Søknad om tillatelse i ett trinn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad om tillatelse i ett trinn"

Transkript

1 Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-1 Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert i matrikkelen. Eiendom/Byggested Kommune Hurum Gnr. 53 Bnr. 242 Andre Gnr/bnr 484 Adresse Storsandveien, 3475 SÆTRE Tiltakets art Søknadstype Ettrinnssøknad Tiltakstype Veg Nytt anlegg/konstruksjon Næringsgruppekode X Bolig Anleggstype andre Tiltakshaver Partstype foretak Navn VIKA AS Adresse Knud Askers vei 28A, 1383 ASKER Organisasjonsnummer Telefon e-postadresse Ansvarlig søker Navn SIV.ING. GJERMUND STUVØY AS Organisasjonsnummer Adresse Åsveien 9, 3475 SÆTRE Kontaktperson Gjermund Stuvøy Telefon Mobiltelefon e-postadresse Varsling Tiltaket krever nabovarsling Det foreligger ingen merknader fra naboer eller gjenboere Følgebrev Søknaden gjelder utbygging av vei, vann- og avløpsanlegg, samt tilhørende kabelnett og veibelylsning for nytt boligfelt med 7 boliger. Utbygging skjer i samsvar med gjeldende bebyggelsesplan for Velheim. Arealdisponering Planstatus mv. Type plan Bebyggelsesplan Navn på plan Bebyggelsesplan for Velheim Reguleringsformål Bolig Beregningsregel angitt i gjeldende plan %BYA Grad av utnytting iht. gjeldende plan 20% Plassering av tiltaket Høyspent kraftlinje er ikke i konflikt med tiltaket. Vann og avløpsledninger er ikke i konflikt med tiltaket. Krav til byggegrunn Flom Byggverket skal IKKE plasseres i flomutsatt område Skred Byggverket skal IKKE plasseres i skredutsatt område Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side 1 av 3

2 Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-1 Andre natur- og miljøforhold (pbl 28-1) Det foreligger IKKE fare eller vesentlig ulempe som følge av andre natur- og miljøforhold. Tilknytning til veg og ledningsnett Adkomst Tiltaket gir ny/endret adkomst. Tomta har adkomst til riksveg/fylkesveg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel.avkjørselstillatelse er gitt. Parter Andre myndigheter Navn Statens vegvesen, region sør, Adresse Serviceboks 723, 4808 ARENDAL. Vedlegg Vedleggstype Gruppe Beskrivelse av vedlegget Hvordan oversendes vedlegget? Kvittering for nabovarsel C Ettersendes per post Situasjonsplan D Ettersendes per post Beskrivelse F TEGNINGER OG BESKRIVELSER VEG, VANN OG AVLØP BOLIGFELT VELHEIM GNR 53 BNR 242 OG 484 HURUM Ettersendes per post Alt følger vedlagt Organisasjonsplan G Ettersendes per post Søknad om ansvarsrett G Ettersendes per post Revisjonserklering G For siv.ing. Gjermund Stuvøy AS Ettersendes per post Annet Q Gjennomføringsplan. Ettersendes per post Merknader fra ByggSøk Kontroll av søknaden viser at følgende sider mangler obligatorisk informasjon: Parter - Foretak Gjennomføringsplan - Ansvarsfordeling - Utførelse Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side 2 av 3

3 Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-1 Erklæring og signering Ansvarlig søker bekrefter at hele tiltaket belegges med ansvar, og dekker kravene i henhold til plan- og bygningsloven. En er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl. Kap. 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger Ansvarlig søker Tiltakshaver Dato. Dato. Signatur. Gjentas med blokkbokstaver. Signatur. Gjentas med blokkbokstaver. Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side 3 av 3

4

5

6 Målestokk 100,14 m Anlegget starter her SITUASJONSPLAN,VEI,VA MM Velheim, Gnr 53 bnr 242 og 284 Hurum kommune

7 TEGNINGER OG BESKRIVELSER VEG, VANN OG AVLØP BOLIGFELT VELHEIM GNR 53 BNR 242 OG 484 HURUM Tiltakshaver: Vika AS 22. januar 2015 Konsulent: Sivilingeniør Gjermund Stuvøy

8 Veg, vann og avløp. Velheim i Hurum Side 1 av 28 INNHOLD - TEGNINGSLISTE 1. Generelt Formelle krav Presentasjon av tegninger Kort orientering om arbeidene Noen detaljer og krav til utførelse Tegningsdel Tegningsvalg... 4 Sist oppdatert av siv.ing. Gjermund Stuvøy AS 22. januar 2015 Prosjektbeskrivelse

9 Veg, vann og avløp. Velheim i Hurum Side 2 av GENERELT 1.1. Formelle krav Bebyggelsesplan for boligfelt, Velheim er grunnlag for disse arbeidene. Veg, vann- og avløpsnett og lekeplass skal bygges. Samtidig skal aktuelle kabler legges ned og gatebelysning settes opp. Aktuelle kommunale normer og veiledninger legges til grunn så langt det er hensiktsmessig. Kommunen er vegmyndighet og myndighet etter plan- og bygningsloven. Sluttdokumentasjon skal bestå av som bygget tegning, aktuelle prøvetakingsrapporter, innmålinger og ferdigattest. Alt materialet arkiveres digitalt på tegnefiler eller pdf-format Presentasjon av tegninger Plan, profiler og snitt er tegnet ut med tegneprogrammet NOVA point veipakke og aktuelle autocadprogrammer. Kartgrunnlag er digitale kart innkjøpt fra kartbanken og tegningene bygges opp lagvis i samsvar med standardprogramvarens modeller. Presentasjonen er på pdf-format i dette dokumentet, men foreligger i dwg og word-format i vårt arkiv. Plantegninger holdes i målestokk 1:1000, lengdeprofil for veg og grøfter er forstrukket i LH 1:1000 og HH 1:200. Noe tekst legges inn på tegninger der det finnes hensiktsmessig Kort orientering om arbeidene Arbeidet går i korthet ut på følgende: o Avtaking av matjordlag i vei- og grøftetraseen. o Uttrauing - sprengning o Graving av grøfter (sprengning) o Legging av kabler og rør i grøfter med tilhørende kummer mm o Oppbygging av vei o Asfaltering av vei. o Graving av grøfter for bortledning av overvann. Stikkrenner. o Innmåling av ledningsnett, kummer, stikkledninger, master. o Tetthetsprøving av vannledninger og kamerakontroll av avløpsnett. o Opparbeidelse av lekeplass o Påfylling av jord og tilsåing på skråninger og grøfter mm Det forutsettes altså lokal disponering av overvann. Overvann ledes til grøfter langs fylkesvei, dvs. ikke noe overvannsledningsnett, kun nødvendige stikkrenner. Sist oppdatert av siv.ing. Gjermund Stuvøy AS 22. januar 2015 Prosjektbeskrivelse

