sivilarkitekt mnal kjell hareide

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "sivilarkitekt mnal kjell hareide"

Transkript

1 Detaljreguleringsplan for Motorsport på delar av gbnr. 83/3 og 83/5-1 på Grov, Flora kommune Planomtale og ROS vurdering. Dato Innleiing 1.1 Bakgrunn for planarbeidet 1.2 Lokalisering 1.3 Konsulent for planarbeidet 1.4 Avgrensing av planområdet 1.5 Gjeldane plan 1.6 Oppstartsmøte 1.7 Planspørsmål 2. Overordna omsyn i planen 2.1 Nasjonale og regionale føringar 2.2 Kommunale føringar 2.3 Registrering og utgreiing i planområdet 3. Medverknad i planprosessen 3.1 Kunngjering og Planoppstart 3.2 Innkomne merknader 3.3 Medverknad 4. Risiko og sårbarhets-analyse 4.1 Innleiing 5. Skildring av planforslaget 5.1 Innleiinig 5.2 Landskap 5.3 Tilpassing 5.4 Fleksibilitet i planen. 5.5 Sikring mot ras og steinskred. 5.6 Høgspentlina. 5.7 Risiko ved motorsport. 5.8 Flom i vassdrag og is. 5.9 Støy Historisk ferdselsåre Hjortetråkket. Vedlegg. Denne planomtalen har to vedlegg. Vedlegg 1. Registrering av biologisk mangfold på Grovastøylen, av IvestConsult AS. Vedlegg 2 Sunnfjord Motorsportsenter. Støyvurdering, av SWECO AS.

2 1. Innleiing 1.1 Bakgrunn for planarbeidet Florø Motorsport Klubb har i mange år hatt tilhald i Brandsøy på ein mellombels bane. Lokaliseringa har vore problemfylt på grunn av ulike behov og kryssande interesser i lokalmiljøet. Klubben har derfor i mange år leita etter areal for eit permanent anlegg. 1.2 Lokalisering Da området på Grov kom for sal ved at Statskog skulle avhende areal vart det klart at motorsportklubben kunne få tilgang til ein svært attraktiv tomt. Topografien i området og lokaliseringa var godt tilpassa deira behov. Det politiske miljøet såg også at lokaliseringa på Grov var ein god løysing. Ein lokalisering saman med den nye skytebana i Flora vart sett på som ein optimal løysing i forhold til arealbruk. Støyande aktivitet med lang avstand til busetting og samtidig sentralt i kommunen. 1.3 Konsulent for planarbeidet. Florø Motorsport Klubb har engasjer Sivilarkitekt MNAL Kjell Hareide til å utføre planarbeidet. Registreringa av biologisk mangfold er utført ac IvestConsult AS. Støyvurdering er utført av SWECO AS. 1.4 Avgrensing av planområdet Avgrensinga av planområdet på land er bestemt av eigedomsgrensene. Klubben kjøpte det arealet dei trengte til anlegget, og det vart også bestemmande for avgrensinga av planområdet. Området er delt i to av riksveg 614. Avgrensinga av planområdet på sjø er ca ¾ av bredden på Norddalsfjorden. ¼ av leden vil til ein kvar tid stå open for fri ferdsel. 1.5 Gjeldane plan Det er ikkje kommunale detaljreguleringsplaner i området. Planområdet på land ligg innafor LNF2 ( landbruk, natur og friluftsområde ) i eksisterande kommuneplan. Planområdet på sjøen ligg innafor områda Vassareal for alment friluftsliv og FFFN (fiske, friluftsliv, ferdsel og natur) i eksisterande kommuneplan. 1.6 Oppstartsmøte Motorsportklubben hadde eit møte med Flora kommune Motorsportklubben informerte her om sine behov og ynskjer på Grov. Kommunen var godt kjend med klubben sitt behov ut frå dei mellombelse løysningane med banen i Brandsøy. Motorsport på Grov låg ikkje inne i den overordna planen. Der er arealet avsett til LNF2. Kommunen rådde derfor klubben til å avklare den politiske viljen til endring av arealbruken gjennom eit planspørsmål knytt til etablering av motorsport på Grov. 1.7 Planspørsmål Det ble søkt om politisk støtte gjennom eit formelt planspørsmålet Med planspørsmålet var det utarbeida eit planprogram. Plan- og Miljøutvalet gjorde i sak 020/11 eit vedtak kor dei ga uttrykk for ei sterk positiv haldning til planformålet samstundes med at dei godkjende at planprogrammet kunne utleggast for offentleg ettersyn.

