TEK10 - Forskrift om tekniske krav til byggverk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TEK10 - Forskrift om tekniske krav til byggverk"

Transkript

1 TEK10 - Forskrift om tekniske krav til byggverk Kap 11 Sikkerhet ved brann Siviling. Geir Drangsholt C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 1

2 Lover/Forskrifter/Veiledninger Fire lovverk Pbl Plan og bygningsloven Teknisk forskrift (TEK97/07/10) Veiledning til Teknisk foskrift (VTEK) Lov om brannvern Forebyggendeforskriften (FOBTOB 1990/FOBTOT ) Veiledning til Forebyggendeforskriften Arbeidsmiljøloven HMS-forskriften Veiledning til HMS-forskriften Elektrisitetsloven FEL NEK C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 2

3 Tekstmessige endringer fra TEK97 til TEK10 Typiske endringer i teksten i kap 11-1 til Skade på miljø og andre samfunnsinteresser er forebygget på en akseptabel måte - > sannsynligheten for skade på miljøet eller andre vesentlige samfunnsinteresser blir liten Ut fra den risiko en brann kan innebære for skade på liv og helse.. - > ut fra den trussel en brann kan innbære for skade på liv og helse.. Byggverk skal utføres - > byggverk skal prosjekteres og utføres Ved beregning av stabilitet og bæreevne - > ved dimensjonering for tilfredsstillende bæreevne og stabilitet Byggverk der det kan foreligge særlig fare for eksplosjon - > byggverk der forutsatt bruk kan medføre fare for eksplosjon C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 3

4 Tekstmessige endringer fra VTEK97 til VTEK10 En rekke formuleringer i teksten i kap til er vanskelig å tolke Samme tema er spredd rundt i forskjellige kapitler (arealkrav til garasjer, side 97, 108, 119, vindu i brannvegg, side 87 kontra seksjoneringsvegg, side 91, Temaveilederen HO-3/2000 på side 97 og 117) Det er en rekke henvisninger som er kompliserte (til første ledd, annet ledd bokstav a, etc) Utydelig grenseoppgang (eks for bruk av brennbar isolasjon, side 99) C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 4

5 Teknisk forskrift (TEK) kap 11 Skiller mellom personsikkerhet (risikoklasse 1-6) verdisikkerhet (brannklasse 1-4) C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 5

6 Begreper RISIKOKLASSER skade på liv og helse, 6 nivåer BRANNKLASSE verdisikring, 4 nivåer BRANNMOTSTAND angis materialnøytralt, men med bokstaver som angir hvilke egenskaper motstanden er knyttet til OPPDELING tre nivåer (brannvegg, seksjon) TRAPPEROM Interntrapp, Tr1, Tr2, Tr3 ETASJEANTALL Mellometasje 1/5, tilleggsdel - loft 1/3 C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 6

7 11-2 Risikoklasser Risiko- klasse Bare sporadisk personopphold Alle kjenner rømningsveiene og kan bringe seg selv i sikkerhet Byggverk beregnet for overnatting Lite brannfarlig aktivitet 1 Ja Ja Nei Ja 2 Ja/Nei Ja Nei Nei 3 Nei Ja Nei Ja 4 Nei Ja Ja Ja 5 Nei Nei Nei Ja 6 Nei Nei Ja Ja C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 7

8 11-2 Tabell 1: Ulike virksomheter og tilhørende risikoklasse. VTEK utg! C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 8

9 Viktige endringer i VTEK 2010/11 Typiske endringer i tabellen som eksemplifiserer RKl Driftsbygning med husdyr: fra RKl1 til RKl2 (NYTT) Brannstasjon med døgnbemanning (ny): RKl4 Asylmottak: fra RKl4 til RKl6 (nytt) Alders og seniorboliger (ny): RKl 6 NB!!!!! Viktige endringer! C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 9

10 11-3 Brannklasser Brannklasse: Konsekvens 1 Liten 2 Middels 3 Stor 4 Særlig stor C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 10

11 11-3 Bygningers brannklasse C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 11

12 Endringer i VTEK 2010/11 En viktig presisering knyttet til Brannklasse 4 Byggverk der brann kan utgjøre stor fare for miljøet eller berører andre vesentlige samfunnsinteresser må plasseres i Brannklasse 4 (brannsikkerheten må verifiseres ved analyse) Eksempler på dette er byggverk som utgjør en vesentlig del av samfunnets infrastruktur som f.eks: a) Transport (flyplasser, jernbanestasjoner, etc) b) Telekommunikasjon c) Kjemisk industri og miljøfarlig produksjon d) Byggverk der det lagres særlig brann- eller miljøfarlige stoffer C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 12

13 Ytelsesnivå i VTEK 2010/11 Bæreevne og stabilitet ved bann og eksplosjon Bæresystem i byggverk i brannklasse 1 og 2 skal dimensjoneres for a kunne opprettholde tilfredsstillende bæreevne og stabilitet i minimum den tid som er nødvendig for å rømme og redde personer og husdyr i og på byggverket. Bærende hovedsystem i byggverk i brannklasse 3 og 4 skal dimensjoneres for å kunne opprettholde tilfredsstillende bæreevne og stabilitet gjennom et fullstendig brannforløp, slik dette kan modelleres. Sekundære konstruksjoner og konstruksjoner som bare er bærende for en etasje, eller for tak, skal dimensjoneres for å kunne opprettholde tilfredsstillende bæreevne og stabilitet i den tiden som er nødvendig for å rømme og redde personer og husdyr i og på byggverket. C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 13

14 11-4 Krav til bærende bygningsdelers brannmotstand utfra brannklasse 11-4 TABELL 1: Bærende bygningsdeleres brannmotstand avhengig av brannklasse Bygningsdel Brannklasse (BKL) Bærende hovedsystem R 30/B60 R 60/B60 R 90/A90 Sekundære, bærende R 30/B60 R 60/B60 R 60A60 bygningsdeler, etasjeskillere Trappeløp - R 30/B30 R 30A30 Bærende bygningdel under øverste kjeller R 60/A60 R 90/A90 R 120/A120 Utvendig trappeløp, beskyttet - R30 A2-s1,d0 C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 14

15 Endringer i VTEK 2010/11 Skjerpelser og uoverensstemmelser i VTEK I 11-4 (punkt 6b) står det at takkonstruksjonen kan oppføres uten spesifisert brannmotstand når byggverket er i Brannklasse 1 og alle materialer i takkonstruksjonen, inkl isolasjonen, er utført i A2-s1,d0 I 11-9 (punkt 6) står det som før at i byggverk i Brannklasse 1 og 2 kan isolasjon som ikke tilfredsstiller klasse A2-s1,d0 benyttes på bærende takkonstruksjoner som tilfredsstiller klasse A2-s1,d0 C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 15

16 11-5 Sikkerhet ved eksplosjon Byggverk der forutsatt bruk kan medføre fare for eksplosjon, skal prosjekteres og utføres med avlastningsflater Rom/lokaler hvor det kan forekomme fare for eksplosjon, må utgjøre egen branncelle Rom/lokaler hvor det kan forekomme fare for eksplosjon må ha minst en trykkavlastningsflate når ikke andre tiltak er truffet for å sikre mot skader på personer og byggverket for øvrig Branncellebegrensende vegger må om nødvendig forsterkes for å opprettholde rømningsveiers funksjon og forhindre spredning av brann til andre brannceller C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 16

17 11-6 Oppdeling av bygning Tre nivåer for brannteknisk oppdeling Branncellebegrensende bygningsdel intern oppdeling i bygning brannmotstand minst EI 30 (avh. av Brannklasse) Brannseksjonering intern oppdeling i bygning brannmotstand minst REI-M 120 dør skal være selvlukkende og ha samme brannklasse som veggen (ubrennbar). Brannvegg (<8 meter) brukes for å skille bygninger brannmotstand minst REI-M 120, ubrennbar C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 17

18 11-6 tabell 1 Brannveggens brannmotstand Spesifikk brannenergi MJ/m2 Brannveggens brannmotstand Inntil 400 REI 120-M A2-s1,d0 (A120) REI 180-M A2-s1,d0 (A180) REI 240-M A2-s1,d0 (A240) C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 18

