OFFENTLEGE INNKJØP I VA-SEKTOREN INNKJØP AV ENTREPRENØRTENESTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLEGE INNKJØP I VA-SEKTOREN INNKJØP AV ENTREPRENØRTENESTER"

Transkript

1 OFFENTLEGE INNKJØP I VA-SEKTOREN INNKJØP AV ENTREPRENØRTENESTER Siv.ing. Trond Sekse orconsult AS avd. Sogn og Fjordane

2 Organisasjon Norconsult AS, Sogn og Fjordane Kontorleiar Jon Ove Lomheim IT- / kontorstøtte IT-koord. : Bjørn Salberg DAK-koord. : Tone Kvåle Økonomi/ sekretær : Reidun Lerum Prosjektstøttegruppe Kvalitetskoord. : Kjell Inge Solhaug PBL-/ SØK-koord. : Jon Ove Lomheim HMS-/ BHF-koord. : Svein Romstad Anskaffelser / KFS : Jon Ove Lomheim Økonomi/ Sekretær: Reidun Lerum Drifts- og marknadsgrupper: Byggeteknikk/ Prosjektadministrasjon Plan, Veg, Vatn og Avlaup Jon Ove Lomheim VVS- og klimateknikk Asbjørn Helset (Fø) Elektroteknikk Sveinung Ylvisåker Øvrige fag Vannkraft, Utredning, plan og analyse, IT 9 personar 9 personar 5 personar 1 person 3 personar Sogndal: Førde: Årdal: 15 personar (VA, Plan/veg, Landmåling, Bygg, VVS, Elektro) 10 personar (Bygg, VVS, Plan, Vannkraft, IT) 3 personar (Bygg, Landmåling) (+ avd. mekanisk/maskin) 2

3 Prinsipp/formål: konkurranse god forretningsskikk forholdsmessighet likebehandling av leverandører forutsigbarhet gjennomsiktighet etterprøvbarhet Gjelder for offentlige anskaffelser, ikke for private. Gjelder imidlertid også for private anskaffelser i tilfeller hvor det offentlige går inn med delfinansiering, for private anskaffelser basert på offentlige tilskudd, for private anskaffelser som delvis omfatter en offentlig anskaffelse,.... 3

4 Type innkjøp Varer/tenester (teknisk utstyr/materiell, kjemikalier, rekvisita, rådgjevingstenester/prosjektering, ) Bygg/anlegg (VA-grøfter, bygg/prosessanlegg,.) Rammeavtale (med ein el. fleire leverandørar/rådgjevarar) Opsjonar (opsjon ifm. eingongsinnkjøp/rammeavtale) 4

5 KVA MÅ VI TA STILLING TIL? Type innkjøp Storleik (verdi) Bruk av forskrifta si Del I, Del I+II, eller Del I+III (terskelverdiar) Innkjøps-/konkurranseform Prekvalifisering Kriterier for kvalifikasjon Kriterier for tildeling av entreprise Fristar for påmelding/tilbod Utlysing/annonsering Konkurransegrunnlag 5

6 Bygge-/anleggskontraktar Byggekontrakt (entreprisekontrakt): Avtale om utførelse av et bygge- eller anleggsarbeid mellom en entreprenør og en byggherre. Byggekontrakter inngås også mellom to entreprenørfirmaer, der firmaet som skal ha utført arbeidet er hovedentreprenør, og firmaet som utfører arbeidet er underentreprenør. Byggekontrakter kommer i stand gjennom anbudskonkurranser, eller gjennom direkte forhandlinger mellom kontraktspartnerne. Som regel fastsettes en entreprisesum for hele arbeidet. Den kan være et fiksert beløp, dvs. en fastsumkontrakt, men det er mer vanlig at kontrakten fastsetter delpriser for de enkelte ytelser og gjøres opp etter utført arbeid. Dette kalles enhetspriskontrakt. 6

