PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR AVFALL OG MILJØ for

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR AVFALL OG MILJØ 2014-2017. for"

Transkript

1 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR AVFALL OG MILJØ for Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal kommune Utarbeidet av FIAS Utkast pr. 20.februar 2012 Sist endret dato: Side 1 av 13

2 Innholdsfortegnelse 1 FORMÅL OG BAKGRUNN FORMÅL BAKGRUNN PREMISSER FOR PLANARBEIDET ANSVARSFORDELING MELLOM FIAS OG EIERKOMMUNENE AVFALLSPLANENS OMFANG AVFALLSREDUKSJON, OMBRUK OG GJENBRUK KILDESORTERING OG SENTRALSORTERING HENTE- OG BRINGEORDNING MATERIAL- OG ENERGIGJENVINNING LOKAL AVFALLSBEHANDLING PRISPOLITIKK INFORMASJON OG HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID EGENREGI ELLER KONKURRANSEUTSETTING NÆRINGSAVFALL PLANPROSESSEN LEVERANSE ORGANISASJON UTREDNINGSBEHOV INFORMASJON OG MEDVIRKNING BESLUTNINGSPROSESS ØKONOMI FREMDRIFTSPLAN FREMDRIFTSPLAN FOR PLANPROGRAMMET FREMDRIFTSPLAN FOR KOMMUNEDELPLAN FOR AVFALL OG MILJØ Sist endret dato: Side 2 av 13

3 1 Formål og bakgrunn 1.1 Formål Formålet med å utarbeide en kommuneplan for avfall og miljø (avfallsplan) er å definere rammer og retningslinjer for kommunal renovasjon i Fjellregionen, basert på verdivalg og vurderinger knyttet til miljø, brukervennlighet og økonomi. 1.2 Bakgrunn For å ivareta de lovpålagte oppgaver innen renovasjon har 10 kommuner i Fjellregionen gått sammen om å etablere FIAS, som er delegert myndighet til å utføre disse oppgavene. I 2000 vedtok de ti kommunene en avfallplan for perioden , med strategi og mål for FIAS sin virksomhet. Da forurensningsloven ble endret i 2004, falt kravet om kommunal avfallsplan bort, og det er for tiden ingen gjeldende kommuneplan for renovasjon. Dagens renovasjonsordning følger i hovedsak samme prinsipper som i planen fra I FIAS er det utarbeidet et strategidokdument med visjon og mål, som fungerer som styringsdokument for FIAS. Strategidokumentet er vedtatt av styret i FIAS, og eierne er orientert. For å sikre god dialog med kommunene er det etablert et fagråd med representanter fra hver kommune, og det avholdes eiermøter i forbindelse med generalforsamling. Det har skjedd svært mye i avfallsbransjen de siste ti år, og ikke minst har det skjedd store endringer i hvilke forventninger og krav innbyggerne stiller til avfall og gjenvinningsløsninger. Kommunens klimaplaner åpner også for å se på avfall i et klimaperspektiv. Dette er bakgrunnen for at det nå er ønskelig å utarbeide en ny avfallsplan for Fjellregionen. 2 Premisser for planarbeidet Avfallsplan utarbeides som en tematisk kommunedelplan iht. plan- og bygningslovens Planarbeidet gjennomføres som et interkommunalt plansamarbeid (pbl 9-1). Planprogrammet (dette dokumentet) er utarbeidet og behandles iht. pbl 4-1. FIAS har siden starten i all hovedsak hatt felles avfallsløsning i de ti eierkommunene, basert på likhetsprinsippet. Utgangspunktet for arbeidet med ny avfallsplan er at det også denne gang vedtas felles avfallsplan for alle eierkommunene. Det er vedtatt å utarbeide en nasjonal avfallsmelding. Denne skal legges frem for Stortinget før nyttår 2012, for behandling i Storingets vårsesjon Temaer fra avfallsmeldingen innarbeides i kommunedelplan for avfall og miljø i den grad det er relevant. Sist endret dato: Side 3 av 13

4 3 Ansvarsfordeling mellom FIAS og eierkommunene Renovasjon er en lovpålagt, kommunal oppgave, og 10 kommuner i Fjellregionen har gått sammen om å etablere FIAS, et aksjeselskap som er gitt myndighet til å utføre disse oppgavene. Kommunens forventninger til hvordan FIAS utfører sine oppgaver innarbeides i en avfallsplan, og aktuelle temaer for en slik plan er beskrevet i kap. 4. Selv om FIAS har ansvaret for å utføre renovasjon, er det fortsatt oppgaver og ansvar knyttet til renovasjon som påligger den enkelte eierkommune: - Tilsynsplikt - Abonnementsforvaltning og fakturering - Informasjon - Planarbeid og tilrettelegging. Kommunens tilsynspslikt er hjemlet i forurensningslovens 48: Forurensningsmyndigheten skal føre tilsyn med den alminnelige forurensningssituasjon og med forurensninger fra de enkelte kilder. Forurensningsmyndigheten skal også føre tilsyn med håndteringen av avfall. Eksempler på oppgaver kan være utforming av brannforskrift og tilsyn på byggeplasser og andre steder det produseres næringsavfall som kan inneholde stoffer som er skadelig for helse og miljø. Renovasjon er en av flere oppgaver som er knyttet til eiendomsforvaltning. Kommunene har selv ansvaret for abonnementsregisteret, og fakturerer renovasjonsgebyr sammen med øvrige kommunale gebyr. FIAS får løpende tilgang til oppdatert abonnementsregister, til bruk ved kundehenvendelser, ruteplanlegging etc. Som en del av eiendomsforvaltningen utfører kommunene en viktig informasjonsjobb overfor innbyggerne, og dette omfatter også informasjon om renovasjonsordningen. FIAS fremskaffer den informasjon kommunene trenger for å yte god service overfor innbyggere og hytteeiere. Behov knyttet til renovasjon innarbeides i det kommunale planarbeidet. Dette gjelder både behov knyttet til innsamling hos den enkelte abonnent (snuplass, veibredde etc) samt behov knyttet til felles bringepunkter (arealbehov, tilgjengelighet etc.). 4 Avfallsplanens omfang Avfallsplanen vil omfatte temaer som rammebetingelser, trender og utviklingstrekk i avfallsbransjen og en drøfting av styrker og utfordringer med dagens avfallsløsning. Dette danner grunnlaget for å drøfte ulike aspekter ved renovasjonsordningen. Følgende temaer vil bli behandlet i avfallsplanen: Avfallsreduksjon, ombruk og gjenbruk Kildesortering og sentralsortering Hente- og bringeordning Material- og energigjenvinning Lokal avfallsbehandling Prispolitikk Informasjon og holdningsskapende arbeid Egenregi eller konkurranseutsetting Næringsavfall Sist endret dato: Side 4 av 13

5 En kommunedelplan skal iht. pbl 11-1 tredje ledd inneholde en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer, og revideres årlig. Avfallsplanen vil inneholde plan for videre oppfølging av de rammer og retningslinjer som fastsettes i avfallsplanen. Avfallsplanen vil ikke omfatte detaljerte løsninger som hentefrekvens, plassering av anlegg etc. Problemstillinger knyttet til selskapsform og eierstyring er heller ikke inkludert. I avsnittene nedenfor er de ulike temaene som skal inngå i avfallsplanen utdypet, i den hensikt å danne grunnlag for drøfting og ytterligere behandling i avfallsplanen. 4.1 Avfallsreduksjon, ombruk og gjenbruk. Avfallspyramiden er en figur som illustrerer prioriteringene i norsk avfallspolitikk og EUs rammedirektiv for avfall. Hierarkiet består av 1 : 1. Avfallsreduksjon Det fremste målet i avfallspolitikken er å redusere avfallsmengden, og at veksten i avfallsmengdene er lavere enn den økonomiske veksten. 2. Ombruk Mål nummer to i avfallspolitikken er å bruke ting om igjen framfor å kaste. 3. Materialgjenvinning Mål nummer tre er materialgjenvinning. Det vil si at man utnytter avfallet på en slik måte at materialet beholdes helt eller delvis. 4. Energiutnyttelse Når avfallet blir brent og varmen utnyttet til å skape varmt vann og strøm, snakker vi om forbrenning med energiutnyttelse. Energiutnyttelse av restavfall erstatter bruk av elektrisitet, olje og gass til oppvarming og gjør at helse- og miljøskadelige stoffer tas ut av kretsløpet. Selv for avfall med lavt energiinnhold er energiutnyttelse mer miljøvennlig enn deponering, fordi deponering vil medføre større utslipp av klimagasser 5. Deponering Fra 1. juli 2009 ble det innført et forbud mot deponering av nedbrytbart avfall i Norge. Det betyr at alt avfall som inneholder biologisk nedbrytbart avfall for eksempel restavfall, hageavfall, papir, kartong og trevirke ikke lenger kan deponeres. Avfallsreduksjon og minimering har stått øverst i avfallspyramiden siden 1990-tallet. Likevel har avfallsmengdene økt jevnt - og parallelt - med kjøpekraftutviklingen i alle disse årene. I avfallsplanen fra er det konkludert med at Det må erkjennes at den offentlige avfallsforvaltningn i liten grad kan medvirke til avfallsminimering. Rammebetingelsene for dette ligger på helt andre plan.. For å drøfte muligheter for avfallsreduksjon og avfallsminimering kan man ev. avgrense dette til å se på hvordan man kan redusere mengden restavfall ved økt sortering. 1 Ref. beskrivelse fra Retursamarbeidet Loop. 2 Avfallsplan , felles avfallshåndtering for Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset,Alvdal, Follda, Stor- Elvdal, Rendalen og Engerdal. Sist endret dato: Side 5 av 13