19 11-7 tabell 1 Størrelse på brannseksjon Spesifikk Største bruttoareal pr. etasje uten seksjonering brannbelastning Med Med Med MJ/m 2 Normalt brannalarmanlegg sprinkleranlegg brannventilasjon over uegnet under ubegrenset best egnet for en-etasjes bygninger C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 19

20 11-8 Brannceller Funksjonskrav i TEK Byggverk skal deles opp i brannceller på en hensiktsmessig måte Områder med ulik risiko for liv og helse og/eller ulik fare for at brann oppstår, skal være egne brannceller med mindre andre tiltak gir likeverdig sikkerhet Brannceller skal være slik utført at de forhindrer spredning av brann og branngasser til andre brannceller i den tid som er nødvendig for rømning og redning C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 20

21 11-8 Brannceller Preaksepterte ytelser i VTEK Følgende rom, samling av rom eller lokaler må være egne brannceller Rømningsveier, trapperom (også de som ikke er del av rømningsvei), sykerom i sykehus og pleieinstitusjoner, gjesterom i overnattingsbygg, forsamlingslokale, salgslokale, boenhet, hybelleilighet, barnehage som utgjør en avdeling, undervisningsrom med tilhørende birom, kontorer eller kontorlandskap, storkjøkken, garasjer > 50 m2, store hulrom inntil 400 m2, hulrom over nedforet himling med kabler > 50MJ/løpemeter, tekniske rom som betjener andre brannceller, tavlerom som ligger i tilknytning til rømningsvei, kulvert, heissjakt, installasjonssjakt, husdyrrom C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 21

22 11-8 tabell 1 Brannmotstand på skillende konstruksjoner Skillende konstruksjoner Brannklasse Branncellebegrensende konstruksjon EI30 EI60 EI60 Bygn.del som omslutter trapperom, heissjakt, og installasjonssjakter over flere plan EI30 EI60 1, 3 EI60 1, 3 Heismaskinrom EI60 EI60 EI60 1 Fyrrom for sentralvarmeanlegg eller varmluftsovn for fast brensel EI60 1 EI60 1 EI60 1 Fyrrom for sentralvarmeanlegg eller varmluftsovn for flytende brensel. Innfyrt effekt P > 100 kw 50 P 100 P < 50 kw EI60 1 EI30 2 EI60 1 EI30 2 EI60 1 EI bestående av begrenset brennbare materialer eller bedre begrenset brennbar kledning med overflate In1 heisdører han alternativt utføres i E90 (CS?) C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 22

23 Endringer i VTEK 2010/11 Skjerpelser og uoverensstemmelser i VTEK VTEK10 - Dør fra boenhet til trapperom Tr1 trenger ikke være selvlukkende VTEK97/07 bruk av selvlukkende dør fra boenhet til trapperom vil bedre brannsikkerheten vesentlig Dører som etter ikke skal ha større manuell åpningskraft enn 20N må ha påmontert åpningsautomatikk Sjakter må røykventilleres I byggverk > 8 etasjer skal det være en ventilert branncelle (luftsluse) mellom heissjakt og tilstøtende rom C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 23

24 Endringer i VTEK Dørautomatikk C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 24

25 Endringer i VTEK 2010/11 Skjerpelser og uoverensstemmelser i VTEK Skal trapperom over 2 etasje installeres med mekanisk ventilasjon fortrinnsvis overtrykksventilasjon for å kunne operere under evakuering i tillegg til røykluker? Parkeringsareal > 400 m2 må ha røykventilasjon med et hastighetsfelt i lengderetning på 1,0 m/s noe som krever enorme mengder luft ( m3/h i en garasje på 50x100 m) C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 25

26 11-9 Materialer og produkters egenskaper ved brann Byggverk skal prosjekteres og utføres slik at sannsynligheten for at brann skal oppstå, utvikle og spre seg er liten Materialer og produkter skal ha egenskaper som ikke gir uakseptable bidrag til brannutviklingen Det skal legges vekt på mulighet for antennelse, hastigheten av varmeavgivelsen, røykproduksjon, utvikling av brennende dråper og td til overtenning C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 26

27 11-11 Tilrettelegging for rømning og redning Byggverk skal prosjekteres og utføres for rask og sikker rømning og redning. Det skal tas hensyn til personer med funksjonsnedsettelse (NYTT) I den tid branncelle eller rømningsvei skal benyttes til rømning av personer, skal det ikke kunne forekomme temperaturer, røykgasskonsentrasjoner eller andre forhold som hindrer rømning (vanskelig å ivareta i landskap, skolebaser, kjøpesentra, etc) Skilt, symbol og tekst som viser rømningsveier og sikkerhetsutstyr skal kunne leses og oppfattes under rømning når det er brann- eller røykutvikling. (laftsittende ledesystem) C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 27

28 11-12 Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider Byggverk, eller del av byggverk, i risikoklasse 4 hvor det kreves heis, skal ha automatisk slokkeanlegg (NYTT) Byggverk med og uten automatisk slokkeanlegg skal være ulike brannseksjoner (NYTT) Byggverk i risikoklasse 6 skal ha automatisk brannslokkeanlegg (NYTT) Der det er krav om automatisk brannslokkeanlegg, kan det likevel benyttes andre tiltak som vil hindre, begrense eller kontrollere en brann lokalt der den oppstår (hva skal det være??) Byggverk beregnet for virksomhet i Risikoklasse 2 til 6 skal ha brannalarmanlegg (krav) Store byggverk og byggverk beregnet for et stort antall personer, samt byggverk beregnet for virksomhet i risikoklasse 5 og 6, skal ha ledesystem Byggverk i Risikoklasse 5 og 6, byggverk for publikum, samt arbeidsbygninger skal ha evakueringsplaner før bruk C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 28

29 12-3 Krav om heis i byggverk Byggverk for publikum og arbeidsbygning med to etasjer eller flere skal ha heis (NYTT) Bygning med tre etasjer eller flere som har boenhet skal ha heis (NYTT) C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 29

30 11-14 Rømningsvei svalganger (Preakseptert i VTEK) Svalganger som er lengre enn 30 meter må oppdeles med branncellebegrensende bygningsdeler med innbydes avstand på max 30 meter (NYTT) Svalgangen må være min 1,2 meter bred (flammeskjerm). Bygg med boenhet medkrav om heis, flerbolighus og bygg med krav om UU skal likevel ha svalgang etter 12-6 med fri bredde 1,5 meter. På lange svalganger skal det avsettes tilstrekkelig areal til at to rullestoler kan passere hverandre (1,8 meter bredde) (NYTT) 12-6, fjerde ledd bokstad b).: Det må ikke være noen hinder som reduserer bredden i svalgangen eller korridoren (NYTT) C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 30

31 11-14 Skille i svalgang C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 31

32 Rammebetingelser PRO/KPR BRANN Elektro - RIE Akustikk VVS - RIV Bygg - RIB Arkitekt - ARK C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 32

33 Kontrollfunksjon El- Installasjon Blikkenslager Arbeider Betong Arbeider KUT Sprinkler Installasjon Vestilasjon Arbeider BRANN Tømrer Arbeider Stål Arbeider Dør Montasje Lås Montasje Tette Arbeider C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 33

34 Dokumentasjon på ulike nivåer? Konseptnivå a) er det mulig å oppfylle ytelsene (åpen branncelle over mange plan)? b) er det vilje til å oppfylle ytelsene (kostnader, valg av materialer, etc) Detaljprosjekteringsnivå (Analyser, beregninger, prøvning, etc) a) lar analysen seg gjennomføre? b) velges det relevante inputparametere til beregningene? c) lar detaljen seg teste? Utførelsesnivå a) lar detaljen seg bygge (alt kan bygges)? b) lar detaljens ytelsesnivå seg dokumentere (hvordan dokumentere)? C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 34 34

35 C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 35 Barneskole der undervisningsarealer, fellesarealer, fluktvei, rømningssone og rømningsvei er en og samme branncelle!

