SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 13/611

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 13/611"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 13/611 DETALJREGULERINGSPLAN FISKERIHAVN ÅKERØYA Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner med hjemmel i plan- og bygningsloven fremlagte forslag til reguleringsplan m/planbestemmelser for Fiskerihavn Åkervågen gnr. 3/52 med de endringer som er beskrevet i saksfremleggets avsnitt «Endringer i plankart, planbeskrivelse/ku, planbestemmelser og ROS-analyse» etter utsending til offentlig ettersyn. Kommunestyrets endelige vedtak kan påklages jfr. pbl Konklusjon og tiltaksdel vedrørende mulige risiko- og sårbarhetsforhold for planområdet er å anse som ivaretatt og godkjent. 3. For sluttbehandling, innløsning og erstatning legges til grunn pbl. kap Faktura for kommunal saksbehandling bregnes ut i fra vedtatt gebyrregulativ 2013 pkt. B1- enkel plan. Bakgrunn: Formannskapet vedtok i møte , sak 164/13 Planprogram for Fiskerihavn Åkervågen. Med bakgrunn i vedtatt planprogram ble det laget et forslag til Detaljreguleringsplan for Fiskerihavn Åkervågen som formannskapet i sak 165/13 vedtok for utsending til høring. Det ble fattet følgende vedtak: 1. Formannskapet godkjenner søknad om å fremme privat forslag til detaljregulering av Fiskerihavn Åkervågen, gnr. 3/52 Åkerøya i Dønna kommune. I henhold til plan- og bygningsloven 12-3, og vedtar formannskapet, som det faste utvalg for plansaker, å legge ut forslag til reguleringsplan m/planbestemmelser til offentlig ettersyn. 2. Utlegging av planforslaget med bestemmelser skal annonsers i en avis og gjøres tilgjengelig elektronisk gjennom utlegging på kommunens hjemmeside Tilgrensende naboer og interessehavere skal tilskrives og gis muligheten til å

2 komme med innspill innenfor de gitte frister. Frist for innsendelse av merknader settes til 17. januar Annonsekostnader, kartkopier og reguleringsgebyr/behandlingsgebyr betales av tiltakshaver ihht. vedtatt gebyrregulativ 2013, enkel plan. Gebyret skal være betalt før reguleringsplanen vedtas/stadfestes av Dønna kommunestyre. På grunn av noe sen utsending etter formannskapsmøtet ble høringsfristen utvidet til 25. januar Saksutredning: Det er mottatt innspill fra 8 offentlige instanser. Ingen naboer til havneområdet har sendt inn merknader til planforslaget. I det etterfølgende oppsummeres hovedtrekkene i innspillene, med saksbehandlers kommentar ifm. oppfølging/endring. (Alle originale brev/innspill er med som saksmappevedlegg). Sametinget, datert : Kan ut fra beliggenhet og kjente forhold ikke se at tiltaket kommer i konflikt med automatisk fredete samiske kulturminner. Har ingen spesielle merknader til oppstart av planarbeidet. Anmoder om stopp i arbeidet ved påvisning av, eller spor av eldre aktivitet, og at dette formidles til de som utfører arbeidet i marken. Planbestemmelsene omfatter kulturminner og samiske kulturminner. Fellesbestemmelsene pkt 1.4 pålegger stans i arbeidet og varsling hvis det oppdages gjenstander/kulturminner ved arbeid i marken. Fiskeridirektoratet, datert : Har ingen merknader til planforslaget, og har heller ingen innspill til omreguleringer eller nye tiltak. NTNU-Vitenskapsmuseet, datert : Anser det som lite sannsynlig at tiltaket vil komme i konflikt med kulturminner under vann slik det foreligger nå, men minner om meldeplikten som innebærer at hvis det under arbeidet oppdages kulturhistorisk materiale som kan være vernet eller fredet etter loven, skal NTNU- Vitenskapsmuseet varsles omgående, jfr. kml. 14 tredje ledd, konf. 8 annet ledd, 13 første ledd første punktum og 13 annet ledd. Tiltakshaver plikter å underrette den som skal utføre arbeidene i marken om dette, men står også selv ansvarlig for at det blir overholdt.

