommunens beredskapsplan følges opp TIDLIGERE BRUK AKTUELT SANNSYNLIGHETEN KONSEKVENSER RISIKO KOMMENTARER/ TILTAK GAMLE FLYPLASSER Ingen registrerte objekter SKYTEBANER Ingen registrerte objekter INDUSTRIVIRKSOM HET I OMRÅDET Ja HMS på byggeplass følges opp FORURENSET GRUNN - LAGERPLASS FOR FARLIGE STOFFER ( PETROLEUMSPROD UKTER, Ja Iht. NGU er området med forurenset grunn HMS på byggeplass følges opp. Ivaretas gjennom planbestemmelser KJEMIKALIER) DUMPEOMRÅDER I VANN STRÅLINGSFARE FRA DIV. INSTALLASJONER HØYSPENTLEDNIN Anbefales å kontakte GER Eidsiva Tabell 4. OMGIVELSER AKTUELT SANNSYNLIG HETEN KONSEKVENSER RISIKO KOMMENTARER/ TILTAK REGULERTE VANNMAGASINER I NÆRHETEN, MED SPESIELL FARE FOR USIKKER IS VASSDRAG I NÆRHETEN SOM KAN FØRE TIL VARIERENDE VANNSTAND I ELVELØP ØKT STØYBELASTING ELLER ER DET VIRKSOMHET I OMRÅDET SOM KAN MEDFØRE STØYBELASTING NATURLIGE TERRENGTRANSFORMASJONER SOM UTGJØR SPESIELL FARE (STUP ETC) Tabell 5. Ja Informasjon innhentes fra NVE direktoratet Retningslinjer for verneplan av vassdrag følges opp Ja 1 3 Støy fra veganlegg. HMS på byggeplass følges opp ULOVLIG VIRKSOMHET AKTUELT SANNSYNLIGHETEN KONSEKVENSER RISIKO KOMMENTARER/ TILTAK SABOTASJEMÅL I OMRÅDET Ja Kommunens beredskapsplan følges opp. Kjøpesenter, trafostasjon, AMB-JHC STRANDTORGET - STRANDPARKEN, LILLEHAMMER ROS-ANALYSE 8 av 8

9 SABOTASJEMÅL/TERRORMÅL I NÆRHETEN Tabell 6. pumpestasjon Ja Kommunens beredskapsplan følges opp. Togstasjon, vannkraftverk NATUROMRÅDER OG KULTURMINNER AKTUELT SANNSYNLIGHETEN KONSEKVENSER RISIKO KOMMENTARER/ TILTAK Natur- og kulturområder. Medfører planen/tiltaket fare for å skade på: VASSDRAGSMILJØ Ja Ivaretas gjennom planbestemmelser KULLTURLANDSKAP Ingen registrerte objekter SÅRBAR FLORA/FAUNA, FISK ARTSFOREKOMSTER OG NATURTYPER AUTOMATISK FREDETE KULTURMINNER BEVARINGSOBJEKTER INNENFOR OMRÅDET BEVARINGSOBJEKTER I NÆRHETEN Tabell 7. Ja Dyr og planter på Rødlista. Ivaretas gjennom planbestemmelser Ingen registrerte objekter Ingen registrerte objekter Ja Mesnadalsvegen Mesnadalsarmen forskriftfestet veganlegg av Riksantikvaren. Ivaretas gjennom planbestemmelser og plankart NATURRESSURSER AKTUELT SANNSYNLIGHETEN KONSEKVENSER RISIKO KOMMENTARER/ TILTAK TILTAKETS INNVIRKNING TIL REDUKSJON AV MULIGHETENE FOR UTNYTTELSE AV LØSMASSER/ MINERSALSKE RESURSER DRIKKEVANNSRESSURSER/ INTERESSER I OMRÅDET, HERUNDER NEDBØRSFELT OG SIKRINGSSONE FOR GRUNNVANNSRESSURSER Tabell 8. Ingen registrerte objekter STRATEGISKE OMRÅDER/ FUNKSJONER Tiltakets konsekvenser for VEG, BRU, BANE, KNUTEPUNKT AKTUELT SANNSYNLIGHETEN KONSEKVENSER RISIKO KOMMENTARER/ TILTAK Ja HMS på byggeplass følges opp. Vegmyndigheter kontaktes BENSINSTASJON Ja HMS på byggeplass følges opp. SYKEHUS, KIRKE KRAFTFORSYNING Ja Avklares med Eidsiva VEGFORSYNING I Ja Avklares Teknisk etat NÆRHETEN DRIKKEVANNSKILDER TILFLUKTSROM Ja Sivilforsvaret kontaktes OMRÅDER FOR IDRETT/ LEK PARK- OG Ja Ivaretas gjennom AMB-JHC STRANDTORGET - STRANDPARKEN, LILLEHAMMER ROS-ANALYSE 9 av 9

