FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll. Planutvalget. Merknader Antall stemmeberettigede fremmøtte 11 av 11. Møtende fra administrasjonen: 3.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll. Planutvalget. Merknader Antall stemmeberettigede fremmøtte 11 av 11. Møtende fra administrasjonen: 3."

Transkript

1 FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Planutvalget Møtedato: , Tidspunkt: Fra kl. 15:00. Møtested: Rådhuset, Nygaardsgata 16, 3. etg., møterom Elingaard Fra til saksnr.: 1/08 15/08 REPRESENTANTER: ARBEIDERPARTIET: Bjørge Johansen Ann-Chatrin Becken Raymond Svendsen Kirsti Sand Aune BYMILJØLISTA: Svein Bendik Hansen FREMSKRITTSPARTIET: Arvid Vestvik (leder) Agnes Serine Antonsen Bossum FOLKETS STEMME: Anne-Lise Ulriksen HØYRE: Tor Prøitz KRISTELIG FOLKEPARTI: Iren Almvik Meyer VENSTRE: Tormod André Schei MØTT: Forfall VARAMEDLEMMER: Per O. Dypvik V møtte for Tormod A. Schei V ANDRE: Tor Anders Olsen Lasse Henriksen Voica Imrik Anne-Kari Sønsterød Plan og miljøsjef Bygn. og reg.sjef Jurist Barnetalsperson Merknader Antall stemmeberettigede fremmøtte 11 av 11. Møtende fra administrasjonen: Arvid Vestvik Leder. Grete Herwander Sekretær Hovedutskrift er sendt til Medlemmene Andre Side 1 av 19

2 Planutvalgets møte Sakliste PS 1/08 PS 2/08 PS 3/08 PS 4/08 PS 5/08 PS 6/08 PS 7/08 PS 8/08 PS 9/08 PS 10/08 PS 11/08 PS 12/08 PS 13/08 Referatsaker Delegerte saker Storgaten 3 - Sentrum Nytt næringsbygg på branntomt Tilth: Reza Maktabi Gamle Beddingsvei - Værste - Kråkerøy Bruksendring av "Smia" - undervisningsbygg for HIØ Tilth: Værste AS Skåralia - gnr 42, bnr 10 - Onsøy Søknad om rammetillatelse for tre stk. tomannsboliger - dispensasjon Tilth: Karihaugen senter as Mosseveien 9a, 11 - gnr 300, bnr 1488 mm - Sentrum Søknad om rammetillatelse - riving/oppføring av tilbygg Tilth: Toyota Fredrikstad AS Ilaveien gnr 207, bnr 83 mm - Sentrum Søknad om oppføring av forsamlingslokale og barnehage Tilth: Filadelfiamenigheten Fredrikstad Stenhammerveien - Sentrum Rammesøknad 22 boliger Tilth: Block Watne avd. Østfold Hestehagen 10 - gnr 214, bnr 94 - Sentrum Ny behandling - søknad om fradeling av boligeiendom Søker: Ingerid T. Johansen og Trond Johansen Utsatt befaring Lervik - gnr 116, bnr 11- Onsøy Klage på avslag på søknad om dispensasjon Tilth: Odd Anders Arvesen Utsatt befaring Pettersandåsen 5 - gnr 210, bnr Sentrum Avslått søknad om tilbygg - klage på vedtak Tilth: Fredrik W Wilhelmsen Breidablikk 8 - gnr 300, bnr 207, Sentrum Klage på vedtak - godkjent søknad om riving/nybygg bolig Klager: Robert Mikkelsen m. fl. Faratangen - gnr 55, bnr Onsøy Klage på delegert vedtak 1761/07 - avslag på søknad om utvidelse av brygge Klager: May-Britt Bøe Side 2 av 19

3 PS 14/08 Kjølberggaten 51 A - Borge Vedtak om tvangsmulkt Tilth: Vibeke Medini PS 15/08 Budsjett 2008 og handlingsplan for Plan- og miljøseksjonen Orienterings/drøftingssaker: Floa-Galoppen-området. Spørsmål i møtet: På vegne av Bym fremmet Svein Bendik Hansen følgende spørsmål til delegert sak: Løpenr /2007 saksnr. 2243/07 Saltnes gnr 124, bnr 60 Onsøy Godkjent søknad om nybygg fritidsbolig - innvilgelse av dispensasjon Tilth: Helge Ski og Siri Werner-Larsen Er denne dispensasjonen innvilget lokalt? I tilfelle ja, spør jeg videre om ikke Fylkesmann er den rette innstans, da dette gjelder dispensasjon for ny fritidsbolig i strandsonen? Muntlig svar ble gitt i møtet. På vegne av Bym fremmet Svein Bendik Hansen følgende spørsmål ang. bruk av låven på Nordli gård, Elingårdsveien Onsøy, som festlokale: Viser til tidligere spørsmål og svar ang. ovennevnte eiendom. I bladet Familien nr. 26/ 2007 side 8-11 er det et intervju med eieren av Nordli gård hvor det opplyses at paret har gjort deler av den store låven om til et stort praktisk festlokale sitat slutt og videre heter det Der finner vi også et moderne storkjøkken, egen bar og nye toaletter. Det heter seg også at det er et ønske om å lage en gårdsbutikk. Ved henvendelse fra naboer til undertegnede opplyses det at det ikke har skjedd noe endring ang. bruken av låven til festlokale. Er det en riktig observasjon? Og i tilfelle hva gjøres det for å rette opp forholdet fra kommunens side? Har ikke kommunen rett til å inspisere lokalene og bør Planutvalget få saken til behandling med forutgående befaring? Muntlig svar ble gitt i møtet. På vegne av H stilte Tor Prøitz følgende spørsmål: I forbindelse med omlegging og utbygging av E6 ved Sundløkka har gammelt veisystem blitt lagt om. Området langs med E6 på begge sider vil bli utbygd som næringsområde, noe som allerede er påbegynt. Det planlegges også ny vei mot kaianleggene ved Glomma med tilknytning til E6. Kun en liten del av Sundløkkaveien gjenstår til fortsatt bruk som hovedvei for næringsetableringene i området. Denne del av Sundløkkaveien har også boliger. Veien er uten fortau el.l for fotgjengere eller syklister. Hva kan gjøres for at denne delen av Sundløkkaveien utelukkes som hovedvei for næringsområdene med stor tungtrafikk? Side 3 av 19

