FORSLAG TIL RISIKO- OG SÅRBARHETS ANALYSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSLAG TIL RISIKO- OG SÅRBARHETS ANALYSE"

Transkript

1 FORSLAG TIL RISIKO- OG SÅRBARHETS ANALYSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR STRANDPARKEN - STRANDTORGET I LILLEHAMMER GNR 200, BNR 265 MFL., LILLEHAMMER KOMMUNE Dette er et foreløpig utkast av ROS-analysen. Det arbeides med innhenting av informasjon og revisjon av andre dokumenter som kan føre til noen endringer i dette innholdet (tekst og illustr.). Illustrasjon 1. Framtidige Strandtorget - Strandparken Forslagstiller: Lillehammer Strandpark ANS c/o Merkantilbygg AS Colbjønsensgate Oslo v/geir Skari Reguleringsarkitekt: v/jurgita Hansen AMB-JHC STRANDTORGET - STRANDPARKEN, LILLEHAMMER ROS-ANALYSE 1 av 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG 2. BAKGRUNN 3. REGULERINGSFORMÅL 4. METODE 5. GJENNOMFØRING OG ORGANISERING 6. VURDERINGSKRITERIER 7. ANALYSE ANLEGGSFASEN 8. ANALYSE DRIFTSFASEN 9. RESULTATER 10. ILLUSTRASJONER AMB-JHC STRANDTORGET - STRANDPARKEN, LILLEHAMMER ROS-ANALYSE 2 av 2

3 1. SAMMENDRAG I forbindelse med forslag til detaljreguleringsplan for Strandtorget - Strandparken i Lillehammer kommune er det utarbeidet en Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse). Analysen har påvist noe risikoforhold som dokumenterer at risiko- og sårbarhetsforhold kan ha betydning for at arealet må tilpasses til utbyggingsformål og arealer med fare, risiko og sårbarhet måtte fraskilles som hensynssoner, reguleres gjennom planbestemmelser og særdeles ivaretas. Det er enkelte forhold som flomfare, forurenset grunn, brann og vern av vassdrag skal gis spesielt oppmerksomhet og risikoreduserende tiltak må iverksettes i anleggs- og driftsfasen. 2. BAKGRUNN Plan- og bygningslov krever at planmyndigheter påser at i planleggingsprosess gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse eller myndigheter selv foretar en slik analyse. Iht. kommuedelplan , arealdel for Lillehammer kommune, planforslag revisjon juni 2011 stilles det krav til risiko- og sårbarhetsanalyser ved innsending av søknad om regulering av utbyggingsområder. Analysen skal avklare følgende punkter: antatt/målt risiko, risikoundersøkelse, risikovurdering og forslag til risikoreduserende tiltak. I den forbindelse utarbeides denne Risiko- og sårbarhetsanalyse for det planlagte område Strandtorget - Strandparken, gnr. 200, bnr. 265 mfl. i Lillehammer kommune. Området er relativt flatt og ligger mellom kote moh. Planområdet utgjør en del av allerede etablert handels virksomhet på Strandtorget slik flyfoto over området viser. Planområdet har et totalareal på ca m2. Området er i dag delvis bebygd med ca m2 og brukes til Strandtorget kjøpesenter, Plantasjen, Rema 1000, Elkjøp, bensinstasjon, kontorer og noen aktivitets lokaler. Friluftsområder, turveger og trafikkarealer inngår i området. Den ubebygde delen brukes til overflate parkering utenfor friluftsområder slik bilder tatt på stedet og flyfoto presenterer. Eksisterende byggeområde Strandtorget foreslås omregulert for å beholde eksisterende funksjoner som kjøpesenter, bevertning, bensinstasjon, andre forretninger og utvide handels-, tjenesteytings- og kontorfasiliteter som kan kombineres med en viss studentboligandel og tilhørende garasje- og parkeringsanlegg. Reguleringsplanen omfatter hele Strandtorget med fokus på område Kværner/ Mesna, videre kalt Strandparken. Tillatt bruksareal foreslås inntil ca m2 eksklusiv garasjeanlegg for hele Strandtorget. Strandparken reguleres inntil nye m2 til handels-/ kontor- og tjenesteytingsformål, m2 til studentboligformål og m2 til parkeringsanleggsformål. Eksisterende bebyggelse, parkeringsarealer på bakken i området stadfestes, og utvikling av område Strandparken transformeres fra industri, forretninger, bolig til Strandparken opplevelses- og handelssenter m/forretning, kontor, idrett, trening, helse og andre kulturvirksomheter samt studentboliger og garasjeanlegg. AMB-JHC STRANDTORGET - STRANDPARKEN, LILLEHAMMER ROS-ANALYSE 3 av 3

4 Formålene er iht. kommuneplanen , arealdel for Lillehammer kommune, planforslag revisjon Juni 2011 og gjeldende reguleringsplaner. Forslagstiller er Lillehammer Strandparken ANS og planarbeidet utføres av AMB arkitekter AS. 3. REGULERINGSFORMÅL Planområdet Strandtorget Strandparken foreslås regulert med følgende områder for: Bebyggelse og anlegg (PBL 12-5,1.) - Bevertning - Kjøpesenter - Forretninger - Forretninger - Bensinstasjon/Vegserviceanlegg - Forretning/Kontor - Forretning/Kontor - Forretning/Kontor/Tjenesteyting - Energianlegg - Vannforsyningsanlegg Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL 12-5,2.) Parkeringsplasser Kjøreveg Fortau Gang- og sykkelveg Grønnstruktur (PBL 12-5,3.) - Kombinerte grønnstruktursformål - Naturområde - Turveg Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (PBL 12-5,6.) Friområde Det er lagt følgende hensynssoner i forslaget. Faresoner - Flomfare - Høyspenningsanlegg - Overflattevann - Grunnforurensning - Radon Støysoner - Rød og gul sone Sikringssone - Frisiktsoner - Verneområder - Naturvernområder AMB-JHC STRANDTORGET - STRANDPARKEN, LILLEHAMMER ROS-ANALYSE 4 av 4

5 Båndleggingssone - Område for båndlegging i påvente av vedtak 4. METODE Hensikten med ROS- analysen for planområde Strandtorget - Strandparken er å avdekke om de planlagte aktiviteter påvirkes av uønskete hendelser som skyldes eksisterende situasjoner eller tiltak som omfattes av reguleringsplanen forårsaker uønskete hendelser som kan medføre en uakseptabel risiko for menneske, miljø og materielle verdier. Basert på vurderinger av sannsynlige hendelser og hvor store konsekvenser av disse kan bli vurderes risiko og tiltak for å unngå hendelser, redusere sannsynligheten for at disse kan oppstå og redusere konsekvensene av hendelsene. Analysen utføres etter temaheftet Samfunnssikkerhet i arealplanlegging kartlegging av risiko og sårbarhet utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, 2008 (revisjon 2010), veileder og vedlegg (2010) GIS i samfunnssikkerhet, arealplanlegging utarbeidet av Statens kartverk og Fylkesdelplan for utvikling av sivil beredskap , Risiko- og Sårbarhets analyse for Oppland fylke, retningslinjer "Flaum- og skredfare i arealplanar" (NVEretningslinjer nr. 2/2011) og Retningslinjer for risiko- og sårbarhetsanalyser til kommuneplanen , arealdel for Lillehammer kommune, planforslag revisjon juni GJENNOMFØRING OG ORGANISERING Analysen baserer seg på det foreløpige forslaget til detaljreguleringsplanen og tilhørende illustrasjoner som presenterer tenkelig utvikling av Strandtorget - Strandparken. Mulige uønskete hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering. I arbeidet med analysen er det lagt vekt på tidligere erfaringer, mottatt informasjon, innspill fra ulike etater og konsulenter, data fra nasjonale og regionale registre, tidligere regionale, kommunale, lokale, registreringer, temakart og utredninger. De mest aktuelle beskrivelser i form av kart, vises som illustrasjoner. Lokale myndigheter har et overordnet ansvar for beredskap i kommunen. Derfor er det viktig at analysen kontrolleres av Lillehammer kommun, Teknisk forvaltning. Sammenligning av resultater fra risikoundersøkelsen med definerte akseptkriterier godtas av kommunen. Forslag til tiltak vurderes av forslagstiller og kommunen. Forhold som er med i sjekklisten og som er/ ikke/ikke kjent i planområdet og nærområdet er kvittert i kolonnen aktuelt og unntaksvis kommenteres. 6. VURDERINGSKRITERIER Sannsynligheten for uønskete hendelser rangeres etter frekvens og er delt i: - Lite sannsynlig (1) Hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/ forhold, men det er en teoretisk sjanse, frekvens mindre enn en gang 50. år AMB-JHC STRANDTORGET - STRANDPARKEN, LILLEHAMMER ROS-ANALYSE 5 av 5