3 2. Overordna omsyn i planen 2.1 Nasjonale og regionale føringar Det er ikkje spesielle føringar for planarbeid knytt til motorsport spesielt. 2.2 Kommunale føringar Det er ikkje spesielle føringar for planarbeid knytt til motorsport generelt eller til lokaliseringa på Grov. 2.3 Registrering og utgreiing i planområdet 3. Medverknad i planprosessen 3.1 Kunngjering og Planoppstart Planarbeidet ble annonsert i Firdaposten vart det varsla skriftleg til berørte partar og høringsinstansar. Her vart det informert om at ca 16 mål av det søndre hjørnet på gbnr 83/3 vart innlemma i planen og at grensa i sjøen vart trekt litt mot nord. NVE vart ettersendt denne informasjonen Innkomne merknader Motorsportklubben hadde eit innspel til eigen plan. Dei ba om at mast 189 i høgspentlina Ørskog- Fardal skulle flyttast. Dette ynskje førde ikkje fram. NVE har merknader i brev av Dei krev byggjegrenser langs kraftlina og restriksjonar ved aktiviteten under lina. Dei påpeker skredfare og krav om vedtektskrav til anlegg i skredutsette områdar. Dei ynskjer PBL 12-5 nr.6 nytta til Lendingsvatnet og bekken. Krav deira er innarbeida i planen. Statens Vegvesen har merknader i brev av Dei har også vore på befaring på staden og vurdert mogelege avkøyringar til anlegga. Felles avkøyring med skytebana vart vald bort i arbeidet med planen. Skytebana ligg sør for riksvegen mens det meste av motorsportarealet ligg på nordsida. Det vart ikkje funne økonomisk realiserbare fellesløysingar. Tunnel og bru vart ikkje vurdert som realiserbare løysingar. En skal også merke seg at avkøyringa som ein avklara på befaringa no i ettertid er flytta på plankartet. Denne flyttinga krev anleggsarbeid for å sikre god frisikt før avkøyringa kan takast i bruk. Det er tatt omsyn til dette i rekkefylgjekrava i planvedtektene. Norddalsfjorden Storvald ved Gunnbjørn Midtbø uttrykker i brev uro for hjortetrekka i området. Det vert spesielt åtvara mot konflikt med trekket sør for riksvegen. I det vidare planarbeidet vart det ikkje sett behov for å ta spesielt omsyn til hjortetrekket. Brynhild Løken og Kolbjørn Taklo har merknader i brev av Merknadene famnar bredt og gjeld hjortetrekk, hjortejakt, skogsdrift, naturoppleving og mogleg konflikt med «Inn på tunet» aktivitetar i ved Lendingsvatnet. At motorsport kjem til området i tillegg til skytebanen tykkjer de er i meste laget. Dei argumenterer for at motorsporten må kunne delast opp slik at nokre aktivitetar kan leggast til andre stader i kommunen. Dei påpeiker også at planområdet ikkje må være større ein det som krevs av det anlegget motorklubben har økonomisk styrke til å kunne fullføre. Dei argumenter også for vederlag for økonomiske tap. I planarbeidet ser vi det som eit mål å samle motorsport på ein stad., ein oppdeling av sporten står fram som ein dårlig løysning. Det vert her i plansaka ikkje tatt omsyn til eventuelle økonomiske krav.

