Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune"

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. NB! Merk møtetidspunkt Side 1

2 Saksliste PS 2011/29 PS 2011/30 PS 2011/31 PS 2011/32 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker RS 2011/10 Økonomisk orientering Budsjett 2012 Foranalyse Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr 2011/1981 RS 2011/11 Orientering om løpende investeringsprosjekter Ettersendes RS 2011/12 Sekretariatstjenester for kontrollutvalget 2010/5748 PS 2011/33 Årsregnskapet /1101 PS 2011/34 Halden kommune - årsmelding /1101 PS 2011/35 Økonomirapport Halden kommune pr. 1. tertial /1981 PS 2011/36 Finansrapport pr. 30/ /1175 PS 2011/37 Tilleggsbevilgning - Ny havnevei 2010/2905 PS 2011/38 PS 2011/39 PS 2011/40 PS 2011/41 Granskning av disposisjoner - Halden Ishall Eiendom AS og Halden Ishall AS Leiekontrakt mellom Ringstad Eiendom AS og Halden Kommune vedr. Os Alle`4 Rokke avfallsanlegg- godkjenning av grunneieravtaler Årsmeldinger for legatene: Peter og Emilie Knudsens legat og Andrea Geddes legat / / / /1510 PS 2011/42 Inngåelse av rammeavtale på frukt og grønt 2011/598 PS 2011/43 PS 2011/44 PS 2011/45 Inngåelse av rammeavtale på trafikkskilt og sperremateriell Inngåelse av kontrakt rehabilitering leiligheter Ostunet. Kontrakt rehabilitering garderober Hjortsberghallen PS 2011/46 Avslutning av investeringsprosjekt - Remmen-Isebakke (P7096) 2011/ / / /1198 PS 2011/47 Avslutning av 4 mindre investeringsprosjekter 2009/1198 Side nr. Morten Christoffersen utvalgsleder Side 2

3 Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Morten Christoffersen Leder KRF Svein Olaussen Nestleder AP John Østensvig Medlem AP Mons Hvattum Medlem SV Øivind Holt Medlem MDG Wenche Anker-Rasch Medlem H Egil Lund Pettersen Medlem FRP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Toril Brekke MEDL AP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Laila Tajet Andersen Toril Brekke AP Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Underskrift: Side 3

4 Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Morten Christoffersen Utvalgsleder Randi Sommerseth Utvalgssekretær Side 4

5 Saksliste PS 2011/21 PS 2011/22 PS 2011/23 PS 2011/24 RS 2011/7 RS 2011/8 RS 2011/9 PS 2011/25 PS 2011/26 PS 2011/27 PS 2011/28 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Muntlig orientering fra HKP vedr. årsresultat 2010 Orientering om investeringsprosjekter pr. medio mars Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr 2009/656 Refinansiering av sertifikatlån 2008/1175 Rehabilitering av personalavdelingen ved Remmendalen RA Os trygdeboliger gnr 66 bnr 547 og 590 rehabiliteringskostnader Avslutning av investeringsprosjekt - Remmen-Isebakke (P7096) Avslutning av investeringsprosjekt P2036 Ventilasjonsanlegg Risum Ungdomsskoleog investeringsprosjekt P2040 Undervisning - uspesifisert 2011/ / / /1198 Side nr. Morten Christoffersen utvalgsleder Side 5

6 PS 2011/21 Godkjenning av innkalling Saksprotokoll i Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Behandling: Innkallingen ble enstemmig godkjent. Vedtak: Innkallingen godkjent. PS 2011/22 Godkjenning av saksliste Saksprotokoll i Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Behandling: Utvalgsleder opplyste om at det i PS 2011/25 dreier seg om personalrom ved renseanlegget og ikke personalavdeling som omtalt i saken. PS 2011/27 ble foreslått utsatt. Utvalget bifalt dette. Sakslisten ble enstemmig godkjent. Vedtak: Sakslisten godkjent. PS 2011/23 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Saksprotokoll i Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Behandling: Protokoll fra forrige møte ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Protokoll fra forrige møte vedtatt. PS 2011/24 Referatsaker Saksprotokoll i Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Behandling: Referatsakene ble enstemmig tatt til orientering. Side 6

7 Vedtak: Referatsakene tatt til orientering. RS 2011/7 Muntlig orientering fra HKP vedr. årsresultat 2010 RS 2011/8 Orientering om investeringsprosjekter pr. medio mars RS 2011/9 Refinansiering av sertifikatlån PS 2011/25 Rehabilitering av personalavdelingen ved Remmendalen RA Saksprotokoll i Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Prosjektet har dekning i prioriterte investeringsmidler VA 2010 (2010/428-1) med en ramme eks. MVA på kr Kontrakt skrives med AF Bygg Østfold. PS 2011/26 Os trygdeboliger gnr 66 bnr 547 og 590 rehabiliteringskostnader Saksprotokoll i Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Budsjettbevilgning til investeringsprosjekt P 5049 økes med kr til totalt kr ,-. 2. Bevilgningen dekkes ved bruk av kapitalfond. PS 2011/27 Avslutning av investeringsprosjekt - Remmen-Isebakke (P7096) Saksprotokoll i Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Behandling: Sak utsatt. Side 7

8 Vedtak: Sak utsatt. PS 2011/28 Avslutning av investeringsprosjekt P2036 Ventilasjonsanlegg Risum Ungdomsskoleog investeringsprosjekt P2040 Undervisning - uspesifisert Saksprotokoll i Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Mindreforbruket på totalt kr ,- avsettes til konto ubrukte lånemidler avsluttede prosjekter Side 8

9 PS 2011/29 Godkjenning av innkalling PS 2011/30 Godkjenning av saksliste PS 2011/31 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Side 9

10 PS 2011/32 Referatsaker Side 10

11 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 2011/ Lars Vidar Hennum Hansen Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Budsjett 2012, Økonomiplan Sammendrag av saken: Rådmannen har ved flere anledninger de siste årene signalisert en vedvarende økonomisk underbalanse i kommunens tjenesteproduksjon. Denne underbalansen har i forbindelse med regnskapsavslutningene hvert år blitt dekket av engangsinntekter, fond, og endret metode for beregning av minimumsavdrag. Årsregnskapet for 2010 og økonomirapporteringen for 1. tertial 2011 viser at underbalansen i kommunens drift øker. Rådmannen mener det nå er viktig at det vedtas tiltak som med varig virkning korrigerer driftsutgiftene ned. Etter det rådmannen kjenner til foreligger det ikke, fra stortingets side, en betydelig opptrapping til kommunesektoren de kommende årene. Tvert imot, flere signaler så langt tyder på tilstramminger, og tilpasninger til dette må skje i forkant. Rådmannen vil derfor ta til orde for at driftsnivået må reduseres betraktelig allerede fra Rådmannen fremlegger denne RS - saken for å få politiske signaler på prioriterte områder i forbindelse med årsbudsjett for 2012 og økonomiplan for perioden Saksutredning: Til tross for positiv bunnlinje på regnskapene de siste årene, har budsjettprosessen i Halden kommune de seneste årene stadig blitt vanskeligere mht å opprettholde tjenestetilbud innenfor tilgjengelige rammer. Spesielt utfordrende var dette i 2011-prosessen, der rådmannen i sitt forslag skisserte et behov for økte statlige overføringer på om lag 34 mkr dersom ikke drastiske konkrete kutt og nedleggelser skulle gjennomføres. Dette behovet ble langt på vei videreført i vedtatt budsjett, men med fokus på omstilling. Rådmannen har tidligere foreslått nedskjæringer i tjenestetilbudet for å oppnå underliggende driftsbalanse. Det har imidlertid vært politisk fokus på å opprettholde tjenestetilbudet, og dette har blitt finansiert med ikke løpende driftsinntekter. Dette, i kombinasjon med stram styring, har allikevel medført regnskapsmessige overskudd i hele perioden. Samtidig viser de samme regnskapene at kommunens underliggende drift i samme periode har vært i ubalanse. Rådmannen mener man nå har kommet til et punkt der tiltak med vedvarende effekt mht å redusere driftskostnader må iverksettes. Side 11

12 Underliggende drift (ubalanse) Med kommunens underliggende drift menes her kommunens totale tjenesteproduksjon. Her inngår basistjenester som pleie- og omsorgstjenester, grunnskoleundervisning, kulturskole, bibliotek, byggesaksbehandling, veier og gatelys, administrasjon, og tilskudd/bidrag til andre så som kirkelig fellesråd, blåseensemblet og lignende. To forholdstall som ofte brukes for å synliggjøre driftssituasjonen er netto driftsresultat og brutto driftsresultat. Netto driftsresultat anses som den primære indikatoren for økonomisk balanse i kommunesektoren. Netto driftsresultat viser hvor mye som kan avsettes til framtidig bruk og til egenfinansiering av investeringer. Netto driftsresultat kan dermed sies å være et uttrykk for kommunesektorens økonomiske handlefrihet. Brutto driftsresultat viser forholdet mellom driftsutgifter og driftsinntekter. Her er avskrivingene med i kostnadene, og gir altså resultateffekt. Forhold som ikke innbefattes i begrepet brutto driftsresultat er netto renter, netto avdrag samt kommunale utlån, utbytter og eieruttak. Utviklingen av hhv brutto og netto driftsresultat de siste 4 årene viser en foruroligende trend. Driftsresultater Tall i tusen År Brutto driftsresultat Netto driftsresultat Lokale forhold som legger ytterligere press på økonomien Driftssituasjon 2011 Rådmannen har månedlig oppfølging av enhetsledere vedrørende økonomisk status. Pr utgangen av mars 2011 indikerer samlet prognose et negativt avvik målt mot budsjett. Årsakene til dette er flere, blant annet en utsatt effekt av tiltakene innarbeidet på bakgrunn av prosjektet Halden 2012, men også som følge av generelt høyt press på tjenestene. I tillegg ser rådmannen en svikt også i fellesinntektene. Utbytte fra Østfold energiverk blir lavere enn budsjettert, det samme gjelder eiendomsskatt. Videre prognostiseres rentekostnadene ser ut til å bli høyere enn budsjettert. Det er derfor knyttet store utfordringer til driftsøkonomien også i Driftskonsekvenser av store investeringer Side 2 av 2 Side 12

13 Videre ser rådmannen at et eventuelt vedtak om bygging av blant annet nytt sykehjem og ny allbrukshall vil gi økte driftsutgifter i årene som kommer. Det har foreløpig ikke kommet signaler fra sentrale myndigheter om at det vil bli gitt driftstilskudd til bygging av nye sykehjemsplasser, og en slik ny-etablering vil da gi økte driftskostnader i kommunen. Ny allbrukshall, dersom man forutsetter kommunalt bygget og kommunal drift, vil også gi økte driftsutgifter i årene fremover. Det er vanskelig å anslå eksakte nettokostnader knyttet til drift av disse ny-etableringene, men ved bruk av kosta-tall (nasjonale gjennomsnittstall) kan man anta at en sykehjemsplass koster ca ,- i året. Ved etablering av 40 plasser vil driftsutgiftene knyttet til disse beløpe seg til i overkant av 30 mkr årlig. Det er også foreslått boliger med heldøgnsomsorg i samme etablering. Netto driftskostnader til slike boliger er vanskeligere å anslå, da det i stor grad vil avhenge av hvilke brukergrupper en tenker seg i disse boligene. Likeledes viser nasjonale tall at kostnader knyttet til drift av kommunale idrettsanlegg er ca 380 kroner pr. innbygger. Dette vil naturlig nok avhenge av hvor mange funksjoner et slikt bygg skal inneholde, samt driftsform. Dersom man legger det nasjonale tallet til grunn vil netto driftsutgifter beløpe seg til rundt 11 mkr årlig. I tillegg til de generelle driftskostnadene fører disse etableringene også med seg økte rente og avdragskostnader. Eksterne forhold som legger ytterligere press på økonomien Mva-kompensasjon Det er allerede kjent at mva-kompensasjonen fra investeringer (som frem til og med 2009 ble ført som driftsinntekt) fases ut fra og med 2010 (20 % reduksjon fra drift hvert år til 2014). I 2010 utgjorde netto mva-kompensasjon 30 mkr i ren driftsinntekt i Halden kommunes regnskaper. Alle disse millionene er innbakt i netto driftskostnader i funksjonsregnskapet som er vist på de forrige sidene. Dette betyr at i løpet av de neste 4 årene vil den underliggende driftsbalansen forverres med 30 mkr dersom en holder alle andre forhold konstante. For 2012 betyr dette en anslått mindreinntekt på 10 mkr sammenlignet med Barnehager -finansieringsansvar I forbindelse med statsbudsjett 2011 fikk kommunen en ny utfordring i det regjeringen overførte ansvaret for økonomisk likeverdig behandling blant barnehagene til kommunene. I prinsippet overføres midler tilsvarende det kommunen fikk i 2010 til dette via rammetilskuddet, men som oversikten under viser overføres det ikke nok midler til å dekke kommunens merkostnader. Mkr Tidligere Øremerkede tilskudd overført til rammetilskudd Kostnadsfremskriving 2011 basert på antall plasser pr Differanse Etablering av nye plasser 2011 etter overgang til rammetilskudd Total differanse sfa underdekning Side 3 av 3 Side 13

14 Årsaken er blant annet at modellen ikke tar høyde for endringer i antall plasser i kommunen. Allerede i 2011 medfører dette en underdekning på drøyt 9 mkr for Halden kommunes del på grunn av at modellen ikke tar høyde for etablering av nye plasser etter opptelling pr Videre er det varslet en økning av minimumsandelen til private barnehager fra 88 % til 91 % med virkning fra 1. august 2011, og en suksessiv økning til 100 % de nærmeste årene. Rentenivå Styringsrenten i Norge ble redusert betydelig høsten 2008 og i første halvår 2009 for å motvirke at inflasjonen skulle bli for lav og for å dempe utslagene av den internasjonale lavkonjunkturen på norsk økonomi. Siden høsten 2009 har aktiviteten i norsk økonomi tatt seg opp, og styringsrenten er hevet til 2 prosent. Pengepolitisk rapport 1/11 viser at en samlet vurdering av utsiktene og risikobildet taler for at styringsrenten økes gradvis mot et mer normalt nivå. Utviklingen siden oktober 2010 trekker i retning av å øke renten noe tidligere enn anslått. Høyere forventede renter ute og høyere etterspørsel tilsier en høyere renteprognose, mens en sterk krone og lavere prisvekst trekker i retning av en lavere renteprognose. Norges bank anslår at styringsrenten økes med ¾ prosentenheter fram mot årsskiftet, og deretter gradvis går opp mot et mer normalt nivå som man mener bør ligge mellom 4,5 og 5 %. Dette vil medføre økte rentekostnader i tiden fremover sammenlignet med både 2010 og Selv om Halden kommune har sikret en relativ andel mot svingninger i markedet vil også prisen på langsiktige renter påvirkes av rentebanen ved inngåelse av nye avtaler. Denne antatte kostnadsøkningen vil komme i tillegg til økningen i rentene som følge av høyere låneopptak. Dersom man legger pengepolitisk rapport til grunn for antatt endring i rentenivået fremover til styringsrenten ligge på 2,75 % ved utgangen av 2011, og øke gjennom 2012 til 3,75 %. Halden kommune har sikringsavtaler på vel 55 % av total gjeld, og antatt renteøkning i 2012 som følge av økt rentenivå vil da bli ca 4 mkr. I tillegg forventes gjeldsnivået å øke fra 1.45 mrd til 1.65 mrd (200 mkr) som følge av vedtatt lånebeløp fratrukket antatt avdragsbeløp i På bakgrunn av dette vil rentekostnadene øke med ca 6 mkr. Rådmannen anslår dermed at rentekostnadene vil øke med rundt 10 mkr i Forventede resultater av intern omstilling (Prosjekt Halden 2012) Som tidligere nevnt har rådmannen ved flere anledninger de siste årene signalisert en vedvarende økonomisk underbalanse i kommunens tjenesteproduksjon. Som et ledd i arbeidet med å redusere kostnadene knyttet til den kommunale tjenesteproduksjonen satte rådmannen i gang, etter politisk vedtak, omstillings- og effektiviseringsprosjekt Halden Prosjektet var ment å løpe gjennom hele 2011, og hvor resultatene først skulle få effekt fra 2012 og utover i planperioden. Gapet mellom kommunens fellesinntekter og konsekvensjustert budsjett var så vidt stor at rådmannen mente det var helt nødvendig å fremskynde deler av prosjekt Halden 2012, og la denne bli en del av budsjettprosessen for I tillegg til behovet for resultater fra prosjektet var det også viktig å få signaler fra politisk myndighet hva gjelder retninger og prioriteringer. I og med at prosjekt Halden 2012 er et tre-parts-samarbeid som har forankring i kommunens politiske ledelse medfører dette at både politikken og tillitsmannsapparatet blir involvert tidligere i budsjett- og økonomiplanprosesser enn det som har Side 4 av 4 Side 14

15 vært vanlig de siste årene. I og med at fremdriften i dette prosjektet er forsert, er store deler av effektene allerede innarbeidet i budsjett Rådmannen vil likevel antyde muligheten for ytterligere effekter etter hvert som dette prosjektet stiger frem, men vil ikke på nåværende tidspunkt antyde noen beløpsstørrelser. Rådmannen mener fremdeles det vil være nødvendig å utnytte det lokale inntektspotensialet, kanskje også i noe større grad enn det man gjør i dag. Det er, som rådmannen har kommentert, vært benyttet ikke løpende inntekter til å finansiere sentrale og lokale føringer knyttet til basistjenester i vårt velferdssamfunn. Utgifter til dette må finansieres ved bruk av andre inntektskilder dersom tilbudet ikke skal reduseres. Avslutning Konklusjon 2009 års regnskap viste en underbalanse i kommunens netto drift på rundt 10 mkr, som ble finansiert av ulike regnskapsmessige ordninger og føringer. Denne underbalansen er videreført inn i Med bakgrunn i vurderinger av driftsnivået i 2011 fremkommer et negativt avvik i størrelsesorden 65 mkr. Flere av de iverksatte tiltakene vil ha større effekt i 2012 enn i 2011 og vil således redusere utfordringen i Imidlertid kommer i tillegg budsjettmessige utfordringer knyttet til utfasing av mva-kompensasjon 10 mkr, økte kostnader sfa kommunal finansiering av kommunale og private barnehager 10 mkr, antatt økte rente- og avdragskostnader på til sammen ca 16 mkr som en ytterligere budsjettutfordring allerede i Det gjøres videre oppmerksom på at rådmannen her forutsetter at overføringer fra statsbudsjettet dekker lønns- og prisvekst og finansierer alle oppgaveoverføringer og tiltak i statsbudsjettet. Erfaringer fra de siste årene viser at de årlige statsbudsjetter underfinansierer Halden kommune med ca 25 mkr årlig. Uansett er utfordringen totalt sett for stor til at man kan anta at økte overføringer i statsbudsjettet, eller effektene fra Halden 2012 alene kan dekke denne underbalansen. Rådmannen signaliserer derfor at reduksjoner i tjenestetilbud og optimalisering av lokale skatteinntekter vil måtte foreslås som budsjettsalderinger i årene fremover. Dette betyr at det i 2012 ikke er rom for hverken noen nye, eller forbedrede tjenestetilbud. Tvert i mot ser rådmannen det som svært sannsynlig at det her blir snakk om reduksjoner. Rådmannen ber derfor om signaler på tjenesteområder som politikken ønsker helt eller delvis å nedprioritere. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Per Egil Pedersen Lars T. Larsen Roar Vevelstad Side 5 av 5 Side 15

16 RS 2011/11 Orientering om løpende investeringsprosjekter Side 16

17 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Trond Sydskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring 2011/ Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Sekretariatstjenester for kontrollutvalget Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Rådmannens innstilling: Saksutredning: Bakgrunn Med bakgrunn i at sekretariatsfunksjonen til kontrollutvalget er vedtatt å konkurranseutsettes har rådmannen på vegne av kontrollutvalget forestått anbudsprosessen. Det har vært gjennomført to anbudskonkurranser på sekretariatsfunksjonen, som begge var mislykkede. I den første konkurransen kom det inn et tilbud fra Deloitte. Disse trakk sitt tilbud i det de ble valgt som leverandør av revisjonstjenester til Halden kommune. I den andre konkurransen som ble avholdt kom det ikke inn tilbud. Med bakgrunn i ovennevnte startet rådmannen en prosess der 3 leverandører ble kontaktet og forespurt om å legge inn tilbud. Dette resulterte i ett innkommet tilbud. De øvrige oppgav at de ikke hadde tilstrekkelig kapasitet til å ta oppdraget. Advokat Lars Haugen har sitt kontorsted i Oslo. Haugen har videre erfaringer fra lignende typer arbeid gjennom bl. a kontrollutvalgsekretariat i Tønsberg og Nøtterøy kommuner. Rådmannen vil anbefale overfor kontrollutvalget at det inngås kontrakt med Advokat Lars Haugen. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Lars T. Larsen Roar Vevelstad Side 17

18 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Sven-Erik Holter-Tollefsen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring 2011/ Formannskapet 2011/ Kommunestyret Utsendte vedlegg 1 Årsregnskapet regnskapsdokumentet 2 Revisors beretning Ikke utsendte vedlegg Årsregnskapet 2010 Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: <navn på medsaksbehandlere fylles ut> Sammendrag av saken: Rådmannen legger frem Halden kommunes regnskap for 2010 med forslag til disponering av overskudd fra driftsregnskapet på kr ,20 og dekking av underskudd i investeringsregnskap på kr ,97 Rådmannens innstilling: 1. Halden kommune årsregnskap for 2010 vedtas. 2. Det regnskapsmessige mindreforbruket i driftsregnskapet på kr ,20 avsettes til ubundet disposisjonsfond, øremerket usikre fordringer. 3. Det regnskapsmessige merforbruket i investeringsregnskapet på kr ,97 dekkes ved bruk av budsjettert låneopptak startlån Saksutredning: I henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning 10 skal årsregnskapet og årsberetningen vedtas av kommunestyret selv, senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Årsregnskapet skal være avlagt av fagsjef for regnskap innen 15. februar året etter regnskapsåret. I henhold til revisjonsforskriften 5 og kommunelovens 78 skal revisor for hvert regnskapsår avgi revisjonsberetning til kommunestyret. Revisor skal senest to måneder etter at årsregnskapet Side 18

19 er avlagt oversende kopi av revisjonsberetningen til formannskapet, samt til kontrollutvalget. Kontrollutvalget skal avgi uttalelse om årsregnskapet til kommunestyret før årsregnskapet vedtas. Kopi av denne uttalelse skal være formannskapet i hende før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret. Årsberetningen skal foreligge til behandling i kommunestyret samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Utredning: Driftsregnskapet Halden kommunes driftsregnskap avsluttes med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,20 Det er i regnskapet for 2010 noen føringer som er viktig å poengtere. 1. Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring vedtok 7/ i sak 2010/54 vedtakspunkt 2 at rådmannen fremlegger sak om inndekning av engangsutgifter/ekstraordinære utgifter ved bruk av disposisjonsfond, for inntil 24 mkr.. Dette har medført at Halden kommunes frie midler er brukt opp. 2. Metodikk for minimumsavdrag er endret fra forenklet brøk til regnearkmodellen. Dette medførte en reduksjon på kr 19,3 mkr i avdrag. 3. Oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn har i 2010 vedtatt utbetaling av totalt kr 8,95 mkr. Det er inntektsført i regnskapet et tilsvarende beløp som fordring på staten. 4. Prosjekt Halden Arena AS har i regnskapene for 09/10 kostnader på kr 5,45 mkr. Disse kostnadene har blitt reversert og lagt på en interimskonto frem til endelig avgjørelse omkring hvem som skal dekke disse kostnadene. 5. Disposisjonsretten til Mølen ble overtatt av HK fra HK-havn for kr 53,7 mill kr, tilsvarende bokførte verdier av havneinvesteringene på Mølen. Områdene Mølen, Tyska og Hollenderen ble ved utgangen av 2010 solgt til Halden Byutvikling AS for 145 mill kr og er bokført i regnskapet som fordringer mot selskapet. Som følge av disse transaksjonene forbedres regnskapsmessige nøkkeltallene vedr likviditet tilsvarende. Imidlertid vil det ta noe tid før beløpet innbetales og den reelle likviditeten i HK bedres tilsvarende. Det er imidlertid bekymringsverdig at netto driftsresultat er negativt med omlag 12,8 mkr.. Løpende driftsutgifter og finanskostnader er med det høyere enn kommunens løpende inntekter. Det vises forøvrig til Halden kommunes årsrapport for 2010 og notene i årsregnskapet for 2010 Investeringsregnskapet Halden kommunes investeringsregnskap avsluttes med et regnskapsmessig merforbruk på kr ,97. Underskuddet kommer alene fra ordningen med startlån. Det har blitt lånt ut mer midler enn det vi har tatt opp lån til. HK mottar også ekstraordinære avdrag fra kunder (hel eller delvis innfrielse av hovedstol), disse midlene går uavkortet til nedbetaling av opptatt lån i Husbanken, noe som medfører lavere løpene avdrag. Som i 2008 er investeringsregnskapet avsluttet med en mellomfinansiering av ikke benyttede midler fra prosjekter. Prosjektene vil derfor ikke få sin økonomiske avslutning eller tilføring av midler i regnskapssaken, men vil bli fremmet til politisk sluttbehandling i egne saker i de nødvendige politiske utvalg. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Lars T. Larsen Side 19

20 Roar Vevelstad Side 20

21 ÅRSREGNSKAP 2010 FOR HALDEN KOMMUNE Revidert utgave Side 21

22 Innholdsfortegnelse: Hovedoversikter...2 Økonomisk oversikt - drift...3 Økonomisk oversikt - investering...4 Anskaffelse og anvendelse av midler...5 Regnskapsskjema 1A - drift...8 Regnskapsskjema 2A - investering...9 Budsjettskjema 1A - drift...10 Budsjettskjema 2A - investering...11 NOTER...12 Pensjoner...13 Halden kommunale pensjonskasse (HKP)...13 Statens pensjonskasse (SPK)...16 Kommunal landspensjonskasse (KLP)...18 Endring arbeidskapitalen...20 Garantiansvar...21 Aksjer...22 Fond...23 Generelle noter - driftsregnskapet...24 SELVKOST...24 VERDIVURDERING AV ANLEGGMIDLER...25 VURDERING AV FORDRINGER VED ÅRSOPPGJØRET...25 OSGODSFONDET...25 USIKKRE FORPLIKTELSER OG BETINGEDE EIENDELER...25 AVTALE OM HOVEDPRINSIPPER FOR EIENDOMSOVERDRAGELSE OG HAVNEUTVIKLING I HALDEN...25 OPPREISNINGSORDNING BARNEVERNSBARN...26 HALDEN ISHALL/HALDEN ISHALL EIENDOM AS/HALDEN ARENA AS...26 DRIFTSTILSKUDD TIL DET NORSKE BLÅSEENSAMBLE (DNBE)...27 ØKT INVESTERINGSTILSKUDD OMSORGSBOLIGER OG SYKEHJEM...27 REGNSKAPSMESSIGE MINIMUMSAVDRAG TVISTESAK NORDBY KJØPSENTER AB...28 Generelle noter - investeringsregnskapet...29 ENDRET PRAKSIS FINANSIERING AV INVESTERINGSPROSJEKTER...29 Kapitalkonto...30 Driftsregnskapet - Totaler...31 Investeringsregnskapet - Pr. prosjekt...39 Balanseregnskap - Detaljert...71 Funksjonsregnskapet - Drift og investering...78 Regnskap - Halden havn...82 Økonomisk oversikt - drift...82 Balanse...84 Noter...85 Hovedoversikter 2 Side 22

23 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger , , , ,03 Andre salgs- og leieinntekter , , , ,58 Overføringer med krav til motytelse , , , ,10 Rammetilskudd , , , ,00 Andre statlige overføringer , , , ,40 Andre overføringer , , , ,00 Skatt på inntekt og formue , , , ,25 Eiendomsskatt , , , ,00 Andre direkte og indirekte skatter ,00 0,00 0, ,51 Sum driftsinntekter , , , ,87 Driftsutgifter Lønnsutgifter , , , ,00 Sosiale utgifter , , , ,60 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , ,94 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , , , ,77 Overføringer , , , ,99 Avskrivninger , , , ,00 Fordelte utgifter , , , ,28 Sum driftsutgifter , , , ,02 Brutto driftsresultat , , , ,85 Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak , , , ,26 Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på utlån ,40 0,00 0, ,00 Sum eksterne finansinntekter , , , ,26 Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg , , , ,87 Tap på finanselle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 Avdragsutgifter , , , ,00 Utlån ,71 0,00 0, ,00 Sum eksterne finansutgifter , , , ,87 Resultat eksterne finanstransaksjoner , , , ,61 Motpost avskrivninger , , , ,00 Netto driftsresultat , , , ,76 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk ,30 0,00 0, ,75 Bruk av disposisjonsfond , , , ,01 Bruk av bundne fond , , , ,23 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum bruk av avsetninger , , , ,99 Overført til investeringsregnskapet , , , ,55 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetninger til disposisjonsfond ,30 0,00 0, ,75 Avsetninger til bundne fond , , , ,63 Avsetninger til likviditetsreserven 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum avsetninger , , , ,93 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk ,20 0,00 0, ,30 Side 23 3

24 Økonomisk oversikt - investering Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom , ,00 0, ,50 Andre salgsinntekter ,00 0,00 0, ,00 Overføringer med krav til motytelse ,00 0,00 0, ,00 Statlige overføringer 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre overføringer ,00 0,00 0,00 0,00 Renteinntekter, utbytte og eieruttak ,91 0,00 0, ,77 Sum inntekter , ,00 0, ,27 Utgifter Lønnsutgifter ,84 0,00 0, ,18 Sosiale utgifter ,31 0,00 0, ,96 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , ,13 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 0,00 0,00 0, ,52 Overføringer , , , ,68 Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg ,58 0,00 0, ,64 Fordelte utgifter ,00 0,00 0, ,38 Sum utgifter , , , ,49 Finanstransaksjoner Avdragsutgifter ,00 0,00 0, ,00 Utlån ,92 0,00 0, ,04 Kjøp av aksjer og andeler ,00 0,00 0, ,00 Dekning av tidligere års udekket ,96 0,00 0, ,19 Avsetninger til ubundne investeringsfond , ,00 0, ,96 Avsetninger til bundne fond ,40 0,00 0, ,57 Avsetninger til likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansieringstransaksjoner , ,00 0, ,76 Finansieringsbehov , , , ,98 Dekket slik: Bruk av lån , , , ,21 Mottatte avdrag på utlån ,44 0,00 0, ,02 Salg av aksjer og andeler ,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av tidligere års udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 Overføringer fra driftsregnskapet , ,00 0, ,55 Bruk av disposisjonsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av ubundne investeringsfond ,27 0,00 0, ,24 Bruk av bundne fond ,41 0,00 0, ,00 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansiering , , , ,02 Udekket/udisponert ,97 0,00 0, ,96 Side 24 4

25 Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Anskaffelse og anvendelse av midler Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) , , , ,87 Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) , ,00 0, ,50 Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner , , , ,26 Sum anskaffelse av midler , , , ,63 Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) , , , ,40 Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) , , , ,47 Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner , , , ,55 Sum anvendelse av midler , , , ,42 Anskaffelse - anvendelse av midler , , , ,21 Endring i ubrukte lånemidler ,47 0,00 0, ,11 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift 0,00 0,00 0,00 0,00 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0,00 0,00 0,00 0,00 Endring i arbeidskapital , , , ,90 Avsetninger og bruk av avsetninger Avsetninger , , , ,40 Bruk av avsetninger , , , ,23 Til avsetning senere år ,97 0,00 0, ,96 Netto avsetninger , , , ,21 Int. overføringer og fordelinger Interne inntekter mv , , , ,01 Interne utgifter mv , , , ,01 Netto interne overføringer 0, , ,00 0,00 Side 25 5

26 Oversikt - balanse Regnskap 2010 Regnskap 2009 EIENDELER Anleggsmidler , ,40 Herav: Faste eiendommer og anlegg , ,86 Utstyr, maskiner og transportmidler , ,08 Utlån , ,36 Aksjer og andeler , ,00 Pensjonsmidler , ,10 Omløpsmidler , ,11 Herav: Kortsiktige fordringer , ,90 Premieavvik , ,96 Aksjer og andeler 0,00 0,00 Sertifikater 0,00 0,00 Obligasjoner 0,00 0,00 Kasse, postgiro, bankinnskudd , ,25 SUM EIENDELER , ,51 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , ,09 Herav: Disposisjonsfond , ,72 Bundne driftsfond , ,69 Ubundne investeringsfond , ,98 Bundne investeringsfond , ,38 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift , ,13 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest , ,61 Regnskapsmessig mindreforbruk , ,30 Regnskapsmessig merforbruk 0,00 0,00 Udisponert i inv.regnskap , ,68 Udekket i inv.regnskap , ,96 Likviditetsreserve 0,00 0,00 Kapitalkonto , ,78 Langsiktig gjeld , ,39 Herav: Pensjonsforpliktelser , ,39 Ihendehaverobligasjonslån 0,00 0,00 Sertifikatlån 0,00 0,00 Andre lån , ,00 Kortsiktig gjeld , ,03 Herav: Kassekredittlån 0,00 0,00 Annen kortsiktig gjeld , ,52 Premieavvik , ,51 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,51 MEMORIAKONTI Memoriakonto , ,42 Herav: Ubrukte lånemidler , ,21 Andre memoriakonti , ,21 Motkonto for memoriakontiene , ,42 Side 26 6

27 Oversikt endring arbeidskapital Regnskap 2010 Regnskap 2009 OMLØPSMIDLER Endring betalingsmidler , ,27 Endring ihendehaverobl og sertifikater 0,00 0,00 Endring kortsiktige fordringer , ,32 Endring premieavvik , ,35 Endring aksjer og andeler 0,00 0,00 ENDRING OMLØPSMIDLER (A) , ,60 KORTSIKTIG GJELD Endring kortsiktig gjeld (B) , ,60 ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B) , ,00 Side 27 7

28 Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Regnskapsskjema 1A - drift Skatt på inntekt og formue , , , ,25 Ordinært rammetilskudd , , , ,00 Skatt på eiendom , , , ,00 Andre direkte eller indirekte skatter ,00 0,00 0, ,51 Andre generelle statstilskudd , , , ,40 Sum frie disponible inntekter , , , ,16 Renteinntekter og utbytte , , , ,26 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg , , , ,87 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 Avdrag på lån , , , ,00 Netto finansinnt./utg , , , ,61 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 Til ubundne avsetninger ,30 0,00 0, ,75 Til bundne avsetninger , , , ,63 Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk ,30 0,00 0, ,75 Bruk av ubundne avsetninger , , , ,01 Bruk av bundne avsetninger , , , ,23 Netto avsetninger , , , ,61 Overført til investeringsregnskapet , , , ,55 Til fordeling drift , , , ,61 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 0,00 0,00 0,00 0,00 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk , , , ,61 Side 28 8

29 Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Regnskapsskjema 2A - investering Investeringer i anleggsmidler , , , ,49 Utlån og forskutteringer ,92 0,00 0, ,04 Avdrag på lån ,00 0,00 0, ,00 Avsetninger , ,00 0, ,72 Årets finansieringsbehov , , , ,25 Finansiert slik: Bruk av lånemidler , , , ,21 Inntekter fra salg av anleggsmidler , ,00 0, ,50 Tilskudd til investeringer ,00 0,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner ,44 0,00 0, ,02 Andre inntekter ,91 0,00 0, ,77 Sum ekstern finansiering , , , ,50 Overført fra driftsregnskapet , ,00 0, ,55 Bruk av avsetninger ,68 0,00 0, ,24 Sum finansiering , , , ,29 Udekket/udisponert ,97 0,00 0, ,96 Side 29 9

30 Budsjett 2010 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Budsjettskjema 1A - drift Skatt på inntekt og formue , , ,42 Ordinært rammetilskudd , , ,00 Skatt på eiendom , , ,39 Andre direkte eller indirekte skatter 0,00 0,00 0,00 Andre generelle statstilskudd , , ,14 Sum frie disponible inntekter , , ,95 Renteinntekter og utbytte , , ,81 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg , , ,89 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 Avdrag på lån , , ,00 Netto finansinnt./utg , , ,08 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 Til ubundne avsetninger 0,00 0, ,38 Til bundne avsetninger , , ,37 Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk 0,00 0, ,37 Bruk av ubundne avsetninger , , ,00 Bruk av bundne avsetninger , , ,58 Netto avsetninger , , ,80 Overført til investeringsbudsjettet , , ,00 Til fordeling drift , , ,07 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 0,00 0,00 0,00 Mer/mindreforbruk , , ,07 Side 30 10

31 Budsjett 2010 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Budsjettskjema 2A - investering Investeringer i anleggsmidler , , ,07 Utlån og forskutteringer 0,00 0, ,02 Avdrag på lån 0,00 0, ,00 Avsetninger ,00 0, ,35 Årets finansieringsbehov , , ,44 Finansiert slik: Bruk av lånemidler , , ,76 Inntekter fra salg av anleggsmidler ,00 0, ,00 Tilskudd til investeringer 0,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 0,00 0, ,19 Andre inntekter 0,00 0, ,48 Sum ekstern finansiering , , ,43 Overført fra driftsbudsjettet , , ,00 Bruk av avsetninger 0,00 0, ,82 Sum finansiering , , ,25 Udekket/udisponert 0,00 0, ,19 Side 31

32 NOTER 12 Side 32

33 Pensjoner Halden kommunale pensjonskasse (HKP) 13 Side 33

34 Storebrand Pensjonstjenester AS Data som hentes fra Aktuarberegningen og fjorårets bokføring HALDEN KOMMUNE Beregnings år 2010 Antall år med armortisering 1 eller Estimerte verdier Pensjonsforpliktelse (PBO) forrige år Pensjonsmidler forrige år Føring av pensjonsutgifter Prognose Hovedstørrelser fra aktuarberegning for : Nåverdi av årets pensjonsopptjening (årets opptjening) Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Administrasjonskostnader Premieinnbetaling inkl adm.kostnader (forfalt premie) Utbetalte pensjoner (utbetalinger) Påløpt pensjonsforpliktelse (faktisk forpliktelse) Estimert påløpt pensjonsforpliktelse Verdi av pensjonsmidler (faktiske pensjonsmidler) Estimert verdi av pensjonsmidler (forventet) Netto pensjonsforpliktelse (re-estimert/virkelig) Estimert netto pensjonsforpliktelse Beregnet premieavvik 13-1 nr d og 13-4 nr a (evt b) 5-4 Premieinnbetaling ekskl. administrasjonskostnader Årets netto pensjonskostnad Premieavvik Sats for arbeidsgiveravgift 14,1 % 14,1 % 14a Arbeidsgiveravgift av premieavviket nr Akkumulert og amortisert premieavvik 13-1 nr e og 13-4 nr c,d,e Antall år premiavvik skal dekkes inn på (1 eller 15) Akkumulert premiavvik forrige år Resultatført premieavvik tidligere år a Arbeidsgiveravgift av Akkumulert premieavvik a Akkumulert arbeidsgiveravgift av Årets netto pensjonskostnad 13-1 nr c og 13-3 nr a 1 Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Netto pensjonskostnad eks adm Netto pensjonskostnad eks adm Resultatført premieavvik tidligere år Administrasjonskostnader Total pensjonskostnad inkl resultatført premieavvik Side 34 14

35 Årets estimatavvik 13-3 nr c og d 17 Estimatavvik forpliktelse Estimatavvik pensjonsmidler Netto estimatavvik Akkumulert estimatavvik (forpliktelse) Akkumulert estimatavvik (pensjonsmidler) Akkumulert estimatavvik Akkumulert estimatavvik (forpliktelse) Akkumulert estimatavvik (pensjonsmidler) Spesifisert pensjonsforpliktelse 13-1 nr a og e og 13-2 nr c 20 Påløpt pensjonsforpliktelse forrige år Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Utbetalte pensjoner Amortisert estimatavvik - årets forpliktelse Estimert påløpt pensjonsforpliktelse = UB Spesifiserte pensjonsmidler 13-1 nr a og e og 13-2 nr d 23 Verdi av pensjonsmidler forrige år Forventet avkastning på pensjonsmidlene Premieinnbetaling ekskl. adm.kostnader Utbetalte pensjoner Amortisert estimatavvik - årets p.midler Estimert pensjonsmidler = UB Netto balanseført pensjonsforpliktelse (før avgift) a arbeidsgiveravgift av nto pensjonsforpliktelse Medlemsopplysninger 2010 Antall aktive Antall pensjonister 827 Antall oppsatte (fratrådte) Sum lønn Gjennomsnittlig lønn (i full tid) Gjennomsnittlig alder 44,46 Økonomiske forutsetninger Avkastning pensjonsmidler 6,00 % 5,50 % Diskonteringsrente 5,00 % 4,50 % Årlig lønnsvekst 3,35 % 2,96 % Årlig G-regulering 3,35 % 2,96 % Årlig regulering av pensjoner under utbetaling 3,35 % 2,96 % Side 35 15

36 Statens pensjonskasse (SPK) SPESIFIKASJONER FOR REGNSKAPSFØRING OG PENSJONSNOTE 2010 SPK Føring med 15 års amortiseringstid Halden Kommune PENSJONSKOSTNADER Årets opptjening Rentekostnad Brutto pensjonskostnad Forventet avkastning Netto pensjonskostnad Sum amortisert premieavvik Administrasjonskostnad Samlet kostnad (inkl. administrasjon) PREMIEAVVIK Innbetalt premie/tilskudd(inkl. adm.) Administrasjonskostnad Netto pensjonskostnad Premieavvik PENSJONSFORPLIKTELSE ESTIMAT ESTIMAT Brutto påløpt forpliktelse Pensjonsmidler Netto forpliktelse før arb.avgift SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSFORPLIKTELSE UB - ESTIMAT 2010 Brutto pensjonsforpl. IB estimat i fjor Årets opptjening Rentekostnad Utbetalinger Amortisering estimatavvik - forpliktelse Brutto pensjonsforpl. UB estimat Gjenstående amortisering - forpliktelser Brutto pensjonsforpl. UB estimat full amortisering SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSMIDLER UB - ESTIMAT Brutto pensjonsmidl. IB estimat i fjor Innbetalt premie/tilskudd(inkl. adm.) Administrasjonskostnad Utbetalinger Forventet avkastning Amortisering estimatavvik - midler Brutto pensjonsmidler UB estimat Gjenstående amortisering - pensjonsmidler Brutto pensjonsmidler UB estimat full amortisering Side 36

37 AMORTISERING AV PREMIEAVVIK Beregnet premieavvik året før /15 av fjorårets premieavvik amortiseres Amortisering av premieavvik fra tidligere år Sum amortisert premieavvik til føring SPESIFIKASJON AV ESTIMATAVVIK 2010 Faktisk forpliktelse Estimert forpliktelse Estimatavvik forpliktelse IB Akkumulert avvik tidl. år IB Amortisert avvik i år Gj.st samlet avvik forpliktelse UB Estimerte pensjonsmidler Faktiske pensjonsmidler Estimatavvik midler IB Akkumulert avvik tidl. år IB Amortisert avvik i år Gj.st samlet avvik midler UB FØRING AV ESTIMATAVVIK Brutto estimatavvik Amortisert premieavvik i år Netto estimatavvik AVSTEMMING Balanseført netto forpliktelse IB Netto pensjonskostnad Administrasjonskostnad Amortisert premieavvik i år Innbetalt premie/tilskudd(inkl. adm.) Netto balanseført estimatavvik i år Balanseført netto forpliktelse UB MEDLEMSSTATUS Antall aktive Antall oppsatte Antall pensjoner Gj.snitts pensjonsgrunnlag, aktive Gj.snitts alder, aktive 44,28 44,05 Gj.snitts tjenestetid, aktive 13,02 12,84 17 Side 37

38 Kommunal landspensjonskasse (KLP) SPESIFIKASJONER FOR REGNSKAPSFØRING OG PENSJONSNOTE 2010 KLP Føring med 15 års amortiseringstid Halden Kommune PENSJONSKOSTNADER Budsjett 2011 Årets opptjening Rentekostnad Brutto pensjonskostnad Forventet avkastning Netto pensjonskostnad Sum amortisert premieavvik Avregning for tidligere år Administrasjonskostnad Samlet kostnad (inkl. administrasjon) PREMIEAVVIK Innbetalt premie/tilskudd(inkl. adm.) Avregning for tidligere år Administrasjonskostnad Netto pensjonskostnad Premieavvik Beregnet premieavvik året før Amort. Av fjorårets premieavvik Amort. Av premieavvik fra tidligere år Sum amortisert premieavvik til føring PENSJONSFORPLIKTELSE Estimat Estimat Brutto påløpt forpliktelse Pensjonsmidler Netto forpliktelse før arb.avgift SPESIFIKASJON AV PENSJONSFORPLIKTELSE 2010 Brutto pensjonsforpl. IB full amortisering Gjensående amortisering Brutto pensjonsforpliktelse estimat i fjor Årets opptjening Rentekostnad Amortisert estimatavvik Brutto pensjonsforpliktelse estimat i år Gjenstående amortisering Brutto pensjonsforpliktelse full amortisering Side 38

39 SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSMIDLER UB - ESTIMAT Brutto pensjonsmidler full amortisering Gjensående amortisering Brutto pensjonsmidler estimat i fjor Forfalt premie (inkl adm) Administrasjon Forventet avkastning Amortisert estimatavvik Brutto pensjonsmidler estimat Gjenstående amortisering Brutto pensjonsmidler full amortisering SPESIFIKASJON AV ESTIMATAVVIK 2010 Faktisk forpliktelse Estimert forpliktelse Estimatavvik forpliktelse IB Akkumulert avvik tidl. år IB Amortisert avvik i år Gj.st samlet avvik forpliktelse UB Estimerte pensjonsmidler Faktiske pensjonsmidler Estimatavvik midler IB Akkumulert avvik tidl. år IB Amortisert avvik i år Gj.st samlet avvik midler UB FØRING AV PREMIEAVVIK 2010 Amortisert brutto estimatavvik Amortisert premieavvik i år -946 Netto balanseført estimatavvik AVSTEMMING Balanseført netto forpliktelse Netto pensjonskostnad Administrasjonskostnad Amortisert premieavvik i år 946 Forfalt premie (inkl administrasjon) Netto balanseført estimatavvik i år Balanseført netto forpliktelse UB Side 39

40 Endring arbeidskapitalen NOTE - ARBEIDSKAPITALEN FRA BALANSEN: Kapittel Saldo Saldo Endring Omløpsmidler Kortsiktig gjeld SUM ENDRING I BALANSEN Endring mem.konti ubrukte lånemidler Sum endring for avstemming mot drifts- og investeringsregnskapet FRA DRIFT OG INVESTERING: Fra drift Fra investering Sum inntekter Sum utgifter Avskrivninger Eksterne finansieringsinnt Eksterne finansieringsutg SUM DIFF. DRIFTS/INVESTERINGS DIFFERANSE * differanse arbeidskapitalen: Tapsføring av saldo på balansekonto Restanse utlån (Allianse).: Denne kontoen ble opprettet i forbindelse med administrasjon og fakturering av Husbanklån og parkeringsbøter i datasystemet til IBM/EDB Business Partner Norge AS. Den har minst vært i bruk i tiden 1997 til Kontoen er en reskontro hvor innbetalingene kommer til fradrag fra utfakturert hovedstol. Dette gjelder også der hvor salg ble gjennomført uten at det dekket hele hovedstol og det ikke ble laget saker på tapet. Det samme gjelder utstedte parkeringsbøter med tilsvarende innbetalingsproblematikk som over og at vi i den perioden ikke hadde noen avtale om innfordring av utenlandske restanser. I denne tidsperioden ble det opparbeidet en saldo som ikke kan henføres til noen spesifikke personer eller saker eller til hvilket år. Alle reskontroene i EDB er stengt og alle bevegelser er fjernet. Problemet er å anse som en systemfeil som er aggregert over tid og ikke vil gjenta seg, da systemet ikke er i bruk lenger. Det beløpet som gjelder Husbanken anses som rest av hovedstoler, og skal i følge brev fra GKRS til Hedmarken Revisjon IKS av 22/ ikke regnskapsføres som en del av bevilgningsregnskapet. Beløpet fra parkering vil ha resultat effekt. Side 40 20

41 Garantiansvar NOTE - GARANTIANSVAR Nr. Person, firma, organisasjon Opprinnelig garanti Garantiansvar pr Garantiansvar utløper/gjelder 1 Halden boligbyggelag distr.base Osbekkgt Asakveien foreldrelagsbhg. BA / Åkerholmen år 3 Harekas Andelsbarnehage Øberg/Sommerro år 4 Sameiet Ulvåsveien Bollerød barnehage Tryggheim barnehage Halden Ishall Eiendom AS Comet Halden AS Småkryp pedagogiske tjenester as Hovsveien Fus barnehage AS TOTALT Side 41

42 Aksjer NOTE - AKSJER Regnskap Aksjer og andeler - totalt , Egenkap.tilførsel HKP 93/96 og , Andel egenkapitalinnskudd KLP ,00 Eier andel i % Andelsbevis Biblioteksentralen al 3 000, aksjer i Industriprodukter ,00 100, aksjer i Østfold energiverk ,00 7, Aksjer drift av Arbeidsamv ASVO ,00 100, Aklsjer i Filmparken AS 8 645,00 0, aksjer Haldenvassd.kanalselskap ,00 6, andeler i Habo , Brabo borettslag, 20 andelsbrev i berg boligb. 20, andeler i Kleiva borettslag 1 200, Halden stadionutvikling AS ,00 51, Ny bybro Halden As ,00 51, aksjer i Inkubator Halden as aksjenr Kjøp ,00 13, Aksjer i Alarmsentaralen Brann Øst AS ,00 0, Andel Rådyrfaret 8 BRL. 100, Andel Kvartetten BRL. 100, Andeler Det norske Blåseensamble , Halden Ishall Eiendom AS 1, Halden Utvikling , Halden.no , Os-Trosteveien Borettslag , Halden vassdragets kanalselskap ,00 23,00 22 Side 42

43 Fond NOTE - TOTAL AVSETNINGER/BRUK AV FOND Tekst 2010 Avsetninger kr ,52 Bruk av avsetninger kr ,76 Netto avsetning kr ,76 Fond 1.1 kr ,77 Fond kr ,83 NOTE - HOVEDOVERSIKT BALANSEREGNSKAP FOND Disposisjonsfond 2.56 Disposisjonsfond 1.1. kr ,72 Avsatt til disposisjonsfond i driftregnskapet kr ,30 Bruk av disposisjonsfond i driftsregnskapet kr ,02 Disposisjonsfond kr ,00 Ubundne investeringsfond 2.53 Ubundne investeringsfond pr kr ,98 Avsatt til ubundne investeringsfond i investeringsregnskapet kr ,34 Bruk av ubundne investeringsfond i investeringsregnskapet kr ,27 Ubundne kapitalfond pr kr ,05 Bundne investeringsfond 2.55 Bundne investeringsfond pr kr ,38 Avsatt til bundne investeringsfond i investeringsregnskapet kr ,40 Bruk av bundne investeringsfond i investeringsregnskapet kr ,41 Bundne kapitalfond pr kr ,37 Bundne driftsfond 2.51 Bundet driftsfond pr kr ,69 Avsatt til bundet driftsfond i driftsregnskapet kr ,78 Bruk av bundet driftsfond i driftsregnskapet kr ,06 Bundet driftsfond pr kr ,41 23 Side 43

