Forslag detaljregulering for fv. 11 gbnr. 25/17 Ny Vear bru

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag detaljregulering for fv. 11 gbnr. 25/17 Ny Vear bru"

Transkript

1 REGULERINGSPLAN Offentlig ettersyn Forslag detaljregulering for fv. 11 gbnr. 25/17 Ny Vear bru Parsell: Hp 02 km Røyken kommune Region sør Drammen kontorsted

2 FORORD Hva er en reguleringsplan Formålet med en reguleringsplan er å fastsette mer i detalj hvordan arealet innenfor planavgrensningen skal utnyttes eller vernes. Reguleringsplan er også i mange tilfeller nødvendig rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging, blant annet ved eventuell ekspropriasjon av grunn. I noen tilfeller vil en reguleringsplan også omfatte en konsekvensutredning. Reguleringsplanens innhold En reguleringsplan omfatter ett eller flere kart med tilhørende bestemmelser. Planen kan inneholde ett eller flere hoved- og/eller underformål. Formålene kan beskrives hver for seg eller i kombinasjon. Reguleringskart og reguleringsbestemmelser er juridisk bindende. I tillegg inneholder planen ofte en planbeskrivelse. I et tidsrom på 10 år fra planen er vedtatt er den grunnlag for ekspropriasjon uten ny behandling av ekspropriasjonsgrunnlaget. Behandling av reguleringsplan Normalt planlegger Statens vegvesen etter pbl. 3-7 jf 12. Dette gir Statens vegvesen mulighet til å gjennomføre alle ledd i planarbeidet fram til sluttbehandlingen i kommunestyret. Ved oppstart av planarbeidet skal det varsles ved offentlig kunngjøring. Dette skal sikre at grunneiere, og andre berørte får anledning til å delta i planprosessen. Det utarbeides et planforslag som legges ut til offentlig ettersyn. Etter at fristen for merknader er ute gjennomføres en merknadsbehandling og eventuelle endringer av planen blir foretatt. Deretter sendes planen til kommunen for sluttbehandling. Det er kommunestyret som har myndighet til å vedta en reguleringsplan. Noen av sektormyndighetene har innsigelsesrett mot planen. Ved eventuelle innsigelser som ikke blir tatt til følge, kan kommunen be om mekling hos fylkesmannen. Dersom mekling ikke fører fram skal planen sendes til Miljøverndepartementet for endelig godkjenning. Departementet kan avgjøre om innsigelsene skal tas til følge og kan i så fall gjøre de endringer i planen som kreves. Kommunen kunngjør planvedtaket. Klage på vedtatt reguleringsplan Vedtak om reguleringsplan kan påklages til Miljøverndepartementet etter pbl jf 1-9. Departementet er klageinstans for enkeltvedtak etter 1-9.

3 Planbeskrivelse fv. 11 Åros-Krokodden, gbnr. 25/17 ny Vear bru INNHOLD 1 INNLEDNING Medvirkning Planområdet Bakgrunn for tiltaket og formål med planen Forutsetninger for planarbeidet Utfordringer på strekningen Fremdrift DAGENS SITUASJON Kollektiv Standard på veg Vear bru Belysning Landskap Redegjørelse for naturmangfoldlovens Kulturminner og kulturmiljø Støy og luftforurensning Områder for lek i nærmiljø, samt nærmiljø og friluftsliv PLANBESKRIVELSE Standardvalg og beskrivelse av tiltaket Adkomster Belysning Geotekniske forhold Landskapsbilde Elvemusling Fyllinger og skråninger Ny Vear bru Fotgjengeroverganger Universell utforming HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) Riggområder Vibrasjoner Støy og luftforurensning Forurensning av jord og vann Materialvalg og avfallshåndtering VURDERING AV RISIKO OG SÅRBARHET GRUNNERVERV INNSPILL TIL VARSEL OM PLANOPPSTART VEDLEGG

4 1 INNLEDNING Forslaget til reguleringsplan fv. 11 Ny Vear bru er utarbeidet av Statens vegvesen med hjemmel i plan og bygningsloven (pbl). Prosjektet følger plan- og bygningslovens prosesskrav for utarbeidelsen av reguleringsplan. Forslag til reguleringsplan og bestemmelser legges ut på offentlig ettersyn, jf. Pbl 3-7 og med frist for å komme med merknader. Kommunen og Statens vegvesen skal så behandle innkomne merknader før planen blir sendt til kommunestyret for vedtak. Er det innsigelser til planen, må saken avgjøres av Miljøverndepartementet dersom ikke kommunen tar innsigelsen til følge. Endelig planvedtak kunngjøres av Røyken kommune. Reguleringsplankart med reguleringsbestemmelser vil være juridisk bindende i forhold til hvilke tiltak Statens vegvesen kan, og må gjennomføre i forbindelse med bygging. Vedtatt reguleringsplan gir også hjemmel for å erverve nødvendig grunn for gjennomføring av tiltaket. Planen skal også vise hvilke tiltak som skal gjennomføres for å bøte på negative effekter av vegbyggingen. Gjennom en reguleringsplanprosess i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser skal en også sikre seg at alle grunneiere og berørte instanser har mulighet til å ivareta sine egne interesser gjennom informasjon og medvirkning. 1.1 Medvirkning Oppstart av planarbeidet ble i henhold til pbl 12-8 kunngjort i lokalavisen Røyken og Hurum avis i oktober 2014, se figur 1-1. Det ble også informert om oppstart på Røyken kommune sine hjemmesider. Innspill som er kommet gjennom varslingen er listet opp i kapittel 7. Statens vegvesen har hatt dialog med berørte grunneiere, samt Klemmetsrudveien Veilag. Figur 1-1 Annonse i Røyken og Hurum avis 1.2 Planområdet Planområdet strekker seg fra rundkjøring ovenfor Vear bru til ca. 100 m nedenfor brua. Ny bru foreslås plassert oppstrøms dagens bru. Strekningen er del av fv. 11 Åros-Krokodden hp 02, km 7,20-7,45. Figur 1-2 viser strekningen som ble varslet i forbindelse med oppstart av reguleringsplanarbeid. I tillegg ble det varslet om utvidet planområde for å omfatte adkomster til gbnr. 25/5 og 25/9. Endelig planområde er vist i figur 1-2 med svart markering. 3

5 Planbeskrivelse fv. 11 Åros-Krokodden, gbnr. 25/17 ny Vear bru Figur 1-2 Skisse over planområdet 1.3 Bakgrunn for tiltaket og formål med planen Dagens fv. 11 fungerer som omkjøringsveg for rv. 23 Oslofjordforbindelsen når denne stenges ved vedlikeholdsarbeid og andre hendelser på vegen. Den tillatte aksellasten på rv. 23 er betydelig høyere enn for fv. 11 og fv. 11 må derfor forsterkes for å tilfredsstille krev til aksellasten på rv. 23. Det var planlagt et betydelig vedlikeholdsarbeid på tunnelene på rv. 23 vinteren 2014/15. Vedlikeholdsarbeidet er nå utsatt til høsten 2015 i påvente at forsterkningsarbeidene på fv. 11 er ferdig. Ved en aksellastkontroll av Vear bru nå i høst ble det kartlagt at denne brua ikke er konstruert for å ta i mot de aksellastene som gjelder for rv. 23. Statens vegvesen i Buskerud fikk da oppdrag å planlegge ny bru eller å utbedre eksisterende Vear bru. 1.4 Forutsetninger for planarbeidet Tyngre kjøretøy må ha god fremkommelighet Nye bussholdeplasser 1.5 Utfordringer på strekningen På strekningen er det noen utfordringer. Det er bratte adkomster Nærføring til Åroselva 4

6 1.6 Fremdrift Det er lagt opp til følgende fremdriftsplan: Utarbeide forslag til detaljregulering 2014 Offentlig ettersyn vår 2015 Behandle og vedta reguleringsplan høst 2015 Byggestart DAGENS SITUASJON Fv. 11 starter ved rundkjøringen ved Gullhaug og følger Åroselva ned til Åros hvor vegen går videre mot Sætre. Etter Sætre går fv. 11 over til fv Strekningen tilhører parsell fv. 11 Hp 02 km. 7,2-7,4 og er en tofelts veg. Fv. 11 har fartsgrense 80 km/t gjennom planområdet. Trafikktall (2013) er 3500 ÅDT, hvor 7% er lange kjøretøy. Strekningen går gjennom et område hvor det ligger spredt bebyggelse på begge sider av vegen, men boligene ligger et stykke fra vegen og noe høyere, se bilde 2-1. Bilde 2-1 Bilder fra planområdet Dagens veg med bru har meget dårlig kurvestandard, og dårlig forhold for både busstopp og myke trafikanter. Terrenget er utfordrende med Åroselva på nedsiden av vegen og forholdsvis sidebratt på den andre siden av vegen, bilde