4 3.3 Medverknad Planarbeidet har ikkje hatt formel medverknad frå partar utafor motorsporten. Føremålet med planarbeidet er for smalt til at det sett i verk stort engasjement hos andre knytt til utforminga av planen Lokaliseringa har vekt interesse. Skytemiljøet på Grov ynskjer samarbeid. Dei ser det som et interessant naboskap. Samarbeid om klubblokaler/servicebygg og parkering vil kunne gi god samfunnsmessig og økonomisk gevinst. 4. Risiko og sårbarhets-analyse 4.1 Innleiing 1. I omtalen av sannsyn skal følgjande inndelingar nyttast: a) For flaum-/flaumskredfare skal gjentaksintervalla i 7-2 i byggteknisk forskrift leggjast til grunn (største nominelle årlege sannsyn 1/20, 1/200 eller 1/1000) b) For skredfare skal gjentaksintervalla i 7-3 i byggteknisk forskrift leggjast til grunn (største nominelle årlege sannsyn 1/100, 1/1000 eller 1/5000) c) For annan type risiko skal det i omtalen nyttast omgrepa Lite sannsynleg, Mindre sannsynleg, Ganske sannsynleg, Svært sannsynleg 2. I omtalen av konsekvensar skal følgjande inndeling nyttast: Ufarleg, Ein viss fare, Farleg, Kritisk og Katastrofalt 3. Klimaendringar med auka temperatur, auka totalnedbør, hyppigare ekstremvêr m.v., kan påverke framtidige risiko knytt til hendingane nemnt i tabellen nedanfor. Denne moglege endringa i risiko skal omtalast i dei deler av tabellen der dette er naturleg 4. Det må gå fram kva ekspertise/kompetanseorgan som er brukt i analysearbeidet 5. Alle aktuelle referansar må gå fram (kart, fagrapportar, notat m.v.) 6. Tilrådde tiltak for å følgje opp funn må gå fram t.d. bruk av arealføremål (pbl. 12-5), omsynssoner (pbl og 12-6), føresegner til planen (pbl. 12-7) Uønskt hending Aktuelt? Sannsyn Konsekvens Natur- og miljøforhold Samla risiko Kommentar/tiltak Er området utsett for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko eller auka påkjenningar for: Snø- eller steinskred/-sprang? Ja Ganske san Ein viss fare Middels Kan sikrast Flodbølgjer som følgje av skred? Kvikkleire eller anna ustabilitet? Flaum/flaumskred? Overvatn? Radon? Skog-/lyngbrann? Stormflo? Vind? Sårbar flora?

5 Verneområde? Vassdragsområde? Ja Lite san. Ein viss fare Liten Kan sikrast Kulturminne/-miljø? Verksemdsrisiko Er det i området: Anlegg/verksemder som kan utgjere ein risiko? Lager med farlege stoff (væsker, gassar, eksplosiv Medfører mv)? planen/tiltaket: Anlegg/verksemder som kan utgjere ein risiko? Lagring av farlege stoff (væsker, gassar, eksplosiv mv)? Auka risiko eller andre påkjenningar for sårbare bygg, infrastruktur, Forureining aktivitetar? Er det i området: Ja Lite san. Ein viss fare Liten Kan styrast Fare for akutt forureining? Permanent forureining? Støy og støv (industri, trafikk m.v.)? Forureina grunn? Høgspentlinjer? Ja Lite san. Kritisk Ikkje Er godt sikra Anlegg for avfallsbehandling? Medfører planen/tiltaket: Fare for akutt forureining? Ja Lite san. Ein viss fare Liten Kan sikrast Fare for permanent forureining? Støy og støv? Ja Lite san. Ein viss fare Liten Kan sikrast Høgspentlinjer? Anlegg for avfallsbehandling? Beredskap Er det i området: God tilkomst for utrykkingskøyretø y? Tilstrekkeleg sløkkevasskapasitet Medfører planen/tiltaket:

6 Behov for nye/auka beredskapstiltak (brann, helse m.v.)? Ja Ganske san Farleg Middels Motorsportens regelverk for sikring av anlegg Infrastruktur Er området utsett for, eller kan planen/tiltaket medføre auka risiko for: Trafikkulykker? Ja Ganske san Farleg Middels Eget regelverk Manglande kapasitet i kraftforsyninga? Manglande kapasitet i tele-/ dataforsyninga? Manglande kapasitet i VA- system? Andre forhold Fare for sabotasje/terror? Fare for annan kriminalitet? Vatn med fare for usikker is? Ja Lite san. En viss fare Middels Kan sikrast Terrengformasjonar som utgjer spesiell fare (stup, skrentar m.v.)? Ja Lite san. En viss fare Middels Kan sikrast Gruver, opne sjakter, steintippar m.v.?