44 Generelle noter - driftsregnskapet SELVKOST Halden kommune har fulgt retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester når det gjelder selvkostkapitlene VARF (Vann, avløp, renovasjon og feiing) og byggesak. Ved beregning av kalkulatoriske renter samt beregning av avskrivinger og alternativkostnader er fylkesmannens beregningsskjemaer benyttet. Kalkylerenten er satt lik effektiv rente på norske statsobligasjoner med 3 års gjenstående løpetid, med et tillegg på 1 prosent. Dette er i henhold til retningslinjene i pkt Selvkostkalkyle Driftskostander Vann Avløp Renovasjon Feier Byggesak Kjerneprodukt Tilleggsytelser Støttefunksjoner Avskriving Alterantivkostnad Andre inntekter Gebyrinntekter Totalt Avsetning/ bruk Sum Saldo bundne fond pr Bundet driftsfond vann , Bundet driftsfond avløp , Bundet driftsfond renovasjon , Bundet driftsfond feiervesen , Bundet driftsfond byggnings-, regulerings- og delingssaker ,95 24 Side 44

45 NOTER DIVERSE Halden Forvaltningsselskap HK (havne- og eiendomsvirksomhet) er integrert i Halden kommunens balanse i 2004 som en konsekvens av vedtatt sammenslåing fra Regnskapet for havnevirksomheten er en del av Halden kommune sitt regnskap. Området balanseres med fondsføring. VERDIVURDERING AV ANLEGGMIDLER Halden kommune har ikke foretatt verdivurdering og aktivering av veier i tidligere års regnskap. Dette arbeidet skulle iverksettes i år 2006, men pga ressursmangel fortsatt ikke gjennomført. Veier er imidlertid aktivert fra og med Det er i 2010 ikke gjort vesentlige endringer ved vurderingen av anleggsmidler. VURDERING AV FORDRINGER VED ÅRSOPPGJØRET Det er gjennom året gjort løpende vurdering av fordringene i regnskapet. Det ligger fordringer i regnskapet som det er usikkerhet omkring og de blir fulgt opp spesielt. Det er også ført opp fordring på staten jfr. note: Erstatning til barnevernsbarn OSGODSFONDET Arbeidet som ble påbegynt i regnskapsåret 2006 mht til å avklare forhold rundt Osgodsfondet er videreført i 2009, men ikke avsluttet. I forbindelse med prosessen har det fremkommet at det er stor usikkerhet rundt flere forhold. Denne saken er derfor overført til kommunens jurister for vurdering. Kommunens jurister har kommet til at Osgodsfondet bør sees i sammenheng med en total gjennomgang av kommunens eiendommer. Dette skyldes ikke minst at det vil være meget tidkrevende å finne ut hvilke eiendommer som opprinnelig var en del av Osgodsfondet. En total gjennomgang av kommunens eiendommer vil være en tidkrevende og ressurskrevende jobb. I forbindelse med at kommunen nå er i ferd med å justere festeavgiftene og tilby innløsning, har juridisk overført sakens dokumenter til teknisk avdeling, slik at også Osgodsfondets eiendommer blir gjenstand for regulering av festeavgift og tilbud om innløsning. USIKKRE FORPLIKTELSER OG BETINGEDE EIENDELER Usikre forpliktelser er økonomiske forpliktelser av ukjent størrelse og eller oppgjørstidspunkt. Denne typen forpliktelse skal regnskapsføres. Det var ingen usikre forpliktelse på balansedagen som ikke var bokført. Betingede forpliktelser er økonomiske forpliktelser hvor usikkerheten knytter seg til hvorvidt det blir en utbetaling eller ikke. Denne type forpliktelse skal ikke regnskapsføres. Det var ingen betingede forpliktelser på balansedagen. For året 2010 har alle kommunalsjefer og enhetsledere undertegnet en fullstendighetserklæring. Denne erklæringen danner grunnlag for denne noten. Ingen av kommunens ledere har gitt informasjon som tilsier at det finnes usikre forpliktelser eller betingede eiendeler. AVTALE OM HOVEDPRINSIPPER FOR EIENDOMSOVERDRAGELSE OG HAVNEUTVIKLING I HALDEN Kommunestyret vedtok i sak 088/07 avtale om hovedprinsipper for eiendomsoverdragelse og havneutvikling i Halden, en avtale mellom Halden kommune og Norske Skog Skogindustrier ASA (Norske Skog) I avtalen fremkommer Norske Skogs og Halden kommunes forpliktelser, samt avsluttende bestemmelser. Avtalen vil, iflg. punkt Ytterligere avtaler og lovmessighet, kunne heves av Norske Skog dersom Halden kommune ikke kan oppfylle denne som følge av krav i lovgivningen. 25 Side 45

46 Med ovennevnte forbehold, fremkommer at Norske Skog overdrar til Halden kommune følgende områder ved signering av avtalen, en signering som er foretatt gjennom kommunestyrets vedtak : Tyska Hollender, jf punkt 1.1 i avtale Høvleriområdet, jf punkt 1.2 i avtale (5 425 kvm) Veden - området, jf punkt 1.3 i avtalen (ca 220 da) Videre, med ovennevnte forbehold, overdras fra Halden kommune til Norske Skog deler av gnr 62, bnr 394 (Høvleriområdet) (3 660 kvm) Utover ovennevnte omhandler avtalen områdene Mølen, Jernbanetomta, Sauøya, samt installasjoner/infrastruktur på Sauøya. Det må på plass underliggende avtaler før disse områdene kan detaljeres. En tilleggsavtale som regulerer dette nærmere er kjøp av Tyska/Hollenderen av Norske Skog for kr 20 mill. Halden kommune har i 2010 fått overført disposisjons- og eiendomsretten til området Mølen av Halden havnevesen for kr 53,7 mill og Halden havnevesen har en fordring på Halden kommune på kr 53,7 mkr. Denne inntekten er avsatt på ubundet investeringsfond, og i følge avtalen som er inngått skal de midlene reinvesteres i ny havn når den er operativ. Områdene Mølen, Tyska og Hollenderen er solgt videre til Halden byutvikling for kr 145 mill etter offentlig taksering. OPPREISNINGSORDNING BARNEVERNSBARN Halden kommune har vedtatt oppreisningsordningen på linje med de aller fleste kommunene i Østfold. På vedtakstidspunktet forelå begrensede opplysninger om de økonomiske konsekvensene av denne ordningen. Pr har kommunen utbetalt kr ,- til i alt 15 mottagere. Basert på opplysninger fra det sentrale sekretariatet i Østfold fylkeskommune til ordførerforum i Østfold den kan det dreie seg om i størrelsesorden 500 søknader i Østfold fylke. Dette vil i så fall innebære berettigede i Halden kommune, med en utbetaling i størrelsesorden 35 mill kr. Regnskapssjefen påpeker at Regnskapsforskriften og fastsatte standarder gjennom forumet God kommunal regnskapsskikk (GKRS) tilsier at alle økonomiske kjente og påregnelige utgifter vedr ordningen løpende skal belastes driftsregnskapet etter hvert som de økonomiske konsekvensene oppstår (forsiktighetsprinsippet). For Halden kommune som ikke har fond som dekker denne utgiften, ville dette innebære at totalbeløpet måtte spares inn over driften i 2011 og 2012 og medføre innstramminger på lovpålagte tjenesteområder; primært skole/barnehage og innen helse og omsorg. Dette vil da stride mot generasjonsprinsippet som innebærer at inntekter/forpliktelser skal tilhøre samme generasjon. Systemet bryter mot dette prinsippet ved at kostnadene ved oppreining gjennom år forverrer tjenestetilbudet til dagens generasjon. Rådmannen mener dette er en urimelig, og sannsynligvis utilsiktet konsekvens. Rådmannen vil derfor på prinsipielt grunnlag anbefale kommunestyret å ta opp finansieringen av ordningen med statlige myndigheter. Utgiftene vedrørende oppreisningsordningen er i 2010 regnskapet regnskapsført som fordring på staten. HALDEN ISHALL/HALDEN ISHALL EIENDOM AS/HALDEN ARENA AS Halden kommune har stilt lånegaranti for byggelånet til selskapet Halden ishall eiendom AS; senere skiftet navn til Halden Arena AS, på 23 mill kr. Sommeren 2009 var selskapet teknisk konkurs og selskapets to største kreditorer, Halden kommune og ISS, inngikk avtale om å finansiere selskapets forpliktelser samt å ferdigstille ishallen. I tillegg til ovenstående har Halden kommune stilt garanti for lån til Nye Comet Halden AS som skulle benyttes til å betale offentlig gjeld for IK Comet AS. Under denne garantien er det benyttet ca 1,1 mill kr å 26 Side 46

47 betale deler av den offentlige gjelden. Dessuten har kommunen dekket honorar på kr til konkursbehandlingen av IK Comet. Kommunen kan ikke søke dekning i selskapet i det selskapet ikke har aktiva. Pr er det ikke søkt om og følgelig ikke utstedt ferdigattest på ishallen etter ombygningen. I prosjektperioden fra har kommunen utover lånegarantien bidratt med økonomisk bistand på til sammen kr 5,45 mill. Disse kostnadene er nå ført i investeringsregnskapet som utlån til Halden Arena AS. Kommunens samlede engasjement i ishallen/halden Arena AS/Nye Comet Halden AS pr er derfor: Prosjektkostnader: Kostnadsført byggeprosjektet Halden ishall Garantier: Til Handelsbanken for byggelån til Halden Arena AS Til Sparebank 1 Halden Sparebank Totalt 5,45 mill kr 22,48 mill kr 1,07 mill kr 29,00 mill kr DRIFTSTILSKUDD TIL DET NORSKE BLÅSEENSAMBLE (DNBE) DNBE blir finansiert, foruten egne driftsinntekter, gjennom tilskudd fra stat, fylkeskommune og kommune. Fordelingen utgjør 70 % på staten og 30 % på lokalt nivå, hvor fordelingen mellom fylkeskommune og kommune har vært 50/50. I avtalen mellom partene som regulerer dette, er det videre nedfelt at tilskuddets størrelse skal fastsettes gjennom dialog hvert år. Selv om en av partene vil øke sitt bidrag, vil dette ikke automatisk medføre at de andre partene må øke sin tilsvarende. Rådmannen kan ikke se at den avtalte dialogen som er nedfelt i avtalen mht endring av tilskuddets størrelse er foretatt etter For 2006 ble det avtalt et nivå på det samlede tisludd, som utgjorde kr ,- for Halden kommune. Kommunen har imidlertid som følge av økt statlig tilskudd over statsbudsjettet, automatisk justert sin andel, uten at dialogen har funnet sted. Rådmannen mener dette er et avtalebrudd fra statens side, og vil ta dette opp med de øvrige partene i ordningen. Tabellen under viser Halden kommunes økte utgifter som en konsekvens av oppjusterte bevilgninger. År Avtalt Utbetalt Avvik Kommentar tilskudd Økt med til økning i stftelseskapital ØKT INVESTERINGSTILSKUDD OMSORGSBOLIGER OG SYKEHJEM Halden kommune har i brev av fra kommunal og regionaldepartementet fått tildelt ytterligere investeringstilskudd for omsorgsboliger ved brygga og sykehjemsplasser ved Solheim, på til sammen kr ,-. Beløpet på kr har vært lånefinansiert, og regnskapene for er belastet med avdrag og renter av/på dette beløpet på til sammen kr ,-. 27 Side 47

48 I og med at ordningen er gitt tilbakevirkende kraft, er det etter en vurdering i 2010-regnskapet, foretatt en inntektsføring av kr som en kompensasjons for tidligere utgiftsførte renter og avdrag. Resterende del av tilskuddet, kr ,- er inntektsført som tilskudd i investeringsregnskapet og avsatt kapitalfond. REGNSKAPSMESSIGE MINIMUMSAVDRAG Kommunestyret vedtok for regnskapsåret 2007 å innføre regnskapsmessig minimumsavdrag basert på beregninger i en forenklet formel, fra KRD omtalt som forenklet brøk, som gir minste tillatte avdrag i drift; (Sum langsiktig gjeld pr 01.01/bokførtverdi anleggsmidler pr 01.01) * årets avskrivinger Minimumsavdrag kan også beregnes ut fra vektingsregelen, fra KRD kalt regnearkmodellen som er utledet med bakgrunn i Kommunelovens 50 nr 1 og nr 2, der gjenstående løpetid for kommunens samlede gjeld ikke kan overstige den veide levetiden for kommunens anleggsmidler ved siste årsskifte. Halden kommune ville dersom forenklet brøk hadde vært lagt til grunn for avdragsberegning, utgiftsført 56,3 mkr i avdrag. Ved bruk av regnearkmodellen beregnes avdragene til 37 mkr. Differansen utgjør med det 19,3 mkr. for driftsåret Etter de vurderinger rådmannen har gjort kan innføring av regnearkmodellen medføre at avdragene som knyttes til anleggsmidler med kort teknisk levetid bli lavere enn kapitalslitet tilsier. På den annen side kan avdragene som knyttes til anleggsmidler med lang teknisk levetid bli høyere enn kapitalslitet tilsier. På generelt grunnlag kan en forenklet si at regnearkmodellen i de aller fleste tilfeller gir et lavere krav til minimumsavdrag enn forenklet brøk. Dette er også bakgrunnen for at NKRF anbefaler alle kommuner å benytte forenklet brøk som modell for å beregne minimumsavdrag som skal utgiftsføres. (kommunerevisoren 1/10) Rådmannen foreslår allikevel at regnearkmodellen innføres, og har lagt dette til grunn ved beregning og utgiftsføring av avdrag for driftsåret Bakgrunnen er at det handlingsrom lover og forskrifter gir oss må benyttes, dersom statens krav om dekningsgrader og kvalitet i tjenestetilbudet skal opprettholdes. TVISTESAK NORDBY KJØPSENTER AB I 2008 koblet Nordby Kjøpsenter AB seg på Halden kommunes vannsystem. Det ble samme år innført tilknytningsavgift i Halden kommune. Dette resulterte i et krav mot Nordby kjøpsenter AB på kr ,- Dette kravet bestrider Nordby Kjøpsenter AB. Det føres forhandlinger mellom Nordby Kjøpsenter AB og Halden kommune. Det er ingen løsning pr 31/ , med unntak av forlenget foreldelsesfrist. Inntekten er avsatt på bundne fond vann til tvisten er løst. Den vil ikke ha resultat effekt. 28 Side 48

49 Generelle noter - investeringsregnskapet NOTER INVESTERINGSREGNSKAPET ENDRET PRAKSIS FINANSIERING AV INVESTERINGSPROSJEKTER Fra regnskapsåret 2008 har vi endret den regnskapsmessige måten å finansiere prosjekter på. Dette innebærer at det enkelte prosjekt avsluttes separat med finansiering innenfor vedtatt ramme. Mer eller mindre forbruk vil fra 2008 ikke bli behandlet i regnskapssaken, men det enkelte prosjekt vil komme til politisk behandling separat. 29 Side 49

50 Kapitalkonto KAPITALKONTO DEBET KREDIT INNGÅENDE BALANSE Salg av fast eiendom og anlegg Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg Aktivering av fast eiendom og anlegg Kjøp av fast eiendom og anlegg Salg av utstyr, maskiner og transportmidler Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner, transp.m Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler Salg av aksjer og andeler Kjøp av aksjer/andeler Innbetaling av egenkapitalinnskudd til KLP Pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler Mottatte avdrag på utlån Av- og nedskrivning på utlån Utlån Avdrag utlån Lån til andre Bruk av midler fra eksterne lån Avdrag på eksterne lån Endring pensjonsforpliktelser Endring skyldig arb.g.avgift av netto pensj. forpliktelse UTGÅENDE BALANSE SUM Differanse: Dette er korreksjon av saldo vedrørende KLP pensjonsmidler, gjort etter anbefalning fra revisjon Per Egil Pedersen Sign. rådmann Sven-Erik Holter-Tollefsen Sign. regnskapssjef 30 Side 50

51 Driftsregnskapet - Totaler 31 Side 51

52 Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap Art (2): Fast lønn Fast lønn lærere Fast lønn, ikke fordelte rammer Fast lønn merkantile Fast lønn tillitsvalgte Fast lønn fødselspermisjon Fast lønn fødselspermisjon lærere Lønnsoppgjør Innsparingstiltak lønn Fast lønn, Seniorpolitikk Vakanser fastlønn Tillegg T-trinn Tillegg T-trinn lørdag/søndag Tillegg T-trinn kveld/natt Tillegg helligdag Samlingsstyrergodtgjørelse Andre avtalefestede tillegg Risikotillegg Vikar fødselspermisjon Vikar fødselspermisjon lærer Vikar sykdom Vikar sykdom lærer Vikar ferieavvikling Vikar lønnet permisjon Vikar kurs/tjenesteoppdrag Vikar tillitsverv Vikar avspassering Vikar seniorpolitikk Tillegg T-trinn lørdag/søndag Tillegg T-trinn kveld/natt Tillegg helligdag Andre avtalefestede tillegg Ekstrahjelp Ekstrahjelp lærere Ekstrahjelp spesialtiltak/storbrukere Engasjementer Opplæring nyansatt Ekstrahjelp IA-bedrift Tillegg T-trinn Tillegg T-trinn lørdag/søndag Tillegg T-trinn kveld/natt Tillegg helligdag Andre avtalefestede tillegg Overtid Barnevernvakt Afp Omsorgslønn Lønn sysselsettingstiltak Lønn lærlinger Utrykning brannvesen Lønn brannreserver Brannøvelser Barn under omsorg Besøk/avlastningshjem Støttekontakter Lønn leirskole Eksamen- og sensorgodtgjøring Tolketjenesten Arbeidsoppmuntringslønn Lønn ettersøk (vilt) Annen lønn og trekkpliktig godtgjøring Kjøregodtgjørelse trekkpliktig Kjøregodtgjørelse arbeidsgiveravgiftspli Telefongodtgjøelse trekkpliktig Side 52

53 Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap Andre trekkpliktige godtgjørelser Tillegg T-trinn lørdag/søndag Tillegg T-trinn kveld/natt Tillegg helligdag Andre avtalefestede tillegg Forskjøvet arbeidstid Utrykning på vakt Lønn vedlikehold egne arbeidere Godtgjørelse ordfører Godtgjørelse varaordfører Godtgjørelse øvrige folkevalgte Andre godtgjørelser Introduksjonsstønad Kvalifiseringsstønad Pensjonsinnskudd HKP Pensjonsinnskudd lærere SPK Pensjonsinnskudd KLP Afp år HKP Afp år HKP Afp KLP Afp SPK Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift utlandet Sum art (2): Art (2): Kontormateriell Undervisningsmateriell Bøker skolebibliotek Lek og sysselsettingsmatereill Sosial trening Ekskursjoner Leirskole Generell innsparing Undervisningsmateriell førskoletiltak Medisinsk forbruksmateriell Inkontinensartikler Laboratorierekvisita Medisiner Medisiner - multidose Bevertning Matvarer/drikkevarer Kioskvarer Meieriprodukter Matvarer elevkantine Frikjøp politikere Erstatningsutbetaling Rengjøringsartikler Arbeidstøy Kjemikalier, veisalt, lut Merkemateriell Sekker og poser Skilt Kjøp av billetter Velferdstiltak ansatte Velferdstiltak brukere Tekstiler Utgiftsdekning Andre driftsutgifter/forbruksmateriell Velferdstiltak pensjonister Planter, frø og gjødsel Diverse adm utgifter Papir og plast Innsparingstiltak AU Side 53

54 Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap Andre driftsutgifter brannvesenet Overnatting - andre Porto/frakt Post/bank gebyr Telefon/mobiltelefon Datakommunikasjon/linjeleie Morarenter Stillingsannonser Representasjon/gaver Annonse, reklame, info Informasjonsavis Trykking/kopiering Kursutgifter Oppholdsutgifter kurs Kjøregodtgjørelse Overnatting/diett/kost Uniform/klesgodtgjørelse Telefongodtgjørelse Stipend (oppg.pl. men ikke trekkpl.) Konsulenthonorar, oppgavepl Andre godtgjørelser Fosterhjemsgodtgjørelse Besøkshjemsgodtgjørelse Årsavgift og forsikring Drift av biler Drift av maskiner Vedlikehold av egne biler Vedlikehold av maskiner Skoleskyss Andre transportutgifter Driftsutgifter båt Vedlikehold båt Strøm Olje/annen energi Gruppelivs-/ulykkesforsikring Forsikring eiendeler Alarm Andre forsikringer/vakttjenester Husleie, leie av lokaler og grunn mv Intern husleie, leie av lokaler og grunn Kommunale avgifter Kopieringsavgifter Lisenser IT Andre avgifter, lisenser, avtaleforpliktels Innfordringsomkostninger Kontingenter Oppmålingsgebyr Provisjonsutgifter Tinglysingsgebyr Gebyrer, avgifter Sum art (2): Art (2): Inventar og utstyr Edb/IT-utstyr Bøker, video, musikk (Folkebibliotek) Verktøy, redskaper Beholdere, containere Medisinsk utstyr og inventar Leie/leasing transportmidler Leie/leasing maskiner Kjøp av maskiner Vintervedlikehold Støvdemping Side 54

55 Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap Asfaltering Renhold/feiing Kantrydding Skraping/grusing Vedlikehold Slamtømming/slamavfall Arbeid utført for havnevesenet Vedlikehold bygning Arbeid utført for andre kommunale enhet Edb maskinvare, service/vedlikehold Service, drift og rep. øvrig Eksterne datasystemer stormaskin Programmvare brukerstøtte/vedlikehold Vedlikeholdsavt. for teknisk infrastruktur Service avtale ventilasjonsanlegg Serviceavtaler brannvarslingsanlegg Serviceavtale ventilasjonsanelgg Serviceavtaler heisanlegg Serviceavtaler el-anlegg Vedlikehold inventar og utstyr Serviceavtaler div. pålegg Serviceavtaler sprinkleranlegg Materialer til vedlikehold Materialer til bygg/anlegg Materialer til inventar og utstyr Rengjøring tekstiler Renhold Vaktmestertjenester Konsulenttjenester Juridisk bistand Kjøp av ekstern arbeidskraft Takstgebyrer Leie av fagkonsulenter Konsulenthonorar/artisthonorar (401 - vi Utgifter i reguleringsplan Internoverføring til sentraladm./felles Internoverf. til undervisning Internoverf. helse og sosial Internoverf. kultur Internoverf. kommunalteknikk Sum art (2): Art (2): Kjøp staten Kjøp Østfold fylkeskommune Kjøp andre kommuner Revisjonshonorar Kjøp/driftsavtaler private Kommunalt dr.tilsk. private barnehager Kommunalt driftstilskudd leger Kommunalt driftstilskudd fysioterapauter Kjøp Halden Asvo Innhenting avfall Driftsavtale renovasjon Fastlegetilskudd Deponiavgift Rokke Sum art (2): Art (2): Overføringer til staten Merverdiavgift utenfor mva. loven drift Overf. til Østfold fylkeskommune Overføringer til andre kommuner Overf. statstilskudd private barnehager Side 55

56 Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap Kulturstøtte organisasjoner/lag Kulturstøtte nærmiljøtiltak Støtte kulturtiltak Støtte diverse arrangementer Bidrag Kommunale særytelser Flomlys festningen Haldenvassdragets kanalselskap Grensekomiteen Halden næringsråd Halden turist Tap på fordringer Andre overføringsutgifter Utbedringstilskudd Boligtilskudd/etabl.tilsk Sosiale lån omgjort til bidrag Diverse tap Overf. statstilskudd krisesenter Tilskudd næringsutvikling Disp. Økon Disp. formannskapet Sum art (2): Art (2): Renter løpende lån Renter formidlingslån Morarenter Bankomkostninger Avdrag lån Sosiale utlån Avsetning til disposisjonsfond Avsetning til bundne fond Overføring investeringsregnskapet Ikke disponert netto driftsresultat Avskrivninger Avskrivninger anl.mod Sum art (2): Sum utgifter Art (2): Brukerbetaling Pensjonærenes egenbetaling Opphold korttid Salgsinntekter Deltakeravgift/kontingenter Inntekt arrangementer Tilleggsavgift parkering Feilparkering Øvrige gebyrer Andre inntekter Gebyrer innfordring Abb. avg. alarmsentral Purregebyr 1.gang Kommfakt Purregebyr 2.gang Kommfakt Anløpsavgift Tilskudd fyrvesenet Kaiavgifter Vareavgifter Isavgift varer Isavgift farled Salgs- og skjenkeavgifter alkohol Salgsinntekter melkepenger Salgsinntekter elevkantine Side 56

57 Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap Billettinntekter Leieinntekter Festeavgifter Kommunale avgifter, avg.pliktig Kommunale avgifter eksport vann, ikke a Salgsinntekter, avg. pliktig Kommunale avgifter, avg.pliktig Tilknytningsavgift, avg.pliktig Slaminnsamling, avg.pliktig Andre inntekter, avg.pliktig Avgifter småbåthavn Inntekter avgiftsparkering (automater) Salgs- og billettinntekter mva pliktig Fordelte utgifter administrasjon Fordelte utgifter undervisning Fordelte utgifter helse og sosial Fordelte utgifter kommunal teknikk Sum art (2): Art (2): Refusjon arbeidsmarkedsetaten Ref. statstilsk. til barnehager, SFO Ref. statstilsk. barnehage 10%, SFO Tilskudd ekstra språkopplæring Fastlønnstilskudd Annet statstilskudd Kompensasjonstilskudd Innvilget trygd tidligere år Innvilget trygd i år Refusjon bostøtte Ref. sykepenger Ref. fødselspenger Ref. sykepenger lærere Momskompensasjon investeringsregns Momskompensasjon driftsregnskapet Lærlingetilskudd Ref. Østfold fylkeskommune Ref. andre fylkeskommuner Ref. fra andre kommuner Oppmålingsgebyr Byggesaksgebyr Gebyr plansaker Andre refusjoner Tinglysingsgebyr Reguleringsoppdrag Internoverf. fra sentraladm/felles Internoverf. fra helse og sosial Internoverf. fra kultur Internoverf. kommunalavdelinger Internoverf. sentraladm/felles (Investerin Internoverf. fra helse og sosial (Investeri Internoverf. fra kultur (Investering) Internoverf. fra kommunalteknikk (Invest Sum art (2): Art (2): Rammetilskudd Integreringstilskudd Skjønnstilskudd Vertskommunetilskudd Boligtilskudd Statstilskudd private barnehager Statstilskudd krisesenter Kompensasjonstilskudd Side 57

58 Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap Andre statlige overføringer Overføringer fra Østfold fylkesmommune Integreringstilskudd sekundærflyktninge Skatt inntekt/formue Eiendomsskatt "Verk og bruk" - bunnfrad Eiendomsskatt "Annen fast eiendom" Konsesjonskraft Øvrige overføringer fra andre Sum art (2): Art (2): Renter bankinnskudd Renter bankinnskudd fond Renter utlån Morarenter komfakt Renter av andre fordringer Renter gjeldsordn.utlån Utbytte fra selskaper Mottatte avdrag sosiallån Lån omgjort til bidrag Bruk av tidligere års regnsk.m.overskud Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Motpost avskrivninger Motpost avskrivninger anleggsmodullen Sum art (2): Sum inntekter T O T A L T Side 58

59 Investeringsregnskapet - Pr. prosjekt 39 Side 59

60 Regnskap Buds(end) Budsjett Prosjekt: P1009 SALG EIENDOMMER Konsulenttjenester Dokumentavg. og tinglysningsgebyr Merverdiavgift investeringsregnskapet Avsetning til ubundne kapitalfond Andre inntekter (uten mva.) Salg av næringseiendommer Sum prosjekt: P1009 SALG EIENDOMMER Prosjekt: P1012 Inv.ramme uspesifiserte, fordeles av Formansk Nyanlegg Disp. hovedutvalg Bruk av lån Sum prosjekt: P1012 Inv.ramme uspesifiserte, fordeles av Form Prosjekt: P1014 Sentral/felles investeringspott Bruk av lån Sum prosjekt: P1014 Sentral/felles investeringspott Prosjekt: P1018 Kjøp av luftovervåkningapparat Inventar og utstyr Edb maskinvare Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Overføringer fra driftsregnskapet Sum prosjekt: P1018 Kjøp av luftovervåkningapparat Prosjekt: P1043 NAV: ombygging rådhuset Inventar og utstyr Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Bygningsmessige arbeider (arbeid) Rørleggerarbeider Konsulenttjenester Internoverf. til kommunalteknikk Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P1043 NAV: ombygging rådhuset Prosjekt: P1045 HK-Portalløsning Edb/IT-utstyr/programvare Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P1045 HK-Portalløsning Prosjekt: P1046 Telefonsentraler og IP-telefoni Edb/IT-utstyr/programvare Edb maskinvare Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Morarenter Bruk av lån Sum prosjekt: P1046 Telefonsentraler og IP-telefoni Prosjekt: P1047 Visma Enterprice Kursutgifter Edb/IT-utstyr/programvare Edb maskinvare Konsulenttjenester Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P1047 Visma Enterprice Side 60

61 Regnskap Buds(end) Budsjett Prosjekt: P1048 Egenkapitalinnskudd KLP Andre overføringsutgifter Kjøp av aksjer og andeler Bruk av lån Sum prosjekt: P1048 Egenkapitalinnskudd KLP Prosjekt: P1049 BI-løsning epuls Edb/IT-utstyr/programvare Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Overføringer fra driftsregnskapet Sum prosjekt: P1049 BI-løsning epuls Prosjekt: P1050 CRM Edb/IT-utstyr/programvare Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Overføringer fra driftsregnskapet Sum prosjekt: P1050 CRM Prosjekt: P1051 Halden Arena AS, lån til investering Internoverf. til sentraladm./felles Bruk av ubundne investeringsfond Sum prosjekt: P1051 Halden Arena AS, lån til investering Prosjekt: P130 SALG AV DIVERSE TOMTER Utgiftsdekning Annonse, reklame, informasjon Oppmålingsgebyr Konsulenttjenester Dokumentavg. og tinglysningsgebyr Avsetning til ubundne kapitalfond Salg av næringseiendommer Salg av tomter Sum prosjekt: P130 SALG AV DIVERSE TOMTER Prosjekt: P131 Salg av festetomter Oppmålingsgebyr Dokumentavg. og tinglysningsgebyr Avsetning til ubundne kapitalfond Salg av tomter Sum prosjekt: P131 Salg av festetomter Prosjekt: P2047 Strupe Gymsal Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Konsulenttjenester Internoverf. til kommunalteknikk Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Sum prosjekt: P2047 Strupe Gymsal Prosjekt: P2048 Risum Gymsal Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Sum prosjekt: P2048 Risum Gymsal Side 61

62 Regnskap Buds(end) Budsjett Prosjekt: P2058 Risum Hovedbygg Kontormateriell Undervisningsmatriell Andre transportutgifter Alarm Kommunale avgifter Inventar og utstyr Edb/IT-utstyr/programvare Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Bygningsmessige arbeider (arbeid) Bygningsmessige arbeider (varer) Rørleggerarbeider Nyanlegg Andre utgifter Edb maskinvare Matrialer til inventar og utstyr Konsulenttjenester Internoverf. til kommunalteknikk Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Sum prosjekt: P2058 Risum Hovedbygg Prosjekt: P2062 Asak skole Andre transportutgifter Alarm Tilknytningsavg. og byggesaksgebyr Inventar og utstyr Edb/IT-utstyr/programvare Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Bygningsmessige arbeider (arbeid) Bygningsmessige arbeider (varer) Nyanlegg Andre utgifter Konsulenttjenester Dokumentavg. og tinglysningsgebyr Internoverf. til kommunalteknikk Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P2062 Asak skole Prosjekt: P2078 Skoler og Barnehager (etter hovedutvalgets pri Nyanlegg Bruk av lån Sum prosjekt: P2078 Skoler og Barnehager (etter hovedutvalge Prosjekt: P2080 Berg skole Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Nyanlegg Andre utgifter Internoverf. til kommunalteknikk Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Overføringer fra driftsregnskapet Sum prosjekt: P2080 Berg skole Prosjekt: P2081 Folkevang skole 2009 (avsluttet KS PS 2010/ Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Bruk av lån Sum prosjekt: P2081 Folkevang skole 2009 (avsluttet KS PS Side 62

63 Regnskap Buds(end) Budsjett Prosjekt: P2082 Hjortsberg skole Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Bruk av lån Sum prosjekt: P2082 Hjortsberg skole Prosjekt: P2083 Låby skole Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Rørleggerarbeider Internoverf. til kommunalteknikk Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P2083 Låby skole Prosjekt: P2084 Os skole Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Internoverf. til kommunalteknikk Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P2084 Os skole Prosjekt: P2085 Rødsberg skole Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Nyanlegg Konsulenttjenester Internoverf. til kommunalteknikk Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P2085 Rødsberg skole Prosjekt: P2089 Ballbinge Berg skole 2009 (avsluttet) Avsetning til ubundne kapitalfond Andre inntekter (uten mva.) Bruk av lån Sum prosjekt: P2089 Ballbinge Berg skole 2009 (avsluttet) Prosjekt: P2090 Strupe skole del av trinn Nyanlegg Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Sum prosjekt: P2090 Strupe skole del av trinn Prosjekt: P2100 Bygningsmessig arbeider Hjortsberg Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Sum prosjekt: P2100 Bygningsmessig arbeider Hjortsberg Prosjekt: P2151 Skolenes uteområder Strupe Nyanlegg Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P2151 Skolenes uteområder Strupe Prosjekt: P2156 Skolenes uteområder Gimle skole Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Merverdiavgift investeringsregnskapet Bruk av lån Sum prosjekt: P2156 Skolenes uteområder Gimle skole Side 63

64 Regnskap Buds(end) Budsjett Prosjekt: P2170 Skolenes uteområder og lekeplasser Lekeplasser Bruk av lån Sum prosjekt: P2170 Skolenes uteområder og lekeplasser Prosjekt: P2170A SUL 2010 Bergknatten Lekeplasser Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P2170A SUL 2010 Bergknatten Prosjekt: P2170B SUL 2010 Bjørklund Nyanlegg Lekeplasser Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P2170B SUL 2010 Bjørklund Prosjekt: P2170C SUL 2010 Stangeløkka Lekeplasser Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P2170C SUL 2010 Stangeløkka Prosjekt: P2170D SUL 2010 Tistedal Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Lekeplasser Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P2170D SUL 2010 Tistedal Prosjekt: P2170E SUL 2010 Folkvang Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Nyanlegg Lekeplasser Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P2170E SUL 2010 Folkvang Prosjekt: P2170F SUL 2010 Gimle Lekeplasser Bruk av lån Sum prosjekt: P2170F SUL 2010 Gimle Prosjekt: P2170G SUL 2010 Låby Lekeplasser Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P2170G SUL 2010 Låby Side 64

65 Regnskap Buds(end) Budsjett Prosjekt: P2171 Digitalt utstyr Kursutgifter Inventar og utstyr Edb/IT-utstyr/programvare Edb maskinvare Internoverf. til sentraladm./felles Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P2171 Digitalt utstyr Prosjekt: P2172 Prestebakke skole Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Internoverf. til kommunalteknikk Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P2172 Prestebakke skole Prosjekt: P2173 Oppgradering av skoler og barnehager Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Internoverf. til kommunalteknikk Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P2173 Oppgradering av skoler og barnehager Prosjekt: P2173A OSB 2010 Berg skole Inventar og utstyr Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Internoverf. til kommunalteknikk Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P2173A OSB 2010 Berg skole Prosjekt: P2173B OSB 2010 Folkvang skole Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Bygningsmessige arbeider (varer) Rørleggerarbeider Internoverf. til kommunalteknikk Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P2173B OSB 2010 Folkvang skole Prosjekt: P2173C OSB 2010 Gimle skole Inventar og utstyr Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Bygningsmessige arbeider (arbeid) Internoverf. til kommunalteknikk Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P2173C OSB 2010 Gimle skole Prosjekt: P2173D OSB 2010 Hjortsberg skole/hjortsberghallen Inventar og utstyr Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Konsulenttjenester Internoverf. til kommunalteknikk Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P2173D OSB 2010 Hjortsberg skole/hjortsbergha Side 65

66 Regnskap Buds(end) Budsjett Prosjekt: P2173E OSB 2010 Iddevang skole Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Konsulenttjenester Internoverf. til kommunalteknikk Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P2173E OSB 2010 Iddevang skole Prosjekt: P2173F OSB 2010 Låby skole Inventar og utstyr Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Rørleggerarbeider Konsulenttjenester Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P2173F OSB 2010 Låby skole Prosjekt: P2173G OSB 2010 Os skole Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P2173G OSB 2010 Os skole Prosjekt: P2173H OSB 2010 Prestebakke skole Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Bruk av lån Sum prosjekt: P2173H OSB 2010 Prestebakke skole Prosjekt: P2173I OSB 2010 Øberg skole Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Bruk av lån Sum prosjekt: P2173I OSB 2010 Øberg skole Prosjekt: P2173J OSB 2010 Risum skole Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P2173J OSB 2010 Risum skole Prosjekt: P2173K OSB 2010 Rødsberg skole Inventar og utstyr Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P2173K OSB 2010 Rødsberg skole Prosjekt: P2173L OSB 2010 Strupe skole Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P2173L OSB 2010 Strupe skole Side 66

67 Regnskap Buds(end) Budsjett Prosjekt: P2173M OSB 2010 Bergknatten Inventar og utstyr Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Bygningsmessige arbeider (varer) Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P2173M OSB 2010 Bergknatten Prosjekt: P2173N OSB 2010 Bjørklund Inventar og utstyr Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Nyanlegg Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P2173N OSB 2010 Bjørklund Prosjekt: P2173O OSB 2010 Karrestad Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Internoverf. til kommunalteknikk Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P2173O OSB 2010 Karrestad Prosjekt: P2173P OSB 2010 Stangeløkka Inventar og utstyr Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Edb maskinvare Matrialer til inventar og utstyr Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P2173P OSB 2010 Stangeløkka Prosjekt: P2173Q OSB 2010 Tistedal Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P2173Q OSB 2010 Tistedal Prosjekt: P2173R HKVO Inventar og utstyr Edb/IT-utstyr/programvare Edb maskinvare Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Sum prosjekt: P2173R HKVO Prosjekt: P2173S Skole-og miljøsenteret Inventar og utstyr Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Sum prosjekt: P2173S Skole-og miljøsenteret Prosjekt: P2174 Forprosjekt Idd skole Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Bruk av lån Sum prosjekt: P2174 Forprosjekt Idd skole Side 67

68 Regnskap Buds(end) Budsjett Prosjekt: P2175 Oppgradering Ulveholtet 2010(2009) Ekstrahjelp Arbeidgiveravgift Utgiftsdekning Kjøregodtgjørelse Inventar og utstyr Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Bygningsmessige arbeider (arbeid) Bygningsmessige arbeider (varer) Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P2175 Oppgradering Ulveholtet 2010(2009) Prosjekt: P3006A Alarmanlegg Bergheim Inventar og utstyr Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P3006A Alarmanlegg Bergheim Prosjekt: P3006B Halden Sykehjem - palliativ enhet Inventar og utstyr Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P3006B Halden Sykehjem - palliativ enhet Prosjekt: P3006C Halden Sykehjem - pasientsenger Inventar og utstyr Bruk av lån Sum prosjekt: P3006C Halden Sykehjem - pasientsenger Prosjekt: P3007A Karrestad eldresenter - oppgradering Inventar og utstyr Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Bygningsmessige arbeider (arbeid) Bygningsmessige arbeider (varer) Rørleggerarbeider Nyanlegg Andre utgifter Edb maskinvare Matrialer til inventar og utstyr Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P3007A Karrestad eldresenter - oppgradering Prosjekt: P3007I Kontor og multidosetraller Bergheim Inventar og utstyr Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P3007I Kontor og multidosetraller Bergheim Prosjekt: P3008 Halden sykehjem - person- og vareheis Tilknytningsavg. og byggesaksgebyr Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Konsulenttjenester Internoverf. til sentraladm./felles Internoverf. til kommunalteknikk Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P3008 Halden sykehjem - person- og vareheis Side 68

69 Regnskap Buds(end) Budsjett Prosjekt: P3009 Ventilasjonsanlegg Bergheim trygdeboliger Tilknytningsavg. og byggesaksgebyr Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Ventilasjon Konsulenttjenester Internoverf. til kommunalteknikk Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P3009 Ventilasjonsanlegg Bergheim trygdebolige Prosjekt: P3012 Universell utforming (Krisepakken 2009) Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Prosjektering Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Overføringer fra driftsregnskapet Sum prosjekt: P3012 Universell utforming (Krisepakken 2009) Prosjekt: P3032 OMSORGSBOLIGER HAVNA Inventar og utstyr Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Konsulenttjenester Internoverf. til kommunalteknikk Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av bundne fond Sum prosjekt: P3032 OMSORGSBOLIGER HAVNA Prosjekt: P3042 OVERFALLS/ RANSALARM MV Internoverf. til sentraladm./felles Sum prosjekt: P3042 OVERFALLS/ RANSALARM MV Prosjekt: P3046 (avsluttet) Demensboliger Solheim Bruk av lån Bruk av bundne fond Sum prosjekt: P3046 (avsluttet) Demensboliger Solheim Prosjekt: P3048 Fagprogram/datautstyr, Helsestasjon Internoverf. til sentraladm./felles Sum prosjekt: P3048 Fagprogram/datautstyr, Helsestasjon Prosjekt: P3050 UTLÅN Avdrag formidlingslån Startlån Avsetning bundne fond Bruk av lån Mottatte avdrag startlån Ekstraord. avdrag startlån Sum prosjekt: P3050 UTLÅN Prosjekt: P3052 Iddebo sykehjem - drenering/fyranlegg Konsulenttjenester Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P3052 Iddebo sykehjem - drenering/fyranlegg Prosjekt: P3055 Oppgradering av alarmmottak, legevakten Internoverf. til sentraladm./felles Sum prosjekt: P3055 Oppgradering av alarmmottak, legevakten Side 69

70 Regnskap Buds(end) Budsjett Prosjekt: P3059 Halden Sykehjem - Invendig rehabilitering Inventar og utstyr Bygningsmessige arbeider (arbeid) Nyanlegg Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P3059 Halden Sykehjem - Invendig rehabilitering Prosjekt: P3060 Prosjekt Gerica - Håndholdte PC'er Edb/IT-utstyr/programvare Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P3060 Prosjekt Gerica - Håndholdte PC'er Prosjekt: P3063 Salg av leiligheter, Helse og sosial Konsulenttjenester Dokumentavg. og tinglysningsgebyr Byggelånsrenter Kjøp av aksjer og andeler Avsetning til ubundne kapitalfond Salg av tomter Salg av boligeiendommer Sum prosjekt: P3063 Salg av leiligheter, Helse og sosial Prosjekt: P3064 Aktivitetshuset Bergheim Nyanlegg Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Sum prosjekt: P3064 Aktivitetshuset Bergheim Prosjekt: P3065 Båstadlund dagsenter Edb/IT-utstyr/programvare Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Nyanlegg Andre utgifter Konsulenttjenester Internoverf. til kommunalteknikk Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P3065 Båstadlund dagsenter Prosjekt: P3066 Hovedutvalgets disp Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Bruk av lån Sum prosjekt: P3066 Hovedutvalgets disp Prosjekt: P3066A IT-Gerica E-link Telefon/ mobiltelefon Edb/IT-utstyr/programvare Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P3066A IT-Gerica E-link Side 70

71 Regnskap Buds(end) Budsjett Prosjekt: P3066B IT-PPS implementering PDA Telefon/ mobiltelefon Kursutgifter Inventar og utstyr Edb/IT-utstyr/programvare Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Edb maskinvare Konsulenttjenester Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P3066B IT-PPS implementering PDA Prosjekt: P3066C Alarmanlegg Iddebo Inventar og utstyr Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P3066C Alarmanlegg Iddebo Prosjekt: P3066D Sykesengsalarm HS avd. 2 og Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Bygningsmessige arbeider (arbeid) Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P3066D Sykesengsalarm HS avd. 2 og Prosjekt: P3066E Forflytningshjelpemidler HS Inventar og utstyr Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P3066E Forflytningshjelpemidler HS Prosjekt: P3066F Inventar REHAB-avdelingen Inventar og utstyr Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P3066F Inventar REHAB-avdelingen Prosjekt: P3066G Markiser Iddebo Inventar og utstyr Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Bygningsmessige arbeider (varer) Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P3066G Markiser Iddebo Prosjekt: P3066H Utvendige persienner HS Inventar og utstyr Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Bygningsmessige arbeider (varer) Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P3066H Utvendige persienner HS Side 71

72 Regnskap Buds(end) Budsjett Prosjekt: P3066I Pauserom HS Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Bruk av lån Sum prosjekt: P3066I Pauserom HS Prosjekt: P3066J Kjøkkenet Karrestad demens Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Bruk av lån Sum prosjekt: P3066J Kjøkkenet Karrestad demens Prosjekt: P3066K Inventar og utstyr HS Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Bruk av lån Sum prosjekt: P3066K Inventar og utstyr HS Prosjekt: P3066L Arkivskap Idd Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Bruk av lån Sum prosjekt: P3066L Arkivskap Idd Prosjekt: P3066M Samlokalisering ambulerende ht Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Bruk av lån Sum prosjekt: P3066M Samlokalisering ambulerende ht Prosjekt: P3066N Ventilasjon bergheim dagsenter Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Internoverf. til kommunalteknikk Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P3066N Ventilasjon bergheim dagsenter Prosjekt: P3067 Tyska/Hollenderen omsorgsboliger Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Konsulenttjenester Internoverf. til kommunalteknikk Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Sum prosjekt: P3067 Tyska/Hollenderen omsorgsboliger Prosjekt: P4003 KJØP/SALG AV DIVERSE TOMTER/EIENDOMME Konsulenttjenester Grunnerverv Dokumentavg. og tinglysningsgebyr Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Avsetning til ubundne kapitalfond Salg av næringseiendommer Sum prosjekt: P4003 KJØP/SALG AV DIVERSE TOMTER/EIENDO Prosjekt: P4013 BOLIGFELT BREKKERØD 05 REG.PLAN Inventar og utstyr Konsulenttjenester Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Salg av tomter Bruk av lån Sum prosjekt: P4013 BOLIGFELT BREKKERØD 05 REG.PLAN Side 72

73 Regnskap Buds(end) Budsjett Prosjekt: P4014 BOLIGFELT SOLHEIM 05 REG.PLAN Strøm Andre utgifter Grunnerverv Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Sum prosjekt: P4014 BOLIGFELT SOLHEIM 05 REG.PLAN Prosjekt: P4019 Brekkerød 1, Fase Annonse, reklame, informasjon Strøm Inventar og utstyr Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Nyanlegg Andre utgifter Matrialer til bygg/anlegg Konsulenttjenester Dokumentavg. og tinglysningsgebyr Internoverf. til kommunalteknikk Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P4019 Brekkerød 1, Fase Prosjekt: P4020 Tomter Isebakke -Sørlifeltet Nyanlegg Byggelånsrenter Sum prosjekt: P4020 Tomter Isebakke -Sørlifeltet Prosjekt: P4025 Salg av tomter, Solheim Utgiftsdekning Konsulenttjenester Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Avsetning til ubundne kapitalfond Salg av tomter Sum prosjekt: P4025 Salg av tomter, Solheim Prosjekt: P4026 Salg av tomter, Isebakke Utgiftsdekning Konsulenttjenester Dokumentavg. og tinglysningsgebyr Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Avsetning til ubundne kapitalfond Salg av tomter Sum prosjekt: P4026 Salg av tomter, Isebakke Prosjekt: P4027 Salg av tomter, Brekkerød II Annonse, reklame, informasjon Konsulenttjenester Dokumentavg. og tinglysningsgebyr Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Avsetning til ubundne kapitalfond Salg av tomter Sum prosjekt: P4027 Salg av tomter, Brekkerød II Prosjekt: P4030 Isebakke barnehage Bruk av lån Sum prosjekt: P4030 Isebakke barnehage Side 73

74 Regnskap Buds(end) Budsjett Prosjekt: P4032 Halden Sykehjem utbedring basseng Bruk av maskiner Alarm Inventar og utstyr Medisinsk utstyr og inventar Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Nyanlegg Konsulenttjenester Internoverf. til sentraladm./felles Internoverf. til kommunalteknikk Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P4032 Halden Sykehjem utbedring basseng Prosjekt: P4033 Kjøp av Sauøya 8, "Villa Zanzibar" Kjøp av bygg og anlegg Byggelånsrenter Sum prosjekt: P4033 Kjøp av Sauøya 8, "Villa Zanzibar" Prosjekt: P4034 Kjøp av Tyska - Hollenderen fra Norske Skog, til Grunnerverv Byggelånsrenter Sum prosjekt: P4034 Kjøp av Tyska - Hollenderen fra Norske Sk Prosjekt: P5012 KULTURSAL Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Nyanlegg Andre utgifter Matrialer til bygg/anlegg Matrialer til inventar og utstyr Konsulenttjenester Internoverf. til kommunalteknikk Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Annet statstilskudd Salg av aksjer og andeler Sum prosjekt: P5012 KULTURSAL Prosjekt: P5013 KONSERVATIVEN BRANNSIKRING Tilknytningsavg. og byggesaksgebyr Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Andre utgifter Konsulenttjenester Internoverf. til sentraladm./felles Internoverf. til kommunalteknikk Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Overføringer fra Østfold fylkeskommune Bruk av lån Sum prosjekt: P5013 KONSERVATIVEN BRANNSIKRING Prosjekt: P5017 (avsluttet ganger) Aladdin Kino, brannsi Bruk av ubundne investeringsfond Sum prosjekt: P5017 (avsluttet ganger) Aladdin Kino, bra Prosjekt: P5019 Kultursalen - Lån Halden Spb Inventar og utstyr Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Sum prosjekt: P5019 Kultursalen - Lån Halden Spb Prosjekt: P5029 Kunstgress Strupe - Byggelånsrenter Refusjon Østfold fylkeskommune Sum prosjekt: P5029 Kunstgress Strupe - Byggelånsrenter Side 74

75 Regnskap Buds(end) Budsjett Prosjekt: P5033 Alarm og nøkkelkort Rockehuset Inventar og utstyr Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P5033 Alarm og nøkkelkort Rockehuset Prosjekt: P5035 Kyststien Skilt Andre utgifter Konsulenttjenester Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P5035 Kyststien Prosjekt: P5040 Kunstgressbane Tistedal Nyanlegg Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Morarenter Sum prosjekt: P5040 Kunstgressbane Tistedal Prosjekt: P5042 Allbrukshall Gimle Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Konsulenttjenester Internoverf. til kultur Internoverf. til kommunalteknikk Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P5042 Allbrukshall Gimle Prosjekt: P5043 Ungdomshuset 2009/ Skilt Utgiftsdekning Inventar og utstyr Edb/IT-utstyr/programvare Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Andre utgifter Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P5043 Ungdomshuset 2009/ Prosjekt: P5046 Olav V's gt Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Internoverf. til kommunalteknikk Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P5046 Olav V's gt Prosjekt: P5047 Offentlig toalett sydsiden 2009 (avsluttet KS PS Bygningsmessige arbeider (varer) Matrialer til bygg/anlegg Merverdiavgift investeringsregnskapet Sum prosjekt: P5047 Offentlig toalett sydsiden 2009 (avsluttet K Side 75