7 Planbeskrivelse fv. 11 Åros-Krokodden, gbnr. 25/17 ny Vear bru Bilde 2-2 Mot brua med Klemmetsrudveien opp til høyre 2.1 Kollektiv Bussrute 81 Drammen-Spikkestad-Røyken rådhus-sætre går på strekningen. Bussene kjører med avganger ca. hvert 30. minutt i begge retninger. Det er en busslomme, se bilde 2-3, og et kantstopp i planområdet. Disse skal utbedres. Bilde 2-3 Dagens busslomme 2.2 Standard på veg Vegen bærer preg av setningsskader og dårlig overbygning. Vegskråningene er bratte og har noen steder gitt etter slik at både lysmaster og rekkverk står skeivt. Det er også bratte adkomstveier i området. Se bilder nedenfor. Bilde 2-4 Klemmetsrudveien (t.v) er bratt. T.h: Langsgående sprekker i asfalten og vegkropp som har setninger 6

8 2.3 Vear bru Dagens Vear bru er smal og ligger i kurve. Større kjøretøy kan ikke møtes på brua. Bruksklassen (Bk) på brua er 10/ Belysning Strekningen er belyst i dag. 2.5 Landskap Åroselva og den lakse- og sjøørretførende strekningen av Årosvassdraget ligger i Røyken kommune. Fv. 11 krysser Åroselva over Vear bru i et område med spredt bebyggelse, bussholdeplasser og private avkjøringer. Vegen følger dalføret med linjeføring som underordner seg eksisterende terrengformer og elveløp. Nord for planområdet er det større, åpne og småkuperte landskapsrom hvor Åroselva meandrerer i et variert kulturlandskap med dyrkajord, beitemark og randvegetasjon av løv- og bartrær, se bilde 2-5 til 2-7. Bilde 2-5 Åroselva sett nordover/oppstrøms nord i planområdet Bilde 2-6 Åroselva med svaberg og kulper sett nordover/oppstrøms i området for etablering av ny bru 7

9 Planbeskrivelse fv. 11 Åros-Krokodden, gbnr. 25/17 ny Vear bru Bilde 2-7 Åroselva sett sørover mot eksisterende platebru med granitt- og betongsokler som utnyttes i forbindelse med ny avkjøringsløsning I planområdet er elvedalen trangere/smalere med fosser og stryk med sumppartier, kratt- og randvegetasjon og større sammenhengende bartreforekomster. Sumppartiet i sør er registrert i Naturbase innsyn som naturtype viktig bekkedrag med innslag av elvesnelle og gulldusk. Dalformen og vegetasjonsinnslaget gjør området lite synlig for omgivelsene og Åroselva er kun stedvis eksponert for de som ferdes med bil, bilde 2-8. Bilde 2-8 Åroselva sett nordover/oppstrøms fra sumpområdet sør i planområdet 2.6 Redegjørelse for naturmangfoldlovens 8-12 Det vises til Fylkesmannens uttalelse til utbedringstiltaket lengre sør på strekningen. Fylkesmannen påpeker i sin uttalelse at Åroselva er en viktig laks- og sjøørretelv, og at det ikke må iverksettes tiltak som kan forringe naturmiljøet. Det er også registrert elvemusling i elva. Ny Vear bru, slik den planlegges, vil ikke medføre fylling eller annen direkte berøring av elvestrengen. Det vil kunne medføre noe økt partikkeltransport, tilførsel av skarpe partikler fra sprengstein som kan skade fisk og økt fare for forurensing knyttet til uhell med maskinparken. Kortere perioder med økt partikkeltransport synes ikke å være noe stort problem for hverken fisk eller elvemusling så lenge det ikke er snakk om skarpe partikler fra sprengstein. Økt 8

10 partikkeltransport i kortere perioder som følge av ras og erosjon er normalt i de fleste elver uten at det synes å gi vesentlige negative skadevirkninger. Et eksempel på dette er Sogna i Ringerike. I forbindelse med utbyggingen av ny rv. 7 Ramsrud Kjeldsbergsvingene ble det gjennomført overvåking av vannkvaliteten i Sogna som viste en betydelig variasjon i partikkeltransport uavhengig av vegprosjektet. Undersøkelser av elvemuslingsbestanden her (NINA) har vist en positiv utvikling siden 90-tallet, til tross for variasjonen i partikkeltransport. Uavhengig av dette vil det så langt det er mulig bli iverksatt tiltak for å redusere utvasking av partikler fra anleggsområdet. Aktuelle tiltak kan være rask ferdigstilling og revegetering av sideterreng, midlertidig tildekking av blottlagte arealer, bruk av siltgardin etc. I forhold til fare for akutt forurensing i forbindelse med anleggsarbeidet, vil det bli stilt krav til entreprenør om å utarbeide beredskapsplan mot slik forurensing. Tiltaket omfatter bygging av ny bru over Åroselva oppstrøms dagens bru ved Vear. Dette vil ikke medføre endringer i elvestrengen, og det forutsettes gjennomført tiltak for å unngå søl av betong og annen forurensing i elva i forbindelse med anleggsarbeidet. På denne bakgrunn forventes ingen negative effekter av tiltaket for fisk eller andre vannlevende organismer i elva. Fylkesmannen påpeker også at det er flere viktige naturtypeområder langs Åroselva, deriblant to områder med regional verdi. Dette er henholdsvis et bekkedrag med elvesnellesump og rik edelløvskog. Ingen av dem blir berørt av ny bru. Fremmede arter Det er store forekomster av kanadagullris langs vegstrekningen. Spesielt mellom profil 7200 og 7300 er dette et problem. Her vokser det kanadagullris i en stor skråning ned mot vegen. Siden Klemmetsrudveien skal legges om og får ny trase midt i denne forekomsten, vil større områder med kanadagullris berøres. Om det finnes flere fremmede arter langs vegstrekningen må undersøkes nærmere så snart plantenes vekst og utvikling gjør det mulig. Statens vegvesen har også tidligere registrert fremmede arter på den aktuelle strekningen, og det ble blant annet registrert flere forekomster av kjempebjørnekjeks og parkslirekne. Forekomstene av kjempebjørnekjeks ble ikke gjenfunnet ved befaring utført , og er trolig fjernet i forbindelse med den generelle driften av vegen. Bilde nedenfor viser fremmende arter som er registrert. Bilde 2-9 Fremmende arter i planområdet f.v. kanadagullris, kjempebjørnekjeks og parkslirekne 9

11 Planbeskrivelse fv. 11 Åros-Krokodden, gbnr. 25/17 ny Vear bru I tråd med Statens vegvesen retningslinjer for gjennomføring av byggeprosjekter vil det bli utarbeidet en plan for ytre miljø (tilfredsstiller PBLs krav til miljøoppfølgingsprogram). Planen vil inneholde aktuelle tiltak som skal gjennomføres for å redusere miljøkonsekvensene av tiltaket mest mulig. Dette omfatter krav og pålegg som følger av lover, forskrifter etc og bestemmelser i reguleringsplanen. Tiltakene som er beskrevet ovenfor vil bli innarbeidet i denne planen. Med utgangspunkt i ovenstående vurderinger, som baserer seg på en gjennomgang av tilgjengelig informasjon om naturmangfold på internett samt en befaring av området, anses Naturmangfoldloven (NML) 8 om kunnskapsgrunnlaget og 9 om føre var-prinsippet som oppfylt. Tiltaket vil ikke være i strid med NML prinsipp om samlet belastning ( 10). Det vil ikke øke belastningen på noen naturtyper eller artsforekomster av vesentlig betydning, og vil heller ikke ha noen betydning på artenes og naturtypenes forekomst i lokal, regional eller nasjonal betydning. Som beskrevet ovenfor vil det bli utarbeidet en plan for ytre miljø som beskriver aktuelle tiltak for en mest mulig miljøvennlig anleggsgjennomføring. Dette er i tråd med NML 12 om bruk av mest mulig miljøvennlige driftsteknikker. Statens vegvesen som byggherre vil dekke kostnadene knyttet til dette. 2.1 Kulturminner og kulturmiljø Buskerud fylkeskommune har ikke kjennskap til automatisk fredete kulturminner i planområdet. Området er i dag allerede sterkt preget av utbygging og vi anser potensialet for at det finnes bevarte automatisk fredete kulturminner her som svært lavt. 2.2 Støy og luftforurensning Prosjektet fører ikke til økt trafikk på strekningen og dermed ingen endring i støysituasjonen for eksisterende boliger i nærheten av vegen. Veglinjen flyttes noe i forbindelse med ny bru, men hastigheten på strekningen blir redusert med 10 km/t. Støyforholdene forverres ikke som følge av tiltaket. En enkel analyse med programmet NBSTØY viser at støysituasjonen forbedres ved nedsatt hastighet til tross for at veglinjen flyttes noe. Det blir ingen endring i luftforurensning som følge av bygging av tiltaket. 2.3 Områder for lek i nærmiljø, samt nærmiljø og friluftsliv Prosjektet berører ingen arealer avsatt til lek eller aktivitet spesielt rettet mot barn. 10