7 5. Skildring av planforslaget 5.1 Innleiinig Planforslaget gjeld ein aktivitet med arealbruk som har et visuelt preg av anlegg, vegteknisk utsjånad og terrengbearbeiding. Bygningane i området vert små og unnselige volum spredd kring i landskapet i ein ustrukturert form langs banetrasseane. Dei vil ikkje prege området som ein sentral bebygd struktur. Dei vil bli spredd enkeltvis eller i små gruppar/tun. Frå fylkesvegen vil området verte prega av køyretekniske anlegg som jordvoller, gjerder og køyrebaner. Ein vil sjå aktiviteten i området på dei banetekniske installasjonane, særleg markeringsband, sikringsutstyr og grunnarbeid. 5.2 Landskap Eksisterande terreng er prega av 2 landskapsformer i planområdet. Langs riksvegen er det myrlendt og ganske flatt. Myrpartia er oppdelte av små bergknausar og det er glissen skog av småfuru. Mot nord i planområde stupar det bratte berghamrar ned mot sjøen. Mot vest i planområdet er det bratte skrentar ned til Lendingsvatnet. Her er skogen storvokst. 5.3 Tilpassing Dei visuelle elementa i planområdet og korleis dei vert sett frå kringliggande områder vert som anlegg og infrastruktur med spredd bygningsmasse i det småvokste skogsbeltet. God estetikk i et område for motorsport skapast gjennom god og naturleg terrengtilpassing med bevisst bruk av vegetasjon og landskapsform. Ulike terrengformar i planområdet er i plankartet nytta til dei aktivitetane som høver terrenget best. Baner for cross og sykkel har fått dei bratte og utfordrande delane av terrenget. Bilbaner og aktivitetar for flatere anlegg har får tilsvarande delar av terrenget. 5.4 Fleksibilitet i planen. I planvedtektene er det tilrettelagt for fleksibel bruk av aktivitetsområda. Planen legg til rette for at motorsporten skal kunne omarbeide baner utan gjennom byggesak opp til eit visst nivå. Det skal også være mogeleg å ha midlertidige baneanlegg for andre motorsport-aktivitetar enn den aktiviteten som er innregulert planen. Alle desse fleksible løysningane i planen er naudsynt for at motorsportklubben skal kunne nytte terrenget på ein praktisk tilretta måte. 5.5 Sikring mot ras og steinskred. I ROS analysen er det framheve fare for ras og skred. Områda som er regulert for motorsport ligg utanfor faresona, men ras og steinsprang kan skje lokalt. Det er av denne grunnen sett krav til geologisk undersøking ved tiltak etter TEK Høgspentlina. Høgspentlina kjem ikkje i konflikt med motorsporten. Det er ikkje strålefare ved sporadisk opphald i nærleiken av lina. Lina representerer difor berre ein fare ved anleggsmessige arbeid under lina, som til dømes arbeid med gravemaskin og sprenging. Eigar av lina har av den grunn eit regelverk for sikring som motorsporten må etterleve. Strandgata 15, Postboks 214, 6900 Florø. Tlf NO MVA

8 5.7 Risiko ved motorsport. Beredskap, tilkomst, sikringsarbeid vert ikkje styrt av PBL og TEK10. Motorsporten sitt eige HMS arbeid skal sikre utøvarane av sporten. Utforming av baner med sikringssoner og sikringsutstyr vert styrt av motorsportens sitt eige lovverk. 5.8 Flom i vassdrag og is. I ROS analysen er det påpeika ein mogeleg risiko for flom og is i elva og i Lendingsvatnet. Desse utfordringane er svært små. Sikring mot at det skal skje skade på person eller eigedom må skje gjennom bevisst haldning frå motorsportklubben sin side, spesielt med bevisst haldning til skilting av usikker is og måling av is djupne om det skjer aktivitet på isen. 5.9 Støy. Plassering i terrenget av områda for dei enkelte motoraktivitetane vart gjort med tanke på støy ved sida av topografi. Dei støybelasta områda ligg enten på dei flate partia elle i bakkane mot sør og vest. Næraste busetting er mot nord og aust. Dei er langt vekke og vert i tillegg verna av topografi Historisk ferdselsåre. Ferdselsåra langs Lendingsvatnet vert oppretthaldt utan inngrep Hjortetråkket. Planen er tilrettelagt for at områda til dei enkelte motoranlegga ligg som «øyar» i terrenget med frie korridorar imellom seg. Hjorten er av den grunnen ikkje hindra frå å trekke gjennom området. Hjorten er ikkje redd anlegg, vegar og bygg. Dei vil fritt og utan hinder ferdes i området. Motorsporten vill heller ikkje skremme hjorten. Motorlyd skremmer ikkje hjorten. Det er menneskje og spesielt lukten av menneskje som skremmer. Hjorten vil derfor uroast når det er folk i anlegget. All anna tid er hjorten uhindra i sin ferdsel. Strandgata 15, Postboks 214, 6900 Florø. Tlf NO MVA