76 Regnskap Buds(end) Budsjett Prosjekt: P5048 Iddebo ENØK Edb/IT-utstyr/programvare Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Rørleggerarbeider Konsulenttjenester Internoverf. til sentraladm./felles Internoverf. til kommunalteknikk Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Annet statstilskudd Sum prosjekt: P5048 Iddebo ENØK Prosjekt: P5049 Leiligheter Os Tistedal Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Bygningsmessige arbeider (arbeid) Bygningsmessige arbeider (varer) Nyanlegg Matrialer til inventar og utstyr Internoverf. til kommunalteknikk Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Overføringer fra driftsregnskapet Sum prosjekt: P5049 Leiligheter Os Tistedal Prosjekt: P5050 Frivillighetssentralen 2009 (avsluttet KS PS Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Merverdiavgift investeringsregnskapet Overføringer fra driftsregnskapet Sum prosjekt: P5050 Frivillighetssentralen 2009 (avsluttet KS P Prosjekt: P5054 Halden Skatepark Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Konsulenttjenester Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Overføringer fra driftsregnskapet Sum prosjekt: P5054 Halden Skatepark Prosjekt: P5055 Svømmehall inkl. inventar og utstyr Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Bruk av lån Sum prosjekt: P5055 Svømmehall inkl. inventar og utstyr Prosjekt: P5056 Utstyr Halden Stadion Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Bruk av lån Sum prosjekt: P5056 Utstyr Halden Stadion Prosjekt: P5057 Inventar og utstyr bibliotek/tilfluktsrom Inventar og utstyr Bruk av lån Sum prosjekt: P5057 Inventar og utstyr bibliotek/tilfluktsrom Prosjekt: P5058 Kirkelig fellesråd Andre overføringsutgifter Bruk av lån Sum prosjekt: P5058 Kirkelig fellesråd Prosjekt: P5059 Ungdomshuset Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Bruk av lån Sum prosjekt: P5059 Ungdomshuset Side 76

77 Regnskap Buds(end) Budsjett Prosjekt: P5060 Til Utvalgets disp Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Bruk av lån Sum prosjekt: P5060 Til Utvalgets disp Prosjekt: P5061 Ladestasjon for EL biler 2010, Tilskudd Kjøp av parkeringsautomater Nyanlegg Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Andre refusjoner Sum prosjekt: P5061 Ladestasjon for EL biler 2010, Tilskudd Prosjekt: P5062 Kjøp av Risumanlegget (Halden Stadionutviklin Kjøp av bygg og anlegg Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P5062 Kjøp av Risumanlegget (Halden Stadionutv Prosjekt: P5063 Alladin kino - ombygging av Amfi Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Konsulenttjenester Internoverf. til kommunalteknikk Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P5063 Alladin kino - ombygging av Amfi Prosjekt: P5074 Inventar og utstyr Kulturskole Inventar og utstyr Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Sum prosjekt: P5074 Inventar og utstyr Kulturskole Prosjekt: P6216 FAGERHOLT - OSDALEN (VANN) Nyanlegg Matrialer til bygg/anlegg Juridisk bistand Dokumentavg. og tinglysningsgebyr Internoverf. til kommunalteknikk Bruk av lån Sum prosjekt: P6216 FAGERHOLT - OSDALEN (VANN) Prosjekt: P6217 SELJEVEIEN VANN/AVLØP Internoverf. til sentraladm./felles Sum prosjekt: P6217 SELJEVEIEN VANN/AVLØP Prosjekt: P6219 BØ - ASPEDAMMEN (VANN AVLØP) Nyanlegg Konsulenttjenester Grunnerverv Erstatning Internoverf. til kommunalteknikk Merverdiavgift investeringsregnskapet Bruk av lån Sum prosjekt: P6219 BØ - ASPEDAMMEN (VANN AVLØP) Prosjekt: P6220 MIDLERTIDIG RENSEANLEGG KORNSJØ (VANN) Internoverf. til sentraladm./felles Bruk av lån Sum prosjekt: P6220 MIDLERTIDIG RENSEANLEGG KORNSJØ (V Side 77

78 Regnskap Buds(end) Budsjett Prosjekt: P6221 HAARBYFJELLET VANN OG AVLØP (VA) Nyanlegg Internoverf. til kommunalteknikk Bruk av lån Sum prosjekt: P6221 HAARBYFJELLET VANN OG AVLØP (VA) Prosjekt: P6222 KJEMPEHAUGEN VANN OG AVLØP (VA) Nyanlegg Bruk av lån Sum prosjekt: P6222 KJEMPEHAUGEN VANN OG AVLØP (VA) Prosjekt: P6227 Remmen kunnskapspark VVA Strøm Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Nyanlegg Konsulenttjenester Grunnerverv Internoverf. til kommunalteknikk Merverdiavgift investeringsregnskapet Bruk av lån Sum prosjekt: P6227 Remmen kunnskapspark VVA Prosjekt: P6229 Ringledning vann Brekkerød - Svingen Nyanlegg Bruk av lån Sum prosjekt: P6229 Ringledning vann Brekkerød - Svingen Prosjekt: P6233 Ystehede - Sofienberg Nyanlegg Konsulenttjenester Internoverf. til kommunalteknikk Bruk av lån Sum prosjekt: P6233 Ystehede - Sofienberg Prosjekt: P6236 Vannledning Ninni Roll Ankers vei- Båstadlund Juridisk bistand Sum prosjekt: P6236 Vannledning Ninni Roll Ankers vei- Båstadl Prosjekt: P6237 Ringledning vann Skilt Tilknytningsavg. og byggesaksgebyr Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Nyanlegg Andre utgifter Matrialer til bygg/anlegg Matrialer til inventar og utstyr Konsulenttjenester Juridisk bistand Erstatning Internoverf. til kommunalteknikk Morarenter Bruk av lån Sum prosjekt: P6237 Ringledning vann Prosjekt: P6238 Døgnutjevningsbasseng Svinesund Nyanlegg Bruk av lån Sum prosjekt: P6238 Døgnutjevningsbasseng Svinesund Side 78

79 Regnskap Buds(end) Budsjett Prosjekt: P6243A Lensmannssvingen Annonse, reklame, informasjon Tilknytningsavg. og byggesaksgebyr Nyanlegg Matrialer til vedlikehold, påkostning og nybygg Konsulenttjenester Kjøp av ekstern arbeidskraft Internoverf. til sentraladm./felles Internoverf. til kommunalteknikk Bruk av lån Sum prosjekt: P6243A Lensmannssvingen Prosjekt: P6243B Separering Skiveien Nyanlegg Konsulenttjenester Internoverf. til kommunalteknikk Bruk av lån Sum prosjekt: P6243B Separering Skiveien Prosjekt: P6243C Sanering Garvegata Nyanlegg Internoverf. til sentraladm./felles Internoverf. til kommunalteknikk Bruk av lån Sum prosjekt: P6243C Sanering Garvegata Prosjekt: P6243E Separering Høstbakken Andre utgifter Konsulenttjenester Internoverf. til kommunalteknikk Bruk av lån Sum prosjekt: P6243E Separering Høstbakken Prosjekt: P6243G Spillvannsledning Brattlibekken Tilknytningsavg. og byggesaksgebyr Nyanlegg Konsulenttjenester Internoverf. til sentraladm./felles Internoverf. til kommunalteknikk Bruk av lån Sum prosjekt: P6243G Spillvannsledning Brattlibekken Prosjekt: P6245 Vannledning Sørbrøden - Rokke Nyanlegg Internoverf. til sentraladm./felles Bruk av lån Sum prosjekt: P6245 Vannledning Sørbrøden - Rokke Prosjekt: P6246 VA Svingen - Røsnæskilen Telefon/ mobiltelefon Inventar og utstyr Nyanlegg Konsulenttjenester Internoverf. til kommunalteknikk Bruk av lån Sum prosjekt: P6246 VA Svingen - Røsnæskilen Prosjekt: P6248 Vann Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Bruk av lån Sum prosjekt: P6248 Vann Side 79

80 Regnskap Buds(end) Budsjett Prosjekt: P6248A Driftsovervåkning Nyanlegg Internoverf. til kommunalteknikk Bruk av lån Sum prosjekt: P6248A Driftsovervåkning Prosjekt: P6248B Ertevannbehandlingsanlegg Nyanlegg Bruk av lån Sum prosjekt: P6248B Ertevannbehandlingsanlegg Prosjekt: P6248C Ringledning vann Nyanlegg Internoverf. til sentraladm./felles Bruk av lån Sum prosjekt: P6248C Ringledning vann Prosjekt: P6248H Vann FemsjøenP.stj Nyanlegg Bruk av lån Sum prosjekt: P6248H Vann FemsjøenP.stj Prosjekt: P6248I Vann Karl Johans gate Nyanlegg Internoverf. til kommunalteknikk Bruk av lån Sum prosjekt: P6248I Vann Karl Johans gate Prosjekt: P6248J Vann Skoveien Tistedal Nyanlegg Bruk av lån Sum prosjekt: P6248J Vann Skoveien Tistedal Prosjekt: P6248K Vann Skansebakken Nyanlegg Internoverf. til kommunalteknikk Bruk av lån Sum prosjekt: P6248K Vann Skansebakken Prosjekt: P6248L Vann og avløp til Fredriksten Camping Nyanlegg Bruk av lån Sum prosjekt: P6248L Vann og avløp til Fredriksten Camping Prosjekt: P6248M Vannmålere Nyanlegg Internoverf. til kommunalteknikk Bruk av lån Sum prosjekt: P6248M Vannmålere Prosjekt: P6248N VA-Ny havnevei Nyanlegg Bruk av lån Sum prosjekt: P6248N VA-Ny havnevei Side 80

81 Regnskap Buds(end) Budsjett Prosjekt: P6249 Oppgradering Lille-erte vannbehandlingsanleg Nyanlegg Konsulenttjenester Bruk av lån Sum prosjekt: P6249 Oppgradering Lille-erte vannbehandlingsa Prosjekt: P6304 AVLØPSPLAN PRESTEBAKKE Strøm Tilknytningsavg. og byggesaksgebyr Nyanlegg Andre utgifter Konsulenttjenester Kjøp av ekstern arbeidskraft Dokumentavg. og tinglysningsgebyr Internoverf. til kommunalteknikk Merverdiavgift investeringsregnskapet Sum prosjekt: P6304 AVLØPSPLAN PRESTEBAKKE Prosjekt: P6333 HOVEDPLAN AVLØP Bruk av lån Sum prosjekt: P6333 HOVEDPLAN AVLØP Prosjekt: P6342 Avløp Bollerød Nyanlegg Dokumentavg. og tinglysningsgebyr Internoverf. til sentraladm./felles Internoverf. til kommunalteknikk Bruk av lån Sum prosjekt: P6342 Avløp Bollerød Prosjekt: P6343 Torget Avløp Nyanlegg Internoverf. til kommunalteknikk Bruk av lån Sum prosjekt: P6343 Torget Avløp Prosjekt: P6344 Watvedtveien Avløp Nyanlegg Internoverf. til kommunalteknikk Bruk av lån Sum prosjekt: P6344 Watvedtveien Avløp Prosjekt: P6345 Avløp Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Bruk av lån Sum prosjekt: P6345 Avløp Prosjekt: P6345E Avløp Garvegata Nyanlegg Internoverf. til kommunalteknikk Bruk av lån Sum prosjekt: P6345E Avløp Garvegata Prosjekt: P6345G Rehab. av pers. Remmen renseanlegg Nyanlegg Internoverf. til kommunalteknikk Bruk av lån Sum prosjekt: P6345G Rehab. av pers. Remmen renseanlegg Prosjekt: P6345H Avløp Schultz-Dyrendal-Rodeløkka Nyanlegg Internoverf. til kommunalteknikk Bruk av lån Sum prosjekt: P6345H Avløp Schultz-Dyrendal-Rodeløkka Side 81

82 Regnskap Buds(end) Budsjett Prosjekt: P6345I Avløp Brattli-Brattlifossen Nyanlegg Internoverf. til kommunalteknikk Bruk av lån Sum prosjekt: P6345I Avløp Brattli-Brattlifossen Prosjekt: P6345J AvløpLegangersgate-Bjerkeveien Nyanlegg Internoverf. til kommunalteknikk Bruk av lån Sum prosjekt: P6345J AvløpLegangersgate-Bjerkeveien Prosjekt: P6345K Avløp Løkkeveien-Oskleiva Nyanlegg Internoverf. til kommunalteknikk Bruk av lån Sum prosjekt: P6345K Avløp Løkkeveien-Oskleiva Prosjekt: P6345L Avløp Karl Johansgate Nyanlegg Bruk av lån Sum prosjekt: P6345L Avløp Karl Johansgate Prosjekt: P6345M Avløp Hovsveien Nyanlegg Bruk av lån Sum prosjekt: P6345M Avløp Hovsveien Prosjekt: P6345N Avløp Fjellstua Nyanlegg Bruk av lån Sum prosjekt: P6345N Avløp Fjellstua Prosjekt: P6345O Avløp Skoveien Nyanlegg Bruk av lån Sum prosjekt: P6345O Avløp Skoveien Prosjekt: P6345P Avløp Skansebakken Nyanlegg Internoverf. til kommunalteknikk Bruk av lån Sum prosjekt: P6345P Avløp Skansebakken Prosjekt: P6345Q Vann- og avløp til Fredriksten camping Nyanlegg Internoverf. til kommunalteknikk Bruk av lån Sum prosjekt: P6345Q Vann- og avløp til Fredriksten camping Prosjekt: P6345R Avløp Refneveien Nyanlegg Bruk av lån Sum prosjekt: P6345R Avløp Refneveien Prosjekt: P6345S Avløp Tosshullet-Øbergveien Nyanlegg Bruk av lån Sum prosjekt: P6345S Avløp Tosshullet-Øbergveien Prosjekt: P6345T VA- ny havnevei Nyanlegg Bruk av lån Sum prosjekt: P6345T VA- ny havnevei Side 82

83 Regnskap Buds(end) Budsjett Prosjekt: P6345U Rehab. Av avløpspumpestasjon Nyanlegg Bruk av lån Sum prosjekt: P6345U Rehab. Av avløpspumpestasjon Prosjekt: P6346 Gr.høgda II parsell Våkemark Nyanlegg Internoverf. til kommunalteknikk Bruk av lån Sum prosjekt: P6346 Gr.høgda II parsell Våkemark Prosjekt: P6404 SIGEVANNSLEDNING ROKKE Bygningsmessige arbeider (arbeid) Bygningsmessige arbeider (varer) Grøfting Nyanlegg Kjøp av ekstern arbeidskraft Internoverf. til kommunalteknikk Merverdiavgift investeringsregnskapet Bruk av lån Sum prosjekt: P6404 SIGEVANNSLEDNING ROKKE Prosjekt: P6413 Rokke avfallsanlegg Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Bruk av lån Sum prosjekt: P6413 Rokke avfallsanlegg Prosjekt: P6413A Overtakelse av maskiner og utstyr - Rokke av Kjøp av driftsmidler Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P6413A Overtakelse av maskiner og utstyr - Rok Prosjekt: P6413B Kjøp av 2 hjullastere - Rokke avfallsanlegg Kjøp av driftsmidler Kjøp av transportmidler Internoverf. til sentraladm./felles Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P6413B Kjøp av 2 hjullastere - Rokke avfallsanleg Prosjekt: P6413C Kjøp av gravemaskin - Rokke avfallsanlegg Kjøp av transportmidler Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P6413C Kjøp av gravemaskin - Rokke avfallsanle Prosjekt: P6413D Kjøp av containere - Rokke avfallsanlegg Kjøp av driftsmidler Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P6413D Kjøp av containere - Rokke avfallsanlegg Prosjekt: P6413E Kjøp av redskap - Rokke avfallsanlegg Kjøp av driftsmidler Kjøp av transportmidler Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P6413E Kjøp av redskap - Rokke avfallsanlegg Side 83

84 Regnskap Buds(end) Budsjett Prosjekt: P6413F Utbyggingstiltak - Rokke avfallsanlegg Bygningsmessige arbeider (arbeid) Konsulenttjenester Internoverf. til kommunalteknikk Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P6413F Utbyggingstiltak - Rokke avfallsanlegg Prosjekt: P6415 Miljøstasjoner Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Internoverf. til kommunalteknikk Bruk av lån Sum prosjekt: P6415 Miljøstasjoner Prosjekt: P6416 Oskleiva & Garvegata veianlegg Nyanlegg Internoverf. til kommunalteknikk Byggelånsrenter Sum prosjekt: P6416 Oskleiva & Garvegata veianlegg Prosjekt: P6707 Svalerødkilen regional badeplass Nyanlegg Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Sum prosjekt: P6707 Svalerødkilen regional badeplass Prosjekt: P7027 SKOLEVEIEN FORTAU Grunnerverv Internoverf. til kommunalteknikk Sum prosjekt: P7027 SKOLEVEIEN FORTAU Prosjekt: P7063 BUER PLANOVERGANG Internoverf. til sentraladm./felles Bruk av lån Sum prosjekt: P7063 BUER PLANOVERGANG Prosjekt: P7071 Indre ringvei (VEI) Nyanlegg Konsulenttjenester Kjøp av ekstern arbeidskraft Internoverf. til sentraladm./felles Internoverf. til kommunalteknikk Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Andre inntekter, avg.pliktig Bruk av lån Sum prosjekt: P7071 Indre ringvei (VEI) Prosjekt: P7093 PCB ARMATUR 2005 LYS Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Nyanlegg Internoverf. til kommunalteknikk Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Overføringer fra driftsregnskapet Sum prosjekt: P7093 PCB ARMATUR 2005 LYS Prosjekt: P7116 Nyasfaltering Internoverf. til sentraladm./felles Sum prosjekt: P7116 Nyasfaltering Side 84

85 Regnskap Buds(end) Budsjett Prosjekt: P7117 Rundkjøring Marcus Thranesgate Nyanlegg Konsulenttjenester Kjøp av ekstern arbeidskraft Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P7117 Rundkjøring Marcus Thranesgate Prosjekt: P7125 Nyasfaltering Internoverf. til sentraladm./felles Sum prosjekt: P7125 Nyasfaltering Prosjekt: P7139 Gang- og sykkelvei Tistdal skole Asfaltering Nyanlegg Grunnerverv Internoverf. til kommunalteknikk Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P7139 Gang- og sykkelvei Tistdal skole Prosjekt: P7143 Brannslukkingsutstyr Internoverf. til sentraladm./felles Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P7143 Brannslukkingsutstyr Prosjekt: P7144 Oppgradering brannstasjon Bruk av lån Sum prosjekt: P7144 Oppgradering brannstasjon Prosjekt: P7145 Fiskebrygga, rehabilitering Nyanlegg Bruk av lån Sum prosjekt: P7145 Fiskebrygga, rehabilitering Prosjekt: P7146 Fjerdingveien 2009 (se P7132) Nyanlegg Internoverf. til kommunalteknikk Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P7146 Fjerdingveien 2009 (se P7132) Prosjekt: P7147 Sannerødmoen Nyanlegg Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Sum prosjekt: P7147 Sannerødmoen Prosjekt: P7149 Nesoddtangen Ystehede Skilt Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Nyanlegg Internoverf. til kommunalteknikk Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Sum prosjekt: P7149 Nesoddtangen Ystehede Side 85

86 Regnskap Buds(end) Budsjett Prosjekt: P7150A ENØK Edb/IT-utstyr/programvare Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Rørleggerarbeider Andre utgifter Konsulenttjenester Internoverf. til kommunalteknikk Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P7150A ENØK Prosjekt: P7151 Nedstrømsbro fra Tyska til Mølen Ekstrahjelp Ubekvemstillegg Lørd/sønd (t-trinn) Arbeidgiveravgift Annonse, reklame, informasjon Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Nyanlegg Andre utgifter Matrialer til bygg/anlegg Konsulenttjenester Juridisk bistand Grunnerverv Internoverf. til sentraladm./felles Internoverf. til kommunalteknikk Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Morarenter Salg av tomter Bruk av ubundne investeringsfond Sum prosjekt: P7151 Nedstrømsbro fra Tyska til Mølen Prosjekt: P7152 Asfaltering Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Asfaltering Nyanlegg Internoverf. til kommunalteknikk Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P7152 Asfaltering Prosjekt: P7153 Trafikksikkerhetsmidler Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Internoverf. til kommunalteknikk Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P7153 Trafikksikkerhetsmidler Prosjekt: P7154 Parkeringsautomater Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Bruk av lån Sum prosjekt: P7154 Parkeringsautomater Prosjekt: P7155 Gang og sykkelveier Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Bruk av lån Sum prosjekt: P7155 Gang og sykkelveier Side 86

87 Regnskap Buds(end) Budsjett Prosjekt: P7156 Ny adkomstvei øvre Hola Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Nyanlegg Internoverf. til kommunalteknikk Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P7156 Ny adkomstvei øvre Hola Prosjekt: P7157 Ny havnevei Mølen Konsulenttjenester Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Sum prosjekt: P7157 Ny havnevei Mølen Prosjekt: P7158 Brygefront fiskebrygga del Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Bruk av lån Sum prosjekt: P7158 Brygefront fiskebrygga del Prosjekt: P8022 TURSTI TISTEDALFOSSEN Internoverf. til sentraladm./felles Sum prosjekt: P8022 TURSTI TISTEDALFOSSEN Prosjekt: P8026 RISUM GRESSBANE Internoverf. til sentraladm./felles Annet statstilskudd Bruk av lån Sum prosjekt: P8026 RISUM GRESSBANE Prosjekt: P8031 TIDTAKERBU HALDEN STADION (IDRETT) Nyanlegg Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Refusjon Østfold fylkeskommune Sum prosjekt: P8031 TIDTAKERBU HALDEN STADION (IDRETT) Prosjekt: P8037 LEKEUTSTYR Internoverf. til sentraladm./felles Sum prosjekt: P8037 LEKEUTSTYR Prosjekt: P8046 Gangbane/båtplasser i Tista (avsluttet KS PS Bruk av lån Overføringer fra driftsregnskapet Sum prosjekt: P8046 Gangbane/båtplasser i Tista (avsluttet KS Prosjekt: P8050 Brann - diverse investeringer Internoverf. til sentraladm./felles Sum prosjekt: P8050 Brann - diverse investeringer Prosjekt: P8053 Sundsbrygga Rehab kaifront Internoverf. til sentraladm./felles Sum prosjekt: P8053 Sundsbrygga Rehab kaifront Prosjekt: P8054 Maskinutstyr 2008, komunalteknikk Kjøp av transportmidler Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P8054 Maskinutstyr 2008, komunalteknikk Side 87

88 Regnskap Buds(end) Budsjett Prosjekt: P8055 Regulering av havneområdet Andre utgifter Byggelånsrenter Sum prosjekt: P8055 Regulering av havneområdet Prosjekt: P8056 Fiskebrygga utbedring av bryggekant Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Bygningsmessige arbeider (arbeid) Nyanlegg Prosjektering Internoverf. til kommunalteknikk Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P8056 Fiskebrygga utbedring av bryggekant Prosjekt: P8061 Utvidelse av drivstoffanlegg, Havna 2009 (avslu Bruk av lån Sum prosjekt: P8061 Utvidelse av drivstoffanlegg, Havna 2009 ( Prosjekt: P8062 Havn - Kjøp av jernbanebryggen Kjøp av bygg og anlegg Byggelånsrenter Sum prosjekt: P8062 Havn - Kjøp av jernbanebryggen Prosjekt: P8063 Havn - Traktor, Forsikringsoppgjør Kjøp av transportmidler Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Andre inntekter (uten mva.) Sum prosjekt: P8063 Havn - Traktor, Forsikringsoppgjør Prosjekt: P8064 Fiskebrygga del Nyanlegg Konsulenttjenester Kjøp av ekstern arbeidskraft Internoverf. til kommunalteknikk Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P8064 Fiskebrygga del Prosjekt: P8111 Maskiner Kunstgress Kjøp av driftsmidler Kjøp av transportmidler Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P8111 Maskiner Kunstgress Prosjekt: P8112 Effektmåling Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P8112 Effektmåling Side 88

89 Regnskap Buds(end) Budsjett Prosjekt: P8113 Tollboden Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Bygningsmessige arbeider (varer) Konsulenttjenester Internoverf. til kommunalteknikk Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P8113 Tollboden Prosjekt: P8115 PCB armatur Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Bruk av lån Sum prosjekt: P8115 PCB armatur Prosjekt: P8116 PCB armatur eiendom Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Bruk av lån Sum prosjekt: P8116 PCB armatur eiendom Prosjekt: P8117 Kjøp av inventar og utstyr Friluften Cafè Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P8117 Kjøp av inventar og utstyr Friluften Cafè Prosjekt: P8200 Salg Mølen fra HHV til HK, Avsetning til ubundne kapitalfond Salg av næringseiendommer Sum prosjekt: P8200 Salg Mølen fra HHV til HK, Prosjekt: P8201 Kjøp Mølen fra HHV til HK, Grunnerverv Bruk av ubundne investeringsfond Sum prosjekt: P8201 Kjøp Mølen fra HHV til HK, Prosjekt: P8202 Salg Mølen, Tyska og Hollender fra Hk til HBU, Avsetning til ubundne kapitalfond Salg av næringseiendommer Sum prosjekt: P8202 Salg Mølen, Tyska og Hollender fra Hk til H Prosjekt: P8520 Til hovedutvalgets disp Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Bruk av lån Sum prosjekt: P8520 Til hovedutvalgets disp Prosjekt: P9001 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Erstatning Lån til andre formål Kjøp av aksjer og andeler Avsetning til ubundne kapitalfond Avsetning bundne fond Salg av tomter Annet statstilskudd Renter bankinnskudd fond (bund.inv.fond) Bruk av ubundne investeringsfond Overføringer fra driftsregnskapet Udekket i inv.regnskapet Sum prosjekt: P9001 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Side 89

90 Regnskap Buds(end) Budsjett Prosjekt: P9005 Finansiering av prosjekter Dekning av tidl. års regnskap.m.merforbruk Bruk av ubundne investeringsfond Sum prosjekt: P9005 Finansiering av prosjekter Prosjekt: P9997 Mva-komp fra drift Avsetning til ubundne kapitalfond Overføringer fra driftsregnskapet Sum prosjekt: P9997 Mva-komp fra drift Prosjekt: P9998 Mellom finansiering årsavslutning Refusjon Østfold fylkeskommune Bruk av lån Bruk av bundne fond Sum prosjekt: P9998 Mellom finansiering årsavslutning T O T A L T Side 90

91 Balanseregnskap - Detaljert 71 Side 91

92 Oversikt - balanse Regnskap 2010 Regnskap 2009 EIENDELER Anleggsmidler , ,40 Herav: Faste eiendommer og anlegg , , Opparbeidede tomter og utpars , , Opparbeidelse av kommunale veier , , Andre innt.giv.faste eiendommer , , Boliger , , Skoler og barnehager , , Idrettshaller , , Forretningsbygg , , Administrasjonsbygg , , Aldershjem og institusjoner , , Kulturbygg , , Kirker, brannstasjoner , , Renovasjon , , Havn - Faste eiendommer og anlegg , ,17 Utstyr, maskiner og transportmidler , , Anleggsmaskiner , , Brannbiler , , Maskiner, verktøy, innventar og utsty , , EDB-utstyr, kontormaskiner , , Havn - Utstyr, maskiner, transportmid , ,00 Utlån , , Utlån Pensjonskassa , , Halden Ishall Eiendom A/S lån ,00 0, Utlån Glenne III mot pant , , Utlån Svolder Film AS , , Utlån kjøp landbrukseiendom gl , , Sosiale utlån Felix , , Startlån , , Osgodsfondet- Utlån huseiere m , ,00 Aksjer og andeler , , Egenkap. tilførsel HKP 93/96 OG , , Andel egenkapitalinnskudd KLP , , Andelsbevis biblioteksentralen 3.000, , aksjer i industriprodukter , , aksjer i Østfold Energiverk , , Aksjer drift av arbeidsamvirke , , Aksjer Filmparken AS 8.645, , aksjer Haldenvassd. kanals , , andeler i Habo , , Andelsbrev i Berg Boligbygg 20,00 20, Andeler i Kleiva Borettslag 1.200, , Halden Stadionutvikling , , Ny bybro , , aksjer inkubator Halden AS Kjøp i , , Aksjer i alarmsentral Brann Øst AS , , andel Rådyrfaret 8 Brl. 100,00 100, andel Kvartetten Brl. 100,00 100, andeler i Brygga omsorgsboliger 0, , Andeler Den norske Blåseensamble , , Halden Arena AS 1,00 1, Halden Utvikling ,00 0, Halden.no ,00 0, Os-Trosteveien borettslag 32 andeler ,00 0, Halden vassdragets kanalselskap as ,00 0,00 Pensjonsmidler , , Aga av nto. pensjonsforpl/midl. KLP , , Pensjonsmidler HKP , , Pensjonsmidler SPK , , Pensjonsmidler KLP , ,00 Omløpsmidler , ,11 Herav: Kortsiktige fordringer , , Utlegg Halden Arena AS X ,50 0, Halden Byutvikling 2010, mellomværend ,36 0, Ref. sysselsetting 0, , Ref.H.Kap.1.6 Tekniske formål 0, , Utestående sykepenger/fødselspenger , , Bank/ref. sykepenger 0, , Momskompensasjon 25% - Drift 1.696, , Momskomepnsasjon 25% - Investering , , Inng. moms, 25% Momssett , ,00 Side 92 72

93 Debitorer vedr. årsoppgjør , , Debitorer vedr. årsoppgjør , , Innbetalt Sosiale utlån (mellomværend ,40-500, Interimskonto avviste OCR - Procasso 0, , Diverse reskontro 4.645, , Komm. avg/festeavgift , , Barnehage/skolefritid , , Husleier , , Pleie/omsorg , , Div. oppdragsgivere , , Havnereskontro , , Gebyrer og forsinkelsesrenter , , Restanse utlån (Allianse) 0, , Parkering - Procasso 0, , Fordringskonto Staten ,00 0, Salg Mølen fra Havn til HK ,00 0, Salg Mølen, Tyska og Hollenderen - Ha ,00 0, Fordring, for mye betalt avdrag ,00 0, Gjennomgangskonto - Tilbakeb.l , , Lønnsforsk.EDB-Lønn, Ikke fast , ,46 Premieavvik , , Aga Premieavvik HKP , , Aga Premieavvik SPK , , Aga Premieavvik KLP , , Premieavvik HKP (POS) , , Premieavvik SPK (POS) , , Premieavvik KLP (POS) , ,00 Aksjer og andeler 0,00 0,00 Sertifikater 0,00 0,00 Obligasjoner 0,00 0,00 Kasse, postgiro, bankinnskudd , , Nordea Kontantkasse 0, , Nordea Driftskonto , , Nordea OCR konto , , Nordea Sosiale utlån - 0, , Nordea HK Disposisjonsf , , Nordea HK Bundne drifts , , Nordea HK Viltfond , , Nordea HK Kapitalfond , , Nordea HK Tilfluktsromf , , Nordea HK Reguler- og k , , Nordea HK Iddebo , , Nordea HK Grunnskolen i , , Nordea HK Halden skoles , , Nordea HK Øremerkedemid 0, , Nordea Procasso OCR , , Nordea Allsang på Grens 0, , Nordea Skattetrekkskont , , Nordea Parkering KrediN , , Nordea Parkering KrediN 2.281, , Nordea Klientkonto eien ,15 0, Nordea NAV velferd remi ,46 0, Nordea Den lokale kultu ,17 0, DNB , , DNB , , DNB ,00-10, DNB ,00-72, DNB , , DNB , , DNB , , DNB , , DNB , , Kontantkasser 0, , Remmen svømmehall - Kontantkasse 1.000, , Kultursalen - Kontantkasse 1.000, , Legevakt - Kontantkasse 1.500, , Bibliotek - Kontantkasse 1.700,00 0, Båstandlund - Kontantkasse 2.000, , Avd.Braveien - Kontantkasse 500,00 500, Avd.Nordbrøden - Kontantkasse 500,00 500, Edderkoppen - Kontantkasse 2.000, ,00 SUM EIENDELER , ,51 Side 93 73

94 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , ,09 Herav: Disposisjonsfond , , Disposisjonsfond 0, , ØMM Dekning av remtidig husleiee 0, , Næringsfond 0, , Rekrutering av helse og sosialpersone 0, , Remmen utviklingssenter 0, , Omstillingsmidler forsvaret 0, , RUP-Svindesundsparken , , RUP-Fredriksten festning , ,00 Bundne driftsfond , , Bundet driftsfond, Snozelen, Gave fra , , Den lokale kulturelle skolesekken , , Den kulturelle spaserstokken , , Rockehuset, utsmykning av lokalet, ga , , Utvidet fritidstilbud barn og unge , , Rusmiddelpolitisk handlingsplan i Hal , , Tilskudd opplæringstiltak komp , , SLT prosjekt , , Bundet driftsfond, midler avsatt til , , Folkehelsekordinator ,40 0, Divers bundet fond, fylkesmanns prosj ,00 0, Fond Gr.skolen i Halden (2022) , , Voksenopplæring 0, , Halden Skolestyrerkontor , , Kunnskapsløftet , , BKA-prosjekter ,47 0, Statstilskudd , , Minoritetsspråkelige førskolebarn , , Skjønnsmidler -27, , Bedret kompetanse i flerkulturell ped , , Bibliotekstreken , , Fond for melk og frukt (2998) , , Fond for arv og gaver (2997) , , Rockheim 0, , Barnehagesektor/skolesektor ,58 0, Fond Elevkantine ,06 0, Tap på etableringslån , , Klinikken som læringsarena, HIØ , , Forebygge barnefattigdom , , Det døgnåpne Østfold , , LAR Klienter , , Fengsel til egen bolig Halden ,00 0, Arv til Bergheim Hj.sykepl , , Arv Iddebo , , Gaver, Halden Sykehjem ,00 0, På vei til egen bolig 5.322, , Psykiatri øremerkede midler , , Flyktningetilskudd 061/ , , Lærende nettverk 9.438, , Tilskudd AOF , , Rusarbeid - KTP , , Rusarbeid år ,24 0, Fagutviklingsprogram HiØF -Halden syk , , Kompetansemidler (pros. 3094) 0, , Storbruker (3102) , , Vertskommunetilskudd , , Hanldingsplan: forebygging, uønsket s 5.165, , Hanldingsplan: forebygging, uønsket s 887, , Flink med folk i første rekke , , Sammen om minne - prosjekt via nasjon , , Omstilling i pleie og omsorg (3052) 0, , Forebyggende enhet ,61 0, Vårt springbrett til beste praksis ( ,00 0, Kvalitetskommuneprogrammet ,00 0, RUP Fredriksten festning , , RUP Svinesundsparken , , Ulveholtet (Vedlikehold) , , Viltfond , , Samtalgrupper barn/unge berørt av sam ,00 0, Tilretteleggingstilskudd, ansatt ( ,00 0, Avsetning tilskudd, Fengselshelsetjen ,00 0, Byen, Vassdragen, Sjøen ,00 0, Millit (5500) , ,91 Side 94 74

95 Oppryddingsprosjekt forurenset sjøbun 0, , Bundet driftsfond vann , , Bundet driftsfond avløp , , Bundet driftsfond renovasjon , , Bundet driftsfond feiervesen , , Bundet driftsfond bygge-, regulering , , Bundet driftsfond Oppmåling ,04 0, Havn - Fond ihht. havn/farvannsloven , , Havn - Driftsfond annen aktivitet , , Havn - Investeringsprosjekter 0, , Fondsmidler brannvesenet , ,00 Ubundne investeringsfond , , Ubundet Investeringsfond , , Ubundet Investeringsfond, salgsinntek , , Ubundet Investeringsfond, salgsinntek ,53 0, Ubundet Investeringsfond, Brekkerød b , , Ubundet Investeringsfond, Trygghetsal , , Ubundet Investeringsfond, Salgsinntek , , Ubundet investeringsfond, Salgsinntek ,13 0, Ubundet investeringsfond, Salgsinntek , , Salgsinntekter Mølen, Tyska og Hollen ,69 0, Ubundet fond - Salg av Mølen til HK ,00 0, Miljøtiltak Iddevang skole , ,85 Bundne investeringsfond , , Fond tilfluktsrom , , Omsorgsboliger brygga P3032 Boligtils , , Demensboliger Solheim P3046 Tilskudd 0, , Fond regulerings- og kons.avg , , Sidevegsmidler - Svinesundsplatået , , Salg av tomter - Havn , , Ekstraord. avdrag startlån , , Tilskudd nitrogenrensing , , TrafikksikkerhtsmidlerR , , Tilskudd G/S , , Trafikksikkerhetsmidler tilskudd , , Økt Investeringstilskudd 2010/ ,00 0,00 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift , , Regelendring momskompensasjon , , Regelenendring materialbeholdning , , Regelendring resurskrevende brukere , ,00 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest , , Regelendring periodisering feriepenge , , Regelendring påløpte renter , ,00 Regnskapsmessig mindreforbruk , , Regnskapsmessig overskudd , , Regnskapsmessig overskudd ,20 0,00 Regnskapsmessig merforbruk 0,00 0,00 Udisponert i inv.regnskap , , Udisponert i investeringsregnskapet , ,68 Udekket i inv.regnskap , , Udekket i investeringsregnskapet , , Udekket i investeringsregnskapet ,97 0,00 Likviditetsreserve 0,00 0,00 Kapitalkonto , , Kapitalkonto , ,78 Langsiktig gjeld , ,39 Herav: Pensjonsforpliktelser , , Aga av nto pensjonsforplik. HKP , , Aga av nto pensjonsforpliktelse SPK , , Pensjonsforpliktelse HKP , , Pensjonsforpliktelse SPK , , Pensjonsforpliktelse KLP , ,00 Ihendehaverobligasjonslån 0,00 0,00 Sertifikatlån 0,00 0,00 Andre lån , , Husbanken , , Husbanken 2007 K.sak 6/ , , Husbanken, 2006 k.sak , , Husbanken, Lån særsk. vilkår 0, , Lån Husbanken /3/ , , Husbank , , Husbank , , Husbanken , , Husbanken 2008/ ,00 0,00 Side 95 75

96 Husbank ,00 0, Lån Kommunalbanken 2003, Lån nr , , Lån komm.bank 1993 Refinans , , Lån komm.banken 1996 til , , Lån Kommunalbanken , , Lån Kommunekr , , Lån i kommunekreditt 100 mill , , Lån kommunalbanken 2000 lnr , , Lån komm.banken Havn , , Lån komm.banken småbåthavn , , Lån komm.banken, Havn , , Lån KOMMUNALBANKEN 0, , Husbank , , Kommunekredit , , Kommunalbanken , , Komm Landspensjonskasse 0, , Kommunalbanken , , Kommunalbanken , , Kommunalbanken , , Halden Sparebank , , KLP ,00 0, Kommunalbanken ,00 0, KOMMUNALBANKEN ,00 0, Nordea NO ,00 0, Kommunalbanken Lånnr ,00 0, DNB Serf ,00 0, DNB Serf ,00 0, DNB Serf ,00 0, Lån Halden Menighetsråd , , Ekstraordinært avdrag , ,00 Kortsiktig gjeld , ,03 Herav: Kassekredittlån 0,00 0,00 Annen kortsiktig gjeld , , Utg. mva 25% Skog , , Oppgjør Fylkessk.sjefen, MS , , Oppgjør Fylkessk.sjefen, Div , , Oppgjrø Fylkessk.sj.momss , , Oppgjørskonto momskompensasjon ,00 0, Aga premieavvik SPK , , KLP legeordning ,38-0, HKP - 2% 29,60 30, KLP - 2% 0,00-0, PremiavvikK (neg) SPK , , Innskudd trygdeboliger Folkeseth/Sørl , , Avsatt ferielønn , , Avsatt arb.g.avg.,avs.ferielønn , , Avsatt arb.g.avg. av feriepenger , , Feriepenger Spretten B.hager , , Avsatte feriepenger , , Avsatt AGA feriepenger , , Avsatte feriepenger ,00 0, Avsatt AGA av feriepenger ,05 0, Skattetrekk , , Arbeidsgiveravgift folketrygden , , Påleggstrekk , , Kreditorer vedr. årsoppgjør , , Kreditorer vedr. årsoppgjør , , Gjeld til leverandører , , Ikke remittert sosialklienter 0, , Kontantutbetaling 4.500,00 0, Kjøp av Mølen fra HHV ,00 0, Trekk til foketrygden, utlendi ,80 0, Komm.fakt.,Reject/kontant 1.590, , Kont.trekk Norsk Musikerforbund 822,00 0,00 Premieavvik , , AGA amortisert premieavvik HKP , , Aga premieavvik SPK , , Aga premieavvik KLP , , Amortisert premieavvik HKP , , Premieavvik SPK (neg) , , Premieavvik KLP (neg) , ,00 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,51 Side 96 76

97 MEMORIAKONTI Memoriakonto , ,42 Herav: Ubrukte lånemidler , , Ubruktelånemidler tidligere år (før , , Låneopptak 2006, fra , , Låneopptak 2007, fra , , Låneopptak 2008 Husbanken, fra , , Låneopptak 2008, fra , , Låneopptak P9998, før , , Låneopptak 2009, fra , , Ubrukte lånemidler avsluttede prosjek , , Låneopptak ,25 0, Låneopptak havn , ,00 Andre memoriakonti , , Red fart Låby, os og Folkev ( , , Hente/bringeplass Os 2001 (7030) , , RISUM GRUSBANE P , , NÆRMILJØANLEGG , , EK INNSK/ANSV.LÅN HKP 2002 SAK 206/ , , LÅN AV KONTANTBEH. VINKELVEIEN 5.159, , GANG- OG SYKKELVEIER (7033) , , FELIX TERMINFORFALL , , Opprettet ved kvalsjekk 522,80 0, GR.LAG INNG.MVA, MOMSSETT ,97 0, GR.LAG INNG. MVA, MOMSSETT , , GRUNNLAG INNG MVA 12% MVASETT ,16 0, MOMSKOMPENSASJON KODE , , MOMSKOMPENSASJONSKODE , , GRUNNL INNG MVA 6% MVASETT , , GRUNNLAG MVA 0% MVASETT 37 0, , GRUNNLAG MVA 0% MVASETT ,76 0, Garanti Distriktsbase Osbekkgt , , Garanti Åkerholmen barnehage , , Garanti Harekas barnehage , , Garanti Sameiet Ulvåsveien , , Garanti Bollerød barnehage , , Garanti Tryggheim barnehage , , Garanti Halden stadionutvikling AS 0, , Garanti Halden Ishall Eiendom AS , , Garanti Comet Halden AS , , Garanti Småkryp pedagogiske tjenester , , Garanti Hovsveien Fus barneahage AS ,00 0,00 Motkonto for memoriakontiene , , UBRUKTE MIDLER AV EKST.LÅN , , BRUK AV LIKVIDITETSRESERVE , , MOTKONTO FOR GRUNNLAG MOMSSETT , , MOTKTO GRUNNLAG,MOMSSETT , , GR.LAG MOTKTO.,DIVERSE ,94 0, FELIX MOTKONTO TERMINFORFALL , , MOTKONTO GR.LAG MOMSSETT ,53 0, MOTKONTO GRUNNLAG MVA 0% , , Motpost Garantier , ,00 Side 97 77

98 Funksjonsregnskapet - Drift og investering 78 Side 98

99 Regnskap Regnskap Politisk styring Kontroll og revisjon Administrasjon Forvaltninger i eiendomsforvaltningen Administrasjonslokaler Årets premieavvik Amortisering av tidligere års premieavvik Diverse fellesutgifter Interne serviceenheter Førskole Grunnskole Styrket tilbud til førskolebarn Voksenopplæring Spesialskoler Skolefritidstilbud Førskolelokaler og skyss Skolelokaler Skoleskyss Aktivitetstilbud barn og unge Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste Annet forebyggende helsearbeid Aktivisering og servicetjeneste overfor eldre og funksjonshemmede Diagnose, behandling, re-/habilitering Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid Tilbud til personer med rusproblemer Barneverntjeneste Barneverntiltak i familien Barneverntiltak utenfor familien Pleie, omsorg, hjelp, og re-/habilitering i institusjon Kjernetjenester knyttet til pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende Institusjonslokaler Kommunalt disponerte boliger Kommunale sysselsettingstiltak Introduksjonsordningen Kvalifiseringsprogrammet Økonomisk sosialhjelp Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde Plansaksbehandling Bygge- og delesaksbehandling og seksjonering Kart og oppmåling Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak Kommunal næringsvirksomhet Tilrettelegging og bistand for næringslivet Samferdselsbedrifter/transporttiltak Kommunale veier, nyanlegg, drift og vedlikehold Kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak Rekreasjon i tettsted Forebygging av branner og andre ulykker Beredskap mot branner og andre ulykker Produksjon av vann Distribusjon av vann Avløpsrensing Avløpsnett/innsamling av avløpsvann Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l Innsamling av husholdningsavfall Gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall Naturforvaltning og friluftsliv Kulturminnevern Bibliotek Kino Muséer Kunstformidling Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg Side 99

100 Regnskap Regnskap Musikk- og kulturskoler Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg Kommunale kulturbygg Den norske kirke Andre religiøse formål Kirkegårder, gravlunder og krematorier Skatt på inntekt og formue Statlig rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger m.v Motpost avskrivninger Renter/utbytte og lån (innlån og utlån) Interne finansieringstransaksjoner Årets regnskapmessige merforbruk/mindreforbruk T O T A L T Side 100

101 Regnskap Regnskap Administrasjon Forvaltninger i eiendomsforvaltningen Administrasjonslokaler Diverse fellesutgifter Førskole Grunnskole Voksenopplæring Førskolelokaler og skyss Skolelokaler Aktivitetstilbud barn og unge Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste Aktivisering og servicetjeneste overfor eldre og funksjonshemmede Diagnose, behandling, re-/habilitering Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid Barneverntjeneste Pleie, omsorg, hjelp, og re-/habilitering i institusjon Kjernetjenester knyttet til pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende Institusjonslokaler Kommunalt disponerte boliger Kommunale sysselsettingstiltak Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig Kart og oppmåling Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak Kommunal næringsvirksomhet Tilrettelegging og bistand for næringslivet Samferdselsbedrifter/transporttiltak Kommunale veier, nyanlegg, drift og vedlikehold Kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak Rekreasjon i tettsted Forebygging av branner og andre ulykker Beredskap mot branner og andre ulykker Produksjon av vann Distribusjon av vann Avløpsnett/innsamling av avløpsvann Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l Innsamling av husholdningsavfall Naturforvaltning og friluftsliv Kulturminnevern Bibliotek Kino Muséer Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg Musikk- og kulturskoler Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg Kommunale kulturbygg Den norske kirke Kirkegårder, gravlunder og krematorier Renter/utbytte og lån (innlån og utlån) Interne finansieringstransaksjoner Årets regnskapmessige merforbruk/mindreforbruk T O T A L T Side 101

102 Regnskap - Halden havn Foto: Sven-Erik Holter-Tollefsen Kommentar: Økonomisk oversikt drift: Dette er et utdrag av Halden Kommune sitt regnskap, jfr. Ansvar Det regnskapsmessige mindreforbruket er avsatt til bundet driftsfond, men dette fremkommer ikke på den økonomiske oversikten for driftsregnskapet. Dette for å vise Grunnleggende sammenhenger: Dette er et begrenset utvalg av balansekonti i Halden Kommune sitt regnskap som vedrører Halden Havn. Avskrivninger: Avskrivninger er gjennomført i hht. Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) 8. Økonomisk oversikt - drift 82 Side 102

103 Økonomisk oversikt - drift Regnskap 10 Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap09 Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter , , , ,47 Overføringer med krav til motytelse , , , ,67 Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt ogformue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter , , , ,14 Driftsutgifter Lønnsutgifter , , , ,54 Sosiale utgifter , , , ,57 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , ,20 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 358, , ,00 0,00 Overføringer , , , ,67 Avskrivninger ,00 0,00 0, ,00 Fordelte utgifter , , , ,00 Sum driftsutgifter , , , ,98 Brutto driftsresultat ( ,14) , ,00 ( ,84) Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på utlån 0,00 0,00 0,00 Sum eksterne finansinntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg , , , ,50 Avdragsutgifter , , , ,00 Utlån 0,00 0,00 0,00 Sum eksterne finansutgifter , , , ,50 Resultat eksterne finanstransaksjoner , , , ,50 Motpost avskrivninger ( ,00) 0,00 0,00 ( ,00) Nettodriftsresultat , , , ,66 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 0,00 0,00 0,00 Bruk av disposisjonsfond 0,00 0,00 0,00 Bruk av bundne fond ,50 0,00 0, ,00 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 Sum bruk av avsetninger ,50 0,00 0, ,00 Overført til investeringsregnskapet ,50 0,00 0,00 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 Avsetninger til disposisjonsfond 0,00 0,00 0,00 Avsetninger til bundne fond , , , ,66 Avsetninger til likviditetsreserven 0,00 0,00 0,00 Sum avsetninger , , , ,66 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 0, ,00 84, ,00 83 Side 103

104 Balanse Grunnleggende sammenhenger - Halden Havn 2010 IB Bevegelse UB Havn - Utstyr, maskiner, transportmidler Havn - Faste eiendommer og anlegg LånKomm.banken Havn LånKomm.banken Småbåthavn LånKomm.banken, Havn Kapitalkonto, havn Avskrivning/nedskrivning fast eiendom, havn Avskrivning/nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler, havn Aktivering/oppsrivning fast eiendom, havn Avdrag på lån, havn Låneopptak Havn Sum Kommentar: IB Kapitalkonto er korrigert med den differansen som oppstod pga føring av låneavdrag mot feil kapitalkonto i 2007 og korrigert i Jfr. Regnskap Havn - Fond ihht. havn-/farvannsloven Inngående balanse Bruk avfond 0 Avsetning til fond Utgående balanse Havn - Driftsfond annen aktivitet Inngående balanse Bruk avfond 0 Avsetning til fond 0 Utgående balanse Havn - Bygg-/anleggsfond Inngående balanse Bruk avfond 0 Avsatt til fond 0 Utgående balanse Salg av tomter - Havn Inngående balanse Bruk avfond 0 Avsatt til fond 0 Utgående balanse Ubundet fond - Salg av Mølen til HK - reinvestering Inngående balanse 0 Bruk avfond 0 Avsatt til fond Utgående balanse Side 104

105 Noter NOTER - Halden Havn 2010 Kapitalkonto DEBET KREDIT INNGÅENDE BALANSE* Av- ognedskrivning av fast eiendom og anlegg Av- ognedskrivning av utstyr, maskiner, transp.m Aktivering av fast eiendom - Regulering av havneområdet Fiskebrygga Avdrag på eksterne lån UTGÅENDE BALANSE* SUM * IB/UB summen er ,- for høy i forhold til eiendeler/gjeld som er registrert i balansen. Denne differansenhar oppstått før 2005 og er sansynligvis ikke driftsrelatert. I løpet av 2011 vil kapitalkontoen bli gjennomgått og differansenbli korrigert. 85 Side 105