4 Omlegging av veisystemene skyldes utbygging av E6 og er Statens ansvar gjennom Statens Veivesen. Hva kan gjøres for at Statens Veivesen også tar ansvaret for endringen av bruk av denne delen av Sundøkkaveien? Svar fra Plan- og miljø: Transport til og fra industriområdet på Sundløkka er et gammelt problem og som har vært gjenstand for mange klager fra beboerne. Veien har status som fylkesvei og ansvaret for vedlikehold og opprustning ligger hos fylkesveimyndigheten og ikke kommunen. Kommunen har både gjennom tidligere reguleringsplaner og i kommuneplanens arealdel forsøkt å bedre situasjonen gjennom å vise alternative industriadkomster til Sundløkka. Ingen av disse har vært realiserbare. I forbindelse med prosjektet for utvidelse av E6 og Sandesundbroa åpnet det seg en ny mulighet ved å utnytte anleggsveien for E6-anlegget som en fremtidig, permanent adkomstvei til Sundløkka. Det har vært avholdt flere møter med E6-prosjektet, Statens vegvesen, lokalsamfunnet på Årum og grunneiere/næringsdrivende på Sundløkka for å se på muligheten for å få dette til. Det har i denne prosessen vært full enighet mellom lokalsamfunnet, grunneiere, E6-prosjektet, Statens vegvesen og kommunen om at dette vil være en god løsning. Fredrikstad kommune har igangsatt reguleringsplan for vegprosjektet basert på trasé for anleggsveien, men med nødvendig standard for å tilfredsstille kravet til fremtidig fylkesvei. Fredrikstad kommune har dessuten forskuttert innløsing av Sundløkkaveien 50, for å få til en sammenkobling mellom dagens Sundløkkavei og anleggsveien. Når E6-anlegget er ferdig skal E6-prosjektet ferdigstille anleggsveien til fylkesveistandard og grunneierne (Hafslund Eiendom, Stene Stål og Mait som de største aktører) bidra til restarbeider som inkluderer sammenkoblig med eksisterende industrivei på Sundløkka(ved kaien) samt asfalt-toppdekke på hele traséen. Forslaget løser ikke problemene for strekningen Sundløkkaveien (strekningen fra bro over E6 til RV 111), men beboerne her har i møter i Årum lokalsamfunn støttet forslaget fordi det representerer en forbedring for resten av Sundløkkaveien hvor det i dag bor 20 skolebarn (rektors utsagn i folkemøte på Årum). Sundløkkaveien er smal og uten fortau og tungtrafikken representerer et trafikksikkerhetsproblem for skoleveien i tillegg til rystelser og støy. Lokalsamfunnet har på denne bakgrunn sluttet seg til løsningen med stort flertall. For strekningen Sundløkkaveien bør det i tillegg til etablering av ny vei foretas utbedringer. Tiltak som har vært nevnt i denne forbindelse er masseutskifting/utbedring av toppdekke for å avbøte problemer med rystelser samt opparbeidelse av gangvei. Dette bør være et fylkesveianliggende, men dagens budsjettsituasjon for fylkesveianlegg gir ingen slike muligheter. Det vil ikke være korrekt å si at omleggingen av veisystemene skyldes E6-utbyggingen. Som det er forsøkt redegjort for har E6-prosjektet bidratt til en løsning som både lokalsamfunnet Vegvesenet og kommunen har vurdert som positivt for Årum-området helhetlig vurdert. Men som fylkesvei har Fylkeskommunen/Statens Vegvesen ansvar for opprustning og tiltak knyttet til fylkesveien. I et fremtidig perspektiv kan man selvsagt vurdere mer dyptgripende endringer i områdets arealbruk. Området på motsatt side av Sundløkkaveien er i ferd med å bli utbygget til næringsformål. Side 4 av 19

5 Kommuneplanen legger i dag opp til at arealet på motsatt side av husrekken (Dombergplatået) bl.a. kan utnyttes til næringsformål etter nærmere avklaring gjennom regulering. Gjennom en områderegulering kan man vurdere en arealbruksendring som også omfatter eksisterende boliger, og sikre dagens beboere bedre bolig og boforhold i andre deler av Årumområdet. Områdets attraktivitet ved nærhet til E6 kan tenkes å gi økonomi for slike løsninger. PS 1/08 Referatsaker Referatsakene ble enstemmig tatt til etterretning. RS 1/08 Marnetveien - gnr 62, bnr Onsøy Klage på vedtak i sak 33/07 av Klager: Adv.flm. Christian Nyvold pva Tor Kopperud RS 2/08 Kongleveien 17 - gnr 727, bnr 264, fnr 76 - Rolvsøy Klage på vedtak i sak 1979/06 av Klager: Arkitektteam AS PS 2/08 Delegerte saker Delegerte saker ble enstemmig tatt til etterretning. PS 3/08 Storgaten 3 - Sentrum Nytt næringsbygg på branntomt Tilth: Reza Maktabi Rammesøknaden godkjennes i prinsippet. Det gis imidlertid ikke dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelser om krav til fasadeutkraging (0,3 m) og takutstikk i 5. etg. som omsøkt. Planutvalget anser ikke at det foreligger tilstrekkelige særlige grunner som er nødvendig for å kunne gi dispensasjon. De anførte grunner er av generell karakter og vil kunne benyttes i et hvert tiltak med tilsvarende bestemmelser. Planutvalget mener dessuten at prinsippene i fasadeutformingen lar seg løse innenfor planens bestemmelser. Det vises i denne sammenheng til Rådmannens vurderinger i saksutredningen som Planutvalget slutter seg til. De omsøkte ansvarsretter godkjennes i samsvar med søknad. Før det kan gis igangsettingstillatelse må følgende betingelser være oppfylt: 1. Det må innsendes en komplett igangsettingssøknad med tilhørende vedlegg. 2. Bygningssjefen gis fullmakt til å godkjenne ny fasade mot Storgata innenfor rammen av dette vedtak. 3. Det må innsendes en beregning av parkeringsbehov som viser at krav i vedtekt til pbl 69 nr. 3 pkt 3 er oppfylt. Det vil være anledning til å frikjøpe ev. manglende dekning. Side 5 av 19