3 Fellesbestemmelsene pkt 1.4 pålegger stans i arbeidet og varsling hvis det oppdages gjenstander/kulturminner ved arbeid i marken. Kystverket, datert : Har ut fra havne-, og farvannsmessige hensyn ingen spesielle merknader til planforslaget, og viser til tidligere uttalelse av Opplyser om at alle inngrep i sjøområder, slik som bygging av molo, utlegging av flytebrygger el.l, vil måtte gjennomgå særskilt behandling etter havne-, og farvannsloven før tiltaket kan settes i verk. Søknad om slike tiltak skal sendes Dønna kommune for behandling og avgjørelse etter havne-, og farvannsloven. Grunnundersøkelser som er gjennomført er omtalt i planbeskrivelsen. Krav om undersøkelser og prosjektering av molo er tatt med i fellesbestemmelsenes pkt Område for fiskerihavn og offentlig parkeringsplass er regulert inn. I beskrivelsens kap. 11, om videre oppfølging, vises det til at alle tiltak langs land og ut i sjø må behandles etter Plan- og bygningsloven, samt Havne- og farvannsloven for tillatelse. Tatt inn som nytt pkt 1.3 i fellesbestemmelsene. Statens Vegvesen, datert : Har ingen merknader til planforslaget, men forbeholder seg retten til å komme med innspill eller eventuell innsigelse i den videre prosessen dersom det dukker opp problemstillinger hvor de er berørt og hvor deres uttalelse trengs. Nordland fylkeskommune, : Planfaglig uttalelse: NFK stiller spørsmål ved vurderingen av at det for temaet landskap og estetikk ikke er nødvendig med avbøtende tiltak. Dette fordi KU påpeker at utbyggingen vil være godt synlig fra motsatt side av Åkervågen som et brudd i den grønne horisonten. Det ligger et hyttefelt der, som vil få utsikten delvis forandret. Anbefaler at avbøtende tiltak rundt landskap og estetikk tas inn i planbestemmelsenes 2 (bebyggelse og anlegg). Bestemmelsen bør si noe om utforming av den fremtidige bebyggelsen, landskapstilpasning og fargevalg. Innen temaene friluftsliv, folkehelse og areal for barn og unge, er det ikke kjent for tiltakshaver om området brukes av barn og unge, og derfor er ikke temaet utredet videre. KU påpeker videre at ingen innspill er innkommet på at området er i bruk til friluftsaktivitet, og utredningen konkluderer dermed at området har liten verdi som friluftsområde. NFK anser det som uheldig at ikke friluftsliv og barn og unge har blitt utredet videre på tross av manglende innspill. KU sees på som mangelfull for disse utredningstemaene, og velger kommunen å vedta planen, kan kommunen ha fattet et ugyldig vedtak. NFK kan ikke se at tiltaket er i strid med regional politikk slik det blant annet fremkommer i fylkesplanens arealpolitiske retningslinjer.

