FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll. Planutvalget. Merknader Antall stemmeberettigede fremmøtte 11 av 11. Møtende fra administrasjonen: 3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll. Planutvalget. Merknader Antall stemmeberettigede fremmøtte 11 av 11. Møtende fra administrasjonen: 3."

Transkript

1 FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Planutvalget Møtedato: , Tidspunkt: Fra kl. 15:00. Møtested: Rådhuset, Nygaardsgata 16, 3. etg., møterom Elingaard Fra til saksnr.: 1/08 15/08 REPRESENTANTER: ARBEIDERPARTIET: Bjørge Johansen Ann-Chatrin Becken Raymond Svendsen Kirsti Sand Aune BYMILJØLISTA: Svein Bendik Hansen FREMSKRITTSPARTIET: Arvid Vestvik (leder) Agnes Serine Antonsen Bossum FOLKETS STEMME: Anne-Lise Ulriksen HØYRE: Tor Prøitz KRISTELIG FOLKEPARTI: Iren Almvik Meyer VENSTRE: Tormod André Schei MØTT: Forfall VARAMEDLEMMER: Per O. Dypvik V møtte for Tormod A. Schei V ANDRE: Tor Anders Olsen Lasse Henriksen Voica Imrik Anne-Kari Sønsterød Plan og miljøsjef Bygn. og reg.sjef Jurist Barnetalsperson Merknader Antall stemmeberettigede fremmøtte 11 av 11. Møtende fra administrasjonen: Arvid Vestvik Leder. Grete Herwander Sekretær Hovedutskrift er sendt til Medlemmene Andre Side 1 av 19

2 Planutvalgets møte Sakliste PS 1/08 PS 2/08 PS 3/08 PS 4/08 PS 5/08 PS 6/08 PS 7/08 PS 8/08 PS 9/08 PS 10/08 PS 11/08 PS 12/08 PS 13/08 Referatsaker Delegerte saker Storgaten 3 - Sentrum Nytt næringsbygg på branntomt Tilth: Reza Maktabi Gamle Beddingsvei - Værste - Kråkerøy Bruksendring av "Smia" - undervisningsbygg for HIØ Tilth: Værste AS Skåralia - gnr 42, bnr 10 - Onsøy Søknad om rammetillatelse for tre stk. tomannsboliger - dispensasjon Tilth: Karihaugen senter as Mosseveien 9a, 11 - gnr 300, bnr 1488 mm - Sentrum Søknad om rammetillatelse - riving/oppføring av tilbygg Tilth: Toyota Fredrikstad AS Ilaveien gnr 207, bnr 83 mm - Sentrum Søknad om oppføring av forsamlingslokale og barnehage Tilth: Filadelfiamenigheten Fredrikstad Stenhammerveien - Sentrum Rammesøknad 22 boliger Tilth: Block Watne avd. Østfold Hestehagen 10 - gnr 214, bnr 94 - Sentrum Ny behandling - søknad om fradeling av boligeiendom Søker: Ingerid T. Johansen og Trond Johansen Utsatt befaring Lervik - gnr 116, bnr 11- Onsøy Klage på avslag på søknad om dispensasjon Tilth: Odd Anders Arvesen Utsatt befaring Pettersandåsen 5 - gnr 210, bnr Sentrum Avslått søknad om tilbygg - klage på vedtak Tilth: Fredrik W Wilhelmsen Breidablikk 8 - gnr 300, bnr 207, Sentrum Klage på vedtak - godkjent søknad om riving/nybygg bolig Klager: Robert Mikkelsen m. fl. Faratangen - gnr 55, bnr Onsøy Klage på delegert vedtak 1761/07 - avslag på søknad om utvidelse av brygge Klager: May-Britt Bøe Side 2 av 19

3 PS 14/08 Kjølberggaten 51 A - Borge Vedtak om tvangsmulkt Tilth: Vibeke Medini PS 15/08 Budsjett 2008 og handlingsplan for Plan- og miljøseksjonen Orienterings/drøftingssaker: Floa-Galoppen-området. Spørsmål i møtet: På vegne av Bym fremmet Svein Bendik Hansen følgende spørsmål til delegert sak: Løpenr /2007 saksnr. 2243/07 Saltnes gnr 124, bnr 60 Onsøy Godkjent søknad om nybygg fritidsbolig - innvilgelse av dispensasjon Tilth: Helge Ski og Siri Werner-Larsen Er denne dispensasjonen innvilget lokalt? I tilfelle ja, spør jeg videre om ikke Fylkesmann er den rette innstans, da dette gjelder dispensasjon for ny fritidsbolig i strandsonen? Muntlig svar ble gitt i møtet. På vegne av Bym fremmet Svein Bendik Hansen følgende spørsmål ang. bruk av låven på Nordli gård, Elingårdsveien Onsøy, som festlokale: Viser til tidligere spørsmål og svar ang. ovennevnte eiendom. I bladet Familien nr. 26/ 2007 side 8-11 er det et intervju med eieren av Nordli gård hvor det opplyses at paret har gjort deler av den store låven om til et stort praktisk festlokale sitat slutt og videre heter det Der finner vi også et moderne storkjøkken, egen bar og nye toaletter. Det heter seg også at det er et ønske om å lage en gårdsbutikk. Ved henvendelse fra naboer til undertegnede opplyses det at det ikke har skjedd noe endring ang. bruken av låven til festlokale. Er det en riktig observasjon? Og i tilfelle hva gjøres det for å rette opp forholdet fra kommunens side? Har ikke kommunen rett til å inspisere lokalene og bør Planutvalget få saken til behandling med forutgående befaring? Muntlig svar ble gitt i møtet. På vegne av H stilte Tor Prøitz følgende spørsmål: I forbindelse med omlegging og utbygging av E6 ved Sundløkka har gammelt veisystem blitt lagt om. Området langs med E6 på begge sider vil bli utbygd som næringsområde, noe som allerede er påbegynt. Det planlegges også ny vei mot kaianleggene ved Glomma med tilknytning til E6. Kun en liten del av Sundløkkaveien gjenstår til fortsatt bruk som hovedvei for næringsetableringene i området. Denne del av Sundløkkaveien har også boliger. Veien er uten fortau el.l for fotgjengere eller syklister. Hva kan gjøres for at denne delen av Sundløkkaveien utelukkes som hovedvei for næringsområdene med stor tungtrafikk? Side 3 av 19

4 Omlegging av veisystemene skyldes utbygging av E6 og er Statens ansvar gjennom Statens Veivesen. Hva kan gjøres for at Statens Veivesen også tar ansvaret for endringen av bruk av denne delen av Sundøkkaveien? Svar fra Plan- og miljø: Transport til og fra industriområdet på Sundløkka er et gammelt problem og som har vært gjenstand for mange klager fra beboerne. Veien har status som fylkesvei og ansvaret for vedlikehold og opprustning ligger hos fylkesveimyndigheten og ikke kommunen. Kommunen har både gjennom tidligere reguleringsplaner og i kommuneplanens arealdel forsøkt å bedre situasjonen gjennom å vise alternative industriadkomster til Sundløkka. Ingen av disse har vært realiserbare. I forbindelse med prosjektet for utvidelse av E6 og Sandesundbroa åpnet det seg en ny mulighet ved å utnytte anleggsveien for E6-anlegget som en fremtidig, permanent adkomstvei til Sundløkka. Det har vært avholdt flere møter med E6-prosjektet, Statens vegvesen, lokalsamfunnet på Årum og grunneiere/næringsdrivende på Sundløkka for å se på muligheten for å få dette til. Det har i denne prosessen vært full enighet mellom lokalsamfunnet, grunneiere, E6-prosjektet, Statens vegvesen og kommunen om at dette vil være en god løsning. Fredrikstad kommune har igangsatt reguleringsplan for vegprosjektet basert på trasé for anleggsveien, men med nødvendig standard for å tilfredsstille kravet til fremtidig fylkesvei. Fredrikstad kommune har dessuten forskuttert innløsing av Sundløkkaveien 50, for å få til en sammenkobling mellom dagens Sundløkkavei og anleggsveien. Når E6-anlegget er ferdig skal E6-prosjektet ferdigstille anleggsveien til fylkesveistandard og grunneierne (Hafslund Eiendom, Stene Stål og Mait som de største aktører) bidra til restarbeider som inkluderer sammenkoblig med eksisterende industrivei på Sundløkka(ved kaien) samt asfalt-toppdekke på hele traséen. Forslaget løser ikke problemene for strekningen Sundløkkaveien (strekningen fra bro over E6 til RV 111), men beboerne her har i møter i Årum lokalsamfunn støttet forslaget fordi det representerer en forbedring for resten av Sundløkkaveien hvor det i dag bor 20 skolebarn (rektors utsagn i folkemøte på Årum). Sundløkkaveien er smal og uten fortau og tungtrafikken representerer et trafikksikkerhetsproblem for skoleveien i tillegg til rystelser og støy. Lokalsamfunnet har på denne bakgrunn sluttet seg til løsningen med stort flertall. For strekningen Sundløkkaveien bør det i tillegg til etablering av ny vei foretas utbedringer. Tiltak som har vært nevnt i denne forbindelse er masseutskifting/utbedring av toppdekke for å avbøte problemer med rystelser samt opparbeidelse av gangvei. Dette bør være et fylkesveianliggende, men dagens budsjettsituasjon for fylkesveianlegg gir ingen slike muligheter. Det vil ikke være korrekt å si at omleggingen av veisystemene skyldes E6-utbyggingen. Som det er forsøkt redegjort for har E6-prosjektet bidratt til en løsning som både lokalsamfunnet Vegvesenet og kommunen har vurdert som positivt for Årum-området helhetlig vurdert. Men som fylkesvei har Fylkeskommunen/Statens Vegvesen ansvar for opprustning og tiltak knyttet til fylkesveien. I et fremtidig perspektiv kan man selvsagt vurdere mer dyptgripende endringer i områdets arealbruk. Området på motsatt side av Sundløkkaveien er i ferd med å bli utbygget til næringsformål. Side 4 av 19