6 4. Det må vedlegges en avtale om tilknytning til Fredrikstad Fjernvarme AS`s nett. 5. Det må kunne fremlegges en utbygningsavtale med Teknisk drift for opparbeidelse av offentlig gategrunn mv. 6. Forholdet til Fredrikstad EnergiNett AS om ev. plassering av trafo må være avklart. 7. Det må fremlegges en avfallsplan for BA-avfall i henhold til Forurensningslovens kap Det må fremlegges en dokumentasjon på om det ev. er påvist forurensninger i byggegrunnen. 9. Det må kunne dokumenteres at kravene til lydforurensning i reg. planen etterkommes. Fredrikstad, Rådmannens endrede innstilling Rammesøknaden godkjennes i prinsippet. Administrasjonen gis fullmakt til å behandle godkjenning av arkitekturprosjekteringen (fasadeutformingen) med utgangspunktet i de sist innsendte tegninger. De omsøkte ansvarsretter godkjennes i samsvar med søknad. Før det kan gis igangsettingstillatelse må følgende betingelser være oppfylt: 1. Det må innsendes en komplett igangsettingssøknad med tilhørende vedlegg. 2. Bygningssjefen gis fullmakt til å godkjenne ny fasade mot Storgata innenfor rammen av dette vedtak. 3. Det må innsendes en beregning av parkeringsbehov som viser at krav i vedtekt til pbl 69 nr. 3 pkt 3 er oppfylt. Det vil være anledning til å frikjøpe ev. manglende dekning. 4. Det må vedlegges en avtale om tilknytning til Fredrikstad Fjernvarme AS`s nett. 5. Det må kunne fremlegges en utbygningsavtale med Teknisk drift for opparbeidelse av offentlig gategrunn mv. 6. Forholdet til Fredrikstad EnergiNett AS om ev. plassering av trafo må være avklart. 7. Det må fremlegges en avfallsplan for BA-avfall i henhold til Forurensningslovens kap Det må fremlegges en dokumentasjon på om det ev. er påvist forurensninger i byggegrunnen. 9. Det må kunne dokumenteres at kravene til lydforurensning i reg. planen etterkommes. Fredrikstad, Brev m/vedlegg av fra ARKIteam AS ble fremlagt. Forslag fremsatt i møtet: På vegne av Bym fremmet Svein Bendik Hansen følgende forslag: Rammesøknaden godkjennes ikke. Det gis ikke dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelser om krav til fasadeutkraging (0.3 m) og takutstikk i 5 etg. som omsøkt. Saken sendes tilbake til ny behandling med krav om fasadeendring mot Storgata. Fasaden bør få et mindre relieffpreg særlig med tanke på nabobebyggelsen som har relativt glatte fasader. Side 6 av 19

7 Forslag fremmet at Svein Bendik Hansen på vegne av Bym falt mot 10 stemmer (4AP, 2Frp, 1FS, 1H, 1Krf, 1V). Rådmannens endrede innstilling ble deretter enstemmig vedtatt. Rammesøknaden godkjennes i prinsippet. Administrasjonen gis fullmakt til å behandle godkjenning av arkitekturprosjekteringen (fasadeutformingen) med utgangspunktet i de sist innsendte tegninger. De omsøkte ansvarsretter godkjennes i samsvar med søknad. Før det kan gis igangsettingstillatelse må følgende betingelser være oppfylt: 1. Det må innsendes en komplett igangsettingssøknad med tilhørende vedlegg. 2. Bygningssjefen gis fullmakt til å godkjenne ny fasade mot Storgata innenfor rammen av dette vedtak. 3. Det må innsendes en beregning av parkeringsbehov som viser at krav i vedtekt til pbl 69 nr. 3 pkt 3 er oppfylt. Det vil være anledning til å frikjøpe ev. manglende dekning. 4. Det må vedlegges en avtale om tilknytning til Fredrikstad Fjernvarme AS`s nett. 5. Det må kunne fremlegges en utbygningsavtale med Teknisk drift for opparbeidelse av offentlig gategrunn mv. 6. Forholdet til Fredrikstad EnergiNett AS om ev. plassering av trafo må være avklart. 7. Det må fremlegges en avfallsplan for BA-avfall i henhold til Forurensningslovens kap Det må fremlegges en dokumentasjon på om det ev. er påvist forurensninger i byggegrunnen. 9. Det må kunne dokumenteres at kravene til lydforurensning i reg. planen etterkommes. PS 4/08 Gamle Beddingsvei - Værste - Kråkerøy Bruksendring av "Smia" - undervisningsbygg for HIØ Tilth: Værste AS Det gis dispensasjon fra krav om bebyggelsesplan (Reg. best. i 8.06) og fra krav om bevaring (Reg. best. I 11.) Planutvalget anser at det foreligger en overvekt av særlige grunner i begge tilfellene slik det forutsettes i pbl 7. Planutvalget legger til grunn den beregnede turproduksjonen for tiltaket og anser at det ikke er behov for dispensasjon. Det vises i den sammenheng til reg. best Saken oversendes Vegsjefen i Østfold til uttalelse. Rammetillatelsen godkjennes. Griff Arkitektur AS godkjennes som ansvarshavende for PRO/KPR Arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 3. Det forutsettes at tilstøtende utomhusarealer inkl. vei opparbeides og ferdigstilles parallelt med byggeprosjektet. Er det behov for egen utbygningsavtale med Teknisk drift må denne være klar før igangsetting kan gis. Side 7 av 19