10 Veg, vann og avløp. Velheim i Hurum Side 3 av Noen detaljer og krav til utførelse Vei Veilengde: 166 m Asfaltert veibredde: Adkomstvei 3 m Bredde skuldre: 0,5 m på begge sider. Grøfter langs vei i samsvar med plankart/tegninger. Langs eksisterende steingjerde i vest skal kjørebanen avsluttes med granittkantstein. Se detalj i tverprofiltegninger. Senterlinje vei måles inn. Som bygget, koordinater og høyde (x, y, z). Grøfter Det ligger ledninger fram til kum og anlegget starter der. Se tegning H2 Lengde fellesgrøfter Vann og avløp: 195 m Legging av vannledning: 195 m, Ø 63 mm Legging av avløpsledninger: 195 m, Ø 160 mm Antall stikkledeninger/stoppekraner/tersing: 8 Total lengde for legging av stikkledninger: ca. 75 m Dimensjon stikkledninger: Vann Ø 32 mm, Avløp Ø 110 mm. Endepunkt stikledning merkes tydelig med rødmalt påle, 98 x 148 mm. Kabler legges av leverandør av strøm og signaler. Grøfter graves av grunnentreprenøren. Kabler legges i egen grøft langs vei. Tele, el og strømforsyning til gatelys legges i samme grøft. 70 cm dyp. Grøftelengde ca. 180m. Rekkverk Det kan være aktuelt med rekkverk langs nedre del av vegen. Inntil 30 m lengde. Vurderes på stedet under bygging. Veibelysning Det skal settes opp veibelysning som vist på tegning H1 Lyspunkthøydehøyde/Mastehøyde: 4m Mastene plasseres på stram linje parallelt med veien. Avstand til veikant: 1m Armatur: Det skal brukes skjermet armatur. Galvanisert overflate, aluminium eller tilsvarende. Led lys. (Eksempel Johanna 7351). Fundamenter og master skal være tilpasset armaturen. Det skal monteres egen måler for belysningen. Det skal dokumenteres at belysningen er i samsvar med aktuelle normer. Prøving, kontroll og klargjøring for overlevering av anlegg. Følgende skal foreligge ved overlevering av anlegget til oppdragsgiver: Rapport for gjennomført trykkprøving i henhold til NS-EN 805 Rapport for gjennomført tetthetsprøving i henhold til NS-EN Alternativt kan leveres rapport for kontroll utført med videokamera. Rapport for innmåling av anlegg. Sist oppdatert av siv.ing. Gjermund Stuvøy AS 22. januar 2015 Prosjektbeskrivelse

11 Veg, vann og avløp. Velheim i Hurum Side 4 av 28 Innmålingsdata for ledningsnett. Gjennomføres i samsvar med kommunens «Instruks for innmåling og dokumentasjon av VAanlegg». Se vedlegg i tegningsdelen under «H. Kabler og veilys. Vann og avløp. Innmåling.» Kort oppsummert gjelder følgende: Koordiantsystem: EUREF89 UTM sone 32. Data skal leveres digitalt i KOF og sosi-format. Koordinater skal fortrinnsvis kodes med SOSI temakoder. Måling i åpen grøft. Disse punktene i VA-ledningsnettet skal være innmålt i x, y og z koordinater: o Bend, forankring, Gren/påkopling(uansett om disse er i bruk eller plugget for framtidig bruk), Kryss, Endepunkt /Ters, Overgang mellom ulike rørtyper og dimensjoner, Ut og inn av kum/sluk. o Kumlokk, Kryss, Stoppekran, Stakekum. o Høyder (z) på trykkledning måles utvendig topp rør. I kum registreres ledningshøyden ved største rørdiameter. På selvfallsledning måles høyder innvendig bunn rør. o Kum: Topp senter kumlokk. o Trekkerør og Signalkabel måles som ledninger i kurve på topp trekkerør/kabel. o Varerør måles inn med endepunkter. Senterlinje vei og lysmaster skal måles inn, X, Y, Z. Entreprenørens ytelser Entreprenøren skal ivareta alle arbeider og levering av alt materiell i samsvar med tegninger og punktet foran. Skiltplan for anleggsfasen utarbeides av entreprenør og innsendes for godkjenning av vegmyndighet. Det forutsettes at alle aktiviteter i prosjektet ivaretas av en entreprise og alle oppgaver må derfor koordineres av entreprenøren. Krav til kvalifikasjoner Entreprenøren må minimum ha lokal eller sentral godkjenning i tiltaksklasse 2 etter plan- og bygningslovens 98 for vann- og avløpsarbeidene og tiltaksklasse 2 for grave og veiarbeidene. Arbeidsleder på VA anlegget skal ha ADK 1 sertifikat. Entreprenøren må kunne framlegge dokumentasjon på styringssystem (kvalitetssikringssystem) og HMS system (internkontroll). (Innholdsfortegnelse, orientering, o.l.). 2. TEGNINGSDEL 2.1. Tegningsvalg Tegningsutvalget er gjort med utgangspunkt i opplisting og nummerering i håndbok 139. Noen av de foreslåtte tegningen er slått sammen og noen sløyfa. Etter det får vi tegninger som på de følgende sidene. Vann- og avløpstegninger og plan for lekeplass er innarbeidet i samme dokument. Sist oppdatert av siv.ing. Gjermund Stuvøy AS 22. januar 2015 Prosjektbeskrivelse