5 Kommuneplanen legger i dag opp til at arealet på motsatt side av husrekken (Dombergplatået) bl.a. kan utnyttes til næringsformål etter nærmere avklaring gjennom regulering. Gjennom en områderegulering kan man vurdere en arealbruksendring som også omfatter eksisterende boliger, og sikre dagens beboere bedre bolig og boforhold i andre deler av Årumområdet. Områdets attraktivitet ved nærhet til E6 kan tenkes å gi økonomi for slike løsninger. PS 1/08 Referatsaker Referatsakene ble enstemmig tatt til etterretning. RS 1/08 Marnetveien - gnr 62, bnr Onsøy Klage på vedtak i sak 33/07 av Klager: Adv.flm. Christian Nyvold pva Tor Kopperud RS 2/08 Kongleveien 17 - gnr 727, bnr 264, fnr 76 - Rolvsøy Klage på vedtak i sak 1979/06 av Klager: Arkitektteam AS PS 2/08 Delegerte saker Delegerte saker ble enstemmig tatt til etterretning. PS 3/08 Storgaten 3 - Sentrum Nytt næringsbygg på branntomt Tilth: Reza Maktabi Rammesøknaden godkjennes i prinsippet. Det gis imidlertid ikke dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelser om krav til fasadeutkraging (0,3 m) og takutstikk i 5. etg. som omsøkt. Planutvalget anser ikke at det foreligger tilstrekkelige særlige grunner som er nødvendig for å kunne gi dispensasjon. De anførte grunner er av generell karakter og vil kunne benyttes i et hvert tiltak med tilsvarende bestemmelser. Planutvalget mener dessuten at prinsippene i fasadeutformingen lar seg løse innenfor planens bestemmelser. Det vises i denne sammenheng til Rådmannens vurderinger i saksutredningen som Planutvalget slutter seg til. De omsøkte ansvarsretter godkjennes i samsvar med søknad. Før det kan gis igangsettingstillatelse må følgende betingelser være oppfylt: 1. Det må innsendes en komplett igangsettingssøknad med tilhørende vedlegg. 2. Bygningssjefen gis fullmakt til å godkjenne ny fasade mot Storgata innenfor rammen av dette vedtak. 3. Det må innsendes en beregning av parkeringsbehov som viser at krav i vedtekt til pbl 69 nr. 3 pkt 3 er oppfylt. Det vil være anledning til å frikjøpe ev. manglende dekning. Side 5 av 19

6 4. Det må vedlegges en avtale om tilknytning til Fredrikstad Fjernvarme AS`s nett. 5. Det må kunne fremlegges en utbygningsavtale med Teknisk drift for opparbeidelse av offentlig gategrunn mv. 6. Forholdet til Fredrikstad EnergiNett AS om ev. plassering av trafo må være avklart. 7. Det må fremlegges en avfallsplan for BA-avfall i henhold til Forurensningslovens kap Det må fremlegges en dokumentasjon på om det ev. er påvist forurensninger i byggegrunnen. 9. Det må kunne dokumenteres at kravene til lydforurensning i reg. planen etterkommes. Fredrikstad, Rådmannens endrede innstilling Rammesøknaden godkjennes i prinsippet. Administrasjonen gis fullmakt til å behandle godkjenning av arkitekturprosjekteringen (fasadeutformingen) med utgangspunktet i de sist innsendte tegninger. De omsøkte ansvarsretter godkjennes i samsvar med søknad. Før det kan gis igangsettingstillatelse må følgende betingelser være oppfylt: 1. Det må innsendes en komplett igangsettingssøknad med tilhørende vedlegg. 2. Bygningssjefen gis fullmakt til å godkjenne ny fasade mot Storgata innenfor rammen av dette vedtak. 3. Det må innsendes en beregning av parkeringsbehov som viser at krav i vedtekt til pbl 69 nr. 3 pkt 3 er oppfylt. Det vil være anledning til å frikjøpe ev. manglende dekning. 4. Det må vedlegges en avtale om tilknytning til Fredrikstad Fjernvarme AS`s nett. 5. Det må kunne fremlegges en utbygningsavtale med Teknisk drift for opparbeidelse av offentlig gategrunn mv. 6. Forholdet til Fredrikstad EnergiNett AS om ev. plassering av trafo må være avklart. 7. Det må fremlegges en avfallsplan for BA-avfall i henhold til Forurensningslovens kap Det må fremlegges en dokumentasjon på om det ev. er påvist forurensninger i byggegrunnen. 9. Det må kunne dokumenteres at kravene til lydforurensning i reg. planen etterkommes. Fredrikstad, Brev m/vedlegg av fra ARKIteam AS ble fremlagt. Forslag fremsatt i møtet: På vegne av Bym fremmet Svein Bendik Hansen følgende forslag: Rammesøknaden godkjennes ikke. Det gis ikke dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelser om krav til fasadeutkraging (0.3 m) og takutstikk i 5 etg. som omsøkt. Saken sendes tilbake til ny behandling med krav om fasadeendring mot Storgata. Fasaden bør få et mindre relieffpreg særlig med tanke på nabobebyggelsen som har relativt glatte fasader. Side 6 av 19

7 Forslag fremmet at Svein Bendik Hansen på vegne av Bym falt mot 10 stemmer (4AP, 2Frp, 1FS, 1H, 1Krf, 1V). Rådmannens endrede innstilling ble deretter enstemmig vedtatt. Rammesøknaden godkjennes i prinsippet. Administrasjonen gis fullmakt til å behandle godkjenning av arkitekturprosjekteringen (fasadeutformingen) med utgangspunktet i de sist innsendte tegninger. De omsøkte ansvarsretter godkjennes i samsvar med søknad. Før det kan gis igangsettingstillatelse må følgende betingelser være oppfylt: 1. Det må innsendes en komplett igangsettingssøknad med tilhørende vedlegg. 2. Bygningssjefen gis fullmakt til å godkjenne ny fasade mot Storgata innenfor rammen av dette vedtak. 3. Det må innsendes en beregning av parkeringsbehov som viser at krav i vedtekt til pbl 69 nr. 3 pkt 3 er oppfylt. Det vil være anledning til å frikjøpe ev. manglende dekning. 4. Det må vedlegges en avtale om tilknytning til Fredrikstad Fjernvarme AS`s nett. 5. Det må kunne fremlegges en utbygningsavtale med Teknisk drift for opparbeidelse av offentlig gategrunn mv. 6. Forholdet til Fredrikstad EnergiNett AS om ev. plassering av trafo må være avklart. 7. Det må fremlegges en avfallsplan for BA-avfall i henhold til Forurensningslovens kap Det må fremlegges en dokumentasjon på om det ev. er påvist forurensninger i byggegrunnen. 9. Det må kunne dokumenteres at kravene til lydforurensning i reg. planen etterkommes. PS 4/08 Gamle Beddingsvei - Værste - Kråkerøy Bruksendring av "Smia" - undervisningsbygg for HIØ Tilth: Værste AS Det gis dispensasjon fra krav om bebyggelsesplan (Reg. best. i 8.06) og fra krav om bevaring (Reg. best. I 11.) Planutvalget anser at det foreligger en overvekt av særlige grunner i begge tilfellene slik det forutsettes i pbl 7. Planutvalget legger til grunn den beregnede turproduksjonen for tiltaket og anser at det ikke er behov for dispensasjon. Det vises i den sammenheng til reg. best Saken oversendes Vegsjefen i Østfold til uttalelse. Rammetillatelsen godkjennes. Griff Arkitektur AS godkjennes som ansvarshavende for PRO/KPR Arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 3. Det forutsettes at tilstøtende utomhusarealer inkl. vei opparbeides og ferdigstilles parallelt med byggeprosjektet. Er det behov for egen utbygningsavtale med Teknisk drift må denne være klar før igangsetting kan gis. Side 7 av 19