7 Kontraktstype og entrepriseform Kontraktstyper Utførelsen av et bygge- eller anleggsarbeid kan deles opp i en eller flere byggekontrakter. Som byggherre kan kommunen velge ulike kontraktsmessige forhold til utførande entreprenør(ar): a) Totalentreprise b) Generalentreprise c) Hovedentreprise d) Delte entreprisar e) Kombinasjon delentreprisar og totalentreprisar f) Regningsarbeid 7

8 Kontrakts-/entrepriseform Totalentreprise Totalentreprise er betegnelsen på den entrepriseform hvor entreprenøren også har påtatt seg prosjekteringen i tillegg til selve utførelsen av bygge- eller anleggsarbeidene. Ved denne entrepriseform slutter byggherren/ entreprenøren kun én kontrakt som omfatter så vel prosjektering som utførelse. Byggherren reduserer sin risiko og sitt ansvar, og reduserer i mange tilfeller behovet for koordinering og kontroll. Byggherren får redusert påvirkning på valg av utforming/løsninger/produktkvaliteter. I dette tilfelle gjennomfører byggherren bare et begrenset utrednings- og programmeringsarbeid (???), og anbudsinnbydelsen inneholder ingen detaljkrav. De entreprenørfirmaer som vil være med i konkurransen, må derfor hver for seg legge ned et betydelig prosjekteringsarbeid før de kan levere sine anbud. En totalentreprise er ikke automatisk en generalentreprise, det er mulig med flere sideordnede totalentrepriser. Det kan i samme prosjekt være sidetotalentreprenører, særlig når det er entreprenører for flere tekniske fag og disse påtar seg både prosjektering og utførelse av sine leveranser til byggherren. 8

9 Bygge-/anleggskontraktar Totalentreprise, forts. Funksjons- og spesifikasjonskrav - Ytelsesomfang og ytelsesnivå - Skillet mellom funksjons- og spesifikasjonskrav. - Avtalte krav - Krav som følger av allmenne normer - Krav som følger av Norsk standard Driftsansvar? (hvem dekker kostnaden for lite driftsvennlige løsninger, bruk av produkter/løsninger med kort levetid, ) Hva er endringer? Tillegg/fradrag? Hvor stort påslag tar entreprenøren? Hvem prosjekterer? 9

10 Kontrakts-/entrepriseform Generalentreprise Her leveres hele entreprisen av en entreprenør, som selv engasjerer samtlige underleverandører, også for de tekniske fagene. Generalentreprenøren har således det fulle ansvaret for utførelsen av alle arbeider, og byggherren har bare en kontraktspart. Prosjektering inngå ikke i entreprenørens kontrakt og må ivaretas med separate kontrakter/avtaler. Byggherren har en kontraktspart å forholde seg til. Entreprenøren tar påslag på underentreprenørers arbeid. Konkurranseutsettes valg av underentreprenører? Velges de beste/ riktige underentreprenører? 10

11 Kontrakts-/entrepriseform Hovedentreprise Definisjonen av hovedentreprenør er etter NS 3430 en entreprenør som har underentreprenører til å utføre deler av sine kontraktsforpliktelser med byggherren. Brukes i daglig tale ofte annerledes; om en entreprenør som har påtatt seg alle bygningsmessige arbeider (f.eks. grunn-, betong-, tømrer-, maler-, asfaltarbeider). Byggherren vil opprette kontrakter med de prosjekterende og de tekniske entreprenører (f.eks. VVS, elektro, maskin/prosess, automatikk/sd) i tillegg til hovedentreprenørens kontrakt. En mye benyttet løsning ved f.eks. innkjøp av behandlingsanlegg. 11