6 4.2 Kildesortering og sentralsortering Hensikten med sortering er å snu et avfallsproblem til en mulighet, ved å utnytte avfall som råstoff til ny produksjon. Gjenvinning av ulike avfallstyper kan bla. gi redusert energi-forbruk i forhold til produksjon med jomfruelige materialer (papir og metall), og bidra til å beholde viktige næringsstoffer i det naturlige kretsløp (kompostering og biogass). I tillegg er det viktig å holde farlig avfall adskilt fra annet avfall, for å unngå at dette spres i naturen eller resirkuleres i nye produkter. For å kunne utnytte stoffene i avfallet må ulike avfallstyper holdes adskilt, dvs. sorteres. Kildesortering vil si at man sorterer avfallet der det oppstår, ved kilden, før det fraktes til ulike behandlingsanlegg. FIAS legger i dag til rette for å kildesortere de fleste avfallstyper. Noen avfallstyper hentes hjemme hos abonnentene, andre må leveres til bringepunkter. Enten ubetjente returpunkter eller betjente gjenvinningsstasjoner. Sentralsortering er et annet prinsipp som kan benyttes for å få tilgang til ressursene i avfallet, og benyttes i varierende grad i flere selskaper i dag. Glass- og metallemballasje samles inn felles, for deretter å sorteres maskinelt. Mange kommuner velger også å samle inn alle typer papir samlet, for deretter å sende det til sorteringsanlegg som maskinelt sorterer ut de ulike papir-fraksjonene (papp, kartong, rent papir) før videre behandling. Optibag er en kombinasjon av kildesortering og sentralsortering. Kildesortert avfall kastes i samme dunk, slik at antall dunker reduseres, men holdes likevel adskilt ved å bruke poser av ulik farge. Avfallet kildesorteres, men samles inn felles og sorteres på sentrale anlegg basert på fargen på posene (optisk sortering). All kildesortering forutsetter at den enkelte innbygger sorterer sitt avfall. I tillegg til praktisk tilrettelegging hos abonnentene, krever det omfattende informasjonsarbeid. Mange selskaper opplever likevel at det sorterte avfallet ikke holder den kvalitet som kreves, eller at mange gjenvinnbare avfallstyper likevel havner i restavfallet, og dermed blir vanskelig tilgjengelig som råstoff for industrien. Dette er bakgrunnen for at det nå forskes på muligheten for ulike typer sorteringsanlegg for restavfall med bruk av såkalt MBT (Mekanisk Biologisk Teknologi). 4.3 Hente- og bringeordning Når avfall hentes hjemme hos abonnentene brukes betegnelsen henteordning, til forskjell fra bringeordning der abonnenten selv leverer (sortert) avfall til betjente eller ubetjente avfallsmottak (returpunkter og gjenvinningsstasjoner). I dag henter FIAS restavfall i sekk hver 14.dag, og rent papir i papirsekk hver 4.uke. FIAS anbefaler bruk av stativ for å beskytte sekken. Andre selskaper bruker dunk som oppsamlingsenhet for avfallet. Ulike typer oppsamlingsenheter gir ulike utfordringer knyttet til HMS og sikkerhet for renovatørene. Stativ og dunk plasseres ved den enkelte boenhet, og for å kunne hente avfall hos den enkelte abonnent stilles det krav til veistandard, bla. bredde og hellingsgrad, samt snuplasser. Dette er forhold som innarbeides i reguleringsplaner for nye boligområder. Innsamling av avfall gjøres på faste ruter, og det finnes ulike typer renovasjonsbiler som kan benyttes. FIAS benytter en-kammer komprimatorbil, som gjør det mulig å tømme dunker og containere på samme rute, i tillegg til innsamling av sekker. Et annet alternativ kan være å benytte to-kammerbiler, som kan samle inn to ulike avfallstyper på samme rute. Dette kan gi Sist endret dato: Side 6 av 13

7 henting av flere avfallstyper på samme rute, men har noen begrensninger i forhold til hvilke oppsamlings-enheter som kan tømmes. Som bringeordning har FIAS ubetjente returpunkter for glass, metall, papp og kartong, restavfallscontainere for hytteabonnenter og betjente gjenvinningsstasjoner for alle typer avfall. For å oppnå kostnadseffektiv innsamling benyttes i all hovedsak containere med stort volum. Returpunkter er plassert ved butikker og andre naturlig samlingssteder, slik at man kan levere avfall uten unødig kjøring. Sentral plassering av bringepunkter gir utfordringer i forhold til arealbehov og leiekostnader, spesielt i sentrumsområder, og må innarbeides i kommunale reguleringsplaner. Ved utforming av mottakspunkter vurderes brukervennlighet, universell utforming og utseende, i tillegg til driftsrelaterte forhold knyttet til snørydding, tømming og risiko for forsøpling og misbruk. Nedgravde løsninger for avfall tas i bruk i stadig større omfang flere steder i landet, og utseende og brannsikkerhet er noen av argumentene. Bruk av nedgravde løsninger gir nye muligheter, men også nye utfordringer i forhold til bruk av frittstående oppsamlingsutstyr. Faste anlegg må behandles iht. plan og bygningsloven; Hvem skal dekke investeringskostnadene og eie anlegget? Hvem skal ha ansvar for drift og vedlikehold? Hva slags utstyr kreves for tømming? Hvordan tåler utstyret snø og kulde? Dette er noen av momentene som man må ta stilling til før man kan vurdere denne type løsninger som en del av en helhetlig renovasjonsordning. 4.4 Material- og energigjenvinning Avfallspyramiden som er omtalt i pkt. 4.1 omhandler også materialgjenvinning og energigjenvinning. Materialgjenvinning handler om å bevare materialene i avfallet, og for biologisk avfall er man opptatt av å beholde næringsstoffene i en naturlig næringskjede. Energigjenvinning anses også som gjenvinning, ettersom energien i avfallet gjenvinnes til varme, og erstatter bruk av annet brensel. Når avfall erstatter fossilt brensel gir det positiv effekt på klimaregnskapet. FIAS hadde i 2010 ca. 44% materialgjenvinning, og de resterende 56% gikk til energigjenvinning i fjernvarmeanlegg i Trondheim eller Sverige. Denne løsningen ble valgt i 1999, som et alternativ til å investere i nytt deponi. Etter at deponiforbudet ble innført i 2009 er dette blitt en løsning som velges av stadig flere. I valget mellom materialgjenvinning og energigjenvinning vurderes bla. økonomi og ressursbehovet for de ulike innsamlings- og gjenvinningsmetodene. Når kjørelengen øker, øker kostnadene og drivstofforbruket, og effekten av materialgjenvinning reduseres. FIAS har startet arbeidet med å utarbeide et klimaregnskap for dagens renovasjonsløsning, og resultatet av denne vil innarbeides i kommunedelplan for avfall og miljø. 4.5 Lokal avfallsbehandling FIAS har i dag to deponier for rene masser. Ett på Torpet i Tolga kommune og ett på Kjemsjøhøgda i Stor-Elvdal kommune. På Torpet produseres dessuten kompostjord, basert på slam fra renseanlegg og kvernet trevirke og hageavfall. FIAS har vært medeiere i NØK Avfallsenergi, et selskap som har som formål å produsere elektrisitet fra biobrensel, avfallsforbrenning og deponigass 3. Arbeidet med et avfallsforbrenningsanlegg på Alvdal ble stanset i 2010, da det ble vurdert som vanskelig å få 3 Ref. næringskode i Brønnøysundregisteret Sist endret dato: Side 7 av 13