8 Tiltakshaver har selv ansvar for avklaringer med Fredrikstad EnergiNett AS. Den vedlagte kontrollplanen for viktige og kritiske områder tas til etterretning. Før det kan gis igangsettingstillatelse må følgende forhold være avklart: 1. Det må innsendes en komplett igangsettingssøknad med tilhørende vedlegg. 2. Vegsjefen må kunne akseptere den vedlagte turproduksjonsberegningen. Konf. bestemmelsene om utbyggingsrekkefølge i reguleringsplanen for Værste. 3. Det må utarbeides en avfallsplan for håndtering av rivningsmasser og bygg-og anleggsavfall. Konf. Forurensningslovens kap. 15. En slik plan skal godkjennes av kommunen (Miljørettet helsevern) 4. Ev. utbygningsavtale med Teknisk drift. 5. Det må foreligge samtykke fra Arbeidstilsynet. 6. Det forutsettes at det ikke innkommer merknader fra varslede nabo. Som et ledd i kommunens tilsynsansvar i henhold til pbl 10-1 kreves fremlagt komplett prosjekteringsdokumentasjon for brannsikkerhet med tilhørende ansvarsrett(er) og kontrollerklæring(er). Dokumentasjonen bør innsendes så snart prosjekteringen er klar for tilsyn. Fredrikstad, Brev av fra Statens Vegvesen ble fremlagt. ble enstemmig vedtatt. Det gis dispensasjon fra krav om bebyggelsesplan (Reg. best. i 8.06) og fra krav om bevaring (Reg. best. I 11.) Planutvalget anser at det foreligger en overvekt av særlige grunner i begge tilfellene slik det forutsettes i pbl 7. Planutvalget legger til grunn den beregnede turproduksjonen for tiltaket og anser at det ikke er behov for dispensasjon. Det vises i den sammenheng til reg. best Saken oversendes Vegsjefen i Østfold til uttalelse. Rammetillatelsen godkjennes. Griff Arkitektur AS godkjennes som ansvarshavende for PRO/KPR Arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 3. Det forutsettes at tilstøtende utomhusarealer inkl. vei opparbeides og ferdigstilles parallelt med byggeprosjektet. Er det behov for egen utbygningsavtale med Teknisk drift må denne være klar før igangsetting kan gis. Tiltakshaver har selv ansvar for avklaringer med Fredrikstad EnergiNett AS. Den vedlagte kontrollplanen for viktige og kritiske områder tas til etterretning. Side 8 av 19

9 Før det kan gis igangsettingstillatelse må følgende forhold være avklart: 1. Det må innsendes en komplett igangsettingssøknad med tilhørende vedlegg. 2. Vegsjefen må kunne akseptere den vedlagte turproduksjonsberegningen. Konf. bestemmelsene om utbyggingsrekkefølge i reguleringsplanen for Værste. 3. Det må utarbeides en avfallsplan for håndtering av rivningsmasser og bygg-og anleggsavfall. Konf. Forurensningslovens kap. 15. En slik plan skal godkjennes av kommunen (Miljørettet helsevern) 4. Ev. utbygningsavtale med Teknisk drift. Det må foreligge samtykke fra Arbeidstilsynet. 5. Det forutsettes at det ikke innkommer merknader fra varslede nabo. Som et ledd i kommunens tilsynsansvar i henhold til pbl 10-1 kreves fremlagt komplett prosjekteringsdokumentasjon for brannsikkerhet med tilhørende ansvarsrett(er) og kontrollerklæring(er). Dokumentasjonen bør innsendes så snart prosjekteringen er klar for tilsyn. PS 5/08 Skåralia - gnr 42, bnr 10 - Onsøy Søknad om rammetillatelse for tre stk. tomannsboliger - Tilth: Karihaugen senter as dispesasjon 1. Det gis rammetillatelse for tre stk tomannsboliger som omsøkt, til sammen seks boenheter. 2. Tillatelsen gis, i medhold av plan- og bygningslovens 7, som dispensasjon fra plankravet i pkt i utfyllende bestemmelser til kommuneplanens arealdel. 3. Søknad om igangsettingstillatelse må innsendes på vanlig måte. Fredrikstad, ble enstemmig vedtatt. 1. Det gis rammetillatelse for tre stk tomannsboliger som omsøkt, til sammen seks boenheter. 2. Tillatelsen gis, i medhold av plan- og bygningslovens 7, som dispensasjon fra plankravet i pkt i utfyllende bestemmelser til kommuneplanens arealdel. 3. Søknad om igangsettingstillatelse må innsendes på vanlig måte. PS 6/08 Mosseveien 9a, 11 - gnr 300, bnr 1488 mm - Sentrum Søknad om rammetillatelse - riving/oppføring av tilbygg Tilth: Toyota Fredrikstad AS 1. Søknaden godkjennes i medhold av pbl s 93. Side 9 av 19

10 2. Norbygg as godkjennes som ansvarshavende for omsøkte fagområder. 3. Utbygger avklarer selv direkte med Arbeidstilsynet og Sivilforsvaret, avklaring må foreligge før igangsetting. Eventuelle krav fra andre myndigheter må etterkommes. 4. Tomteparsellene sammenføyes. 5. Utbygger anbefales å kontakte Fredrikstad Fjernvarme AS med forespørsel om muligheten for levering av fjernvarme. Fredrikstad, ble enstemmig vedtatt. 1. Søknaden godkjennes i medhold av pbl s Norbygg as godkjennes som ansvarshavende for omsøkte fagområder. 3. Utbygger avklarer selv direkte med Arbeidstilsynet og Sivilforsvaret, avklaring må foreligge før igangsetting. Eventuelle krav fra andre myndigheter må etterkommes. 4. Tomteparsellene sammenføyes. 5. Utbygger anbefales å kontakte Fredrikstad Fjernvarme AS med forespørsel om muligheten for levering av fjernvarme. PS 7/08 Ilaveien gnr 207, bnr 83 mm - Sentrum Søknad om oppføring av forsamlingslokale og barnehage Tilth: Filadelfiamenigheten Fredrikstad 1. Planutvalget finner at det foreligger en overvekt av særlige grunner som tilsier at det kan gis dispensasjon iht pbl s 7 fra reguleringsplanen til å bygge med høyere gesimshøyde enn tillatt og iht tegninger. 2. Søknad om rammetillatelse godkjennes på flg. betingelser: Krav til opparbeiding av sykkelparkering i reguleringsplanen må følges, revidert landskapsplan innsendes senest ved søknad om igangsettingstillatelse. Krav som fremgår av andre myndigheters behandling/uttalelse må ivaretas og være avklart innen igangsetting. Fredrikstad, ble enstemmig vedtatt. 1. Planutvalget finner at det foreligger en overvekt av særlige grunner som tilsier at det kan gis dispensasjon iht pbl s 7 fra reguleringsplanen til å bygge med høyere gesimshøyde enn tillatt og iht tegninger. Side 10 av 19