8 Tiltakshaver har selv ansvar for avklaringer med Fredrikstad EnergiNett AS. Den vedlagte kontrollplanen for viktige og kritiske områder tas til etterretning. Før det kan gis igangsettingstillatelse må følgende forhold være avklart: 1. Det må innsendes en komplett igangsettingssøknad med tilhørende vedlegg. 2. Vegsjefen må kunne akseptere den vedlagte turproduksjonsberegningen. Konf. bestemmelsene om utbyggingsrekkefølge i reguleringsplanen for Værste. 3. Det må utarbeides en avfallsplan for håndtering av rivningsmasser og bygg-og anleggsavfall. Konf. Forurensningslovens kap. 15. En slik plan skal godkjennes av kommunen (Miljørettet helsevern) 4. Ev. utbygningsavtale med Teknisk drift. 5. Det må foreligge samtykke fra Arbeidstilsynet. 6. Det forutsettes at det ikke innkommer merknader fra varslede nabo. Som et ledd i kommunens tilsynsansvar i henhold til pbl 10-1 kreves fremlagt komplett prosjekteringsdokumentasjon for brannsikkerhet med tilhørende ansvarsrett(er) og kontrollerklæring(er). Dokumentasjonen bør innsendes så snart prosjekteringen er klar for tilsyn. Fredrikstad, Brev av fra Statens Vegvesen ble fremlagt. ble enstemmig vedtatt. Det gis dispensasjon fra krav om bebyggelsesplan (Reg. best. i 8.06) og fra krav om bevaring (Reg. best. I 11.) Planutvalget anser at det foreligger en overvekt av særlige grunner i begge tilfellene slik det forutsettes i pbl 7. Planutvalget legger til grunn den beregnede turproduksjonen for tiltaket og anser at det ikke er behov for dispensasjon. Det vises i den sammenheng til reg. best Saken oversendes Vegsjefen i Østfold til uttalelse. Rammetillatelsen godkjennes. Griff Arkitektur AS godkjennes som ansvarshavende for PRO/KPR Arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 3. Det forutsettes at tilstøtende utomhusarealer inkl. vei opparbeides og ferdigstilles parallelt med byggeprosjektet. Er det behov for egen utbygningsavtale med Teknisk drift må denne være klar før igangsetting kan gis. Tiltakshaver har selv ansvar for avklaringer med Fredrikstad EnergiNett AS. Den vedlagte kontrollplanen for viktige og kritiske områder tas til etterretning. Side 8 av 19

9 Før det kan gis igangsettingstillatelse må følgende forhold være avklart: 1. Det må innsendes en komplett igangsettingssøknad med tilhørende vedlegg. 2. Vegsjefen må kunne akseptere den vedlagte turproduksjonsberegningen. Konf. bestemmelsene om utbyggingsrekkefølge i reguleringsplanen for Værste. 3. Det må utarbeides en avfallsplan for håndtering av rivningsmasser og bygg-og anleggsavfall. Konf. Forurensningslovens kap. 15. En slik plan skal godkjennes av kommunen (Miljørettet helsevern) 4. Ev. utbygningsavtale med Teknisk drift. Det må foreligge samtykke fra Arbeidstilsynet. 5. Det forutsettes at det ikke innkommer merknader fra varslede nabo. Som et ledd i kommunens tilsynsansvar i henhold til pbl 10-1 kreves fremlagt komplett prosjekteringsdokumentasjon for brannsikkerhet med tilhørende ansvarsrett(er) og kontrollerklæring(er). Dokumentasjonen bør innsendes så snart prosjekteringen er klar for tilsyn. PS 5/08 Skåralia - gnr 42, bnr 10 - Onsøy Søknad om rammetillatelse for tre stk. tomannsboliger - Tilth: Karihaugen senter as dispesasjon 1. Det gis rammetillatelse for tre stk tomannsboliger som omsøkt, til sammen seks boenheter. 2. Tillatelsen gis, i medhold av plan- og bygningslovens 7, som dispensasjon fra plankravet i pkt i utfyllende bestemmelser til kommuneplanens arealdel. 3. Søknad om igangsettingstillatelse må innsendes på vanlig måte. Fredrikstad, ble enstemmig vedtatt. 1. Det gis rammetillatelse for tre stk tomannsboliger som omsøkt, til sammen seks boenheter. 2. Tillatelsen gis, i medhold av plan- og bygningslovens 7, som dispensasjon fra plankravet i pkt i utfyllende bestemmelser til kommuneplanens arealdel. 3. Søknad om igangsettingstillatelse må innsendes på vanlig måte. PS 6/08 Mosseveien 9a, 11 - gnr 300, bnr 1488 mm - Sentrum Søknad om rammetillatelse - riving/oppføring av tilbygg Tilth: Toyota Fredrikstad AS 1. Søknaden godkjennes i medhold av pbl s 93. Side 9 av 19