8 økonomi i et slikt anlegg med dagens rammebetingelser. Alternativet med et bioanlegg basert på returflis ble også vurdert som vanskelig å realisere med det kundegrunnlaget som finnes i dag. FIAS valgte å selge seg ut av selskapet i I Tynset pågår et pilotprosjekt som har til hensikt å prøve ut produksjon av biogass basert på husdyrgjødsel. FIAS har bidratt med midler til prosjektet, da prosjektet også vil utrede muligheten for å inkludere matavfall og ev. slam i prosessen. Prosjektet eies av gårdbrukere på Godtlandsfloen v/ Engtøve Samdrift, og Vingelen Utvikling AS har prosjektledelsen. 4.6 Prispolitikk FIAS baserer i dag sin prissetting etter to hovedprinsipper. Forurenser betaler - som betyr at de som har mye avfall betaler mer enn de som har lite. Dette er bl.a. begrunnelsen for prissetting på gjenv.stasjonen. Hvis du har mer restavfall enn det du får plass til å de 30 sekkene som inngår i et std.abonnement, må du betale ekstra for det ved levering til gjenv.stasjonen eller ved å kjøpe ekstra sekker. For å motivere for kildesortering, er det gratis eller rimeligere å levere sortert avfall. Likhetsprinsippet - som betyr at kostnadene ved renovasjon fordeles likt på alle innbyggerne. Dette innebærer at innbyggerne betaler det samme for å få hentet en sekk restavfall, uansett hvor du bor. Selv om de faktiske kostnadene er avhengig av kjøreavstander. Røros og Stor-Elvdal kommune har innsamlig i egenregi, og betaler for faktisk innlevert avfallsmengde. Kostnadene fordeles likt på alle innbyggerne i kommunen. Kommunal renovasjon skal drives iht. selvkostprinsippet, dvs. at virksomheter som leverer lovpålagte tjenester ikke har anledning til å ha fortjeneste eller ta ut utbytte av denne delen av virksomheten. Avvik i forhold til budsjett føres mot et selvkostfond. Det benyttes i dag hovedsakelig tre typer gebyr. Husholdningsabonnenter har standard- eller miniabonnement, og hytteabonnenter har fritidsabonnement. Enkelte kommuner har differensiering av fritidsabonnement basert på størrelse og standard. Det er ikke anledning til å differensiere gebyret for fritidsrenovasjon mellom egne innbyggere og utenbygds hytteeiere. En ytterligere differensiering av tjenester og gebyr vil gi mer fleksibilitet for abonnentene, og stille større krav til gebyrforvaltning i kommunene. 4.7 Informasjon og holdningsskapende arbeid Renovasjon er på mange måter et samarbeid mellom brukerne og renovasjonsselskapet. FIAS skal legge til rette med brukervennlige og miljøvennlige løsninger, og samle inn og behandle avfallet på en effektiv og forsvarlig måte. Men hver enkelt innbygger bidrar med sortering, utsett av sekk og levering av avfall iht. de regler og retningslinjer som er fastsatt. For at samarbeidet skal fungere på best mulig måte er informasjon et viktig virkemiddel. For å informere om tømmedager, åpningstider og sortering gir FIAS ut en årlig Miljøkalender til alle husholdninger. I tillegg gis det ut en informasjonsavis til alle husstander to ganger i året. Fritidsabonnenter mottar årlig en informasjonsbrosjyre om ordningen. FIAS har dessuten egen hjemmeside, og har opprettet side på Facebook for å åpne for dialog med sine brukere. Sist endret dato: Side 8 av 13

9 Kommunene er en viktig informasjonskanal mot innbyggerne, og kommunenes servicetorg samarbeider med FIAS om informasjon om tjenestene, og kommunenes hjemmesider benyttes også for å nå frem med informasjon til innbyggerne. For å legge grunnlag for gode holdninger tidlig, tar FIAS imot skoleklasser på sine gjenvinningsstasjoner for å informere om kildesortering og gjenvinning. FIAS er dessuten medlem i det landsdekkende retursamarbeidet LOOP, som tilbyr gratis undervisningsmateriell til skoler og barnehager. FIAS har også hatt besøk av innvandrere, som har informasjon om renovasjon som en del av sitt undervisningsprogram i fbm. bosetting. FIAS har ikke informasjonsmateriell på andre språk enn norsk. 4.8 Egenregi eller konkurranseutsetting Renovasjon i de 10 kommuner som omfattes av denne planen gjennomføres som et interkommunalt samarbeid, og FIAS utfører tjenesten på vegne av sine eierkommuner. Røros og Stor-Elvdal kommune har valgt å drive innsamling i egenregi, mens FIAS har ansvar for drift av returpunkter og gjenvinningsstasjoner, samt felles løsninger for avfallsbehandling, informasjon etc. FIAS har tidligere satt ut innsamling av avfall på anbud, og benyttet bla. RGO Transportsentral og Reco AS som underleverandører. I 2009 ble FIAS eneeier i Reco as, og valgte å fusjonere inn selskapet og opprette egen transportavdeling. Bakgrunnen var at transport er en vesentlig del av renovasjonsløsningen, og sjåførene har en viktig rolle som bindeledd mellom FIAS som selskap og deres kunder/abonnenter. I tillegg vil det å drive transport som en del av egen virksomhet gi mer fleksibilitet i daglig drift, og kostnader knyttet til anbudsarbeid og kontraktsoppfølging reduseres. 4.9 Næringsavfall Næringsavfall omfattes ikke av den lovpålage renovasjonen, men skal bringes til godkjent avfallsanlegg med mindre det gjenvinnes eller brukes på annen måte (jfr. forurl 32). Vedtektene for FIAS åpner for at selskapet kan samle inn, transportere, motta og behandle næringsavfall. Bakgrunnen for denne virksomheten er å utnytte kapasiteten på biler og anlegg til nytte for lokal næringsvirksomhet. For næringsavfall følges egne rutiner, og det føres eget regnskap, for å sikre at man ikke begår kryssubsidiering, dvs. at abonnentenes penger benyttes til å subsidiere næringsdrivende eller bidrar til konkurransevridning. Avfall fra kommunale virksomheter er næringsavfall. Sist endret dato: Side 9 av 13

10 5 Planprosessen 5.1 Leveranse Resultatet av planprosessen er en tematisk kommunedelplan for hver av de 10 kommunene, som omfatter kommunal renovasjon. 5.2 Organisasjon Kommunedelplan for avfall og miljø vedtas av hver enkelt kommune, men omfatter en felles løsning for ti kommuner i to fylker. Organisering av prosjektet har til hensikt å oppnå god forankring og deltagelse fra alle kommunene, samtidig som det regionale aspektet ivaretas. Styringsgruppe Prosjektets styringsgruppe er Arbeidsutvalget for Regionrådet for Fjellregionen (AU), utvidet med Stor-Elvdal og Engerdal kommuner (jfr. pbl 9-2). Arbeidsutvalget møtes månedlig, og oppfølging av prosjektet innarbeides i ordinær dagsorden. Leder i AU er også leder i styringsgruppa. Arbeidsgruppe og prosjektleder Det etableres en arbeidsgruppe i FIAS som utarbeider plandokumentet og koordinerer aktiviteter i prosjektet. Arbeidsgruppen ledes av Markedssjef Hanne Maageng Olsen. Arbeidsgruppa kan utvides med deltakere fra kommunene i det omfang styringsgruppa mener det er ønskelig. For å sikre god dialog med styringsgruppen vil leder i AU, Bersvend Salbu, og regionrådgiver Rune Jørgensen samarbeide tett med arbeidsgruppen. Referansegruppe Dagens fagråd opprettes som referansegruppe i prosjektet, for å ivareta tekniske vurderinger. Fagrådet består av representanter fra teknisk etat i hver av de ti eierkommunene. Fagrådet innkalles etter behov, 3-4 ganger i løpet av planperioden. 5.3 Utredningsbehov Arbeidet med avfallsplan vil i all hovedsak bygge på eksisterende data og dokumentasjon. Dersom det er behov for ytterligere utredninger, vil det få budsjettmessige konsekvenser, og må avtales i hvert enkelt tilfelle. Eksisterende og dokumentasjon under utarbeidelse, som vil inngå i arbeidet: Klimaregnskap for FIAS, utarbeides i 2012 Avfall Norges holdningsundersøkelse (2010/2011) Utredning av ny renovasjonsordning (2009) Plukkanalyse for restavfall fra husholdninger og hytter (2007) Sist endret dato: Side 10 av 13