12 3 PLANBESKRIVELSE Ved å anlegge ny bru vil tilstøtende veg også få en bedre kurvatur. I tillegg vil det lettere kunne anlegges bedre busstopp. Eksisterende bru vil i fremtiden bli brukt som lokalbru og gangbru til de planlagte busstoppene i ny løsning. Ny bru vil bli fundamenter på fast fjell på et spenn utenom vannstrengen av Åroselva. Det er godt synlig fjell i dagen i området hvor en har tenkt å plassere landkar på ny bru. 3.1 Standardvalg og beskrivelse av tiltaket Figuren nedenfor viser normalprofilen for kjørevegen og fortauet. Figur 3-1 Normalprofil fortau/veg fra profil 3.2 Adkomster Sikten fra Klemmetsrudveien er i dag ikke tilfredsstillende. Ny situasjon klarer heller ikke oppfylle siktkravene fullt ut, men sikten vil bli vesentlig forbedret enn den er i dag. I tillegg vil vegen omlegges slik at stigningsforholdene bedres, og fartsgrensen vil senkes fra 80 km/t til 60 km/t. Klemmetsrudveien foreslås lagt om i forslag til reguleringsplan, og stigningsforholdene vil bedres til ca. 8%, se figur 3-2, utsnitt fra reguleringsplan. Figur 3-2 Utsnitt reguleringsplan 11

13 Planbeskrivelse fv. 11 Åros-Krokodden, gbnr. 25/17 ny Vear bru 3.3 Belysning Vegen vil også bli belyst i ny situasjon. Mastene vil plasseres på nordsiden av vegen (oppstrøms brua) frem til brua, og på sørsiden etter ny bru (nedstrøms brua). 3.4 Geotekniske forhold Prosjektet plasseres i geoteknisk kategori/konsekvensklasse 2. I forbindelse med utvidelse av eksisterende veg er det stedvis bløte masser av leire eller silt som vil kreve geotekniske tiltak. Det er ikke påvist kvikke områder innenfor planområdet til prosjektet. Normal forsiktighet i leirområdet må likevel påregnes. Det trenges supplerende grunnundersøkelser for den nye avkjørselsveien og graveskråninger/spuntkonstruksjoner for byggegrop for ny Vear bru. Geotekniske vurderinger av graveskråning/spuntkonstruksjoner i byggefasen av brua og de murer/armerte skråninger som trenges i avkjørselsområde, må utføres før prosjektet starter. 3.5 Landskapsbilde Ny bru, oppgradering av bussholdeplasser og justering av avkjørsler krever av trafikksikkerhetsmessige hensyn en oversiktlig vegsituasjon med slakere kurvatur og tilhørende tilpasninger til eksisterende terreng. Et av hovedmålene med utformingen har vært å unngå inngrep/tiltak i Åroselva. Ny vegtrase følger i hovedtrekk eksisterende linjeføring, men etablering av ny bru gir skrå kryssing over Åroselva. Ny bru etableres som platebru med skråstilte fundament (parallelt med elveløpet) på fjell på hver side av elva. På denne måten unngår vi fundament/pilarer og inngrep i Åroselva. Skråninger mot elva utføres som ordnet steinfylling med toppdekke av vegetasjonsmasser. Skråninger mot eksisterende terreng utføres som jordskråninger (1:2) med arrondering og tilpasning til sideterreng som skal følge eksisterende terrengformer. Torvmur etableres i områder der inngrep i vegens sideterreng må begrenses, som for eksempel mellom justert avkjøring for Klemmetsrudveien og privathage. Naturlig revegetering, -innvandring og sådd grasbakke er hovedprinsippene som benyttes for vegetasjonsetablering. Veganlegget i prosjektområdet vil fremstå som mer åpent og oversiktlig enn eksisterende situasjon, men vil ikke ha stor betydning for det overordnede landskapet da det ikke legges opp til store endringer fra dagens situasjon. Fremmede arter Kanadagullris og parkslirekne er fremmede arter som er i rask spredning, spesielt langs veier og jernbane. Det må derfor gjøres tiltak for å hindre spredning og helst begrense eller fjerne forekomstene. Det er svært viktig at jordmassene behandles lokalt slik at artene ikke spres til 12

14 nye områder. Eventuelle nye eller andre forekomster av fremmede uønskede arter vil bli håndtert slik at en unngår spredning som følge av anleggsarbeidet. 3.1 Elvemusling Undersøkelser utført på utført av Kjell Sandaas på oppdrag av Fylkesmannen i Buskerud (2014), viser at det er en liten reproduksjon av elvemusling i Åroselva. Det er funn av elvemusling nedenfor Vear bru, og det bør gjøres en ny undersøkelse for å kartlegge utbredelsen rundt dagens bru og planlagt bru. Dersom det viser seg å være funn, kan det være aktuelt å legge til rette for muslingen ved blant annet å tilføre egnet bunnsubstrat. 3.2 Fyllinger og skråninger Mot elva vil vegskråningene begrenset av en stablet steinfylling. Ordnet steinfylling benyttes i de partiene det er behov for å etablere stabile skråninger brattere enn 1:1,5 for å redusere inngrepet og tilpasse skråningsutslaget i god avstand til Åroselva. Ved behov kan også tørrmur etableres i skråningsfoten for ytterligere reduksjon av fyllingsutslaget. Skråninger blir tilsådd for å bli en del av vegetasjonen rundt, se bilde 3-1. Bilde 3-1 Prinsippskisse av stablet steinfylling 3.3 Ny Vear bru Det er et ønske fra Statens vegvesen å velge en konstruksjon som med letthet kan ivareta krav i forhold til vannføring og andre miljøkrav. Det er valgt en bruløsning med ett spenn på 28 meter. Landkarene bør rettes opp tilstrekkelig til at bruspennet lar seg gjennomføre i ett spenn med slakkarmering på tvers av brudekket, uten at spennvidden økes. Brua vil ligge ca. 2 meter over normalt elvenivå, og henholdsvis ca. 6 meter fra elvekant på østsiden og ca. 3 meter på vestsiden, se figur

15 Planbeskrivelse fv. 11 Åros-Krokodden, gbnr. 25/17 ny Vear bru Figur 3-3 Oppriss av ny bru Brurekkverk Ved utbedring av eksisterende veg er det utfordrende å tilfredsstille alle krav som gjelder til nye veganlegg. For å imøtekomme behovet for fri sikt fra nærliggende vegkryss over brua vil det etableres brurekkverk med størst mulig grad av gjennomsyn. Det skal velges en rekkverkstype som hindrer gjennomsyn på skrå langsetter brua i minst mulig grad. Det forutsettes kun brukt godkjente typer rekkverk med CE-merking. Eksisterende bru Ny Vear bru vil erstatte eksisterende bru som vil fungere som adkomstveg for brukere av Klemmetsrudveien. Eierskap til brua vil ligge hos fylkeskommunen, men driftsansvar for adkomstvegen avtalefestes på brukere. I samme anleggsperiode som det bygges ny bru, vil dagens bru rustet noe opp med nytt rekkverk og brudekke. 3.4 Fotgjengeroverganger Det vil ikke bli tilrettelagt krysningspunkt mellom kollektivholdeplassene, men området vil bli ekstra belyst. Ventearealet i forbindelse med kollektivholdeplassen er også noe forlenget slik at det er blir kortere å krysse vegen, se figur 3-5. Figur 3-4 Utsnitt reguleringsplan, forlenget venteareal 3.5 Universell utforming Tiltaket skal oppfylle krav til universell utforming for nye anlegg. Dette gjelder ved etablering av nye kantstopp og busslommer. Holdeplasser bør være så synlig som mulig slik at passasjerene finner de og bruker kollektivtilbudet, samtidig som kjørende ser holdeplassene. Holdeplassene kan markeres med avvikende belegg mot resten av fortauet. Retningsindikatorer skal angi hvor passasjerene kan gå på bussen, se bilde

16 Bilde 3-2 Eksempel på holdeplass med riktig utformet kunstig ledelinje 4 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) I forbindelse med forberedelse, byggeplanlegging og prosjektering skal forholdene legges til rette slik at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt. I detalj- og reguleringsplanen er ikke tekniske valg og detaljer endelig avklart. Det må forutsettes at byggeplanen får målsetting om avdekking og løsning av forhold som har betydning for helse, miljø og sikkerhet i gjennomføringsfasen. Før byggearbeidene skal starter, skal det lages en plan som skal sikre fullt forsvarlig arbeidsmiljø for byggearbeiderne og andre som ferdes på og nær anleggsområdene. 4.1 Riggområder I forslag til reguleringsplan er det ikke avsatt riggområde. Det er ikke noen områder som utmerker seg og det vil være nærføring til elva. Det foregår allerede utbedring av fv. 11 fra Sundbykrysset og det er ønskelig at entreprenører viderefører rigg- og anleggsområdet også for tiltaket ved brua. 4.2 Vibrasjoner Det blir ingen endringer av støy/vibrasjoner som følge av tiltaket. I anleggsperioden vil det bli noen forstyrrelser for beboerne i området. Dette må tas hensyn til ved for eksempel tid på døgnet for arbeid. Arbeidstid for støyende arbeider må avklares med de lokale myndigheter i forbindelse med utarbeidelse av konkurransegrunnlag for byggingen av anlegget. Ytterligere vurderinger angående støy i anleggsperioden vil bli gjennomført i forbindelse med utarbeidelse av byggeplan. 4.3 Støy og luftforurensning I anleggsfasen vil det være transport til og fra prosjektområdet av tunge kjøretøy, noe som kan gi et endret forurensningsbilde med hensyn på støy og luft, i anleggsperioden i forhold til hva som er normalen i området. 15