10 2. Norbygg as godkjennes som ansvarshavende for omsøkte fagområder. 3. Utbygger avklarer selv direkte med Arbeidstilsynet og Sivilforsvaret, avklaring må foreligge før igangsetting. Eventuelle krav fra andre myndigheter må etterkommes. 4. Tomteparsellene sammenføyes. 5. Utbygger anbefales å kontakte Fredrikstad Fjernvarme AS med forespørsel om muligheten for levering av fjernvarme. Fredrikstad, ble enstemmig vedtatt. 1. Søknaden godkjennes i medhold av pbl s Norbygg as godkjennes som ansvarshavende for omsøkte fagområder. 3. Utbygger avklarer selv direkte med Arbeidstilsynet og Sivilforsvaret, avklaring må foreligge før igangsetting. Eventuelle krav fra andre myndigheter må etterkommes. 4. Tomteparsellene sammenføyes. 5. Utbygger anbefales å kontakte Fredrikstad Fjernvarme AS med forespørsel om muligheten for levering av fjernvarme. PS 7/08 Ilaveien gnr 207, bnr 83 mm - Sentrum Søknad om oppføring av forsamlingslokale og barnehage Tilth: Filadelfiamenigheten Fredrikstad 1. Planutvalget finner at det foreligger en overvekt av særlige grunner som tilsier at det kan gis dispensasjon iht pbl s 7 fra reguleringsplanen til å bygge med høyere gesimshøyde enn tillatt og iht tegninger. 2. Søknad om rammetillatelse godkjennes på flg. betingelser: Krav til opparbeiding av sykkelparkering i reguleringsplanen må følges, revidert landskapsplan innsendes senest ved søknad om igangsettingstillatelse. Krav som fremgår av andre myndigheters behandling/uttalelse må ivaretas og være avklart innen igangsetting. Fredrikstad, ble enstemmig vedtatt. 1. Planutvalget finner at det foreligger en overvekt av særlige grunner som tilsier at det kan gis dispensasjon iht pbl s 7 fra reguleringsplanen til å bygge med høyere gesimshøyde enn tillatt og iht tegninger. Side 10 av 19

11 2. Søknad om rammetillatelse godkjennes på flg. betingelser: Krav til opparbeiding av sykkelparkering i reguleringsplanen må følges, revidert landskapsplan innsendes senest ved søknad om igangsettingstillatelse. Krav som fremgår av andre myndigheters behandling/uttalelse må ivaretas og være avklart innen igangsetting. PS 8/08 Stenhammerveien - Sentrum Rammesøknad 22 boliger Tilth: Block Watne avd. Østfold Søknad om rammetillatelse godkjennes. Block Watne AS gis ansvarsrett for funksjonen SØK. Før igangsettingstillatelse gis må det være sendt inn full søknad om igangsetting med tilhørende søknader om ansvarsrett og kontrollerklæringer. Fredrikstad, Forslag fremsatt i møtet: På vegne av Bym fremmet Svein Bendik Hansen følgende forslag: Søknad om rammetillatelse godkjennes ikke. Høydeinntrykket av byggene mot Bydalen dempes. Forslag fremmet av Svein Bendik Hansen på vegne av Bym falt mot 6 stemmer (2Frp, 1FS, 1H, 1Krf, 1V). ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer (4AP, 1Bym). Søknad om rammetillatelse godkjennes. Block Watne AS gis ansvarsrett for funksjonen SØK. Før igangsettingstillatelse gis må det være sendt inn full søknad om igangsetting med tilhørende søknader om ansvarsrett og kontrollerklæringer. PS 9/08 Hestehagen 10 - gnr 214, bnr 94 - Sentrum Ny behandling - søknad om fradeling av boligeiendom Søker: Ingerid T. Johansen og Trond Johansen 1. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdels utfyllende bestemmelser pkt 1.1 angående krav til reguleringsplan, gis i medhold av plan- og bygningslovens 7. Det vises til oppgitte særlige grunner samt begrunnelsen for øvrig. Side 11 av 19

12 2. Søknad om fradeling av boligeiendom godkjennes med hjemmel i plan- og bygningslovens 93 h, jf 63 på følgende vilkår: a. Det sikres tinglyst veirett fram til offentlig tilgjengelig vei b. Det sikres rett til å legge, ha liggende samt vedlikeholde ledninger fram til kommunal ledning 3. Godkjenningen oversendes berørte parter med opplysning om rett til å klage på forvaltningsvedtak. Fredrikstad, ble enstemmig vedtatt. 1. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdels utfyllende bestemmelser pkt 1.1 angående krav til reguleringsplan, gis i medhold av plan- og bygningslovens 7. Det vises til oppgitte særlige grunner samt begrunnelsen for øvrig. 2. Søknad om fradeling av boligeiendom godkjennes med hjemmel i plan- og bygningslovens 93 h, jf 63 på følgende vilkår: c. Det sikres tinglyst veirett fram til offentlig tilgjengelig vei d. Det sikres rett til å legge, ha liggende samt vedlikeholde ledninger fram til kommunal ledning 3. Godkjenningen oversendes berørte parter med opplysning om rett til å klage på forvaltningsvedtak. PS 10/08 Lervik - gnr 116, bnr 11- Onsøy Klage på avslag på søknad om dispensasjon Tilth: Odd Anders Arvesen Planutvalget viser til saksopplysninger i saken, og er enig i rådmannens vurdering. Klagen tas ikke til følge. Bygnings- og reguleringssjefens delegerte vedtak nr 1813/07 opprettholdes. Saken oversendes Fylkesmannen i Østfold til endelig avgjørelse. Fredrikstad, Planutvalgets behandling : Forslag fremsatt i møtet: På vegne av V fremmet Tormod A. Schei følgende forslag: Saken utsettes for befaring. Utsettelsesforslag fremmet av Tormod A. Schei på vegne av V ble enstemmig vedtatt. Side 12 av 19