11 2. Søknad om rammetillatelse godkjennes på flg. betingelser: Krav til opparbeiding av sykkelparkering i reguleringsplanen må følges, revidert landskapsplan innsendes senest ved søknad om igangsettingstillatelse. Krav som fremgår av andre myndigheters behandling/uttalelse må ivaretas og være avklart innen igangsetting. PS 8/08 Stenhammerveien - Sentrum Rammesøknad 22 boliger Tilth: Block Watne avd. Østfold Søknad om rammetillatelse godkjennes. Block Watne AS gis ansvarsrett for funksjonen SØK. Før igangsettingstillatelse gis må det være sendt inn full søknad om igangsetting med tilhørende søknader om ansvarsrett og kontrollerklæringer. Fredrikstad, Forslag fremsatt i møtet: På vegne av Bym fremmet Svein Bendik Hansen følgende forslag: Søknad om rammetillatelse godkjennes ikke. Høydeinntrykket av byggene mot Bydalen dempes. Forslag fremmet av Svein Bendik Hansen på vegne av Bym falt mot 6 stemmer (2Frp, 1FS, 1H, 1Krf, 1V). ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer (4AP, 1Bym). Søknad om rammetillatelse godkjennes. Block Watne AS gis ansvarsrett for funksjonen SØK. Før igangsettingstillatelse gis må det være sendt inn full søknad om igangsetting med tilhørende søknader om ansvarsrett og kontrollerklæringer. PS 9/08 Hestehagen 10 - gnr 214, bnr 94 - Sentrum Ny behandling - søknad om fradeling av boligeiendom Søker: Ingerid T. Johansen og Trond Johansen 1. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdels utfyllende bestemmelser pkt 1.1 angående krav til reguleringsplan, gis i medhold av plan- og bygningslovens 7. Det vises til oppgitte særlige grunner samt begrunnelsen for øvrig. Side 11 av 19

12 2. Søknad om fradeling av boligeiendom godkjennes med hjemmel i plan- og bygningslovens 93 h, jf 63 på følgende vilkår: a. Det sikres tinglyst veirett fram til offentlig tilgjengelig vei b. Det sikres rett til å legge, ha liggende samt vedlikeholde ledninger fram til kommunal ledning 3. Godkjenningen oversendes berørte parter med opplysning om rett til å klage på forvaltningsvedtak. Fredrikstad, ble enstemmig vedtatt. 1. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdels utfyllende bestemmelser pkt 1.1 angående krav til reguleringsplan, gis i medhold av plan- og bygningslovens 7. Det vises til oppgitte særlige grunner samt begrunnelsen for øvrig. 2. Søknad om fradeling av boligeiendom godkjennes med hjemmel i plan- og bygningslovens 93 h, jf 63 på følgende vilkår: c. Det sikres tinglyst veirett fram til offentlig tilgjengelig vei d. Det sikres rett til å legge, ha liggende samt vedlikeholde ledninger fram til kommunal ledning 3. Godkjenningen oversendes berørte parter med opplysning om rett til å klage på forvaltningsvedtak. PS 10/08 Lervik - gnr 116, bnr 11- Onsøy Klage på avslag på søknad om dispensasjon Tilth: Odd Anders Arvesen Planutvalget viser til saksopplysninger i saken, og er enig i rådmannens vurdering. Klagen tas ikke til følge. Bygnings- og reguleringssjefens delegerte vedtak nr 1813/07 opprettholdes. Saken oversendes Fylkesmannen i Østfold til endelig avgjørelse. Fredrikstad, Planutvalgets behandling : Forslag fremsatt i møtet: På vegne av V fremmet Tormod A. Schei følgende forslag: Saken utsettes for befaring. Utsettelsesforslag fremmet av Tormod A. Schei på vegne av V ble enstemmig vedtatt. Side 12 av 19

13 Planutvalgets vedtak : Saken utsettes for befaring. Planutvalget foretok befaring før behandlingen av saken. Forslag fremsatt i møtet: På vegne av Frp, FS, H, Krf og V fremmet Anne-Lise Ulriksen FS følgende forslag: Klagen fra Odd Anders Arvesen tas til følge. Bygnings- og reguleringssjefens delegerte vedtak nr. 1813/07 omgjøres. Momenter for å gi dispensasjon etter 7 i Plan- og bygningslovens særlige grunner er følgende: Tomten er godt egnet for boligbygging. Den ligger i et skogholt med stein og tynt jordsmonn og berører ikke dyrket mark. Kommunal vann og kloakk går over eiers eiendom. Eier ønsker å flytte til eiendommen som er på 70 dekar. Her er han oppvokst og overtok denne i 2006 fra sine foreldre. Dette er en utmarkseiendom og han trenger bolighus på eiendommen. Tomten ligger mellom og inntil annen bebyggelse. Den foringer derfor ikke naboers friluftsliv og grønne verdier. Eiendommen ligger heller ikke innenfor 100-metersbeltet. Saken oversendes Fylkesmannen i Østfold til uttalelse. falt mot 6 stemmer (2Frp, 1FS, 1H, 1Krf, 1V). Forslag fremmet av Anne-Lise Ulriksen FS på vegne av Frp, FS, H, Krf og V ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer (4AP, 1Bym). Klagen fra Odd Anders Arvesen tas til følge. Bygnings- og reguleringssjefens delegerte vedtak nr. 1813/07 omgjøres. Momenter for å gi dispensasjon etter 7 i Plan- og bygningslovens særlige grunner er følgende: Tomten er godt egnet for boligbygging. Den ligger i et skogholt med stein og tynt jordsmonn og berører ikke dyrket mark. Kommunal vann og kloakk går over eiers eiendom. Eier ønsker å flytte til eiendommen som er på 70 dekar. Her er han oppvokst og overtok denne i 2006 fra sine foreldre. Dette er en utmarkseiendom og han trenger bolighus på eiendommen. Tomten ligger mellom og inntil annen bebyggelse. Den foringer derfor ikke naboers friluftsliv og grønne verdier. Eiendommen ligger heller ikke innenfor 100-metersbeltet. Saken oversendes Fylkesmannen i Østfold til uttalelse. PS 11/08 Pettersandåsen 5 - gnr 210, bnr Sentrum Avslått søknad om tilbygg - klage på vedtak Tilth: Fredrik W Wilhelmsen Side 13 av 19

14 1. Det faste utvalg for plansaker viser til opplysninger i saken og er enig i rådmannens vurdering. 2. Bygnings- og reguleringssjefens vedtak av , delegertsaksnr. 1269/07, opprettholdes. 3. Klagen tas ikke til følge, og saken oversendes Fylkesmannen i Østfold til endelig avgjørelse. Fredrikstad, Planutvalgets behandling : Forslag fremsatt i møtet: På vegne av H fremmet Tor Prøitz følgende forslag: Saken utsettes for befaring. Utsettelsesforslag fremmet av Tor Prøitz H ble enstemmig vedtatt. Planutvalgets vedtak : Saken utsettes for befaring. Planutvalget foretok befaring før behandlingen av saken. Forslag fremsatt i møtet: På vegne av Frp, FS, H, Krf og V fremmet Iren Almvik Meyer Krf følgende forslag: Klagen tas til følge og bygnings- og reguleringssjefens vedtak av oppheves. falt mot 6 stemmer (2Frp, 1FS, 1H, 1Krf, 1V). Forslag fremmet av Iren Almvik Meyer Krf på vegne av Frp, FS, H, Krf og V ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer (4AP, 1Bym). Klagen tas til følge og bygnings- og reguleringssjefens vedtak av oppheves. PS 12/08 Breidablikk 8 - gnr 300, bnr 207, Sentrum Klage på vedtak - godkjent søknad om riving/nybygg bolig Klager: Robert Mikkelsen m. fl. 1. Det faste utvalg for plansaker viser til opplysninger i saken og er enig i rådmannens vurdering. 2. Bygnings- og reguleringssjefens vedtak av , delegertsaksnr. 1003/07, opprettholdes. Side 14 av 19

15 3. Klagen tas ikke til følge, og saken oversendes Fylkesmannen i Østfold til endelig avgjørelse. Fredrikstad, Forslag fremsatt i møtet: På vegne av H fremmet Tor Prøitz følgende forslag: Saken utsettes for befaring. Utsettelsesforslag fremmet av Tor Prøitz på vegne av H ble enstemmig vedtatt. Saken utsettes for befaring. PS 13/08 Faratangen - gnr 55, bnr Onsøy Klage på delegert vedtak 1761/07 - avslag på søknad om utvidelse av brygge Klager: May-Britt Bøe 1. Det faste utvalg for plansaker viser til opplysningene i saken og er enig i rådmannens vurdering. 2. Det gis ikke dispensasjon til utvidelse av brygge på eiendom gnr 55, bnr 50 i Onsøy. Bygnings- og reguleringssjefens delegerte vedtak 1761/07 av opprettholdes. 3. Klagen oversendes Fylkesmannen i Østfold til endelig avgjørelse. Fredrikstad, Forslag fremsatt i møtet: På vegne av FS fremmet Anne-Lise Ulriksen følgende forslag: Saken utsettes for befaring. Utsettelsesforslag fremmet av Anne-Lise Ulriksen på vegne av FS ble enstemmig vedtatt. Saken utsettes for befaring. Side 15 av 19

