Forslag detaljregulering for fv. 11 gbnr. 25/17 Ny Vear bru

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag detaljregulering for fv. 11 gbnr. 25/17 Ny Vear bru"

Transkript

1 REGULERINGSPLAN Offentlig ettersyn Forslag detaljregulering for fv. 11 gbnr. 25/17 Ny Vear bru Parsell: Hp 02 km Røyken kommune Region sør Drammen kontorsted

2 FORORD Hva er en reguleringsplan Formålet med en reguleringsplan er å fastsette mer i detalj hvordan arealet innenfor planavgrensningen skal utnyttes eller vernes. Reguleringsplan er også i mange tilfeller nødvendig rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging, blant annet ved eventuell ekspropriasjon av grunn. I noen tilfeller vil en reguleringsplan også omfatte en konsekvensutredning. Reguleringsplanens innhold En reguleringsplan omfatter ett eller flere kart med tilhørende bestemmelser. Planen kan inneholde ett eller flere hoved- og/eller underformål. Formålene kan beskrives hver for seg eller i kombinasjon. Reguleringskart og reguleringsbestemmelser er juridisk bindende. I tillegg inneholder planen ofte en planbeskrivelse. I et tidsrom på 10 år fra planen er vedtatt er den grunnlag for ekspropriasjon uten ny behandling av ekspropriasjonsgrunnlaget. Behandling av reguleringsplan Normalt planlegger Statens vegvesen etter pbl. 3-7 jf 12. Dette gir Statens vegvesen mulighet til å gjennomføre alle ledd i planarbeidet fram til sluttbehandlingen i kommunestyret. Ved oppstart av planarbeidet skal det varsles ved offentlig kunngjøring. Dette skal sikre at grunneiere, og andre berørte får anledning til å delta i planprosessen. Det utarbeides et planforslag som legges ut til offentlig ettersyn. Etter at fristen for merknader er ute gjennomføres en merknadsbehandling og eventuelle endringer av planen blir foretatt. Deretter sendes planen til kommunen for sluttbehandling. Det er kommunestyret som har myndighet til å vedta en reguleringsplan. Noen av sektormyndighetene har innsigelsesrett mot planen. Ved eventuelle innsigelser som ikke blir tatt til følge, kan kommunen be om mekling hos fylkesmannen. Dersom mekling ikke fører fram skal planen sendes til Miljøverndepartementet for endelig godkjenning. Departementet kan avgjøre om innsigelsene skal tas til følge og kan i så fall gjøre de endringer i planen som kreves. Kommunen kunngjør planvedtaket. Klage på vedtatt reguleringsplan Vedtak om reguleringsplan kan påklages til Miljøverndepartementet etter pbl jf 1-9. Departementet er klageinstans for enkeltvedtak etter 1-9.

3 Planbeskrivelse fv. 11 Åros-Krokodden, gbnr. 25/17 ny Vear bru INNHOLD 1 INNLEDNING Medvirkning Planområdet Bakgrunn for tiltaket og formål med planen Forutsetninger for planarbeidet Utfordringer på strekningen Fremdrift DAGENS SITUASJON Kollektiv Standard på veg Vear bru Belysning Landskap Redegjørelse for naturmangfoldlovens Kulturminner og kulturmiljø Støy og luftforurensning Områder for lek i nærmiljø, samt nærmiljø og friluftsliv PLANBESKRIVELSE Standardvalg og beskrivelse av tiltaket Adkomster Belysning Geotekniske forhold Landskapsbilde Elvemusling Fyllinger og skråninger Ny Vear bru Fotgjengeroverganger Universell utforming HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) Riggområder Vibrasjoner Støy og luftforurensning Forurensning av jord og vann Materialvalg og avfallshåndtering VURDERING AV RISIKO OG SÅRBARHET GRUNNERVERV INNSPILL TIL VARSEL OM PLANOPPSTART VEDLEGG

4 1 INNLEDNING Forslaget til reguleringsplan fv. 11 Ny Vear bru er utarbeidet av Statens vegvesen med hjemmel i plan og bygningsloven (pbl). Prosjektet følger plan- og bygningslovens prosesskrav for utarbeidelsen av reguleringsplan. Forslag til reguleringsplan og bestemmelser legges ut på offentlig ettersyn, jf. Pbl 3-7 og med frist for å komme med merknader. Kommunen og Statens vegvesen skal så behandle innkomne merknader før planen blir sendt til kommunestyret for vedtak. Er det innsigelser til planen, må saken avgjøres av Miljøverndepartementet dersom ikke kommunen tar innsigelsen til følge. Endelig planvedtak kunngjøres av Røyken kommune. Reguleringsplankart med reguleringsbestemmelser vil være juridisk bindende i forhold til hvilke tiltak Statens vegvesen kan, og må gjennomføre i forbindelse med bygging. Vedtatt reguleringsplan gir også hjemmel for å erverve nødvendig grunn for gjennomføring av tiltaket. Planen skal også vise hvilke tiltak som skal gjennomføres for å bøte på negative effekter av vegbyggingen. Gjennom en reguleringsplanprosess i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser skal en også sikre seg at alle grunneiere og berørte instanser har mulighet til å ivareta sine egne interesser gjennom informasjon og medvirkning. 1.1 Medvirkning Oppstart av planarbeidet ble i henhold til pbl 12-8 kunngjort i lokalavisen Røyken og Hurum avis i oktober 2014, se figur 1-1. Det ble også informert om oppstart på Røyken kommune sine hjemmesider. Innspill som er kommet gjennom varslingen er listet opp i kapittel 7. Statens vegvesen har hatt dialog med berørte grunneiere, samt Klemmetsrudveien Veilag. Figur 1-1 Annonse i Røyken og Hurum avis 1.2 Planområdet Planområdet strekker seg fra rundkjøring ovenfor Vear bru til ca. 100 m nedenfor brua. Ny bru foreslås plassert oppstrøms dagens bru. Strekningen er del av fv. 11 Åros-Krokodden hp 02, km 7,20-7,45. Figur 1-2 viser strekningen som ble varslet i forbindelse med oppstart av reguleringsplanarbeid. I tillegg ble det varslet om utvidet planområde for å omfatte adkomster til gbnr. 25/5 og 25/9. Endelig planområde er vist i figur 1-2 med svart markering. 3

5 Planbeskrivelse fv. 11 Åros-Krokodden, gbnr. 25/17 ny Vear bru Figur 1-2 Skisse over planområdet 1.3 Bakgrunn for tiltaket og formål med planen Dagens fv. 11 fungerer som omkjøringsveg for rv. 23 Oslofjordforbindelsen når denne stenges ved vedlikeholdsarbeid og andre hendelser på vegen. Den tillatte aksellasten på rv. 23 er betydelig høyere enn for fv. 11 og fv. 11 må derfor forsterkes for å tilfredsstille krev til aksellasten på rv. 23. Det var planlagt et betydelig vedlikeholdsarbeid på tunnelene på rv. 23 vinteren 2014/15. Vedlikeholdsarbeidet er nå utsatt til høsten 2015 i påvente at forsterkningsarbeidene på fv. 11 er ferdig. Ved en aksellastkontroll av Vear bru nå i høst ble det kartlagt at denne brua ikke er konstruert for å ta i mot de aksellastene som gjelder for rv. 23. Statens vegvesen i Buskerud fikk da oppdrag å planlegge ny bru eller å utbedre eksisterende Vear bru. 1.4 Forutsetninger for planarbeidet Tyngre kjøretøy må ha god fremkommelighet Nye bussholdeplasser 1.5 Utfordringer på strekningen På strekningen er det noen utfordringer. Det er bratte adkomster Nærføring til Åroselva 4