10 REKREASJONSOMRÅDER, TURVEGER/STIER Tabell 9. sikringsplan for byggeplas. HMS på byggeplass følges opp. 8. ANALYSE DRIFTSFASEN NATURFORGITTE FORHOLD AKTUELT SANNSYNLIGHETEN KONSEKVENSER RISIKO KOMMENTARER/ TILTAK Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for: STEINRAS, STEINSPRANG Geoteknisk analyse anbefales utført ved byggesak i noen områder IS-. SNØSKRED Ikke registrert iht. NGU JORD-/LEIRE- /LØSEMASSESKRED KVIKKLEIRE, USTØDIGE GRUNNFORHOLD FLOM/ OVERSVØMMELSE FLOM/ OVERSVØMMELSE I ELV/ BEKK NGU kart viser fyllmasse. Geoteknisk analyse anbefales utført ved byggesak Ikke registrert iht. NGU kart. Geoteknisk analyse anbefales utført ved byggesak. Ja NVE Flomsonekart, 200-års flom, geoteknisk og geologisk rapport utarbeides og disse legges til grunn ved valg av planløsning. Ivaretas i planbestemmelser og plankart. Nybygg prosjekteres på kote + 126,43 m + 0,5 m Ja NVE Flomsonekart, 200-års flom, geoteknisk og geologisk rapport utarbeides og disse legges til grunn ved valg av planløsning. Ivaretas i planbestemmelser og plankart. Nybygg prosjekteres på kote + 126,43 m + 0,5 m RADON I GRUNNEN Ja Det er påvist radon i Lillehammer. Ivaretas i planbestemmelser. Anbefales å foreta undersøkelser før bygging STERK NEDBØR Ja Vises til Flom/ oversvømmelse. Kommunens beredskapsplan følges opp. Ivaretas i planbestemmelser. FDVplan utarbeides ORKAN Ivaretas i kommunens beredskapsplan VIND-/ FDV-plan utarbeides EKSTREMNEDBØR JORDSKJELV Ivaretas i kommunens beredskapsplan SKOG- OG LYNGBRANN Tabell 10. INFRASTRUKTUR AKTUELT SANNSYNLIGHETEN KONSEKVENSER RISIKO KOMMENTARER/ TILTAK AMB-JHC STRANDTORGET - STRANDPARKEN, LILLEHAMMER ROS-ANALYSE 10 av 10