12 Veg, vann og avløp. Velheim i Hurum Side 5 av 28 TEGNINGER FELLES ATKOMST. Profil Reguleringsplan Tiltakshaver: Vika AS Sist oppdatert av siv.ing. Gjermund Stuvøy AS 22. januar 2015 Prosjektbeskrivelse

13 Veg, vann og avløp. Velheim i Hurum Side 6 av 28 TEGNINGSOVERSIKT A. Forside C. Plan, lengdeprofil, typisk tverrprofil og overbygning F. Normalprofil G. Drenering, stikkrenne H. Kabler og veilys. Vann og avløp. Innmåling. L. Skilt O. Formgivning og vegetasjon R. Lekeplass U. Tverrprofiler V. Geoteknikk Sist oppdatert av siv.ing. Gjermund Stuvøy AS 22. januar 2015 Prosjektbeskrivelse

14

15

16

17

18

19 Anlegget starter her

20

21 Godt Vann Drammensregionen Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg Gjeldende for: Godt Vann Drammensregionen (Drammen, Hurum, Modum, Lier, Nedre Eiker, Røyken, Sande, Svelvik, Øvre Eiker og Glitrevannverket) Revisjon: mai. 2007, TMS Revisjon: august 2009, RAD Kopi/utskrift: Formål Å opprettholde et oppdatert ledningskartverk med tilstrekkelig nøyaktighet. Virkeområde Denne instruks gjelder alle anlegg (også utskiftings- og omleggingsarbeider) der kommunen eller Glitrevannverket skal motta innmålingsdata. For private stikkledninger kan enklere metoder aksepteres i henhold til kommunens krav til private sanitæranlegg. Instruksen må oppfylles før ledningsanlegget overtas. Innmåling Koordinater skal måles inn og leveres i koordinatsystemet: EUREF89 UTM sone 32 Det må av dokumentasjonen fremgå hvem som har utført innmålingen, hvilket utstyr som ble benyttet og evt. hvilke fastmerker som ble brukt som grunnlagspunkt. Målemetode og nøyaktighet Målemetode: Det skal måles i åpen grøft med instrumentet direkte på punktet. Andre metoder, eller å sløyfe innmåling av enkeltpunkter, kan unntaksvis benyttes under spesielle forhold, men dette må avtales på forhånd og dokumenteres for hvert enkelt punkt det gjelder. Krav til nøyaktighet: Avvik i koordinat (x, y): Avvik i høyde ( z): < 0.20 m < 0.05 m Punkttetthet: Der ledningene ligger i kurve, skal målingen foretas slik at en rett linje mellom punktene ikke avviker mer enn 0,5 m fra kurven. Avstanden mellom to innmålte punkter på en ledning skal ikke overstige 75 m målt langs ledningen. Innmåling av punkter (hva som skal måles): Alle punkter i VA-ledningsnettet som er beskrevet nedenfor, skal være innmålt i x, y og z koordinater. Vedlagte figurer illustrerer de mest vanlige punktene som skal måles inn. F:\Users\Gjermund\Documents\Oppdrag 14\14 06 Velheim, Hurum\VAplan\Felles instruks - Endelig utgave.doc 1

22 Godt Vann Drammensregionen Punkter på ledningstrasè (nedgravde punkter): Bend, Forankring, Gren/påkopling(uansett om disse er i bruk eller plugget for fremtidig bruk samt eksisterende påkoblinger som plugges), Kryss, Endepunkt /Ters, Overgang mellom ulike rørtyper og dimensjoner, Ut og inn av kum/sluk. Se også figurer. Installasjonspunkter (synlige ved ferdig anlegg): Kumlokk, Kryss, Slukrist, Overløpskant, Inntak, Utløp, Stoppekran, Stakekum. Se også figurer. Kotehøyder (z-koord.) måles ved: (se også figurer) Punkter på trykkledning : Utvendig topp rør. I kum registreres ledningshøyden ved største rørdiameter. Punkter på selvfallsledning: Innvendig bunn rør. I kum registreres ledningshøyden (z) ved innløp og utløp. Der ledningen er gjennomgående kan innløp og utløp registreres med samme høyde midt i kum eller i stakeluke. Kum : Topp senter kumlokk. Sluk : Topp senter slukrist. Pumpeledning er trykkledning og måles dermed på topp rør. Trekkerør og Signalkabel måles som ledninger i kurve på topp trekkerør/kabel. Varerør måles inn med endepunkter. Eksisterende VA-ledninger som krysses skal måles inn med 2 punkter uavhengig av eier og bruksformål. For pumpestasjoner, basseng og renseanlegg samt for sjøledninger og andre spesielle anlegg vil det for hvert anlegg bli fastsatt egne bestemmelser om dokumentasjon og innmåling. Innlevering av data/koordinater Innmålte data skal leveres digitalt i KOF og sosi-format. Koordinater skal fortrinnsvis kodes med SOSI temakoder. Det skal lages sammenhengsfiler fra landmålingsprogram som viser linjer (all sammenheng) mellom punktene. Stikkledninger må også vises. Nummerering av punkter skal skje i henhold til arbeids-/anbudsbeskrivelsens betegnelser der dette er gitt. Andre punkter nummereres fortløpende langs ledningstraseen som gjenspeiles hva som måles. (Eksempel punktnavn 160VL01. Der 160 er dimensjon og VL er type og 01 løpenr.). Plott/kartskisse som viser linjer (all sammenheng) mellom punktene må vedlegges. Ulike formater kan avtales spesielt. Dokumentasjon av punkter: Det skal til alle nedgravde punkter på offentlig nett (avløpsbend kan unntas) leveres digitalt foto på JPG-format av høy kvalitet og bildebredde på minimum 1600 punkter. Foto leveres nummerert i henhold til nummerering av innmålte punkter og merket med dato og klokkeslett. Foto av punktene tas slik at sammenkoblinger og situasjon vises best mulig, men helst med topp foto mot nord og ikke helt inntil punktene (ta med litt oversikt). Flere punkter kan med fordel dokumenteres på samme foto og da særlig ved påkoblinger av stikkledninger. Det skal leveres dokumentasjon til innmålte punkter som vist i vedlagt beskrivelse. Bruk av kumskisse og mal for dokumentasjon av punkter varierer for hver kommune. Skisser og annen dokumentasjon på andre forhold leveres inn etter behov og avtale. F:\Users\Gjermund\Documents\Oppdrag 14\14 06 Velheim, Hurum\VAplan\Felles instruks - Endelig utgave.doc 2