36 God nok ytelse i forhold til funksjonskravet i TEK? Brannverntiltak: Bygget er fullsprinklet Heldekkende brannalarmanlegg Heldekkende ledesystem Fravik: Brannsmitte mellom etasjeplan (kjølesoner) Innvendig hjørnesmitte pga vinduer Åpen branncelle over flere plan Grunnflate (3.350 m 2 ), totalgrunnflate (6.700 m 2 ) i en seksjon Rømning vi annen branncelle (bibliotek, elevbase 6-7) Rømningssoner på 1,2 meter i fellesarealer og korridorer Møblering i tilknytning til rømningssonene C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 36 36

37 God nok dokumentasjon? Er løsningen å betrakte som preakseptert med de aktuelle fravikene? Hvor mange og hvilken type fravik kan aksepteres i en preakseptert løsning? Er det akseptabelt å betrakte alle korridorene som interne fluktveier eller rømningssoner, og hvordan dokumentere dette? Er det akseptabelt med rømning via flere andre rom som iht TEK naturlig skulle vært adskilt som separate brannceller? Er det akseptabelt med bruk av brennbar kledning i undervisningsrom, fellesarealer og deler av fluktveiene/rømningssonene fordi disse ikke er skilt fra hverandre som separate brannceller? C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 37 37

38 Spilepanel på veggene Spilepanel i himlinger C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 38

39 Spilepanel på ytterveggene Trepanel i ytterkledning C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 39

40 For dårlig dokumentasjon? For dårlig ytelse? Tilfredsstiller en spileveggen med sitt materialvalg og sin oppbygging kravet til ytelsesnivå In2 (D-s2,d0)? Vil en brann i det elektriske anlegget (stikkontakt, bryter) integrert i spilepanelveggen kunne spre seg til selve veggen og antenne denne fra baksida av spilene via den brennbare Tyvekduken? Vil en sprinklerinstallasjon kunne begrense eller stoppe en brann som oppstår skjult i tilknytning til en slik overflate/kledningsløsning? C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 40 40

41 God nok dokumentasjon - For dårlig ytelse? Branntest av spilepanelet iht NS-EN 13823:2002 (SBI Small Burning Item test) Prøvningsresultatene viste følgende resultater: - FIGRA = 559 W/s (Brannutviklingsindeks) - THR600 = 43 MJ (Total varmeavgivelse i løpet av 10 minutter) - TSP600 = 10 m 2 (total røykproduksjon) Testen viser følgende parameterutvikling i løpet av brannforløpet: - Brannutviklingen steg fra 0 W/s til 559 W/s momentant - Den gjennomsnittlige varmeavgivelseshastigheten HRR beregnet som 30 sekunders gjennomsnitt steg fra 0 kw til ca 70 kw i løpet av 2-3 minutter C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 41 41

42 Produkttype: FIGRA (W/s) THR 600 (MJ) Klasse MDF Melamineplater God nok ytelse isolert sett For dårlig ytelse totalt sett? D Kryssfiner-plater ,7 D Sponplater ,9 D Sponplater trekt med papirtapet ,7 D Valgt løsning: Spilepanel D Sprinkla bygg, ingen åpningsbare vinduer, få brannceller, stort persontall C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 42

43 Umulig å vurdere.. Avhenger av en eller annen forståelse mellom PRO og KPR Det testen avslører er at brannen i elementene utvikler seg så hurtig at det ikke produseres nevneverdig med røyk (s1). Brannutviklingsindeksen når 559 W/s så godt som umiddelbart, men holder seg under den grenseverdien som skiller klasse D fra klasse E. Påført sprinklervann vil kunne medføre økt grad av ufullstendig forbrenning (redusert brannutvikling) med økt røykutvikling og redusert sikt. Det som derfor må vurderes av brannteknisk rådgiver er hvorvidt den hurtige brannutviklingen i denne spilepanelkledningen vil kunne spre seg så fort at den er en trussel for rømningssikkerheten og personsikkerheten all den tid skolebygget har begrenset med branncelleinndeling mellom undervisningsarealene, basearealene, korridorene og rømningsarealene, ingen rømning via vindu C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 43 43

44 Brannteknisk konsept Er det godt nok å dokumentere at de enkelt fravik/avvik hver for seg er ivaretatt uten å se dette i en helhetlig sammenheng med de øvrige valgte ytelser som er tatt direkte ut fra VTEK? Vil et sprinkleranlegg kunne kompensere for alle type fravik hver for seg og i sum? Hva skal kreves av dokumentasjon for å vise hvilken effekt et sprinkleranlegg har i forhold til de ytelser det skal erstatte? Er det preakseptert å samle 270 barn i alderen 5-7 år i en og samme branncelle bestående av flere rom? C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 44 44

45 Uoverensstemmelser mellom 11, 12, 13 og Arbeidsplassforskriften Rømningsbredder Rekkverkshøyder Åpningsbarhet på vinduer Merking i gulv for rømning kontra UU C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 45 45

46 Hvordan tette rørgjennomføringer? Kan vi regne med at plassering av rør blir justert? C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 46

47 Er det mulig å tette en rørgjennomføring der røret bryter veggen i en vinkel på grader over en avstand på 1-2 meter? C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 47

48 Første gangs forsøk på tetting av røret! Hva med å endre rør trassé? C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 48

49 Siste gangs tetting av gjennomføringen Pent arbeid! C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 49

50 Hvordan få til en EI60 VEGG? Hvorfor flytter ikke snekkeren vegglivet ut fra søylen? C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 50

51 C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 51

52 Avstand Bad C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 52

53 Hvordan brannbeskytt e stålet over badene? C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 53

54 C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 54

55 C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 55

56 God nok ytelse? Brannverntiltak: Stålstenderen på hver side av døra krummer inn mot dørkarmen på midten Montasjeanvisningen krever 1-1,5 cm spalteåpning rundt hele døra tvers gjennom veggen Smygene skal tettes med hardpakket Rockwoll/mineralull Avvik fra dette gjør at dørleverandøren fraskriver seg ansvar Fravik: Slisse en 1-1,5 cm stor spalt i to lag gips på hver side av døra og fylle med Akryl eller silikon En bunnfyllingslist vil redusere gipstykkelsen fra 26 mm til 13 mm og da er ikke Akryl godkjent Fjerne bunnfyllingslista vil gi økt forbruk av Akrylmasse C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 56 56

57 C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 57

58 C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 58

59 God nok ytelse? Brannverntiltak: Det er ikke plass til hender eller annet utstyr for å få isolert vekk stålet Kan det kombineres bruk av brannmaling og Conlitt på deler av stål i et bæresystem? Kan treverk som føres inntil stål inngå som en del av brannbeskyttelsene C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 59 59

60 Gjenganger i tvistesakene: Rammeforholdene Varierende rammebetingelser Langvarige byggesaker med utskiftning av prosjekterende (PRO) Kompliserte byggverk med ukontrollerte endringer underveis For liten involvering av kompetent kontrollerende (KPR) Kontrollerende (KPR) har et utydelig mandat; kvalitetssikring og/eller revisor på vegne av myndighetene? Varierende ivaretakelse og utydelige grenseflater mot annet regelverk Brannvernslovgivning, internkontroll, Bruk av ytelseskutt for å redde uheldige løsninger Varierende involvering av bygningsforvalter og bruker Andre behov enn ren personsikkerhet (verdier, tilgjengelighet) C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 60

61 Gjenganger i tvistesakene: analyse, referansebruk og logikk Uklar terminologi, f.eks : sikkerhetsnivå VTEK: sikkerhetsnivå = sikkerhetsmargin Manglende konsistens i den kvalitative analysen: Fremstår ikke som en helhetlig vurdering, en rekke forhold mangler Forutsetningene er ulike og/eller motstridende Logiske brudd mellom forutsetninger, begrensinger og resultater Referansebruk (Kontrollerende skal sjekke dette i detalj) Referansene peker kun, og er ikke detaljerte (de brukes ikke) Indirekte: referanse til referanse Uklart om de er relevante Lar seg vanskelig kontrollere C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 61

62 Avsluttende kommentarer Manglende retningslinjer på hva som er godt nok! Varierende praksis på hva som er godt nok! Varierende meninger og oppfatning om hva som er godt nok! Utfra årtier med erfaring kan det utarbeides retningslinjer på hva som er god nok dokumentasjon Stort sett gjøres det god brannteknisk prosjektering Utførelse: ingen oversikt over omfanget av branntekniske byggefeil C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 62

krav til byggverk Kap 11 Sikkerhet ved brann Siviling. Geir Drangsholt TekØk AS

krav til byggverk Kap 11 Sikkerhet ved brann Siviling. Geir Drangsholt TekØk AS TEK10 - Forskrift om tekniske krav til byggverk Kap 11 Sikkerhet ved brann Siviling. Geir Drangsholt C:\My documents\pro\2006-0050\forskrifter.ppt Side 1 Lover/Forskrifter/Veiledninger Fire lovverk Pbl