6 - Mindre sannsynlig (2) Kan skje, frekvens mellom en gang hver 10. år og en gang hvert 50. år - Sannsynlig (3) Kan skje av og til - periodisk hendelse, frekvens mellom en gang hvert år og en gang hvert 10. år - Meget sannsynlig (4) Kan skje regelmessig forholdet er kontinuerlig til stede, frekvens mer enn en gang hvert år Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser rangeres etter forventet skadeomfang og er delt i: - Ufarlig (1) Ingen person- eller miljøskader. System settes midlertidig ut av drift. Ingen direkte skader, kun mindre forsinkelser. Ikke behov for reservesystemer. - Enn viss fare (2) Få/små person - eller miljøskader. System settes midlertidig ut av drift. Systembrud kan fører til skade dersom reservesystem ikke finnes - Kritisk (3) Driftstans i flere døgn. - Farlig (4) Alvorlig person- eller miljøskader; system settes ut av drift over lengre tid KONSEKVENSER SANSYNLIGHET 1 - UFARLIG 2 - ENN VISS FARE 3 - KRITISK 4 - FARLIG 4 - MEGET SANNSYNLIG 2 -middels 3 - høy 3 -høy 4 - høy 3 SANNSYNLIG 1 - lav 2 - middels 3 - høy 3 - høy 2 - MINDRE SANNSYNLIG 1 - lav 1 - lav 2 - middels 3 - middels 1 - LITE SANNSYNLIG 1 - lav 1 - lav 1 - lav 2 - høy Tabell 1. Risiko nivå etter sannsynlighets og konsekvensvurdering 7. ANALYSE ANLEGGSFASEN NATURFORGITTE FORHOLD AKTUELT SANNSYNLIGHETEN KONSEKVENSER RISIKO KOMMENTARER/ TILTAK Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for: STEINRAS, Ikke kartlagt iht. NGU STEINSPRANG IS-. SNØSKRED Ikke registrert iht. NGU JORD-/LEIRE- /LØSEMASSESKRED NGU kart viser som fyllmasse KVIKKLEIRE, USTØDIGE GRUNNFORHOLD FLOM/ OVERSVØMMELSE FLOM/ OVERSVØMMELSE I ELV/ BEKK Geoteknisk analyse anbefales utført ved byggesak. Ikke registrert iht. NGU kart Ja NVE Flomsonekart, 10-års flom, HMS på byggeplass følges opp Ja NVE Flomsonekart, 10-års flom, HMS på byggeplass følges opp AMB-JHC STRANDTORGET - STRANDPARKEN, LILLEHAMMER ROS-ANALYSE 6 av 6

7 RADON I GRUNNEN Ja Det er påvist radon i Lillehammer. Anbefales å foreta undersøkelser før bygging STERK NEDBØR Ja Vises til Flom/ oversvømmelse. Kommunens beredskapsplan følges opp. HMS på byggeplass følges opp ORKAN Kommunens beredskapsplan følges opp VIND-/ EKSTREMNEDBØR Kommunens beredskapsplan. HMS på byggeplass følges opp JORDSKJELV Kommunens beredskapsplan følges opp SKOG- OG Kommunens LYNGBRANN beredskapsplan følges opp Tabell 2. INFRASTRUKTUR AKTUELT SANNSYNLIGHETEN KONSEKVENSER RISIKO KOMMENTARER/ TILTAK Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan utgjøre en risiko for området? HENDELSER PÅ VEG VED UTBYGGING HENDELSER PÅ JERNBANE HENDELSER PÅ VANN/ELV HENDELSER I LUFTEN VEGER MED TRANSPORT AV FARLIG GODS OMRÅDET FOR MAGNETISK FELT FRA HØYSPENTLINJER KLATREFARE I FORBINDELSE MED MASTER STØYSONER VED INDUSTRI FARE FOR GÅENDE TIL FORRETNING/SERVI CEANLEGG FARE FOR GÅENDE TIL ANLEGG FOR IDRETTS- OG FRILUFTSFORMÅL FARE FOR GÅENDE TIL BUSSTOPP/KOLLEK TIVE FORBINDELSER STØY-/STØVSONER VED ANLEGGSTRAFIKK SPESIELL FARLIGE BRANNANLEGG I OMRÅDET Ja Privat/ kommunal veg går i området. Området ligger langs E6 og Mesnadalsvegen. Tiltak vurderes i byggesak, ivaretas gjennom trafikkplanlegging og hastighetsbegrensning i området under bygging Ja HMS på byggeplass følges opp Ja Transport av farlig gods reguleres av statlige bestemmelser. Bestemmelser følges opp Ja Sikringsplan på byggeplass utarbeides Ja Sikringsplan på byggeplass utarbeides Ja Sikringsplan på byggeplass utarbeides Ja Sikringsplan på byggeplass utarbeides Ja Sikringsplan på byggeplass utarbeides i samarbeid med Eidsiva og brannvesenet BRANNVANNFORSY Infrastruktur eksisterer i AMB-JHC STRANDTORGET - STRANDPARKEN, LILLEHAMMER ROS-ANALYSE 7 av 7

8 NING (MENGDE OG TRYKK) STØY-/STØVSONER VED BYGGING I OMRÅDET UTRYKNINGSTID NØDETATER VANNKRAFTVERK I OMRÅDET Tabell 3. området fra før Ja HMS på byggeplass følges opp Ja Kommunens beredskapsplan følges opp TIDLIGERE BRUK AKTUELT SANNSYNLIGHETEN KONSEKVENSER RISIKO KOMMENTARER/ TILTAK GAMLE FLYPLASSER Ingen registrerte objekter SKYTEBANER Ingen registrerte objekter INDUSTRIVIRKSOM HET I OMRÅDET Ja HMS på byggeplass følges opp FORURENSET GRUNN - LAGERPLASS FOR FARLIGE STOFFER ( PETROLEUMSPROD UKTER, Ja Iht. NGU er området med forurenset grunn HMS på byggeplass følges opp. Ivaretas gjennom planbestemmelser KJEMIKALIER) DUMPEOMRÅDER I VANN STRÅLINGSFARE FRA DIV. INSTALLASJONER HØYSPENTLEDNIN Anbefales å kontakte GER Eidsiva Tabell 4. OMGIVELSER AKTUELT SANNSYNLIG HETEN KONSEKVENSER RISIKO KOMMENTARER/ TILTAK REGULERTE VANNMAGASINER I NÆRHETEN, MED SPESIELL FARE FOR USIKKER IS VASSDRAG I NÆRHETEN SOM KAN FØRE TIL VARIERENDE VANNSTAND I ELVELØP ØKT STØYBELASTING ELLER ER DET VIRKSOMHET I OMRÅDET SOM KAN MEDFØRE STØYBELASTING NATURLIGE TERRENGTRANSFORMASJONER SOM UTGJØR SPESIELL FARE (STUP ETC) Tabell 5. Ja Informasjon innhentes fra NVE direktoratet Retningslinjer for verneplan av vassdrag følges opp Ja 1 3 Støy fra veganlegg. HMS på byggeplass følges opp ULOVLIG VIRKSOMHET AKTUELT SANNSYNLIGHETEN KONSEKVENSER RISIKO KOMMENTARER/ TILTAK SABOTASJEMÅL I OMRÅDET Ja Kommunens beredskapsplan følges opp. Kjøpesenter, trafostasjon, AMB-JHC STRANDTORGET - STRANDPARKEN, LILLEHAMMER ROS-ANALYSE 8 av 8