4 Tema landskap og estetikk er endret i KU og oppdatert med avbøtende tiltak i planbeskrivelsen pkt 7.3. Utforming av bebyggelse og anlegg er tatt inn i bestemmelsenes 2. Tekst i planbeskrivelsens kap. 7.9 (KU), om nærmiljø og friluftsliv er endret og utredet. Egenskaper og forhold ved området som gjør at det ikke benyttes til friluftsaktivitet av barn og unge belyses. Friluftslivkartleggingsprosjektet i Dønna kommune har foreløpig blitt gjennomført for Løkta og Vandve. Nordland fylkeskommune, : Kulturminnefaglig uttalelse: Kjenner ikke til at planforslaget er i konflikt med kjente, verneverdige kulturminner. Alle kulturminner i i midlertid ikke registrert, så NFK viser til aktsomhets-, og meldeplikten dersom en under markinngrep skulle støte på fornminner jfr. KML 8, andre ledd. Dersom det under arbeidet oppdages gjenstander, ansamlinger av trekull, eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner må NFK underrettes umiddelbart, og at dette pålegg bringes videre til dem som skal utføre arbeidet i marken. Fellesbestemmelsene pkt 1.4 pålegger stans i arbeidet og varsling hvis det oppdages gjenstander/kulturminner ved arbeid i marken. Nordland fylkeskommune, : Samferdsesfaglig uttalelse: Har ut fra lovverk, ansvarsområde, fylkets planverk og retningslinjer ingen spesielle merknader til reguleringsplanen. Helgelandskraft, : Helgelandskraft har ikke sendt ut høringsuttalelse til det offentlige ettersynet av planen. I samtale med HK v/paulsen den ble det klargjort at HK sitt syn på planarbeidet ikke er endret i forhold til tidspunkt for varsel om planoppstart. Deres uttalelse står til det offentlige ettersynet. Opplyser om høyspent luftinstallasjon som krysser planområdet og Åkervågen. Minner om byggherreforskriftens regelverk som pålegger HMS-vurderinger i forbindelse med arbeid i nærheten av installasjoner, og at nærhet i denne sammenhengen er 30 meter. Ønsker å bli kontaktet på et så tidlig stadium som mulig, for best mulig vurdering ifm. arbeid med linjen. Dette da høyspentlinjen som går over området må flyttes, og da for utbyggers regning. Tiltakshaver har mottatt informasjon fra HK ifm. planoppstart. HMS-vurderinger angående arbeid i nærheten av installasjoner omfattes av KU, kap 7.9, avsnitt om vann, avløp og EL.

5 Arbeid og tiltak som berører høyspentlinjen omfattes av bestemmelsene 5.1. Endringer i plankart, planbeskrivelse/ku, planbestemmelser og ROS-analyse. Med bakgrunn i prosessen fra annonsering av oppstart av planarbeid, via utforming og vedtak av planprogram og dernest innhenting av innspill på utsendt forslag til reguleringsplan og bestemmelser - er det utført følgende endringer i plandokumentene etter 1. gangs høring: Endringer i plankart: Etablert eget plankart (A3, M=1:500) over planens vertikalnivå 4, som er utfyllingsområdet for muddermasser på bunn i Rørvikja. Kartet viser formålet VA1, bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (sosikode 6001). Det er etablert tegnforklaring til dette kartet. Det eksisterende plankartet er oppdatert med endret tegnforklaring som viser at det inngår formål i to vertikalnivå i planen. Her er to oversiktsskisser lagt inn i tegnforklaringen, samt en skjematisk vertikal fremstilling av formålene i de to vertikalnivåene i området Rørvikja som det nye formålet VA1 ligger under. Alle formålene i kartet som har vært på offentlig ettersyn er i vertikalnivå 2, kun VA1 i supplerende plankart er i vertikalnivå 4. (Se også formålsbeskrivelsen pkt. 5.6). Opprinnelig plankart som har vært på offentlig ettersyn er gitt ny dato: Datoer og tidsrom og saksnumre er endret for behandlinger etter Pbl i tegnforklaringen. Plankart som omfatter vertikalnivå 4 er gitt dato: Endringer i planbeskrivelse/ku: Retting av skrivefeil i figurtekst, fig. 7, s. 12. Skrevet om datoer og tekst i kap 2.3, planprosess videre (s. 6): 1.gangs behandling av formannskapet Utlegging av planforslag til offentlig ettersyn (minimum 6 uker) Frist for innspill til offentlig ettersyn Eventuelle endringer i planen etter offentlig ettersyn gangs behandling av Formannskapet Plan endelig vedtatt i Kommunestyret Første inngrep forventes utført våren 2014, hvilket forutsetter en ideell planprosess hvor høringsfrister overholdes.