11 5.4 Informasjon og medvirkning Renovasjon og avfallshåndtering er et tema som engasjerer kommunenes innbyggere, og det er viktig å åpne for debatt og dialog ut over styringsgruppe og referansegruppe. FIAS er tilstede på Facebook, som er en aktuell kanal for dialog med innbyggerne. I tillegg vil det oppfordres til leserinnlegg og debatt i lokalavisene. For spesifikke tema kan det være aktuelt å invitere eksterne foredragsholdere til åpne møter. 5.5 Beslutningsprosess Beslutningsprosessen for en kommuneplan som skal vedtas i 10 kommuner er omfattende, og omfatter både beslutning av planprogrammet (dette dokumentet) og kommunedelplanen. For å forenkle beslutningsprosessen for planprogrammet foreslås det at kommunene overfører myndighet til å treffe vedtak om planprosessen til styringsgruppen (AU) iht pbl 9-3 andre ledd. For kommunedelplanen følges prosedyre for beslutninger iht. pbl Vedtak av kommuneplan. Når styringsgruppa (Arbeidsutvalget for Regionrådet for Fjellregionen) har godkjent kommunedelplanen, sendes den hver kommune for behandling. Det sendes ut varsel om planoppstart, og planen legges ut for offentlig høring i 6 uker. Innspill fra høringsrunden innarbeides i planen, som deretter godkjennes av styringsgruppa før den igjen legges frem for den enkelte kommune, sammen med styringsgruppas innstilling. Kommunestyret i hver kommune vedtar kommunedelplanen for avfall og miljø (pbl ). Dersom et eller flere kommunestyrer har innsigelser eller endringer til planen, returneres planen til styringsgruppa, for ny beslutningsprosess i alle kommuner. 6 Økonomi Arbeidet med kommunedelplan for avfall og miljø gjennomføres i utgangspunktet innenfor eksisterende bemanning og budsjettrammer, både for FIAS og involverte kommuner. Arbeidet i styringsgruppa inkluderes i ordinær møteplan for Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen. For kommunene må det påregnes ekstra møtevirksomhet i fagrådet ut over det faste, årlige møtet. FIAS vil dekke kostnader for lokaler og møtemat, men det forutsettes at kommunene dekker arbeidstid, reisetid og reisekostnader. Kostnader for ev. eksterne foredragsholdere, med tilhørende reisekostnader, lokaler og møtemat vil komme som et tillegg. Dersom det viser seg at det er behov for utredninger ut over det som finnes, vil kostnadene ved dette komme som tillegg, og må avtales iht. ordinær prosedyre i FIAS. Sist endret dato: Side 11 av 13

12 7 Fremdriftsplan 7.1 Fremdriftsplan for planprogrammet Fremdriftsplanen nedenfor er satt opp som en milepælsplan, med aktiviteter frem til definerte milepæler. For eksempel er aktivitet 1.1 en aktivitet frem mot milepæl 1. Milepæl Beskrivelse 1 Når planprogrammet er godkjent av styringsgruppa (Arbeidsutvalget for Regionrådet i Fjellregionen) Frist Styret i FIAS orienteres Planprogrammet behandles i rådmannsforum Innspill fra rådmannsforum innarbeides i planprogrammet Planprogrammet behandles og godkjennes i styringsgruppa Når planprogrammet er behandlet i alle kommuner, og er lagt ut til offentlig ettersyn. 2.1 Planprogrammet behandles i alle kommuner, med forslag om at planprogrammet kan vedtas av styringsgruppa. 2.2 Varsel om planoppstart. Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn og gjøres tilgjengelig elektronisk på og kommunenes hjemmeside Når planprogrammet er vedtatt Oppfølging av innspill i høringsperoden (6 uker) Innspill følges opp og drøftes i styringsgruppa på ordinært AU-møte Oppdatere planprogram med innspill fra høringsperioden, og sende planen til styringsgruppa. 3.4 Oppdatert planprogram med detaljert fremdriftsplan vedtas av styringsgruppa, forutsatt at kommunene har vedtatt å delegere beslutningsmyndighet Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen (AU) har sitt siste møte før sommeren 6.juni. Neste ordinære møte er 5.september. Dersom kommunene ikke gir styringsgruppa delegert myndighet til å vedta planprogrammet, må planen vedtas i de enkelte formannskap og kommunestyrer etter 1.juni. Sist endret dato: Side 12 av 13

13 7.2 Fremdriftsplan for kommunedelplan for avfall og miljø Milepæl Beskrivelse Frist 1 Når detaljert prosjektplan er godkjent av styringsgruppa Når utkast til plan foreligger fra prosjektgruppa Aktuelle tema drøftes i styringsgruppe og referansegruppe. Dato for ordinært fagrådsmøte er fastatt til 5.september Åpent møte med ekstern foredragsholder kan være aktuelt 2.3 Dialog på Facebook og i aviser følges opp løpende. 2.4 Utarbeide plandokument med detaljert plan for beslutning (jfr. møteplan i hver enkelt kommune) 3 Når første planutkast er godkjent av styringsgruppa Planutkast behandles styringsgruppa Jan Kommentarer fra styringsgruppa innarbeides, og ev. ny behandling. Jan Når planen er behandlet av hver kommune første gang og lagt ut på offentlig høring Planen behandles i hver kommune Feb Planoppstart varsles i alle kommuner og planen legges ut på offentlig høring og gjøres tilgjengelig elektronisk 5 Når høringsinnspill er innarbeidet i planutkastet, og godkjent av styringsgruppa. Feb Høringsinnspill følges opp løpende (6 uker) Mars/april 5.2 Plandokument oppdateres og legges frem for styringsgruppa for godkjenning. 6 Når kommunedelplan for avfall og miljø er behandlet i hver kommune andre gang, og sendt kommunestyrene for beslutning. 6.1 Planen behandles i hver kommune, og de gir sin innstilling til kommunestyret. 7 Når kommunedelplan for avfall og miljø er vedtatt i alle kommuner. April Mai Planen behandles av kommunestyret i hver kommune Juni 2013 Sist endret dato: Side 13 av 13

Kommunedelplan for Avfall og miljø

Kommunedelplan for Avfall og miljø Kommunedelplan for Avfall og miljø 2014-2017 for Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal kommune 8.mai 2013 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning...

Detaljer

Kommunedelplan for Avfall og miljø

Kommunedelplan for Avfall og miljø Kommunedelplan for Avfall og miljø 2014-2017 for Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal kommune 8.mai 2013 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning...

Detaljer

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan!

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! vi gir deg mer tid mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! FolloRen 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 Opptatt av å gjøre det rette, men for opptatt til å sortere alt? Follo ren sin nye

Detaljer

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS MILJØREGNSKAP RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert

Detaljer

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2 MIlJørEGnsKap RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert livsløpsanalyse (LCA). En livsløpsanalyse ser på utslippene

Detaljer

Utfordringer med innsamling av avfall

Utfordringer med innsamling av avfall Oslo kommune Renovasjonsetaten Utfordringer med innsamling av avfall E2014 Sektorseminar ressursutnyttelse 28.08.2014 Overingeniør Ingunn Dale Samset Presentasjon Renovasjonsetatens tjenesteproduksjon

Detaljer

Resultater og fremtidsutsikter

Resultater og fremtidsutsikter Resultater og fremtidsutsikter Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) George Fulford, styreleder Utfordrende og spennende år Ny eierstrategi Nye IT-løsninger Oppstart ny innsamlingskontrakt

Detaljer

STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018

STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018 STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018 HR SINE STRATEGISKE MÅL Fra 2014 har HR valgt seg ut flere hovedmål som skal lede selskapet i en utvikling som bedrer og utvider kildesortering og gjenvinning

Detaljer

Innkalling til AU-møte tirsdag 19. juni 2012

Innkalling til AU-møte tirsdag 19. juni 2012 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere FolloRen 2 OPPTATT AV Å GJØRE DET RETTE, MEN FOR OPPTATT TIL Å SORTERE ALT? FOLLO REN SIN NYE LØSNING SORTERER RESTAVFALLET

Detaljer

Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo

Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo Andreas Dalen 16-12-11 Oslo : Norges hovedstad 650 000 innbyggere, vokser med 2 % per år 330 000 husholdninger 65 % bor i flerbolighus, 53 % av husholdningene

Detaljer

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 Oslo kommune Renovasjonsetaten Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 E2014 Sektorseminar kommunalteknikk 13.02.2014 Avd.dir. Toril Borvik Administrasjonsbygget på Haraldrud Presentasjon Renovasjonsetatens

Detaljer

Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS To nye og moderne gjenvinningsstasjoner åpnet i 2015, Lyngås i Lier og Follestad i Røyken. EIERMELDING FRA STYRET BAKGRUNN

Detaljer

Står kildesortering for fall i Salten?