DETALJREGULERINGSPLAN FOR TORSNES PlanID: 1418-2014003

DETALJREGULERINGSPLAN FOR TORSNES PlanID: 1418-2014003 Jan Sølve Haugen DETALJREGULERINGSPLAN FOR TORSNES PlanID: 1418-2014003 Planomtale og føresegner VEDTAKSDATO: 18.06.2015 Innhald: 1. Samandrag...side 4 2. Bakgrunn.. side 4 3. Planprosess side 4 4. Planområdet

Detaljer

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Flora kommune Planomtale med ros-analyse, føresegner og plankart PLANFORSLAG TIL OFFENTLEG HØYRING Flora kommune Detaljreguleringsplan for gbnr. 81/1, 80/2

Detaljer

ROS-analyse. Detaljreguleringsplan «Docen-Kvartalet» Flora kommune

ROS-analyse. Detaljreguleringsplan «Docen-Kvartalet» Flora kommune ROS-analyse Detaljreguleringsplan «Docen-Kvartalet» Flora kommune 03.09.2014 Flora kommune ROS-analyse Detajlreguleringsplan «Docen-Kvartalet», Flora kommune Dato 03.09.2014 Utarbeidd av Janicke Svendal

Detaljer

Reguleringsplan for Bjønnskardet hytteområde

Reguleringsplan for Bjønnskardet hytteområde Reguleringsplan for Bjønnskardet hytteområde B4 i KDP Storviksmorkje i Vågå kommune PlanID : 5152007001 Fyresdal Næringshage 3870 Fyresdal 24.03.2015 REGULERINGSPLAN FOR BJØNNSKARDET HYTTEOMRÅDE I VÅGÅ

Detaljer

Utført av: VED DATO. Arkitektfirma Jon Vikøren AS TKB/KV 06.02.2015

Utført av: VED DATO. Arkitektfirma Jon Vikøren AS TKB/KV 06.02.2015 Vedlegg 1 til Planomtalen Detaljregulering for Blix hotell m.m., Vik kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse rev - PROSJEKT NR. OG NAVN 12.05 Detaljregulering for Blix hotell m.m., Vik kommune. Nasjonal

Detaljer

Plan-id: 201307 Stord kommune

Plan-id: 201307 Stord kommune STORD KOMMUNE Planomtale med ROS- analyse for «Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Stord kommune», Plan-id: 201307 Stord kommune Utarbeida av Side 1 av 59 FORORD STORD KOMMUNE På vegne

Detaljer

Oskar Brugrand as. Planomtale og føresegner. Reguleringsplan for Brugrand. Ljøsne, Lærdal

Oskar Brugrand as. Planomtale og føresegner. Reguleringsplan for Brugrand. Ljøsne, Lærdal Oskar Brugrand as Planomtale og føresegner Reguleringsplan for Brugrand Ljøsne, Lærdal Planomtale og føresegner Reguleringsplan Brugrand 6888 Borgund August 2014 Prosjektfakta Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgjevar:

Detaljer

Planomtale Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes

Planomtale Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes Planomtale Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes Planid: 201213 Stord kommune Innhald Innhald... - 1-1. Samandrag... - 4-2. Bakgrunn... - 4-2.1 Hensikt med planen...- 4-2.2 Forslagstillar,