6 Nytt punkt inn i formålsbeskrivelse, kap 5.6 som beskriver formålet VA1 (s.16): Etter samtale med Fylkesmannen og Kartverket ble det enighet om at det skal benyttes et annet vertikalnivå for formålsområdet som angir fyllingen på grunnen i området som skal fylles ut i Rørvikja. Formål skal angis til bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (VA1), med sosikode Avsnittet utreder formålet, og beskriver hvordan håndtering av vertikalnivå for formålet som skal omfatte den undersjøiske utfyllingen hovedsakelig under formålet K/L1 i planen. Bestemmelsen til formålet VA1 ( 4.1 a-f) følger dette videre opp. Kap. 7.3, landskap og estetikk i KU (s. 19): Skrevet om kapitlet. Omtalt hvordan avbøtende tiltak sikres med bestemmelser som går på utforming, landskapstilpasning og fargevalg. Kap. 7.4, vegetasjon, grønnstruktur og biologisk mangfold i KU (s. 22): Skrevet om kapitlet. Utredningstekst er endret, og avbøtende tiltak er vurdert. Kap. 7.8, forurensning i KU (s. 28): Utredningstekst er endret. Avbøtende tiltak som er utledet er i hovedsak fellesbestemmelsenes 1.11 og 1.12 om risikovurdering og krav ved mudrings- og utfyllingsarbeid. Kap. 7.9, nærmiljø og friluftsliv i KU (s. 29): Endret teksten som går på arealer for friluftsliv, folkehelse og areal for barn og unge. Dette for å grunngi konklusjon i tabell 7 om konsekvens. Elementene i områdets utforming, topologi og beliggenhet gjør at det ikke brukes i denne sammenheng, og teksten utreder årsakene til at det ikke har kommet inn noen merknader vedrørende temaet. Kap om reindrift i KU (s. 33): Utredningstekst er endret og omfatter i tillegg momenter fra Fylkesmannen. Kap. 11, videre oppfølging (s. 36): Endret siste del slik at det kommer frem at kommunen er avgjørelsesinstans for slike saker. Ny setning inn: «Søknad om slike tiltak skal sendes Dønna kommune for behandling og avgjørelse.» Vedleggsliste endret og oppdatert (s. 36). Endringer i planbestemmelser: Tekst lagt inn som beskriver grep i planen vedrørende benyttede vertikalnivå i planen, s. 1:

7 Her vises blant annet til at det i plandokumentene inngår to forskjellige plankart i to forskjellige vertikalnivå (hhv 2 og 4), og hvilke bestemmelser som gjelder for vertikalnivå 4. Nytt formål inn under overskriften «planområdet er regulert til følgende formål» på side 1: Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (VA1) m/sosikode lagt inn som nytt reguleringsformål. Dette formålet reguleres inn på bunnen, og omfatter vertikalnivå 4 med fyllingen til moloen under vann. Rettet opp feil i nummerering i fellesbestemmelsene: I dokumentet som har vært på offentlig ettersyn manglet punktene 1.9.og Pkt 1.2 i fellesbestemmelser; søknad om tillatelser, situasjonsplan. Nytt avsnitt, nederst: Det skal fokuseres på utforming av bebyggelse og anlegg med høy funksjonell standard og estetisk kvalitet, og byggesaksbehandlingen skal sikre at disse elementene ivaretas på prosjekteringsnivå. Nytt punkt 1.3 i fellesbestemmelser skrevet inn vedr. tiltak i sjø: «Alle inngrep og tiltak i sjøområder slik som utfylling, mudring, legging av ledninger, rør og utlegging av flytebrygger og bygging av molo/kai el.l. skal gjennomgå særskilt behandling etter Havne- og farvannsloven. Søknad om slike tiltak skal sendes Dønna kommune for behandling.» Dette forskyver nummereringen for de andre punktene i fellesbestemmelsene. Endring, pkt i fellesbestemmelsene: Ordlyd endret slik at bestemmelsen er i henhold til uttalelse fra Kystverket. Endringer, pkt 1.11 i fellesbestemmelsene: Tatt inn tekst vedr. Forurensningsforskriftens krav om undersøkelser jfr. 2-4 dersom det er grunn til å tro det foreligger forurenset grunn. Videre at hvis undersøkelsene viser forurenset grunn, skal det utarbeides tiltaksplan etter forskriftens 2.6. Endret tekst i pkt 1.11: Tiltakshaver er ansvarlig for å vurdere om eiendommen kan være forurenset, jfr. Forskrift om begrensning av forurensning 2-4. Ved oversending av melding eller søknad om tiltak til kommunen skal forholdene rundt forurenset grunn være vurdert og tatt hensyn til jfr. Forskriftens 2-5 og 2-6.