106 Østfold kommunerevisjon Org.nr IKS Til Kommunestyret i Halden kommune Kopi: Kontrollutvalget Formannskapet Administrasjonssjefen REVISORS BERETNING Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Halden kommune, som består av balanse per 31. desember 2010, driftsregnskap som viser et negativt netto driftsresultat med kr ,52og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,20, investeringsregnskap som viser sum finansieringsbehov på kr ,20 og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen samt en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Administrasjonssjefens ansvarfor årsregnskapet Administrasjonssjefen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som administrasjonssjefen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for kommunens utarbeidelse av et årsregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av kommunens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Grunnlagfor konklusjon medforbehold I note - Oppreisningsordning for barnevernsbarn, fremkommer at kommunen har vedtatt oppreisningsordningen på linje med de aller fleste kommunene i Østfold. Side 106

107 Videre kan vi lese at pr har kommunen utbetalt kr ,- til i alt 15 mottagere. Basert på opplysninger fra det sentrale sekretariatet i Østfold fylkeskommune til ordførerforum i Østfold den kan det dreie seg om i størrelsesorden 500 søknader i Østfold fylke. Det fremkommer også at denne utgiften først er belastet driftsregnskapet og deretter inntektsført og bokført som krav på staten i balansen. Dette begrunnes slik: "rådmannen mener dette er en urimelig,og sannsynligvis utilsiktet konsekvens. Rådmannen vil derfor på prinsipielt grunnlag anbefale kommunestyret å ta opp finansieringen av ordningen med statlige myndigheter". Det er en frivilling ordning som kommunen har sluttet seg til og alle utbetalingene er vedtatt av bemyndiget organ og funnet sted i Regnskapsforskriften og fastsatte standarder tilsier at alle økonomiske kjente utgifter skal belastes driftsregnskapet Totalt sett er det vedrørende denne ordningen inntektsført kr ,- i Halden kommunes driftsregnskap 2010 som en fordring på staten. I note Halden Ishall / Halden Ishall Eiendom AS / Halden Arena AS, kan vi lese at kommunens samlede engasjement i Halden Ishall Eiendom AS / Halden Arena AS pr er kostnadsført byggeprosjektet Halden Ishall på kr 5,45 mill. for årene 2009 og I kommunens regnskap er dette først utgiftsført i driftsregnskapet og deretter inntekstført ved at beløpet er blitt ført i balansen som fordring på Halden Arena AS. Revisjonens konklusjoner trekkes på bakgrunn av mottatt dokumentasjon, brev og vedtak. Revisjonen har fått kopi av brev fra Halden kommune til Halden Ishall AS av den hvor det bl.a. fremkommer at kommunestyret gjorde i møte følgende vedtak: Formannskapet innstiller ovenfor kommunestyret at det bevilges inntil 4 mill kr til Halden Ishall Eiendom AS og datterselskapet Halden Ishall AS fra disposisjonsfond og kapitalfond. I brevet kommer det klart frem at vedtaksteksten innebærer at inntil kr 4 mill. er bevilget som kommunalt engangstilskudd for å sikre videre drift. På denne bakgrunn er det i 2009 overført kr ,-. Dette beløpet inngår i inntektsføringen på 5,45 mill, mot balansekonto i Halden kommune har sendt tilsvarende brev i 2010 med overskrift "Halden Ishall- driftstilskudd for budsjettåret 2010". Det fremkommer at under kommunestyrets behandling av Halden kommunes budsjett Sentral/felles er det avsatt kr 3,5 mill innen teknisk drift av Halden Ishall. I brevet informeres det om at beløpet er ved dette brevet anvist for overføring som Halden kommunens årlige driftstilskudd. I driftsregnskapet til Halden kommune er det ført mange ulike fakturaer som i følge administrasjonen danner grunnlag for fordringen på Halden Arena AS. Totalt sett er det inntektsført kr ,50 i Halden kommunes driftsregnskap 2010 som en fordring på Halden Arena AS. På grunn av disse to forbeholdene skulle driftsregnskapet kr ,30. etter vår mening vist et merforbruk på Konklusjon medforbehold Etter vår mening er årsregnskapet, med unntak av virkningen av forholdet omtalt i avsnittet "Grunnlag for konklusjon med forbehold", avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Halden kommune per 31. desember 2010, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Side 107

108 Presisering Det vises til note Regnskapsmessige minimumsavdrag, der det er opplyst om at kommunen har endret regnskapsprinsipp fra forenklet formel til minimumsavdrag beregnet ut fra vektingsregelen, kalt "regnarkmodellen". Modellen er lovlig, men ikke anbefalt. Det fremkommer at Halden kommune dersom "forenklet brøk" hadde vært lagt til grunn for avdragsberegning, ville utgiftsført kr 56,3 mill i avdrag. Ved bruk av regnearkmodellen er de utgiftsførte avdragene på kr 37 mill. Differansen utgjør kr 19,3 mill. i mindreutgift/bedre driftsresultat. I note Økt investeringstilskudd omsorgsboliger og sykehjem, kan vi lese at: "Beløpet på kr har vært lånefinansiert, og regnskapene for er belastet med avdrag og renter av/på dette beløpet på til sammen kr ,-. Administrasjonen opplyser om at ordningen er gitt tilbakevirkende kraft og at det etter en vurdering i 2010-regnskapet er foretatt en inntektsføring på kr ,- som en kompensasjon for tidligere utgiftsførte renter og avdrag. Tilskuddet er et øremerket investeringstilskudd og bør normalt føres i investeringsregnskapet. Uttalelser om øvrige forhold Konklusjon medforbehold om budsjettet Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet, med unntak av forholdet som er omtalt i avsnittet "Grunnlag for konklusjon med forbehold" ovenfor, er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett. Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god kommunal regnskapsskikk. Rolvsøy, Einar Gunder n oppdragsansvarlig revisor Side 108

109 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Lars Vidar Hennum Hansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring 2011/ Formannskapet 2011/ Kommunestyret Utsendte vedlegg 1 Halden kommune - årsmelding 2010 Ikke utsendte vedlegg Halden kommune - årsmelding 2010 Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Sammendrag av saken: Rådmannen legger frem årsmelding for Halden kommune for driftsåret 2010, slik kommunelovens 48 punkt 5 og forskrift om årsregnskap og årsberetning 10 gir føringer på. Halden kommune sitt driftsregnskap er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,20. Investeringsregnskapet er gjort opp med en underdekning på kr ,97. Rådmannens innstilling: Årsmelding 2010 for Halden kommune tas til orientering. Saksutredning: Kommunelovens kapittel Årsregnskap og årsberetning, pålegger kommunen hvert år å utarbeide årsberetning/årsmelding. Forskrift om årsregnskap og årsmelding gir ytterligere presiseringer mht tidsfrister. Kommunelovens 48 punkt 5 gir følgende føringer for årsmeldingen: I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens eller fylkeskommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som ikke fremgår av årsregnskapet, samt om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen eller fylkeskommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges Side 109

110 iverksatt for å sikre en høy etisk standard i virksomheten. Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å hindre forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven, samt for å fremme formålet i diskrimineringsloven og i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Halden kommune som årsmelding for 2010 er tidligere oversendt Østfold kommunerevisjon IKS til bruk i deres revisjonsarbeid i forbindelse med revidering av 2010-regnskapet. Årsmeldingen for 2010 gir etter rådmannens oppfatning et godt bilde av bredden i den kommunale virksomheten. Årsmeldingen gir også en tilbakerapportering på de målsettinger som ble vedtatt gjennom budsjettvedtaket for Dokumentet er elektronisk godkjent av: Lars T. Larsen Roar Vevelstad Side 110

111 Årsmelding For Halden Kommune 2010 Side av 60

112 Årsmelding 2010 Innhold Rådmannens innledning...3 Utviklingstrekk....5 Samfunn...6 Kommuneplanarbeidet....6 Miljø...6 Landbruk...7 Næring...8 Transport...8 SLT (Samordning av Lokale Tiltak)...8 Brukere og tjenester...10 Kommunalavdeling undervisning og oppvekst...10 Tjenester til barn og unge...10 Kommunalavdeling helse- og omsorg...12 Ressurskrevende brukere...12 Familiens Hus...12 Tjenester til barn og unge...12 Barneverntjenesten...12 Helsesøstertjenesten...12 Tjenester til eldre...13 Hjemmebaserte tjenester...13 Sykehjemstjenester...13 Andre tjenester...14 Rus- og psykiatritjenesten (ROP)...14 Behandlende tjenester...14 Koordinerende enhet, fag/forvaltning...14 Kommunalavdeling teknisk og kultur...15 Eiendom og havn...15 Eiendomsforvaltningen...15 Havnevirksomheten...16 Plan byggesak og geodata...16 Byggesaksseksjonen...16 Planseksjonen...16 Oppmålingsseksjonen...17 Halden Brannvesen:...17 Kommunalteknikk:...18 Kultur og idrett...19 Remmen svømmehall...19 Brygga kultursal...19 Halden bibliotek...20 Kreativt Kraftsenter for barn og unge...20 NAV - Halden...21 KVP (kvalifiseringsprogrammet)...23 Flyktninger...23 Prosjekt fra barnevern til voksen liv Miljøkontakt v.g.skole...23 Økonomi- og gjeldsrådgivning...24 Samarbeid forsterket helsestasjon Organisasjon Organisasjonsutvikling Kompetanseutvikling IKT Prosjekter Styringsdokumenter Strukturelle endringer Interkommunalt samarbeid Beredskap HMS BHT Medarbeidere Antall og årsverk Utdanningsnivå Alderssammensetning Pensjonsalder Rekruttering Lærlinger Kommunens redegjørelse for likestilling Kjønnsbalanse Likelønn Arbeidstid Personalpolitiske satsinger Ansatte og etnisitet Ansatte med nedsatt funksjonsevne Tilsyn og kontroll Eierskap Økonomi Resultater Økonomisk handlingsrom Tjenesteutviklingen Driftsinntekter Driftskostnader Utbytte, Renter og avdrag på lån Brutto driftsresultat Netto driftsresultat Driftsfond Investeringsfond Egenkapital og gjeld Omløpsmidler Arbeidskapital Anleggsmidler VEDLEGG Årsregnskaper Havn Økonomisk oversikt Balanse Noter Side av 60

113 Rådmannens innledning Utvikling på regionalt nivå Halden kommune er en stor aktør i regional sammenheng, mht å være pådriver og tilrettelegger for utvikling, først å fremst innen for Haldenregionen. I et stadig mer globalisert samfunn er imidlertid samarbeidet med andre kommuner, fylkeskommuner og staten viktig. Også samarbeid med Svenske myndigheter og vil være viktig for å få en vekst og utvikling i vår region. I 2010 har det vært arbeidet videre med flere sentrale områder, som også vil prege årene videre fremover. Byutvikling Det er satt forsterket fokus på byutviklingen spesielt på områdene Tyska, Mølen og Hollenderen. Nødvendige avtaler er inngått med Norske Skogindustrier ASA (NSI). Halden Byutvikling AS er etablert og har kjøpt områdene for å drive videre utvikling, i samarbeid med profesjonelle aktører. Ny havn Med avtaleinngåelse med NSI, ligger forhold til rette for utbygging av ny havn på Sauøya. Videre arbeider med dette vil iverksettes når kommunestyret har fattet de nødvendige vedtak i saken. Driftsbanegård Jernbaneverket har investert omlag 200 mkr for å bygge en tidsriktig driftsbanegård, som vil være endestasjon på intercity banen. Det arbeides videre med vurderinger av jernbanetrase. Det er grunn til å tro at uansett valg vil dette være et viktig element for å opprettholde befolkningsvekst, som igjen er viktig for utvikling i og av Halden Økonomiske betraktninger Rådmannen har de siste årene flere ganger nevnt at driftsnivået i Halden kommune er for høyt sett i forhold til de løpende inntektene. Netto driftsresultat for 2010 ble negativt med 12,8 og indikerer dette. Netto driftsresultat for 2009 var også negativt, og det haster nå med å få redusert utgiftsnivået, alternativt økt inntektsnivået. Hva gjelder økt inntektsnivå, har rådmannen ingen signaler om en vesentlig økning i de statlige overføringer. For driftsåret 2010 har det igjen vært nødvendig å endre prinsipp for minimumsavdrag, samt å utfordre staten ifht utgifter knyttet til oppreisningsordning til tidligere barnevernsbarn. (jf noter til regnskapet). Prinsippet som er valgt mht beregning av avdrag, gir nå så lave avdrag at kapitalslitet kan være høyere. En av grunnene til dette er også at det ikke er avsatt tilstrekkelig ressurser til løpende vedlikehold. Resultatet for 2010 er etter bruk av fond, positivt på ca 6 mkr. Rådmannen er bekymret over at alle disposisjonsfond er benyttet. Med hensyn til disponering av årsresultatet for 2010, mener rådmannen at det er viktig at dette mindreforbruket på 6,0 mkr avsettes for å møte usikkerheter vedrørende bokførte fordringer på staten knyttet til oppreisningsordningen er avklart. Kommunens langsiktig gjeld knyttet til investeringer utgjør ved utgangen av ,45 milliarder kroner. Ved årsskiftet var omlag 60 % av denne sikret med fastrenter og rentebytteavtaler. Allikevel vil følsomheten knyttet til renteendringer være stor på lengre sikt. Rådmannen er av den oppfatning at investeringer i kommunal regi nå bør begrenses betraktelig i årene fremover. Omstillingsprosjektet Halden 2012 som er et 3 parts samarbeid, der ledelse, politiker og tillitsvalgte også er representert, er igangsatt for å gå i gjennom alle deler av kommunens drift. Dette gjøres gjennom grundig prosesser med utgangspunkt i faktaanalyser. Dette arbeidet tar tid, og det vil Side av 60

114 medføre omprioritering av ressurser på alle nivåer for å kunne gjennomføres. Det er allerede for 2011 lagt inn betydelige effekter av dette arbeidet i budsjettet. Utsiktene fremover Halden samfunnet er i god utvikling. Tilflyttingen til byen er økende. Dette indikerer etter rådmannens syn at mange synes at Halden kommune har mange gode kvaliteter. Dette brygger godt for fremtiden. De største utfordringene vil i årene fremover være å tilrettelegge for økt næringsutvikling, innenfor et variert spenn, slik at det blir arbeidsmuligheter for flere og med all slags kompetanse. Her vil også forholdet til Sverige være viktig. For den kommunale virksomheten foreligger det ingen signaler fra regjeringen om en vesentlig økning av statlige overføringer, for å sikre en god videreutvikling av tjenestetilbudet. Den økonomiske handlefriheten de kommende 5-10 årene synes dermed meget begrenset, og et løpende arbeid knyttet til økt effektivitet og gradvis reduksjon i tjenestetilbudet vil være nødvendig. Et fortsatt sterkt fokus på utvikling krever en godt økonomisk fundament, der driftsøkonomien er i balanse. Samarbeidet med tillitsvalgte Dette samarbeidet fungerer etter rådmannens vurdering godt på alle nivåer. I omstillinger og omorganisering innen helse og omsorg har samarbeidet med sektortillitsvalgte fungert meget godt. De tillitsvalgte er en av tre viktige parter i 3 partssamarbeidet Halden 2012 som startet høsten Side av 60

115 Utviklingstrekk. Halden vedtok i 2010 sin første overordnede plan for samfunnsutviklingen av Haldensamfunnet. Visjonen i planen er: Halden kommune skal målrettet arbeide for å styrke den positive utviklingen Haldensamfunnet er inne i, slik at Halden blir det beste stedet å være for de som bor her, næringslivet, institusjoner og de som ønsker å flytte hit for å bosette seg eller etablere næringsaktivitet Veksten i befolkningen de siste 4 årene i Halden er over SSB og fylkets prognoser på om lag 1 %. SSB har i løpet av 2010 justert sine prognoser og en forventer at Halden skal ha en kraftigere vekst i årene fremover. sektoren fikk i 2010 en betydelig vekst etter flere år med nedgang. Spesielt er det statlige og fylkeskommunale stillinger som har blitt borte, men i 2010 snudde denne trenden ved etablering av Halden fengsel. Jevnere fordeling mellom privat og offentlig sektor er med på å stabilisere arbeidsmarkedet og vi får mindre svingninger i arbeidsmarkedet ved konjunktursvingninger. Forholdet mellom sysselsetning og arbeidsstyrke holdes seg jevnt og vi er fortsatt sterkt avhengig av at store deler av befolkningen arbeider utenfor kommunen med den befolkningsøkningen som er. Andelen pendlere øker og vil gjøre det i årene fremover. Denne veksten vil være en utfordring for Haldensamfunnet. Både med tanke på tilrettelegging av nye boligarealer og klargjøring av næringsarealer. Kapasitet på skoler og barnehager vil være dekkende for den nærmeste 4 års-perioden. Fødselsoverskuddet i 2010 Kommunebilde for NAV Halden. Marked/Bakgrunnsteppe (Kilde SSB) 2011* 2010* Endring Befolkning total* ,5 % Befolkning år* ,1 % Eneforsørgere med små barn ,0 % Eneforsørgere med store barn ,1 % Innvandrere ,9 % Sysselsatte i kommunen totalt ,9 % Primærnæringene ,6 % Sekundærnæringene ,1 % Tertiærnæringene ,2 % Offentlig sektor og uoppgitt ,9 % Utd. på grunnskolenivå el. mindre Utd. på videregåendenivå el. Mer ,0 % ,1 % Utpendling fra kommunen ,1 % Sysselsettingsgraden i kommunen er fallende. Spesielt innen tertiærnæringene. Den private sektoren er stor i Halden i forhold til sammenlignbare kommuner. Den offentlige Halden - flyttestrømmer ( siste 5 år - gj.snitt per år) ant pers Utflytting Innflytting Nettoflytting Aremark Nedre Glommaregionen Mosseregionen Indre Østfold regionen Akershus Oslo Resten av landet Utlandet Totalt Innflyttingen er økende og Halden ser ut til å få økende andel av den veksten som ligger i randsonen rundt Oslo. Nærhet til Sverige og gode bo og levevilkår er faktorer som underbygger dette. Ved utgangen av 2010 var arbeidsledighetenfor helt ledige i Halden 3.4% av arbeidsstyrken. Dette er en økning på 0.2 % poeng siden Ledigheten øker mest i den mannlige befolkningen. Tar en med antall på sysselsettingstiltak blir den totale ledigheten 4 % mot 4.4 % ved utgangen av Dvs ledigheten i Halden er på vei ned. Side av 60

116 Ser en ledigheten over tid er den relativt stabil og finanskrisen har ikke gitt vesentlig utslag i Halden. Kommunens ekspansive budsjetter i årene antas å ha medvirket til dette. Over 80 % av innbyggerne i Halden bor innenfor det som betegnes som tettstedsgrensen. Tar en med lokalsentrene bor over 90 % innenfor denne. Hovedutviklingen skjer i hovedsak innenfor disse områdene. Halden har store utmarksområder og produksjonsområder for landbruk. Ingen tiltak for utbygging i løpet av året har påvirket dette. Samfunn Kommuneplanarbeidet. Halden vedtok sin første samfunnsplan november I etterkant av dette vedtok kommunestyret oppstart av revidering av kommuneplanens arealdel. Planprogrammet ble vedtatt utlagt til høring i november 2010 og planen er forutsatt å ligge til endelig behandling innen sommeren Kommunestyret vedtok desember 2010 økonomiplan for Samfunnsdelen, arealdelen og økonomiplanen utgjør kommunens overordnede planverk. Det ble besluttet å igangsette revidering av kulturplanen og igangsetting av landbruksplanen i Begge ventes ferdigstilt i Miljø Halden kommune har i 2010 involvert seg i mange tiltak/prosjekt som bidrar positivt i forhold til miljøet i kommunen. Høsten 2010 fikk Halden vedtatt kommunedelplan for klima og energi, der kommunen forplikter seg til å jobbe målrettet i forhold til reduksjon av klimagassutslipp og forbruk av energi. Eksempler på vilje til å følge opp planens intensjoner er budsjettsatsningen på energiøkonomisering, kjøp av fornybar energi, arbeidet med oppsamling av deponigass på Rokke og utprøving av el-biler i omsorgstjenesten. Klima- og energiplanen ble også lagt til grunn ved rulleringen av kommuneplanenes arealdel og alle avdelinger skal legge frem lokale tiltaksstrategier i løpet av Arbeid knyttet opp mot EUs vanndirektiv i Haldenvassdraget og Enningdalsvassdraget, med mål om bedret vannkvalitet i vannforekomstene, er viktig for kommunen. Et omfattende miljøtiltak som springer ut av dette prosjektet er innføring av lokalforskrift for spredte avløpssystemer, som pålegger rensing av alle private avløpsanlegg. For å få kunnskap om bunnsedimentene i indre havn, ble det sommeren 2010 tatt sedimentprøver på flere steder i havnebassenget. Analysene viste avsetninger som ikke kan spores til dagens Side av 60

117 virksomhet langs vassdraget. For å identifisere kilden ønsker kommunen derfor å følge opp med nye målinger i I de større bekkene i kommunen ble det i 2010 gjort registrering av påvekstalger og forekomst av bunndyr. Målingene gjøres hvert tredje år og gir en god beskrivelse av vannkvaliteten. Remmenbekken, Unnerbergbekken og Asakbekken utmerker seg med meget dårlig vannkvalitet. Etablering av renseanlegg på sigevannet fra kommunens avfallsanlegg på Rokke er et skritt i riktig retning for vannkvaliteten i Unnerbergbekken. Landbruk Kommunen er ansvarlig for lokal gjennomføring av nasjonal landbrukspolitikk. Rapportering og forvaltning av ulike støtteordninger skjer i nært samarbeid med statlige myndigheter, delvis med korte og ufravikelige tidsfrister. Enheten fordeler årlig over 50 millioner i form av tilskudd, stipend, refusjon, investeringslån, støtte, skogfond osv. Med midlene følger krav til oppfølging og kontroll, samt rapportering inn til statlig myndighet. Tiltak Antall saker Kommunen har ferdigstilt kartleggingen av biologisk mangfold og implementert registreringene som en del av den kommunale arealplanleggingen. I løpet av høsten 2010 iverksatte kommunen, sammen med fylkesmannen i Østfold, kartlegging av grove eiketrær, med en diameter over 2m. Arbeidet ferdigstilles i løpet av Det ble i 2010 vedtatt forskrift om prioriterte arter og utvalgte naturtyper, noe som er med på å sikre leveområdene for arter der kommunen har et nasjonalt ansvar (elvemusling, klippeblåvingen og stor salamander). Kommunen har i løpet av 2010 etablert to målestasjoner for måling av henholdsvis NO 2 og svevestøv. Oppfølgingen av målstasjonene blir ivaretatt gjennom samarbeidsprosjektet på lokal luftovervåkning. Resultat fra målingene viser lavere NO 2 -verdier enn forventet. Svevestøvskonsentrasjonen i sentrum er imidlertid høyere en forventet. Målingene fortsetter i Tre private bedrifter og en kommunal virksomhet ble sertifisert gjennom miljøfyrtårn-ordningen i Gjødslingsplaner for enkeltbruk 20 Produksjonstilskudd husdyr 168 (84 bruk) Produksjonstilskudd - planteproduksjon 207 Avløserordningen (sykdom, ferie osv.) 75 Lovsaker (jordlov, skoglov, 24 konsesjonslov, odelslov) Saker til Vilt- og innlandsfiskenemnda 20 Bygdeutviklingsmidler (BU-saker) 21 Skogfond - utbetaling 211 Regionalt miljøprogram 172 Spesielle miljøtiltak i landbruket 8 (SMIL) Nybygging/opprusting av skogsveier 3 I løpet av 2010 er det gjort en gjennomgang av kartgrunnlaget for alle landbrukseiendommene i kommunen. Med over 700 landbrukseiendommer har dette har vært en tidkrevende oppdatering som nå er oversendt kartavdelingen for digitalisering. Skogbruksplan for Berg er ferdigstilt og Vilt- og innlandsfiskenemnda har utformet og vedtatt ny forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i kommune. Arbeidet med landbruksplan er kommet godt i gang. Landbrukets interesseorganisasjoner deltar i planprosessen som skal være ferdig vedtatt innen utgangen av Det blir fortløpende gitt veiledning/informasjon til næringa og arrangert skogdager/-kvelder når det er blir etterspurt. I løpet av året er det også arrangert kurs i ungskogpleie. Interesserte skogeiere får videre oppfølging gjennom skogkulturprosjektet, i regi av Skogselskapet. Prosjektet er finansieres eksternt, gjennom BU-midler mm. Det ble i budsjett for 2010 satt av midler til vedlikehold av bygningsmassen inne på Ulveholtet. Lokale ildsjeler med Erling Fosser i spissen har restaurert hytta ved det gamle kvartsbruddet. Hytta Side av 60

118 står åpen for fri benyttelse av turgåere i området og det er lagt til rette for overnatting i hytta. Tømmerkoia i hovedtunet på ulveholtet er tjærebredt og vedovn er montert. Næring Næringsavdelingen var i 2010 en del av enhet Næring, Landbruk og Miljø i rådmannens stab frem til september. Avdelingen besto av 1 årsverk frem til årsskiftet redusert fra desember måned til 60%. Næringsavdelingen er sekretariat for Halden Næringsråd og rådets styre, og møter som observatør i Halden Turist og Halden Industriforening. Videre er avdelingen sekretariat (prosjekteier) for to regionale utviklingsavtaler mellom Halden kommune og Østfold fylkeskommune: Fredriksten festning og Svinesundsparken; samt deltar i styrings- og arbeidsgrupper for to Interreg-prosjekter: Grenseløst industrisamarbeid og Grensehinder for næringslivet. Etter reetablering av Næringspolitisk utvalg i 2010 er avdelingen saksforbereder og sekretariat for dette utvalget. Strategisk næringsplan er basis for næringsavdelingens arbeids- og ansvarsområde. Hovedarbeidsområder: Iverksette og følge opp næringspolitiske tiltak som fattes av kommunens politiske organer. Kommunens hovedkontakt overfor næringslivet. Kontakt for næringslivet i forbindelse med etablering, lokalisering, virkemiddelapparat og næringspolitisk planlegging. Arbeid med og ansvar for oppfølging av strategisk næringsplan Prosjektansvarlig for næringspolitiske utviklingsprosjekter. Sekretariat for kommunens næringspolitiske arbeid. Transport Det er ikke foretatt større investeringer på riks og fylkesveier i Halden i løpet av Halden kommune har startet bygging av ny bru nedstrøms over Tista. Denne vil ved ferdigstillelse utgjøre indre ringvei og bidrar til større sikkerhet ved etablering av flere passeringer av elva, samt bidra til at større deler av havnetrafikken blir ledet utenom Halden sentrum. Veitrafikken på de største hovedveiene øker og Rv 22 inn mot Halden er i ferd med å nå en årsdøgnstrafikk som utløser behovet for avlastingsvei eller flere kjørebaner. Trafikken over Svinesundsforbindelsen øker med 6.7 % og over 80 % av all godstransport på vei til og fra Norge, går over denne forbindelsen, og denne øker mer enn trafikkveksten. Det har ikke vært store endringer innen den lokale kollektivtrafikken. Trafikkveksten på kollektivtrafikken på jernbane og ekspressbusser til og fra Halden øker. SLT (Samordning av Lokale Tiltak) I september 2010 vedtok kommunestyret enstemmig å videreføre SLT-ordningen i Halden kommune. Dette innebar en videreføring av koordinator funksjonen og de flerfaglige strukturene som har blitt utviklet fra Som en direkte konsekvens av vedtaket ble også ordningen med politiråd videreført. Videreføringen ble vedtatt etter en evaluering fra 2007 til første halvår 2010 viste en signifikant nedgang i registrert ungdomskriminalitet. De endelige tallene for 2010 har bekreftet trenden selv om det i skrivende stund er økende utfordringer knyttet til en gruppe med 17 åringer som vil bli 18 år i løpet av Tiltak for å møte disse utfordringene er påbegynt og vil bli behandlet i Politirådet i løpet av noen uker. Det er en positiv trend at vi har redusert rekrutteringen til etablerte negative miljøer. Dette kan ses på som en delvis bekreftelse på at vi opplever noe suksess med tanke på tidlig intervensjon i forhold til barn- og unge og samarbeid rundt dette. I tillegg viser både tallene fra politiet og tallene i Ungdomsundersøkelsen en positiv utvikling i Side av 60

119 forhold til ungdommers rusbruk selv om man i SLT-arbeidet konstaterer at det er en betydelig usikkerhet knyttet til aldersgruppen mellom år. I den forbindelse har det i løpet av 2010 blitt utarbeidet en prosjektsøknad til Fylkesmannen i forhold til mulighet for ekstern støtte til opprettelse av 2 stillinger som utekontakter. Svar på denne søknaden vil foreligge i løpet april/mai Styringsgruppen SLT bestemte etter en helhetsvurdering og forespørsel fra rektor på Osskole våren 2010 at noe av arbeidstiden til SLTkoordinator skulle brukes på Os-skole i skoleåret Om denne ordningen videreføres avgjøres av styringsgruppen i løpet av våren Ungdomsundersøkelsen ble gjennomført i mai i samarbeid med ungdomsskolene og resultatene og er en viktig kunnskapskilde for SLT arbeidet. Politirådet har gjennomført 2 møter der kommunen og politiet i samarbeid med lokale eksterne aktører har satt fokus på status og tiltak for å sikre et trygt lokalsamfunn. Halden Videregående skole/v rektor deltar fra 2010 i SLT-arbeidet. Side av 60

120 Brukere og tjenester Kommunalavdeling undervisning og oppvekst Brukergrupper: 2009: 2010: Barn i kommunale barnehager (antall) Barn i private barnehager (antall) Barn som mottar spesialpedagogisk hjelp i 29 barnehagen (antall) Elever i grunnskolen ( trinn) (antall) Elever som mottar spesialundervisning i grunnskolen (%) 7,6 Andel elever som får morsmålsopplæring (%) 5,9 Andel elever som får særskilt norskopplæring (%) 8,1 Andel elever i kommunal SFO med 100% plass (%) 60,3 61,5 Voksne (18+) som mottar 79 ( 4A-1) tjenester i voksenopplæring 8 ( 4A-2) ( 4 A-1, 4 A-2) (antall) Tjenester til barn og unge Tjeneste: Mål i 2010: Målvurdering 2010: Barnehage Full barnehagedekning. Kommunen har i løpet av 2010 oppnådd målet om full barnehagedekning. Forsterket tilbud barnehage (Brekkerød barnehage) Grunnskole Forsterket tilbud grunnskole (Tistedal skole, Strupe u. skole) Leksehjelp Skolefritidsordn ing (SFO) Tilbud til multifunksjons - hemmede barn i under skolepliktig alder. Grunnskoleopplæring i henhold til lover, forskrifter og lokalt vedtatte retningslinjer. Tilbud til multifunksjons - hemmede elever i grunnskolen. Innføre gratis leksehjelp til elever på trinn Frivillig tilbud til elever på 1. til 4. trinn. Det skal i planperioden utarbeides nye felles kommunale vedtekter for SFO i Halden kommune. Tilbud til elever på ungdomstrinnet med behov for tilsyn før og etter skoletid. Barn i målgruppen er gitt tilbud i henhold til målsetting. Elever i grunnskolen er gitt tilbud i henhold til målsetting. Ble innført i august Ca. 50 % av elevgruppen benytter seg av tilbudet. Det ble i 2008 utarbeidet kommunale vedtekter for SFO i kommunen. SFO drives i henhold til vedtatte vedtekter. Vedtektene ble revidert i Særskilt tilsynsordning (STO) Tiltaket drives i samarbeid mellom kommunalavdelingene helse/omsorg og undervisning/oppvekst. Skole og Alternativt skoletilbud Tiltaket drives i henhold til miljøsenter Grunnskoleoppl æring til voksne ( 4A-1) Spesialundervis ning til voksne ( 4A-2) Pedagogisk psykologisk tjeneste Kvalitetsindikatorer elver på ungdomstrinnet. Tilbud til voksne over opplæringspliktig alder, som trenger grunnskoleopplæring. Voksne som ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet for voksne. 1. Ivareta krav om forsvarlig saksbehandlingstid. 2. Være en bidragsyter i utvikling av gode tiltak i barnehager og skoler. Spre gode erfaringer/ tiltak. intensjonene. 1. Det er pr ikke ventelister hos PPT. Dette har vært prioritert høsten PPT skal utvikle veilederrollen overfor skoler og barnehager videre i Nasjonale prøver og elevundersøkelsen (mobbing) Indikator Elevundersøkelsen (7. trinn) - mobbing Nasjonale prøver (5. trinn) lesing Andel elever på nivå 2 og 3. Nasjonale prøver (8. trinn) - lesing Andel elever på nivå 3,4 og 5. Nasjonale prøver (5. trinn) regning Andel elever på nivå 2 og 3. Nasjonale prøver (8. trinn) - regning Andel elever på nivå 3,4 og 5. Nasjonale prøver (5. trinn) engelsk Andel elever på nivå 2 og 3. Nasjonale prøver (8. trinn) - engelsk Andel elever på nivå 3,4 og 5. Verdi 08 Verdi 09 Verdi 10 1,4 1,4 1,4 73,2 69,3 70,9 68,0 67,9 64,6 73,5 64,8 65,8 65,0 62,9 64,6 75,0 68,9 73,8 69,8 63,2 60,8 Mål: Alle elever skal respektere andres integritet. 95 % av elevene skal oppfylle nivå 2 eller 3 95 % av elevene skal oppfylle enten nivå 3, nivå 4 eller nivå 5 95 % av elevene skal oppfylle nivå 2 eller 3 95 % av elevene skal oppfylle enten nivå 3, nivå 4 eller nivå 5 Sikre en positiv utvikling over tid. Sikre en positiv utvikling over tid. Halden kommune har gjennom Skolepolitisk plattform Haldenskolen i utvikling! nedfelt mål for nevnte fagområder. Den negative utviklingen fra 2008 til 2009 er i ferd med å snu. En målsetting på 95 % tilsier at det fortsatt er viktig å være systematisk og målrettet innen fagområdene lesing, regning og respekt for andres integritet. Vi ser en positiv tendens innen lesing, regning og engelsk på 5. trinn for kommunen som helhet, men det er fortsatt variasjon mellom skoler, samt innad i skolen. Side av 60

121 Det arbeides systematisk med lesing i kommunen. Det er ansatt en leseveileder, samt tatt i bruk felles verktøy for leseinnlæring (LeseLOS). I tillegg skal alle kommunens skoler nå benytte verktøyet LOV (Læring og vurdering), som skal bidra til økt kvalitet og struktur i elevenes undervisning. For skolelederne skal det nå gjennomføres skolevandring, som innebærer at ledelsen ved den enkelte skole observerer, gir tilbakemeldinger, og således får et tettere forhold til livet i klasserommet. Grunnskolepoeng Halden kommune har høyest andel elever i grunnskolen som går over i videregående opplæring. Dette er en utvikling som har vært stabil over flere år. Kommunen samarbeider med Halden videregående skole på flere områder (Utdanningsvalg, karriereveiledning). I tillegg har kommunen dyktige rådgivere i ungdomsskolen, som bidrar til en grundig forberedelse og søkeprosess for den enkelte elev. Målet er å sikre at elevene i grunnskolen begynner og fullfører videregående skole. Ventelister Pedagogisk - psykologisk tjeneste 2008 (tall innhentes) 2009 (tall innhentes) 2010 (august) (pr ) 0 Grunnskolepoeng kan ses som et samlemål for alle elevenes karakterer i fag ved avslutningen av grunnskolens 10. trinn. Ved beregning av grunnskolepoeng summeres alle tallkarakterene i fagene (på en skala fra 1 til 6), både eksamen og standpunkt. Summen deles deretter på antall karakterer. Dette gjennomsnittet, med to desimaler, multipliseres med 10. Elever med færre enn åtte karakterer totalt er ikke med i analysen av grunnskolepoeng Det har i løpet av 2010 vært satt et særskilt fokus på å redusere ventetid på behandling av saker hos PP tjenesten. Undervisning og oppvekst har som mål at det ikke skal være ventelister og at Pedagogisk psykologisk tjeneste i større grad enn tidligere bidrar med veiledning i barnehager og skoler. Dette vil ha et fokus også i tiden som kommer, da barnehager og skoler vil ha behov for både individ og systemrettet veiledning. Halden kommune ligger tett opptil snittscore i Østfold fylke, men kommer ut med lavere snitt grunnskolepoeng enn både gruppe 13 og nasjonalt. Imidlertid var det en økning på 0,5 % fra til og det er positivt at det holder seg stabilt på det nivået også i Overgang fra grunnskole til videregående skole 2009 Overgang fra grunnskole til videregående opplæring % Halden kommune Kommunegr 13 Østfold fylke Nasjonalt 97,5 96,7 96,7 96,8 Side av 60

122 Kommunalavdeling helse- og omsorg organisatoriske grep som må tas for at etableringen av Familiens hus skal bli vellykket. Ressurskrevende brukere Målsetting Holde nøye kontroll med enkeltvedtak/ brukere innenfor helse- og omsorgstjenesten hvor lønnskostnader beløper seg til minst Sørge for oppfylling av kriteriedata for refusjonsordningen, så som enkeltvedtak på alle tjenester etter sosialtjenestelov og kommunehelselov, Sørge for et oversiktelig regnskap som til enhver tid viser antall timer som ytes til den enkelte og timeprisen for tjenesten Målvurdering Kriteriedata endres hvert år. Tilskuddsordningen blir derfor sett på som meget arbeidskrevende for de involverte. Det er lite anmerkninger fra revisjon og direktoratet, noe som kan tyde på at kommunen klarer å komme fram til en god og akseptabel fastsetting for refusjonsgrunnlaget. Brukerperspektiv: Ivareta rettssikkerhet for bruker gjennom enkeltvedtak på alle tjenester etter Lov om sosiale tjenester og Kommunehelseloven. Ivareta forutsigbarhet om hvilke tjenester som ytes og omfanget Ressurskrevende brukere Denne gruppen brukere øker hvert år. Brukergruppen mottar omfattende bistand, Familiens Hus Familiens hus innebærer en samlokalisering av PPT, spesialpedagogene, barneverntjenesten, helsesøstertjenesten og ressurssenter for barn og unge (Maurtua åpen barnehage, forsterket helsestasjon og miljøkontaktene i skolen). Målet er et mer helhetlig og effektivt tjenestetilbud for barn, unge og familier i Halden. Det er i den sammenheng startet et arbeid hvor en ser på de Tjenester til barn og unge Barneverntjenesten Målsetting. Tjenesten skal redusere fristoverskridelsene i undersøkelsessaker og overholde kravet om tiltaksog omsorgsplaner for alle barn med tiltak gjennom barnevernet. Dette skal skje uten at det går ut over kvaliteten i barnevernarbeidet. Målvurdering. Som følge av ytterligere økning i antall bekymringsmeldinger er målet om reduksjon av fristoverskridelser i undersøkelsessaker ikke nådd. Målet om tiltaks- og omsorgsplaner for alle barn med tiltak er nådd. Tjenesten fikk i 2010 ansvaret for å etablere bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger. Leder for bofellesskapet ble ansatt i desember og flyktningene antas å bosettes i slutten av april Tjenesten fikk en ny stilling som saksbehandler høsten 2010 Barnevern Hjelpetiltak i hjemmet Hjelpetiltak i institusjon og fosterhjem Barn under omsorg i fosterhjem Barn under omsorg i institusjon Andel us, som fører til tak, % Nye meldinger Nye undersøkelser Helsesøstertjenesten Målsetting. Sikre lik praksis/rutiner for skolehelsetjenesten Målvurdering. Nye prosedyrer for skolehelsetjenesten er utarbeidet iht. gjeldende veileder og implementert. Det er opprettet barneskole team og ungdomsskole team som et ledd i å kvalitetssikre tjenestene. Helsesøstertjenesten Helseundersøkelser av barn under skolealder Helseundersøkelser av skolebarn Ekstrakonsultasjoner hos 753 Side av 60

123 helsesøster Telefonhenvendelse til helsesøster Helsestasjon for ungdom, antall henvendelser Svangerskapskontroll, antall gravide Familiesenteret Tjenesten har fokus på tidlig intervensjon og tilrettelegging av lavterskeltilbud for utsatte barn, unge og deres familier. Tjenesten består av forsterket helsestasjon, Maurtua åpen barnehage og ressursteam barn/unge Målsetting. Øke antall henvendelser for tidligsts mulig intervensjon Målvurdering. Ny henvisningsprosedyre er utarbeidet og implementert i Forsterket helsestasjon. 12 flere familier er innskrevet i Forsterket helsestasjon i Ressursteam barn/unge tilbyr ART (aggression replacement therapy) grupper på skolene etter behov. Maurtua åpen barnehage er godt besøkt med et gjennomsnitt på 16 barn pr. dag i Familiesenteret Forsterket helsestasjon, antall henvendelser familie/barn 87 fam/ 127 barn 76 fam/ 119 barn 81 fam/ 132 barn Sørge for et oversiktelig regnskap som til enhver tid viser antall timer som ytes til den enkelte og timeprisen for tjenesten. Målvurdering. Tjenesten har i forhold til vedtatt målsetting kunnet oppfylle brukernes behov for tjenester i samsvar med lovens bestemmelser og vedtatt standarder. Tjenestens innhold og omfang har fremkommet etter en individuell vurdering og i samråd med den enkelte bruker. Tjenesten har i 2010 i for liten grad kunnet vektlagt det forebyggende aspektet i sitt arbeide. Dette aspektet ved tjenesten vil få større fokus i Hjemmebaserte tjenester 2010 Praktisk bistand (hjemmehjelp) 738 Praktisk bistand,opplæring 109 Brukerstyrt personlig assistent 12 Dagsenter 105 Matombringing 194 Trygghetsalarm 328 Avlastning utenfor institusjon 53 Avlastning innenfor institusjon 56 Støttekontakt 207 Omsorgslønn 45 Pleie og omsorg utenfor institusjon 1213 Ressurskrevende brukere 102 Individuell plan 161 Sykehjemstjenester Tjenester til eldre Hjemmebaserte tjenester Målsetting. Holde nøye kontroll med enkeltvedtak/ brukere innenfor helse-og omsorgstjenesten hvor lønnskostnader beløper seg til minst Sørge for oppfylling av kriteriedata for refusjonsordningen, så som enkeltvedtak på alle tjenester etter sosialtjenestelov og kommunehelselov, Målsetting Enhetens målsetting i 2010 er etablering av en sykehjemsenhet som inkluderer alle sykehjemmene i kommunen. Deretter utarbeidelse av nye turnuser og opprettelse av ressurspooler samt etablering av felles rutiner på ulike områder. Implementering av kvalitetskommuneprogrammet og etablering av lindrende enhet. Målvurdering Enheten har oppnådd sine målsettinger i forhold til opprettelse av en ny sykehjemsenhet. Opprettelse av felles rutiner er gjennomført er gjennomført på de fleste områder. Side av 60

124 Pasientgruppen er betydelig endret siste året. Flere pasienter som trenger lindrende behandling og alvorlige sykdomstilstander som krever mye ressurser både personellmessig men også i forhold til medisiner ol. Meget kort liggetid på sykehus, pasienter får iverksatt behandling, deretter videreføres dette på sykehjem. De fleste som innlegges øyeblikkelig hjelp på sykehjem trenger utredning på sykehus og det foregår derfor mye følge av personell til dette. Stor etterspørsel etter sykehjemsplasser tilrettelegat for personer med demens. Det er opprettet en samarbeidsavtale om ambulerende tjenester ved Sykehuset Østfold. Sykehjemstjenester 2010 Ordinære sykehjemsplasser 118 Demensplasser 61 Eldresenter(omsorgsb) 41 Antall liggedøgn jfr.. Plasser Faktiske liggedøgn Innrapporterte avvik 600 Lukkede avvik 600 Aktivitetssenteret 145 Ambulerende team, antall brukere 50 Tilbud til personer med rusprobl 132 Behandlende tjenester Legetjenestene Halden kommune har pr fastlegehjemler fordelt på 26 fastleger. Ved utgangen av året var det omlag 583 ledige plasser fordelt på 6 fastleger. Det er vedtatt 1 ny stilling som sykehjemslege. Utlysning/ansettelse vil skje i begynnelsen av Legevakten Tjenesten har gjennomført et omfattende prosjekt med opplæring og installering av nytt nødnett. Fengselshelsetjenesten Tjenesten er driftet siden mars Fokus har vært på å etablere kvalitative gode rutiner, prosedyrer og praksis. Andre tjenester Rus- og psykiatritjenesten (ROP) Rus- og psykiatritjenesten omfatter psykiatriteamet, aktivitetssenteret, rusteamet, ambulerende team med egne boliger for unge pasienter med dobbeltdiagnose i Nedre Hola, Portnerboligen helsestasjon og Konglelundveiene boliger for pasienter med psykiske lidelser. Målsetting Gjennomføre et større prosjekt hvor hele tjenesten er gjennomgått for å se hvordan tilbudet kan bedre samordnes og videreutvikles. Målvurdering Forslag til ny organisering og ressursfordeling er utarbeidet og vedtatt. Implementering av ny organisasjonsmodell er planlagt Rus og psykiatritjenester 2010 Psykiatrisk team 147 Koordinerende enhet, fag/forvaltning Enheten har en overgripende funksjon og hovedansvar for å samordne kommunens helse- og omsorgstjenester i samarbeider med andre etater og eksterne tjenester med det for øye å sikre helhet og sammenheng i tilbudet til tjenestemottaker. Enheten er Halden kommunes formelle koordinerende enhet iht. sentrale bestemmelser. I tillegg arbeider enheten med forebyggende virksomhet, opplysning, råd og veiledning, samarbeid med andre deler av forvaltningen og frivillige organisasjoner, boliger til vanskeligstilte, hjelp til dem som ikke kan dra omsorg for seg selv, rett til individuell plan, tiltak ved særlig tyngende omsorgsoppgaver, rettigheter for og begrensning/kontroll med bruk av tvang og makt m.v. overfor enkeltpersoner med psykisk utviklingshemming. Fagkonsulentene er ressurspersoner overfor enhetene i vanskelige saker slik at standard følges og lik saksbehandling på tvers av enhetene sikres. Koordinerende enhet, fag/forvaltning er kommunens boligkontor og Husbankens låne- og tilskuddsordninger saksbehandles her. Side av 60

125 2010 Husbanken - Startlån 154 Husbanken - Boligtilskudd - 45 etablering/utbedring Husbankens bostøtte (lavest/høyest antall pr måned) 1155 Kommunalavdeling teknisk og kultur Eiendom og havn Eiendomsforvaltningen Kjøp og salg av fast eiendom I 2010 sto boligfeltet Brekkerød II ferdig opparbeidet med 81 byggeklare eneboligtomter og 8 tomter for konsentrert småhusbebyggelse. Siden dette er tomter subsidiert av Halden kommune har interessen vært stor og det ble solgt 33 eneboligtomter og 4 tomtefelter for konsentrert småhusbebyggelse. Det er videre solgt en eneboligtomt på kommunens tomtefelt på Isebakke, en eiendom i Rødsveien 25 samt to industritomter i Halden Næringspark. Bergheim trygdehybler er solgt til Halden Pensjonskasse. I tillegg er det solgt 101 festetomter som et ledd i å redusere kommunens portefølje av festetomter. Halden kommune kjøpte i 2010 områdene Tyska, Mølen og Hollenderen fra Norske Skog ASA for 20 mill kr. Eiendommene er viktige for fremtidig byutvikling. Eiendommene ble solgt til Halden Byutvikling AS som forestår utvikling av eiendommene. Bygningsmessig vedlikehold Vedlikeholdsprogrammet for 2010 måtte med grunnlag i innsparingstiltak reduseres vesentlig slik at det var kun det mest påkrevende tiltak i programmet som ble prioritert. Generelt har vi i 2010 møtt et etterslep når det gjelder pålegg etter tilsyn på brann og elanlegg. Siden dette er krav som må tas har vi ikke hatt noe valg når det gjelder prioritering. Av andre større utbedringstiltak ved Gimle skole, Hjortsberg skole, Fredriksten kro og basarene. Dessverre, har det også i 2010 vært betydelige kostnader med skole bygninger som har blitt utsatt for hærverk. Som en forsøksordning av forebyggende karakter ble det besluttet at eiendomsvakten tok Side av 60

126 kveldsrunder til de mest utsatte anleggene hvilket har gitt effekt. Bygningsmessig drift I 2010 ble det innført et nytt datasystem Facilit for systematisering av periodisk kontroll av bygninger og tekniske installasjoner samt kommunikasjon med brukende enheter. Kravene til kompetanse for periodisk kontroll særlig når det gjelder tekniske installasjoner som kjøle og varmeanlegg, brannvarslingsanlegg og energistyringssystemer er ut økende og medfører også økt tidsforbruk for vaktmesterne. Tilbakemelding fra brukerne som har andre behov i det daglige særlig institusjoner og skoler - viser at det oppstår et gap mellom deres behov og tilgjengelige ressurser. En pekepinn på den utfordringen vi her står overfor kan illustreres med følgende eksempel hentet fra Norsk kommunalteknisk forening: Normal areal for en heltids vaktmester er ca 8000 kvm bygg. Våre vaktmestere har fra til kvm bygg og da sier det seg selv at denne tjenesten blir en knapphetsfaktor. Investeringsprosjekter På bygge og anleggssiden har det i 2010 vært igangsatt og gjennomført et omfattende investeringsprogram. Av større tiltak nevnes: - ny Tistedal skole - Brekkerød II boligfelt - basseng Halden sykehjem - heis Halden sykehjem - Bergheim trygdeboliger - VVA anlegg Remmen kunnskapspark - utbedring av bryggefront Fiskebrygga - kulvert fra høvleriet til Tyska - bro fra Tyska til Mølen - Enøk tiltak som videreføres i utbedringstiltak/ rehabilitering av skolene: Berg, Rødsberg, Låby og Strupe - utbedring/ rehabilitering av barnehagene: Bergknatten, Bjørklund, Karrestad og Stangeløkka. Havnevirksomheten Det har i 2010 vært et omfattende program med kontroll og utbedring av ankerfester på småbåthavnen utenfor Langbrygga. Forankringsfester var sterkt korrodert og medførte risiko for avdrift av bryggeanlegget. Kaifronter og leidere gått over og reparert. Drivstoffanlegget på Langbrygga ble ytterligere utvidet med ny uteligger, to nye drivstoffpumper samt septikpumpe for tømming av septik fra mindre fartøyer. I forbindelse med ny bro over Tista og fremføring av ny vei over Mølen ble havnas verksted revet og erstattet med kjøp av Båt og Motors gamle verksted. Verkstedet ble renovert slik at det tilfredsstiller Arbeidsmiljølovens krav for slik virksomhet. Ny 3 års kontrakt for isbryting ble etablert. Den offentlige trafikkhavna har hatt begrenset aktivitet bortsett fra landligge for skip til Nexans. Halden havns driftsregnskap er gjort opp med en fondsavsetning på kr Halden havn har solgt diverse innretninger til Halden kommune for bokført verdi 53,7 mill kr. Kapitalen forutsettes benyttet til etablering av ny havn. Plan byggesak og geodata Økonomi drift Enheten for plan byggesak og geodata har et positivt økonomisk resultat på driften. Dette har sin årsak i fortsatt stor aktivitet men også sparte utgifter så som ubesatte stillinger. I løpet av 2011 vil det bli ansatt flere medarbeidere. Byggesaksseksjonen Behandling av byggesøknader etter henholdsvis Plan- og bygningsloven m/forskrifter. Veiledning og publikumsinformasjon innen fagområdet. Planseksjonen Utarbeidelse av reguleringsplaner, og behandling av eksterne og interne reguleringsforslag. Behandling av utslippssaker og tilsyn med mindre renseanlegg. Utredning av byutviklings- og planspørsmål. Vurdering av miljø, byutforming og Side av 60