6 1.6 Fremdrift Det er lagt opp til følgende fremdriftsplan: Utarbeide forslag til detaljregulering 2014 Offentlig ettersyn vår 2015 Behandle og vedta reguleringsplan høst 2015 Byggestart DAGENS SITUASJON Fv. 11 starter ved rundkjøringen ved Gullhaug og følger Åroselva ned til Åros hvor vegen går videre mot Sætre. Etter Sætre går fv. 11 over til fv Strekningen tilhører parsell fv. 11 Hp 02 km. 7,2-7,4 og er en tofelts veg. Fv. 11 har fartsgrense 80 km/t gjennom planområdet. Trafikktall (2013) er 3500 ÅDT, hvor 7% er lange kjøretøy. Strekningen går gjennom et område hvor det ligger spredt bebyggelse på begge sider av vegen, men boligene ligger et stykke fra vegen og noe høyere, se bilde 2-1. Bilde 2-1 Bilder fra planområdet Dagens veg med bru har meget dårlig kurvestandard, og dårlig forhold for både busstopp og myke trafikanter. Terrenget er utfordrende med Åroselva på nedsiden av vegen og forholdsvis sidebratt på den andre siden av vegen, bilde

7 Planbeskrivelse fv. 11 Åros-Krokodden, gbnr. 25/17 ny Vear bru Bilde 2-2 Mot brua med Klemmetsrudveien opp til høyre 2.1 Kollektiv Bussrute 81 Drammen-Spikkestad-Røyken rådhus-sætre går på strekningen. Bussene kjører med avganger ca. hvert 30. minutt i begge retninger. Det er en busslomme, se bilde 2-3, og et kantstopp i planområdet. Disse skal utbedres. Bilde 2-3 Dagens busslomme 2.2 Standard på veg Vegen bærer preg av setningsskader og dårlig overbygning. Vegskråningene er bratte og har noen steder gitt etter slik at både lysmaster og rekkverk står skeivt. Det er også bratte adkomstveier i området. Se bilder nedenfor. Bilde 2-4 Klemmetsrudveien (t.v) er bratt. T.h: Langsgående sprekker i asfalten og vegkropp som har setninger 6

8 2.3 Vear bru Dagens Vear bru er smal og ligger i kurve. Større kjøretøy kan ikke møtes på brua. Bruksklassen (Bk) på brua er 10/ Belysning Strekningen er belyst i dag. 2.5 Landskap Åroselva og den lakse- og sjøørretførende strekningen av Årosvassdraget ligger i Røyken kommune. Fv. 11 krysser Åroselva over Vear bru i et område med spredt bebyggelse, bussholdeplasser og private avkjøringer. Vegen følger dalføret med linjeføring som underordner seg eksisterende terrengformer og elveløp. Nord for planområdet er det større, åpne og småkuperte landskapsrom hvor Åroselva meandrerer i et variert kulturlandskap med dyrkajord, beitemark og randvegetasjon av løv- og bartrær, se bilde 2-5 til 2-7. Bilde 2-5 Åroselva sett nordover/oppstrøms nord i planområdet Bilde 2-6 Åroselva med svaberg og kulper sett nordover/oppstrøms i området for etablering av ny bru 7

9 Planbeskrivelse fv. 11 Åros-Krokodden, gbnr. 25/17 ny Vear bru Bilde 2-7 Åroselva sett sørover mot eksisterende platebru med granitt- og betongsokler som utnyttes i forbindelse med ny avkjøringsløsning I planområdet er elvedalen trangere/smalere med fosser og stryk med sumppartier, kratt- og randvegetasjon og større sammenhengende bartreforekomster. Sumppartiet i sør er registrert i Naturbase innsyn som naturtype viktig bekkedrag med innslag av elvesnelle og gulldusk. Dalformen og vegetasjonsinnslaget gjør området lite synlig for omgivelsene og Åroselva er kun stedvis eksponert for de som ferdes med bil, bilde 2-8. Bilde 2-8 Åroselva sett nordover/oppstrøms fra sumpområdet sør i planområdet 2.6 Redegjørelse for naturmangfoldlovens 8-12 Det vises til Fylkesmannens uttalelse til utbedringstiltaket lengre sør på strekningen. Fylkesmannen påpeker i sin uttalelse at Åroselva er en viktig laks- og sjøørretelv, og at det ikke må iverksettes tiltak som kan forringe naturmiljøet. Det er også registrert elvemusling i elva. Ny Vear bru, slik den planlegges, vil ikke medføre fylling eller annen direkte berøring av elvestrengen. Det vil kunne medføre noe økt partikkeltransport, tilførsel av skarpe partikler fra sprengstein som kan skade fisk og økt fare for forurensing knyttet til uhell med maskinparken. Kortere perioder med økt partikkeltransport synes ikke å være noe stort problem for hverken fisk eller elvemusling så lenge det ikke er snakk om skarpe partikler fra sprengstein. Økt 8

10 partikkeltransport i kortere perioder som følge av ras og erosjon er normalt i de fleste elver uten at det synes å gi vesentlige negative skadevirkninger. Et eksempel på dette er Sogna i Ringerike. I forbindelse med utbyggingen av ny rv. 7 Ramsrud Kjeldsbergsvingene ble det gjennomført overvåking av vannkvaliteten i Sogna som viste en betydelig variasjon i partikkeltransport uavhengig av vegprosjektet. Undersøkelser av elvemuslingsbestanden her (NINA) har vist en positiv utvikling siden 90-tallet, til tross for variasjonen i partikkeltransport. Uavhengig av dette vil det så langt det er mulig bli iverksatt tiltak for å redusere utvasking av partikler fra anleggsområdet. Aktuelle tiltak kan være rask ferdigstilling og revegetering av sideterreng, midlertidig tildekking av blottlagte arealer, bruk av siltgardin etc. I forhold til fare for akutt forurensing i forbindelse med anleggsarbeidet, vil det bli stilt krav til entreprenør om å utarbeide beredskapsplan mot slik forurensing. Tiltaket omfatter bygging av ny bru over Åroselva oppstrøms dagens bru ved Vear. Dette vil ikke medføre endringer i elvestrengen, og det forutsettes gjennomført tiltak for å unngå søl av betong og annen forurensing i elva i forbindelse med anleggsarbeidet. På denne bakgrunn forventes ingen negative effekter av tiltaket for fisk eller andre vannlevende organismer i elva. Fylkesmannen påpeker også at det er flere viktige naturtypeområder langs Åroselva, deriblant to områder med regional verdi. Dette er henholdsvis et bekkedrag med elvesnellesump og rik edelløvskog. Ingen av dem blir berørt av ny bru. Fremmede arter Det er store forekomster av kanadagullris langs vegstrekningen. Spesielt mellom profil 7200 og 7300 er dette et problem. Her vokser det kanadagullris i en stor skråning ned mot vegen. Siden Klemmetsrudveien skal legges om og får ny trase midt i denne forekomsten, vil større områder med kanadagullris berøres. Om det finnes flere fremmede arter langs vegstrekningen må undersøkes nærmere så snart plantenes vekst og utvikling gjør det mulig. Statens vegvesen har også tidligere registrert fremmede arter på den aktuelle strekningen, og det ble blant annet registrert flere forekomster av kjempebjørnekjeks og parkslirekne. Forekomstene av kjempebjørnekjeks ble ikke gjenfunnet ved befaring utført , og er trolig fjernet i forbindelse med den generelle driften av vegen. Bilde nedenfor viser fremmende arter som er registrert. Bilde 2-9 Fremmende arter i planområdet f.v. kanadagullris, kjempebjørnekjeks og parkslirekne 9