17 Planbeskrivelse fv. 11 Åros-Krokodden, gbnr. 25/17 ny Vear bru 4.4 Forurensning av jord og vann Etablering av vegetasjon/gress i skråningene er viktig for å binde jorda og næringsstoffene. Det må sikres at det ikke blir avrenning i forbindelse med anleggsarbeidene. 4.5 Materialvalg og avfallshåndtering Området skal fremstå som helhetlig og det skal brukes materialer som samsvarer med omkringliggende områder. Det skal være av god kvalitet og enkelt å vedlikeholde. Utbyggingen skal føre til så lite som mulig av produsert avfall. Alt farlig avfall skal behandles forskriftsmessig. Etter endt anleggsperiode skal området være ryddet og alle midlertidige bygg, veger og anlegg skal være fjernet. Rigg- og anleggsområder skal tilbakeføres til opprinnelig karakter. Det er tidligere registrert fremmede arter på strekningen med risiko for spredning. Som følge av dette skal overflødige masser deponeres i et varig deponi, og utstyr og maskiner rengjøres før bruk på andre prosjekter, slik at spredning unngås. Dette ivaretas i byggeplanleggingen. 5 VURDERING AV RISIKO OG SÅRBARHET I forbindelse med prosjektet er det foretatt en ROS-analyse. ROS-analysen har identifisert følgende risikoer av betydning: Jordskred og utglidning fra sideterreng Brudd i strøm og vannforsyning lokalt i anleggsfasen Trafikkulykker spesielt i anleggsfasen Fremkommelighet for trafikk ved uhell på rv23 - i anleggsfasen Permanent forurensing som følge av uhell under anleggsvirksomheten Støv og støy - spesielt i anleggsfasen Spredning av uønskede arter som følge av masseflytting under anleggsarbeidene Risikoene knytter seg først og fremst til selve anleggsvirksomheten. Etter anlegget er ferdig er risikobildet i all hovedsak redusert sammenlignet med dagens situasjon. For mer informasjon, se ROS-analyse, datert , vedlegg 1. 6 GRUNNERVERV Planforslaget forutsetter erverv av grunn og rettigheter. Dette er i hovedsak arealer til fremtidige veger og veganlegg, men også grunn som vil bli midlertidig beslaglagt i anleggsperioden. Utgangspunktet for formelt erverv er vedtatt reguleringsplan. Reguleringsplanen viser hvilke arealer som berøres av utbyggingen, og gir utbygger grunnlag for å kreve/skaffe hjemmel til disse eiendommene. Forhandlingene med den enkelte grunneier kan starte før planen er vedtatt dersom grunneier ønsker det. For de grunneierne som har boliger som må erverves er det et mål å starte forhandlingene i god tid før anleggsstart. Det legges stor vekt på likebehandling av grunneiere og at avtalene inngås innenfor erstatningsrettslige regler. Det søkes i størst mulig grad å komme frem til minnelig avtaler eller avtaleskjønn. Dersom det ikke lykkes, har Statens vegvesen anledning til å ekspropriere grunn og rettigheter. Skjønnsretten vil da fastsette erstatningen. Avgjørelser her kan ankes 16

18 videre i rettssystemet. Vegvesenet dekker utgifter til teknisk og juridisk bistand både ved forhandlinger om erstatninger og i eventuelle skjønn. På grunnervervstegning (W-tegning) vil det fremgå en oversikt over foreløpige beregnede arealer som medgår fra de enkelte eiendommer. Arealer som avstås permanent til veganlegget, vil bli oppmålt og arealberegnet eksakt når veganlegget er ferdig. Ved beregning av foreløpige arealer, er grensen for grunnerverv satt minimum 3 meter fra vegens skulderkant, eventuelt 1 meter fra skjæringstopp/fyllingsfot. I W-tegningene kan det fremstå areal som er klausulert. Dette er areal som ikke skal avstås permanent, men som har restriksjoner, f eks. frisikt. Plankartet baserer seg på eiendomsgrenser som ligger i databasesystemet. Disse eiendomsgrense kan avvike fra virkeligheten og dersom det er tvil om grensene, vil det bli foretatt sikring av eiendomsgrenser før byggeplanleggingen starter opp. Noe areal blir midlertidig beslaglagt som anleggsområde under anleggsperioden. Disse midlertidige beslaglagte arealene vil bli istandsatt og tilbakeført eiendommene etter endt bruk av vegvesenet. Grunneiere som er berørt av planforslaget er listet opp i tabell 6-1. Tabell 6-1 Berørte grunneiere GBNR. HJEMMELSHAVER ADRESSE STED 25/2 NYGAARD JØRN THOMAS S KLEMMETSRUDVEIEN RØYKEN 25/3 WENGAARD CAMILLA BEATE KLEMMETSRUDVEIEN RØYKEN 25/4 STENSRUD MAGNE ODDVAR KLEMMETSRUDVEIEN RØYKEN 25/9 TEMEL RESUL OG MUSTAFA KLEMMETSRUDVEIEN RØYKEN 25/10 JANJIC KATICA HURUMVEIEN RØYKEN 25/11 KARLSEN JAN EIDE BAKKAVEGEN KLEPPE 25/15 DAHL VESLEMØY KRISTINE KLEMMETSRUDVEIEN RØYKEN 25/17 KREKEN ANDERS BØRØNNINGEN BØDALEN 56/4 WEAR TERJE JOHAN HURUMVEIEN RØYKEN 56/11 WØIEN STEIN HURUMVEIEN RØYKEN 56/26 RØGEBERG FINN OG BJØRG HURUMVEIEN RØYKEN 56/39 WEAR TERJE JOHAN HURUMVEIEN RØYKEN 63/1 GRAFF THOR HURUMVEIEN 13 A 3440 RØYKEN 63/7 TANGSTAD ANNE LENE OG SIRRIS STEPHEN HURUMVEIEN RØYKEN 25/16 MYHRE RUNE HOLST OG ELIN RØNEID KLEMMETSRUDVEIEN RØYKEN 17

19 Planbeskrivelse fv. 11 Åros-Krokodden, gbnr. 25/17 ny Vear bru 7 INNSPILL TIL VARSEL OM PLANOPPSTART Avsender Merknad Kommentar Buskerud fylkeskommune BFK har ikke kjennskap til automatisk fredete kulturminner inne i planområdet. Området er i dag allerede sterkt preget av utbygging og vi anser potensialet for at det finnes bevarte automatisk fredete kulturminner her som svært lavt. De har derfor ingen merknader til planen. Minner om varslingsplikten jmf. Kulturminnelovens 8, 2. ledd. Tas til orientering. Fylkesmannen i Buskerud I videre planarbeidet bed det om at forhold knyttet til natur, landskap, støy og myke trafikanter, spesielt barn og unge blir vurdert og ivaretatt. Gode løsninger for busslommer og kollektivtrafikk må vektlegges. Det bør tas spesielt hensyn til Åroselva i forbindelse med kryssingen av elva og at brukarene blir trukket godt på sidene av elven slik at kantvegetasjonen også ivaretas. Elva er viktig i seg selv, men kantsonen er også viktig som faunapassasje. Det forutsettes derfor at det ikke planlegges tiltak i selve elva og at brukarene blir trukket vekk fra kantsonen. Fylkesmannen minner i den sammenheng om at det må redegjøres for hvordan de miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaking i 8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp i saken. Tas til orientering. Tas til orientering. Følgende nasjonale føringer vil være relevante for planarbeidet: Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven), Den europeiske landskapskonvensjonen, Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser, Miljøverndepartementets støyretningslinje T-1442/2012, nasjonale miljømål for vassdrag og Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging. Tas til orientering. 18

20 8 VEDLEGG Disse vedleggene finnes og kan fremskaffes på forespørsel: Tema Vedlegg Tittel Utarbeidet av Dato nr. Risiko- og 1 Fv.11 ROS-analyse Statens vegvesen sårbarhetsanalyse Geoteknisk 2 Notat Statens vegvesen

21 Statens vegvesen Region sør Ressursavdelingen Postboks 723 Stoa 4808 ARENDAL Tlf: ( ) vegvesen.no Trygt fram sammen

Massedeponi ved Strømsnes

Massedeponi ved Strømsnes Massedeponi ved Strømsnes Dato: 07.03.08 INNHOLD 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 Reguleringsplanprosessen... 4 1.2 Reguleringsplanens innhold... 4 1.3 Planområdet... 5 1.4 Problemstilling... 5 1.5 Formål med

Detaljer

Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg

Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg Re g u l e r i n g s p l a n Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg HP01 km 0,084-0,323 Gol kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 0-320 Fartsgrense: 50 km/t Trafikkgrunnlag (ÅDT): 2300 Kartdatum: Euref89

Detaljer

Reguleringsplan: Rv 3 Nåverdal bru

Reguleringsplan: Rv 3 Nåverdal bru Rv 3 Nåverdal bru Side i Reguleringsplan: Rv 3 Nåverdal bru FORORD Statens vegvesen Region midt har utarbeidet reguleringsplan for ny bru på rv 3 i Nåverdalen. Rennebu kommune er ansvarlig planmyndighet

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

REGULERINGSPLAN 372R-1. Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Kommune: Kongsberg

REGULERINGSPLAN 372R-1. Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Kommune: Kongsberg REGULERINGSPLAN 372R-1 Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken Kommune: Kongsberg Region sør Skollenborg, anl 16.12.2014 E134 Damåsen Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Planbeskrivelse

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV 84 X JERNBANEN X FV 212, NY GANG- OG SYKKELVEG REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV 84 X JERNBANEN X FV 212, NY GANG- OG SYKKELVEG REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV 84 X JERNBANEN X FV 212, NY GANG- OG SYKKELVEG REGULERINGSBESTEMMELSER Dato ArkivsakID Ringsaker kommune: 15/1697 Sist revidert Plan nr. 886 Vedtatt av kommunestyret, sak.