Detaljer

krav til byggverk Kap 11 Sikkerhet ved brann Siviling. Geir Drangsholt TekØk AS

krav til byggverk Kap 11 Sikkerhet ved brann Siviling. Geir Drangsholt TekØk AS TEK10 - Forskrift om tekniske krav til byggverk Kap 11 Sikkerhet ved brann Siviling. Geir Drangsholt C:\My documents\pro\2006-0050\forskrifter.ppt Side 1 Lover/Forskrifter/Veiledninger Fire lovverk Pbl

Detaljer

Verifikasjon av personsikkerhet

Verifikasjon av personsikkerhet Verifikasjon av personsikkerhet Hva er god nok dokumentasjon? Hvor og hvorfor svikter det? Praktisering av ny kontrollordning Dr.ing Atle W. Heskestad, SINTEF NBL ( i samarbeid med Siv.ing Geir Drangsholt,

Detaljer

Verifikasjon av personsikkerhet

Verifikasjon av personsikkerhet Onsdag 15. juni: Verifikasjon av personsikkerhet Hva er "god nok" dokumentasjon? Hvor og hvorfor svikter det? FBA: Brannsikkerhet i bygninger Dag 2 Byggeprosess analyse og verifikasjon Branncelleveggen

Detaljer

TEK 10 kapittel Risikoklasser 11-3 Brannklasser 11-4 Bæreevne og stabilitet

TEK 10 kapittel Risikoklasser 11-3 Brannklasser 11-4 Bæreevne og stabilitet TEK 10 kapittel 11 11-2 Risikoklasser 11-3 Brannklasser 11-4 Bæreevne og stabilitet TEK 10 11 Sikkerhet ved brann Ytelser som er gitt i forskriften skal oppfylles, jf. 2-1. Der ytelser ikke er gitt i forskriften

Detaljer

på brannseksjoner presentasjonen

på brannseksjoner presentasjonen Skriv TEK 10 inn tittel Brannceller og på brannseksjoner presentasjonen Morten Jonas Davidsson, Ameln 5. september 10.10.12 2012 Skriv inn tittel på presentasjonen FORSKRIFT Gir overordnet funksjonskrav

Detaljer

BMB Prosjekteringsanvisning: Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB

BMB Prosjekteringsanvisning: Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB BMB Prosjekteringsanvisning: Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB BRANNEN Bybrannen utganspunkt for plan- og bygningslovgivningen Hvorfor blir

Detaljer

Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB

Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB BRANNEN Bybrannen utganspunkt for plan- og bygningslovgivningen Hva brenner og hvorfor brenner det? KRAVENE

Detaljer

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4)

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4) PROSJEKT: G 32 KRISTIANSAND STASJON SAK : BRANNTEKNISK PROJEKTERING NOTAT NR. RIBR 01 DATO :2010-08-25 DATUM REV: 2010-08-30 Objekt: Kristiansand Stasjon Tiltakshaver: Rom Eiendom AS Oppdragsgiver: Rom

Detaljer

Glassrådgiver 2012-13

Glassrådgiver 2012-13 Glassrådgiver 2012-13 Brann Regelverk og klasser Martin Borg 13/2-13 Agenda Byggereglene Risikoklasser Brannklasser krav til bygg Brannklasser klassifisering av konstruksjoner Sertifisering/dokumentasjon

Detaljer

BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE

BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE Tiltakshaver: Vestvågøy Eiendomsdrift KF Brannteknisk redegjørelse Utført av arkitekt: Espen Aursand Arkitektkontor AS Sentral godkjenning Ansvarlig

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei 11-14. Rømningsvei Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.11.2015 11-14. Rømningsvei (1) Rømningsvei skal på oversiktlig og lettfattelig måte føre til sikkert sted. Den skal ha tilstrekkelig bredde

Detaljer

Bygget skal tilfredsstille de kravene som stilles til Kap 11 Sikkerhet ved brann i Forskrift om tekniske krav til byggverk 2010 (TEK10).

Bygget skal tilfredsstille de kravene som stilles til Kap 11 Sikkerhet ved brann i Forskrift om tekniske krav til byggverk 2010 (TEK10). Til: Larvik kommune, Eiendom Fra: Norconsult v Ole Petter Aasrum Dato: 2014-06-19 Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Valmueveien Larvik kommune, Eiendom (L.k.E) Branntekniske momenter som bør med

Detaljer

En praktikers jordnære tilnærming.

En praktikers jordnære tilnærming. Gjennomføring av ventilasjonskanaler i branncellebegrensende konstruksjoner. En praktikers jordnære tilnærming. Håkon Winterseth Lover & Regler - oppbygging Lover og Forskrifter Er juridisk bindende MÅ

Detaljer

LYNGEN OMSORGSSENTER LYNGEN KOMMUNE. Tiltakshaver: Lyngen kommune. Brannteknisk redegjørelse i forbindelse med søknad om rammetillatelse

LYNGEN OMSORGSSENTER LYNGEN KOMMUNE. Tiltakshaver: Lyngen kommune. Brannteknisk redegjørelse i forbindelse med søknad om rammetillatelse Michael Blümlein Edvard Griegsvei 8, 1410 Kolbotn Rådgiver i byggesaker - spesielt brannteknikk Telefon: 66 80 03 60, Fax: 66 80 24 84 Mobil: 909 23 814 micblum@online.no Organisasjonsnr. 976.942.361MVA

Detaljer

11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann

11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 26.10.2015 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann (1) Byggverk skal prosjekteres og utføres

Detaljer

Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave Vurdering gjelder SSiE sine lokaler.

Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave Vurdering gjelder SSiE sine lokaler. Prosjektnr.: 1424 Prosjekt: Enger, lokaler til SSiE Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave 4 2010 Vurdering gjelder SSiE sine lokaler. Type bygg: Kontorbygg

Detaljer

Verifikasjon av personsikkerhet

Verifikasjon av personsikkerhet Onsdag 4. januar 2012: Verifikasjon av personsikkerhet Hva er "god nok" dokumentasjon? Hvor og hvorfor svikter det? Bedre brannsikkerhet i bygninger (dag 2) Kursdagene 2012, NTNU, Gløshaugen Dr.ing Atle

Detaljer

Beskrivelse av hvilke Funksjonskrav med tilhørende ytelsesnivå som Veiledningen til Teknisk forskrift beskriver for Festningsåsen barnehage rev a

Beskrivelse av hvilke Funksjonskrav med tilhørende ytelsesnivå som Veiledningen til Teknisk forskrift beskriver for Festningsåsen barnehage rev a Notat Prosjekt: Festningsåsen barnehag Utarbeidet av: Sak: Brannteknisk notat Geir Drangsholt Gradering: Internt Oppdragsnr.: 20130088 Dato: 12.12.2013 Åsvangveien 38 N7048 TRONDHEIM Tlf.: +47 73 94 48

Detaljer

Falbes gate 18, 0170 Oslo Dalsbergstien 22, 0170 Oslo. Nye takterrasser og mezzanin/mellometasje. Brannteknisk notat. Innholdsfortegnelse

Falbes gate 18, 0170 Oslo Dalsbergstien 22, 0170 Oslo. Nye takterrasser og mezzanin/mellometasje. Brannteknisk notat. Innholdsfortegnelse Rapport utarbeidet av Brannteknisk notat Falbes gate 18, 0170 Oslo Dalsbergstien 22, 0170 Oslo Nye takterrasser og mezzanin/mellometasje Innholdsfortegnelse Venator AS Sinsenveien 53B 0585 Oslo Telefon

Detaljer

Brannteknisk rådgivning og prosjektering. Harald Landrø

Brannteknisk rådgivning og prosjektering. Harald Landrø Brannteknisk rådgivning og prosjektering Harald Landrø Hvorfor brannteknisk prosjektering? Verne LIV Verne MILJØ Verne VERDIER Ønsket prosess Brannrådgiver i en aktiv rolle Tidlig inn i prosjektet

Detaljer

Vurdering Brannkonsept

Vurdering Brannkonsept Vurdering Brannkonsept Prosjekt: Tinnheiveien 17, Kirke Prosjektnr.: 2013012 Oppdragsgiver: Hellige Demetrios av Thessaloniki Dato Dokument Beskrivelse Utført Kontroll 18.09.13 Brannkonsept Harry Valdal