12 Kontrakts-/entrepriseform Delte entrepriser Delte entrepriser karakteriseres ved at byggherren inngår separate avtaler med en rekke entreprenører for de forskjellige fagområder (grunn, betong, elektro osv.). I utgangspunktet administrerer og koordinerer byggherren sideentreprenørene selv, eller gjennom byggeleder. Slik organisering kalles også byggherrestyrte entrepriser. Ved delte entrepriser vil byggherren styre og koordinere alle kontrakter selv, og må opprette mange avtaler/ kontrakter med de forskjellige utførende. Det er ikke uvanlig at en av entreprenørene etter avtale med byggherren overtar ansvaret for koordineringen av en eller flere av sideentreprenørene. 12

13 Kontrakts-/entrepriseform Regningsarbeider Entreprenøren gjør arbeidet byggherren spesifiserer (f.eks. arbeidstegninger) og avregner etter medgått tid og materiell. Det avtales timepriser (personell og maskiner) og påslag for innkjøpt materiell. Kan være krevende mhp. oppfølging/kontroll. Konkurransekrav? 13

14 Innkjøps- / konkurranseform ANSKAFFELSESPROSEDYRAR: direkte innkjøp åpen anbudskonkurranse begrensa anbudskonkurranse konkurranse med forhandling (valgfritt i Del II, unntaksvis i Del III. Kan gjennomførast som åpen eller begrensa konk.) konkurranseprega dialog OPS rammeavtale (med ein eller fleire leverandørar) opsjonar 14

15 Protokoll for tilbodsopning Min. 2 personar tilstades ved opning Lukka eller åpen tilbodsopning 15

16 KVALIFIKASJONSKRITERIER Formål: å sikre at leverandøren teknisk, organisatorisk, økonomisk og finansielt har det nødvendige grunnlag for å gjennomføre kontrakten. Obligatorisk krav/dokumentasjon: Eigenerklæring HMS Skatte- og mva-attestar Andre krav: Økonomiske/finansielle kriterier Tekniske kvalifikasjonar (erfaring/referansar/kapasitet) Organisering Vandel. Evaluering av kvalifikasjonskriterier: AKSEPT eller AVVISNING - Aksept: Vurderes videre mhp. tildelingskriterier - Avvisning: Tilbyder varsles snarest om avvisning, med begrunnelse 16

17 TILDELINGSKRITERIER Tildelingskriterier kan til dømes vere ein eller fleire av følgjande: Pris (tilbodspris, serviceavtalar, opsjonsprisar, timeprisar/påslag, driftskostnader, betalingsvilkår,.) Framdrift Kvalitet på tilbode materiell/utstyr/løysingar Funksjonsmessige egenskaper Estetiske/økologiske kriterier Krav til vekting/prioritering av kriterier i Del III Val av tilbydar basert på: pris, eller det for kommunen totalt sett mest økonomisk fordelaktige tilbod Kan ikkje endre kriterier Kan ikkje nytte kvalifikasjonskriterier som tildelingskriterier. Tilbydarar som er vurdert som kvalifiserte stiller på lik linje med omsyn til kvalifikasjonar, ved vurdering av tildeling. 17

18 TILDELINGSKRITERIER Døme frå eit prosjekt: 18

19 TILDELINGSKRITERIER Døme frå eit prosjekt: 19

20 Tilbodsevaluering /val av tilbydar Kan berre nytte dei kriteria som er opplista i konkurransegrunnlaget Evalueringa må vere objektiv / rettferdig / ikkje-diskriminerande Krav til dokumentasjon / etterprøvbarhet Grunngjeving av val Klagefrist (innan rimeleg tid, bør vere minimum 10 dagar ved anskaffelsar over EØS-terskelverdiar) Offentleggjering (innsyn etter avslutta konkurranse) Protokollplikt 20

21 Offentliggjøring av tildeling 21

22 ANSKAFFELSESPROTOKOLL Protokollplikt: Anskaffelsesprotokoll for alle anskaffelsar over kr ,- Enkel protokoll for anskaffelsar mellom kr ,- og kr ,-. 22