11 Planbeskrivelse fv. 11 Åros-Krokodden, gbnr. 25/17 ny Vear bru I tråd med Statens vegvesen retningslinjer for gjennomføring av byggeprosjekter vil det bli utarbeidet en plan for ytre miljø (tilfredsstiller PBLs krav til miljøoppfølgingsprogram). Planen vil inneholde aktuelle tiltak som skal gjennomføres for å redusere miljøkonsekvensene av tiltaket mest mulig. Dette omfatter krav og pålegg som følger av lover, forskrifter etc og bestemmelser i reguleringsplanen. Tiltakene som er beskrevet ovenfor vil bli innarbeidet i denne planen. Med utgangspunkt i ovenstående vurderinger, som baserer seg på en gjennomgang av tilgjengelig informasjon om naturmangfold på internett samt en befaring av området, anses Naturmangfoldloven (NML) 8 om kunnskapsgrunnlaget og 9 om føre var-prinsippet som oppfylt. Tiltaket vil ikke være i strid med NML prinsipp om samlet belastning ( 10). Det vil ikke øke belastningen på noen naturtyper eller artsforekomster av vesentlig betydning, og vil heller ikke ha noen betydning på artenes og naturtypenes forekomst i lokal, regional eller nasjonal betydning. Som beskrevet ovenfor vil det bli utarbeidet en plan for ytre miljø som beskriver aktuelle tiltak for en mest mulig miljøvennlig anleggsgjennomføring. Dette er i tråd med NML 12 om bruk av mest mulig miljøvennlige driftsteknikker. Statens vegvesen som byggherre vil dekke kostnadene knyttet til dette. 2.1 Kulturminner og kulturmiljø Buskerud fylkeskommune har ikke kjennskap til automatisk fredete kulturminner i planområdet. Området er i dag allerede sterkt preget av utbygging og vi anser potensialet for at det finnes bevarte automatisk fredete kulturminner her som svært lavt. 2.2 Støy og luftforurensning Prosjektet fører ikke til økt trafikk på strekningen og dermed ingen endring i støysituasjonen for eksisterende boliger i nærheten av vegen. Veglinjen flyttes noe i forbindelse med ny bru, men hastigheten på strekningen blir redusert med 10 km/t. Støyforholdene forverres ikke som følge av tiltaket. En enkel analyse med programmet NBSTØY viser at støysituasjonen forbedres ved nedsatt hastighet til tross for at veglinjen flyttes noe. Det blir ingen endring i luftforurensning som følge av bygging av tiltaket. 2.3 Områder for lek i nærmiljø, samt nærmiljø og friluftsliv Prosjektet berører ingen arealer avsatt til lek eller aktivitet spesielt rettet mot barn. 10

12 3 PLANBESKRIVELSE Ved å anlegge ny bru vil tilstøtende veg også få en bedre kurvatur. I tillegg vil det lettere kunne anlegges bedre busstopp. Eksisterende bru vil i fremtiden bli brukt som lokalbru og gangbru til de planlagte busstoppene i ny løsning. Ny bru vil bli fundamenter på fast fjell på et spenn utenom vannstrengen av Åroselva. Det er godt synlig fjell i dagen i området hvor en har tenkt å plassere landkar på ny bru. 3.1 Standardvalg og beskrivelse av tiltaket Figuren nedenfor viser normalprofilen for kjørevegen og fortauet. Figur 3-1 Normalprofil fortau/veg fra profil 3.2 Adkomster Sikten fra Klemmetsrudveien er i dag ikke tilfredsstillende. Ny situasjon klarer heller ikke oppfylle siktkravene fullt ut, men sikten vil bli vesentlig forbedret enn den er i dag. I tillegg vil vegen omlegges slik at stigningsforholdene bedres, og fartsgrensen vil senkes fra 80 km/t til 60 km/t. Klemmetsrudveien foreslås lagt om i forslag til reguleringsplan, og stigningsforholdene vil bedres til ca. 8%, se figur 3-2, utsnitt fra reguleringsplan. Figur 3-2 Utsnitt reguleringsplan 11

13 Planbeskrivelse fv. 11 Åros-Krokodden, gbnr. 25/17 ny Vear bru 3.3 Belysning Vegen vil også bli belyst i ny situasjon. Mastene vil plasseres på nordsiden av vegen (oppstrøms brua) frem til brua, og på sørsiden etter ny bru (nedstrøms brua). 3.4 Geotekniske forhold Prosjektet plasseres i geoteknisk kategori/konsekvensklasse 2. I forbindelse med utvidelse av eksisterende veg er det stedvis bløte masser av leire eller silt som vil kreve geotekniske tiltak. Det er ikke påvist kvikke områder innenfor planområdet til prosjektet. Normal forsiktighet i leirområdet må likevel påregnes. Det trenges supplerende grunnundersøkelser for den nye avkjørselsveien og graveskråninger/spuntkonstruksjoner for byggegrop for ny Vear bru. Geotekniske vurderinger av graveskråning/spuntkonstruksjoner i byggefasen av brua og de murer/armerte skråninger som trenges i avkjørselsområde, må utføres før prosjektet starter. 3.5 Landskapsbilde Ny bru, oppgradering av bussholdeplasser og justering av avkjørsler krever av trafikksikkerhetsmessige hensyn en oversiktlig vegsituasjon med slakere kurvatur og tilhørende tilpasninger til eksisterende terreng. Et av hovedmålene med utformingen har vært å unngå inngrep/tiltak i Åroselva. Ny vegtrase følger i hovedtrekk eksisterende linjeføring, men etablering av ny bru gir skrå kryssing over Åroselva. Ny bru etableres som platebru med skråstilte fundament (parallelt med elveløpet) på fjell på hver side av elva. På denne måten unngår vi fundament/pilarer og inngrep i Åroselva. Skråninger mot elva utføres som ordnet steinfylling med toppdekke av vegetasjonsmasser. Skråninger mot eksisterende terreng utføres som jordskråninger (1:2) med arrondering og tilpasning til sideterreng som skal følge eksisterende terrengformer. Torvmur etableres i områder der inngrep i vegens sideterreng må begrenses, som for eksempel mellom justert avkjøring for Klemmetsrudveien og privathage. Naturlig revegetering, -innvandring og sådd grasbakke er hovedprinsippene som benyttes for vegetasjonsetablering. Veganlegget i prosjektområdet vil fremstå som mer åpent og oversiktlig enn eksisterende situasjon, men vil ikke ha stor betydning for det overordnede landskapet da det ikke legges opp til store endringer fra dagens situasjon. Fremmede arter Kanadagullris og parkslirekne er fremmede arter som er i rask spredning, spesielt langs veier og jernbane. Det må derfor gjøres tiltak for å hindre spredning og helst begrense eller fjerne forekomstene. Det er svært viktig at jordmassene behandles lokalt slik at artene ikke spres til 12

14 nye områder. Eventuelle nye eller andre forekomster av fremmede uønskede arter vil bli håndtert slik at en unngår spredning som følge av anleggsarbeidet. 3.1 Elvemusling Undersøkelser utført på utført av Kjell Sandaas på oppdrag av Fylkesmannen i Buskerud (2014), viser at det er en liten reproduksjon av elvemusling i Åroselva. Det er funn av elvemusling nedenfor Vear bru, og det bør gjøres en ny undersøkelse for å kartlegge utbredelsen rundt dagens bru og planlagt bru. Dersom det viser seg å være funn, kan det være aktuelt å legge til rette for muslingen ved blant annet å tilføre egnet bunnsubstrat. 3.2 Fyllinger og skråninger Mot elva vil vegskråningene begrenset av en stablet steinfylling. Ordnet steinfylling benyttes i de partiene det er behov for å etablere stabile skråninger brattere enn 1:1,5 for å redusere inngrepet og tilpasse skråningsutslaget i god avstand til Åroselva. Ved behov kan også tørrmur etableres i skråningsfoten for ytterligere reduksjon av fyllingsutslaget. Skråninger blir tilsådd for å bli en del av vegetasjonen rundt, se bilde 3-1. Bilde 3-1 Prinsippskisse av stablet steinfylling 3.3 Ny Vear bru Det er et ønske fra Statens vegvesen å velge en konstruksjon som med letthet kan ivareta krav i forhold til vannføring og andre miljøkrav. Det er valgt en bruløsning med ett spenn på 28 meter. Landkarene bør rettes opp tilstrekkelig til at bruspennet lar seg gjennomføre i ett spenn med slakkarmering på tvers av brudekket, uten at spennvidden økes. Brua vil ligge ca. 2 meter over normalt elvenivå, og henholdsvis ca. 6 meter fra elvekant på østsiden og ca. 3 meter på vestsiden, se figur