Detaljer

Fv. 167 Gang- og sykkelveg

Fv. 167 Gang- og sykkelveg Statens vegvesen REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE RØYKEN KOMMUNE Marie Lilleseths vei - Røyken grense Fv. 167 Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Statens vegvesen Region øst INNHOLD 1. Forord... 1 2. Bakgrunn...

Detaljer

Detaljregulering fv. 834 Nordstrandveien

Detaljregulering fv. 834 Nordstrandveien Region nord Ressursavdelingen Plan og prosjektering Mars 2017 Bypakke Bodø Detaljregulering fv. 834 Nordstrandveien Informasjon om planoppstart Elisabet Kongsbakk Innhold Innhold... 1 1 Innledning... 2

Detaljer

Region nord, avdeling Finnmark

Region nord, avdeling Finnmark Region nord, avdeling Finnmark 1. Forord Statens vegvesen legger med dette fram forslag til planprogram på reguleringsplan for gangog sykkelveg langs rv. 93 Lakshusbakken Skillemo i Alta kommune. Planprogrammet

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Arne Gunnar Sem - 32214457 2014/023341-004 2014/1501

Detaljer

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 Reguleringsplan Prosjekt: E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 TEKNISKE TEGNINGER Rennebu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato:20.10.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Planbeskrivelse med merknadsbehandling. Reguleringsendring. Fortau langs fv 885 Sandnes. Hadsel kommune

Planbeskrivelse med merknadsbehandling. Reguleringsendring. Fortau langs fv 885 Sandnes. Hadsel kommune Planbeskrivelse med merknadsbehandling Reguleringsendring Fortau langs fv 885 Sandnes Hadsel kommune Region nord Harstad kontorsted Dato: 02.09.2016 Forord Gjeldene reguleringsplan for «Del av Sandnes»

Detaljer

1-2 Reguleringsformål Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningsloven (PBL) 12-5:

1-2 Reguleringsformål Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningsloven (PBL) 12-5: LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR rv. 23 Dagslett Linnes, Tverrslag (Detaljregulering) Dato: 13.12.2015 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1 Planens formål Reguleringsplanen er en detaljregulering etter Plan-

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR FV. 16, G/S-VEG LIERSKOGEN-AKERSHUS GRENSE

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR FV. 16, G/S-VEG LIERSKOGEN-AKERSHUS GRENSE LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR FV. 16, G/S-VEG LIERSKOGEN-AKERSHUS GRENSE Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 31. mai 2017. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

Detaljreguleringsplan - Gang- og sykkelveg langs Fv. 35 på strekningen Tørneskog Sogndalstrand. Første gangs behandling

Detaljreguleringsplan - Gang- og sykkelveg langs Fv. 35 på strekningen Tørneskog Sogndalstrand. Første gangs behandling Sokndal kommune Saksbehandler ArkivsakID: 15/424 Arkivkode: FA - L12 Brann- og beredskapsrådgiver 1 Magne Eikanger Saksnummer Utvalg Dato 037/16 Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk 15.06.2016 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Kvitsøy kommune Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal - 51911460 Vår dato: 19.10.2011 Vår referanse: 2011/032186-031 E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN Planbestemmelser Prosjekt: Fv. 22/ 103 gang- og sykkelveg Lensmann J. Knudsens veg - Øberg skole Plan nr: G-664 Kommune: Halden Region øst Moss kontorsted Bestemmelser er datert:

Detaljer

Fv. 220 Bagn-Reinli Offentlig ettersyn

Fv. 220 Bagn-Reinli Offentlig ettersyn Fv. 220 Bagn-Reinli Offentlig ettersyn Åpent møte 20.august Bagn Bedehus 20.10.2015 Åpent møte 20.august Prosjektmedarbeidere Statens vegvesen: Bjørn Nyquist Anne Line Heksem Eigil Andersen Martha Karlsen

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FV.51 ROGNE SKULE-KYRKJEBERGVEGEN

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FV.51 ROGNE SKULE-KYRKJEBERGVEGEN PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FV.51 ROGNE SKULE-KYRKJEBERGVEGEN 1 Formålet med reguleringsplanen Reguleringsplanens skal legge til rette for anleggelse av en gang og

Detaljer

Reguleringsendring. Planbeskrivelse. Fortau langs fv 885 Sandnes. Hadsel kommune. Region nord Harstad kontorsted Dato: rev

Reguleringsendring. Planbeskrivelse. Fortau langs fv 885 Sandnes. Hadsel kommune. Region nord Harstad kontorsted Dato: rev Reguleringsendring Planbeskrivelse Fortau langs fv 885 Sandnes Hadsel kommune Region nord Harstad kontorsted Dato:02.06.16 - rev. 21.06.16 Forord Gjeldene reguleringsplan for «Del av Sandnes» - «Trafikksikkerhetstiltak

Detaljer

Planbestemmelser Forslag til detaljreguleringsplan for del av Råkollveien

Planbestemmelser Forslag til detaljreguleringsplan for del av Råkollveien Nasjonal planid: 01061155 Planbestemmelser Forslag til detaljreguleringsplan for del av Råkollveien (Kilde: Kartinnsyn, Fredrikstad kommune) Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Fredrikstad bystyre +

Detaljer

Rv. 35 Åmot-Vikersund Midtdeler

Rv. 35 Åmot-Vikersund Midtdeler R EG U LE R I N G S PL A N Rv. 35 Åmot-Vikersund Midtdeler Hp 05 km 0,5-11,5 Modum TEKNISKE DATA Fra profil: 900-11500 Dimensjoneringsklasse: S5 Fartsgrense: 80 km/t Trafikkgrunnlag (ÅDT): 9150 Region

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

REGULERINGSENDRING E16 KVAMSKLEIVA - RASSIKRING. Vang kommune

REGULERINGSENDRING E16 KVAMSKLEIVA - RASSIKRING. Vang kommune PLANBESKRIVELSE Høringsutgave REGULERINGSENDRING E16 KVAMSKLEIVA - RASSIKRING Vang kommune Region øst Fagernes, traf Dato: 10. januar 2018 Forord Statens vegvesen Region øst legger med dette fram forslag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 2.gangsbehandling - reguleringsplan for ombygging av Rotneskrysset til rundkjøring

SAKSFRAMLEGG. 2.gangsbehandling - reguleringsplan for ombygging av Rotneskrysset til rundkjøring Arkivsak: 2013/2911-18 Arkiv: L12 Saksbehandler: Tiril Wormdal Selboe SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for teknikk, næring og kultur 16.05.2017 Formannskapet 23.05.2017 Kommunestyret 30.05.2017

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS RV 42 HOVLANDSVEIEN, EIGERSUND KOMMUNE [Plan-ID ]

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS RV 42 HOVLANDSVEIEN, EIGERSUND KOMMUNE [Plan-ID ] Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS RV 42 HOVLANDSVEIEN, EIGERSUND KOMMUNE [Plan-ID 19820004-01] Bestemmelsene er datert: 22.04.2015 Dato for siste

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PlanID: 201501 Planen er datert: 11.06.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: 02.03.2016 Dato

Detaljer

DE/KART/ANNET. Mai Planprogram. Nytt kryss E6 og E8 i Skibotn Vegutbedring E8 Halsebakkan

DE/KART/ANNET. Mai Planprogram. Nytt kryss E6 og E8 i Skibotn Vegutbedring E8 Halsebakkan DE/KART/ANNET Mai - 2010 Planprogram Nytt kryss E6 og E8 i Skibotn Vegutbedring E8 Halsebakkan Planprogram 1 Side Planprogram Dette planprogram danner grunnlag for planarbeidet med reguleringsplan for

Detaljer

DETALJREGULERING. Vedlegg 2 Bestemmelser. Fv. 82 delstrekning A. Sortland-Holmen. Sortland kommune vesdtatt kommunestyresak 038/17

DETALJREGULERING. Vedlegg 2 Bestemmelser. Fv. 82 delstrekning A. Sortland-Holmen. Sortland kommune vesdtatt kommunestyresak 038/17 Vedlegg 2 Bestemmelser Anne Kjersti Løvstad, Statens vegvesen DETALJREGULERING Fv. 82 delstrekning A Sortland-Holmen Sortland kommune vesdtatt 15.06.2017 kommunestyresak 038/17 Region nord Midtre Hålogaland