23 Avvisning av tilbod Plikt til å avvise på grunn av forhold ved leverandøren: ikke oppfyller krav som er satt til leverandørenes deltakelse i konkurransen, med forbehold av 12-3 (tilleggsfrist for ettersending av dokumenter), har unnlatt å levere skatteattest i samsvar med 8-7 (skatteattest), med forbehold av 12-3 (tilleggsfrist for ettersending av dokumenter), har unnlatt å levere egenerklæring i samsvar med 8-8 (HMS-egenerklæring), med forbehold av 12-3 (tilleggsfrist for ettersending av dokumenter), har unnlatt å levere forespørsel om deltakelse i begrenset anbudskonkurranse og konkurranse med forhandling i samsvar med kapittel 7 (kommunikasjon), eller ikke har levert slik forespørsel innen fristen, oppdragsgiver kjenner til er rettskraftig dømt for deltakelse i en kriminell organisasjon eller for korrupsjon, bedrageri eller hvitvasking av penger, og hvor ikke allmenne hensyn gjør det nødvendig å inngå kontrakt med leverandøren, eller har blitt benyttet under utarbeidelsen av spesifikasjoner i strid med 3-8 (bruk av rådgivere ved utarbeidelse av spesifikasjoner). 23

24 Avvisning av tilbod Rett til å avvise på grunn av forhold ved leverandøren: a) er konkurs, under gjeldsforhandling eller avvikling, har innstilt sin virksomhet eller befinner seg i en tilsvarende prosess med hjemmel i nasjonale lover og forskrifter, b) er begjært konkurs, har begjært åpning av gjeldsforhandling eller tvangsoppløsning eller annen lignende prosess med hjemmel i nasjonale lover og forskrifter c) ved en rettskraftig dom er kjent skyldig i straffbare forhold som angår den yrkesmessige vandel d) i sitt yrke har gjort seg skyldig i alvorlige forsømmelser mot faglige og etiske krav i vedkommende bransje e) ikke har oppfylt sine forpliktelser vedrørende innbetaling av trygdeavgifter i samsvar med lovbestemmelser i den stat hvor han er etablert, eller i Norge f) ikke har oppfylt sine forpliktelser vedrørende innbetaling av skatter og avgifter i samsvar med lovbestemmelser i den stat hvor han er etablert, eller i Norge g) har gitt grovt misvisende eller feilaktige opplysninger eller unnlatt å gi opplysninger i henhold til det som kreves etter denne paragraf eller krav til leverandøren. 24

25 Avvisning av tilbod Plikt til avvisning på grunn av forhold ved tilbudet Et tilbud skal avvises når: a) det ikke er levert innen den fastsatte tilbudsfristen b) det ikke tilfredsstiller kravene til tilbudets utforming, jf første og tredje ledd c) det er et alternativt tilbud avgitt i strid med 11-4 (alternative tilbud). d) det inneholder vesentlige forbehold mot kontraktsvilkårene e) det inneholder vesentlige avvik fra kravspesifikasjonene i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget f) det på grunn av avvik, forbehold, feil, ufullstendigheter, uklarheter eller lignende i en anbudskonkurranse kan medføre tvil om hvordan tilbudet skal bedømmes i forhold til de øvrige tilbudene. Strengere krav ved anbudskonkurranse enn ved kjøp etter forhandling. 25

26 Avvisning av tilbod Rett til avvisning på grunn av forhold ved tilbudet, dersom tilbudet: a) tilbudet, etter forsøk på avklaring etter 12-1 (forhandlingsforbudet ved anbudskonkurranser), inneholder avvik, forbehold, feil, ufullstendigheter, uklarheter eller lignende som ikke må anses ubetydelige b) det på grunn av avvik, forbehold, feil, ufullstendigheter, uklarheter eller lignende i en konkurranse med forhandling kan medføre tvil om hvordan tilbudet skal bedømmes i forhold til de øvrige tilbudene c) tilbudet virker unormalt lavt i forhold til ytelsen, jf d) tilbudet ikke er signert, jf (tilbudets utforming) annet ledd, eller på grunn av andre forbehold ikke kan anses bindende. 26