9 SABOTASJEMÅL/TERRORMÅL I NÆRHETEN Tabell 6. pumpestasjon Ja Kommunens beredskapsplan følges opp. Togstasjon, vannkraftverk NATUROMRÅDER OG KULTURMINNER AKTUELT SANNSYNLIGHETEN KONSEKVENSER RISIKO KOMMENTARER/ TILTAK Natur- og kulturområder. Medfører planen/tiltaket fare for å skade på: VASSDRAGSMILJØ Ja Ivaretas gjennom planbestemmelser KULLTURLANDSKAP Ingen registrerte objekter SÅRBAR FLORA/FAUNA, FISK ARTSFOREKOMSTER OG NATURTYPER AUTOMATISK FREDETE KULTURMINNER BEVARINGSOBJEKTER INNENFOR OMRÅDET BEVARINGSOBJEKTER I NÆRHETEN Tabell 7. Ja Dyr og planter på Rødlista. Ivaretas gjennom planbestemmelser Ingen registrerte objekter Ingen registrerte objekter Ja Mesnadalsvegen Mesnadalsarmen forskriftfestet veganlegg av Riksantikvaren. Ivaretas gjennom planbestemmelser og plankart NATURRESSURSER AKTUELT SANNSYNLIGHETEN KONSEKVENSER RISIKO KOMMENTARER/ TILTAK TILTAKETS INNVIRKNING TIL REDUKSJON AV MULIGHETENE FOR UTNYTTELSE AV LØSMASSER/ MINERSALSKE RESURSER DRIKKEVANNSRESSURSER/ INTERESSER I OMRÅDET, HERUNDER NEDBØRSFELT OG SIKRINGSSONE FOR GRUNNVANNSRESSURSER Tabell 8. Ingen registrerte objekter STRATEGISKE OMRÅDER/ FUNKSJONER Tiltakets konsekvenser for VEG, BRU, BANE, KNUTEPUNKT AKTUELT SANNSYNLIGHETEN KONSEKVENSER RISIKO KOMMENTARER/ TILTAK Ja HMS på byggeplass følges opp. Vegmyndigheter kontaktes BENSINSTASJON Ja HMS på byggeplass følges opp. SYKEHUS, KIRKE KRAFTFORSYNING Ja Avklares med Eidsiva VEGFORSYNING I Ja Avklares Teknisk etat NÆRHETEN DRIKKEVANNSKILDER TILFLUKTSROM Ja Sivilforsvaret kontaktes OMRÅDER FOR IDRETT/ LEK PARK- OG Ja Ivaretas gjennom AMB-JHC STRANDTORGET - STRANDPARKEN, LILLEHAMMER ROS-ANALYSE 9 av 9

10 REKREASJONSOMRÅDER, TURVEGER/STIER Tabell 9. sikringsplan for byggeplas. HMS på byggeplass følges opp. 8. ANALYSE DRIFTSFASEN NATURFORGITTE FORHOLD AKTUELT SANNSYNLIGHETEN KONSEKVENSER RISIKO KOMMENTARER/ TILTAK Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for: STEINRAS, STEINSPRANG Geoteknisk analyse anbefales utført ved byggesak i noen områder IS-. SNØSKRED Ikke registrert iht. NGU JORD-/LEIRE- /LØSEMASSESKRED KVIKKLEIRE, USTØDIGE GRUNNFORHOLD FLOM/ OVERSVØMMELSE FLOM/ OVERSVØMMELSE I ELV/ BEKK NGU kart viser fyllmasse. Geoteknisk analyse anbefales utført ved byggesak Ikke registrert iht. NGU kart. Geoteknisk analyse anbefales utført ved byggesak. Ja NVE Flomsonekart, 200-års flom, geoteknisk og geologisk rapport utarbeides og disse legges til grunn ved valg av planløsning. Ivaretas i planbestemmelser og plankart. Nybygg prosjekteres på kote + 126,43 m + 0,5 m Ja NVE Flomsonekart, 200-års flom, geoteknisk og geologisk rapport utarbeides og disse legges til grunn ved valg av planløsning. Ivaretas i planbestemmelser og plankart. Nybygg prosjekteres på kote + 126,43 m + 0,5 m RADON I GRUNNEN Ja Det er påvist radon i Lillehammer. Ivaretas i planbestemmelser. Anbefales å foreta undersøkelser før bygging STERK NEDBØR Ja Vises til Flom/ oversvømmelse. Kommunens beredskapsplan følges opp. Ivaretas i planbestemmelser. FDVplan utarbeides ORKAN Ivaretas i kommunens beredskapsplan VIND-/ FDV-plan utarbeides EKSTREMNEDBØR JORDSKJELV Ivaretas i kommunens beredskapsplan SKOG- OG LYNGBRANN Tabell 10. INFRASTRUKTUR AKTUELT SANNSYNLIGHETEN KONSEKVENSER RISIKO KOMMENTARER/ TILTAK AMB-JHC STRANDTORGET - STRANDPARKEN, LILLEHAMMER ROS-ANALYSE 10 av 10

11 HENDELSER PÅ JERNBANE HENDELSER PÅ VANN/ELV HENDELSER I LUFTEN VEGER MED TRANSPORT AV FARLIG GODS OMRÅDET FOR MAGNETISK FELT FRA HØYSPENTLINJER STRÅLINGSFARE FRA DIV. INSTALLASJONER KLATREFARE I FORBINDELSE MED MASTER STØYSONER VED INDUSTRI I NÆRHETEN FARE FOR GÅENDE TIL FORRETNING/SERVI CEANLEGG FARE FOR GÅENDE TIL ANLEGG FOR IDRETTS- OG FRILUFTSFORMÅL FARE FOR GÅENDE TIL BUSSTOPP/KOLLEK TIVE FORBINDELSER STØY-/STØVSONER VED ANLEGGSTRAFIKK SPESIELL FARLIGE BRANNANLEGG I OMRÅDET BRANNVANNFORSY NING (MENGDE OG TRYKK) STØY-/STØVSONER VED BYGGING UTRYKNINGSTID NØDETATER VANNKRAFTVERK I OMRÅDET I NÆRHETEN Tabell 11. Ja FDV-plan utarbeides Ivaretas i kommunens beredskapsplan Ja Transport av farlig gods reguleres av statlige bestemmelser. Bestemmelser følges opp Ja Reguleres gjennom planbestemmelser og plankart. Stadfestes/ planlegges formål for gang- /sykkelveg, adkomst til sentrum, fortauer i området Ja Reguleres gjennom planbestemmelser og plankart. Stadfesting av eksisterende tur- og gang- /sykkelveg, adkomst til sentrum Ja Reguleres gjennom planbestemmelser og plankart. Stadfesting av eksisterende tur- og gang- /sykkelveg Ved utbygging av naboeeiendommer i planområdet, se anleggsfasen Ja Eidsivas og brannvesenets retningslinjer følges opp. Reguleres gjennom planbestemmelser Bensinstasjon, trafo stasjon, kjøpesenter. Innspill fra Teknisk etat forventes Ivaretas gjennom utbygging av naboeeiendommer i planområdet Avklares med Mesna vannkraftverk TIDLIGERE BRUK AKTUELT SANNSYNLIGHETEN KONSEKVENSER RISIKO KOMMENTARER/ TILTAK GAMLE FLYPLASSER SKYTEBANER INDUSTRIVIRKSOM HET Ja Forurensning ivaretas gjennom AMB-JHC STRANDTORGET - STRANDPARKEN, LILLEHAMMER ROS-ANALYSE 11 av 11