15 Planbeskrivelse fv. 11 Åros-Krokodden, gbnr. 25/17 ny Vear bru Figur 3-3 Oppriss av ny bru Brurekkverk Ved utbedring av eksisterende veg er det utfordrende å tilfredsstille alle krav som gjelder til nye veganlegg. For å imøtekomme behovet for fri sikt fra nærliggende vegkryss over brua vil det etableres brurekkverk med størst mulig grad av gjennomsyn. Det skal velges en rekkverkstype som hindrer gjennomsyn på skrå langsetter brua i minst mulig grad. Det forutsettes kun brukt godkjente typer rekkverk med CE-merking. Eksisterende bru Ny Vear bru vil erstatte eksisterende bru som vil fungere som adkomstveg for brukere av Klemmetsrudveien. Eierskap til brua vil ligge hos fylkeskommunen, men driftsansvar for adkomstvegen avtalefestes på brukere. I samme anleggsperiode som det bygges ny bru, vil dagens bru rustet noe opp med nytt rekkverk og brudekke. 3.4 Fotgjengeroverganger Det vil ikke bli tilrettelagt krysningspunkt mellom kollektivholdeplassene, men området vil bli ekstra belyst. Ventearealet i forbindelse med kollektivholdeplassen er også noe forlenget slik at det er blir kortere å krysse vegen, se figur 3-5. Figur 3-4 Utsnitt reguleringsplan, forlenget venteareal 3.5 Universell utforming Tiltaket skal oppfylle krav til universell utforming for nye anlegg. Dette gjelder ved etablering av nye kantstopp og busslommer. Holdeplasser bør være så synlig som mulig slik at passasjerene finner de og bruker kollektivtilbudet, samtidig som kjørende ser holdeplassene. Holdeplassene kan markeres med avvikende belegg mot resten av fortauet. Retningsindikatorer skal angi hvor passasjerene kan gå på bussen, se bilde

16 Bilde 3-2 Eksempel på holdeplass med riktig utformet kunstig ledelinje 4 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) I forbindelse med forberedelse, byggeplanlegging og prosjektering skal forholdene legges til rette slik at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt. I detalj- og reguleringsplanen er ikke tekniske valg og detaljer endelig avklart. Det må forutsettes at byggeplanen får målsetting om avdekking og løsning av forhold som har betydning for helse, miljø og sikkerhet i gjennomføringsfasen. Før byggearbeidene skal starter, skal det lages en plan som skal sikre fullt forsvarlig arbeidsmiljø for byggearbeiderne og andre som ferdes på og nær anleggsområdene. 4.1 Riggområder I forslag til reguleringsplan er det ikke avsatt riggområde. Det er ikke noen områder som utmerker seg og det vil være nærføring til elva. Det foregår allerede utbedring av fv. 11 fra Sundbykrysset og det er ønskelig at entreprenører viderefører rigg- og anleggsområdet også for tiltaket ved brua. 4.2 Vibrasjoner Det blir ingen endringer av støy/vibrasjoner som følge av tiltaket. I anleggsperioden vil det bli noen forstyrrelser for beboerne i området. Dette må tas hensyn til ved for eksempel tid på døgnet for arbeid. Arbeidstid for støyende arbeider må avklares med de lokale myndigheter i forbindelse med utarbeidelse av konkurransegrunnlag for byggingen av anlegget. Ytterligere vurderinger angående støy i anleggsperioden vil bli gjennomført i forbindelse med utarbeidelse av byggeplan. 4.3 Støy og luftforurensning I anleggsfasen vil det være transport til og fra prosjektområdet av tunge kjøretøy, noe som kan gi et endret forurensningsbilde med hensyn på støy og luft, i anleggsperioden i forhold til hva som er normalen i området. 15

17 Planbeskrivelse fv. 11 Åros-Krokodden, gbnr. 25/17 ny Vear bru 4.4 Forurensning av jord og vann Etablering av vegetasjon/gress i skråningene er viktig for å binde jorda og næringsstoffene. Det må sikres at det ikke blir avrenning i forbindelse med anleggsarbeidene. 4.5 Materialvalg og avfallshåndtering Området skal fremstå som helhetlig og det skal brukes materialer som samsvarer med omkringliggende områder. Det skal være av god kvalitet og enkelt å vedlikeholde. Utbyggingen skal føre til så lite som mulig av produsert avfall. Alt farlig avfall skal behandles forskriftsmessig. Etter endt anleggsperiode skal området være ryddet og alle midlertidige bygg, veger og anlegg skal være fjernet. Rigg- og anleggsområder skal tilbakeføres til opprinnelig karakter. Det er tidligere registrert fremmede arter på strekningen med risiko for spredning. Som følge av dette skal overflødige masser deponeres i et varig deponi, og utstyr og maskiner rengjøres før bruk på andre prosjekter, slik at spredning unngås. Dette ivaretas i byggeplanleggingen. 5 VURDERING AV RISIKO OG SÅRBARHET I forbindelse med prosjektet er det foretatt en ROS-analyse. ROS-analysen har identifisert følgende risikoer av betydning: Jordskred og utglidning fra sideterreng Brudd i strøm og vannforsyning lokalt i anleggsfasen Trafikkulykker spesielt i anleggsfasen Fremkommelighet for trafikk ved uhell på rv23 - i anleggsfasen Permanent forurensing som følge av uhell under anleggsvirksomheten Støv og støy - spesielt i anleggsfasen Spredning av uønskede arter som følge av masseflytting under anleggsarbeidene Risikoene knytter seg først og fremst til selve anleggsvirksomheten. Etter anlegget er ferdig er risikobildet i all hovedsak redusert sammenlignet med dagens situasjon. For mer informasjon, se ROS-analyse, datert , vedlegg 1. 6 GRUNNERVERV Planforslaget forutsetter erverv av grunn og rettigheter. Dette er i hovedsak arealer til fremtidige veger og veganlegg, men også grunn som vil bli midlertidig beslaglagt i anleggsperioden. Utgangspunktet for formelt erverv er vedtatt reguleringsplan. Reguleringsplanen viser hvilke arealer som berøres av utbyggingen, og gir utbygger grunnlag for å kreve/skaffe hjemmel til disse eiendommene. Forhandlingene med den enkelte grunneier kan starte før planen er vedtatt dersom grunneier ønsker det. For de grunneierne som har boliger som må erverves er det et mål å starte forhandlingene i god tid før anleggsstart. Det legges stor vekt på likebehandling av grunneiere og at avtalene inngås innenfor erstatningsrettslige regler. Det søkes i størst mulig grad å komme frem til minnelig avtaler eller avtaleskjønn. Dersom det ikke lykkes, har Statens vegvesen anledning til å ekspropriere grunn og rettigheter. Skjønnsretten vil da fastsette erstatningen. Avgjørelser her kan ankes 16

18 videre i rettssystemet. Vegvesenet dekker utgifter til teknisk og juridisk bistand både ved forhandlinger om erstatninger og i eventuelle skjønn. På grunnervervstegning (W-tegning) vil det fremgå en oversikt over foreløpige beregnede arealer som medgår fra de enkelte eiendommer. Arealer som avstås permanent til veganlegget, vil bli oppmålt og arealberegnet eksakt når veganlegget er ferdig. Ved beregning av foreløpige arealer, er grensen for grunnerverv satt minimum 3 meter fra vegens skulderkant, eventuelt 1 meter fra skjæringstopp/fyllingsfot. I W-tegningene kan det fremstå areal som er klausulert. Dette er areal som ikke skal avstås permanent, men som har restriksjoner, f eks. frisikt. Plankartet baserer seg på eiendomsgrenser som ligger i databasesystemet. Disse eiendomsgrense kan avvike fra virkeligheten og dersom det er tvil om grensene, vil det bli foretatt sikring av eiendomsgrenser før byggeplanleggingen starter opp. Noe areal blir midlertidig beslaglagt som anleggsområde under anleggsperioden. Disse midlertidige beslaglagte arealene vil bli istandsatt og tilbakeført eiendommene etter endt bruk av vegvesenet. Grunneiere som er berørt av planforslaget er listet opp i tabell 6-1. Tabell 6-1 Berørte grunneiere GBNR. HJEMMELSHAVER ADRESSE STED 25/2 NYGAARD JØRN THOMAS S KLEMMETSRUDVEIEN RØYKEN 25/3 WENGAARD CAMILLA BEATE KLEMMETSRUDVEIEN RØYKEN 25/4 STENSRUD MAGNE ODDVAR KLEMMETSRUDVEIEN RØYKEN 25/9 TEMEL RESUL OG MUSTAFA KLEMMETSRUDVEIEN RØYKEN 25/10 JANJIC KATICA HURUMVEIEN RØYKEN 25/11 KARLSEN JAN EIDE BAKKAVEGEN KLEPPE 25/15 DAHL VESLEMØY KRISTINE KLEMMETSRUDVEIEN RØYKEN 25/17 KREKEN ANDERS BØRØNNINGEN BØDALEN 56/4 WEAR TERJE JOHAN HURUMVEIEN RØYKEN 56/11 WØIEN STEIN HURUMVEIEN RØYKEN 56/26 RØGEBERG FINN OG BJØRG HURUMVEIEN RØYKEN 56/39 WEAR TERJE JOHAN HURUMVEIEN RØYKEN 63/1 GRAFF THOR HURUMVEIEN 13 A 3440 RØYKEN 63/7 TANGSTAD ANNE LENE OG SIRRIS STEPHEN HURUMVEIEN RØYKEN 25/16 MYHRE RUNE HOLST OG ELIN RØNEID KLEMMETSRUDVEIEN RØYKEN 17