Står kildesortering for fall i Salten? Står kildesortering for fall i Salten? 03.10.2009 1 Er det riktig å kildesortere matavfall og kompostere det når vi ikke klarer å nyttiggjøre komposten vi produserer? Er det fornuftig å sende yoghurtbegre

Detaljer

Forskriften omfatter kildesortering, oppsamling og innsamling av husholdningsavfall.

Forskriften omfatter kildesortering, oppsamling og innsamling av husholdningsavfall. Forslag til ny renovasjonsforskrift for Skien kommune Kap. 1. Generelle bestemmelser 1. Formål Forskriften har som formål å sikre en hensiktsmessig, miljømessig og hygienisk forsvarlig oppbevaring, innsamling

Detaljer

Energi og klimaplan i Sørum

Energi og klimaplan i Sørum Energi og klimaplan i Sørum ROAF hvordan energi og klima vurderes i avfallsbehandlingen ROAF Romerike Avfallsforedling IKS ROAF-direktør Øivind Brevik september 2010 Ansvarlig avfallshåndtering for klima,

Detaljer

KOU 2010:1 AVFALL 2010 2013 KORTVERSJON

KOU 2010:1 AVFALL 2010 2013 KORTVERSJON KOU 2010:1 AVFALL 2010 2013 KORTVERSJON LARVIK KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 17. JUNI 2009 KOU 2010:1 Avfall 2010-2013, Larvik kommune Side 2 POLITISK BEHANDLING Kommunestyrets vedtak (sak 091/09) fra

Detaljer

INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE. 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly

INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE. 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly Kort om ROAF IKS for 8 kommuner,167.240 innbyggere (1. januar 2013, SSB) (3.000 økn pr år) (Enebakk, Fet (10.810), Gjerdrum, Lørenskog,

Detaljer

Sak 5-2015 Forslag til Selskapsstrategi for Follo Ren IKS 2015-2018

Sak 5-2015 Forslag til Selskapsstrategi for Follo Ren IKS 2015-2018 Representantskapet Vedlegg 1 Sak 5-2015 Forslag til selskapsstrategi for Follo Ren IKS 2015-2018 Sak 5-2015 Forslag til Selskapsstrategi for Follo Ren IKS 2015-2018 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Informasjon

Detaljer

HOVEDPLAN FOR AVFALL. 2005-2016 Mål og strategier

HOVEDPLAN FOR AVFALL. 2005-2016 Mål og strategier HOVEDPLAN FOR AVFALL 2005-2016 Mål og strategier INNHOLD INNLEDNING 3 STRATEGISK MÅL 4 MÅLSETTINGER OG TILTAK 5 Avfallsreduksjon 5 Sortering og gjenvinning 5 Oppsamling, innsamling og transport 5 Behandling

Detaljer

Fremtiden er fornybar. Strategidokument for Vesar 2012-2016

Fremtiden er fornybar. Strategidokument for Vesar 2012-2016 Fremtiden er fornybar Strategidokument for Vesar 2012-2016 1 2 5 4 6 8 12 11 3 7 9 10 1. Hof 2. Holmestrand 3. Horten 4. Re 5. Lardal 6. Andebu 7. Tønsberg 8. Stokke 9. Nøtterøy 10. Tjøme 11. Sandefjord

Detaljer

Konkurransen om avfallet slik kommunene ser det MEF Avfallsdagene 7. mars Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge

Konkurransen om avfallet slik kommunene ser det MEF Avfallsdagene 7. mars Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Konkurransen om avfallet slik kommunene ser det MEF Avfallsdagene 7. mars 2013 Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Hvem er Avfall Norge idag Avfall Norge er interesseorganisasjon for avfallsbransjen i

Detaljer

Årsrapport for FIAS 2013

Årsrapport for FIAS 2013 Årsrapport for FIAS 2013 Innhold Daglig leder har ordet 3 Visjon og verdier 5 Historikk og organisasjon 6 Kommunene og området 7 Hilsen fra styreleder 8 Styret 9 Miljø og kvalitet 10 Kommunal renovasjon

Detaljer

Retningslinjer for avfall

Retningslinjer for avfall Retningslinjer for avfall NR 1 Retningslinjer for håndtering av husholdningsavfall Disse retningslinjer er utarbeidet med hjemmel i avfallsforskriften 2 vedtatt i Arendal kommune den xxxx, Froland kommune

Detaljer

Fiasposten. Sorterer plastavfall med glede Side 4 og 5. Informasjon for husholdninger nr. 2/14. Følg avfallets kretsløp. Alt avfall kan leveres

Fiasposten. Sorterer plastavfall med glede Side 4 og 5. Informasjon for husholdninger nr. 2/14. Følg avfallets kretsløp. Alt avfall kan leveres Fiasposten Informasjon for husholdninger nr. 2/14 Følg avfallets kretsløp Side 2 Alt avfall kan leveres Side 3 Fornyer bilparken Side 7 Sorterer plastavfall med glede Side 4 og 5 Hva skjer med avfallet?

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA.

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA. FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA. Fastsatt av Kristiansand bystyre 22/06/10 Songdalen kommunestyre 24/06/10 Søgne kommunestyre 17/06/10 Vennesla kommunestyre

Detaljer

AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM

AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM 10.06.2005 Avfallsplan for Longyearbyen 2005-2010. Handlingsprogram 1 1 HANDLINGSPROGRAM År for gjennomføring 2005 2006 2007 2008

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 02.11.2010 053/10 Kommunestyret 09.11.2010 046/10

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 02.11.2010 053/10 Kommunestyret 09.11.2010 046/10 Side 1 av 7 Lardal kommune Saksbehandler: Britt H. Lie Telefon: 33 15 52 05 Lardal kommunale eiendom JournalpostID: 10/5470 Avfallsordning - Lardal kommune Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 02.11.2010

Detaljer

Årsrapport for FIAS 2014

Årsrapport for FIAS 2014 Årsrapport for FIAS 2014 Innhold Daglig leder har ordet 3 Visjon og verdier 4 Historikk og organisasjon 6 Kommunene og området 7 Hilsen fra styreleder 8 Avfall og miljø 10 Kvalitet 12 Kommunal renovasjon

Detaljer

Retningslinjer for håndtering av husholdningsavfall

Retningslinjer for håndtering av husholdningsavfall Retningslinjer for håndtering av husholdningsavfall Snåsa, Verran og Steinkjer kommune Gjeldende fra 1.1.2016 Disse retningslinjene er utarbeidet med hjemmel i Forskrift om avfall 2 vedtatt i Snåsa kommune.,

Detaljer

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene Henteordning plast 2005: Ingen kommuner i regionen hadde egen henteordning for plast. 2008: Time, Klepp, Gjesdal, Rennesøy og Hå kommune

Detaljer

Orientering fra Innherred Renovasjon. Geir Tore Leira, administrerende direktør

Orientering fra Innherred Renovasjon. Geir Tore Leira, administrerende direktør Orientering fra Innherred Renovasjon Geir Tore Leira, administrerende direktør Om Innherred Renovasjon Nord-Trøndelag Inderøy Mosvik Leksvik Frosta Stjørdal Meråker Levanger Verdal Sør-Trøndelag Malvik

Detaljer

RESSURSER I OMLØP KONSERNSTRATEGI FOR AVFALL SØR KORTVERSJON

RESSURSER I OMLØP KONSERNSTRATEGI FOR AVFALL SØR KORTVERSJON RESSURSER I OMLØP KONSERNSTRATEGI FOR AVFALL SØR 2016-2025 KORTVERSJON Om Avfall Sør Avfall Sør er et aksjeselskap eid av kommunene Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla for å drive renovasjonsvirksomhet