16 PS 14/08 Kjølberggaten 51 A - Borge Vedtak om tvangsmulkt Tilth: Vibeke Medini 1. Pålegg av om utbedring av brannskadet garasje er ikke etterkommet. 2. Ny frist for pålegget settes til Med hjemmel i plan- og bygningsloven 116a vedtas en tvangsmulkt på kr. 300,- pr. dag som vil løpe fra den , dersom bekreftelse på at utbedring av garasjen alternativt at det søkes om rivning av garasjen, ikke er mottatt innen fristen. Fredrikstad, ble enstemmig vedtatt. 1. Pålegg av om utbedring av brannskadet garasje er ikke etterkommet. 2. Ny frist for pålegget settes til Med hjemmel i plan- og bygningsloven 116a vedtas en tvangsmulkt på kr. 300,- pr. dag som vil løpe fra den , dersom bekreftelse på at utbedring av garasjen alternativt at det søkes om rivning av garasjen, ikke er mottatt innen fristen. PS 15/08 Budsjett 2008 og handlingplan for Plan- og miljøseksjonen 1. Plan- og miljøseksjonens budsjett for 2008 og handlingsplan for med nettorammer til den enkelte virksomhet vedtas. 2. Virksomhetsplaner med detaljbudsjett for Fellesfaglig avdeling, Bygnings- og reguleringsavdelingen, Geodataavdelingen, Arealplanavdelingen og Avdeling for miljørettet helsevern, detaljbudsjett for stab samt HMS-kalender for seksjonen tas til orientering. Fredrikstad, Forslag fremsatt i møtet: På vegne av Frp, FS, H, Krf og V fremmet Anne-Lise Ulriksen FS følgende endringsforslag: Mål 3.10 side 10: Nytt 3.10 b Legge til rette for bilparkering rundt bysentrum og traseene til Oslofjord-ekspressen og Flybussen. Tiltak 2 side 16 siste avsnitt tas ut. Side 16 av 19

17 med endringsforslag fremmet av Anne-Lise Ulriksen FS på vegne av Frp, FS, H, Krf og V ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer (4AP, 1Bym). Protokolltilførsel: På vegne av AP og Bym fremmet Kirsti Sand Aune AP følgende protokolltilførsel: Arbeiderpartiet og Bymiljølista viser til behandlingen av årsbudsjettet for 2008 i Bystyrets møte 6. desember. Det budsjett som ble vedtatt, hadde på de fleste områder lavere rammer enn i rådmannens forslag, uten at målene ble tilsvarende justert. På den bakgrunn la disse partier la fram følgende protokolltilførsel: Ap, SV, Pp, Sp og BYM ønsker å legge ved følgende stemmeforklaring/merknad til behandlingen av budsjett for 2008: Disse partier vil selvsagt stemme for eget forslag til budsjett for Fredrikstad kommune. Partiene vil gi uttrykk for bekymring i forhold til det vedtaket bystyret nå fatter. Kommunelovens Ledd lyder: Årsbudsjettet skal være stilt opp på en oversiktlig måte. Kommunestyre eller fylkestingets prioriteringer, samt de målsettinger og premisser som årsbudsjettet bygger på, skal komme tydelig frem. Det er disse partiers oppfatning at slik flertallets forslag er utformet så vil ikke bystyret være kjent med konsekvensene av vedtaket. Utvalgene stilles dermed i en umulig situasjon, hvor rammen reduseres uten at bystyret gir noen tydelig anvisning om hvor kuttene skal foretas gjennom sitt vedtak. Disse partier mener det framlagte forslag bekrefter at Bystyret ikke var kjent med konsekvensene av det vedtatte budsjett. Disse partier mener den ramme som ble fastlagt for seksjonen gir alvorlige konsekvenser for kommunen aktiviteter innenfor plan og miljøarbeid. Disse partier vil derfor stemme i mot forslag til budsjett og viser til partienes alternative budsjett behandlet i bystyret For Plan- og miljøseksjonen innebar forslaget en styrking av rammen på 3,7 millioner kroner i forhold til rådmannens opprinnelige forslag. Hensikten var å kunne styrke kommunens lokalsamfunnsordning slik at den ville kunne videreføres med samme servicenivå fra rådhuset rettet mot utvalgene som i driftsåret De øvrige kuttforslagene rådmannen/flertallet nå fremmer vil ikke være nødvendig med de rammer som opposisjonen foreslo. Se nedenfor: Alle tall i 1000 kroner Justeringer Tjenesteområde Innsparing Nye oppgaver 3220-Stab Bygnings- og reguleringsavd Geodataavd Arealplanavd Avd. for miljørettet helsevern Fellesfaglig avd Sum Plan- og miljøseksjonen Noen kutt er finansiert ved å øke inntektene Side 17 av 19

18 Partiene vil avslutningsvis peke på at selv om disse kuttene isolert sett er alvorlig nok så vil vi peke på at de foreslåtte rammer for seksjonen med ytterligere nedskjæringer over 4 år nødvendigvis vil føre til nedbemanning og reduksjon i tjenestetilbudet på Plan- og miljøseksjonen. Det vil bety at miljø og klimaarbeidet settes ytterligere tilbake og arbeidet med samfunnsutvikling og planlegging lammes. Vi tror også at det vil bli umulig å opprettholde lokalsamfunnsordningen med slike foreslåtte kutt i rammen frem mot Plan- og miljøseksjonens budsjett for 2008 og handlingsplan for med nettorammer til den enkelte virksomhet vedtas med følgende endringer: Mål 3.10 side 10: Nytt 3.10 b Legge til rette for bilparkering rundt bysentrum og traseene til Oslofjord-ekspressen og Flybussen. Tiltak 2 side 16 siste avsnitt tas ut. 2. Virksomhetsplaner med detaljbudsjett for Fellesfaglig avdeling, Bygnings- og reguleringsavdelingen, Geodataavdelingen, Arealplanavdelingen og Avdeling for miljørettet helsevern, detaljbudsjett for stab samt HMS-kalender for seksjonen tas til orientering. Side 18 av 19

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll. Planutvalget. Merknader Antall stemmeberettigede fremmøtte 11 av 11. Møtende fra administrasjonen: 3.

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll. Planutvalget. Merknader Antall stemmeberettigede fremmøtte 11 av 11. Møtende fra administrasjonen: 3. FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Planutvalget Møtedato: 16.10.2008, Tidspunkt: Fra kl. 15:00 til kl. 15:00 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgata 16, 3. etg, møterom Elingaard Fra til saksnr.: 113/08 124/08

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll. Planutvalget. Merknader Antall stemmeberettigede fremmøtte 11 av 11. Møtende fra administrasjonen: 3.

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll. Planutvalget. Merknader Antall stemmeberettigede fremmøtte 11 av 11. Møtende fra administrasjonen: 3. FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Planutvalget Møtedato: 13.03.2008, Tidspunkt: Fra kl. 15:00. Møtested: Rådhuset, Nygaardsgata 16, 3.etg., møterom Elingaard. Fra til saksnr.: 16/08 30/08. REPRESENTANTER:

Detaljer

Møteprotokoll Planutvalget

Møteprotokoll Planutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Planutvalget Møtedato: 22.04.2010, Tidspunkt: Fra kl. 15:00 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgata 16, 3. etg., møterom Elingaard Fra til saksnr.: 50/10 65/10 REPRESENTANTER:

Detaljer

Møteprotokoll Planutvalget

Møteprotokoll Planutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Planutvalget Møtedato: 06.04.2006, Elingaard Tidspunkt: Fra kl. 15:00 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgata 16, 3.etg. Fra til saksnr.: 38/06-53/06 REPRESENTANTER: ARBEIDERPARTIET:

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE

Møteprotokoll. Planutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Planutvalget Møtedato: 15.10.2009, Tidspunkt: Fra kl. 15:00 Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 3. etg., møterom Elingaard Fra til saksnr.: 139/09 155/09 REPRESENTANTER:

Detaljer

Møteprotokoll Primærnæringsutvalget

Møteprotokoll Primærnæringsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Primærnæringsutvalget Møtedato: 23.02.2010, Tidspunkt: fra kl. 09:15 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgata 16, 2 etg, møterom Østfold Fra til saksnr.: 10/01 10/04 REPRESENTANTER:

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE. REPRESENTANTER: ARBEIDERPARTIET: Bjørge Johansen (leder) Robert R. Hansen