23 De mest vanlige innmålingspunktene: Figurene er brukt og revidert med tillatelse fra Bergen kommune. Forklaring til punkter på figureksempler. POS.nr. MERKNAD KOORDINAT SOSI TYPE kode 1 x,y,z topp senter lokk KUM x,y,z topp senter slukrist SLS, SLU x,y,z topp hydrant HYD x,y,z utvendig hjørne firkantet kum 5 x,y,z senter ledningskryss z målt på topp ledning (ikke topp ventil) KUM x,y,z knekk i muffe. TRS x,y,z på horisontalbend. TRS x,y,z på vertikalbend. TRS x,y,z på T-rør/gren GRN x,y,z overgang dimensjon eller materiale 11 x,y,z på ut-/innløp i kum TRS z bunn sandfang Godt Vann Drammensregionen Firkantkum Hydrant Sandfang med kjeftesluk Bisluk/Hjelpesluk med kuppelrist F:\Users\Gjermund\Documents\Oppdrag 14\14 06 Velheim, Hurum\VAplan\Felles instruks - Endelig utgave.doc 3

24 Godt Vann Drammensregionen Vannledning (trykkledning) og kum. Z=Topp utvendig ledning. Avløpsledning (selvfallsledning) og kum. Z=Bunn innvendig ledning. F:\Users\Gjermund\Documents\Oppdrag 14\14 06 Velheim, Hurum\VAplan\Felles instruks - Endelig utgave.doc 4

25 Veg, vann og avløp. Velheim i Hurum Side 18 av 28 L. SKILT OG OPPMERKING Sist oppdatert av siv.ing. Gjermund Stuvøy AS 22. januar 2015 Prosjektbeskrivelse

26 Veg, vann og avløp. Velheim i Hurum Side 19 av 28 O. FORMGIVNING OG VEGETASJON Vegetasjonsdekke All vegetasjon / vegetasjonsdekke og vekstjord skal fjernes i området som berøres av veiopparbeidelse. Vekstjord lagres på stedet etter nærmere anvisning fra oppdragsgiver og forutsettes benyttet til tildekning av veiskråninger og skjæringsskråninger så langt det rekker. Skjæring Skråningene gis en helning på 1:2 og skal graves i henhold til standard veiprofil og tilsås med gras. Skjæring i fjell gis helning 10:1. Der fjellskjæringen bare er en kort forlengelse av jordskjæring gis den samme helning som jordskjæringen. Sist oppdatert av siv.ing. Gjermund Stuvøy AS 22. januar 2015 Prosjektbeskrivelse

27 R. LEKEPLASS Hurum kommune Teknisk Etat Asker den Bebyggelsesplan for gnr. 53 bnr. 242 og 484. Velheim. Lekeplass. Nedenfor vises forslag til plan lekeplass som bes behandlet. Lekeplassen er stukket ut i terrenget, og en del av arealet er del av en eksisterende kolle som foreslåes bevart. På foto nedenfor er lekeplassens 4 hjørner stukket ut. Bildet er tatt fra vegen og kollen sees litt til høyre for midten av foto. Her kan også sees stikk for lekeplassens syd-østre hjørne. Sivilarkitekt MNAL Viggo Hartmann Knud Askers vei 28A, 1383 Asker Tlf / mob

28 Vennlig hilsen Viggo Hartmann Sivilarkitekt MNAL Viggo Hartmann Knud Askers vei 28A, 1383 Asker Tlf / mob

29 U.TVERRPROFIL

30

31

32

33

34

35

36 Veg, vann og avløp. Velheim i Hurum Side 29 av 28 V. GEOTENIKK OG GEOLOGI Det er mye fjell i dagen i området, mens det er deler med tynt løsmassedekke. Det antas at det ikke vil være fundamenteringsproblemer i forbindelse med dette anlegget. Sist oppdatert av siv.ing. Gjermund Stuvøy AS 22. januar 2015 Prosjektbeskrivelse

