Informasjon om. b a r n e h a g e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon om. b a r n e h a g e"

Transkript

1 Informasjon om G o n v e i e n b a r n e h a g e

2 VÅR VISJON: Gonveien barnehage skaper gode barndomsminner VÅRT MOTTO: Skog og strand latter og sang barndomsminner i bøtter og spann

3 INNHOLD GONVEIEN BARNEHAGE s. 4 BARNEHAGENS REGELVERK s. 4 PEDAGOGISK GRUNNSYN s. 6 HELHETLIG LÆRING s. 7 BARNEMEDVIRKNING s. 7 SPRÅKLIG KOMPETANSE s. 8 RAMMEPLANENS FAGOMRÅDER s. 8 PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG EVALUERING s. 9 OBSERVASJON s. 9 OVERGANG BARNEHAGE SKOLE s. 9 DET DAGLIGE ARBEIDET s. 10 SAMARBEID BARNEHAGE OG HJEM s. 11 PRAKTISKE OPPLYSNINGER s. 13 SAMARBEID PERSONALET s. 14 3

4 GONVEIEN BARNEHAGE AS org nr Gonveien barnehage AS åpnet 31 august 2004 og er en privat barnehage eid av Andreas Bech-Olsen og Atle Jensen. Disse eier også Flekkerøya barnehage og Bråvannsåsen barnehage i Kristiansand. Barnehagen er medlem av Private Barnehagers Landsorganisasjon - arbeidsgiverseksjonen (PBL-a) og Organisasjon for Private Barnehager i Larvik (OFPB). Gonveien barnehage har plasser for barn i alderen 0 til 6 år fordelt på fire avdelinger. Antall barn, deres alder og fordeling av hele og delte plasser på avdelingene vil variere fra år til år, ut i fra barn som er i barnehagen og søkermassen. Barnehagen er bemannet med styrer, pedagogiske ledere og pedagoger, alle med førskolelærerutdanning, fagarbeidere med utdanning som barne- og ungdomsarbeider og assistenter med ulik utdannelse og erfaring. Vi har samarbeid med vikarer som står på en felles vikarliste for private barnehager i Larvik. I tillegg til det faste personalet tar vi imot elever fra Østre Halsen skole, fra videregående skoler, ungdom fra Trygg Oppvekst og personer på arbeid med bistand fra ifokus as. Etter avtaler kan vi enkelte år ha studenter og lærlinger. Barnehagen har samarbeidsavtale med Larvik kommune og samarbeider med Tjølling Familiesenter, PPT, barnevernet og andre offentlige instanser etter behov. Kontakt vedrørende enkeltbarn gjøres etter samtykke fra barnets foresatte. Andre samarbeidspartnere er blant annet Østre Halsen skole og de andre barnehagene i sone Tjølling. I 2006 ble 4-årsundersøkelsen lagt om til å være et samarbeidsprosjekt mellom hjem, barnehage og helsestasjon. Barnehagen går gjennom gjeldende skjema med foreldre/foresatte i en foreldresamtale. Helsestasjonen har det formelle ansvaret for 4-årsundersøkelsen og deler av undersøkelsen skal foregå der. BARNEHAGENS REGELVERK LOV OM BARNEHAGER med forskrifter av Formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. 2 Innhold Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Departementet fastsetter en rammeplan for barnehagen. RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN av Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver redegjør for barnehagens samfunnsmandat. Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek og læring er sentrale deler. I tillegg er sosial og språklig kompetanse samt sju fagområder viktige deler av barnehagens læringsmiljø. 4

5 FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER av Formål Forskriftens formål er å bidra til at miljøet i barnehager og skoler fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade. Gonveien barnehage bruker PBL sin dataprogramvare Styrerassistenten. Veritas-godkjent: HMS-modulen i Styrerassistenten er et verktøy for dynamisk kvalitetssikring og kvalitetsheving. Det Norske Veritas har godkjent HMS-systemet i forbindelse med sikkerhetssertifisering av barnehager i Norge. BARNEHAGENS VEDTEKTER I følge lov om barnehager kapittel III 7 skal vedtektene gi opplysninger som er av betydning for foreldrene/foresattes forhold til barnehagen. Vedtektene fastsettes av eier og registreres i Enhetsregisteret. Vedtektene er å anse som en del av kontrakt på barnehageplass og godkjennes av foreldre/ foresatte ved underskrift av kontrakten. ÅRSPLANEN Gonveien barnehages årsplan bygger på Lov om barnehager og Rammeplan for barnehager. Sammen med heftet Informasjon om Gonveien barnehage er årsplanen: - et arbeidsredskap som gir personalet en forpliktende ramme å arbeide etter i planlegging, gjennomføring og evaluering av barnehagens innhold - gir foreldre/foresatte mulighet til å påvirke innholdet i barnehagen - grunnlag for kommunens tilsyn - gir informasjon om barnehagens arbeid til eier, politikere, barnehagens samarbeidspartnere og andre interesserte Årsplanen skal fastsettes i samarbeidsutvalget (SU) TAUSHETSPLIKT I følge lov om barnehager kapittel VI 20 gjelder reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven 13 til 13 f. POLITIATTEST I følge lov om barnehager kapittel V 19 skal den som arbeider i barnehage legge fram tilfredsstillende politiattest. Attesten skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn. 5