27 FRISTAR LOA, del II: Ingen minimumsfristar, men fristar må vere realistiske og ikkje-diskriminerande LOA, del III: Fristar fastsett i lova (må haldast dersom ein ikkje kan pårope seg bruk hasteprosedyre) 27

28 Innkjøpsverdi / Terskelverdiar Anskaffelsar som kjem over terskelverdiane vert omfatta av EØS-avtalen og WTO-avtalen om offentlege anskaffelsar, og skal handsamast etter reglane i forskrifta si del III. Dersom anskaffelsen ikkje kjem over terskelverdiane skal reglane i forskrifta si del II følgjast. Forskrifta si del I gjelder for alle anskaffelsar. Terskelverdi bygg/anlegg: 41 mill.kr (Del III) Kan ikkje dele opp tiltaket i fleire mindre delar for å kome under terskelverdi. 28

29 Terskelverdier 2008/2009 Sentrale statlige etaters vare- og tjenestekjøp: kr Andre oppdragsgiveres vare- og tjenestekjøp: kr Delarbeid (tjenester) som kan unntas EØS-kunngjøring: kr Alle oppdragsgiveres bygg- og anleggsprosjekter: kr Delarbeid (bygg og anlegg) som kan unntas EØS-kunngjøring: kr

Håndbok. for. Offentlige anskaffelser

Håndbok. for. Offentlige anskaffelser Håndbok for Offentlige anskaffelser INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM ER OMFATTET AV REGLENE?... 4 1.1 HVILKE REGELVERK GJELDER FOR GIVAS?... 4 2 HVILKE KONTRAKTER ER OMFATTET AV REGELVERKET?... 5 3 TERSKELVERDIENE...

Detaljer

Anskaffelser i offentlig sektor Opplæring ledere/innkjøpere i de viderega ende skolene

Anskaffelser i offentlig sektor Opplæring ledere/innkjøpere i de viderega ende skolene [Skriv inn tekst] Anskaffelser i offentlig sektor Opplæring ledere/innkjøpere i de viderega ende skolene Arnt Ove Hol - innkjøpssjef 21.01.2013 Del I 1.1 Generelt 1.2 Ansvar og fullmakter 1.3 Rammebetingelser

Detaljer

ANBUD. Leie av gravemaskin med fører - kommunalteknisk avdeling. 16.04.2012 J.F.Aarseth

ANBUD. Leie av gravemaskin med fører - kommunalteknisk avdeling. 16.04.2012 J.F.Aarseth ANBUD Leie av gravemaskin med fører - kommunalteknisk avdeling 16.04.2012 J.F.Aarseth Prosjekt: Innleie av gravemaskin Side: 00-1 00 ALMINNELIG DEL ANBUDSINNBYDELSE 00.1 Ås kommune innbyr Dem herved til

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR. Transport og sluttbehandling av septikslam fra husholdninger, virksomheter og fellesanlegg i Karlsøy kommune

KARLSØY KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR. Transport og sluttbehandling av septikslam fra husholdninger, virksomheter og fellesanlegg i Karlsøy kommune KARLSØY KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Transport og sluttbehandling av septikslam fra husholdninger, virksomheter og fellesanlegg i Karlsøy kommune Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del

Detaljer

Anbudsprosessen ved offentlig betalt transport i Vestre Toten

Anbudsprosessen ved offentlig betalt transport i Vestre Toten Innlandet Revisjon IKS Rapport 26/2007 Revisjonsrapport fra prosjektet Anbudsprosessen ved offentlig betalt transport i Vestre Toten For kontrollutvalget i Oppland fylkeskommune 1 Januar 2008 FORORD Denne