Møteprotokoll. Planutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE. REPRESENTANTER: ARBEIDERPARTIET: Bjørge Johansen (leder) Robert R. Hansen FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Planutvalget Møtedato: 18.05.2006, Elingaard Tidspunkt: Fra kl. 15:00 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgata 16, 3.etg. Fra til saksnr.: 55/06-70/06 REPRESENTANTER: ARBEIDERPARTIET:

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE

Møteprotokoll. Planutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Planutvalget Møtedato: 26.08.2010, Tidspunkt: Fra kl. 15:00 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgata 16, 3. etg., møterom Elingaard Fra til saksnr.: 106/10 119/10 REPRESENTANTER:

Detaljer

Møteprotokoll. Primærnæringsutvalget. Frammøteliste. Merknader. Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5. Møtende fra administrasjonen: 2

Møteprotokoll. Primærnæringsutvalget. Frammøteliste. Merknader. Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5. Møtende fra administrasjonen: 2 Møteprotokoll Primærnæringsutvalget Møtedato: 26.10.2010, Tidspunkt: fra kl. 09:15 Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 2, etg., møterom Østfold Fra til saksnr.: 10/40 10/45 Frammøteliste Merknader Antall

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Moer sykehjem, etg, møterom 1-3

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Moer sykehjem, etg, møterom 1-3 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Moer sykehjem, 17.09.2009 1.etg, møterom 1-3 FRA SAKSNR: 82/09 FRA KL: 18:00 TIL SAKSNR: 85/09 TIL KL: 21:50 Av

Detaljer

Møteprotokoll Primærnæringsutvalget

Møteprotokoll Primærnæringsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Primærnæringsutvalget Møtedato: 10.12.2008, Tidspunkt: fra kl. 14:00 til kl. 15:45 Møtested: Møterom Elingaard, Rådhuset Fra til saksnr.: 08/59 08/71 REPRESENTANTER: FOLKETS

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll. Planutvalget. Merknader Antall stemmeberettigede fremmøtte 11 av 11. Møtende fra administrasjonen: 2.

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll. Planutvalget. Merknader Antall stemmeberettigede fremmøtte 11 av 11. Møtende fra administrasjonen: 2. FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Planutvalget Møtedato: 26.06.2008, Tidspunkt: Fra kl. 15:00 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgata 16, 3. etg., møterom Elingaard Fra til saksnr.: 61/08 82/08 REPRESENTANTER:

Detaljer

Møteprotokoll Primærnæringsutvalget

Møteprotokoll Primærnæringsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Primærnæringsutvalget Møtedato: 13.09.2006, Tidspunkt: fra kl.19:00 til kl. 19:40 Møtested: Møterom Elingaard, Rådhuset Fra til saksnr.: 06/34-06/39 REPRESENTANTER: MØTT:

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Planutvalget

FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Planutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Planutvalget Møtedato: 17.04.2008, Tidspunkt: Fra kl. 15:00. Møtested: Rådhuset, Nygaardsgata 16, 3.etg., møterom Elingaard. Fra til saksnr.: 31/08 49/08. REPRESENTANTER:

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 18:00 18:50

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 18:00 18:50 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 18:00 18:50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Helene Justad Nestleder

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 25.09.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 25.09.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 25.09.2008 FRA SAKSNR: 92/08 FRA KL: 18.00 TIL SAKSNR: 104/08 TIL KL: 20.45 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE. REPRESENTANTER: ARBEIDERPARTIET: Bjørge Johansen (leder) Robert R. Hansen

Møteprotokoll. Planutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE. REPRESENTANTER: ARBEIDERPARTIET: Bjørge Johansen (leder) Robert R. Hansen FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Planutvalget Møtedato: 22.06.2006, Tidspunkt: Fra kl. 15:00 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgata 16, 3. etg., møterom Elingaard Fra til saksnr.: 71/06-91/06 REPRESENTANTER:

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 09.02.2010 Tidspunkt: 16:00 16:50 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jon Kristian Lomundal MEDL ÅF-KRF

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jon Kristian Lomundal MEDL ÅF-KRF Møteprotokoll Utvalg: Åfjord - Det faste planutvalget Møtested: Kommunestyresalen, Åfjord rådhus Dato: 26.09.2013 Tid: 09:00 16:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Vibeke Stjern Ordfører

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 Fra HTM-sak: 30/11 Fra kl.: 17.00 Til HTM-sak: 36/11 Til kl.: 20.50 Av utvalgets

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Ås rådhus

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Ås rådhus ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Ås rådhus 17.01.2013 Fra HTM-sak: 1/13 Fra kl.: 17.00 Til HTM-sak: 9/13 Til kl.: 20.54 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 14.12.2010 Tidspunkt: 16:00 16:55 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll. Planutvalget. Merknader Antall stemmeberettigede fremmøtte 11 av 11. Møtende fra administrasjonen: 3.

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll. Planutvalget. Merknader Antall stemmeberettigede fremmøtte 11 av 11. Møtende fra administrasjonen: 3. FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Planutvalget Møtedato: 28.05.2009, Tidspunkt: Fra kl. 15:00 Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 3. etg., møterom Elingaard Fra til saksnr.: 75/09 98/09 REPRESENTANTER:

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Åfjord - Det faste planutvalget Møtested: Kommunestyresalen, Åfjord rådhus Dato: Tid: 15:30 17:30

Møteprotokoll. Utvalg: Åfjord - Det faste planutvalget Møtested: Kommunestyresalen, Åfjord rådhus Dato: Tid: 15:30 17:30 Møteprotokoll Utvalg: Åfjord - Det faste planutvalget Møtested: Kommunestyresalen, Åfjord rådhus Dato: 26.11.2015 Tid: 15:30 17:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Vibeke Stjern Ordfører

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Planutvalget

MØTEPROTOKOLL. Planutvalget Vestby kommune MØTEPROTOKOLL Planutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.05.2006 Tid: 15.40 18.50 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Til stede: Medlemmer: Tom Anders Ludvigsen (Ap), Ragnhild

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal 08.02.2007 FRA SAKSNR: 13/07 FRA KL: 18.00 TIL SAKSNR: 23/07 TIL KL: 20.40 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra ble godkjent uten merknader.

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra ble godkjent uten merknader. Møteprotokoll Utvalg: Klagenemnda Møtested: Biblioteket, Kjerringøy Dato: 04.09.2012 Tidspunkt: 10:00 10:45 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Knut Hernes Medlem FRP Else-Marie Torp Medlem KRF Mona

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder til kl Jan Erik Johansen, saksbehandler Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder til kl Jan Erik Johansen, saksbehandler Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønvighsgate 12 Møtedato: 03.04.2009 Fra kl. 0830 Til kl. 10.40 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ann Rita Hammer AP

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 28.08.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 28.08.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 28.08.2008 FRA SAKSNR: 80/08 FRA KL: 18.00 TIL SAKSNR: 91/08 TIL KL: 20.45 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Elisabeth Hjalmarsdatter

Detaljer

Møteprotokoll. Primærnæringsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER:

Møteprotokoll. Primærnæringsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER: FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Primærnæringsutvalget Møtedato: 22.09.2009, Tidspunkt: fra kl. 11:30 til kl. 14:00 Møtested: Rådhuset, møterom Nygaard Fra til saksnr.: 09/37-09/41 REPRESENTANTER: MØTT:

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingen. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingen. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 1008 (bak servicekontoret), Levanger Rådhus Dato: 28.08.2013 Tid: 13:00-15:00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK Møtedato: 22.02.2012 Fra kl. 10.00 Møtested: Møterom 4. etg., Rådhuset Fra saknr.: 09/12 Til saknr.: 15/12 Av utvalgets

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen sekretær Gunn Karin Karlsen saksbehandler/administrasjon. Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen sekretær Gunn Karin Karlsen saksbehandler/administrasjon. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.11.2007 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

Møteprotokoll Planutvalget

Møteprotokoll Planutvalget øteprotokoll Planutvalget øtedato: 19.05.2011, Tidspunkt: Fra kl. 15:00 øtested: Rådhuset, Nygaardsgata 16, 3. etg., møterom Elingaard Fra til saksnr.: 49/11 63/11 Frammøteliste REPRESENTANTER ØTT VARAREPRESENTANTER

Detaljer

KRISTELIG FOLKEPARTI:

KRISTELIG FOLKEPARTI: FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Planutvalget Møtedato: 22.01.2009 Tidspunkt: Fra kl. 15:00 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgata 16, 3. etg., møterom Elingaard Fra til saksnr.: 2/09 16/09 REPRESENTANTER:

Detaljer

Planutvalget. Møteprotokoll

Planutvalget. Møteprotokoll Birkenes kommune Planutvalget Møteprotokoll 04.09.2013 053/13 Godkjenning av møteprotokoll 05.06.2013 054/13 Delegasjonssaker 055/13 Meldinger 056/13 Søknad om dispensasjon fra PBL. 29-4 for oppføring

Detaljer

Sørum miljø- og utviklingsutvalg Side 1 av 5. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

Sørum miljø- og utviklingsutvalg Side 1 av 5. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sørum miljø- og utviklingsutvalg 13.11.2007 Side 1 av 5 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Miljø- og utviklingsutvalget Sørum Rådhus 13.11.2007

Detaljer

Åsane, gnr 216 bnr 814, Vollane 28. Klage på avslag på søknad om legalisering av kai, flytebrygge og tilbygg

Åsane, gnr 216 bnr 814, Vollane 28. Klage på avslag på søknad om legalisering av kai, flytebrygge og tilbygg Åsane, gnr 216 bnr 814, Vollane 28. Klage på avslag på søknad om legalisering av kai, flytebrygge og tilbygg Komite for miljø og byutvikling behandlet saken i møtet 031215 sak 419-15 og fattet følgende

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 03.05.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 33-41 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 09:00 12:15 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 18:50

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 18:50 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 26.08.2014 Tidspunkt: 18:00 18:50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Morgan E. Langfeldt Leder FRP Mette Høyem Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg teknisk Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 06.12.2012 Tid : Kl. 17.00 19.35 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Aarhus Dag Inge H Nestleder Hagland Trygve FRP Medlem

Detaljer

Møtebok. Saker/dokumenter lagt på bordet: Kopi av brev av fra Norges vassdrags- og energidirektorat vedr gnr/bnr 89/6 Kasfjord.

Møtebok. Saker/dokumenter lagt på bordet: Kopi av brev av fra Norges vassdrags- og energidirektorat vedr gnr/bnr 89/6 Kasfjord. HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Planutvalget Møtedato: 01.02.2012 Tidspunkt: 13:15 14:30 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Fra saksnr: 1 Til saksnr. 6 Befaring kl 12:00: Venusveien 8 Av utvalgets

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hauk Paulsen MEDL LE-FRP

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hauk Paulsen MEDL LE-FRP Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Leksvik Møtested: Leksvik kommunehus Dato: 10.04.2014 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Strøm Ordfører LE-SP Jahn Kåre Winge Varaordfører

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/1360. Hovedutvalg teknisk

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/1360. Hovedutvalg teknisk SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/1360 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 04.12.2014 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK DEN 23.10.2014. Rådmannens

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyre Dato: Tirsdag 12.12.2006 Tidspunkt: Kl. 10:00. Utvalg: 12/06

Møteprotokoll. Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyre Dato: Tirsdag 12.12.2006 Tidspunkt: Kl. 10:00. Utvalg: 12/06 Møteprotokoll 12/06 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyre Dato: Tirsdag 12.12.2006 Tidspunkt: Kl. 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen, Svein A. Pedersen,

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Teknisk utvalg øtedato: 16.09.2009, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 19.00 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskipsbrygga Fra til saksnr.: 44/09-50/09 REPRESENTANTER ØTT

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 12.10.2011 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk, Fayegården Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 17:00 19:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øivind

Detaljer

Møteprotokoll Planutvalget

Møteprotokoll Planutvalget øteprotokoll Planutvalget øtedato: 14.02.2013, Tidspunkt: Fra kl. 15:00 til kl. øtested: Rådhuset, Nygaardsgata 16, 3. etg., møterom Elingaard Fra til saksnr.: 5/13 13/13 Frammøteliste REPRESENTANTER ARBEIDERPARTIET

Detaljer

Anne Marie Mortensen (Ap) Rune Iveland, Eirik Aarrestad, Oddbjørn Sagedal og Jan Erik Heddeland

Anne Marie Mortensen (Ap) Rune Iveland, Eirik Aarrestad, Oddbjørn Sagedal og Jan Erik Heddeland VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Bygg- og miljøutvalget Dato: 13.01.2010 kl. 9:00-11:30 Sted: Sal 1 Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget - Ørland kommune Møtested: Borgklinten, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tid: 09:00-11:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Mikal Tyskø Leder OK-V Birger

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Moer sykehjem, 1.etg, 26.08.2010 møterom 1-3 Fra HTM-sak: 62/10 Fra kl.: 18.00 Til HTM-sak: 67/10 Til kl.: 21.45

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 13.10.2011, Tidspunkt: fra kl. 16:30 til kl 17:50 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgaten 16, møterom Fra til saksnr.: 141/11 147/11 Frammøteliste MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Anita Axelsson SP Ståle Berg FRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Anita Axelsson SP Ståle Berg FRP Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 21.09.2009 Hovedutvalg Natur Kantina, 3. etg., Inderøyheimen Tidspunkt: 08:30-13:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Willy Pettersen

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og miljø

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og miljø 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Utvalg for teknikk og miljø Formannskapssalen, Enebakk herredshus Dato: 06.03.2008 Tid: 20.00 Folkevalgtopplæring 1800-2000 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalget for Utvikling og Miljø Møtested: Buholmråsa, Kommunehuset Dato: Tid: 09:00 11:00

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalget for Utvikling og Miljø Møtested: Buholmråsa, Kommunehuset Dato: Tid: 09:00 11:00 Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalget for Utvikling og Miljø Møtested: Buholmråsa, Kommunehuset Dato: 21.10.2015 Tid: 09:00 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Trygve Rånes Medlem

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Primærnæringsutvalget REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER:

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Primærnæringsutvalget REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER: FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Primærnæringsutvalget Møtedato: 12.12.2005, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 17:30 Møtested: Møterom Elingaard, Rådhuset Fra til saksnr.: 05/43-05/52 REPRESENTANTER: MØTT:

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 22/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 22/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE Møtested: Aukrustsenteret Møtedato: 14.10.2010 Tid: 13.15 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 22/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR

Detaljer

Juridisk rådgiver/saksbehandler, byggesakskontoret. Det ble gjennomført befaring til Vatnet, vedr. PS 12/21, i forkant av møtet.

Juridisk rådgiver/saksbehandler, byggesakskontoret. Det ble gjennomført befaring til Vatnet, vedr. PS 12/21, i forkant av møtet. Møteprotokoll Utvalg: Klagenemnda Møtested: Finstua, Tverlandet bo- og servicesenter Dato: 22.05.2012 Tidspunkt: 10:00 10:35 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Mona Lillehaug Leder H Arild Nohr Nestleder

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling /09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling /09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Arealplansjef : 200803344 : O: : 101-79 : Randi Sunde : Espen Ekeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 23.09.09

Detaljer

Planutvalget. Møteprotokoll

Planutvalget. Møteprotokoll Birkenes kommune Planutvalget Møteprotokoll 05.06.2013 038/13 Godkjenning av møteprotokoll 25.042013 039/13 Delegasjonssaker 040/13 Meldinger 041/13 Søknad om utvidelse av areal til pistolskytebane. Sted:

Detaljer

Møteprotokoll Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 12:30

Møteprotokoll Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 12:30 Møteprotokoll Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kirsten Skaret Leder AP

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen Steigen kommune Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.09.2009 Tid: Kl. 09:00 MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Til stede på møtet Medlemmer: Agnar Hansen, Magne Vik, Kjersti Gylseth,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og miljøutvalget

MØTEPROTOKOLL. Plan- og miljøutvalget Vestby kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 30.05.2016 kl. 17:00 18:30. Sted: Formannskapssalen Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. Møtende medlemmer: Trond Finstad (Ap), Thor Einar Ombustvedt

Detaljer

Møtedato: Møtetid: 12:00 15:00. Møtested: Glåmdalen, Gågata Saksnr.: 044/09-056/09

Møtedato: Møtetid: 12:00 15:00. Møtested: Glåmdalen, Gågata Saksnr.: 044/09-056/09 KONGSVINGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR PLANUTVALGET Møtedato: 20.10.2009 Møtetid: 12:00 15:00 Møtested: Glåmdalen, Gågata Saksnr.: 044/09-056/09 Innkallingsmåte: Forfall: Vararepresentanter: Andre: Fra

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 14/08 24/08. Ingen merknader til møteinnkallingen og sakslista.