19 Planbeskrivelse fv. 11 Åros-Krokodden, gbnr. 25/17 ny Vear bru 7 INNSPILL TIL VARSEL OM PLANOPPSTART Avsender Merknad Kommentar Buskerud fylkeskommune BFK har ikke kjennskap til automatisk fredete kulturminner inne i planområdet. Området er i dag allerede sterkt preget av utbygging og vi anser potensialet for at det finnes bevarte automatisk fredete kulturminner her som svært lavt. De har derfor ingen merknader til planen. Minner om varslingsplikten jmf. Kulturminnelovens 8, 2. ledd. Tas til orientering. Fylkesmannen i Buskerud I videre planarbeidet bed det om at forhold knyttet til natur, landskap, støy og myke trafikanter, spesielt barn og unge blir vurdert og ivaretatt. Gode løsninger for busslommer og kollektivtrafikk må vektlegges. Det bør tas spesielt hensyn til Åroselva i forbindelse med kryssingen av elva og at brukarene blir trukket godt på sidene av elven slik at kantvegetasjonen også ivaretas. Elva er viktig i seg selv, men kantsonen er også viktig som faunapassasje. Det forutsettes derfor at det ikke planlegges tiltak i selve elva og at brukarene blir trukket vekk fra kantsonen. Fylkesmannen minner i den sammenheng om at det må redegjøres for hvordan de miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaking i 8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp i saken. Tas til orientering. Tas til orientering. Følgende nasjonale føringer vil være relevante for planarbeidet: Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven), Den europeiske landskapskonvensjonen, Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser, Miljøverndepartementets støyretningslinje T-1442/2012, nasjonale miljømål for vassdrag og Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging. Tas til orientering. 18

20 8 VEDLEGG Disse vedleggene finnes og kan fremskaffes på forespørsel: Tema Vedlegg Tittel Utarbeidet av Dato nr. Risiko- og 1 Fv.11 ROS-analyse Statens vegvesen sårbarhetsanalyse Geoteknisk 2 Notat Statens vegvesen

21 Statens vegvesen Region sør Ressursavdelingen Postboks 723 Stoa 4808 ARENDAL Tlf: ( ) vegvesen.no Trygt fram sammen

Fv. 167 Gang- og sykkelveg

Fv. 167 Gang- og sykkelveg Statens vegvesen REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE RØYKEN KOMMUNE Marie Lilleseths vei - Røyken grense Fv. 167 Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Statens vegvesen Region øst INNHOLD 1. Forord... 1 2. Bakgrunn...

Detaljer

Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg

Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg Re g u l e r i n g s p l a n Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg HP01 km 0,084-0,323 Gol kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 0-320 Fartsgrense: 50 km/t Trafikkgrunnlag (ÅDT): 2300 Kartdatum: Euref89

Detaljer

REGULERINGSPLAN 372R-1. Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Kommune: Kongsberg

REGULERINGSPLAN 372R-1. Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Kommune: Kongsberg REGULERINGSPLAN 372R-1 Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken Kommune: Kongsberg Region sør Skollenborg, anl 16.12.2014 E134 Damåsen Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Planbeskrivelse

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV 84 X JERNBANEN X FV 212, NY GANG- OG SYKKELVEG REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV 84 X JERNBANEN X FV 212, NY GANG- OG SYKKELVEG REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV 84 X JERNBANEN X FV 212, NY GANG- OG SYKKELVEG REGULERINGSBESTEMMELSER Dato ArkivsakID Ringsaker kommune: 15/1697 Sist revidert Plan nr. 886 Vedtatt av kommunestyret, sak.

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Arne Gunnar Sem - 32214457 2014/023341-004 2014/1501

Detaljer

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 Reguleringsplan Prosjekt: E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 TEKNISKE TEGNINGER Rennebu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato:20.10.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Detaljreguleringsplan - Gang- og sykkelveg langs Fv. 35 på strekningen Tørneskog Sogndalstrand. Første gangs behandling

Detaljreguleringsplan - Gang- og sykkelveg langs Fv. 35 på strekningen Tørneskog Sogndalstrand. Første gangs behandling Sokndal kommune Saksbehandler ArkivsakID: 15/424 Arkivkode: FA - L12 Brann- og beredskapsrådgiver 1 Magne Eikanger Saksnummer Utvalg Dato 037/16 Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk 15.06.2016 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Fv. 220 Bagn-Reinli Offentlig ettersyn

Fv. 220 Bagn-Reinli Offentlig ettersyn Fv. 220 Bagn-Reinli Offentlig ettersyn Åpent møte 20.august Bagn Bedehus 20.10.2015 Åpent møte 20.august Prosjektmedarbeidere Statens vegvesen: Bjørn Nyquist Anne Line Heksem Eigil Andersen Martha Karlsen

Detaljer

Planbeskrivelse med merknadsbehandling. Reguleringsendring. Fortau langs fv 885 Sandnes. Hadsel kommune

Planbeskrivelse med merknadsbehandling. Reguleringsendring. Fortau langs fv 885 Sandnes. Hadsel kommune Planbeskrivelse med merknadsbehandling Reguleringsendring Fortau langs fv 885 Sandnes Hadsel kommune Region nord Harstad kontorsted Dato: 02.09.2016 Forord Gjeldene reguleringsplan for «Del av Sandnes»

Detaljer

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Kvitsøy kommune Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal - 51911460 Vår dato: 19.10.2011 Vår referanse: 2011/032186-031 E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FV.51 ROGNE SKULE-KYRKJEBERGVEGEN

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FV.51 ROGNE SKULE-KYRKJEBERGVEGEN PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FV.51 ROGNE SKULE-KYRKJEBERGVEGEN 1 Formålet med reguleringsplanen Reguleringsplanens skal legge til rette for anleggelse av en gang og

Detaljer

Detaljregulering MERKNADSBEHANDLING. Prosjekt: Fv. 98 Ifjordfjellet. Parsell: 5B: Soulojávri - Giilaš. Tana kommune

Detaljregulering MERKNADSBEHANDLING. Prosjekt: Fv. 98 Ifjordfjellet. Parsell: 5B: Soulojávri - Giilaš. Tana kommune MERKNADSBEHANDLING Frank Martin Ingilæ Detaljregulering Prosjekt: Fv. 98 Ifjordfjellet Parsell: 5B: Soulojávri - Giilaš Tana kommune Planforslag til politisk behandling. Nasjonal arealplan-id: 20252013001

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN Planbestemmelser Prosjekt: Fv. 22/ 103 gang- og sykkelveg Lensmann J. Knudsens veg - Øberg skole Plan nr: G-664 Kommune: Halden Region øst Moss kontorsted Bestemmelser er datert:

Detaljer

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning.