11 HENDELSER PÅ JERNBANE HENDELSER PÅ VANN/ELV HENDELSER I LUFTEN VEGER MED TRANSPORT AV FARLIG GODS OMRÅDET FOR MAGNETISK FELT FRA HØYSPENTLINJER STRÅLINGSFARE FRA DIV. INSTALLASJONER KLATREFARE I FORBINDELSE MED MASTER STØYSONER VED INDUSTRI I NÆRHETEN FARE FOR GÅENDE TIL FORRETNING/SERVI CEANLEGG FARE FOR GÅENDE TIL ANLEGG FOR IDRETTS- OG FRILUFTSFORMÅL FARE FOR GÅENDE TIL BUSSTOPP/KOLLEK TIVE FORBINDELSER STØY-/STØVSONER VED ANLEGGSTRAFIKK SPESIELL FARLIGE BRANNANLEGG I OMRÅDET BRANNVANNFORSY NING (MENGDE OG TRYKK) STØY-/STØVSONER VED BYGGING UTRYKNINGSTID NØDETATER VANNKRAFTVERK I OMRÅDET I NÆRHETEN Tabell 11. Ja FDV-plan utarbeides Ivaretas i kommunens beredskapsplan Ja Transport av farlig gods reguleres av statlige bestemmelser. Bestemmelser følges opp Ja Reguleres gjennom planbestemmelser og plankart. Stadfestes/ planlegges formål for gang- /sykkelveg, adkomst til sentrum, fortauer i området Ja Reguleres gjennom planbestemmelser og plankart. Stadfesting av eksisterende tur- og gang- /sykkelveg, adkomst til sentrum Ja Reguleres gjennom planbestemmelser og plankart. Stadfesting av eksisterende tur- og gang- /sykkelveg Ved utbygging av naboeeiendommer i planområdet, se anleggsfasen Ja Eidsivas og brannvesenets retningslinjer følges opp. Reguleres gjennom planbestemmelser Bensinstasjon, trafo stasjon, kjøpesenter. Innspill fra Teknisk etat forventes Ivaretas gjennom utbygging av naboeeiendommer i planområdet Avklares med Mesna vannkraftverk TIDLIGERE BRUK AKTUELT SANNSYNLIGHETEN KONSEKVENSER RISIKO KOMMENTARER/ TILTAK GAMLE FLYPLASSER SKYTEBANER INDUSTRIVIRKSOM HET Ja Forurensning ivaretas gjennom AMB-JHC STRANDTORGET - STRANDPARKEN, LILLEHAMMER ROS-ANALYSE 11 av 11

12 FORURENSET GRUNN, LAGERPLASS FOR FARLIGE STOFFER ( PETROLEUMSPROD UKTER, KJEMIKALIER) DUMPEOMRÅDER I VANN Tabell 12. OMGIVELSER planbestemmelser Ja NGU kart viser forurenset grunn. Forurensning ivaretas gjennom planbestemmelser AKTUELT SANNSYNLIGHETEN KONSEKVENSER RISIKO KOMMENTARER/ TILTAK REGULERTE VANNMAGASINER I NÆRHETEN, MED SPESIELL FARE FOR USIKKER IS VASSDRAG I NÆRHETEN SOM KAN FØRE TIL VARIERENDE VANNSTAND I ELVELØP ØKT STØYBELASTING ELLER ER DET VIRKSOMHET I OMRÅDET SOM KAN MEDFØRE STØYBELASTING NATURLIGE TERRENGTRANSFORMASJONER SOM UTGJØR SPESIELL FARE (STUP ETC.) Tabell 13. Ja Avklares. Informasjon innhentes fra NVE direktoratet - Verneplan vassdrag Ja Ventilasjonsanlegg fra næringsbygg. Ivaretas i planbestemmelser ULOVLIG VIRKSOMHET AKTUELT SANNSYNLIGHETEN KONSEKVENSER RISIKO KOMMENTARER/ TILTAK SABOTASJEMÅL I OMRÅDET Ja Kjøpesenter, trafostasjon, pumpestasjon, bensinstasjon Ivaretas i kommunens beredskapsplan. FDV-plan utarbeides SABOTASJEMÅL/TERRORMÅL I NÆRHETEN Tabell 14. NATUROMRÅDER OG KULTURMINNER Ja Togstasjon. Ivaretas i kommunens beredskapsplan. FDV-plan utarbeides AKTUELT SANNSYNLIGHETEN KONSEKVENSER RISIKO KOMMENTARER/ TILTAK VASSDRAGSMILJØ Ja Ivaretas gjennom planbestemmelser og plankart KULLTURLANDSKAP Ingen registrerte objekter SÅRBAR FLORA/FAUNA/FISK ARTSFOREKOMSTER OG NATURTYPER AUTOMATISK FREDETE KULTURMINNER Ja Ivaretas gjennom planbestemmelser og plankart Ingen registrerte objekter AMB-JHC STRANDTORGET - STRANDPARKEN, LILLEHAMMER ROS-ANALYSE 12 av 12