127 estetikk. Behandling av delingssaker og transportspørsmål. Oppmålingsseksjonen Oppmålingsforretninger, grensejusteringer og grensepåvisninger, tildele adresser, framskaffe digitale kartdata for plan-og prosjekteringsarbeid, utarbeide megleroppgaver, føre matrikkelen, utarbeide situasjonskart og temakart, seksjonering av eiendommer med mer Antall byggesaker og meldinger 500 Lokal godkjennelse av foretak etter søknad 1300 Utstedte ferdigattester/brukstillatelser 175 Igangsatte boenheter 91 Behandlede søknader om tilkobling etc. 100 Utslippstillatelser for separate kloakkutslipp 55 Plansaker fremmet for Hovedutvalget 48 Oppmålingsforr.,,grensejustering/-påvisning 272 Seksjoneringer 29 Utstedte megleroppgaver 595 Ut fra de disponible ressurser, er det grunn til å være fornøyd med måloppnåelsen. Arbeidet og prioriteringen har til enhver tid vært sterkt fokusert på produktivitet av tjenester. Det at overordnede instanser og publikum har hatt urealistiske forventninger til avdelingens produksjonskapasitet, har tidvis skapt misforståelser omkring prioriteringer og fremdrift i saker. Avdelingen er fortsatt for knapt bemannet til å kunne dekke de fortløpende behov for faglig innsats. Det gjelder oppgaver som tilsyn og oppfølging av ulovligheter. Videre er det merkbart når det gjelder kapasitet til gjennomføring av kommunens egne planoppgaver og planprosjekter, bl.a. gjelder det utarbeidelse av kommuneplaner og kommunedelplaner. Denne situasjonen, som ikke effektivt nok kan avhjelpes med sporadisk konsulentbruk, virker også negativt på kompetanseutvikling og egen planproduksjon såvel som på tjenesteyting overfor private forslagsstillere. Oppmålingsseksjonen mangler fortsatt ressurser til meget viktige arbeidsoppgaver så som ajourføring av matrikkelen, tildeling av adresser til alle eiendommer, (må være ferdig 2014) retting av feil i gårdskart med mer. Halden Brannvesen: Med bakgrunn i forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn skal brannvesenet hvert år innen 1.mars avgi rapport om brannvernet i kommunen for foregående år. Likeledes skal det fremlegges en plan for aktuelle brannverntiltak i kommende år som skal inngå i kommunens helse, miljø og sikkerhetsarbeid. Beredskapsavdelingen: Oversikt utrykninger Halden brannvesen 2010 Brann i bygning Brann i bygning 26 Falsk alarm Falsk alarm 10 Unødig alarm Unødig alarm 160 Skogbrann Skogbrann 0 Brann i gress/kratt Brann i gress/kratt 5 Bilbrann Bilbrann 8 Brann i campingvogn/- Brann i telt campingvogn/- telt 0 Brann i fritidsbåt Brann i fritidsbåt 0 Pipebrann Pipebrann 23 Annen brann Annen brann 20 Brannhindrende tiltak Brannhindrende tiltak 45 Trafikkulykke Trafikkulykke 33 Vannskade / Vannskade / oversvømmelse oversvømmelse 25 Akutt forurensning Akutt forurensning 9 Annen assistanse Annen assistanse 64 Ambulanseoppdrag 1 Hjertestans 1 Totalt Totalt 430 Andre oppdrag som avdelingen utfører: Utkjøring av saksdokumenter til kommunestyre og utvalgsmedlemmer Ettersyn, merking og kartlegging av brannkummer i kommunen. Daglig flagging på Fredriksten Festning for Nasjonale festningsverk. All flagging i byen ved offisielle flaggdager inkl. 1. og 17.mai. Ettersyn og forvaltning av sivilforsvarslager Julegater opp/ned og lagring. Vektertjeneste og div. oppdrag for rådhuskvartalet. Kontroll av brannslokningsutstyr for det private marked. Side av 60

128 Forøvrig er brannvesenet en serviseinstitusjon som påtar seg div. oppdrag for befolkningen til alle døgnets tider gjennom hele året. Forebyggende avdeling: A n t a l l b r a n n s y n å r 2010 Type objekt Total antall bygg Herav hvor komm. er eier/bruker Antall Antall tilsyn Antall Antall tilsyn A- objekt B- objekt C- objekt Sum Ved tilsynene er A-objekter prioritert (dvs. bygg hvor det er størst fare for tap av mange liv ved brann). Tilsynene er i hovedsak gjennomført som systemrettede. I tillegg er det gjort bruk av egenkontroll som tilsynsform. Enkelte tilsyn har medført at brannvesenet har måtte gi pålegg med tilhørende oppfølgning, samt iverksettelse av andre sanksjoner; herunder dagsbøter og stegning. Deltagelse i sentrale aksjoner: Åpen brannstasjon, røykvarslerens dag 1. desember med stand, samt utdeling av brosjyrer til publikum, aksjon boligbrann i desember med kontroll av 292 boliger/husstander. Brannfarlig / eksplosiv vare: Behandler saker vedrører brannfarlig vare / eksplosivvare Totalt 5 utsalgssteder for pyroteknisk vare har vært saksbehandlet og fulgt opp. Beredskap /bistand beredskapsavdelingen: Forebyggende avdeling har bistått beredskapsavdelingen. Dette dreier seg oppdekking av enkelte dagvakter så vel som oppdekking i forbindelse med fravær av kortvarig karakter samt bistand til rene administrative oppgaver. Feier seksjon: Ut i fra registerte oppdrag er følgende antall utførte feiinger og tilsyn med fyringsanlegg og skorsteiner utført: Status feiing Antall Status tilsyn Antall Uført 4105 Uført 1959 Ikke utført 938 Ikke utført 115 Ingen hjemme 1164 Ingen hjemme 661 Utenfor rute 93 Utenfor rute 65 Sum 6300 Sum 2800 Kommunalteknikk: Veier og gater klarte å holde budsjettet totalt. Veistandarden forringes og det blir etter hvert et betydelig etterslep å ta igjen i forhold til de bevilgninger som blir foretatt. Det er gjennomført et teknisk vedlikeholdsprogram, ROSY som forteller noe om dette. Parker og offentlige anlegg holder relativt god standard. Prioriterte hovedområder er Busterudparken, Rød Herregård og Gågata. Det er i 2010 også utarbeidet et skriftlig vedlikeholdsprogram. Avgiftsparkeringen bidrar til et overskudd på 3 mill i kommunekassa. Dette er en mill under budsjett som skyldes høyt sykefravær i 2010 samt at parkeringsdisiplinen har bedret seg som følge at aktiv kontroll. Vann og Avløp, Her ligger de største utfordringene innenfor teknisk sektor. Vannledningsnettet er av relativt dårlig kvalitet og må skiftes ut i store deler innenfor sentrumsgrensen. Ute i distriktene er det for øvrig skiftet ut og lagt mye nytt som tilsier god standard. Vi hadde ca 70 vannlekkasjer i Når det gjelder avløp så er det store utfordringer å få separert kloakk fra overvann i hele byen, men spesielt her også innenfor sentrumsgrensen. Det er gjennomført tiltak mot Åsekjær som bidrar til at forurensningen derfra går ned. Det bevilges ca 50 mill pr år til rehabilitering av vann og avløpsnettet noe som er i den størrelsesorden vi klarer å håndtere i forhold til planlegging og gjennomføring. Renovasjon har vært kommunalteknikks store satsing i Vi tok over driften av Rokke avfallsanlegg i egenregi fra og har startet med en nødvendig oppgradering av fyllplassen. Vi har jobbet aktivt i avfallsmarkedet og tatt i mot nye typer avfall og utvidet kundemassen. Dette resulterte i et regnskapsmessig overskudd i størrelsesorden 6 mill. Side av 60

129 Renovasjonsordningen for øvrig fungerer bra. Nysatsingen her er dypoppsamlingspunkter på skoler og miljøstasjoner. Kultur og idrett Remmen svømmehall Besøkstallet for 2010 er totalt besøkende, en nedgang på ca 4 prosent. Det er grunn til å tro at fasilitetene med ett nedslitt og umoderne basseng og korte åpningstider kan være noen av årsakene til en slik nedgang. Brygga kultursal Bygget er tilrettelagt for universell utformingen og kan tilpasses alle brukergrupper etter ønsker og behov. Salen er den største konferansearenaen i Halden. I 2010 hadde Brygga kultursal ca besøkende. Tallene er på samme nivå som i Kapasiteten er godt utnyttet og kan neppe økes uten vesentlig styrking av bemanningen. Av besøkstallene er betalende publikum. I tillegg kommer billettsalget til Det Norske Blåse Ensemble sine konserter i Kultursalen som utgjør ca Deltagere på konferansene som er avholdt i kultursalen antas til å være ca fordelt på 12 større og mindre opplegg. Brygga kultursal har som mål å være en arena for alle kulturuttrykk og hele befolkningen I 2010 har det vært 7 forestillinger med barn og unge som direkte målgruppe. Disse har vært besøkt av i underkant av 3000 personer. Brygga kultursal blir bruk som arena for Den kulturelle sparserstokken i samarbeid med Halden Frivillighetssentral. Det gis tilbud til pensjonistforeninger og kor som har eldre som målgruppe. Rene arrangementer for målgruppen har trukket i underkant av 300 deltagere. På generelt grunnlag opplever vi en meget stor grad av tilfredshet fra våre brukere, kunder og besøkende. Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser ved virksomheten. Side av 60

130 Halden bibliotek Bibliotektjenesten i Halden omfatter: Hovedbiblioteket i sentrum Halden fengselsbibliotek Biblioteket på Gamle Prestebakke Brukergruppe Mengde 09 Mengde 10 Kommentar Barn, unge, voksne og eldre 5259 har lånt materiale 5622 har lånt materiale Økningen skyldes opprettelsen av biblioteket i Halden fengsel Kulturplanens mål er Brukeren i Sentrum, definert ved følgende punkter: 1. Møteplass for kommunens innbyggere. Biblioteket har daglig mellom besøkende, hvorav mange tilbringer mer en 15 minutter her. Biblioteket fungerer mer som et sted folk oppholder seg på enn en møteplass, noe som er like verdifullt. Biblioteket er også en plass for integrering av minoritetsspråklige barn, unge og voksne. Barne-og ungdomsavdelingen er oppgradert innenfor rammen av prosjektet Bibliostreken og voksenavdelingen skal delvis oppgraderes i Serviceinstitusjon med publikumsvennlige åpningstider, der det er lett å finne fram. Åpningstidene er ikke publikumsvennlige, men i løpet av 2011 er målet å øke åpningstiden med 25%. Det er foretatt en opprydning og skilting av utlånsmateriale som nå gjør det enklere for brukerne å finne fram. 3. Gi brukerne tilgang til og opplæring i bruk av moderne IT-verktøy og nettbasert informasjon. Biblioteket bruker digitale tjenester, kommunikasjon på nett, selvbetjening via egen webside med informasjon. I markedsføring av tilbudene benytter biblioteket i tillegg Facebook, Twitter og blogg. De ansatte gir opplæring i bruk av PC og Internett, Web 2.0 teknologi m.m. 4. Høy kvalitet på tjenestetilbudet. Alle henvendelser fra kunder besvares samme dag eller innenfor 1-2 dager. Vi skaffer all litteratur som finnes tilgjenglig i biblioteknettverket til kundene, med utlevering lokalt. Materiale er tilgjenglig for reservering samme dag det kjøpes inn og er klargjort for utlån etter 1-2 dager. Ansatte har god søkekompetanse for informasjonssøk. Kvalitetsindikatorer Indikator Kommentar Utlån Alle avdelinger Økningen skyldes åpning av ny avdeling i fengselet og noe vekst på hovedbiblioteket. Stabilt på Besøk Kun hovedbiblioteket Brukerhenvendelser Kun hovedbiblioteket og fengselet Arrangement for barn, inkl.eventyrtimer Kun hovedbiblioteket Arrangement for voksne Kun hovedbiblioteket Utsendte sms/epost til kunder Prestebakke Nedgangen kan delvis forklares med færre arrangement og klassebesøk, men uten en brukerundersøkelse er dette vanskelig å si sikkert. Nedgangen er størst for besøk i barneavdelingen. Målinger ikke foretatt på fengselet og Prestebakke Tallene er basert tellinger utvalgte uker. 37 stk 1008 deltakere 11 arr. 34 stk 727 deltakere 7 arr deltakere deltakere Kreativt Kraftsenter for barn og unge Kreativt Kraftsenter barn- og unge (KKBU) jobber etter visjonen i Halden kommunes kulturplan om å bli landets beste kommune å vokse opp i for barnog unge. KKBU ble etablert som organisering Kulturskolen har i perioden gjennomgått en betydelig modernisering og fremstår i dag som en moderne og utadrettet virksomhet. Side av 60

131 Kreativt Kraftsenter barn- og unge har følgende tjenestetilbud: Kulturskolen Undervisning i piano, sang, gitar, fiolin, el. bass/ kontrabass, Cello, drama/musikal, tegne og male, kulturverksted for barn (4-7 år), melodisk slagverk/ drumline, blokkfløyte, kor. Kulturskolen har holder månedlige huskonserter for skolens elever i egne lokaler og har to tradisjonsrike arrangementer i året: Julekonsert i Fredrikshalds teater og sommerkonsert i Brygga Kultursal. Kulturskolen leverer innslag til sykehjem, kirkekonserter, lag- og foreninger og på forespørsel. Skolens elever er aktive i en rekke sammenhenger og opptrer jevnlig. Kulturskolen har egen scene og studio som brukes aktivt i det pedagogiske opplegget ved skolen. Rockehuset Åpent fra tre dager i uken. Tilbyr øvingslokaler, konsertlokale, studio og opplæring i alt som har med denne virksomheten å gjør: Bandskole, lyd, lys, scene, markedsføring, booking, foto og film. Det ligger en skateboardrampe i tilknyttning til Rockehuset. Ungdomshuset Domino Har åpent fire dager i uken og tilbyr åpen café, internett, bordtennis, spill, utendørsaktiviteter, turer til skateanlegg, bowling etc. Tilbud til personer med spesielle behov Tirsdags- og Torsdagsgruppa, BRA- bandet, treningstilbud i hall. Ungdommens kulturmønstring (UKM) UKM arrangeres i Brygga Kultursal og hadde i innslag fordelt på ca 60 ungdommer. I 2011 var det 31 innslag og nærmere 90 ungdommer, noe som viser en betydelig økning. Dette er et åpenbart resultat av KKBUs offensiv og satsing for målgruppen. Den Lokale kulturelle skolesekken Gir et tilbud til alle barn- og unge i 5. og 9. klasse i Halden. Åpen idrettshall i hallen på Porsnes. Er et tilbud der barn- og unge hver fredag kan benytte seg av hallen til uorganisert trening. Antall brukere Brukergruppe Mengde 09 Mengde 10 Kommentarer til utviklingen Kulturskolen Strammet opp timeplanene. Rockehuset band Rockehuset Studio 60 (80 pr. år) 100 (80 pr.år) Bandmiljøet er inne i en oppgangsperiode. Ungdomshuset Nedgang i besøk på diskotek Tirsdag/Torsdagsgruppa BRA-bandet BRA-bandet har fått tilført ressurser til en instruktør til. Derav økning. Sum pr uke KKBU gir ukentlig et tilbud til 7,6% av befolkningen i målgruppen 6-17 år. Indikator Venteliste Kulturskolen NAV - Halden. Verdi 09 Verdi 10 Kommentar til utvikling Aktiv markedsføring og utadrettet virksomhet. Formålet med NAV-reformen er en helhetlig, effektiv og brukerorientert arbeids- og Velferdsforvaltning. Utfordringen har vært å få flere i arbeid og aktivitet og færre på stønader, gjøre forvaltningen mer effektiv og enklere, samt mer tilpasset brukernes behov. De ansatte har brukt mye tid på opplæring, dette spesielt ifht endringer innenfor statlig lovverk og kvalifiseringsprogrammet (KVP). Helhetlige tjenester for brukere av NAV-kontoret, uansett statlig eller kommunal tilhørighet, har hatt et stort fokus for NAV-Halden har i rapporteringsperioden vært gjennom en periode hvor de ansatte har deltatt i opplæring av nye systemer og diverse programvare for å få riktig kompetanse. Arbeidsavklaringspenger (fra 3 ytelser til 1) ble innført vår KVP (kvalifiseringsprogrammet) et virkemiddel overfor langtidsbrukere av økonomisk sosialhjelp hadde en økning ifht antall brukere. Kommunikasjonssystemet GOSYS et statlig system for alle ansatte som innebærer at bruker henvendelser skal bli besvart innen 48 timer. Nytt fagsystem for økonomisk sosialhjelp ble innført i november. En krevende periode hvor flere ansatte ble tatt ut av sine ordinære oppgaver for å få fullført en krevende implementering av Velferd som er det nye fagsystemet. NAV-lovens 14 A ble tatt i bruk vår 2010, alle brukere skal ha en Side av 60

132 behovsvurdering av hvilket bistandsbehov den enkelte har. For hele rapporteringsperioden har det vært utfordringer med å skaffe boliger til personer med rus og eller psykiske lidelser. Midlertidige boliger er et område hvor NAV Halden fikk avvik på grunn av at det ikke finnes tilfredsstillende boliger som kan skaffes umiddelbart. NAV-kontorets hovedoppgaver i 2010 : Få flere i arbeid og aktivitet og færre på stønader Et velfungerende arbeidsmarked Rett tjeneste og stønad til rett tid God service tilpasset brukernes forutsetninger og behov Økonomisk råd og veiledning Økonomisk sosialhjelp Tiltaksarbeid Tjenester til flyktninger, herunder bosetting Midlertidige boliger Brukergrupper ved NAV Halden Grupper som er brukere av NAV (Kilde NAV og KOSTRA) Andel av befolkningen 8-66 år på: % endring Kom Østf. Benc hgr Mottakere av sosialhjelp ,7 % 5,8 % 4,7 % 5,1 % Sykemeldte 12 uker eller mer 320 1,6 % 1,7 % 1,8 % 1,8 % Ordinære arbeidssøkere ,0 % 4,6 % 4,6 % 4,5 % Arbeids.s. - spesiell tilpasset innsats ,3 % 7,8 % 8,4 % 8,6 % Livsoppholdsytelser fra NAV som hovedinntekt Andel av befolkningen år på: % endring Kom Østf. Benc hgr Sosialhjelp som hovedinntekt 588 7,5 % 3,2 % 2,6 % 3,1 % Dagpenger ,3 % 2,6 % 2,5 % 2,4 % Overgangsst 93 10,1 % 0,5 % 0,4 % 0,4 % Arbeidsavkl-penger (AAP) ,4 % 6,1 % 6,9 % 6,9 % Uførepensjon ,4 % 12,9 % 12,8 % 13,0 % Avtalefestet pensjon 417 0,0 % 2,2 % 1,8 % 1,9 % Ytelsen "Sykepenger" er ikke tatt med på prunn av for stor usikkerhet i tilgjengelig tallmateriale Utvikling brukere på økonomisk sosialhjelp: Brukergruppe Mengde 09 Mengde 10 Kommentarer til utviklingen Totalt antall sosialhjelps mottagere Flere brukere er tilstått statlige ytelser, men årsak til økning i antall brukere totalt er at flere personer får hjelp i en kort periode eks. strømregning og ekstra til jul.. Økonomisk rådgivning Bosetting av flyktninger Elever i videregående skole Positivt at vi kan tilby flere personer økonomisk rådgivning. Årsak til økning er bedret kapasitet Bosettingen av 20 flyktninger tildelt i 2009, startet på høsten. 6siste ankomhalden januar/febr Ingen reg 42 Ingen sammenlignbare tall, men dette samarbeidstiltaket er svært nyttig for å hindre drop out`s. J F M A M J J A S O N D brukere øk.sos.hj Totalt antall brukere i løpet av 2010 er 1024, flere av disse henvender seg til NAV for å få en kortvarig ytelse. Viktig å merke seg at selv om flere langtidsbrukere er i KVP programmet, praksisplass eller arbeidsavklaringspenger, vil de fleste være avhengig av supplerende sosialhjelp Antall vedtak Hastesaker Når det gjelder antall vedtak ser vi en reduksjon fra forrige rapporteringsperiode med 645 vedtak. En slik nedgang innebærer at andre oppgaver kan prioriteres. Regnskapet for NAV Halden viser et mindre forbruk totalt på 1.9 mill.dette til tross for en reduksjon på 5 mill i budsjettrammen, men årsaken Side av 60

133 til det gode resultatet er refusjon av statlige midler hvor flere brukere er tildelt en statlig ytelse som f.eks AAP, uførepensjon eller individstønad. NAV Halden ble også tildelt KVP midler fra staten. Resultatet viser at de ansatte ved NAV Halden jobber systematisk med å gå brukerne rett ytelse. Netto utbetalt økonomisk sosialhjelp 2010 Utbetalt økonomisk sosialhjelp Refusjon trygdeytelser Refusjon bostøtte Refusjon flyktninger botid under 5 år Refusjon KVP Netto utgifter til øk.sos hjelp Viktige produksjonsdata. Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger Bruttodriftsutgifter til økonomisk sosialhjelp Gjennomsnittligstønadslengde i mnd. Sosialhjelpsmottagere med stønad i 6 måneder eller mer KVP (kvalifiseringsprogrammet) KVP med tilhørende stønad, retter seg mot personer med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne og med ingen eller svært begrensede ytelser i folketrygden. Kvalifiseringsprogrammet er et tiltak som er forankret i Lov om sosiale tjenester kapittel 5A. Det er et kommunalt ansvar og forvaltningen av ordningen er lagt til det lokale NAV-kontoret. Måltakll for 2010 var 48, og resultatet ble 40. Selv om det ikke ble full måloppnåelse, har NAVkontoret fått positive tilbakemeldinger fra Fylkesmannen på god kvalitet i programmet til den enkelte deltager. Halden kommune ble tildelt 4 mill i statlige midler til KVP for I tillegg er individstønaden fra kurs på den enkelte deltager refundert. Det er utarbeidet egne rutiner som sikrer kommunen denne inntekten. Flyktninger ,9 5,9 5, Etter anmodning fra IMDI ble det vedtatt å ta i mot 20 nye flyktninger for bosetting utenom normal familiegjenforening. 20 flyktninger takket ja til Halden som bosettingskommune. 14 personer ble etablert iløpet av 2010, 6 ankom Halden jan/febr Nasjonalitet: Irak: Eritrea: Somalia: Sudan: 1 person. 9 personer 8 personer 2 personer Prosjekt fra barnevern til voksen liv. Målgruppe og antall brukere som omfattes av tiltaket er ungdom i alderen år som har hatt barneverntiltak (hjelpetiltak eller omsorgsovertagelse) av en viss varighet i ungdomstiden. Det er ungdommene som over en periode har mottat tiltak/tjenester både fra barneverntjenesten og NAV i Halden kommune. 10 ungdommer har vært knyttet opp mot prosjektet Det skal utarbeides en samarbeidsavtale mellom involverte etater/tjenester rundt ungdommene i målgruppa, slik at de i større grad sikres utdanning og arbeid etter fylte 18 år. Dette vil føre til at flere av dem vil fullføre VGS og/eller komme i jobb, og dermed unngå å bli passive sosialhjelpsmottakere Prosjektet er søkt videreført i Miljøkontakt v.g.skole Det er avsatt 100% ressurs fra NAV-Halden til arbeid i videregående skole,50 % av lønnsmidlene blir refundert fra fylkeskommunen. Arbeidet består i det vesentlige å fange opp ungdommer som har ulike utfordringer med å mestre hverdagen. Miljøkontakten har i 2010 hatt kontakt med ca 42 elever. Noen elever har fått kortvarig råd og veiledning, andre har fått mer langvarig oppfølging. Noen elever har tatt kontakt selv, andre har kommet via rådgiver eller foresatte. Miljøkontaktens oppgaver har bestått i samtaler med enkeltelever, foreldre, rådgivere samt råd og veiledning til lærere rundt håndtering av ulike bekymringer rundt elever. De fleste henvendelsene dreide seg om søknad om økonomisk sosialhjelp, fravær, rusproblematikk, hjelp til å søke borteboer stipend, bistand til å finne praksisplass, hjemmeforhold, ønske om å flytte hjemmefra og støttesamtaler. Side av 60

134 I tillegg til arbeidet med enkeltelever har miljøkontakten deltatt i et samarbeid med rådgiver, helsesøster og PPT med mini VIP. Det er et opplegg vi har gjennomført i tre utvalgte klasser, med målsetting om å forebygge fravær og drop-out. Det har blitt satt fokus på temaer som psykisk helse, trivsel, sosialt klassemiljø osv. Viktig samarbeidspartnere i 2010 har vært PPT, OT, barnevernet, rådgivere i Halden videregående skole og helsesøster. 48 personer på KVP Ved utgangen av desember var 40 deltagere i KVP programmet. God kvalitet i programmene. Tildelt 4 mill fra staten. Nytt fagprogram for økonomisk sosialhjelp Etablering av kommunale tiltaksplasser og lavterskeltilbud KITT, IPAS. Velferd ble implementert november 2010 I et samarbeid med kommunens enheter, er det stilt 50 praksissteder til disposisjon for arbeidsledige. Flere ungdommer får utprøvd sin arbeidsevne. Økonomi- og gjeldsrådgivning Kommunene har ansvar for at innbyggerne har tilgang til økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning. I Halden kommune er dette lagt innunder NAV-kontoret. Det er en økning i antall personer som har utfordringer med å dekke sine regninger. Økonomi-/gjeldsrådgivning er et viktig tiltak for å forebygge og bekjempe fattigdom. Det viser seg også for mange brukere av NAV-kontoret at gjeldsbelastningen i flere husholdninger er relativ høy. Personer som har vært mest utsatt i rapporteringsperioden er langtidsledige, personer som over lengre tid har hatt sosialhjelp, har utlegg og påleggstrekk. Flere ønsker bistand iforhold til offentlig gjeldsordning. 190 personer har fått hjelp fra økonomirådgiverne.. Samarbeid forsterket helsestasjon. En veileder fra NAV har brukt 0,20% stilling ved forsterket helsestasjon, dette oppdraget ble redusert siste kvartal 09. NAV veileder deltar nå på inntaksmøtene til Forsterket helsestasjon. Målsetting 2010 Flere langtidsmottagere av sosialhjelp på rett ytelse. Måloppnåelse Det er jobbet systematisk med sikring av inntekt for flere langtidsbrukere både til arbeid og varige statlige ytelser. Mottak av 20 flyktninger. Ved utgangen av desember var 14 personer etablert, resterende 6 ankommer januar/febr Videreføre STYRK prosjekt fra barnevern til voksen liv Prosjektmedarbeider har jobbet systematisk med tverrfaglig samarbeid som bidrar til helhetlige tjenester for disse ungdommene. Samarbeidsavtale mellom barnevernet og NAV er opprettet Side av 60

135 Organisasjon Organisasjonsutvikling Kompetanseutvikling Kompetanseplanens generelle del ble revidert januar Den generelle delen av kompetanseplanen danner sammen med andre styringsdokumenter innenfor områdene grunnlag for kommunalavdelingenes handlingsplaner for kompetanse. Arbeid med strategiske kompetanseplaner er iverksatt både i undervisning og oppvekst og helse og omsorg. Rådmannens ledergruppe deltok i 2010 i lederutviklingsprogrammet Krefter i bevegelse i regi av KS. Programmet gikk over 15 dager og ble avsluttet med en frivillig eksamen tilsvarende 30 studiepoeng. Sju av åtte ledere benyttet muligheten til å avlegge eksamen. Kommunalavdeling helse og omsorg startet en større omorganisering i 2010 som avsluttes i Sju enheter er omorganisert til tre enheter samt koordinerende fellestjenester. Omorganiseringen har nødvendiggjort en omfattende opplæring av nye og tidligere ledere innenfor personal, økonomi og IT. Opplæringen videreføres i Det har vært gjennomført omfattende opplæring i bruk av saksbehandlerverktøyet ephorte gjennom hele IKT Arbeidet med utrulling til ny IT-plattform startet opp i september 2010 og sluttføres 1.kvartal Ny teknisk løsning muliggjør utvikling av ny portal. Den nye hjemmesiden ble publisert i desember Ny intranettside er under utvikling og planlagt publisert innen sommeren CRM (Custom Relation System) et kundebehandlingssystem er ferdig og bygger på samme plattform som portalen. Implementeringen skjer 1.kvartal Det ble gjennomført en versjonsendring i lønns- og økonomisystemet i november Hjemmebaserte tjenester i sentrumsområdet har tatt i bruk PDA (håndholdte enheter). Tiltaket utvides til nye områder i hjemmebaserte tjenester i Norsk helsenett er tatt i bruk i enkelte avdelinger i helse som del av samhandlingsreformen. Nytt fagsystem i NAV er implementert etter anbudsprosess. Nytt barnehagesystem tar høyde for utvidet bruk av elektroniske tjenester. Prosjekter Kvalitetskommuneprogrammet ble avsluttet Rapporten er behandlet politisk. Trepartssamarbeidet fortsetter gjennom Prosjekt Halden 2012 et omstillingsprosjekt med gjennomgang av alle funksjonsområder. Prosjektet ble startet opp i 2010 som en videreføring av et større omstillingsprosjekt i helse og omsorg. Det er opprettet en treparts styringsgruppe for prosjektet samt arbeidsgrupper i den enkelte kommunalavdeling. Prosjektets siktemål er en systematisk gjennomgang av alle drifts- og forvaltningsområder med fokus på forbedringsmuligheter. Innfallsvinkelen til arbeidet er balansert effektivitet sett opp mot kvalitet/brukere, HMS/medarbeidere og produktivitet/økonomi. Prosjektet har ekstern prosjektleder fra Norsk kommunerådgivning. I tillegg videreføres trepartssamarbeidet gjennom kvalitetsutviklingsprosjekter i undervisning og oppvekst og helse og omsorg. Det er tildelt skjønnsmidler til kvalitetsprosjektet i undervisning og oppvekst. Halden Magasinet ble startet opp som et informasjonstiltak mot kommunens innbyggere i Det var til sammen 6 utgivelser i Det er opprettet en engasjementsstilling øremerket dette tiltaket. Halden kommunes historiske arkiver og Halden historiske samlingers arkiv ble flyttet fra den gamle politistasjonen til rådhuskvartalet i september Det har vært stort fokus på organisering av det fysiske arkivmaterialet i Styringsdokumenter Helse- og sosialplanen ble revidert i Side av 60

136 Nye lønnspolitiske retningslinjer ble påbegynt i 2009 og vedtatt av hovedutvalg for administrasjon i april Det ble utarbeidet retningslinjer for bruk av sosiale medier i Strukturelle endringer Det ble foretatt endringer i overordnet organisasjon Antall stabsfunksjoner direkte under rådmannen ble redusert. Overordnet plan og innkjøp er overført til Økonomi og plan (tidligere økonomisk forvaltning). Større kulturarrangementer og Idrett og anlegg er opprettet som egne avdelinger i enhet kultur og idrett. Ny organisering i teknisk er gjennomført fra årsskiftet 2010/2011. Miljø, skog og landbruk organiseres under teknisk i egen enhet Miljø og landbruk. Forvaltningsoppgavene i enhet kommunalteknikk er overført tidligere enhet eiendom og havn, nå Teknisk forvaltning. Kommunalteknikk har endret navn til Teknisk drift. Omorganiseringen i helse og omsorg er omfattende og har pågått hele 2010 og fortsetter i Det er opprettet en enhet for sykehjem og en enhet for hjemmebaserte tjenester samt enhet for basistjenester. Tidligere enhet for fag og forvaltning, koordinerende fellestjenester, gis en tydeligere rolle i organisasjonen og plasseres direkte under kommunalsjef. Enhet forebyggende tjenester endrer navnet til basistjenester som også omfatter tjenestene i den tidligere enheten rehabilitering og aktivitet. Endelig organisering av enhet basistjenester vil finne sted i Interkommunalt samarbeid Kommunen har et interkommunalt samarbeid innenfor en rekke områder: Helse og omsorg: - Legevaktordning der kommunen samarbeider med Aremark kommune - Samhandlingsreformen der Halden og Aremark kommuner samarbeider - Krisesenter for Halden og Aremark kommuner - Faste samarbeidsmøter med Fredrikstad og Sarpsborg kommuner Undervisning og oppvekst: - Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) som betjener Halden og Aremark kommuner - Gjennomføring av faget utdanningsvalg hospitering i videregående skole skjer i samarbeid med Aremark kommune Teknisk: - En generell bistandsavtale med alle kommuner som er tilknyttet Alarmsentralen Brann Øst - Samarbeidsavtale mellom Halden Brannvesen og Sarpsborg brannvesen - En overgripende nordisk bistandsavtale muliggjør samarbeidsavtaler innenfor brann og redning med Strømstad og Dals Ed kommuner. Tilsvarende avtale med Tanum er under arbeid. - Haldenvassdragets Kanalselskap - Driftsassistansen Østfold (Støttesystem for VAsystemene) Annet: - Veterinæravtalen for Halden og Aremark kommuner - Arkivtjenester gjennom medlemskap i Interkommunalt Arkivselskap Østfold (IKA) Beredskap Kriseplanen for katastrofer i fredstid ble sist oppdatert i september Det ble høsten 2009 gjennomført en beredskapsøvelse der bl.a. fylkesmannen og politiet deltok. Beredskapsøvelsen gav kommunen erfaringer med hvor viktig koordineringen mellom kommunens kriseledelse og service- og informasjonssenteret vil være i en krisesituasjon. Det er ikke gjennomført beredskapsøvelser i 2010, men det planlegges en større øvelse i Oslofjordområdet i 2011 der Halden vil delta i begrenset omfang med det psykososiale kriseteam. Halden kommune deltar i Interreg-prosjektet Grensestrategisk krisehåndtering sammen med kommuner i Østfold og Vestra Götalands län, Fylkesmannen i Østfold og länsstyrelsen Vestra Götalandsa län, Østfold Politidistrikt, Sykehuset Østfold og Sykehuset Uddevalla samt Røde kors. Prosjektets målsetting er å utarbeide felles beredskapsplaner for uønskede hendelser på ulike områder. Side av 60

137 Fylkesmannen har i 2010 anskaffet et felles krisestøtteverktøy for kommunene. Dette vil bli tatt i bruk i løpet av Det vurderes gjennomført en kommunal risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i HMS Et godt og systematisk HMS -arbeid skal bidra til et arbeidsmiljø som er til alles beste. Det overordnede HMS- systemet skal bidra til at man har et verktøy for å forebygge og løse problemer som oppstår. Vår HMS- håndbok er ikke statisk, men i stadig utvikling. Håndboka er utvidet med flere prosedyrer dette året. Fokus på nærvær og gode rutiner for oppfølging av de som blir syke har hatt sterkt fokus også i Målsettingen om 95% nærvær, altså et sykefravær under 5%, ble opprettholdt for I 2010 var nærværet for hele året på 92,1% mot 92,5 % i Halden kommune har fortsatt lavere sykefravær enn andre bykommuner i Østfold. Vi har imidlertid store variasjoner mellom de ulike kommunalavdelingene og gjennom året. Korttidsfraværet er en utfordring på noen arbeidssteder, men i hovedsak er det langtidsfraværet som er vår utfordring. Høsten 2010 har kommunen hatt et spesielt fokus på enkeltansatte med hyppig fravær av kortere varighet. Det er viktig å kartlegge om fraværet har sin årsak i forhold på arbeidsplassen eller ikke, samt å finne tiltak som reduserer fraværet. Tiltak og aktiviteter som er iverksatt for å ivareta HMS-arbeidet i Halden kommune: HMS-håndboka er det viktigste styringsverkstøyet i HMS-arbeidet. Rådmannen er av den oppfatning at et systematisk arbeid med ansattes helse, arbeidsmiljø og sikkerhet er viktige faktorer i nærværsarbeidet. Det arbeides kontinuerlig med å gjøre håndboka kjent. Overordnet tilsyn og etterarbeid Det gjennomføres mange tilsyn i en stor organisasjon som vår. Innen HMS er det Arbeidstilsynet som gjennomfører de fleste tilsyn. I 2010 har de spesielt hatt fokus på vold og trusler og ergonomi. I tillegg gjennomførte Arbeidstilsynet et overordnet tilsyn i kampanjen Arbeid for helse. Vi fikk tilbakemeldinger på at det arbeides godt med HMS i kommunen, systemene er på plass og brukes aktivt og at vi har flere kartleggingsmåter tilgjengelig i arbeidet med HMS og internkontroll. Vi fikk pålegg om 3 forhold som kan bli bedre: 1. Gjennomføring og kontroll av HMS-systemet 2. Avvikssystemet 3. Verneombudenes tid og tilgjengelighet I etterkant av tilsynet ble det nedsatt en arbeidsgruppe som besto av hovedverneombud, to hovedtillitsvalgte, to fra sentraladministrasjonen, representant for bedriftshelsetjenesten og fagleder HMS. Denne arbeidsgruppa har utarbeidet et svar til Arbeidstilsynet som ble oversendt i slutten av januar Nye rutiner vil bli behandlet i arbeidsmiljøutvalg og hovedutvalg for administrasjon før de implementeres i håndboken. Nye HMS- rutiner innenfor sykefravær Det var behov for å utarbeide nye rutiner for sykefraværsarbeidet i kommunen dels fordi de eksisterende rutiner ikke passet med virkeligheten og fordi ny IA-avtale ble undertegnet. Også her ble en arbeidsgruppe oppnevnt. Gruppen besto av hovedtillitsvalgte, enhetsledere og to fra personalavdelingen. Gjennom flere møter ble et komplett sett med rutiner og hjelpeverktøy utarbeidet. Gruppen har hatt fokus på raskere og tettere kontakt mellom leder og ansatt i sykefraværsarbeidet, større fokus på forebyggende tiltak og en presisering av de ulike aktørenes roller. Rutinen ble vedtatt i desember og gjelder fra Opplæring I 2010 ble det gjennomført 40- timers kurs innen HMS vår og høst. Kurset holdes av bedriftshelsetjenesten i samarbeid med kommunens hovedverneombud og fagleder HMS. Mellom 40 og 50 ledere og verneombud deltok. Tilbakemeldingen fra deltagerne er positive. Kurs i vold og trusler Mellom 60 og 70 ansatte har i 2010 gjennomgått en grunnopplæring innenfor temaet vold og trusler. Vi har en egen rutine i håndboka, men det er i tillegg Side av 60

138 nødvendig med opplæring og øvelser i hvordan man håndterer slike situasjoner. Mange ansatte kan bli utsatt for vold og trusler i sitt arbeid. De gruppene som har gjennomført kurs i år, ble valgt ut fordi de gjennom tilsyn fra Arbeidstilsynet var pålagt å gjennomføre slik opplæring. Ansatte i rusog psykiatritjenesten samt ansatte fra noen av barneskolene gjennomførte kurs. Det vil arrangeres flere kurs i HMS- konferanse I september ble det arrangert en stor, felles HMSkonferanse i Brygga kultursal for alle ledere og hovedtillitsvalgte. Flere foredragsholdere delte sine erfaringer og ga ny inspirasjon til vårt sykefraværsarbeid. I tillegg var det kulturelle og humoristiske innslag. Målet var å gi lederne og de tillitsvalgte et positivt løft. Dagen ble arrangert av HMS- avdelingen i samarbeid med Halden felles bedriftshelsetjeneste, IA-rådgivere fra NAV Arbeidslivssenteret og fagforeningene. Sektor AMU/HAMU Det er gjennomført møter for lederne i sektor- AMU. Dette for å tydeliggjøre rollene, og bidra til at sektor-amuene benyttes mer aktivt i organisasjonen. Alle tre sektor-amu avholder nå møter før hvert HAMU. I tillegg er det behov for mer informasjon ut til resten av organisasjonen slik at ansatte/avdelinger benytter sine AMU. stor deltakelse i de livsstilskursene som bedriftshelsetjenesten har arrangert. Et nytt kurs med fokus på mestring ble gjennomført og positivt mottatt. De deltar også i ukentlige samarbeidsmøter med IA-rådgivere fra NAV og Halden kommune. Representant fra bedriftshelsetjenesten skal delta på alle dialogmøte 1 iht. IA-avtalen og AML 4-6 (4). Sykefraværsutvikling Halden kommune Halden kommune totalt 7,5 % 8,4 % 8,2 % 7,5 % 7,9 % Sentral felles 5,3 % 6,6 % 7,2 % 5,0 % 3,9 % NAV 11,6 % Undervisning & oppvekst 7,5 % 7,5 % 7,7 % 7,3 % 6,6 % Kultur 4,7 % 3,5 % 2,8 % 2,4 % 2,1 % Teknisk 5,2 % 7,4 % 6,2 % 4,5 % 6,6 % Helse & omsorg 8,8 % 9,5 % 9,1 % 8,8 % 9,8 % Tiltak og aktiviteter for å øke nærværet i Halden kommune: HMS-avdelingen arbeider med individrettet tiltaksarbeid i samarbeid med enhetsledere og avdelingsledere gjennom råd og veiledning, direkte oppfølging og fokus på nærvær. I tillegg omfatter arbeidet systemrettede tiltak gjennom arbeid mot avdelinger ved omstillinger og organisatoriske endringer med den hensikt å arbeide forebyggende. BHT Halden Felles Bedriftshelsetjeneste har utført et stort omfang av oppgaver for Halden kommune. Tidlig på året ble en overordnet aktivitetsplan utarbeidet og formidlet til alle ansatte. Det har vær Side av 60

139 Medarbeidere Antall og årsverk Antall ansatte og årsverk var pr : Antall Årsverk Kvinner Menn Totalt Utdanningsnivå Tabellen nedenfor viser utdanningsnivået i Halden kommune pr : Utdanningsgruppe Menn 2009 Kvinner 2009 Menn 2010 Kvinner 2010 Ufaglært Faglært Høyskole Høyskole Lærere (inkl. adj., adj.+, lektorer) Ledere og ansatte med personlig avlønning inngår ikke i oversikten. Andelen ufaglærte i kommunen er 16 %. Andelen ufaglærte kvinner er 14 % i hovedsak pleiemedarbeidere i helse og omsorg. Andelen ufaglærte menn er 2 %. Det arbeides kontinuerlig med å øke andelen faglærte ved tilsettinger og gjennom tilrettelegging for å ta fagbrev ved siden av arbeidet. Det er utarbeidet et introduksjonsprogram for alle nyansatte i kommunen. Det er fra høsten 2010 iverksatt en mentorordning for nyutdannende lærere og lærere med mindre enn to års praksis. Tilsvarende ordning vil bli iverksatt for førskolelærere høsten Gjennom prosjektet Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) har ansatte i barnehager og i teknisk fått tilbud innenfor grunnleggende ferdigheter i lesing og IKT i Tilbudet vil utvides til å gjelde nye grupper ansatte for eksempel ansatte i helse og omsorg dersom prosjektet tildeles eksterne midler i Alderssammensetning Alderssammensetningen for fast ansatte i Halden kommune var som følger pr : Aldersgruppe Antall personer Over 67 9 Pensjonsalder Kommunen har pr. i dag ikke muligheter til å kjøre rapporter som kan gi grunnlag for korrekt beregning av gjennomsnittlig avgangsalder. Det vil bli tilrettelagt for dette i løpet av 2011 slik at rapporter heretter kan kjøres ved årets utløp. Et av del målene i IA-avtalen er at yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med 6 måneder. Med dette menes en økning sammenliknet med 2009 i gjennomsnittlig periode med yrkesaktivitet (for personer over 50 år). For den enkelte virksomhet henspeiler dette delmålet først og fremst på at virksomheten skal legge til rette for at flere kan stå lenger i arbeid. Slike tiltak er ledd i en livsfaseorientert personalpolitikk (jf. pkt ), og bør inngå i det systematiske HMS-arbeidet. Pensjoneringsalderen påvirkes både av avgang ved uførhet, og ved at den ansatte velger å gå av. Rekruttering P.t. er det sykepleiere som representerer den største utfordringen når det gjelder rekruttering av fagpersonell til kommunen. Til tider har det vært vanskelig å rekruttere enkelte faggrupper innenfor teknisk. Dette har vist seg noe enklere den senere tiden. Side av 60

140 Lærlinger Lærlinger Kommunen har 36 lærlinger innenfor 8 fagområder. Interne planer for opplæring, nærvær og samarbeid med Halden videregående skole hadde høy prioritet i Det ble i 2009 tatt et initiativ fra kommunen til en intensjons-/partnerskapsavtale med Halden videregående skole der samarbeidet om overgangen fra elev- til lærlingstatus er ett av mange samarbeidsområder. Avtalen ble underskrevet våren Kommunens redegjørelse for likestilling Halden kommune har også i 2010 vært bevisst på likestillingsaspektet ved rekruttering til stillinger. Kjønnsfordelingen er i likhet med andre kommuner skjev innenfor de ulike sektorene. Ønsket og målsettingen er å forbedre dette gjennom bevisst holdning ved rekruttering. Kommunen har i enkelte tilfeller oppfordret underrepresenterte grupper om å søke ved annonsering av ledige stillinger. Så langt har kommunen ikke hatt noen innarbeidet praksis for innkalling av underrepresenterte grupper til intervju. En mer bevisst profil når det gjelder vektlegging av minoritetskvalifikasjoner må vurderes. Tilrettelegging av arbeidsplassen for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne har stort fokus i kommunen. Kjønnsbalanse Kjønnsfordeling Innenfor rådmannens ledergruppe er det 50 % kvinneandel. Går en til ledernivået under (enhetsledere) var fordelingen 58 % kvinner og 42 % menn i I avdelingsledersjiktet er kvinneandelen enda høyere. Ved utlysning av lederstillinger i kommunen er det god tilgang på kvinnelige søkere. Kommunen har ikke hatt behov for særskilte tiltak for å øke andelen kvinnelige søkere. Som for det offentlige generelt ser en at likestillingsspørsmålet er et resultat av kvinners og menns valg av tilknytning til arbeidslivet. En ser klare forskjeller i yrkesvalg (tabell 1 og 2). Ansatte Halden i alt Kvinner Menn Antall Kvinner Menn Sektor Andel kvinner i % Andel menn i % I alt (79)* 21 (21) Sentraladm (62) 37 (38) Underv. og (80) 19 (20) oppvekst Helse og (87) 13 (13) omsorg Kultur (60) 43 (40) Teknisk (10) 83 (90) * Tallene i parentes gjelder 2008 Likelønn Likelønn var en sentral føring ved lokale lønnsforhandlinger i Ved lokale forhandlinger i kap. 4.A.1 ble føringen om at kvinner minimum skulle ha en forholdsmessig andel av potten sett i forhold til andel årsverk i kommunen innfridd Det legges vinn på lik behandling av kvinner og menn ved lokale lønnsforhandlinger. Kommunen er kommet langt i dette arbeidet. Det gjenstår imidlertid likestillingsutfordringer knyttet til lønn. Likelønn er et tema i lønnssamtaler. Kjønnsfordelt lønnsstatistikk Ser en på utviklingen av grunnlønn i Halden kommune, økte menn % - vis mer enn kvinner fra 2006 til Fra 2005 til 2006 var situasjonen motsatt. Kvinner økte igjen mer enn menn fra 2007 til Dette skyldes innretningen av sentralt og lokalt oppgjør i Fra 2008 til 2009 er dette endret igjen. At kvinners månedsfortjeneste i % av menns månedsfortjeneste justert for alder og ansiennitet er høyere enn kvinners grunnlønn i % av menns grunnlønn skyldes tilleggene kvinnene oppebærer i helse og omsorg (tabell 3a, 3b, 3c og 4). Side av 60

141 Grunnlønn pr. mnd % - vis end grunnlønn Kvinner og menn ,0 3, Kvinner ,1 3, Menn ,0 3,8 Grunnlønn pr. mnd % - vis end grunnlønn Kvinner og menn Kvinner Menn Grunnlønn pr. mnd % - vis end grunnlønn Kvinner og menn Kvinner Menn Arbeidstid Uønsket deltid registreres fortløpende i kommunen. Omfanget er størst innenfor kommunalavdeling helse og omsorg. Det er utarbeidet retningslinjer for reduksjon av uønsket deltid som skal bidra til at dette arbeidet prioriteres og forseres. Kjønnsdelt statistikk på heltids- og deltidsansatte Den prosentvise andelen kvinner i småstillinger i kommunen er redusert i perioden , mens den prosentvise andelen kvinner i stillinger over 75 % har økt i samme periode Heltid/deltid pr Stillingspro sent Heltid Deltid Kjønn Kvinn er og menn Kvinn er Ant ansat te % Ant ansat te % % Menn % Kvinn er og % menn Kvinn er % Prosen t % % % % % Menn % % Stilling% Kjønn Antall % Antall % ansatte ansatte % Sum K M % Sum K M % Sum K M % Sum K M % Sum Tabellene er hentet fra KS (PAI-registeret) datert og Tall for 2010 vil ikke forligge ikke før i mai/juni Personalpolitiske satsinger K M Kommunen har utarbeidet sin egen seniorpolitikk. Prøveordningen som ble iverksatt i 2007 er evaluert og ordningen er nå videreført som en fast ordning. Det re p.t. ikke utarbeidet en egen livsfasepolitikk, men arbeidsgiver forsøker så langt mulig å tilrettelegge ved spesielle behov som omsorgsoppgaver og nedsatt funksjonsevne. Pr benyttet 89 ansatte seg av kommunens seniorordning. Av disse var 56 kvinner og 33 menn. Med bakgrunn i at ca. 79 % av ansatte i Halden kommune er kvinner, burde fordelingen vært annerledes når det gjelder uttak av seniorordningen. Ettersom kriteriene for å få seniorordningen er de samme som for AFP, må imidlertid den ansatte ha Side av 60