Detaljer

FORSLAGSTILLAR SI PLANSKILDRING Datert: 05.12.14

FORSLAGSTILLAR SI PLANSKILDRING Datert: 05.12.14 FORSLAGSTILLAR SI PLANSKILDRING Datert: 05.12.14 GULEN KOMMUNE Gnr. 92 Bnr 1 m.fl. Nappen PlanID: 14112010008 Detaljregulering 1 av 66 INNHALD 1 INNLEIING... 4 2 NØKKELOPPLYSNINGAR... 4 3 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Planprogram for Nesfossen næringsog industriområde

Planprogram for Nesfossen næringsog industriområde Planprogram for Nesfossen næringsog industriområde Gnr/Bnr. 56/14 m.fl. Lindås kommune Framlegg til planprogram i samsvar med PBL 12-9 22.05.15 Saksnr. 15/1584 Lindås kommune Ard arealplan as Planprogram

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR Kjørnes IV Sogndal kommune Rev. dato Vedteken i kommunestyret Sogndal kommune v/ plan og næring Dato 30.3.2012 Innhald 1 BAKGRUNN OG FØREMÅL... 3 2 PLANPROSESS... 3 3 PLANSTATUS...

Detaljer

Detaljregulering for gnr/bnr 44/240 m.fl. Eldøyane Næringspark Sør

Detaljregulering for gnr/bnr 44/240 m.fl. Eldøyane Næringspark Sør Detaljregulering for gnr/bnr 44/240 m.fl. Eldøyane Næringspark Sør Planomtale med konsekvensutgreiing og ROS vurdering for Detaljregulering for gnr./bnr. 44/240 m. fl. Eldøyane Næringspark Sør, Stord kommune.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM

REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM AURLAND KOMMUNE, FRAMLEGG VINTER 2013 Framlegg til Reguleringsplan for Gudvangen sentrum Side 1 av 31 INNHALD INNLEIING... 3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 4 PLANSTATUS...

Detaljer

Planomtale Hamnehagen - Osøyro

Planomtale Hamnehagen - Osøyro Planomtale Hamnehagen - Osøyro Reguleringsplan for gnr. 63, bnr. 24, 41, 42, 407 m.fl. Os kommune Fotoillustrasjon Tiltakshavar: ByggConcept AS Os, 18.08.2011 1 2 1 INNLEIING 4 2 SITUASJONEN I DAG 6 3

Detaljer

Plan-id: 201216. Stord kommune

Plan-id: 201216. Stord kommune Planomtale med Ros- analyse for «Detaljregulering for gnr/bnr 22/23 m.fl., Haga Mat», Stord kommune Planomtale med ROS- analyse for «Detaljregulering for gnr./bnr. 22/23 m.fl., Haga Mat», Plan-id: 201216

Detaljer

Planomtale. Detaljreguleringsplan Gjerde Kjøpesenter Etne kommune R01. PlanID: 201302. 2014-04-01 Oppdragsnr: 5123662

Planomtale. Detaljreguleringsplan Gjerde Kjøpesenter Etne kommune R01. PlanID: 201302. 2014-04-01 Oppdragsnr: 5123662 Planomtale Detaljreguleringsplan Etne kommune PlanID: 201302 2014-04-01 Oppdragsnr: 5123662 R01 Planomtale Detaljreguleringsplan Forord Denne rapporten er ein planomtale til forslag for detaljreguleringsplan

Detaljer

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer

Reguleringsplan for A1 og A2 ved Tveit

Reguleringsplan for A1 og A2 ved Tveit Reguleringsplan for A1 og A2 ved Tveit del av gnr. 18 bnr. 1 i Evje og Hornnes kommune PlanID REGULERINGSPLAN FOR A1 OG A2 VED TVEIT, DEL AV GNR. 18 BNR. 1 EVJE OG HORNNES KOMMUNE 2 Tittel Forslag til

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 092/14 Plan og miljøutvalet PS 18.06.2014. 1. gangs handsaming av reguleringsplan Statoil Industriområde, Mongstad

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 092/14 Plan og miljøutvalet PS 18.06.2014. 1. gangs handsaming av reguleringsplan Statoil Industriområde, Mongstad SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 092/14 Plan og miljøutvalet PS 18.06.2014 Saksbehandlar ArkivsakID Christian H. Reinshol 14/1773 1. gangs handsaming av reguleringsplan Statoil Industriområde, Mongstad