6 BARNEHAGENS PEDAGOGISKE GRUNNSYN Barnehagen er en pedagogisk virksomhet og skal gi barna et godt miljø med vekt på lek og samvær med andre barn og voksne. Barnehagen skal bidra til å utvikle det enkelte barns personlighet, legge grunnlaget for å utvikle toleranse, medansvar og til å ha omsorg for andre. Vi vet at erfaringer fra møter med andre mennesker påvirker våre holdninger og verdier. Verdiformidlingen til barna skjer først og fremst gjennom de voksne som forbilder for handlinger og holdninger. Vi i Gonveien barnehage vektlegger å arbeide etter Den gylne regel som er den grunnleggende etiske verdien i møte mellom mennesker. Den gylne regel formuleres med et positivt menneskesyn som: Alt du vil at andre skal gjøre mot deg skal du gjøre mot dem. Dette uttrykker et prinsipp om nestekjærlighet, likeverd og respekt mellom mennesker. Det er av stor betydning at barna i barnehagen opplever varme og kjærlighet for å føle tilhørighet og for å utvikle nestekjærlighet. Derfor skal vi være omsorgsfulle voksne som er nærværende og engasjerte i det enkelte barns trivsel og utvikling. Likeverdighetsprinsippet sier oss at barn skal ha like gode muligheter uansett funksjonsnivå, sosial, geografisk, etnisk tilhørighet eller kjønn. Derfor skal vi i barnehagen tilpasse innholdet til det enkelte barns mestringsnivå. Rettferdighet er en viktig verdi i vårt samfunn og det er en utfordring i barnehagen å arbeide for rettferdige forhold for alle barn. Barn har sterk rettferdighetssans og det er viktig at vi viser barna respekt ved å behandle dem ut fra deres behov og forutsetninger. Vi skal også fremme sannhet og ærlighet. Dette er et krav som først og fremst stilles til de voksne i barnehagen og ikke moraliseres overfor barn som kan ha vansker med å skille mellom fantasi og virkelighet. Det er nødvendig at vi har en bevisst holdning til verdivalg som oppdragere. Vi anser vårt pedagogiske grunnsyn som det viktigste grunnlaget i Gonveien barnehage og at holdningene og verdiene skal preges av humor og glede. 6

7 HELHETLIG LÆRING Barns nysgjerrighet, vitebegjær og lærelyst bidrar til et godt grunnlag for helhetlig læring. Læring henger sammen med lek, oppdragelse og omsorg. Barn lærer gjennom det de opplever og erfarer på alle områder. Vennskap og tilrettelegging for gode relasjoner er forutsetningen for god læring og for opplevelse av glede og mestring. Vi skal være anerkjennende i forhold til barna. Dette er grunnlaget for læringsprosesser i barnehagen. De tre delene i helhetlig læring kan betegnes som Formelle læresituasjoner, uformelle læresituasjoner og omsorg. Det helhetlig læringsbegrepet kan illustreres slik: Formelle læresituasjoner: Fagområder Prosjekter Samlinger Planlagt HELHETLIG LÆRING Uformelle læresituasjoner: Hverdagsaktiviteter Her og nå situasjoner Lek Spontant Omsorg: Kvaliteten på voksen-barn og barn-barnrelasjoner Innlevelse BARNEMEDVIRKNING Barnehageloven og Rammeplanen sier at barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet og at deres synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med alder og modenhet. Både kroppslig og språklig gir barna uttrykk for hvordan de har det og deres følelsesmessige uttrykk blir anerkjent. Barna skal både få oppleve tilknytning og fellesskap og ha mulighet for å utøve sin selvbestemmelse og uttrykke egne intensjoner. Reell medvirkning innebærer også at barna jevnlig deltar i planlegging og evaluering av hverdagen i barnehagen. Ytringsfriheten skal ivaretas, og medvirkningen skal integreres i det daglige arbeidet. Årsplanen forteller mer om hvordan vi jobber med barnemedvirkning. 7

8 SPRÅKLIG KOMPETANSE Småbarnsalderen er den grunnleggende perioden for utvikling av språk. Barna trenger varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser. Fellesopplevelser og aktiviteter styrker kommunikasjonen mellom barna. I leken bruker barna ofte variert og komplisert tale seg imellom. Et godt utviklet morsmål er en grunnleggende forutsetning for den videre språkutviklingen, også når det gjelder skriftspråk og leseforståelse. Barn med norsk som andrespråk skal støttes i å bruke morsmålet sitt og samtidig ha mulighet for å styrke sin norskspråklige kompetanse. Barnehagen jobber aktivt med barns språklige kompetanse. Vi har faste språkgrupper for å stimulere og ivareta god språkutviklig. Personalet kurses jevnlig. Målet vårt er å gi alle barn et rikt og variert språkmiljø i barnehagen. Vi skal bekrefte barnas uttrykk og sette ord på deres inntrykk og opplevelser. RAMMEPLANENS FAGOMRÅDER Barnehagen skal se omsorg og oppdragelse, lek og læring, sosial kompetanse og språklig kompetanse i sammenheng. Rammeplanen deler barnehagens innhold inn i følgende sju fagområder som er sentrale for opplevelse, utforskning og læring. (rammeplanen del 2 s.21) Fagområdene opptrer sjeldent isolert. De skal være representert i temaopplegg og i det daglige livet i barnehagen. Avdelingene har ansvar for å dekke opp fagområdene og for progresjonen. KROPP, BEVEGELSE OG HELSE Ferdigheter, erfaringer og holdninger som barn tilegner seg gjennom sanseinntrykk og bevegelse. Dette er med på å gi innsikt i hvordan barna kan ivareta helse og livskvalitet. KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Behandler tilegnelsen av det muntlige språket som er et sentralt område i førskolebarns utvikling. NÆRMILJØ OG SAMFUNN Handler om å gi barna innsikt i og erfaring med et demokrati. Barna skal også få kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet. KUNST, KULTUR OG KREATIVITET Omhandler ulike uttrykksformer innen kunst og kultur og skal være med på å gi barna mulighet til å uttrykke seg estetisk. ANTALL, ROM OG FORM Handler om at barna gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter skal få utvikle sin matematiske kompetanse. NATUR, TEKNIKK OG MILJØ Handler om førskolebarns forhold til naturen, miljøvern og tekniske hjelpemidler. ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI Omhandler ulike måter å oppfatte verden og mennesker på og er med på å prege verdier og holdninger. 8