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 14/08 24/08. Ingen merknader til møteinnkallingen og sakslista. Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønvigsgt. Møtedato: 04.04.2008 Fra kl. 08.30 Til kl. 10.00 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ann Rita Hammer AP Leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A.

Detaljer

Bygningssjef Juridisk rådgiver Juridisk rådgiver

Bygningssjef Juridisk rådgiver Juridisk rådgiver Møteprotokoll Utvalg: Klagenemnda Møtested: Rådhuset Dato: 10.11.2015 Tidspunkt: 10:00 10:10 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Anne Mari Haugen Leder AP Mona Lillehaug Nestleder H Håkon Andreas

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 28.09.2006, Tidspunkt: fra kl. 09:00 Møtested: Rådhuset. Nygaardsg. 16, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 130/06-134/06 MEDLEMMER MØTT

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.10.2007 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

Møteprotokoll Planutvalget

Møteprotokoll Planutvalget øteprotokoll Planutvalget øtedato: 21.03.2013, Tidspunkt: Fra kl. 15:00 til kl.17:00 øtested: Rådhuset, Nygaardsgata 16, 3. etg., møterom Elingaard Fra til saksnr.: 16/13 31/13 Frammøteliste REPRESENTANTER

Detaljer

Saksbehandler, Tildelingskontoret. Juridisk rådgiver/saksbehandler, Byggesakskontoret

Saksbehandler, Tildelingskontoret. Juridisk rådgiver/saksbehandler, Byggesakskontoret Møteprotokoll Utvalg: Klagenemnda Møtested: Rådhuset Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 10:00 10:55 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Knut Hernes Medlem FRP Else-Marie Torp Medlem KRF Mona Lillehaug

Detaljer

Dato: kl. 9:00 13: kl. 09:00-10:00 (befaring Venneslahallen) Sted: Sal 1 Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17

Dato: kl. 9:00 13: kl. 09:00-10:00 (befaring Venneslahallen) Sted: Sal 1 Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Bygg- og miljøutvalget Dato: 15.09.2010 kl. 9:00 13:45 16.09.2010 kl. 09:00-10:00 (befaring Venneslahallen) Sted: Sal 1 Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Tilstede:

Detaljer

Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 RAMMETILLATELSE

Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 RAMMETILLATELSE NES KOMMUNE Kommunal Forvaltning Tegn_3 AS Lilleakerveien 8 0216 OSLO Att. Ida Nilsen Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 Tone Britt Bjørnstad Sjulsen 31.03.2014 8 PU-boliger,

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tone Bårdli MEDL ÅF-SP

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tone Bårdli MEDL ÅF-SP Møteprotokoll Utvalg: Åfjord - Det faste planutvalget Møtested: Scandic Hotel Lerkendal, Trondheim Dato: 21.01.2016 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Vibeke Stjern

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk MØTEPROTOKOLL Utvalg for miljø, teknikk og landbruk Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 23.04.2010 Tid: 09.00-12.30 Til stede på møtet Medlemmer: Knut Ingolf Dragset, Tora Husan, May-Britt Bjerkås, Wenche

Detaljer

Møteprotokoll Hovedutvalg teknisk 20.02.03

Møteprotokoll Hovedutvalg teknisk 20.02.03 Page 1 of 11 Møteprotokoll Hovedutvalg teknisk 20.02.03 Karmøy kommune Side 13 av 13 Møtested: Til stede på møtet Rådhuset - kommunestyresalen Barnas representant Bjørn Reppe MØTEprotokoll Hovedutvalg

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 17.01.2013 Møtetid: Kl. 17:00 17:45 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 001/13-006/13 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Kulturhuset 16.05.2013

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Kulturhuset 16.05.2013 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Kulturhuset 16.05.2013 Fra HTM-sak: 41/13 Fra kl.: 18:00 Til HTM-sak: 50/13 Til kl.: 20:45 Av utvalgets

Detaljer

MØTEBOK. Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for

MØTEBOK. Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønvighsgate 12 Møtedato: 07.10.2005 Fra kl. 0900 Til kl. 12.00 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ole Grøtta AP Leder

Detaljer

Møteprotokoll Primærnæringsutvalget

Møteprotokoll Primærnæringsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Primærnæringsutvalget Møtedato: 10.05.2006 Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 19:45 Møtested: Møterom Elingaard, Rådhuset Fra til saksnr.: 17-23 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER:

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE

Møteprotokoll. Planutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Planutvalget Møtedato: 25.01.2007, Tidspunkt: Fra kl. 15:00 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgata16, 3.etg., møterom Elingaard Fra til saksnr.: 1/07-23/07 REPRESENTANTER: ARBEIDERPARTIET:

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 25.10.2012 Møtetid: Kl. 17:00 20:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 055/12-060/12 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Side 1 av 7 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Miljø- og utviklingsutvalget Sørum Rådhus 19.06.2007 Møtetidspunkt: Kl. 19.00 21.15. Følgende

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 05.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Store møterom, Fayegården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Rom 6, Kongsvik skole Dato: 24.05.2017 Tid: 12:00 15:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Kristin Johnsen Leder H

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og miljø. Dato: Tid: 19:00

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og miljø. Dato: Tid: 19:00 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Utvalg for teknikk og miljø Formannskapssalen, Enebakk Dato: 23.08.2007 Tid: 19:00 herredshus Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Taraldset

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal 26.04.2007

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal 26.04.2007 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal 26.04.2007 FRA SAKSNR: 038/07 FRA KL: 18.00 TIL SAKSNR: 048/07 TIL KL: 20.50 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og utvikling. Dato: Tid: 19:00

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og utvikling. Dato: Tid: 19:00 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Utvalg for teknikk og utvikling Formannskapssalen, Enebakk Dato: 05.03.2009 Tid: 19:00 herredshus Befaring Flateby kl. 1730 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Onsdag 09.06.2010, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. Møtested: Fredrikstad rådhus, møterom Formannskapssalen, 2. etg Fra til saksnr.:

Detaljer

RAMMETILLATELSE PÅ VILKÅR Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1

RAMMETILLATELSE PÅ VILKÅR Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1 Block Watne AS Christian Michelsensgate 6 5012 BERGEN Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200717500/12 NYBY-5210 17.3.2009 JOFO RAMMETILLATELSE PÅ VILKÅR Svar på søknad om rammetillatelse for

Detaljer

Planutvalget. Møteprotokoll 27.11.2013

Planutvalget. Møteprotokoll 27.11.2013 Birkenes kommune Planutvalget Møteprotokoll 27.11.2013 075/13 Godkjenning av møteprotokoll 30.10.2013 076/13 Delegasjonssaker 077/13 Tillatelse til tiltak - oppføring av tilbygg. Sted: Tveide, gnr. 91

Detaljer

Møteprotokoll. Fra administrasjonen møtte Edina, fagsjef for regulering og Magne Wold, fagsjef for byggesak.

Møteprotokoll. Fra administrasjonen møtte Edina, fagsjef for regulering og Magne Wold, fagsjef for byggesak. LØRENSKOG KOMMUNE Møteprotokoll For: Planutvalget Møtested: Rådhuset, rom 230 Møtedato: 28.03.2011 Fra kl. 18:00 til kl. 19:00 Fra sak nr./til sak nr. 007/11-012/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Olaf Torvik Medlem AP Maria Dahl Medlem AP Sara B Kjøl Nilsen Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Olaf Torvik Medlem AP Maria Dahl Medlem AP Sara B Kjøl Nilsen Medlem AP Møteprotokoll Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 29.11.2012 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sven Erik Olsen Leder

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær. Behandlede saker: Sak nr.

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær. Behandlede saker: Sak nr. Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønvigsgt. Møtedato: 18.01.2008 Fra kl. 08.30 Til kl 11.10 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ann Rita Hammer AP Leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.04.2009 Tid: Kl. 09.00 NAV Arbeidslivssenter v/ingrid Storrøsæter og Kari Grotdal Brænd informerer om sykefravær og de

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Teknisk utvalg Møtedato: 28.02.2008, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 17:30 Møtested: Tomteveien 30, møterom Dampskibsbrygga Fra til saksnr.: 8/08 11/08 REPRESENTANTER

Detaljer

MØTEBOK. Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ole Halvor Grøtta AP Leder FO Hans- Jakob Bønå H Nestleder Ann Rita Hammer AP Medlem

MØTEBOK. Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ole Halvor Grøtta AP Leder FO Hans- Jakob Bønå H Nestleder Ann Rita Hammer AP Medlem Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønvighs gate 12 Møtedato: 30.03.2007 Fra kl. 0830 Til kl. 11.15 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ole Halvor Grøtta

Detaljer