8 Forurensningsforskriftens kapittel 22 skal følges ved mudring og dumping fra skip. Ved grunn til å tro at det er forurenset grunn i område for planlagt terrenginngrep i grunnen, oppstiller Forurensningsforskriftens 2-4 krav om forundersøkelser som skal gjennomføres. Viser disse undersøkelsene at grunnen er forurenset, angir Forskriften i 2-6 at det skal utarbeides tiltaksplan. Tiltaksplan skal sendes Dønna kommune. Nytt punkt, 1.12 om utfyllinger i sjø og dokumentasjon: Utfylling i sjø skal skje med rene masser, og det skal i forbindelse med søknad om utfylling i sjø foreligge teknisk beskrivelse av utfylling i sjø med masseberegninger. Endringer, 1.13, rekkefølgebestemmelser (tidl. pkt. 1.12): Følgende er lagt til i listen for rekkefølgebestemmelser som gjelder i planområdet Tiltak som sikrer at leirmasser holder seg på plass skal være etablert og godkjent før dumping av mudringsmasser i området VA1 kan skje. Dumping av de grovere utfyllingsmassene kan ikke skje før utfyllingene med muddermasser er ferdigstilt, og massene er tørket ut i tilstrekkelig grad. Endring 2.1 i bestemmelsen for K/L1-2 som avbøtende tiltak ift. bla. landskap: Det er tatt inn nye punkt (h-j) som avbøtende tiltak i bestemmelsene for bebyggelse og anlegg (K/L1-2). Endret ordlyden i 2.1 e): Ved oppbevaring og fylling av drivstoff skal det dersom nødvendig av hensyn til helse, miljø eller sikkerhet gjennomføres sikringstiltak slik at risikoen for utilsiktede hendelser reduseres tilstrekkelig. Lagt til nytt punkt (l) i 2.1, for å sikre mot skade fra fall ned fremtidig skjæring sør i K/L2: k) Det må gjennomføres tiltak for å sikre at det ikke er fare for at personer/gjenstander kan falle ned fremtidig skjæring til formålsområde K/L2. Lagt til nytt punkt (d) i 3.7, for å sikre mot skade fra fall ned fremtidig skjæring vest i o_p12: d) Det må gjennomføres tiltak for å sikre at det ikke er fare for at personer/gjenstander kan falle ned fremtidig skjæring til formålsområde o_p1. Ny bestemmelse inn, 4.1, som gjelder for formålet bruk og vern av sjø og vassdrag.