Detaljer

FELLES FORSKRIFT FOR KILDESORTERING, OPPSAMLING, INNSAMLING, TRANSPORT OG GEBYR FOR FORBRUKSAVFALL

FELLES FORSKRIFT FOR KILDESORTERING, OPPSAMLING, INNSAMLING, TRANSPORT OG GEBYR FOR FORBRUKSAVFALL Side 1 av 7 FELLES FORSKRIFT FOR KILDESORTERING, OPPSAMLING, INNSAMLING, TRANSPORT OG for kommunene Bø, Hjartdal, Notodden og Sauherad Vedtatt av kommunestyret i Bø den 06.03.2000 i sak nr. 32/00. Vedtatt

Detaljer

MEF avfallsdagene 7 8 mars. Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1

MEF avfallsdagene 7 8 mars. Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1 1 MEF avfallsdagene 7 8 mars Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1 Avfallsstatistikk Historikk Nyeste statistikk Enkeltstatistikker Metoder

Detaljer

Hytterenovasjon. Innherred Renovasjon, 20.01.16

Hytterenovasjon. Innherred Renovasjon, 20.01.16 Hytterenovasjon Innherred Renovasjon, 20.01.16 Hvem er Innherred Renovasjon? Interkommunalt selskap eid av 9 kommuner i Nord- og Sør-Trøndelag Ansvar for husholdningsavfall fra 35 000 husstander og 10000

Detaljer

Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon. Hovedkontoret vårt på Verdal

Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon. Hovedkontoret vårt på Verdal Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon Hovedkontoret vårt på Verdal Hvem er Innherred Renovasjon Interkommunalt selskap Eies av 9 kommuner Er kommunenes redskap for å oppfylle pålegget om renovasjonstjeneste

Detaljer

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

Disposisjon for presentasjonen. Grovavfall er dagens ordninger gode nok? Avfallskonferansen 2008. Avfallshierarkiet. Sentrale prinsipper

Disposisjon for presentasjonen. Grovavfall er dagens ordninger gode nok? Avfallskonferansen 2008. Avfallshierarkiet. Sentrale prinsipper Oslo kommune Disposisjon for presentasjonen Grovavfall er dagens ordninger gode nok? Avfallskonferansen 2008 Innledning Bakgrunn for samarbeidsprosjektet mellom Avfall Norge (AN) og Huseiernes Landsforbund

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 8. mai 2013

Innkalling til AU-møte onsdag 8. mai 2013 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

SPESIFIKASJON AV TJENESTEN

SPESIFIKASJON AV TJENESTEN SPESIFIKASJON AV TJENESTEN Innhold 1 AVFALLSMENGDER OG AVFALLETS SAMMENSETNING... 2 1.1 Innsamlingsområde... 2 1.2 Innsamlingsrutiner og kildesorteringssystem... 2 1.3 Avfallets sammensetning... 3 1.4

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE RENOVASJON

ANBUDSKONKURRANSE RENOVASJON Rådmannen MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested: Rådhusgt. 5,2.etg Møtedato: 09.12.2016 Klokkeslett: 09:00 Dokumentene legges ut på www.vadso.kommune.no.

Detaljer

Gausdal Lillehammer Øyer

Gausdal Lillehammer Øyer Gausdal Lillehammer Øyer FORSKRIFT for kommunal renovasjon i Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner. Forskriften gjelder fra 1. juli 2014 og avløser forskrift datert 1. januar 2005. Tlf: 61 27 05 60 E-post:

Detaljer

Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15. Bjørn Rosenberg administrerende Direktør

Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15. Bjørn Rosenberg administrerende Direktør Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15 Bjørn Rosenberg administrerende Direktør Kort om ØG Litt om bransjen og utviklingen i bransjen Kommentarer til kommunedelplan for miljø og klima Kort om ØG (Retura)

Detaljer

Kretsløpbasert avfallssystem i Oslo

Kretsløpbasert avfallssystem i Oslo Kretsløpbasert avfallssystem i Oslo 17.08.2016 Håkon Jentoft Renovasjonsetaten Oslo : Hovedstad i Norge 650,000 innbyggere, befolkningen øker med 2% per år 300 000 husholdninger 65% bor i blokker. 53 %

Detaljer

NOTAT oppsamlingsutstyr

NOTAT oppsamlingsutstyr NOTAT oppsamlingsutstyr Det vises til vedtak i Utvalg for samfunn og miljø der Follo Ren IKS bes framlegge et notat til kommunestyret 15.12.10 i forhold til praktisk gjennomførbarhet med tanke på - de

Detaljer

Avfallsdeponi er det liv laga?

Avfallsdeponi er det liv laga? Avfallsdeponi er det liv laga? Avfall Norges seminar om deponering av avfall Romerike Avfallsforedling IKS ROAF-direktør Øivind Brevik 28. oktober 2010 Ansvarlig avfallshåndtering for klima, kretsløp og

Detaljer

Materialgjenvinning tid for nytenkning?

Materialgjenvinning tid for nytenkning? Materialgjenvinning tid for nytenkning? Øivind Brevik, adm.dir. ROAF Romerike Avfallsforedling IKS Ansvarlig avfallshåndtering for Hvorfor materialgjenvinning? Bærekraftig utvikling og knapphet på ressurser,

Detaljer

Avfall Innlandet 2013 Framtidens avfallssortering

Avfall Innlandet 2013 Framtidens avfallssortering Avfall Innlandet 2013 Framtidens avfallssortering Hamar 24. januar 2013 Toralf Igesund FoU sjef BIR «Framtidens avfallssortering» Hva tror vi om fremtiden? vi vet en del om fortiden: Samfunnet endrer seg

Detaljer

Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner

Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner Plastemballasje Det har kommet flere ytringer fra publikum med ønske om utsortering av plastemballasje i husholdningene. I følge Statistisk sentralbyrå (SSB)

Detaljer

Bakgrunn for prosjektet

Bakgrunn for prosjektet Kretsløp Follo www.folloren.no Bakgrunn for prosjektet Utredet ulike løsninger for innsamling og utnyttelse av våtorganisk avfall 2004:Forsøksanlegg for kompostering 2006: Utredningsoppdrag for ny sorteringsløsning

Detaljer

Forskrift 29. juni 2004 nr. 1080 for avfallsbehandling i Hemsedal kommune, Buskerud

Forskrift 29. juni 2004 nr. 1080 for avfallsbehandling i Hemsedal kommune, Buskerud Forskrift 29. juni 2004 nr. 1080 for avfallsbehandling i Hemsedal kommune, Buskerud Fastsatt av Hemsedal kommunestyre den 01.07.04 k.sak 68/04 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger

Detaljer

Handling lokalt resultater nasjonalt. Håkon Jentoft Direktør i Avfall Norge

Handling lokalt resultater nasjonalt. Håkon Jentoft Direktør i Avfall Norge Handling lokalt resultater nasjonalt Håkon Jentoft Direktør i Avfall Norge Avfall Norge Interesseorganisasjon for avfallsbransjen Stiftet i 1986 Dekker 95% av Norges befolkning gjennom medlemmene (kommuner

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 8731/15 Arkivsaksnr.: 15/1899-1

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 8731/15 Arkivsaksnr.: 15/1899-1 Saksframlegg Ark.: 231 Lnr.: 8731/15 Arkivsaksnr.: 15/1899-1 Saksbehandler: Gunhild Sæther Kveine REGULERING AV RENOVASJONSGEBYR 2016 Vedlegg: Beregningsgrunnlag for renovasjon 2012-2016 Andre saksdokumenter

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR. Aurskog-Høland Kommune

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR. Aurskog-Høland Kommune RENOVASJONSFORSKRIFT FOR Aurskog-Høland Kommune Innholdsfortegnelse: 1 Formål 2 Virkeområde 3 Delegasjon 4 Definisjoner 5 Kommunal innsamling 6 Kommunens plikter 7 Abonnentens plikter 8 Atkomst til oppsamlingsenhet

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 07/2545-3 1747/08 M52 29.02.2008 FORSLAG TIL RENOVASJONSFORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV HUSHOLDNINGSAVFALL FOR RINGERIKE

Detaljer

Strategiplan 2010-2015

Strategiplan 2010-2015 Strategiplan 2010-2015 Vår visjon: IØR tar vare på miljøet gjennom fornuftig håndtering og gjenvinning av avfallsressurser Innhold Forord... 2 Visjon og mål... 3 for strategivalget... 3 Våre hovedprodukter

Detaljer

FORSKRIFT OM AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER. Avfallsforskriften er vedtatt i

FORSKRIFT OM AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER. Avfallsforskriften er vedtatt i FORSKRIFT OM AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER Avfallsforskriften er vedtatt i Arendal bystyre den 28.11.13 Froland kommunestyre den 7.11.13 Grimstad kommunestyre den 28.10.13 Forskriften er

Detaljer

Sak 4/13 Vedlegg 2. Notat over alternativer til Kretsløp Follo

Sak 4/13 Vedlegg 2. Notat over alternativer til Kretsløp Follo Sak 4/13 Vedlegg 2. Notat over alternativer til Kretsløp Follo 1 Innledning Styret i Follo Ren vedtok 24. april 2013 å be representantskapet om å øke selskapets låneramme med 140 mill NOK, og at selskapsavtalens

Detaljer

Vår ref.: PJE/bhl Deres ref.: Dato: 06.11.2007

Vår ref.: PJE/bhl Deres ref.: Dato: 06.11.2007 RÅDMENN I MEDLEMSKOMMUNENE NY DIFFERENSIERINGSORDNING Vår ref.: PJE/bhl Deres ref.: Dato: 06.11.2007 Med bakgrunn i en målsetting om å nå 80% gjenvinning av avfallet har Innherred Renovasjon IKS utarbeidet

Detaljer

Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning. Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06.

Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning. Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06. Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning eller samspill Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06.2010 Østfoldforskning AS Forskningsinstitutt

Detaljer

En skattekiste med søppel

En skattekiste med søppel Lærerveiledning En skattekiste med søppel Passer for: Varighet: 3. 4. trinn 60 minutter En skattekiste med søppel er et skoleprogram om kildesortering. Vi ser nærmere på hva det er vi kaster i søpla, og

Detaljer

Høringsuttalelse om innsamling av våtorganisk avfall i Grenland

Høringsuttalelse om innsamling av våtorganisk avfall i Grenland Renovasjon i Grenland Skien kommune Postboks 3004 3707 Skien Oslo, 16.02.04 Høringsuttalelse om innsamling av våtorganisk avfall i Grenland Norges Naturvernforbund støtter innføring av kildesortering av

Detaljer

Saksbehandler: Magne-Henrik Velde Arkiv: M51 Arkivsaksnr.: 13/3923 RENOVASJONSORDNING FOR KARMØY KOMMUNE I FREMTIDEN

Saksbehandler: Magne-Henrik Velde Arkiv: M51 Arkivsaksnr.: 13/3923 RENOVASJONSORDNING FOR KARMØY KOMMUNE I FREMTIDEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Magne-Henrik Velde Arkiv: M51 Arkivsaksnr.: 13/3923 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 05.06.2014 Formannskapet 16.06.2014 Kommunestyret 16.09.2014 RENOVASJONSORDNING FOR

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for utbyggingsavtaler. Fagnotat Fleksibel gebyrmodell for renovasjonstjenester

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for utbyggingsavtaler. Fagnotat Fleksibel gebyrmodell for renovasjonstjenester BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for utbyggingsavtaler Fagnotat Saksnr.: 201503797-1 Emnekode: ESARK-641 Saksbeh: KOAK Til: Byråd for byutvikling, klima og miljø Kopi til: Fra: Etat for

Detaljer

Forskrift om håndtering av avfall fra husholdning Vedtatt av Askøy kommunestyre 12.12.2013 og Bergen Bystyre 22.01.2014

Forskrift om håndtering av avfall fra husholdning Vedtatt av Askøy kommunestyre 12.12.2013 og Bergen Bystyre 22.01.2014 Forskrift gitt med hjemmel i lov om vern mot forurensing og om avfall (forurensningsloven) 30, 31, 33, 34, 37, 48, 49, 50, 79, 83 og 85. Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1 Forskriftens formål og virkeområde

Detaljer

VELKOMMEN! Vilberg U skole 10.klasse 27 Mai 2010

VELKOMMEN! Vilberg U skole 10.klasse 27 Mai 2010 VELKOMMEN! Vilberg U-skole 10.klasse 27. Mai 2010 ØRAS Avfallshåndtering for kommunene: Nannestad, Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker 63 321 innbyggere pr. 1.1.20101 (27 930 abonnenter) Anlegget Dal Skog Kundemottak

Detaljer

Miljøledelse verdier satt i system

Miljøledelse verdier satt i system Oslo kommune Renovasjonsetaten Miljøledelse verdier satt i system Pål A. Sommernes, direktør pal.a.sommernes@ren.oslo.kommune.no, Mobil: 93035075 8. november 2011 Prosesser i deponiet på Grønmo S - ordet

Detaljer

Forskrift om håndtering av husholdningsavfall mv.

Forskrift om håndtering av husholdningsavfall mv. Forskrift om håndtering av husholdningsavfall mv. Forskrift gitt med hjemmel i Lov om vern mot forurensing og om avfall (forurensingsloven) 30 33, 34, 37, 79, 85, jf 83. Kapittel 1: Innledende bestemmelser

Detaljer

------------------------------------------------------ klipp ut

------------------------------------------------------ klipp ut Avsender: HIM IKS, Haraldseidvågen, 5574 Skjold, telefon: 52 76 50 50 www.him.as B MILJØMERKET 241 600 Trykksak HIM jobber for avfallsreduksjon og ombruk på Haugalandet I tillegg til å stimulere til økt

Detaljer

Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge

Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010 Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Hvordan sikre materialgjenvinning? Generelle virkemidler Generelle virkemidler krever et lukket norsk

Detaljer

Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge. Thomas Hartnik

Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge. Thomas Hartnik Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge Thomas Hartnik Innhold EUs politikkpakke om sirkulær økonomi Forslag til endringer i avfallsregelverket Hvor ligger utfordringene for

Detaljer

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RENOVASJONSFORSKRIFT

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RENOVASJONSFORSKRIFT GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RENOVASJONSFORSKRIFT Renovasjonsforskrift for kommunene Eidskog, Kongsvinger, Sør-Odal og Nord-Odal Eidskog: 9. juni 2011 Kongsvinger: 23. juni 2011 Nord-Odal:

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR KOMMUNENE

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR KOMMUNENE RENOVASJONSFORSKRIFT FOR KOMMUNENE ÅMOT - ELVERUM - TRYSIL Kap. 1 - Generelle bestemmelser 1. Definisjoner. Med avfall forstås kasserte løsøregjenstander eller stoffer. Som avfall regnes også overflødige

Detaljer

KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV FORBRUKSAVFALL, HJEMMEKOMPOSTERING OG FOR AVFALLSGEBYRER.

KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV FORBRUKSAVFALL, HJEMMEKOMPOSTERING OG FOR AVFALLSGEBYRER. MELHUS KOMMUNE KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV FORBRUKSAVFALL, HJEMMEKOMPOSTERING OG FOR AVFALLSGEBYRER. Vedtatt av Melhus kommunestyre den 19.11.2002, i medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6

Detaljer

Retningslinjer for avfall Retningslinjer for håndtering av husholdnigsavfall

Retningslinjer for avfall Retningslinjer for håndtering av husholdnigsavfall Retningslinjer for avfall Retningslinjer for håndtering av husholdnigsavfall Arendal, Froland og Grimstad kommuner Vedtatt i Arendal bystyre den 24.11.16 Froland kommunestyre den 4.12.16 Grimstad kommunestyre

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 7/14

Møteinnkalling styremøte nr 7/14 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Renate Berner styreleder nestleder ansattes representant Dato: 29.september 2014 Møteinnkalling styremøte nr 7/14 Sted: Kveldroveien 4,

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

Eiermøte Drammen kommune

Eiermøte Drammen kommune Eiermøte Drammen kommune Tirsdag 20. november Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS v/ Styreleder George Fulford 1) Generelt om foretaket 2) Økonomiske hovedtall 3) Viktige utfordringer 4) Fremtidens

Detaljer

Vad händer i Trondheims kommun på biogasfronten?

Vad händer i Trondheims kommun på biogasfronten? Biogas seminar i Østersund 20.09.2010 Vad händer i Trondheims kommun på biogasfronten? Sjefsingeniør Knut Bakkejord noen fakta 170.000 innbyggere + 30.000 studenter Ca. 70.000 tonn husholdningsavfall,

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I ÅS KOMMUNE

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I ÅS KOMMUNE FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I ÅS KOMMUNE Fastsatt av styre 21. november 2012 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 30, 33, 34, 37, 79,

Detaljer

Gausdal Lillehammer Øyer

Gausdal Lillehammer Øyer Gausdal Lillehammer Øyer FORSKRIFT For kommunal renovasjon for husholdninger og fritidsboliger i Gausdal, Lillehammer og Øyer. Forskriften gjelder fra 1. juli 2017 og avløser forskrift datert 1. juli 2014.