37

38

39 ORIENTERING OM BEDRIFTEN ORIENTERING: Sivilingeniør Gjermund Stuvøy Variert erfaring med kommuneplanlegging, arealplanlegging, kommunalteknikk, veg- og jernbaneplanlegging, konsekvensutredning, prosess- og prosjektledelse og byggeledelse og vedlikehold. Lang erfaring som leder for teknisk etat og seinere for konsulentfirma, med tilhørende budsjettarbeid/økonomiplanlegging, årsrapportering m.m., personellbehandling og kontakt og samarbeid med politikere og fylkes- og statsetater. Lang erfaring som konsulent i private konsulentfirma med varierte oppgaver innen arealplanlegging, veg og samferdsel, vannforsyning og avløp, prosjektledelse, konsekvensutredninger og utredninger av forskjellige slag. Firmanavn Siv.ing. Gjermund Stuvøy AS Postadresse Åsveien 9, 3475 Sætre e-post Internett Telefon Mobiltelefon Daglig leder Gjermund Stuvøy Faglig leder Gjermund Stuvøy Antall ansatte 1 Verneombud Nei Bedriftshelsetjeneste Nei Selskapsform AS Organisasjonsnummer Forsikringsselskap Gjensidige Regnskapsfører Hurum regnskap Revisor HMS- system etablert dato: (internkontroll) MÅLSETTING: Firmaet har satt seg som mål å utføre arbeidet vårt på en profesjonell og effektiv måte med høg kvalitet i arbeidet. Samt ivareta krav som myndigheter og kunder setter til utførelsen av arbeidet. For nå dette målet har vi utarbeidet og bruker et PBL styringssystem som er utviklet i henhold til kravene til styringssystem i forskrift om byggesak. Utarbeidet av: Hanjo AS Godkjent av: Revidert av: Dato: Dato: Dato: Revisjonsnummer: HANJO AS

40 Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommune Hurum Gnr. 53 Bnr. 242 Andre Gnr/bnr 484 Adresse Storsandveien, 3475 SÆTRE Foretak Organisasjonsnummer Navn SIV.ING. GJERMUND STUVØY AS Adresse Åsveien 9, 3475 SÆTRE Kontaktperson Gjermund Stuvøy Telefon Mobiltelefon e-postadresse Ansvarsområde Søker Ansvarsområde Ansvarlig søker Ansvarsområdet er ikke dekket av den sentrale godkjenningen. Vi forplikter oss til å stille med nødvendig kompetanse i tiltaket. Prosjekterende Ansvarsområde Vei, vann og avløp. plassering av veilys og kabelgrøfter. Tiltakskl. 2 Samsvarserklæring foreligger ved Igangsetting Ansvarsområdet er ikke dekket av sentral godkjenning. Ansvarlig prosjekterende erklærer at prosjekteringen skal være planlagt, gjennomført og kvalitetssikret i henhold til pbl. Vi forplikter oss til å stille med nødvendig kompetanse i tiltaket. Tilleggsopplysninger for søknad om ansvarsrett der foretaket ikke har sentral godkjenning for ansvarsområder Organisasjonsplan Foretakets plan som viser organisasjonsstruktur, med ansvars- og myndighetsfordeling vedlegges Foretakets ressurser og kvalifikasjoner med hensyn til utdanning og praksis: Utdanningsnivå 0-3 års arbeidspraksis 4-7 års arbeidspraksis >8 års arbeidspraksis Universitet/høyskole høyere grad 1 Universitet/høyskole lavere grad Mesterbrev/fagskole Fagbrev/svennebrev Annen relevant kompetanse/utdanning Beskriv særlig relevant utdanning eller særlig kvalifiserende praksis Lang og variert praksis i kommunaltekniske fag og planlegging. Styringssystem Systemet utviklet av Ekstern leverandør Navn på leverandør Hanjo AS Navn på system Hanjo Styringssystem er tilpasset organisasjonen Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side 1 av 2

41 Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven Foretakets styringssystem er revidet ved Foretaket benytter Intern revisjon Revidert av Gjermund Stuvøy Dato sist revidert Foretaket benytter Ekstern revisjon Revidert av Hanjo AS Dato sist revidert Systemkrav Foretakets styringssystem ivaretar plan- og bygningsloven herunder: - Organisasjonsplan, jf. byggesaksforskriften 1-2 første ledd bokstav e * Styring av andre foretak og personer som foretaket knytter seg til - Hvordan foretaket ivaretar de plikter og oppgaver som følger av fortakets ansvar og funksjon, jf. byggesaksforskriften kap 12 - Hvordan foretaket identisfiserer, ivaretar, herunder verifiserer og dokumenterer oppfyllelse av relevante krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven som gjelder for foretakets godkjenningsområde jf. byggesaksforskriften 1-2 bokstav c, og med lokal godkjenning ansvarsområde. Dette for å sikre at alle relevante krav og vilkår oppfylles i tiltaket. - Rutiner for å sikre at foretaket har nødvendige og oppdaterte kunnskaper om krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven som er relevante for foretakets godkjenningsområde - Rutiner for å identifisere, behandle og lukke avvik, herunder hindre gjentagelse av avvik, fra krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven - Rutiner for hvordan foretaket ivaretar registrering, versjonshåndtering, videreformidling og oppevaring av dokumentasjon som viser at krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven er oppfylt - Rutiner for å sikre jevnlig gjennomgang og oppdatering av systemet Tidligere godkjente ansvarsretter uten sentral godkjenning Det har tidligere vært sendt inn dokumentasjon om foretaket til kommunen Kommunens saksnr. på referanseprosjekt: 2005/196 Erklæring og signering Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl kap 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger. Ansvarlig prosjekterende erklærer at prosjekteringen skal være planlagt, gjennomført og kvalitetssikret i henhold til pbl. Foretaket forplikter seg å stille med kompetanse som angitt i ansvarsoppgaven. Ansvarlig søker Ansvarlig foretak Dato. Dato. Signatur. Signatur. Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side 2 av 2