Detaljer

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og GODKJENT AV KOMMUNESTYRET 17.06.2015 INNHOLD 1 Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn og føremål... 4 1.2 Planavgrensing... 4 2 Meland i framtida... 5 2.1 Våre verdiar og målsetjingar... 6 3 Arealvurderingar... 7

Detaljer

Detaljregulering for fritidsbustader på gnr. 213, bnr. 1 og bnr. 2. Bordalen, 5700 VOSS

Detaljregulering for fritidsbustader på gnr. 213, bnr. 1 og bnr. 2. Bordalen, 5700 VOSS Voss kommune PLANOMTALE FOR: Detaljregulering for fritidsbustader på gnr. 213, bnr. 1 og bnr. 2 KVITNO II, BORDALEN Voss kommune FORSLAGSTILLAR: GIK EIGEDOM AS Bordalen, 5700 VOSS Voss kommune - PlanID

Detaljer

Planprogram Detaljreguleringsplan med KU for Snikkersvingen gnr. 57 bnr 555 m.fl.

Planprogram Detaljreguleringsplan med KU for Snikkersvingen gnr. 57 bnr 555 m.fl. Planprogram Detaljreguleringsplan med KU for Snikkersvingen gnr. 57 bnr 555 m.fl. Dato: 26.11.2013 Prosjekt nr. 11819 FORORD Plan Vest AS har fått i oppdrag frå Snikkersvingen AS å utarbeide reguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSPLAN FITJARSTØLANE NORD, FITJAR KOMMUNE. Plan ID 201203 PLANOMTALE ROS-ANALYSE

REGULERINGSPLAN FITJARSTØLANE NORD, FITJAR KOMMUNE. Plan ID 201203 PLANOMTALE ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN FITJARSTØLANE NORD, FITJAR KOMMUNE Plan ID 201203 PLANOMTALE ROS-ANALYSE 2 INNHALD Planomtale ROS-analyse Vedlegg: 1. Støyrapport frå SWECO AS 2. Notat fra biolog Per Fadnes 3. Kopi av

Detaljer

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Skjemaet med vedlegg sendes til: Direktoratet for mineralforvaltning E-post: mail@dirmin.no med Bergmesteren for Svalbard Telefon Sentralbord: (+47)

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE. Områderegulering Tonstad. Planbeskrivelse. Revidert planbeskrivelse til 2. gangs behandling 2013 MULTICONSULT AS

SIRDAL KOMMUNE. Områderegulering Tonstad. Planbeskrivelse. Revidert planbeskrivelse til 2. gangs behandling 2013 MULTICONSULT AS SIRDAL KOMMUNE Områderegulering Tonstad Planbeskrivelse Revidert planbeskrivelse til 2. gangs behandling 2013 MULTICONSULT AS R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Områderegulering Tonstad

Detaljer

MASSETAK FIKSE KONSEKVENSUTGREIING

MASSETAK FIKSE KONSEKVENSUTGREIING MASSETAK FIKSE KONSEKVENSUTGREIING Sivilingeniør Arild Karlsen Sandvik, 5584 BJOA 8.februar 2012 1 INNHALD 1. INNLEIING GRUNNLAGET FOR KONSEKVENSUTGREIINGA 2. TILHØVET TIL ANDRE PLANAR 2.1 Kommuneplanen

Detaljer

Reguleringsplan for Espelia hyttefelt

Reguleringsplan for Espelia hyttefelt Reguleringsplan for Espelia hyttefelt Landskapsanalyse, reguleringsplan og drøfting Ann Sissel Heilevang og Kristin Libjå Bacheloroppgåve i Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur Juni 2012 Forord

Detaljer

RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra:

RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra: RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra: Innhaldsliste 1: Kvalitetssikring... 3 2: Om rettleiaren... 3 3: Kommunen si rådgjeving m.m.... 3 3.1: Oppstartmøte...

Detaljer

FEDJE KOMMUNE Formannskap. Møteinnkalling

FEDJE KOMMUNE Formannskap. Møteinnkalling FEDJE KOMMUNE Formannskap Møteinnkalling Møtedato: Møtestad: Møtetid: Sendt til: Kl. 21.01.2014 Sosiale rommet i fleirbrukshallen 16:00 Formannskapet, 1. varamedlem, partia v/leiar, kontrollutvalet, biblioteket

Detaljer