Detaljer

26.03.06. Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN

26.03.06. Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN 2 Vanens makt Det siste en fisk er tilbøyelig til å oppdage, er vannet den svømmer i Vannet er så fundamentalt for fiskens livsmåte at det ikke blir satt spørsmålstegn

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk. 11-8. Brannceller

Veiledning om tekniske krav til byggverk. 11-8. Brannceller 11-8. Brannceller Lastet ned fra Statens bygningstekniske etat 21.09.2011 11-8. Brannceller (1) Byggverk skal deles opp i brannceller på en hensiktsmessig måte. Områder med ulik risiko for liv og helse

Detaljer

11-7. Brannseksjoner

11-7. Brannseksjoner 11-7. Brannseksjoner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.02.2016 11-7. Brannseksjoner (1) Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store

Detaljer

Beskrivelse av oppdraget:

Beskrivelse av oppdraget: Beskrivelse av oppdraget: BrannSafe AS har fått i oppdrag å forestå brannteknisk prosjektering utført under ansvarsrett iht. pbl/sak10. Det er krav om uavhengig kontroll av prosjektering (KPR). Tiltaket

Detaljer

Kap 11 Sikkerhet ved brann

Kap 11 Sikkerhet ved brann 11-1 Sikkerhet ved brann 1. Byggverk skal prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet ved brann for personer som oppholder seg i eller på byggverket, for materielle verdier og

Detaljer

Branntomta Uavhengig kontroll av utførelsen

Branntomta Uavhengig kontroll av utførelsen Branntomta Uavhengig kontroll av utførelsen Erfaringer og observasjoner Sivilingeniør Geir Drangsholt C:\My documents\pro\2004-0024\kut - branntomta.ppt Side 1 Hvorfor blir det avvik, feil og mangler ved

Detaljer

11-13. Utgang fra branncelle

11-13. Utgang fra branncelle 11-13. Utgang fra branncelle Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 11.10.2015 11-13. Utgang fra branncelle (1) Fra branncelle skal det minst være én utgang til sikkert sted, eller utganger til to

Detaljer

TEK10 med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg. TROND S. ANDERSEN Brannvernkonferansen 2014

TEK10 med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg. TROND S. ANDERSEN Brannvernkonferansen 2014 TEK med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg TROND S ANDERSEN Brannvernkonferansen 4 Mye å tenke på Temaer > Prosjektering og ansvar > TEK med veiledning røykkontroll og røykventilasjon

Detaljer

4. Rømningsvei. Utforming av rømningsvei

4. Rømningsvei. Utforming av rømningsvei 4. Rømningsvei Rømning kan deles i følgende tre faser: Forflytning innen branncellen det rømmes fra. Denne forflytningen er ikke en del av rømningsveien. Forflytning i korridor. Forflytning i trapperom

Detaljer

Brannteknisk prosjektering og rådgivning

Brannteknisk prosjektering og rådgivning Brannteknisk prosjektering og rådgivning Harald Landrø Hvorfor brannteknisk prosjektering? Verne LIV Verne MILJØ Verne VERDIER 1 Ønsket prosess Brannrådgiver i en aktiv rolle Tidlig inn i prosjektet Løpende

Detaljer

Brannteknisk rådgivning og prosjektering. Harald Landrø

Brannteknisk rådgivning og prosjektering. Harald Landrø Brannteknisk rådgivning og prosjektering Harald Landrø Hvorfor brannteknisk prosjektering? Verne LIV Verne MILJØ Verne VERDIER Ønsket prosess Brannrådgiver i en aktiv rolle Tidlig inn i prosjektet

Detaljer

Brannsikkerhet i bygninger TEKNA NITO - kurs 5.-6. mai 2010 Oslo. Dr.ing Atle William HESKESTAD www.nbl.sintef.no

Brannsikkerhet i bygninger TEKNA NITO - kurs 5.-6. mai 2010 Oslo. Dr.ing Atle William HESKESTAD www.nbl.sintef.no Verifikasjon av personsikkerhet Hva er god nok dokumentasjon? Hvor og hvorfor svikter det? Bruk av skjønn hvem bestemmer? Brannsikkerhet i bygninger TEKNA NITO - kurs 5.-6. mai 2010 Oslo Dr.ing Atle William

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-8. Brannceller

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-8. Brannceller 11-8. Brannceller Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 02.10.2015 11-8. Brannceller (1) Byggverk skal deles opp i brannceller på en hensiktsmessig måte. Områder med ulik risiko for liv og helse

Detaljer

Byggeforskriftene. Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10. Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

Byggeforskriftene. Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10. Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Byggeforskriftene Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10 Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Kursdagene Trondheim 2011 Temaer Arbeidsoppgaver og ansvar Fra strategi (konsept) til

Detaljer

4 Rømningsvei. Utforming av rømningsvei

4 Rømningsvei. Utforming av rømningsvei 4 Rømningsvei Rømning kan deles i følgende tre faser : Forflytning innen branncellen det rømmes fra. Denne forflytningen er ikke en del av rømningsveien Forflytning i korridor Forflytning i trapperom til

Detaljer

11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk

11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk 11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk (1) Brannspredning mellom byggverk skal forebygges

Detaljer

1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV

1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV SIDE 2/7 1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE Risikoklasse 3 for skole. Risikoklasse 2 for kontor, lager og tekniske rom. Skolen defineres i brannklasse 1 som følge av 1 tellende etasje. 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV

Detaljer

Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje. Kuben

Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje. Kuben Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje Kuben Tromsø 15.02.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 4 Status 4 Grunnlag og forutsetninger 4 3.1 Ansvarsbegrensning 4 3.2 Styrende dokumenter

Detaljer

NOTAT 07 Oscarsborg Gymsal

NOTAT 07 Oscarsborg Gymsal NOTAT 07 Oscarsborg Gymsal Sak nr.: 1200715 Dato: 25.4.2012 Sak: Oscarsborg 0007 Gymsal Dok.nr.: G.nr./B.nr.: xxx/01 Frogn kommune Rev.nr.: Oppdragsgiver: Forsvarsbygg Rev. dato: Utarbeidet av: Jan Rachid

Detaljer

krav til byggverk Kap 11 Sikkerhet ved brann Siviling. Geir Drangsholt TekØk AS

krav til byggverk Kap 11 Sikkerhet ved brann Siviling. Geir Drangsholt TekØk AS TEK10 - Forskrift om tekniske krav til byggverk Kap 11 Sikkerhet ved brann Siviling. Geir Drangsholt C:\My documents\pro\2006-0050\forskrifter.ppt Side 1 Lover/Forskrifter/Veiledninger Fire lovverk Pbl

Detaljer

krav til byggverk Kap 11 Sikkerhet ved brann Siviling. Geir Drangsholt TekØk AS

krav til byggverk Kap 11 Sikkerhet ved brann Siviling. Geir Drangsholt TekØk AS TEK10 - Forskrift om tekniske krav til byggverk Kap 11 Sikkerhet ved brann Siviling. Geir Drangsholt C:\My documents\pro\2006-0050\forskrifter.ppt Side 1 Lover/Forskrifter/Veiledninger Fire lovverk Pbl

Detaljer

Brannteknisk tilstandsvurdering og dokumentasjon for Kiilgården

Brannteknisk tilstandsvurdering og dokumentasjon for Kiilgården Skjervøy kommune v/terje Trætten Kiilgården Strandveien37 Deres ref.: Vår ref.: Vår saksbehandler: Dato: Side: Terje Trætten David Tran David Tran 05.12.2014 1 av 11 Brannteknisk tilstandsvurdering og

Detaljer

Status for materialbruk i bygninger med hensyn på branntekniske egenskaper

Status for materialbruk i bygninger med hensyn på branntekniske egenskaper Status for materialbruk i bygninger med hensyn på branntekniske egenskaper Bjarne Kristoffersen 1 Gjennomgang av 3 ulike temaer Bruk av brennbar isolasjon Svalgang som rømningsvei Brennbare innredninger

Detaljer

1/3. Det ble utført en befaring den 24.03.2011 av OPAK AS v/ Anthony S. Johansen

1/3. Det ble utført en befaring den 24.03.2011 av OPAK AS v/ Anthony S. Johansen Prosjekt Oslo/400053.1 13 1/3 120348-1 VIBES GATE 16 DATO: 03.05.2011 NOTAT: BRANNTEKNISK VURDERING MED TILTAKSPLAN OPAK AS er engasjert av borettslaget Vibes gate 16 for å utarbeide en brannteknisk vurdering