13 VERNEOMRÅDER Ja Mesnadalsvegen. Ivaretas gjennom planbestemmelser Tabell 15. og plankart NATURRESSURSER TILTAKETS INNVIRKNING TIL REDUKSJON AV MULIGHETENEFOR UTNYTTELSE AV LØSMASSER/MINERSALSKE RESURSER DRIKKEVANNSRESSURSER/ INTERESSER I OMRÅDET, HERUNDER NEDBØRSFELT OG SIKRINGSSONE FOR GRUNNVANNSRESSURSER Tabell 16. AKTUELT SANNSYNLIGHETEN KONSEKVENSER RISIKO KOMMENTARER/ TILTAK Ingen registrerte objekter Avklares STRATEGISKE OMRÅDER/ FUNKSJONER Tiltakets konsekvenser for: VEG, BRU, BANE, KNUTEPUNKT AKTUELT SANNSYNLIGHETEN KONSEKVENSER RISIKO KOMMENTARER/ TILTAK Ja Ivaretas gjennom planbestemmelser BENSINSTASJON Ja FDV-plan utarbeides SYKEHUS, KIRKE BRANN, POLITI, SIVILFORSFAR KRAFTFORSYNING Ja Ivaretas i planbestemmelser og plankart VEGFORSYNING Ja Ivaretas i planbestemmelser og plankart DRIKKEVANNSKILDER TILFLUKTSROM Sivilforsfaret informeres ifm. byggesak OMRÅDER FOR IDRETT/ LEK PARK- OG REKREASJONSOMRÅDER, Ja Ivaretas gjennom planbestemmelser og TURVEGER/STIER plankart Tabell 17. AMB-JHC STRANDTORGET - STRANDPARKEN, LILLEHAMMER ROS-ANALYSE 13 av 13

14 9. RESULTATER Sannsynlighet og konsekvenser av hendelser beskriver risiko og er resymert i tabeller nedenfor. GRADERING RISIKO KOMMENTAR 1 lav utenfor risiko 2 middels mottiltak bør vurderes nærmere 3 høy mottiltak må utføres Tabell 18. Analysen indikerer at mottiltak bør vurderes nærmere og utføres i anleggsfasen på områder spesifisert i tabellen nedenfor. Det skal utarbeides områdesikringsplaner før byggearbeider startes med hensyn til de som jobber, oppholde seg i planområdet eller er i nærområdet. RISIKO - ANLEGGSFASEN KONSEKVENSER 1 - UFARLIG 2 - ENN VISS FARE 3 - KRITISK 4 - FARLIG 4 - MEGET SANNSYNLIG Støy-/støvsoner ved anleggstrafikk 3 SANNSYNLIG Forurenset grunn SANSYNLIGHET 2 - MINDRE SANNSYNLIG Hendelse på veg Hendelse på vann/elv Fare for gående Industrivirksomhet i området Flom/oversvømmelse Sterk nedbør Vassdrag i nærheten Vern av vassdragsmiljø Sårbar flora, fauna, fisk Bevaringsobjekter i nærheten Veg, bru, knuttepunkt Tabell LITE SANNSYNLIG Park- og rekreasjonsområder Transport av farlig gods Spesiell farlige brannanlegg i området Utrykningstid nødetater Bensinstasjon Kraftforsyning, vegforsyning i området Tilfluktsrom Sabotasjemål i området Terrormål i nærheten Analysen indikerer at følgende mottiltak bør vurderes nærmere og utføres i anleggsfasen mot: - støy/støv ved anleggstrafikk - forekomst av forurenset grunn - flom/oversvømmelse - sterk nedbør - vern av vassdrag samt sårbar flora, fauna, fisk AMB-JHC STRANDTORGET - STRANDPARKEN, LILLEHAMMER ROS-ANALYSE 14 av 14