13 Planutvalgets vedtak : Saken utsettes for befaring. Planutvalget foretok befaring før behandlingen av saken. Forslag fremsatt i møtet: På vegne av Frp, FS, H, Krf og V fremmet Anne-Lise Ulriksen FS følgende forslag: Klagen fra Odd Anders Arvesen tas til følge. Bygnings- og reguleringssjefens delegerte vedtak nr. 1813/07 omgjøres. Momenter for å gi dispensasjon etter 7 i Plan- og bygningslovens særlige grunner er følgende: Tomten er godt egnet for boligbygging. Den ligger i et skogholt med stein og tynt jordsmonn og berører ikke dyrket mark. Kommunal vann og kloakk går over eiers eiendom. Eier ønsker å flytte til eiendommen som er på 70 dekar. Her er han oppvokst og overtok denne i 2006 fra sine foreldre. Dette er en utmarkseiendom og han trenger bolighus på eiendommen. Tomten ligger mellom og inntil annen bebyggelse. Den foringer derfor ikke naboers friluftsliv og grønne verdier. Eiendommen ligger heller ikke innenfor 100-metersbeltet. Saken oversendes Fylkesmannen i Østfold til uttalelse. falt mot 6 stemmer (2Frp, 1FS, 1H, 1Krf, 1V). Forslag fremmet av Anne-Lise Ulriksen FS på vegne av Frp, FS, H, Krf og V ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer (4AP, 1Bym). Klagen fra Odd Anders Arvesen tas til følge. Bygnings- og reguleringssjefens delegerte vedtak nr. 1813/07 omgjøres. Momenter for å gi dispensasjon etter 7 i Plan- og bygningslovens særlige grunner er følgende: Tomten er godt egnet for boligbygging. Den ligger i et skogholt med stein og tynt jordsmonn og berører ikke dyrket mark. Kommunal vann og kloakk går over eiers eiendom. Eier ønsker å flytte til eiendommen som er på 70 dekar. Her er han oppvokst og overtok denne i 2006 fra sine foreldre. Dette er en utmarkseiendom og han trenger bolighus på eiendommen. Tomten ligger mellom og inntil annen bebyggelse. Den foringer derfor ikke naboers friluftsliv og grønne verdier. Eiendommen ligger heller ikke innenfor 100-metersbeltet. Saken oversendes Fylkesmannen i Østfold til uttalelse. PS 11/08 Pettersandåsen 5 - gnr 210, bnr Sentrum Avslått søknad om tilbygg - klage på vedtak Tilth: Fredrik W Wilhelmsen Side 13 av 19

14 1. Det faste utvalg for plansaker viser til opplysninger i saken og er enig i rådmannens vurdering. 2. Bygnings- og reguleringssjefens vedtak av , delegertsaksnr. 1269/07, opprettholdes. 3. Klagen tas ikke til følge, og saken oversendes Fylkesmannen i Østfold til endelig avgjørelse. Fredrikstad, Planutvalgets behandling : Forslag fremsatt i møtet: På vegne av H fremmet Tor Prøitz følgende forslag: Saken utsettes for befaring. Utsettelsesforslag fremmet av Tor Prøitz H ble enstemmig vedtatt. Planutvalgets vedtak : Saken utsettes for befaring. Planutvalget foretok befaring før behandlingen av saken. Forslag fremsatt i møtet: På vegne av Frp, FS, H, Krf og V fremmet Iren Almvik Meyer Krf følgende forslag: Klagen tas til følge og bygnings- og reguleringssjefens vedtak av oppheves. falt mot 6 stemmer (2Frp, 1FS, 1H, 1Krf, 1V). Forslag fremmet av Iren Almvik Meyer Krf på vegne av Frp, FS, H, Krf og V ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer (4AP, 1Bym). Klagen tas til følge og bygnings- og reguleringssjefens vedtak av oppheves. PS 12/08 Breidablikk 8 - gnr 300, bnr 207, Sentrum Klage på vedtak - godkjent søknad om riving/nybygg bolig Klager: Robert Mikkelsen m. fl. 1. Det faste utvalg for plansaker viser til opplysninger i saken og er enig i rådmannens vurdering. 2. Bygnings- og reguleringssjefens vedtak av , delegertsaksnr. 1003/07, opprettholdes. Side 14 av 19

15 3. Klagen tas ikke til følge, og saken oversendes Fylkesmannen i Østfold til endelig avgjørelse. Fredrikstad, Forslag fremsatt i møtet: På vegne av H fremmet Tor Prøitz følgende forslag: Saken utsettes for befaring. Utsettelsesforslag fremmet av Tor Prøitz på vegne av H ble enstemmig vedtatt. Saken utsettes for befaring. PS 13/08 Faratangen - gnr 55, bnr Onsøy Klage på delegert vedtak 1761/07 - avslag på søknad om utvidelse av brygge Klager: May-Britt Bøe 1. Det faste utvalg for plansaker viser til opplysningene i saken og er enig i rådmannens vurdering. 2. Det gis ikke dispensasjon til utvidelse av brygge på eiendom gnr 55, bnr 50 i Onsøy. Bygnings- og reguleringssjefens delegerte vedtak 1761/07 av opprettholdes. 3. Klagen oversendes Fylkesmannen i Østfold til endelig avgjørelse. Fredrikstad, Forslag fremsatt i møtet: På vegne av FS fremmet Anne-Lise Ulriksen følgende forslag: Saken utsettes for befaring. Utsettelsesforslag fremmet av Anne-Lise Ulriksen på vegne av FS ble enstemmig vedtatt. Saken utsettes for befaring. Side 15 av 19