9 PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG EVALUERING Planleggingen skal være gjennomtenkt og hensiktsmessig. Den skal baseres på kunnskap om barns utvikling og læring individuelt og i gruppe, på observasjon, dokumentasjon, refleksjon og systematisk evaluering, i tillegg til samtaler med barn og foreldre/foresatte. Dokumentasjon skal være grunnlag for refleksjon og læring. Et etisk perpektiv må legges til grunn ved dokumentasjon av barns lek, læring og arbeid. Barnegruppas og det enkelte barns trivsel og utvikling skal vurderes fortløpende. Arbeidet i barnehagen skal evalueres på en planlagt, systematisk og åpen måte. Evalueringen skal være grunnlaget for videre planlegging og kvalitetsutvikling. Barnehagen skal være en lærende institusjon. Barnehagen bruker planleggingsdager, personalmøter og leder/pedagogdager til systematisk planlegging, dokumentasjon og evaluering. Avdelingene dokumenterer det daglige arbeidet gjennom månedsbrev, dag- uke rapporter, fotografier m.m. OBSERVASJON I samarbeid med helsestasjonen har barnehagen ansvar for deler av 4-årsundersøkelsen. Dette er en del av barnehagens observasjonsarbeid. For utvikling, evaluering og planlegging av tiltak for grupper av barn eller enkeltbarn, gjør barnehagen ytterligere observasjoner. Testing av enkeltbarn skjer alltid etter samtykke fra foreldre/foresatte. I arbeidet med utvikling av språklig kompetanse bruker barnehagen TRAS som kartleggingsmetode. OVERGANG BARNEHAGE SKOLE Barnehage og skole er begge institusjoner for omsorg, oppdragelse, lek og læring. Barna vil møte likhetstrekk og ulikheter når det begynner på skolen. For å lette overgangen for barna er det viktig at ikke for mye er ukjent og at det ukjente mestres på en god måte. Selvstendighet, trygghet og skoleforberedende aktiviteter er viktig for 5-åringene. Barnehagen har et godt samarbeid med Østre Halsen skole. Erfaringer og kunnskaper fra dette samarbeidet tar vi med oss til andre skoler som barn skal begynne på. 9

10 DET DAGLIGE ARBEIDET RUTINER Faste holdepunkt i løpet av dagen gir trygghet, forutsigbarhet og mulighet til å orientere seg over tid. Barnehagedagen består av måltider, påkledning, rydding, hygiene m.m. Selvstendighet, fin- og grovmotorikk og språk er noen utviklingsområder som stimuleres gjennom våre daglige rutiner. Rutinene er gjennomtenkt og tilpasset barnegruppene. Individuelle behov for mat og hvile blir ivaretatt. OMSORG Barnehagen skal tilby barna et miljø preget av glede, humor, kreativitet og omtanke for andre. Omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagslivet og komme til uttrykk i rutinesituasjoner og når barn leker og lærer. Vi skal gi barna mulighet til å gi og til å ta imot omsorg. Omsorg er nært knyttet til oppdragelse, helse og trygghet. Omsorg er en viktig forutsetning for utvikling av sosial kompetanse og et bidrag i livslang læring. God omsorg styrker utvikling av tillit til seg selv og andre, til gode relasjoner og til gradvis å ta ansvar for seg selv og for fellesskapet. LEK Lek kjennetegnes ved at det er noe barna frivillig velger å delta i og er et uttrykk for overskudd og glede. Barnet har selv kontroll over sin medvirkning i leken og tar ansvar for den. Det lekende barnet skaper en verden og en virkelighet etter sitt eget hode. Mye av leken i barnehagen er sosial lek som krever ferdigheter. Barna må bli enige om når det er lek og når det ikke er lek, de må enes om temaet for leken, de må kunne bidra til å utvikle leken videre og godta endringer underveis. De må også kunne handle ut i fra krav som stilles til rollen de har i samspillet med andre, være åpne og fleksible og ha fantasi. Leken handler om evnen til å ta andres perspektiv og at man må bestemme sammen. Barnehagen skal sikre rom og tid for lek og gi barna opplevelser som gir næring til leken. AKTIVITETER og ARBEID Det er naturlig for barn å skape og å uttrykke seg i bilder og bevegelse. Forming, musikk og drama står derfor sentralt i arbeid i barnehagen. Barnas interesser, ulike temaer og årstider vil prege de tilrettelagte aktivitetene. Aktiviteter barna velger er avhengig av barnets modning, utvikling og alder. Barna får også delta i daglige gjøremål. De får oppgaver i rydding, dekking av bord m.m. Det er godt å kunne vise medansvar for felles hygge og trivsel. Å føle seg betydningsfull gir selvtillit. UTE Utelivet i barnehagen byr på et mangfold av sanseinntrykk og inspirasjon til lek, bevegelse og samhandling. Det gir opplevelser, erfaringer og utfordringer for store og små. Det er også en plass for aktiv og støyende livsutfoldelse og er med på å tilfredsstille barnas oppdagerglede. Gjennom fysisk aktivitet i fri lek og tilrettelagte aktiviteter øver barna samordning av bevegelser, balanse og erfarer kroppens muligheter. Vi bestreber oss på å være mye ute i hverdagen. Vi går mye på tur i større eller mindre grupper, ofte med barn fra flere avdelinger. 10