15 - forsvarlig bruk av veg, bru - ødeleggelse av Mesnadalsarmen - sabotasjemål i området og nærheten av området. Anleggsfasen skal ha SHA-plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. SHA-planen skal utarbeides tidlig i prosessen og baseres på byggherreforskriftens krav, og skal inneholde følgende: - beskrivelse av bygge- og anleggsplassens organisering, rolle og ansvarsfordeling, - framdriftsplan for anlegget, og når de ulike arbeidsoperasjoner skal finne sted, - beskrivelse av de spesifikke tiltakene for arbeid som kan innebærer fare for liv og helse, - rutiner for avviksbehandling. Under prosjekteringsarbeidet skal det gjennomføres risikovurderinger for å avdekke og eliminere mulig risiko som senere i byggeprosessen kan føre til ulykker. RISIKO - DRIFTSFASEN KONSEKVENSER 4 - MEGET SANNSYNLIG 1 - UFARLIG 2 - ENN VISS FARE 3 - KRITISK 4 - FARLIG 3 SANNSYNLIG Tidligere industrivirksomhet Vassdrag - naturvernområdet Forurenset grunn SANSYNLIGHET 2 - MINDRE SANNSYNLIG Støybelasting fra ventilasjonsanlegg Sterk nedbør Vassdragmiljø Flom/oversvømmelse Spesielt farlige brannanlegg i området Sårbar flora, fauna, fisk 1 - LITE SANNSYNLIG Radon i grunn Verneområder i nærheten Tiltakets konsekvenser for rekreasjonsområder, turveger, stier Veger av transport av farlig gods Fare for gående Veg, bru, knutepunkt Bensinstasjon Kraftforsyning Vegforsyning Sabotasjemål i området Sabotasjemål i nærheten Tabell 20. Analysen indikerer at følgende mottiltak må utføres i driftsfasen mot: - forurenset grunn, tidligere industrivirksomhet - vern av vassdrag samt sårbar flora, fauna, fisk - flom/oversvømmelse, sterk nedbør - spesielt farlige brannobjekter i området. Analysen indikerer at følgende mottiltak bør vurderes nærmere og utføres i driftsfasen mot: - sterk nedbør - ødeleggelsen av vassdragsmiljø - sabotasjemål i området og nærheten av området. AMB-JHC STRANDTORGET - STRANDPARKEN, LILLEHAMMER ROS-ANALYSE 15 av 15

16 Høy og middels risiko ivaretas gjennom planbestemmelser og plankartet. Alle bygninger skal ha Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) dokumentasjon. Handelsarealer skal ha planer om gjennomføring av egen beredskap. Alt forebyggende arbeid rettet mot helse og liv skal gis høy prioritet. Det skal understrekes at tiltak som reguleres av lover, forskrifter og regelverk må gjelde uansett hva denne ROS- analysen viser. 10. ILLUSTRASJONER 1. Flyfoto over området 2. Fotografier tatt på stedet 3. Fotografier tatt på stedet 4. Flomkart 5. Flomdybder 6. Trafikkart 7. Forslag til reguleringskart AMB-JHC STRANDTORGET - STRANDPARKEN, LILLEHAMMER ROS-ANALYSE 16 av 16

17 Illustrasjon 1. Flyfoto over området AMB-JHC STRANDTORGET - STRANDPARKEN, LILLEHAMMER ROS-ANALYSE 17 av 17

18 Illustrasjon 2. Fotografier tatt på stedet landskap AMB-JHC STRANDTORGET - STRANDPARKEN, LILLEHAMMER ROS-ANALYSE 18 av 18

19 Illustrasjon 3. Fotografier tatt på stedet bebyggelse og anlegg AMB-JHC STRANDTORGET - STRANDPARKEN, LILLEHAMMER ROS-ANALYSE 19 av 19

20 Illustrasjon 4. Flomsonekart, 200-års flom. NVED. AMB-JHC STRANDTORGET - STRANDPARKEN, LILLEHAMMER ROS-ANALYSE 20 av 20