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER. Fv. 128 Gang- og sykkelveg. Slitu-Sekkelsten Askim kommune og Eidsberg kommune

REGULERINGSBESTEMMELSER. Fv. 128 Gang- og sykkelveg. Slitu-Sekkelsten Askim kommune og Eidsberg kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Fv. 128 Gang- og sykkelveg Slitu-Sekkelsten Askim kommune og Eidsberg kommune Region øst Moss kontorsted Juni 2016 1. FORMÅLSPARAGRAF Formålet med reguleringsplanen er å gi et

Detaljer

Detaljregulering MERKNADSBEHANDLING. Prosjekt: Fv. 98 Ifjordfjellet. Parsell: 5B: Soulojávri - Giilaš. Tana kommune

Detaljregulering MERKNADSBEHANDLING. Prosjekt: Fv. 98 Ifjordfjellet. Parsell: 5B: Soulojávri - Giilaš. Tana kommune MERKNADSBEHANDLING Frank Martin Ingilæ Detaljregulering Prosjekt: Fv. 98 Ifjordfjellet Parsell: 5B: Soulojávri - Giilaš Tana kommune Planforslag til politisk behandling. Nasjonal arealplan-id: 20252013001

Detaljer

VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN 0545R085. DETALJREGULERING NYSTUEN SOGN OG FJORDANE GRENSE

VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN 0545R085. DETALJREGULERING NYSTUEN SOGN OG FJORDANE GRENSE VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN 0545R085. DETALJREGULERING NYSTUEN SOGN OG FJORDANE GRENSE 1. AVGRENSNING OG REGULERINGSFORMÅL Planen er utarbeidet etter Plan- og bygningslovens 12-3, detaljregulering.

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

Kommunedelplan med konsekvensutredning Fv. 283 Rosenkrantzgata Åpent møte på Øren skole

Kommunedelplan med konsekvensutredning Fv. 283 Rosenkrantzgata Åpent møte på Øren skole Kommunedelplan med konsekvensutredning Fv. 283 Rosenkrantzgata 29.6.2016 Åpent møte på Øren skole 1 Åpent møte om planlegging av Rosenkrantzgata Dagens hovedtema er forslaget til Planprogram Hele prosessen

Detaljer

Prosjekt: Rv.4 Gran grense - Jaren. Parsell: Regulering av kjettingplass Kommune:Gran kommune. Region øst Gran, anl

Prosjekt: Rv.4 Gran grense - Jaren. Parsell: Regulering av kjettingplass Kommune:Gran kommune. Region øst Gran, anl Prosjekt: Rv.4 Gran grense - Jaren Parsell: Regulering av kjettingplass Kommune:Gran kommune Region øst Gran, anl 07.05.2016 Reguleringsendring Rv.4 Roa Jaren Planbeskrivelse Reguleringsendring av Rv4

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna. Fall Søndre Land kommune

Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna. Fall Søndre Land kommune Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna Fall Søndre Land kommune Statens vegvesen Region øst Vestoppland distrikt - februar 2008 Forslag til reguleringsplan fortau fv.

Detaljer

DETALJREGULERING. VEDLEGG 2 Bestemmelser. Fv. 82 delstrekning D. Reinsnes-Forfjord

DETALJREGULERING. VEDLEGG 2 Bestemmelser. Fv. 82 delstrekning D. Reinsnes-Forfjord VEDLEGG 2 Bestemmelser Anne Kjersti Løvstad, Statens vegvesen DETALJREGULERING Fv. 82 delstrekning D Reinsnes-Forfjord Sortland kommune vedtatt 15.06.2017 kommunestyresak 039/17 Andøy kommune Region nord

Detaljer

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning.

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning. PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET HØRING Siri Skagestein FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning Arendal kommune Region sør Arendal, R.vegktr 30.11.2017 Forord Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

Planbeskrivelse REGULERINGSPLAN. Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda. 372R-14 Moane - Saggrenda Kommune: Kongsberg

Planbeskrivelse REGULERINGSPLAN. Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda. 372R-14 Moane - Saggrenda Kommune: Kongsberg REGULERINGSPLAN Planbeskrivelse Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda 372R-14 Moane - Saggrenda Kommune: Kongsberg Region sør Skollenborg, anl 07.03.2017 E134 Damåsen Saggrenda, omregulering Moane - Saggrenda

Detaljer

Planbeskrivelse REGULERINGSPLAN 372R-4. Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering ved Tislegård ungdomsskole. Kommune: Kongsberg

Planbeskrivelse REGULERINGSPLAN 372R-4. Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering ved Tislegård ungdomsskole. Kommune: Kongsberg REGULERINGSPLAN 372R-4 Planbeskrivelse Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering ved Tislegård ungdomsskole Kommune: Kongsberg Region sør Skollenborg, anl 26.01.2015 E134 Damåsen Saggrenda, omreguleringer

Detaljer

Reguleringsplan for fv. 172 gang- og sykkelveg/fortau Hans Mustads gate/marcus Thranes gate, Gjøvik.

Reguleringsplan for fv. 172 gang- og sykkelveg/fortau Hans Mustads gate/marcus Thranes gate, Gjøvik. Reguleringsplan for fv. 172 gang- og sykkelveg/fortau Hans Mustads gate/marcus Thranes gate, Gjøvik. REGULERINGSBESTEMMELSER GENERELT Avgrensing av planområdet Regulert område er vist med plangrense på

Detaljer

Fra Aas Jakobsen/Via Nova/Asplan Viak: Bjørn Bertheussen Stein M. Slaatsveen Jan Martin Staavi

Fra Aas Jakobsen/Via Nova/Asplan Viak: Bjørn Bertheussen Stein M. Slaatsveen Jan Martin Staavi Velkommen! Fra Jernbaneverket: Olav Nordli, kommunikasjonsrådgiver (ordstyrer) Anne Braaten, prosjektsjef Jarle Tangen, prosjekteringsleder Gunnar Sletten, fagansvarlig Dagrun Mysen Kulbotten, grunnerverv

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER. Rv. 111 Holdeplasser. Torpebergveien - Vesten Fredrikstad kommune

REGULERINGSBESTEMMELSER. Rv. 111 Holdeplasser. Torpebergveien - Vesten Fredrikstad kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Rv. 111 Holdeplasser Torpebergveien - Vesten Fredrikstad kommune Region øst Moss kontorsted Vedtatt 20.10.2016 Riksveg 111 Holdeplasser, Fredrikstad kommune Nasjonal planid: 01061140

Detaljer

2 PLANAVGRENSING Det regulerte området er vist med plangrense på plankart datert

2 PLANAVGRENSING Det regulerte området er vist med plangrense på plankart datert ELVERUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR RV. 3 GRUNDSET NORD AREALPLAN-ID 2016 _ Bestemmelser datert: 27.06.2016 Vedtatt av kommunestyret, sak /16:...2016 Tilhørende dokumenter: - Planbeskrivelse

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN Detaljregulering Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18. november 2014. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

PLAN FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING.

PLAN FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING. PLAN 273 - FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING. Sakstittel: Plan 273 - Fv. 562 Fromreide - Kjerrgarden - Gang- og sykkelveg, vegutbedring

Detaljer

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Gang-

Detaljer

REGULERINGSPLAN. E39 Vinjeøra - Staurset. Prosjekt: Parsell: Vinjeøra - Haukvika vest TEKNISKE DATA TEGNINGSHEFTE. Hemne kommune.

REGULERINGSPLAN. E39 Vinjeøra - Staurset. Prosjekt: Parsell: Vinjeøra - Haukvika vest TEKNISKE DATA TEGNINGSHEFTE. Hemne kommune. REGULERINGSPLAN Prosjekt: E39 Vinjeøra - Staurset Parsell: Vinjeøra - Haukvika vest TEGNINGSHEFTE Hemne kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 2800-6250 Dimensjoneringsklasse: S2 Fartsgrense: 80 km/t Trafikkgrunnlag

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER PLANID: 0125-XXXX DETALJREGULERING ETTER PBL. 12-3 FOR RAMSTADKRYSSET, GNR./BNR. 525/2, 525/21 M. FL. Planens dato: 30.05.2013, sist rev. 28.06.2013 Kommunestyrets vedtak: xx.xx.2013

Detaljer

Planidentifikasjon: Sak/arkivnr: 2009/690 Planforslagsdato: Revidert etter innkomne merknader: Vedtatt i kommunestyret:

Planidentifikasjon: Sak/arkivnr: 2009/690 Planforslagsdato: Revidert etter innkomne merknader: Vedtatt i kommunestyret: Planidentifikasjon: 1571 20120001 Sak/arkivnr: 2009/690 Planforslagsdato: 21.06.2012 Revidert etter innkomne merknader: Vedtatt i kommunestyret: Reguleringsplan E 39 Halsa fergekai. Reguleringsbestemmelser