11 SAMARBEID BARNEHAGE OG HJEM Det skaper trygghet for barna når viktige voksenpersoner i livet deres samarbeider og har en gjensidig positiv holdning til hverandre. For å få til et positivt og godt samarbeid kreves det en konstruktiv og åpen dialog mellom personalet og foreldre/foresatte. Foreldre/foresatte har rett til å: - få vite alt som skjer med deres barn - uttale seg i saker som har betydning for deres forhold til barnehagen - påvirke innholdet i barnehagen - ha representanter i barnehagens samarbeidsutvalg og arbeidsutvalg Foreldre/foresatte har plikt til å: - gi barnehagen nødvendig informasjon om deres barn - lese oppslag og skriv fra barnehagen og følge med på foreldretavlen - holde avtaler og respektere barnehagens åpningstider - holde barna hjemme ved sykdom og si ifra ved smittsomme sykdommer Vi ønsker at Foreldre/foresatte: - møter på foreldremøter, foreldresamtaler, dugnader og andre arrangementer DAGLIG KONTAKT Dette er den viktigste formen for samarbeid. Viktige opplysninger som gjelder barnet blir skrevet ned slik at hele avdelingspersonalet får beskjed. Ved henting om ettermiddagen gir barnehagen informasjon om spesielle episoder som har oppstått i løpet av dagen. I tilfeller der mange barn blir hentet samtidig ber vi om forståelse for at vi ikke alltid har mulighet til lengre samtaler. Viktige beskjeder skal imidlertid alltid gis. FORELDRETAVLEN Hver avdeling har en foreldretavle i garderoben. Her finnes fellesinformasjon, referat fra barnemøter, SU-møter og annet som er aktuelt. Det skal også finnes diverse rapporter, fotografier og annen dokumentasjon av arbeidet på avdelingen. Informasjon som gjelder enkeltbarn gis personlig, enten muntlig eller skriftlig. Det er viktig at foreldre/foresatte følger med på tavlen. RAPPORTER Avdelingene skriver dags- eller ukerapporter som dokumentasjon til foreldretavlen. Avdelingene skriver månedsbrev med evaluering av måneden som er gått og grovplan for måneden som kommer. Barnemedvirkning betyr at vi ikke kan levere detaljerte planer på forhånd. Derfor er det desto viktigere med en god evaluering av arbeidet som er gjort, fordi det skal bygges videre på i tiden som kommer. Månedsbrevet inneholder også viktige datoer. Brevet leveres alle foreldre/foresatte på avdelingen. Kopi henges opp på alle avdelingenes tavler. 11

12 FØRSTEGANGSSAMTALER For å få kjennskap til og informasjon om barnet så tidlig som mulig blir det avviklet førstegangssamtaler kort tid før, eller rett etter at barnet har begynt i barnhagen. Pedagogisk leder representerer barnehagen i disse samtalene. FORELDRESAMTALER To ganger i året inviteres foreldre/foresatte til samtale med pedagogisk leder/pedagog på avdelingen. Før samtalene blir det gitt ut en oversikt over områder som belyses. Vi oppfordrer foreldre/foresatte til å ta opp ting de er opptatt av. Ved ønske eller behov for samtaler ut over dette kan en gjøre avtale med pedagogisk leder på avdelingen. FORELDRERÅD OG SAMARBEIDSUTVALG I følge lov om barnehager kapittel II 4 skal barnehagen ha et foreldreråd og et samarbeids utvalg for å sikre samarbeidet med barnas hjem. Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte til barna. Rådet skal fremme fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldreråd og samarbeidsutvalg er viktige arenaer for brukermedvirkning. Barnehageeier skal sørge for at viktige saker forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget. FORELDREMØTER Det avholdes et foreldrerådsmøte og et foreldremøte i året. Tema for høstens møte er vanligvis årsplanen, valg av representanter til samarbeidsutvalg og arbeidsutvalg. Avdelingene presenterer sine planer og arbeidsmetoder for året. Tema for vårmøtet varierer. Det kan være evaluering i grupper, tema med foredragsholder eller annet som er aktuelt. SAMARBEIDSUTVALG SU består av foreldre/foresatte, ansatte i barnehagen og eiere slik at hver gruppe er likt representert. Medlemmene velges for to år av gangen. Foreldre/foresattes representanter velges på foreldrerådsmøtet. Personalrepresentantene velges på personalmøtet. Styrer er utvalgets sekretær og har møteplikt. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ og skal jobbe for å finne fram til felles løsninger. Utvalget skal fastsette barnehagens årsplan. ARBEIDSUTVALG AU har fire medlemmer, en fra hver avdeling, valgt av foreldre/foresatte på foreldrerådsmøtet. Representantene har ansvar for valget og velges for to år av gangen. Medlemmene er bindeledd mellom foreldre/foresatte, samarbeidsutvalget og barnehagen. Leder av AU er vararepresentant til SU. AU`s arbeidsoppgaver er av praktisk art og skal fremme samarbeidet mellom hjem og barnehage. AU har blant annet ansvar for dugnader og aktiviteter der foreldre/foresatte og barnehagen deltar. 12