Detaljer

NOTAT 01 Oscarsborg Havnefortet

NOTAT 01 Oscarsborg Havnefortet NOTAT 01 Oscarsborg Havnefortet Sak nr.: 1200715 Dato: 25.5.2012 Sak: Oscarsborg 0002 Havnefortet Dok.nr.: G.nr./B.nr.: xx/01 Frogn kommune Rev.nr.: Oppdragsgiver: Forsvarsbygg Rev. dato: Utarbeidet av:

Detaljer

Neuberggata 6 A-F, Oslo BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT

Neuberggata 6 A-F, Oslo BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT Juli 2010 Side 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Sammendrag... 2 Forutsetninger... 3 1.1 Eiendomsinformasjon... 4 1.2 Branntekniske grunnlagsdata... 5 1.3 Bæresystem, etasjeskiller

Detaljer

Detaljprosjektering av et

Detaljprosjektering av et Detaljprosjektering av et ledesystem? Siv.ing. Geir Drangsholt C:\My documents\prosjekter\2011-0029 VM i Skreifiske symposium 2011\ledesystem.ppt Side 1 Hva skal vi med et ledesystem e? Sikre at alle kommer

Detaljer

røykventilasjon Siviling. Geir Drangsholt TekØk AS C:\My documents\pro\2006-0050\forskrifter.ppt Side 1 Trondheim bydrift juni 2006

røykventilasjon Siviling. Geir Drangsholt TekØk AS C:\My documents\pro\2006-0050\forskrifter.ppt Side 1 Trondheim bydrift juni 2006 Detaljprosjektering av røykventilasjon Siviling. Geir Drangsholt C:\My documents\pro\2006-0050\forskrifter.ppt Side 1 Røykventilasjon Røykventilasjon er et tiltak for å øke tilgjengelig rømningstid i bygninger

Detaljer

TRIMVEIEN 6 OSLO. Brannteknisk hovedutforming. B 22.2.2012 Krav til overflater/kledning kjøkken/avstillingsbryter JG ØM ØM

TRIMVEIEN 6 OSLO. Brannteknisk hovedutforming. B 22.2.2012 Krav til overflater/kledning kjøkken/avstillingsbryter JG ØM ØM TRIMVEIEN 6 OSLO Brannteknisk hovedutforming C 9.3.2012 TILBUDSUNDERLAG JG ØM ØM B 22.2.2012 Krav til overflater/kledning kjøkken/avstillingsbryter JG ØM ØM A 15.2.2012 Brannteknisk hovedutforming - prosjektutviklingsfase

Detaljer

OSL Utvidelse sentrallager, adm.-bygget. Brannteknisk notat

OSL Utvidelse sentrallager, adm.-bygget. Brannteknisk notat Prosjekttittel: OSL Utvidelse sentrallager, adm.-bygget Tittel: Brannteknisk notat B02 13.02.13 Forberedt for 2. etasje. Rømning via vindu JUT OYBR JUT B01 25.01.13 Til forprosjekt JUT OYBR JUT Revisjon

Detaljer

LOVER OG FORSKRIFTER

LOVER OG FORSKRIFTER LOVER OG FORSKRIFTER Oslo, 13.02.2012 Lover Er en samling av bestemmelser som vedtas av Stortinget og forvaltes av et departement. Plan- og bygningsloven Miljøverndepartementet Brann- og eksplosjonsvernloven

Detaljer

Lyskultur. Detaljprosjektering basert på sikkerhetsfilosofi Sivilingeniør Geir Drangsholt TekØk AS

Lyskultur. Detaljprosjektering basert på sikkerhetsfilosofi Sivilingeniør Geir Drangsholt TekØk AS Lyskultur Detaljprosjektering basert på sikkerhetsfilosofi Sivilingeniør Geir Drangsholt TekØk AS SIKKERHETSFILOSOFI Hvorfor har vi nødbelysning og ledesystem? Når evakuerer vi? Hva er betydningen av tid?

Detaljer

Meieritomta i Kristiansand Kontorbygg for NAV

Meieritomta i Kristiansand Kontorbygg for NAV Rambøll Norge AS Brannteknisk konsept--- Meieritomta i Kristiansand Kontorbygg for NAV (Rev. 00) 2008-02-05 Brannteknisk konsept Brannteknisk konsept Oppdragsnr.: 8070200 Oppdragsgiver: Oppdragsgivers

Detaljer

FINNMARK FYLKESKOMMUNE. Brannkonsept. Hammerfest videregående skole Ombygging plan U - Driftssentral / J01/ Oppdragsnr.

FINNMARK FYLKESKOMMUNE. Brannkonsept. Hammerfest videregående skole Ombygging plan U - Driftssentral / J01/ Oppdragsnr. FINNMARK FYLKESKOMMUNE Brannkonsept Hammerfest videregående skole Ombygging plan U - Driftssentral 2015-08-04 / J01/ Oppdragsnr.: 5150456 Oppdragsnr.: 5122293 Dokument nr.: F001 Innhold 1 Innledning 4

Detaljer

HVORDAN FØLGE OPP TILSYN FRA BRANNVESENET FRA TILSYNSRAPPORT TIL RIKTIG ARBEIDSVERKTØY

HVORDAN FØLGE OPP TILSYN FRA BRANNVESENET FRA TILSYNSRAPPORT TIL RIKTIG ARBEIDSVERKTØY HVORDAN FØLGE OPP TILSYN FRA BRANNVESENET FRA TILSYNSRAPPORT TIL RIKTIG ARBEIDSVERKTØY VI SER NÆRMERE PÅ Brannvesenets rolle tilsynsmyndighet Krav til bestående byggverk. Brannobjekt eller særskilt brannobjekt?

Detaljer

Brannteknisk rådgivning og prosjektering. Harald Landrø

Brannteknisk rådgivning og prosjektering. Harald Landrø Brannteknisk rådgivning og prosjektering Harald Landrø Hvorfor brannteknisk prosjektering? Verne LIV Verne MILJØ Verne VERDIER Riktig prosess Brannrådgiver i en aktiv rolle Tidlig inn i prosjektet

Detaljer

Notat 01 - Overordnet Brannsikkerhetsstrategi

Notat 01 - Overordnet Brannsikkerhetsstrategi Notat 01 - Overordnet Brannsikkerhetsstrategi Oppdragsnavn: Frognerhagen Dato: 19.11.2013 Oppdragsnr.: 13004 Rev. dato: 30.03.2014 Oppdragsgiver: Reiulf Ramstad Arkitekter AS Rev.nr.: 03 Utarbeidet av:

Detaljer

Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité

Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité LBK-anbefaling nr 03.01.06 Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité vedrørende Brannskiller og seksjonering av landbruksbygg. 1 Brannvernfolder Med denne folderen ønsker Landbrukets brannvernkomité

Detaljer

Kap 11 Sikkerhet ved brann

Kap 11 Sikkerhet ved brann Kap 11 Sikkerhet ved brann 11-1 Sikkerhet ved brann 1. Byggverk skal prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet ved brann for personer som oppholder seg i eller på byggverket,

Detaljer

Kap. VII Personlig og materiell sikkerhet

Kap. VII Personlig og materiell sikkerhet 7-1 7-21 Kap. VII Personlig og materiell sikkerhet 7-1 Personlig og materiell sikkerhet Denne delen av den tekniske forskriften inneholder krav til byggverks sikkerhet for liv, helse og materiell. Kravene

Detaljer

4.2 Brannbeskyttelse

4.2 Brannbeskyttelse Brannbeskyttelse .1 Begreper Følgende avsnitt viser bl.a. vanlige begreper iht. Byggeforskriften, nye Euroklasser samt gipsplatens brannbeskyttende egenskaper. Utover dette se respektive konstruksjoners

Detaljer

BRANNTEKNISK VURDERING AV ISO-DUCT KANALER FOR 2010-03-26 nr 489: Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK 2010

BRANNTEKNISK VURDERING AV ISO-DUCT KANALER FOR 2010-03-26 nr 489: Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK 2010 BRANNTEKNISK VURDERING AV ISO-DUCT KANALER FOR 2010-03-26 nr 489: Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK 2010 1. INNLEDNING Det eksisterer en egen standard for denne type kanaler. Denne ble implementert