42 Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommune Hurum Gnr. 53 Bnr. 242 Andre Gnr/bnr 484 Adresse Storsandveien, 3475 SÆTRE Foretak Organisasjonsnummer Navn ASKER OPPMÅLING AS Adresse Postboks 83, 1378 NESBRU Kontaktperson Magnus Myhre Telefon Mobiltelefon e-postadresse Foretaket er sentralt godkjent for funksjon fagområde tiltaksklasse Utførelse Innmåling og utstikking av tiltak 3 Prosjektering Oppmålingsteknisk prosjektering 3 Ansvarsområde Prosjekterende Ansvarsområde Forberedelser for utsetting av veier, grøfter og punkter for lysmaster. Innmåling ferdig vei og VA-nett mm. Tiltakskl. 1 Samsvarserklæring foreligger ved Igangsetting Ansvarsområdet er dekket av sentral godkjenning. Ansvarlig prosjekterende erklærer at prosjekteringen skal være planlagt, gjennomført og kvalitetssikret i henhold til pbl. Vi forplikter oss til å stille med nødvendig kompetanse i tiltaket. Utførelse Ansvarsområde Utsetting av veier, grøfter og punkter for lysmaster. Innmåling ferdig vei og VA-nett mm. Tiltakskl. 2 Ansvarsområdet er dekket av sentral godkjenning. Ansvarlig utførende erklærer at arbeidet ikke skal starte før det foreligger kvalitetssikret produksjonsunderlag for respektiv del av utførelsen. Vi forplikter oss til å stille med nødvendig kompetanse i tiltaket. Erklæring og signering Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl kap 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger. Ansvarlig prosjekterende erklærer at prosjekteringen skal være planlagt, gjennomført og kvalitetssikret i henhold til pbl. Ansvarlig utførende erklærer at arbeidet ikke skal starte før det foreligger kvalitetssikret produksjonsunderlag for respektive del av utførelsen. Foretaket forplikter seg å stille med kompetanse som angitt i ansvarsoppgaven. Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side 1 av 2

43 Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven Ansvarlig søker Dato. Ansvarlig foretak Dato. Signatur. Signatur. Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side 2 av 2

44 Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommune Hurum Gnr. 53 Bnr. 242 Andre Gnr/bnr 484 Adresse Storsandveien, 3475 SÆTRE Foretak Organisasjonsnummer Navn ROKKESTAD MASKIN AS Adresse Bergveien 6, 3490 KLOKKARSTUA Kontaktperson Pål Rokkestad Telefon Mobiltelefon e-postadresse Ansvarsområde Utførelse Ansvarsområde Alle anleggstekniske arbeider. Tiltakskl. 2 Ansvarsområdet er ikke dekket av sentral godkjenning. Ansvarlig utførende erklærer at arbeidet ikke skal starte før det foreligger kvalitetssikret produksjonsunderlag for respektiv del av utførelsen. Vi forplikter oss til å stille med nødvendig kompetanse i tiltaket. Tilleggsopplysninger for søknad om ansvarsrett der foretaket ikke har sentral godkjenning for ansvarsområder Systemkrav Foretakets styringssystem ivaretar plan- og bygningsloven herunder: - Organisasjonsplan, jf. byggesaksforskriften 1-2 første ledd bokstav e * Styring av andre foretak og personer som foretaket knytter seg til - Hvordan foretaket ivaretar de plikter og oppgaver som følger av fortakets ansvar og funksjon, jf. byggesaksforskriften kap 12 - Hvordan foretaket identisfiserer, ivaretar, herunder verifiserer og dokumenterer oppfyllelse av relevante krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven som gjelder for foretakets godkjenningsområde jf. byggesaksforskriften 1-2 bokstav c, og med lokal godkjenning ansvarsområde. Dette for å sikre at alle relevante krav og vilkår oppfylles i tiltaket. - Rutiner for å sikre at foretaket har nødvendige og oppdaterte kunnskaper om krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven som er relevante for foretakets godkjenningsområde - Rutiner for å identifisere, behandle og lukke avvik, herunder hindre gjentagelse av avvik, fra krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven - Rutiner for hvordan foretaket ivaretar registrering, versjonshåndtering, videreformidling og oppevaring av dokumentasjon som viser at krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven er oppfylt - Rutiner for å sikre jevnlig gjennomgang og oppdatering av systemet Tidligere godkjente ansvarsretter uten sentral godkjenning Det har tidligere vært sendt inn dokumentasjon om foretaket til kommunen Referanseprosjekter Ansvarsområde Alle anleggstekniske arbeider. Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side 1 av 2

45 Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven Anleggstype vann Erklæring og signering Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl kap 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger. Ansvarlig utførende erklærer at arbeidet ikke skal starte før det foreligger kvalitetssikret produksjonsunderlag for respektive del av utførelsen. Foretaket forplikter seg å stille med kompetanse som angitt i ansvarsoppgaven. Ansvarlig søker Ansvarlig foretak Dato. Dato. Signatur. Signatur. Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side 2 av 2

46 Samsvarserklæring Pbl 24-1, SAK10 kapittel 12 Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommune Hurum Gnr. 53 Bnr. 242 Andre Gnr/bnr 484 Adresse Storsandveien, 3475 SÆTRE Foretak Organisasjonsnummer Navn SIV.ING. GJERMUND STUVØY AS Ansvar for prosjektering Beskrivelse av ansvarsområde Vei, vann og avløp. plassering av veilys og kabelgrøfter. Arbeidet innen ansvarsrområdet er avsluttet Ja Det er ikke avdekket gjenstående arbeider innenfor ansvarsområdet som er til hinder for å gi tillatelse til: igangsettingstillatelse Det bekreftes at kvalitetssikring er utført og dokumentert i henhold til søknad om ansvarsrett og foretakets system. Prosjektering verifisert i samsvar med ytelser i TEK 10 alternativt TEK Prosjektering verifisert i samsvar med dokumentasjon av løsninger i TEK 10 alternativt TEK Erklæring og signering Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap 32, og at det kan medføre reaksjoner dersom det er gitt uriktige opplysninger. Dato. Signatur. Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side 1 av 1