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning. PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET HØRING Siri Skagestein FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning Arendal kommune Region sør Arendal, R.vegktr 30.11.2017 Forord Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PlanID: 201501 Planen er datert: 11.06.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: 02.03.2016 Dato

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS RV 42 HOVLANDSVEIEN, EIGERSUND KOMMUNE [Plan-ID ]

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS RV 42 HOVLANDSVEIEN, EIGERSUND KOMMUNE [Plan-ID ] Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS RV 42 HOVLANDSVEIEN, EIGERSUND KOMMUNE [Plan-ID 19820004-01] Bestemmelsene er datert: 22.04.2015 Dato for siste

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

Rv. 35 Åmot-Vikersund Midtdeler

Rv. 35 Åmot-Vikersund Midtdeler R EG U LE R I N G S PL A N Rv. 35 Åmot-Vikersund Midtdeler Hp 05 km 0,5-11,5 Modum TEKNISKE DATA Fra profil: 900-11500 Dimensjoneringsklasse: S5 Fartsgrense: 80 km/t Trafikkgrunnlag (ÅDT): 9150 Region

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna. Fall Søndre Land kommune

Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna. Fall Søndre Land kommune Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna Fall Søndre Land kommune Statens vegvesen Region øst Vestoppland distrikt - februar 2008 Forslag til reguleringsplan fortau fv.

Detaljer

Planbeskrivelse REGULERINGSPLAN 372R-4. Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering ved Tislegård ungdomsskole. Kommune: Kongsberg

Planbeskrivelse REGULERINGSPLAN 372R-4. Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering ved Tislegård ungdomsskole. Kommune: Kongsberg REGULERINGSPLAN 372R-4 Planbeskrivelse Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering ved Tislegård ungdomsskole Kommune: Kongsberg Region sør Skollenborg, anl 26.01.2015 E134 Damåsen Saggrenda, omreguleringer

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/3567 Saksbehandler: Thea Chiodera Molnar Organ Møtedato 11.06.2015 Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien Saken avgjøres av: Kommunestyre ::: Sett

Detaljer

Statens vegvesen. Utkast regulerinsgplan for vegprosjektet rv. 23 Dagslet - Linnes, oversendelse til politisk behandling i Lier kommune

Statens vegvesen. Utkast regulerinsgplan for vegprosjektet rv. 23 Dagslet - Linnes, oversendelse til politisk behandling i Lier kommune Statens vegvesen Lier kommune Postboks 205 3401 LIER Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Anne Tønder - 32214367 2010/028814-111 24.05.2013

Detaljer

Reguleringsplan for fv. 172 gang- og sykkelveg/fortau Hans Mustads gate/marcus Thranes gate, Gjøvik.

Reguleringsplan for fv. 172 gang- og sykkelveg/fortau Hans Mustads gate/marcus Thranes gate, Gjøvik. Reguleringsplan for fv. 172 gang- og sykkelveg/fortau Hans Mustads gate/marcus Thranes gate, Gjøvik. REGULERINGSBESTEMMELSER GENERELT Avgrensing av planområdet Regulert område er vist med plangrense på

Detaljer

REGULERINGSPLAN. E39 Vinjeøra - Staurset. Prosjekt: Parsell: Vinjeøra - Haukvika vest TEKNISKE DATA TEGNINGSHEFTE. Hemne kommune.

REGULERINGSPLAN. E39 Vinjeøra - Staurset. Prosjekt: Parsell: Vinjeøra - Haukvika vest TEKNISKE DATA TEGNINGSHEFTE. Hemne kommune. REGULERINGSPLAN Prosjekt: E39 Vinjeøra - Staurset Parsell: Vinjeøra - Haukvika vest TEGNINGSHEFTE Hemne kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 2800-6250 Dimensjoneringsklasse: S2 Fartsgrense: 80 km/t Trafikkgrunnlag

Detaljer

Reguleringsplan for vegutbedring fv. 98 Ifjordfjellet Parsell 2: Skadjajavri

Reguleringsplan for vegutbedring fv. 98 Ifjordfjellet Parsell 2: Skadjajavri MERKNADSBEHANDLING Prosjekt: Parsell: Reguleringsplan for vegutbedring fv. 98 Ifjordfjellet Parsell 2: Skadjajavri Lebesby kommune Merknadsbehandling til politisk sluttbehandling Region nord Alta kontorsted

Detaljer

DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO

DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO Arkivsak-dok. 12/00233-31 Saksbehandler Liv L. Sundrehagen Saksgang Utvalg for plan og utvikling DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO Saken avgjøres av: Reguleringsplanen skal vedtas av kommunestyret

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER. Riksveg 22 Gang- og sykkelveg. Trømborg kirke Eidsberg kommune

REGULERINGSBESTEMMELSER. Riksveg 22 Gang- og sykkelveg. Trømborg kirke Eidsberg kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Riksveg 22 Gang- og sykkelveg Trømborg kirke Eidsberg kommune Region øst Moss kontorsted 17.03.2015 Riksveg 22 Gang- og sykkelveg, Trømborg kirke Nasjonal planid: 20140001 1. FORMÅLSPARAGRAF

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA Datert 6.12.2013... 1 Formål med reguleringsplanen 1.1 Formål Formålet

Detaljer

Reguleringsplan «Kv.81 omlegging Myr, Ytterøy»

Reguleringsplan «Kv.81 omlegging Myr, Ytterøy» Levanger kommune Planbeskrivelse Reguleringsplan «Kv.81 omlegging Myr, Ytterøy» 2013-10-18 Planbeskrivelse Reguleringsplan «Kv.81 omlegging Myr, Ytterøy» 1 Rev. 1 Dato: 18.10.13 Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

Elvemusling og veganlegg i Norge

Elvemusling og veganlegg i Norge Eksempler på gjennomførte tiltak for elvemusling. Har vi nødvendig kunnskap? Frode Nordang Bye, Statens vegvesen Region sør Foto: Bjørn Mejdell Larsen Frode Nordang Bye, sjefingeniør, SVV Region sør, Plan-

Detaljer

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Gang-

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Beregnet til Planforum Dokument type Prosjektpresentasjon Dato 21-03-2014 ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Revisjon 00 Dato 21-03-2014 Utført av Eva Vefald Bergsodden Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune 1 Reguleringsformål Reguleringsbestemmelsene gjelder for rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2, det området

Detaljer

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm VERRAN KOMMUNE Planidentitet: 2014003 Arkivsak: 2013/1029 Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm Planforslaget er datert: : 11.12.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN Detaljregulering Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18. november 2014. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

REGULERINGSPLAN RV 30 EIDET MOSLETTA. PROFIL 41800-43600

REGULERINGSPLAN RV 30 EIDET MOSLETTA. PROFIL 41800-43600 REGULERINGSPLAN RV 30 EIDET MOSLETTA. PROFIL 41800-43600 Rev. 25.05.09 PLANBESKRIVELSE 1.1 Dagens situasjon Eksisterende rv 30 på den planlagte vegparsellen har dårlig kurvatur, vegen er smal og har dårlige

Detaljer

Detaljregulering for Rv oppgradering av holdeplasser Torp

Detaljregulering for Rv oppgradering av holdeplasser Torp DETALJREGULERINGSPLAN Reguleringsestemmelser Foto er fra Hafslund holdeplass som ligger på rv.111 i Sarpsborg kommune. Kilde: Statens vegvesen. Detaljregulering for Rv. 111- oppgradering av holdeplasser

Detaljer

Rv. 111 Rundkjøring Rådhusveien

Rv. 111 Rundkjøring Rådhusveien Region øst Moss kontorsted Mars 2015 Rv. 111 Rundkjøring Rådhusveien Vedlegg til detaljreguleringsplan PlanID: 010526031 B3: av uttalelser COWI AS 1 2 Innhold 1 Generelt... 3 2 Oversikt... 3 3 og kommentarer

Detaljer

REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE. ViaPhoto. Fv420 Sprøkilen - Torsbudalen, Sykkelfelt. Arendal kommune

REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE. ViaPhoto. Fv420 Sprøkilen - Torsbudalen, Sykkelfelt. Arendal kommune REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE ViaPhoto Fv420 Sprøkilen - Torsbudalen, Sykkelfelt Arendal kommune Region sør Arendal, R.vegktr 13.05.2015 Forord Reguleringsplan er utarbeidet av Statens vegvesen Region

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Reguleringsbestemmelser E134 Damåsen-Saggrenda, parsell Øvre Eiker kommune 15.01.2012 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering etter Plan- og bygningsloven 12-3.