21 Illustrasjon 5. NVED. Flomdybde, Mjøsa ved Lillehammer, 200-års flom: grønn 0-0,5,, lysgrønn 0,5-1m, gull 1-1,5m, oransje 1,5-2m, rød over 2m AMB-JHC STRANDTORGET - STRANDPARKEN, LILLEHAMMER ROS-ANALYSE 21 av 21

22 Illustrasjon 6. Trafikkart. Nasjonal Vagdatabank AMB-JHC STRANDTORGET - STRANDPARKEN, LILLEHAMMER ROS-ANALYSE 22 av 22

23 Illustrasjon 7. Forslag til reguleringskart AMB-JHC STRANDTORGET - STRANDPARKEN, LILLEHAMMER ROS-ANALYSE 23 av 23

TIL RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

TIL RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE TIL RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE Ill. 1: Illustrasjon over mulig utvikling av område Maxi

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE(ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE(ROS) NORDRE LAND KOMMUNE KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE(ROS) Ver. 10.07.15 INNHOLD Innledning... 4 Status... 4 Utfordringer og beskrivelse av aktuelle risikoforhold... 4 Naturgitte

Detaljer

3. Utfordringer og beskrivelse av aktuelle risikoforhold

3. Utfordringer og beskrivelse av aktuelle risikoforhold ROS-analyse for kommuneplanens arealdel 1. Innledning Plan- og bygningsloven av 2008 sier at all planlegging skal fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø,

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: ROS-analyse for Støodden Risiko og sårbarhet Rapport: Oppdragsgiver: STØODDEN UTVIKLING AS Dato: 1.7.2013 Oppdrag / Rapportnr.

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Rendalen kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt Oppdragsgiver: Renåtangen hyttefelt SA Rapportnavn: ROS-analyse - Reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt Dato: 26.2.2015

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN STOKKE KOMMUNE FOR STOKKE SENTRUM ROS-ANALYSE ILL. Areal+, p. 2307, ew, pmo

OMRÅDEREGULERINGSPLAN STOKKE KOMMUNE FOR STOKKE SENTRUM ROS-ANALYSE ILL. Areal+, p. 2307, ew, pmo Stokke sentrum, områdereguleringsplan i Stokke kommune. ROS-analyse Planid. 1145 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR STOKKE SENTRUM STOKKE KOMMUNE ROS-ANALYSE ILL. Areal+, p. 2307, ew, pmo Stokke sentrum, områdereguleringsplan

Detaljer

Analysen skal kartlegge uønskede forhold og hendelser i og i nærheten av planområdet.

Analysen skal kartlegge uønskede forhold og hendelser i og i nærheten av planområdet. UTARBEIDELSE AV RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Gjerdrum kommune Bakgrunn: 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko-

Detaljer

ROS-analyse. Reguleringsplan for Borgarveien industriområde OPPDRAG 125978. EMNE ROS-analyse DOKUMENTKODE 125978-PLAN-RAP-001

ROS-analyse. Reguleringsplan for Borgarveien industriområde OPPDRAG 125978. EMNE ROS-analyse DOKUMENTKODE 125978-PLAN-RAP-001 Reguleringsplan for Borgarveien industriområde OPPDRAG 125978 EMNE DOKUMENTKODE 125978-PLAN-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult. Innholdet

Detaljer

ROS-analyse. Drammen eiendom KF. OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall. EMNE ROS-analyse DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001

ROS-analyse. Drammen eiendom KF. OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall. EMNE ROS-analyse DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001 Drammen eiendom KF OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall EMNE DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Stjørdal kommune, etat teknisk drift Vedlegg 1 til Planbeskrivelsen RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) til reguleringsplan for: Sutterøya industriområde Utarbeidet av : Tiltakshaver: Stjørdal kommune Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