142 60 % stilling eller mer for å kunne ta del i ordningen. Seniorordningen Første periode ( ) Andre periode (2008/2009) Sum Tredje periode Antall i ordningen pr K M K M K M K M Ansatte og etnisitet Likestilling og antidiskriminering kan fokuseres ytterligere i planer, planprosesser og utredninger og ivaretas bedre i kommunens saksbehandling. Ansatte med nedsatt funksjonsevne Kommunen benytter hyppig tilretteleggingstilskudd fra NAV i oppfølgingsarbeidet av sykemeldte. Flere ansatte er i arbeid som følge av at det er innvilget tidsubegrenset lønnstilskudd (TULT). Side av 60

143 Tilsyn og kontroll Kontrollutvalget Kontrollutvalget i Halden har hatt 4 møter i 2010 Av saker i 2010 kan nevnes: Valg av revisjonsordning Kontrollutvalgets uttalelse til kommunes årsregnskap for 2009 Budsjett til kontroll og tilsyn for 2010 Konkurranseutsetting av kommunens revisjonstjenester I tillegg har det blitt foretatt revisjonsrapporter i åtte investeringsprosjekter. Tilsyn Hjemmebaserte tjenester Tilsyn fra arbeidstilsynet på følgende avdelinger: Grønliveien, Friggsvei og Kommandantveien Farmasøytiske tilsyn : Friggsvei, Frøyasvei, Ostunet og Kommandantveien Ambulerende hjemmebaserte tjenester Idd, Karrestad og Sentrum Brygga omsorgsbolig, Bergheim omsorgsbolig, Iddebo bofellesskap Tilsyn sykehjemmet Farmasøytisk tilsyn to ganger pr år, samtlige sykehjem og eldresenter Branntilsyn samtlige institusjoner en gang pr år Arbeidstilsynet hatt tilsyn 2010 Iddebo og Halden Sykehjem. Forflytning, risiko, kartlegging av arbeidsplasser Legemiddel og internkontroll ad pasientsikkerhet. Helsetilsynet ved fylkeslege Årlig tilsyn IK-mat ( ISS) Hk kjøper eksternt tilsyn/kvalitetskontroll Elektrotilsyn 2010 Side av 60

144 Eierskap Regnskap Aksjer og andeler totalt , Egenkapitaltilførsel HKP 93/96 og , Andel egenkapitalinnskudd KLP , Andelsbevis Biblioteksentralen al 3 000,00 Eier andel i % aksjer i Industriprodukter ,00 100, aksjer i Østfold energiverk ,00 7, Aksjer drift av ASVO ,00 100, Aksjer i Filmparken AS 8 645,00 0, aksjer Haldenvassdragets kanalselskap ,00 6, andeler i Habo , Brabo borettslag, 20 andelsbrev i berg boligb. 20, andeler i Kleiva borettslag 1 200, Halden stadionutvikling AS ,00 51, Ny bybro Halden As ,00 51,00 Markedsverdi aksjer i Inkubator Halden as aksjenr Kjøp ,00 13, , Aksjer i Alarmsentaralen Brann Øst AS ,00 0, Andel Rådyrfaret 8 BRL. 100, Andel Kvartetten BRL. 100, Andeler Det norske Blåseensamble , Halden Ishall Eiendom AS 1, Halden Utvikling , Halden.no , Os-Trosteveien Borettslag , Halden vassdragets kanalselskap ,00 23,00 Oversikten viser Halden kommunes eierskap og eierandeler i de ulike selskapene. Side av 60

145 Økonomi Resultater Halden kommunes regnskap for 2010 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på 5,99 mkr. Tusen Kroner Netto driftsresultat År Netto driftsresultat Driftsregnskap tall i 1000 Regnskap Budsjett Avvik Driftsinntekter Driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Finansutgifter Motpost avskrivinger Netto driftsresultat Bruk av avsetninger Avsetninger Regnskapsmessig mindreforbruk Årsaken til det positive resultatet skyldes i all hovedsak at bruken av fondsmidler er større enn avsetning til fond. Svært forenklet kan en si at fond er som sparepenger, og ved å bruke av sparepengene viser regnskapet et positivt avvik. Netto driftsresultat er 12,83 mkr. I prosent av driftsinntektene er dette -0,76 %. Det er anbefalt at en kommune over tid bør ha et årlig netto driftsresultat på minst 3 % for at den skal kunne opprettholde en sunn og robust økonomi. I det ligger at kommunen bør ha et overskudd på den løpende drift som bidrar med tilstrekkelig egenkapital til investeringene, og samtidig gir rom for avsetninger for å kunne imøtekomme fremtidige svingninger. Med et negativt netto driftsresultat i 2010 betyr dette at Halden kommune i realiteten ikke har nok midler til å dekke den ordinære driften. Denne utviklingen, med noen gode år fra 2004 til 2007 og deretter en periode med strammere rammebetingelser, er sammenfallende med kommune- Norge forøvrig. Videre er det varslet fra regjeringen at tøylene vil strammes til ytterligere i årene fremover. Det er dermed ingen grunn til å anta at overføringene fra staten vil øke i de nærmeste årene. Økonomisk handlingsrom Med dette som bakteppe har ikke Halden kommune noe økonomisk handlingsrom utover det som naturlig følger av prioriteringer gjort i de årlige fremtidige budsjetter. Med dette menes at Halden kommune har marginale reserver å gå på. Halden kommune må gjøre riktige valg som bedrer situasjonen og gjør at kommunen kan sette av penger for å skaffe et handlingsrommet på sikt, men som samtidig sikrer forsvarlige tjenester Tjenesteutviklingen Tjenesteutviklingen i økonomisk sammenheng er utviklingen i bruk av økonomiske ressurser målt mot utviklingen i tjenesteomfanget. Diagrammet under viser den økonomiske utviklingen av administrative kostnader, herunder også kostnader knyttet til politisk aktivitet. Figuren under viser utviklingen i netto driftsresultat for Halden kommune de siste 8 årene. Side av 60

146 Kroner Tjenesteutvikling adm/politikk År Politikk / Kontroll og Revisjon Administrasjon / Forvaltning og administrasjonslokaler Som en ser av diagrammet har kommunen redusert kostnadene til både politikk og administrasjon de siste årene. Dette er i tråd med kommunestyrets ønske om at mest mulig ressurser skal gå direkte til tjenesteproduksjonen. Det foreligger ikke gode tjenesteindikatorer for administrasjon i kostrabasen. Diagrammet under viser den økonomiske utviklingen av budsjettområdet Kultur. Kultur har vært et prioritert område de siste årene, noe også kostnadsutviklingen viser. Kroner Kostnadsutvikling Kultur Aktivitetstilbud barn og unge Bibliotek Idrett Kulturskolen Andre kulturaktiviteter / kulturbygg Kirken og trossamfunn Tjenesteindikatorene for området kultur viser en kraftig økning av årsverk knyttet til arbeid med barn og unge, en liten reduksjon i andelen barn i skolealder som også har plass på kulturskolen, og en reduksjon i besøkstallene på bibliotekene. Andel År Tjenesteutvikling Kultur År Diagrammet under viser den økonomiske utviklingen de siste 4 årene for hhv grunnskole (inkl. byggninger, sfo, osv), og barnehageområdet. Kroner Kostnadsutvikling undervisning Barnehageområdet totalt År Grunnskole barn totalt Kostnadene til grunnskole øker jevnt i perioden, mens kostnadene knyttet til barnehagene er forholdsvis stabile. Det siste henger sammen med at regjeringen via barnehageløfte har gitt kommunene midler til å dekke omfangsøkningen med øremerkede midler. Utviklingen av kvalitetsindikatorer i grunnskolen viser en økning av andelen elever med særskilt Norskundervisning og spesialundervisning, en økning av grunnskolepoeng, og stort sett samme andel barn som benytter seg av SFO tilbudet i kommunen. Prosent/Poeng 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Tjenesteutvikling Grunnskole År Gjennomsnittlige grunnskolepoeng Andel elever med spesialundervisning Andel elever med særskilt Norskopplæring Andel innbyggere 6-9 år med plass i SFO Utviklingen av kvalitetsindikatorer i barnehagene viser i all hovedsak en positiv utvikling i samme periode. Det er en stor økning i antall barn i barnehage, det er en økning i barnehageansattes formellkompetanse, og det er en økning i leke og oppholdsarealer. Antall årsverk ved kommunalt fritidssenter Besøk i folkebibliotek pr. innbygger Andel elever i musikk- og kulturskoler Side av 60

147 Prosent Tjenesteutvikling Barnehagene Andel barn med barnehageplass (1-5 år) År Andel styrere og ped.ledere med godkjent førskolelærerutdanning Andel assistenter med førskolelærerutd, fagutd, eller annen pedagogisk utdanning Leke- og oppholdsareal pr. barn i barnehage (m2) Diagrammet under viser den økonomiske utviklingen i de ulike helsetjenestene i kommunen. Alle områdene, med unntak av diagnose,behandling,råd har økt i perioden. Det er, og har vært, et stadig økende press på helse- og omsorgstjenester. Kroner Kostnadsutvikling helse Forebygging,aktivisering Diagnose, behandling, Råd Barnevern Institusjonsbasert tjeneste inkl. bygg År Hjemmebasert tjeneste inkl. bygg Tjenesteutviklingen av årsverk innenfor kommunehelseområdet viser en stort sett uforandret ressurssituasjon med unntak av helsesøsterårsverksandelen som har økt noe i perioden. Årsverksandeler Tjenesteutvikling årsverk Legeårsverk pr innbyggere Stilinger med fagutdanning pr 1000 barn 0-17 år Barnevern Jordmorsårsverk pr fødte År Fysioterapiårsverk pr innbyggere Helsesøsterårsverk pr innbyggere 0-5 år Tjenesteutviklingen knyttet til brukerandeler viser at andelen plasser i enerom nå har nådd 100 %, at andelen brukere med omfattende bistandsbehov i institusjon er redusert, og andelen brukere med omfattende bistandsbehov i hjemmet er uforandret. Andeler Tjenesteutvikling brukerandeler År Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner Andel undersøkelser med behandlingstid over 3 mnd barnevern Andel hjemmetj. Mottakere med omfattende bistandsbehov Andel brukere i institusjon med omfattende bistandsbehov Diagrammet under viser den økonomiske utviklingen av økonomisk sosialhjelp og bistand til etablering av egen bolig. Begge områdene har etter flere år med økninger, blitt redusert noe de siste 2 årene. Kroner Kostnadsutvikling NAV Økonomisk sosialhjelp inkl. introduksjon, og kvalifiserings-programmet År Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig Tjenesteutviklingen i NAV viser en reduksjon i antall sosialhjelpsmottakere, en reduksjon i andelen mottakere med stønad som hovedinntektskilde, en reduksjon av antall årsverk knyttet til tjenesten, og en økning av andelen av de statlige veiledende utgiftene som inngår i den kommunale stønadsnormen for enslige mottakere uten barn. Andeler Tjenesteutvikling NAV År Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 mnd eller mer Andel av de statlige veil. Utgiftene som inngår i stønadsnormen for enslige mottakere uten barn Årsverk i sosialtjenesten Andel mottakere med sosialstønad/introduksjonsstøand somhovedinntektskilde Side av 60

148 Diagrammet under viser den økonomiske utviklingen av tekniske tjenester som Plan, bygg og oppmålingstjenester, næringsvirksomhet, samferdsel og brannberedskap. Kostnadene til brannberedskap øker jevnt i perioden, mens kostnader til næringsvirksomhet og samferdsel varierer fra år til år. Kroner Kostnadsutvikling Tekniske tjenester Plan, Bygg Kart og oppmåling Samferdsel År Næringsvirksomhet og bistand næringslivet Brannberedskap og brannvern Det foreligger ikke gode tjenesteindikatorer for tekniske tjenester i kostrabasen. Driftsinntekter Sum driftsinntekter i 2010 ble som tabellen under viser 1, 68 mrd. Av dette utgjør skatter og rammetilskudd 62,8 %. Resterende inntekter refererer seg i all hovedsak til delfinansiering av de kommunale tjenestene som f.eks: oppholdsbetalinger, husleieinntekter, statlige driftstilskudd og refusjonsordninger. Driftsinntekter % Brukerbetaling/ Salgs- og leieinntekter ,7 204,8 225,85 13,41 Refusjoner/ Overføringer/ Andre tilskudd ,4 355,54 396,59 23,55 Rammetilskudd ,8 434,3 440,4 26,16 Inntekts- og formueskatt ,5 500,64 542,79 32,24 Eiendomsskatt 36,4 48,4 77,41 78,15 4,64 Sum Inntekter 1268,4 1393,8 1572, , Diagrammet over viser den prosentuelle veksten i de ulike inntektsgruppene fra 2007 til Skatt og rammetilskudd, altså den statlige finansieringen av kommunesektoren, har den laveste veksten. Dette er i tråd med oppfatningen i kommune- Norge om en periode med strammere rammebetingelser. Dersom kommunen allikevel skal opprettholde tjenestetilbudet må den skaffe inntekter fra andre områder; brukerbetaling/leieinntekter og lokal eiendomsskatt, slik Halden kommune har måttet gjort. Driftskostnader Sum driftsutgifter ble i ,69 mrd. Av dette utgjør lønnskostnadene 1,04 mrd, eller ca 61,6 % av de totale driftskostnadene. Utgiftsgruppene varer og tjenester (i,- og som erstatter kommunal egenproduksjon i tabellen under) består av ordinære driftskostnader som f.eks: strøm, renhold, porto, kontormateriell osv, altså; alt som kjøpes inn fra eksterne leverandører. Posten overføringer er summen av poster hvor kommunen overfører penger til ikke-kommunale aktører. Dette kan være alt fra tilskudd til private barnehager til kulturmidler til lag og foreninger. At posten utgjør hele 12,8 % av totale driftsutgifter henger sammen med at kommunene frem til og med 2010 overførte alt statstilskudd til private barnehager over denne posten % Lønn ,5 937,9 1041,50 61,58 Varer og tj. kommunal produksjon ,5 252,61 255,81 15,13 Varer og tj. erstatter egenproduksjon ,2 144,55 147,20 8,70 Overføringer ,4 202,09 216,76 12,82 Avskrivninger 40 40,5 52,06 62,01 3,67 Fordelte utgifter ,3-27,1-32,07-1,90 Sum Utgifter ,8 1562, , Inntektsgrupper 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 27,83 32,93 Brukerbetaling/ Salgs- og leieinntekter Refusjoner/Ove rføringer/andre tilskudd Vekst ,07 16,91 Rammetilskudd Inntekts- og formueskatt 53,42 Eiendomsskatt Veksten i de ulike utgiftsgruppene fra 2006 til 2010 vises i diagrammet under. Størst vekst i perioden 2006 til 2010 har posten for avskrivinger. Dette skyldes at Halden kommune i samme periode har foretatt store investeringer på blant annet skoler og sykehjem/omsorgsboliger. Prosent vekst Vekst Side av 60

149 Utgiftsgrupper 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 26,16 Vekst ,60 21,88 23,88 35,49 18,93 Vekst Netto resultatgrad (netto resultatet i prosent av driftsinntekter) viser en stadig reduksjon fra 2005 og frem til Dette henger sammen med den lave utviklingen av statlige overføringer (se driftsinntekter), samtidig som tjenestetilbudet opprettholdes. Lønn Varer og tj. kommunal produksjon Varer og tj. erstatter egenproduksjon Prosent Overføringer Utbytte, Renter og avdrag på lån (nettofinansutgifter) Avskrivninger Fordelte utgifter I prosent av driftsinntekter 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00-1,00-2,00 Netto resultatgrad Re gnskapsår Finansinntektene i 2010 består av 2 poster. Utbytte fra Østfold Energi, som ga en inntekt på 15,2 mkr, og renteinntekter fra foliokonto og startlånsordningen med en inntekt på 8,8 mkr; til sammen 24 mkr. Kommunens finansutgifter i 2010 utgjorde 91,5 mkr, og fordelte seg med 53,7 mkr i renteutgifter (inkl. startlån) og 37,8 mkr i avdrag. Netto finansutgifter ble dermed 67,5 mkr. Driftsfond Netto resultatgrad Kommunen har pr. utgangen av 2010 ikke disponible frie driftsfond. Tendensen de siste 5 årene har vært lavere avsetning til fond og høyere bruk av fond avsatt tidligere år slik diagrammet under viser. Brutto driftsresultat Brutto driftsresultat, som er driftsinntekter (9.1.5) fratrukket driftsutgifter (9.1.6) ble i 2010 negativt med 7,45 mkr. Diagrammet nedenfor viser de siste års brutto resultatgrad. Brutto resultatgrad er brutto resultat i prosent av driftsinntektene. tall i Bruk og avsetning Disp.fond År Bruk av disp.fond Avsetninger til disp.fond 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00-1,00 Brutto resultatgrad Regnskapsår Brutto resultatgrad Bruk og avsetning av bundne fond følger hverandre i noe større grad. Dette er derimot fond som ikke kan benyttes til andre formål enn det formålet tilskuddet eller inntekten er gitt til. Bundne fond regnes derfor ikke som en del av et økonomisk handlingsrom. Diagrammet under viser de siste års bruk av,- og avsetning til bundne driftsfond. Bruk og avsetning bundet fond Netto driftsresultat Halden kommunes netto driftsresultat for 2010 ble negativt med 12,8 mkr. Forskjellen mellom brutto og netto driftsresultat er netto finansutgifter (9.1.7) og motpost avskrivinger. Tall i År Bruk av bundet fond Avsetninger til bundet fond Side av 60

150 Investeringsfond I perioden fra 2006 og frem til 2009 har det stort sett vært små nettobevegelser på avsetning til og bruk av investeringsfond. I 2010 er det derimot avsatt 258 mkr til frie investeringsfond. Dette skyldes i all hovedsak transaksjonene knyttet til salg av Tyska/Hollenderen og Mølen-området til Halden byutvikling As. Diagrammet under viser de ulike fondsføringene i perioden 2006 til Tall i tusen Investeringsfond År Kommunens gjeld er delt i langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld. Langsiktig gjeld består av foruten låneopptak til investeringer også kommunens pensjonsforpliktelser. Lån knyttet til investeringer og startlån har økt fra 1,399mrd til 1,656 mrd. (256 mkr). Pensjonsforpliktelsene har økt fra 1,453 mrd til 1,572 mrd (118 mkr). Totalt har kommunens langsiktige gjeld økt med 375 mkr fra 2009 til Kortsiktig gjeld består av premieavvik og annen kortsiktig gjeld. Posten har økt med ca 85 mkr fra Regnskap 2010 Regnskap 2009 Langsiktig gjeld Herav: Avsetning bundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Egenkapital og gjeld Avsetning frie investeringsfond Bruk av frie investeringsfond Pensjonsforpliktelser Ihendehaverobligasjonslån 0 0 Sertifikatlån 0 0 Andre lån Kommunens egenkapital har økt med ca 98 mkr fra 2009 til Økningen refererer seg i all hovedsak til avsetning frie investeringsfond (9.1.11) fra salget av Tyska/Hollenderen/Mølen området. På den annen side er driftsfondene redusert (9.1.10) som følge av at alle frie disposisjonsfond er brukt i Dette medfører isolert sett en reduksjon i egenkapitalen. Regnskap 2010 Regnskap 2009 Egenkapital Herav: Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk 0 0 Udisponert i inv.regnskap Udekket i inv.regnskap Likviditetsreserve 0 0 Kapitalkonto Kortsiktig gjeld Herav: Kassekredittlån 0 0 Annen kortsiktig gjeld Premieavvik Omløpsmidler Omløpsmidlene øker fra 383,3 mkr til 627,4 mkr 244 mkr fra 2009 til Det er i all hovedsak knyttet til kortsiktige fordringer, som igjen er knyttet til oppgjør for salg av Tyska/Hollenderen/Mølen området. OMLØPSMIDLER Regnskap 2010 Endring betalingsmidler Regnskap Endring ihendehaverobl og sertifikater 0 0 Endring kortsiktige fordringer Endring premieavvik Endring aksjer og andeler 0 0 ENDRING OMLØPSMIDLER (A) KORTSIKTIG GJELD Endring kortsiktig gjeld (B) ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B) Side av 60

151 Arbeidskapital Arbeidskapitalen er et mål for betalingsevne. En negativ endring i arbeidskapitalen fra et år til et annet vil indikere at betalingsevnen har forverret seg. Halden kommunes arbeidskapital, regnet som differansen mellom omløpsmidler (9.1.13) og kortsiktig gjeld (9.1.12) har økt med 145,4 mkr fra 2009 til Hovedsaklig som følge av økningen i kortsiktige fordringer (Salg av Tyska/Hollenderen og Mølen til Halden byutvikling As). Anleggsmidler Sum anleggsmidler har økt med 315 mkr fra 2009 til Økningen består hovedsaklig av aktiverte eiendommer (144 mkr), Utlån (44 mkr) og pensjonsmidler 118 mkr. Regnskap 2010 Regnskap 2009 Anleggsmidler Herav: Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler Side av 60

152 VEDLEGG Side av 60

153 Årsregnskaper 2010 Regnskapene Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger , , ,03 Andre salgs- og leieinntekter , , ,58 Overføringer med krav til motytelse , , ,10 Rammetilskudd , , ,00 Andre statlige overføringer , , ,40 Andre overføringer , , ,00 Skatt på inntekt og formue , , ,25 Eiendomsskatt , , ,00 Andre direkte og indirekte skatter ,00 0, ,51 Sum driftsinntekter , , ,87 Driftsutgifter Lønnsutgifter , , ,00 Sosiale utgifter , , ,60 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , ,94 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , , ,77 Overføringer , , ,99 Avskrivninger , , ,00 Fordelte utgifter , , ,28 Sum driftsutgifter , , ,02 Brutto driftsresultat , , ,85 Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak , , ,26 Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på utlån ,40 0, ,00 Sum eksterne finansinntekter , , ,26 Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg , , ,87 Tap på finanselle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 Avdragsutgifter , , ,00 Utlån ,71 0, ,00 Sum eksterne finansutgifter , , ,87 Resultat eksterne finanstransaksjoner , , ,61 Motpost avskrivninger , , ,00 Netto driftsresultat , , ,76 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk ,30 0, ,75 Bruk av disposisjonsfond , , ,01 Bruk av bundne fond , , ,23 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 Sum bruk av avsetninger , , ,99 Overført til investeringsregnskapet , , ,55 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 Avsetninger til disposisjonsfond ,30 0, ,75 Avsetninger til bundne fond , , ,63 Avsetninger til likviditetsreserven 0,00 0,00 0,00 Sum avsetninger , , ,93 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk ,20 0, ,30 Side av 60

154 Økonomisk oversikt - investering Regnskap Reg. budsjett Regnskap i 2009 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom , , ,50 Andre salgsinntekter ,00 0, ,00 Overføringer med krav til motytelse ,00 0, ,00 Statlige overføringer 0,00 0,00 0,00 Andre overføringer ,00 0,00 0,00 Renteinntekter, utbytte og eieruttak ,91 0, ,77 Sum inntekter , , ,27 Utgifter Lønnsutgifter ,84 0, ,18 Sosiale utgifter ,31 0, ,96 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , ,13 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 0,00 0, ,52 Overføringer , , ,68 Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg ,58 0, ,64 Fordelte utgifter ,00 0, ,38 Sum utgifter , , ,49 Finanstransaksjoner Avdragsutgifter ,00 0, ,00 Utlån ,92 0, ,04 Kjøp av aksjer og andeler ,00 0, ,00 Dekning av tidligere års udekket ,96 0, ,19 Avsetninger til ubundne investeringsfond , , ,96 Avsetninger til bundne fond ,40 0, ,57 Avsetninger til likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 Sum finansieringstransaksjoner , , ,76 Finansieringsbehov , , ,98 Dekket slik: Bruk av lån , , ,21 Mottatte avdrag på utlån ,44 0, ,02 Salg av aksjer og andeler ,00 0,00 0,00 Bruk av tidligere års udisponert 0,00 0,00 0,00 Overføringer fra driftsregnskapet , , ,55 Bruk av disposisjonsfond 0,00 0,00 0,00 Bruk av ubundne investeringsfond ,27 0, ,24 Bruk av bundne fond ,41 0, ,00 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 Sum finansiering , , ,02 Udekket/udisponert ,97 0, ,96 Side

155 Oversikt - balanse Regnskap 2010 Regnskap 2009 EIENDELER Anleggsmidler , ,40 Herav: Faste eiendommer og anlegg , ,86 Utstyr, maskiner og transportmidler , ,08 Utlån , ,36 Aksjer og andeler , ,00 Pensjonsmidler , ,10 Omløpsmidler , ,11 Herav: Kortsiktige fordringer , ,90 Premieavvik , ,96 Aksjer og andeler 0,00 0,00 Sertifikater 0,00 0,00 Obligasjoner 0,00 0,00 Kasse, postgiro, bankinnskudd , ,25 SUM EIENDELER , ,51 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , ,09 Herav: Disposisjonsfond , ,72 Bundne driftsfond , ,69 Ubundne investeringsfond , ,98 Bundne investeringsfond , ,38 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift , ,13 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest , ,61 Regnskapsmessig mindreforbruk , ,30 Regnskapsmessig merforbruk 0,00 0,00 Udisponert i inv.regnskap , ,68 Udekket i inv.regnskap , ,96 Likviditetsreserve 0,00 0,00 Kapitalkonto , ,78 Langsiktig gjeld , ,39 Herav: Pensjonsforpliktelser , ,39 Ihendehaverobligasjonslån 0,00 0,00 Sertifikatlån 0,00 0,00 Andre lån , ,00 Kortsiktig gjeld , ,03 Herav: Kassekredittlån 0,00 0,00 Annen kortsiktig gjeld , ,52 Premieavvik , ,51 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,51 MEMORIAKONTI Memoriakonto , ,42 Herav: Ubrukte lånemidler , ,21 Andre memoriakonti , ,21 Motkonto for memoriakontiene , ,42 Side

156 Havn Økonomisk oversikt 46 Side 156

157 Økonomisk oversikt - drift Havn Regnskap 10 Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap 09 Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter , , , ,47 Overføringer med krav til motytelse , , , ,67 Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter , , , ,14 Driftsutgifter Lønnsutgifter , , , ,54 Sosiale utgifter , , , ,57 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , ,20 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 358, , ,00 0,00 Overføringer , , , ,67 Avskrivninger ,00 0,00 0, ,00 Fordelte utgifter , , , ,00 Sum driftsutgifter , , , ,98 Brutto driftsresultat ( ,14) , ,00 ( ,84) Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på utlån 0,00 0,00 0,00 Sum eksterne finansinntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg , , , ,50 Avdragsutgifter , , , ,00 Utlån 0,00 0,00 0,00 Sum eksterne finansutgifter , , , ,50 Resultat eksterne finanstransaksjoner , , , ,50 Motpost avskrivninger ( ,00) 0,00 0,00 ( ,00) Netto driftsresultat , , , ,66 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 0,00 0,00 0,00 Bruk av disposisjonsfond 0,00 0,00 0,00 Bruk av bundne fond ,50 0,00 0, ,00 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 Sum bruk av avsetninger ,50 0,00 0, ,00 Overført til investeringsregnskapet ,50 0,00 0,00 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 Avsetninger til disposisjonsfond 0,00 0,00 0,00 Avsetninger til bundne fond , , , ,66 Avsetninger til likviditetsreserven 0,00 0,00 0,00 Sum avsetninger , , , ,66 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 0, ,00 84, ,00 47 Side 157

158 Balanse Grunnleggende sammenhenger - Halden Havn 2010 IB Bevegelse UB Havn - Utstyr, maskiner, transportmidler Havn - Faste eiendommer og anlegg LånKomm.banken Havn LånKomm.banken Småbåthavn LånKomm.banken, Havn Kapitalkonto, havn Avskrivning/nedskrivning fast eiendom, havn Avskrivning/nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler, havn Aktivering/oppsrivning fast eiendom, havn Avdrag på lån, havn Låneopptak Havn Sum Kommentar: IB Kapitalkonto er korrigert med den differansen som oppstod pga føring av låneavdrag mot feil kapitalkonto i 2007 og korrigert i Jfr. Regnskap Havn - Fond ihht. havn-/farvannsloven Inngående balanse Bruk avfond 0 Avsetning til fond Utgående balanse Havn - Driftsfond annen aktivitet Inngående balanse Bruk avfond 0 Avsetning til fond 0 Utgående balanse Havn - Bygg-/anleggsfond Inngående balanse Bruk avfond 0 Avsatt til fond 0 Utgående balanse Salg av tomter - Havn Inngående balanse Bruk avfond 0 Avsatt til fond 0 Utgående balanse Ubundet fond - Salg av Mølen til HK - reinvestering Inngående balanse 0 Bruk avfond 0 Avsatt til fond Utgående balanse Side 158

159 Noter NOTER - Halden Havn 2010 Kapitalkonto DEBET KREDIT INNGÅENDE BALANSE* Av- ognedskrivning av fast eiendom og anlegg Av- ognedskrivning av utstyr, maskiner, transp.m Aktivering av fast eiendom - Regulering av havneområdet Fiskebrygga Avdrag på eksterne lån UTGÅENDE BALANSE* SUM * IB/UB summen er ,- for høy i forhold til eiendeler/gjeld som er registrert i balansen. Denne differansenhar oppstått før 2005 og er sansynligvis ikke driftsrelatert. I løpet av 2011 vil kapitalkontoen bli gjennomgått og differansenbli korrigert. 49 Side 159

160 Kretsløp 1 - ARBEIDSKAPITALEN FRA BALANSEN: Kapittel Saldo Saldo Endring Omløpsmidler Kortsiktig gjeld SUM ENDRING I BALANSEN Endring mem.konti ubrukte lånemidler Sum endring for avstemming mot drifts- og investeringsregnskapet FRA DRIFT OG INVESTERING: Fra drift Fra investering Sum inntekter Sum utgifter Avskrivninger Eksterne finansieringsinnt Eksterne finansieringsutg SUM DIFF. DRIFTS/INVESTERINGS DIFFERANSE * differanse arbeidskapitalen: Tapsføring av saldo på balansekonto Restanse utlån (Allianse).: Denne kontoen ble opprettet i forbindelse med administrasjon og fakturering av Husbanklån og parkeringsbøter i datasystemet til IBM/EDB Business Partner Norge AS. Den har minst vært i bruk i tiden 1997 til Kontoen er en reskontro hvor innbetalingene kommer til fradrag fra utfakturert hovedstol. Dette gjelder også der hvor salg ble gjennomført uten at det dekket hele hovedstol og det ikke ble laget saker på tapet. Det samme gjelder utstedte parkeringsbøter med tilsvarende innbetalingsproblematikk som over og at vi i den perioden ikke hadde noen avtale om innfordring av utenlandske restanser. I denne tidsperioden ble det opparbeidet en saldo som ikke kan henføres til noen spesifikke personer eller saker eller til hvilket år. Alle reskontroene i EDB er stengt og alle bevegelser er fjernet. Problemet er å anse som en systemfeil som er aggregert over tid og ikke vil gjenta seg, da systemet ikke er i bruk lenger. Det beløpet som gjelder Husbanken anses som rest av hovedstoler, og skal i følge brev fra GKRS til Hedmarken Revisjon IKS av 22/ ikke regnskapsføres som en del av bevilgningsregnskapet. Beløpet fra parkering vil ha resultat effekt. 50 Side 160

161 NOTE - GARANTIANSVAR Nr. Person, firma, organisasjon Opprinnelig garanti Garantiansvar pr Garantiansvar utløper/gjelder 1 Halden boligbyggelag distr.base Osbekkgt Asakveien foreldrelagsbhg. BA / Åkerholmen år 3 Harekas Andelsbarnehage Øberg/Sommerro år 4 Sameiet Ulvåsveien Bollerød barnehage Tryggheim barnehage Halden Ishall Eiendom AS Comet Halden AS Småkryp pedagogiske tjenester as Hovsveien Fus barnehage AS TOTALT Side 161

162 NOTE - AKSJER 2010 Regnskap Aksjer og andeler - totalt , Egenkap.tilførsel HKP 93/96 og , Andel egenkapitalinnskudd KLP ,00 Eier andel i % Andelsbevis Biblioteksentralen al 3 000, aksjer i Industriprodukter ,00 100, aksjer i Østfold energiverk ,00 7, Aksjer drift av Arbeidsamv ASVO ,00 100, Aklsjer i Filmparken AS 8 645,00 0, aksjer Haldenvassd.kanalselskap ,00 6, andeler i Habo , Brabo borettslag, 20 andelsbrev i berg boligb. 20, andeler i Kleiva borettslag 1 200, Halden stadionutvikling AS ,00 51,00 Markedsverdi Ny bybro Halden As ,00 51, aksjer i Inkubator Halden as aksjenr Kjøp ,00 13, , Aksjer i Alarmsentaralen Brann Øst AS ,00 0, Andel Rådyrfaret 8 BRL. 100, Andel Kvartetten BRL. 100, Andeler Det norske Blåseensamble , Halden Ishall Eiendom AS 1, Halden Utvikling , Halden.no , Os-Trosteveien Borettslag , Halden vassdragets kanalselskap ,00 23,00 52 Side 162

163 NOTE - TOTAL AVSETNINGER/BRUK AV FOND Tekst 2010 Avsetninger kr ,52 Bruk av avsetninger kr ,76 Netto avsetning kr ,76 Fond 1.1 kr ,77 Fond kr ,83 NOTE - HOVEDOVERSIKT BALANSEREGNSKAP FOND Disposisjonsfond 2.56 Disposisjonsfond 1.1. kr ,72 Avsatt til disposisjonsfond i driftregnskapet kr ,30 Bruk av disposisjonsfond i driftsregnskapet kr ,02 Disposisjonsfond kr ,00 Ubundne investeringsfond 2.53 Ubundne investeringsfond pr kr ,98 Avsatt til ubundne investeringsfond i investeringsregnskapet kr ,34 Bruk av ubundne investeringsfond i investeringsregnskapet kr ,27 Ubundne kapitalfond pr kr ,05 Bundne investeringsfond 2.55 Bundne investeringsfond pr kr ,38 Avsatt til bundne investeringsfond i investeringsregnskapet kr ,40 Bruk av bundne investeringsfond i investeringsregnskapet kr ,41 Bundne kapitalfond pr kr ,37 Bundne driftsfond 2.51 Bundet driftsfond pr kr ,69 Avsatt til bundet driftsfond i driftsregnskapet kr ,78 Bruk av bundet driftsfond i driftsregnskapet kr ,06 Bundet driftsfond pr kr ,41 53 Side 163

164 Note - Selvkost Halden kommune har fulgt retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester når det gjelder selvkostkapitlene VARF (Vann, avløp, renovasjon og feiing) og byggesak. Ved beregning av kalkulatoriske renter samt beregning av avskrivinger og alternativkostnader er fylkesmannens beregningsskjemaer benyttet. Kalkylerenten er satt lik effektiv rente på norske statsobligasjoner med 3 års gjenstående løpetid, med et tillegg på 1 prosent. Dette er i henhold til retningslinjene i pkt Selvkostkalkyle Driftskostander Vann Avløp Renovasjon Feier Byggesak Kjerneprodukt Tilleggsytelser Støttefunksjoner Avskriving Alterantivkostnad Andre inntekter Gebyrinntekter Totalt Avsetning/ bruk Sum Saldo bundne fond pr Bundet driftsfond vann , Bundet driftsfond avløp , Bundet driftsfond renovasjon , Bundet driftsfond feiervesen , Bundet driftsfond byggnings-, regulerings- og delingssaker ,95 54 Side 164

165 NOTER DIVERSE Halden Forvaltningsselskap HK (havne- og eiendomsvirksomhet) er integrert i Halden kommunens balanse i 2004 som en konsekvens av vedtatt sammenslåing fra Regnskapet for havnevirksomheten er en del av Halden kommune sitt regnskap. Området balanseres med fondsføring. VERDIVURDERING AV ANLEGGMIDLER Halden kommune har ikke foretatt verdivurdering og aktivering av veier i tidligere års regnskap. Dette arbeidet skulle iverksettes i år 2006, men pga ressursmangel fortsatt ikke gjennomført. Veier er imidlertid aktivert fra og med Det er i 2010 ikke gjort vesentlige endringer ved vurderingen av anleggsmidler. VURDERING AV FORDRINGER VED ÅRSOPPGJØRET Det er gjennom året gjort løpende vurdering av fordringene i regnskapet. Det ligger fordringer i regnskapet som det er usikkerhet omkring og de blir fulgt opp spesielt. Det er også ført opp fordring på staten jfr. note: Erstatning til barnevernsbarn OSGODSFONDET Arbeidet som ble påbegynt i regnskapsåret 2006 mht til å avklare forhold rundt Osgodsfondet er videreført i 2009, men ikke avsluttet. I forbindelse med prosessen har det fremkommet at det er stor usikkerhet rundt flere forhold. Denne saken er derfor overført til kommunens jurister for vurdering. Kommunens jurister har kommet til at Osgodsfondet bør sees i sammenheng med en total gjennomgang av kommunens eiendommer. Dette skyldes ikke minst at det vil være meget tidkrevende å finne ut hvilke eiendommer som opprinnelig var en del av Osgodsfondet. En total gjennomgang av kommunens eiendommer vil være en tidkrevende og ressurskrevende jobb. I forbindelse med at kommunen nå er i ferd med å justere festeavgiftene og tilby innløsning, har juridisk overført sakens dokumenter til teknisk avdeling, slik at også Osgodsfondets eiendommer blir gjenstand for regulering av festeavgift og tilbud om innløsning. USIKKRE FORPLIKTELSER OG BETINGEDE EIENDELER Usikre forpliktelser er økonomiske forpliktelser av ukjent størrelse og eller oppgjørstidspunkt. Denne typen forpliktelse skal regnskapsføres. Det var ingen usikre forpliktelse på balansedagen som ikke var bokført. Betingede forpliktelser er økonomiske forpliktelser hvor usikkerheten knytter seg til hvorvidt det blir en utbetaling eller ikke. Denne type forpliktelse skal ikke regnskapsføres. Det var ingen betingede forpliktelser på balansedagen. For året 2010 har alle kommunalsjefer og enhetsledere undertegnet en fullstendighetserklæring. Denne erklæringen danner grunnlag for denne noten. Ingen av kommunens ledere har gitt informasjon som tilsier at det finnes usikre forpliktelser eller betingede eiendeler. AVTALE OM HOVEDPRINSIPPER FOR EIENDOMSOVERDRAGELSE OG HAVNEUTVIKLING I HALDEN Kommunestyret vedtok i sak 088/07 avtale om hovedprinsipper for eiendomsoverdragelse og havneutvikling i Halden, en avtale mellom Halden kommune og Norske Skog Skogindustrier ASA (Norske Skog) I avtalen fremkommer Norske Skogs og Halden kommunes forpliktelser, samt avsluttende bestemmelser. 55 Side 165

166 Avtalen vil, iflg. punkt Ytterligere avtaler og lovmessighet, kunne heves av Norske Skog dersom Halden kommune ikke kan oppfylle denne som følge av krav i lovgivningen. Med ovennevnte forbehold, fremkommer at Norske Skog overdrar til Halden kommune følgende områder ved signering av avtalen, en signering som er foretatt gjennom kommunestyrets vedtak : Tyska Hollender, jf punkt 1.1 i avtale Høvleriområdet, jf punkt 1.2 i avtale (5 425 kvm) Veden - området, jf punkt 1.3 i avtalen (ca 220 da) Videre, med ovennevnte forbehold, overdras fra Halden kommune til Norske Skog deler av gnr 62, bnr 394 (Høvleriområdet) (3 660 kvm) Utover ovennevnte omhandler avtalen områdene Mølen, Jernbanetomta, Sauøya, samt installasjoner/infrastruktur på Sauøya. Det må på plass underliggende avtaler før disse områdene kan detaljeres. En tilleggsavtale som regulerer dette nærmere er kjøp av Tyska/Hollenderen av Norske Skog for kr 20 mill. Halden kommune har i 2010 fått overført disposisjons- og eiendomsretten til området Mølen av Halden havnevesen for kr 53,7 mill og Halden havnevesen har en fordring på Halden kommune på kr 53,7 mkr. Denne inntekten er avsatt på ubundet investeringsfond, og i følge avtalen som er inngått skal de midlene reinvesteres i ny havn når den er operativ. Områdene Mølen, Tyska og Hollenderen er solgt videre til Halden byutvikling for kr 145 mill etter offentlig taksering. OPPREISNINGSORDNING BARNEVERNSBARN Halden kommune har vedtatt oppreisningsordningen på linje med de aller fleste kommunene i Østfold. På vedtakstidspunktet forelå begrensede opplysninger om de økonomiske konsekvensene av denne ordningen. Pr har kommunen utbetalt kr ,- til i alt 15 mottagere. Basert på opplysninger fra det sentrale sekretariatet i Østfold fylkeskommune til ordførerforum i Østfold den kan det dreie seg om i størrelsesorden 500 søknader i Østfold fylke. Dette vil i så fall innebære berettigede i Halden kommune, med en utbetaling i størrelsesorden 35 mill kr. Regnskapssjefen påpeker at Regnskapsforskriften og fastsatte standarder gjennom forumet God kommunal regnskapsskikk (GKRS) tilsier at alle økonomiske kjente og påregnelige utgifter vedr ordningen løpende skal belastes driftsregnskapet etter hvert som de økonomiske konsekvensene oppstår (forsiktighetsprinsippet). For Halden kommune som ikke har fond som dekker denne utgiften, ville dette innebære at totalbeløpet måtte spares inn over driften i 2011 og 2012 og medføre innstramminger på lovpålagte tjenesteområder; primært skole/barnehage og innen helse og omsorg. Dette vil da stride mot generasjonsprinsippet som innebærer at inntekter/forpliktelser skal tilhøre samme generasjon. Systemet bryter mot dette prinsippet ved at kostnadene ved oppreining gjennom år forverrer tjenestetilbudet til dagens generasjon. Rådmannen mener dette er en urimelig, og sannsynligvis utilsiktet konsekvens. Rådmannen vil derfor på prinsipielt grunnlag anbefale kommunestyret å ta opp finansieringen av ordningen med statlige myndigheter. 56 Side 166

167 HALDEN ISHALL/HALDEN ISHALL EIENDOM AS/HALDEN ARENA AS Halden kommune har stilt lånegaranti for byggelånet til selskapet Halden ishall eiendom AS; senere skiftet navn til Halden Arena AS, på 23 mill kr. Sommeren 2009 var selskapet teknisk konkurs og selskapets to største kreditorer, Halden kommune og ISS, inngikk avtale om å finansiere selskapets forpliktelser samt å ferdigstille ishallen. I tillegg til ovenstående har Halden kommune stilt garanti for lån til Nye Comet Halden AS som skulle benyttes til å betale offentlig gjeld for IK Comet AS. Under denne garantien er det benyttet ca 1,1 mill kr å betale deler av den offentlige gjelden. Dessuten har kommunen dekket honorar på kr til konkursbehandlingen av IK Comet. Kommunen kan ikke søke dekning i selskapet i det selskapet ikke har aktiva. Pr er det ikke søkt om og følgelig ikke utstedt ferdigattest på ishallen etter ombygningen. I prosjektperioden fra har kommunen utover lånegarantien bidratt med økonomisk bistand på til sammen kr 5,45 mill. Disse kostnadene er nå ført i investeringsregnskapet som utlån til Halden Arena AS. Kommunens samlede engasjement i ishallen/halden Arena AS/Nye Comet Halden AS pr er derfor: Prosjektkostnader Kostnadsført byggeprosjektet Halden ishall 5,45 mill kr Garantier Til Handelsbanken for byggelån til Halden Arena AS 22,48 Til Sparebank 1 Halden Sparebank 1,07 29,00 mill kr DRIFTSTILSKUDD TIL DET NORSKE BLÅSEENSAMBLE (DNBE) DNBE blir finansiert, foruten egne driftsinntekter, gjennom tilskudd fra stat, fylkeskommune og kommune. Fordelingen utgjør 70 % på staten og 30 % på lokalt nivå, hvor fordelingen mellom fylkeskommune og kommune har vært 50/50. I avtalen mellom partene som regulerer dette, er det videre nedfelt at tilskuddets størrelse skal fastsettes gjennom dialog hvert år. Selv om en av partene vil øke sitt bidrag, vil dette ikke automatisk medføre at de andre partene må øke sin tilsvarende. Rådmannen kan ikke se at den avtalte dialogen som er nedfelt i avtalen mht endring av tilskuddets størrelse er foretatt etter For 2006 ble det avtalt et nivå på det samlede tisludd, som utgjorde kr ,- for Halden kommune. Kommunen har imidlertid som følge av økt statlig tilskudd over statsbudsjettet, automatisk justert sin andel, uten at dialogen har funnet sted. Rådmannen mener dette er et avtalebrudd fra statens side, og vil ta dette opp med de øvrige partene i ordningen. Tabellen under viser Halden kommunes økte utgifter som en konsekvens av oppjustert bevilgning. År Avtalt Utbetalt Avvik Kommentar tilskudd Økt med til økning i stftelseskapital Side 167

168 ØKT INVESTERINGSTILSKUDD OMSORGSBOLIGER OG SYKEHJEM Halden kommune har i brev av fra kommunal og regionaldepartementet fått tildelt ytterligere investeringstilskudd for omsorgsboliger ved brygga og sykehjemsplasser ved Solheim, på til sammen kr ,-. Beløpet på kr har vært lånefinansiert, og regnskapene for er belastet med avdrag og renter av/på dette beløpet på til sammen kr ,-. I og med at ordningen er gitt tilbakevirkende kraft, er det etter en vurdering i 2010-regnskapet, foretatt en inntektsføring av kr som en kompensasjons for tidligere utgiftsførte renter og avdrag. Resterende del av tilskuddet, kr ,- er inntektsført som tilskudd i investeringsregnskapet og avsatt kapitalfond. REGNSKAPSMESSIGE MINIMUMSAVDRAG Kommunestyret vedtok for regnskapsåret 2007 å innføre regnskapsmessig minimumsavdrag basert på beregninger i en forenklet formel, fra KRD omtalt som forenklet brøk, som gir minste tillatte avdrag i drift; (Sum langsiktig gjeld pr 01.01/bokførtverdi anleggsmidler pr 01.01) * årets avskrivinger Minimumsavdrag kan også beregnes ut fra vektingsregelen, fra KRD kalt regnearkmodellen som er utledet med bakgrunn i Kommunelovens 50 nr 1 og nr 2, der gjenstående løpetid for kommunens samlede gjeld ikke kan overstige den veide levetiden for kommunens anleggsmidler ved siste årsskifte. Halden kommune ville dersom forenklet brøk hadde vært lagt til grunn for avdragsberegning, utgiftsført 56,3 mkr i avdrag. Ved bruk av regnearkmodellen beregnes avdragene til 37 mkr. Differansen utgjør med det 19,3 mkr. for driftsåret Etter de vurderinger rådmannen har gjort kan innføring av regnearkmodellen medføre at avdragene som knyttes til anleggsmidler med kort teknisk levetid bli lavere enn kapitalslitet tilsier. På den annen side kan avdragene som knyttes til anleggsmidler med lang teknisk levetid bli høyere enn kapitalslitet tilsier. På generelt grunnlag kan en forenklet si at regnearkmodellen i de aller fleste tilfeller gir et lavere krav til minimumsavdrag enn forenklet brøk. Dette er også bakgrunnen for at NKRF anbefaler alle kommuner å benytte forenklet brøk som modell for å beregne minimumsavdrag som skal utgiftsføres. (kommunerevisoren 1/10) Rådmannen foreslår allikevel at regnearkmodellen innføres, og har lagt dette til grunn ved beregning og utgiftsføring av avdrag for driftsåret Bakgrunnen er at det handlingsrom lover og forskrifter gir oss må benyttes, dersom statens krav om dekningsgrader og kvalitet i tjenestetilbudet skal opprettholdes. TVISTESAK NORDBY KJØPSENTER AB I 2008 koblet Nordby Kjøpsenter AB seg på Halden kommunes vannsystem. Det ble samme år innført tilknytningsavgift i Halden kommune. Dette resulterte i et krav mot Nordby kjøpsenter AB på kr ,- Dette kravet bestrider Nordby Kjøpsenter AB. Det føres forhandlinger mellom Nordby Kjøpsenter AB og Halden kommune. Det er ingen løsning pr 31/ , med unntak av forlenget foreldelsesfrist. 58 Side 168

169 NOTER INVESTERINGSREGNSKAPET ENDRET PRAKSIS FINANSIERING AV INVESTERINGSPROSJEKTER Fra regnskapsåret 2008 har vi endret den regnskapsmessige måten å finansiere prosjekter på. Dette innebærer at det enkelte prosjekt avsluttes separat med finansiering innenfor vedtatt ramme. Mer eller mindre forbruk vil fra 2008 ikke bli behandlet i regnskapssaken, men det enkelte prosjekt vil komme til politisk behandling separat. 59 Side 169

170 KAPITALKONTO DEBET KREDIT INNGÅENDE BALANSE 330,645,279 Salg av fast eiendom og anlegg 137,351,022 Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg 35,603,865 Aktivering av fast eiendom og anlegg 241,407,065 Kjøp av fast eiendom og anlegg 75,040,043 Salg av utstyr, maskiner og transportmidler Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner, transp.m. 14,211,183 Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler 22,618,832 Salg av aksjer og andeler 150,000 Kjøp av aksjer/andeler 295,252 Innbetaling av egenkapitalinnskudd til KLP 448,769 Pensjonsforpliktelser 203,692,736 Pensjonsmidler 211,956,623 Mottatte avdrag på utlån 13,532,151 Av- og nedskrivning på utlån 1,455,157 Utlån 56,881,091 Avdrag utlån Lån til andre 720,000 Bruk av midler fra eksterne lån 254,869,655 Avdrag på eksterne lån 43,922,299 Endring pensjonsforpliktelser 8,554,630 Endring skyldig arb.g.avgift av netto pensj. forpliktelse 58,190 UTGÅENDE BALANSE 314,463,244 SUM 983,941, ,935,252 Differanse: 6,581 Dette er korreksjon av saldo vedrørende KLP pensjonsmidler, gjort etter anbefalning fra revisjon 60 Side 170

171 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Lars Vidar Hennum Hansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring 2011/ Formannskapet Kommunestyret Utsendte vedlegg 1 Sektorrapporter Ikke utsendte vedlegg Økonomirapport Halden kommune pr. 1. tertial 2011 Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Sammendrag av saken: Rådmannen fremlegger med dette økonomirapporteringen for 1. tertial 2011 til politisk behandling. Periodeavviket for årets fire første mnd viser et negativt avvik på 46 mkr. Av dette er ca 10 mkr periodiske mindreinntekter på området for fellesinntekter og finans, og ca 36 mkr fra kommunalavdelingenes drift. Ved en videreføring av aktiviteten hittil i år, hensyntatt vedtatte tiltak i budsjett 2011, prognostiseres et negativt avvik ved utgangen av året på 65 mkr uten iverksettelse av ytterligere tiltak. Dette fremkommer i de vedlagte underliggende sektor-rapportene, samt merutgifter lønnsoppgjøret. Tidligere år har økonomirapporten for 1. tertial stort sett vist tilnærmet balanse. Dette er ikke tilfelle i Prognosen viser inntektssvikt/merforbruk på fellesinntektene/finansområdet (9 mkr), driftstiltakene i budsjett 2011 viser seg å få en senere kostnadsmessig effekt enn tidligere anslått, og noen av de vedtatte tiltakene lar seg ikke gjennomføre slik de opprinnelig var tenkt gjennomført. Totalt gir alle kjente forhold en negativ prognose pr. 1. tertial 2011 på 65 mkr. I tilegg er det heftet betydelig risiko vedrørende utgifter til oppreisningsordninger for tidligere barnevernsbarn (9 mkr + 18 mkr), interimsføring mot Halden ishall (5,5 mkr i 2010 regnskapet) samt mva-kompensasjon og frie inntekter. Side 171