12 FORURENSET GRUNN, LAGERPLASS FOR FARLIGE STOFFER ( PETROLEUMSPROD UKTER, KJEMIKALIER) DUMPEOMRÅDER I VANN Tabell 12. OMGIVELSER planbestemmelser Ja NGU kart viser forurenset grunn. Forurensning ivaretas gjennom planbestemmelser AKTUELT SANNSYNLIGHETEN KONSEKVENSER RISIKO KOMMENTARER/ TILTAK REGULERTE VANNMAGASINER I NÆRHETEN, MED SPESIELL FARE FOR USIKKER IS VASSDRAG I NÆRHETEN SOM KAN FØRE TIL VARIERENDE VANNSTAND I ELVELØP ØKT STØYBELASTING ELLER ER DET VIRKSOMHET I OMRÅDET SOM KAN MEDFØRE STØYBELASTING NATURLIGE TERRENGTRANSFORMASJONER SOM UTGJØR SPESIELL FARE (STUP ETC.) Tabell 13. Ja Avklares. Informasjon innhentes fra NVE direktoratet - Verneplan vassdrag Ja Ventilasjonsanlegg fra næringsbygg. Ivaretas i planbestemmelser ULOVLIG VIRKSOMHET AKTUELT SANNSYNLIGHETEN KONSEKVENSER RISIKO KOMMENTARER/ TILTAK SABOTASJEMÅL I OMRÅDET Ja Kjøpesenter, trafostasjon, pumpestasjon, bensinstasjon Ivaretas i kommunens beredskapsplan. FDV-plan utarbeides SABOTASJEMÅL/TERRORMÅL I NÆRHETEN Tabell 14. NATUROMRÅDER OG KULTURMINNER Ja Togstasjon. Ivaretas i kommunens beredskapsplan. FDV-plan utarbeides AKTUELT SANNSYNLIGHETEN KONSEKVENSER RISIKO KOMMENTARER/ TILTAK VASSDRAGSMILJØ Ja Ivaretas gjennom planbestemmelser og plankart KULLTURLANDSKAP Ingen registrerte objekter SÅRBAR FLORA/FAUNA/FISK ARTSFOREKOMSTER OG NATURTYPER AUTOMATISK FREDETE KULTURMINNER Ja Ivaretas gjennom planbestemmelser og plankart Ingen registrerte objekter AMB-JHC STRANDTORGET - STRANDPARKEN, LILLEHAMMER ROS-ANALYSE 12 av 12

13 VERNEOMRÅDER Ja Mesnadalsvegen. Ivaretas gjennom planbestemmelser Tabell 15. og plankart NATURRESSURSER TILTAKETS INNVIRKNING TIL REDUKSJON AV MULIGHETENEFOR UTNYTTELSE AV LØSMASSER/MINERSALSKE RESURSER DRIKKEVANNSRESSURSER/ INTERESSER I OMRÅDET, HERUNDER NEDBØRSFELT OG SIKRINGSSONE FOR GRUNNVANNSRESSURSER Tabell 16. AKTUELT SANNSYNLIGHETEN KONSEKVENSER RISIKO KOMMENTARER/ TILTAK Ingen registrerte objekter Avklares STRATEGISKE OMRÅDER/ FUNKSJONER Tiltakets konsekvenser for: VEG, BRU, BANE, KNUTEPUNKT AKTUELT SANNSYNLIGHETEN KONSEKVENSER RISIKO KOMMENTARER/ TILTAK Ja Ivaretas gjennom planbestemmelser BENSINSTASJON Ja FDV-plan utarbeides SYKEHUS, KIRKE BRANN, POLITI, SIVILFORSFAR KRAFTFORSYNING Ja Ivaretas i planbestemmelser og plankart VEGFORSYNING Ja Ivaretas i planbestemmelser og plankart DRIKKEVANNSKILDER TILFLUKTSROM Sivilforsfaret informeres ifm. byggesak OMRÅDER FOR IDRETT/ LEK PARK- OG REKREASJONSOMRÅDER, Ja Ivaretas gjennom planbestemmelser og TURVEGER/STIER plankart Tabell 17. AMB-JHC STRANDTORGET - STRANDPARKEN, LILLEHAMMER ROS-ANALYSE 13 av 13

14 9. RESULTATER Sannsynlighet og konsekvenser av hendelser beskriver risiko og er resymert i tabeller nedenfor. GRADERING RISIKO KOMMENTAR 1 lav utenfor risiko 2 middels mottiltak bør vurderes nærmere 3 høy mottiltak må utføres Tabell 18. Analysen indikerer at mottiltak bør vurderes nærmere og utføres i anleggsfasen på områder spesifisert i tabellen nedenfor. Det skal utarbeides områdesikringsplaner før byggearbeider startes med hensyn til de som jobber, oppholde seg i planområdet eller er i nærområdet. RISIKO - ANLEGGSFASEN KONSEKVENSER 1 - UFARLIG 2 - ENN VISS FARE 3 - KRITISK 4 - FARLIG 4 - MEGET SANNSYNLIG Støy-/støvsoner ved anleggstrafikk 3 SANNSYNLIG Forurenset grunn SANSYNLIGHET 2 - MINDRE SANNSYNLIG Hendelse på veg Hendelse på vann/elv Fare for gående Industrivirksomhet i området Flom/oversvømmelse Sterk nedbør Vassdrag i nærheten Vern av vassdragsmiljø Sårbar flora, fauna, fisk Bevaringsobjekter i nærheten Veg, bru, knuttepunkt Tabell LITE SANNSYNLIG Park- og rekreasjonsområder Transport av farlig gods Spesiell farlige brannanlegg i området Utrykningstid nødetater Bensinstasjon Kraftforsyning, vegforsyning i området Tilfluktsrom Sabotasjemål i området Terrormål i nærheten Analysen indikerer at følgende mottiltak bør vurderes nærmere og utføres i anleggsfasen mot: - støy/støv ved anleggstrafikk - forekomst av forurenset grunn - flom/oversvømmelse - sterk nedbør - vern av vassdrag samt sårbar flora, fauna, fisk AMB-JHC STRANDTORGET - STRANDPARKEN, LILLEHAMMER ROS-ANALYSE 14 av 14

15 - forsvarlig bruk av veg, bru - ødeleggelse av Mesnadalsarmen - sabotasjemål i området og nærheten av området. Anleggsfasen skal ha SHA-plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. SHA-planen skal utarbeides tidlig i prosessen og baseres på byggherreforskriftens krav, og skal inneholde følgende: - beskrivelse av bygge- og anleggsplassens organisering, rolle og ansvarsfordeling, - framdriftsplan for anlegget, og når de ulike arbeidsoperasjoner skal finne sted, - beskrivelse av de spesifikke tiltakene for arbeid som kan innebærer fare for liv og helse, - rutiner for avviksbehandling. Under prosjekteringsarbeidet skal det gjennomføres risikovurderinger for å avdekke og eliminere mulig risiko som senere i byggeprosessen kan føre til ulykker. RISIKO - DRIFTSFASEN KONSEKVENSER 4 - MEGET SANNSYNLIG 1 - UFARLIG 2 - ENN VISS FARE 3 - KRITISK 4 - FARLIG 3 SANNSYNLIG Tidligere industrivirksomhet Vassdrag - naturvernområdet Forurenset grunn SANSYNLIGHET 2 - MINDRE SANNSYNLIG Støybelasting fra ventilasjonsanlegg Sterk nedbør Vassdragmiljø Flom/oversvømmelse Spesielt farlige brannanlegg i området Sårbar flora, fauna, fisk 1 - LITE SANNSYNLIG Radon i grunn Verneområder i nærheten Tiltakets konsekvenser for rekreasjonsområder, turveger, stier Veger av transport av farlig gods Fare for gående Veg, bru, knutepunkt Bensinstasjon Kraftforsyning Vegforsyning Sabotasjemål i området Sabotasjemål i nærheten Tabell 20. Analysen indikerer at følgende mottiltak må utføres i driftsfasen mot: - forurenset grunn, tidligere industrivirksomhet - vern av vassdrag samt sårbar flora, fauna, fisk - flom/oversvømmelse, sterk nedbør - spesielt farlige brannobjekter i området. Analysen indikerer at følgende mottiltak bør vurderes nærmere og utføres i driftsfasen mot: - sterk nedbør - ødeleggelsen av vassdragsmiljø - sabotasjemål i området og nærheten av området. AMB-JHC STRANDTORGET - STRANDPARKEN, LILLEHAMMER ROS-ANALYSE 15 av 15