9 Generelt formål 6001 er valgt for å angi bestemmelsene til formålsområdet VA1. Formåls-området er i planens vertikalnivå 4 (på bunnen). Nytt strekpunkt i 4.2 som gjelder for havneområde i sjø (Havn): f) Nødvendig utfylling i forbindelse med etablering av molo i formålsområdet tillates. Nytt strekpunkt i 4.3 som gjelder for fiskerihavn (o_fh): f) Nødvendig utfylling i forbindelse med etablering av molo i formålsområdet tillates. Endringer i ROS-analyse: Endret tekst i forhold til tema uønskede forhold/hendelser rundt kvikkleire og ustadige grunnforhold (s.2): Grunnundersøkelser gjennomført for molo/utfylling. Ved videre byggesak vil situasjonsplan og evt. grunnundersøkelser være påkrevd. Ny tekst i forhold til tema uønskede hendelsers påvirkning på biologiske ressurser (s.4): Sjøområdene utenfor Åkervågen inngår i gytefelt for torsk som har middels stor verdi. Tiltaket berører et svært begrenset område av gytefeltet i forhold til tilgjengelige områder i tilstøtende områder. Fagmyndighet som er fiskeridirektoratet og lokalt fiskarlag har ingen merknader til planforslaget. Ny tekst i forhold til tema virksomhetsbasert sårbarhet (s.4): Under forhold/uønsket hendelse vurderes eventuell lagringsplass for farlige stoffer. Tiltakshaver har ingen planer om lagring av farlige stoffer. Ved evt. fremtidig håndtering av, eller lagring av farlige stoffer, skal Forskrift om håndtering av farlige stoffer følges. Ny tekst i forhold til tema virksomhetsbasert sårbarhet (s. 4): Under forhold/uønsket hendelse vurderes eventuell forurenset grunn og sjøsedimenter, endret bruk av gamle industritomter. Det er ingen kjent grunnforurensning eller typiske kilder for dette innenfor eller i nærheten av planens avgrensning. Vurdering: Reguleringsplan med planbestemmelser, planbeskrivelse/ku og ROS-analyse kan etter saksbehandlers mening fremlegges for planutvalget til behandling og videre for egengodkjenning i kommunestyret med de endringer som her er beskrevet fra 1. gangs utsending til offentlig ettersyn.

10 Saksvedlegg: Planbeskrivelse med KU, datert Reguleringsbestemmelser, datert Sjekkliste ROS-analyse, datert Reguleringskart, datert DØNNA KOMMUNE

Foreløpig vurdering av: Søknad om dispensasjon for utfylling av del av Gilhusbukta

Foreløpig vurdering av: Søknad om dispensasjon for utfylling av del av Gilhusbukta N O T A T Foreløpig vurdering av: Søknad om dispensasjon for utfylling av del av Gilhusbukta Rådmannens forslag til vedtak: 1.Forslag til detaljregulering for utfylling i sjø - Gilhusbukta, som vist på

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kvænangen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kvænangen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Planbeskrivelse Planens navn Detaljregulering for Gnr. 45 bnr. 19- Mortensnes Arkivsak 10/4333 Arkivkode PLNID 20100016 Vedtatt Forslag ved

Planbeskrivelse Planens navn Detaljregulering for Gnr. 45 bnr. 19- Mortensnes Arkivsak 10/4333 Arkivkode PLNID 20100016 Vedtatt Forslag ved Planbeskrivelse Planens navn Detaljregulering for Gnr. 45 bnr. 19- Mortensnes Arkivsak 10/4333 Arkivkode PLNID 20100016 Vedtatt Forslag ved Arbeidsutkast datert Offentlig ettersyn datert Sluttbehandling

Detaljer

DETALJREGULERING FOR LIMOEN SKYTEBANE

DETALJREGULERING FOR LIMOEN SKYTEBANE Side 1 av 16 NOTODDEN KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr. Utvalg Møtedato 8/12 Teknisk utvalg 29.02.2012 21/12 Teknisk utvalg 30.05.2012 54/12 Kommunestyret 14.06.2012 Saksbehandler: Marte Berdahl

Detaljer

Sluttbehandling - Områderegulering Ytre havn Lille Hjartøy

Sluttbehandling - Områderegulering Ytre havn Lille Hjartøy Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.03.2013 18923/2013 2011/9005 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/27 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013 13/59 Bystyret 25.04.2013 Sluttbehandling

Detaljer

II Sak nr.: 005/13 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I Dato: 05.02.2013