13 PRAKTISKE OPPLYSNINGER DISPONERING AV PLASSEN OG FERIE Foreldre/foresatte avgjør selv hvordan de vil disponere den kontraktfestede plassen innenfor barnehagens åpningstid. For planlegging av aktiviteter, turer og annet innhold i hverdagen må barnehagen få beskjed om barnet har fri, kommer sent eller blir hentet tidlig. I forbindelse med påske og sommer meldes barnas feriedager på eget skjema. Barnehagen planlegger personalets ferieavvikling ut i fra hvor mange barn som kommer i de ulike ukene. Oppmelding til ferie er gjensidig bindende. Barnas ferie kan kun endres ved krise i familien. Det er viktig med en gjensidig forståelse for dette. Vi er en stor barnehage med mer enn 80 plasser og fleksibilitet i forhold til barnas ferie vil påvirke personalets ferieplan. DELTE PLASSER Barn som har delt plass vil ikke kunne delta på like mye som barn som er i barnehagen hver dag. Barn på delt plass får tilbud om å delta på enkelte fellesarrangementer på fridagen sin. MAT Barna får frukt og melk i barnehagen hver dag. I tillegg lager personalet av og til mat sammen med barna. I perioder vil avdelingene ha faste matdager. Dette er ingen fast ordning derfor vil variasjoner forekomme. Personalet vurderer og avveier i forhold til en helhetsvurdering av barnehagedagen, barnegruppa, fokusområder uteliv m.m. Ved faste matdager betales det kostpenger. SYKDOM Barnehagen må få beskjed dersom barnet ikke kommer i barnehagen på grunn av sykdom. Det er fint om vi får vite hva slags sykdom barnet har slik at det er mulig gjøre tiltak for å forebygge smitte. Vi gir informasjon på foreldretavlen hvis det er noe som går. Se forøvrig skriv om sykdom i barnehagen som deles ut ved oppstart av nytt barnehage år. PÅKLEDNING Kle barna praktisk og med tøy som tåler lek og aktiviteter. Vi tar forbehold om at det kan komme lim, maling o.l. på barnas klær under formingsaktiviteter i barnehagen. Klærne blir også utsatt for barnas uvørne lek utendørs. Vi ber om at det til enhver tid er skiftetøy og klær tilpasset vær og årstid tilgjengelig i barnas garderober. Barnas klær og fottøy må navnes. ADRESSEFORANDRING Barnehagen må snarest få informasjon om adresseforandring, endring av telefonnummer og evt. arbeidsplass. Det er viktig dersom vi trenger å få tak i foreldre/foresatte i løpet av dagen. Dersom det ikke lykkes, ringer vi en av kontaktpersonene som er oppgitt på helseerkæringsskjemaet. Skjemaet fylles ut når barnet begynner i barnehagen og oppdateres i august hvert år for å sikre at barnehagen har korrekt informasjon. 13

14 SAMARBEID PERSONALET Personalet i barnehagen må være fleksible, rause, ydmyke, kunnskapsrike, endringsvillige og ikke minst ha god evne til samarbeid. Personalet er underlagt gjeldende lover og forskrifter, barnehagens vedtekter, generell arbeidsinstruks og arbeidsbeskrivelser. Gode samarbeidsrutiner er viktig for å sikre både det faglige og det sosiale miljøet. Barnehagen har rutiner for informasjonsflyt, beslutninger og medbestemmelse. Barnehagens samarbeidsfora er viktig for kvalitetssikring og organisasjonsutvikling. MORGENMØTER Hver morgen møter en fra hver avdeling og styrer til et kort orienteringsmøte. Her får vi en oversikt over dagen, vi samordner planer, personalressurser og gir nødvendig informasjon. AVDELINGSMØTER Hver avdeling har avsatt tid til samarbeid for refleksjon, observasjon, vurdering og planlegging. PERSONALMØTER OG PLANLEGGINGSDAGER I løpet av et år har barnehagen ca ti kveldsmøter og fem planleggingsdager. Her møtes hele personalet for videreutvikling av det pedagogiske arbeidet og personalutvikling. Datoer for planleggingsdagene skal gis foreldre/foresatte skal i god tid. LEDERMØTER OG SAMLINGER Pedagogisk ledere og styrer utgjør barnehagens lederteam. Hver uke møtes teamet til et samarbeidsmøte for å drøfte faglige spørsmål, vurderinger, planer og informasjon. Gjennom året er det satt av enkelte hele dager til helhetlig arbeid for organisasjonsutvikling. ASSISTENTMØTER To ganger i året avholdes assistentmøter. Her kan medarbeiderne diskutere saker som er av viktighet for arbeidet og for arbeidsmiljøet. MEDBESTEMMELSESMØTER Medbestemmelsesmøtet består av tillitsvalgte, verneombud og styrer. Møtet vedtar bl.a. planer for ferieavvikling, omorganisering i personalgruppa, arbeidsmiljø og annet som vedrører personalets arbeid. Det er fastsatt tre møter i året. Ytterligere møter kan meldes ved behov. MEDARBEIDERSAMTALER To ganger i året gjennomføres det medarbeidersamtaler med samtlige ansatte. KOMPETANSEUTVIKLING Lederteamet avgjør kompetanseutviklingen i barnehagen ut i fra en vurdering av nytteverdi for barnehagen og for den enkelte medarbeider. Hvert annet år skal hele personalet ha opplæring i førstehjelp og brannvern. I tillegg får deler av av personalet opplæring i livredning hvert år. Barnehagen jobber spesielt med språklig kompetanse og prioriterer opplæring og kurs innenfor dette temaet. 14