Detaljer

REGULERINGSPLAN BUHAUGEN VEST - BEHANDLING AV ENDRET PLAN ETTER HØRING

REGULERINGSPLAN BUHAUGEN VEST - BEHANDLING AV ENDRET PLAN ETTER HØRING RINGEBU KOMMUNE Vår referanse 08/2243-369 L12 Vår saksbehandler: Gunhild Haugum, tlf. 61 28 30 63 REGULERINGSPLAN BUHAUGEN VEST - BEHANDLING AV ENDRET PLAN ETTER HØRING Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Utvalg

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Rv. 35 Gang- og sykkelveg Bjørndalssvingen - Engerkrysset

Rv. 35 Gang- og sykkelveg Bjørndalssvingen - Engerkrysset REGULERINGSPLAN Prosjekt: Rv. 35 Gang- og sykkelveg Bjørndalssvingen - Engerkrysset Modum kommune Region sør Drammen kontorsted August 2011 FORORD Hva er en reguleringsplan Formålet med en reguleringsplan

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås. II Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.) Planbeskrivelse til reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9/5 Planens

Detaljer

Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst

Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst NOTAT Sted/Dato : Sarpsborg 12.01.12. Nr: - - Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst Detaljregulering Værn

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

POLITISK VEDTAK BESTEMMELSER. Prosjekt: Rv. 93 Salkobekken - Karibakken. Kommune: Alta

POLITISK VEDTAK BESTEMMELSER. Prosjekt: Rv. 93 Salkobekken - Karibakken. Kommune: Alta BESTEMMELSER POLITISK VEDTAK Prosjekt: Rv. 93 Salkobekken - Karibakken Kommune: Alta Region nord Alta kontorsted 20. april 2016 REGULERINGSPLANBESTEMMELSER Nasjonal arealplan-id: 20150008 1 GENERELT 1.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd

TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd Innhold 1. Nøkkelopplysninger... 3 2. Bakgrunn for planarbeidet... 4 3. Beskrivelse av planområdet.... 5 4. Beskrivelse

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 3974/14 1006/44 m.fl DETALJPLAN - E6 JAGTØYEN - STORLER

Samlet saksfremstilling Arkivsak 3974/14 1006/44 m.fl DETALJPLAN - E6 JAGTØYEN - STORLER Samlet saksfremstilling Arkivsak 3974/14 1006/44 m.fl DETALJPLAN - E6 JAGTØYEN - STORLER Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 14.04.2015 PS 60/15 Formannskapet

Detaljer

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 209/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.09.2012 224/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 232/12 Hovedutvalg

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR RV. 36 SKYGGESTEIN SKJELBREDSTRAND

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR RV. 36 SKYGGESTEIN SKJELBREDSTRAND REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR RV. 36 SKYGGESTEIN SKJELBREDSTRAND Dato for siste revisjon av plankartet: 2015-03-23 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 23. mars 2015 1 GENERELT

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Planbeskrivelse Reguleringsplan for G/S Husbyveien - Filtvet sentrum

Planbeskrivelse Reguleringsplan for G/S Husbyveien - Filtvet sentrum Planbeskrivelse Reguleringsplan for G/S Husbyveien - Filtvet sentrum Planid: 4071 Hurum kommune Region sør Offentlig ettersyn Plan og prosjektering Buskerud Vestfold Dato: 13.02.12 FORORD Hva er en reguleringsplan

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FV. 704 RØDDEKRYSSET TANEM

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FV. 704 RØDDEKRYSSET TANEM FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FV. 704 RØDDEKRYSSET TANEM Plan id: Trondheim kommune: r20130015 Planforslaget er datert: 10.09.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04. Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.15 Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for

Detaljer

Reguleringsplan for E6 trafikksikkerhetstiltak Selsverket

Reguleringsplan for E6 trafikksikkerhetstiltak Selsverket Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2013/264-21 Arkiv: REG-886 Saksbehandler: Line Brånå Dato: 05.11.2014 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 114/14 Formannskapet 25.11.2014 76/14 Kommunestyret 12.12.2014

Detaljer

DETALJREGULERINGEPLAN FOR SANDBAKKEN FJELLUTTAK, DEL AV EIENDOMMEN 58/1, MÅLSELV KOMMUNE (planident. 192492012004).

DETALJREGULERINGEPLAN FOR SANDBAKKEN FJELLUTTAK, DEL AV EIENDOMMEN 58/1, MÅLSELV KOMMUNE (planident. 192492012004). DETALJREGULERINGEPLAN FOR SANDBAKKEN FJELLUTTAK, DEL AV EIENDOMMEN 58/1, MÅLSELV KOMMUNE (planident. 192492012004). PLANBESKRIVELSE: Forslagsstiller: Forslagsstiller til planen er Målselv Maskin & Transport

Detaljer

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Informasjonsmøte Ski rådhus 29. juni 2015: 1. Bakgrunn for tiltaket 2. Hensikt med planprogrammet 3. Forholdet til Gjersrud-Stensrud 4. Beskrivelse av tiltaket 5.

Detaljer

Oppsummering av høringsuttalelser. Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune

Oppsummering av høringsuttalelser. Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune Oppsummering av høringsuttalelser Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune Region sør Ressursavdelingen Plan- og miljøseksjonen Dato: Februar 2008 Oppsummering av høringsuttalelser Rv. 35

Detaljer

SAKEN GJELDER: SLUTTBEHANDLING - MINDRE REGULERINGSENDRING FOR SKAUN MOTORSPORTSENTER

SAKEN GJELDER: SLUTTBEHANDLING - MINDRE REGULERINGSENDRING FOR SKAUN MOTORSPORTSENTER Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 &21 Arkivsaksnr.: 13/2737 Saksbehandler: Olav Nikolai Kvarme Saksnummer Utvalg Møtedato 6/15 Plan og miljøutvalget 13.01.2015 SAKEN GJELDER: SLUTTBEHANDLING - MINDRE

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 53/2012 Planutvalget 05.06.2012 63/2012 Kommunestyret 19.06.2012 63/2012 Planutvalget 18.06.

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 53/2012 Planutvalget 05.06.2012 63/2012 Kommunestyret 19.06.2012 63/2012 Planutvalget 18.06. Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2011/889 Arkiv: L12/02/HE07 Saksbehandler: Jan Petter Vad Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 53/2012 Planutvalget 05.06.2012 63/2012 Kommunestyret

Detaljer

PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER. Utarbeidet av Statens vegvesen

PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER. Utarbeidet av Statens vegvesen PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER Utarbeidet av Statens vegvesen Høringsforslag datert: 29.1.2016 Dato for godkjenningsvedtak: Dato for siste

Detaljer

Forslag detaljregulering for fv. 11 gbnr. 25/17 Ny Vear bru

Forslag detaljregulering for fv. 11 gbnr. 25/17 Ny Vear bru VEDLEGG REGULERINGSPLAN ROS-analyse Forslag detaljregulering for fv. gbnr. 5/7 Ny Vear bru Parsell: Hp 0 km 795-7440 Røyken kommune Region sør Drammen kontorsted 05.0.5 Innholdsfortegnelse BAKGRUNN FOR

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015 Detaljreguleringsplan GS -veg Lunde Farsund Radio Fv 651 Farsund kommune PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015 1. Innledning har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

Kommunedelplan for E16 Skaret - Hønefoss - oversendelse av innsigelse

Kommunedelplan for E16 Skaret - Hønefoss - oversendelse av innsigelse Vår dato: 05.12.2013 Vår referanse: 2007/9109 Arkivnr.: 421.3 Deres referanse: Saksbehandler: Eli Kristin Nordsiden Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep. 0030 OSLO Innvalgstelefon: 32 26 66 80 Kommunedelplan

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for Fv 78 arm Drevja - Ømmervatn Planopplysninger:

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for Fv 78 arm Drevja - Ømmervatn Planopplysninger: PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for Fv 78 arm Drevja - Ømmervatn Planopplysninger: Arkivsaksnr. 12/330 Planbeskrivelse datert: 21.11.2012 Planvedtak dato Saksnr: Planident: 20131043 Innledning: Reguleringsplan