II Sak nr.: 005/13 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I Dato: 05.02.2013 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandle I JouralpostID: 12/11215 I Arkiv sakd.: 12/808 I Saksbehandler: Jan Ivar Karlsen de vedtaksinstans: PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG II Sak nr.: 005/13 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Detaljer

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0123/0001 Saksmappe: 2014/306-24 Saksbehandler: Monica Jensø Dato: 21.08.2014 Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya Utvalg Møtedato Utvalgsaknr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stefan Kersting Arkiv: PLANI REG.PLAN GLOMFJORD Arkivsaksnr.: 08/1406

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stefan Kersting Arkiv: PLANI REG.PLAN GLOMFJORD Arkivsaksnr.: 08/1406 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stefan Kersting Arkiv: PLANI REG.PLAN GLOMFJORD Arkivsaksnr.: 08/1406 MERKNADSBEHANDLING I PLANUTVALGET-ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR GLOMFJORD - B503 LILLE GLOMVATNET NORD

Detaljer

Oppdragsgiver. Kjerringholmen gård AS. Planfase. Forslag til planprogram 2013-06-06 KORSHAVN MARINA (NASJ. PLAN-ID: 0111130) FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Oppdragsgiver. Kjerringholmen gård AS. Planfase. Forslag til planprogram 2013-06-06 KORSHAVN MARINA (NASJ. PLAN-ID: 0111130) FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Kjerringholmen gård AS Planfase Forslag til planprogram 2013-06-06 (NASJ. PLAN-ID: 0111130) FORSLAG TIL PLANPROGRAM 3 (14) Oppdragsnr.: 1130445A Oppdragsnavn: Detaljregulering Korshavn havn

Detaljer

Planbeskrivelse. Planens navn Fritidsboliger Mortensnes (Årøya) Gnr/bnr 45/19 Arkivsak 10/4333 Planid 20100016 Vedtatt

Planbeskrivelse. Planens navn Fritidsboliger Mortensnes (Årøya) Gnr/bnr 45/19 Arkivsak 10/4333 Planid 20100016 Vedtatt Planbeskrivelse Planens navn Fritidsboliger Mortensnes (Årøya) Gnr/bnr 45/19 Arkivsak 10/4333 Planid 20100016 Vedtatt Forslag ved Offentlig ettersyn, datert 24.10.2011 Sluttbehandling, datert Innholdsfortegnelse

Detaljer

Reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak- Endring av driftstid for asfaltverk

Reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak- Endring av driftstid for asfaltverk Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2008/327-56 Arkiv: REG-851 Saksbehandler: Line Brånå Dato: 12.11.2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 73/13 Formannskapet 27.08.2013 119/13 Formannskapet 10.12.2013

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Natur Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Utvalg for plan og samferdsel Møtedato: 07.11.2013

Detaljer

Beskrivelse - endring av detaljregulering for E105, parsell 1B

Beskrivelse - endring av detaljregulering for E105, parsell 1B Beskrivelse - endring av detaljregulering for E105, parsell 1B 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Detaljregulering med konsekvensutredning for E105, parsell 1B ble vedtatt av kommunestyret i møte 19. juni 2013.

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Møtedato: Møtested: Møtetid: Utvalg for plan

Detaljer

SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302

SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302 LEIRFJORD KOMMUNE RESSURS OG UTVIKLING SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302 Detaljregulering Planbeskrivelse 16.03.15 Navn på plan/tiltak: Solsiden Kommune: Leirfjord kommune Stedsnavn: Leines, Vardhaugen

Detaljer

Vedtak av mindre endring av reguleringsplan for Skarmoen (plan-id 2313)

Vedtak av mindre endring av reguleringsplan for Skarmoen (plan-id 2313) Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2014 71357/2014 2013/7254 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/71 Komite for plan, næring og miljø 04.12.2014 Vedtak av mindre endring av reguleringsplan