Detaljer

E134 Mjøndalen - Langebru, Midtdeler

E134 Mjøndalen - Langebru, Midtdeler REGULERINGSPLAN Reguleringsplan og bestemmelser E134 Mjøndalen - Langebru, Midtdeler HP 03 Nedre Eiker grense - Langebru Øvre Eiker TEKNISKE DATA Fra profil: 4390-7190 Fartsgrense: 80 km/t Trafikkgrunnlag

Detaljer

Statens vegvesen. Utkast regulerinsgplan for vegprosjektet rv. 23 Dagslet - Linnes, oversendelse til politisk behandling i Lier kommune

Statens vegvesen. Utkast regulerinsgplan for vegprosjektet rv. 23 Dagslet - Linnes, oversendelse til politisk behandling i Lier kommune Statens vegvesen Lier kommune Postboks 205 3401 LIER Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Anne Tønder - 32214367 2010/028814-111 24.05.2013

Detaljer

Planen vil delvis erstatte følgende områder i reguleringsplan for Kilbognesodden: - Friluftsområder på land - Privat veg parkering

Planen vil delvis erstatte følgende områder i reguleringsplan for Kilbognesodden: - Friluftsområder på land - Privat veg parkering BESTEMMELSER Dato: 30.06.2014 Revidert: Vedtatt: 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSING 1.1 PLANTYPE Planen er en detaljregulering etter Plan- og bygningslovens 12-3. 1.2 FORMÅL Detaljreguleringen skal

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/3567 Saksbehandler: Thea Chiodera Molnar Organ Møtedato 11.06.2015 Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien Saken avgjøres av: Kommunestyre ::: Sett

Detaljer

Rv. 23 Dagslett - Linnes, Avklaring trase for anleggsveg inn til Daueruddalen

Rv. 23 Dagslett - Linnes, Avklaring trase for anleggsveg inn til Daueruddalen Rv. 23 Dagslett - Linnes, Avklaring trase for anleggsveg inn til Daueruddalen Det vises til reguleringsplanen for rv. 23 Dagslett - Linnes, vedtatt 17.06.2014. I planbestemmelsene 2-1 pkt. b-6 stilles

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA Datert 6.12.2013... 1 Formål med reguleringsplanen 1.1 Formål Formålet

Detaljer

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm VERRAN KOMMUNE Planidentitet: 2014003 Arkivsak: 2013/1029 Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm Planforslaget er datert: : 11.12.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

Elvemusling og veganlegg i Norge

Elvemusling og veganlegg i Norge Eksempler på gjennomførte tiltak for elvemusling. Har vi nødvendig kunnskap? Frode Nordang Bye, Statens vegvesen Region sør Foto: Bjørn Mejdell Larsen Frode Nordang Bye, sjefingeniør, SVV Region sør, Plan-

Detaljer

Kommunedelplan med Konsekvensutredning. Fv. 319 Svelvikveien. Åpent møte Åskollen skole

Kommunedelplan med Konsekvensutredning. Fv. 319 Svelvikveien. Åpent møte Åskollen skole Kommunedelplan med Konsekvensutredning Fv. 319 Svelvikveien Åpent møte Åskollen skole Åpent møte: Åskollen skole Presentasjon av oss som jobber med prosjektet Gjennomgang av planprogrammet Hva er et planprogram

Detaljer

Reguleringsplan for fv. 17, Bangsundsvingene, Namsos kommune Strekning Jakobsvika, Langøra, deler av Kalvøya friluftsområde

Reguleringsplan for fv. 17, Bangsundsvingene, Namsos kommune Strekning Jakobsvika, Langøra, deler av Kalvøya friluftsområde PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for fv. 17, Bangsundsvingene, Namsos kommune Strekning Jakobsvika, Langøra, deler av Kalvøya friluftsområde Statens vegvesen igangsetter arbeid med reguleringsplan for R

Detaljer

Reguleringsplan «Kv.81 omlegging Myr, Ytterøy»

Reguleringsplan «Kv.81 omlegging Myr, Ytterøy» Levanger kommune Planbeskrivelse Reguleringsplan «Kv.81 omlegging Myr, Ytterøy» 2013-10-18 Planbeskrivelse Reguleringsplan «Kv.81 omlegging Myr, Ytterøy» 1 Rev. 1 Dato: 18.10.13 Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

Statens vegvesen. Reguleringsplanforslag Rema kryssområde. Offentlig ettersyn.

Statens vegvesen. Reguleringsplanforslag Rema kryssområde. Offentlig ettersyn. Statens vegvesen Adresseliste Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region nord Wibeke Knudsen / 48224371 15/200273-13 18.12.2015 Reguleringsplanforslag Rema

Detaljer

DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO

DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO Arkivsak-dok. 12/00233-31 Saksbehandler Liv L. Sundrehagen Saksgang Utvalg for plan og utvikling DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO Saken avgjøres av: Reguleringsplanen skal vedtas av kommunestyret

Detaljer

Parsell: Regulering av kjettingplass Kommune: Gran kommune. Region øst Gran, anl Reguleringsendring Rv.4 Roa Jaren

Parsell: Regulering av kjettingplass Kommune: Gran kommune. Region øst Gran, anl Reguleringsendring Rv.4 Roa Jaren Prosjekt: Rv.4 Gran grense - Jaren Parsell: Regulering av kjettingplass Kommune: Gran kommune Region øst Gran, anl 07.05.2016 Reguleringsendring Rv.4 Roa Jaren Planbeskrivelse Reguleringsendring av Rv4

Detaljer

DETALJREGULERING. VEDLEGG 2 forslag til bestemmelser. fv. 82 delstrekning E/F. Forfjord-Strandland. Andøy kommune Planident:

DETALJREGULERING. VEDLEGG 2 forslag til bestemmelser. fv. 82 delstrekning E/F. Forfjord-Strandland. Andøy kommune Planident: VEDLEGG 2 forslag til bestemmelser Statens vegvesen DETALJREGULERING fv. 82 delstrekning E/F Forfjord-Strandland Andøy kommune Planident: 1871-201701 til offentlig ettersyn Region nord Midtre Hålogaland

Detaljer

E6 I SØR-FRON ENDRING AV REGULERINGSPLAN VED HARPEFOSS

E6 I SØR-FRON ENDRING AV REGULERINGSPLAN VED HARPEFOSS E6 I SØR-FRON ENDRING AV REGULERINGSPLAN VED HARPEFOSS Sør-Fron kommune Region øst, E6 Biri - Otta Lillehammer, R.vegkt august 2013 Statens vegvesen Region øst Ressursavdelingen Postboks 1010 2605 LILLEHAMMER

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune 1 Reguleringsformål Reguleringsbestemmelsene gjelder for rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2, det området

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Statens vegvesen Region øst. E16 Øye - Eidsbru, reguleringsplan for massedeponi Vang kommune

Statens vegvesen Region øst. E16 Øye - Eidsbru, reguleringsplan for massedeponi Vang kommune Statens vegvesen Region øst E16 Øye - Eidsbru, reguleringsplan for massedeponi Vang kommune Liste over innkomne merknader ved varsel om oppstart Resymé av merknadene med kommentarer fra vegvesenet 4. juni

Detaljer

Reguleringsbestemmelser E134 Damåsen-Saggrenda, parsell Øvre Eiker kommune 15.01.2012 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering etter Plan- og bygningsloven 12-3.

Detaljer

Holmestrand kommune. Nytt dobbeltspor Holm - Nykirke. Tverrslag/rømningstunnel FIBO plan ID: Reguleringsbestemmelser 2.

Holmestrand kommune. Nytt dobbeltspor Holm - Nykirke. Tverrslag/rømningstunnel FIBO plan ID: Reguleringsbestemmelser 2. Holmestrand kommune Nytt dobbeltspor Holm - Nykirke Tverrslag/rømningstunnel FIBO plan ID:2010009 Reguleringsbestemmelser 2. gangsbehandling 18.05.2011 Vedlegg til Dok. nr.: UVB-53-A-16403 Jernbaneverket

Detaljer

Gang- og sykkelveg Storlinna, Andfossen - Dales veg - utleggelse til offentlig ettersyn

Gang- og sykkelveg Storlinna, Andfossen - Dales veg - utleggelse til offentlig ettersyn Arkivsak-dok. 12/00529-18 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Gang- og sykkelveg Storlinna, Andfossen - Dales veg - utleggelse til offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Forslag

Detaljer

DETALREGULERING E6 OLSBORG-HEIA HØRINGSUTGAVE VEDLEGG 2 FORSLAG TIL BESTEMMELSER

DETALREGULERING E6 OLSBORG-HEIA HØRINGSUTGAVE VEDLEGG 2 FORSLAG TIL BESTEMMELSER VEDLEGG 2 FORSLAG TIL BESTEMMELSER HØRINGSUTGAVE Per Otto Aursand, Statens vegvesen DETALREGULERING E6 OLSBORG-HEIA delstrekning 3 Skardelva-Heia/Myre Målselv kommune og Balsfjord kommune Region nord Vegavdeling

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER. Riksveg 22 Gang- og sykkelveg. Trømborg kirke Eidsberg kommune