Detaljer

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT HVEM REGLEMENTET GJELDER FOR 3 FORMÅL MED RETNINGSLINJENE 3 MYNDIGHET OG ANSVAR 3 Rådmannen 3 Sentral innkjøpstjeneste 3 Desentral innkjøpstjeneste 4 REGELVERK SOM ER

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR

KARLSØY KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KARLSØY KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Tømming og sluttbehandling av slam / septik fra husholdninger, virksomheter og fellesanlegg (stortanker) i Karlsøy kommune Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens

Detaljer

Veileder til forskrift om offentlige anskaffelser Side 41

Veileder til forskrift om offentlige anskaffelser Side 41 Veileder til forskrift om offentlige anskaffelser Side 41 HMS-egenerklæring. Som følge av at det skal brukes en særskilt egenerklæring for et HMS-system, kan det være hensiktsmessig at oppdragsgiver i

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ENHET KOMMUNALTEKNISK DRIFT - HORTEN KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ENHET KOMMUNALTEKNISK DRIFT - HORTEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ENHET KOMMUNALTEKNISK DRIFT - HORTEN KOMMUNE 2010 UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 5 1.2 AVGRENSING AV

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. vedr. Grafisk Digital Fargetrykkmaskin

KONKURRANSEGRUNNLAG. vedr. Grafisk Digital Fargetrykkmaskin Saksnummer: 11/445 KONKURRANSEGRUNNLAG vedr Grafisk Digital Fargetrykkmaskin Tromsø, den 16.3.2011 Grunndokument Innholdsfortegnelse 1 Oppdraget... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens formål og

Detaljer

Beste praksis offentlige anskaffelser

Beste praksis offentlige anskaffelser Veileder Beste praksis offentlige anskaffelser Et veiledningshefte med informasjon og praktiske råd til hjelp underveis i INNKJØPSPROSESSEN et bidrag for både oppdragsgiver og leverandør til å stille og

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR BEDRIFTSHELSETJENESTER TIL TROMS FYLKESKOMMUNE

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR BEDRIFTSHELSETJENESTER TIL TROMS FYLKESKOMMUNE Saksnummer: 08/2267 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR BEDRIFTSHELSETJENESTER TIL TROMS FYLKESKOMMUNE For oppdragsgiver Tromsø 3.11.2008 Helene Lockertsen innkjøpssjef Per Bjerre HMS leder 1 OPPDRAGET... 1 1.1 OPPDRAGSGIVER...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Offentlige anskaffelser NORD. Storfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Offentlige anskaffelser NORD. Storfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON Offentlige anskaffelser Storfjord kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2009 Forord Kontrollutvalget i Storfjord kommune har gjennom bestilling datert 26.02.2009 vedtatt

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE 2007 UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse for kjøp av vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune Saksnr: 2012/6639 Tilbudsfrist: 26.09.2012 kl. 15:00 Avtaleperiode: 1 år 1

Detaljer

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser på høring

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser på høring Nytt regelverk for offentlige anskaffelser på høring 17. mars kom Nærings- og fiskeridepartementet med sitt forslag til endringer i lov og forskrift om offentlige anskaffelser. I dette nyhetsbrevet gis

Detaljer

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene FORVALTNINGSREVISJON 2010 Holtålen kommune Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene REVISJON FJELL IKS Kommunehuset 2550 Os i Østerdalen Tlf. Holtålen: 72 41 76 21

Detaljer

2011/15809 RA 2766 Rammeavtale på fotograftjenester for Universitetet i Oslo

2011/15809 RA 2766 Rammeavtale på fotograftjenester for Universitetet i Oslo Kvalifikasjonsgrunnlag for konkurranse med forhandling 2 trinn under EØS-terskel ved anskaffelse av: 2011/15809 RA 2766 Rammeavtale på fotograftjenester for Universitetet i Oslo Dato: 24.01.2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse for kjøp av vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune Saksnr: 13/6125 Tilbudsfrist: 10.09.2013 kl. 12:00 Avtaleperiode: 4 år, med