172 Rådmannen er mer bekymret for kommunens økonomiske situasjon nå enn tidligere år. Dette fordi rådmannen ved flere anledninger har påpekt at det er en underbalanse i kommunens underliggende drift, og at dette i stor grad har vært finansiert ved ekstraordinære inntekter eller risikobaserte kostnadskutt. Videre ble netto driftsresultat negativt i både 2009 og Dette indikerer en stram drift med lite handlingsrom. Rådmannen har i en årrekke fått klare føringer på at tjenestetilbudet skal opprettholdes, hvilket medfører et begrenset handlingsrom hva gjelder å oppnå budsjettbalanse. Med en negativ prognose på 65 mkr, og betydelig risiko knyttet til andre forhold lar det seg etter rådmannens syn ikke gjøre å skjerme selve tjenestetilbudet og brukerne. Ved rapportering pr. 1. tertial legger rådmannen frem en total negativ prognose på 65 mkr som i hovedsak relaterte seg til følgende forhold: * Mindreinntekt fellesområdet - 9,0 mkr * Merutgifter Lønnsoppgjør - 6,0 mkr * Merutgift Sentral-Felles - 8,0 mkr * Merutgift NAV - 0,5 mkr * Merutgift Undervisning og oppvekst - 7,5 mkr * Helse og omsorg - 28,0 mkr * Teknisk (Inntekter) - 6,0 mkr - 65,0 mkr Rådmannen har utarbeidet forslag til prosesser for alternative tiltak slik at det prognostiserte underskuddet kan reduseres. Disse er listet opp senere i saken. Rådmannens innstilling: 1. HBFØ ber hovedutvalgene vedta tiltak som annullerer prognoseavvikene slik at vedtatte budsjettrammer i hht budsjettskjema 2 B holdes. HBFØ anmoder hovedutvalgene om å treffe vedtak i de respektive utvalgsmøtene i juni mnd. Saksutredning: Rådmannen skal hvert tertial fremlegge økonomirapport til politisk behandling. Rapporteringsløpet starter i HBFØ. Saken må sluttbehandles av kommunestyret da rådmannen foreslår endringer i budsjettskjema 1A. Årsprognose Kommunalavdelingenes rapporter oppsummeres til en negativ prognose på 56 mkr. I tillegg kommer en negativ prognose på fellesinntekter/finans på 9 mkr, slik at negativ prognose utgjør 65 mkr. Rådmannen vil også understreke at prognosen er heftet med usikkerhet. Denne usikkerheten knytter seg først og fremst til fremdriften på investeringsprosjektene og derigjennom mvarefusjon og gjennomføringshastigheten på vedtatte tiltak i budsjettet, samt risiko vedrørende utgifter til oppreisningsordninger for tidligere barnevernsbarn (9 mkr + 18 mkr), interimsføring mot Halden ishall (5,5 mkr i 2010 regnskapet) og frie inntekter. Dette betyr også at usikkerheten først og fremst kan bety en ytterligere forverring av den økonomiske situasjonen. Side 172

173 Rådmannen har gjennom budsjett 2011 fått klare føringer på at tjenestetilbudet ikke skal reduseres, som tidligere år. Tiltakene som årets budsjett bygger på er i stor grad hentet fra prosjektet Halden 2012 og har langt på vei skjermet tjenestenivået. Når det nå viser seg at den økonomiske effekten på flere av disse tiltakene oppnås på et senere tidspunkt enn tidligere antatt, medfører dette at alternative tiltak må iverksettes for å oppnå balanse også i I tillegg viser en gjennomgang av tiltakene knyttet til kommunalavdeling teknisk at et par av dem ikke lar seg gjennomføre i det hele tatt. Prognosen for 2011 viser at det nå er nødvendig med varige justeringer av kostnadsnivået. Dette samsvarer med signaler rådmannen har gitt i tidligere årsbudsjetter og handlingsplaner. Gjennom prosjekt Halden 2012 er effektiviseringspotensialet hentet ut i tjenesteområdene. Justeringer må derfor skje ved reduksjoner i kvalitet og omfang (tjenestereduksjoner). Fellesinntekter og finanskostnader Avvikene innenfor dette området er flere, og samlet sett prognostiseres en mindreinntekt på 9 mkr. Skatteinntekter og rammetilskudd prognostiseres i balanse. Skatteinngangen på landsbasis i årets tre første mnd er lavere enn tilsvarende inngang i Dette henger sammen med at skatteøret er redusert med 1.5 prosentpoeng i statsbudsjettet for I tillegg viser beregninger av rammetilskuddet til Halden kommune at kommunens budsjett virker noe høyt i fht de anslag departementet opererer med. På den annen side har regjeringen ikke lagt frem revidert nasjonalbudsjett for 2011 når denne rapporten skrives, og det knytter seg således forventinger til denne som tidligere år. Dette betyr at dersom det kommer friske penger i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett vil disse midlene gå med til å finansiere eksisterende drift. Eiendomskatt prognostiseres til en mindreinntekt på 1,8 mkr sett i forhold til budsjett. Det er nå utskrevet 2 av 4 terminer, og avviket de 2 første terminene er fremskrevet til også å gjelde 3. og 4. termin. Netto finans prognostiseres til et negativt avvik på mkr, - 7 mkr som i hovedsak skyldes et lavere utbytte fra Østfold Energi ASA (- 3 mkr), og slik rentemarkedet nå synes å utvikle seg, samt et tidligere opptak av lån knyttet til investeringer for 2011 enn antatt, en høyere renteutgift (-4,5 mkr), og en høyere renteinntekt på + 0,5 mkr. Vedrørende prognosen for utbytte medfører denne en forutsetning om at selskapet øker totalt utbytte fra 120 mkr til 180 mkr, noe rådmannen er kjent med at majoriteten av eierne nå ønsker. Rådmannen prognostiserer ikke avvik i forbindelse med mva-kompensasjon knyttet til investeringsprosjekter på nåværende tidspunkt. Rådmannen er i prosess med å gjennomgå pågående investeringsprosjekter med hensyn til den budsjetterte størrelsen på denne posten. Oppsummering av kommunalavdelingenes drift - Avviksbeskrivelse Side 173

174 Periodeavviket for årets fire første måneder viser et negativt avvik på 36 mkr. Rapporten indikerer med det at underliggende drift er for høy sett i forhold til budsjett. Driftsområdene innenfor alle fire kommunalavdelingene er budsjettert med en netto driftsramme på mkr. Prognosen som er utarbeidet med basis i fire mnd. drift og forventninger til aktivitet gitt gjennom budsjettvedtak for 2011, viser en prognose på mkr, et negativt avvik på 56 mkr. Hovedårsaken til denne negative prognosen fra kommunalavdelingene er først og fremst manglende, eller utsatt effekt av flere tiltak fra budsjett Rådmannen vil påpeke at kostnader i forbindelse med oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn er håndtert på samme måte som i regnskap 2010; nøytralisert med en fordring mot staten. Nivået forventes å bli 18 mkr i Rådmannen vil imidlertid også peke på at tilsvarende utgifter i 2010 (9 mkr) utgjør sammen med anslaget for 2011 en risiko på årets budsjett. Lønnsoppgjøret i kommunal sektor for 2011 er kjent og resultatet derfra gir en generell økning på 1,75 %. Dette er ca 1 prosent høyere enn budsjettert i 2011 og kan medføre en merutgift på rundt 6 mkr. Nærmere beskrivelse av kommunalavdelingenes rapporter Sentral / Felles Området består av politiske områder, rådmannens områder (næring, innkjøp, rådmannen) og kommunalavdeling organisasjon og utvikling (økonomi, personal og IT). Området prognostiseres til et negativt avvik på til sammen - 8 mkr. Prognoseavviket fremkommer i vesentlig grad som følge av liten eller ingen effekt av innsparingstiltak på lønn og drift på til sammen 2,9 mkr. I tillegg fremkommer det manglende budsjettmidler til Halden Magasinet (0,7 mkr), AFP-kostnader (2,2 mkr), samt erstatningsutbetaling vedrørende dobbeltsalg av tomt (1,4 mkr) Diverse merforbruk andre driftskostnader prognostiseres til 0,3 mkr. NAV Prognosen viser et merforbruk på - 0,5 mkr. Prognosen for økonomisk sosialhjelp er økt og justert til et mer realistisk nivå. Strømutgifter er en betydelig utgift som det ikke er hensyntatt noen økning på i budsjettet for Første kvartal 2010 utbetalte enheten 1,8 mill for samme periode 2011 er det utbetalt 2,6 mill. Årsaken er høyere strømutgifter for den enkelte bruker. Dette er en utgift NAV ikke har mulighet til å påvirke. Enhet NAV har justert sin organisasjon med den hensikt å få utnyttet kompetansen til det beste for en helhetlig faglig jobbing. Det innebærer en mer systematisk arbeidsmetodikk og flere selvhjulpne brukere. En gjennomgang av budsjettet for 2011 viser at det er feilaktig budsjettert med kostnader knyttet til husleie på 2,7 mkr. Denne posten skal ikke belastes og utgjør dermed en budsjettreserve. Denne er hensyntatt i prognosen. Kommunalavdeling undervisning og oppvekst Side 174

175 Prognosen for området estimeres ved utgangen av året til 7,5 mkr. I prognosen er det innarbeidet effekt av tiltak fra vedtatt budsjett 2011 og prosjekt Halden Forventet reduksjon av spsialundervisning og forventet reduksjon i fht SFO+ er innarbeidet med full effekt. Det samme gjelder tiltaket på reduksjon av assistenter/miljøarbeidere. Tiltak som er iverksatt/iverksettes i 2011: Reduksjon i assistenter og miljøarbeidere Reduksjon som følge av elevtall og reduksjon i timetall Reduksjon som følge av redusert behov for spesialundervisning Reduksjon i variabel lønn Det planlegges en ytterligere reduksjon i undervisningstimetallet fra høsten 2011, tilsvarende ca 2 mkr. Avviket må ses i forhold til refusjon sykepenger, prosjektmidler BKA, samt refusjon gjesteelever. I tillegg prognostiseres det negativt avvik knyttet til ikke-refunderbare vikarutgifter i størrelsesorden 1 mkr på årsbasis. Sektoren har en stor utfordring knyttet til driftsbudsjettene i Det er foretatt store kutt i allerede barberte driftsbudsjetter. I tillegg er nå utregningen av kommunalt tilskudd til private barnehager ferdig. Dette vil, på grunn av plassøkninger i en privat barnehage, gi et negativt avvik på nærmere 6 mkr. Det er hverken i overføringene fra staten, eller i sektorens budsjettrammer tatt høyde for en slik økning. Plassøkninger i en barnehage alene utgjør over 5 mkr, og evt. økninger i andre private barnehager vil komme i tillegg. Det er videre prognostisert et merforbruk knyttet til strøm. Det vil bli iverksatt ENØK tiltak på objekter med høye fyringskostnader fa Det skal være restriktiv bruk av alle øvrige driftsmidler på funksjon 202 og 222. Frysing av avsatte midler på enkeltarter vurderes fortløpende. Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til effekten av store innsparinger på drift, tiltakene som skal få sfo i balanse (1,6 mkr + 0,5 mkr), og evt. plassøkninger i private barnehager. Usikkerheten, eller risikoen, kan prognostiseres til ca 6 mkr. Kommunalavdeling helse og omsorg Kommunalavdelingens rapport pr 1. tertial viser en prognose pr utgangen av året på - 28 mkr. Tiltakene knyttet til Prosjekt Halden 2012 er hensyntatt i fremlagt prognose. Faktisk fremdrift i prosjektet gir en mindre effekt enn lagt til grunn i budsjettet. I dette ligger at enhet basistjenester og området rehabilitering og aktivitet har ikke starte opp sin gjennomgang. Andre forhold som påvirker prognosen er merforbruk fastlønn grunnet nye vedtak innen samlokaliserte boliger, merforbruk innenfor enhet sykehjem relatert til vaskeritjenester, samt tyngre brukere på 2. og 3. avd. ved Halden Sykehjem. Videre har Halden sykehjem fått vesentlig tyngre brukere som kommunen ikke får refusjon for på grunn av alder. Ekstra innleie og overtid grunnet høyt sykefravær (10,7 % pr. mars), Samt merkostnader forbundet med innkjøp/leie av medisinsk forbruksmateriell og utstyr til respiratorbrukere er også betydelig. Økt inntekt knyttet til opprettelsen av en barnebolig for flyktninger Kommunalavdeling teknisk og kultur Side 175

176 Kultur Under forutsetning av at utfallet fra verbalpunkt 11 i budsjett 2011 avklares og evt. finansieres utenfor rammen til enhet kultur & idrett, prognostiseres området Kultur i balanse. Teknisk Området prognostiseres ved utgangen av året med et negativt avvik på - 6 mkr. Prognosen består hovedsaklig av manglende effekt fra et stort tiltak i budsjett Tiltak om salg av fiber (5 mkr) antas kun å få en effekt på 0,5 mkr. Driften ved Rokke avfallsanlegg prognostiseres i balanse (merinntekt på 12 mkr) forutsatt at vedtatte investeringer høsten 2010, fulgt opp med bevilgning 2011 gjennomføres. Øvrig avvik er flere forhold knyttet til mer- og mindreforbruk på de øvrige avdelingene under teknisk. Vann, Avløp, Renovasjon og Havn Ovennevnte områder er såkalte selvkostområder, dvs. at utgifter dekkes ved gebyrer som brukere innbetaler. Pr. 1. tertial viser prognosen innenfor alle underområdene et positivt resultat eller balanse, som evt. avsettes til fond ved slutten av året. Tiltak for å redusere prognostisert avvik Sett i forhold til områdenes fremlagte prognoser som ligger vedlagt, er det et kortsiktig behov for inndekning av 65 mkr. Rådmannen ser at med knappe 8 mnd drift igjen av året vil det være begrenset mulighet for realistiske tiltak i denne størrelsesorden. 1) Inndragning av politiske tilleggsbevilgninger (7 mkr) 2) Videreføring av nytt prinsipp for beregning av minimumsavdrag fra 2010 (23 mkr) 3) Sette i gang prosess for å vurdere inndragning og evt. utsettelse av tidligere vedtatte prosjekter i investeringsregnskapet 4) Sette i gang prosess for å vurdere full eller delvis ansettelsesstopp (vakanser, faste stillinger, vikariater og lignende) 5) Sette i gang prosess for å vurdere full eller delvis innkjøpsstopp 6) Revurdere alle brukerbetalinger og andre former for driftsrelaterte inntekter for å foreslå gebyrøkninger 7) Sette i gang prosess mhp å avvikle alle ikke-lovpålagte tjenester 8) Sette i gang prosess mhp å avvikle alle tjenester kommunen ikke MÅ utføre, eller som kan utføres på andre måter. 9) Sette i gang prosess mhp å begrense volumet av lovpålagte tjenester 10) Liste opp, og økonomisk beregne effekt av, nedleggelser Rådmannen vil ved positivt vedtak starte arbeidet med over nevnte prosesser umiddelbart. Konkrete tiltak vil fremmes i respektive utvalg som har fullmakt innenfor budsjettrammen. Finans Pr utgjorde disponible midler på bankkonti 164,9 mkr. Side 176

177 Likviditetsbudsjetteringen viser videre at det vil kunne være nødvendig med trekkrettighet i hovedbank i løpet av høsten Trekkrettighet hadde også kommunen når DnBNOR var hovedbankforbindelse, frem til desember Rådmannen klargjør administrativt en økt trekkrettighet som evt. kan benyttes raskt etter vedtak i kommunestyret. Likviditetsprognose Utgående saldo Inngående saldo januar februar mars april mai juni juli august september oktober november desember Likviditetsprognosen over er basert på reelle tall (regnskapstall) t.o.m april mnd og det periodiske budsjettet for de øvrige månedene. Langsiktig gjeld eks. startlån, utgjør pr utgangen av 1. tertial mkr. Fremtidsutsikter En negativ prognose må dekkes inn gjennom iverksetting av flere tiltak. Dette er tiltak som enten får positiv innvirkning på lønnsforbruk, inntektsnivå eller andre utgifter. I tillegg kan effekt oppnås ved effektiviseringer og ved reduksjoner i tjenestetilbudet, både i kvalitet og omfang. I den framlagte prognosen er det hensyntatt en rekke mindre effektiviseringer og tilpasninger. Videre er store omstilinger og effektiviseringer knyttet til kommunalavdelingenes lønnsområder allerede kalkulert inn; Fokus på nærvær, fokus på mindre vikarer, fokus på faste ansatte. En ytterligere reduksjon på lønnssiden må etter rådmannens syn iverksettes gjennom reduksjon og opphør av oppgaver og produksjon. Inntektsnivået er i vesentlig grad satt gjennom vedtak om gebyrer, samt enkelte sentrale forskrifter. Rådmannen ser lite rom for å øke disse nevneverdig bortsett fra de volumsvingninger som til en hver tid vil være, men vil allikevel foreslå å sette i gang prosesser for å avdekke mulige inntektsøkninger. Rådmannen vil presisere at aktiviteten som er i kommunalavdelingene pr 1. tertial er for høyt sett i forhold til vedtatt budsjett. Noen av de tiltak som er iverksatt, og som bidrar positivt til å redusere en negativ prognose, er tiltak som ikke kan vedvare i lang tid/flere år. Det er derfor et helt klart behov for å redusere løpende drift slik rådmannen også har nevnt ved tidligere anledninger. Konklusjon Den underliggende driften i områdene tilsier et prognoseavvik ved utgangen av året på 65 mkr. Rådmannen er av den oppfatning at tiltak hentet fra prosjekt Halden 2012 vil få den antatte effekten som er behørig beskrevet i rådmannens budsjettforslag for 2011, dog på et senere Side 177

178 tidspunkt enn budsjettert. Virkningen av tiltakene i 2011 er ca 14 mkr lavere enn budsjettert. Helårseffekten av de samme tiltakene er estimert til om lag 90 mkr. Rådmannens dilemma i en slik situasjon er å balansere behovet for raske kutt og reduksjoner opp mot mulige effekter av iverksatte tiltak gjenværende del av året. Likevel mener rådmannen at med 7-8 måneders drift igjen av året må driftsreduserende tiltak iverksettes med umiddelbar virkning. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Lars T. Larsen Roar Vevelstad Side 178

179 Side 179

180 Side 180

181 Side 181

182 Side 182

183 Side 183

184 Side 184

185 Side 185

186 Side 186

187 Side 187

188 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Lars Vidar Hennum Hansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring 2011/ Formannskapet Kommunestyret Utsendte vedlegg 1 Finansrapport pr. 30/ Ikke utsendte vedlegg Finansrapport pr. 30/ Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Sammendrag av saken: Med bakgrunn i kommunens finansreglement Pkt 12 Rapportering og kontroll legger rådmannen her frem finansrapport pr. 30. april Dette for å informere om utviklingen i porteføljen sett i forhold til de rammer og retningslinjer som er fastsatt i strategien. Finansrapporten er utarbeidet av Nordea markets advisory, og omhandler passivasiden (gjeldsporteføljen). Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksutredning: I henhold til Halden kommunes finansreglement skal rådmannen rapportere på finansområdet hvert halvår. Rapporten skal rapporteres til den instans som har vedtatt finansreglementet. Rapporten skal inneholde en beskrivelse og vurdering av aktiva- og passivasiden. Vedlagte finansrapport, som er utarbeidet av kommunens samarbeidspartner Nordea markets advisory, omhandler kun gjeldsporteføljen. Halden kommune har ingen aktivaplasseringer, og det er således ingen hensikt og rapportere på dette. Makrobetingelser Side 188

189 Norsk økonomi fortsetter å utvikle seg sterkt Norges bank forventes å øke renten fremover Neste økning kommer tidligere enn antatt (mai eller juni) Markedet tror på lavere rente enn Norges bank Fastrenter over 5 % forventes på 2 års sikt Gjeldsportefølje Lånevolum 1,608 mrd Gjennomsnittlig rente 3,47 % Gjennomsnittlig rentebindingstid 2,15 år Andel forfall i løpet av ett år 58 % Anbefalinger Finansreglementet til Halden kommune sier at kommunen skal ha mellom 25 % og 75 % av gjeldsporteføljen bundet, mens gjennomsnittlig rentebindingstid skal være mellom 2-4 år. Dagens gjeldsportefølje ligger innenfor disse grensene med 42 % binding og bindingstid på 2,15 år. Et fair priset marked, kombinert med økende renteforventinger tilsier at kommunen bør ha en høyere andel som er sikret. Vedrørende kommunens budsjettiltak for å redusere rentekostnadene kan dette løses ved å tre ut av eksisterende swaper i dag, med kortsiktig gevinst pga lav flytrente, mot å sikre tilsvarende beløp med en forward starting swap i stedet. Rådmannens vurdering Rådmannen er godt fornøyd med at finansrapporten viser at vedtatt finansstrategi følges og at passivasiden økonomisk sett er godt plassert. Rådmannen registrerer at det er mulig å redusere finanskostnadene ved å løse inn flere eksisterende rentebytteavtaler og inngå en eller flere med fremtidig start. Rådmannen vil vurdere dette i løpet av mai. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Lars T. Larsen Roar Vevelstad Side 189

190 KONFIDENSIELT nordeamarketsriskadviso rynordeamarketsriskadvi sorynordeamarketsriskad visorynordeamarketsrisk dvisorynordeamarketsri Halden Kommune Gjeldsporteføljerapport - Mai 2011 Side 190

191 Oppsummering Makro og rente Norsk økonomi fortsetter å utvikle seg sterkt Norges bank forventes å øke renten fremover Neste økning kommer i mai eller juni Markedet tror på lavere rente enn Norges Bank Fastrenter over 5% forventet på 2 års sikt Gjeldsporteføljen Lånevolum 1, NOK Gjennomsnittlig rente 3,47 % Gjennomsnittlig rentebindingstid 2,15 år Andel forfall i løpet av ett år 58 % Anbefalinger Finansreglementet til Halden Kommune sier at kommunen skal ha mellom 25% og 75% av gjeldsporteføljen bundet, mens gjennomsnittlig rentebindingstid skal være mellom 2-4 år. Dagens gjeldsportefølje ligger innenfor finansreglementets grenser, med 42% binding og gjennomsnittlig bindingstid på 2,15 år, noe som er mindre enn midtpunktet av intervallene for begge nøkkeltallene. Et fair priset marked, kombinert med økende renteforventninger, tilsier at man bør ha en portefølje der den andelen som skal vurderes i henhold til markedssituasjon er mer enn gjennomsnittlig sikret. Dette innebærer i så fall at Halden Kommune bør ha mer enn 50% bundet rente og minst 3 års gjennomsnittlig rentebindingstid, dvs. en økning fra dagens nivåer. Samtidig har kommunen etter vår forståelse et krav om å redusere rentekostnadene i inneværende år. Dette kan løses ved å gå ut av noen eksisterende swaper i dag, for å få glede av lav flytende rente på kort sikt, og så kan sikre tilsvarende beløp vha en forward starting swap i stedet. Andel renteforfall (%) May-11 Forrige rapport 1år 2år 3år 4år 5år 6år 7år 8år 9år 10år > 10år Gjennomsnittlig rente 3,47 % Gjennomsnittlig rentebindingstid 2,15 år 1 Side 191

192 Makroøkonomiske utsikter Norges Bank er bekymret for finansielle ubalanser og har fremskyndet tidspunktet for første renteøkning Nå er signalet at første renteøkning kommer i mai eller juni fremskyndet fra juni eller august Vi tror Norges Bank setter opp renten allerede i mai KATRINE GODDING BOYE, SENIORØKONOM Overraskende aggressiv renteprognose fra Norges Bank Norges Banks nye renteprognose var mer aggressiv enn ventet. Første renteøkning er nå signalisert å komme enten på neste møte i mai eller i juni med 50 % sannsynlighet for hvert av dem. Det er en fremskynding ift. forrige renteprognose som tilsa første økning i juni eller august. Den nye renteprognosen impliserer så en pause frem til oktober-møtet, men da skal det komme 4 økninger på rappen (oktober og desember 2011, februar og mars 2012) og totalt fem økninger i Styringsrenten vil i så fall være 2,75 % utgangen av inneværende år og 4 % ved utgangen av Ut fra Norges Banks tidligere handlingsmønster var det ikke grunnlag for å fremskynde renteøkningen. Utviklingen siden sist i de vanlige faktorene (inflasjonsutsiktene, vekstbildet, kronekursen og renteforventninger ute) tilsa faktisk at renten skulle settes ned i Q2 for så å settes opp igjen i august. Når Norges Bank likevel har valgt å fremskynde renteøkningen, så skyldes det at Norges Bank denne gangen har brukt ekstra mye skjønn i vurderingene. Denne ekstra bruken av skjønn har sentralbanken kalt gjennomskjæring. Gjennomskjæringen kan brytes opp i to elementer: 1) glatting av renteprognosen for å unngå å signalisere rentekutt i Q2 og 2) en fremskynding av renteøkningen. Endring i Norges Banks renteprognose Kilde: Nordea Markets og Norges Bank Gjennomskjæring kv.11 3.kv.11 4.kv.11 1.kv.12 2.kv.12 3.kv.12 4.kv.12 1.kv.13 2.kv.13 3.kv.13 4.kv.13 Etterspørsel Priser og kostnader Kronekurs Renter ute Gjennomskjæring Påslag Sum endring Glatting av renteprognosen har vi sett Norges Bank gjøre før, men fremskyndingen markerer en ny linje i pengepolitikken. I den nye rapporten går det klart frem at Norges Bank er bekymret for de mer langsiktige konsekvensene av å holde renten lav i lang tid. Det har sentralbanken fremhevet i nokså lang tid, men til forskjell fra tidligere ble det denne gangen gjort alvor av bekymringene. Norges Bank valgte å legge litt mindre vekt på å nå inflasjonsmålet for å redusere risikoen for finansielle ubalanser på lenger sikt Styringsrenten 2,00 % - forventes å stige til 4,00% om to år Vi har på bakgrunn av Norges Banks nye prognoser endret litt på vårt syn på styringsrenten og tror nå at Norges Bank setter opp renten allerede i mai. Tidligere har vi trodd på første økning i juni. Når Norges Bank signaliserer sjanse for mai eller juni, så vil utviklingen i en del sentrale faktorer frem til møtet i mai bli avgjørende for når renteøkningen faktisk kommer. De kortsiktige inflasjonsanslagene til Norges Bank er nokså moderate og sjansen for at de overrasker på nedsiden er liten. I tillegg har Norges Bank lagt til grunn en kronekurs som er en god del sterkere enn dagens nivå, slik at det er rom for noe kronestyrking frem mot møtet i mai uten at det skal bli noe argument for å vente med å sette opp renten til juni. Frem mot mai-møtet vil det også komme resultater fra årets lønnsoppgjør. Norges Banks anslag for lønnsveksten inneværende år er 4 % og vi tror det skal mye til for at lønnsoppgjøret skal overraske Norges Bank på nedsiden og dermed skyve renteøkningen ut i tid. Situasjonen i Japan og utsiktene for verdensøkonomien er også et usikkerhetsmoment. Norges Bank har lagt til grunn at situasjonen vil roe seg. Det er i tråd med vårt syn. At turbulensen i markedene ikke eskalerer er også avgjørende for vår forventning om at Den europeiske sentralbanken (ECB) setter opp renten på møtet i april. Det vil bli vanskeligere for Norges Bank å sette opp renten allerede i mai hvis ECB ikke hever renten i april. 2 Side 192

193 Markedskommentar Rentemarkedet tror på lavere flytende rente enn Norges Banks prognoser Den kraftige oppgangen i rentemarkedet i slutten av fjoråret og starten på 2011 har flatet ut. Utviklingen de siste månedene kan best karakteriseres som sidelengs. Signalene fra Norges Banks siste rentemøte er at styringsrenten settes opp på møtet i mai eller juni, og at styringsrenten skal opp til 4,25% om to år. Figuren under viser utviklingen Nordea (tilsvarer Norges Banks prognose) ser for seg i flytende rente sammen med prisingen i rentemarkedet, og vi ser at markedsrentene ligger lavere to år ut i tid. Markedet priser med andre ord inn en litt mer forsiktig oppgang i rentene enn det sentralbanken ser for seg. Spørsmålet er dermed om man bør forvente ytterligere oppgang i de korte rentene. Pengemarkedsrenten Historisk 3M NIBOR og markedets samt Nordeas forventede utvikling Kommentar: 90% innebærer at markedet forventer det er 90% sannsynlig at NIBOR er innen dette intervallet til et gitt tidspunkt Norske fastrenter forventes å stige opp mot over 5% på to års sikt Neste renteøkning er nå så nær at vi venter at flytende rente vil begynne å stige. Vi ser for oss at flytende rente skal opp til 4,5 % og at fastrentene skal opp over 5 % på to års sikt. Siden oppgangen i stor grad er drevet av Norges Banks rentehevinger, er det klart at det store usikkerhetsmomentet er hvor raskt Norges Bank faktisk går frem. Markedet priser en økning på ca annet hvert møte (dvs fire renteøkninger i året), noe som er ca. tilsvarende vår prognose. Forrige gang Norges Bank satte opp renten gikk de mye raskere frem enn dette. Fra dagens nivå på 2,6 % steg NIBOR til 6 % i løpet av en toårsperiode. Det er mulighet for at noe slikt kan skje enda en gang (selv om vi ikke forventer det), og som gjør at vi anbefaler kunder å vurdere behovet for rentesikringer. Prisingen av fastrenter i markedet er fair gitt signalene fra Norges Bank og den utviklingen vi venter. Norske renter Historisk utvikling 3 Side 193

194 Nåværende situasjon Nøkkeltall Nøkkeltall Status Forrige rapport Analysedato Lånevolum 1,608,800,000 1,608,800,000 Gjennomsnittlig rente (%) Gjennomsnittlig rentebindingstid (år) Forventet rentekostnad kommende år 60,090,000 60,090,000 Andel fast rente 42% 42% Kortsiktig rentefølsomhet (1% skift) 5,910,000 5,910,000 Forventet snittrente kommende år (%) Langsiktig rentekostnadsprognose Rentekostnad Million NOK år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år Prognose 1 prosentpoeng økning 2 prosentpoeng økning Kommentar Gjennomsnittlig rente er 3,47% og forventes å øke til 3,74% kommende år pga stigende rentekurve. 42% av gjelden er bundet, og dette er i nedre del av finansreglementets intervall, som sier 25%-75% binding. Gjennomsnittlig rentebindingstid er på 2,15 år, noe som også er i nedre del av finansreglementets intervall på 2-4 år. Dersom renten umiddelbart skulle øke med 1% ift dagens rentekurve vil det føre til økte rentekostnader på ca 5,9 m kommende år. Kommentar Rentekostnadsprognosen bygger på antakelser om at nåværende låneportefølje opprettholdes, der lån med fast rente refinansieres til flytende rente ved forfall. Potensielle nye lån er ikke tatt med i betraktningen. Rentekostnadene forventes å stige noe fremover, pga den stigende rentekurven. Dersom rentene stiger med 2 prosentpoeng mer enn dagens forventede rentekurve fremover, ser man at rentekostnadene vil nesten dobles om 10 år. Forfallsstruktur rentebinding (vektet gjennomsnitt) Andel renteforfall (%) May Forrige rapport Kommentar Vi ser at rentebindingsforfallene har en god spredning utover i tid. Hovedvekten av bindingen er innen de første 6 år, mens det også er noe lengre bindinger. Det er fornuftig med en slik god spredning av forfallene. 0 1år 2år 3år 4år 5år 6år 7år 8år 9år 10år > 10år Gjeldsportefølje i forhold til dagens rentenivå (vektet gjennomsnitt) Rente (%) Kommentar Vi ser som nevnt tidligere at rentebindingsforfallene er godt spredt ut i tid. Det er flere forward starting swaps som nå ligger inne med rente lik 0%, men det er kun fordi de ikke har trådd i kraft enda Sw apkurven Forventet flytende rente (3M Nibor) Betaler Portfølje gjennomsnitt Mottar 10 4 Side 194

195 Anbefalinger og forslag Nordeas makroøkonomer mener at rentemarkedet er fair priset i dag, og vi har renter som er lavere enn snittet av de siste 10 års nivåer (både for flytende og fast rente med 2, 5 og 10 års løpetid). Samtidig forventer man at Norges Bank øker renten tre ganger med 0.25 prosentpoeng i løpet av 2011, samt ytterligere fem ganger i 2012, slik at vi ved utgangen av 2012 har en styringsrente på 4.0%. Halden Kommune har et finansreglement som sier at 25% - 75% av gjeldsporteføljen skal ha fast rente. Dette innebærer at man kan ta en vurdering av markedssituasjonen for å avgjøre om man skal ha fast eller flytende rente på 50% av porteføljen. Tilsvarende skal gjennomsnittlig rentebindingstid være mellom to og fire år iht finansreglementet. Gjeldsporteføljen til Halden Kommune har i dag 42% bundet rente, med en gjennomsnittlig rentebindingstid på 2.15 år. Dette er mindre enn gjennomsnittet av intervallene for begge nøkkeltallene (som er 50% bundet rente og 3 år gjennomsnittlig rentebindingstid). Gjeldsporteføljen har en fornuftig renteforfallsstruktur, med forfallene godt spredt utover de neste 10 år. Porteføljen er alt i alt bra sikret, og i tråd med hvordan vi synes en god gjeldsportefølje skal se ut. Derfor er det ingen endringer som vi anbefaler sterkt må gjøres. Men i et fair priset marked, og med stigende renteprognoser fremover, bør man ha en enda høyere sikringsgrad enn det som er på plass i dag, i alle fall slik at man kommer over gjennomsnittet av intervallene for begge nøkkeltallene. Dermed vil man begrense de negative konsekvensene av eventuell høyere fremtidig rente enn det markedet prissetter i dag. Men etter vår forståelse har kommunen blitt pålagt å redusere rentekostnadene i inneværende år med flere millioner, og man må ta hensyn til dette. En løsning kan da være å gå ut av noen av de eksisterende sikringene i dag, og så bruke tilsvarende markedsverdi på disse i en forward starting swap på samme nominelle beløp. Vi har som nevnt tidligere identifisert 4 eksisterende swaper på totalt 550m NOK som man kan gå ut av i dag, og så kan man inngå en ny forward starting swap på samme nominelle beløp. Dette er da konkret hva vi på det nåværende tidspunkt anbefaler av porteføljeendringer (for å ta hensyn til kravet om reduserte kostnader i år); Nr. Beskrivelse Nominelt beløp Indikativ rente Betale fast Startdato Forfallsdato 1. Gå ut av 100 m NOK 4. Mai eksisterende swap 2. Gå ut av 50 m NOK 2. Nov eksisterende swap 3. Gå ut av 300 m NOK 21. Nov eksisterende swap 4. Gå ut av 100 m NOK 17. Nov eksisterende swap 5. Kjøp ny forward starting swap 550 m NOK 4,74% Ja 2. Mai Mai Totaleffekten av disse endringene på porteføljen beskrives på kommende side. For øvrig er det verdt å nevne at som et alternativ til å ha en ny swap på 550m NOK som forfaller på et tidspunkt, går det an å dele denne opp i flere swaper på ulike tidspunkt for å redusere forfallsrisikoen. 5 Side 195

196 Situasjon etter forslag Nøkkeltall Nøkkeltall Status Etter forslag Analysedato Lånevolum 1,608,800,000 1,608,800,000 Gjennomsnittlig rente (%) Gjennomsnittlig NAMN EFTERNAMN, rentebindingstid SENIOR RISK ADVISOR (år) Forventet rentekostnad kommende år 60,090,000 53,800,000 Andel fast rente 42% 67% Kortsiktig rentefølsomhet (1% skift) 5,910,000 8,850,000 Forventet snittrente kommende år (%) Langsiktig rentekostnadsprognose Rentekostnad Million NOK år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år Prognose etter forslag 1 prosentpoeng økning etter forslag 2 prosentpoeng økning etter forslag Prognose 1 prosentpoeng økning 2 prosentpoeng økning Kommentar Gjennomsnittlig rente går ned fra 3,47% til 2,92% som følge av redusert sikring i dag. Samtidig øker andel fast rente til 67% som følge av den nye forward starting swapen (noen av swapene som man går ut av forfaller innen et år og teller derfor som flytende i dag - derfor går andelen binding opp). Gjennomsnittlig rentebindingstid øker til 3,75 år. Etter endringene er porteføljen i det øvre sjiktet i finansreglementets intervall. Kommentar Vi ser at forventet rentekostnad det kommende året vil reduseres etter forslaget, så man oppnår dermed den ønskede likviditetseffekten umiddelbart. Deretter vil rentekostnaden øke igjen i årene etterpå. Dersom man får en økning i rentene utover hva som er forventet i dag ser man at porteføljen er bedre sikret etter at endringene er gjennomført. Forfallsstruktur rentebinding (vektet gjennomsnitt) Andel renteforfall (%) Før Ette r Kommentar Vi ser at porteføljen har mistet en del rentebinding på 4-5 års sikt, og på 8-9 års sikt. Samtidig har man en betydelig mindre andel flytende rente nå. Den økte bindingen på 7-8 års sikt starter ikke å løpe før i 2012, og er således flytende frem til den tid. Dermed vil Halden Kommune kunne nyte godt av lav flytende rente frem til den tid, og dermed forbedre kortsiktig likviditet. 0 1år 2år 3år 4år 5år 6år 7år 8år 9år 10år > 10år Gjeldsportefølje i forhold til dagens rentenivå (vektet gjennomsnitt) Rente (%) Kommentar Som følge av endringene ser vi altså at gjennomsnittlig rentebindingstid øker betraktelig, mens gjennomsnittlig rente går ned. Swapene som starter i fremtiden ligger her inne med 0% rente i og med at de ikke har trådd i kraft enda Swapkurven Betale r Portfølje før forslag Forventet flytende rente Mottar Portfølje etter forslag 6 Side 196

197 KONFIDENSIELT nordeamarketsriskadviso rynordeamarketsriskadvi sorynordeamarketsriskad visorynordeamarketsrisk advisorynordeamarketsri Risk Advisory Nordea Capital Markets Products Håvard Ekseth Woldstad Direkte: Mobil: E-post: Kundeansvarlig fra Markets: Ronny Junge-Larsen Direkte: Mobil: E-post: Nordea Markets er navnet på Markets-avdelingene i Nordea Bank Norge ASA, Nordea Bank AB (publ), Nordea Bank Finland Abp og Nordea Bank Danmark A/S. Dette dokumentet inneholder informasjon som bare kan anvendes av den mottakeren som informasjonen er ment for. Nordea Markets syn og den informasjonen som presenteres i dokumentet var aktuelle da dokumentet ble utarbeidet, og kan endres uten forutgående underrettelse. De synspunkter som tilkjennegis er utelukkende basert på informasjon som er gjort tilgjengelig for Nordea og i den hensikt å presentere de tjenester som Nordea tilbyr. Dokumentet inneholder ingen utførlig beskrivelse av produktene eller risikoen knyttet til disse. Denne informasjonen kan ikke erstatte mottakerens egen vurdering. Nordea Markets er ikke og søker heller ikke å opptre som rådgiver i juridiske problemstillinger eller i skatte- eller regnskapsspørsmål. Hensiktsmessig profesjonell rådgivning skal alltid innhentes før investerings- og kredittbeslutninger treffes. Dette dokumentet kan ikke under noen omstendighet kopieres, distribueres eller publiseres uten etter skriftlig samtykke fra Nordea Markets. Fotograf forside: Ulf Larsen Side 197

198 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Thomas Bjørnstad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift 2011/ Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring 2011/ Formannskapet 2011/ Kommunestyret Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Tilleggsbevilgning - Ny havnevei Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Thor Egil Sætre Sammendrag av saken: Det ble i 2010 bevilget kr ,- til bygging av ny havnevei. Videre ble det i teknisk hovedutvalg, bevilget kr ,- til legging av vann- og avløpsnett til utbyggingsområdene Tyska og Mølen. Det er pr belastet kr ,- på første del av prosjektet. Det er så langt ikke påløpt kostnader til VA-delen av prosjektet. Prognosen på selve havneveien er beregnet til kr ,-, et mindreforbruk på kr ,-. Det ble i februar lagt ut anbudskonkurranse på opparbeidelse av VA-nett og infrastruktur til fjernvarme og strøm. Det foretrukne anbud som er kommet inn på denne delen av prosjektet viser en kostnad på totalt kr ,- Rådmannens innstilling: (1) Det bevilges kr ,- til VA-nett og infrastruktur til fjernvarme, samt strømtilførsel i tilknytning til utviklingen på Tyska og Mølen-området. (2) Investeringen finansieres ved låneopptak. (3) Anleggskostnadene faktureres utviklingsprosjektene i området. Låneopptaket innfris i sin helhet, når refusjonen er mottatt. Saksprotokoll i Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Behandling: Side 198

199 Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: (4) Det bevilges kr ,- til VA-nett og infrastruktur til fjernvarme, samt strømtilførsel i tilknytning til utviklingen på Tyska og Mølen-området. (5) Investeringen finansieres ved låneopptak. (6) Anleggskostnadene faktureres utviklingsprosjektene i området. Låneopptaket innfris i sin helhet, når refusjonen er mottatt. Saksutredning: Bakgrunn I budsjettet for 2010 ble det bevilget kr til utbygging av ny havnevei. Første del av prosjektet er gjennomført av Betongmast AS, og består av opparbeidelse av vei, kulvert og bru. Disse arbeidene beløper seg til kr ,- pr Det forventes at totalkostnaden for denne delen av prosjektet blir ca. kr ,-. Del to av prosjektet, som ikke var med i budsjettforutsetningene, består i opparbeidelse av VAnett og infrastruktur for fjernvarme, samt strømtilførsel. Dette arbeidet er viktig for å fremføre denne infrastrukten til tomtegrensene på utviklingsområdene Tyska/Mølen. 5 mkr gjenstår fra del én av prosjektet. Denne delen av prosjektet har nå vært ute på anbud på Doffin, og det ble mottatt fire tilbud. Dersom billigste tilbyder, Leif Grimsud AS, velges til opparbeidelse vil del to få en totalkostnad på ca. 17 mkr inkl. mva. For finansiering av VVA og fjernvarme til Halden havnevei må det tilleggsbevilges: Foretrukket anbud: Kr ,- - Restmidler på prosjektet: Kr ,- - Bevilgninger HBTD Kr ,- = Behov for tilleggsbevilgning: Kr ,- Anleggskostnadene tilknyttet denne utviklingen, skal refunderes av tomteeierne, når utvikling av områdene starter. Alternative løsninger Etter rådmannens syn finnes det ingen alternative løsninger, da området Tyska/Mølen er avhengig av en slik tilknytning for å kunne realiseres som utbyggingsområder. Dersom disse arbeidene ikke blir gjennomført vil heller ikke nyanlagt vei, og broforbindelse til Mølen kunne brukes, da det skal settes opp en pumpestasjon, som skal håndterer overvann. Konklusjon Rådmannen mener det vil være fornuftig å legge infrastrukturen med fjernvarme på nåværende tidspunkt. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Side 199

200 Lars T. Larsen Roar Vevelstad Per Egil Pedersen Side 200

201 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Martin Vik Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring 2011/ Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Granskning av disposisjoner - Halden Ishall Eiendom AS og Halden Ishall AS Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Roar Vevelstad Sammendrag av saken: Kommunestyret vedtok i desember 2009 gransking av disposisjoner foretatt i selskapene Halden Ishall Eiendom AS og Halden Ishall AS. Hovedutvalget for budsjett, finans og økonomisk styring fikk fullmakt til å utarbeide mandat. Rådmannen mener at mandatet bør utvides til også å omfatte gransking av Halden kommunes engasjement i saken. Dette fordi Halden kommune ofte blir pekt på i samfunnet som en medvirkende årsak til det uføre som oppstod rundt Ishallen. Med bakgrunn i dette vil det mest sannsynlig være behov for ulik kompetanse i granskingsarbeidet. Rådmannens innstilling: Det iverksettes ekstern gransking av de disposisjoner som er foretatt i selskapene Halden Ishall Eiendom AS og Halden Ishall AS. Granskingen skal også omfatte finansieringen og oppfølgingen av byggeprosjektet herunder Halden kommunes håndtering av garantisak, inngåtte avtaler samt byggesaken. Avhengig av KOFAs beslutning av klagesaken rundt anskaffelsene i Ishallprosjektet skal også dette granskes dersom KOFA finner kritikkverdige forhold. Granskingen finansieres av midler avsatt til Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring med inntil kr ,- Granskingsrapport med konklusjoner skal foreligge senest Side 201

202 Saksutredning: Bakgrunn Kommunestyret vedtok i sak den : Det vises til store økonomiske overskridelser og tekniske- og bygningsmessige avvik i utbyggingen av Halden ishall i forhold til de forutsetninger som kommunestyret la til grunn når saken ble behandlet i kommunestyret 26. april 2007 hvor den økonomiske rammen for utbyggingen ble fastlagt til 19,8 millioner kroner + merverdiavgift. På bakgrunn av dette iverksettes gransking av de disposisjoner som er foretatt i selskapene Halden Ishall Eiendom AS og Halden Ishall AS. Granskingen skal også omfatte finansieringen og oppfølgingen av byggeprosjektet. Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring gis fullmakt til å utarbeide mandat og foreta utvelgelse av hvem som skal foreta granskingen. Utredning Halden kommunes engasjement i Ishallsaken Halden kommunes engasjement i Ishallsaken har vært betydelig, både på politisk og administrativt nivå. Det er imidlertid viktig å påpeke at utbyggingen av Halden Ishall har foregått i egne selvstendige aksjeselskap, eid av andre enn Halden kommune. På grunn av Halden kommunes garantiansvar for bygging av ishallen, har forhold i saken ført til høyt ressursbruk for rådmannen og hans administrasjon. Blant annet var Halden kommune involvert i forhandlinger med ISS mht å sikre ferdigstillelse av Halden ishall. ISS var på dette tidspunktet største kreditor, etter Halden kommune ved sitt garantiansvar, mht utestående fordringer på selskapet. Halden kommune ble den klagd inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) i forhold til ulovlig direkte anskaffelse knyttet til Ishallsaken. KOFA har saken til behandling. Avhengig av KOFAs resultat Dette viser at det noen steder i samfunnet synes å være en oppfatning av at Halden kommune har vært sterkt involvert i utbyggingen. Sett i lys av dette mener rådmannen at granskningen bør utvides til også å omhandle Halden kommunes disposisjoner og handlinger i saken. Herunder også byggesaken som førte til stengning av hallen. Alternative løsninger Hovedutvalget kan selv definere mandatet for granskning. Mandatet må være klart og eventuelt klart avgrenset ifht omfang og tid. Økonomiske forhold Rådmannen har ikke tilgjengelige midler til å finansiere kjøp av granskningstjenesten. Utvalget må derfor ta stilling til hvordan dette skal finansieres. Side 202

203 Dokumentet er elektronisk godkjent av: Lars T. Larsen Roar Vevelstad Side 203

204 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: G / Arild Børstad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring 2011/ Formannskapet 2011/ Hovedutvalg for helse og omsorg 2011/ Utsendte vedlegg 1 Leiekontrakt Os Alle`4 2 Saksfremlegg leieavtale med Ringstad Eiendom Ikke utsendte vedlegg Leiekontrakt mellom Ringstad Eiendom AS og Halden Kommune vedr. Os Alle`4 Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Sammendrag av saken: Saken omhandler fremforhandlet leiekontrakt med Ringstad Eiendom AS. Bakgrunnen for å inngå slik avtale og de økonomiske konsekvenser for Halden Kommune ved slik inngåelse. Rådmannens innstilling: Fremforhandlet avtale om leie av Os Alle`4 godkjennes. Saksutredning: Halden Kommune har over tid forhandlet med Ringstad Eiendom AS om en leieavtale for å etablere Familiens Hus i Os Alle`4. Etter behandlingen i formannskapet den i PS 2011/15 hvor saken ble utsatt, fremlegges følgende tilleggsaksbehandling. Kort om Familiens Hus Familiens Hus er en metodisk organisering gjennom samlokalisering som vil legge grunnen for et effektivt og bedret tilbud til tjenestemottakerne. Samlokaliseringen av tjenestene bidrar til å skape bedre kommunikasjon og informasjonsutveksling mellom tjenesteyterne og til å skape bedre forståelse for hverandres arbeid. Samarbeidet blir mer fleksibelt ved at det blir lettere å ta kontakt med personer i andre tjenester og enheter. I tillegg blir det lettere for brukerne å forholde seg til kommunens tjenestetilbud når tjenesteyterne er samlet og terskelen for å søke hjelp blir lavere. En samordning av tjenester og tiltak innebærer også en bedre og mer effektiv ramme for å sette i gang nye tiltak når det er nødvendig og vil underlette samarbeidet med eksterne aktører der dette kan være aktuelt. Denne organiseringen er etter rådmannens vurdering den beste til å møte de utfordringene kommunen har og bidra til fokus på det forebyggende arbeide Halden kommune bedriver. Side 204