16 PS 14/08 Kjølberggaten 51 A - Borge Vedtak om tvangsmulkt Tilth: Vibeke Medini 1. Pålegg av om utbedring av brannskadet garasje er ikke etterkommet. 2. Ny frist for pålegget settes til Med hjemmel i plan- og bygningsloven 116a vedtas en tvangsmulkt på kr. 300,- pr. dag som vil løpe fra den , dersom bekreftelse på at utbedring av garasjen alternativt at det søkes om rivning av garasjen, ikke er mottatt innen fristen. Fredrikstad, ble enstemmig vedtatt. 1. Pålegg av om utbedring av brannskadet garasje er ikke etterkommet. 2. Ny frist for pålegget settes til Med hjemmel i plan- og bygningsloven 116a vedtas en tvangsmulkt på kr. 300,- pr. dag som vil løpe fra den , dersom bekreftelse på at utbedring av garasjen alternativt at det søkes om rivning av garasjen, ikke er mottatt innen fristen. PS 15/08 Budsjett 2008 og handlingplan for Plan- og miljøseksjonen 1. Plan- og miljøseksjonens budsjett for 2008 og handlingsplan for med nettorammer til den enkelte virksomhet vedtas. 2. Virksomhetsplaner med detaljbudsjett for Fellesfaglig avdeling, Bygnings- og reguleringsavdelingen, Geodataavdelingen, Arealplanavdelingen og Avdeling for miljørettet helsevern, detaljbudsjett for stab samt HMS-kalender for seksjonen tas til orientering. Fredrikstad, Forslag fremsatt i møtet: På vegne av Frp, FS, H, Krf og V fremmet Anne-Lise Ulriksen FS følgende endringsforslag: Mål 3.10 side 10: Nytt 3.10 b Legge til rette for bilparkering rundt bysentrum og traseene til Oslofjord-ekspressen og Flybussen. Tiltak 2 side 16 siste avsnitt tas ut. Side 16 av 19

17 med endringsforslag fremmet av Anne-Lise Ulriksen FS på vegne av Frp, FS, H, Krf og V ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer (4AP, 1Bym). Protokolltilførsel: På vegne av AP og Bym fremmet Kirsti Sand Aune AP følgende protokolltilførsel: Arbeiderpartiet og Bymiljølista viser til behandlingen av årsbudsjettet for 2008 i Bystyrets møte 6. desember. Det budsjett som ble vedtatt, hadde på de fleste områder lavere rammer enn i rådmannens forslag, uten at målene ble tilsvarende justert. På den bakgrunn la disse partier la fram følgende protokolltilførsel: Ap, SV, Pp, Sp og BYM ønsker å legge ved følgende stemmeforklaring/merknad til behandlingen av budsjett for 2008: Disse partier vil selvsagt stemme for eget forslag til budsjett for Fredrikstad kommune. Partiene vil gi uttrykk for bekymring i forhold til det vedtaket bystyret nå fatter. Kommunelovens Ledd lyder: Årsbudsjettet skal være stilt opp på en oversiktlig måte. Kommunestyre eller fylkestingets prioriteringer, samt de målsettinger og premisser som årsbudsjettet bygger på, skal komme tydelig frem. Det er disse partiers oppfatning at slik flertallets forslag er utformet så vil ikke bystyret være kjent med konsekvensene av vedtaket. Utvalgene stilles dermed i en umulig situasjon, hvor rammen reduseres uten at bystyret gir noen tydelig anvisning om hvor kuttene skal foretas gjennom sitt vedtak. Disse partier mener det framlagte forslag bekrefter at Bystyret ikke var kjent med konsekvensene av det vedtatte budsjett. Disse partier mener den ramme som ble fastlagt for seksjonen gir alvorlige konsekvenser for kommunen aktiviteter innenfor plan og miljøarbeid. Disse partier vil derfor stemme i mot forslag til budsjett og viser til partienes alternative budsjett behandlet i bystyret For Plan- og miljøseksjonen innebar forslaget en styrking av rammen på 3,7 millioner kroner i forhold til rådmannens opprinnelige forslag. Hensikten var å kunne styrke kommunens lokalsamfunnsordning slik at den ville kunne videreføres med samme servicenivå fra rådhuset rettet mot utvalgene som i driftsåret De øvrige kuttforslagene rådmannen/flertallet nå fremmer vil ikke være nødvendig med de rammer som opposisjonen foreslo. Se nedenfor: Alle tall i 1000 kroner Justeringer Tjenesteområde Innsparing Nye oppgaver 3220-Stab Bygnings- og reguleringsavd Geodataavd Arealplanavd Avd. for miljørettet helsevern Fellesfaglig avd Sum Plan- og miljøseksjonen Noen kutt er finansiert ved å øke inntektene Side 17 av 19

18 Partiene vil avslutningsvis peke på at selv om disse kuttene isolert sett er alvorlig nok så vil vi peke på at de foreslåtte rammer for seksjonen med ytterligere nedskjæringer over 4 år nødvendigvis vil føre til nedbemanning og reduksjon i tjenestetilbudet på Plan- og miljøseksjonen. Det vil bety at miljø og klimaarbeidet settes ytterligere tilbake og arbeidet med samfunnsutvikling og planlegging lammes. Vi tror også at det vil bli umulig å opprettholde lokalsamfunnsordningen med slike foreslåtte kutt i rammen frem mot Plan- og miljøseksjonens budsjett for 2008 og handlingsplan for med nettorammer til den enkelte virksomhet vedtas med følgende endringer: Mål 3.10 side 10: Nytt 3.10 b Legge til rette for bilparkering rundt bysentrum og traseene til Oslofjord-ekspressen og Flybussen. Tiltak 2 side 16 siste avsnitt tas ut. 2. Virksomhetsplaner med detaljbudsjett for Fellesfaglig avdeling, Bygnings- og reguleringsavdelingen, Geodataavdelingen, Arealplanavdelingen og Avdeling for miljørettet helsevern, detaljbudsjett for stab samt HMS-kalender for seksjonen tas til orientering. Side 18 av 19

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll. Planutvalget. Merknader Antall stemmeberettigede fremmøtte 11 av 11. Møtende fra administrasjonen: 2.