15 VOKSENROLLEN I GONVEIEN BARNEHAGE Voksne som er tydelige og som våger å være seg selv Voksne som er tilgjengelige for barna Voksne som er noe, har noe og vil gi noe sammen med barna Voksne som lar barn prøve seg ut på egenhånd Voksne som setter grenser Voksne som tar ansvar og respekterer barns egenart Voksne som ser barn som frie, uavhengige og kjærlighetstrengende Voksne som finner en balansegang mellom det å være deltagende og det å være observerende i leken Voksne som forholder seg kreativit og humoristisk til å være sammen med barn Voksne som er interesserte, engasjerte, nysgjerrige og involverte i forhold til det barna er opptatt av Voksne som viser evne til samhandling og vilje til å arbeide målrettet med forankring i gjeldende planer og vedtekter Voksne som viser at de tar ansvar for sin egen arbeidsplass og de verdier de er satt til å forvalte

16 Gonveien barnehage AS - Gonveien Larvik. tlf: fax:

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! FORELDREUTGAVE K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Årsplan Trygghet og glede hver dag!

Årsplan Trygghet og glede hver dag! Årsplan 2007-2008 Trygghet og glede hver dag! MANGELBERGET BARNEHAGE 2007 M FORORD ed utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

BLLINGSTAD BARNEHAGE VIRKSOMHETS PLAN

BLLINGSTAD BARNEHAGE VIRKSOMHETS PLAN BLLINGSTAD BARNEHAGE VIRKSOMHETS PLAN INNHOLD Innledning side 3 Rammeplan side 4 Asker Kommune side 4 Barnehagens visjon side 5 Våre verdier side 6 Mål side 7 Sosial kompetanse side 8 Barn med individuelle

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO i Molde kommune

Kvalitetsplan for SFO i Molde kommune Kvalitetsplan for SFO i Molde kommune 2013-2018 2 Formelle krav til kvalitet og innhold SFO i opplæringsloven Skolefritidsordningen er hjemlet i Opplæringsloven 13-7. Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag!

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag! ÅRSPLAN -2009 Trygghet og glede hver dag! FORORD Årsplan -2009 Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage utarbeidet en årsplan

Detaljer

Velkommen til Tøffe barnehage

Velkommen til Tøffe barnehage Velkommen til Tøffe barnehage Årsplan del 1 2013-1016 FORORD Velkommen til Tøffe Barnehage! Dette er del en av vår årsplan. Denne revideres hvert tredje år. Dokumentet skal gi informasjon om våre langsiktige

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger

Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger Virksomhetsplan 2016-2019 Innledning. Finneidfjord barnehages virksomhetsplan beskriver hva barnehagen skal arbeide med de neste fire årene. Denne planen

Detaljer

Tønsberg kommune. «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage

Tønsberg kommune. «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage Tønsberg kommune «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage INNLEDNING Sammen om barna - samarbeid mellom hjem og barnehage, er utarbeidet både som en forventningsavklaring og som et arbeidsverktøy

Detaljer

PLATTFORM FOR VIRKSOMHETEN

PLATTFORM FOR VIRKSOMHETEN PLATTFORM FOR VIRKSOMHETEN 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Barnehagens verdigrunnlag og oppgaver... 3 2.1 Lover og retningslinjer... 3 2.2 Barn og barndom... 3 2.3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 2.4

Detaljer

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag.

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag. Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage 2015-2016 En engasjert hverdag Innhold Innledning: Om barnehagen Kanvas pedagogiske plattform Planlegging, dokumentasjon og vurdering Kanvas læringsmål vårt arbeid

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE Kontaktinformasjon Solveien familiebarnehage Adresse: Solveien 3 1415 Oppegård Tlf.nr til barnehagen: 91 24 60 50 E-post til barnehagen: Solveien3@hotmail.com

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE. Foresattes navn. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder

MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE. Foresattes navn. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE Barnets navn.. Født Foresattes navn. Tlf. privat. Tlf. jobb. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder Andre samarbeidspartnere. Vi inngår

Detaljer

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA Værøy kommunale barnehage Årsplan 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA 1 INNHOLD Innledning.3 Vår visjon.. 4 Barnehagens mål og satsinger 4 Danning gjennom omsorg, lek og læring 4 Barns