Detaljer

Høring av EUs nye rammedirektiv om avfall innspill fra Avfall Norge

Høring av EUs nye rammedirektiv om avfall innspill fra Avfall Norge SFT Postboks 8100 Dep 0032 Oslo Avfall Norge Nedre Vollgt. 3 0158 Oslo Tlf: +47 24 14 66 00 Fax: +47 24 14 66 01 www.avfallnorge.no post@avfallnorge.no DNB NOR, konto: 1607.51.16520 Organisasjonsnr. NO

Detaljer

Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat A: Status for avfall og avfallshåndtering i Bærum

Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat A: Status for avfall og avfallshåndtering i Bærum Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat A: Status for avfall og avfallshåndtering i Bærum 1 Innledning... 3 2 Metoder for behandling av avfall... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2.1 Dagens løsning på husstandsnivå...

Detaljer

Tjenestebeskrivelse for renovasjonsordningen

Tjenestebeskrivelse for renovasjonsordningen Tjenestebeskrivelse for renovasjonsordningen 2 1 19.06.13 Tjenestebeskrivelse for renovasjonsordningen Dette dokumentet er bygget på forurensningsloven og renovasjonsforskriften (medlemskommunene IR) og

Detaljer

Oppstilling for å vise endringene i ny renovasjonsforskrift sammenlignet med tidligere utgave.

Oppstilling for å vise endringene i ny renovasjonsforskrift sammenlignet med tidligere utgave. Forskrift av 1. januar 2005 Endringer Forskrift av 1. juli 2014 Ny paragraf 1. 1. Formål. Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig innsamling, transport, gjenvinning

Detaljer

Renovasjonsforskrifter i Salten RENOVASJONSFORSKRIFTER I SALTEN. 1. Virkeområde. 2. Mål. 3. Definisjoner

Renovasjonsforskrifter i Salten RENOVASJONSFORSKRIFTER I SALTEN. 1. Virkeområde. 2. Mål. 3. Definisjoner RENOVASJONSFORSKRIFTER I SALTEN 1. Virkeområde 1.1 Forskriftene gjelder oppsamling, innsamling og transport av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, privet, tette tanker m.v. og innsamling av spesialavfall

Detaljer

Økonomiplan 2009-2012

Økonomiplan 2009-2012 Follo Ren IKS Verkstedveien 29,1400 Ski Tlf.: +47 64 85 23 30 Faks: +47 64 85 23 40 Org. nr. 975 804 569 MVA E-post: post@folloren.no www.folloren.no Økonomiplan 2009-2012 September 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENE

RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENE Laget med bakgrunn i renovasjonsforskriftene til kommunene Måsøy, Nordkapp, Porsanger Karasjok, Lebesby og Gamvik RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENE Vedtatt av styret den 15.11.2000, sak 32/00.

Detaljer

Er avfallshånderingen endret?

Er avfallshånderingen endret? 1 Byggavfallstatistikk Er avfallshånderingen endret? Teknologifestivalen i Nord-Norge 2013 Kari B. Mellem, SSB 14.03.2013 1 Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk Avfall og gjenvinning Avløp Vannressurser

Detaljer

Utredning av innsamlingsordning for husholdningsplast

Utredning av innsamlingsordning for husholdningsplast Sandnes kommune, ymiljø Utredning av innsamlingsordning for husholdningsplast Prosjektnr. 12-0447 smi energi & miljø as - Postboks 8034, 4068 Stavanger - www.smigruppen.no - post@smigruppen.no 1 Innledning

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR RENOVASJONSTEKNISK PLAN. 1. Innledning Løsninger for avfallshåndtering skal tas hensyn til så tidlig som mulig i planarbeider*.

RETNINGSLINJER FOR RENOVASJONSTEKNISK PLAN. 1. Innledning Løsninger for avfallshåndtering skal tas hensyn til så tidlig som mulig i planarbeider*. Lyngdal kommune Tekniske tjenester Farsund kommune Administrasjonen RETNINGSLINJER FOR RENOVASJONSTEKNISK PLAN Det henvises til kapittel 3 i Renovasjonsforskriften for Farsund kommune og Lyngdal kommune.

Detaljer

Fiasposten. Ny sjef i FIAS. Informasjon for husholdninger nr. 2/15. Europas beste resirkulerte plastprodukt. Lokal avfallsbehandling

Fiasposten. Ny sjef i FIAS. Informasjon for husholdninger nr. 2/15. Europas beste resirkulerte plastprodukt. Lokal avfallsbehandling Fiasposten Informasjon for husholdninger nr. 2/15 Ny sjef i FIAS Side 3 Europas beste resirkulerte plastprodukt Side 2 Lokal avfallsbehandling på Torpet Side 4 og 5 Kostbar forsøpling Side 6 og 7 Sitter

Detaljer

Forskrift for avfallsbehandling. i Hemsedal kommune. Versjonsdato: 19.10.2012. Vedtatt av kommunestyret i Hemsedal den: 06.12.12. K-sak.

Forskrift for avfallsbehandling. i Hemsedal kommune. Versjonsdato: 19.10.2012. Vedtatt av kommunestyret i Hemsedal den: 06.12.12. K-sak. Forskrift for avfallsbehandling i Hemsedal kommune Versjonsdato: 19.10.2012 Vedtatt av kommunestyret i Hemsedal den: 06.12.12 K-sak.: 148/12 FORSKRIFT FOR AVFALLSBEHANDLING I HEMSEDAL KOMMUNE Fastsatt

Detaljer

Kommunenes klima- og energiplaner pr 01 08 2012

Kommunenes klima- og energiplaner pr 01 08 2012 Handlingsprogram / tiltaksdel Kommunen som samfunnsutvikler og samfunnsaktør Sammenfattet av Jon Østgård og Bjørn Aschjem 13 08 2012 Avfall Oppsummering Gruppering av tiltak ( tallene angir antall kommuner

Detaljer

INNHOLD 1. SELSKAPETS VISJON 2. SELSKAPETS FORRETNINGSIDÉ 3. STRATEGISKE MÅL

INNHOLD 1. SELSKAPETS VISJON 2. SELSKAPETS FORRETNINGSIDÉ 3. STRATEGISKE MÅL Sak: Overordnet selskapsstrategi Kommune Drammen Kommune, v/rådmannen Vår ref: Saksbeh.: B Os Dato: 14.01.07 INNHOLD 1. SELSKAPETS VISJON 2. SELSKAPETS FORRETNINGSIDÉ 2.1 Selskapets renovasjonsordning

Detaljer

Norsk avfallshåndtering, historisk, nå og i framtiden

Norsk avfallshåndtering, historisk, nå og i framtiden 1 Norsk avfallshåndtering, historisk, nå og i framtiden Avfallskonferansen 2013 Ålesund Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå 5.6.13 1 Innhold Kort om SSB og seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk

Detaljer

Odda kommune. Kommunedelplan Renovasjon 2012-2023 Sammendragsrapport. Utgave: Høringsutkast Dato: 2012-05-07

Odda kommune. Kommunedelplan Renovasjon 2012-2023 Sammendragsrapport. Utgave: Høringsutkast Dato: 2012-05-07 Kommunedelplan Renovasjon 2012-2023 Sammendragsrapport Utgave: Høringsutkast Dato: 2012-05-07 Kommunedelplan Renovasjon 2012-2023 Sammendragsrapport 1 SAMMENDRAG Forrige avfallsplanen for Odda er fra 2003

Detaljer

PLAN FOR AVFALLSHÅNDTERING HVALER HAVNEDISTRIKT

PLAN FOR AVFALLSHÅNDTERING HVALER HAVNEDISTRIKT Hvaler kommune Virksomhet havn Virksomhet teknisk drift PLAN FOR AVFALLSHÅNDTERING HVALER HAVNEDISTRIKT Vedtatt av Hvaler kommunestyre 11.mars 2009 (sak 7/09) INNHOLD: Forord s.1 Fakta om Hvaler havn s.2

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE SLAM-FORSKRIFTEN

SØR-VARANGER KOMMUNE SLAM-FORSKRIFTEN SØR-VARANGER KOMMUNE FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, PRIVET, TETTE TANKER M.V. OG FOR SLAMGEBYR I SØR-VARANGER KOMMUNE SLAM-FORSKRIFTEN Fastsatt av kommunestyret 21.03.91 med endringer av 14.12.94

Detaljer