205 Familiens hus innebærer en samlokalisering av PPT, spesialpedagogene, barneverntjenesten, helsesøstertjenesten og ressurssenter for barn og unge (Maurtua åpen barnehage, forsterket helsestasjon og miljøkontaktene i skolen). I tillegg til tjenestene listet ovenfor, vil samlokalisering i Baardsen bygget gi mulighet for å inkludere kommunelegekontoret, miljørettet helsevern, helsekontoret og administrasjonen i enhet basistjenester. Uten en fysisk samlokalisering av tjenestene, vil ikke målet om et mer helhetlig og effektivt tjenestetilbud for barn, unge og familier i Halden oppnås. Familiens Hus på den nevnte lokasjon vil inneholde følgende tjenester: Maurtua åpen barnehage / foreldre, barn møteplass Maurtua er i dag organisert som et gratis pedagogisk tilbud til foreldre og barn. Siden åpningen i 2007 har erfaringene vært svært positive. Maurtua bidrar til å styrke familiers sosiale nettverk og har for mange bidratt til sosial integrasjon. Forsterket helsestasjon Forsterket helsestasjon er en utvidelse av den tradisjonelle helsestasjonen med fokus på psykososiale aspekter i småbarnfamilier. Miljøkontaktene i skolen Kontaktene arbeider med å fremme barn og unges psykiske helse, med fokus på utsatte elever og elever som står i fare for å utvikle en negativ atferd. Samarbeidspartnere er hovedsaklig: ansatte i skolen, Forsterket helsestasjon, Helsesøstertjenesten, Barnevernstjenesten, PPT, SLT-koordinator, Kulturarbeidere, BUPP, SMP og Politiet. Deltakelse i psykososialt team ved skoler som har opprettet dette, blir prioritert. Helsesøstertjenesten Byens tre helsestasjoner slås sammen og lokaliseres i huset. Svangerskapskontrollen Samlokaliseringen i et familiens hus vil gjøre det lettere å trekke andre aktører inn i dette arbeidet, som for eksempel barnevernet der dette er nødvendig. Barnevernstjenesten Ved at barnevernet samlokaliseres med andre tjenester som arbeider med barn og ungdom kan disse lettere trekke nytte av kompetansen barnevernet har. Samlokaliseringen vil også bidra til å ufarliggjøre barneverntjenesten i større grad enn i dag ved at tjenesten blir en del av et lavterskeltilbud for alle barnefamilier i kommunen. Spesialpedagogisk team Tjenesten har 10 ansatte. Tjenesten gir hjelp til barn i førskolealder. De ansatte jobber hovedsakelig ute i barnehagene. Tjenesten jobber med stimulering og veiledning opp mot barns ulike utviklingsområder innenfor språk, samspill og kommunikasjon, adferd, motorikk, syn, hørsel og utviklingshemmede Pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) har i alt 15 ansatte. Tjenesten skal hjelpe barnehager og skoler med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for bedre å legge opplæring til rette for barn/ungdom med særskilte behov. Tjenesten skal sørge for at det utarbeides sakkyndige vurderinger der loven krever dette. Kommunelegekontoret/Administrasjon enhet forebyggende Tjenesten består av 3 legestillinger og 2,2 årsverk helsesekretær. I tillegg 1 årsverk knyttet til miljørettet helsevern. Til dette kontoret hører også vaksinasjonskontoret, kommuneoverlegen og en konsulentstilling. Forventede bygningsmessige oppgraderinger i nåværende arealer: Kommunelegekontoret, J. Blochsgt. 4 Kommunelegekontorets arealer er lite egnet til virksomheten. Lokalene tilfredsstiller ikke krav til skjerming av ekspedisjonen (umulig å ivareta taushetsplikten), og plasseringen av legekontorene er slik at pasienter kan gå rett inn til legene. Det er vanskelig å skjerme/ivareta sikkerheten til legene. Dette bygget har et påtrengende behov for generell oppussing og oppgradering av ventilasjonsanlegget. Kostnadsanslaget er kr Barneverntjenesten, Svenskegata 5 Har trange, slitte lokaler. Det er ikke mulig å dele flere kontorer. Det forventes øremerkede midler til 1, mulig 2, nye stillinger som det ikke vil være mulig å plassere i Svenskegt. 5. Det foreligger også et krav til å utbedre/bytte ventilasjonsanlegget. Per i dag må de slå av anlegget på dagtid på grunn av støy. Det er også behov for generell Side 205

206 vedlikehold/oppussing av lokalene for å tilfredsstille kravene til arbeidsmiljø. Dette har blitt utsatt i påvente av flytting. Kostnadsanslaget er kr Eiendom Tiltak Anslått kostnad Svenskegata Ventilasjon, generelt vedlikehold J. Blochsgate Ventilasjon, solskjerming, generelt vedlikehold Totalt Familiesenteret Maurtua åpen barnehage: Arbeidstilsynet har vurdert lokalene som lite egnet for barnehagedrift, og barnehagen har brukstillatelse begrenset til 4. mai Forsterket helsestasjon: Mangler tilfredsstillende kontor til psykolog. På grunn av mangel på kontorplasser, er psykologen plassert på et lite rom (tidligere lager) hvor man må gå igjennom kontoret til ledende helsesøster. Totale utbedringskostnader i samsvar med brev fra Halden Pensjonskasse av om kommunens vedlikeholdsforpliktelser og definert behov for oppgraderinger av aktuelle bygg: Eiendom I løpet av 5 år Straks Totalt J. Blochsgate/Svenskegata St. Joseph Utbedring ventilasjon, øvrig vedlikehold Total kostnad utbedring Driftsøkonomiske konsekvenser ved flytting til Os Alle`4. Sammenstillingen baserer seg på regnskapstallene for I sammenstillingen er det innarbeidet kapitalkostnadene i samsvar med beskrevet vedlikeholdsbehov for de aktuelle bygg. Utgifter til strøm i Baardsenbygget er stipulert ut fra erfaringstall på bygg av tilsvarende størrelse korrigert for at dette bygget har jordvarme. BYGG / Kostnadssegmenter Bruksareal, kvm. Husleie Strøm Renhold Drifts kostnad Kapital kostnad* Sum Svenskegata Jacob Blochsgate St. Josef Sum egne bygg Baardsenbygget Årlig besparelse ved flytting til Os Alle`4, kostnader kontorlokaler Effektiviseringsgevinst ved sammenslåing Total årlig besparelse *Årlig kostnad regnet av et investeringsbehov på 7 mkr fordelt på de neste 5 årene Kostnadene ved St. Joseph bortfaller når kommunale tjenester flytter ut i andre kommunale arealer. Det vil ikke påløpe nye kostnader for disse tjenestene da de flytter inn i andre kommunale arealer. Rådmannen gjør oppmerksom på at koordinerende avdeling midlertidig vil leie arealer på St. Joseph inntil nye arealer stilles til rådighet i Hagegata. Kostnader til husleie ved Maurtua bortfaller ved innflytting i Os Alle`4. Vedr. Svenskegata og J. Blochsgate bortfaller disse kostnadene når Halden Pensjonskasse fritar Halden Kommune for leieforpliktelsene. Vedrørende Bergheim Helsestasjon forutsettes denne omdisponert til et annet formål når det er klarlagt fremtidig bruk av Bergheimområdet. Anslått verdi av dette bygget er kr Det forutsettes at Halden Pensjonskasse (HKP) som eier av byggene løser Halden Kommune fra inngått leieavtale og iverksetter salg av de nevnte bygg med mål å oppnå bokført verdi. Dette er en løsning pensjonskassen normalt aksepterer. Side 206

207 Det forutsettes imidlertid fra HKPs side at en eventuell negativ differanse mellom bokført verdi og salgsverdi inndekkes av Halden kommune. St. Joseph Leiekontrakten med Ringstad Eiendom AS for Os Allé 4 inneholder ingen eksplisitt plikt for Ringstad Eiendom til å kjøpe St. Joseph. Det har imidlertid under hele forhandlingsprosessen vært en forutsetning for at dersom leiekontrakten signeres og godkjennes politisk, skal Ringstad Eiendom AS kjøpe St Joseph til takst (9,1 mill.). Vedlagt følger kopi av kjøpekontrakt for St. Joseph. Konklusjon Driftsøkonomiske besparelser pr. år Besparelse oppgradering av nåværende bygg Frigjort salgsvederlag Halden Kommunale Pensjonskasse for St.Joseph Salgsvederlag til Halden Pensjonskasse for Svenskegata5/J. Blochsgt. 4 ved salg til bokført verdi Det er i utredningen benyttet regnskapstall for 2010, der hvor dette ikke foreligger er det foretatt en kvalifisert beregning. Usikkerheten i denne utredningen er løsningen med salg av Svenskegata 4/Portnerboligen og J. Blocksgate 5. Bokført verdi på disse eiendommene er kr Det er knyttet usikkerhet til salgstidspunktet av disse eiendommene sett opp mot utflytting til Os Alle`4 samt i forhold til salgsvederlagets størrelse. Dette forhold er ikke tatt inn i beregningen. En betraktning kan være å sammenligne alternativkostnaden ved å bli i nåværende bygg og mot en tapsrisiko ved HKP`s salg av Svenskegt og Jacob Blochsgate. Ved å bli å nåværende bygg må påregnes en vedlikeholds- og oppgraderingskostnad på ca 7 mill kr foruten å gå glipp av en årlig driftsøkonomisk besparelse på ca 1,4 mill kr. Rådmannen legger til grunn at evt tap ved salg av nåværende bygg blir langt lavere. Det er i tallsammenstillingen ikke hensyntatt IT kostnader for å tilpasse bygget leietagers bruk. Denne kostnad dekkes av utleier, jfr. 4 i leiekontrakten. Når det gjelder leie av fiber fra Os Alle 4 til Hafslund sine servere for tilknytning er kostnadene for dette så langt ikke avklart, men vurderes å være begrensede. I tillegg til en økonomisk gevinst så gir en samlokalisering av tjenester i Os Alle`4 grunnlaget for en kvalitetsforbedring av de kommunale tjenestene ved å øke muligheten for samhandling opp mot sammenfallende brukergrupper. Tjenestene vil bli bedre og det kan antas at dette også vil påvirke kostnadene i fremtiden på iverksatte tiltak. Rådmannen vil arbeide for en ytterligere kostnadsredusering etter at samlokalisering er gjennomført. Videre vil denne lokalisering med nevnte tjenesteinnhold være i tråd med Helse og omsorgsdepartementet og Sosial og helsedirektoratets føringer for å organisere helsefremmende og forebyggende arbeide mot barn og unge. Det påpekes også at Halden Kommune deltar i et KS nettverk i Østfold med målsetting om å bedre tilbudet til målgruppen i Familiens Hus. Inngått avtale innebærer at 64 parkeringsplasser disponeres av leietager. Rådmannen påpeker også at tjenestene vil flytte til et moderne, oppgradert bygg. Dette er også positivt fra et HMS perspektiv. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Per Egil Pedersen Gun Kleve Side 207

208 Side 208

209 Side 209

210 Side 210

211 Side 211

212 Side 212

213 Side 213

214 Side 214

215 Side 215

216 Side 216

217 Side 217

218 Side 218

219 Side 219

220 Side 220

221 Side 221

222 Side 222

223 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 2011/ Per Egil Pedersen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Utsendte vedlegg Leiekontrakt Mellom Ringstad Eiendom as og Halden kommune Ikke utsendte vedlegg Leiekontrakt mellom Ringstad Eiendom as og Halden kommune vedrørende Os Alle`4 Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Maria Hanto, John Kvalvik Sammendrag av saken: Rådmannen har gjennom lengre tid forhandlet med Ringstad Eiendom as om en leieavtale for etablering av familiens hus i Os Alle`4. Parallelt med disse forhandlingene har det på vegne av Halden kommunale pensjonskasse vært forhandlet om salg av eiendommen St Joseph Rådmannens innstilling: Halden kommune inngår leieavtale med Ringstad Eiendom as for leie av Os Alle`4 for perioden til på nærmere betingelser jfr leieavtalens 1,2,5 og 8 under forutsetning av at Halden kommunale pensjonskasse (HKP) godkjenner salg av St. Joseph, samt at Halden kommune blir løst fra leieavtalen i St. Joseph med HKP. Saksutredning: Bakgrunn For å samordne og effektivisere tjenester for barn og unge har det over lengre tid vært arbeidet med å finne egnede lokaler for å imøtekomme dette behovet. Konkret har det vært vurdert å etablere en slik løsning i St Joseph. ephorte saksnr: 2009/ Dato: Side 223

224 Funksjonsområdene med PPT tjenester, barnevern, samordnet helsekontor, kommunelegetjenester og Maurtua barnehage lar seg ikke realisere innenfor St Josephs nåværende lokalkapasitet. Reguleringsbestemmelsene for denne eiendommen gir samtidig begrensninger når det gjelder å kunne foreta påbygning i høyden. Eiendommen Os Alle 4 vil derimot tilfredsstille de funksjonskrav som et familiens hus er forutsatt å dekke. Rådmannen har derfor valgt å arbeide videre med dette alternativet med mål å få etablert en leieavtale som både sikrer langsiktig leie samtidig som det åpner for kjøp av eiendommen under gitte forutsetninger jfr leieavtalens 8 Parallelt med dette har det vært forhandlet med salg av St Joseph da Halden kommune ved en løsning i Os Alle 4 ikke vil ha leiebehov i denne bygningen. Det har i den forbindelse på vegne av Halden kommunale Pensjonskasse blitt fremforhandlet en kjøpekontrakt mellom Ringstad Eiendom as og HKP. Det forutsettes at denne avtalen godkjennes i HKPs styre, samt at Halden kommune blir løst fra leieavtalen for St. Joseph med HKP. Viktige hensyn og krav som må tilfredsstilles ved valg av løsning Egen og andre administrative enheters anliggende Det er avtalt med utleier medvirkning fra brukerne for å tilpasse bygningen til de behov som de ulike funksjonsområdene skal dekke uten kostnad for Halden kommune. Et annet fortrinn med løsningen er store uteareal og gode kunde parkeringsforhold. Økonomi Leieprisen vurderes som gjengs leie i markedsområdet. Sammenholdt med nødvendige investeringstiltak som måtte foretas for eiendommen St Joseph, forutsatt at det ikke hadde ligget begrensninger i reguleringsbestemmelsene, så vurderes løsningen som økonomisk gunstig. Juridiske forhold Avtalen er gjennomarbeidet av partenes juridiske rådgivere. Personal- og organisasjonsspørsmål Det forutsettes etablert en ny organisasjonsplan med funksjonsbeskrivelser som gjennomarbeides med involvert personell og drøftet med deres organisasjoner før etablering finner sted. Andre spørsmål på tvers av administrative grenser, bl.a. o konsekvenser for barn og unge, jfr ovenstående punkt o o konsekvenser for eldre, antas ingen konsekvenser for funksjonshemmede / universell utforming, forholdene omkring løsningene forutsettes ivaretatt gjennom at disse gruppene vil bli involvert i det forestående organisasjonsutviklingsarbeid. Betydning for kommunens næringsutvikling, ingen ephorte saksnr: 2009/ Dato: Side 224

225 Betydning for kommunens miljøvernengasjement, positivt Eiendomsforhold / IKT, ivaretas i organisasjonsutviklingsarbeidet Alternative løsninger Ingen umiddelbare med tilsvarende funksjonalitet Vurdering av løsningsmulighetene Nåværende spredte lokalisering i flere ulike bygg i sentrum som erstattes ved valg av samling i OS Alle`4 gir samordningseffekter som over en tids brukserfaring kan måles med hensyn til resultatoppnåelse Konklusjon Rådmannen vurderer etablering av familiens hus i Os Alle 4 som et godt og langsiktig tilbud til denne brukergruppen. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Per Egil Pedersen John Kvalvik ephorte saksnr: 2009/ Dato: Side 225

226 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: M / Kåre Edvardsen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift 2011/ Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring 2011/ Formannskapet 2011/ Utsendte vedlegg 1 Vedlegg nr 1 2 Vedlegg nr 2 3 Vedlegg nr 3 4 Vedlegg nr 4 5 Vedlegg nr 5 Ikke utsendte vedlegg Rokke avfallsanlegg- godkjenning av grunneieravtaler Sammendrag av saken: Det er vedtatt at avfallsanlegget skal drives videre i kommunal regi og utvikles til å bli et miljømessig og framtidsrettet anlegg for avfallshåndtering. Arealene som avfallsanlegget benytter er leid og det er framforhandlet ny leieavtaler. Rådmannens innstilling: Forslagene til grunneieravtaler for Rokke avfallsanlegg godkjennes og rådmannen delegeres myndighet til sluttføring og undertegning av avtalene. Saksprotokoll i Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Behandling: Svein Olaussen, Ap, fremmet følgende forslag til vedtak: Saken oversendes HFBØ og Formannskapet for behandling. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Side 226

227 Vedtak: Saken oversendes HFBØ og Formannskapet for behandling. Saksutredning: Driftsform og investeringsbehov for Rokke avfallsanlegg har tidligere vært behandlet i møtet til hovedutvalget for bygg, plan og teknisk drift, PS 2008/35, PS 2009/52, PS 2009/117, i hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring PS 2009/64 og i kommunestyret i mai 2010, PS2010/42. Det er vedtatt at avfallsanlegget skal drives videre i kommunal regi og utvikles til å bli et miljømessig og framtidsrettet anlegg for avfallshåndtering. Arealene som avfallsanlegget har brukt fram til nå er leid. Leieavtalene må fornyes og grunneierne er positive til en forlengelse av leieavtalene, men har ønsket forhandlinger om innhold og den økonomiske kompensasjonen. Utbetalinger til leie har i 2011 vært som følger: Terje Orud Gnr 113 Bnr 3 kr Nils Ove Linnemørken Gnr 114 Bnr 1,4,7 kr Tor Arne Gåserud Gnr 113 Bnr 1 kr Frode og Giske Mjølnerød Gnr 100 Bnr 2 kr Bjørg Saksæther Gnr 100 Bnr 1, 3 kr 0 Halden kommunen har engasjert en takstmann for å få en uavhengig vurdering av leieprisene. Denne takstrapporten er vedlagt og har også vært utgangspunktet for forhandlingene om den økonomiske kompensasjonen. Det har vært avholdt flere forhandlingsmøter for å komme fram til enighet om avtalenes innhold og den økonomiske kompensasjonen. Det er nå oppnådd enighet. Varighet på avtalen er 10 år med opsjon på 10 år. Etter dette skal avtalen reforhandles. Det er også enighet om at leie per dekar skal være lik for alle grunneierne. Det skal betales leie for arealene avfallsanlegget bruker og de arealene som inngår i den vedtatt reguleringsplanen. Den framforhandlede leieprisen samsvarer i stor grad med anbefalt pris fra takstman. I noen tilfeller er det kompensert for ulemper som støy, avlingstap, tap av skog etc. og grunneire som blir berørt av uttak av naturressurser vil også få en kompensasjon for dette. I tillegg er arealene utvidet slik at de nye utbetalingene er betydelig høyere enn dagens utbetalinger. Økte utbetalinger til leie vil ikke påvirke renovasjonsavgiften men kan påvirke driftsresultatet på avfallsanlegget. Den fysisk oppmåling av arealene gjenstår og dette vil medføre en mindre korreksjon av leiearealene for hver enkelt grunneier. Avtalene er ferdigforhandlet og administrasjonen anbefaler at avtalene godkjennes. Det anbefales videre at rådmannen delegeres myndighet til sluttføring og undertegning av avtalene. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Åsmund Bråtekas Side 227

228 KONTRAKT OM LEIE AV GRUNN TIL ROKKE AVFALLSANLEGG 1. Partene Grunneier/Utleier Leier Navn : Nils Ove Linnemørken Navn: Halden kommune Personnummer Organisasjonsnummer: Adresse Linnemørken Adresse: Storgata 8 Posnr./Sted 1763 Halden Postnr./Sted: 1771 Halden Kontaktinfo Kontaktinfo: Har inngått følgende avtale: 2. Areal og formål Grunneier leier ut 66,1 dekar på eiendommen Gnr.114Bnr.1,4,7 i Halden kommune. Arealet skal benyttes til avfallsrelatert virksomhet regulert av gjeldene reguleringsplan, reguleringsbestemmelser, og gjeldene konsesjoner fra offentlige myndigheter. Dersom disse rammevilkårne endres vesentlig skal denne avtalen reforhandles. 3. Leietid Leieperioden er 10 år fra Avtalen opphører uten oppsigelse. Leier har ensidig rett (opsjon) til å forlenge avtalen med 10 år på samme vilkår. Etter 20 år skal avtalen reforhandles. Det skal gis skriftlig melding om eventuell utløsning av opsjonen innen 12 måneder før leietiden utløper. Dersom leiearealene eller deler av leiearealene, ikke lenger skal benyttes til formålet, jf. punkt 2, kan leier til enhver tid si opp avtalen med 12 måneders varsel. Ved leiers oppsigelse av kontrakten skal det ikke betales kompensasjon til utleier. Ved opphør av avtalen eller ved en tilbakeføring av hele eller deler av området plikter leier å tilbakeføre området etter gjeldende bestemmelser i den til enhver tid gjeldende reguleringsplan og bestemmelser i gjeldende konsesjon. Ved opphør av leieavtalen, gis utleier adgang til å overta eksisterende bygninger og infrastruktur etter takst. Side 228

229 4. Konsesjon, offentlige pålegg Leier har ansvaret for konsesjonsbehandling og andre offentlige pålegg som er knyttet til driften av anlegget. 5. Leiers rettigheter og plikter Leier har rett til å utøve virksomhet på det leide arealet som er i samsvar med avtalenes pkt 2. Adgang til arealet skjer på anlagt vei. Vedlikehold av veien er leiers ansvar. Annen bruk av denne veien kan ikke skje uten avtale med leier. Framtidige endringer av virksomheten dog innenfor avfallsrelatert virksomhet, godkjent av offentlige myndigheter, medfører ingen ny krav om økonomisk kompensasjon Leier har også rett til å foreta sprengnings-, rydnings, planerings- og masseforflytningsarbeider på det leide arealet. Tilsvarende gjelder også etablering av infrastruktur og bygningsmasse. Nærmiljøtiltak knyttet til støy, rydding, fugler og skadedyr utføres av leier i henhold til de til enhver tid gjeldende konsesjonsvilkår. Leier skal sørge for nødvendig oppmåling av det leide arealet og sette ut det nødvendige antall fastmerker. 6. Leieavgift og regulering For arealet som er nevnt under punkt 1, skal det betales en årlig leie på beregnet på følgende måte: Areal 66,1 daa â kr NOK 4000,- kr Totalt til utbetaling inkludert renter og justering for tidligere utbetalt leie som framkommet under pkt 8 kr Leien forfaller i sin helhet til betaling 1. februar hvert år, første gang Leiebeløpet skal indeksreguleres hvert år, første gang i 2012, i henhold til Statistisk sentralbyrå sin konsumprisindeks med utgangspunkt i indeksen pr. 15. november. 8. Spesielle bestemmelser. Areal som er lagt grunn er 66,1 dekar. Arealet er målt ut fra eksisterende kartverk. Side 229

230 Leie pris er 4000 per dekar. Leier overtar området avvirket for skog. Avvirkingen kan avtales med leier. Leir erstatter skog i kantområdene avtegnet på reguleringskart med kr Det følgende skal utbetales ved undertegning av leieavtale Justert leie for 2010 (ny leie kr gammel leie kr 20880) kr Renter for 2010, grunnlag 5% kr Erstatning skog kr Renter erstatning skog, grunnlag 5 % i 12 mnd. Kr Justert leie for 2011 (ny leie kr gammel leie kr 21276) kr Renter for 2011, 5 % i 3 mnd kr Renter erstatning skog kr 875 Totalt kr Utleier har rett til uttak av gass begrenset til kvh fra avfallsanleggets gassanlegg. Retten gjelder så lenge gassanlegget er i bruk. Utleier besørger for egen kostnad alle nødvendige tilkoplinger og nødvendige tillatelser før påkopling kan skje. Leier har forøvrig ingen andre forpliktelser i forbindelse med uttak eller anvendelse av gassen. 9. Mislighold En part kan heve avtalen dersom den andre parten vesentlig misligholder sine forpliktelser, eller dersom det er klart at vesentlig mislighold vil inntre. Før hevning kan iverksettes, skal den part som ønsker å heve, ha gitt den andre parten en rimelig frist til å rette forholdet, men varsel om hevning om så ikke skjer. 10. Overføring av avtalen Leietaker kan overdra rettigheter og plikter etter denne avtale til annet rettssubjekt, så langt gjeldende regelverk tillater det. 11. Tinglysning Halden kommunes rettigheter og plikter etter denne avtale gjelder selv om grunneier overdrar eiendommen til ny hjemmelshaver. Leier har rett til å tinglyse kontrakten som en heftelse på grunneierens eiendom. Side 230

231 12. Tvister 12.1 Forhandlinger Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningene av avtalen, skal tvisten først søkes løst gjennom forhandlinger Mekling Dersom en tvist i tilknytning til denne avtalen ikke blir løst etter forhandlinger, kan partene forsøke å løse tvisten ved mekling Domstols- eller voldgiftsbehandling Dersom en tvist ikke blir løst ved forhandlinger eller mekling, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved norske domstoler. Halden kommune er verneting. Denne avtalen erstatter alle tidligere avtaler skriftlige som muntlige mellom partene om det aktuelle området. Ved inngåelsen av avtalen er alt økonomisk mellomværende mellom partene avgjort. Det tas forbehold om politisk godkjenning av denne avtalen. Sted og dato: (Utleiers navn) (Leietakers navn) Utleiers underskrift Leietakerens underskrift Avtalen undertegnes i to eksemplarer, ett til hver part Side 231

232 KONTRAKT OM LEIE AV GRUNN TIL ROKKE AVFALLSANLEGG 1. Partene Grunneier/Utleier Leier Navn : Terje Orud Navn: Halden kommune Personnummer Organisasjonsnummer: Adresse Linnemørken Adresse: Storgata 8 Posnr./Sted 1763 Halden Postnr./Sted: 1771 Halden Kontaktinfo Kontaktinfo: Har inngått følgende avtale: 2. Areal og formål Grunneier leier ut 84,5 dekar på eiendommen Gnr.113 Bnr.3 i Halden kommune. Arealet skal benyttes til avfallsrelatert virksomhet regulert av gjeldene reguleringsplan, reguleringsbestemmelser, og gjeldene konsesjoner fra offentlige myndigheter. Dersom disse rammevilkårne endres vesentlig skal denne avtalen reforhandles. 3. Leietid Leieperioden er 10 år fra Avtalen opphører uten oppsigelse. Leier har ensidig rett (opsjon) til å forlenge avtalen med 10 år på samme vilkår. Etter 20 år skal avtalen reforhandles. Det skal gis skriftlig melding om eventuell utløsning av opsjonen innen 12 måneder før leietiden utløper. Dersom leiearealene eller deler av leiearealene, ikke lenger skal benyttes til formålet, jf. punkt 2, kan leier til enhver tid si opp avtalen med 12 måneders varsel. Ved leiers oppsigelse av kontrakten skal det ikke betales kompensasjon til utleier. Ved opphør av avtalen eller ved en tilbakeføring av hele eller deler av området plikter leier å tilbakeføre området etter gjeldende bestemmelser i den til enhver tid gjeldende reguleringsplan og bestemmelser i gjeldende konsesjon. Ved opphør av leieavtalen, gis utleier adgang til å overta eksisterende bygninger og infrastruktur etter takst. Side 232

233 4. Konsesjon, offentlige pålegg Leier har ansvaret for konsesjonsbehandling og andre offentlige pålegg som er knyttet til driften av anlegget. 5. Leiers rettigheter og plikter Leier har rett til å utøve virksomhet på det leide arealet som er i samsvar med avtalenes pkt 2. Adgang til arealet skjer på anlagt vei. Vedlikehold av veien er leiers ansvar. Annen bruk av denne veien kan ikke skje uten avtale med leier. Framtidige endringer av virksomheten dog innenfor avfallsrelatert virksomhet, godkjent av offentlige myndigheter, medfører ingen ny krav om økonomisk kompensasjon Leier har også rett til å foreta sprengnings-, rydnings, planerings- og masseforflytningsarbeider på det leide arealet. Tilsvarende gjelder også etablering av infrastruktur og bygningsmasse. Nærmiljøtiltak knyttet til støy, rydding, fugler og skadedyr utføres av leier i henhold til de til enhver tid gjeldende konsesjonsvilkår. Leier skal sørge for nødvendig oppmåling av det leide arealet og sette ut det nødvendige antall fastmerker. 6. Leieavgift og regulering For arealet som er nevnt under punkt 1, skal det betales en årlig leie på beregnet på følgende måte: Areal 84,5 daa â kr NOK 4000,- kr I tillegg engangsutbetaling i 2011 kr Totalt til utbetaling inkludert renter og justering for tidligere utbetalt leie som framkommet under pkt 8 kr Leien forfaller i sin helhet til betaling 1. februar hvert år, første gang Leiebeløpet skal indeksreguleres hvert år, første gang i 2012, i henhold til Statistisk sentralbyrå sin konsumprisindeks med utgangspunkt i indeksen pr. 15. november. Side 233

234 8. Spesielle bestemmelser. Leier har alt ansvar for lekkasjer av sigevann fra gammelt deponi inn i eksisterende bekkelukking. Vedlikehold og ettersyn av inntak samt renhold av rister er grunneiers ansvar. Tilstopping som følge av manglende vedlikehold er grunneiers ansvar. Utskifting og tiltak for å forhindre lekkasje fra gammelt deponi er leiers ansvar og kan foretas uten nærmere avtale. Utleire gir også leier nødvendig adgang til arealer for å forta disse inngrepene. Avlingsskade skal erstattes. Leier anlegger også jordbruksdrenering i overkant av eksisterende deponi. Utleier har alt ansvar for vedlikehold av disse grøftene. Avtalt grøfteplikt i forbindelse med anlegging av deponigassanlegg anses med dette for gjennomført. Leier utbetaler en engangserstatning kr for ulemper som følge av økt støybelastning fra vei og mindre avling på gammelt deponi. Areal som er lagt grunn er 84,5 dekar. Arealet er målt ut fra eksisterende kartverk. Leie pris er 4000 per dekar. Det følgende skal utbetales ved undertegning av leieavtale Justert leie 2010 (kr kr ) Renter 2010, grunnlag 5 % 8865 Engangs erstatning Renter erstatning 2010, grunnlag 5 % Justert leie 2011 ( ) Renter 5 % i 3 mnd 2178 Renter engangserstatning i 3 mnd 4375 Totalt til utbetaling Utleier har rett til uttak av gass begrenset til kvh fra avfallsanleggets gassanlegg. Retten gjelder så lenge gassanlegget er i bruk. Utleier besørger for egen kostnad alle nødvendige tilkoplinger og nødvendige tillatelser før påkopling kan skje. Leier har forøvrig ingen andre forpliktelser i forbindelse med uttak eller anvendelse av gassen. Side 234

235 9. Mislighold En part kan heve avtalen dersom den andre parten vesentlig misligholder sine forpliktelser, eller dersom det er klart at vesentlig mislighold vil inntre. Før hevning kan iverksettes, skal den part som ønsker å heve, ha gitt den andre parten en rimelig frist til å rette forholdet, men varsel om hevning om så ikke skjer. 10. Overføring av avtalen Leietaker kan overdra rettigheter og plikter etter denne avtale til annet rettssubjekt, så langt gjeldende regelverk tillater det. 11. Tinglysning Halden kommunes rettigheter og plikter etter denne avtale gjelder selv om grunneier overdrar eiendommen til ny hjemmelshaver. Leier har rett til å tinglyse kontrakten som en heftelse på grunneierens eiendom. 12. Tvister 12.1 Forhandlinger Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningene av avtalen, skal tvisten først søkes løst gjennom forhandlinger Mekling Dersom en tvist i tilknytning til denne avtalen ikke blir løst etter forhandlinger, kan partene forsøke å løse tvisten ved mekling Domstols- eller voldgiftsbehandling Dersom en tvist ikke blir løst ved forhandlinger eller mekling, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved norske domstoler. Halden kommune er verneting. Denne avtalen erstatter alle tidligere avtaler skriftlige som muntlige mellom partene om det aktuelle området. Ved inngåelsen av avtalen er alt økonomisk mellomværende mellom partene avgjort. Det tas forbehold om politisk godkjenning av denne avtalen. Side 235

236 Sted og dato: (Utleiers navn) (Leietakers navn) Utleiers underskrift Leietakerens underskrift Avtalen undertegnes i to eksemplarer, ett til hver part Side 236

237 KONTRAKT OM LEIE AV GRUNN TIL ROKKE AVFALLSANLEGG 1. Partene Grunneier/Utleier Leier Navn : Bjørg N. Saksæther Navn: Halden kommune Personnummer Organisasjonsnummer: Adresse Rokkeveien 52 Adresse: Storgata 8 Posnr./Sted 1778 Halden Postnr./Sted: 1771 Halden Kontaktinfo Kontaktinfo: Har inngått følgende avtale: 2. Areal og formål Grunneier leier ut 24,2 dekar på eiendommen Gnr.100 Bnr.1,3 i Halden kommune. Arealet skal benyttes til avfallsrelatert virksomhet regulert av gjeldene reguleringsplan, reguleringsbestemmelser, og gjeldene konsesjoner fra offentlige myndigheter. Dersom disse rammevilkårne endres vesentlig skal denne avtalen reforhandles. 3. Leietid Leieperioden er 10 år fra Avtalen opphører uten oppsigelse. Leier har ensidig rett (opsjon) til å forlenge avtalen med 10 år på samme vilkår. Etter 20 år skal avtalen reforhandles. Det skal gis skriftlig melding om eventuell utløsning av opsjonen innen 12 måneder før leietiden utløper. Dersom leiearealene eller deler av leiearealene, ikke lenger skal benyttes til formålet, jf. punkt 2, kan leier til enhver tid si opp avtalen med 12 måneders varsel. Ved leiers oppsigelse av kontrakten skal det ikke betales kompensasjon til utleier. Ved opphør av avtalen eller ved en tilbakeføring av hele eller deler av området plikter leier å tilbakeføre området etter gjeldende bestemmelser i den til enhver tid gjeldende reguleringsplan og bestemmelser i gjeldende konsesjon. Ved opphør av leieavtalen, gis utleier adgang til å overta eksisterende bygninger og infrastruktur etter takst. Side 237

238 4. Konsesjon, offentlige pålegg Leier har ansvaret for konsesjonsbehandling og andre offentlige pålegg som er knyttet til driften av anlegget. 5. Leiers rettigheter og plikter Leier har rett til å utøve virksomhet på det leide arealet som er i samsvar med avtalenes pkt 2. Adgang til arealet skjer på anlagt vei. Vedlikehold av veien er leiers ansvar. Annen bruk av denne veien kan ikke skje uten avtale med leier. Framtidige endringer av virksomheten dog innenfor avfallsrelatert virksomhet, godkjent av offentlige myndigheter, medfører ingen ny krav om økonomisk kompensasjon Leier har også rett til å foreta sprengnings-, rydnings, planerings- og masseforflytningsarbeider på det leide arealet. Tilsvarende gjelder også etablering av infrastruktur og bygningsmasse. Nærmiljøtiltak knyttet til støy, rydding, fugler og skadedyr utføres av leier i henhold til de til enhver tid gjeldende konsesjonsvilkår. Leier skal sørge for nødvendig oppmåling av det leide arealet og sette ut det nødvendige antall fastmerker. 6. Leieavgift og regulering For arealet som er nevnt under punkt 1, skal det betales en årlig leie på beregnet på følgende måte: Areal 24,2 daa â kr NOK 4000,- kr Totalt til utbetaling inkludert renter og justering for tidligere utbetalt leie som framkommet under pkt 8 kr Leien forfaller i sin helhet til betaling 1. februar hvert år, første gang Leiebeløpet skal indeksreguleres hvert år, første gang i 2012, i henhold til Statistisk sentralbyrå sin konsumprisindeks med utgangspunkt i indeksen pr. 15. november. Side 238

239 8. Spesielle bestemmelser. Leier skal ved uttak av stein betale utleier kr pr... Denne prisen indeksreguleres tilsvarende leien av arealet. Areal som er lagt grunn er 24,2 dekar. Arealet er målt ut fra eksisterende kartverk. Leie pris er 4000 per dekar Det følgende skal utbetales ved undertegning av leieavtale Leie for 2010 kr Renter for 2010, grunnlag 5% kr Leie for 2011 kr Renter for 2011, 5 % i 3 mnd kr 1210 Totalt kr Utleier har rett til uttak av gass begrenset til kvh fra avfallsanleggets gassanlegg. Retten gjelder så lenge gassanlegget er i bruk. Utleier besørger for egen kostnad alle nødvendige tilkoplinger og nødvendige tillatelser før påkopling kan skje. Leier har forøvrig ingen andre forpliktelser i forbindelse med uttak eller anvendelse av gassen. 9. Mislighold En part kan heve avtalen dersom den andre parten vesentlig misligholder sine forpliktelser, eller dersom det er klart at vesentlig mislighold vil inntre. Før hevning kan iverksettes, skal den part som ønsker å heve, ha gitt den andre parten en rimelig frist til å rette forholdet, men varsel om hevning om så ikke skjer. 10. Overføring av avtalen Leietaker kan overdra rettigheter og plikter etter denne avtale til annet rettssubjekt, så langt gjeldende regelverk tillater det. 11. Tinglysning Side 239

240 Halden kommunes rettigheter og plikter etter denne avtale gjelder selv om grunneier overdrar eiendommen til ny hjemmelshaver. Leier har rett til å tinglyse kontrakten som en heftelse på grunneierens eiendom. 12. Tvister 12.1 Forhandlinger Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningene av avtalen, skal tvisten først søkes løst gjennom forhandlinger Mekling Dersom en tvist i tilknytning til denne avtalen ikke blir løst etter forhandlinger, kan partene forsøke å løse tvisten ved mekling Domstols- eller voldgiftsbehandling Dersom en tvist ikke blir løst ved forhandlinger eller mekling, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved norske domstoler. Halden kommune er verneting. Denne avtalen erstatter alle tidligere avtaler skriftlige som muntlige mellom partene om det aktuelle området. Ved inngåelsen av avtalen er alt økonomisk mellomværende mellom partene avgjort. Det tas forbehold om politisk godkjenning av denne avtalen. Sted og dato: (Utleiers navn) (Leietakers navn) Utleiers underskrift Leietakerens underskrift Avtalen undertegnes i to eksemplarer, ett til hver part Side 240

241 Side 241

242 KONTRAKT OM LEIE AV GRUNN TIL ROKKE AVFALLSANLEGG 1. Partene Grunneier/Utleier Leier Navn : Tor Arne Gåserød Navn: Halden kommune Personnummer Organisasjonsnummer: Adresse Linnemørken Adresse: Storgata 8 Posnr./Sted 1763 Halden Postnr./Sted: 1771 Halden Kontaktinfo Kontaktinfo: Har inngått følgende avtale: 2. Areal og formål Grunneier leier ut 23,9dekar på eiendommen Gnr.113 Bnr.1 i Halden kommune. Arealet skal benyttes til avfallsrelatert virksomhet regulert av gjeldene reguleringsplan, reguleringsbestemmelser, og gjeldene konsesjoner fra offentlige myndigheter. Dersom disse rammevilkårne endres vesentlig skal denne avtalen reforhandles. 3. Leietid Leieperioden er 10 år fra Avtalen opphører uten oppsigelse. Leier har ensidig rett (opsjon) til å forlenge avtalen med 10 år på samme vilkår. Etter 20 år skal avtalen reforhandles. Det skal gis skriftlig melding om eventuell utløsning av opsjonen innen 12 måneder før leietiden utløper. Dersom leiearealene eller deler av leiearealene, ikke lenger skal benyttes til formålet, jf. punkt 2, kan leier til enhver tid si opp avtalen med 12 måneders varsel. Ved leiers oppsigelse av kontrakten skal det ikke betales kompensasjon til utleier. Ved opphør av avtalen eller ved en tilbakeføring av hele eller deler av området plikter leier å tilbakeføre området etter gjeldende bestemmelser i den til enhver tid gjeldende reguleringsplan og bestemmelser i gjeldende konsesjon. Ved opphør av leieavtalen, gis utleier adgang til å overta eksisterende bygninger og infrastruktur etter takst. Side 242

243 4. Konsesjon, offentlige pålegg Leier har ansvaret for konsesjonsbehandling og andre offentlige pålegg som er knyttet til driften av anlegget. 5. Leiers rettigheter og plikter Leier har rett til å utøve virksomhet på det leide arealet som er i samsvar med avtalenes pkt 2. Adgang til arealet skjer på anlagt vei. Vedlikehold av veien er leiers ansvar. Annen bruk av denne veien kan ikke skje uten avtale med leier. Framtidige endringer av virksomheten dog innenfor avfallsrelatert virksomhet, godkjent av offentlige myndigheter, medfører ingen ny krav om økonomisk kompensasjon Leier har også rett til å foreta sprengnings-, rydnings, planerings- og masseforflytningsarbeider på det leide arealet. Tilsvarende gjelder også etablering av infrastruktur og bygningsmasse. Nærmiljøtiltak knyttet til støy, rydding, fugler og skadedyr utføres av leier i henhold til de til enhver tid gjeldende konsesjonsvilkår. Leier skal sørge for nødvendig oppmåling av det leide arealet og sette ut det nødvendige antall fastmerker. 6. Leieavgift og regulering For arealet som er nevnt under punkt 1, skal det betales en årlig leie på beregnet på følgende måte: Areal 23,9 daa â kr NOK 4000,- kr Totalt til utbetaling inkludert renter og justering for tidligere utbetalt leie som framkommet under pkt 8 kr Leien forfaller i sin helhet til betaling 1. februar hvert år, første gang Leiebeløpet skal indeksreguleres hvert år, første gang i 2012, i henhold til Statistisk sentralbyrå sin konsumprisindeks med utgangspunkt i indeksen pr. 15. november. Side 243

244 8. Spesielle bestemmelser. Areal som er lagt grunn er 23,9 dekar. Arealet er målt ut fra eksisterende kartverk. Leie pris er 4000 per dekar. Det følgende skal utbetales ved undertegning av leieavtale Justert leie for 2010 (ny leie kr gammel leie kr 55696) kr Renter for 2010, grunnlag 5% kr 1995 Justert leie for 2011 (ny leie kr gammel leie kr 56754) kr Renter for 2011, 5 % i 3 mnd kr 486 Totalt kr Utleier har rett til uttak av gass begrenset til kvh fra avfallsanleggets gassanlegg. Retten gjelder så lenge gassanlegget er i bruk. Utleier besørger for egen kostnad alle nødvendige tilkoplinger og nødvendige tillatelser før påkopling kan skje. Leier har forøvrig ingen andre forpliktelser i forbindelse med uttak eller anvendelse av gassen. 9. Mislighold En part kan heve avtalen dersom den andre parten vesentlig misligholder sine forpliktelser, eller dersom det er klart at vesentlig mislighold vil inntre. Før hevning kan iverksettes, skal den part som ønsker å heve, ha gitt den andre parten en rimelig frist til å rette forholdet, men varsel om hevning om så ikke skjer. 10. Overføring av avtalen Leietaker kan overdra rettigheter og plikter etter denne avtale til annet rettssubjekt, så langt gjeldende regelverk tillater det. 11. Tinglysning Side 244

245 Halden kommunes rettigheter og plikter etter denne avtale gjelder selv om grunneier overdrar eiendommen til ny hjemmelshaver. Leier har rett til å tinglyse kontrakten som en heftelse på grunneierens eiendom. 12. Tvister 12.1 Forhandlinger Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningene av avtalen, skal tvisten først søkes løst gjennom forhandlinger Mekling Dersom en tvist i tilknytning til denne avtalen ikke blir løst etter forhandlinger, kan partene forsøke å løse tvisten ved mekling Domstols- eller voldgiftsbehandling Dersom en tvist ikke blir løst ved forhandlinger eller mekling, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved norske domstoler. Halden kommune er verneting. Denne avtalen erstatter alle tidligere avtaler skriftlige som muntlige mellom partene om det aktuelle området. Ved inngåelsen av avtalen er alt økonomisk mellomværende mellom partene avgjort. Det tas forbehold om politisk godkjenning av denne avtalen. Sted og dato: (Utleiers navn) (Leietakers navn) Utleiers underskrift Leietakerens underskrift Avtalen undertegnes i to eksemplarer, ett til hver part Side 245

246 Side 246

247 KONTRAKT OM LEIE AV GRUNN TIL ROKKE AVFALLSANLEGG 1. Partene Grunneier/Utleier Leier Navn : Frode og Giske mjølnerød Navn: Halden kommune Personnummer Organisasjonsnummer: Adresse Berg Nordbrøden Adresse: Storgata 8 Posnr./Sted 1763 Halden Postnr./Sted: 1771 Halden Kontaktinfo Kontaktinfo: Har inngått følgende avtale: 2. Areal og formål Grunneier leier ut 34,9 dekar på eiendommen Gnr.100 Bnr.2 i Halden kommune. Arealet skal benyttes til avfallsrelatert virksomhet regulert av gjeldene reguleringsplan, reguleringsbestemmelser, og gjeldene konsesjoner fra offentlige myndigheter. Dersom disse rammevilkårne endres vesentlig skal denne avtalen reforhandles. 3. Leietid Leieperioden er 10 år fra Avtalen opphører uten oppsigelse. Leier har ensidig rett (opsjon) til å forlenge avtalen med 10 år på samme vilkår. Etter 20 år skal avtalen reforhandles. Det skal gis skriftlig melding om eventuell utløsning av opsjonen innen 12 måneder før leietiden utløper. Dersom leiearealene eller deler av leiearealene, ikke lenger skal benyttes til formålet, jf. punkt 2, kan leier til enhver tid si opp avtalen med 12 måneders varsel. Ved leiers oppsigelse av kontrakten skal det ikke betales kompensasjon til utleier. Ved opphør av avtalen eller ved en tilbakeføring av hele eller deler av området plikter leier å tilbakeføre området etter gjeldende bestemmelser i den til enhver tid gjeldende reguleringsplan og bestemmelser i gjeldende konsesjon. Ved opphør av leieavtalen, gis utleier adgang til å overta eksisterende bygninger og infrastruktur etter takst. Side 247

248 4. Konsesjon, offentlige pålegg Leier har ansvaret for konsesjonsbehandling og andre offentlige pålegg som er knyttet til driften av anlegget. 5. Leiers rettigheter og plikter Leier har rett til å utøve virksomhet på det leide arealet som er i samsvar med avtalenes pkt 2. Adgang til arealet skjer på anlagt vei. Vedlikehold av veien er leiers ansvar. Annen bruk av denne veien kan ikke skje uten avtale med leier. Framtidige endringer av virksomheten dog innenfor avfallsrelatert virksomhet, godkjent av offentlige myndigheter, medfører ingen ny krav om økonomisk kompensasjon Leier har også rett til å foreta sprengnings-, rydnings, planerings- og masseforflytningsarbeider på det leide arealet. Tilsvarende gjelder også etablering av infrastruktur og bygningsmasse. Nærmiljøtiltak knyttet til støy, rydding, fugler og skadedyr utføres av leier i henhold til de til enhver tid gjeldende konsesjonsvilkår. Leier skal sørge for nødvendig oppmåling av det leide arealet og sette ut det nødvendige antall fastmerker. 6. Leieavgift og regulering For arealet som er nevnt under punkt 1, skal det betales en årlig leie på beregnet på følgende måte: Areal 34,9 daa â kr NOK 4000,- kr Totalt til utbetaling inkludert renter og justering for tidligere utbetalt leie som framkommet under pkt 8 kr Leien forfaller i sin helhet til betaling 1. februar hvert år, første gang Leiebeløpet skal indeksreguleres hvert år, første gang i 2012, i henhold til Statistisk sentralbyrå sin konsumprisindeks med utgangspunkt i indeksen pr. 15. november. Side 248

249 8. Spesielle bestemmelser. Leier skal ved uttak av stein betale utleier kr... per tonn. Denne prisen indeks reguleres tilsvarende leien av arealet. Areal som er lagt grunn er 34,9 dekar. Arealet er målt ut fra eksisterende kartverk. Leie pris er 4000 per dekar. Det følgende skal utbetales ved undertegning av leieavtale Justert leie for 2010 (ny leie kr gammel leie kr 10186) kr Renter for 2010, grunnlag 5 % kr Justert leie for 2011 (ny leie kr gammel leie kr 10380) kr Renter for 2011, 5 % i 3 mnd kr Totalt kr Utleier har rett til uttak av gass begrenset til kvh fra avfallsanleggets gassanlegg. Retten gjelder så lenge gassanlegget er i bruk. Utleier besørger for egen kostnad alle nødvendige tilkoplinger og nødvendige tillatelser før påkopling kan skje. Leier har forøvrig ingen andre forpliktelser i forbindelse med uttak eller anvendelse av gassen. 9. Mislighold En part kan heve avtalen dersom den andre parten vesentlig misligholder sine forpliktelser, eller dersom det er klart at vesentlig mislighold vil inntre. Før hevning kan iverksettes, skal den part som ønsker å heve, ha gitt den andre parten en rimelig frist til å rette forholdet, men varsel om hevning om så ikke skjer. Side 249

250 10. Overføring av avtalen Leietaker kan overdra rettigheter og plikter etter denne avtale til annet rettssubjekt, så langt gjeldende regelverk tillater det. 11. Tinglysning Halden kommunes rettigheter og plikter etter denne avtale gjelder selv om grunneier overdrar eiendommen til ny hjemmelshaver. Leier har rett til å tinglyse kontrakten som en heftelse på grunneierens eiendom. 12. Tvister 12.1 Forhandlinger Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningene av avtalen, skal tvisten først søkes løst gjennom forhandlinger Mekling Dersom en tvist i tilknytning til denne avtalen ikke blir løst etter forhandlinger, kan partene forsøke å løse tvisten ved mekling Domstols- eller voldgiftsbehandling Dersom en tvist ikke blir løst ved forhandlinger eller mekling, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved norske domstoler. Halden kommune er verneting. Denne avtalen erstatter alle tidligere avtaler skriftlige som muntlige mellom partene om det aktuelle området. Ved inngåelsen av avtalen er alt økonomisk mellomværende mellom partene avgjort. Det tas forbehold om politisk godkjenning av denne avtalen. Sted og dato: (Utleiers navn) (Leietakers navn) Side 250

251 Utleiers underskrift Leietakerens underskrift Avtalen undertegnes i to eksemplarer, ett til hver part Side 251

252 NorgesTakseringsForbund Leievurdering av et tomteområde for framtidig utvidelse av fyllplassanlegg i Halden kommune Rokke Avfallsdeponi Gnr 100 deler av bnr 2 Gnr 100 deler av bnr 3 Gnr 113 deler av bnr 1 Gnr 113 deler av bnr 3 Gnr 114 deler av bnr 1, 4 og 7 Oktober 2010 Siv. ing. Erik H. Larsen MNTF MNIF Fagertunveien 1, 1357 Bekkestua Tlf Faks Mobil E-post: Rokke i Halden Side 1 av 6 Side 252

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 02.12.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.10.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar.. 6 Note 4: Fordringer

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Økonomisk oversikt investeringsregnskap

Økonomisk oversikt investeringsregnskap Økonomisk oversikt investeringsregnskap Vedlegg 2 Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2007 2007 2007 2006 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom 299 0 0 454 Andre salgsinntekter 156

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61 Årsregnskap 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 302 867,86 213 71 213 71 372 406,67 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003 Levanger kommune Rådmannen Rapport Regnskap 2003 Levanger 2004 Innholdsfortegnelse: Økonomisk oversikt - Drift side 1-2 Økonomisk oversikt - Investering side 3 Anskaffelse og anvendelse av midler side

Detaljer

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØKOMOMISK OVERSIKT DRIFT 2016 Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 016 2 016 2 016 2 015 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1

Detaljer

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF 1 Innhold Hovedoversikt driftsregnskapet... 2 Balanse pr 31.12.2016... 3 Oversikt over anskaffelse og anvendelse av midler... 4 Forskriftsbestemte noter... 8 Note 1.

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET. Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 9 ANSKAFFELSER

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

NB! Befaring fra havnevesenets kontor oppmøte kl 17:00

NB! Befaring fra havnevesenets kontor oppmøte kl 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Havnestyre Dato: 18.09.2012 Tidspunkt: 18:00 Oppmøte: Havnekontoret kl. 17:00 for omvisning i havneområdet, Halden Båtforenings lokaler Eventuelt forfall

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 27.01.2011 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer