Forslag detaljregulering for fv. 11 gbnr. 25/17 Ny Vear bru

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag detaljregulering for fv. 11 gbnr. 25/17 Ny Vear bru"

Transkript

1 REGULERINGSPLAN Offentlig ettersyn Forslag detaljregulering for fv. 11 gbnr. 25/17 Ny Vear bru Parsell: Hp 02 km Røyken kommune Region sør Drammen kontorsted

2 FORORD Hva er en reguleringsplan Formålet med en reguleringsplan er å fastsette mer i detalj hvordan arealet innenfor planavgrensningen skal utnyttes eller vernes. Reguleringsplan er også i mange tilfeller nødvendig rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging, blant annet ved eventuell ekspropriasjon av grunn. I noen tilfeller vil en reguleringsplan også omfatte en konsekvensutredning. Reguleringsplanens innhold En reguleringsplan omfatter ett eller flere kart med tilhørende bestemmelser. Planen kan inneholde ett eller flere hoved- og/eller underformål. Formålene kan beskrives hver for seg eller i kombinasjon. Reguleringskart og reguleringsbestemmelser er juridisk bindende. I tillegg inneholder planen ofte en planbeskrivelse. I et tidsrom på 10 år fra planen er vedtatt er den grunnlag for ekspropriasjon uten ny behandling av ekspropriasjonsgrunnlaget. Behandling av reguleringsplan Normalt planlegger Statens vegvesen etter pbl. 3-7 jf 12. Dette gir Statens vegvesen mulighet til å gjennomføre alle ledd i planarbeidet fram til sluttbehandlingen i kommunestyret. Ved oppstart av planarbeidet skal det varsles ved offentlig kunngjøring. Dette skal sikre at grunneiere, og andre berørte får anledning til å delta i planprosessen. Det utarbeides et planforslag som legges ut til offentlig ettersyn. Etter at fristen for merknader er ute gjennomføres en merknadsbehandling og eventuelle endringer av planen blir foretatt. Deretter sendes planen til kommunen for sluttbehandling. Det er kommunestyret som har myndighet til å vedta en reguleringsplan. Noen av sektormyndighetene har innsigelsesrett mot planen. Ved eventuelle innsigelser som ikke blir tatt til følge, kan kommunen be om mekling hos fylkesmannen. Dersom mekling ikke fører fram skal planen sendes til Miljøverndepartementet for endelig godkjenning. Departementet kan avgjøre om innsigelsene skal tas til følge og kan i så fall gjøre de endringer i planen som kreves. Kommunen kunngjør planvedtaket. Klage på vedtatt reguleringsplan Vedtak om reguleringsplan kan påklages til Miljøverndepartementet etter pbl jf 1-9. Departementet er klageinstans for enkeltvedtak etter 1-9.

3 Planbeskrivelse fv. 11 Åros-Krokodden, gbnr. 25/17 ny Vear bru INNHOLD 1 INNLEDNING Medvirkning Planområdet Bakgrunn for tiltaket og formål med planen Forutsetninger for planarbeidet Utfordringer på strekningen Fremdrift DAGENS SITUASJON Kollektiv Standard på veg Vear bru Belysning Landskap Redegjørelse for naturmangfoldlovens Kulturminner og kulturmiljø Støy og luftforurensning Områder for lek i nærmiljø, samt nærmiljø og friluftsliv PLANBESKRIVELSE Standardvalg og beskrivelse av tiltaket Adkomster Belysning Geotekniske forhold Landskapsbilde Elvemusling Fyllinger og skråninger Ny Vear bru Fotgjengeroverganger Universell utforming HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) Riggområder Vibrasjoner Støy og luftforurensning Forurensning av jord og vann Materialvalg og avfallshåndtering VURDERING AV RISIKO OG SÅRBARHET GRUNNERVERV INNSPILL TIL VARSEL OM PLANOPPSTART VEDLEGG

4 1 INNLEDNING Forslaget til reguleringsplan fv. 11 Ny Vear bru er utarbeidet av Statens vegvesen med hjemmel i plan og bygningsloven (pbl). Prosjektet følger plan- og bygningslovens prosesskrav for utarbeidelsen av reguleringsplan. Forslag til reguleringsplan og bestemmelser legges ut på offentlig ettersyn, jf. Pbl 3-7 og med frist for å komme med merknader. Kommunen og Statens vegvesen skal så behandle innkomne merknader før planen blir sendt til kommunestyret for vedtak. Er det innsigelser til planen, må saken avgjøres av Miljøverndepartementet dersom ikke kommunen tar innsigelsen til følge. Endelig planvedtak kunngjøres av Røyken kommune. Reguleringsplankart med reguleringsbestemmelser vil være juridisk bindende i forhold til hvilke tiltak Statens vegvesen kan, og må gjennomføre i forbindelse med bygging. Vedtatt reguleringsplan gir også hjemmel for å erverve nødvendig grunn for gjennomføring av tiltaket. Planen skal også vise hvilke tiltak som skal gjennomføres for å bøte på negative effekter av vegbyggingen. Gjennom en reguleringsplanprosess i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser skal en også sikre seg at alle grunneiere og berørte instanser har mulighet til å ivareta sine egne interesser gjennom informasjon og medvirkning. 1.1 Medvirkning Oppstart av planarbeidet ble i henhold til pbl 12-8 kunngjort i lokalavisen Røyken og Hurum avis i oktober 2014, se figur 1-1. Det ble også informert om oppstart på Røyken kommune sine hjemmesider. Innspill som er kommet gjennom varslingen er listet opp i kapittel 7. Statens vegvesen har hatt dialog med berørte grunneiere, samt Klemmetsrudveien Veilag. Figur 1-1 Annonse i Røyken og Hurum avis 1.2 Planområdet Planområdet strekker seg fra rundkjøring ovenfor Vear bru til ca. 100 m nedenfor brua. Ny bru foreslås plassert oppstrøms dagens bru. Strekningen er del av fv. 11 Åros-Krokodden hp 02, km 7,20-7,45. Figur 1-2 viser strekningen som ble varslet i forbindelse med oppstart av reguleringsplanarbeid. I tillegg ble det varslet om utvidet planområde for å omfatte adkomster til gbnr. 25/5 og 25/9. Endelig planområde er vist i figur 1-2 med svart markering. 3

5 Planbeskrivelse fv. 11 Åros-Krokodden, gbnr. 25/17 ny Vear bru Figur 1-2 Skisse over planområdet 1.3 Bakgrunn for tiltaket og formål med planen Dagens fv. 11 fungerer som omkjøringsveg for rv. 23 Oslofjordforbindelsen når denne stenges ved vedlikeholdsarbeid og andre hendelser på vegen. Den tillatte aksellasten på rv. 23 er betydelig høyere enn for fv. 11 og fv. 11 må derfor forsterkes for å tilfredsstille krev til aksellasten på rv. 23. Det var planlagt et betydelig vedlikeholdsarbeid på tunnelene på rv. 23 vinteren 2014/15. Vedlikeholdsarbeidet er nå utsatt til høsten 2015 i påvente at forsterkningsarbeidene på fv. 11 er ferdig. Ved en aksellastkontroll av Vear bru nå i høst ble det kartlagt at denne brua ikke er konstruert for å ta i mot de aksellastene som gjelder for rv. 23. Statens vegvesen i Buskerud fikk da oppdrag å planlegge ny bru eller å utbedre eksisterende Vear bru. 1.4 Forutsetninger for planarbeidet Tyngre kjøretøy må ha god fremkommelighet Nye bussholdeplasser 1.5 Utfordringer på strekningen På strekningen er det noen utfordringer. Det er bratte adkomster Nærføring til Åroselva 4

6 1.6 Fremdrift Det er lagt opp til følgende fremdriftsplan: Utarbeide forslag til detaljregulering 2014 Offentlig ettersyn vår 2015 Behandle og vedta reguleringsplan høst 2015 Byggestart DAGENS SITUASJON Fv. 11 starter ved rundkjøringen ved Gullhaug og følger Åroselva ned til Åros hvor vegen går videre mot Sætre. Etter Sætre går fv. 11 over til fv Strekningen tilhører parsell fv. 11 Hp 02 km. 7,2-7,4 og er en tofelts veg. Fv. 11 har fartsgrense 80 km/t gjennom planområdet. Trafikktall (2013) er 3500 ÅDT, hvor 7% er lange kjøretøy. Strekningen går gjennom et område hvor det ligger spredt bebyggelse på begge sider av vegen, men boligene ligger et stykke fra vegen og noe høyere, se bilde 2-1. Bilde 2-1 Bilder fra planområdet Dagens veg med bru har meget dårlig kurvestandard, og dårlig forhold for både busstopp og myke trafikanter. Terrenget er utfordrende med Åroselva på nedsiden av vegen og forholdsvis sidebratt på den andre siden av vegen, bilde

7 Planbeskrivelse fv. 11 Åros-Krokodden, gbnr. 25/17 ny Vear bru Bilde 2-2 Mot brua med Klemmetsrudveien opp til høyre 2.1 Kollektiv Bussrute 81 Drammen-Spikkestad-Røyken rådhus-sætre går på strekningen. Bussene kjører med avganger ca. hvert 30. minutt i begge retninger. Det er en busslomme, se bilde 2-3, og et kantstopp i planområdet. Disse skal utbedres. Bilde 2-3 Dagens busslomme 2.2 Standard på veg Vegen bærer preg av setningsskader og dårlig overbygning. Vegskråningene er bratte og har noen steder gitt etter slik at både lysmaster og rekkverk står skeivt. Det er også bratte adkomstveier i området. Se bilder nedenfor. Bilde 2-4 Klemmetsrudveien (t.v) er bratt. T.h: Langsgående sprekker i asfalten og vegkropp som har setninger 6

8 2.3 Vear bru Dagens Vear bru er smal og ligger i kurve. Større kjøretøy kan ikke møtes på brua. Bruksklassen (Bk) på brua er 10/ Belysning Strekningen er belyst i dag. 2.5 Landskap Åroselva og den lakse- og sjøørretførende strekningen av Årosvassdraget ligger i Røyken kommune. Fv. 11 krysser Åroselva over Vear bru i et område med spredt bebyggelse, bussholdeplasser og private avkjøringer. Vegen følger dalføret med linjeføring som underordner seg eksisterende terrengformer og elveløp. Nord for planområdet er det større, åpne og småkuperte landskapsrom hvor Åroselva meandrerer i et variert kulturlandskap med dyrkajord, beitemark og randvegetasjon av løv- og bartrær, se bilde 2-5 til 2-7. Bilde 2-5 Åroselva sett nordover/oppstrøms nord i planområdet Bilde 2-6 Åroselva med svaberg og kulper sett nordover/oppstrøms i området for etablering av ny bru 7

9 Planbeskrivelse fv. 11 Åros-Krokodden, gbnr. 25/17 ny Vear bru Bilde 2-7 Åroselva sett sørover mot eksisterende platebru med granitt- og betongsokler som utnyttes i forbindelse med ny avkjøringsløsning I planområdet er elvedalen trangere/smalere med fosser og stryk med sumppartier, kratt- og randvegetasjon og større sammenhengende bartreforekomster. Sumppartiet i sør er registrert i Naturbase innsyn som naturtype viktig bekkedrag med innslag av elvesnelle og gulldusk. Dalformen og vegetasjonsinnslaget gjør området lite synlig for omgivelsene og Åroselva er kun stedvis eksponert for de som ferdes med bil, bilde 2-8. Bilde 2-8 Åroselva sett nordover/oppstrøms fra sumpområdet sør i planområdet 2.6 Redegjørelse for naturmangfoldlovens 8-12 Det vises til Fylkesmannens uttalelse til utbedringstiltaket lengre sør på strekningen. Fylkesmannen påpeker i sin uttalelse at Åroselva er en viktig laks- og sjøørretelv, og at det ikke må iverksettes tiltak som kan forringe naturmiljøet. Det er også registrert elvemusling i elva. Ny Vear bru, slik den planlegges, vil ikke medføre fylling eller annen direkte berøring av elvestrengen. Det vil kunne medføre noe økt partikkeltransport, tilførsel av skarpe partikler fra sprengstein som kan skade fisk og økt fare for forurensing knyttet til uhell med maskinparken. Kortere perioder med økt partikkeltransport synes ikke å være noe stort problem for hverken fisk eller elvemusling så lenge det ikke er snakk om skarpe partikler fra sprengstein. Økt 8

10 partikkeltransport i kortere perioder som følge av ras og erosjon er normalt i de fleste elver uten at det synes å gi vesentlige negative skadevirkninger. Et eksempel på dette er Sogna i Ringerike. I forbindelse med utbyggingen av ny rv. 7 Ramsrud Kjeldsbergsvingene ble det gjennomført overvåking av vannkvaliteten i Sogna som viste en betydelig variasjon i partikkeltransport uavhengig av vegprosjektet. Undersøkelser av elvemuslingsbestanden her (NINA) har vist en positiv utvikling siden 90-tallet, til tross for variasjonen i partikkeltransport. Uavhengig av dette vil det så langt det er mulig bli iverksatt tiltak for å redusere utvasking av partikler fra anleggsområdet. Aktuelle tiltak kan være rask ferdigstilling og revegetering av sideterreng, midlertidig tildekking av blottlagte arealer, bruk av siltgardin etc. I forhold til fare for akutt forurensing i forbindelse med anleggsarbeidet, vil det bli stilt krav til entreprenør om å utarbeide beredskapsplan mot slik forurensing. Tiltaket omfatter bygging av ny bru over Åroselva oppstrøms dagens bru ved Vear. Dette vil ikke medføre endringer i elvestrengen, og det forutsettes gjennomført tiltak for å unngå søl av betong og annen forurensing i elva i forbindelse med anleggsarbeidet. På denne bakgrunn forventes ingen negative effekter av tiltaket for fisk eller andre vannlevende organismer i elva. Fylkesmannen påpeker også at det er flere viktige naturtypeområder langs Åroselva, deriblant to områder med regional verdi. Dette er henholdsvis et bekkedrag med elvesnellesump og rik edelløvskog. Ingen av dem blir berørt av ny bru. Fremmede arter Det er store forekomster av kanadagullris langs vegstrekningen. Spesielt mellom profil 7200 og 7300 er dette et problem. Her vokser det kanadagullris i en stor skråning ned mot vegen. Siden Klemmetsrudveien skal legges om og får ny trase midt i denne forekomsten, vil større områder med kanadagullris berøres. Om det finnes flere fremmede arter langs vegstrekningen må undersøkes nærmere så snart plantenes vekst og utvikling gjør det mulig. Statens vegvesen har også tidligere registrert fremmede arter på den aktuelle strekningen, og det ble blant annet registrert flere forekomster av kjempebjørnekjeks og parkslirekne. Forekomstene av kjempebjørnekjeks ble ikke gjenfunnet ved befaring utført , og er trolig fjernet i forbindelse med den generelle driften av vegen. Bilde nedenfor viser fremmende arter som er registrert. Bilde 2-9 Fremmende arter i planområdet f.v. kanadagullris, kjempebjørnekjeks og parkslirekne 9

11 Planbeskrivelse fv. 11 Åros-Krokodden, gbnr. 25/17 ny Vear bru I tråd med Statens vegvesen retningslinjer for gjennomføring av byggeprosjekter vil det bli utarbeidet en plan for ytre miljø (tilfredsstiller PBLs krav til miljøoppfølgingsprogram). Planen vil inneholde aktuelle tiltak som skal gjennomføres for å redusere miljøkonsekvensene av tiltaket mest mulig. Dette omfatter krav og pålegg som følger av lover, forskrifter etc og bestemmelser i reguleringsplanen. Tiltakene som er beskrevet ovenfor vil bli innarbeidet i denne planen. Med utgangspunkt i ovenstående vurderinger, som baserer seg på en gjennomgang av tilgjengelig informasjon om naturmangfold på internett samt en befaring av området, anses Naturmangfoldloven (NML) 8 om kunnskapsgrunnlaget og 9 om føre var-prinsippet som oppfylt. Tiltaket vil ikke være i strid med NML prinsipp om samlet belastning ( 10). Det vil ikke øke belastningen på noen naturtyper eller artsforekomster av vesentlig betydning, og vil heller ikke ha noen betydning på artenes og naturtypenes forekomst i lokal, regional eller nasjonal betydning. Som beskrevet ovenfor vil det bli utarbeidet en plan for ytre miljø som beskriver aktuelle tiltak for en mest mulig miljøvennlig anleggsgjennomføring. Dette er i tråd med NML 12 om bruk av mest mulig miljøvennlige driftsteknikker. Statens vegvesen som byggherre vil dekke kostnadene knyttet til dette. 2.1 Kulturminner og kulturmiljø Buskerud fylkeskommune har ikke kjennskap til automatisk fredete kulturminner i planområdet. Området er i dag allerede sterkt preget av utbygging og vi anser potensialet for at det finnes bevarte automatisk fredete kulturminner her som svært lavt. 2.2 Støy og luftforurensning Prosjektet fører ikke til økt trafikk på strekningen og dermed ingen endring i støysituasjonen for eksisterende boliger i nærheten av vegen. Veglinjen flyttes noe i forbindelse med ny bru, men hastigheten på strekningen blir redusert med 10 km/t. Støyforholdene forverres ikke som følge av tiltaket. En enkel analyse med programmet NBSTØY viser at støysituasjonen forbedres ved nedsatt hastighet til tross for at veglinjen flyttes noe. Det blir ingen endring i luftforurensning som følge av bygging av tiltaket. 2.3 Områder for lek i nærmiljø, samt nærmiljø og friluftsliv Prosjektet berører ingen arealer avsatt til lek eller aktivitet spesielt rettet mot barn. 10

12 3 PLANBESKRIVELSE Ved å anlegge ny bru vil tilstøtende veg også få en bedre kurvatur. I tillegg vil det lettere kunne anlegges bedre busstopp. Eksisterende bru vil i fremtiden bli brukt som lokalbru og gangbru til de planlagte busstoppene i ny løsning. Ny bru vil bli fundamenter på fast fjell på et spenn utenom vannstrengen av Åroselva. Det er godt synlig fjell i dagen i området hvor en har tenkt å plassere landkar på ny bru. 3.1 Standardvalg og beskrivelse av tiltaket Figuren nedenfor viser normalprofilen for kjørevegen og fortauet. Figur 3-1 Normalprofil fortau/veg fra profil 3.2 Adkomster Sikten fra Klemmetsrudveien er i dag ikke tilfredsstillende. Ny situasjon klarer heller ikke oppfylle siktkravene fullt ut, men sikten vil bli vesentlig forbedret enn den er i dag. I tillegg vil vegen omlegges slik at stigningsforholdene bedres, og fartsgrensen vil senkes fra 80 km/t til 60 km/t. Klemmetsrudveien foreslås lagt om i forslag til reguleringsplan, og stigningsforholdene vil bedres til ca. 8%, se figur 3-2, utsnitt fra reguleringsplan. Figur 3-2 Utsnitt reguleringsplan 11

13 Planbeskrivelse fv. 11 Åros-Krokodden, gbnr. 25/17 ny Vear bru 3.3 Belysning Vegen vil også bli belyst i ny situasjon. Mastene vil plasseres på nordsiden av vegen (oppstrøms brua) frem til brua, og på sørsiden etter ny bru (nedstrøms brua). 3.4 Geotekniske forhold Prosjektet plasseres i geoteknisk kategori/konsekvensklasse 2. I forbindelse med utvidelse av eksisterende veg er det stedvis bløte masser av leire eller silt som vil kreve geotekniske tiltak. Det er ikke påvist kvikke områder innenfor planområdet til prosjektet. Normal forsiktighet i leirområdet må likevel påregnes. Det trenges supplerende grunnundersøkelser for den nye avkjørselsveien og graveskråninger/spuntkonstruksjoner for byggegrop for ny Vear bru. Geotekniske vurderinger av graveskråning/spuntkonstruksjoner i byggefasen av brua og de murer/armerte skråninger som trenges i avkjørselsområde, må utføres før prosjektet starter. 3.5 Landskapsbilde Ny bru, oppgradering av bussholdeplasser og justering av avkjørsler krever av trafikksikkerhetsmessige hensyn en oversiktlig vegsituasjon med slakere kurvatur og tilhørende tilpasninger til eksisterende terreng. Et av hovedmålene med utformingen har vært å unngå inngrep/tiltak i Åroselva. Ny vegtrase følger i hovedtrekk eksisterende linjeføring, men etablering av ny bru gir skrå kryssing over Åroselva. Ny bru etableres som platebru med skråstilte fundament (parallelt med elveløpet) på fjell på hver side av elva. På denne måten unngår vi fundament/pilarer og inngrep i Åroselva. Skråninger mot elva utføres som ordnet steinfylling med toppdekke av vegetasjonsmasser. Skråninger mot eksisterende terreng utføres som jordskråninger (1:2) med arrondering og tilpasning til sideterreng som skal følge eksisterende terrengformer. Torvmur etableres i områder der inngrep i vegens sideterreng må begrenses, som for eksempel mellom justert avkjøring for Klemmetsrudveien og privathage. Naturlig revegetering, -innvandring og sådd grasbakke er hovedprinsippene som benyttes for vegetasjonsetablering. Veganlegget i prosjektområdet vil fremstå som mer åpent og oversiktlig enn eksisterende situasjon, men vil ikke ha stor betydning for det overordnede landskapet da det ikke legges opp til store endringer fra dagens situasjon. Fremmede arter Kanadagullris og parkslirekne er fremmede arter som er i rask spredning, spesielt langs veier og jernbane. Det må derfor gjøres tiltak for å hindre spredning og helst begrense eller fjerne forekomstene. Det er svært viktig at jordmassene behandles lokalt slik at artene ikke spres til 12

14 nye områder. Eventuelle nye eller andre forekomster av fremmede uønskede arter vil bli håndtert slik at en unngår spredning som følge av anleggsarbeidet. 3.1 Elvemusling Undersøkelser utført på utført av Kjell Sandaas på oppdrag av Fylkesmannen i Buskerud (2014), viser at det er en liten reproduksjon av elvemusling i Åroselva. Det er funn av elvemusling nedenfor Vear bru, og det bør gjøres en ny undersøkelse for å kartlegge utbredelsen rundt dagens bru og planlagt bru. Dersom det viser seg å være funn, kan det være aktuelt å legge til rette for muslingen ved blant annet å tilføre egnet bunnsubstrat. 3.2 Fyllinger og skråninger Mot elva vil vegskråningene begrenset av en stablet steinfylling. Ordnet steinfylling benyttes i de partiene det er behov for å etablere stabile skråninger brattere enn 1:1,5 for å redusere inngrepet og tilpasse skråningsutslaget i god avstand til Åroselva. Ved behov kan også tørrmur etableres i skråningsfoten for ytterligere reduksjon av fyllingsutslaget. Skråninger blir tilsådd for å bli en del av vegetasjonen rundt, se bilde 3-1. Bilde 3-1 Prinsippskisse av stablet steinfylling 3.3 Ny Vear bru Det er et ønske fra Statens vegvesen å velge en konstruksjon som med letthet kan ivareta krav i forhold til vannføring og andre miljøkrav. Det er valgt en bruløsning med ett spenn på 28 meter. Landkarene bør rettes opp tilstrekkelig til at bruspennet lar seg gjennomføre i ett spenn med slakkarmering på tvers av brudekket, uten at spennvidden økes. Brua vil ligge ca. 2 meter over normalt elvenivå, og henholdsvis ca. 6 meter fra elvekant på østsiden og ca. 3 meter på vestsiden, se figur

15 Planbeskrivelse fv. 11 Åros-Krokodden, gbnr. 25/17 ny Vear bru Figur 3-3 Oppriss av ny bru Brurekkverk Ved utbedring av eksisterende veg er det utfordrende å tilfredsstille alle krav som gjelder til nye veganlegg. For å imøtekomme behovet for fri sikt fra nærliggende vegkryss over brua vil det etableres brurekkverk med størst mulig grad av gjennomsyn. Det skal velges en rekkverkstype som hindrer gjennomsyn på skrå langsetter brua i minst mulig grad. Det forutsettes kun brukt godkjente typer rekkverk med CE-merking. Eksisterende bru Ny Vear bru vil erstatte eksisterende bru som vil fungere som adkomstveg for brukere av Klemmetsrudveien. Eierskap til brua vil ligge hos fylkeskommunen, men driftsansvar for adkomstvegen avtalefestes på brukere. I samme anleggsperiode som det bygges ny bru, vil dagens bru rustet noe opp med nytt rekkverk og brudekke. 3.4 Fotgjengeroverganger Det vil ikke bli tilrettelagt krysningspunkt mellom kollektivholdeplassene, men området vil bli ekstra belyst. Ventearealet i forbindelse med kollektivholdeplassen er også noe forlenget slik at det er blir kortere å krysse vegen, se figur 3-5. Figur 3-4 Utsnitt reguleringsplan, forlenget venteareal 3.5 Universell utforming Tiltaket skal oppfylle krav til universell utforming for nye anlegg. Dette gjelder ved etablering av nye kantstopp og busslommer. Holdeplasser bør være så synlig som mulig slik at passasjerene finner de og bruker kollektivtilbudet, samtidig som kjørende ser holdeplassene. Holdeplassene kan markeres med avvikende belegg mot resten av fortauet. Retningsindikatorer skal angi hvor passasjerene kan gå på bussen, se bilde

16 Bilde 3-2 Eksempel på holdeplass med riktig utformet kunstig ledelinje 4 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) I forbindelse med forberedelse, byggeplanlegging og prosjektering skal forholdene legges til rette slik at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt. I detalj- og reguleringsplanen er ikke tekniske valg og detaljer endelig avklart. Det må forutsettes at byggeplanen får målsetting om avdekking og løsning av forhold som har betydning for helse, miljø og sikkerhet i gjennomføringsfasen. Før byggearbeidene skal starter, skal det lages en plan som skal sikre fullt forsvarlig arbeidsmiljø for byggearbeiderne og andre som ferdes på og nær anleggsområdene. 4.1 Riggområder I forslag til reguleringsplan er det ikke avsatt riggområde. Det er ikke noen områder som utmerker seg og det vil være nærføring til elva. Det foregår allerede utbedring av fv. 11 fra Sundbykrysset og det er ønskelig at entreprenører viderefører rigg- og anleggsområdet også for tiltaket ved brua. 4.2 Vibrasjoner Det blir ingen endringer av støy/vibrasjoner som følge av tiltaket. I anleggsperioden vil det bli noen forstyrrelser for beboerne i området. Dette må tas hensyn til ved for eksempel tid på døgnet for arbeid. Arbeidstid for støyende arbeider må avklares med de lokale myndigheter i forbindelse med utarbeidelse av konkurransegrunnlag for byggingen av anlegget. Ytterligere vurderinger angående støy i anleggsperioden vil bli gjennomført i forbindelse med utarbeidelse av byggeplan. 4.3 Støy og luftforurensning I anleggsfasen vil det være transport til og fra prosjektområdet av tunge kjøretøy, noe som kan gi et endret forurensningsbilde med hensyn på støy og luft, i anleggsperioden i forhold til hva som er normalen i området. 15

17 Planbeskrivelse fv. 11 Åros-Krokodden, gbnr. 25/17 ny Vear bru 4.4 Forurensning av jord og vann Etablering av vegetasjon/gress i skråningene er viktig for å binde jorda og næringsstoffene. Det må sikres at det ikke blir avrenning i forbindelse med anleggsarbeidene. 4.5 Materialvalg og avfallshåndtering Området skal fremstå som helhetlig og det skal brukes materialer som samsvarer med omkringliggende områder. Det skal være av god kvalitet og enkelt å vedlikeholde. Utbyggingen skal føre til så lite som mulig av produsert avfall. Alt farlig avfall skal behandles forskriftsmessig. Etter endt anleggsperiode skal området være ryddet og alle midlertidige bygg, veger og anlegg skal være fjernet. Rigg- og anleggsområder skal tilbakeføres til opprinnelig karakter. Det er tidligere registrert fremmede arter på strekningen med risiko for spredning. Som følge av dette skal overflødige masser deponeres i et varig deponi, og utstyr og maskiner rengjøres før bruk på andre prosjekter, slik at spredning unngås. Dette ivaretas i byggeplanleggingen. 5 VURDERING AV RISIKO OG SÅRBARHET I forbindelse med prosjektet er det foretatt en ROS-analyse. ROS-analysen har identifisert følgende risikoer av betydning: Jordskred og utglidning fra sideterreng Brudd i strøm og vannforsyning lokalt i anleggsfasen Trafikkulykker spesielt i anleggsfasen Fremkommelighet for trafikk ved uhell på rv23 - i anleggsfasen Permanent forurensing som følge av uhell under anleggsvirksomheten Støv og støy - spesielt i anleggsfasen Spredning av uønskede arter som følge av masseflytting under anleggsarbeidene Risikoene knytter seg først og fremst til selve anleggsvirksomheten. Etter anlegget er ferdig er risikobildet i all hovedsak redusert sammenlignet med dagens situasjon. For mer informasjon, se ROS-analyse, datert , vedlegg 1. 6 GRUNNERVERV Planforslaget forutsetter erverv av grunn og rettigheter. Dette er i hovedsak arealer til fremtidige veger og veganlegg, men også grunn som vil bli midlertidig beslaglagt i anleggsperioden. Utgangspunktet for formelt erverv er vedtatt reguleringsplan. Reguleringsplanen viser hvilke arealer som berøres av utbyggingen, og gir utbygger grunnlag for å kreve/skaffe hjemmel til disse eiendommene. Forhandlingene med den enkelte grunneier kan starte før planen er vedtatt dersom grunneier ønsker det. For de grunneierne som har boliger som må erverves er det et mål å starte forhandlingene i god tid før anleggsstart. Det legges stor vekt på likebehandling av grunneiere og at avtalene inngås innenfor erstatningsrettslige regler. Det søkes i størst mulig grad å komme frem til minnelig avtaler eller avtaleskjønn. Dersom det ikke lykkes, har Statens vegvesen anledning til å ekspropriere grunn og rettigheter. Skjønnsretten vil da fastsette erstatningen. Avgjørelser her kan ankes 16

18 videre i rettssystemet. Vegvesenet dekker utgifter til teknisk og juridisk bistand både ved forhandlinger om erstatninger og i eventuelle skjønn. På grunnervervstegning (W-tegning) vil det fremgå en oversikt over foreløpige beregnede arealer som medgår fra de enkelte eiendommer. Arealer som avstås permanent til veganlegget, vil bli oppmålt og arealberegnet eksakt når veganlegget er ferdig. Ved beregning av foreløpige arealer, er grensen for grunnerverv satt minimum 3 meter fra vegens skulderkant, eventuelt 1 meter fra skjæringstopp/fyllingsfot. I W-tegningene kan det fremstå areal som er klausulert. Dette er areal som ikke skal avstås permanent, men som har restriksjoner, f eks. frisikt. Plankartet baserer seg på eiendomsgrenser som ligger i databasesystemet. Disse eiendomsgrense kan avvike fra virkeligheten og dersom det er tvil om grensene, vil det bli foretatt sikring av eiendomsgrenser før byggeplanleggingen starter opp. Noe areal blir midlertidig beslaglagt som anleggsområde under anleggsperioden. Disse midlertidige beslaglagte arealene vil bli istandsatt og tilbakeført eiendommene etter endt bruk av vegvesenet. Grunneiere som er berørt av planforslaget er listet opp i tabell 6-1. Tabell 6-1 Berørte grunneiere GBNR. HJEMMELSHAVER ADRESSE STED 25/2 NYGAARD JØRN THOMAS S KLEMMETSRUDVEIEN RØYKEN 25/3 WENGAARD CAMILLA BEATE KLEMMETSRUDVEIEN RØYKEN 25/4 STENSRUD MAGNE ODDVAR KLEMMETSRUDVEIEN RØYKEN 25/9 TEMEL RESUL OG MUSTAFA KLEMMETSRUDVEIEN RØYKEN 25/10 JANJIC KATICA HURUMVEIEN RØYKEN 25/11 KARLSEN JAN EIDE BAKKAVEGEN KLEPPE 25/15 DAHL VESLEMØY KRISTINE KLEMMETSRUDVEIEN RØYKEN 25/17 KREKEN ANDERS BØRØNNINGEN BØDALEN 56/4 WEAR TERJE JOHAN HURUMVEIEN RØYKEN 56/11 WØIEN STEIN HURUMVEIEN RØYKEN 56/26 RØGEBERG FINN OG BJØRG HURUMVEIEN RØYKEN 56/39 WEAR TERJE JOHAN HURUMVEIEN RØYKEN 63/1 GRAFF THOR HURUMVEIEN 13 A 3440 RØYKEN 63/7 TANGSTAD ANNE LENE OG SIRRIS STEPHEN HURUMVEIEN RØYKEN 25/16 MYHRE RUNE HOLST OG ELIN RØNEID KLEMMETSRUDVEIEN RØYKEN 17

19 Planbeskrivelse fv. 11 Åros-Krokodden, gbnr. 25/17 ny Vear bru 7 INNSPILL TIL VARSEL OM PLANOPPSTART Avsender Merknad Kommentar Buskerud fylkeskommune BFK har ikke kjennskap til automatisk fredete kulturminner inne i planområdet. Området er i dag allerede sterkt preget av utbygging og vi anser potensialet for at det finnes bevarte automatisk fredete kulturminner her som svært lavt. De har derfor ingen merknader til planen. Minner om varslingsplikten jmf. Kulturminnelovens 8, 2. ledd. Tas til orientering. Fylkesmannen i Buskerud I videre planarbeidet bed det om at forhold knyttet til natur, landskap, støy og myke trafikanter, spesielt barn og unge blir vurdert og ivaretatt. Gode løsninger for busslommer og kollektivtrafikk må vektlegges. Det bør tas spesielt hensyn til Åroselva i forbindelse med kryssingen av elva og at brukarene blir trukket godt på sidene av elven slik at kantvegetasjonen også ivaretas. Elva er viktig i seg selv, men kantsonen er også viktig som faunapassasje. Det forutsettes derfor at det ikke planlegges tiltak i selve elva og at brukarene blir trukket vekk fra kantsonen. Fylkesmannen minner i den sammenheng om at det må redegjøres for hvordan de miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaking i 8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp i saken. Tas til orientering. Tas til orientering. Følgende nasjonale føringer vil være relevante for planarbeidet: Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven), Den europeiske landskapskonvensjonen, Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser, Miljøverndepartementets støyretningslinje T-1442/2012, nasjonale miljømål for vassdrag og Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging. Tas til orientering. 18

20 8 VEDLEGG Disse vedleggene finnes og kan fremskaffes på forespørsel: Tema Vedlegg Tittel Utarbeidet av Dato nr. Risiko- og 1 Fv.11 ROS-analyse Statens vegvesen sårbarhetsanalyse Geoteknisk 2 Notat Statens vegvesen

21 Statens vegvesen Region sør Ressursavdelingen Postboks 723 Stoa 4808 ARENDAL Tlf: ( ) vegvesen.no Trygt fram sammen

Planbeskrivelse Reguleringsplan for G/S Husbyveien - Filtvet sentrum

Planbeskrivelse Reguleringsplan for G/S Husbyveien - Filtvet sentrum Planbeskrivelse Reguleringsplan for G/S Husbyveien - Filtvet sentrum Planid: 4071 Hurum kommune Region sør Offentlig ettersyn Plan og prosjektering Buskerud Vestfold Dato: 13.02.12 FORORD Hva er en reguleringsplan

Detaljer

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud Ringerike kommune Region sør Drammen kontorsted Dato: 17.08.2011 FORORD/GENERELT OM REGULERINGSPLANER Hva er en

Detaljer

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg F705_hp01_km 11,470 til km 12,350 Selbu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato: 15. mars 2013 Innholdsfortegnelse: Reguleringsbeskrivelse

Detaljer

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune REGULERINGSPLAN Janne Staulen Venes Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua Kommune: Holtålen kommune Region midt Trondheim kontorsted 18. februar 2015 Planbeskrivelse Forord Statens vegvesen Region midt har i samarbeid

Detaljer

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Dagslet - Linnes Røyken / Lier kommuner Region sør Prosjektavdelingen Februar 2013 2. gangs behandling Mai 2013 Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Side 2 Forord

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN Prosjekt: E6 Okselv bru Parsell: Hp 07 Km: 22,2 Kvalsund kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 21520-22190 Dimensjoneringsklasse: H1 Fartsgrense: 90 km/t Trafikkgrunnlag (ÅDT): 740 Region

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Meisingset Saghøgda. Riksveg 70 Hp 05. Tingvoll kommune

PLANBESKRIVELSE. Meisingset Saghøgda. Riksveg 70 Hp 05. Tingvoll kommune PLANBESKRIVELSE Riksveg 70 Hp 05 Meisingset Saghøgda Tingvoll kommune FORORD... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 Planområdet... 4 1.2 Hensikten med planen... 4 1.3 Tiltakets forhold til KU-forskriften... 5 2 PLANSTATUS

Detaljer

Reguleringsplan TEKNISKE DATA. E6 Helgeland. Prosjekt: Strandjord - Messingslett. Parsell: Rana kommune

Reguleringsplan TEKNISKE DATA. E6 Helgeland. Prosjekt: Strandjord - Messingslett. Parsell: Rana kommune Reguleringsplan Prosjekt: Parsell: E6 Helgeland Strandjord - Messingslett Rana kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 15300-21750 Dimensjoneringsklasse: S2 Fartsgrense: 80 km/t Trafikkgrunnlag (ÅDT): 1100 Planforslag

Detaljer

Forslag til detaljregulering

Forslag til detaljregulering Planbeskrivelse, planbestemmelser og plankart Forslag til detaljregulering Fv. 866 Langbakken Hp 02 Skattørsundet bru - Hollendervika Skjervøy Planid. 1941-2013 - 01 Region nord Vegavdeling Troms mai 2014

Detaljer

Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum

Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum plan Overskrift fv. 192 Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum Reguleringsbestemmelser, Forklarende tittel eller undertittel planbeskrivelse og plankart www.vegvesen.no/vegprosjekter/fv192faervik

Detaljer

Tokke kommune og Vinje kommune E134 ÅMOT Reguleringsplan Planbeskrivelse

Tokke kommune og Vinje kommune E134 ÅMOT Reguleringsplan Planbeskrivelse Statens vegvesen - Region Sør Tokke kommune og Vinje kommune E134 ÅMOT Reguleringsplan Planbeskrivelse Vedtatt 10. mai 2012 INNHOLD 1 BAKGRUNN 2 2 EKSISTERENDE FORHOLD 2 2.1 LOKALISERING 2 2.2 TRAFIKKFORHOLD

Detaljer

Planbeskrivelse - Detaljregulering for tiltak mot utforkjøringsulykker Rv.3, Rendalen kommune

Planbeskrivelse - Detaljregulering for tiltak mot utforkjøringsulykker Rv.3, Rendalen kommune Innhold 1 Forord... 3 2 Innledning... 4 3 Hva er en detaljregulering... 5 4 Bakgrunn for planforslaget... 5 4.1 Planområdet... 5 4.2 Målsettinger for planforslaget... 5 4.3 Tiltakets forhold til forskrift

Detaljer

Rv. 15 Hp04 km 16,285-16,600 Kryssutbedring rv. 15 - Meadalsvegen

Rv. 15 Hp04 km 16,285-16,600 Kryssutbedring rv. 15 - Meadalsvegen REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Rv. 15 Hp04 km 16,285-16,600 Kryssutbedring rv. 15 - Meadalsvegen Lom kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 16,285-16,600 Dimensjoneringsklasse: Fartsgrense: 80 km/t Trafikkgrunnlag

Detaljer

REGULERINGSPLAN. E6 Alta vest Storsandnes - Alta Parsell 5: Prosjekt: Sandelv - Møllnes TEKNISKE DATA. Alta kommune. Fra profil - til profil:

REGULERINGSPLAN. E6 Alta vest Storsandnes - Alta Parsell 5: Prosjekt: Sandelv - Møllnes TEKNISKE DATA. Alta kommune. Fra profil - til profil: REGULERINGSPLAN Prosjekt: E6 Alta vest Storsandnes - Alta Parsell 5: Sandelv - Møllnes PLANHEFTE 1: PLANBESKRIVELSE Alta kommune TEKNISKE DATA Fra profil - til profil: 25200-31575 Dimensjoneringsklasse:

Detaljer

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune REGULERINGSPLAN HØRINGSUTGAVE E18Dalen krysset Arendalkommune Regionsør ProsjektE18Tvedestrand-Arendal 18.02.2015 Forord Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen, Region Sør i samarbeid

Detaljer

Statens vegvesen. Fv. 108 Rød, kryssutbedring - Krysset fv. 108 x fv. 491, Asmaløy. Hvaler kommune

Statens vegvesen. Fv. 108 Rød, kryssutbedring - Krysset fv. 108 x fv. 491, Asmaløy. Hvaler kommune Statens vegvesen Fv. 108 Rød, kryssutbedring - Krysset fv. 108 x fv. 491, Asmaløy Hvaler kommune Region øst Østfold 23.09.2011 1 BAKGRUNN 3 1.1 PROBLEMBESKRIVELSE 4 2 OVERORDNET PLANSTATUS 4 2.1 RIKSPOLITISKE

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN E6 ULSBERG BERKÅK LØKLIA

KOMMUNEDELPLAN E6 ULSBERG BERKÅK LØKLIA Planbeskrivelse, bestemmelser og konsekvensutredning for KOMMUNEDELPLAN E6 ULSBERG BERKÅK LØKLIA Rennebu Kommune Midtre Gauldal kommune Arbeidsgruppenes forslag 5.6 og 20.6.12 PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING

Detaljer

RAPPORT FORTAU LANGS HØGÅSVEGEN PARSELL FV.42 - ÅSBROTET SIRDAL KOMMUNE. Regulering Høgåsvegen PLANBESKRIVELSE PLAN ID: 2014007.

RAPPORT FORTAU LANGS HØGÅSVEGEN PARSELL FV.42 - ÅSBROTET SIRDAL KOMMUNE. Regulering Høgåsvegen PLANBESKRIVELSE PLAN ID: 2014007. Regulering Høgåsvegen OPPDRAGSNUMMER 10714001 FORTAU LANGS HØGÅSVEGEN PARSELL FV.42 - ÅSBROTET SIRDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE SWECO NORGE AS OSL PLAN OG PROSESS for STATNETT SF VER. DATO UTARB. AV KONTR.

Detaljer

Høring/off.ettersyn. Planprogram. Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel. Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune

Høring/off.ettersyn. Planprogram. Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel. Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune Planprogram Høring/off.ettersyn Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune Region nord Bodø, R.vegktr Januar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 1 2. PLANPROGRAM... 4 2.1 Hva er

Detaljer

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune PLANBESKRIVELSE Høringsutgave Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune Region øst Moss kontorsted 17.06.2014 Innholdsfortegnelse SIDE 1 SAMMENDRAG... 4 2 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Saksutskrift. 2.gangsbehandling - Rv. 23 Oslofjordforbindelsen - Byggetrinn 2 - Reguleringsplan

Saksutskrift. 2.gangsbehandling - Rv. 23 Oslofjordforbindelsen - Byggetrinn 2 - Reguleringsplan Saksutskrift 2.gangsbehandling - Rv. 23 Oslofjordforbindelsen - Byggetrinn 2 - Reguleringsplan Saksbehandler: Jochen Caesar Saksnr.: 13/00259-34 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Hovedutvalget for miljø-,

Detaljer

DETALJREGULERING FV 155 VED GRAN PLANBESKRIVELSE ENEBAKK KOMMUNE SKI KOMMUNE

DETALJREGULERING FV 155 VED GRAN PLANBESKRIVELSE ENEBAKK KOMMUNE SKI KOMMUNE DETALJREGULERING FV 155 VED GRAN PLANBESKRIVELSE ENEBAKK KOMMUNE SKI KOMMUNE Plankart er datert 24.01.2012 Reguleringsbestemmelser er datert 24.01.2012 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 2. PLANSTATUS... 3 3. BESKRIVELSE

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES Planbeskrivelse av: 01.04.14, revidert etter høring og offentlig ettersyn: 15.08.14 Nasjonal planid: 20130046 Arkivsak: 13/656 Vedtak om igangsetting:

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Salto Eiendom AS Mai 2013 FORORD Forslag til planprogram er første fase i arbeidet med en detaljregulering for Rortunet. Tiltaket

Detaljer

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Utgave: 01 Dato: 2014-03-13 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Dale Eiendomsutvikling

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN Foto: Elin Dalen-Rasmussen PLANBESKRIVELSE Foto: Elin Dalen-Rasmussen DETALJREGULERINGSPLAN Prosjekt: Sykkelveg fv.382 Grannessletta til fv.510 Nesbuveien Kommune: Sola, plan 0511 og Stavanger, plan 2476

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei 028.01, Kråkstadveien i Ski kommune.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei 028.01, Kråkstadveien i Ski kommune. Planbeskrivelse Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei 028.01, Kråkstadveien i Ski kommune. Ski kommune Dato: 20.09.11 1 1. Innledning Ski kommune er forslagstiller

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet REGULERINGSPLAN Planbeskrivelse Statens vegvesen Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet Kommune: Sirdal Region sør Kristiansand kontorsted 25.02.2015 Forord Detaljreguleringsplan

Detaljer

SKØIEN MASSETAK PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING. Ester Sand. Planbeskrivelse med konsekvensutredning 2015-09-03. Oppdragsgiver.

SKØIEN MASSETAK PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING. Ester Sand. Planbeskrivelse med konsekvensutredning 2015-09-03. Oppdragsgiver. Oppdragsgiver Ester Sand Dokument type Planbeskrivelse med konsekvensutredning Dato 2015-09-03 Planid 0536052 SKØIEN MASSETAK PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Planbeskrivelse med konsekvensutredning

Detaljer