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll. Planutvalget. Merknader Antall stemmeberettigede fremmøtte 11 av 11. Møtende fra administrasjonen: 2. FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Planutvalget Møtedato: 26.06.2008, Tidspunkt: Fra kl. 15:00 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgata 16, 3. etg., møterom Elingaard Fra til saksnr.: 61/08 82/08 REPRESENTANTER:

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE. REPRESENTANTER: ARBEIDERPARTIET: Bjørge Johansen (leder) Robert R. Hansen

Møteprotokoll. Planutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE. REPRESENTANTER: ARBEIDERPARTIET: Bjørge Johansen (leder) Robert R. Hansen FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Planutvalget Møtedato: 18.05.2006, Elingaard Tidspunkt: Fra kl. 15:00 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgata 16, 3.etg. Fra til saksnr.: 55/06-70/06 REPRESENTANTER: ARBEIDERPARTIET:

Detaljer

Møteinnkalling Planutvalget

Møteinnkalling Planutvalget Møteinnkalling Planutvalget Møtested: Rådhuset, Nygaardsgata 16, 3.etg., møterom Elingaard Tidspunkt: 22.05.2008 kl. 15:00. DET VIL BLI AVHOLDT BEFARING I SAK 55/08 FØR MØTET. FREMMØTE VED RÅDHUSET, NYGAARDSGATA

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal, Rådhuset. 28.08.2008 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal, Rådhuset. 28.08.2008 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal, Rådhuset 28.08.2008 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.12.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 19 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 15 TID: 30.11.2005 13:00 MERK AT MØTEDATO ER ENDRET FRA 01.12.2005 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall

Detaljer

Sakskartliste: Møteinnkalling side 2 av 29

Sakskartliste: Møteinnkalling side 2 av 29 Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.10.2008 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00.

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Utvalg for miljø, plan- og byggesaker Møtedato: 06.06.2011 fra kl 16.30 til kl 21.10 Møtested: "Fraunar", rådhuset Innkallingsmåte: Tilstede: Forfall:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 17.09.2009 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 17.09.2009 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3 17.09.2009 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk. Etter møtet blir det introduksjon i Plan- og bygningsloven,

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk. Etter møtet blir det introduksjon i Plan- og bygningsloven, Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus. 15.03.2012 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus. 15.03.2012 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 15.03.2012 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Utvalg for plan og samferdsel Møtedato: 19.06.2014

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.06.2012 Tid: 18.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.06.2012 Tid: 18.00 EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk MØTEINNKALLING 06.06.2012/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.06.2012 Tid: 18.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen mandag 11.06.12

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.02.2011 Møtetid:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 17/15 15/349 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 25.02.2015.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 17/15 15/349 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 25.02.2015. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 18.03.2015 Tid: 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 17/15 15/349 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: Møtested: Møtetid: 21.11.212 Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Kl. 9: Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orienteringer før behandling av sakslista Kommuneplanens arealdel om tomtemuligheter med mer v/planlegger Øyvind Sørlie SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Orienteringer før behandling av sakslista Kommuneplanens arealdel om tomtemuligheter med mer v/planlegger Øyvind Sørlie SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 03.09.2008 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 08.06.2011 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal, Rådhuset. 25.09.2008 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal, Rådhuset. 25.09.2008 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal, Rådhuset 25.09.2008 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Saksframlegg. Klagebehandling - søknad om dispensasjon for oppføring av bolig - GB 18/484 - Blåsmoen 20 B

Saksframlegg. Klagebehandling - søknad om dispensasjon for oppføring av bolig - GB 18/484 - Blåsmoen 20 B Søgne kommune Arkiv: 18/484 Saksmappe: 2011/318-22815/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 06.07.2012 Saksframlegg Klagebehandling - søknad om dispensasjon for oppføring av bolig - GB 18/484 - Blåsmoen

Detaljer

1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12

1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12 Levanger kommune Sakspapir Hefte 3 av 3 1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Brit Alvhild Haugan brit.alvhild.haugan@innherred-samkommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 21.06.2011 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.11.2010 Møtetid:

Detaljer

Kapittel 5. Søknad og dokumentasjon

Kapittel 5. Søknad og dokumentasjon Kapittel 5. Søknad og dokumentasjon Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.10.2015 Kapittel 5. Søknad og dokumentasjon Innledning Krav til søknad og dokumentasjon reguleres av pbl. 21-2 og byggesaksforskriften

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 56-62 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 25.08.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakenes dokumenter ligger

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. Hovedutvalg Natur. 7670 Inderøy. Utvalg: Inderøyheimen, møterom: 3. etg. Dato: 07.03.2011 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Inderøy kommune. Hovedutvalg Natur. 7670 Inderøy. Utvalg: Inderøyheimen, møterom: 3. etg. Dato: 07.03.2011 Tidspunkt: 08:30 Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Natur Dato: 07.03.2011 Tidspunkt: 08:30 Inderøyheimen, møterom: 3. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter

Detaljer