47 Samsvarserklæring Pbl 24-1, SAK10 kapittel 12 Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommune Hurum Gnr. 53 Bnr. 242 Andre Gnr/bnr 484 Adresse Storsandveien, 3475 SÆTRE Foretak Organisasjonsnummer Navn ASKER OPPMÅLING AS Ansvar for prosjektering Beskrivelse av ansvarsområde Forberedelser for utsetting av veier, grøfter og punkter for lysmaster. Innmåling ferdig vei og VA-nett mm. Arbeidet innen ansvarsrområdet er avsluttet Ja Det er ikke avdekket gjenstående arbeider innenfor ansvarsområdet som er til hinder for å gi tillatelse til: igangsettingstillatelse Det bekreftes at kvalitetssikring er utført og dokumentert i henhold til søknad om ansvarsrett og foretakets system. Prosjektering verifisert i samsvar med ytelser i TEK 10 alternativt TEK Prosjektering verifisert i samsvar med dokumentasjon av løsninger i TEK 10 alternativt TEK Erklæring og signering Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap 32, og at det kan medføre reaksjoner dersom det er gitt uriktige opplysninger. Dato. Signatur. Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side 1 av 1

48 Gjennomføringsplan Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommune Hurum Gnr. 53 Bnr. 242 Adresse Storsandveien, 3475 SÆTRE Dato Sign.Ansv.søker Beskrivelse fagområde Prosjektering Fagområde Ansvarsområde Tiltaksklasse Foretakets navn Søknad om rammetillatelse Søknad om igangsettings tillatelse /ett-trinn søknad Søknad om midlertidig bruks tillatelse Søknad om ferdigattest Arbeidet innenfor ansvarsretten er avsluttet Prosjektering vei, Vann og avløp. El.nett og veilys Vei, vann og avløp. plassering av veilys og kabelgrøfter SIV.ING. GJERMUND STUVØY AS X Oppmåling, stikninsarbeider Forberedelser for utsetting av veier, grøfter og punkter for lysmaster. Innmåling ferdig vei og VA-nett mm ASKER OPPMÅLING AS X Utførelse Fagområde Ansvarsområde Tiltaksklasse Foretakets navn Søknad om rammetillatelse Søknad om igangsettings tillatelse /ett-trinn søknad Søknad om midlertidig bruks tillatelse Søknad om ferdigattest Arbeidet innenfor ansvarsretten er avsluttet Bygging av vei, vann- og avløpsnett, kabler og veilys. Alle anleggstekniske arbeider ROKKESTAD MASKIN AS X Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side 1 av 2

49 Gjennomføringsplan Oppmålling, stikninsarbeider Utsetting av veier, grøfter og punkter for lysmaster. Innmåling ferdig vei og VA-nett mm ASKER OPPMÅLING AS X Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side 2 av 2

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører.

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører. igangsettingstillatelse Som kunde av Alvsbyhus har du ansvar for alle tomtearbeider. For å kunne søke kommunen om igangsettingstillatelse trenger vi, som ansvarlig søker, derfor en del papirer fra dine

Detaljer

Kommunalteknisk norm. Vei Vann Avløp

Kommunalteknisk norm. Vei Vann Avløp Kommunalteknisk norm Vei Vann Avløp NEDRE EIKER KOMMUNE Jan. 2005 V:\Informasjon og service\dokumenter\teknisk\komm teknisk norm\kommtekn norm forside rev jan.2005.doc Kommunalteknisk norm Ansvar: G.W.

Detaljer

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører.

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører. igangsettingstillatelse Som kunde av Alvsbyhus har du ansvar for alle tomtearbeider. For å kunne søke kommunen om igangsettingstillatelse trenger vi, som ansvarlig søker, derfor en del papirer fra dine

Detaljer

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune Eiendom/

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune Eiendom/ Blankett 5174 Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 20-1 Rammetillatelse Ett-trinns søknadsbehandling Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd? Søknad

Detaljer

Gjenpart av nabovarsel

Gjenpart av nabovarsel Gjenpart av nabovarsel plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 21-3 Tiltak på eiendommen Kommune Oslo 191/ Korsvollbakken 2 / Maridalsvn.306, 0880 OSLO Det varsles herved om Søknadstype søknad i

Detaljer

avd. Byutvikling Postboks 128 3901 Porsgrunn Skien 09.04.2015

avd. Byutvikling Postboks 128 3901 Porsgrunn Skien 09.04.2015 Porsgrunn kommune avd. Byutvikling Postboks 28 390 Porsgrunn Skien 09.04.205 Beskrivelse av tiltak på gnr. 80 bnr. 57, Bjørkåsstigen 0, 3950 Brevik. Det søkes om tillatelse til å bygge enebolig med leilighet

Detaljer

Bodø kommune, ved Kommunalteknisk kontor, kan i spesielle tilfeller og etter skriftlig søknad gi dispensasjon fra denne norm.

Bodø kommune, ved Kommunalteknisk kontor, kan i spesielle tilfeller og etter skriftlig søknad gi dispensasjon fra denne norm. 1 INNLEDNING Normen gjelder for samtlige kommunale vei-, vann- og avløpsanlegg samt park- og idrettsanlegg, som skal overtas til kommunal drift og vedlikehold. Videre gjelder den for alle lekeplasser og

Detaljer

Kapittel 5. Søknad og dokumentasjon

Kapittel 5. Søknad og dokumentasjon Kapittel 5. Søknad og dokumentasjon Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.10.2015 Kapittel 5. Søknad og dokumentasjon Innledning Krav til søknad og dokumentasjon reguleres av pbl. 21-2 og byggesaksforskriften

Detaljer

VEILEDER til søknadsprosessen for private og offentlige VA- anlegg i Bergen kommune

VEILEDER til søknadsprosessen for private og offentlige VA- anlegg i Bergen kommune VEILEDER til søknadsprosessen for private og offentlige VA- anlegg i Bergen kommune Revidert november 2014 FOTO Kieran Kolle Innholdsfortegnelse Innledning... 7 Definisjoner/forkortelser... 8 1 Regelverk

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN RANDABERG KOMMUNE VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK VEILEDNING + Tilbygg Garasje Bod / Hagestue Gjerde / Levegg VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN En veileder for deg som har byggeplaner