REGULERINGSBESTEMMELSER. Riksveg 22 Gang- og sykkelveg. Trømborg kirke Eidsberg kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Riksveg 22 Gang- og sykkelveg Trømborg kirke Eidsberg kommune Region øst Moss kontorsted 17.03.2015 Riksveg 22 Gang- og sykkelveg, Trømborg kirke Nasjonal planid: 20140001 1. FORMÅLSPARAGRAF

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER 26 i pbl. E16 Vannutskiftning Steinsfjorden

REGULERINGSBESTEMMELSER 26 i pbl. E16 Vannutskiftning Steinsfjorden 1 PLANOMRÅDET Reguleringsplanen består av 1 reguleringskart og disse reguleringsbestemmelsene. Reguleringsplanen er datert 17.januar 2007. Det regulerte området er vist med reguleringsgrense. Innenfor

Detaljer

DETALJREGULERING FOR FV.16 JERNBANEUNDERGANGEN PÅ GRUA. AREALFORMÅL Området er regulert til følgende arealformål, jf. plan- og bygningslovens 12-5:

DETALJREGULERING FOR FV.16 JERNBANEUNDERGANGEN PÅ GRUA. AREALFORMÅL Området er regulert til følgende arealformål, jf. plan- og bygningslovens 12-5: REGULERINGSBESTEMMELSER ( PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 12-7) DETALJREGULERING FOR FV.16 JERNBANEUNDERGANGEN PÅ GRUA Sist revidert av Lunner kommune:20.10.2016 Plan nr. 0533-2016-0006 Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

REGULERINGSPLAN RV 30 EIDET MOSLETTA. PROFIL 41800-43600

REGULERINGSPLAN RV 30 EIDET MOSLETTA. PROFIL 41800-43600 REGULERINGSPLAN RV 30 EIDET MOSLETTA. PROFIL 41800-43600 Rev. 25.05.09 PLANBESKRIVELSE 1.1 Dagens situasjon Eksisterende rv 30 på den planlagte vegparsellen har dårlig kurvatur, vegen er smal og har dårlige

Detaljer

Reguleringsplan for vegutbedring fv. 98 Ifjordfjellet Parsell 2: Skadjajavri

Reguleringsplan for vegutbedring fv. 98 Ifjordfjellet Parsell 2: Skadjajavri MERKNADSBEHANDLING Prosjekt: Parsell: Reguleringsplan for vegutbedring fv. 98 Ifjordfjellet Parsell 2: Skadjajavri Lebesby kommune Merknadsbehandling til politisk sluttbehandling Region nord Alta kontorsted

Detaljer

Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift /14

Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift /14 MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 02.07.2014 041/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12 Arkivsaknr: 14/710 Reguleringsplan

Detaljer

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Planprogram Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Innledning: (Forord) Ark. Sara Ezeta, har utarbeidet forslag til planprogram for regulering

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret Saksdokument Saksmappenr: 2014/552 Saksbehandler: Mette Kinderås Arkivkode: L12 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 26.05.2016 Kommunestyret 09.06.2016 REGULERINGSPLAN FOR BLOMJOTEN

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Saksbehandler: Elin Beate Børrud Arkiv: PLAID 361 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Elin Beate Børrud Arkiv: PLAID 361 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Beate Børrud Arkiv: PLAID 361 Arkivsaksnr.: 14/9288-7 Dato: 21.04.2015 DETALJREGULERING FOR FV. 319 SVELVIKVEIEN, STREKNINGEN OSCAR KIÆRS VEI - HANS TORDSENS

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/5281 1653/1006 Endring av reguleringsplan gang og sykkelveg E6 Saksbehandler: Øyvind Aundal Arkiv: PLAN plan Saksnr.: Utvalg Møtedato Behandling i

Detaljer

Planbestemmelser REGULERINGSPLAN. Rv. 2 Kirkenær - Åsnes grense PlanID: Vedlikeholdsprosjekt Grue kommune

Planbestemmelser REGULERINGSPLAN. Rv. 2 Kirkenær - Åsnes grense PlanID: Vedlikeholdsprosjekt Grue kommune REGULERINGSPLAN Planbestemmelser Rv. 2 Kirkenær - Åsnes grense PlanID: 2016003 Vedlikeholdsprosjekt Grue kommune Region øst Hamar kontorsted Januar 2018 Reguleringsbestemmelser Rv.2 Kirkenær Åsnes grense.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR MIDLERTIDIG VEG MELLOM NY RV.4 I GRAN OG DAGENS RV. 4 I LUNNER MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR MIDLERTIDIG VEG MELLOM NY RV.4 I GRAN OG DAGENS RV. 4 I LUNNER MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING Arkivsaksnr.: 11/2184-10 Arkivnr.: Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen REGULERINGSPLAN FOR MIDLERTIDIG VEG MELLOM NY RV.4 I GRAN OG DAGENS RV. 4 I LUNNER MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING Hjemmel:

Detaljer

Detaljregulering for Rv oppgradering av holdeplasser Torp

Detaljregulering for Rv oppgradering av holdeplasser Torp DETALJREGULERINGSPLAN Reguleringsestemmelser Foto er fra Hafslund holdeplass som ligger på rv.111 i Sarpsborg kommune. Kilde: Statens vegvesen. Detaljregulering for Rv. 111- oppgradering av holdeplasser

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 519 FINNØYVEGEN, JUDABERG-NÅDÅ, FINNØY KOMMUNE (PLAN-ID _FIGS1)

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 519 FINNØYVEGEN, JUDABERG-NÅDÅ, FINNØY KOMMUNE (PLAN-ID _FIGS1) DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 519 FINNØYVEGEN, JUDABERG-NÅDÅ, FINNØY KOMMUNE (PLAN-ID 108-2016_FIGS1) FORSLAG TIL BESTEMMELSER HØRINGSUTKAST Dato for siste revisjon: 24.05.2017 Dato

Detaljer

Rv. 111 Rundkjøring Rådhusveien

Rv. 111 Rundkjøring Rådhusveien Region øst Moss kontorsted Mars 2015 Rv. 111 Rundkjøring Rådhusveien Vedlegg til detaljreguleringsplan PlanID: 010526031 B3: av uttalelser COWI AS 1 2 Innhold 1 Generelt... 3 2 Oversikt... 3 3 og kommentarer

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Statens vegvesen. Rv. 7 Ramsrud-Kjeldsbergsvingene

Statens vegvesen. Rv. 7 Ramsrud-Kjeldsbergsvingene Rv. 7 Ramsrud-Kjeldsbergsvingene -. - -. OM PROSJEKTET o Apning av riksveg 7 7. nove mber 2011 Riksveg 7 er en viktig transportåre, både loka lt, reg ionalt mellom Ringerike og Hallingdal, og som et vikt

Detaljer

Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren. Vurdering av krav om KU / planprogram

Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren. Vurdering av krav om KU / planprogram Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren Vurdering av krav om KU / planprogram 1 Innhold 1. Vurdering av KU-forskriften... 3 2. Vurdering av krav om planprogram... 8 2.1. Problemstillinger...

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling /14 2 Kommunestyret /14

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling /14 2 Kommunestyret /14 Saksutskrift Arkivsak-dok. 13/01008-34 Arkivkode. 0620-5032 Saksbehandler Trond Bølstad Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 14.08.2014 34/14 2 Kommunestyret 27.08.2014 54/14 Detaljregulering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1.gangs behandling - reguleringsplan for ombygging av Rotneskrysset til rundkjøring

SAKSFRAMLEGG. 1.gangs behandling - reguleringsplan for ombygging av Rotneskrysset til rundkjøring Arkivsak: 2013/2911-9 Arkiv: L12 Saksbehandler: Tiril Wormdal Selboe SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 03.05.2016 1.gangs behandling - reguleringsplan for ombygging av Rotneskrysset

Detaljer

Revidert planbestemmelse jfr. vedtak i sak xxxxxxx i Steinkjer formannskap

Revidert planbestemmelse jfr. vedtak i sak xxxxxxx i Steinkjer formannskap Revidert planbestemmelse jfr. vedtak i sak xxxxxxx i Steinkjer formannskap 2 Bestemmelser og retningslinjer 1.1 Planforutsetninger Kommunedelplanen for Asphaugen erstatter gjeldende kommunedelplan fra

Detaljer

E6 ÅSEN nord - MÆRE. Folkemøte Verdal. Verdal videregående skole 6. juni

E6 ÅSEN nord - MÆRE. Folkemøte Verdal. Verdal videregående skole 6. juni E6 ÅSEN nord - MÆRE Folkemøte Verdal Verdal videregående skole 6. juni 2017 Ny E6 Åsen nord - Mære PROGRAM Bakgrunn Det vi har gjort siden sist Hele strekningen- anbefalt forslag Spørsmålsrunde Pause VERDAL

Detaljer

REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE. ViaPhoto. Fv420 Sprøkilen - Torsbudalen, Sykkelfelt. Arendal kommune

REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE. ViaPhoto. Fv420 Sprøkilen - Torsbudalen, Sykkelfelt. Arendal kommune REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE ViaPhoto Fv420 Sprøkilen - Torsbudalen, Sykkelfelt Arendal kommune Region sør Arendal, R.vegktr 13.05.2015 Forord Reguleringsplan er utarbeidet av Statens vegvesen Region

Detaljer