Detaljer

OFFENTLIG ETTERSYN BESTEMMELSER. Prosjekt: Rv. 93 Salkobekken - Karibakken. Kommune: Alta

OFFENTLIG ETTERSYN BESTEMMELSER. Prosjekt: Rv. 93 Salkobekken - Karibakken. Kommune: Alta BESTEMMELSER OFFENTLIG ETTERSYN Prosjekt: Rv. 93 Salkobekken - Karibakken Kommune: Alta Region nord Alta kontorsted 3. februar 2016 REGULERINGSPLANBESTEMMELSER Nasjonal arealplan-id: 20150008 1 GENERELT

Detaljer

DETALJREGULERING FELT K1a/ K1b

DETALJREGULERING FELT K1a/ K1b Til høringsinstanser, grunneiere og naboer: Buskerud fylkeskommune, Pb. 3563, 3007 Drammen, postmottak@bfk.no Fylkesmannen i Buskerud, Grønland 32, 3007 Drammen, fmbupost@fylkesmannen.no Nes kommune, Rukkedalsvegen

Detaljer

Planutvalget. Innkalles med dette til møte 26.06.2012 kl. 10:00-00:00 på Rådhuset, Mosjøen. Tillegg SAKLISTE

Planutvalget. Innkalles med dette til møte 26.06.2012 kl. 10:00-00:00 på Rådhuset, Mosjøen. Tillegg SAKLISTE Planutvalget Innkalles med dette til møte 26.06.2012 kl. 10:00-00:00 på Rådhuset, Mosjøen. Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 76/12 12/447 DETALJREGULERING FOR NY VEG OG MASSETAK SKALAND, MED

Detaljer

Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense

Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense Trysil kommune Saksframlegg Dato: 25.02.2016 Referanse: 4406/2016 Arkiv: 141 Vår saksbehandler: Christer Danmo Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen

Detaljer

PLAN- OG OMRÅDEBESKRIVELSE

PLAN- OG OMRÅDEBESKRIVELSE Lyngdal kommune Postboks 353 4577 Lyngdal Sandnes, den 23.10.2014 REGULERING AV HYTTEOMRÅDE BJØRNESTAD, DEL AV GNR.84 BNR.5, PLANID: 200815 PLAN- OG OMRÅDEBESKRIVELSE 1.0 Innledning Teknaconsult AS vil

Detaljer

Statens vegvesen. Oppstart av planarbeid. Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN

Statens vegvesen. Oppstart av planarbeid. Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN Statens vegvesen Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Ellen Agnes Huse / 625 53771 15/208406-1 16.10.2015

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune November 2012 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med planen

Detaljer

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Åpent møte Modum kommune: 17. januar 2017 Prosjektleder: Kari Floten Planleggingsleder: Ole Magnus Haug VELKOMMEN Rv. 35 Hokksund-Åmot og fv. 287 Åmot-Haugfoss

Detaljer

«RENSEANLEGG RØSSVOLLHEI AVFALLSDEPONI» i

«RENSEANLEGG RØSSVOLLHEI AVFALLSDEPONI» i 1 DETALJREGULERING FOR «RENSEANLEGG RØSSVOLLHEI AVFALLSDEPONI» i RANA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Overhalla den 24.07.14 Siv. ing. Jan Lian AS 2 Oppdragsgiver: Oppdragsnavn: Helgeland Avfallsforedling (HAF)

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE

PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE Akiv: PLNR-1121.0423.00, K2-L12 Vår ref.: 10/907-17 Journalpostid: 12/469 Saksbeh.: Ubbo Busboom PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan for Haugenesveien, Bjørkekjerrbukta

PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan for Haugenesveien, Bjørkekjerrbukta PLANBEKRIVELE Detaljreguleringsplan for Haugenesveien, Bjørkekjerrbukta Forord Dette detaljreguleringsplanforslaget er utarbeet av Arendal kommune ved planavdelingen på forespørsel fra avd. for kommunalteknikk.

Detaljer

Oppstart av detaljregulering

Oppstart av detaljregulering Ringerike kommune v/guro Skinnes Miljø- og arealforvaltning, plan ADRESSE C O WI A S H vervenmoveien 4 5 3 5 1 1 H ønefoss TLF +4 7 0 2 6 94 WWW c owi.no DATO 2 6.0 6.15 SIDE 1 /5 REF hebe OPPDRAGSNR A

Detaljer

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 04/00007-055 Løpenr.: 005996/06 Arkivnr.: 142 Saksbeh.: Rita Kirsebom Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret

Detaljer

Planprogram (FORSLAG)

Planprogram (FORSLAG) Planprogram (FORSLAG) Reguleringsplan for vegforbindelse mellom Fogn, Bokn, Byre, Halsnøy og Børøy Reguleringsplan med tilhørende planprogram mai 2011 Planprogram, reguleringsplan for ny vegforbindelse

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 24.02.2015 FA - L12, PLANID - 201404

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 24.02.2015 FA - L12, PLANID - 201404 Saksframlegg Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 24.02.2015 FA - L12, PLANID - 201404 14/1597 Saksnr Utvalg Type Dato 015/15 Plan- og miljøstyret PS 09.03.2015 Detaljplan Vik sør 193/43

Detaljer

Ved bruk av dette alternativet bør det etableres nytt fortau langs Øraveien for å lede myke trafikanter fra sentrum til GS-vegen.

Ved bruk av dette alternativet bør det etableres nytt fortau langs Øraveien for å lede myke trafikanter fra sentrum til GS-vegen. NB! Dette dokumentet er kun en analyse fra ekstern konsulent som skisserer forskjellige løsninger for buss og båtopplagg på Øra. Kommunen har i dette området ikke vurdert eller tatt stilling til løsning.

Detaljer

Slettheiveien gang og sykkelvei detaljregulering saksfremstilling

Slettheiveien gang og sykkelvei detaljregulering saksfremstilling Slettheiveien gang og sykkelvei detaljregulering saksfremstilling Sammendrag Tiltaket er på Slettheia ca. 2,5 km vest for Kristiansand sentrum. Planområdet omfatter Slettheiveien fra krysset med Kartheia

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: May-Jorunn Corneliussen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 10/1774

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: May-Jorunn Corneliussen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 10/1774 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: May-Jorunn Corneliussen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 10/1774 REGULERINGSPLAN FOR FV 863 LANGSUNDFORBINDELSEN - BEHANDLING AV KLAGER PÅ REGULERINGSVEDTAK Rådmannens innstilling:

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

Planbeskrivelse Reguleringsplan for turveg Røstad

Planbeskrivelse Reguleringsplan for turveg Røstad Planbeskrivelse Reguleringsplan for turveg Røstad Tiltakshaver: Levanger Næringsselskap As Konsulent: Selberg Arkitektkontor As 29.06.2010 1 Bakgrunn Planforslaget er innsendt 29.06.2010 av Levanger Næringsselskap

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG FORSLAG TIL PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELER AV ØRNES SENTRUM- UTFYLLINGSOMRÅDET

SAKSFRAMLEGG FORSLAG TIL PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELER AV ØRNES SENTRUM- UTFYLLINGSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Stavdal Arkivsaksnr.: 15/1324 Arkiv: PLANI 2012002-Reguleringsplan del av Ørnes sentrum FORSLAG TIL PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELER AV ØRNES SENTRUM- UTFYLLINGSOMRÅDET

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 56/2015 Planutvalget 25.08.2015 59/2015 Kommunestyret 08.09.2015

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 56/2015 Planutvalget 25.08.2015 59/2015 Kommunestyret 08.09.2015 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2014/1869 Arkiv: L12 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 56/2015 Planutvalget 25.08.2015 59/2015 Kommunestyret

Detaljer

Reguleringsplan for Jaren stasjon

Reguleringsplan for Jaren stasjon Reguleringsplan for Jaren stasjon PLAN-ID E-244 Reguleringsbestemmelser Dato: Revidert: Saks-nr.: Forslag til offentlig ettersyn 15.03.2016 07.04.2016 PLU xx/xx Forslag til sluttbehandling xx.xx.20xx PLU

Detaljer