Detaljer

Norm for planlegging og utførelse av kommunaltekniske anlegg

Norm for planlegging og utførelse av kommunaltekniske anlegg KOMMUNALTEKNISKE ANLEGG Norm for planlegging og utførelse av kommunaltekniske anlegg Vedtatt av Ski kommune v/ utvalg for og miljø 3 juni 2009, publisert 16 oktober 2009. Revidert 24.02.2011 Innholdsregister

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-1 Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN Stavanger kommune PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN TEMA (EVT. BILDE/KARTUTSNITT FRA ANLEGGSOMRÅDET) Bymiljø og utbygging Plan og anlegg STAVANGER KOMMUNE DATO BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: GProg

Detaljer

NORM FOR VEI, VANN- OG AVLØPSANLEGG

NORM FOR VEI, VANN- OG AVLØPSANLEGG NORM FOR VEI, VANN- OG AVLØPSANLEGG lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger 2 mars 2014 Vi Vil Vi Våger Innhold 1 ADMINISTRATIVT 6 1.1 FORORD 6 1.2 VIRKEOMRÅDE 6 1.3 UNNTAK 6 1.4 REVISJON 6 1.5 BETINGELSER

Detaljer

«VA-norm» for Ski kommune

«VA-norm» for Ski kommune Norm for planlegging og utførelse av vann- og avløpsanlegg «VA-norm» for Ski kommune Revisjonsdato: 19.06.2013 Vedtatt av Ski kommune v. utvalg for Teknikk og Miljø 29.05.2013. Publisert 20.06.2013 Innholdsfortegnelse

Detaljer

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN TEMA (EVT. BILDE/KARTUTSNITT FRA ANLEGGSOMRÅDET) Bymiljø og utbygging Plan og anlegg STAVANGER KOMMUNE DATO BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Beskrivelsemal PoA Kapittel:

Detaljer

VA-norm Larvik kommune

VA-norm Larvik kommune VA-norm Larvik kommune Desember 2013 Denne VA-norm gjøres gjeldende fra 13.12.2013 og erstatter alle tidligere utgaver. Endringer og nye tillegg er skrevet med blå skrift. Innholdsfortegnelse l. GYLDIGHETSOMRÅDE...........................

Detaljer

12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12-k) KOMMUNAL VEINORMAL

12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12-k) KOMMUNAL VEINORMAL 1 12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12-k) KOMMUNAL VEINORMAL 2 FORORD. Veinormalen er utarbeidet for kommunene Nøtterøy, Tjøme, Horten, Stokke, Re, Andebu, Holmestrand, Hof, Larvik, Sandefjord, Lardal

Detaljer

Felles kommunal Teknisk byggenorm

Felles kommunal Teknisk byggenorm Felles kommunal Teknisk byggenorm Sørumsand. Kuskerudvegen under ombygging. Sett fra Rådhuset. AURSKOG- HØLAND EIDSVOLL FET GJERDRUM NANNESTAD ULLENSAKER NITTEDAL RÆLINGEN SØRUM FORORD Ny teknisk byggenorm

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 22-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr:

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

Plan- og bygningsloven med fokus på TEK10 2. september 2014 Advokat Anders Evjenth anders.evjenth@kluge.no tlf. 9018 64 18.

Plan- og bygningsloven med fokus på TEK10 2. september 2014 Advokat Anders Evjenth anders.evjenth@kluge.no tlf. 9018 64 18. Plan- og bygningsloven med fokus på TEK10 2. september 2014 Advokat Anders Evjenth anders.evjenth@kluge.no tlf. 9018 64 18 1 5 September 2014 Kort innføring i plan- og bygningslovgivningen 2 5 September

Detaljer

Kapittel 10. Krav til foretakenes system

Kapittel 10. Krav til foretakenes system Kapittel 10. Krav til foretakenes system Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.07.2015 Kapittel 10. Krav til foretakenes system Innledning Alle foretak som søker om godkjenning for ansvarsrett

Detaljer

^PR4^MA %e^rlt^lt^.,ly^ Kopi til: Vedtaksdato (fylles uta

^PR4^MA %e^rlt^lt^.,ly^ Kopi til: Vedtaksdato (fylles uta Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og byggningsloven 93 Saksbeh: ^PR4^MA %e^rlt^lt^.,ly^ Kopi til: Vedtaksdato (fylles uta []Enkle tiltak 1_..._.. _. «_r._. Søknadsbehandling Ett-tri nns Til kommune:

Detaljer

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar Kapittel 12. Ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 12. Ansvar Innledning Dette kapittelet utfyller pbl. kapittel 23 om ansvar. Ansvar i plan- og bygningslovens forstand

Detaljer

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015 Tilsyn Del 1 Gjennomføring av tilsyn Innledning Publikasjonsnummer: HO-2/2012 Temaveiledningen er et hjelpemiddel for kommuner ved utøvelse av ulike

Detaljer

5. Nyanlegg/rehabilitering av stikkledninger fra eksisterende bebyggelse

5. Nyanlegg/rehabilitering av stikkledninger fra eksisterende bebyggelse Revisjon nr.0 Utarbeidet av: agk Dato:14.04.14 Side 1 av 7 1 Hensikt/sammendrag Bistå eiere av private ledningsanlegg med å gjennomføre utbyggingen på en kostnadseffektiv måte i henhold til det som er

Detaljer

Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett

Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.10.2012 Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Innledning Kapittel 13 regulerer nærmere sentral

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Arendal kommune VA - norm. Rev. jan 2010 m.j.

INNHOLDSFORTEGNELSE. Arendal kommune VA - norm. Rev. jan 2010 m.j. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 1 1.0 Generelt... 1 1.1 Hms... 1 1.2 Målsetting... 1 1.3 Normens omfang... 1 1.4 Generelle krav... 2 2 LEDNINGSSYSTEMET... 3 2.0 Generelt... 3 2.1 Definisjoner... 3

Detaljer