16 Høy og middels risiko ivaretas gjennom planbestemmelser og plankartet. Alle bygninger skal ha Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) dokumentasjon. Handelsarealer skal ha planer om gjennomføring av egen beredskap. Alt forebyggende arbeid rettet mot helse og liv skal gis høy prioritet. Det skal understrekes at tiltak som reguleres av lover, forskrifter og regelverk må gjelde uansett hva denne ROS- analysen viser. 10. ILLUSTRASJONER 1. Flyfoto over området 2. Fotografier tatt på stedet 3. Fotografier tatt på stedet 4. Flomkart 5. Flomdybder 6. Trafikkart 7. Forslag til reguleringskart AMB-JHC STRANDTORGET - STRANDPARKEN, LILLEHAMMER ROS-ANALYSE 16 av 16

17 Illustrasjon 1. Flyfoto over området AMB-JHC STRANDTORGET - STRANDPARKEN, LILLEHAMMER ROS-ANALYSE 17 av 17

18 Illustrasjon 2. Fotografier tatt på stedet landskap AMB-JHC STRANDTORGET - STRANDPARKEN, LILLEHAMMER ROS-ANALYSE 18 av 18

19 Illustrasjon 3. Fotografier tatt på stedet bebyggelse og anlegg AMB-JHC STRANDTORGET - STRANDPARKEN, LILLEHAMMER ROS-ANALYSE 19 av 19

20 Illustrasjon 4. Flomsonekart, 200-års flom. NVED. AMB-JHC STRANDTORGET - STRANDPARKEN, LILLEHAMMER ROS-ANALYSE 20 av 20

21 Illustrasjon 5. NVED. Flomdybde, Mjøsa ved Lillehammer, 200-års flom: grønn 0-0,5,, lysgrønn 0,5-1m, gull 1-1,5m, oransje 1,5-2m, rød over 2m AMB-JHC STRANDTORGET - STRANDPARKEN, LILLEHAMMER ROS-ANALYSE 21 av 21

22 Illustrasjon 6. Trafikkart. Nasjonal Vagdatabank AMB-JHC STRANDTORGET - STRANDPARKEN, LILLEHAMMER ROS-ANALYSE 22 av 22

23 Illustrasjon 7. Forslag til reguleringskart AMB-JHC STRANDTORGET - STRANDPARKEN, LILLEHAMMER ROS-ANALYSE 23 av 23

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLANER FOR KONGSSENTERET VEST- 0801 KONGSSENTERET ØST - 0802 Illustrasjon 1. Forslag til utvikling av Kongssenteret Forslagstiller: Sektor Kongssenteret Eiendom

Detaljer

FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE

FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE Oppdragsgiver Jostein Ege AS Rapporttype ROS-analyse 18.06.2014 FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE ROS ANALYSE 2 (8) FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE Oppdragsnr.: 1350003075 Oppdragsnavn: Fjellveien 16 med tilgrendsende

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 42 Eidsvoll plass/ Gjøvik barnehage Metode og forutsetninger Iht. plan- og bygningsloven 4-3 skal risiko- og sårbarhetsanalyse alltid gjennomføres

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 1 INNHOLD 1 Formålet med ROS-analysen... 3 2 Identifisering av hendelser... 3 3 Analysemetode og begrepsavklaring... 4 Risiko og sannsynlighet... 4

Detaljer

Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet

Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet ANDEBU KOMMUNE Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet ROS-analyse ROS-analyse Iht. plan- og bygningsloven 4-3 skal risiko- og sårbarhetsanalyse alltid gjennomføres ved utarbeidelse

Detaljer

Vedlegg 3 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner

Vedlegg 3 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner Vedlegg 3 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner Det er en overordnet målsetting å redusere samfunnets sårbarhet og skape trygge og robuste lokalsamfunn. Det er ønskelig med

Detaljer

SKEIKAMPEN SKISTADION ROS-ANALYSE

SKEIKAMPEN SKISTADION ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Skeikampen Pluss BA, Follebu skiklubb, Gausdal Skilag, Tretten Skiskytterlag og Vestringen IL Rapporttype ROS-analyse 2014-08-27 SKEIKAMPEN SKISTADION ROS-ANALYSE "[Sett inn bilde (størrelse

Detaljer

ÅS SKOG VEST ROS- ANALYSE

ÅS SKOG VEST ROS- ANALYSE Oppdragsgiver Gjøvik kommune Rapporttype ROS-analyse 2014-06-05 ÅS SKOG VEST ROS- ANALYSE ROS- ANALYSE 3 (7) ÅS SKOG VEST ROS- ANALYSE Oppdragsnr.: 1350001271 Oppdragsnavn: Reguleringsendring Ås skog

Detaljer

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) R A P P O R T Ressursavdelingen Høringsutgave Region midt Trondheim kontorsted Plan- og prosjekteringsseksjonen Dato: 2011-09-16

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner Det er en overordnet målsetting å redusere samfunnets sårbarhet og skape trygge og robuste lokalsamfunn. Det er ønskelig med et samfunn

Detaljer

DETALJREGULERING AV NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 ROS ANALYSE

DETALJREGULERING AV NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 ROS ANALYSE Oppdragsgiver Aria AS Rapporttype ROS-analyse 2013.05.15 DETALJREGULERING AV NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 ROS ANALYSE ROS ANALYSE 2 (8) DETALJREGULERING AV NÆRINGSOMRÅDE MELLOM

Detaljer

Prosjektet som ligger til grunn for reguleringsplanen viser et frittstående bygg på sykehusområdet mot Kirkegata.

Prosjektet som ligger til grunn for reguleringsplanen viser et frittstående bygg på sykehusområdet mot Kirkegata. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR område på Sykehuset Levanger. Utarbeidet av: Madsø Sveen arkitekter as for Levanger kommune. Sign.: Kontroll: Antall sider: 5 Dato: 19.05.2014 Bakgrunn

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013 Sak: Detaljert reguleringsplan for deler av Blakli, gnr 86, bnr. 1, 3, 4 og 6. SAMMENDRAG MED ANBEFALINGER Oppsummerende tabell Virkning Ubetydelig Mindre alvorlig

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST Mal Arendal kommune, sist revidert 10.09.14 Sammendrag Planområdet ligger nordvest for Arendal sentrum, i nærheten av Arendal

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan Utarbeidet av forslagsstiller Klæbu kommune Dato: 20.02.2015 Bakgrunn Analysen er knyttet til forslag til kommunedelplan for Vassfjellet,

Detaljer

Hellvik Hus, Søgne Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune. Utgave: 1 Dato: 2013-04-08

Hellvik Hus, Søgne Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune. Utgave: 1 Dato: 2013-04-08 ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune Utgave: 1 Dato: 2013-04-08 ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Del av

Detaljer

ROS-ANALYSE Miklagard golfhotell

ROS-ANALYSE Miklagard golfhotell ROS-ANALYSE Miklagard golfhotell ROS-analyse for Miklagard baserer seg på veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (1994), systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i kommunene (2001)

Detaljer

Oppdragsgiver. Lemminkainen Norge AS /Kolo Veidekke AS. Rapporttype. ROS-analyse. Dato ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Lemminkainen Norge AS /Kolo Veidekke AS. Rapporttype. ROS-analyse. Dato ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Lemminkainen Norge AS /Kolo Veidekke AS Rapporttype ROS-analyse Dato 2013-01-21 ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE 3 (7) FEIL! DET ER INGEN TEKST MED DEN ANGITTE STILEN I DOKUMENTET. ROS-ANALYSE Oppdragsnr.:

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783. Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783. Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783 Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter nytt boligfelt på Vangberg, plan nr. 1783. Risiko og

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2009-2021

Kommuneplanens arealdel 2009-2021 Vedlegg Kommuneplanens arealdel 2009-2021 ROS-analyse for området; oversiden av Utsiktsvegen Holtbergvegen Mai 2009 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE NYTT UTBYGGINGSOMRÅDE OVERSIDEN AV UTSIKTSVEGEN HOLTBERGVEGEN

Detaljer

PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE

PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Jaasund AS c/o Bo1 as Rapporttype ROS-analyse 2011-09-22 PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE 2 (9) PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE Oppdragsnr.:

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING RUD VEST RØYKEN KOMMUNE

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING RUD VEST RØYKEN KOMMUNE ROS-ANALYSE DETALJREGULERING RUD VEST RØYKEN KOMMUNE Trondheim, 24.01.2013 1 OMRÅDET OG TILTAKET Kort beskrivelse av området og tiltaket Solem Arkitektur AS er engasjert av Trygve Rud til å fremme reguleringsplan

Detaljer

ROS-ANALYSE for Amsrudvegen 2-4

ROS-ANALYSE for Amsrudvegen 2-4 ROS-ANALYSE for Amsrudvegen 2-4 Dato: 11.09.2014 Vedlegg til Reguleringsplan for Amsrudvegen 2-4 Risiko og sårbarhetsanalyse ROS Planopplysninger Kommune: 0502 Gjøvik kommune Navn på planen: Reguleringsplan

Detaljer

Værforhold 8. Vindutsatt 9. Nedbørsutsatt 10. Store snømengder Natur- og kulturområder 11. Sårbar flora x 3 2

Værforhold 8. Vindutsatt 9. Nedbørsutsatt 10. Store snømengder Natur- og kulturområder 11. Sårbar flora x 3 2 Reguleringen av Hunnselvas munning, Gjøvik Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Analysen beskriver risiko- og sårbarhetsforhold som kan ha betydning for utbyggingsarealer og trafikkarealer innenfor planen

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Borgen Vest. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge tilrette for bygging av frittliggende og konsentrert

Detaljer

Prosjektnr.: 1066.13a

Prosjektnr.: 1066.13a Prosjektnr.: 1066.13a Endring reguleringsplan for Furuset senter, Dal (Folkeparken) Eidsvoll kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 02.04.2014 1 Innhold 1. Bakgrunn og nøkkelopplysninger... 2 2. Metode...

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse

Risiko og sårbarhetsanalyse Risiko og sårbarhetsanalyse Plan 1768, Workinnmarka B3-B5, detaljregulering BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter Workinnmarka 3B-5B, og går ut på detaljregulering av området med bakgrunn

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. FYLKESMANNEN I NORDLAND Kommunal- og beredskapsavdelingen Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes som et hjelpemiddel

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023 Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023 Samlet ROS-analyse for nye utbyggingstiltak i kommuneplanens arealdel Holtålen kommune 23.03.2011 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE BAKGRUNN I

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLANFOR ASPÅSVEIEN1, PLAN NR. 2014016. Ubetydelig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig 24, 44

DETALJREGULERINGSPLANFOR ASPÅSVEIEN1, PLAN NR. 2014016. Ubetydelig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig 24, 44 Risiko- og sårbarhetsanalyse Sak: DETALJREGULERINGSPLANFOR ASPÅSVEIEN1, PLAN NR. 2014016 Forfatter: September Arkitekter as Forslagsstiller til planforslag: September Arkitekter as Dato: 18.01.15 Oppsummerende

Detaljer

ROS- ANALYSE. For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015

ROS- ANALYSE. For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015 ROS- ANALYSE For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015 Orientering Etter plan- og bygningsloven 4-3 skal det ved utarbeiding av planer for utbygging

Detaljer

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014 Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3 1.3 Metode... 3 1.4 Vurdering av sannsynlighet... 4 1.5 Vurdering

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE VESTBY KOMMUNE VANGTUNET - DETALJREGULERING RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE HINDHAMAR AS LANDSKAPSARKITEKTER MNLA 1 METODE Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB 1. Analysen

Detaljer

ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE

ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Bakgrunn: I forbindelse med regulering av areal for å sikre fremtidig

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE TRØGSTAD KOMMUNE PLAN: Detaljreguleringsplan for barnehage og barneskole på Båstad 28.05.15 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet ligger litt syd for tettstedet Båstad

Detaljer

ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter. Utgave: 1

ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter. Utgave: 1 ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter Utgave: 1 Dato: 2011-08-17 ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. FYLKESMANNEN I NORDLAND Kommunal- og beredskapsavdelingen Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes som et hjelpemiddel

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Vedlegg 5 Sted helhet arkitektur shark.as Risiko- og sårbarhetsanalyse Gnr. 141bnr. 1 Del av Drømtorp gård. Detaljregulering utvidelse av forretning / lager i Kjeppestadveien 44. Utarbeidet av Shark AS

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. ADRESSELISTE: FYLKESMANNEN I NORDLAND Kommunal- og beredskapsavdelingen Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE HOLE KOMMUNE DETALJPLAN REGULERINGSENDRING ELSTANGEN BARNEHAGE. PLAN NR. 201403 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 14.8.2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 3 3.

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE PLAN 8058 DETALJREGULERING FOR OMSORGSBOLIGER PER PERSAVEIEN/JONAS BUDDES VEI, YTTEREN. Rana kommune Dato 03.03.2014 SAMMENDRAG Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet med

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Rendalen kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt Oppdragsgiver: Renåtangen hyttefelt SA Rapportnavn: ROS-analyse - Reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt Dato: 26.2.2015

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU. Etnedal kommune

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU. Etnedal kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU Etnedal kommune Region øst Fagernes, traf Dato: 09.05.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. Vedlegg 1 til Planbeskrivelsen RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) til reguleringsplan for: Evt. illustrasjon Utarbeidet av : Tiltakshaver:

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Forslag til detaljert reguleringsplan for Gravdalberget Bb1 Sør gnr/bnr 151/114 Lier kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Utarbeidet av: Tiltakshaver: Kobbervikdalen 117C AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse

Risiko og sårbarhetsanalyse Søgne kommune Risiko og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Tangvall S Søgne kommune 1. INNLEDNING Søgne kommune utarbeider en kommunedelplan for Tangvall. Det er krav om konsekvensutredning og ros analyse.

Detaljer

Lier kom m une. ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2. Planforslag til offentlig ettersyn UTVIDET ROS-ANALYSE

Lier kom m une. ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2. Planforslag til offentlig ettersyn UTVIDET ROS-ANALYSE Lier kom m une UTVIDET ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2 Planforslag til offentlig ettersyn Utarbeidet av : Forslagsstiller: BGM Arkitekter AS Konsulent:

Detaljer

RHR Eiendom AS. ROS-analyse for Lervika. Utgave: 1 Dato: 2014-03-28

RHR Eiendom AS. ROS-analyse for Lervika. Utgave: 1 Dato: 2014-03-28 ROS-analyse for Lervika Utgave: 1 Dato: 2014-03-28 ROS-analyse for Lervika 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Lervika Utgave/dato: 1 / 2014-01-30 Arkivreferanse: - Oppdrag:

Detaljer

ROS-VURDERING VED MELDING OM PLANARBEID DETALJREGULERING FAGERLIÅSEN BOLIGOMRÅDE AGDENES KOMMUNE

ROS-VURDERING VED MELDING OM PLANARBEID DETALJREGULERING FAGERLIÅSEN BOLIGOMRÅDE AGDENES KOMMUNE ROS-VURDERING VED MELDING OM PLANARBEID DETALJREGULERING FAGERLIÅSEN BOLIGOMRÅDE AGDENES KOMMUNE Trondheim, 17.12.2012 1 OMRÅDET OG TILTAKET Kort beskrivelse av området og tiltaket Solem Arkitektur AS

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune.

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune. Østre Linje Arkitekter AS Askim juli 2011 BAKGRUNN Hovedmålet

Detaljer

Hans Munksgaard 531762 Reguleringsplan Tangen 11-13. Personskade Miljøskade Skade på eiendom, forsyning mm

Hans Munksgaard 531762 Reguleringsplan Tangen 11-13. Personskade Miljøskade Skade på eiendom, forsyning mm Oppdragsgiver: Lunde Holding Invest Oppdrag: ROS-analyse for detaljregulering Tangen 11-13 (plan ID 1331) Dato: 2013-06-13 Rev. 2 Skrevet av: Frederik Sømme Kvalitetskontroll: Oppdragsnr: Hans Munksgaard

Detaljer

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE -

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - DETALJREGULERING FOR Vangslia i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - Dato:5.3.2014 Revisjonsdato(er): 1 0 Innholdsfortegnelse 0 Innholdsfortegnelse...2 1 Planens bakgrunn og formål...3 1.1 Hvorfor fremmes

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Daimyo Energi AS VEDLEGG 7 1 Energigjenvinningsanlegg Tromsø Miljøpark RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oslo, Januar 2014 2 BAKGRUNN Daimyo Energi AS planlegger å bygge et energigjenvinningsanlegg basert på

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde Dato: 23.02.2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde PlanID: 19402015_001 1. Innholdsfortegnelse 2. Krav og metode... 3 1.1 Metode... 3 1.1.1 Risikomatrise... 4 3. Risiko- og sårbarhetsanalyse...