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016 ÅRSPLAN Akasia Paradis barnehage 2015/2016 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 20 barnehager med rundt 380 ansatte og 1500 barnehageplasser. Akasia sin visjon

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

FORELDRESAMARBEID I RAKALAUV BARNEHAGE BARNEHAGENS ORGANER OG UTVALG. RAKALAUV. Barnehageåret BARNEHAGE

FORELDRESAMARBEID I RAKALAUV BARNEHAGE BARNEHAGENS ORGANER OG UTVALG. RAKALAUV. Barnehageåret BARNEHAGE Barnehageåret 2017-2018 RAKALAUV BARNEHAGE FORELDRESAMARBEID I RAKALAUV BARNEHAGE BARNEHAGENS ORGANER OG UTVALG. I modige Rakalauv skal onga få vara onger. Rakalauv Barnehage og dens samarbeidspartnere

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR OS KOMMUNALE BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN FOR OS KOMMUNALE BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN FOR OS KOMMUNALE BARNEHAGE FURUHOLTET - SUNDMOEN - DALSBYGDA - TUFSINGDALEN 2011-2013 INNHOLD 1 Forord 2 Barnehagens organisering 3 Tilvenningsfasen 4 Dagsrytmen 5 Våre samarbeidspartnere

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2014 / 2015. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 Godkjent i samarbeidsutvalget 14.09.10. Vårt pedagogiske grunnsyn: Vi legger vekt på å ta utgangspunkt i hvert enkelt barn sitt ståsted, og skape en hverdag

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Vi utvikler oss i samspill med andre.

Vi utvikler oss i samspill med andre. Barnehagens innhold Skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek, læring og danning er sentrale deler. Vår pedagogiske plattform bygger på Barnehageloven og Rammeplan for barnehager. Vi legger

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

Årsplan. Klinga familiebarnehage 2014 / 2015

Årsplan. Klinga familiebarnehage 2014 / 2015 Årsplan Klinga familiebarnehage 2014 / 2015 Innholdsfortegnelse: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Innledning Målsetning/Tema Temaplan Overgang fra barnehage til skole Barnegruppene og personalet Rammeplanens 7

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan

Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan 2017-2018 Gode barndomsminner i trygge omgivelser Trygghet Fellesskap Ansvarlighet Nedre Auren gårdsbarnehages konsept Vi i barnehagen er levende opptatt av konseptet

Detaljer

Overordnet handlingsplan

Overordnet handlingsplan Overordnet handlingsplan 2013 2016 Innholdsfortegnelse: Innledning akgrunn for det pedagogiske arbeidet Satsningsområder Handlingsplan Innledning Virksomhetsplanen er en fireårig plan. Den vil bli jevnlig

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim 73 93 19 38/ 73 55 16 77 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage

Detaljer

Verdier og mål i rammeplanene

Verdier og mål i rammeplanene Verdier og mål i rammeplanene ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.10.2015 Utdrag fra Rammeplan for SFO i Bodø Mål "SFO skal: Ivareta småskolebarnas behov for variert lek og aktivitet I samarbeid med hjem og skole

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan Venåsløkka barnehage 2012-2013 Forord Vi fortsetter arbeidet med den nye årsplanmalen som har sitt utspring i «Kvalitetutviklingsplanen». Vår årsplan har samme inndeling som den. Hvert kapittel

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan Hvittingfoss barnehage Barnehageåret 2012 / 2013 Barnehageåret 2012 / 2013 Hvittingfoss barnehage 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er

Detaljer

15 LOVUTKASTET Ny barnehagelov 200

15 LOVUTKASTET Ny barnehagelov 200 15 LOVUTKASTET Ny barnehagelov 200 Kapittel I. Barnehagens formål og innhold 1. Formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Et refleksjonsverktøy for barnehagene Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe barnehagene er utarbeidet av en prosjektgruppe

Detaljer

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet.

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet. Hallingmo og Breidokk er to barnehagehus som samarbeider med felles ledelse. Dette er et prøveprosjekt for dette barnehageåret, og siden vi samarbeider lager vi felles årsplan. Barnehagene ligger sentralt

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FÅSET BARNEHAGE 2014/2015

ÅRSPLAN FOR FÅSET BARNEHAGE 2014/2015 ÅRSPLAN FOR FÅSET BARNEHAGE 2014/2015 INNHOLD 1.Litt om barnehagen 2. Barnehagens innhold -omsorg -lek -læring -sosial kompetanse -språklig kompetanse 3. Fagområdene 4.Barns medvirkning 5.Vårt satsningsområde

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE. Grefsenlyst KJÆRE FORELDE / FORESATTE

INFORMASJONSHEFTE. Grefsenlyst KJÆRE FORELDE / FORESATTE a INFORMASJONSHEFTE Grefsenlyst a KJÆRE FORELDE / FORESATTE Dette informasjonsheftet inneholder generelle opplysninger om Grefsenlyst FUS barnehage, og er beregnet for foresatte, nyansatte og evt. andre

Detaljer

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Veien videre 2015 Side 5 Vår pedagogiske profil

Detaljer

ÅRSPLAN 2013-2014. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/sitbarn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2013-2014. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/sitbarn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/sitbarn ÅRSPLAN 2013-2014 Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt

Detaljer

Sjømannsbyen, Templarheimen, Workinnmarka, Olsgård, Guovssahas og Solneset barnehager

Sjømannsbyen, Templarheimen, Workinnmarka, Olsgård, Guovssahas og Solneset barnehager Sjømannsbyen, Templarheimen, Workinnmarka, Olsgård, Guovssahas og Solneset barnehager Innhold INNLEDNING... 4 TROMSØYA VEST BARNEHAGER... 4 Enhetens lederteam... 4 Personalet... 6 STYRINGSVERKTØY... 6

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

Innholdsfortegnelse felles del

Innholdsfortegnelse felles del Innholdsfortegnelse felles del Om barnehage...2 Pedagogisk årsplan...2 Pedagogisk grunnsyn...2 Syn på barn...2 Læringssyn...2 Verdigrunnlag...3 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver....3 Barns

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Plan for foreldresamarbeid

Plan for foreldresamarbeid Plan for foreldresamarbeid Nes barnehage 2012 Barnehageloven. I barnehagelovens 1 står det; Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der.

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der. PERIODEPLAN PÅ KNALL HØSTEN 2017 Tema: Å skape/bygge gode relasjoner Dagsrytme; NÅR HVA 07.15-07.30 Lunta åpner Knall og Lunta 07.30-08.30 Frokost og frilek 09.30-08.45 Rydding 08.45-09.00 Samling 09.00-09.30

Detaljer

Årsplan for Glittre barnehage 2013/2014

Årsplan for Glittre barnehage 2013/2014 Årsplan for Glittre barnehage 2013/2014 ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner: Den er et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning. Den

Detaljer

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform for Tolpinrud barnehage Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Virksomhetsplan

Virksomhetsplan Virksomhetsplan 2014-2015 Innledning Virksomhetsplanen er en konkret beskrivelse av virksomheten som skal synliggjøre hvilke elementer som er med på å skape kvalitet i Seilduken barnehage. Planen er et

Detaljer

Halvårsplan for Vår 2017

Halvårsplan for Vår 2017 Halvårsplan for Vår 2017 PERSONALET PÅ TRESTUBBEN 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennom kroppslig

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag 27.08.13 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

Årsplan 2016/2017. Vi samarbeider med Stavanger Turistforening

Årsplan 2016/2017. Vi samarbeider med Stavanger Turistforening Årsplan 2016/2017 Vi samarbeider med Stavanger Turistforening Vi i Bogafjellbakken Naturbarnehage ønsker å stå frem som en barnehage som virkelig satser på naturen og opplevelsene den byr på. Vi har i

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Årsplan for Hol barnehage 2013

Årsplan for Hol barnehage 2013 Årsplan for Hol barnehage 2013 Hol barnehage der barn, foreldre og personale gleder seg til å komme hver dag. Hol barnehage med barnas natur og kulturopplevelser i sentrum Årsplanen bygger på FN s barnekonvensjon,

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

Årsplan 2014-2015. for. Avd. Du og jeg og vi to

Årsplan 2014-2015. for. Avd. Du og jeg og vi to Årsplan 2014-2015 for Avd. Du og jeg og vi to Velkommen til Amigos Barnehage! Informasjon om barnehagen Amigos barnehagen har 3 eiere og 11 avdelinger i forskjellige bydeler i Oslo, og startet sin virksomhet

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Eventyrheia barnehage Tlf 38 18 13740/ 38 18 3741 e-post: monica.ommundsen@songdalen.kommune.no Barnehagens hjemmeside:

Eventyrheia barnehage Tlf 38 18 13740/ 38 18 3741 e-post: monica.ommundsen@songdalen.kommune.no Barnehagens hjemmeside: Eventyrheia barnehage Tlf 38 18 13740/ 38 18 3741 e-post: monica.ommundsen@songdalen.kommune.no Barnehagens hjemmeside: www.minbarnehage.no/eventyrheia Velkommen til Eventyrheia barnehage. Eventyrheia

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

AVDELING FOR OPPVEKST

AVDELING FOR OPPVEKST AVDELING FOR OPPVEKST Utviklingsplan (virksomhetsplan) for perioden: 2016-2020 For ansvar: 2168 Tjenesteenhet: Egge barnehage/egge ressursbarnehage Ansvarlig tjenesteenhetsleder: Anne Stuevold Fokusområde

Detaljer

FORELDRESAMARBEID I RAKALAUV BARNEHAGE BARNEHAGENS ORGANER OG UTVALG. RAKALAUV. Barnehageåret 2012-2013 BARNEHAGE

FORELDRESAMARBEID I RAKALAUV BARNEHAGE BARNEHAGENS ORGANER OG UTVALG. RAKALAUV. Barnehageåret 2012-2013 BARNEHAGE Barnehageåret 2012-2013 RAKALAUV BARNEHAGE FORELDRESAMARBEID I RAKALAUV BARNEHAGE BARNEHAGENS ORGANER OG UTVALG. I modige Rakalauv skal onga få vara onger. Rakalauv Barnehage og dens samarbeidspartnere

Detaljer

VERDIPLAN FOR SIO BARNEHAGE

VERDIPLAN FOR SIO BARNEHAGE VERDIPLAN VERDIPLAN FOR SIO BARNEHAGE SiO Barnehage tar vare på barndommens magi SiO Barnehage er til for deg som forelder og student Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) er en velferdsorganisasjon

Detaljer