Detaljer

DEL I: OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

DEL I: OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Gjennomføring av byggog anleggsprosjekter Gjennomføring av bygg- og anleggsprosjekter Dag 1: - Offentlige anskaffelser - Rådgiverkontrakter 8. januar 2015 Advokat Jørgen Aardalsbakke Advokatfirmaet Grette

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Offentlige anskaffelser følges regelverket? Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON. Offentlige anskaffelser følges regelverket? Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON Offentlige anskaffelser følges regelverket? Hitra kommune Desember 2011 Offentlige anskaffelser følges regelverket? 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR JournalpostID: /31 Arkiv sakid.: /1 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 033/1 036/1 Saksbehandler: Tom Seljeås FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE Dato: 11.0.1.0.1 INNKJØPSVEILEDER

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Kjøp av rammeavtale - konsulentoppdrag for drift og vedlikehald av tilsynets nettstader i WordPress

Konkurransegrunnlag. Kjøp av rammeavtale - konsulentoppdrag for drift og vedlikehald av tilsynets nettstader i WordPress Konkurransegrunnlag Kjøp av rammeavtale - konsulentoppdrag for drift og vedlikehald av tilsynets nettstader i WordPress for levering til Lotteri- og stiftelsestilsynet Saksnr: 14/00775 Frist for tilbod:

Detaljer

Offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester. En veileder fra Kreativt Forum

Offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester. En veileder fra Kreativt Forum Offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester En veileder fra Kreativt Forum 1INNLEDNING Kreativt Forum er interesseorganisasjonen til reklame- og designbransjen. Kreativt Forum har funnet grunn til

Detaljer

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Hemne kommune Januar 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden 01.06.06-01.12.06. Undersøkelsen

Detaljer

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER OFFENTLIGE ANSKAFFELSER NÆRINGSHAGANE I NORDFJORD 01.09.15 OSLO TØNSBERG BERGEN ÅLESUND TRONDHEIM TROMSØ www.steenstrup.no Steenstrup Stordrange Nasjonalt, fullservice forretningsjuridisk kompetansemiljø

Detaljer

Opplysningsvesenets fond

Opplysningsvesenets fond Saksnr: 09/813 Bedriftshelsetjeneste Opplysningsvesenets fond Konkurransegrunnlag 28. september 2009 1 1. Innledning Opplysningsvesenets fond inviterer med dette til åpen anbudskonkurranse for Bedriftshelsetjeneste

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Ny forespørsel

KONKURRANSEGRUNNLAG Ny forespørsel KONKURRANSEGRUNNLAG Ny forespørsel Åpen anbudskonkurranse for kjøp av Totalentreprise Løvenstad Demenssenter - Rælingen kommune Del A - nybygg Demenssenter og Del B - ombygging arealer i Løvenstadtunet

Detaljer

Hvordan bli en anbudsvinner. 3 kapitler. med det viktigste du trenger å vite for å skrive. gode anbud. http://anbudsassistenten.no

Hvordan bli en anbudsvinner. 3 kapitler. med det viktigste du trenger å vite for å skrive. gode anbud. http://anbudsassistenten.no Hvordan bli en anbudsvinner 3 kapitler med det viktigste du trenger å vite for å skrive gode anbud http://anbudsassistenten.no Innhold: 1. Regelverket om offentlige anskaffelser 1-4 1.1. Grunnleggende

Detaljer

Innkjøpshåndbok for. Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) INNKJØPSHÅNDBOK FOR HØGSKOLEN I GJØVIK, LILLEHAMMER OG HEDMARK

Innkjøpshåndbok for. Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) INNKJØPSHÅNDBOK FOR HØGSKOLEN I GJØVIK, LILLEHAMMER OG HEDMARK Utarbeidet av: Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet Dato: 26.mars 2014 Sist revidert av: Godkjent av: Dato: Innkjøpshåndbok for Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) 1 Forord... 4 1.

Detaljer