Detaljer

GRANÅSEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK RAPPORT Klient: TRONDHEIM KOMMUNE Dato: DESEMBER 20134

GRANÅSEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK RAPPORT Klient: TRONDHEIM KOMMUNE Dato: DESEMBER 20134 GRANÅSEN BAR RNEHAGE BRANNTEKNISKK RAPPORT Klient: Dato: TRONDHEIM KOMMUNE DESEMBER 20134 Brannteknisk rapport Rapport nr.: 12-196-001 bh01 Trondheim Kommune: Granåsen Barnehage Side: 2 av 6 RAPPORTEN

Detaljer

(10) Detaljprosjektering Skillende bygningsdeler

(10) Detaljprosjektering Skillende bygningsdeler Scandic Lerkendal Trondheim 7. januar 2015 Brannsikre bygg - riktig prosjektering (10) Detaljprosjektering Skillende bygningsdeler Grensesnitt faser og fag Tre, mur og betong Brann Fenomen Respons Scenarier

Detaljer

Trapperom og rømningssikkerhet i boligblokker

Trapperom og rømningssikkerhet i boligblokker Trapperom og rømningssikkerhet i boligblokker Forumsmøte 5. desember 2006 Ulf Danielsen SINTEF NBL 1 2 1 Rapporter fra SINTEF NBL: Vålerenga Terrasse - Felt O3: Vurdering av sikkerhet ved brann. Rømning

Detaljer

FBA-kurs Brannsikkerhet i bygninger 14. juni 2011. Byggeregler. Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT!

FBA-kurs Brannsikkerhet i bygninger 14. juni 2011. Byggeregler. Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT! FBA-kurs Brannsikkerhet i bygninger 14. juni 2011 Byggeregler Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT! Nye byggeforskrifter I kraft 1.7.2010 TEK Overgangsperiode fram til 1.7.2011 med unntak for kap.

Detaljer

VAREMESENTRAL FINNSNES FJERNVARME BRANNSTRATEGI. Ansvarlig prosjekterende: Leiknes AS Utarbeidet av Atle Solberg. Dato:

VAREMESENTRAL FINNSNES FJERNVARME BRANNSTRATEGI. Ansvarlig prosjekterende: Leiknes AS Utarbeidet av Atle Solberg. Dato: VAREMESENTRAL FINNSNES FJERNVARME BRANNSTRATEGI Tiltakshaver: FINNSNES FJERNVARME AS Ansvarlig prosjekterende: Leiknes AS Utarbeidet av Atle Solberg Side 1 av 9 Generelle krav til sikkerhet ved brann 1.

Detaljer

PROSJEKTERING--- BRANNSIKKERHET I BYGNINGER OSLO - 9.-10. JUNI 2009

PROSJEKTERING--- BRANNSIKKERHET I BYGNINGER OSLO - 9.-10. JUNI 2009 PROSJEKTERING--- BRANNSIKKERHET I BYGNINGER OSLO - 9.-10. JUNI 2009 INTRODUKSJON Ferdigutdannet sivilingeniør ved NTNU høsten 2007 Fordypningsoppgave: Sammenlikning av tosonemodellen CFAST og CFD-modellen

Detaljer

SINTEF NBL as Norges branntekniske laboratorium

SINTEF NBL as Norges branntekniske laboratorium Sandwichelementer Anne Steen-Hansen, (Norges branntekniske laboratorium) anne.steen.hansen@sintef.no Seminar om brennbar isolasjon og bruk av plastprodukter i nye bygg Porsgrunn 23. mars 2011 1 Norges

Detaljer

PEAB Bolig Prosjekt AS. Mira Joanna Peuru. Saksbehandler Internkontroll Dato. Hai Phi Ly Johan Hjertson 07.11.2014

PEAB Bolig Prosjekt AS. Mira Joanna Peuru. Saksbehandler Internkontroll Dato. Hai Phi Ly Johan Hjertson 07.11.2014 Oppdrag Oppdragsgiver Vår referanse PEAB Bolig Prosjekt AS Mira Joanna Peuru Saksbehandler Internkontroll Dato Hai Phi Ly Johan Hjertson 07.11.2014 Ingeniør Brann & Risiko Sivilingeniør Brann & Risiko

Detaljer

Per Arne Lindvik Senior Rådgiver Teknologisk Institutt Virksomhets utvikling

Per Arne Lindvik Senior Rådgiver Teknologisk Institutt Virksomhets utvikling Per Arne Lindvik Senior Rådgiver Teknologisk Institutt Virksomhets utvikling Brukermøte FG Drammen 2007: Kontroll av dokumentasjon Hva mener vi med det, hva skal foreligge? Og hva finner vi? Kontroll av

Detaljer

GYSTADMYR Psykiatrileiligheter

GYSTADMYR Psykiatrileiligheter GYSTADMYR Psykiatrileiligheter Brannteknisk hovedutforming C 24.06.2013 Krav til seksjoneringsskille tatt inn JG ØM ØM B 13.6.2013 ANBUDSUNDERLAG JG ØM ØM A 5.6.2013 Brannteknisk hovedutforming Intern

Detaljer

Sikkerhet ved brann TEK 7-2 Sikkerhet ved brann TEK 7-21 Dokumentasjon ved brann

Sikkerhet ved brann TEK 7-2 Sikkerhet ved brann TEK 7-21 Dokumentasjon ved brann Sikkerhet ved brann TEK 7-2 Sikkerhet ved brann Byggverk skal ha planløsning og utførelse som gir tilfredsstillende sikkerhet ved brann for personer som oppholder seg i eller på byggverket, for materielle

Detaljer

Drammensveien 68 RAPPORT OM BRANNSIKKERHET

Drammensveien 68 RAPPORT OM BRANNSIKKERHET Drammensveien 68 Oslo RAPPORT OM BRANNSIKKERHET Utført av: Norsk brannvernforening v/ Veronica Stensrud 27. september 2010 Prosjektnr.: 10.059 NORSK BRANNVERNFORENING Side 1 Innholdsfortegnelse Kapittel

Detaljer

TÅRNET BARNEHAGE. BRANNTEKNISK KONSEPT

TÅRNET BARNEHAGE. BRANNTEKNISK KONSEPT Beregnet til Byggherre, arkitekt, rådgivere, bygningsmyndighet Dokument type Rapport Konsept for sikring mot brann Revisjon 00 Dato 2012-06-14 Oppdragsnummer 1120421 TÅRNET BARNEHAGE. BRANNTEKNISK KONSEPT

Detaljer

Lier kommune. Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat. Utgave: 00-D Dato:

Lier kommune. Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat. Utgave: 00-D Dato: Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat Utgave: 00-D Dato: 2012-10-23 Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat Utgave/dato:

Detaljer

Evakueringsplan Hva er det? Praktiske utfordringer?

Evakueringsplan Hva er det? Praktiske utfordringer? 1 Hva er det? Praktiske utfordringer? John Utstrand 1 Om brannkonsept/ PRO brann Brannkonsept (kbt.no); Sammenstilling av krav og ytelse som er grunnlaget for detaljprosjektering. 2 V. Stenstad, Kursdagene

Detaljer

Aurskog Høland kommune _Brannteknisk rapport Bjørkelangen rådhus. Utgave: 00-D Dato:

Aurskog Høland kommune _Brannteknisk rapport Bjørkelangen rådhus. Utgave: 00-D Dato: 530505_Brannteknisk rapport Bjørkelangen rådhus Utgave: 00-D Dato: 2013-08-13 530505_Brannteknisk rapport Bjørkelangen rådhus 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: 530505_Brannteknisk rapport

Detaljer

KONTORBYGG OG FORSAMLINGSLOKALE - UIS

KONTORBYGG OG FORSAMLINGSLOKALE - UIS Prosjektnummer 1120789 Dato 12.10.12 OVERORDNET BRANNSIKRINGSSTRATEGI KONTORBYGG OG FORSAMLINGSLOKALE - UIS Kontorbygg og forsamlingslokale UiS Overordnet brannsikringsstrategi Oppdragsnr.: 1120789 Oppdragsgiver:

Detaljer

Sørarnøy barnehage brannteknisk vurdering av tilbygg

Sørarnøy barnehage brannteknisk vurdering av tilbygg NOTAT Oppdrag 1350010692 Kunde Gildeskål Eiendom KF Notat nr. F-not-001 Til Kunde Fra Kopi Rambøll AS v/magne Aas Maurstad. Kontrollert av Bård Holmen Grundstad. Sørarnøy barnehage brannteknisk vurdering

Detaljer

Krav &l slokkeanlegg i TEK10 ansvar og roller TROND S. ANDERSEN

Krav &l slokkeanlegg i TEK10 ansvar og roller TROND S. ANDERSEN Krav &l slokkeanlegg i TEK10 ansvar og roller TROND S. ANDERSEN Tema > Ansvar og roller i byggesak, begreper > Når krever TEK10 automa&sk slokkeanlegg > - bruk av standarder > Preaksepterte ytelser i veiledningen

Detaljer

Kap. VII Personlig og materiell sikkerhet

Kap. VII Personlig og materiell sikkerhet Kap. VII Personlig og materiell sikkerhet 7 1 Personlig og materiell sikkerhet Byggverk skal utformes, utføres og utstyres slik at de ikke utgjør fare for personer og slik at de ikke ved sammenbrudd eller

Detaljer

Nettstasjon I bygg branntekniske krav

Nettstasjon I bygg branntekniske krav NR 6038 VER 4 / 2012 Nettstasjon I bygg branntekniske krav Innhold Referanser: 1 1. Innledning 2 2. Brannkrav for nettstasjon i bygg 2 3. Forskriftskrav 6 3.1. Forskrift om elektriske forsyningsanlegg

Detaljer

Roller og ansvar for brannsikkerhet - sprinkler TROND S. ANDERSEN

Roller og ansvar for brannsikkerhet - sprinkler TROND S. ANDERSEN Roller og ansvar for brannsikkerhet - sprinkler TROND S. ANDERSEN www.dibk.no Temaer > Roller og ansvar i byggesak > Kvalitetssikring > Krav 5l slokkeanlegg i TEK10 når kreves slokkeanlegg som kompenserende

Detaljer

Bærende og skillende bygningsdeler

Bærende og skillende bygningsdeler Clarion Hotel & Congress Trondheim 7. januar 2014 Brannsikre bygg (9) Detaljprosjektering Bærende og skillende bygningsdeler Del I: Generelt Del II: Mur og betong Del III: Tre Del I: Generelt Historien

Detaljer

Maridalsveien 205. Brannteknisk kontroll

Maridalsveien 205. Brannteknisk kontroll Maridalsveien 205 Brannteknisk kontroll 1 BAKGRUNN FOR KONTROLL SWECO Norge as, avdeling Brann & Sikkerhet, er engasjert for å bistå med brannteknisk rådgivning i forbindelse med hovedombygging i Maridalsveien

Detaljer

Avlsgården. Brannkonsept

Avlsgården. Brannkonsept Avlsgården Brannkonsept Brannkonsept Avlsgården Rapport nr.: Oppdragsnr.: Dato: RIBr004 97861002 27.11.2014 Rev.01: Kunde : Baroniet Rosendal Avlsgården Oppdragsinformasjon : Sweco Norge AS er engasjert

Detaljer

TANA BRU SKOLE BRANNTEKNISK KONSEPT

TANA BRU SKOLE BRANNTEKNISK KONSEPT Beregnet til Byggherre, arkitekt, rådgivere Dokument type Totalentreprisegrunnlag - Konsept for sikring mot brann Revisjon 0 Dato 2014-04-23 Oppdragsnummer 1350002380 TANA BRU SKOLE BRANNTEKNISK KONSEPT

Detaljer

TEK17 FORSLAG TIL ENDRINGER Tekniske installasjoner

TEK17 FORSLAG TIL ENDRINGER Tekniske installasjoner TEK17 FORSLAG TIL ENDRINGER Tekniske installasjoner 25. MARS 2015 Roar Fogstad TEK 10 11-10. Tekniske installasjoner (1) Tekniske installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at installasjonen ikke

Detaljer

Tiltak bør derfor planlegges utfra at brannspredning skal håndteres iht TEK ledd.

Tiltak bør derfor planlegges utfra at brannspredning skal håndteres iht TEK ledd. SIDE 2/5 Risiko for brannspredning i slike områder er stor. Dette som følge av at de fleste byggene er oppført i tre og at det ofte er mangelfulle brannskiller mellom byggene. Det vil være utfordrende

Detaljer

TEK 10 Sikkerhet ved brann

TEK 10 Sikkerhet ved brann TEK 10 Sikkerhet ved brann Skader ved branner i Norge Kapittel 11 Sikkerhet ved brann Skader ved branner i Norge Statistikk Eksempler på branner som skulle vært unngått Kapittel 11 Sikkerhet ved brann

Detaljer

Utdrag fra byggeforskriften av 1985

Utdrag fra byggeforskriften av 1985 Utdrag fra byggeforskriften av 1985 Kap. 30 Brannvern, fellesbestemmelser :1 Innledning Bare departementet eller den departementet bemyndiger har adgang til å dispensere fra bestemmelsene i dette kapittel.

Detaljer

Gystadmarka boligsameie, FELT B2

Gystadmarka boligsameie, FELT B2 Gystadmarka boligsameie, FELT B2 Ullensaker kommune BRANNKONSEPT Revisjon 3 Oslo 13.06.13 ÅF Norge AS Brann & Risiko OSLO BRANNKONSEPT OBJEKT/OPPDRAG BYGGHERRE/OPPDRAGSGIVER DISTRIBUSJON Gystadmarka Boligsameie,

Detaljer

2. Tiltak for å påvirke rømningstider. Røykvarsler. Brannalarmanlegg

2. Tiltak for å påvirke rømningstider. Røykvarsler. Brannalarmanlegg 2. Tiltak for å påvirke rømningstider Tiltak som reduserer nødvendig rømningstid vil f.eks. være utstyr for deteksjon av røyk og varme, varsling av brann, informasjon før og under rømning, merking og belysning

Detaljer

Brannsikkerhet i bygninger 15 Prosjektpresentasjon Arena Thor Heyerdahl Videregående Skole. Oslo 6. mai 2010 Audun Borg

Brannsikkerhet i bygninger 15 Prosjektpresentasjon Arena Thor Heyerdahl Videregående Skole. Oslo 6. mai 2010 Audun Borg Brannsikkerhet i bygninger 15 Prosjektpresentasjon Arena Thor Heyerdahl Videregående Skole Oslo 6. mai 2010 Audun Borg 1 Sammendrag Informasjon om bygget Risikoklasse, brannklasse etc. Brannstrategi Risikoanalyse

Detaljer

I tillegg til bestemmelsene i del 3 inneholder også følgende kapitler bestemmelser om brannvern:

I tillegg til bestemmelsene i del 3 inneholder også følgende kapitler bestemmelser om brannvern: Utdrag fra Byggeforskriften av 1987 Kap. 30. Brannvern, fellesbestemmelser 30:1 Innledning I tillegg til bestemmelsene i del 3 inneholder også følgende kapitler bestemmelser om brannvern: Kap. 46 Sanitæranlegg

Detaljer

BRANNTEKNISK NOTAT - INNGLASSING AV BALKONGER AGMUND BOLTS VEI 5

BRANNTEKNISK NOTAT - INNGLASSING AV BALKONGER AGMUND BOLTS VEI 5 Oppdragsgiver: Oppdrag: Utgave/Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: Statens vegvesen 530440 Ring 3, Ryen-Teisen 00-A/2013-12-09 Espen Bråthen Jon Helge Martinsen BRANNTEKNISK NOTAT - INNGLASSING AV BALKONGER

Detaljer

Brannkonsept. AMK-sentral, Sandnessjøen Helgelandssykehuset HF UNN. 2014-06-11 / J01/ Oppdragsnr.: 5141434

Brannkonsept. AMK-sentral, Sandnessjøen Helgelandssykehuset HF UNN. 2014-06-11 / J01/ Oppdragsnr.: 5141434 Brannkonsept AMK-sentral, Sandnessjøen Helgelandssykehuset HF UNN 2014-06- / J01/ Brannkonsept Flykoordinering, UNN Tromsø Oppdragsnr.: 5103056 Dokument nr.: F001 Innhold 1 Innledning 4 2 Brannteknisk

Detaljer