Detaljer

Søgne Eiendom AS. Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord. Utgave: A Dato: 2015-09-04

Søgne Eiendom AS. Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord. Utgave: A Dato: 2015-09-04 Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord Utgave: A Dato: 2015-09-04 Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Utgave/dato: Arkivreferanse:

Detaljer

GNR/BNR 63/85 65/541 KA-1, STANGELAND PLAN 2014 115 ROS ANALYSE

GNR/BNR 63/85 65/541 KA-1, STANGELAND PLAN 2014 115 ROS ANALYSE Oppdragsgiver Sandnes tomteselskap Rapporttype ROS-analyse 07.10.2014 GNR/BNR 63/85 65/541 KA-1, STANGELAND PLAN 2014 115 ROS ANALYSE ROS ANALYSE 2 (8) GNR/BNR 63/85 65/541 KA-1, STANGELAND PLAN 2014 115

Detaljer

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BARNEHAGE GJEMBLE SØNDRE,

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BARNEHAGE GJEMBLE SØNDRE, ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BARNEHAGE GJEMBLE SØNDRE, Gnr./bnr. 3/7, 3/486 Levanger kommune Oppdragsgiver: Kjølen og Nydal Bygg AS Reemyra 7620 Skogn Utarbeidet av Risiko og sårbarhet, tabelloppsett og

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD ROS-ANALYSE DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD GNR. 144 BNR. 1 VUKU, VERDAL KOMMUNE Oppdragsgiver: NordicEstate AS Stjørdalsvegen 8 7041 Trondheim Utarbeidet av: Natur- og miljøforhold Jord-/leire-/løsmasseskred

Detaljer

1. Ubetydelig Ingen alvorlig skade Ingen alvorlig skade Systembrudd er uvesentlig

1. Ubetydelig Ingen alvorlig skade Ingen alvorlig skade Systembrudd er uvesentlig Oppdragsgiver: Suldal kommune Oppdrag: ROS-analyse for reguleringsplan for Suldal Bad Plan-og byggesak Dato: 13.10.2015 Rev: 1 Skrevet av: Frederik Sømme Kvalitetskontroll: Hans Munksgaard 1. BAKGRUNN

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for fjernvarmeanlegg i Kråkstad, Ski kommune Dato 05.03.15

Risiko- og sårbarhetsanalyse for fjernvarmeanlegg i Kråkstad, Ski kommune Dato 05.03.15 SAMFUNN Risiko- og sårbarhetsanalyse for fjernvarmeanlegg i Kråkstad, Ski kommune Dato 05.03.15 Innledning. Samfunnet preges i økende grad av risiko og sårbarhet for trusler, særlig miljøtrusler. Noen

Detaljer

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN HANDBALLVEGEN 11,

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN HANDBALLVEGEN 11, ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN HANDBALLVEGEN 11, Gnr./bnr. 32/93, 138, 82, 157 Levanger kommune Oppdragsgiver: Kjølen og Nydal Bygg AS Reemyra 7620 Skogn Utarbeidet av Risiko og sårbarhet, tabelloppsett og

Detaljer

Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan for Vigestranda sør.

Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan for Vigestranda sør. Side 1 8 Dato: 23 06 14 BAKGRUNN I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risikoog sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) reguleringsplaner og kommuneplaner

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsplan for Frogner kirkegård

ROS-analyse for reguleringsplan for Frogner kirkegård Oppdragsgiver: Oppdrag: Lier kommune ROS-analyse for reguleringsplan for Frogner kirkegård Dato: 2014-06-17 Skrevet av: Lars Krugerud Kvalitetskontroll: Aud Wefald 1. BAKGRUNN I følge plan- og bygningslovens

Detaljer

ROS analyse, datert 15.04.2015

ROS analyse, datert 15.04.2015 Emne: Detaljregulering av Søndre del av Jessheim Park Ringvegen/ Trondheimsvegen, GBNR 135/170,m.fl. Ullensaker kommune. Utarbeidet av: Arconsult Ove Bøe AS Prosjektnr: 13030 Søndre del Jessheim Park,

Detaljer

Siv. Ark Finn Kleiva på vegne av Røkenes Gård og gjestehus

Siv. Ark Finn Kleiva på vegne av Røkenes Gård og gjestehus 27.03.15 Detaljregulering Røkenes gård og gjestehus Plannavn: Kommune: Plantype: Forslagsstiller: Analyse utført av: Detaljregulering Røkenes gård og gjestehus Harstad Kommune Detaljregulering Siv. Ark

Detaljer

Byborg Eiendom as. Plankonsulent: ROS analyse

Byborg Eiendom as. Plankonsulent: ROS analyse ROS Vurdering SE-Arkitektur Forslagstiller: AS Byborg Eiendom as Plankonsulent: ROS analyse Folldalen gnr 120 bnr 10 m.fl Dato: 1.2.2015 1 Risiko og sårbarhetsvurdering for reguleringsplan Folldalen. Sannsynlighet

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Tosterødberget. 28.10.14 Risiko - og sårbarhetsanalyse detaljr egulering for Tosterødberget

Detaljreguleringsplan for Tosterødberget. 28.10.14 Risiko - og sårbarhetsanalyse detaljr egulering for Tosterødberget 28.10.14 Risiko - og sårbarhetsanalyse detaljr egulering for Tosterødberget Plannavn: Kommune: Plantype: Forslagsstiller: Analyse utført av: Detaljreguleringsplan for Tosterødberget Halden kommune Detaljregulering

Detaljer

Vedlegg 6. ROS-analyse

Vedlegg 6. ROS-analyse Vedlegg 6 ROS-analyse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR KROKVEIEN 4, HARSTAD Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR LITSLOKHEIA BOLIGOMRÅDE, GNR 93, BNR 1 MFL Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 12.06.2013 Detaljregulering av Trolltunet og B12 på Kløfta Plan-ID: 0235357 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet som er på totalt ca. 48 dekar, ligger like sør for

Detaljer

Kalvehagen boligfelt. Revidert reguleringsplan. ROS-analyse

Kalvehagen boligfelt. Revidert reguleringsplan. ROS-analyse Detaljregulering for Kalvehagen Kalvehagen boligfelt Revidert reguleringsplan ROS-analyse 1. Bakgrunn Plan- og bygningsloven 4-3 krever ROS-analyse for alle planer som inneholder utbyggingsformål: Ved

Detaljer

ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE

ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE Oppdragsgiver Stine Sofie Stiftelse Rapporttype ROS analyse - arealplan ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3

Detaljer

Analysen skal kartlegge uønskede forhold og hendelser i og i nærheten av planområdet.

Analysen skal kartlegge uønskede forhold og hendelser i og i nærheten av planområdet. UTARBEIDELSE AV RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Gjerdrum kommune Bakgrunn: 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko-

Detaljer

Arendal Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Nyli gård. Utgave: 2 Dato: 2013-04-29

Arendal Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Nyli gård. Utgave: 2 Dato: 2013-04-29 ROS-analyse for Nyli gård Utgave: 2 Dato: 2013-04-29 ROS-analyse for Nyli gård 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Nyli gård Utgave/dato: 2 / 2013-04-29 Arkivreferanse: -

Detaljer

RAPPORT. Risiko- og sårbarhetsanalyse. ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet. Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011

RAPPORT. Risiko- og sårbarhetsanalyse. ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet. Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011 RAPPORT Risiko- og sårbarhetsanalyse ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011 Byggeråd AS, Torggata 52, Postboks 32, 3201 HAMAR Org.nr.: 991 324 801 Tlf:

Detaljer

OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C. Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C. Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Emne: Omregulering av Tevlingveien 4C. Risiko og Sårbarhetsanalyse. Kommentar: Forfatter: Prosjektnr: Asplan Viak: Jan Martin Ståvi

Detaljer

!"#"$%%' #(!)*!+,-#*.*/0#, 1,2/,'' 3!,'4/,!".' *1 5)%/"'%6!(2, #-,.#,-(#,. #7.2!,58 ').! 39:;3<98=>?@>.*..,#-*2 $%664.

!#$%%' #(!)*!+,-#*.*/0#, 1,2/,'' 3!,'4/,!.' *1 5)%/'%6!(2, #-,.#,-(#,. #7.2!,58 ').! 39:;3<98=>?@>.*..,#-*2 $%664. !"#"$%%' #(!)!+,-#./0#, 1,2/,'' 3!,'4/,!".' 1 5)%/"'%6!(2, #-,.#,-(#,. #7.2!,58 ').! 39:;3?@>...,#-2 $%664.,> AB>:9>A:3C!"#$%&'() $+, -.,!& Emne: Regulering av Boligområde Stensetåsen Søndre, GBNR

Detaljer

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GNR 177 BNR 4 PÅ FÅBERG

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GNR 177 BNR 4 PÅ FÅBERG ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GNR 177 BNR 4 PÅ FÅBERG ROS-analyse: Reguleringsplan for gnr 177 bnr 4 på Fåberg (endring av reguleringsplan for Fåberg) 2 Oppdragsgiver: TELENOR EIENDOM HOLDING AS Rapportnavn:

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Furuberget barnehage. tegn_3 as v/martin Rasch Ersdal/Gunhild Solem Eidsvik

Detaljreguleringsplan for Furuberget barnehage. tegn_3 as v/martin Rasch Ersdal/Gunhild Solem Eidsvik 27.08.14 Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Furuberget barnehage Plannavn: Kommune: Plantype: Forslagsstiller: Analyse utført av: Detaljreguleringsplan for Furuberget barnehage Harstad

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Øvre Fjellhaugeveien Skaun kommune planid: 201501

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Øvre Fjellhaugeveien Skaun kommune planid: 201501 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Øvre Fjellhaugeveien Skaun kommune planid: 201501 Sammendrag Planområdet ligger i forlengelse av eksisterende boligfelt i Fjellhaugveien, ca. 1 km vest for

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2 ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2 GNR./BNR. 3/21, /30, /379, /380 LEVANGER KOMMUNE Oppdragsgiver: Kjølen & Nydal Bygg AS Utarbeidet av: Risiko og sårbarhet, tabelloppsett og matrise. TABELL 1: DEFINISJON

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Statens vegvesen RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) REGULERINGSPLAN for Fv. 602 Setremoen Midtskogen Notodden kommune Skien, 30.10.2015 Innhold 1 BAKGRUNN FOR RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE... 3 1.1 BESTILLING...

Detaljer

Kommunenes forhold til flom og skredfare i arealplanleggingen Steinkjer kommune

Kommunenes forhold til flom og skredfare i arealplanleggingen Steinkjer kommune Kommunenes forhold til flom og skredfare i arealplanleggingen Steinkjer kommune Torbjørn Stene Avdeling for plan og natur Innhold: Generelt Flom Skred (kvikkleire) Kommuneplanens arealdel Kommunedelplaner

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Risiko- og sårbarhetsanalyse Plannavn BOTNHÅGEN MASSEUTTAK Plan ID Utført av: M. Schultz Dato / sist rev.: 2014-08-07 Underskrift: 1 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER. METODE Analysen er gjennomført med bakgrunn

Detaljer

Risiko forårsakes av. Omgivelser Tiltaket

Risiko forårsakes av. Omgivelser Tiltaket Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Rådyrvegen studentboliger Ros-vurderingen i kommuneplanen tar tak i uønskede hendelser, innenfor et planområde og vurdere heten for at de

Detaljer

ROS-ANALYSE GULLIKSBAKKEN 11 OG 13, DETALJREGULERING. 2014.09.15

ROS-ANALYSE GULLIKSBAKKEN 11 OG 13, DETALJREGULERING. 2014.09.15 ROS-ANALYSE GULLIKSBAKKEN 11 OG 13, DETALJREGULERING. 2014.09.15 BAKGRUNN I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risikoog sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FET KOMMUNE Detaljreguleringsplan for Granåsen II 28.08.2014 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Granåsen II foreslås tilrettelagt til boligbebyggelse i detaljregulering 0202 R0701.

Detaljer

Hans Kr Rønningen Fagansvarlig samfunnssikkerhet

Hans Kr Rønningen Fagansvarlig samfunnssikkerhet Hans Kr Rønningen Fagansvarlig samfunnssikkerhet Formål Samfunnssikkerhet i arealplanlegging Fremme god arealbruk og samfunnsutvikling Kartlegge risiko og sårbarhet der nytt areal tas i bruk I eksisterende

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING FOR FOR DAMSTEDET NÆRINGSPARK Datert 05.03.2015 Utarbeidet av: arealplan/gjøvik kommune Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering for Jessheim Panorama, BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet er ca 6,5 dekar og består av gnr/bnr av gnr/bnr 135/205, 206 og 214, samt deler av 135/41,

Detaljer

Risiko kan betrakter som et produkt av sannsynligheten for at en hendelse inntreffer og konsekvensen av denne.

Risiko kan betrakter som et produkt av sannsynligheten for at en hendelse inntreffer og konsekvensen av denne. NOTAT Oppdrag Levanger ungdomsskole Kunde Levanger kommune Notat nr. 01 Dato 05.02.2014 Til Fra Kopi Link Arkitekter og Levanger kommune Anne Elisabeth Katmo Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) Hensikten

Detaljer

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE LUNNER KOMMUNE DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 17.3.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 4 3. ANALYSE...

Detaljer

ROS-ANALYSE. Reguleringsendring for del av Reguleringsplan for Flugsrud skog, Galtrud skog og Søre Ål skole (B13, B14 og B15)

ROS-ANALYSE. Reguleringsendring for del av Reguleringsplan for Flugsrud skog, Galtrud skog og Søre Ål skole (B13, B14 og B15) ROS-ANALYSE Reguleringsendring for del av Reguleringsplan for Flugsrud skog, Galtrud skog og Søre Ål skole (B13, B14 og B15) 8.5.2014 ROS-analyse reguleringsendring Flugsrud skog 2 Oppdragsgiver: Lillehammer

Detaljer

SENTRUM P HUS LILLEHAMMER KOMMUNE

SENTRUM P HUS LILLEHAMMER KOMMUNE RISIKO OGSÅRBARHETSANALYSE OMREGULERING SENTRUMP HUS LILLEHAMMERKOMMUNE Oppdragsgiver: LARKAS A/S Foretaksnummer: 975 992 543 Kontaktadresse: Elvegata 19, Lillehammer Kontaktperson: Per Olav Hasselknippe

Detaljer

Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Detaljregulering for Torggata 7

Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Detaljregulering for Torggata 7 Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Detaljregulering for Torggata 7 Sett kryss i ja eller nei -kolonnen for alle spørsmålene i listen. I kommentarfeltet redegjøres kort for

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina

Kommunedelplan Østgreina Samarbeid skaper utvikling og trivsel HURDAL KOMMUNE Kommunedelplan Østgreina ROS - analyse WWW.HURDAL.KOMMUNE.NO Det gjøres en overordnet vurdering av de enkelte tema satt opp i en matrise. Det angis

Detaljer

RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE PANORAMA, GJERDRUM KOMMUNE DE T A L J R E G U L E R I N G FOR KNIPLIA

RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE PANORAMA, GJERDRUM KOMMUNE DE T A L J R E G U L E R I N G FOR KNIPLIA DE T A L J R E G U L E R I N G FOR KNIPLIA RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE PANORAMA, GJERDRUM KOMMUNE Forslagstiller: Plan1 AS og Arealtek AS Tiltakshaver: Kniplia Panorama AS Sammendrag Med unntak av punkt

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Norwegian Outlet, gbnr 27/29, 42 m fl, Vestby kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en utvidelse av forretningsarealet

Detaljer