DETALJREGULERINGS- PLAN KVARTAL 44 (ST. JOSEPHS HOSPITAL) ROS-ANALYSE

DETALJREGULERINGS- PLAN KVARTAL 44 (ST. JOSEPHS HOSPITAL) ROS-ANALYSE 1 Rapporttype ROS-analyse 2014-07-02 DETALJREGULERINGS- PLAN KVARTAL 44 (ST. JOSEPHS HOSPITAL) ROS-ANALYSE 2 Oppdragsnr.: 1350002707 Oppdragsnavn: Detaljreguleringsplan for kvartal 44 (St.Josephs) Dokument

Detaljer

Sjøkanten Senter Skoleveien i Harstad kommune. ROS-analyse Planid. PID 525. Risiko- og sårbarhetsanalyse DETALJREGULERINGSPLAN.

Sjøkanten Senter Skoleveien i Harstad kommune. ROS-analyse Planid. PID 525. Risiko- og sårbarhetsanalyse DETALJREGULERINGSPLAN. Planid. PID 525 ROS-ANALYSE Risiko- og sårbarhetsanalyse DETALJREGULERINGSPLAN for SJØKANTEN SENTER - SKOLEVEIEN M.M. oktober 2013 2 Oppdragsgivere: Verkstedveien Eiendom AS, v/ Kåre Dale, Coop Nord BA,

Detaljer

ROS-ANALYSE I AREMARK KOMMUNE FOR TORGETMOSEN-STRØMSMOSEN TORVUTTAK. Areal+, p. 12015, pmo

ROS-ANALYSE I AREMARK KOMMUNE FOR TORGETMOSEN-STRØMSMOSEN TORVUTTAK. Areal+, p. 12015, pmo TORGETMOSEN - STRØMSMOSEN torvuttak i Aremark kommune. ROS-analyse ROS-ANALYSE FOR TORGETMOSEN-STRØMSMOSEN TORVUTTAK I AREMARK KOMMUNE Areal+, p. 12015, pmo 2 Oppdragsgiver: DEGERNES TORVSTRØFABRIKK AS,

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Vedlegg 5 Molde og Romsdal Havn IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering av Storkaiområdet i Molde 2014-06-16 J02 2014-06-16 Endelig versjon ToAHe KHMe KHMe A01 2014-06-09 For fagkontroll ToAHe

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 42 Eidsvoll plass/ Gjøvik barnehage Metode og forutsetninger Iht. plan- og bygningsloven 4-3 skal risiko- og sårbarhetsanalyse alltid gjennomføres

Detaljer

BRYGGA LOSJI. BIODDGATEN 2-4 ROS-ANALYSE

BRYGGA LOSJI. BIODDGATEN 2-4 ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Brygga Losji Rapporttype Vedlegg til detaljregulering 2012-12-13 BRYGGA LOSJI. BIODDGATE 2-4 ROS-AALYSE ROS-AALYSE 2 (17) BRYGGA LOSJI. BIODDGATE 2-4 ROS-AALYSE Oppdragsnr.: 8120298 Oppdragsnavn:

Detaljer

Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet

Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet ANDEBU KOMMUNE Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet ROS-analyse ROS-analyse Iht. plan- og bygningsloven 4-3 skal risiko- og sårbarhetsanalyse alltid gjennomføres ved utarbeidelse

Detaljer

ROS-ANALYSE. Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka. Oppdragsgiver: Nordre Land kommune v/teknisk Drift og Eiendom

ROS-ANALYSE. Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka. Oppdragsgiver: Nordre Land kommune v/teknisk Drift og Eiendom ROS-ANALYSE Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka Oppdragsgiver: Nordre Land kommune v/teknisk Drift og Eiendom Rapportnavn: Risiko- og sårbarhetsanalyse, Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka Oppdragsbeskrivelse:

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299 Oppdragsgiver: Oppdrag: Malvik kommune ROS-analyse for Planid 201205 Områderegulering for Hommelvik sentrum Dato: 2015-01-28 Skrevet av: Ingrid B. Sæther Kvalitetskontroll: Lisbet Haug, Bernt Olav Hilmo,

Detaljer

Prosjektnr.: 1066.13a

Prosjektnr.: 1066.13a Prosjektnr.: 1066.13a Endring reguleringsplan for Furuset senter, Dal (Folkeparken) Eidsvoll kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 02.04.2014 1 Innhold 1. Bakgrunn og nøkkelopplysninger... 2 2. Metode...

Detaljer

GANG- OG SYKKELVEG ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE

GANG- OG SYKKELVEG ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Jernbaneverket Rapporttype Vedlegg til planforslag 013-09-7 GANG- OG SYKKELVEG ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE (17) ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE Oppdragsnr.: 110144 Oppdragsnavn:

Detaljer

OMRÅDEREGULERING BJONEROA ENKEL ROS

OMRÅDEREGULERING BJONEROA ENKEL ROS Oppdragsgiver Gran kommune Rapporttype ROS 2013-11-13 OMRÅDEREGULERING BJONEROA ENKEL ROS ENKEL ROS 3 (11) OMRÅDEREGULERING BJONEROA ENKEL ROS Oppdragsnr.: 4110147 Oppdragsnavn: Områderegulering Bjoneroa

Detaljer

ROS ANALYSE FOR DETALJREGULERING AV NAUTØYA GNR 6 BNR 1 HERØY KOMMUNE

ROS ANALYSE FOR DETALJREGULERING AV NAUTØYA GNR 6 BNR 1 HERØY KOMMUNE ROS ANALYSE FOR DETALJREGULERING AV NAUTØYA GNR 6 BNR 1 HERØY KOMMUNE Dokumentinformasjon: Tiltakshaver: Seløy AS Prosjektnavn: Detaljregulering for fritidsbebyggelse og turistog fritidsformål på Nautøyene

Detaljer

Formålet med reguleringsplanen er å detaljregulere for spredt og konsentrert småhusbebyggelse i tråd med formål i kommuneplanen.

Formålet med reguleringsplanen er å detaljregulere for spredt og konsentrert småhusbebyggelse i tråd med formål i kommuneplanen. 1. Bakgrunn og nøkkelopplysninger Risiko og sårbarhetsanalyse for Strandlia vest er utarbeidet i henhold til plan og bygningslovens 4 3. Analysen skal vise alle risiko og sårbarhetsforhold som har betydning

Detaljer

Prosjektnr.: 859.11b. Områderegulering for Engelsrudhagen Nannestad kommune

Prosjektnr.: 859.11b. Områderegulering for Engelsrudhagen Nannestad kommune Prosjektnr.: 859.b Områderegulering for Engelsrudhagen Nannestad kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 07.0.203, revidert 23.0.203 Risiko- og sårbarhetsanalyse, områdereguleringfor Engelsrudhagen

Detaljer

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) R A P P O R T Ressursavdelingen Høringsutgave Region midt Trondheim kontorsted Plan- og prosjekteringsseksjonen Dato: 2011-09-16

Detaljer

PLATTFORMFORLENGELSER ØSTRE LINJE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKOTBU HOLDEPLASS

PLATTFORMFORLENGELSER ØSTRE LINJE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKOTBU HOLDEPLASS Oppdragsgiver Jernbaneverket Rapporttype Vedlegg til reguleringsplan 2011-08-31 PLATTFORMFORLENGELSER ØSTRE LINJE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKOTBU HOLDEPLASS RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKOTBU

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse SVEVIA Norge AS Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Laksfors masseuttak 2015-06-07 J02 2015-06-07 For bruk ToAHe KHMe SOFRA A01 2015-06-07 For fagkontroll ToAHe KHMe Rev. Dato: Beskrivelse

Detaljer

APRIL 2015. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Grimstad kommune

APRIL 2015. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Grimstad kommune APRIL 2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for Vesterbukt, Grimstad kommune ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no APRIL 2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

BOLSTADGATA 16, SANDE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

BOLSTADGATA 16, SANDE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdragsgiver DKM Drammen Rapporttype ROS-analyse 2011-03-22 BOLSTADGATA 16, SANDE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 2 (17) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdragsnr.: 1100745 Oppdragsnavn:

Detaljer