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2018

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2018 DØNNA KOMMUNE KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2018 Planid: 1827 2014001 PLANBESKRIVELSE KONSEKVENSUTREDNING Inngår i planforslag til første gangs behandling, innstilling til Formannskapet Planforslag datert:

Detaljer

Reguleringsplan for Parkeringsareal Batteriet, Hammerfest kommune Beskrivelse. Hammerfest kommune. Reguleringsplan for Parkeringsareal Batteriet

Reguleringsplan for Parkeringsareal Batteriet, Hammerfest kommune Beskrivelse. Hammerfest kommune. Reguleringsplan for Parkeringsareal Batteriet Hammerfest kommune Reguleringsplan for Parkeringsareal Batteriet Vedtatt i kommunestyret: 08.11.07. Side 1 av 17 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 3. Saksgang...3 3.1 Oppstartsvarsel og kunngjøring...

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L12 201205 Lnr.: 4731/15 Arkivsaksnr.: 12/1617-30 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIKAMPEN SKISTADION - 3 GANGS BEHANDLING

Saksframlegg. Ark.: L12 201205 Lnr.: 4731/15 Arkivsaksnr.: 12/1617-30 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIKAMPEN SKISTADION - 3 GANGS BEHANDLING Saksframlegg Ark.: L12 201205 Lnr.: 4731/15 Arkivsaksnr.: 12/1617-30 Saksbehandler: Jon Sylte DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIKAMPEN SKISTADION - 3 GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1. Plankart M 1: 2500, sist revidert

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2010/6152-42 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 04.05.2012

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2010/6152-42 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 04.05.2012 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Jon A. Olsen Arkitektkontor AS Postboks 435 7801 NAMSOS Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2010/6152-42 Kjeld Erik Sandbakken 97169371

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/3814-43 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 31.03.2014

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/3814-43 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 31.03.2014 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Prodev AS Postboks 201 7801 NAMSOS Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/3814-43 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 31.03.2014 2. gangs

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800..

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.. Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 28.02.2011 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer

Reguleringsplan for flerbruksanlegg Neverlia, gnr 104, bnr 48 m fl. Forslag til planprogram - utlegging til offentlig ettersyn

Reguleringsplan for flerbruksanlegg Neverlia, gnr 104, bnr 48 m fl. Forslag til planprogram - utlegging til offentlig ettersyn HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0104/0049 Saksmappe: 2014/33-10 Saksbehandler: Monica Jensø Dato: 20.05.2014 Reguleringsplan for flerbruksanlegg Neverlia, gnr 104, bnr 48 m fl. Forslag til planprogram

Detaljer

Storbukt Fiskeindustri AS. Utvidelse Storbukt fiskeindustri Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato: 2013-11-08

Storbukt Fiskeindustri AS. Utvidelse Storbukt fiskeindustri Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato: 2013-11-08 Utvidelse Storbukt fiskeindustri Planbeskrivelse Utgave: 1 Dato: 2013-11-08 Utvidelse Storbukt fiskeindustri Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Utvidelse Storbukt fiskeindustri

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

PLANVEILEDER - STJØRDAL KOMMUNE

PLANVEILEDER - STJØRDAL KOMMUNE PLANVEILEDER - STJØRDAL KOMMUNE SAKSBEHANDLINGSRUTINER OG KRAVSPESIFKAKSJONER TIL PLANMATERIELL - BESKRIVELSE, BESTEMMELSER OG PLANKART Dato: 30.06.12 Planveileder, dat. 30.06.12 - side 1 av 13 1. INNLEDNING...

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR. KROKENÅSEN Gbnr 38/795 m.fl. Planid: 20150061

ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR. KROKENÅSEN Gbnr 38/795 m.fl. Planid: 20150061 ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR KROKENÅSEN Gbnr 38/795 m.fl. Planid: 20150061 Detaljregulering Forslag til planprogram 01.07.2015 Navn på plan/tiltak: Krokenåsen Kommune: Alstahaug kommune Stedsnavn: Kroken,

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer